Yürütücü
Kuruluş
Dr.OĞUZ CAN TURGAY
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TOPRAK BĠLĠMĠ VE BĠTKĠ
BESLEME B.
Prof. Dr.MUSTAFA HAKAN
YĠĞĠTBAġIOĞLU
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
COĞRAFYA F. COĞRAFYA
B.
Prof. Dr.MUSTAFA AKÇELĠK
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Prof. Dr.RAHMĠ ERTAN ANLI
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Proje Adı
Ham Petrolden
Kaynaklanan Toprak
Kirlilliğinin Gideriilmesinde
Ekonomik Alternatiflerin
GeliĢtirilmesi
Holosen'de Türkiye'nin
Kuzeydoğusundaki
Klimatik, Vejetatif ve
Jeomorfolojik DeğiĢimleri
Salmonella Enterica
Serotip Typhimurium'un
Adhezyon Faktörü MisL
Ototransporter Proteininin
Genetik Regülasyonunun,
Transpozon Mutasyonu
Yöntemi Ġle Tanımlanması
Öküzgözü, Boğazkere Ve
Cabernet Saugvinon
Üzümlerinden Kırmızı
ġarap Üretiminde Farklı
Proses KoĢullarının Fenolik
Yapı Üzerine Etkisi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Merkezi Gerçek Zamanlı
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Nehir Ġzleme ve Kirlilik
Kontrol Sistemi
Doç. Dr.MEHMET EMĠN
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Kuzey Batı Anadolunun
CANDANSAYAR
F. JEOFĠZĠK MÜH. B.
Derin Kabuk Yapısının
Jeofizik Yöntemlerle
AraĢtırılması Ve Bölgenin
Depremselliği Açısından
Yorumlanması
Prof. Dr.OKAN ERTUĞRUL
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Türkiye Yerli Evcil Hayvan
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
Genetik Kaynaklarından
BESLEME B. GENETĠK ABD Bazılarının In Vıtro
Korunması Ve Ön
Moleküler Tanımlanması ?
I (TÜRKHAYGEN ? I)
Prof. Dr.HAYRETTĠN KENDĠR ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Ulusal Mera Kullanım Ve
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Yönetim Projesi
Prof. Dr.MEHMET YAġAR
ANKARA Ü. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ Nanocerrahi için
AYKAÇ
F. KLĠNĠK DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
Femtosaniye Fiber Lazerler
BĠLĠMLERĠ B.
GeliĢtirilmesi ve Kullanımı
PERĠODONTOLOJĠ ABD.
Prof. Dr.FATMA YEġĠM OKAY ANKARA Ü.
Türkiye Ceviz
YetiĢtiriciliğinin
GeliĢtirilmesi Entegre
Projesi
Prof. Dr.AYLA ÇALIMLI
Durumu
Ġptal edildi
Ġptal edildi
Ġptal edildi
Ġptal edildi
Sonuç raporu
kabul
Sonuç raporu
kabul
Sonuç raporu
kabul
Sonuç raporu
kabul
Sonuç raporu
kabul
Sonuç raporu
kabul
Prof. Dr.NEġET ARSLAN
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Prof. Dr.GÖKHAN
SÖYLEMEZOĞLU
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
BAHÇE BĠTKĠLERĠ B.
Prof. Dr.ġERĠFE TÜRCAN
ÖZġUCA
ANKARA Ü. SĠYASAL
BĠLGĠLER F. ÇALIġMA
EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ
ĠLĠġ.B.
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
PEYZAJ MĠMARLIĞI B.
Prof. Dr.ġÜKRAN ġAHĠN
Prof. Dr.AHMET ALPAY
DĠKMEN
Prof. Dr.FETHĠ AÇIKEL
ANKARA Ü. SĠYASAL
BĠLGĠLER F. KAMU
YÖNETĠMĠ BĠLĠMĠ UYG.VE
ARġ.MRK.
ANKARA Ü.
Yüksek Oranda Noskapin
Ġhtiva Eden Ġntrodüksiyon
Kültür HaĢhaĢının Islahı ve
Tescili
Ülkemizde YetiĢtiriciliği
Yapılan Ekonomik Öneme
Sahip Bazı Üzüm ÇeĢit ve
Amerikan Asma Anaçları
ile Klonların Virüsler ve
Agrobacterium vitis
Yönünden Arındırılması
Tanımlanması ve Yeni
Üzüm ÇeĢitlerinin
GeliĢtirilmesi
Kayıtlı Ġstihdama GeçiĢte
Etkin denetim Modellerinin
AraĢtırılması
Sonuç raporu
kabul
Sonuç raporu
kabul
Sonuç raporu
kabul
Ġl Ölçeğinde Peyzaj
Sonuç raporu
Karakter Analizi ve
kabul
Turizm/Rekreasyon
Açısından
Değerlendirilmesi (PEYZAJ44)
Türk Bürokrat Elitinin
Sonuçlandı
DönüĢümü
21. Yüzyılda Türkiye'de
Sonuçlandı
Elitlerin Toplumsal Profilleri
Demokratik YönetiĢim
Sorunları KarĢısında
Toplumsal Seçkinler
Prof. Dr.YASEMĠN ÖZKAN
ANKARA Ü. SAĞLIK
BĠLĠMLERĠ F. SOSYAL
HĠZMET B.
Ailelerin Tüketim
Sonuçlandı
AlıĢkanlıkları ve Evsel
Atıkların Yeniden
Kazanımına Yönelik Eğitim
Programı GeliĢtirilmesi ve
Uygulaması: Mamak
Örneği
Prof. Dr.EMĠNE ÖZMETE
ANKARA Ü. SAĞLIK
BĠLĠMLERĠ F. SOSYAL
HĠZMET B.
Prof. Dr.ALĠYE ÖZTAN
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
COĞRAFYA F. ARKEOLOJĠ
B.
Gençlere Yönelik YaĢam
Becerileri Eğitimi
Programının GeliĢtirilmesi
ve Uygulanması
KöĢk Höyük Kazılarının
Orta Anadolu'da
Neolitik'den Kalkolitiğe
GeçiĢ Sürecinde Katkıları
Projesi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.ĠBRAHĠM SARIÇAM
ANKARA Ü. ĠLAHĠYAT F.
Ġngiliz ve Alman
Sonuçlandı
Oryantalizminde Siyer
ÇalıĢmalarının Türklerin ve
Avrupa Birliği Halklarının
Hz. Muhammed Algısına
Etkileri
Prof. Dr.NUSRET ÇAM
ANKARA Ü. ĠLAHĠYAT F.
ĠSLAM TARĠHĠ VE
SANATLARI B.
Prof. Dr.SĠNAN OLKUN
TED Ü. EĞĠTĠM F.
Güney Kazakistan
Sonuçlandı
Müzelerinde Bulunan Türk
ve Ġslam Eserlerinin
Kataloğu
Öğretmen ve Öğretmen
Sonuçlandı
Adayları Ġçin Ġlköğretim
Düzeyinde Matematiksel
DüĢünce GeliĢim Sürecini
Anlamaya Yönelik Bilgi
Teknolojilerine Dayalı Etkili
Öğretim Materyallerinin
GeliĢtirilmesi
Prof. Dr.EMĠNE BAYRAKTAR
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Rasemik Benzoinden Lipaz Sonuçlandı
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Katalizli TransesterleĢme
Tepkimesi Ġle Optikçe Saf
Benzoin Üretimi
Prof. Dr.BURHANETTĠN
ÇĠÇEK
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA
MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Prof. Dr.AYLA ÇALIMLI
Prof. Dr.CENGĠZ SANCAK
Karbon Nanotüp Üretimi
Sonuçlandı
Ġçin Hibrit Yöntem
GeliĢtirilmesi ve Üretim
Kinetiğinin Ġncelenmesi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Nano Yapıdaki Kitosan,
Sonuçlandı
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Hidrosiapatit ve
Kompozitlerin Sentezi ve
Parçacık Karakterzasyonu
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Böceklere Dayanıklı
Sonuçlandı
Transgenik Korunga
Bitkilerinin Elde Edilmesi
Prof. Dr.FATMA SARA DOLAR ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Ascochyta Rabiei Lbr'ın
Sonuçlandı
KORUMA B.
Türkiye'deki Irkları ve
Solanopyrone Toksin
Üretiminin Belirlenmesi
Doç. Dr.CEYHUN GÖL
ÇANKIRI KARATEKĠN Ü.
Çankırı-Yapraklı-Yukarıöz Sonuçlandı
ORMAN F.
Yöresinde Farklı Arazi
Kullanım Türleri Ġle Bazı
Toprak Özellikleri
Arasındaki ĠliĢkilerde
Jeoistatistiksel Uygulaması
ve Arazilerin Detaylı Etüt ve
Haritalanması
Prof. Dr.NEVZAT ARTIK
Doç. Dr.FĠKRET DEMĠRCĠ
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Türkiye'de YetiĢtirilen Bazı Sonuçlandı
Ceviz ÇeĢitlerinin BileĢimi
ve Farklı Ambalaj
Materyalleri ile Farklı Depo
KoĢullarının Ceviz Ġçi
BileĢimine Etkisi
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Entomopatojen
Sonuçlandı
KORUMA B.
Paecilomyces Farinosus'un
Turuçgil Unlu Biti
Planocossus Citri ve Bağ
Unlubiti Planocossus Ficus
Üzerinde Etkinliği ve Bazı
Fungisitlerle EtkileĢimleri
Prof. Dr.SULTAN
ÇOBANOĞLU
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Park Bitkilerinde Gal Yapan Sonuçlandı
KORUMA B.
Eriophyidae (Acarina)
Türlerinin, Konukçularının
ve Doğal DüĢmanlarının
Belirlenmesi
Doç. Dr.BARIġ
SAREYYÜPOĞLU
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
BĠLĠMLERĠ B.
MĠKROBĠYOLOJĠ ABD
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARIM MAKĠNELERĠ B.
Koyunlarda Abortif
Sonuçlandı
Bakteriyel Ġnfeksiyonların
Tanısında Multiplex-PCR
Tekniklerinin GeliĢtirilmesi
Dielektriksel Yöntemle Bazı Sonuçlandı
Tahılların Nem içeriğini
Sürekli Olarak Ölçebilen Bir
Düzenek GeliĢtirilmesi
ANKARA Ü. ZĠRAAT
FAKÜLTESĠ
Elma Ġçkurdu (Cydia
Sonuçlandı
Pomonella (L.))
Mücadelesinde Yardımcı
Hava Akımlı Ġki Bahçe
Pülverizatörünün Ġlaç
Uygulama Etkinliğinin
Belirlenmesi
Nohut Tarımında Kimyasal Sonuçlandı
Gübre Girdisinin Azaltılma
Olanaklarının AraĢtırılması
1- Nohut ÇeĢitlerinin (Cicer
Arietinum L.) Fosfor
Etkinliklerinin Belirlenmesi
2- Organo-Mineral Gübre
Ar-Ge ÇalıĢması ve Nohut
Tarımında Kullanım
Potansiyeli
Prof. Dr.KAMĠL SAÇILIK
Prof. Dr.ERGĠN DURSUN
Prof. Dr.MEHMET ALPASLAN ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TOPRAK B.
Doç. Dr.ĠLHAMĠ BAYRAMĠN
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TOPRAK BĠLĠMĠ VE BĠTKĠ
BESLEME B.
Türkiye'de Erozyon
Sonuçlandı
OluĢturma Gücünü
Gösteren YağıĢ Ġndislerinin
Belirlenmesi
Prof. Dr.AYDIN GÜNEġ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TOPRAK BĠLĠMĠ VE BĠTKĠ
BESLEME B.
Prof. Dr.SERAP PULATSÜ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. SU
ÜRÜNLERĠ B.
Prof. Dr.FERAY ALKAN
Prof. Dr.AHMET MURAT
ÖZGEN
Türkiye'de YetiĢtirilen Bazı Sonuçlandı
Nohut (Cicer arietinum L.)
ÇeĢitlerinde Kuraklığa
Bağlı Oksidatif Stres ve
Fizyolojik ve Biyokimyasal
Tolerans Mekanizmalarının
Belirlenmesi
Ankara-Mogan Gölü Litoral Sonuçlandı
Sedimentten Fosfor
Salınımı: Fraksiyonel
Kompozisyon, Bentik
Makroomurgasızlar ve
Toplam Bakteri Sayısının
Etkisi
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Sığırların Solunum ve
Sonuçlandı
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
Sindirim Sistemi
BĠLĠMLERĠ B. VĠROLOJĠ ABD BCV'larının Moleküler
Tanısı ve S1 Gen
Bölgelerinin Genetik
Karakterizasyonu
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
KıĢlık Buğdayda (Triticum Sonuçlandı
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
sp.) in Vitro Mutagenesiz
Aracılığıyla Tuza Toleranslı
Rejenerantların Seçimi
Prof. Dr.OSMAN YILDIRIM
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARIMSAL YAPILAR VE
SULAMA B.
Doç. Dr.OKAN ELĠBOL
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
ZOOTEKNĠ B.
Prof. Dr.SÜLEYMAN TABAN
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TOPRAK B.
Damla Yöntemiyle Sulanan Sonuçlandı
Bazı Kavun ÇeĢitlerinde
Farklı Sulama
Programlarının Verim
Kalite ve Hasat Sonrası
Dayanıma Etkisi
Bronz, Ağır Beyaz ve
Sonuçlandı
Bunların Melezi (F1, F2, ve
G1) Hindilerin Entansif ve
Raı Entansif KoĢullarda
Besi Performansı
Türkiye'de YetiĢtirilen
Sonuçlandı
Sarımsak Genotiplerinin
Potansiyel Beslenme
Sorunlarının Ortaya
Konulması ve Sarımsakta
Gübreleme Verim-Kalite
ĠliĢkisi
Prof. Dr.ALĠ ERGÜL
ANKARA Ü.
BĠYOTEKNOLOJĠ
ENSTĠTÜSÜ
Doç. Dr.FĠKRET ġAHĠN
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
TIP BĠLĠMLERĠ B.
MĠKROBĠYOLOJĠ ABD.
Prof. Dr.HALUK ATAOĞLU
Prof. Dr.HALĠL KURT
Prof. Dr.ÖZLEM UĞUR
Prof. Dr.BELMA TURAN
Prof. Dr.EMĠN AYDIN
YAĞMURLU
Prof. Dr.HANDAN OLĞAR
Kariyer AraĢtırmalarında
Sonuçlandı
Yeni SSR DNA Markör
GeliĢtirme Pilot Projesi:
Ülkemizde Endemik ve
Ticari Öneme Sahip Bazı
Bitki Türlerinde MikrosatellitAFLP Yöntemiyle SSR
Lokusu Ġzolasyonu ve
Genetik Kaynakların
Karakterizasyonunda
Kullanımı
PI3K/PTEN/Akt/HIF-1
Sinyal Ġletim Yolunun
Kanser Ġlaçlarına Direnç
GeliĢimindeki Rolü
MATRĠKS BĠYOTEKNOLOJ Ġskemi ve Kanser
SANAYĠ TĠC.Ġ LTD.ġTĠ.
Olgularına Yeni Bir
YaklaĢım: Hücre Kaderinin
ve DavranıĢının
Belirlenmesine Alfa-2
Makroglubulin,Galektinlerin
ve Midkinin Katılımı
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
AARB Pozitif Klinik
TIP BĠLĠMLERĠ B. KLĠNĠK
Örneklerde, Moleküler
BAKTERĠYOLOJĠ VE
Yöntemlerle
ĠNFEKSĠYON HAST. ABD.
Mycobacterium
Tuberculosis Complex'in
Tanımlanması ve
Rifampisin ve Ġzoniazid
Direncinin Belirlenmesi
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
Kaveolada Beta-Adrenerjik
TIP BĠLĠMLERĠ B. TIBBĠ
Reseptör-Gs-Adenilat
FARMAKOLOJĠ ABD.
Siklaz Kenedinin
Ġncelenmesi
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Diyabetik Sıçan
TIP BĠLĠMLERĠ B. BĠYOFĠZĠK Kardiyomiyositlerinde betaABD.
Adrenerjik Reseptör
Yanıtları
ANKARA Ü. TIP F. CERRAHĠ Nörolojik Sorunlu
TIP BĠLĠMLERĠ B. ÇOCUK
Gastroözofageal Refllülü
CERRAHĠSĠ ABD.
Çocuklarda Özofagus
Motilitesinin Nüks ve
Yeniden Ameliyat ve "GasBloat" Sendromu GeliĢme
Riskine Etkisi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Ġstatistik Fizikte Biyolojik
F. FĠZĠK MÜH. B.
Kökenli Problemlerin
Ġncelenmesi:
Makromoleküler
Modelleme
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.BARBAROS ÇETĠN
DOKUZ EYLÜL Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Prof. Dr.NESRĠN ÖZSOY
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Prof. Dr.AHMET TARIK
PEKEL
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Açilasetonitrillerin Mangan
Asetat Aracılığında
Heteroaromatik Substitüe
Alkenlere Radikalik Katılma
Reaksiyonları ve 3-Siyano4,5-Dihidrofuran
BileĢiklerinin Sentezi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Süperkritik AkıĢkan
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Ortamında Enantiyomerik
AĢırılıkta Kiral Hidroksi
Ketonların enzimatik
Sentezi
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Kripta-Fosfazenlerin
Sentezi, Yapıları ve
Stereojenik Özelliklerinin
Ġncelenmesi
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Hidrojen klorür ve
ProtonlanmıĢ Alkil Klorürler
Arasındaki Reaksiyonların
Teorik Olarak Ġncelenmesi:
Substitüsyon ve
Eliminasyon Mekanizmaları
Sonuçlandı
Prof. Dr.ĠMAN ASKERBEYLĠ
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. BĠLGĠSAYAR MÜH. B.
Sonuçlandı
Prof. Dr.HASAN HÜSEYĠN
ATAR
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. SU
ÜRÜNLERĠ B.
Doç. Dr.MEHMET EMĠN
CANDANSAYAR
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOFĠZĠK MÜH. B.
Prof. Dr.BAKĠ ERDOĞAN
VAROL
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
B.
Prof. Dr.NURAY YILDIZ
Prof. Dr.ZEYNEL KILIÇ
Prof. Dr.PERVĠN ÜNAL
CĠVCĠR
Ilgaz Dağı Milli Parkı ve
Sonuçlandı
Çevresinin Makrofungus
Florası
TavĢanlarda Ġnsizyonal
Sonuçlandı
Yaralara Eksojen
Epidermal Büyüme Faktörü
(EGF) Uygulanmasında
Mast Hücrelerinin Rolü
Magnezyum Diboride
(MgB2)'nin Fiziksel
Özelliklerinin Eliashberg ve
Anisotropik GinzburgLandau Teorisi Kullanılarak
Analizi
Farklı Hormonların
GökkuĢağı Alabalığının
Cinsiyet DönüĢümüne
Etkisi ve Populasyon
Üretimi
Radiomanyetotellürik ve
Doğru Akım Özdirenç
Verilerinin Ġki-Boyutlu
BirleĢik Ters Çözümü
Denizli Neojen Havzası
Tortul Dolgusunun
Sedimantolojik Ġncelemesi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.YALÇIN DEMĠR
MEMLÜK
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
PEYZAJ MĠMARLIĞI B.
Prof. Dr.ERDOĞAN TEKĠN
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
B.
Prof. Dr.ALĠ ERGÜL
ANKARA Ü.
BĠYOTEKNOLOJĠ
ENSTĠTÜSÜ
Prof. Dr.FATMA ÇAĞLAYAN
DĠNÇER
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
BĠLĠMLERĠ F.
Doç. Dr.RECEP VARCIN
ANKARA Ü. SĠYASAL
BĠLGĠLER F.
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
COĞRAFYA F. SOSYOLOJĠ
B.
Prof. Dr.MÜZEYYEN AYTÜL
KASAPOĞLU
Prof. Dr.ZEKĠYE SERPĠL
TAKAÇ
Prof. Dr.GÜZĠDE ÇALIK
GARCĠA
Prof. Dr.ġÜKRÜ KOÇ
Bartın Çayı ve Yakın
Sonuçlandı
Çevresinin Kentsel Açık ve
YeĢilalan Sistemi
Açısından
Değerlendirilmesi Üzerinde
Bir AraĢtırma
Doğu Akdeniz Bölgesi
Sonuçlandı
(Ġskenderun-Arsuz Çevresi)
Miyosen (Messiniyen) YaĢlı
Evaporitli Serilerin
Sedimantolojik ve
Jeokimyasal Ġncelemesi
Ülkemizde Ekonomik
Sonuçlandı
Öneme Sahip Bazı Meyve
Türleri Ġle Asma Gen
Kaynaklarının Highthrouhput Moleküler
Yöntemlerle Tanımlanması
KiĢiler Arası BiliĢsel
Sonuçlandı
Problem Çözme
Programının Okul Öncesi
Eğitim Kurumlarında
YaygınlaĢtırılması
Ulusal Yenilik Sistemleri
Sonuçlandı
GAP Bölgesi'nde
Sonuçlandı
KarĢılaĢtırmalı Sosyal ve
Ekonomik Yapı AraĢtırması
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Pteoteomiks Teknikleri
Sonuçlandı
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Kullanılarak Endüstriyel Bir
Enzimin Üretimi Ġçin
Biyoteknolojik Proses
KoĢullarının GeliĢtirilmesi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK L-Fenilalanin Üretimi Ġçin
Sonuçlandı
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Bacillus Subtilis Aromatik
Amino Asit Yolizi Akılarının
Metabolik Reaksiyon
Mühendisliği Prensipleriyle
Yükseltilmesi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
B.
Kestelek (Bursa) Çevresi
Sonuçlandı
Borat Yataklarının
Mineralojik ve Jeokimyasal
Özellikleri, Bunların
Derinliğe Bağlı DeğiĢimleri
Ġle Manyetik Rezonans
Yöntemiyle Bazı Yüksek
Teknolojik Özelliklerinin
Ġncelenmesi
Prof. Dr.KADĠR SERDAR
DĠKER
Prof. Dr.SALĠH MADEN
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
BĠLĠMLERĠ B.
MĠKROBĠYOLOJĠ ABD
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ
KORUMA B.
Prof. Dr.MEHMET LÜTFÜ
ÇAKMAKÇI
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Prof. Dr.METĠN ATAMER
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. SÜT
TEKNOLOJĠSĠ B.
Prof. Dr.EMEL SEZGĠN
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. SÜT
TEKNOLOJĠSĠ B.
Prof. Dr.ALĠ BAYRAK
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Prof. Dr.AHMET ERGÜN
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
BESLEME B. HAYVAN
BESLEME VE BESLENME
HST. ABD
Prof. Dr.NESRĠN SULU
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
Kanatlı Campylobacter
Ġnfeksiyonu Ġçin DNA AĢısı
ve Hızlı Tanı Kiti
GeliĢtirilmesi
ġekerpancarında
Cercospora Yaprak Lekesi
Hastalığının Entegre
SavaĢımı
Selüloz Üretiminde
Kullanılacak
Mikroorganizmaların
Ġzolasyonu, Moleküler
Tanısı ve Mikrobiyel
Selülozun Gıda Sanayinde
Kullanım Olanaklarının
AraĢtırılması
Farklı Tür Sütlerden
Üretilen Yayık
Tereyağlarının Bazı
Nitelikleri
Transglutaminaz Enziminin
Yoğurt Üretiminde
Kullanılması Üzerinde
AraĢtırmalar
Bazı Keten Hat ve
ÇeĢitlerinde Yağ Asitleri
BileĢimlerinin Belirlenmesi
Ġnaktif Bira Mayası
(Saccharomyces
cerevisiae)'nın Kanatlı
Rasyonlarında Kullanılması
Olanaklarının AraĢtırılması
Atlarda Leptinin KoĢu
Performansı,
Reprodüksiyon ve
BağıĢıklık Sistemi Üzerine
Etkileri
Prof. Dr.NECMETTĠN ÜNAL
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Bafra Koyun Irkında Süt
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
Verim Özelliklerinin Farklı
BESLEME B. ZOOTEKNĠ
Süt Kontrol Yöntemleriyle
ABD
Belirlenmesi
Prof. Dr.AYKUT ÖZKUL
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Türkiyede Mavidil Virus
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
Moleküler Epidemiyolojisi
BĠLĠMLERĠ B. VĠROLOJĠ ABD ve Proflaktik YaklaĢımlar:
Farklı Ġnaktivasyon
Yöntemlerinin Kapsit
Proteinleri Üzerine Etkisi
Prof. Dr.SEBAHATTĠN ÖZCAN ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Bazı Yabani Tulipa
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Türlerinde In Vitro
Soğancık Üretimi ve Tarla
ġartlarına Adaptasyonu
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.MAHMUT YÜKSEL
Prof. Dr.AZĠZ TEKĠN
Prof. Dr.MEHMET ALĠ YILDIZ
Prof. Dr.KADRĠ ZAFER
KARAER
Doç. Dr.TUBA ÇĠĞDEM
OĞUZOĞLU
Prof. Dr.RAHMĠ KESKĠN
Prof. Dr.CELAL ER
Prof. Dr.ĠLHAMĠ ÜNVER
Prof. Dr.NUR MÜNEVVER
PINAR
Prof. Dr.HAKAN AKBULUT
Prof. Dr.ADNAN ÖZTÜRK
Prof. Dr.ZEYNEP ÖKTE
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TOPRAK BĠLĠMĠ VE BĠTKĠ
BESLEME B.
Ceylanpınar Tarım
ĠĢletmesinin
Sürdürülebilirliği Ġçin AgroEkolojik Kalite ve
Hassasiyetlerinin
Belirlenmesi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Türk Zeytin Yağlarının
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Fenolik Yapılarının ve Bazı
Önemli Kriterlerinin
Belirlenmesi
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Denizli ve Gerze Tavuk
ZOOTEKNĠ B.
Popülasyonlarıdaki Genetik
ÇeĢitliliğin Bazı Mikrosatelit
Markörler Kullanılarak
Belirlenmesi
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Kanatlı Coccidiosisine
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
KarĢı, Oocystlerin Ġrradiye
BĠLĠMLERĠ B. PARAZĠTOLOJĠ Edilmesi Esasına Dayalı
ABD
AĢı Üretimi
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Türkiye Orijinli BVDV/BDV
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
Ġzolatlarının Moleküler
BĠLĠMLERĠ B. VĠROLOJĠ ABD Karakterizasyonu ve
Antikor ELISA Kiti
GeliĢtirilmesi
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Pnömatik Bir Pamuk Hasat
TARIM MAKĠNELERĠ B.
Makinası Tasarımı
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Orta Anadolu ġartlarında
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Yağ Bitkilerinin Üretim
Deseni Ġçerisinde Yer
Alabilme Potansiyeli
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Kimi Brassicaea Türlerinin
TOPRAK BĠLĠMĠ VE BĠTKĠ
Nikel ve Kadmiyum
BESLEME B.
Biriktirme Özelliklerinin
Belirlenmesi
ANKARA Ü. FEN F.
Kastamonu Ġli (Merkez)
BĠYOLOJĠ B.
Atmosfri Polen ve Spor
Takvimi (2005-2007)
ANKARA Ü. TIP F. TIBBĠ
Kanserde Viral Vektörlerle
ONKOLOJĠ A.B.D.
Hedefe YönlendirilmiĢ
Kemoimmünoterapi
ANKARA Ü. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ Farklı Titanyum Ġmplant
F. KLĠNĠK DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
Yüzeyleri Ġle Hücre
BĠLĠMLERĠ B. AĞIZ DĠġ VE
EtkileĢimleri
ÇENE HASTALIKLARI ABD.
ANKARA Ü. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ Restoratif Materyallerden
F. KLĠNĠK DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
Salınan Flor ve
BĠLĠMLERĠ B. PEDODONTĠ
Alüminyumun Ġyon
ABD.
Kromatografi Yöntemi ile
Değerlendirilmesi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Türkiye'nin ÇeĢitli
Bölgelerinden Toplanan
Ġnsan Ġdrar Örneklerinde
Oktratoksin A (OTA)
Düzeylerinin
Immunoaffinite Kolon Yüksek Performanslı Sıvı
Kromatografisi (HPLC) Ġle
AraĢtırılması
Prof. Dr.TEOMAN MURAT
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Stafilokok SuĢlarının
ÖZSAN
TIP BĠLĠMLERĠ B.
Tiplendirimesinde Yeni Bir
MĠKROBĠYOLOJĠ ABD.
Metod Olarak Lysogenik
Bakteiyofaj Kullanımı ve
Bakteriyofaj Genomlarında
Antibiotik Dirençlilik ve
Toksisite Genlerinin
AraĢtırılması
Prof. Dr.MUSTAFA TEKĠN
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
Otozomal Resesif
TIP BĠLĠMLERĠ B. ÇOCUK
Sensorinöral ĠĢitme Kaybı
SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Yapan Gen DeğiĢimlerinin
ABD.
Ortaya Çıkarılması
Prof. Dr.AYHAN ELMALI
ANKARA Ü.
Çizgisel Olmayan Optik
Özellikler Gösteren
Malzemelerin GeliĢtirilmesi
ve Teknolojiye
Uygulamaları
Prof. Dr.HALĠL YALÇIN
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Manyetokalorik Malzeme
ELERMAN
F. FĠZĠK MÜH. B.
GeliĢtirme
Prof. Dr.NURHAN ER
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Günlük Belleğin Farklı YaĢ
COĞRAFYA F. PSĠKOLOJĠ B. Gruplarında ve Klinik
Örneklemlerde
Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr.MUSTAFA KADĠR ANKARA Ü. SĠYASAL
Türkiye'de Üniversitelere
DOĞAN
BĠLGĠLER F. ĠKTĠSAT B.
Öğrencileri YerleĢtirme
Sisteminde Tercih
Bildirimindeki
Kısıtlamaların OluĢan
EĢleĢmeye Etkisi
Prof. Dr.NĠMET BÜLBĠN
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
KaynaĢtırma
SUCUOĞLU
BĠLĠMLERĠ F. ÖZEL EĞĠTĠM Uygulamalarının
B.
Yürütüldüğü Sınıfların
Öğretim Özellikleri Ġle
Öğretmenin Sınıf
Yönetiminin
Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr.BEKĠR KOÇ
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Osmanlı Devleti'nde
COĞRAFYA F. TARĠH B.
Kimsesiz ve Suçlu
Çocukların Korunması
Amacıyla Açılan
Islahhanelere ĠliĢkin Bir
AraĢtırma
Prof. Dr.MAHBUBE ASUMAN
KARAKAYA
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMASOTĠK
TOKSĠKOLOJĠ ABD.
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Doç. Dr.HATĠCE ĠLKDEN
TAZEBAY
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
PEYZAJ MĠMARLIĞI B.
Prof. Dr.FĠGEN ÇOK
TED Ü. EĞĠTĠM F. EĞĠTĠM
BĠLĠMLERĠ B.
Prof. Dr.YAġAR MURAT
ELÇĠN
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Elektroeğirme Tekniğiyle
Sonuçlandı
HazırlanmıĢ Polimer
Nanolif Ġskeleler Üzerinde
Periodontal Ligament
Fibroblast Tabakalarının
OluĢturulması ve Yeni
Doku Tabakalarının
Karakterizasyonu
ANKARA Ü.
ÇeĢitli Biyokütlelerin Piroliz Sonuçlandı
ve Hidrotermal ĠĢlemlerle
Değerli Kimyasallara
DönüĢümlerinin
Ġncelenmesi
Prof. Dr.ALĠ SINAĞ
Prof. Dr.CENGĠZ SANCAK
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Prof. Dr.YAKUP SEDAT
VELĠOĞLU
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Prof. Dr.CEMALETTĠN YAġAR ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
ÇĠFTCĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Prof. Dr.GÖKHAN
SÖYLEMEZOĞLU
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
BAHÇE BĠTKĠLERĠ B.
Prof. Dr.KHALID MAHMOOD
KHAWAR
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Engelli Çocukların Çocuk Sonuçlandı
Oyun Alanlarından
Yararlanma Olanaklarının
AraĢtırılması
Ergenlikte Riskli
Sonuçlandı
DavranıĢların Yaygınlığının
Belirlenmesi ve Azaltılması:
Okul Temelli Bir Proje
Morfolojik, AFLP Ve
Sekansa (MatK ve ITS
Bölgelerine) Dayalı
Tekniklerle Yabani Korunga
(Onobrychis spp.)
Türlerinin Filogenetik
ĠliĢkisinin AraĢtırılması
Patulinin Ozonla
Degradasyon Etkinliğinin
Bazı Kelatörler Kullanılarak
Arttırılması
Baklagil Tohum
Böceklerine (Bruchus spp.)
Dayanıklı Transgenik
Fasulye (Phaseolus
vulgaris L.) Bitkilerinin
GeliĢtirilmesi
Amerikan Asma
Anaçlarında Bor ve Tuz
Stresine Tolerans
Mekanizmalarının Stres ile
Ġlgili Fizyolojik Parametreler
ve Antioksidan Enzimler ile
Belirlenmesi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Akvaryum Bitkisi
Sonuçlandı
Hygrophyla sp.'nın Sıvı ve
Katı In Vitro Kültür
Ortamlarında Çoğaltılması
Prof. Dr.NURDAN GÜNEġ
ANKARA Ü.
Ayvada Taze Olarak Soğuk Sonuçlandı
KoĢullarda Muhafazaya
AlınmıĢ ve Reçel Olarak
ĠĢlenmiĢ Ürünlerde Kalite
Özellikleri Üzerine Bazı Ön
Uygulamaların ve
Genotiplerin Etkilerinin
Belirlenmesi
Prof. Dr.ĠBRAHĠM DEMĠR
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
BAHÇE BĠTKĠLERĠ B.
Biberde Tohum Depo
Sonuçlandı
Ömrünün Tahmini
Amacıyla Matematiksel
Modellerin GeliĢtirilmesi
Kefir Üretiminde ÇeĢitli
Sonuçlandı
Starter Kültürlerin Kullanımı
Prof. Dr.ATĠLA YETĠġEMĠYEN ANKARA Ü. ZĠRAAT F. SÜT
TEKNOLOJĠSĠ B.
Prof. Dr.SADIK USTA
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TOPRAK B.
ASKĠ (Ankara Büyük ġehir Sonuçlandı
Belediye BaĢkanlığı Su ve
Kanalizasyon Ġdaresi Genel
Müdürlüğü) Arıtma Çamuru
Uygulamalarının Ankara Yenikent Topraklarının
Bazı Özelliklerine
(Kimyasal, Fiziksel ve
Biyolojik) Etkisinin ve
Sürdürülebilir
Kullanılabilirliğinin
AraĢtırılması
Yrd. Doç. Dr.GÖLGE
SARIKAMIġ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
BAHÇE BĠTKĠLERĠ B.
Prof. Dr.SEDAT DÖNMEZ
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Ülkemize Özgü Bazı Beyaz Sonuçlandı
BaĢ Lahana (B. oleracea
var. capitata) ve Yaprak
Lahana (B. olearacea var.
acephala) Genotiplerinin
Glukosinolat Ġçeriklerinin
Ġncelenmesi
Siklodekstrin Glikozil
Sonuçlandı
Transferaz Enzimi(SGTaz)
Üreten Ekstrem Termofil
Anaerobik Bakterilerin
Ġzolasyonu ve Siklodekstrin
Üretiminin Optimizasyonu
Prof. Dr.FĠLĠZ ERTUNÇ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Türkiye'deki Elma Mozaik
KORUMA B.
Virüs (Apple mosaic
ilarvirus-ApMV)'ü
Ġzolatlarının Kılıf Protein
Gen Bölgesine Göre
Moleküler
Karakterizasyonu ve
Sekans Analizleri
Sonuçlandı
Prof. Dr.CENGĠZ YALÇIN
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
BESLEME B. HAYVANCILIK
ĠġLETME EKONOMĠSĠ ABD
Prof. Dr.ABDULLAH BARAN
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TOPRAK B.
Prof. Dr.NECMETTĠN CEYLAN ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
ZOOTEKNĠ B.
Prof. Dr.BĠLAL GÜRBÜZ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Prof. Dr.NECMETTĠN ÜNAL
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
BESLEME B. ZOOTEKNĠ
ABD
Prof. Dr.BURHANETTĠN
OLCAY
ANKARA Ü. VETERĠNERLĠK
F. HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
BĠLĠMLERĠ B. CERRAHĠ ADB
Prof. Dr.ALP CAN
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
TIP BĠLĠMLERĠ B. HĠSTOLOJĠ
VE EMBRĠYOLOJĠ ABD.
Prof. Dr.VECDĠ MELĠH ALTAN ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMAKOLOJĠ
ABD.
Türkiye'de YaĢanan Avian
Influenza Krizinin Kanatlı
Sektörü, Köy Tavukçuluğu
ve Tüketiciler Üzerindeki
Sosyo-Ekonomik Etkileri
Organik Bir Sahanın 14C
YaĢ Tayini Ġle OluĢumunun
Ġncelenmesi ve Tarımsal
Potansiyelinin Bitki
YetiĢtirme Ortamında Süs
Bitkisi Kullanılarak
Belirlenmesi
Etlik Piliç ve Yumurta
Tavuğu Yemlerinde Gama
IĢınlanmıĢ Buğday ve Arpa
Kullanılmasının
Performans ve Ürün
Kalitesi Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi
Ekonomik Önemi Olan
Bazı Adaçayı (Salvia spp.)
Türlerinin Kültüre Alınması
ve Uçucu Yağ
BileĢenlerinin Belirlenmesi
Bafra (Sakız x Karakaya
G1) Kuzularında Farklı
Kesim Ağırlıklarında Besi
Performansı, Kesim,
Karkas ve Bazı Et Kalitesi
Özellikleri
Köpeklerin Ekstremite
Uzun Kemik Kırıklarının
Sağaltımında Kilitli
Kompresyon Plak (LCP)
Sistemi Uygulamalarının
Klinik ve Radyolojik
Değerlendirmeleri
Ġnsan Kök Hücrelerinin
Çoğalma ve Farklanma
AĢamalarında Yapısal
Protein Dinamiğinin
Belirlenmesi
B Adrenoseptör Alttiplerinin
Diabetin Yol Açtığı
Kardiyak
Komplikasyonlardaki Olası
Rolü
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.ALĠ HAKAN GÖKER
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMASOTĠK
KĠMYA ABD.
Prof. Dr.AYġE NYBERG
ANKARA Ü. FEN F. FĠZĠK B.
Prof. Dr.YÜKSEL SARIKAYA
EMEKLĠ
Prof. Dr.MUSTAFA GÜLLÜ
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B.
Prof. Dr.ESMA KILIÇ
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B.
Yrd. Doç. Dr.HASAN NAZIR
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B.
Prof. Dr.ALĠ OSMAN SOLAK
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B.
Prof. Dr.ENDER ERDĠK
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B.
Prof. Dr.CEYHAN ÖZBEYAZ
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
BESLEME B. ZOOTEKNĠ
ABD
Yeni Bazı Heterosiklik
Sonuçlandı
BileĢiklerin Sentez, Yapı
Aydınlatılması,
Antibakteriyel ve Antifungal
Etkileri Üzerinde
ÇalıĢmalar
Gamma Spektroskopisinde Sonuçlandı
Ġz Sürme Tekniğinin
GeliĢtirilmesi ve AGATA
Projesine Aktif Katılım
SinterleĢme Termodinamiği
Ġçin Yeni Bir Yöntem
GeliĢtirilmesi
Ġki ve Üç Halkalı Yeni
Primidin Türevlerinin
Sentezi ve
Reaksiyonlarının
Ġncelenmesi
ÇeĢitli Türlerin Tayininde
Kullanılabilecek
Potansiyometrik ve
Amperometrik
Biyosensörlerin
GeliĢtirilmesi
Elektrokimyasal Kuartz
Kristal Mikrobalans
Sisteminde Yüzey
Kaplama, Kimyasal ve
Biyokimyasal Sensör
ÇalıĢmaları
Diazonyum
Modifikasyonuyla Modifiye
Elektrotların Hazırlanması,
Karakterizasyonu ve
Uygulama Alanlarının
Tespit Edilmesi
KarıĢık Organoçinko ve Bakır BileĢiklerinin C-C ve
C-N EĢleĢmesinde Grup
Seçimliğinin Sentetik ve
Mekanistik AraĢtırılması
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sığır Karkaslarında Yüksek Sonuçlandı
Bölge ve Silaj Etkisiyle
OluĢan Koyuluğun
Önlenmesi Ġmkanlarının
AraĢtırılması
Prof. Dr.NEVĠN AKPINAR
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
PEYZAJ MĠMARLIĞI B.
Prof. Dr.NĠZAMETTĠN
KAZANCI
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
B.
Doç. Dr.ĠRFAN ALBAYRAK
Prof. Dr.FETHULLAH AKIN
KOÇAK
Prof. Dr.FAHRETTĠN
ÖZDEMĠRCĠ
Prof. Dr.FĠGEN ÇOK
Doç. Dr.GÜLSÜN LEYLA
UZUN
Prof. Dr.METĠN ÖZUĞURLU
Doç. Dr.KUTALMIġ GÖRKAY
Göreme Tarihi Milli
Sonuçlandı
Parkı'nın Rekreasyonel ve
Turizm Amaçlı Kullanımının
Ekonomik Değerinin tespiti
Orta Anadolu'daki Milli
Parklar ve Yakın
Civarındaki Jeosit ve
Jeomiras Ögelerinin
Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
1950 Yılında Bulunan
COĞRAFYA F. ESKĠÇAĞ
Kültepe Tabletlerinin
DĠLLERĠ VE KÜLTÜRLERĠ B. Ġncelenerek Yayınlanması
ve Bilgisayar Ortamına
Aktarılması
ANKARA Ü. SĠYASAL
Türkiye'de GiriĢimcilik
BĠLGĠLER F. ĠġLETME B.
Faaliyetlerinin Ekonomik
GeliĢmeye Etkileri
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Üniversiteler Ġçin Belge
COĞRAFYA F. BĠLGĠ VE
Yönetimi ve ArĢiv Sistemi
BELGE YÖNETĠMĠ B.
GeliĢtirme Projesi
TED Ü. EĞĠTĠM F. EĞĠTĠM
Türkiye ve Almanya'da
BĠLĠMLERĠ B.
YaĢayan 16-22 YaĢları
Arasındaki Türk
Gençlerinin Siyasal Ve
Toplumsal Katılım
Düzeylerinin, Toplumsal,
Siyasal, Psikolojik
Yordayıcılarının
Belirlenmesi Ve
KarĢılaĢtırılması
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Sosyal Bilimlerde Yazılan
COĞRAFYA F. DĠLBĠLĠM B. Türkçe Bilimsel Metinlerde
Savlama (Argümantasyon)
Eylemi ve Retorik
Sunumlar
ANKARA Ü. SĠYASAL
Türkiye Tarımında Yapısal
BĠLGĠLER F.
DönüĢüm: Küçük
Köylülüğün Direnme ve
Yeniden Uyum Örüntüleri
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Zeugma "Dionysos ve
COĞRAFYA F. ARKEOLOJĠ Danae Evleri" Roma
B.
Dönemi Konut Alanları
AraĢtırması
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.ġENGÜL
HABLEMĠTOĞLU
ANKARA Ü. SAĞLIK
BĠLĠMLERĠ F. SOSYAL
HĠZMET B.
Ankara BüyükĢehir
Belediyesi '' YaĢlılara
Hizmet Merkezi''nde Yalnız
YaĢayan YaĢlılar Ġçin
Toplumsal Temelli Bir
Bakım Hizmeti Önerisi:
Sürdürülebilir Günlük
YaĢam Destek Gönüllüleri
Ağı
Prof. Dr.AHMET HAġĠM KÖSE ANKARA Ü. SĠYASAL
Türkiye'de Hane
BĠLGĠLER F. ĠKTĠSAT B.
Halklarının SosyoEkonomik OluĢumu: Gelir
Dağılımı ve Maliye
Politikalarının Belirlenmesi
Prof. Dr.MUSA KADIOĞLU
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Menderes Nysasi Meclis
COĞRAFYA F. ARKEOLOJĠ Binasi
B.
(gerontikon/bouleuterion)
Kazi, Belgeleme Ve
AraĢtirma Projesi
Prof. Dr.FĠGEN ÇOK
TED Ü. EĞĠTĠM F. EĞĠTĠM
Ergenlik Döneminde Benlik
BĠLĠMLERĠ B.
Kurgusu GeliĢiminin Kültür
ve Aile Bağlamında
Ġncelenmesi
Prof. Dr.ZEKĠ AKTAġ
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Çay Fabrikası Atıklarından
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Aktif Karbon Üretimine
Mikrodalga Enerjinin Etkisi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Endüstriyel Biyoteknolojik Sonuçlandı
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Prosesle Ġnsan Büyüme
Hormonu Üretimi
ĠçinBiyoreaktör ĠĢletim
Parametrelerinin
AraĢtırılması
Yrd. Doç. Dr.MURAT AKKURT ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Çekirdeksiz Üzüm
Sonuçlandı
BAHÇE BĠTKĠLERĠ B.
Islahında Biyoteknolojik
Uygulamalar: Marköre
Dayalı Seleksiyon (Marker
Assisted Selection-MAS)
Yöntemi ile HızlandırılmıĢ
Seleksiyon
Doç. Dr.OKAN ELĠBOL
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Ağır Beyaz X Bronz (G1)
Sonuçlandı
ZOOTEKNĠ B.
Melezi Hindi
Populasyonundan Ana ve
Baba Hattı GeliĢtirme
Ġmkanları ve Bunların
Döllerinin Besi Performansı
Bakımından Bazı Ticari
Hibritlerle KarĢılaĢtırılması
Prof. Dr.HASAN TUNÇER
ÖZDAMAR
Prof. Dr.HASAN BĠLGĠLĠ
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
CERRAHĠ A.B.D.
Köpeklerde Ön Çapraz Bağ
Kopuklarının Sağaltımında
Kullanılan Tuberositas
Tibia'yı Öne TaĢıma
Tekniği'nin Klinik,
Radyolojik ve Yürüme
Analizi Testi ile
Değerlendirilmesi
Türkiye'de DeğiĢik ġarap
Üretim Bölgelerinden Ġzole
EdilmiĢ Endojen ġarap
Mayalarının Teknolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi
ve Moleküler Yöntemlerle
Tanımlanması
Türkiyede YetiĢtirilen
BaĢlıca Buğday ÇeĢitlerinin
Antioksidan Aktivitelerinin
Ve Fenolik Asit
Dağılımlarının Belirlenmesi
Ve Ekmeğin Nar Kabuğu
Ekstraktı Ġle
ZenginleĢtirilmesi
Bazı Tarımsal Atıklardan
Aseton-Butanol-Etanol
Üretimi için Uygun
Mikroorganizmanın Seçimi
ve Üretim KoĢullarının
Optimizasyonu
Sonuçlandı
Prof. Dr.FĠLĠZ ÖZÇELĠK
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Prof. Dr.RECAĠ ERCAN
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Prof. Dr.SEDAT DÖNMEZ
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Prof. Dr.RUHSAR YANMAZ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
BAHÇE BĠTKĠLERĠ B.
Kabuklu Ve Kabuksuz
Sonuçlandı
Çerezlik Kabak (Cucurbita
Pepo) Hatlarinda Ekolojinin
Çekirdek Verimi Ve
Çerezlik Kalitesine Etkisi
Doç. Dr.ÜMĠT KAYA
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
CERRAHĠ A.B.D.
Köpeklerin Ön Çapraz Bağ Sonuçlandı
Lezyonlarının Tedavisinde
"Tibial Plato Düzeltici
Osteotomi (Tibial Plateo
Levelling Osteotomy)"
Yönteminin Kullanılması ve
Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
Prof. Dr.HASAN ÇELĠK
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
BAHÇE BĠTKĠLERĠ B.
Kalecik Karası Üzüm
ÇeĢidinde Klon
Seleksiyonu Ve Seçilen
Klonlara Ait Ana Damızlık
Parselinin OluĢturulması
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.BERRĠN ÖZKAYA
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Prof. Dr.SERAP ÇETĠNER
ANKARA Ü. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
F. KLĠNĠK DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
BĠLĠMLERĠ B. PEDODONTĠ
ABD.
Prof. Dr.HASAN ONGUN
ONARAN
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
TIP BĠLĠMLERĠ B. TIBBĠ
FARMAKOLOJĠ ABD.
Prof. Dr.DEMET KARNAK
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
TIP BĠLĠMLERĠ B. GÖGÜS
HASTALIKLARI ABD.
Prof. Dr.MEHMET MELLĠ
MELTEM KOLOĞLU
Diyet Lif Ve Polifenol
Sonuçlandı
Kaynağı Olarak Meyve Ve
Sebze Lif Konsantrelerinin
Bisküvide Kullanım
Olanakları
Eksfoliye Süt Ve Gömülü
Sonuçlandı
Üçüncü Büyük Azı
DiĢlerinden Ġzole Edilen
Kök Hücrelerin
Kültivasyonu Ve
Karakterizasyonu
G Proteinine Kenetli
Sonuçlandı
Reseptörlerde ve G
Proteinlerinde Molekül-Içi
Allosterik ġebekenin
Kuramsal Yöntemler ve
Mutasyonel Pertürbasyonla
Incelenmesi
Periferik Akciğer
Sonuçlandı
Lezyonlarına ve
Mediastinal Lenf Bezlerine
UlaĢılmasında
Elektromagnetik Gezici
Bronkoskopi (Açık etiketli,
tek merkezli, fizibilite
çalıĢması)
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
Deneysel Hava Kesesi
Sonuçlandı
TIP BĠLĠMLERĠ B. TIBBĠ
Infeksiyon Modelinde
FARMAKOLOJĠ ABD.
Vankomisin Ve
Gentamisinin Farklı
Uygulama ġemalarının
OluĢturduğu
Farmakokinetik/Farmakodi
namik DeğiĢikliklerin
Kullanım Esnasında Direnç
GeliĢimine Etkisinin
AraĢtırılması
ANKARA Ü. TIP F. CERRAHĠ Çocuklarda anorektal
Sonuçlandı
TIP BĠLĠMLERĠ B. ÇOCUK
malformasyon ve
CERRAHĠSĠ ABD.
Hirschsprung hastalığı
nedeniyle geliĢen dirençli
fekal inkontinans ve/veya
konstipasyonun tedavisinde
davranıĢ düzenleme
programının ve basınç
biofeedback yönteminin
etkinliği
Prof. Dr.NĠLÜFER YÜKSEL
Prof. Dr.BELMA TURAN
Prof. Dr.HĠLAL ÖZDAĞ
Prof. Dr.LEYLA SEVĠNÇ
DURUTÜRK
Prof. Dr.MAHBUBE ASUMAN
KARAKAYA
Prof. Dr.BELMA TURAN
Prof. Dr.TAMER BAYKARA
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK TEKNOLOJĠSĠ B.
FARMASOTĠK TEKNOLOJĠ
ABD.
Paklitaksel'in Niozom
Formülasyonlarının
Hazırlanması, In Vitro Ve In
Vivo Olarak
Değerlendirilmesi
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Tip 1 Diyabetik
TIP BĠLĠMLERĠ B. BĠYOFĠZĠK Kardiyomiyopatide Yeni Bir
ABD.
Tedavi Hedefi: Ryanodine
Reseptörleri
ANKARA Ü.
Sporadik Kolorektal Kanser
BĠYOTEKNOLOJĠ
Vakalarında Genom
ENSTĠTÜSÜ
Ebadında TNP Profilinin
Belirlenmesi Ġle Yeni
Genetik Yatkınlık
Genlerinin ve Kanserin
GeliĢmesinde Etken Olan
Genlerin Belirlenmesi
ANKARA Ü. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ Süt DiĢlerinin Pulpa
F. KLĠNĠK DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
Patolojilerinde Ġmmün
BĠLĠMLERĠ B. PEDODONTĠ
Hücrelerin ve
ABD.
Nöropeptidlerin Rolü
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
Kimyasalların Radyoaktif
ECZACILIK MESLEK
Olmayan Lokal Lenf
BĠLĠMLERĠ B. FARMASOTĠK Düğümü Yöntemi Ile Rölatif
TOKSĠKOLOJĠ ABD.
Temas Alerjisi
Potansiyelinin AraĢtırılması
ve Yama Testi Sonuçları Ile
KarĢılaĢtırılması
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Kardiyomiyositlerde
Sonuçlandı
TIP BĠLĠMLERĠ B. BĠYOFĠZĠK Hücreiçi Zn2+ Homeostazı:
ABD.
Hücreiçi Serbest Zn2+ ve
Matriks
Metalloproteinazların
Diyabetli Sıçan Kalbi
Uyarılma-Kasılma
Çiftlenimindeki Rolü
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
Vajinal Uygulamaya
Sonuçlandı
ECZACILIK TEKNOLOJĠSĠ B. Yönelik Olarak
FARMASOTĠK TEKNOLOJĠ
Ekzopolisakkarit (EPS)
ABD.
Üretim Düzeyleri Farklı
Lactobacillus gasseri
SuĢları Ġçeren Tabletlerin
Hazırlanması, Teknolojik
ve Biyolojik Açıdan
Değerlendirilmesi
Prof. Dr.ĠSMAĠL YALÇIN
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMASOTĠK
KĠMYA ABD.
Prof. Dr.MAKSUT COġKUN
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMASÖTĠK
BOTANĠK ABD.
Prof. Dr.ĠRFAN KANDEMĠR
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Prof. Dr.LATĠF KURT
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Prof. Dr.NURĠ YĠĞĠT
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Prof. Dr.ADNAN TEĞMEN
ANKARA Ü. FEN F. FĠZĠK B.
Prof. Dr.MUSTAFA AKÇELĠK
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Doç. Dr.HATĠCE NURHAN
BÜYÜKKARTAL
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Prof. Dr.ĠRFAN EROL
GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı-Etki ĠliĢkileri Analizleri Sonuçlandı
Kullanarak Çoklu Ġlaçlara
Direnç KazanmıĢ
Mikroorganizmalara KarĢı
Antimikrobiyal Etkinlik
Sağlayan BileĢkelerin
Tasarımı, Sentezi ve
GeliĢtirilmesi
Akdeniz Bölgesi' nde
Sonuçlandı
YetiĢen Psilosin ve
Psilosibin TaĢıyan ġapkalı
Mantar Türleri Üzerinde
AraĢtırmalar
Dünya Balarısı Alttürlerinin Sonuçlandı
Geometrik Morfometrik
Yöntemiyle Analizi
Türkiye'deki Jipsli
Toprakların Sinekolojik
Yönden AraĢtırılması
Türkiye'de YayılıĢ Gösteren
Meriones Illiger 1811
(Mammalia: Rodentia)
Türlerinin Biyometrik
Analizi ve Filogenetik
ĠliĢkileri
Kuantum Mekaniğinin Faz
Uzayı Tasviri,
Kuantumlama ve Kanonik
DönüĢümler
Salmonella enterica serotip
Typhimurim'un
Patojenitesinde stj
Fimbriyal Operonunun
Rolünün ve Bu Operonun
Genetik Regülasyonunun
Tanımlanması
Türkiye Senecio L.
(Asteraceae) Taksonlarının
Yaprak ve Gövde
Anatomisi ile Tohum ve
Polen Morfolojilerinin IĢık
ve Elektron
Mikroskoplarında
Ġncelenmesi
Escherichia coli
O157:H7'nin Koyunlardaki
Prevalansı ve Genomik
Karakterizasyonu
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.MÜġERREF ÖNAL
Yrd. Doç. Dr.REFĠK TURHAN
Prof. Dr.AYHAN ELMALI
Prof. Dr.GÜNAY ERPUL
Prof. Dr.UĞUR DOĞAN
Prof. Dr.ABDULLAH ATEġ
Doç. Dr.SÜLEYMAN TOSUN
Doç. Dr.OYA GÜRDAL
TAMDOĞAN
Prof. Dr.ORHAN BĠNGÖL
Prof. Dr.LEYLA IġIL ÜNAL
Prof. Dr.NĠMET BÜLBĠN
SUCUOĞLU
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Simektit ve Paligorskit
Minerallerini Ġçeren Bir Kilin
Termal DavranıĢı ve
Nanogözenekli Yapısı
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Yedinci Dereceden Lokal
F. FĠZĠK MÜH. B.
ve Skaler Hamiltonsal
ĠĢlemcilerin
Sınıflandırılması
ANKARA Ü.
Fitalosiyaninlerin Polimer
Matrisdeki Ġnce Filmlerinin
Optik Sınırlayıcı
Özelliklerinin Ġncelenmesi
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Türkiye'de Su Erozyonu
TOPRAK BĠLĠMĠ VE BĠTKĠ
ÇalıĢmaları için Uzun
BESLEME B.
Dönem Meteoroloji Verileri
Kullanılarak Ulusal Ölçekte
YağıĢ Enerji ve
ġiddetlerinin Belirlenmesi
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Türkiye'nin Hatay
COĞRAFYA F. COĞRAFYA Kıyılarında Geç Pleistosen
B.
Rölatif Deniz Seviyesi
DeğiĢimleri
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Türkiye'nin Derin Yer
F. JEOFĠZĠK MÜH. B.
Yapısı ve Tektonik
Özelliklerinin GraviteManyetik-Sismik ve
Sismolojik Veriler
Kullanılarak AraĢtırılması
ANKARA Ü.
Farklı Topolojilerdeki
Yonga Üstü Ağlar Ġçin
Enerji Verimli Uygulama
EĢlemesi
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Sosyal Bilimler Alanında
COĞRAFYA F.
Bilgi Kaynaklarının Ve
KÜTÜPHANECĠLĠK B.
Kütüphanenin Yarattığı
Değer
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Magnesia Stadionunun
COĞRAFYA F. ARKEOLOJĠ Yapısal Ve Sosyo Kültürel
B.
Özelliklerinin Bilmsel
Açıdan AraĢtırılması
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
Eğitimde Toplumsal
BĠLĠMLERĠ F. EĞĠTĠM
AyrıĢma AraĢtırması
YÖNETĠMĠ VE PLANLAMASI
B.
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
KaynaĢtırma Sınıflarında
BĠLĠMLERĠ F. ÖZEL EĞĠTĠM ÇalıĢan Sınıf
B.
Öğretmenlerinin Önleyici
Sınıf Yönetimi Bilgi Ve
Becerilerinin
Değerlendirilmesi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.NĠLAY KAYA
Prof. Dr.SEBAHATTĠN
BAYRAM
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
COĞRAFYA F. SOSYOLOJĠ
B.
Çok Amaçli Toplum
Sonuçlandı
Merkezleri (ÇATOM)
Projesi'nin Sosyal Etki
Değerlendirme AraĢtırması
( ÇATOM-SEDA)
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Kültepe Arkeolojik Kazı
COĞRAFYA F. ESKĠÇAĞ
Merkezinde 1988 Yılında
DĠLLERĠ VE KÜLTÜRLERĠ B. Bulunan YayınlanmamıĢ
Tabletlerin Bilimsel
ÇalıĢmalarının Yapılması.
Doç. Dr.VASIF ġAHOĞLU
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Urla Yarımadası Prehistorik
COĞRAFYA F. ARKEOLOJĠ Kazı ve AraĢtırmalar
B.
Projesi
Doç. Dr.METĠN PĠġKĠN
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
Liselerde ġiddetin
BĠLĠMLERĠ F. EĞĠTĠMDE
Saptanmasi Ve Okul
PSĠKOLOJĠK HĠZMETLER B. Temelli ġiddeti Önleme
Programinin GeliĢtirilmesi
Yrd. Doç. Dr.AHMET YILDIZ
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
YetiĢkin Okuma Yazma
BĠLĠMLERĠ F. HALK EĞĠTĠMĠ Eğitiminin Etkililiği Ve
B.
Eğitim Sonrasında
YetiĢkinlerin Okuma
Yazma Becerisinde
Gerileme Veya GeliĢme
Dinamikleri Üzerine Bir
AraĢtırma
Prof. Dr.ÇĠLER DURSUN
ANKARA Ü. ĠLETĠġĠM F.
Türkiye'de Bilim
GAZETECĠLĠK B.
Haberlerinin Görünürlüğü
ve Temsili: 1993-2008
Doç. Dr.MUSTAFA KEMAL
ANKARA Ü.
Toplumsal ĠliĢkiler
COġKUN
Bağlamında Türkiye'de
Sınıf Kültürü ve Gündelik
Hayat: Maden ve Tekstil
ĠĢçileri Örneği
Prof. Dr.BÜLENT GÜLÇUBUK ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Türkiye'de Kırsal Alanda
TARIM EKONOMĠSĠ B.
Kadının GiriĢimciliğini
Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi Ve Kadınların
Bu Konuda
Güçlendirilmesine Yönelik
Politika Önerilerinin
GeliĢtirilmesi
Prof. Dr.NURAY YILDIZ
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Süperkritik Karbondioksit
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Ortamında L-laktat/?kaprolakton Kopolimerinin
Sentezi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.EMĠNE BAYRAKTAR
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Polilaktik Asit Biyobozunur Sonuçlandı
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Polimerinin Üretim
Prosesinin GeliĢtirilmesi:
Peynir Altı Suyundan Laktik
Asit Üretimi, Ayrılması ve
Polilaktik Asit Üretimi
Doç. Dr.GÜZĠN GÜLSEV
UYAR ALDAġ
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOFĠZĠK MÜH. B.
Prof. Dr.YAġAR MURAT
ELÇĠN
Prof. Dr.MEHMET ALĠ YILDIZ
Prof. Dr.AHMET ÖZTÜRK
Prof. Dr.YUSUF ERSOY
YILDIRIM
Prof. Dr.SÜLEYMAN KODAL
Prof. Dr.MEHMET KEMAL
KÜÇÜKERSAN
Patlatmaların Doğrusal
Olmayan DavranıĢlarının
Patlatma Verimliliğine
Etkilerinin AraĢtırılması
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. ĠĢlevsel Kemik Doku
Mühendisliği:
Mekanotransdüksiyon
Etkisindeki Adipoz-Kökenli
Kök Hücrelerden Yeni
Kemik Dokusu
GeliĢtirilmesi
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Türkiye Bal Arısı ( Apis
ZOOTEKNĠ B.
Mellifera L. )
Populasyonlarının
Mikrosatelit Dna Analizi
Yöntemiyle Tanımlanması
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Tuzlu Sulama Suyu Oksijen
TARIMSAL YAPILAR VE
Ġçeriğinin Biber Bitkisi
SULAMA B.
Verimi Ve GeliĢmesine
Etkisi
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Sulama Alanında Islah
TARIMSAL YAPILAR VE
Amaçlı Sülfürik Asit?in
SULAMA B.
Kullanım Olanaklarının
AraĢtırılması
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Ankara Yöresindeki Olası
TARIMSAL YAPILAR VE
Kurak Dönemlerin Veri
SULAMA B.
Madenciliği Yöntemi Ġle
Belirlenmesi
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Karnitin Ve Ġnulinin Broyler
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
Rasyonlarında Kullanılma
BESLEME B.
Olanaklarının AraĢtırılması
Prof. Dr.AHMET HAZIM
ÖZKAYA
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Prof. Dr.AYHAN BAġTAN
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
BĠLĠMLERĠ B. DOĞUM VE
JĠNEKOLOJĠ ABD
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Lipit-modifiye Enzimlerin
Sonuçlandı
Hamur Reolojisi Ile Ekmek
Özellikleri Ve Bayatlaması
Üzerine Etkileri
Düvelerde, Subklinik
Sonuçlandı
Enfekte Ve Sağlıklı Meme
Lobu Sekresyonlarında
Nitrik Oksit Düzeyinin
Belirlenmesi Ve Nitrik
Oksitin Mastitis Için Yeni
Bir TeĢhis Metodu Olarak
Kullanılabilirliğinin
AraĢtırılması.
Prof. Dr.SELMA ÜLGENTÜRK ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Çam Pamuklu KoĢnili Biti Sonuçlandı
KORUMA B.
Marchalina Hellenica Genn.
(Hemiptera: Margarodidae)'
Nın Biyo-Ekolojisi, Ege Ve
Akdeniz Bölgesindeki
YayılıĢ Alanları
Prof. Dr.SULTAN
ÇOBANOĞLU
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Ankara, Bursa Ve Yalova Sonuçlandı
KORUMA B.
Illerinde Solanaceae
Familyası Bitkilerinde
Bulunan Akar Türlerinin
Belirlenmesi Ve Önemli
Akar Türlerinin Popülasyon
Yoğunlukları Ile Doğal
DüĢmanlarının Saptanması
Üzerine Incelemeler
Prof. Dr.ĠBRAHĠM DEMĠR
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
BAHÇE BĠTKĠLERĠ B.
Prof. Dr.AYKUT ÖZKUL
Süs Bitkileri Tohumlarında Sonuçlandı
Tohum Gücü Testlerinin
Fide ÇıkıĢı Ve Depolama
Ömrünün Tahmininde
Kullanımı
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Rna Ġnterferanz (Rnai)
Sonuçlandı
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
Tekniği Ile Peste Des Petits
BĠLĠMLERĠ B. VĠROLOJĠ ABD Ruminants Virus (Pprv)
Replikasyonunun Ġnhibe
Edilmesi-Model ÇalıĢma
Prof. Dr.HALĠT VASFĠ
GENCER
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
ZOOTEKNĠ B.
Prof. Dr.FATMA ESER
ÖZGENCĠL
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
Yrd. Doç. Dr.SÜLEYMAN
BEKCAN
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. SU
ÜRÜNLERĠ B.
Yalancı Ana Arılı Koloni Ve Sonuçlandı
Normal Koloni Erkek
Arılarının (Apis Mellifera L.)
Sperm Rekabeti
TavĢanlarda Korneal Alkali Sonuçlandı
Yanık Sonucu OluĢan
Limbal Yetmezliğin
Tedavisinde, Mezenkimal
Hücre EmdirilmiĢ Amniyotik
Membranın Korneal
IyileĢmeye Olan Etkisinin
Değerlendirilmesi
Türkiye'de Çipura (Sparus Sonuçlandı
aurata L.) ve Levrek
(Dicentrarchus labrax L.)
Balıklarının Kültür ve Doğal
Populasyonları Arasındaki
Filogenetik Farklılıkların
Mitokondriyal Gen
Bölgelerinin DNA Dizi
Analizleri Ile Tanımlanması
Prof. Dr.FĠLĠZ ÖZÇELĠK
Prof. Dr.ALĠ BAYRAK
Prof. Dr.YAKUP SEDAT
VELĠOĞLU
Prof. Dr.AZĠZ EKġĠ
Prof. Dr.SUZAN ALTINOK
Prof. Dr.ERGÜN AKÇAY
Prof. Dr.SALĠH MADEN
Yrd. Doç. Dr.ARZU ATALAY
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Ankara Çubuk Yöresi
TurĢularından Izole Edilen
Laktik Asit Bakterilerinin
Tanımlanmaları, Teknolojik
ve Fonksiyonel
Özelliklerinin Belirlenmesi
ve Starter Olarak
Kullanılma Olanaklarının
Değerlendirilmesi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Farklı Zeytin ÇeĢitlerinden
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Elde Edilen Zeytin
Yağlarının Uçucu
BileĢenleri Ġle Kalite
Arasındaki ĠliĢkinin
Belirlenmesi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Çay ĠĢlemede Teanin
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Miktarının DeğiĢimi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK ViĢne Suyunun Antosiyanin
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Profili Ve Antioksidan
Kapasitesi Ve ĠĢleme
Sırasında DeğiĢimi
ANKARA Ü. ZĠRAAT
Ankara Ġli Doğal
FAKÜLTESĠ
Vejetasyonundan Yabani
Yonca (Medicago sativa L.)
Populasyonlarinin
Toplanmasi ve
Karakterizasyon
ÇaliĢmalari Ile Mera Tipi
Yonca Hatlarinin
Belirlenmesi
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Çipura Balığı Spermasının
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
BaĢlıca Spermatolojik
BĠLĠMLERĠ B. DÖLERME VE Özelliklerin Saptanması,
SUNĠ TOHUMLAMA ABD
Dondurulması Ve
Dölverimi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Phytophthora Türlerinin
Sonuçlandı
KORUMA B.
Karadeniz Bölgesi Orman
Ekosisteminin Önemli
Odunsu Taksonlarından
MeĢe (Quercus spp.),
Kestane (Castanea sativa)
ve Orman gülü
(Rhododendron spp.)
Kurumalarındaki Rollerinin
Belirlenmesi
ANKARA Ü.
Fibroblast Büyüme Faktörü Sonuçlandı
BĠYOTEKNOLOJĠ
3 (FGF3) Geninde
ENSTĠTÜSÜ
Tanımlanan L6P ve S156P
Mutasyonlarının Etkilerinin
Ġn Vitro Analizi
Doç. Dr.ARZU BEġĠKCĠ
Prof. Dr.ÖZDEN TULUNAY
Prof. Dr.MEHMET KIYAN
Doç. Dr.NURAY YAZIHAN
Doç. Dr.NURAY YAZIHAN
Prof. Dr.MEHMET UĞUR
Prof. Dr.AHMET RÜÇHAN
AKAR
Doç. Dr.NĠYAZĠ MERĠÇ
Beta Adrenerjik Reseptör Sonuçlandı
Blokeri Ġlaçların Kalbin
Substrat Metabolizması
Üzerindeki Etkilerinin
Miyosit Hücre Kültürlerinde
Ġncelenmesi
ANKARA Ü. TIP F. CERRAHĠ Clear Hücreli Renal Hücreli Sonuçlandı
TIP BĠLĠMLERĠ B. PATOLOJĠ Karsinoma (crcc)
ABD.
Prognozunun
Belirlenmesinde Moleküler
Proteinlerin Yeri.
Ġmmunhistokimyasal
ÇalıĢma
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Mycobacterium
Sonuçlandı
TIP BĠLĠMLERĠ B.
tuberculosis SuĢlarında
MĠKROBĠYOLOJĠ ABD.
Efflüks Pompasını
OluĢturan Gen
Ekspresyonlarının Çoklu
Ġlaç Direnç GeliĢimi Üzerine
Etkisinin AraĢtırılması
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMAKOLOJĠ
ABD.
Renal Tubuler Iskemik
Sonuçlandı
Hasarda Eritropoietinin Kir
6x Kanal Ekspresyonuna
Etkisi
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Normoksik ve Hipoksik
Sonuçlandı
TIP BĠLĠMLERĠ B.
KoĢullarda Akciğer;
FĠZYOPATOLOJĠ ABD.
Alveolar Makrofajlar ve
Akciğerde Ġnflamatuar
Sürece Aracı Moleküller
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Hücresel YapıĢmanın GSonuçlandı
TIP BĠLĠMLERĠ B. BĠYOFĠZĠK Proteinine Kenetli Reseptör
ABD.
Aracılı Sinyal Ġletimi
Üzerindeki Modülatör
Etkisinin Olası Moleküler
Mekanizmalarının
AraĢtırılması.
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
TIP BĠLĠMLERĠ B.
FĠZYOPATOLOJĠ ABD.
ANKARA Ü. TIP F. CERRAHĠ Kalıcı Atriyal Fibrilasyonlu Sonuçlandı
TIP BĠLĠMLERĠ B. KALP VE
ve Sinüs Ritimli Hastalarda
DAMAR CERRAHĠSĠ ABD.
Apoptozis ĠliĢkili Genlerin
KarĢılaĢtırmalı Analizleri
ANKARA Ü. NÜKLEER
Optik Uyarmalı
Sonuçlandı
BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
Lüminesans (osl) Ve
Termolüminesans (tl)
Teknikleri Ile Ġnsan
DiĢlerinin Retrospektif
Dozimetre Olarak
Kullanımının Ve
Tarihlendirilmesininin
GeliĢtirilmesi.
Prof. Dr.EMEL EMREGÜL
Doç. Dr.MELTEM ÇELĠK
Prof. Dr.ZEHRA DURMUġ
Yrd. Doç. Dr.ARZU ATALAY
Prof. Dr.ÖZLEM
OSMANAĞAOĞLU
Prof. Dr.NURĠ YĠĞĠT
Yrd. Doç. Dr.HASAN NAZIR
Doç. Dr.MUAMMER
GÖNCÜOĞLU
Prof. Dr.SĠBEL ATASAĞUN
ANKARA Ü. FEN F.
Süperoksit Radikallerinin
Tayini Için Jelatinkarboksimetilsellulozsüperoksit Dismutaz
Biyosensörünün
GeliĢtirilmesi
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Ġletken Polimer/kil
Nanokompozitlerin
Hazirlanmasi Ve
Karakterizasyonu
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Bazı Antidepresan
Ġlaçlarının Elektrokimyasal
DavranıĢlarının
Ġncelenmesi Ve Tayini Ġçin
Elektrokimyasal Yöntem
GeliĢtirilmesi
ANKARA Ü.
Cgh1'in Erken
BĠYOTEKNOLOJĠ
Embriyogenez Sırasında
ENSTĠTÜSÜ
Maternal Rna
Metabolizmasına Etkisi
ANKARA Ü. FEN F.
Laktik Asit Bakterilerinde
BĠYOLOJĠ B.
Tür Ġçi Ve Türler Arası
Ayrımda Rapd Ve 16sardra Tekniklerinin
Değerlendirilmesi
ANKARA Ü. FEN F.
Ġç Anadolu'da YayılıĢ
BĠYOLOJĠ B.
Gösteren Bıyıklı
BaĢtankara "Panurus
Biarmicus (Aves;
Passeriformes)"nın
Morfometrik Özellikleri Ve
Ġzoenzim Varyasyonları
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Bacillus Anthracis
Sporlarının Ġmmünassay
Temelli Hızlı Deteksiyonu
için Qcm Yönteminin
Kullanılması
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Piliç Karkas ve
GIDA HĠJYENĠ VE
Karaciğerlerinde
TEKNOLOJĠSĠ B.
Salmonella Typhimurium
Dt 104 Varlığı, Antibiyotik
Direnç Profili ve Genomik
Tiplendirilmesi
ANKARA Ü. FEN F.
Çinko (Zn) ve Bakırın (Cu)
BĠYOLOJĠ B.
Sublethal Dozlarına Maruz
Bırakılan Kadife
Balıklarında (Tinca Tinca
L., 1758) Bazı Kan
Parametrelerinin
Ġncelenmesi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.ZEYNEL KILIÇ
Yrd. Doç. Dr.ARZU ATALAY
Prof. Dr.BAKĠ ERDOĞAN
VAROL
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Ferrosenil-Fosfazen
Sonuçlandı
Türevlerinin Sentezi,
Kristal Yapıları,
Spektroskopik Ve
Stereojenik Özelliklerinin
Ġncelenmesi, Biyolojik
Aktifliklerinin Ve Dna'ya
Etkilerinin AraĢtırılması
ANKARA Ü.
C.Elegans Oosit ve
Sonuçlandı
BĠYOTEKNOLOJĠ
Embriyolarında Global
ENSTĠTÜSÜ
MikroRNAom Profillerinin
Analizi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Tuzluca (iğdır) Civarındaki Sonuçlandı
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ Neojen Birimlerinin
B.
Sedimantolojisi, Kd Türkiye
Prof. Dr.NĠLGÜL KARADENĠZ ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
PEYZAJ MĠMARLIĞI B.
Türkiye'de Korunan Alan
Sonuçlandı
ÇalıĢmalarındaki
Katılımcılığın Sultan Sazlığı
Milli Parkı Örneğinde
Değerlendirilmesi
Prof. Dr.MEHMET ÇELĠK
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
B.
Doç. Dr.BÜLENT KAYPAK
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOFĠZĠK MÜH. B.
Prof. Dr.ERDOĞAN TEKĠN
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
B.
Yrd. Doç. Dr.ZEHRA SEMRA
KARAKAġ
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
B.
Sıcak Ve Mineralli Su
Kaynaklarının (AyaĢBeypazarı, Ankara)
Karbonatlı Kayaçlarla
ĠliĢkisi
Denizli Havzası ve
Dolayının 3-Boyutlu Sismik
Hız Yapısının Yerel
Deprem Tomografisi
Yöntemi Ġle Belirlenmesi
Ġskenderun-Hatay Neojen
Havzası Pliyosen YaĢlı
Serilerin Sedimantolojik
Ġncelemesi Ve Jeodinamik
GeliĢimi
Kefken-Ereğli (Batı
Karadeniz) Sahil Plajlarının
Sedimentolojik Özellikleri
Ve Ekonomik Mineral
Potansiyelinin AraĢtırılması
Doç. Dr.EMĠNE OLHAN
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARIM EKONOMĠSĠ B.
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Ġçme Suyu Havzalarında
Sonuçlandı
Tarımsal Faaliyet Yapan
Üreticilerin Çevre Kirliliğine
KarĢı Tutumları Ve SosyoEkonomik Yapıları: Ankara
Ġli Çamlıdere, Eğrekkaya
Ve Kurtboğazı Barajları
Örneği
Prof. Dr.MĠNE BEK
ANKARA Ü. ĠLETĠġĠM F.
GAZETECĠLĠK B.
Prof. Dr.MEHMET SOMUNCU ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
COĞRAFYA F. COĞRAFYA
B.
Prof. Dr.HATĠCE GÜLSEN
ERDEN
Yrd. Doç. Dr.EMEL MEMĠġ
PARMAKSIZ
Prof. Dr.AYġEGÜL BATIGÜN
Prof. Dr.KASIM KARAKÜTÜK
Prof. Dr.ĠNAYET AYDIN
Prof. Dr.ZEKĠYE SERPĠL
TAKAÇ
Prof. Dr.ZEKĠ AKTAġ
KarĢılaĢtırmalı
Sonuçlandı
Perspektiften Türkiye'Deki
IletiĢim Sistemi Ve
Demokrasi
Doğu Karadeniz Bölgesi
Sonuçlandı
Yaylalarının Arazi Kullanım
ve ĠĢlevlerindeki DeğiĢimi
Değerlendirme ÇalıĢması
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Cinsel Suçlularda Ve
COĞRAFYA F. PSĠKOLOJĠ B. ġiddet Suçlularında Suçlu
Profilleme Ve Risk
Değerlendirmesi:
Türkiye'De Suç Analizi
ANKARA Ü. SĠYASAL
Zaman Kullanimi,
BĠLGĠLER F. ĠKTĠSAT B.
Yoksulluk Ve Toplumsal
Cinsiyet: Türkiye Üzerine
Bir ÇaliĢma
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Ġnternet Bağımlılığı: KiĢilik
COĞRAFYA F. PSĠKOLOJĠ B. Özellikleri, Psikolojik
Belirtiler, Sosyal Destek Ve
IliĢkili Bazı SosyoDemografik DeğiĢkenler
Açısından Bir Inceleme
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
Türkiye'Deki Genel
BĠLĠMLERĠ F. EĞĠTĠM
Ortaöğretim Kurumlarinin
YÖNETĠMĠ VE PLANLAMASI (Liseler) En Uygun
B.
(Optimal) Büyüklüğünün
Belirlenmesi AraĢtirmasi
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
Türkiye'deki Kamu
BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
Üniversitelerinde Görev
EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, Yapmakta Olan Öğretim
PLANLAMASI VE
Üyelerinin Akademik Etik
EKONOMĠSĠ BD.
Ġlkeleri Benimseme Ve Bu
Ġlkelere MeslektaĢlarının
Uyma Düzeylerine ĠliĢkin
GörüĢleri.
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Zeytinyağı Fabrikası Sıvı
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Atığının Özelliklerinin
ĠyileĢtirilmesi Ve
Antioksidan Üretiminde
Kullanılması Ġçin
Biyoproses GeliĢtirilmesi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Tarımsal Yan Ürünlerden
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. DüĢük Maliyetli Yüksek
Gözenekli Aktif Karbonların
Hazırlanması,
Karakterizasyonu ve
Adsorpsiyon Kapasitesi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.FĠLĠZ ERTUNÇ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Türkiye'de Önemli Bağ
KORUMA B.
Alanlarında Bağ
Fitoplazmalarının ve
Vektörlerinin Moleküler
Yöntemlerle Belirlenmesi
ve Yaygın Üretimi Yapılan
ÇeĢitlerin Bu Hastalıklara
KarĢı Reaksiyonları
Prof. Dr.ĠSMAĠL HAKKI ĠZGÜR ANKARA Ü. VETERĠNER F. Farklı Büyüklükteki Sığır
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
Oositlerinin Maturasyon Ve
BĠLĠMLERĠ B. DOĞUM VE
Fertilizasyonu Üzerinde
JĠNEKOLOJĠ ABD
Insulin Benzeri Büyüme
Faktrörü-I (Igf-I) Ve
Epidermal Büyüme
Faktörünün (Egf) Etkilerinin
AraĢtırılması
Prof. Dr.ARĠF KURTDEDE
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Cpv Enfeksiyonlu
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
Köpeklerde Serum Ctn-I
BĠLĠMLERĠ B. ĠÇ HAST. VE
Konsantrasyonunun
FARMAKOLOJĠ ABD
Değerlendirilmesi Ve
Bunun Prognostik Önemi.
Prof. Dr.ENGĠN YURTSEVEN ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Lizimetre KoĢullarinda
TARIMSAL YAPILAR VE
Farklı Sulama Yönetimi
SULAMA B.
Pratiklerinin Drenaj Suyu
Hacmi Ġle Kalitesine,
Toprak Tuzluluğuna Ve
Yoncada (Medikago Sativa)
Verim Ve Su Kullanim
Özelliklerine Etkisi
Prof. Dr.HATĠCE
DUMANOĞLU
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
BAHÇE BĠTKĠLERĠ B.
Prof. Dr.FATĠH ATASOY
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
BESLEME B. ZOOTEKNĠ
ABD
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Doğu Karadeniz Bölgesi
Sonuçlandı
Sahil KuĢağındaki Elma
Genetik Materyalinin, Kara
Leke ve AteĢ Yanıklığı
Hastalıklarına Dayanıklılık,
Geç Çiçeklenme ve Meyve
Özellikleri Bakımından
Değerlendirilmesi
Türk Mastifi Köpeklerin
Sonuçlandı
Morfolojik ve Genetik
Özelliklerinin Belirlenmesi
ve Bu Köpeğin Tanıtılması.
Prof. Dr.ġÜKRÜ KÜPLÜLÜ
Prof. Dr.OKAN ERTUĞRUL
Prof. Dr.HASAN TUNÇER
ÖZDAMAR
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
BĠLĠMLERĠ B. DOĞUM VE
JĠNEKOLOJĠ ABD
Sütçü Ineklerde
Sonuçlandı
Postpartum Süreçte
Folliküler Kist Olgularının
GeliĢiminde Transforming
Growth Factor -ß Ailesi
Proteinlerinin Rolü Ve Bu
Proteinlerin Kan Serum
Metabolit Düzeyi Ve Uterus
Bakteriyel Patogen
Yoğunluğu Ile IliĢkisi.
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Kangal Köpeklerinde
Sonuçlandı
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
Ankyloglossia Ile Ġlgili Gen
BESLEME B. GENETĠK ABD Bölgesinin Belirlenmesine
Yönelik Genom Boyu
Analiz
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Rekombinant Terapatik
Sonuçlandı
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Protein Üretim Verimini
Artırmak için Biyokimyasal
Reaksiyon Mühendisliği
Prensipleriyle Strateji
GeliĢtirilmesi
Prof. Dr.SĠBEL SÜZEN
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMASOTĠK
KĠMYA ABD.
Doç. Dr.BERRĠN ĠMGE
ERGÜDER
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
TIP BĠLĠMLERĠ B.
BĠYOKĠMYA ABD.
Prof. Dr.HAKAN GÜRDAL
ANKARA Ü.
BĠYOTEKNOLOJĠ
ENSTĠTÜSÜ
Prof. Dr.HALĠT SĠNAN SÜZEN ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMASOTĠK
TOKSĠKOLOJĠ ABD.
Melatonin Analoğu Yeni
Antioksidan Ġlaç Etken
Maddeleri GeliĢtirilmesi:
Biyolojik Aktivite,
Sitotoksisite ve Olası
Metabolitlerinin Ġn-vitro
Elektrokimyasal
Değerlendirilmeleri
Akut Myeloid Lösemide
Beta Katenin Proteininin
Düzenlediği Genlerin
Genom Ebadında
Ġncelenmesi ve Olası Ġlaç
Hedeflerinin Belirlenmesi
Vasküler Düz Kas
Hücrelerinde Alfa-1
Adrenoseptör Aracılı
Epidermal Büyüme Faktorü
Reseptorünün
Transaktivasyon
Mekanizması
Antidepresan Tedavide
CYP2C19, CYP3A4,
SLC6A4 ve BDNF
Genlerindeki
Polimorfizmlerin ve Plazma
Ġlaç Düzeylerinin
Sitalopram ve Sertralin
Yanıtı ve Yan Etkiler
Üzerine Etkisi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.HASAN SERDAR
ÖZTÜRK
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
TIP BĠLĠMLERĠ B.
BĠYOKĠMYA ABD.
DeğiĢik Ekstraksiyon
Sonuçlandı
Yöntemleri Uygulanan
ÇeĢitli Bitkilerden Elde
Edilen Ekstraktlarin Fenolik
BileĢen Ġçeriklerinin ve
Antioksidan Güçlerinin
Belirlenmesi
Prof. Dr.TÜLĠN
SÖYLEMEZOĞLU
ANKARA Ü.
Aterosklerotik
Sonuçlandı
Kardiyovasküler Hastalığı
Olan Bireylerin Ġnterlökin-6
Ve Metallotiyonein Gen
Polimorfizmleri Ile Bazı
Metal Düzeyleri Arasındaki
IliĢkinin AraĢtırılması
Prof. Dr.FATMA AJLAN
TÜKÜN AKSOY
ANKARA Ü. TIP F. TIBBĠ
GENETĠK ABD.
Mide Kanserinde Glipikan 5
Ve Glipikan 6'nın
Ekspresyon Seviyelerinin
Prognostik Önemi
Prof. Dr.ZEYNEP MISIRLIGĠL ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
Polene Duyarlı Allerjik
TIP BĠLĠMLERĠ B. GÖGÜS
Rinitli Hastalarda Mevsim
HASTALIKLARI ABD.
Öncesi Allergoid
Ġmmünoterapinin Klinik Ve
Ġmmünolojik Etkileri
Prof. Dr.BELMA TURAN
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Hipoksinin Normal ve
TIP BĠLĠMLERĠ B. BĠYOFĠZĠK Hiperglisemik HL-1
ABD.
Kardiyomiyositlerinde
Na+/H+ DEğiĢ-TokuĢcusu
ve Na+/HCO-3 KoTransportörü Aktive ve
Ekspresyonu Üzerine
Etkileri: Hücre Ġçi Sinyal
Yolaklarında miRNA'ların
ve S-Nitrolizasyonun Rolü
Prof. Dr.ASUMAN
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Imatinib Mesilat-Dirençli KSUNGUROĞLU
TIP BĠLĠMLERĠ B. TIBBĠ
562/Ima-3 Ve Dirençsiz KBĠYOLOJĠ ABD.
562 Kronik Myeloid Lösemi
Hücre Hatlarında Bim Ve
Bid Proapoptotik
Genlerinin Polikomb Grup
Proteinleri Tarafından
Epigenetik Regülasyonu.
Prof. Dr.ATĠLLA HALĠL ELHAN ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Romatoid Artritli Hastalarda
TIP BĠLĠMLERĠ B.
Bilgisayar Uyarlamalı Test
BĠYOĠSTTATĠSTĠK ABD.
Yöntemi Ġle Özürlülük
Değerlendirimi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.ALP CAN
Doç. Dr.FĠKRET ġAHĠN
Prof. Dr.ARZU ENSARĠ
Prof. Dr.ELGĠZ BAYRAM
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Ovosit
Sonuçlandı
TIP BĠLĠMLERĠ B. HĠSTOLOJĠ Kriyoprezervasyonunda
VE EMBRĠYOLOJĠ ABD.
Mikrotübülüs
Stabilizasyonunun Mayoz
Mekiği Üzerine Koruyucu
Etkisinin AraĢtırılması
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Hbv ve Hcv Tedavisinde
Sonuçlandı
TIP BĠLĠMLERĠ B.
P63 Proteinin Etkisinin
MĠKROBĠYOLOJĠ ABD.
AraĢtırılması
ANKARA Ü. TIP F. CERRAHĠ Sporadik Kolorektal Kanser Sonuçlandı
TIP BĠLĠMLERĠ B. PATOLOJĠ Vakalarinda Genom
ABD.
Ebadinda Kopya Sayisi
DeğiĢimlerinin Ve
Transkriptom Profilinin
Belirlenmesi Ġle Kanser
BaĢlangiç Ve GeliĢmesinde
Etken Gen Veya Gen
Gruplarinin Tanimlanmasi
ANKARA Ü. FEN F.
MATEMATĠK B.
Hermitik Olmayan Bir
Diskrit Hamiltoniyen'In
Spektral Analizi
Prof. Dr.ZELĠHA HAYVALI
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Yeni Taç Eter Türevi
Ligandlar, Alkali, Toprak
Alkali Ve GeçiĢ Metal
Kompleksleri; Sentez,
Karekterizasyon, Ve
KompleksleĢme
Özelliklerinin Incelenmesi
Prof. Dr.ALĠ SINAĞ
ANKARA Ü.
Hidrotermal Yöntemle Sno2
Nano Parçacık Sentezi Ve
Sentezlenen Nano
Parçacıkların Biokütle
Pirolizinden Elde Edilen
Sıvı Fazın BileĢimine
Katalitik Etkisinin
Incelenmesi
Prof. Dr.EMĠNE SÜMER ARAS ANKARA Ü. FEN F.
Kayseri Ġli Yöresinde
BĠYOLOJĠ B.
Kirliliğe Maruz BırakılmıĢ
Pseudevernia Furfuracea
(L.) Zopf. Liken Türünde
Atomik Absorbsiyon
Spektroskopisi Ile Ağır
Metal Analizi Ve Hava
Kirliliğinin
Genotoksisitesinin
Moleküler Markörlerle
Değerlendirilmesi.
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.ALĠ GENÇER
ANKARA Ü. FEN F. FĠZĠK B.
Prof. Dr.NURSEL GÜL
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Doç. Dr.ġĠNASĠ BARIġ EMRE ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. FĠZĠK MÜH. B.
Prof. Dr.HALĠL YALÇIN
ELERMAN
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. FĠZĠK MÜH. B.
Prof. Dr.NURĠ YĠĞĠT
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Prof. Dr.ALĠ OSMAN SOLAK
Prof. Dr.HANDAN OLĞAR
Nano Boyutta SiC, C ve
Aromatik Hidrokarbon
Katkılı MgB2 Süperiletken
Külçe, Tel-ġerit Üretimi ve
Karakterizasyonu
Agrotis Segetum (Denis Ve
Schiff.) (Lepidoptera:
Noctuidae) Orta Bağırsak
Hücrelerine Lektinlerin
Bağlanması
La0.65nd0.35mn2si2
AlaĢımının Manyetik, Isısal
Ve Manyetokalorik
Özelliklerine Manyetik
Alanın Etkisinin
AraĢtırılması
Determination Of The
Influence Of Interfacial
Strain Or Stress Introduced
By A Superelastic
Ni50Mn34In16 Bufferlayer
On The Magnetic
Properties And Spin
Polarization And Resulting
Tunnelling
Magnetoresistance Of
Co2MnAl And Co2FeAl
Thin Heusler Films
Incorporated As Magnetic
Electrodes In Magnetic
Tunnel Junctions
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Güneydoğu Anadolu'da
Sonuçlandı
YayılıĢ Yapan Tarla
Farelerinin (Microtus
Socialis Group)
Taksonomisi ve Moleküler
Sistematiği
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. [email protected] Ve [email protected]
Sonuçlandı
Bimetalik Nanoparçacık
IĢaretli Antikor Kullanılarak
E.Coli Tayini Için
Elektrokimyasal Biyosensör
GeliĢtirilmesi.
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Hapis Ortamlarında
Sonuçlandı
F. FĠZĠK MÜH. B.
Proteinlerin Katlanma
Mekanizmasının
Ġncelenmesi
Doç. Dr.ĠLKER DĠNÇER
ANKARA Ü. FEN F. FĠZĠK
MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Comn1-Xtxge1-Xzx (T: Cr, Sonuçlandı
V, Ti; Z: Ga) AlaĢımlarının
Manyetik Soğutma Ve
Manyetik Direnç
Özelliklerinin Ġncelenmesi
Prof. Dr.MERAL TUNÇBĠLEK
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMASOTĠK
KĠMYA ABD.
Yeni Sübstitüe Pürin Ve
Sonuçlandı
Pürin Nükleozit
Analoglarının Sentez, Yapı
Aydınlatılması, Antikanser
Aktivitelerinin Belirlenmesi
Prof. Dr.SERAP PULATSÜ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. SU
ÜRÜNLERĠ B.
Doç. Dr.VEYSEL IġIK
Prof. Dr.MEHMET ÇELĠK
Prof. Dr.YASEMĠN
KEPENEKCĠ
SakaryabaĢı (ÇiftelerEskiĢehir) Balık Üretim ve
AraĢtırma Ġstasyonu'nun Su
Kaynağı Batı Göleti:
Sediment Kaynaklı
Ġnorganik Azot Salınımının
AraĢtırılması
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Orta Anadolu'da Savcılı
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ Fay Zonunun Yapısal
B.
Özellikleri ve Tektoniği
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Nasrettin Hoca Kaynağı Ve
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ Dolayının (Sivrihisar,
B.
EskiĢehir) Hidrojeoloji
Incelemesi
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
Ortaöğretim Türk Edebiyati
BĠLĠMLERĠ F. EĞĠTĠM
Ve Dil Ve Anlatim Ders
YÖNETĠMĠ VE PLANLAMASI Kitaplari Ġle Gençlere
B.
Yönelik Romanlarda Ġnsan
Haklari Konusuna Yer
Verilme Düzeyi
Sonuçlandı
ANKARA Ü. ĠLETĠġĠM F.
RADYO-TELEVĠZYON VE
SĠNEMA B.
Sonuçlandı
Ġnternet Mecraları, Kanaat
OluĢumu Ve DolaĢımı:
Kamusal Ve Mahrem
Arasında
Prof. Dr.GAMZE ÖZDEMĠR
ANKARA Ü. ĠLETĠġĠM F.
Türkiye'de ĠletiĢim
GAZETECĠLĠK B.
Endüstrisinde ÇalıĢma
ĠliĢkileri: Çağrı Merkezleri
Üzerine Bir AraĢtırma
Yrd. Doç. Dr.SEÇKĠN ÖZSOY ANKARA Ü. EĞĠTĠM
Türkiye'de Eğitim Bilimci
BĠLĠMLERĠ F. EĞĠTĠM
Olmak: Bir Kimlik
YÖNETĠMĠ VE PLANLAMASI AraĢtırması
B.
Yrd. Doç. Dr.UMUT TÜMAY
ARSLAN YEGEN
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Doç. Dr.DĠLEK ACER
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
BĠLĠMLERĠ F.
Tasarım Öğretimi Programı Sonuçlandı
( Mimarlık ve Çocuk
Öğretim Programı)'nın Türk
Kültürüne
Uyarlanması,Etkililiği
Analizi ve
YaygınlaĢtırılması
Yrd. Doç. Dr.SERDAL BAHÇE ANKARA Ü. SĠYASAL
BĠLGĠLER F. MALĠYE B.
Sonuçlandı
Prof. Dr.FAHRETTĠN
ÖZDEMĠRCĠ
Sonuçlandı
Doç. Dr.AYġE KARAKEÇĠLĠ
Prof. Dr.ENDER YARSAN
Prof. Dr.ĠBRAHĠM DEMĠR
Prof. Dr.ALĠ ERGÜL
Yrd. Doç. Dr.NURPER GÜZ
Prof. Dr.AZĠZ TEKĠN
Prof. Dr.YAKUP SEDAT
VELĠOĞLU
Türkiye?De Maliye
Politikası Seçeneklerinin
Refah Ve Gelir Dağılımı
Üzerindeki Etkileri: Bir
Vergi-Harcama
Mikrosimülasyon Modeli
Analizi
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Üniversitelerde Elektronik
COĞRAFYA F. BĠLGĠ VE
Belge Yönetimi Ve
BELGE YÖNETĠMĠ B.
ArĢivleme Sistemine GeçiĢ
Süreci Modellemesi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Elektroeğirme Ġle
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. NanodesenlenmiĢ Kitosan
Yüzeylerde Hücresel
DavranıĢların Ġncelenmesi
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Florfenikol Ġhtiva Eden
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
Preparatlarin Broylerlerde
BĠLĠMLERĠ B. FARMAKOLOJĠ BiyoeĢdeğerliği, Farkli
VE TOKSĠKOLOJĠ ABD
Saklama ġartlarinin Etkileri
Ve Farmakovijilans
Taramalari
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Bölgesel Sıcaklık
BAHÇE BĠTKĠLERĠ B.
Farklılıklarının Tohum
Nemi ve Depolama Süresi
Ile Bağlantılı Olarak Biber,
Soğan, Pırasa, Lahana,
Marul ve Kabak
Tohumlarının Kalitesine
Etkisi
ANKARA Ü.
Endoplazmik Retikulum
BĠYOTEKNOLOJĠ
(Er) Ve Tuzluluk Stresi
ENSTĠTÜSÜ
Transkriptomlarının Asma
Anacında
Mikrodizin(Microarray)
Analizleri
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Sünede Faydalı Genlerin
KORUMA B.
Belirlenmesi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Pirina Yağının Kızartma
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Stabilitesinin Belirlenmesi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Pestisit Kalıntılarının
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Ozonla Azaltılması
Üzerinde Bir AraĢtırma
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.GÜNAY ERPUL
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TOPRAK BĠLĠMĠ VE BĠTKĠ
BESLEME B.
Prof. Dr.KAMĠL SAÇILIK
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARIM MAKĠNELERĠ B.
Prof. Dr.MEMET RIFAT
SALMANOĞLU
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
BĠLĠMLERĠ B. DOĞUM VE
JĠNEKOLOJĠ ABD
Prof. Dr.ATĠLA YETĠġEMĠYEN ANKARA Ü. ZĠRAAT F. SÜT
TEKNOLOJĠSĠ B.
Doç. Dr.ĠLHAMĠ BAYRAMĠN
Prof. Dr.CEYHAN ÖZBEYAZ
Prof. Dr.ERGÜN AKÇAY
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TOPRAK BĠLĠMĠ VE BĠTKĠ
BESLEME B.
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
BESLEME B. ZOOTEKNĠ
ABD
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
BĠLĠMLERĠ B. DÖLERME VE
SUNĠ TOHUMLAMA ABD
Prof. Dr.NECMETTĠN TEKĠN
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
BĠLĠMLERĠ B. DÖLERME VE
SUNĠ TOHUMLAMA ABD
Doç. Dr.ESĠN EBRU
ONBAġILAR
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
BESLEME B. ZOOTEKNĠ
ABD
Yarı-Kurak Bölgelerde
Sonuçlandı
Rüzgâr Erozyonu
Tehlikesinin
Değerlendirilmesi: Bölgesel
Ölçekte Model Geçerlilik
ÇalıĢmaları
Sıcaklık ve Nem Ġçeriğine Sonuçlandı
Bağlı Olarak Sebze ve
Meyvelerin Dielektrik
Özelliklerinin Belirlenmesi
Sağım Makinesi Fonksiyon Sonuçlandı
Hatalarının Bireysel Ve
Tank Sütü Somatik Hücre
Sayısı Ile Sürü Mastitis
Prevelansı Üzerine
Etkisinin AraĢtırılması
Peyniraltı Suyu Tozu ve
Sonuçlandı
Yağsız Süttozunun
Fermente Krema
Üretiminde Kullanılması
Üzerine Bir ÇalıĢma
Radar Görüntülerinin
Sonuçlandı
Toprak Etüt Ve Haritalama
ÇalıĢmalarında Kullanımı
Türkiye'de Rahvan KoĢan Sonuçlandı
Atlar Arasındaki Fenotipik
ve Genetik ÇeĢitlilik
Aygırlarda Ekzogen Olarak Sonuçlandı
Uygulanan Oksitosin ve
Prostaglandin (PGF2?)
Hormonlarının Sperma
Kalitesi Üzerine Etkisi
Ankara Tekesi
Spermasının
Dondurulmasında Tris
Sulandırıcı BileĢenleri
Yerine Katılan Bor'Un
(Sodyum Pentaborat)
Çözüm Sonu Sperma
Kalitesi Üzerine Etkisi
Farklı Altlık Materyallerine
Ġlave Edilen Yucca
Schidigera'nın Altlık
Özelliklerine, Broyler
Performansına , Ayak
Tabanı ve Göğüs
Yanıklarına, Bazı Kan
Parametrelerine ve
BağıĢıklık Gücüne Etkisi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.ĠBRAHĠM AYHAN
ÖZKUL
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Türkiye'de Marmara, Orta Sonuçlandı
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
ve Batı Karadeniz
BĠLĠMLERĠ B. PATOLOJĠ ABD Bölgelerinde Bulunan
Mandaların Kronik Enzootik
Hematuri Olgularında Sidik
Keselerinde Rastlanılan
Bulguların Patomorfolojik
ve Ġmmunohistokimyasal
Yönden Ġncelenmesi
Prof. Dr.SERAP PULATSÜ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. SU
ÜRÜNLERĠ B.
Prof. Dr.ARĠF TANJU
ÖZÇELĠKAY
Prof. Dr.MEHMET MELLĠ
Ağ Kafeslerde GökkuĢağı Sonuçlandı
Alabalığı YetiĢtiriciliğinin
Sürdürülebilirliği Için Bir
Bilgisayar Programının
Kullanımı: Gökçekaya
Baraj Gölü (Nallıhan,
Ankara) Örneği
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
Kronik Ġzoprenalin
Sonuçlandı
ECZACILIK MESLEK
Ġnfüzyonunun Sıçan
BĠLĠMLERĠ B. FARMAKOLOJĠ Kalbindeki Beta
ABD.
Adrenoseptör Alttipleri
Üzerindeki Fonksiyonel ve
Moleküler Etkisi
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
Sağlıklı ve sistemik
Sonuçlandı
TIP BĠLĠMLERĠ B. TIBBĠ
inflamasyon oluĢturulmuĢ
FARMAKOLOJĠ ABD.
sıçanlarda selektif
siklooksijenaz-2 inhibitörleri
ile diğer nonsteroidal
antiinflamatuvar ilaçların
idrarda tromboksan A2 ve
prostasiklin metabolitleri ile
kan basıncı ve trombus
oluĢumuna etkilerinin
değerlendirilmesi
Uzm. Dr.UĞUR ÜNLÜTÜRK
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
TIP BĠLĠMLERĠ B. ĠÇ
HASTALIKLARI ABD.
Prof. Dr.ÖZLEM UĞUR
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
TIP BĠLĠMLERĠ B. TIBBĠ
FARMAKOLOJĠ ABD.
Tip 2 diyabet tedavisinde
Sonuçlandı
yaĢam tarzı değiĢikliği ve
metformin tedavilerine ek
olarak insulin detemir ve
gliklazid-MR tedavilerinin
endotel fonksiyonları
üzerine etkisi: açık etiketli
rastgellenmiĢ prospektif
çalıĢma
Beta 2-adrenerjik reseptör Sonuçlandı
ligandlarının fonksiyonel
seçiciliğinin reseptör
uyarısıyla oluĢan adenilat
siklaz aktivasyonu ve ERK
fosforilasyonu yanıtları
açısından incelenmesi
EBRU ARIOĞLU
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMAKOLOJĠ
ABD.
Yrd. Doç. Dr.NÜKET KUTLAY ANKARA Ü. TIP F. TIBBĠ
GENETĠK ABD.
Prof. Dr.GÜLFEM ELĠF ÇELĠK ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
TIP BĠLĠMLERĠ B. GÖGÜS
HASTALIKLARI ABD.
Prof. Dr.ZELĠHA
BÜYÜKBĠNGÖL
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
TEMEL ECZACILIK
BĠLĠMLERĠ B. BĠYOKĠMYA
ABD.
DERYA SALIN
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
TIP BĠLĠMLERĠ B.
MĠKROBĠYOLOJĠ ABD.
Prof. Dr.ZEYNEP ġIKLAR
ANKARA Ü. TIP F. ÇOCUK
SAĞL.BĠL.VE SOS.UYG.VE
ARġ.MRK.
Ġnsulinin diabetik sıçanlarda Sonuçlandı
ß-adrenoseptörler ile
uyarılan kardiyak yanıtlar
üzerindeki etkisine tiroid
hormonlarının olası katkısı
Multiple Myelom
Sonuçlandı
Hastalarında Hiperdiploidi
Ve Hipodiploidi Taraması
Için Hedef Kromozomların
Belirlenmesi
Beta laktam antibiyotiklere Sonuçlandı
karĢı oluĢan erken tip
hipersensitivite
reaksiyonlarının in vitro
tanısında bir bazofil
aktivasyon belirteci olan
CD203 ekspresyonunun
değerlendirilmesi
Metilsülfonilmetan (MSM), Sonuçlandı
kondroitin sülfat ve
glukozaminin LPS/IFNgamma
(lipopolisakkarit/interferongamma) Ile indüklenmiĢ
RAW 264.7 makrofaj hücre
serisinde apoptoz ve INOS
(indüklenebilen nitrik oksit
sentaz) gen metilasyonu
üzerine etkileri
Ġntestinal epitel hücresi ve
immun hücrelerin
etkileĢiminin kokültür
ortamda hücre sinyal
cevabının lipopolisakkarid
ile uyarımında
değerlendirilmesi
Obez çocuklarda
osteokalsin, glukoz
metabolizması ve
adiponektin iliĢkisinin
ortaya konması ve
metabolik sendrom
geliĢiminde osteokalsinin
rolünün belirlenmesi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.TANJU AKTUĞ
Prof. Dr.VESĠLE DĠLġAD
MUNGAN
Prof. Dr.AYKUT ÖZKUL
Doç. Dr.ARZU BEġĠKCĠ
Doç. Dr.VESĠLE ġENTÜRK
Prof. Dr.HAMZA YILMAZ
ANKARA Ü. TIP F. CERRAHĠ Fetal yara iyileĢmesinin
TIP BĠLĠMLERĠ B. ÇOCUK
modülasyonu : Skarlı ve
CERRAHĠSĠ ABD.
skarsız iyileĢen fetal
dokularda elastin,
hyalüronik asit gibi
ekstrasellüler matriks
elemanlarının
değerlendirilmesi
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
Evcil hayvan satıĢ dükkanı
TIP BĠLĠMLERĠ B. GÖGÜS
çalıĢanlarında ve
HASTALIKLARI ABD.
ailelerinde kedi/köpek
duyarlılığı: iĢ yeri allerjen
maruziyeti eve taĢınıyor
mu?
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Çukurova bölgesinde Batı
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
Nil Virus (BNV)
BĠLĠMLERĠ B. VĠROLOJĠ ABD enfeksiyonunun etiyolojik
ve serolojik olarak
araĢtırılması ve vektör
özelliklerinin belirlenmesi
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
Kalsipotriol ve klobetazol
ECZACILIK MESLEK
propionatın sabit dozda
BĠLĠMLERĠ B. FARMAKOLOJĠ kombine kullanımının in
ABD.
vitro antipsöriatik
etkinliğinin insan epidermal
keratinosit hücrelerinde
değerlendirilmesi
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
TIP BĠLĠMLERĠ B.
PSĠKĠYATRĠ ABD.
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Bipolar bozukluğu olan
Sonuçlandı
lityum, valproik asit veya
atipik antipsikotik
(olanzapin, ketiapin,
risperidon, aripiprazol)
monoterapisi ile izlemde
olan ötimik dönemdeki
hastaların biliĢsel
iĢlevlerinin
değerlendirilmesi: Bir izlem
çalıĢması
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Ditiyofosfinik Asit
Sonuçlandı
Türevlerinin Sentezlenmesi
Ve Yapılarının AraĢtırılması
Prof. Dr.MUSTAFA GÜLLÜ
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. GeniĢ Bir Spektrum
Sonuçlandı
Aralığında Fotoduyarlı,
Donör-Akseptör Gruplar ve
Farklı Boyarmaddeler
Ġçeren Ġletken Polimerler
Üretmek Amacıyla Tiyofen
ve Pirol Esaslı
Monomerlerin Tasarımı,
Sentezi ve Polimerizasyonu
Prof. Dr.ATĠLLA ÖKTEMER
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. 2-Hidroksi-1,4-Kinonlarin
Sonuçlandı
Mangan(Iii) Asetat
Aracılığında 2-Tiyenil
Sübstitüe Alkenlerle
Radikalik HalkalaĢma
Reaksiyonları Ve
Dihidrofuronaftakinon
BileĢiklerinin Sentezi
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. KarıĢık Diorganokuprat ve Sonuçlandı
Triorganoçinkat
BileĢiklerinin C-C
EĢleĢmesinde Grup
Seçimliliğinin Mekanistik
AraĢtırılması
ANKARA Ü. FEN F.
Ortadoğu'da YayılıĢ
Sonuçlandı
BĠYOLOJĠ B.
Gösteren Bal Arısı
Alttürlerinde Kanat
Hücrelerinin Fourier Analizi
Prof. Dr.ENDER ERDĠK
Prof. Dr.ĠRFAN KANDEMĠR
Doç. Dr.GÜL NĠLHAN TUĞ
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Salicornia Freitagii Yaprak Sonuçlandı
& Yurdakulol Ve S.
Perennans Willd. Türlerinin
Tuz Gölü Kıyısında MikroHabitat Seçimlerinde
Dimorfik Tohumlarının
Çimlenme Özelliklerinin
Etkisinin Belirlenmesi
Prof. Dr.AYHAN ELMALI
ANKARA Ü.
Prof. Dr.ĠMAN ASKERBEYLĠ
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. BĠLGĠSAYAR MÜH. B.
Aza Bor-Dipirometen
Sonuçlandı
(Azabodipy) Ve BorDipirometen (Bodipy)
Içeren BileĢiklerin Iki Foton
Soğurma (Tpa)
Özelliklerinin AraĢtırılması
Ferromanyetik Tabanlı
Sonuçlandı
Süperiletkenlerin Teorik
Modellenmesi ve
Simülasyonu
Prof. Dr.GÖNÜL DÖNMEZ
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Prof. Dr.NEVĠN AKPINAR
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
PEYZAJ MĠMARLIĞI B.
Prof. Dr.EMĠNE OLCAY OBALI ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Prof. Dr.AHMET ALTINDAĞ
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Pb(Ii) Seçici Mikrobiyal
Sonuçlandı
Sensör Yapımında
Kullanmak Üzere Farklı
Mikroorganizmaların
Elektrokimyasal
Özelliklerinin
Karakterizasyonu Ve
KarĢılaĢtırılması
Kent Parklarında ĠĢitsel
Sonuçlandı
Peyzaj (Soundscape) Algısı
ve Kullanıcı Tercihlerinin
YaĢam Kalitesi
Kapsamında
Değerlendirilmesi: Ankara
Örneği
Pamukkale Öçk Alanındaki Sonuçlandı
Travertenler Ve Sıcak Su
Kaynaklarındaki Alg Florası
Su Mercimeği (Lemna
Sonuçlandı
Minor L.) Kullanılarak Farklı
Konsantrasyonlardaki Ağır
Metal (Cu, Cr, Pb)
KarıĢımlarının Laboratuvar
Ortamında
Biyoremediasyonu
Prof. Dr.AYġE NĠLSUN DEMĠR ANKARA Ü. ZĠRAAT F. SU
ÜRÜNLERĠ B.
Kızılırmak Nehri'Nde
Sonuçlandı
(Avanos Ġlçesi Civarı) Sualtı
Makrofit Biyokütlesinin
Zamansal DeğiĢimleri Ve
Makrofit, Diatom Ġndeksleri
Ile Ekolojik Kalite Sınıfının
Tahmini
Prof. Dr.DĠCLE OĞUZ
Kastamonu- Bartın Küre
Sonuçlandı
Dağları Milli Parkı
Örneğinde Korunan
Alanlarda Peyzaj Karakter
Tiplerinin Belirlenmesi
Kolaboratif Peyzaj
Sonuçlandı
Planlama Kapsamında Su
Kaynakları Yönetimi Ve
Peyzaj Kalite Hedeflerinin
Belirlenmesi: Karasu Nehri
(Yukarı Fırat HavzasıErzincan) Örneği
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
PEYZAJ MĠMARLIĞI B.
Prof. Dr.NĠLGÜL KARADENĠZ ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
PEYZAJ MĠMARLIĞI B.
Doç. Dr.CEVRĠYE ERGÜL
Prof. Dr.ÇĠLER DURSUN
Yrd. Doç. Dr.AHMET YILDIZ
Prof. Dr.YAġAR MURAT
ELÇĠN
Prof. Dr.ZEKĠYE SERPĠL
TAKAÇ
Yrd. Doç. Dr.ASLI ĠġCĠ
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
BĠLĠMLERĠ F. ÖZEL EĞĠTĠM
B.
5-6 YaĢ Çocukların Erken
Okuryazarlık Becerilerinin
GeliĢtirilmesine Yönelik
EtkileĢimli Kitap Okuma
Programı'nın Etkililiğinin
Ġncelenmesi
ANKARA Ü. ĠLETĠġĠM F.
Türkiye'de Bilim, Teknoloji
GAZETECĠLĠK B.
Ve Yenilik Haberlerinin
Alimlanmasi Ve Bilim
Haberciliğini GeliĢtirmek
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
YetiĢkinlerin Temel Eğitimi
BĠLĠMLERĠ F. HALK EĞĠTĠMĠ Bağlamında YetiĢkinler
B.
Ġkinci Kademe Eğitimi
Programının Bütünsel Bir
Değerlendirmesi
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Adipoz Mezenkimal Kök
Hücrelerle Mekanoaktif
Damar Mühendisliği
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Zeytin Karasuyunun
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Fenolik Maddelerinin
ArdıĢık HomojenizasyonEkstraksiyon Prosesleri Ile
ZenginleĢtirilmesi Ve
Biyoarıtılabilirliğinin
KolaylaĢtırılması Için
Entegre Bir Proses
GeliĢtirilmesi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK MikroakiĢkanlaĢtirma
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Yönteminin Selülozik
Biyoetanol Üretimine Etkisi
Dr.GÜLÜZAR DUYGU SEMĠZ ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARIMSAL YAPILAR VE
SULAMA B.
Doç. Dr.ĠBRAHĠM ÖZER
ELĠBÜYÜK
Prof. Dr.MEVLÜT EMEKCĠ
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sodyumlu ve Borlu Sulama Sonuçlandı
Suyunun Zeolit ve Sepiyolit
Mineralleri Ġle Islah
Edilmesi ve Yeniden
Kullanım Etkinliğinde
Reaktivasyon ĠĢleminin
Etkisi
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Antalya Ġlinde Seralarda
Sonuçlandı
KORUMA B.
YetiĢtirilen Domateslerde
Görülen Önemli Bazı
Domates Virüslerinin
Tespiti Üzerinde
AraĢtırmalar
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Kuru Ġncir Zararlılarıyla
Sonuçlandı
KORUMA B.
SavaĢımda Alternatif Bir
Yöntem Olarak Silindirik
Fosfin Gazının
(ECO2FUME) Vakum
Altında Kullanım Olanakları
Üzerinde AraĢtırmalar
Prof. Dr.FATĠH ATASOY
Yrd. Doç. Dr.ĠLKNUR MERĠÇ
Prof. Dr.AHMET HAZIM
ÖZKAYA
Yrd. Doç. Dr.HĠLAL TUNCA
Doç. Dr.ESĠN EBRU
ONBAġILAR
Prof. Dr.MEHMET ÖZKAN
Prof. Dr.ÖZLEM
OSMANAĞAOĞLU
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
BESLEME B. ZOOTEKNĠ
ABD
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. SU
ÜRÜNLERĠ B.
Bafra Koyunu
YetiĢtiriciliğinde Üreme
Özelliklerinin Ġncelenmesi
GökkuĢağı Alabalığında
(Oncorhynchus mykiss
Walbaum, 1792) Tiroid
Hormon Reseptörleri (TRs)
Üzerine Amitraz ve
Deltamethrinin Akut
Toksisitesinin
Değerlendirilmesi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Farklı Yöntemlerle
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Defitinize Edilen Tahıl
Kepeklerinin Ekmeğin
Fonksiyonel Özellikleri ve
Teknolojik Kalitesine
Etkileri
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Bazı Bitkisel Insektisit ve
KORUMA B.
Ekstraktların Yumurta
Parazitoiti Trichogramma
Pintoi Voegele
(Hymenoptera:
Trichogrammatidae)'nin
GeliĢimi ve DavranıĢı
Üzerine Yan Etkileri
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Etlik Piliçlerde Ebeveyn
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
YaĢı ve Enerji
BESLEME B. ZOOTEKNĠ
Kısıtlamasının Büyüme
ABD
Özellikleri, Et Kalitesi ve
Kan Leptin Düzeyine
Etkileri
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Karadut Antosiyaninlerinin
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Isıl ve Depolama
Stabilitesinin Saptanması
ve Karadutun Bazı
Kimyasal ve Antimikrobiyal
Niteliklerinin Belirlenmesi
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Prof. Dr.AYDIN KARAARSLAN ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
TIP BĠLĠMLERĠ B.
MĠKROBĠYOLOJĠ ABD.
Prof. Dr.ÇĠĞDEM GÜNGÖR
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
TIP BĠLĠMLERĠ B.
MĠKROBĠYOLOJĠ ABD.
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Anne Sütünden Izole Edilen Sonuçlandı
Pediococcus Pentosaceus
Ozf SuĢunun Probiyotik
Özelliklerinin In Vivo
KoĢullarda Belirlenmesi
Malassezia türlerinin
Sonuçlandı
tayininde yeni bir Multipleks
PCR yöntemi
Toxoplasma Gondii
Sonuçlandı
Fraksiyonlarının Normal ve
Apoptotik Hücreler Üstüne
Etkisi
Prof. Dr.HAKAN AKBULUT
ANKARA Ü. TIP F. TIBBĠ
ONKOLOJĠ A.B.D.
Kanser Tedavisinde
Sonuçlandı
Mezenkimal Kök Hücre
Aracılı Ġntihar Gen Tedavisi
Prof. Dr.SERPĠL NEBĠOĞLU
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
TEMEL ECZACILIK
BĠLĠMLERĠ B. BĠYOKĠMYA
ABD.
Tip I Diabetes Mellitus'ta
Sonuçlandı
Annexin II ve Annexin V
Proteinlerinin Prevalansının
ve Trombotik
Komplikasyonlardaki
Rollerinin Saptanması
Prof. Dr.NĠLÜFER YÜKSEL
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK TEKNOLOJĠSĠ B.
FARMASOTĠK TEKNOLOJĠ
ABD.
Yrd. Doç. Dr.KLARA DALVA
Prof. Dr.GÜLAY KANSU
Prof. Dr.ALĠ RĠZA UYSAL
Doç. Dr.HALĠME GÜL
YAĞLIOĞLU
Kandesartan Sileksetil
Sonuçlandı
Içeren Proniozomların
Üretilmesinde IĢlem
Parametrelerinin
Değerlendirilmesi Ve In
Vivo Biyoyararlanımlarının
Incelenmesi
ANKARA Ü. KÖK HÜCRE
Multiple Myeloma(Plazma Sonuçlandı
ENSTĠTÜSÜ
Hücre Kanseri)'nin
Spektrometrik ve
Spektroskopik Yöntemler
ile AraĢtırılması
ANKARA Ü. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ Titanyum, Zirkonya Ve
Sonuçlandı
F. KLĠNĠK DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
Alümina Yüzeyler Üzerine
BĠLĠMLERĠ B. PROTETĠK DĠġ Uygulanan Kitozan
TEDAVĠSĠ ABD.
Kaplamanın Oral
Fibroblastik Aktivite,
Biyouyumluluk ve
Mikrobiyal Tutulum Üzerine
Etkilerinin AraĢtırılması
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
TIP BĠLĠMLERĠ B. ĠÇ
HASTALIKLARI ABD.
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. FĠZĠK MÜH. B.
Prof. Dr.FÜGEN AKTAN
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
TEMEL ECZACILIK
BĠLĠMLERĠ B. BĠYOKĠMYA
ABD.
Yrd. Doç. Dr.ARZU ATALAY
ANKARA Ü.
BĠYOTEKNOLOJĠ
ENSTĠTÜSÜ
Metformin'in Preadiposit ve
Adipositlerde Aromataz
Aktivitesi Üzerine Etkisi
Vanadyum Oksit Ġnce
Filmlerde Yapıdaki
Oksijenin Ve
Kristallenmenin Doğrusal
Olmayan Optik Özelliklere
Etkisi
Beta-Katenin, Nükleer
Faktör Kappa B Ve Akirin
Proteinlerinin Birliktelikleri
Ve Kronik Myeloid
Lösemide Ġmatinib
Direncindeki Rolleri
C.Elegans Dauer-Spesifik
Mikrorna'Ların Regüle
Ettiği Genlerin Analizi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.AHMET ALTINDAĞ
Dört Farklı Tatlı Su
Ekosisteminin (Poyrazlar
Gölü, Çubuk-2 Baraj Gölü,
Sorgun Göleti Ve Porsuk
Çayı) Zooplankton Faunası
Ve Bazı Su Kalite
Parametrelerinin Kanonik
Uyum Analizi (Cca) Ile
KarĢılaĢtırılması
Prof. Dr.HALĠT VASFĠ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Bal Arısı (Apis mellifera L.)
GENCER
ZOOTEKNĠ B.
Ana Arılarında Sperm
Depolama IĢleminin RealTime PCR Ġle Analizi
Prof. Dr.SULTAN
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ MERSĠN ĠLĠNDE
ÇOBANOĞLU
KORUMA B.
YETĠġTĠRĠLEN
ÇĠLEKLERDE ZARARLI ĠKĠ
NOKTALI KIRMIZI
ÖRÜMCEK
TETRANYCHUS
CĠNNABARĠNUS
(BOĠSDUVAL) (ACARĠ:
TETRANYCHĠDAE) `UN
POPÜLASYON
YOĞUNLUĞU VE
SAVAġIM OLANAKLARI
ÜZERĠNDE ÇALIġMALAR
Prof. Dr.CEYHAN ÖZBEYAZ ANKARA Ü. VETERĠNER F. Akkaraman Koyunu
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
YetiĢtiriciliğinde Üreme
BESLEME B. ZOOTEKNĠ
Özelliklerinin AraĢtırılması
ABD
Prof. Dr.HATĠCE ILGIN RUHĠ ANKARA Ü. TIP F. TIBBĠ
Küçük Hücreli Olmayan
GENETĠK ABD.
Akciğer Kanseri
Dokularında PIK3CA
Mutasyonlarının
AraĢtırılması
Prof. Dr.EMĠNE SÜMER ARAS ANKARA Ü. FEN F.
Ramalina Farinaceae Ve
BĠYOLOJĠ B.
Hypogymnia Physodes
Liken Türlerinde Uv
Radyasyonları Ve Bazı Ağır
Metallerin Genotoksik
Etkilerinin Ve Dna
Metilasyon Modelindeki
Olası DeğiĢimlerin
Moleküler Markörler Ġle
Değerlendirilmesi
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.ENDER ERDĠK
Yrd. Doç. Dr.BALA GÜR
DEDEOĞLU
Prof. Dr.HALĠL YALÇIN
ELERMAN
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Triorganoçinkat
Sonuçlandı
Reaktiflerinin C-C
EĢleĢmesi Ve C-Açil
EĢleĢmesi
Reaksiyonlarında Grup
Seçiciliğinin Sentetik Ve
Mekanistik AraĢtırılması
ANKARA Ü.
Meme Kanserinin Histolojik Sonuçlandı
BĠYOTEKNOLOJĠ
Ve Patolojik Alt Tiplerinin
ENSTĠTÜSÜ
Meta-Analiz Yöntemine
DĠSĠPLĠNLERARASI
Dayalı Mirna Ġmzaları Ġle
BĠYOTEKNOLOJĠ A.B.D.
Sınıflandırılması
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. FĠZĠK MÜH. B.
Morphology, Technological
Conditions and External
Exposure Influences to
Dielectric and Magnetic
Properties of
Nanocomposites
Doç. Dr.FATMA DUYGU ÖZEL ANKARA Ü.
Meme Kanserli Olgularin
DEMĠRALP
BĠYOTEKNOLOJĠ
Proteomik Yöntemler Ġle
ENSTĠTÜSÜ
Protein Profillerinin
Değerlendirilmesi
Prof. Dr.ZELĠHA HAYVALI
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Benzo-15-crown-5 Ġçeren
Yeni Ġmin BileĢiklerinin,
Alkali Ve GeçiĢ Metal
Komplekslerinin Sentezi,
Yapılarının Aydınlatılması,
KompleksleĢme Ve
Tautomerik Dengelerinin
Ġncelenmesi
Prof. Dr.SĠBEL ATASAĞUN
ANKARA Ü. FEN F.
Kurugöl (Bolu) Zooplankton
BĠYOLOJĠ B.
Kompozisyonunun
Mevsimsel DeğiĢimi ve
Bazı Su Kalite Değerleriyle
ĠliĢkisi
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Sonuçlandı
Prof. Dr.ZEHRA DURMUġ
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Bazı Anti Kanser
Sonuçlandı
Ilaçlarının Tayini Için
Adsorptif Sıyırma
Yöntemlerinin GeliĢtirilmesi
Ve Dna Ile EtkileĢimlerinin
Incelenmesi
Yrd. Doç. Dr.ARZU ATALAY
ANKARA Ü.
BĠYOTEKNOLOJĠ
ENSTĠTÜSÜ
Lipotoksik Endoplazmik
Sonuçlandı
Retikulum Stres Sonucu
Ġfadesi DeğiĢen
miRNA'ların Tanımlanması
Ve Regüle Ettiği Genlerin
Analizi
Prof. Dr.MEHMET OKTAY
GÜRKAN
IġINSU KUZU
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Önemli Tarımsal Zararlı,
Yürürlükte
KORUMA B.
Helicoverpa armigera'da
Pretroid Direncinin
Moleküler
Karakterizasyonu
ANKARA Ü. TIP F. CERRAHĠ Myelodisplastik Sendrom
Yürürlükte
TIP BĠLĠMLERĠ B. PATOLOJĠ (MDS) ve Akut Myeloid
ABD.
Löseminin (AML)
Epigenetik Profillerinin
Belirlenmesi Suretiyle MDS
ve AML Prognozunda Yeni
Moleküler Belirteçlerin
Tanımlanması
Prof. Dr.AHMET RÜÇHAN
AKAR
ANKARA Ü. TIP F. CERRAHĠ Kardiyomiyojenik
Yürürlükte
TIP BĠLĠMLERĠ B. KALP VE
FarklılaĢma Potansiyeli
DAMAR CERRAHĠSĠ ABD.
Olan Kök/Öncül Hücrelerin
Diferansiyasyon Sürecinde
Gen Ekspresyon Profilinin
Transkriptom Ve Proteom
Ebadında AraĢtırılması (Ex
Vivo Deneysel ÇalıĢma)
Prof. Dr.HARUN
TANRIVERMĠġ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARIM EKONOMĠSĠ B.
Prof. Dr.YASEMĠN ÖZKAN
ANKARA Ü. SAĞLIK
BĠLĠMLERĠ F. SOSYAL
HĠZMET B.
Prof. Dr.TEVHĠDE KARGIN
Türkiye'de Yabancıların
Yürürlükte
TaĢınmaz Edinimi ve
Etkilerinin
Değerlendirilmesi
YetiĢtirme Yurtları ve Yatılı Yürürlükte
Ġlköğretim Bölge
Okullarındaki (YĠBO)
Ergenlerin Akran Zorbalık
Durumlarının Belirlenmesi
ve Bunu Önlemeye ĠliĢkin
Bir Eğitim Programının
GeliĢtirilmesi ve
Uygulanması
Erken Okuryazarlık Testi
Yürürlükte
(Erot) GeliĢtirme ÇalıĢması
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
BĠLĠMLERĠ F. ÖZEL EĞĠTĠM
B.
Prof. Dr.FATMA SARA DOLAR ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Ġç Anadolu Bölgesi Buğday Yürürlükte
KORUMA B.
Üretim Alanlarındaki
Rhizoctonia Türlerinin,
Anastomosis Gruplarının
Klasik - Moleküler
Karakterizasyonu Ve Bazı
Buğday ÇeĢitlerinin
Reaksiyonları Ile Potansiyel
Biyokontrol Ġzolatların
Belirlenmesi
Doç. Dr.TUBA ÇĠĞDEM
OĞUZOĞLU
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Türkiye Orijinli Pestivirus
Yürürlükte
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
Izolatlarında
BĠLĠMLERĠ B. VĠROLOJĠ ABD Immundominant E Gen
Bölgesinin
Karakterizasyonu Ve
Baculovirus Ekspresyon
Sistemi Kullanılarak E Gen
Bölgesine Ait Rekombinant
Protein Üretimi
Dr.ġEBNEM ARSLAN
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
B.
Doç. Dr.MEHMET EMĠN
CANDANSAYAR
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOFĠZĠK MÜH. B.
Doç. Dr.SERAP NAZLI
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
Polis Akademisi Rehberlik Yürürlükte
BĠLĠMLERĠ F. EĞĠTĠMDE
ve Psikolojik DanıĢma Büro
PSĠKOLOJĠK HĠZMETLER B. Amirliği'nin Güvenlik
Bilimleri Fakültesine
Sunduğu Hizmeti
GeliĢimsel Rehberlik
Modeline Göre
Yapılandırma
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
Okul Öncesinde
Yürürlükte
BĠLĠMLERĠ F. ÖZEL EĞĠTĠM KaynaĢtırma - Öğretmen
B.
Eğitimi Programının
Öğretmen Çıktıları
Üzerindeki Etkilerinin
Değerlendirilmesi
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Ġkinci Dil Olarak Türkçenin Yürürlükte
COĞRAFYA F. DĠLBĠLĠM B. Ediniminde Uyum Ve Özne
Konumu Yetkilendirmesi
Prof. Dr.NĠMET BÜLBĠN
SUCUOĞLU
Prof. Dr.ÖZGÜR AYDIN
Köprüören Havzası
Yürürlükte
(Kütahya) Yüzey ve
Yeraltısularında Arsenik
Kirliliğinin Hidrojeokimya ve
Çevresel Izotoplarla
Incelenmesi
Radyomanyetotellurik,
Yürürlükte
Doğru Akım Özdirenç ve
Yapay UçlaĢma Verilerinin
Ġki Boyutlu BirleĢik Yorumu;
Bir Maden Arama Örneği
Prof. Dr.SĠNAN OLKUN
TED Ü. EĞĠTĠM F.
6-11 YaĢ Türk Çocukları
Yürürlükte
Örnekleminde Diskalkuliye
Yatkınlığı Ayırt Etmede
Kullanılacak Bir Ölçme
Aracı GeliĢtirme ÇalıĢması
Prof. Dr.BURHANETTĠN
ÇĠÇEK
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA
MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Gaz Fazı Yayınımın Karbon Yürürlükte
Nanotüp Büyüme Hızı
Üzerindeki Kısıtlayıcı
Etkisinin AraĢtırılması
Doç. Dr.AYġE KARAKEÇĠLĠ
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Antimikrobiyal Peptid Ve
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Büyüme Faktörlerini Ġçeren
Enfeksiyona Dirençli
Biyoaktif Malzemelerin
GeliĢtirilmesi
Prof. Dr.SEBAHATTĠN ÖZCAN ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Cry1ac Endotoksin
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Üretiminin Sınırlandırıldığı
Böceklere Dayanıklı
Trasgenik Pamuk
ÇeĢitlerinin GeliĢtirilmesi
Prof. Dr.NURAY KOLSARICI ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Kaplamalı Tavuk
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Ürünlerinde Heterosiklik
Aromatik Amin ve Akrilamid
OluĢumu, YeĢil Çay
Ekstraktı ve Mikrodalga
Kullanımı ile Azaltılma
Olanakları
Prof. Dr.ÖMER BEġALTI
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Köpeklerde Omurilik
Travmalarında MezenĢimal
Kök Hücre Kullanımı
Üzerine Klinik ÇalıĢmalar
Prof. Dr.REġĠDE MERĠH
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Tavuk ve Ördekte
HAZIROĞLU
VETERĠNER HEKĠMLĠĞĠ
Pankreasın Morfolojisi Ve
TEMEL BĠLĠMLERĠ B.
Stereolojik
ANATOMĠ ABD
Değerlendirilmesi
Prof. Dr.AZĠZ KARAKAYA
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Arpa Köy ÇeĢitleri Ve
KORUMA B.
Yabani Arpa (Hordeum
Spontaneum)
Populasyonlarının Arpa
Yaprak Lekesi Ve Ağbenek
Hastalıklarına KarĢı
Reaksiyonları ve Hastalık
Etmenlerinin Patotiplerinin
Belirlenmesi
Prof. Dr.BĠLAL GÜRBÜZ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Yüksek Drog Yaprak
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Verimi ve Uçucu Yağ
Oranına Sahip Biberiye
(Rosmarinus Officinalis L.)
Hatlarının GeliĢtirilmesi
Prof. Dr.ĠBRAHĠM DEMĠR
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Bitki Kaynaklı Duman
BAHÇE BĠTKĠLERĠ B.
Ekstraktının Karpuz, Biber
Ve Kavun Tohumlarının
Stres Sıcaklıklarında Fide
GeliĢtirme Gücüne Etkisi
Ve Bunun Enzim Ve
Hormon Aktivitesi Ile IliĢkisi
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Prof. Dr.BELMA TURAN
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Kalp Fonksiyon
TIP BĠLĠMLERĠ B. BĠYOFĠZĠK Bozukluğunda Rol Alan
ABD.
Kontrolsüz Sarkoplazmik
Retikulum Ca2+ Sızıntısı
Ġle Ġlgili Moleküler
Mekanizmalar: Hücre Ġçi
Serbest Ġyon DeriĢimleri,
B3-Adrenerjik Reseptörler,
Kianazlar ve Fosfotazlar
Arasında Olası Çapraz
EtkileĢimlerin Rolünün
Ġncelenmesi
Prof. Dr.ASUMAN
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Ġnsan Kardiyomiyosit
SUNGUROĞLU
TIP BĠLĠMLERĠ B. TIBBĠ
Hücrelerinin Mezenkimal
BĠYOLOJĠ ABD.
Kök Hücreler ile Füzyonu
ve Yeniden
Programlanması
Prof. Dr.YAġAR MURAT
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Nanoyapılı Jellerde Adipoz
ELÇĠN
Mezenkimal Kök Hücre
FarklılaĢmasının
Ġncelenmesi
Prof. Dr.ÖMER BEġALTI
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Nanoyapılı Fibrojel Yapı
Ġskelelerinin
Biyouyumluluğunun ve
Ġskelet Hastalıklarında
Kullanımının Ġncelenmesi:
In-Vivo Deneysel
ÇalıĢmalar
Yrd. Doç. Dr.EYÜP DUMAN
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Heusler Tabanlı Yeni
F. FĠZĠK MÜH. B.
Manyetik ġekil Hafıza
AlaĢımlarının Eldesi Ve
Bunların Manyetik Ve
Yapısal Özelliklerinin
Incelenmesi
Doç. Dr.FATMA DUYGU ÖZEL ANKARA Ü.
Türkiye'de YayılıĢ Gösteren
DEMĠRALP
BĠYOTEKNOLOJĠ
Bazı Engerek Zehirlerinin
ENSTĠTÜSÜ
Protein Özellikleri ve
Sitotoksisiteleri ile
Koagülasyona Etkilerinin
AraĢtırılması ve
Biyoteknolojik Kullanım
Potansiyellerinin
Değerlendirilmesi
Yürürlükte
Prof. Dr.SEBAHATTĠN ÖZCAN ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Yürürlükte
Yaralanmayla Aktif Olan
Aopr1 Promotörü ile
Gereksiz Cry Endotoksin
Üretiminin Transgenik
Patateste Engellenmesi
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Doç. Dr.VEYSEL IġIK
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
B.
Doç. Dr.MEHMET EMĠN
CANDANSAYAR
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOFĠZĠK MÜH. B.
Doç. Dr.ASIM EGEMEN
YILMAZ
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. ELEKTRONĠK
ELEKTRONĠK MÜH. B.
Doç. Dr.SÜLEYMAN TOSUN
Yrd. Doç. Dr.TÜRKMEN
GÖKSEL
Doç. Dr.YASEMĠN
GÜLBAHAR GÜVEN
Prof. Dr.HACER ĠCLAL
ERGENÇ
Prof. Dr.ERTUĞRUL MURAT
ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr.SEÇĠL AYSED
BAHÇE
Prof. Dr.MERAL UYSAL
Prof. Dr.ALĠ KARADUMAN
Yrd. Doç. Dr.UMUT TOPRAK
Doğrultu-Atımlı Ana Fay
Yürürlükte
Zonlarının Yapısal Analizi
ve YaĢlandırılması: Kuzey
Anadolu Fay Zonu ve Doğu
Anadolu Fay Zonunda
ÇalıĢmalar
Sahillerde Deniz Suyu
Yürürlükte
GiriĢiminden Dolayı OluĢan
Kirlenmeyi Önlemek
Amacıyla Jeofizik Tabanlı
Hidrojeolojik Modelleme
Elektromanyetik
Modelleme ve
Optimizasyon Amaçlı
GeliĢmiĢ Yazılım Araçları
ANKARA Ü.
Arıza Kaldırabilir Yonga
Üstü Ağ Mimarisi Tasarımı
ANKARA Ü. SĠYASAL
Firmalara Uygulanan
BĠLGĠLER F. ĠKTĠSAT B.
Vergiler, Ġhracat ve
Rekabet Gücü
ANKARA Ü. ENFORMATĠK
Ülkeler Arası Öğrenme Ġçin
ENSTĠTÜSÜ
Katalizör Olarak Sosyal
Medya
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Türkçe Sözlü Dildeki
COĞRAFYA F. DĠLBĠLĠM B. Fonolojik Anlamlandırma
Süreçlerinin Beyindeki
ĠĢlemleniĢi Ve
Lokalizasyonu: Bir
Elektrofizyolojik Ġnceleme
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Rusya ve Azerbaycan'dan
COĞRAFYA F. COĞRAFYA Türkiye'ye Göç ve
B.
Antalya'da Ulus AĢırı
Toplumsal Alan OluĢumu
ANKARA Ü. SĠYASAL
Türkiye'de ĠĢsizlik
BĠLGĠLER F. ĠKTĠSAT B.
Olgusunun Akım
YaklaĢımıyla Ġncelenmesi
ANKARA Ü. EĞĠTĠM
Mevsimlik Tarım ĠĢçiliği,
BĠLĠMLERĠ F. HALK EĞĠTĠMĠ Çocuklar ve Eğitim
B.
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Metal Yüklü Zeolit
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Katalizörler Üzerinde 2Metilnaftalinden 2,6Dimetilnaftalin Üretimi
ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Pamuk Yaprak Kurdu,
KORUMA B.
Spodoptera Littoralis
(Lepidoptera: Noctuidae)
Ile Tarımsal SavaĢta
Potansiyel Hedef Mide
Genlerinin Belirlenmesi
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Doç. Dr.BARIġ
SAREYYÜPOĞLU
Prof. Dr.MAHMUT YÜKSEL
Prof. Dr.OKAN ERTUĞRUL
Prof. Dr.AYHAN BAġTAN
Prof. Dr.AYDIN GÜNEġ
Prof. Dr.MERAL TUNÇBĠLEK
Prof. Dr.KAMĠL CAN AKÇALI
Doç. Dr.CANAN HASÇĠÇEK
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
BĠLĠMLERĠ B.
MĠKROBĠYOLOJĠ ABD
Tavuk ve Hindilerde
Bakteriyel Solunum Sistemi
Ġnfeksiyonlarının Tanısı Ġçin
PCR-Tabanlı Testlerin
GeliĢtirilmesi
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Toprak Kalitesi Ölçme
TOPRAK BĠLĠMĠ VE BĠTKĠ
Modellerinin Farklı
BESLEME B.
Bölgelerde Seçilen Örnek
Alanlarda Test Edilmesi
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Kangal Köpeklerinde
ZOOTEKNĠ VE HAYVAN
Ankyloglossia
BESLEME B. GENETĠK ABD Malformasyonuna Yol Açan
Genin AraĢtırılması
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Kedilerde Ovaryumun
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
Needle Immersed
BĠLĠMLERĠ B. DOĞUM VE
Vitrification Tekniği Ġle
JĠNEKOLOJĠ ABD
Dondurulması
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Tarımsal Atıkların
TOPRAK BĠLĠMĠ VE BĠTKĠ
Gerikazanımı I. Tavuk
BESLEME B.
Gübresinden Piroliz Ġle
Biyokömür Elde Edilmesi
II. Biyokömürün Gübre
Değerinin ĠĢlenmiĢ Tavuk
Gübresi Ġle KarĢılaĢtırlması
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMASOTĠK
KĠMYA ABD.
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Sitotoksik Aktiviteli Yeni
Yürürlükte
Nükleobaz ve Nükleozit
Analoglarının
Sentezlenmesi ve Protein
Kinazlar Üzerine Olan
Etkilerinin Karaciğer
Kanseri Hücrelerinde
Belirlenmesi
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Karaciğer Fibrozisinde
Yürürlükte
TIP BĠLĠMLERĠ B. BĠYOFĠZĠK FLT3 Geninin Etkisi ve Bu
ABD.
Etkinin Moleküler
Mekanizması
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
Meme Kanseri Tedavisinde Yürürlükte
ECZACILIK TEKNOLOJĠSĠ B. Kullanılmak Üzere
FARMASOTĠK TEKNOLOJĠ
Fulvestrant Yüklü Polimerik
ABD.
Nanopartiküler Sistemlerin
GeliĢtirilmesi
Prof. Dr.OSMAN ĠLHAN
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
TIP BĠLĠMLERĠ B. ĠÇ
HASTALIKLARI ABD.
Myelodisplastik Sendrom
(Mds) ve Akut Myeloid
Lösemi (Aml) Hastalarının
Kemik Ġliği Kaynaklı
Mezenkimal Kök
Hücrelerinin (Mkh)
Karakterizasyonu Ġle Gen/
Mikro RNA (miRNA) Ġfade
Profillerinin Sağlıklı
Kontroller Ġle KarĢılaĢtırmalı
Analizi
Prof. Dr.EġREF CEM
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
Diabetes Mellitusa Yatkınlık
ATBAġOĞLU
TIP BĠLĠMLERĠ B.
ile Psikoza Yatkınlık
PSĠKĠYATRĠ ABD.
Arasındaki ĠliĢkinin
Ġncelenmesi
Prof. Dr.NĠLÜFER YÜKSEL
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
Hamilelikte Emniyetli Ġlaç
ECZACILIK TEKNOLOJĠSĠ B. Kullanımının Sağlanmasına
FARMASOTĠK TEKNOLOJĠ
Yönelik Olarak Ġlaç
ABD.
TaĢıyıcı Sistemlerin
Ġncelenmesi
Prof. Dr.ASUMAN BOZKIR
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
Bifosfonat Yüklü Membran
ECZACILIK TEKNOLOJĠSĠ B. ve In-Situ Jel
Formülasyonlarının
YönlendirilmiĢ Kemik
Rejenerasyonu Üzerine
Etkisinin In-Vitro ve In-Vivo
Değerlendirilmesi
Prof. Dr.HÜSEYĠN ÖZDEN
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
Gıdaların Gerilim Tipi BaĢ
ġENER
TIP BĠLĠMLERĠ B. NÖROLOJĠ Ağrısının Klinik
ABD.
Karakteristikleri ile ĠliĢkisi
Yrd. Doç. Dr.BALA GÜR
ANKARA Ü.
Poli Kistik Over Sendromlu
DEDEOĞLU
BĠYOTEKNOLOJĠ
(Pkos) Hastaların Ve
ENSTĠTÜSÜ
Normal Kontrollerin
DĠSĠPLĠNLERARASI
Granülosa Hücrelerinde
BĠYOTEKNOLOJĠ A.B.D.
Mikrorna (Mirna) Ifade
Profillerinin AraĢtırılması.
Dr.ĠSMAĠL MURAT PALABIYIK ANKARA Ü. ECZACILIK F.
Altın Nanoparçacık
TEMEL ECZACILIK
BağlanmıĢ Pinoresinol,
BĠLĠMLERĠ B. ANALĠTĠK
Lariciresinol ve
KĠMYA ABD.
Secoisolariciresinol Lignan
Türlerinin DNA'ya
Bağlanma Profillerinin ve
Anti-Kanser Etkilerinin
AraĢtırılması
Prof. Dr.SĠBEL SÜZEN
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
Ġndol ve Karbazol Türevi
ECZACILIK MESLEK
Yeni Ġlaç Etken Maddesi
BĠLĠMLERĠ B. FARMASOTĠK GeliĢtirilmesi: Antioksidan
KĠMYA ABD.
ve Kanserde
Kemopreventif
Aktivitelerinin
Değerlendirilmesi
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Doç. Dr.KEMAL SAYAR
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
TIP BĠLĠMLERĠ B. TIBBĠ
FARMAKOLOJĠ ABD.
Prof. Dr.HĠLAL ÖZDAĞ
ANKARA Ü.
BĠYOTEKNOLOJĠ
ENSTĠTÜSÜ
Dr.FADĠME KIRAN
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Doç. Dr.ĠNANÇ ġAHĠN
ANKARA Ü.
Prof. Dr.BERAHĠTDĠN
ALBAYRAK
ANKARA Ü. FEN F.
ASTRONOMĠ VE UZAY
BĠLĠMLERĠ B.
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Dr.ESRA KOÇ
Dr.MELĠKE KALKAN
P2X7 Reseptör
Yürürlükte
Aktivasyonuyla OluĢan
Membran Geçirgenliğin
Karakterizasyonu, GedikKavĢak ve TaĢıyıcı
Proteinleriyle ĠliĢkisinin
Ġncelenmesi
Türk Popülasyonunda Aile Yürürlükte
Temelli Genom Boyu
Asosiyasyon ÇalıĢması
Sonucunda Sporadik
Kolorektal Kanser ile
ĠliĢkilendirilmiĢ 75 TNP'nin
GeniĢ Bir Popülasyon
ÇalıĢması ile Doğrulanması
Biyopolimer/ler ile
Yürürlükte
Kaplanan Çift Katlı
Sinbiyotik Kapsüllerin
Probiyotik Pediococcus
Pentosaceus OZF
SuĢunun Ġn Vitro
Gastrointestinal Sistem
KoĢullarındaki Canlılığı
Üzerine Etkisi
Ek Boyutların Cern Lhc'De Yürürlükte
Foton Ġndüklü
Reaksiyonlarda
AraĢtırılması
Yıldızların Atmosferik
Yürürlükte
Kimyasal Bolluk Analizi
Farklı Biber Genotiplerinde Yürürlükte
Phytophthora Capsici'Ye
KarĢı DıĢsal Olarak
Uygulanan Serbest
Poliaminler Ve Prolinin Bazı
Fizyolojik Parametreler
Üzerine Etkisi
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. KarıĢık Diorganoçinko
Yürürlükte
Reaktiflerinin Allilik
EĢleĢmesi. Grup Seçiciliği
Ve Kontrolü. KarıĢık
Arilçinko Reaktifleriyle ArilAllil EĢleĢmesi Ġçin Sentetik
Yöntem GeliĢtirilmesi
Yrd. Doç. Dr.ÖZLEM BĠRGÜL
ANKARA Ü. NÜKLEER
BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
Prof. Dr.MUSTAFA ERGĠN
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
B.
Prof. Dr.UĞUR DOĞAN
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
COĞRAFYA F. COĞRAFYA
B.
Prof. Dr.HALĠM MUTLU
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
B.
Prof. Dr.BEKĠR SITKI
KANDEMĠR
ANKARA Ü. FEN F. FĠZĠK B.
Uzm. Dr.SERAP SAFRAN
ANKARA Ü. FEN F. FĠZĠK B.
Prof. Dr.ALĠ GENÇER
ANKARA Ü. FEN F. FĠZĠK B.
Prof. Dr.ÇAĞRI ERHAN
ANKARA Ü. SĠYASAL
BĠLGĠLER F.
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
B.
Tanısal Radyolojide
Kullanılan Sayısal
Görüntüleme Sistemlerinde
Görüntü Kalitesi Ve
Radyasyon Dozu
Optimizasyonu
Samandağ (Hatay, Gd
Türkiye) Deniz Sahillerinde
Ağır Mineral Plaser
AraĢtırmaları:
Sedimentolojik, Mineralojik
ve Jeokimyasal ÇalıĢmalar
Kızılırmak Nehri'nin
Kapadokya Bölgesinde
Geç Kuvaterner
Esnasındaki Iklim
DeğiĢimine Tepkisi
Trakya ve Batı Anadolu
Miyosen-Kuaterner Alkalen
Volkanik Kayalarında Üst
Manto-Kaynaklı Asal Gaz
(He, Ne ve Ar) Ġzotop
DeğiĢimlerinin Ġncelenmesi
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Grafende Masaüstü
Yürürlükte
Parçacık Fiziği Ve
Gravitasyon
Farklı Kılıflı(Ag, Ag-Cu, Nb, Yürürlükte
Ag-Nb) (Bi,Pb)-2223
Süperiletken Tel Ve
ġeritlerden Bobin Yapımı
Ve Transport Alternatif
Akım (Aa) Kayıplarının
Incelenmesi
Hatalı Akım Sınırlayıcı Ġçin Yürürlükte
Uygun Nano-Yapılı
Süperiletken Külçe Mgb2
Ve Eriyik Y-Ba-Cu-O Halka
Numunelerin Yüksek
Basınç Ve Sıcaklık Altında
Üretimi; Manyetik Ve
Mekanik Karakterizasyonu
Osmanlı ModernleĢmesinin Yürürlükte
Kökenlerinde Anglosakson
Etkisi (1830?1856)
Sektörler Arası Rekabet,
Kalıcı Kârlılık Farkları Ve
Kârlılık BileĢenlerinin Göreli
Etkileri: Türkiye Ekonomisi,
1980-2010
Prof. Dr.BERNA ARDA
ANKARA Ü. TIP F.
Tıp Etiği Açısından Sağlık
Hakkı Ve Romanlar
Üzerine Bir AraĢtırma
Prof. Dr.HARUN TAġKIRAN
ANKARA Ü. DĠL VE TARĠH
Türkiye ve Fransa'nın Ġlk
COĞRAFYA F. ARKEOLOJĠ Sakinleri: Teknolojik ve
B.
Kültürel Açıdan
KarĢılaĢtırılması
Prof. Dr.FATMA ÇAĞLAYAN ANKARA Ü. EĞĠTĠM
Ġnanılmaz Yıllar (The
DĠNÇER
BĠLĠMLERĠ F.
Ġncredible Years)
Öğretmen Sınıf Yönetimi
Programının Sınıf
Ortamına Uyarlanması:
Türkiye Örneklemi
Prof. Dr.ZEKĠYE SERPĠL
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Zeytin Karasuyundan
TAKAÇ
F. KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ B. Katma Değer Yaratacak
Biyomoleküller Üretimi
Doç. Dr.HARUN BAYRAKTAR ANKARA Ü. ZĠRAAT F. BĠTKĠ Klasik Ve Modern Islah
KORUMA B.
Tekniklerinin Birlikte
Kullanımı Ile Nohut
Yanıklığı (Ascochyta
Rabiei) Etmenine KarĢı
Toleranslı Germplasmın
GeliĢtirilmesi
Prof. Dr.ALĠ ERGÜL
ANKARA Ü.
ġeker Pancarında
BĠYOTEKNOLOJĠ
Rhizomania?Ya Dayanıklı
ENSTĠTÜSÜ
Ebeveyn Hatların
GeliĢtirilmesi Ve Yabani
Pancar Populasyonlarında
Dayanıklı Genotiplerin
Belirlenmesi
Doç. Dr.UFUK TÜRKER
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Sensör Yardımıyla
TARIM MAKĠNELERĠ B.
ġekerpancarında Verim Ve
ġeker Kalitesine Etkili Azot
Yansıma Ġndekslerinin
DeğiĢken Oranlı Gübre
Makine Uygulamaları Için
GeliĢtirilmesi
Yrd. Doç. Dr.BENAN ERES
ANKARA Ü. SĠYASAL
BĠLGĠLER F. ĠKTĠSAT B.
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Prof. Dr.MUSTAFA YILDIZ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Prof. Dr.ATĠLA YETĠġEMĠYEN ANKARA Ü. ZĠRAAT F. SÜT
TEKNOLOJĠSĠ B.
Prof. Dr.KAMĠL SAÇILIK
Prof. Dr.MEHMET ÖZKAN
Prof. Dr.SÜLEYMAN KODAL
Dr.GÜRAY AKDOĞAN
ONGUN UYSAL
Bazı Tarla Bitkilerinde
Yürürlükte
Adventif Sürgün
Rejenerasyonu ve
Agrobacterium tumefaciens
Aracılığıyla Gen Aktarım
Frekansının Artırılmasında
Gama Radyasyonu,
Manyetik Alan ve Acı
Kavun (Ecballium elaterium
(L.) A. Rich.) Meyve
Özsuyundan Yararlanma
Olanakları
Biyoaktif BileĢenlerce
Yürürlükte
Zengin Bazı KuruyemiĢlerin
Ilavesiyle Fonksiyonel
Yoğurt Üretiminin
AraĢtırılması
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Tahılların Nem Ġçeriğini
Yürürlükte
TARIM MAKĠNELERĠ B.
Tahribatsız Olarak
Ölçebilen Temassız
Mikrodalga Ġletim Tekniği
Tabanlı Bir Ölçme
Sisteminin GeliĢtirilmesi
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Kayısıların GüneĢte
Yürürlükte
F. GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ B.
Kurutulması ve Farklı
Sıcaklıklarda Depolanması
Süreçlerinde Meydana
Gelen EsmerleĢme Üzerine
SO2 Konsantrasyonu,
Polifenol Oksidaz Aktivitesi
ve Kayısı BileĢenlerinin
Etkisi
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Merkezi Hareketli
Yürürlükte
TARIMSAL YAPILAR VE
Yağmurlama Sulama
SULAMA B.
Sistemi Ile Sulanan Silajlık
Mısır Bitkisinde Su-Verim
ĠliĢkileri
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Ekmeklik Buğdayda
Yürürlükte
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Transkriptom Ve
Metabolom Analizleri
Kullanılarak Kuraklık Ve
Yüksek Sıcaklık Stresine
Dayanıklı ÇeĢit Islahı
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Akkaraman Koçlarda
Yürürlükte
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
Spermanın Kolesterol Ve 7BĠLĠMLERĠ B. DÖLERME VE Dehidrokolesterol Ile
SUNĠ TOHUMLAMA ABD
Dondurulması Ve
Değerlendirilmesi
Prof. Dr.KADĠR SERDAR
DĠKER
Kanatlı Hayvanlardan ve
Gıdalardan Salmonella
Ġzlenmesi ve Kontrol
Programlarının
GeliĢtirilmesi
Doç. Dr.AYġEGÜL KARATAġ ANKARA Ü. ECZACILIK F.
Etken Madde Salımı
ECZACILIK TEKNOLOJĠSĠ B. Amacıyla Polimerik
Nanotübüler Yapıların
Hazırlanması Ve
Karakterizasyonu
Prof. Dr.MAHBUBE ASUMAN ANKARA Ü. ECZACILIK F.
Kozmetik
KARAKAYA
ECZACILIK MESLEK
Formülasyonlarında
BĠLĠMLERĠ B. FARMASOTĠK Kullanılan TiO2 Katı
TOKSĠKOLOJĠ ABD.
Nanopartiküllerin Insan
Sağlığı için Güvenliğinin in
vitro Testlerle AraĢtırılması
Dr.FĠLĠZ BAKAR
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
SentezlenmiĢ Ġndol-3-Amin,
TEMEL ECZACILIK
Ġndolin-2-Tiyon ve Ġndol-3BĠLĠMLERĠ B. BĠYOKĠMYA
imin-2-On Türevi
ABD.
BileĢiklerin Matriks
Metalloproteinaz Enzim
Ġnhibitörü Etkilerinin
Ġncelenmesi
Prof. Dr.EMEL EMREGÜL
ANKARA Ü. FEN F.
Multipl Skleroz'lu
Hastalardan Alınan BeyinOmurilik Sıvısı ve Serumda
Miyelin Bazik Protein ve
Tau Proteinlerinin EĢ
Zamanlı Tayinine Yönelik
Nanoimmünosensör
GeliĢtirilmesi
Prof. Dr.MERAL BEKSAÇ
Prof. Dr.MEHMET UĞUR
Prof. Dr.HAKAN GÜRDAL
ANKARA Ü. VETERĠNER F.
HASTALIKLAR VE KLĠNĠK
BĠLĠMLERĠ B.
MĠKROBĠYOLOJĠ ABD
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
TIP BĠLĠMLERĠ B. ĠÇ
HASTALIKLARI ABD.
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Ġnsan Göbek Kordon Kanı Yürürlükte
Hematopoietik Kök
Hücrelerinin Ex Vivo
ġartlarda Çoğaltılması
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Beta-Arrestin-2'nin Hücre Yürürlükte
TIP BĠLĠMLERĠ B. BĠYOFĠZĠK Içi Dağılımında, P2X7
ABD.
Reseptör Uyarısı Ile OluĢan
DeğiĢimin BetaArrestin/GFP Füzyon
Proteini ve Konfokal
Mikroskopi Kullanılarak
Incelenmesi
ANKARA Ü.
G Protein Kenetli
Yürürlükte
BĠYOTEKNOLOJĠ
Reseptörler (Gpcr) Aracılı
ENSTĠTÜSÜ
Büyüme Hormonu
Reseptörlerinin
Transaktivasyonunun
Kanser Hücrelerinde
AraĢtırılması
Doç. Dr.MUSTAFA KÜRġAT
GÖKCAN
ANKARA Ü. TIP F. CERRAHĠ ĠĢitme Kaybı OluĢturulmuĢ
TIP BĠLĠMLERĠ B. KULAK
Sıçanlarda Kök Hücre
BURUN VE BOĞAZ ABD.
Nakliyle OluĢan
Fonksiyonel Sonuçların
Elektrofizyolojik
Yöntemlerle Analizi
Prof. Dr.BELMA TURAN
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Kardiyomiyositlerde
TIP BĠLĠMLERĠ B. BĠYOFĠZĠK Endoplazmik Retikulum
ABD.
Stresi, Hücre içi Serbest
Zn2+ Regülasyonu ve
Mitokondri Arasındaki
Çapraz ĠliĢkinin Kalp
Fonksiyon Bozukluğu
Patolojisindeki Rolünün
Ġncelenmesi
Prof. Dr.SEVĠL VURAL
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Vücut Ġçine YerleĢtirilen
(Implantable)
Nörostimülasyon/Nöromod
ülasyon Cihazları Tasarımı
Ve GeliĢtirmesi
Dr.AÇELYA YILMAZER
ANKARA Ü. FEN F.
Hücre Programlamanın
AKTUNA
Kanser Tedavisi Olarak
Kullanılması
Prof. Dr.HASAN ONGUN
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
'Bias' Agonizmanın
ONARAN
TIP BĠLĠMLERĠ B. TIBBĠ
Temelleri ve Beta-2FARMAKOLOJĠ ABD.
Adrenoseptörlerde LigandAracılı Sinyal Trafiğinin
Doğrudan Ölçülmesi
Prof. Dr.ERDOĞAN TEKĠN
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK Cihanbeyli-Kulu (Konya
F. JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ Kuzeyi) Neojen Havzası
B.
Birimlerinin Stratigrafisi,
Sedimantolojisi ve Havza
Evrimi
Doç. Dr.FATMA DUYGU ÖZEL ANKARA Ü.
Amfibi ve Memeli
DEMĠRALP
BĠYOTEKNOLOJĠ
Örneklerinde ÇeĢitli Siyatik
ENSTĠTÜSÜ
Sinir Hasarları Sonrası
Rejenerasyonda Protein
Cevapları ve DavranıĢsal,
Elektrofizyolojik
Ġncelemeler
Prof. Dr.ALĠ ERGÜL
ANKARA Ü.
BĠYOTEKNOLOJĠ
ENSTĠTÜSÜ
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Crocus Speciosus Bieb.
Yürürlükte
(Çiğdem) Türlerinin
Moleküler, Sitogenetik
Tanımlamaları Ve Çiçek
Mads-Box Genlerinin Ġfade
Analizi
Prof. Dr.MUSTAFA YILDIZ
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
TARLA BĠTKĠLERĠ B.
Farkli Korunga (Onobrychis
viciifolia Scop.)
Ekotiplerinin Tuza
Toleransinin Belirlenmesi
Ve In Vitro Mutagenesis
Tekniği Araciliğiyla Yeni
Korunga Hatlarinin
GeliĢtirilmesi
Doç. Dr.MUAMMER
ANKARA Ü. VETERĠNER F. Ankara'da SatiĢa Sunulan
GÖNCÜOĞLU
GIDA HĠJYENĠ VE
Tavuk Ve Hindi KuĢbaĢi
TEKNOLOJĠSĠ B.
Örneklerinde Vankomisin
Dirençli Enterokoklarin
Varliği Ve Antibiyotik
Dirençliliğinin Belirlenmesi
Prof. Dr.ZELĠHA HAYVALI
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Farklı Sübstitüe Gruplar
Içeren Yeni Crown Eter
Ligandlarının Ve
Komplekslerinin Sentezi Ve
Floroiyonofor
DavranıĢlarının
Incelenmesi.
Prof. Dr.ALĠ SINAĞ
ANKARA Ü.
Tio2'Nin Fotokatalitik
Özelliklerinin
ĠyileĢtirilmesinde Destek
Malzemesi Olarak
Kullanılacak Yeni Tip
Kondanse Furanik Yapılı,
Karbon Temelli Malzeme
(Biyokömür) Sentezi Ve
Uygulamaları
Prof. Dr.ERCÜMENT ÇOLAK ANKARA Ü. FEN F.
Türkiye'deki ve Balkan
BĠYOLOJĠ B.
Yarımadasındaki Gliridae
(Mammalia: Rodentia)
Familyası Türlerinin
Sistematiği, YayılıĢı ve
Genetik Farklılıkları
Prof. Dr.BELMA KONUKLUGĠL ANKARA Ü. ECZACILIK F.
Chemical and Ecological
ECZACILIK MESLEK
Study of Some Turkish
BĠLĠMLERĠ B.
Coasts Benthic
FARMAKOKNOZĠ ABD.
Invertebrates
Doç. Dr.SELEN BĠLGE
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. Tiramin Fonksiyonlu spiroKOÇAK
Fosfazen Türevlerinin
Sentezi, Kristal Yapılarının,
Spektroskopik
Özelliklerinin,
Antimikrobiyal
Aktivitelerinin ve DNA' ya
Etkilerinin Ġncelenmesi
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Yürürlükte
Doktora SonrasıZEYNEP
TOKCAER KESKĠN
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
ĠndüklenmiĢ pluripotent kök Yürürlükte
TIP BĠLĠMLERĠ B. BĠYOFĠZĠK hücrelerden farklılaĢtırılan
ABD.
kardiyomiyositlerde
kimyasal ajanlar ve hipoksi
ile oluĢturulan hipertrofide
ß adrenerjik reseptörlerin
rolü
Prof. Dr.YAHYA SUYADAL
ANKARA Ü.
Prof. Dr.NURDAN GÜNEġ
ANKARA Ü.
Prof. Dr.SERAP GÜR
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMAKOLOJĠ
ABD.
Prof. Dr.ZEYNEL KILIÇ
ANKARA Ü. FEN F. KĠMYA B. N2O2 Donörlü Simetrik
Yürürlükte
Ligandlar ve
Mono/Bisferrosenildiaminle
rden OluĢan Tetramerik
Fosfazen Türevlerinin
Klasik ve Mikrodalga
Yöntemleri ile
Stereokimyasal Kontrollü
Sentezleri, Kristal Yapıları,
Spektroskopik, Stereojenik
ve Elektrokimyasal
Özellikleri, Biyolojik
Aktiviteleri ve DNA ile
EtkileĢimleri
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Solanum torvum'da Tohum Yürürlükte
BAHÇE BĠTKĠLERĠ B.
Dormansisinin Kırılması,
Çimlenen Tohumların
Depolanması ve Fide
OluĢturma Yeteneklerinin
Belirlenmesi
ANKARA Ü. ZĠRAAT F.
Taze ve Kompost EdilmiĢ Yürürlükte
TOPRAK BĠLĠMĠ VE BĠTKĠ
Etlik Tavuk Gübrelerinin
BESLEME B.
Toprak Agregasyonu ve
Bazı Karbon Formlarına
Etkileri
Prof. Dr.ĠBRAHĠM DEMĠR
Prof. Dr.GÖKHAN ÇAYCI
Kömürün AkıĢkan Yatak
Yürürlükte
Reaktörde GazlaĢtırılması
Farklı Süre Ve
Yürürlükte
Sıcaklıklarda Sıcak Su
Uygulamalarının
Rize/Pazar KoĢullarında
YetiĢtirilen Kivi (Actinidia
Deliciosa (A Chev) Liang &
Ferguson Cv Hayward)
Meyvelerinin Derim Sonrası
Kalite Korunumuna Etkisi
Parsiyel Mesane
Yürürlükte
Obstrüksiyonlu Sıçanlarda
Selektif ?1-A Adrenoseptör
Antagonist Silodosin
Tedavisinin Erektil
Disfonksiyon Uzerine Etkisi
Prof. Dr.AHMET ÇOLAK
Doç. Dr.ÖZGÜR ÇINAR
Prof. Dr.AYġE HĠÇSÖNMEZ
ANKARA Ü. ZĠRAAT
FAKÜLTESĠ
KıĢlık Buğdayda DeğiĢken Yürürlükte
Oranlı Makinalı Azot
Uygulamaları Ġçin Mevsim
Ġçi Azot Durumuna Dayalı
Verim Ve Protein
Tahminine Yönelik Sensör
Yansıma Ġndekslerinin
GeliĢtirilmesi
ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
Fertil Ve Ġnfertil Hastaların Yürürlükte
TIP BĠLĠMLERĠ B. HĠSTOLOJĠ Spermatozoonlarında
VE EMBRĠYOLOJĠ ABD.
Fosfolipaz C-Zeta Ġçeriğinin
KarĢılaĢtırılmalı Olarak
Değerlendirilmesi
ANKARA Ü. TIP F. DAHĠLĠ
Radyoterapi Alan
Yürürlükte
TIP BĠLĠMLERĠ B.
Hastalarda Tedavi Volümü
RADYASYON ONKOLOJĠSĠ DiĢindaki Doz Dağilimi
ABD.
Farkliliklarinin Tedavi
Cihazi Ve Tekniklere Göre
Ġn Vivo Doz Ölçümleri Ġle
Değerlendirilmesi
Prof. Dr.ZEYNEP ALAGÖZ
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMASOTĠK
KĠMYA ABD.
Prof. Dr.OYA DÜNDAR
ANKARA Ü. ECZACILIK F.
ECZACILIK MESLEK
BĠLĠMLERĠ B. FARMASOTĠK
KĠMYA ABD.
Doç. Dr.REFĠK SAMET
ANKARA Ü. MÜHENDĠSLĠK
F. BĠLGĠSAYAR MÜH. B.
Prof. Dr.ÖZLEM
OSMANAĞAOĞLU
ANKARA Ü. FEN F.
BĠYOLOJĠ B.
Yeni Ġndol-Benzimidazol
Yürürlükte
Türevi BileĢiklerin Sentez,
Yapı Aydınlatılmaları ve
Antikanser Aktivitelerinin
Ġncelenmesi
Yeni Bazı Benzamid Türevi Yürürlükte
BileĢiklerin Sentezi,
Antikanser Ve Histon
Deasetilaz Ġnhibitör
Aktiviteleri Üzerinde
ÇalıĢmalar
Yer Radari Verilerinin 3
Yürürlükte
Boyutlu Ortamda ĠĢlenmesi
Ve Görüntülenmesi Ġçin
Ġnteraktif Yazilimin Tasarimi
Ve GeliĢtirilmesi
Vakum Ġle Paketlenen
Yürürlükten
Ticari Et ve Et Ürünlerinde kaldırıldı
Gıdaların Bozulmalarına
Sebep Olan ve
Bakteriyosin Üreten AntiListerial Leuconostoc
SuĢlarının Ġzolasyon,
Ġdentifikasyon ve
Karakterizasyonları
Prof. Dr.SĠNAN OLKUN
TED Ü. EĞĠTĠM F.
Prof. Dr.MEHMET NEJAT
ÖZEL TOBB ETÜ
AKAR
HASTANESĠ
Prof. Dr.ĠBRAHĠM TEKDEMĠR ANKARA Ü. TIP F. TEMEL
TIP BĠLĠMLERĠ B. ANATOMĠ
ABD.
Ġlköğretim Okullarında Özel Yürürlükten
Eğitime Gereksinim Duyan kaldırıldı
Öğrencilerin Matematiksel
Bilgi ve Becerilerinin
Değerlendirilme Araçlarının
GeliĢtirilmesi
ĠĢitme Kayıplı Ailelerde
Genetik AraĢtırmalar
Ġnsan DiĢsiz Çene
Kemiklerinin
Mikromekaniksel
Özelliklerinin Ġncelenmesi
Yürürlükten
kaldırıldı
Yürürlükten
kaldırıldı
Download

Yürütücü Kuruluş Proje Adı Durumu Dr.OĞUZ CAN TURGAY