T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Çanakkale Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ezine Devlet Hastanesi
YILLIK EĞĠTĠM PLANI 2014
KOD: YÖN_PL_06
Yayın Tarihi: 16.01.2014
Revizyon Tarihi:
Revizyon No:
Sayfa No:
DOKTOR-ECZACI-DĠġ HEKĠMĠ EĞĠTĠM PLANI
KonuĢmacı
Saat
Yer
Tarih
EL HĠJYENĠ, ATIK
YÖNETĠMĠ,
HASTANE
TEMĠZLĠK
KRĠTERLERĠ,
TEHLĠKELĠ
KĠMYASAL
MADDELER
Enf. HemĢ.
ELĠF ÖLMEZ
15.00
Eğitim salonu
2014-MART
KĠġĠELERARASI
ĠLETĠġĠM,
MOTĠVASYON,
EKĠP ÇALIġMASI
Eğit. HemĢ.
BETÜL BAYRAK
ÖZARSLAN
Eğitim salonu
2014-NĠSAN
Eğitim salonu
2014-MAYIS
Eğitim salonu
2014-HAZĠRAN
Eğitim salonu
2014-HAZĠRAN
Konu
CPR
UZ. DR. ZÜLKÜF
GÖRGÜN
HASTA HAKLARI
GÜVENLĠĞĠ VE
MEMNUNĠYETĠ
HASTA HAKLARI
BĠRĠM SOR.
ELĠF ÖLMEZ
ÇALIġAN
ÇALIġAN HAKLARI HAKLARI BĠRĠM
GÜVENLĠĞĠ VE
SOR.
MEMNUNĠYETĠ
HAFĠZE YILDIZ
ACĠL KOD
UYGULAMALARI
EĞĠT. HEMġ.
BETÜL BAYRAK
ÖZARSLAN
ANNE SÜTÜNÜN
ÖNEMĠ VE BEBEK
DOSTU HASTANE
EBE
BĠRSEL
DEMĠRCAN
HAZIRLAYAN
EĞĠTĠM HEMġĠRESĠ
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
Eğitim salonu
Eğitim salonu
GerçekleĢtiği
Tarih
2014- EYLÜL
2014- EKĠM
ONAYLAYAN
SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ
Download

YILLIK EĞĠTĠM PLANI 2014 DOKTOR-ECZACI