T.C.
ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
2014 -2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
(Enstitüler/Tıp Fakültesi/Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Hariç)
BAġLAMA
BĠTĠġ
YurtdıĢından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Takvimi
TARĠHĠ
TARĠHĠ
YurtdıĢından veya Yabancı Uyruklu Öğrencilerin BaĢvuru Tarihleri
07.07.2014 15.08.2014
22.08.2014
Değerlendirme Sonuçlarının (Asil Adaylar) Ġlan Tarihi
YurtdıĢından veya Yabancı Uyruklu Öğrencilerin (Asil Adaylar) Kayıt
25.08.2014 29.08.2014
Tarihleri
01.09.2014
YurtdıĢından veya Yabancı Uyruklu Yedek Aday Listesinin Ġlan Tarihi
YurtdıĢından veya Yabancı Uyruklu Öğrencilerin (Yedek Adaylar) Kayıt
01.09.2014 02.09.2014
Tarihleri
YurtdıĢından veya Yabancı Uyruklu Öğrenciler Ġçin Türkçe Düzey Belirleme
Sınavı
09.09.2014
GÜZ YARIYILI
Yatay GeçiĢ, Çift Anadal ve Yandal BaĢvuru Tarihleri
Yatay GeçiĢ, Çift Anadal ve Yandal BaĢvuru Sonuçlarının ilgili Birimlerden
ÖĠDB'ye Ġletilmesi
Otomasyon Sistemi Üzerinden Bölümlerce, ilgili Döneme Ait Derslerin Açılması,
Öğretim Elemanlarının Atanması, Ders Programı, Derslik Tanımlama, Seçmeli
Ders Kontenjanlarının Belirlenmesi
2014 ÖSYS Sonucu YerleĢen Öğrenciler için Kesin Kayıt Tarihleri
Yatay GeçiĢ, Çift Anadal ve Yandal'a Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt
Tarihleri
Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilere Bölümlerce Akademik DanıĢman Atanması
04.08.2014
22.08.2014
29.08.2014
04.08.2014
22.08.2014
01.09.2014
05.09.2014
08.09.2014
10.09.2014
05.09.2014
Kayıt Yenileme, Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin I. Taksidinin Ödenmesi
08.09.2014
10.09.2014
DanıĢman Onayı
Derslerin BaĢlaması/Sona Ermesi
Ders Ekleme, Silme ĠĢlemleri ile Kaydını Yenileyemeyen Öğrenciler Ġçin
Mazeret Müracaat Tarihleri
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (*) (Ek kontanjan ile kayıt yaptıran öğrenciler
hariç)
Ara Sınavlar
Ara Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi
Mazeret Ara Sınavları
Mazeret Ara Sınavları Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi
Bütünleme Sınavları
Bütünleme Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi
Tek Ders Sınavı
Tek Ders Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi
11.09.2014
15.09.2014
12.09.2014
26.12.2014
15.09.2014
19.09.2014
26.09.2014
08.11.2014 16.11.2014
08.11.2014 05.12.2014
01.12.2014 05.12.2014
01.12.2014 12.12.2014
05.01.2015 16.01.2015
05.01.2015 20.01.2015
24.01.2015 01.02.2015
24.01.2015 06.02.2015
12.02.2015
12.02.2015 13.02.2015
BAHAR YARIYILI
Otomasyon Sistemi Üzerinden Bölümlerce, ilgili Döneme Ait Derslerin Açılması,
Öğretim Elemanlarının Atanması, Ders Programı, Derslik Tanımlama, Seçmeli 05.01.2015
Ders Kontenjanlarının Belirlenmesi
Yatay GeçiĢ, Çift Anadal ve Yandal BaĢvuruları
05.01.2015
Yatay GeçiĢ, Çift Anadal ve Yandal BaĢvuru Sonuçlarının ÖĠDB'ye Ġletilmesi
Yatay GeçiĢ, Çift Anadal ve Yandal'a Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt
Tarihleri
Kayıt Yenileme (Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin II. Taksidinin Ödenmesi)
DanıĢman Onayı
Derslerin BaĢlaması/Sona Ermesi
Ders Ekleme, Silme ĠĢlemleri ile Kaydını Yenileyemeyen Öğrenciler Ġçin
Mazeret Müracaat Tarihleri
Ara Sınavlar
Ara Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi
Mazeret Ara Sınavları
Mazeret Ara Sınavları Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi
Bütünleme Sınavları
Bütünleme Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi
Tek Ders Sınavı
Tek Ders Sınav Sonuçlarının Ġnternet Üzerinden Girilmesi
30.01.2015
26.01.2015
02.02.2015
02.02.2015
04.02.2015
02.02.2015
05.02.2014
09.02.2015
04.02.2015
06.02.2014
22.05.2015
09.02.2015
13.02.2015
04.04.2015 12.04.2015
04.04.2015 01.05.2015
27.04.2015 30.04.2015
27.04.2015 08.05.2015
25.05.2015 05.06.2015
25.05.2015 09.06.2015
13.06.2015 21.06.2015
13.06.2015 26.06.2015
30.06.2015
30.06.2015 01.07.2015
Akademik takvimde belirtilmeyen konularda ilgili birimin yönetim kurulları yetkilidir.
(*) Zorunlu Yabancı Dil Dersinden BaĢarılı olabilecek düzeyde yabancı dil bilen 1. Sınıf öğrencilerini tespit etmek amacıyla
yapılmaktadır. Sınav Ġsteğe bağlıdır.
Ek kontenjan ile Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınav tarihi daha sonradan ilan
edilecektir.
Üniversitemiz Senatosunun 04/06/ 2014 tarih ve 2014/11-5 Sayılı Kararıyla kabul edilmiĢtir.
Download

Akademik Takvim