TARIM SĠGORTALARI HAVUZU EKSPERLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ
DÜZENLENECEKTĠR
Tarım Sigortaları Kanunu (Kanun No: 5363) kapsamında, risk inceleme ve hasar tespit
organizasyonlarında görev alacak adaylar için, Mersin /Erdemli Alata Bahçe Kültürleri
Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde Bitkisel Ürün Sigortası branşında Tarım
Sigortaları Havuzu Eksperlik Eğitimi düzenlenecektir. Bu eğitime; Sigortacılık Eğitim
Merkezi (SEGEM) tarafından yapılacak ön eleme sınavını kazanan adaylar
katılabilecektir.
Ön Eleme Sınavı BaĢvuru Ģartları:
Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na, aşağıdaki şartları taşıyan
kişiler başvurabilir;
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programına katılacakların; Ziraat Mühendisi,
Ziraat Teknikeri (EK:1 listede yer alan teknik programlara bağlı ön lisans
bölümlerinden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir.) ve Ziraat
Teknisyeni (EK:2 listede yer alan liselerden mezun olanların müracaatı kabul
edilecektir.) olması,
 İflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları; sigortacılık mevzuatına aykırı
hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile
cezalandırılmamış olmaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış
olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı
dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma
veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına
teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,
 Seyahat engeli olmaması,
 Her türlü arazi Ģartlarında çalıĢabilir olması,
gerekmektedir.
Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı’na ;
* Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur, sözleşmeli, işçi statüsünde çalışanlar,
* Sigorta acenteliği de yapan dernek, kooperatif, birlik, oda vb. kuruluşlarda
çalışanlar,
* Sigorta şirketinde çalışanlar,
* Acente, broker olanlar,
katılamazlar.
BaĢvuru ġekli:
BaĢvurular sadece Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) www.segem.org.tr web
adresi üzerinden gerçekleĢtirilecek olup söz konusu web adresindeki “Tarım
Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı BaĢvuru Kılavuzu”nda yer alan
açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.
BaĢvuru yapan adayların, belirtilen iĢlemleri sırasıyla ve eksiksiz yapması,
baĢvurularının geçerliliği açısından önemlidir.
BaĢvurular 15 Eylül 2014 – 15 Ekim 2014 (Saat 17:00‟a kadar) tarihleri arasında
olup, baĢvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.
Ön eleme sınavı; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, Ġstanbul, Ġzmir, Malatya
il merkezlerinde, 25 Ekim 2014 Cumartesi günü Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)
tarafından gerçekleştirilecektir.
Eğitim Yeri ve Adresi:
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
33740 Erdemli / MERSĠN
Tel: +90 (324) 518 00 52 - 54
Eğitimle Ġlgili Bilgiler ve Ücretler:
1) Bitkisel Üretim Temel Eğitim Programı: 17 Kasım – 29 Kasım 2014 tarihleri
arasında toplam 104 saat olup, Bitkisel Üretim Temel Eğitim Katılım
Ücreti: 1.000.- TL (Bin Lira)„dır.
2) Eğitim tesisinde konaklama ve yemek imkânı bulunmakta olup, her türlü
konaklama ve yemek ücretleri katılımcılarca karĢılanacaktır. (Eğitim
tesisince konaklama ve yemek ücreti günlük iki kiĢilik odalar için kiĢi baĢı
45.- TL, tek kiĢilik odalar için 60.- TL, tesiste konaklamayıp diğer
hizmetlerden yararlananlardan ise günlük 28.- TL alınacağı bildirilmiĢtir.)
EK: 1 ZĠRAAT TEKNĠKERLERĠ ĠÇĠN KABUL EDĠLECEK ÖN LĠSANS BÖLÜMLERĠ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bahçe Tarımı (Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Budama ve AĢılama, Fidan
ve Fidecilik, Fidan YetiĢtirme)
Bağcılık
Sebze Üretimi
Bitki Koruma
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Tarla Bitkileri
Organik Tarım
Endüstriyel Bitkiler YetiĢtiriciliği (Endüstri
Değerlendirme)
Seracılık (Seracılık-Budama ve AĢılama)
Bitkiler
Yet.
ve
Tarım (Tarım AÖF)
Süs Bitkileri YetiĢtiriciliği (Süs Bitkileri, Seracılık ve Süs Bitkileri
YetiĢtiriciliği)
EK: 2 ZĠRAAT TEKNĠSYENLERĠNĠN MEZUN OLDUĞU LĠSELER
1- Tarım Meslek Lisesi
2- Anadolu Tarım Meslek Lisesi
3- Ziraat Meslek Lisesi
Download

Tarım Sigortaları Havuz Eksperliği Eğitimi