DENİZLİ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliği
Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT)
21.08.2014
ATIK TAŞIMAYA
İLİŞKİN
MEVZUAT
-Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- AYKY, BAYKY, APAKY, Tıbbi AKY
-Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla
Taşınması Hakkında Yönetmelik
2005/11 sayılı Taşıma Genelgesi
Atıkların Karayolunda Taşınmasına
İlişkin Tebliğ
ATIKLARIN
TAŞINMASINA
İLİŞKİN ESASLAR
Atıkların taşınması ile ilgili firma
ve araçlar lisans almak
zorundadır
Atıkların taşınması bu iş için
lisans almış kişi ve kuruluşlarca
taşınan atığın özelliğine uygun
araçlarla yapılmalıdır
Atık taşıma sürecinde Ulusal Atık
Taşıma Formlarının
bulundurulması zorunludur
GÖREVLER
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü;
•Atık taşıma firma ve araçlara lisans verir
•Lisans MOTAT sistemi üzerinden verilir
•UATF’leri ücreti karşılığı atık üreticilerine verir ve
MOTAT’da kayıt altına alır
•Lisanslı firmaları ve araçlarını denetler ve ihtiyaç
durumunda tutarlılık kontrolünü yapar
•Lisans verme sırasında atık kodlarının belirlenmesinde son
karar vericidir.
GÖREVLER
Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri;
•Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) olmayan atıklar tesise
kabul edemez,
•Tutarlılık kontrollerini yapacak, sorun olması
durumunda İl Müdürlüğüne bilgi verecek,
•MOTAT sistemini kullanarak kabul ettiği atıkların
onaylanmasını sağlar
•UATF kullanım prosedürünü izler
GÖREVLER
Atık Üreticileri;
•Çevre veri tabanına kayıt olur (hem TABS hem MOTAT
için)
•Lisanslı atık taşıma firmaları ve araçları ile çalışır,
belgeleri kontrol eder
•MOTAT sistemine yapılan girişlerin basılı UATF ile aynı
olduğunu kontrol eder ve onaylar
•UATF’leri Çevre ve şehircilik İl Müdürlüklerinden temin
eder ve UATF kullanım prosedürünü izler
GÖREVLER
Atık Taşıma Firmaları;
•Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden taşıma lisansı
alır (Firma ve araçlar için)
•Araçlara mobil cihaz taktırır ve kullanılmasını sağlar,
•Atık Takip Hizmet Sağlayıcılar (ATHS) ile koordineli
çalışır,
•ADR mevzuatı yükümlülüklerini yerine getirir,
•UATF kullanım prosedürünü izler
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Muafiyetler;
1-Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin EK-IV’ündeki 09 01 Fotoğraf
Endüstrisi Atıkları başlığı altında yer alan atıklar ile
tek seferde 50 kg altında taşınacak olan tıbbi
atıklar hariç diğer atıklar için lisanslı araçla taşıma
zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu atıkların
kayıt altına alınabilmesi için basılı UATF kullanılır
ve atığın teslim edildiği lisanslı geri
kazanım/bertaraf tesisince kayıt altına alınır.
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Muafiyetler;
2- Kontamine varil, IBC tank ve bidon atıklarının aynı
amaçla ve aynı üretici/ithalatçı tarafından tekrar
kullanımı amacıyla toplanarak taşınması atık
minimizasyonu olarak değerlendirildiğinden MoTAT
kapsamında değildir.
3- Üretici/ithalatçı, bu atıkları taşımak amacıyla
kullanacakları araç bilgilerini bulundukları ilin il
müdürlüklerine taşıma öncesinde yazılı olarak bildirir.
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Muafiyetler;
4-Atığın taşınmasını müteakip ise sevk irsaliyesi ve
kantar fişinin bir örneği üretici/ithalatçı tarafından
bulunduğu ilin il müdürlüğüne gönderilir.
5-Tıbbi atıklar hariç olmak üzere 50 kg altında olan
atıkların kargo ile taşınması ancak uluslararası
tehlikeli yük taşımacılığına ilişkin belge almış olan
kargo şirketlerince yapılır.
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Lisanslandırma İşlemleri;
1-Firma lisans süresi 5 yıldır. (Daha önce 3 yıl)
2-Lisans yenileme başvuruları mevcut lisansın bitiş
tarihinden en az 45 gün öncesinde yapılır. Lisans
süresinin bitmesi halinde yeni lisans belgesi
düzenlenene kadar taşıma işlemi yapılamaz.
3-Firma lisansı, firmanın merkez adresinin ticaret
sicile kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünce düzenlenir.
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Lisanslandırma İşlemleri;
4-Mevcut firma lisansına sonradan eklenen her araç
için araç lisans belgesi ücreti alınır. Yeni eklenen araç
lisanslarıyla birlikte firma lisansı yenilenir ancak firma
lisans süresi uzatılmaz ve firma lisans ücreti tekrar
alınmaz.
5-Atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı
devredilemez.
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Lisanslandırma İşlemleri;
6-Mevzuata aykırı fiillerden dolayı firma lisansının
iptal edilmesi durumunda firma lisansına bağlı tüm
araç lisansları da iptal edilir. Lisansı iptal edilen
firmaya iptal tarihinden itibaren 6 ay süreyle yeni
lisans belgesi düzenlenmez.
7-Atık taşıyacak araçların model yaşı 10’dan büyük
olamaz. Dorse ve çekiciler her ikisi de yaş şartını
sağlaması gerekmektedir.
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Lisanslandırma İşlemleri;
8-Araç lisansına yeni atık kodu eklenmesi talebini,
aracın lisans alımı tarihini takip eden 30 günden
sonra yapabilir. Yeni atık kodu eklenmesi
durumunda firma lisansı ve araç lisansı süreleri
uzatılmaz ve lisans ücreti alınmaz.
9-Tıbbi atık taşıma aracı hariç olmak üzere taşıma
aracı kasasının veya tankerin yanlarında ve arka
kısmında olmak üzere dikey yüksekliği en az 20 cm
olan Atık Taşıma Aracı ibaresi bulundurulur.
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Lisanslandırma İşlemleri;
10-Açık kasalı taşıma araçlarında atık yüklendikten
sonra üzeri ağ, branda gibi malzeme ile kapatılır.
11-Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, atıklar araca
yüklendikten sonra geri kazanım/bertaraf tesisine
teslim edilme süresi 10 gündür
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Lisanslandırma İşlemleri;
12-Araçlarda gerekli koruyucu malzeme olarak
eldiven, önlük, emniyet gözlüğü, emniyet
ayakkabısı, kuru kimyevi tozlu yangın söndürme
cihazı, saçılma ve dökülmelere karşı sıvı atık
temizleme kiti bulundurulur. Bu kitler dökülen
atığın yayılmasını engelleyici ve sıvı atığı emen
aparatlar içerir.
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Lisanslandırma İşlemleri;
13-Atık taşıma işlemi taşınan atığın özelliğine uygun
araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap/bölme içinde
taşınacak atıkların kod numaralarının aynı olması gerekir.
Farklı atıklar Varil/IBC gibi ambalajlar ile taşınmak koşuluyla
aynı araçta taşınabilir ancak bu atıkların tehlikelilik
özellikleri risk yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona
girmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınır
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Araç sürücüleri için aranan şartlar;
Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında
Yönetmelik gereği, SRC5 türü mesleki yeterlilik
belgesine sahip olunması.
Atık taşımacılığı yapmak için eğitim sertifikasına sahip
olunması.
Acil durumlarda uygulanmak üzere alınacak tedbirlere
ilişkin talimatnameler konusunda eğitimli olunması.
Mobil cihazın kullanımı konusunda eğitim alınmış olması.
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Ulusal Atık Taşıma Formu;
Bu Tebliğ kapsamında belirlenen atıkların taşınması sırasında
UATF kullanılır.
UATF’ler çevrim içi olarak MoTAT sistemi kullanılarak sisteme
aktarılır. Ancak basılı UATF’ler de taşıma süresince araçta
bulundurulur.
UATF’ler atık üreticileri veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca il
müdürlüklerinden ücreti mukabili temin edilir.
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Yol denetimleri;
Atıkların karayolunda taşınması esnasında Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile
kamu kurumları arasında protokoller ile düzenlenen yol
denetimleri sırasında aşağıdaki belgeler ve araçta bulunması
zorunlu malzemeler,
1-İl müdürlüğü tarafından araca ve bağlı
bulunduğu firmaya verilen lisans belgelerinin
noter tarafından onaylanmış bir örneği.
2-İlk yardım ve müdahaleye ilişkin bilgileri içeren
acil durum talimatnamesi.
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Yol denetimleri;
3
• Taşıyacağı atığın adı ve özelliğine göre kaza
anında yapılacak ilk yardım ve müdahalede
gerekli olan malzeme ve gereçler.
4
• Aracı kullanan sürücünün atık taşımacılığına
ilişkin yetkili kurum/kuruluşlardan almış
olduğu SRC5 mesleki yeterlilik belgesi.
5
• Taşınan atık için düzenlenen Ulusal Atık
Taşıma Formu.
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
Yol denetimleri;
6
7
• Aracın
Karayolu
Taşıma
Yönetmeliği
hükümlerine uygun yetki belgesi kaydı.
• ADR’nin (Tehlikeli Malların Karayoluyla
Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa
Anlaşması) Bölüm 8.1.2’sine uygun bilgi ve
belgeler.
TEBLİĞİ İLE İLGİLİ NOTLAR
01/01/2015 tarihine kadar yapılması gerekenler;
1- Şoförler için SRC-5 belgesinin alınması
2- Araçlara mobil cihazlara taktırılması ve cihazla ilgili
eğitim alması
3- Güvenlik danışmanları bulundurulması
MoTAT- Mobİl Tehlİkelİ AtIk
Takİp Sİstemİ
MoTAT Sistemin
tanımı ve
hedefi
• Her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin
kaynağında kayıt altına alınması,
• Yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi
• Bu şekilde tehlikeli atık taşıma işlemlerinin
etkin bir şekilde izlenmesi ve denetlenmesi
•
•
•
Sisteminin •
kullanıcıları •
Bakanlık ilgili birimleri,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri,
Atık üreticileri
Lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisleri
Lisanslı atık taşıma firmaları
MoTAT- Mobİl Tehlİkelİ AtIk
Takİp Sİstemİ
Atıkların Taşınması Sırasında
Elde Edilen Veriler
MoTAT- Mobİl Tehlİkelİ AtIk
Takİp Sİstemİ
Mobil cihaz: Atık taşıyan
araçlar üzerine monte
edilecek, araç konum
bilgisi başta olmak üzere
aracın durumuna ve
seyrine ilişkin bilgiler ile
Ulusal Atık Taşıma Formu
bilgilerinin kaydedilmesini
ve Araç Takip Servis
Sağlayıcısına
gönderilmesini sağlayan
ve en az bir GPS modülü,
mobil iletişim modülü, veri
giriş panelinden oluşan bir
cihazdır.
ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMU
Form 4 Nüshadan oluşur
A, B, C, D
E (Uluslar arası Taşıma için kullanılır)
A ve C nüshaları 2şer adet
Ulusal atık taşıma formu
döngüsü
C1
B
Atık
C1
Üreticisi
D
Taşıyıcı
Lisanslı Atık
Geri Kazanım/
Bertaraf
Tesisi
C2
D
B
İl Müdürlüğü
D
A1
A1
A2
Firma Adı
ADAYLAR KABLO
BAKIRMETAL PLAS GERİDÖ
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BEYSU ATIK YÖNETİMİ SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
DENİZLİ VARİL PLAS.KAĞIT
AMB.ÜR.KATI ATIK GERİ
KAZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Firma Adresi
BOZBURUN MAH A.NURİ
ERİKOĞLU C.MEMİŞOĞLU YANI
DENİZLİ
AKÇEŞME MAH. 2001 SOK.
NO.10 MERKEZ DENİZLİ
ZAFER MAH. 1043 SOK. NO:96
GÜMÜŞLER MERKEZ DENİZLİ
TEL:02583712567
Firma-Araç Lisans Plaka No
TA-20-02 - TA-20-02/01
20 ADY 79
TA-20-02 - TA-20-02/02
20 ADY 11
TA-20-02 - TA-20-02/03
20 ADY 57
TA-20-02 - TA-20-02/04
20 ADY 78
TA-20-02 - TA-20-02/05
20 ADY 54
20-TA-02 - 20-TA-02/01
20 U 5281
20-TA-02 - 20-TA-02/02
34 UL 3624
20-TA-02 - 20-TA-02/03
20 U 5271
20-TA-02 - 20-TA-02/04
20 U 5291
20-TA-02 - 20-TA-02/05
59 UR 474
20-TA-02 - 20-TA-02/06
09 ZF 800
20-TA-02 - 20-TA-02/07
09 ZF 801
20-TA-02 - 20-TA-02/08
09 ZF 717
20-TA-02 - 20-TA-02/09
09 ZF 718
TA-20-03 - TA-20-03/01
09 ZF 611
TA-20-03 - TA-20-03/02
09 ZG 056
TA-20-03 - TA-20-03/03
09 ZF 299
Geçerlilik
Son Tarihi
18.05.2015
17.04.2016
04.09.2018
Geçerlilik
Tarihi
Firma Adı
Firma Adresi
Firma-Araç Lisans
Plaka No
GÜRKAN İNŞAAT GÜRKAN
AKINLI
SİTELER MAHALLESİ ULUS
CADDESİ NO:63/A
AKTEPE 2421 TOKİ 1. ETAP C/1
BLOK 78 26 PAMUKKALE
AY-20-02 - AY-20-02/01
20 PY 020
AY-20-03 - AY-20-03/01
20 YK 693
TA-20-01 - TA-20-01/01
20 AKU 76
TA-20-01 - TA-20-01/02
20 BDE 10
TA-20-01 - TA-20-01/03
20 BDJ 64
ABY-20-02 - ABY-20-02/01
20 B 9994
AY-20-01 - AY-20-01/01
20 H 5714
25.04.2019
AY-20-01 - AY-20-01/02
20 H 4914
25.04.2019
ABY-20-01 - ABY-20-01/02
20 TD 954
ABY-20-01 - ABY-20-01/03
20 B 9962
TIB-20-01 - TIB-20-01/01
34 YB 3701
TIB-20-01 - TIB-20-01/02
34 YB 3702
TIB-20-01 - TIB-20-01/03
34 YB 4151
TIB-20-01 - TIB-20-01/04
03 VH 352
TIB-20-01 - TIB-20-01/05
03 VH 353
TIB-20-01 - TIB-20-01/06
06 FA 6024
MURAT KESERCİ
SÜLEYMAN BİLAL - BİLAL
VARİL
GÜMÜŞÇAY MAHALLESİ 4018
SOKAK NO:60
UĞUR AYDEMİR
ÖZLEM EVLERİ 3070 SOKAK 7 1
ÇİVRİL
YURDANUR KARAKAYA
EMİRAZİZLİ KÖYÜ HONAZ DENİZLİ
ÇEV-SA BİTKİSEL ATIK YAĞ
TOPLAMA VE GERİ KAZANIM
ZAFER MAHALLESİ 1004 SOKAK
NO:9 GÜMÜŞLER DENİZLİ
HACIEYÜPLÜ KÖYÜ GÖLETKIRI
İLKE TEMİZLİK SPOR
MEVKİİ KATI ATIK STERİLİZASYON
ORGANİZASYON İNŞAAT
TESİSİ İÇİ TIBBİ ATIK
MEDİKAL TİCARET LTD. ŞTİ.
STERİLİZASYON TESİSİ
02.08.2018
31.01.2019
15.11.2014
07.03.2019
15.02.2016
06.09.2015
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
Download

Ek Dosya - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı