ÖZGEÇMĠġ
GÖZDE SARI
YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU
YARDIMCI DOÇENT
02.04.2014
Adres
: Celal Bayar Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 45140 Manisa
Telefon
: 2362012041
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 30.12.1985
Faks
:
Kadro Yeri
: CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ/MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ/MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ
BÖLÜMÜ/MEKANĠK ANABĠLĠM DALI/
Görev Yeri
: CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ/MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ/MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ
BÖLÜMÜ/MEKANĠK ANABĠLĠM DALI/
2362412143
Öğrenim Bilgisi
CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ/ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ/MEKANĠK ANABĠLĠM DALI
Doktora
2009-2013
Tez adı: Mikro kiriĢlerin lineer olmayan titreĢimleri (2013)
CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ/MAKĠNE TEORĠSĠ VE DĠNAMĠĞĠ ANABĠLĠM DALI (YL) (TEZLĠ)
Yüksek Lisans-Tezli
2007-2009
Tez adı: Narin saplı tahıl bitkilerinde mukavemet ve titreĢim analizi ve teknolojiye aktarımı
(2009)
CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ/MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ/MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ PR.
Lisans-Anadal
2003-2007
Akademik Ünvanlar
ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ
2010
CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ/MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ/MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ
BÖLÜMÜ/MEKANĠK ANABĠLĠM DALI
YARDIMCI DOÇENT
2013
CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ/MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ/MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ
BÖLÜMÜ/MEKANĠK ANABĠLĠM DALI
Yabancı Dil Bilgisi
Ġngilizce
ÜDS,
2008 (Güz), Puan: 60.000
Üak Temel Alan
1
Temel Alan : Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı : Makine Mühendisliği
Anahtar Kelime 1 : Katı Cisimler Mekaniği
Anahtar Kelime 2 : Sürekli Ortam Mekaniği
Anahtar Kelime 3 : Akustik ve Titreşimler
Anahtar Kelime 4 : Uygulamalı Matematik
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCIEXPANDED,AHCI)
1.G. Sarı, M. Pakdemirli (2013). A Comprehensive Perturbation Theorem for Estimating Magnitudes of Roots
of Polynomials. LMS Journal of Computation and Mathematics, 16(1), 1-8.
2.G. Sarı, M. Pakdemirli (2013). Vibrations of a slightly curved microbeam resting on an elastic foundation
with non-ideal boundary conditions. Mathematical Problems in Engineering, 2013(1), 1-16.
3.G. Sarı, M. Pakdemirli (2013).
Non-Linear vibrations of a microbeam
foundation. Arabian Journal for Science and Engineering, 38(5), 1191-1199.
resting
on
an
elastic
4.M. B. Akgül, G. Sarı, M. Pakdemirli (2012). Lie Group Analysis of Unsteady Flow and Heat Transfer over a
Porous Surface for a Viscous Fluid. Journal of Applied Mathematics, 2012(1), 1-17.
5.G. Sarı, M. Pakdemirli, T. Hayat, Y. Aksoy (2012). Boundary Layer Equations and Lie Group Analysis of a
Sisko Fluid. Journal of Applied Mathematics, 2012(1), 1-9.
6.G. Değer, M. Pakdemirli, Y. Aksoy (2011). Symmetry Analysis of Boundary Layer Equations of an Upper
Convected Maxwell Fluid with MHD Flow. Zeitschrift für Naturforschung, 66(1), 321-328.
7.G. Değer, M. Pakdemirli, F. Candan, S. Akgün, H. Boyacı (2010). Strength of wheat (Triticum sativum L.)
and barley (Hordeum vulgare L.) stems and design of new beam/columns. Mathematical and Computational
Applications, 15(1), 1-13.
8.G. Değer, M. Pakdemirli, F. Candan (2009). A geometrical optimization problem associated with fruits of
poppy flower. Mathematical and Computational Applications, 14(3), 169-175.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.G. Sarı, M. Pakdemirli (2012). Effects of Non-Ideal Boundary Conditions on the Vibrations of a Slightly
Curved Micro Beam. International Conference on Mathematical Problems In Engineering, Aerospace, and
Sciences
2.M.
Pakdemirli,
G.
Sarı
(2013).
A
General
Perturbation
Theorem
for
Estimating
Magnitudes of Roots of Polynomials. 4th International Conference on Mathematical and Computational
Applications
3.G. Değer, M. Pakdemirli, F. Candan, S. Akgün , H. Boyacı, (2008). Buğday arpa saplarinda malzeme kesit
yapisi ve teknolojiye aktarimi. 12th International Materials Symposium
4.G. Değer, M. Pakdemirli (2010).
Non-linear vibrations of a micro beam resting on an elastic
foundation:Primary resonance case. 1st International Symposium on Computing in Science and Engineering
5.B.G. Sınır, G. Değer, T. Tezcan (2010).
Approximate Solution and Stability of Post-Buckling
Configurations of Beams Using Finite Difference Method. 9th International Congress on Advances in Civil
Engineering
6.G. Sarı, M. Pakdemirli, T. Hayat, Y. Aksoy, (2011). Boundary Layer Equations and Lie Group Analysis of a
Sisko Fluid. 2st International Symposium on Computing in Science and Engineering
7.M.B. Akgül, G. Sarı, M. Pakdemirli (2012). Non-Newtonian Fluid Effects on Surface Reactions in a
Microfluidic Flow Cell. International Conference on Mathematical Problems In Engineering, Aerospace, and
Sciences
2
Özet bildiri
8.G. Değer, M. Pakdemirli, F. Candan, S. Akgün, H. Boyacı, (2009). Strength of wheat (Triticum sativum L.)
and barley (Hordeum vulgare L.) stems and design of new beam/columns. 15. International Conference on
Strength of Materials
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.G. Değer, M. Pakdemirli, Y. Aksoy (2009). Maxwell akıĢkanının gerdirilmiĢ yüzey üzerindeki magneto-hidrodinamik akiĢinin benzerlik analizi. 16. Ulusal Mekanik Kongresi
2.G. Değer, M. Pakdemirli, F. Candan, H. Boyacı, (2009).
Buğday sap kesit yapıs taklit
edilerek yeni bir kiriĢ tasarımı ve titreĢim analizi. 14. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu
3.C.Temiz, E. Atik, G. Sarı (2013). Transpediküler fiksasyonda kullanılabilecek elastik rijid rod sistemi,
Omurga cerrahisinde olgu çözümlemeleri. Türk NöroĢirürji Derneği
4.G. Sarı, M.Pakdemirli (2013). Elastik yatak üzerine yerleĢtirilmiĢ eğri mikro kiriĢin 2:1 iç rezonansları. 18.
Ulusal Mekanik Kongresi
5.F. Candan, G. Değer (2011).
Hordeum vulgare L. sensu lato Polisticum, Triticosecale, Triticum
durum
Desf.
ve
Triticum
aestivum
L.
Emend.Fiori
et
Paol.
Taksonlarının
Gövde
Anatomik Yapılarının KarĢılaĢtırılması. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
Editörlük
1.Mathematical and Computational Applications (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör, Bilimsel
AraĢtırmalar Derneği, Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı matematik ve hesaplama merkezi
Yayın Hakemliği
Dergi SCI-Expanded,
Materials Science and Engineering C Hakemlik Sayısı:1
Applied Physics A Materials Science and Processing Hakemlik Sayısı:1
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control Hakemlik Sayısı:1
Proje
Görevleri
Araştırmacı
2012
BAP:Mikro kiriĢ ve karbon nano tüplerin lineer olmayan
titreĢimleri
Bursiyer
TÜBĠTAK PROJESĠ:Narin Saplı Bitkilerde Mekanik Analiz ve Yeni
2007-2009 KiriĢ/Kolon Tasarımlarının GeliĢtirilmesi
Danışman
2014
TÜBĠTAK PROJESĠ:TaĢınabilir Elektronik Cihazlarda Piezo-Elektrik Aktivasyon ile Çok Yönlü
ve Kontrol Edilebilir TitreĢimlerin Üretilmesi (TEYDEP PROJE NO: 3140058)
3
TÜBĠTAK PROJESĠ:ELEKTRONĠK CĠHAZLARDA PĠEZOELEKTRĠK TEKNOLOJĠSĠ KULLANARAK
ISI TRANSFERĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ (TEYDEP PROJE NO: 3130324)
2013
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiĢtir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
Mühendislikte perturbasyon metotları II
Türkçe
3
Statik
Türkçe
4
2013-2014
Doktora
Ödüller
Ulusal
1.Celal Bayar Üniversitesi-Yayın performans ödülü, 2013, CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ
4
Download

rd. Doç. Dr. Gözde SARI - Makina Mühendisliği