e-ISSN:2147-2181
Üç Seviyeli Komşu Olmayan Torakal Vertebra Çökme Fraktürü: Olgu
Sunumu
Three Level Noncontiguous Thoracic Vertebra Compression Fracture:
Case Report
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Başvuru: 11.03.2014
Kabul: 18.03.2014
Yayın: 02.05.2014
Veli Çıtışlı1, Murat Kocaoğlu1, Muhammet İbrahimoğlu1, Selçuk Göçmen2
1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
2
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi
Özet
Abstract
Yüksek enerjili travmalarda farklı organ hasarı olacağı
gibi çok seviyeli komşu ya da komşu olmayan vertebra
fraktürleri de görülmektedir. Bu kırıklarda da izole
kırıklar gibi stabilizasyonun bozulmasına, kifotik
açılanmanın olmasına ve nörolojik defisit olmasına göre
konservatif ya da cerrahi tedavi uygulanmaktadır. r. Bu
yazımızda, yüksek enerjili bir travma sonrasında
T7-9-11 vertebralarında çökme kırığı olan bir olgu
sunulmuş ve literatürde takip edilen hastaların sonuçları
değerlendirilmiştir.
Continuous or uncontinuous multilevel vertebral
fracture could be occur in high energy traumas as
different organ demage will be seen. In this fractures,
conservative or surgical treatment is planned
depending on deterioration of stabilization, kyphotic
angulation, neurological deficits such as isolated
fractures. In this article, a case of a high-energy
traumatic compression fractures in the vertebrae
T7-9-11 was presented and the results of patients were
followed in the literature are evaluated.
Anahtar kelimeler: Çok Seviyeli komşu olmayan
omurga kırıkları, Çökme kırığı
Keywords: Multiple non-contiguous spine fracture,
Compression fracture
Giriş
Omurga kırıkları, gençlerde yüksekten düşme ve trafik kazası gibi yüksek enerjili travmalarla, yaşlılarda ise
osteoporoza bağlı olarak düşük enerjili travmalarla görülebilir. Omurga kırıkları, ağrı, spinal deformite, solunum
fonksiyonlarında azalma, mobilitenin azalması ve mortalitenin artması gibi problemlere neden olmaktadır. Komşu
veya komşu olmayan vertebra fraktürü %6-15 oranında görülmektedir ve hastaların %50’sine yakınında ek
yaralanma eşlik etmektedir 1,2. Ciddi vertebral travması olan hastaların %20'sinde bir başka seviyede de ikinci bir
vertebra hasrı vardır 3. Köseoğlu ve arkadaşları cerrahi olarak tedavi edilen hastalar arasında %4,87 oranında çok
seviyeli komşu olmayan kırık bildirmektedirler 4. Çok seviyeli komşu olmayan omurga kırıkları , omurga
kırıklarının az görülen ve özellikli bir şeklidir. Bu yazıda, yüksekten düşme sonrası T7-9-11 vertebralarında
çökme kırığı olan bir olgu bildirilmiştir.
Olgu Sunumu
Yüksekten düşme sonrası sırt ağrısı nedeniyle dış merkezde değerlendirilen 43 yaşında erkek hasta, çok seviyeli
torakal vertebra çökme kırığı tanısıyla merkezimize sevk edilmiştir. Hasta kabul edildiğinde dış merkez magnetic
rezonans görüntüleme (MRG)'sinde kord basısı bulunmayan ve spinal grafileri çekilen hastanın T7-9-11'de
çökme kırığı olduğu görülmüştür. Hasta ameliyat hazırlıkları tamamlanınca operasyona alınmış ve genel anestezi
altında T4-L2 insizyonu yapılarak ameliyata başlanmıştır. . Cilt ve cilt altı dokular geçilip, , paraspinal kaslar
disseke edilmiştir. . Skopi eşliğinde T5-T6-T8-T10-T12-L1 bilateral transpedikuler vidalama yapılmış ve, perop
komplikasyon gelişmeyen hasta postop 3. günde taburcu edilmiştir. . Hastanın 1. ay poliklinik kontrolünde
Sorumlu Yazar: Veli Çıtışlı, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
[email protected]
CausaPedia 2014;3:800
Sayfa 1/4
e-ISSN:2147-2181
çekilen torakal vertebra grafisinde kifotik açılanmanın artmadığı, nörolojik muayenesinde motor kaybının
gelişmediği görülmüştür.
.
Şekil 1 : Hastanın preop spinal BT sinde Th 7-9-11 de çökme kırığı beyaz oklar ile gösterilmektedir.
CausaPedia 2014;3:800
Sayfa 2/4
e-ISSN:2147-2181
Şekil 2 : Hastanın postop lateral radyogramında yapılan Th5-L1 stabilizasyon beyaz oklar ile gösterilmektedir.
Tartışma ve Sonuç
Çok seviyeli komşu olmayan vertebra kırıkları literatürde ortak kabul görmüş bir tanıma sahip değildir. Korres ve
arkadaşları çok seviyeli komşu olmayan vertebra kırığı olarak; iki hasarlı vertebra arasında en az 3 seviye sağlam
vertebra olması gerektiğini 5, Iencean ise tek sağlam vertebranın olmasını yeterli olarak kabul etmişlerdir 6.
Bu kırıkların takip ve tedavisinde de farklı kliniklerde farklı yaklaşımlar uygulanmıştır. Lian ve arkadaşları
yaptıkları bir çalışmada , çoklu seviye vertebra kırığı olan hastalarını A,B,C olmak üzere üç gruba ayırmışlar, A
grubuna sadece konservatif tedavi, B grubuna tek seviye stabilizasyon, C grubunda ise kırık vertebralar arası tüm
seviyelere stabilizasyon uygulamışlardır 7. Hastaların takibinde; A grubunda kifotik açılanmanın ve sonradan
gelişen nörolojik defisitlerin diğer gruplara göre daha fazla görüldüğü, B grubunda ise nörolojik düzelmenin,
mobilize olma süresinin grup A ya göre nispeten başarılı C'ye göre etkisinin az olduğunu, C grubunda ise bu
saydığımız avantajların yanında uzunameliyat süresi ve kan kaybı gibi ameliyata bağlı komplikasyonların sürece
eklendiğini bildirmişlerdir.
Korres ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada 81 hasta değerlendirilmiş, 66 hasta konservatif takip
CausaPedia 2014;3:800
Sayfa 3/4
e-ISSN:2147-2181
edilmiş, 15 hastaya ise stabil olmayan seviye kırıklarına cerrahi stabilizasyon uygulanmış ve hastaların hiçbirinde
nörolojik kayıp gerçeleşmediği bildirilmiştir 5.
Sonuç olarak; çoklu seviye komşu olmayan vertebra kırıklarında da tedavi ve takipte yaklaşım, izole kırıklardaki
gibidir 7. Spinal instabilite, deformite ve nörolojik defisitin varlığı seçilecek tedavi yönteminde etkili olacaktır.
Bizde hastamızın mevcut kırıklarının birbirlerine yakın seviyede olmaları ve kifotik açılanmaya sebebiyet
vermeleri nedeniyle kırıkları üst ve alttan ikişer seviyeyi de alacak şekilde transpediküler vidalama yöntemiyle
stabilize ettik. Hastanın grafilerinde de görüldüğü üzere gelişmesi muhtemel kifoz ve spinal kord basısına bağlı
motor defisit gibi geç dönem tedavisinde tam bir şifa hali sağlanamayacak komplikasyonlar önlenmiş oldu.
Kaynaklar
1. Saboe LA, Reid DC. Spine trauma and associated injuries. J Trauma. 1991;31:43-8.
2. Acaroğlu ER, Alanay A. Four-level noncontiguous fracture of the vertebral column: a case report. J
Orthop Trauma. 2001;15:294-9.
3. Greenberg M.S. Nöroşirurji El Kitabı. 6. Baskı. Oruçkaptan HH., çevirici editör. İstanbul; 2010. p. 698.
4. Köseoğlu HC, et al. Surgical treatment in multiple non-conaguous spine fractures. J Turkish Spine Surg.
1997;8:55-7.
5. Korres DS, et al. et al. Multiple level noncontiguous fractures of the spine. Clin Orthop Relat Res.
2003;411:95–102.
6. Lencean SM. Double noncontiguous cervical spinal injuries. Acta Neurochir. 2002;144(7):695–701.
7. Lian XF, et al. The treatment for multilevel noncontiguous spinal fractures. IntOrthop (SICOT).
2007;31:647-52.
Sunum Bilgisi
4-8 Nisan, 2014’de Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur.
CausaPedia 2014;3:800
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sayfa 4/4
Download

Üç Seviyeli Komşu Olmayan Torakal Vertebra Çökme