BETONARME BĠNA TASARIMI
(ZEMĠN KAT TAVANI DÖġEME HESABI)
Adı
Soyadı
L K J I H G F E D C B A
Öğrenci No :
A
Malzeme
7,8,9
1,3,5
0,2,4,6
C30/ S420a
C25/ S420a
C20/ S420a
Deprem
Bölgesi
I
II
III
Yerel Zemin
Sınıfı
Z1
Z2
Z3
X1 = 400 + B+10x(A+H) cm
X2 = 350 + 3x(A+B+F) cm
X3 = 220 + 10xA+H cm
Dolgu Duvar
Cinsi
GAZBETON
BĠMS BLOK
TUĞLA
DiĢli DöĢeme Dolgu
Cinsi
BOġ
GAZBETON
ASMOLEN
B1 = 100 + Ix(A+H) cm
B2 = 105 + Ix(A+B) cm
B3 = 110 + Ix(A+F) cm
Y1 = 400 + 2xAxB cm
Y2 = 320 + 5x(A+D) cm
Y3 = 350 + 5x(A+B+H) cm
Yapının kullanım amacı : Konut
Kat yüksekliği : 290 + 2A cm
Sıva+kaplama = 100 + 10A kg/m2
hd (Don Derinliği)  60 cm
Zemin Emniyet Gerilmesi = (15+0.1A) t/m2
Çatı: AhĢap Kırma Çatı
Kat Sayısı: Zemin kat + 3 normal kat
Temel Derinliği: Yapı Yüksekliği / 6
Hareketli Yük = 200 + 10B kg/m2
Not: Merdiven sahanlığı ve balkonlarda hareketli yük 350 kg/m2
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No:
1
ZEMĠN KAT TAVANI (DĠġLĠ DÖġEME)
X1, X2,… ile verilen ölçüleri belirleyebilmek için önce 1. kat tavanı kiriĢli döĢeme kalıp
planını çizmemiz gerekmektedir. Çünkü X1, X2, X3, Y1, Y2 ve Y3 ile gösterilen ölçüler, 1.
kat tavanı kiriĢli döĢemeye ait, kiriĢ ortasından kiriĢ ortasına verilmiĢ olan ölçülerdir. Konut
tipi yapılarda ve açıklığı fazla olmayan kiriĢlerde (  6 m ), bu tür kiriĢler, 25/50 veya 25/60
seçilebilir.
B1, B2 ve B3 balkon ölçüleri ise yine aynı döĢemeye ait kiriĢ ortasından balkon ucuna kadar
olan ölçülerdir.
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No:
2
A
C
A
C
Örneğin, 70/32
B1
X1
X3
ZEMĠN KAT
(DiĢli DöĢeme)
X1
12.5 cm
B1
12.5 cm
X yönü = 2X1+2X2+X3+25 cm
Yapının dıĢtan dıĢa ölçüleri;
X yönü = 2X1+2X2+X3+25 cm,
Y yönü = Y1+Y2+Y3+25 cm
olmalıdır.
Zemin kat tavanı diĢli (nervürlü) olarak çözülecektir. Yapının dıĢtan dıĢa ölçüleri ve aks
yerleri de belli olduğuna göre, kolon ve kiriĢ (geniĢliği yüksekliğinden daha fazla olan kiriĢ,
döĢeme yüksekliği ile aynı yükseklikte olan kiriĢ) olarak seçilecektir.
Kiriş gövde genişliği 200 mm den az, kiriş toplam yüksekliği ile kolon genişliği toplamından
daha fazla olamaz (TS 500).
YaklaĢık olarak da kolonların etkili yük alanlarından hareket ile de,
N d  0.9  f cd  A c
 0.5  f ck  A c
(TS 500, D.B.Y.B.H.Y.)
koĢulunu sağlayacak Ģekilde kolonlara ön boyut verilebilir.
Kalıp planında kolon ve kiriĢ boyutları belli olduğuna göre, döĢemenin diĢlerini (nervürleri)
belirleyebiliriz.
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No:
3
Dişli döşemelerde döşeme yükünün açıklığı küçük olan kirişlere iletilmesi dişlerin
doğrultusunun seçiminde genellikle etkili olur. Buna göre dişleri döşemenin uzun kenarına
paralel seçmek uygun düşer. Ancak, bir döşeme sisteminde dişlerin doğrultusunu döşeme
gözünden gözüne değiştirmek, hem dişlerin sürekliliği sağlanamayacağından ve hem de
mesnet teşkil eden kirişlerde gereksiz burulma momenti ortaya çıkaracağından uygun
değildir. Özellikle, balkon gibi konsollarda dişlerin yük taşıma doğrultusunda bulunması ve
iç kısma doğru sürekliliğin sağlanması önemlidir.
Bir doğrultuda çalıĢan diĢli döĢemelerin açıklığı 4 m den fazla ise, taĢıyıcı diĢlere dik, en az
aynı boyutta enine diĢler düzenlenmesi gereklidir. Açıklığın 4 m ile 7 m arasında olduğu
durumlarda bir enine diĢ, açıklığın 7 m den büyük olduğu durumlarda ise iki enine diĢ
düzenlenmelidir. Bu diĢler boyuna diĢlerle aynı kesit ve donatıya sahip olmalıdırlar. Enine
diĢler, açıklığı olabildiğince eĢit bölmelidir.
DiĢler arasındaki serbest aralık e 70cm olmalıdır.
Tablanın kalınlığı serbest diĢ aralığının 1/10 undan ve 50 mm den, deprem bölgelerinde 70
mm den az olamaz.
DiĢ geniĢliği ise bw10cm olmalıdır.
boyuna dağıtma
donatısı
h
enine dağıtma
donatısı
t  1/10 e
 50 mm
 70 mm (Deprem bölgesinde)
d
e  700 mm
bw  100 mm
bw  100 mm
DiĢ ismi verilen kiriĢlerin arası boĢ bırakılabileceği gibi taĢıyıcı olmayan hafif bloklarla (gaz
beton, beton briket, boĢluklu piĢmiĢ toprak, v.b.) doldurularak düz bir tavan elde edilebilir
ve kalıp maliyeti azaltılır.
Birim boyda iki diĢ sığacak Ģekilde (e=40 cm) ayarlanır. Teorik olarak diĢler uzun açıklığa
paralel olarak seçilmesi (zorunlu haller dıĢında) daha uygundur.
Döşeme yüksekliği konut tipi yapılarda 32 cm olarak seçilebilir.
Merdiven kovası çevresinde sadece ara sahanlığın mesnetli olduğu kiriş 25/* seçilecektir.
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No:
4
Saçak:
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No:
5
DiĢlerin Yönü
Kesit Tesirlerinin Hesabı
DiĢli döĢeme plak sistemlerin hesabı her diĢ, mesnetlerinde serbestçe dönebilen sürekli
kiriĢler gibi hesaplanabilir.
Açıklıkların eĢit veya en küçük açıklığın en büyük açıklığa oranının, min/max 0.8 olduğu ve
hareketli yükün kalıcı (sabit) yüke oranının q/g<2 olduğu düzgün yayılı yük durumunda,
açıklık ve mesnet momentleri bir doğrultuda çalıĢan plak sistem kesit tesirlerinin hesabında
kullanılan katsayılar yardımı ile yaklaĢık olarak hesap edilebilir.
Açıklıkların farklı ve hareketli yüklerin büyük olması halinde kesit tesirlerinin mesnetlerin
üzerinde döndüğü kabul edilen sürekli diĢli döĢemelerin kesit tesirleri gayri müsait
yüklemeler yapılarak sürekli kiriĢ teorisine göre hesaplanabilir. Bu uygulamada, statik sistem
elverişsiz yüklemeler yapılarak çözülecektir.
Balkonların uçlarında parapet düĢünülecektir.
Tasarım mesnet momenti, mesnet ortasındaki momentin M=Va/3 kadar azaltılmasıyla
bulunur. Bu hesapta göz önüne alınacak “a” mesnet geniĢliği değeri diĢli döĢeme toplam
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No:
6
yüksekliğinin iki katından fazla olamaz. DiĢli döĢeme kesiti basınç donatısı göz önüne
alınmadan boyutlandırılmalıdır. Dolayısıyla montaj donatısı konulmaz.
Boyutlandırmada diĢler ayrı ayrı hesap edilir. DiĢler üzerindeki plak, yüklerin komĢu diĢlere
aktarılmasına yardım eder ve diĢ, yükleri komĢu diĢler ile birlikte taĢır. Dişler arasında yük
aktarımını artırmak için enine dişlerin teşkili uygun olur. Enine dişler aynı zamanda
boyuna dişlerin yanal rijitliğini artırırlar.
DöĢemedeki diĢler ve üzerlerindeki tabla monolitik döküldüklerinden bu iki eleman birlikte
çalıĢır. Bu yüzden diĢli döĢemelerin açıklık kesitleri tablalı kesit olarak boyutlandırılabilir.
Tabla geniĢliği olarak iki diĢ ekseni arasındaki uzaklık alınmalıdır.
Kalıp ve donatı Planı Çizimi:
Zemin kat tavanı diĢli döĢeme kalıp ve donatı planı 1/50 ölçeğinde, döĢemeyi oluĢturan
nervürlerin açılımları ise 1/20 ölçeğinde rapido veya çizici (plotter) ile yapılacaktır.
Demirlerin kısmi ve toplam boyları ile çap ve aralıkları üzerine yazılacaktır.
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No:
7
ANTET
ANTET (PROJE TANITMA ÇETVELĠ)
BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
YAPI ANABĠLĠM DALI
BETONARME BĠNA TASARIMI DERSĠ PROJESĠ
PROJEYĠ HAZIRLAYAN
ADI SOYADI:
NUMARASI:
DEPREM BÖLGESĠ
TAġIYICI SĠSTEM DAVRANIġ
KATSAYISI (R)
DANIġMAN:
ĠMZA:
ETKĠN YER ĠVME KATSAYISI
YEREL ZEMĠN SINIFI
YAPI ÖNEM KATSAYISI
ZEMĠN EMNĠYET GERĠLMESĠ
SPEKTRUM KARAKTERĠSTĠK TA=
PERĠYOTLARI
TB=
PAFTA ADI:
ZEMĠN KAT TAVANI KALIP ve DONATI PLANI
ÖLÇEK
1/50
MALZEME
TARĠH
/ /2010
BETON
SINIFI
DONATI
SINIFI
PAFTA NO
S 01
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No:
8
DĠġLĠ DÖġEME ÇĠZĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR
1.) DiĢli döĢeme kalıp ve donatı planı 1/50 ölçeğinde, döĢemeyi oluĢturan nervürlerin
açılımları ise 1/20 ölçeğinde olacaktır.
2.) Kalıp planının 4 kenarı da ölçülendirilmeli ve her bir yönde en az 3 ölçü çizgisi olmalıdır.
3.) Biri merdiven boĢluğundan geçirilmek üzere her iki doğrultuda iki kesit alınmalıdır.
4.) Her iki doğrultuda, uygun yerlerden ve yeterli sayıda iç ölçü çizgisi gösterilmelidir.
5.) Bütün kiriĢler, boyutları ile birlikte okunacak Ģekilde kiriĢin içine yazılmalıdır.
6.) Bütün kolanlar, boyutları ile birlikte ilgili kolonun kenarına yazılmalıdır.
7.) Bütün döĢemeler kalınlıkları ile birlikte döĢemenin sol üst kenarına yazılmalıdır.
8.) Bütün döĢeme donatıları çapı, sayısı ve toplam boyu ile birlikte donatının üzerine
yazılmalıdır.
9.) Nervürlerin açılımlarında donatıların çapı, sayısı, kısmi ve toplam boyları ile birlikte
donatının üzerine yazılmalıdır.
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No:
9
(1. KAT TAVANI – KĠRĠġLĠ DÖġEME HESABI)
1. kat tavanı döĢemesi kiriĢli döĢeme olarak çözülecektir. 1. katın üstündeki kat döĢemeleri
çözülmeyecek, çatı katı döşemesinde 50 cm saçak düşünülecektir. Normal kat döĢeme yükü
hesaplanırken üst kaplama ve sıva düĢünülecektir.
KiriĢli DöĢeme hesap sırası:
a.) DöĢeme kalınlığı, narinlik Ģartı kontrol edilerek seçilecektir.
İki Doğrultuda Çalışan Kirişli Plak Sistem Döşemeler İçin Minimum Boyutlar ve Yapım
Kuralları (TS 500)
Minimum plak kalınlığı,
h
 sn   s 
1 

20 
4 
15 
m
(TS 500)
h  80 mm
olmalıdır. Burada;
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No: 10
sn: DöĢemenin kısa doğrultudaki serbest açıklığı,
m : DöĢeme uzun kenarının kısa kenara oranı, m    /  s
s : DöĢeme sürekli kenar uzunlukları toplamının kenar uzunlukları toplamına
oranıdır.
Yukarıda hesaplanan döşeme kalınlığına (h) ayrıca paspayı eklenmez.
Deprem bölgelerinde normal kat döĢemesi plak kalınlığı minimum 100 mm. alınmalıdır.
Üzerinden vasıta geçen döĢemelerde ise minimum plak kalınlığı 120 mm. olmalıdır. Deprem
bölgelerinde çatı döĢemesi plak kalınlığı minimum 80 mm. alınabilir.
Minimum donatı yüzdesi ve aralıkları:
Ġki doğrultuda çalıĢan kiriĢli döĢemelerde, her bir doğrultuda 0,0015’den az olmamak
koĢuluyla,
Ġki yöndeki donatı yüzdelerinin toplamı en az,
S220 için
S420 ve S500 için
0.004,
0.0035
den az olamaz.
Donatı aralığı s ile gösterilirse s  1.5 h ve kısa açıklık doğrultusundaki donatılar arasındaki
mesafe s k  200 mm. ve uzun açıklık doğrultusundaki donatılar arasındaki mesafe ise s u  250
mm. den fazla olamaz.
Plaklarda kayma tahkiki mesnet yüzündeki kesme kuvvetlerine göre yapılmalıdır. Plaklarda
kayma donatısına ihtiyaç duyulmaması için,
Vd  0.5 Vc r  0.5  0.65 f c t d b d
olmalıdır. Bu Ģartlar sağlanacak Ģekilde plak kalınlığı seçilmelidir.
b.) DöĢeme sabit yükü hesap edilecektir.
c.) DöĢemelerin sürekli olduğu göz önünde tutulacaktır.
d.) DöĢeme momentlerinin hesabı için gerekli katsayılar TS 500’den alınacaktır.
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No: 11
Çizelge.1 Dört kenarından mesnetli, iki doğrultuda donatılı dikdörtgen plakların moment katsayıları, .
Uzun açıklık
m    /  s oranına bağlı olarak kısa açıklık
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.75
2.0
doğrultusunda
(bütün m’ler
için)
0.033
0.025
0.040
0.030
0.045
0.034
0.050
0.038
0.054
0.041
0.059
0.045
0.071
0.053
0.083
0.062
0.033
0.025
0.042
0.031
0.047
0.035
0.053
0.040
0.057
0.043
0.061
0.046
0.065
0.049
0.075
0.056
0.085
0.064
0.041
0.031
0.049
0.037
0.056
0.042
0.062
0.047
0.066
0.050
0.070
0.053
0.073
0.055
0.082
0.062
0.090
0.068
0.049
0.037
0.056
0.044
0.061
0.046
0.065
0.049
0.069
0.051
0.071
0.053
0.073
0.055
0.077
0.058
0.080
0.060
0.044
0.044
0.053
0.060
0.065
0.068
0.071
0.077
0.080
0.056
0.044
0.058
0.044
0.065
0.049
0.071
0.054
0.077
0.058
0.081
0.061
0.085
0.064
0.092
0.069
0.098
0.074
0.058
0.044
0.050
0.057
0.062
0.067
0.071
0.075
0.081
0.083
0.050
doğrultusunda moment katsayıları
DöĢemenin sınır koĢulları
DÖRT KENAR SÜREKLĠ
Negatif moment sürekli kenarda
Pozitif moment açıklık ortasında
BĠR KENAR SÜREKSĠZ
Negatif moment sürekli kenarda
Pozitif moment açıklık ortasında
ĠKĠ KOMġU KENAR SÜREKSĠZ
Negatif moment sürekli kenarda
Pozitif moment açıklık ortasında
ĠKĠ KISA KENAR SÜREKSĠZ
Negatif moment sürekli kenarda
Pozitif moment açıklık ortasında
ĠKĠ UZUN KENAR SÜREKSĠZ
Negatif moment sürekli kenarda
Pozitif moment açıklık ortasında
ÜÇ KENAR SÜREKSĠZ
Negatif moment sürekli kenarda
Pozitif moment açıklık ortasında
DÖRT KENAR SÜREKSĠZ
Pozitif moment açıklık ortasında
Plak momentleri (TS 500/2000, Çizelge 11.1, Sayfa 56) Çizelge 11.1’de, plağın sınır
Ģartlarına, uzun kenarın kısa kenara oranına bağlı olarak değiĢen  katsayıları kullanılarak
hesaplanır.
DöĢeme Hesap yüklerinin belirlenmesi:
DöĢeme zati ağırlığı
: h 2.5
Sıva+kaplama ağırlığı
:
Toplam sabit yük (kalıcı yük) ( g )
Hareketli yük
(q)
Hesap yükü
= ***** t/m2
= ***** t/m2
= ***** t/m2
= ***** t/m2
Pd = 1.4g + 1.6 q = ***** t/m2
Balkon Hesap yüklerinin belirlenmesi :
DöĢeme zati ağırlığı
: h 2.5
Sıva+kaplama ağırlığı
:
Toplam sabit yük (kalıcı yük) ( g )
Hareketli yük
(q)
Hesap yükü
= ***** t/m2
= ***** t/m2
= ***** t/m2
= 0.350 t/m2
Pd = 1.4g + 1.6 q = ***** t/m2
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No: 12
Not: Balkonların çevresinde, betonarme parapet, tuğla duvar, metal veya alüminyum
korkuluk düĢünülecektir.
Moment ifadesi,
M   p d  2sn
(*.*)
Tek bir döşeme ve balkonun hesabı açık olarak gösterildikten sonra, istenirse geri kalan
döşeme ve balkonların hesapları tablolaştırılabilir.
e.) Donatı hesabı yapılacak, kalıp planları 1/50 ölçeğinde çizilecek ve döĢeme donatıları
gösterilecektir. Demirlerin kısmi ve toplam boyları ile çap ve aralıkları üzerine yazılacaktır.
Donatının yerleĢtirilmesi ve pilye boyları
1
2
3
x1/5
x1/5
x1/5
x2/4
x2/5
y1/4
y1/5
x1/4
x2/5
y1
y1/5
A
y2
y2/5
y2/4
B
x1/5
C
x1
x2
ġekil *.* Ġki doğrultuda çalıĢan kat döĢemesi plak sisteminde donatının
yerleĢtirilmesi ve donatı kesim boyları.
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No: 13
KĠRĠġLĠ DÖġEME ÇĠZĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR
1.) KiriĢli döĢeme kalıp ve donatı planının ölçeği 1/50 olacaktır.
2.) Kalıp planının 4 kenarı da ölçülendirilmeli ve her bir yönde en az 3 ölçü çizgisi olmalıdır.
3.) Biri merdiven boĢluğundan geçirilmek üzere her iki doğrultuda iki kesit alınmalıdır.
4.) Her iki doğrultuda, uygun yerlerden ve yeterli sayıda iç ölçü çizgisi gösterilmelidir.
5.) Bütün kiriĢler, boyutları ile birlikte okunacak Ģekilde kiriĢin içine yazılmalıdır.
6.) Bütün kolanlar, boyutları ile birlikte ilgili kolonun kenarına yazılmalıdır.
7.) Bütün döĢemeler kalınlıkları ile birlikte döĢemenin sol üst kenarına yazılmalıdır.
8.) Bütün döĢeme donatıları çapı, sayısı ve toplam boyu ile birlikte donatının üzerine
yazılmalıdır.
YAPININ ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜġÜ
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No: 14
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No: 15
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No: 16
BETONARME BĠNA TASARIMI Sayfa No: 17
Download

1. hafta ders notları