Karar No
:217
Karar Tarihi :09/12/2014
KONUSU:
MENTEġE ĠLÇESĠ, ġEYH MAHALLESĠ, 353 ADA, 13 PARSELDE BULUNAN “BĠR BODRUM BĠR
ZEMĠN BĠR ASMA VE DÖRT NORMAL KATLI ĠġHANI, BEġ KATLI BETONARME BĠNA VE
ARSA” NĠTELĠKLĠ TAġINMAZIN 1. KATININ 5216 SAYILI BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
KANUNUN 26. MADDESĠ GEREĞĠNCE, AYLIK 94,92TL OLMAK ÜZERE, 31/03/2014 – 31/12/2014
TARĠHLERĠ ARASINDA, 9 AYLIĞINA TOPLAM 854,28TL BEDELLE MUĞLA TAPU
MÜDÜRLÜĞÜ’NE TAHSĠS EDĠLMESĠ
Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığı’nın 02/12/2014 tarih ve 47720051 –301.01/ 32548
sayılı yazısında;
6360 sayılı yasa kapsamında oluĢturulan Devir Tasfiye ve PaylaĢtırma Komisyonu kararı ile
mülga Muğla Ġl Özel Ġdaresi Tüzel KiĢiliğine ait MenteĢe Ġlçesi ġeyh Mahallesi 353 ada 13 parselde
bulunan “Bir Bodrum Bir Zemin Bir Asma Ve Dört Normal Katlı ĠĢhanı, BeĢ Katlı Betonarme Bina
Ve Arsa” nitelikli taĢınmaz BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığımıza devredilmiĢtir. Ġlgili taĢınmazın
1. katı 30/03/2014 tarihine kadar mülga Muğla Ġl Özel Ġdaresi tarafından Muğla Tapu Müdürlüğü’ne
aylık 94,92TL bedelle kiraya verilmiĢtir.
Muğla Tapu Müdürlüğü 24/11/2014 tarih 2418 sayılı yazısı ile ilgili taĢınmazın 1. katını
31/03/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında tahsisini talep etmektedir. Tahsis talebi Daire
BaĢkanlığımızca uygun mütalaa edilmiĢtir.
Makamınızca uygun görülmesi halinde; MenteĢe Ġlçesi ġeyh Mahallesi 353 ada 13 parselde
bulunan “Bir Bodrum Bir Zemin Bir Asma Ve Dört Normal Katlı ĠĢhanı, BeĢ Katlı Betonarme Bina
Ve Arsa” nitelikli taĢınmazın 1. katının 2014 yılı kira bedeli üzerinde aylık 94,92TL (9ay x 94,92 =
854,28TL) bedelle Muğla Tapu Müdürlüğü’ne, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunun 26.
maddesi gereğince 31/03/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında tahsis edilmesi hususunda Belediye
Meclisince karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüĢme sonucunda;
MenteĢe Ġlçesi, ġeyh Mahallesi, 353 ada, 13 parselde bulunan “bir bodrum bir zemin bir asma
ve dört normal katlı iĢhanı, beĢ katlı betonarme bina ve arsa” nitelikli taĢınmazın 1. katının 5216
Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunun 26. maddesi gereğince, aylık 94,92TL olmak üzere,
31/03/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında, 9 aylığına toplam 854,28TL bedelle Muğla Tapu
Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
Sayfa 1 / 1
Download

tıklayınız! - Muğla Belediyesi