SÖZLEġMELĠ ZABIT KATĠPLĠĞĠ SINAVINI KAZANAN
ASĠL ADAYLARDAN ĠSTENĠLEN BELGELER
1- En son öğrenim durumunu gösteren belgenin (Diploma) Komisyon Başkanlığı ya da
ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği
2-Bilgisayar Sertifikası ya da örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi
dersini başarı ile tamamladığını gösterir belge (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim
kurumunca onaylı örneği )
3- 2 adet vesikalık fotoğraf
4- 6X9 ebadında 2 adet fotoğraf
5- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (evlilik, bekarlık veya boşandığı dönemi gösterir ayrı ayrı
alınmış nüfus kayıt örneği )
6- Kimlik Fotokopisi
7- KPSS sınav sonuç çıktısı
8- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
9- Adli sicil sabıka kaydı ( evlilik, bekarlık veya boşandığı dönemi gösterir ayrı ayrı alınmış
sabıka kaydı )
10- Görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan için
TIKLAYINIZ.
11- Mal Beyanı için TIKLAYINIZ.
12- Eş Beyanı için TIKLAYINIZ. ( Başvurusu esnasında teslim edenlerden istenmemektedir.)
NOT: Yukarıda istenilen belgelerin EN GEÇ 25/03/2015 MESAĠ
BĠTĠMĠNE KADAR Komisyon BaĢkanlığımıza teslim edilmesi
zorunludur.
Download

NOT: Yukarıda istenilen belgelerin EN GEÇ 25/03/2015 MESAĠ