T.C.
GAZĠANTEP
ĠDARĠ YARGI ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞI
GAZĠANTEP ĠDARĠ YARGI SÖZLEġMELĠ MÜBAġĠR SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVI
DUYURUSUDUR
Sözleşmeli Mübaşir sözlü sınavı 16 Mart 2015 Pazartesi günü saat:09:00 da
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinde yapılacaktır.(Listede sözlü sınava çağrılan
adaylar sınav saatinden yarım saat önce Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinde hazır
bulunmaları gerekmektedir.)
Sözleşmeli mübaşirlik sınavına girecek adayların Sınav GiriĢ Belgelerini sınav
tarihine kadar Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinden alabilirler.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler
1- Ek-2'de eklenen Güvenlik Araştırması ve Arşiv Araştırması formunu
(2 adet) olacak şekilde bilgisayar ortamında doldurmaları gerekmektedir.
(NOT:Bu Form Mutlak Suretle Bilgisayar Ortamında Doldurulacak ve Doldurulduktan Sonra 2 Suret Çıktı
Alınıp sağ üst köĢelerine 1’er adet vesikalık resim yapıĢtırılacak ayrıca bilgisayardan alınan Çıktılara Tarih ve Ġmza
Atılacak.)
Ayrıca formun en alt kısmında “Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayanın” kısmı kesinlikle boĢ bırakılacak,
herhangi bir yere onaylatılmayacak)
2- Devlet Memurluğu için Sabıka Kaydı(2 adet).
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi(2 adet).
4- 2 Adet Fotoğraf. (Gaziantep ili dışında ikamet eden adaylarda ilgili evrakları
eksiksiz olarak 06/03/2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Gaziantep Bölge İdare
Mahkemesinde olacak şekilde APS veya KARGO yoluyla göndermesi gerekmektedir.)
İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Eki: 1-Sözleşmeli Mübaşir Sözlü Sınava Katılacaklar Listesi
2-Güvenlik Araştırması ve Arşiv Araştırma Formu
Download

T.C. GAZĠANTEP ĠDARĠ YARGI ADALET KOMĠSYONU