BURSA ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞINDAN
SÖZLEġMELĠ ZABIT KATĠPLĠĞĠ UYGULAMA SINAVINA KATILAN ADAYLARA DUYURULUR

BURSA SÖZLEġMELĠ ZABIT KATĠPLĠĞĠ UYGULAMALI SINAV SONUÇLARINI VE SÖZLÜ
SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SÖZLÜ SINAV TARĠHLERĠNĠ GÖSTERĠR
LĠSTE ĠÇĠN TIKLAYINIZ

SÖZLEġMELĠ ZABIT KATĠPLĠĞĠ SÖZLÜ SINAVI 09 MART 2015 PAZARTESĠ VE TAKĠP
EDEN GÜNLERDE BURSA ADALET SARAYI GĠRĠġ KAT D BLOK KONFERANS
SALONUNDA YAPILACAKTIR.

SözleĢmeli Zabıt Katipliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların; Güvenlik SoruĢturması
ve ArĢiv AraĢtırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine ve Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliğinin 6/19 ve 11. maddenin 3. fıkrası hükümlerine uygun olarak doldurulacak arĢiv araĢtırma
formunu sözlü sınav sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

ARġĠV ARAġTIRMA FORMU ĠÇĠN TIKLAYINIZ. (2 adet fotoğraflı Ģekilde hazırlanacaktır.

BURSA ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ ADALET KOMĠSYONU TARAFINDAN 09
MART 2015 PAZARTESĠ GÜNÜ VE DEVAM EDEN GÜNLERDE SAAT: 09:00'DA YAPILACAK
OLAN SÖZLEġMELĠ ZABIT KATĠPLĠĞĠ SÖZLÜ SINAVINA KATILACAK ADAYLAR ARġĠV
ARAġTIRMA FORMUNU ĠBRAZ ETMEK KOġULU ĠLE KĠMLĠKLERĠ ĠLE BĠRLĠKTE SÖZLÜ
SINAVA ALINACAK OLUP, ARġĠV ARAġTIRMA FORMUNU GETĠRMEYEN VE KĠMLĠKLERĠNĠ
ĠBRAZ EDEMEYEN ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA ALINMAYACAĞI VE ĠLGĠLĠLERE AYRICA
TEBLĠGAT YAPILMAYACAĞI HUSUSU TEBLĠĞ VE ĠLAN OLUNUR. 24/02/2015
Download

Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Uygulama Sınavı