ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ ĠLAN DUYURUSU
Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Web sayfasında aĢağıda belirtilen Programlara Öğretim Elemanı alımı için 23.01.2015
tarihinde ilanımız yayımlanmıĢtır.
Ġstekliler, aĢağıdaki “ Müracaat Dilekçesi” ve “Öğretim Elemanı Başvuru Formu”nu doldurup Ģahsen veya posta yoluyla
müracaat edebilirler. Elektronik posta yoluyla yapılan baĢvurular geçersiz sayılacaktır.
ĠLAN
NO
28999
PROGRAMI
DıĢ Ticaret
ÜNVANI
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
KADRO
SAYISI
1
29001
DıĢ Ticaret
29002
Alternatif Enerji
Kaynakları
Teknolojisi
29003
Radyo ve
Televizyon
Programcılığı
29004
Uygulamalı
Ġngilizce ve
Çevirmenlik
Öğr.Gör.
1
29005
Uygulamalı
Ġngilizce ve
Çevirmenlik
Öğr.Gör.
2
29006
Spor Yönetimi
Öğr.Gör.
1
29007
Spor Yönetimi
Öğr.Gör.
2
29008
Yerel
Yönetimler
Öğr.Gör.
1
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
2
2
2
ÖZEL ġARTLAR
Fakülte ve Yüksekokulların “Uluslararası ĠĢletme” “Uluslararası
ĠĢletmecilik”, “Uluslararası ĠĢletmecilik ve Ticaret”, “Uluslararası
Lojistik”, “Uluslararası Ticaret” “Uluslararası Ticaret ve Finans”,
“Uluslararası Ticaret ve Finansman”, “Uluslararası Ticaret ve
ĠĢletmecilik” “Uluslararası Ticaret ve Lojistik”veya “Uluslararası
Ticaret ve Pazarlama” bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve
alanında yüksek lisans yapmıĢ olmak.
Fakülte ve Yüksekokulların “Uluslararası ĠĢletme” “Uluslararası
ĠĢletmecilik”, “Uluslararası ĠĢletmecilik ve Ticaret”, “Uluslararası
Lojistik”, “Uluslararası Ticaret” “Uluslararası Ticaret ve Finans”,
“Uluslararası Ticaret ve Finansman”, “Uluslararası Ticaret ve
ĠĢletmecilik” “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” veya “Uluslararası
Ticaret ve Pazarlama” bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
“Elektrik Mühendisliği”, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”, “Enerji
Sistemleri Mühendisliği”, “Fizik” veya “Nükleer Enerji Mühendisliği”
bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
Fakülte ve Yüksekokulların “Medya ve ĠletiĢim”, “Medya ve ĠletiĢim
Sistemleri”, “Radyo ve Televizyon”, “Radyo, Televizyon ve Sinema”,
“Sinema ve Televizyon” veya
“Televizyon Haberciliği ve
Programcılığı” bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
Fakülte ve Yüksekokulların “Amerikan Kültürü ve Edebiyatı”,
“Ġngilizce Öğretmenliği”, “Ġngiliz Dil Bilimi” “Ġngiliz Dili ve
Edebiyatı” veya “Mütercim-Tercümanlık (Ġngilizce)” bölümlerinin
birinden lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmıĢ olmak.
Fakülte ve Yüksekokulların “Amerikan Kültürü ve Edebiyatı”, “Ġngiliz
Dil Bilimi”, “Ġngiliz Dili ve Edebiyatı” veya “Mütercim-Tercümanlık
(Ġngilizce)” bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
Fakülte ve Yüksekokulların “Spor Yönetimi”, “Spor Yöneticiliği” veya
“ĠĢletme” bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve alanında
yüksek lisans yapmıĢ olmak.
Fakülte ve Yüksekokulların, “Spor Yönetimi” veya “Spor Yöneticiliği”
bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
“Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi” veya “Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi” bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
SINAV TAKVĠMĠ:
Duyuru BaĢlama Tarihi
Son BaĢvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Sonucu Ġlan Tarih
:23.01.2015
:06.02.2015
:09.02.2015
Sınava GiriĢ Tarihi
: 11.02.2015
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.02.2015
ĠSTENĠLEN BELGELER:
1. Müracat Dilekçesi
2.Öğretim Elemanı BaĢvuru Formu
2. Ayrıntılı ÖzgeçmiĢ
3. Lisans ve varsa Yüksek Lisans, Doktora belgesinin aslı ya da onaylı örneği
4. Lisans transkript belgesinin aslı ya da resmi kurumlarca onaylı örneği
5. ALES sonuç belgesi
6. ALES muafiyeti için varsa 31.07. 2008 tarihinden önce görev yapılan Yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi
7. Ġlanda baĢka bir ifade yoksa lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 yıllık iĢ tecrübe belgesi ve/veya hizmet belgesi.
(YÖK’ün 08.01.2009 tarih ve 127-721 sayılı yazısı gereğince yüksek lisans mezunu olanlarda aranmaz)
8. Nüfus cüzdanı nüshası
9. Son altı ayda çekilmiĢ 2 adet vesikalık fotoğraf
10. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurtdıĢında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmıĢ denklik
belgesinin onaylı örneği.
12-Uygulamalı Ġngilizce ve Çevirmenlik Programı adayları için son 3 yılda alınmıĢ,
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi.
NOT-1: ÖN DEĞERLENDĠRME VE KESĠN SONUÇLAR MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESĠNDE
(www.sisli.edu.tr) YAYINLANACAK OLUP, BU AYNI ZAMANDA TEBLĠGAT NĠTELĠĞĠNDE OLACAKTIR. AYRICA
TEBLĠGAT YAPILMAYACAKTIR.
NOT-2:POSTA YOLU ĠLE MÜRACAAT EDEN ADAYLARDAN, BAġVURU DOSYASI MÜRACAAT TARĠHĠ SONUNA
KADAR ULAġMAYAN VE EKSĠK BELGESĠ OLAN ADAYLARIN BAġVURULARI GEÇERSĠZ SAYILACAKTIR.
MÜRACAAT ADRESĠ:
TC. Ġstanbul ġiĢli Meslek Yüksekokulu
Ġnsan Kaynakları Birimi,
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100 34394 ġiĢli/Ġstanbul/Türkiye


Müracaat dilekçesini doldurmak için tıklayınız
Öğretim elemanı başvuru formunu doldurmak için tıklayınız
Download

SINAV TAKVĠMĠ: Duyuru BaĢlama Tarihi :23.01.2015 Sınava