2014 YILI OKUTMAN ALIMLARI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
T.C.
DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI
DENĠZ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KOMUTANLIĞI
ĠNSAN KAYNAKLARI BAġKANLIĞI
BEYLERBEYĠ/ĠSTANBUL
DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI
DENĠZ HARP OKULU KOMUTANLIĞINA
SÜRELĠ OLARAK GÖREVLENDĠRĠLMEK ÜZERE
SINAVLA OKUTMAN SINIFINDA
AÇIKTAN PERSONEL ALINACAKTIR
2014 YILI 2. DÖNEM OKUTMAN ALIMI
BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
BaĢvuru Tarihleri
11 Kasım 2014 – 03 Aralık 2014
BaĢvuru Adresi
http://personeltemin.dzkk.tsk.tr
Bu kılavuz Deniz Harp Okulu Komutanlığında okutman olmak için
baĢvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıĢtır.
1/7
2014 YILI 2. DÖNEM OKUTMAN ALIMI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
ADAYLARIN DĠKKATĠNE!
1.
BAġVURU, SINAV VE SINAV SONRASI ĠġLEMLERE AĠT KURALLAR BU KILAVUZDA
AÇIKLANMIġTIR.
2.
BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARĠHĠNDEN SONRA
YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, GENELKURMAY BAġKANLIĞI VE DENĠZ
KUVVETLERĠ
KOMUTANLIĞI
TARAFINDAN
GEREKLĠ
GÖRÜLDÜĞÜ
TAKDĠRDE
DEĞĠġTĠRĠLEBĠLĠR. ĠLGĠLĠ DEĞĠġĠKLĠK AġAĞIDA YER ALAN ĠNTERNET ADRESĠNDE
YAYINLANIR.
3.
ALIM
SÜRESĠNCE
http://personeltemin.dzkk.tsk.tr
HER
TÜRLÜ
RESMĠ
ĠNTERNET
2/7
DUYURU
ADRESĠNDEN
VE
BĠLGĠLENDĠRME
YAPILACAKTIR.
2014 YILI 2. DÖNEM OKUTMAN ALIMI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
1.
Deniz Harp Okulu Komutanlığında istihdam edilmek üzere 4566 sayılı “Harp Okulları Kanunu”
hükümleri doğrultusunda süreli/sözleĢmeli olarak görevlendirilmek üzere sınavla okutman sınıfında
açıktan Bay/Bayan öğretim elemanı alınacaktır.
2.
ALIM YAPILACAK SINIF, BRANġ, KAYNAK VE AÇIKLAMALARI :
Ġl Adı
Unvanı
Kadro
Ġstanbul
Makine
(Tuzla)
1
Ġstanbul
Gemi ĠnĢa
(Tuzla)
2
Ġstanbul
Elektrik
(Tuzla)
1
Ġstanbul Uluslar arası
(Tuzla) ĠliĢkiler
1
3.
Kaynaklar (Bölümler)
KoĢullar
-Yüksek Lisans mezunu olmak
(Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyeti
Kaynak Bölümden)
-Makine Mühendisliği
-ALES sınavından en az 70 puan almak,
-KPDS/ÜDS/YDS sınavından en az 50 puan
almak
-Yüksek Lisans mezunu olmak
-Gemi ĠnĢa Mühendisliği,
(Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyeti
-Gemi ĠnĢaatı ve Gemi
Kaynak Bölümden)
Makineleri Mühendisliği
-ALES sınavından en az 70 puan almak,
-Gemi ve Deniz
-KPDS/ÜDS/YDS sınavından en az 50 puan
Teknolojisi Mühendisliği
almak
-Yüksek Lisans mezunu olmak
-Elektrik Mühendisliği,
((Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyeti
-Elektrik-Elektronik
Kaynak Bölümden)
Mühendisliği,
-ALES sınavından en az 70 puan almak,
-Elektronik ve
-KPDS/ÜDS/YDS sınavından en az 50 puan
HaberleĢme Mühendisliği
almak
Yüksek Lisans mezunu olmak
(Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyeti
-Uluslar arası ĠliĢkiler Kaynak Bölümden)
Bölümü
-ALES sınavından en az 70 puan almak,
-KPDS/ÜDS/YDS sınavından en az 50 puan
almak
BAġVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK KOġULLAR
a.
:
Genel KoĢullar:
(1)
T.C. VatandaĢı olmak,
(2)
Müracaat tarihi itibariyle, düzeltilmemiĢ nüfus kaydına göre, 18 yaĢını tamamlamıĢ,
36 yaĢından gün almamıĢ olmak (11 Kasım 1978-03 Aralık 1996 tarihleri arasında doğanlar),
(3)
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(4)
Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ bile olsa; kasten
iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile
devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli
savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüĢvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına
fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkum olmamak,
(5) Yapılacak sınavlarda baĢarılı olmaları durumunda
Hastaneden “TSK’da Sivil Memur Olur” kararlı rapor almıĢ olmak,
3/7
sevk
edilecekleri
Askeri
2014 YILI 2. DÖNEM OKUTMAN ALIMI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
(6)
bulunmamak,
b.
Yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve baĢlamalarında bir sakınca
Öğrenimle Ġlgili KoĢullar:
(1) Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 yılı Güz dönemi ve
sonrası yıllarda yapılan “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavından (ALES)” en az 70
puan almıĢ olmak,
(2) Müracaat ettiği unvana ait kaynaklar bölümünden lisans ve yüksek lisans
mezunu olmak,
(3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı
Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az
50 puan veya eĢdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
puana sahip olmak, (2009 Güz dönemi ve sonraki sınavlar geçerlidir.)
(4) Öğrenimlerini yurtdıĢında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu
belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmıĢ denklik belgeleri bulunmak,
(5) Alım yapılacak branĢlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun
olanlardan, diplomalarının denkliği YÖK tarafından onaylanmıĢ olmak,
(6) Alımı yapılacak branĢa göre belirlenen ve ilanda belirtilen sınavlardan istenilen yeterli
notu almıĢ olmak,
(7) Öğrenimini kendi adına yapmıĢ olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluĢa karĢı
hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak, (Askerlik yükümlülüğüne iliĢkin hükümler saklıdır.)
4.
BAġVURU YÖNTEMĠ:
a.
BaĢvurular www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “Ġnsan Kaynakları-Personel Alımları’’
sayfası altında bulunan http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkinden “2014 yılı 2. Dönem Okutman
Alımı” baĢlığından yapılacaktır.
b.
Adayların, BaĢvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra baĢvurularını yukarıda
belirtilen internet adresinden “Ġlk BaĢvuru” kısmına girerek istenilen bilgileri doldurarak yapmaları
gerekmektedir.
c.
BaĢvuru esnasında
doldurulacak bilgilerin ve verilecek/gönderilecek
doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.
belgelerin
ç.
Doldurulan bilgilerin ve verilen/gönderilen belgelerin, kılavuzda yer alan baĢvuru Ģartlarına
uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aĢamasında olursa olsun aday
elenmiĢ kabul edilecek ve adayın iĢlemleri iptal edilecektir.
d.
BaĢvurular; 11 Kasım 2014 günü saat 14:00’da baĢlayıp, 03 Aralık 2014 günü saat
08:00’da sona erecektir.
e.
BaĢvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından Ģifre verilmektedir.
Adaylar bu Ģifreyle tekrar sisteme giriĢ yaparak bilgilerini tamamlayacaklardır. Bu Ģifreyle baĢvuru
süresince bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.
f.
Adaylar, Ģifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday GiriĢi” kısmında bulunan
“ġifremi Unuttum” kısmında daha önce girdikleri bilgileri girerek Ģifrelerini direk olarak ekranda
4/7
2014 YILI 2. DÖNEM OKUTMAN ALIMI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
göreceklerdir. ġifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmıĢ oldukları internet tarayıcılarını
güncellemeleri veya diğer tarayıcıdan girmeleri gerekmektedir. ġifreler e-mail adresine
gönderilmemektedir. Ġdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme baĢvurusu yolu ile yapacakları
“ġifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.
g.
Ġnternet ortamı dıĢında posta yoluyla veya Ģahsen yapılan baĢvurular dikkate
alınmayacaktır.
ğ.
Alım süresince her türlü duyuru http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından
yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur.
h.
Tüm adaylar, internet ortamından baĢvuru yapmalarını müteakip ALES ve Dil sınavı
sonuç belgelerini 05 Aralık 2014 tarihine kadar 0 216 310 72 46 numaralı belgegeçere
göndereceklerdir. ALES ve Dil sınavı sonuç belgelerini” göndermeyen adaylar ön değerlendirmeye
alınmayacaktır.
ı.
2014 yılı 1. dönem sözleĢmeli/muvazzaf subay veya araĢtırma görevlisi alımı için müracaat
eden adaylar Ģartları sağlamaları halinde aynı zamanda okutman alımı sınavına da müracaat
edebileceklerdir. Yazılı sınav aynı tarihte ve aynı merkezlerde yapılacaktır. Her iki sınava da
baĢvuruda bulunan adayların sözleĢmeli/muvazzaf subay veya araĢtırma görevlisi alımı için girmiĢ
oldukları sınavlar okutman sınavı için de değerlendirilecektir.
5.
ÖN DEĞERLENDĠRME :
Müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday, ALES
puanının %60’ını (md. 7 gereğince merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun
bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını dikkate
alarak belirlenecek ve http://personeltemin.dzkk.tsk.tr ilan edilecektir. Bu sıralamaya göre son
sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kiĢilerin tamamı sınava çağrılacaktır.
BaĢvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriĢ sınavına
çağrılacaktır.
6.
BAġVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELĠRLENMESĠ :
Yazılı sınava girecek adayların listesi, sınav merkezleri ve sınav tarihi 15 Aralık 2014
tarihinde saat 17:00’da http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden ilan edilecektir.
7.
MUAFĠYET :
Doktorasını tamamlamıĢ olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe konulan Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık
eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
uzmanlık alanlarına atanacaklar, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalıĢmakta
olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalıĢmakta oldukları
yükseköğretim kurumlarında veya baĢka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına
baĢvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi YetiĢtirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme
Kurulu kararı ile belirlenen araĢtırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak baĢvurular ile meslek
yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına baĢvurularda yabancı dil Ģartı aranmaz.
8.
YAZILI SINAV :
a.
Aday sayısına bağlı olarak farklı/ilave sınav merkezi veya merkezlerinde sınav yapılması
durumunda, adaylar bu konuda herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.
b.
Yazılı sınavda, tüm branĢlara test usulü 50 genel kültür, 50 meslek bilgisi olmak üzere 100
soru sorulacaktır.
5/7
2014 YILI 2. DÖNEM OKUTMAN ALIMI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
c.
Genel Kültür sınavına ait muhtemel alt konu baĢlıkları sayfa 7’de belirtilmiĢtir.
ç.
Meslek bilgisi sınavı ise adayların meslek bilgilerini ölçecek Ģekilde hazırlanacaktır.
d.
Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlıĢ cevap
için doğru cevaptan 0,25 puan kırılır.
f.
Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav
talimatında açıklanır.
9.
YAZILI SINAV SONUÇLARI ĠLANI VE 2. SEÇĠM AġAMALARINA KATILACAKLARIN
BELĠRLENMESĠ :
Yazılı
sınav
sonuçları
yazılı
sınavın
değerlendirilmesini
müteakip
http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilecektir. Yazılı sınavı kazanan adaylara
mülakatların icra edileceği tarih ve yer ilan edilecektir.
10.
MÜLAKATLAR :
Mülakatta baĢarılı olanların tespitinde 100 tam not üzerinden altmıĢ (60) not barajının geçilmesi
esas alınır. 60 not barajını aĢamayan adaylar elenmiĢ sayılır. Nihai mülakat notu, sınav kurulunca
baĢkan ve üyelerin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
11.
DEĞERLENDĠRME
a.
Değerlendirmede; ALES notunun %30’u (md. 7 gereğince merkezi sınavdan muaf
tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde
ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil puanının %10’u ve
giriĢ sınavı notunun %30’u hesaplanarak baĢarı sırası belirlenecektir.
b.
Mülakatların
icra
edilmesi
ve
değerlendirilmesini
http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilecektir.
12.
müteakip
sonuçlar
SAĞLIK MUAYENE ĠġLEMLERĠ :
Yapılan sınavlardan baĢarılı olan adaylar TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık
muayenelerinin yapılması amacıyla Sağlık Kurulları/Asker Hastanelerine sevk edilirler.
13.
DĠĞER HUSUSLAR
:
Adaylar, http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden veya Deniz Eğitim ve Öğretim
K.lığı Ġnsan Kaynakları BaĢkanlığına ait 0216 310 93 65 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler.
6/7
2014 YILI 2. DÖNEM OKUTMAN ALIMI BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU
GENEL KÜLTÜR BRANġINA AĠT SORULABĠLECEK MUHTEMEL ALT KONU BAġLIKLARI
S.NU
BRANġ
ADI
KONU BAġLIKLARI
1
TÜRKÇE
Sözcükte Anlam
Anlamca KalıplaĢmıĢ Söz Öbekleri
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
20.Yüzyıl BaĢlarında Osmanlı Ġmparatorluğu
2
ĠNKILÂP TARĠHĠ
1.Dünya SavaĢı Sonunda Osmanlı Ġmparatorluğu'nun Durumu
Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı
KurtuluĢ SavaĢı
Cumhuriyet Dönemi
Atatürk Devrimleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin DıĢ Siyaseti
Atatürkçü DüĢünce Sistemi ve Atatürk Ġlkeleri
Dünyanın ġekli ve Hareketleri
3
MĠLLĠ COĞRAFYA
Harita Bilgisi
Türkiye Denizleri ve Boğazları (Kavrama Düzeyli)
Türkiye Bölgeler Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
Türkiye Ekonomik Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
Türkiye BeĢeri Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
Türkiye Jeomorfolojisi (Kavrama Düzeyli)
Türkiye Ġklimi
Türkiye'nin Pakt ve iliĢkide Olduğu Ülkeler BeĢeri ve Ekonomik Özellikler
Çevre Sorunları
4
5
6
T.C. ANAYASASI (Son değiĢiklikleri ihtiva edecek Ģekilde)
ULUSLARARASI KURULUġLAR / SÖZLEġME / ANTLAġMALAR
(BirleĢmiĢ Milletler, NATO, Lozan AntlaĢması, Montreux SözleĢmesi, 1947 Paris
SözleĢmesi)
AKTÜEL KONULAR
(Son bir sene içerisinde basın organlarında yayımlanmıĢ ekonomi, siyasal, spor, sanat
vb. güncel olaylar.)
Yukarıda yer alan konu ve alt konular referans olarak belirtilmiĢtir. Sınav soruları hazırlanırken
yukarıda belirtilen alt konu baĢlıklarından ve/veya benzer konu baĢlıklarından yararlanılacaktır.
7/7
Download

deniz kuvvetleri komutanlığı