ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
1
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
BAġVURU KOġULLARI
TÜRK UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU TARİHLERİ
(SİSTEMDEN ONLİNE BAŞVURU YAPILACAK VE İSTENEN
BELGELER ANABİLİM DALLARINA TESLİM EDİLECEKTİR)
TÜRK UYRUKLU ADAYLAR İÇİN
MÜLAKAT TARİHLERİ
UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN
MÜLAKAT TARİHLERİ
KESİN KAYIT TARİHLERİ
05-09 OCAK 2015
12-14 OCAK 2015
10-11 OCAK 2015
02-06 ŞUBAT 2015
TÜM TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN:
2014–2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı lisansüstü eğitim başvuruları, sadece elektronik ortamda
yapılacak olup, enstitümüze herhangi bir başvuru yapılmayacaktır.
05–09 Ocak 2015 tarihleri arasında sistem başvurulara açılacaktır. Bu tarihler arasında adayların
http://enstitubasvuru.ankara.edu.tr linkinden istenen tüm bilgileri eksiksiz olarak sisteme girmeleri
gerekmektedir.
Doktoraya başvuracak adaylar yüksek lisans, bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar lisans
mezuniyet ortalamalarını sisteme girmelidirler.
Başvuru kılavuzunda, aday kayıt ve mülakat giriş formunu doldurmanız için gerekli aşamalar
anlatılmaktadır (Kılavuz ilanımızda yer almaktadır).
YURT ĠÇĠ ÜNĠVERSĠTELERDEN MEZUN OLAN TÜRK UYRUKLU ADAYLAR ĠÇĠN:
100’lük not sisteminden mezun olan adayların, mezuniyet notlarını sisteme girmeleri gerekmektedir.
Adaylar aynı zamanda anabilim dalları tarafından kontenjan tablosunda istenen 4’lük not sistemindeki
başvuru koşulunu da sağlamalıdır. Adaylar bu koşulu sağlayıp sağlamadıklarını
http://sosbilens.ankara.edu.tr/?page_id=169 linkinde bulunan tablolar vasıtasıyla kontrol edebilirler.
4’lük not sisteminden mezun olan adayların, mezuniyet notlarının 100’lük sistemdeki karşılığını
başvuru sistemine girmeleri gerekmektedir.
YURT DIġI ÜNĠVERSĠTELERDEN MEZUN OLAN ADAYLAR ĠÇĠN:
Adayların 30 Aralık 2014 tarihine kadar aşağıdaki belgelerle enstitümüze not çevrimi talebinde
bulunmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak not çevrimi talepleri kabul edilmeyecektir.
Adayların enstitümüzce kendilerine verilen belgedeki notu sisteme girmeleri gerekmektedir.
NOT ÇEVRĠMĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER:
1-.Diplomanın aslı, noter onaylı tercümesi ve birer adet fotokopisi
2- Transkriptin aslı, noter onaylı tercümesi ve birer adet fotokopisi
3- Üniversitesinin not sistemi ve geçme notuna ilişkin açıklayıcı bilgi
4- Not çevrimi hakkında Enstitü Müdürlüğüne hitaben dilekçe
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara Üniversitesi TÖMER Yenişehir Şubesi Binası Kat: 7-8-9 Atatürk Bulvarı No: 65 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 (312) 600 01 11 (Santral)
Fax: 0 (312) 600 01 14
Web :http://sosbilens.ankara.edu.tr
e-mail : [email protected]
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
 3 nüsha halinde hazırlanacak olan baĢvuru dosyasının biri Enstitü Öğrenci ĠĢleri
Birimine, biri Anabilim Dalına online baĢvuru sonrası teslim edilecek, diğeri ise mülakat
sınavı sırasında adayın yanında bulunacaktır.
1) Aday kayıt ve mülakat giriĢ formu (3 adet)
2) ALES sonuç belgesi fotokopisi (Geçerlik süresi 3 yıldır (Mayıs 2012 ve sonrası)).
3) Yabancı dil belgesi fotokopisi (YDS/ÜDS ve KPDS için süre sınırı yoktur. TOEFL için 2 yıldır).
4) Diploma veya çıkıĢ belgesinin fotokopisi
5) Mezuniyet not ortalamasını gösteren çizelge/transkriptin fotokopisi
Önlisans diplomasıyla lisans tamamlayan öğrencilerin her iki programa ait transkriptlerinin bir
örneğini teslim etmeleri gerekmektedir. Lisans tamamlayan öğrenciler başvuru ekranına lisans
tamamladıkları programın transkriptinde yazan genel akademik not ortalamasını yazmalıdır.
6) 2 adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır).
7) Doktora programına yüksek lisans derecesiyle baĢvuran adayların Tezli Yüksek Lisans
mezunu olmaları zorunludur (06 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesine göre).
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇĠCĠ MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz
yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.”
YANLIġ BEYANDA BULUNAN, EKSĠK BELGE VE ĠMZALANMAYAN FORMLAR ĠLE
BAġVURAN ADAYLARIN BAġVURULARI VE MÜLAKAT SONUÇLARI ANKARA
ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠNĠN ĠLGĠLĠ HÜKMÜ
GEREĞĠNCE GEÇERSĠZ SAYILACAKTIR.
ÖN KAYIT ÜCRETĠ ALINMAYACAKTIR
AYRICA MÜLAKAT LĠSTESĠ ĠLAN EDĠLMEYECEKTĠR.
GEÇERLĠ BAġVURU YAPMIġ TÜM ADAYLAR DOĞRUDAN MÜLAKATA GĠREBĠLĠR.
TÜRK UYRUKLU ADAYLARIN ĠMZALI ADAY KAYIT VE MÜLAKAT GĠRĠġ FORMU
ĠLE BAġVURUDA ĠSTENEN DĠĞER BELGELERĠ MÜLAKAT SINAVINDA BAġVURU
YAPTIKLARI ANABĠLĠM DALINA TESLĠM ETMELERĠ GEREKMEKTEDĠR
ANABĠLĠM DALI ADRESLERĠNE http://sosbilens.ankara.edu.tr/files/2014/06/fak.adres_.pdf
LĠNKĠNDEN ULAġABĠLĠRSĠNĠZ.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara Üniversitesi TÖMER Yenişehir Şubesi Binası Kat: 7-8-9 Atatürk Bulvarı No: 65 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 (312) 600 01 11 (Santral)
Fax: 0 (312) 600 01 14
Web :http://sosbilens.ankara.edu.tr
e-mail : [email protected]
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
3
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI
KONTENJAN TABLOSU
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
Puanı
ALES
Puan Türü
8
4
50
55
2.0
2.75
55
65
SÖZ-EA
SÖZ-EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
Puanı
ALES
Puan Türü
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
5
3
50
60
2.0
2.75
65
65
SÖZ-EA
SÖZ-EA
ARKEOLOJĠ
Klasik Arkeoloji
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
Puanı
ALES
Puan Türü
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
5
5
1
50
55
55
2.0
2.75
2.75
55
55
80
SÖZ-EA
SÖZ-EA
SÖZ-EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
10
70
75
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
7
5
50
55
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
3
2
90
95
2.0
2.75
80
85
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
5
70
75
2.0
2.75
60
60
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
3
60
2.0
65
SÖZ
ARKEOLOJĠ
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
ARKEOLOJĠ
Tarih Öncesi Arkeolojisi
BATI DĠLLERĠ ve EDEBĠYATLARI
Alman Dili ve Edebiyatı
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
BATI DĠLLERĠ ve EDEBĠYATLARI
Ġtalyan Dili ve Edebiyatı
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
BATI DĠLLERĠ ve EDEBĠYATLARI
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
BATI DĠLLERĠ ve EDEBĠYATLARI
Ġspanyol Dili ve Edebiyatı
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
BATI DĠLLERĠ ve EDEBĠYATLARI
Hungaroloji
Tezli Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara Üniversitesi TÖMER Yenişehir Şubesi Binası Kat: 7-8-9 Atatürk Bulvarı No: 65 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 (312) 600 01 11 (Santral)
Fax: 0 (312) 600 01 14
Web :http://sosbilens.ankara.edu.tr
e-mail : [email protected]
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
COĞRAFYA
Bölgesel Coğrafya
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
COĞRAFYA
Türkiye Coğrafyası
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
ÇAĞDAġ TÜRK LEHÇELERĠ VE
EDEBĠYATLARI
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
DOĞU DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI
Hindoloji
Doktora
DOĞU DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI
Urdu Dili ve Edebiyatı
Tezli Yüksek Lisans
DOĞU DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI
Kore Dili ve Edebiyatı
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
ESKĠÇAĞ DĠLLERĠ VE KÜLTÜRLERĠ
Latin Dili ve Edebiyatı
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
FELSEFE
Sistematik Felsefe ve Mantık
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
4
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
5
2
50
60
65
2.0
2.75
2.75
55
55
80
EA-SAY-SÖZ
EA-SAY-SÖZ
EA-SAY-SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
10
5
2
50
MUAF
60
65
2.0
2.0
2.75
2.75
55
55
55
80
EA-SAY-SÖZ
EA-SAY-SÖZ
EA-SAY-SÖZ
EA-SAY-SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
10
50
55
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
3
55
2.75
55
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
3
50
2.0
55
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
3
2
50
55
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
2
1
50
55
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
5
5
55
60
2.0
2.75
60
60
EA
EA
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara Üniversitesi TÖMER Yenişehir Şubesi Binası Kat: 7-8-9 Atatürk Bulvarı No: 65 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 (312) 600 01 11 (Santral)
Fax: 0 (312) 600 01 14
Web :http://sosbilens.ankara.edu.tr
e-mail : [email protected]
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
5
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
5
2
50
60
2.0
2.75
70
70
EA
EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
5
55
2.0
60
EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
6
5
50
55
2.0
2.75
60
65
EA-SAY-SÖZ
EA-SAY-SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
5
3
50
55
2.0
2.75
60
65
EA-SAY-SÖZ
EA-SAY-SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
10
6
50
55
2.0
2.75
55
55
EA
EA
ĠNSAN HAKLARI
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
Tezli Yüksek Lisans
5
50
2.0
55
SÖZ
TARĠH
Yakınçağ Tarihi
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
10
7
50
55
2.0
2.75
55
55
EA-SAY-SÖZ
EA-SAY-SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
12
12
50
60
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
7
5
50
55
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
FELSEFE
Bilim Tarihi
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
FELSEFE
Felsefe Tarihi
Tezli Yüksek Lisans
ANTROPOLOJĠ
Paleoantropoloji
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
ANTROPOLOJĠ
Fizik Antropoloji
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ
TARĠH
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
TARĠH
Ortaçağ Tarihi
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara Üniversitesi TÖMER Yenişehir Şubesi Binası Kat: 7-8-9 Atatürk Bulvarı No: 65 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 (312) 600 01 11 (Santral)
Fax: 0 (312) 600 01 14
Web :http://sosbilens.ankara.edu.tr
e-mail : [email protected]
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
TARĠH
Genel Türk Tarihi
6
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
10
50
55
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
4
4
50
55
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
1
70
2.75
70
EA-SAY-SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
4
2
50
55
2.0
2.75
70
75
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
5
3
50
55
2.0
2.75
70
75
SÖZ
SÖZ
KAMU HUKUKU
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
26
10
55
65
2.0
2.75
70
70
EA
EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
32
13
50
55
2.0
2.75
55
60
EA
EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
30
MUAF
2.0
MUAF
MUAF
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
30
MUAF
2.0
MUAF
MUAF
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
TARĠH
Eskiçağ Tarihi
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
TĠYATRO
Tiyatro Yönetmenliği
Doktora
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI
Yeni Türk Dili
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI
Eski Türk Dili
ÖZEL HUKUK
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
ĠġLETME
Finans
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
ĠġLETME
DıĢ Ticaret ve Uluslararası
Pazarlama
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara Üniversitesi TÖMER Yenişehir Şubesi Binası Kat: 7-8-9 Atatürk Bulvarı No: 65 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 (312) 600 01 11 (Santral)
Fax: 0 (312) 600 01 14
Web :http://sosbilens.ankara.edu.tr
e-mail : [email protected]
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ
Yönetim Bilimleri
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ
Siyaset Bilimi
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
Doktora
ĠSLAM TARĠHĠ VE SANATLARI
Ġslam Tarihi
Doktora
ĠSLAM TARĠHĠ VE SANATLARI
Türk Ġslam Sanatları Tarihi
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ
Din Felsefesi
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ
Din Eğitimi
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ
Dinler Tarihi
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
7
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
3
3
1
60
65
65
2.0
2.75
2.75
55
55
80
EA
EA
EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
3
2
3
2
65
MUAF
70
70
2.0
2.0
2.75
2.75
60
60
60
80
EA
EA
EA
EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
3
75
2.75
75
SÖZ-EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
5
55
2.75
55
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
7
7
50
55
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
5
50
55
2.0
2.75
55
55
SÖZ-EA
SÖZ-EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
3
2
50
55
2.0
2.75
55
65
SÖZ-EA
SÖZ-EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
15
7
50
55
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara Üniversitesi TÖMER Yenişehir Şubesi Binası Kat: 7-8-9 Atatürk Bulvarı No: 65 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 (312) 600 01 11 (Santral)
Fax: 0 (312) 600 01 14
Web :http://sosbilens.ankara.edu.tr
e-mail : [email protected]
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ
Ġslam Felsefesi
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ
Felsefe ve Din Bilimleri
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ
Hadis
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ
Ġslam Hukuku
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ
Ġslam Mezhepleri Tarihi
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ
Kelam
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ
Tefsir
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
8
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
5
5
50
55
55
2.0
2.75
2.75
55
55
80
EA-SAY-SÖZ
EA-SAY-SÖZ
EA-SAY-SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
25
15
5
50
55
55
2.0
2.75
2.75
55
55
80
SÖZ
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
10
10
50
55
65
2.0
2.75
2.75
55
55
85
SÖZ
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
5
50
55
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
15
8
50
55
2.0
2.75
55
55
EA-SAY-SÖZ
EA-SAY-SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
15
5
50
55
55
2.0
2.75
2.75
55
55
80
SÖZ-EA
SÖZ-EA
SÖZ-EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
7
5
50
55
65
2.0
2.75
2.75
55
55
80
SÖZ
SÖZ
SÖZ
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara Üniversitesi TÖMER Yenişehir Şubesi Binası Kat: 7-8-9 Atatürk Bulvarı No: 65 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 (312) 600 01 11 (Santral)
Fax: 0 (312) 600 01 14
Web :http://sosbilens.ankara.edu.tr
e-mail : [email protected]
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ
Tasavvuf
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ
Arap Dili ve Belagati
Tezli Yüksek Lisans
GAZETECĠLĠK
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
GAZETECĠLĠK
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
KARġILAġTIRMALI ULUSLARARASI
SĠYASET
KarĢılaĢtırmalı Avrupa ve Türk Siyasal
ÇalıĢmaları
Tezsiz Yüksek Lisans
LATĠN AMERĠKA ÇALIġMALARI
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
ÇALGI ANASANAT DALI
Müzik Yorumculuğu
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
SOSYAL ÇEVRE BĠLĠMLERĠ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
ĠNSAN ĠLĠġKĠLERĠ
Ġnsan ĠliĢkileri
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
9
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
20
15
10
50
55
55
2.0
2.75
2.75
55
55
80
SÖZ-EA
SÖZ-EA
SÖZ-EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
15
50
2.0
55
EA-SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
14
7
50
60
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
15
MUAF
2.0
MUAF
MUAF
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
20
70
2.0
55
EA-SAY-SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
10
70
65
2.0
2.0
70
65
SÖZ-EA
SÖZ-EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
30
50
MUAF
2.0
2.0
MUAF
MUAF
MUAF
MUAF
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
ALES
puanı
ALES puan türü
10
10
60
60
Not
Ortalamas
ı
2.0
2.75
55
60
EA
EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
50
MUAF
2.0
MUAF
MUAF
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara Üniversitesi TÖMER Yenişehir Şubesi Binası Kat: 7-8-9 Atatürk Bulvarı No: 65 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 (312) 600 01 11 (Santral)
Fax: 0 (312) 600 01 14
Web :http://sosbilens.ankara.edu.tr
e-mail : [email protected]
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
KADIN ÇALIġMALARI
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
ÇalıĢmaları
Doktora
Bütünleşik Doktora
SANAT TARĠHĠ
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
MALĠYE (KAMU EKONOMĠSĠ)
Tezli Yüksek Lisans
Doktora
ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ
Ġnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer
DanıĢmanlığı
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
SLAV DĠLLERĠ ve EDEBĠYATLARI
Leh Dili ve Edebiyatı
Tezli Yüksek Lisans
KÜRESEL VE BÖLGESEL
ÇALIġMALAR
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
ĠKTĠSADĠ VE MALĠ ANALĠZ
Ekonomi ve Mali Piyasalar Analizi
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
10
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
5
5
70
70
2.75
2.75
55
80
EA-SAY-SÖZ
EA-SAY-SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
10
8
50
55
2.0
2.75
55
55
SÖZ
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
5
5
65
70
2.0
2.75
65
65
EA
EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
20
MUAF
2.0
60
SÖZ-EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
5
50
2.0
55
SÖZ
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
20
MUAF
2.0
55
SÖZ-EA
Kontenjan
Sayısı
YDS/ÜDS
KPDS (*)
Not
Ortalaması
ALES
puanı
ALES puan türü
30
MUAF
2.0
55
SÖZ
(*) YDS / ÜDS / KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul olan geçerli dil belgesi olması gerekir.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara Üniversitesi TÖMER Yenişehir Şubesi Binası Kat: 7-8-9 Atatürk Bulvarı No: 65 Yenişehir/ANKARA
Tel: 0 (312) 600 01 11 (Santral)
Fax: 0 (312) 600 01 14
Web :http://sosbilens.ankara.edu.tr
e-mail : [email protected]
Download

Türk Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Şartları