TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
YETERLĠK SINAVINA GĠRECEK ÖĞRENCĠ LĠSTESĠ
(20 Nisan 2015 – 15 Mayıs 2015)
Adı Soyadı
Cumhur KUZU
Fazıla Derya AGĠġ
Cihan DOĞAN
AyĢenur GÜNEġ
Saida BURKHANĠDĠNOVA
Anabilim Dalı
Batı Dilleri ve
Edebiyatları
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilgi ve Belge
Yönetimi
Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları
Bilgen CENNET MORSÜNBÜL
Kadın Çalışmaları
Rabia AKÇORU
Eskiçağ Dilleri ve
Kültürleri
ġeyma YURDUSEVEN
Özel Hukuk
Tuğçe ORAL
Özel Hukuk
Eren ÖZDEMĠR
Özel Hukuk
Sabure ANDAÇ
Özel Hukuk
Necati ġükrü BAYRAMOĞLU
Özel Hukuk
Esra ÖZTÜRK
Özel Hukuk
Müslüme ÜYE
Özel Hukuk
Sınav Yeri, Tarihi, Saati
Sınav Yeri:DTCF Ek Bina 5. Kat 507 No’lu Oda
Yazılı : 21 Nisan 2015 Saat:12:00
Sözlü : 21 Nisan 2015 Saat :13:30
Sınav Yeri: DTCF
Yazılı: 04 Mayıs 2015 Saat :10:00
Sözlü: 04 Mayıs 2015 Saat :10:00
Sınav Yeri: Tandoğan Yerleşkesi Şevket Aziz
Kansu Binası 6. Kat Bölüm Odası
Yazılı: 24 Nisan 2015 Saat :10:00
Sözlü: 24 Nisan 2015 Saat :13:00
Sınav Yeri: DTCF Ana Bina 2.Kat 240 No’lu Oda
Yazılı: 30 Nisan 2015 Saat :10:30
Sözlü: 30 Nisan 2015 Saat :13:30
Yazılı Sınav Yeri Gün ve Saati:
İletişim Fakültesi Jüri salonu
04 Mayıs 2015 Saat:10:30
Sözlü Sınav Yeri Gün ve Saati:
Prof. Dr. Serpil SANCAR’ın Odası
08 Mayıs 2015 Saat:09:30
Sınav Yeri: DTCF
Yazılı: 28 Nisan 2015 Saat:14:00
Sözlü: 29 Nisan 2015
Saat:14:00
Sınav Yeri: Hukuk Fakültesi
Yazılı: 20 Nisan 2015 Saat : 10:00
Sözlü: 21 Nisan 2015
Saat : 10:00
Sınav Yeri: Hukuk Fakültesi
Yazılı: 20 Nisan 2015 Saat:10:00
Sözlü: 21 Nisan 2015
Saat:14:00
Sınav Yeri: Hukuk Fakültesi
Yazılı: 20 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 22 Nisan 2015
Saat :10:00
Sınav Yeri: Hukuk Fakültesi
Yazılı: 20 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 22 Nisan 2015
Saat :14:00
Sınav Yeri: Hukuk Fakültesi
Yazılı: 20 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 27 Nisan 2015
Saat :10:00
Sınav Yeri: Hukuk Fakültesi
Yazılı: 20 Nisan 2015
Saat: 10:00
Sözlü: 27 Nisan 2015
Saat : 14:00
Sınav Yeri: Hukuk Fakültesi
Yazılı: 20 Nisan 2015 Saat: 10:00
Sözlü: 27 Nisan 2015 Saat : 16:00
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
A.Ü. TÖMER Yenişehir Şubesi Binası Kat: 7-8-9 Atatürk Bulvarı No: 65 Yenişehir / ANKARA / TÜRKİYE
Tel : 0 (312) 600 01 10 Fax : 0 (312) 600 01 14
Web :www.sosbilens.ankara.edu.tr
e-mail : [email protected]
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Yavuz GÜÇTÜRK
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Gamze YIKILMAZ
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Evren IġIK
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Onur AYDEMĠR
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Munise Nur AKTAN
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Kerem Cevdet KURAL
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Turgay GÜRPINAR
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Elif KALDIRIMOĞLU
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Bülent ÖZÇELĠK
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Hossein HASSANPASHAEI
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Serhan Tevfik KARAHAN
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Canan YILMAZER
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Kadir YÜCEL
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Mustafa ÇADIR
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Gönül TURGUT
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Vahide Feyza URHAN
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Gamze SÖNMEZ
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 20 Nisan 2015 Saat:10:00
Sözlü: 15 Mayıs 2015 Saat :15:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 20 Nisan 2015 Saat:10:00
Sözlü: 29 Nisan 2015 Saat :12:30
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 20 Nisan 2015 Saat:10:00
Sözlü: 28 Nisan 2015 Saat:10:30
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 20 Nisan 2015 Saat:10:00
Sözlü: 13 Mayıs 2015 Saat:10:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 20 Nisan 2015 Saat:10:00
Sözlü: 30 Nisan 2015 Saat:10:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 20 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 30 Nisan 2015
Saat:14:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 20 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 28 Nisan 2015
Saat:13:30
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 20 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 14 Mayıs 2015
Saat:14:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 20 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 11 Mayıs 2015
Saat:10:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 20 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 13 Mayıs 2015
Saat:13:30
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 04 Mayıs 2015
Saat:17:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 04 Mayıs 2015
Saat:16:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 05 Mayıs 2015
Saat:16:30
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 30 Nisan 2015
Saat:14:30
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 05 Mayıs 2015
Saat:17:30
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 30 Nisan 2015
Saat:13:30
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 27 Nisan 2015
Saat:17:30
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
A.Ü. TÖMER Yenişehir Şubesi Binası Kat: 7-8-9 Atatürk Bulvarı No: 65 Yenişehir / ANKARA / TÜRKİYE
Tel : 0 (312) 600 01 10 Fax : 0 (312) 600 01 14
Web :www.sosbilens.ankara.edu.tr
e-mail : [email protected]
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Fettah BarıĢ YÜKSEKDAĞ
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Mehtap Ġpek DEDEOĞLU
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Havin ÖNER GÖREN
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Okan KARAKUġ
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Erdal BĠLGĠÇ
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Ergin DĠNÇ
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Ömer Can GERÇEKER
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Gülçin BAKIR
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Levent DEMĠRELLĠ
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Ali Rıza BIDAK
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Özün KOCA TAġKINER
Uluslararası İlişkiler
Merve MESCĠOĞLU FEDAĠ
Uluslararası İlişkiler
Fadime Gözde ÇOLAK
Uluslararası İlişkiler
Mühdan SAĞLAM
Uluslararası İlişkiler
Ahmet ÖZKAN
Batı Dilleri ve
Edebiyatları
Nihal KALKAN YAĞCI
Batı Dilleri ve
Edebiyatları
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 27 Nisan 2015
Saat:16:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 04 Mayıs 2015 Saat:18:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 05 Mayıs 2015 Saat:15:30
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 30 Nisan 2015
Saat:15:30
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 29 Nisan 2015
Saat:16:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 11 Mayıs 2015 Saat:18:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 05 Mayıs 2015 Saat:14:30
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 11 Mayıs 2015 Saat:17:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 11 Mayıs 2015 Saat:16:00
Sınav Yeri: SBF
Yazılı: 21 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 29 Nisan 2015
Saat:15:00
Sınav Yeri: Bölüm Odası-Akademik Sınav Salonu
Yazılı: 20 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 29 Nisan 2015
Saat:10:00
Sınav Yeri: Bölüm Odası-Akademik Sınav Salonu
Yazılı: 20 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 11 Mayıs 2015 Saat:13:30
Sınav Yeri: Bölüm Odası-Akademik Sınav Salonu
Yazılı: 20 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 11 Mayıs 2015 Saat:10:00
Sınav Yeri: Bölüm Odası-Akademik Sınav Salonu
Yazılı: 20 Nisan 2015
Saat:10:00
Sözlü: 14 Mayıs 2015 Saat:10:00
Sınav Yeri: DTCF Ek Bina 314 No’lu Oda
Yazılı : 07 Mayıs 2015 Saat:09:30
Sözlü : 07 Mayıs 2015 Saat :13:00
Sınav Yeri: DTCF Ek Bina 105 No’lu Oda
Yazılı : 04 Mayıs 2015 Saat:10:00
Sözlü : 04 Mayıs 2015 Saat :13:00
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
A.Ü. TÖMER Yenişehir Şubesi Binası Kat: 7-8-9 Atatürk Bulvarı No: 65 Yenişehir / ANKARA / TÜRKİYE
Tel : 0 (312) 600 01 10 Fax : 0 (312) 600 01 14
Web :www.sosbilens.ankara.edu.tr
e-mail : [email protected]
Download

Doktora Yeterlik Listesi-1 - Sosyal Bilimler Enstitüsü