30/12/2014
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU (ÖN KAYIT) DUYURUSU
(2014-6)
Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında yer alan personelin lisansüstü eğitim ve
araştırma yapmasına yönelik olarak Ankara Üniversitesinin lisansüstü öğretim ve araştırma
yapılan enstitülerinde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans (tercihen ikinci öğretim) doktora,
bütünleşik doktora ile doktora sonrası araştırma etkinliklerinin koşulları ve kapsamlarının
düzenlenmesi ve tarafların hizmet içi eğitim hususlarında işbirliği yaparak, Bakanlığımızın
kurumsal kapasitesi ve insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla,
26/8/2013 tarihinde “Maliye Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Arasında Düzenlenen
Lisansüstü Öğretim, Araştırma ve Hizmet İçi Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup, bu
Protokol Başkanlığımız İnternet Sayfasında (www.maliye- mayem.gov.tr) yer almaktadır.
Ankara
Üniversitesi Sosyal
Bilimler
Enstitüsünün
internet
sayfasının
(sosbilens.ankara.edu.tr) “Duyurular” başlıklı bölümünün “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Hakkında” alt
başlıklı bölümünde yer alan anabilim/anasanat dallarının ilgili bilim/sanat dallarında lisansüstü
eğitim yapmak isteyenlerin;
-Bu bölümde belirtilen şartları taşımaları ve/veya yerine getirmeleri gerektiği,
-Başvurularını (ön kayıtlarını),
“https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx” internet
adresindeki
a vuru sistemi üzerinden 05-09 Ocak 2015 tarihleri ara ında sadece elektronik
ortamda yapmaları gerektiği,
Belirtilmektedir.
Ankara Üniversitesi tarafından seçilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin ayrıca, bu
durumu Başkanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.
Duyurulur.
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı
web: www.maliye-mayem.gov.tr
Download

30/12/2014 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU (ÖN KAYIT