ULUSLARARASI LIONS KULÜPLERĠ BĠRLĠĞĠ
GENÇLERARASI DEĞĠġĠM PROGRAMI
2014-2015 DÖNEMĠ
SEÇME SINAVI ġARTNAMESĠ
Seçme sınavına katılacak gençlerin aĢağıdaki açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir. Konu ile ilgili
sorularınızı yöneltmeden önce lütfen tüm maddeleri okuyunuz.
Ġngilizce ve Almanca Seçme Sınavı 29 Kasım 2014 / 10:00-15.00 saatleri arasında
ANKARA – Oya Akın Yıldız Koleji Turan GüneĢ Bulvarı Hollanda Cad. 695. Sokak No:3 Yıldız
GAZĠANTEP, Kolej Vakfı Ġlköğretim Okulları, Hoca Ahmet Yesevi cad. no: 2 ġehit Kamil
MERSĠN, American Time Dil Okulları, Güvenevler Mah. 1917. sok no:24
ADANA,SAMSUN ve ORDU için sınav yerleri daha sonra bildirilecektir.
Sınav Ġngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aĢama halinde yapılacaktır.
1. Ġngilizce veya Almanca lisanlı yurtdıĢı gençlik kamplarına ve/veya aile yanında kalıĢ programlarına 1721 yaĢ grubundaki (1 Ocak 1994- 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğmuĢ olan) adaylar baĢvurabilirler.
Ülkemizin temsilinde aktif görev alabilecek, aydınlık düĢünce yapısına sahip, yukarıda sıralanan
yabancı dillerden birini iyi derecede bilen, Atatürk ilkelerinin koruyucusu tüm gençler sınava katılma
hakkına sahiptir.
2. Fransızca lisanlı yurtdıĢı gençlik kamplarına ve/veya aile yanında kalıĢ programlarına 18-22 yaĢ
grubundaki (1 Ocak 1993- 30 Haziran 1997 tarihleri arasında doğmuĢ olan) adaylar baĢvurabilir.
Ülkemizin temsilinde aktif görev alabilecek, aydınlık düĢünce yapısına sahip, yukarıda sıralanan
yabancı dillerden birini iyi derecede bilen, Atatürk ilkelerinin koruyucusu tüm gençler katılma hakkına
sahiptir.
3. YurtdıĢı Lions kampları 15 Haziran 2015- 30 Ağustos 2015 tarihleri arasında, genelde iki hafta kamp
ve/veya aile yanında kalıĢ veya sadece kamp Ģeklinde üç hafta veya altı haftalık programlar olarak
programlanmıĢtır.
4. Sınava girecek adaylardan 100.- TL sınav ücreti alınacaktır. Bu ücret Yönetim Çevremizin aĢağıdaki
hesabına “GAD BAĞIġ” Ģeklinde belirtilerek yatırılacaktır.
ULUSLARARASI LĠONS 118-U YÖNETĠM ÇEVRESĠ FEDERASYONU
TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ.
ANKARA ULUS ġUBESĠ (0388)
HESAP NO:16000094
IBAN NO : TR55 0006 2000 2360 0009 0907 49
Dördüncü maddede belirtilen sınav harcının adı geçen banka hesabına yatırıldığına
dair banka ödenti makbuzu veya fotokopisi aday müracaat formuna eklenmelidir.
Her genç sınava sadece bir yabancı dilden girebilir.
5. Sınava girmek isteyen aday, eksiksiz doldurduğu formunu mutlaka bir Lions Kulübü BaĢkanına
onaylattıktan sonra Gençlerarası DeğiĢim Komitesi’ne ulaĢtırmalıdır. Eksik bilgili formlar geçersiz
sayılacaktır. Özellikle e-mail adreslerinin ve GSM numaralarının okunaklı Ģekilde yazılması
gerekmektedir. Okunamadığı taktirde doğacak sonuçlardan komitemiz sorumlu olmayacaktır.
6. Eksiksiz ve usulüne uygun doldurulmuĢ formlar en geç 24 Kasım 2014 tarihi saat 17:00’a kadar,
aĢağıda belirtilen adrese elden veya iadeli taahhütlü olarak teslim edilmiĢ olmalıdır. Gecikmesinden,
yanlıĢ adrese gönderilmesinden veya kaybolmasından Gençler Arası DeğiĢim Komitesi sorumlu
olmayacaktır.
Ankara ve Kuzey: Ln. Didem Akar – Uğur Mumcu Caddesi No:88 MNG Binası 4. Kat G.O.P./ANKARA
Mersin ve Güney: Ln. Fethi Kavunoğlu- CamiĢerif mh.Ġsmet Ġnönü BuĢvarı.No:62-Akdeniz/MERSĠN
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Gençler Arası DeğiĢim Programı ile yurdumuzu ziyaret eden yabancı gençlerden birini evinde misafir
etmiĢ ailelerin çocuklarına 15 puan ilave edilir. Lions Gençler Arası DeğiĢim Programı ile yurtdıĢına
gönderilmiĢ bir genç tekrar sınava girdiği takdirde 15 puan kaybedecektir. Aday müracaat formlarında
özel yetenekler (spor, müzik, resim, dans, tiyatro v.b.) ve hobiler (binicilik, atıcılık, yüzme, değiĢik
sporlar v.b.) açıkça belirtilmelidir. Bu bilgiler, özel Ģartları olan kamplara katılabilmeniz için gerekli
olabilir.
Sınavların ağırlığı %50 yazılı, %50 sözlü Ģeklindedir.
Sınav salonuna sınavdan en az yarım saat önce gelinmelidir. Sınav saatinden 15 dakika önce sınıflarda
yoklama yapılacak ve sınav tam saatinde baĢlayacaktır. Sınava girecek adayların yanlarında kurĢun
kalem, tükenmez veya dolma kalem ve resimli kimliklerini bulundurmaları gerekmektedir. Sınav
esnasında sözlük, cep telefonu ve benzeri yardımcı kitap veya cihazların kullanılması yasaktır.
Sözlü ve yazılı sınavlar aynı günde ard arda yapılacaktır. Yazılı sınav 10:00'da, sözlü sınav ise yazılı
sınav ardından baĢlayacaktır.
Sınavı kazanıp, kontenjan temin edilebilen adayların yol ve vize ücretleri, pasaport giderleri, sağlık
sigortası, kendileri veya aileleri tarafından karĢılanacaktır. Kamp süresince kalıĢ ve programla ilgili
harcamaları ise yurtdıĢındaki ev sahibi Lions kulüpleri karĢılayacaktır.
Sınavı baĢarı ile tamamlayıp, kontenjan temin edilebilen her gençten Gençlerarası değiĢim Ulusal
Komisyon kararına göre “Kontenjan Bedeli” olarak €100 (100EURO) tahsil edilecektir.
Kontenjan Bedeli Yönetim Çevremizin aĢağıdaki Euro hesabına “GAD BAĞIġ” Ģeklinde belirtilerek
yatırılacaktır.
ULUSLARARASI LĠONS 118-U YÖNETĠM ÇEVRESĠ FEDERASYONU (EURO HESABI)
TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ.
ANKARA ULUS ġUBESĠ (0388)
IBAN NO : TR65 0001 2009 3880 0058 0001 84
Sınav sonuçları 08 ARALIK 2014 SAAT 09:00’dan itibaren duyurulacaktır.
Aday müracaat formu fotokopi ile çoğaltılarak kullanılabilir.
2015 ve/veya daha sonra düzenlenecek kamplara veya aile yanında kalıĢlara katılan tüm gençler veya
aileleri gidilen program ile ilgili yazılı bir raporu ülkeye dönüĢlerinden itibaren en geç 30 gün içerisinde
Gençlerarası DeğiĢim Komite baĢkanlığına ulaĢtırmakla yükümlüdürler.
Adaylar ekteki formu eksiksiz doldurup imzaladıkları andan itibaren, yukarıdaki tüm maddeleri okumuĢ,
ve bunların bilgileri dahilinde olduğunu kabul etmiĢ sayılırlar.
SINAVA GĠRECEK TÜM GENÇLERĠMĠZE BAġARILAR DĠLERĠZ
Lion Didem AKAR
2014-2015 Hizmet Dönemi
118-U GENÇLER ARASI DEĞĠġĠM KOMĠTE BAġKANI
GSM: 0530 435 76 87 e-mail: [email protected]
Download

ULUSLAR ARASI LIONS KULÜPLERİ BİRLİĞİ