ĠHALE ĠLANI
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ POLATLI ġUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE
YÜKLEME – BOġALTMA VE AÇIK YIĞIN ĠġLERĠ YAPTIRILACAKTIR.
1-) AĢağıda adları yazılı ĠĢyerlerimizde (mevcut ve ileride bağlanacak ekipler dahil) mevcut,
bundan sonra alınacak yahut bu iĢyerlerine gelecek veya buralardan baĢka yerlere yollanacak hububat,
bakliyat, un, pirinç, çeltik, haĢhaĢ kapsülü, haĢhaĢ tohumu, fındık, fındık ezmesi, tapyoka, sorgun,
kanola, küspe, yağlı tohumlar ve TMO’nun iĢtigal alanına giren ürünler ile bunların benzeri maddelerle
her türlü eĢya ve malzemenin taĢıt araçlarına yükletilmesi, taĢıt araçlarından boĢaltılması, ĠĢyeri içinde
taĢınması, aktarılması, sergilenmesi, istif edilmesi ve benzeri hizmetlerle bunların gereği ve
tamamlayıcısı niteliğindeki çuvallama, çuval ağızlarını dikme, dökme, tartma, vs. gibi ve açığa alınacak
hububatın ve bakliyatın Ofisçe tespit edilecek esaslara göre polietilen, muĢamba, saman toprak ile
örtülmesi iĢlerini kapsamakta olup, 2015 yılı için AÇIK EKSĠLTME yöntemiyle iĢyeri bazında ihale
edilecektir. Yapılacak hizmete iliĢkin iĢ pozisyonları Tahmil-Tahliye Ģartnamesi ve eki sözleĢme
tasarısında ayrı ayrı gösterilmiĢtir.
2-) Açık Eksiltmeler T.M.O. Polatlı ġube Müdürlüğü hizmet binasında (Adres: ġehitlik Mah.
Fevzi Çakmak Cad. No:25 Polatlı /Ankara Tel: (0312) 623 37 83 -623 63 41 - Faks :( 0312) 623 10 68623 08 85) aĢağıda belirtilen tarih ve saatlerde teĢekkül edecek komisyon marifetiyle yapılacaktır.
İlanda belirtilen işyerleri için istekli çıkmaması durumunda; işyerinin ihalesi takip eden
haftanın/haftaların Çarşamba ve Cuma günleri ihalesi yapılıncaya kadar aynı yer ve saatlerde
yeniden ihale edilecektir.
3-) EKSĠLTME ĠHALESĠNE KATILMAYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR
Eksiltmeye girecek isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir.
a-) T.C. vatandaĢı olduklarına dair kimlik belgesi fotokopisi (T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.)
b-) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik
posta adresi.
c-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası Belgesi;
1-) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde (2014) alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2-) Tüzel kiĢi olması halinde, Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
odasından veya Ġdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir Makamdan ihaleye
iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde (2014) düzenlenmiĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair
belge.
d-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;
1-) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2-) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e-) KesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik Pirim borcu olmadığına dair taahhütname, ( ancak, ihale
üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik Pirim borcu olmadığına
dair belge; sözleĢme imzalanmadan önce verilecektir. )
f-) KesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde,
ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair belge; sözleĢme imzalanmadan önce
verilecektir.)
g-) Ġlanda belirlenen geçici teminat. ( ĠĢ bu ilanın 3. sayfasında iĢyeri bazında belirtilmiĢtir.)
h-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya ve ihale ile
ilgili tüm iĢ ve iĢlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnamesi ile vekilin
noter tasdikli imza beyannamesi.
ı-) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
i-) Yasaklı olunmadığına dair taahhütname
1
j) Kamu veya Özel Kurum/KuruluĢlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (2010-2011-20122013-2014) ihale konusu (yükleme-boĢaltma) iĢe iliĢkin minimum 100.000 TL. tutarında (iĢe iliĢkin
belge veya belgeler toplamının tamamı minimum 100.000 TL) iĢ deneyimini gösterir belge (Özel
Kurum/KuruluĢlar tarafından düzenlenecek iĢ deneyim belgesi yeminli mali müĢavir tarafından
onaylanmıĢ olacaktır).
4- Teminat olarak kabul edilecek değerler;
a-) Tedavüldeki Türk parası,
b-) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.
c-) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
5- (c ) bendinde belirtilen Senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal
değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satıĢ değeri üzerinden teminat olarak
kabul edilir.
6- Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiĢtirilebilir.
7- Her ne suretle olursa olsun, Ofisçe alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz .
8- Geçici teminat tutarı eğer banka teminat mektubu olarak veriliyor ise; teminat mektubunun
aslı ihale katılım belgeleriyle birlikte ihaleyi yapan işyerine zarfın içinde sunulur. Geçici teminat
olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu sürenin, ihale tarihinden itibaren en
az otuz (30) gün fazla olması gerekir.
9- Geçici teminat nakit olarak yatırılacak ise, iĢyerinin banka hesabına yatırılarak (hangi ihaleye
ait olduğu dekontta belirtilecektir) dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan iĢyerine
zarfın içinde sunulur.
Teminat mektupları ve nakit dıĢındaki teminatların ihaleyi yapan iĢyerinin muhasebe birimine
yatırılması ve alınacak alındı belgelerinin (vezne makbuzu) katılım belgeleriyle birlikte zarfın içinde
sunulması gerekir.
10- Ġhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminat alındıktan ve sözleĢme
imzalandıktan sonra, ikinci sıradaki teklif sahibinin teminatı sözleĢmenin imzalanmasını müteakip,
diğerlerinin ise ihale sonuçlandıktan sonra iade edilir.
11- Ġhale üzerinde kalan isteklinin sözleĢmeyi imzalamaması durumunda, Ofisçe uygun görülmesi
halinde, ekonomik açıdan en uygun ikinci istekli ile Ģayet kuraya gidilmiĢ ise kurada kazanan 2.istekli
ile sözleĢme imzalanabilir.
12- Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karĢılığı elden teslim edilmek
suretiyle yapılır.
13-) Bu iĢe ait ihale dokümanları Polatlı ġube Müdürlüğü Ticaret Servis ġefliğinden
(Adres: ġehitlik Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 25 Polatlı/ANKARA KDV DAHĠL 80,00 TL bedel
karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye iĢtirak edecek istekliler sözleĢme ve Ģartname tasarısını alarak her
sayfasını imzalayarak diğer evraklarla birlikte ihale saatine kadar teslim edecektir.
14-) Ofisçe her bir iĢ pozisyonu için önceden tespit edilen fiil fiyatlarının her birinden en çok %
25 oranında indirim yapılabilir. % 25’den fazla indirim teklifleri kabul edilmez. Birden fazla istekli Tüm
fiilleri % 25 oranında indirdiğinde kesin teminat artırımı komisyonca belirlenen bir zamanda ġubemizde
yapılacaktır. Kesin teminat artırma yöntemi kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler geçici
2
teminatın 2 katından az olmamak üzere en fazla 8 (Sekiz) katına kadar teklif verebileceklerdir. Teklifler
yazılı olarak verilecek olup, teklif mektubunda isteklinin adı soyadı veya unvanı belirtilerek imzası ile
tasdik edilecektir. Bu artırma sonucunda en fazla kesin teminat teklif eden istekliye iĢ geçici olarak
ihale edilir. Daha sonra yapılacak kesin teminat artırma teklifleri kabul edilmez. Birden fazla isteklinin
kesin teminatı eĢit teklif etmeleri veya 8 katını teklif etmeleri durumunda istekliler arasında kura
çekilecektir. Bu kura sonucunda belirlenen kiĢiye iĢin geçici ihalesi yapılır.
Kesin teminat artırımı aĢamasındaki ihaleye katılmayan veya teminat artırımına katılacağını
bildirip geçersiz teklif mektubu veren isteklilerin geçici teminatı irad kaydedilerek ihale dıĢı bırakılır.
Ayrıca, yasaklı yükleniciler listesine alınacak ve 1 yıl süreyle Ofis ihalelerine kabul edilmeyecektir.
15) Aşağıda ilanda adı geçmeyen ancak halen stoku bulunan geçici işyerinin yükleme
boşaltma işleri, bağlı olduğu işyerini alan tahmil tahliye müteahhidi tarafından yürütülecektir.
Yine ileride işyerine bağlanacak ekiplerin yükleme boşaltma işleri bağlı olduğu işyerinin tahmil
tahliye müteahhidi tarafından sözleşmenin aynı fiyat ve şartları dahilinde yürütülecektir.
16-) Yükleme-boĢaltma iĢlerinde kullanılacak hububat ve toprak küreği, kazma, süpürge ve çuval
ağzı dikiĢ ipi müteahhit tarafından temin edilecektir.
17-) Yüklenici, çalıştıracağı her işçinin ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ almasını sağlar. Eğitimin
aldırıldığı işçilere ait belgeyi işe başlamadan önce Ofise vermek zorundadır.
Yapılacak iĢin gereğine göre çalıĢacak iĢçilerin sağlık ve güvenliği açısından gerekli kıyafet, alet ve
ekipman ( toz maskesi, baret, Ģapka, eldiven, koruyucu gözlük, iĢ önlüğü, ayakkabı, emniyet kemeri,
halat vb.) yüklenici tarafından mutlak surette temin edilecektir. Bu yükümlülük yerine getirilmediği
takdirde Ofis yüklenici nam ve hesabına alıp iĢçilere vermekte serbesttir.
18-) İhalede kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yâda
vekâleten birden fazla teklif vermek yasaktır.
19-) Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734, 4735 sayılı Kanunlardaki istisna
kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
NOT: ĠSTEKLĠLER ĠHALEYE KATILMAYA ĠLĠġKĠN YUKARIDAKĠ BELGELERĠN ASLI VEYA
NOTERDEN TADĠKLĠ SURETĠNĠ ĠBRAZ ETMEK ZORUNDADIR.
ĠġYERĠ ADI
ĠHALENĠN
YAPILACAĞI
YER
ĠHALENĠN
TARĠHĠ
ĠHALENĠN
GÜNÜ
SAAT
GEÇĠCĠ TEMĠNATI
TUTARI
-POLATLI-HAYMANA POLATLI
17.12.2014
ÇARġAMBA
11:00
15.000,00 TL
-BEYPAZARI-KAZAN
(GÜVERCĠNLĠK)
POLATLI
17.12.2014
ÇARġAMBA
14:00
10.000.00 TL
-BALA
POLATLI
17.12.2014
ÇARġAMBA
15.00
15.000,00 TL
BANKA HESAP NUMARALARI:
HALKBANKASI-POLATLI ġUBESĠ: TR 42 0001 2009 2070 0013 0000 02
NOT:Evraklarının asıllarını ihale sonrası hemen almak isteyen katılımcıların zarf içerisine
evraklarının asılları yanında Kurumumuzca ASLI GİBİDİR onayı yapılan birer fotokopilerini
eklemeleri gerekmektedir.
TOPRAK MAHSULERĠ OFĠSĠ
POLATLI ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3
Download

İlan Metni