TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ ĠZMĠR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAġIMA YAPTIRILACAKTIR
İzmir Şube Müdürlüğümüz yeni liman silomuzdan;
5.000 ton hububatın Manisa Ajans Akhisar Tekel Depolarına sevkini teminen
TMO Ġhale Yönetmeliğinin 22/1 maddesi ( Pazarlık yöntemi ile ) gereğince 20 Mart 2015 tarih
Cuma günü saat 14.00 de ( Ġhalenin aynı gün verilememesi durumunda 23 Mart 2015 tarih Pazartesi
günü aynı saatte tekrarlanılacaktır.) karayolu taĢıma ihalesine çıkılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ihale
Komisyonuna sunmaları gerekmektedir.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN:
1- T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik belgesi ,
2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
3-Gerçek kişi olması halinde, işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4-Tüzel kişi olması halinde, işe ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya Ofis merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
yetkili bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b-Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri
c- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
6-Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname
( ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına
dair belge sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
7-Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname ( ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde
ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığını belirtir belge sözleşme imzalanmadan önce
verilecektir.)
8- Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz. ( geçici teminatın Banka teminat mektubu olarak
verilmesi halinde geçici banka teminat mektubu Ģartname ekindeki örneğe uygun olacaktır.)
(İstekliler bu taşıma işi için sevk edilecek miktar ile teklif edecekleri fiyatın
çarpımının en az %3 oranına (yüzde üç) tekabül eden miktarda geçici teminat vereceklerdir )
9-İhale dökümanının satın alındığına dair belge
10-Yasaklı olmadığına dair taahhütname
11-İhaleye Ulaştırma Bakanlığından karayolu taşımacılığı konusunda taşımacı
yetki belgelerinden
a-Ticari amaç ile yurt içi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve Tüzel kişiler günlük taşıma tonajının
2 katı kadar kendi adına veya iş ortaklığı sözleşmesi ile birlikte K belgesi (( K1 belgesi) ile iştirak edebileceklerdir. Ancak K belgesi sahipleri ihaleyi kazandıkları takdirde belge ekinde bulunan taşıt listesindeki araçlar
dışında araç çalıştıramayacaktır.
b-Ticari amaç ile yurt içi ve uluslar arası taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilerde
R belgesini (R1 veya R2 belgelerinden birisini) ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir.
c-Ticari amaçlı eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerden G, H ve L yetki belgesi
olanlarda ihaleye katılabilecek olup, Ancak H türü yetki belgesi Taşıma yetki belgesi almadan kendi nam ve
hesaplarına taşıma yapamaz , yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemez denildiği için Taşıma Yetki Belgesi
ibraz etmek zorundadır.
12-Ġhaleye katılacak olan firmaların EKAP üyeliği zorunludur.
ĠHALE ÜZERĠNDE KALAN FĠRMA SÖZLEġMEDEN ÖNCE BELGELERĠN
ASLI VEYA NOTERDEN TASDĠKLĠ SURETĠNĠ OFĠSĠMĠZE ĠBRAZ ETMEK ZORUNDADIR
Gerçek veya tüzel birden fazla kişinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek
dahi olsa müştereken eksiltmeye katılmaları , pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul
edilmez ve dolayısıyla birden fazla kişi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz . Üzerine ihale yapılan gerçek
veya tüzel kişinin üçüncü kişiler ile olan ortaklık ilişki ve anlaşmaları Ofisi bağlamaz.
TaĢımaya ait ġartname ve sözleĢme tasarıları Ġzmir ġube Müdürlüğümüz ve Ajans
Amirliklerimizden her bir ihale için 25,00 TL (KDV DAHĠL) karĢılığında temin edilebilecek olup,
makbuz ihale komisyonuna ibraz edilecektir.)
Ofisimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734, 4735 sayılı kanunlardaki istisna
kapsamında bulunduğundan ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
SEVK ĠġYERĠ
TESELLÜM
ĠġYERĠ
İzmir Şube
Yeni Silo
Manisa Ajans
Akhisar Tekel
Depolarıı
ÜRÜN CĠNSĠ VE MESAFE (KM)ĠHALE YERĠ
MĠKTAR (TON)
TARĠH SAATĠ
5.000 TON
HUBUBAT
90 KM
BANKA ADI
ġUBE ADI
T.Halk Bankası…………… Ġzmir Ticari ġubesi (425)
T.C.Ziraat Bankası……….. Ġzmir 26 Ağustos ( 884 )
T.Vakıflar Bankası……….. Liman Alsancak (877)
GÜNLÜK
TAġIMA
TONAJI
Ġzmir ġube Müd. 500 TON
20.03.2015-14.00
ĠBAN NO
TR03 0001 2009 4250 0013 0000 02
TR26 0001 0008 8437 7119 0663 52
TR67 0001 5001 5800 7300 5776 36
NOT :HER BĠR ĠHALE ĠÇĠN AYRI AYRI ĠHALE DÖKÜMANI HAZIRLANACAK OLUP
YETKĠ BELGELERĠ CARĠ YIL 2015 OLACAKTIR.
TMO ĠZMĠR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Download

İlan Metni