MERSĠS NO: 2136-7142-9673-9572
YENĠDEN BASIM
ĠġLETME_SORUMLULUĞU_SĠGORTA_POLĠÇESĠ_________________________________
Poliçe No : 168117915 4
Acente: 340085
Telefon: 212 287 4544
MAS SĠGORTA BROKERLĠĞĠ LTD.ġTĠ.
MüĢteri No:
33291526
Sigorta_Ettirenin
TC Kimlik No
: 49120282750
Unvanı
: YILMAZ
Telefon: 544 680 8580
SEÇKĠNER
Adresi
: FATĠH MH MAH.
ATATÜRK BULV. CAD. 177/6
NO:0 BERGAMA/ĠZMĠR
Poliçenin
BaĢlangıç Tarihi : 07/03/2015
Düzenleme tarihi : 07/03/2015
BitiĢ Tarihi
: 07/03/2016
Yeri : ĠSTANBUL
Saati : 14:45:07
Faaliyet Konusu : Bina temizliği-ilaçlama Ģirketleri
Tahmini yıllık ciro:
ÇalıĢan Sayısı :
Brüt ĠĢçi Ücretleri Toplamı :
SĠGORTA_KAPSAMI_____________
MADDĠ BEDENĠ AYRIMI
YAPILMAKSIZIN OLAY BAġINA VE
YILLIK TOPLAM TEK LĠMĠT
EK PRĠMLER
100.000
2
30.000
_SĠGORTA_BEDELĠ_(TL_)
300.000,00
Primler
Ġndirimler
Toplam Net Prim
PeĢin Ödeme Ġndirimi
Vergi Öncesi Prim
Gider Vergisi
PeĢin Ödenecek Tutar
_PRĠM_(TL_)
112,88
37,50
150,38
150,38
7,52
142,86
_________7,14
150,00
7 GÜN 24 SAAT HASAR BĠLDĠRĠM HATTI : 0850 7 24 0850
ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġĠRKETĠ
Poliçe
7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiĢtir
Tek.Pers.Sicil No:MAS SĠGORTA BROKERLĠĞĠ LTD.ġTĠ.
Sayfa:
1
MERSĠS NO: 2136-7142-9673-9572
YENĠDEN BASIM
ĠġLETME_SORUMLULUĞU_SĠGORTA_POLĠÇESĠ_________________________________
Poliçe_No_:_168117915_4_______________________MüĢteri_No_:___33291526
EK SÖZLEġME MADDELERĠ
Emanet mallar
SĠGORTA_TEMĠNATI(TL_)_ SĠGORTA_PRĠMĠ(TL_)_
60.000,00
EK PRĠMLER TOPLAMI
37,50
37,50
MUAFĠYET
Bedeni-maddi ayrımı yapılmaksızın her tür zararda ve her bir hasarda
uygulanacak muafiyet tutarı :
250,00
TL
GENEL ġARTLAR
Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları
SĠGORTA KAPSAMI
Sigortacı bu poliçe ile sigortalının poliçede Sigorta Ettirenin
Adresi olarak belirtilen yerdeki iĢletme faaliyetleri ve bununla
bağlantılı olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhtelif
yerlerde yürütülen faaliyetleri sırasında sigorta süresi içinde
meydana gelecek bir olay sonucunda yine sigorta süresi içinde
* Üçüncü kiĢilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
* Üçüncü kiĢilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi
* Üçüncü kiĢiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri
nedenleriyle üçüncü kiĢiler tarafından ileri sürülecek tazminat
taleplerinin sonuçlarına karĢı sigortalıyı poliçede yazılı özel
Ģartlar ve iliĢik Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası
Genel ġartları çerçevesinde güvence altına alır. Sigorta teminatı,
sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal
iliĢkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal sorumluluğa
iliĢkin mevzuatı hükümleri çerçevesindeki sorumluluğunu kapsar ve
poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır.
1. Sigortalının faaliyet gösterdiği binaların ve iĢyerinde bulunan
tabela, pano, vb.nin bakım ve muhafazası da sigortalının iĢletme
faaliyetinin bir parçası olup bunlardan kaynaklanacak zararlar
poliçe Ģartları çerçevesinde teminat kapsamındadır.
2. Arızi inĢaat iĢleri (tadilat, tamirat ve yenileme) nedeniyle
doğacak zararlardan ötürü sigortalıya düĢen sorumluluklar teminat
kapsamına dahildir.
3. Sigortalının sunduğu yiyecek ve içeceklerin neden olduğu gıda
zehirlenmeleri sonucunda 3. KiĢilerin uğrayacağı zararlardan dolayı
sigortalıya düĢen yasal sorumluluklar teminat kapsamına dahildir.
4. Poliçe, önyüzde belirtilen vade bitim tarihinde sona erecek olup
kendiliğinden yenilenmeyecek; ancak tarafların açıkça anlaĢması
durumunda yenilenebilecektir.
Poliçe
7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiĢtir
Sayfa:
2
MERSĠS NO: 2136-7142-9673-9572
YENĠDEN BASIM
ĠġLETME_SORUMLULUĞU_SĠGORTA_POLĠÇESĠ_________________________________
Poliçe_No_:_168117915_4_______________________MüĢteri_No_:___33291526
5. ĠĢbu poliçe, teminat konusu faaliyetlere iliĢkin tüm yasa,
mevzuat, düzenleme ve benzeri yükümlülüklere tamamıyla uyulmuĢ
olunması koĢuluyla geçerli olacaktır. Bu kriterlerin yerine
getirilmediği faaliyetlere iliĢkin tazminat talepleri teminat
kapsamı dıĢındadır.
ÖZEL ġARTLAR
1- Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları
3.A.4 maddesi aksine; karada çalıĢan her türlü motorlu taĢıma aracı
ve römorkları kullananlara, bu araçların sahiplerine veya bu araçları
elinde bulunduranlara karĢı ileri sürülecek talepler nedeniyle
sigortalıya düĢen sorumluluklar, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) ve Motorlu Kara
TaĢıtları Ġhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası kapsamına girmemek
kaydıyla poliçedeki teminat limitinin %20'si ile sınırlı olarak
teminata dahil edilmiĢtir.
2- Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları
3.B.3. maddesine atfen yangın, duman, infilak yüzünden uğranılan
sadece bedeni zarar ve ziyandan doğan mali mesuliyet, poliçedeki
teminat limitinin %20'si ile sınırlı olarak teminata dahil
edilmiĢtir.
3- Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası Genel ġartları
3.A.3 maddesi aksine; Sigortalıyla bir sözleĢme iliĢkisi içerisinde
bulunan 3. KiĢiler tarafından sigortalıya yöneltilecek tazminat
talepleri teminata dahil edilmiĢtir. Ancak, sigortalıyla arasında
istihdam (iĢçi-iĢveren) iliĢkisi bulunan kiĢiler tarafından
yöneltilecek tazminat talepleri bu kapsamda değerlendirilmeyip
sigorta teminatı dıĢında kabul edilecektir.
4- Poliçe primi, sigortalının verdiği ve poliçede yazılı bilgilere
dayanarak hesaplanmıĢtır. Herhangi bir hasarda, bu bilgilerin
gerçeğe uygunluğuna bakılır; baĢlangıçta alınan primin alınması
gereken primden az bulunması durumunda, ödenecek tazminat
miktarı da aradaki orana göre azaltılır.
5- Bu sigortanın sağladığı teminata dahil sorumluluklar, tamamen
veya kısmen baĢka sigorta(lar) ile de temin edilmiĢse, bu sigorta
sadece baĢka sigortaların ödemediği tutarlar için himaye sağlar.
6- Sigortalı, gerekli kayıtları tutmak ve rizikoyu etkileyebilecek
tüm olayları hemen sigortacıya bildirmek zorundadır.
7- Sigortalı, bu sigorta kapsamında tazminat talebine yol
açabilecek bir olay meydana geldiğinde, bunu hemen sigortacıya
yazı ile bildirmek ve istenen ek bilgiler ile her türlü
belgeyi sigortacıya iletmekle yükümlüdür.
Poliçe
7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiĢtir
Sayfa:
3
MERSĠS NO: 2136-7142-9673-9572
YENĠDEN BASIM
ĠġLETME_SORUMLULUĞU_SĠGORTA_POLĠÇESĠ_________________________________
Poliçe_No_:_168117915_4_______________________MüĢteri_No_:___33291526
8- Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sigortalı kendisinden
tazminat talebinde bulunan kiĢiyle anlaĢamaz, sulh olamaz,
kısmen veya tamamen sorumluluğunu kabul veya ikrar edemez veya
tazminat ödeyemez.
Sigorta Kapsamı DıĢında Kalan Durumlar
- Duman, buhar, zehirli gaz, asit, alkali, zehirli kimyasal
madde, sıvı gaz, atık madde veya diğer rahatsız edici,
kirletici ve bulaĢıcı maddelerin yere, toprağa, atmosfere veya
akar ya da durgun sulara boĢaltılmasından, yayılmasından,
bırakılmasından veya sızmasından doğan her türlü zararlar,
(boĢaltma, yayılma, bırakılma veya sızma olmaksızın meydana gelen
olaylar teminat kapsamına dahildir, ancak böyle bir kirlenme veya
bu aĢamanın önlenmesi için yapılan harcamalar kapsam dıĢında olup,
bunlar için poliçe hükümlerine göre rücu hakkı doğmayacaktır.)
- Ġyonlayıcı radyasyon, nükleer yakıt, nükleer yakıtın yanması ya
da patlamasından kaynaklanan radyoaktivite bulaĢmaları ve
radyoaktif zehirlenmelerden doğan her tür zararlar,
- Patlayıcı herhangi bir nükleer yapımın veya bunun nükleer
kısmının radyoaktif zehirleyici, patlayıcı ve diğer tehlikeli
özelliklerinin dolaylı veya dolaysız olarak neden olduğu veya
ağırlaĢtırdığı her türlü zarar, gider ve hasarlar,
- Asbest ve ilgili ürünlerin çıkarılması, iĢlenmesi, üretimi,
dağıtımı, depolanmasından doğan zararlar,
- Kısmen ya da tamamen asbestten yapılmıĢ ürünlerin kullanımından
kaynaklanan zararlar,
- ABD ve Kanada ülkelerine iliĢkin veya ABD veya Kanada hukuku
uygulanarak karara bağlanan sorumluluklar,
- Ürün/performans garantisi,
- SözleĢmesel cezalar,
- Sorumluluğun sözleĢme ile geniĢletilmesi halinde, geniĢletilmiĢ
olan kısım,
- Her türlü dolaylı zarar (netice zararları) ve finansal (mali)
zararlar konusundaki sorumluluk,
- Sigortalının istihdam ettiği doktor, avukat, mimar, mühendis,
serbest muhasebeci mali müĢavir, yeminli mali müĢavirin sundukları
mesleki hizmetlerinden kaynaklanan sorumluluklar,
Poliçe
7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiĢtir
Sayfa:
4
MERSĠS NO: 2136-7142-9673-9572
YENĠDEN BASIM
ĠġLETME_SORUMLULUĞU_SĠGORTA_POLĠÇESĠ_________________________________
Poliçe_No_:_168117915_4_______________________MüĢteri_No_:___33291526
- Poliçe baĢlangıç tarihinden önce Sigortalı tarafından bilinen
olaylardan kaynaklanan zararlar,
- Elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik radyasyon
- Sigortalı iĢyerinde bir alt iĢverene bağlı olarak çalıĢan taĢeron
iĢçilerin baĢına gelecek iĢ kazaları nedeniyle sigortalıya düĢecek
sorumluluklar ĠĢveren Sorumluluk Sigorta poliçesine ek prim ile
dahil edilebildiğinden Üçüncü KiĢi Sorumluluk Sigorta poliçesinin
teminat kapsamında değildir ve bu poliçe taĢeron iĢçilerin baĢına
gelecek iĢ kazaları nedeniyle sigortalıya düĢecek sorumlulukları
karĢılamaz.
- Sigortalının tamamlayıp müĢterilerine teslim ettiği ürün, iĢ ya da
hizmetlerle ilgili olarak bu ürün, iĢ ya da hizmetteki kusur
nedeniyle teslimattan sonra oluĢan zararlar.
- Hırsızlık, aĢırma, kaybolma nedeniyle doğacak zararlardan
sigortalıya düĢecek sorumluluklar.
Emanet Mallar Özel ġartı
Teminat kapsamı, Üçüncü ġahıslara KarĢı Mali Mesuliyet Sigortası
Genel ġartları'nın "3-A.8-a" maddesi aksine aĢağıda yazıldığı
Ģekilde geniĢletilmiĢtir:
Sigortalı tarafından yürütülen hizmetler sırasında, hizmet verilen
binada ya da iĢyerinde sigortalının bakım, gözetim, denetimi altında
bulunan malların görebileceği zararlara iliĢkin olarak, üçüncü
kiĢiler tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri, ilgili ek
teminatın karĢısında yazılı değer kadar teminat kapsamına
eklenmiĢtir. Bu ek teminat hırsızlık teminatını kapsamaz.
KLOZLAR
PRĠM ÖDEMELERĠ VE POLĠÇE ĠPTAL KLOZU
Bu poliçe uyarınca bir defada ödenmesi gereken prim ile prim
borcunun taksitle ödenmesinin kararlaĢtırıldığı hallerde primin ilk
olarak ödenmesi gereken kısmı sözleĢme yapıldıktan sonra, en geç
poliçenin teslimi üzerine ödenir.
Sigorta priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye ĠĢ Bankası ġubesi,
Anadolu Sigorta Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlükleri veya sigorta
sözleĢmesinin kurulmasında aracılık etmiĢ olan yetkili acentedir.
Prim ödemesi banka dekontu, makbuz karĢılığında nakit olarak, kredi
kartıyla, Türkiye ĠĢ Bankası interaktif iĢlemleri fatura talimatı
yöntemi kullanılarak veya havale yapılarak gerçekleĢtirilebilir. Bu
sayılanlar dıĢındaki yerlere veya yukarıda sayılanlar dıĢında
yöntemlerle yapılan ödemeler, prim borcunu ortadan kaldırmaz.
Poliçe
7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiĢtir
Sayfa:
5
MERSĠS NO: 2136-7142-9673-9572
YENĠDEN BASIM
ĠġLETME_SORUMLULUĞU_SĠGORTA_POLĠÇESĠ_________________________________
Poliçe_No_:_168117915_4_______________________MüĢteri_No_:___33291526
Havale yapıldığı takdirde ilk prim, havale edilen tutarın
sigortacının serbest hesaplarına intikal ettiği anda ödenmiĢ sayılır
ve sigortacının sorumluluğu da bu anda baĢlar. Sigorta ettiren
tarafından primin ilk taksitinin (peĢinatın) veya tamamının kredi
kartı ile ödenmesi ve sigorta ettirene kredi kartından bu tutarın
tahsil edilmesi için süre tanınmasının kararlaĢtırıldığı hallerde,
sigortacının sorumluluğu ilk taksitin (peĢinatın) veya tamamının
kararlaĢtırılan günde kredi kartından çekilmesi ile baĢlayacaktır.
Kredi kartı ile blokeli ödeme halinde, kredi kartından prim
alacağının karĢılığının bloke edilmesi anında ödeme yapılmıĢ
sayılır.
Primin ilk kısmını izleyen sonraki taksitlerin hangi tarihlerde
ödeneceği poliçe üzerinde belirtilmiĢtir. Sigorta ettiren bu tarihte
ödeme yapmamıĢ olursa temerrüde düĢer ve sigortacı temerrüde iliĢkin
haklarını kullanarak sigorta sözleĢmesini feshedebilir.
Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleĢmesinin
feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği
süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası
sigorta ettirene iade edilir.
Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaĢtırıldığı hâllerde,
riziko gerçekleĢince, ödenecek tazminata veya bedele iliĢkin
primlerin tümü muaccel olur....
Sigorta ettiren ve sigortalı, iĢ bu poliçe bilgileri ile bu poliçe
kapsamında gerçekleĢebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde
sigorta Ģirketinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve diğer
ilgili kurum ve kuruluĢlara iletmesine açık onay verirler.
Yaptırım Klozu
BirleĢmiĢ Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika BirleĢik Devletleri
tarafından yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler
uyruklu kiĢiler ve menĢeli Ģirketlerin, bu sigorta sözleĢmesinde
baĢtan itibaren veya sonradan herhangi bir Ģekilde hak sahibi
olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler
uyruklu kiĢiler ve menĢeli Ģirketlerin, bu poliçede sigorta
ettiren, sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibi
olarak gösterilmiĢ olması hâlinde veya sigorta konusu menfaat
sonradan kendilerine ait olmaya baĢlamıĢ veya herhangi bir Ģekilde
sigortadan doğan haklar kendilerine hangi Ģekilde olursa olsun
devredilmiĢ veya intikal etmiĢ bulunduğu takdirde dahi, sigorta
Ģirketi her türlü teminat sağlama ve ödeme yükümlülüğünden kurtulmuĢ
olur ve hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz.
Poliçe
7 sayfa, 1 asıl ve 0 kopya olarak düzenlenmiĢtir
Sayfa:
6
MERSĠS NO: 2136-7142-9673-9572
YENĠDEN BASIM
ĠġLETME_SORUMLULUĞU_SĠGORTA_POLĠÇESĠ_________________________________
Poliçe_No:_168117915_4_________________________MüĢteri_No:_0033291526
ÖNEMLĠ_UYARILAR
Poliçe Kapsamı:
Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi, sigorta ettirenin ve sigortalının kendi açıklamalarına dayanarak ve beyanlarının doğruluğuna güvenerek düzenlediği iĢbu poliçede belirtilen güvenceleri, poliçede sayılan ve poliçe ile birlikte sigorta ettirene teslim edilen genel
Ģartlar, özel Ģartlar ve klozlar çerçevesinde sağlar.
ĠĢbu poliçe ile sigortalıya sağlanan sigorta teminatı, poliçede ve
sigorta genel ve özel Ģartlarında teminata dahil olduğu belirtilmiĢ
olan hususlarla sınırlıdır. Teminata dahil olduğu açıkça öngörülmüĢ
bulunan hallerin dıĢındaki hiç bir hal, teminat dıĢında kalan haller
arasında ayrıca sayılmıĢ olmasa dahi, kesinlikle sigorta koruması
altında değildir.
Sigorta Primi Ödemelerinizi;
* Makbuz karĢılığı veya kredi kartı talimatı ile acentenize,
* Türkiye ĠĢ Bankası interaktif iĢlemleri fatura ödeme talimatı ile,
* Türkiye ĠĢ Bankası ġubeleri aracılığı ile,
* Doğrudan Anadolu Sigorta'ya yapabilirsiniz.
Ödemenin Belgelendirilmesi:
Ödemeleriniz karĢılığında tarafınıza verilen, tüm makbuz ve benzeri
belgelerin, hasarınızın ödenmesinde Ģirketimize ibrazı zorunludur.
Önerilerinizi 'www.anadolusigorta.com.tr' adresli web sitemizdeki
'Bilgi Hattı' bölümünden bizlere iletebilirsiniz.
Sigorta ettiren ve sigortalı, iĢ bu poliçe bilgileri ile bu poliçe
kapsamında gerçekleĢebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde
sigorta Ģirketinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve diğer
ilgili kurum ve kuruluĢlara iletmesine açık onay verirler.
Zorunlu poliçeler dıĢındaki kredi kartı tahsilatlarında
Maksimum özellikli bir kart ise , Maxipuan: %
0,5
Download

Poliçe - YST Kimya İlaçlama şirketi