AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Tel : 312-287 80 30 312-287 74 65 312-292 59 00 Fax: 312-287 74 66
[email protected]
www.turavak.org.tr
Türkiye Avukatları Vakfı Kuruluşudur.
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
TEMİNAT LİMİTİ
MUAFİYET
BRÜT PRİM
25.000 TL.
50.000 TL.
100.000 TL.
150.000 TL.
200.000 TL.
250.000 TL.
300.000 TL.
350.000 TL.
400.000 TL.
450.000 TL.
500.000 TL.
1.000 TL.
1.000 TL.
1.000 TL.
1.000 TL.
1.000 TL.
1.000 TL.
1.000 TL.
1.000 TL.
1.000 TL.
1.000 TL.
1.000 TL.
483 TL.
525 TL.
630 TL.
840 TL.
998 TL.
1.050 TL.
1.155 TL.
1.260 TL.
1.365 TL.
1.418 TL.
1.470 TL.
NOT!!! Tabloda belirtilen primlerimiz Sigortalı Avukat yanında çalışan en fazla 2
avukat için geçerlidir.3 ve daha fazla Avukat için fiyat değişiklik gösterecektir.
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Ana teminatlar:

Mesleki Sorumluluk
Meslek mensubunun;




İhmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak
yerine getirememesi;
Mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya
ihmaller;
Yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan
verme,
Gizliliği ihlal gibi fiiler sonucu müvekkillerinin
kendisinden talep edecekleri tazminatlar teminat
altındadır.
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Hakaret
Sigortalının kasıtlı olmayarak başkalarına hakaret etmesi
nedeniyle oluşan hasar talepleri teminat altındadır.

Manevi Tazminat Talepleri
Sigortalıya karşı yapılabilecek tüm manevi tazminat
talepleri teminat altındadır.

Savunma masrafları
Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin
savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

YARGI BENZERİ MASRAFLAR TEMİNATI
“Savunma Masrafları” Sigortalı’ya karşı soruşturma yetkisine
sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip
herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından
yapılan herhangi bir şikayetin Sigortalı tarafından ya da Sigortalı
adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi
safhasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları
kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Bu ek teminat, 50,000TL tutarında bir Alt Sorumluluk Limiti’ne
tabidir. Bu alt limit, Sorumluluk Limiti’nin bir parçası olup ve
buna eklenmeyecektir.
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
İLETİŞİM MASRAFLARI TEMİNATI
Sigortacı, Sözleşme Dönemi içerisinde Sigortalı tarafından:
police altında teminat altına alınmış bir Talep nedeniyle Sigortalı’nın
itibarına gelen zararı hafifletmek için; ya da
Sigorta Ettiren’in herhangi bir ortak, direktörü ya da yöneticisinin
maluliyeti ya da beklenmedik ölümüne bağlı olarak Sigorta
Ettiren’in katlanacağı herhangi bir potansiyel iş durması
masraflarını hafifletmek amacı ile yapılan İletişim Masrafları’nı
karşılayacaktır:
Bu ek teminat, 50,000TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk
Limiti’ne tabidir. Bu alt sorumluluk limiti, Sorumluluk Limiti’nin bir
parçası olup ve buna eklenmeyecektir.
TEVKİL TEMİNATI!!!


Sigortalının ilgili vekaletnamesinde tevkil yetkisi
uyarınca poliçede tanımlı “sigortalı” haricinde yetkili
kıldığı avukatların, tazminat ödeme yükümlülüğünü
doğuracak eylemleri teminat kapsamındadır.
Poliçede “sigortalı” tanımında sayılan gerçek ve tüzel
kişiler haricinde tevkil yetkisi kullandırılarak yetkili
kılınan avukatlara ödenen tazminat rücuya tabidir.
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

“5 YIL” GERİYE YÜRÜRLÜK
Sigortalının, poliçe başlangıcından itibaren geçmiş “ 5 yıl ”
içerisinde mesleğini icra ederken yaptığı ve bilgisi dahilinde
olmayan hatalı eylemler sonucu poliçe dönemi zarfında “ilk kez”
kendisine karşı talepte bulunulması koşuluyla oluşan hasar talepleri
teminat altındadır.

“2 YIL” UZATILAN BİLDİRİM SÜRESİ
Sigortacı’nın yenilememesi durumunda Sigorta Ettiren bu
yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 24 ay içinde,
ilk kez bu dönemde Sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmak şartı ile
herhangi bir Talep’i Sigortacı’ya ihbar etmek hakkına sahiptir.
Sigortalı tarafından prim ödenmemesi veya bu poliçe koşullarına
aykırılık da bulunulması ve bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi
halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmayacaktır.
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

EMEKLİLİK/MESLEĞİ BIRAKMA TEMİNATI
Sigortalı’nın Sözleşme Dönemi içerisinde vefat, sakatlık ya da emeklilik
durumuna bağlı olarak Mesleki Hizmetler ine son vermesi
durumunda;
(i) Sigortalı, mesleki faaliyetini bırakmasını takiben 2 (iki) yıl bildirim
süresine hak kazanacaktır. Bu 2 (iki) yıl içerisinde Sigortalı, aleyhine
yapılabilecek tazminat taleplerini, Sözleşme Dönemi ya da 2 (iki) yıllık
bildirim süresi içerisinde bildirebilecektir.
(ii) Bu poliçedeki teminat Geriye Yürürlük Tarihi nde ya da sonrasında
ve Sigortalı’nın mesleği bırakmasından önce gerçekleşen Hatalı
Eylem ler için geçerli olacaktır.
Bu zeyilnamenin amacına istinaden 2 yıllık bildirim süresi;
(i) Bu sigorta poliçesinin ya da teminatlarının başka bir sigorta şirketi
tarafından yenilenmesi ya da değiştirilmesi durumunda,
(ii) Sigortalı mesleği bıraktığı tarihi yazılı olarak bildirmez ise
uygulanmayacaktır.
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Ek teminatlar:


KAYIP DÖKÜMANLAR:
Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak
poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş,
bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan müvekkillere ait
dökümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul
orandaki masraf ve giderleri karşılar.
Bu ek teminat, 100,000 TL tutarında bir maksimum Alt
Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Poliçe teminat limiti’nin 100,000
TL’den küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri
çalışacaktır.
Bu İlave kapsamındaki her bir Talep için poliçede
belirtilen muafiyet uygulanacaktır.
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
5 yıl geriye yürürlük nasıl çalışır?

Meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5
yıl içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi
içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat
kapsamındadır.

Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak bildiği ve
beklediği hasarlar kesinlikle ve kesinlikle teminat dışıdır.
2005
Geriye yürürlük periyodu
Hatalı eylemin gerçekleştiği zaman
2010
Poliçe dönemi
2011
Hasar talebinin oluştuğu ve
sigortacıya bildirilmesi
gereken dönem
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK
SİGORTASI
PROGRAMIN ÖNEMLİ KOŞULLARINDAN BAZILARI





Meslek mensubunun sadece Türkiye sınırları içerisinde verdiği
mesleki hizmetler teminat kapsamındadır.
Yıllık cirosu 500.000TL’den fazla olan meslek mensupları ayrı bir
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık
gösterebilir.
Vergi levhası sahibi avukat sayısının 2’den fazla olduğu ve/veya vergi
levhası sahibi avukat sayısı/SGK lı çalışan avukat sayısı oranının
½’den küçük olduğu durumlarda programdan ayrı bir değerlendirme
söz konusu olacaktır.
Şirket satın almaları/birleşmeleri ile ilgili hizmet veren;
müşterilerinize kurumsal finansman ve/veya yapılandırılmış
finansman hizmeti veren; Türkiye dışındaki ülkelerdeki yasa
ve kanunlarla ilgili alanlarda da hizmet veren; meslek
mensubunun hastalık, vefat, sakatlık durumlarında işlerini
yürütecek başka bir avukatın bulunmaması durumlarında,
meslek mensupları farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI




Sigortalının vefat, hastalık, sakatlık durumlarında
sigortalının yerine bakacak kişinin isminin belirtilmesi
gerekmektedir.
Yetkili mahkemeler T.C. Mahkemeleridir.
500.000TL’den fazla yıllık teminat limiti veya yurtdışı
teminatı talep eden meslek mensupları ayrı bir
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve
muafiyetler farklılık gösterebilir.
Bir şirket tarafından bordrolu olarak çalışan
avukatlar bu programa dahil olmayacaktır.
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
AIG SİGORTA’NIN FARKLILIĞI

Geriye dönük 5 yıl içinde yapılan hatalardan dolayı poliçe döneminde
gelen hasarların meslek mensubunun poliçe öncesinde bu durumdan
haberdar olmaması veya bilmemesi şartı ile teminat altına alınması

Poliçede belirtilen şartlar uyarınca “2 yıl” uzatılan bildirim süresi
uygulaması

Meslek mensubuna karşı yapılacak “manevi tazminat talepleri” teminat
altındadır.

Yargı Benzeri Masraflar Teminatı

Tevkil teminatı

İletişim Masrafları Teminatı

Emeklilik/Mesleği Bırakma Teminatı
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI



HASAR DURUMUNDA ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ ŞAHISIN
(MÜVEKKİLİN) TALEP YAZISI GEREKMEKTEDİR.
HİÇBİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SİGORTALIYA
ÖNCEDEN YAPILMIŞ VEYA HALİHAZIRDA BİR HASAR TALEBİNİ
VEYA BİR HASAR TALEBİNE NEDEN OLABİLECEK HERHANGİ BİR
DURUMUN POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN MAKUL
OLARAK BİLİNDİĞİ HAL VE DURUMLARI TEMİNAT ALTINA
ALMAZ.
Eğer varsa; Erken Ödeme İskontosu uygulanan cezalarda bu
iskonto hasar hesaplamasına dahil edilmektedir.
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Program dahilinde uygulanacak muafiyet;
“1.000 TL”
Not: Program dışında çalışılan teklifler için
uygulanacak prim ve muafiyet tutarları
farklılık gösterebilir.
HASAR EVRAKLARI

Avukat Mesleki Sorumluluk hasarlarında öncelikli olarak hatanın farkedildiği
anda hasar ihbarında bulunulması gerekiyor. Hatalı yapılan işlemden dolayı
sigortalı sorumluluğunu evraklarla/mahkeme kararıyla vb. ispat etmelidir.
İstenilen Evraklar





Sigortalımızın kusura ilişkin detaylı beyanı
Müvekkilin beyanı
Dava dilekçeleri ve davaya ilişkin tüm duruşma tutanakları
Diğer yapılan bildirimler/yazışmalar
Hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe
numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren detaylı beyan
(Hasar ne zaman oldu/içeriği nedir?, Sorumluluğunuz nedir? Hangi
kayıtlar hatalı yapıldı? Hata ne zaman ve kim tarafından
farkedildi?, vb.).



Sigortalı aleyhine dava açılmış ise ihbar ve cevap dilekçeleri, dava sonucunu
bildirir kesin mahkeme kararı
Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap
Sahibi, Hesap Numarası) imza ya da kaşe/imza’lı beyan (Rücu ‘lu hasarlar
dışında, 5.000 YTL’ye kadar olan tazminat ödemelerinde ibraname
gerekmemektedir.)
Hasara konu para cezalarının ödendiğine dair “ödeme makbuzları”
AIG SİGORTA
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ!!!!
Download

Poliçe Detayları İçin Tıklayın