Montaj Sigortaları,
Montaj Bütün Riskler
Bu sigorta teminatı, kuruluş sırasında tesise
monte
edilecek
makinaların,
montajının
başlamasından montaj işleminin bitirilip tesis
faaliyete geçinceye kadar meydana gelen riskleri
temin etmektedir. Teminat inşaat teminatında
olduğu gibi önceden bilinmeyen ani ve harici
tesirler
sonucu
meydana
gelen
zararları
kapsamaktadır.
Montaj ek sözleşme teminatında ,dört haftayı
geçen
tecrübe
devresi
teminat
seçeneği
bulunmakta olup, montaj bittikten sonra 4
haftalık deneme süresi bitiminden ,makinaların
çalışmaya başlayıp test işlemi tamamlandıktan
sonra montaj teminatı biter. Süre yetmez ise
ayrıca süre uzatımı talep edilebilir.
inşaat poliçe teminat
dışı haller arasında,
“monte edilecek
kıymetlerin
bünyelerinde
mevcut döküm,
malzeme kusurları ve
montaj hataları teminat
dışındadır. Ancak diğer
kısımlarda bu sebeple
oluşan zararlar
teminattadır.
Makine
Kırılması
Sigortası
Montajı yapılarak tecrübe devresi sonrası işler hale getirilmiş
makinaların
normal
çalışmaları
sırasında
meydana
gelebilecek zararların da teminat altına alınması gereklidir.
İnşaat ve montajı takip eden sigorta ihtiyacı bu yolla
karşılanmaktadır.
Faaliyette
bulunan
bir
işletmenin
makinalarının da ayrıca makina kırılması sigorta teminatı
altına alınması da mümkündür
Sigortacılar sadece makina kırılması teminatına
sıcak bakmazlar ve ayrıca yangın ve ek teminatlı
sigorta
poliçelerinin
de
yapılmış
olmasını
ararlar.Makina kırılması sigortası oldukça riskli bir
sigorta türüdür ve genelde yangın poliçesi ile
birlikte verilir
Makine
kırılması
sigortası kapsamına, iş
makinaları,
enerji
üretiminde
kullanılan
makinalar,
ağaç,
kimya,tekstil,
maden
sanayinde
kullanılan
makinalar,matbaa
makinaları, atelyelerde
kullanılan makinalar gibi
ağırlıklı olarak mekanik
işlevi yoğun makinalar
dahil edilmektedir
Madde 1.
Teminatın
kapsamına,
poliçede
gösterilen
makinaların,deneme
devresinden sonra, gerek çalışır
halde ve gerekse dururken veya
temizleme,
revizyon,değiştirme
halinde iken beklenmedik her türlü
sebepten ileri gelecek hasarlar dahil
bulunmaktadır. Bu haller madde
içinde şöyle sayılmıştır;
•
•
•
•
•
•
•
•
işletme kazalarından,
modelin,imalatın,montajın,malzemenin,kalıbın,d
ökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,
yağlama kusurlarından,
elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri
neticesi kısa devre, şerare,voltaj yükselmesi ile
izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin
dolaylı etkilerinden,
tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,
santrfüj kuvvetinden husule gelen
parçalanmalardan,
buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su
noksanlığından,
su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya
soğumadan,
• Madde 2.
Ek Sözleşme İle Teminata Alınabilecek Haller,
a) fiziki infilak,
b) makinelerin temel ve kaideleri,
c) teminat kapsamına giren sebeplerden dolayı
meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği seri
vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai,
tatil günü ücretleri,
d) grev, lokavt, kargaşalık,halk hareketleri
nedeniyle oluşan zararlar,
e) terör eylemlerinin doğrudan sonucu oluşan
hasarlar
• Açıklamalar:
a)
İşletmenin
yangın
sigorta
poliçesi
de
yapılmışsa (sigortacıların
genellikle makine kırılması
sigortasından önce yangın
sigortası poliçesi teminatı
verme
yolunu
tercih
ettiklerini
belirtmiştik)
fiziki infilak ek teminatını
almaya gerek yoktur
b) Bazı makinelerin düzenli, titreşimlerin
azaltılmasını sağlamak üzere özel kaide ve
temel kullanılması gerekebilir. Bunlar ayrıca
bedeli
de
gösterilerek
teminat
altına
alınmalıdır
c) Hasarlı parçaların temini ve bunlar için
harcanacak işçilik vs. masraflar zaten tazminat
hesaplamaları içinde olacaktır. Ancak bazı
parçaların uzak yerlerden ve özel araçlarla
getirtilip, sökülüp takılmaları ve ekstra işçilik
masrafları yapılması gerekebilir.Bu tür haller için
bu teminat poliçeye eklenebilir.
d) Poliçede belirtilmiş
makineleri
korumak
üzere bu ek teminat
tercih edilebilir. Ancak
yangın poliçe teminatı
yanında alınmış bu ek
teminat, tüm işletmeyi
bu riske karşı korur
durumda olacaktır.
• Madde 3. Teminat Dışındaki
Haller,
a) savaş, iç savaş,istila,isyan
gibi olaylar sonucu doğan
kayıplar,
b) nükleer rizikolar sonucu
doğar hasar ve kayıplar,
c) kamu otoritesi tarafından
yapılacak tasarruflar sebebiyle
doğmuş kayıplar,
d) yangın dolayısıyla yapılan
söndürme, kurtarma eylemleri
ve yıldırımın tesiri ile doğacak
hasarlar,
e) kar kaybı ve mali sorumluluk nedeniyle
oluşacak zararlar,
f) hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşacak
hasarlar,
g) toprak kayması, çığ,deprem,sel ve su baskını
gibi doğal afetler sonucu oluşan kayıp ve zararlar,
h) makinelerin normal işlemesinden ve mutad
kullanılmasından
doğan
aşınma
ve
yıpranmalardan,
çürüme,
paslanma,
buhar
kazanlarında
kireçlenme,çamurlanma
gibi
işletmede doğrudan meydana gelen etkilerden,
atmosferik
şartların
neden
olduğu
geçici
bozulmalardan oluşan zararlar,
• Madde 4. Sigorta bedeli ve ayarlanması,
Sigorta
bedelinin
tespiti
makine
kırılma
sigortalarında farklı bir durumdadır.
Bu maddeye göre, sigorta bedelinin varsa
nakliyat, gümrük, montaj,vergi,harç masrafları
dahil olarak makinenin yeni ikame bedeline eşit
olacaktır.Yani makine sigorta bedeli makine için
harcanmış tüm giderler dahil olarak hesaplanacak
ve bu bedel itibariyle poliçede gösterilecektir.
• Yeni
ikame
bedeli,
ifadesi
metinde
geçmekte olup, bunun anlamı makinenin
günün değerlerine (piyasa rayicine) sigorta
bedelinin uygun bulunması anlamındadır.
Makinenin amortisman uygulanmış bedeli,
rayice göre sigorta tarihinde düşük kalmış
olsa bile poliçede rayiç değer esas alınarak
bu değer gösterilecektir
• Makine kırılması sigortasındaki bu esas yani
ikame
bedeli,
yenisinin
kıymeti
kuralı
mutabakatlı değer esaslı sigorta anlamına gelmez
ve bu tür sigortada bu sebeple mutabakatlı
sigorta yapılmaz.
• Poliçe bedeli bu şekilde, yani yeni ikame bedeline
göre yapılmış ise, (madde 14.) tazminatın hesabı
kurallarına göre,”tazminat hesabında, tamirat
dolayısıyla, eski parça yerine yeni parça
konulması
sebebiyle
tazminattan
indirme
yapılmaz”. Amortisman, eski yeni farkı altında bir
indirim konu edilmez.
• Yeni kıymet, ikame bedeli makine kırılması
sigortasının bir özelliği olup, makine değeri
endeksli poliçe ile koruma altında olsa bile hasar
anında ikame bedeli esas alınır ve sigorta bedeli
bu bedel ile kıyaslanır.
• Muafiyet hükümleri aynı maddede belirtilmiş olup
aksine sözleşme yok ise her hasarın %20 si
sigortalının üzerinde kalır. Sigorta muafiyetsiz
yapılmaz anlamına gelen bu hüküm çerçevesinde
uygulamada bu oran değiştirilebilir ve primi
etkileyen bir olgudur
Elektronik Cihaz
Sigortaları
Günümüzde sanayi ve
ticaret alanında olduğu
kadar günlük yaşantımızda
da yoğun olarak kullanılan,
elektronik devrelerden
oluşan cihazların sigorta
edilmeleri de önem
kazanmış ve elektronik
cihaz sigortaları,
mühendislik sigortalarının
bir kolu olarak gelişmiştir
Teminatın kapsamı Madde 1.Poliçede gösterilmiş
bulunan cihazların, bilgi işlem sistemlerinin
deneme süresinden sonra mutad çalışır halde
iken veya temizleme, bakım esnasında veya
dururken, ani ve beklenmedik her türlü sebepten,
özetle,
a) işletme personeli veya üçüncü kişilerin, ihmali,
kusuru, dikkatsizliği veya sabotajından,
b) sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde
yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
c) hatalı dizayn ve malzemeden,
d) kısa devre, yüksek voltaj veya endüksiyon
akımı etkilerinden,
e) yangın, yıldırım, her türlü infilak ve bunların
neden
olduğu
söndürme
ve
kurtarma
işlemlerinden,
f) kavrulma, kararma, duman ve isten,
Madde 2. aksine Sözleşme İle Teminat Kapsamına
Alınabilen haller,
a)
teminat
kapsamına
giren
nedenlerden
meydana gelen hasarların gerektirdiği mutad
araçlar dışında seri araçlarla yapılan nakliye
masrafları, fazla mesai, tatil günü ücretleri,
b) seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların
poliçede yazılı sigortalı yer dışında kullanım ve
taşınması sırasındaki hasarları,
c) deprem neticesi oluşan hasarlar,
d) grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
sebebiyle oluşan hasarlar,
e) elektronik bilgi işlem sistemlerinde kayıt edilen
bilgiler dahil, manyetik disk bant ve benzeri
ortamın fiziki hasarları,
Teminat dahili haller ile ek sözleşme ile teminata
alınabilecek halleri açıklayalım.
- makina kırılması rizikosu teminatında olmayan
hırsızlık teminatı, elektronik cihazların daha kolay
taşınabilir özelliği nedeniyle,sigorta teminatı
alınması bu poliçede mümkün bulunmaktadır.
• yangın ana teminatı
ve sel su baskını, yer
kayması teminatları da bu poliçede doğrudan
teminat- altındadır. Ancak deprem isteğe bağlı
teminattır.
• - ekpres nakliye, fazla mesai gibi masraflar,
teminat dahilindeki bir hasarı gidermek için ve
azaltmak için yapılmış olmalıdır. Uçak dışındaki
seri araçlarla yapılan nakliye ve bunun için
harcanan mesai poliçe limitine kadar teminatta
sayılır.
-
seyyar cihazlar arasında,
günümüzde
diz
üstü
bilgisayarlar, cep bilgisayarları
ve
cep
telefonları
yaygın
kullanılmaktadır.
Bunlar
ve
benzeri cihazlar riziko adresi
dışında
bulunduğu
sırada
çalınma ve kaza ile hasara
uğrama
halleri,
istenirse
teminata alınabilir. Ancak özel
şartlar (klozlar) dahinde bu
teminat kapsama alınmakta
olup, cihazlar gözetim, kilit
altında tutulmalıdır.
• Madde 3. Teminat Dışında Kalan Haller
a) savaş, iç savaş, isyan gibi olaylar ,
b) nükleer rizikolar,
c) kamu otoritesi tasarruflarından kaynaklanan
hasarlar,
d) kar kaybı ve mali sorumluluklar,
e)
sigortalı kıymetin normal işlemesinden,
kullanılmasından kaynaklanan aşınma, eskime,
korozyon ve oksidasyonlar, atmosferik şartlar
sebebiyle oluşan geçici bozulmalar
Teminat dışı haller makine kırılması sigortası
genel şartlarında, (aksine sözleşme yapılabilecek
haller hariç) belirtilen haller ile aynı konuları
içermektedir.
Sigorta bedeli ve ayarlanması ile ilgili 4. madde
de makine kırılması sigortalarında belirtilen
“ikame
bedeli
“
esasının
uygulandığını
göstermektedir
• Madde 14. tazminat hesaplanmasını açıklamakta
ve makine kırılması sigortaları gibi tazminat
hesabının
yapılacağı
görülmektedir.
Makina
kırılmasında poliçede bir kayıt yoksa muafiyet
hasar tutarından %20 esası bu sigortada yoktur
ve poliçede muafiyet şartı ne ise ona uyulacağını
belirtmektedir
• Elektronik
cihaz
sigortaları da bir mal
sigortası
türü
olduğundan
sigorta
bedeli ve sigorta değeri
ilişkisi bu sigortada da
kurulur. Ancak makine
kırılması ve elektronik
cihaz sigortasında “yeni
kıymet, ikame bedeli “
kuralına göre tazminat
hesabının
yapılması
gerekir
• Dolu Sera
Seraların, dolu veya doluya ek olarak yangın ve
fırtına
(hortum)
riskleri
nedeniyle
uğrayabilecekleri fiziki hasarların yanı sıra,
seralarda yetiştirilen ürünlerin miktarlarında, söz
konusu risklere bağlı olarak meydana gelen
eksilmeleri, poliçedeki sigorta bedeline kadar
temin
eden sigortadır.
Sigorta bedeli; seranın konstrüksiyon ve örtü
bedeli ile, ısıtma, havalandırma, sulama işlerinde
kullanılan cihaz ve tesisatın bedeli ve serada
yetiştirilen ürünlerin üretim devresi sonu itibariyle
ulaşacağı bedelin toplamından oluşmaktadır
• Poliçede temin edilmiş bağlı kalite kaybı, enkaz
kaldırma masrafları poliçe teminatından hariç
olmakla birlikte, ek bir sözleşme ile teminata
dahil edilebilmektedir. Sera sigortalarında dolu
teminatı olmaksızın tek başına fırtına ve yangın
teminatları verilmez.
• Seranın toplam sigorta bedelini belirleyen yapı
malzemeleri ve camların (m2) değeri bildirilmeli
ve ürünlerin çeşidi ve alanı belirtilmelidir.
Sera Sigortası Genel Şartları
Sigortanın Kapsamı
Bu sigorta ile; dolunun seraya vereceği zararlar
ile serada yetiştirilen ürünlerin miktarında
meydana getirdiği eksilme sigorta bedeline kadar
temin olunmuştur
• Sigorta Bedelinin Kapsamı
Sigorta bedeli, aşağıda yer alan değerlerin
toplamından oluşur:
a) Seraların örtü ve diğer yapı malzemesiyle
işçilik ücretleri de dahil toplam değeri,
b) Konstrüksiyonun işçilik ücretleri de dahil
toplam değeri,
c) Isıtma, havalandırma, sulama tesisatı gibi
seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve
tesisatın değeri,
d) Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda
ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi
içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa bu
ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen
değerlerinin toplamıdır.
Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına
Dahil Edilebilecek Haller ve Kayıplar
Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen
zararlar sigortanın kapsamı dışındadır. Ancak
bunlar, ek sözleşme yapılmak suretiyle bu
genel şartlara ilişik klozlar dahilinde teminat
kapsamı içine alınabilirler:
1. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri,
2. Kötü niyetli hareketler,
3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda
belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden
doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini
azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından
yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen
zararlar.
4. Yangın, yıldırım, infilak
5. Fırtına,
6. Deprem ve yanardağ püskürmesi,
7. Kar ağırlığı,
8. Don,
9. Sel ve su baskını,
10. Dahili su basması,
11. Yer kayması,
12. Duman,
Bu
sözleşme
ile
temin
edilen
hallerden
kaynaklansa dahi aşağıdaki kayıplar sigorta
kapsamı dışındadır, Ancak bu kayıplar, ek
sözleşme yapmak suretiyle teminat kapsamı içine
alınabilirler:
1.Teminat kapsamındaki rizikodan doğan kalite
kayıpları,
2.
Faaliyet
durması
veya
aksamasından
kaynaklanan kar kaybı,
3. Enkaz kaldırma masrafları,
Teminat Dışında Kalan Haller
1. Seranın kusurlu planlanmasından ya da planın
kusurlu uygulanmasından ileri gelen zararlar.
2. Sera yapımında kusurlu malzeme kullanılması
ve kusurlu işçilik nedeniyle meydana gelen
zararlar.
3. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı
düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş
olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan,
ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve
askeri hareketler nedeniyle meydana gelen
zararlar
4. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer
yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya
bunlara
atfedilen
sebeplerden
kaynaklanan
radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya
da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati
tedbirlerin sebep olduğu,
5. Kamu otoritesi tarafından sera ve ürün
üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana
gelen bütün zararlar,
Devlet Destekli Sera
Bu sigorta ile, Çiftçi Kayıt
Sistemine entegre edilmiş
Kontrollü Örtü Altı Üretimin
Uygulanmasına ilişkin mevzuata
uygun olarak kayıt altına alınan
ve risk değerlendirmesi
sonucunda sigortaya kabulü
uygun görülen seralara ve
içindeki ürünlere poliçede
belirtilen risklerin doğrudan
neden olacağı maddi zararlar,
sigorta bedeline kadar teminat
altına alınmaktadır. Teminat
altına alınan riskler poliçede
belirtilir
Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları
Sigortanın Kapsamı
Sigorta bedeli, aşağıdaki unsurlardan oluşur:
a) Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda
ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi
içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa, bu
ürünlere ait üretim planına göre söz konusu
ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen
değerlerinin toplamı.
b) Seranın örtü malzemesi ve işçilik ücretleri de
dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden
yapım bedeli.
c) Seranın iskelet ve diğer yapı malzemesiyle
işçilik ücretleri de dâhil eskime payı düşülerek
bulunacak yeniden yapım bedeli.
d) Isıtma, havalandırma, gübreleme, ilaçlama ve
sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru
sayılabilecek cihaz ve tesisatın dâhil eskime payı
düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli.
Teminat Dışında Kalan Haller
a) Seranın kusurlu planlanmasından ya da planın
kusurlu uygulanmasından ileri gelen zararlar.
b) Sera yapımında kusurlu malzeme kullanılması
ve kusurlu işçilik nedeniyle meydana gelen
zararlar.
c) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı
düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş
olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan,
ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve
askeri hareketler nedeniyle meydana gelen
zararlar
d) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer
yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya
bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan
radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya
da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati
tedbirlerin sebep olduğu zararlar. (Bu bentte
geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren
herhangi bir nükleer ayrışım olayını da
kapsayacaktır).
• Sigorta Başvurusunun Kabulü
Sigortacı, sigorta ettiren tarafından verilen
bilgiler ışığında düzenlenen ön bilgi
formunun kendisine ulaşması ile sigorta
başvurusunu kabul eder.
Başvuru sonrası yapılacak risk inceleme
sonucunda tespit edilen bilgiler ile Çiftçi
Kayıt Sistemine entegre edilmiş Kontrollü
Örtü Altı Kayıtlarında yer alan bilgiler
arasında bir uyumsuzluk var ise kayıtlar
güncellendikten sonra Teknik Şartlar, Tarife
ve Talimatlar doğrultusunda poliçe
düzenlenebilir
• Sigortanın Başlangıcı
ve Sonu
Sigorta, aksi
kararlaştırılmadıkça,
örtü, iskelet ve teknik
donanım için poliçede
başlama ve sona erme
tarihleri olarak yazılan
günlerde, poliçenin
düzenlendiği saatte
başlar ve aynı saatte
sona erer.
Serada yetiştirilen ürünler için sigorta teminatı,
her ürün dönemine ait fidelerin ve/veya fidanların
seralara dikimi ile başlar ve hasadın bitmesiyle
son bulur. Bununla beraber sigorta teminatı,
poliçe bitiş tarihinden önce teminat altına alınmış
her bir unsur açısından;
a) Ürünün tam hasara uğraması,
b) Ürünün tamamen hasat edilmesi,
c) İskelet, örtü ve teknik donanımın tam hasara
uğraması,
d) Sözleşmenin feshedilmesi, hallerinde sona erer
Devlet Destekli Bitkisel Ürün
Bu sigorta ile kapsama alınan risklerin açık
alanda yetiştirilen sigortalanmış bitkisel ürünlerde
doğrudan neden olacağı zararlar sigorta bedeline
kadar teminat altına alınmaktadır.
Sigorta
bedeli,
ürünün
ekili/dikili
bulunduğu arazi, ürünün verimi ve birim
fiyatı dikkate alınarak hesaplanan bedeldir.
Referans verimi belirlenmiş ve Tarım
Sigortaları
Havuzu
tarafından
kabul
edilmiş ürünlerde, azami ve asgari
değiştirilebilirlilik oranı ile sınırlı olmak
kaydıyla verim, sigorta ettiren tarafından
beyan edilir. Referans verimi belirlenmemiş
ürünlerin verimi sigorta ettiren tarafından
serbestçe beyan edilir
Devlet Destekli Bitkisel
Ürün Sigortası Genel Şartları
Sigorta bedeli, ürünün ekili/dikili
bulunduğu arazi, ürünün verimi
ve birim fiyatı dikkate alınarak
hesaplanan bedeldir.
Bitkisel ürünün aşağıdaki
belirtilenler dışındaki
kısımları sigortalanmaz
Sigorta bedeli ve kapsamının
hesaplanmasında dikkate
alınacak ürün, bitkinin aşağıdaki
kısımlarından oluşur:
a) Tahıllarda, baklagillerde ve yağlı tohumlu
bitkilerde, dane.
b) Lifli bitkilerde, lif.
c) Pamukta, kütlü pamuk.
d) Ana ürünü gövde olan bitkilerde, gövde.
e) Ana ürünü kök ve yumru olan bitkilerde, kök
ve yumru.
f) Ana ürünü yaprak olan bitkilerde, yaprak.
g) Tohum için üretilen bitkilerde, tohum.
h) Meyvesi yenen ürünlerde, meyve.
i) Çiçeklerde, bitkinin kendisi
Referans verimi belirlenmiş ve Tarım Sigortaları
Havuzu tarafından kabul edilmiş ürünlerde, azami
ve asgari değiştirilebilirlilik oranı ile sınırlı olmak
kaydıyla verim, sigorta ettiren tarafından beyan
edilir. Referans verimi belirlenmemiş ürünlerin
verimi sigorta ettiren tarafından serbestçe beyan
edilir
Ürün birim fiyatı, Tarım Sigortaları Havuzu
tarafından
belirlenmiş
azami
ve
asgari
değiştirilebilirlik oranı ile sınırlı olmak kaydıyla söz
konusu ürünün üretici satış fiyatının son beş yıl
içerisindeki ortalaması dikkate alınarak sigorta
ettiren tarafından beyan edilir. Ürün birim fiyatı
belirlenmemiş ürünlerin fiyatı, sigorta ettiren
tarafından serbestçe beyan edilir.
İsteğe Bağlı Olarak Teminat Kapsamına
Alınabilecek Haller ve Kayıplar
a) Don olayının doğrudan doğruya ürün
miktarında meydana getirdiği eksilme,
b) Dolu riskinin ürün kalitesinde meydana
getirdiği eksilme.
Teminat Dışında Kalan Haller
a) Hasatları yapılarak bağ, bahçe ve tarlada
bırakılmış veya kaldırılmış ürünlerde meydana
gelen hasarlar.
b) Her ne nedenle olursa olsun, hasat gecikmesi
sonucunda üründe meydana gelen hasarlar.
c) Dolu dışındaki yağışların ürünlere doğrudan
verdiği zararlar
e) Sigortalının veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin
kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan hasarlar ve
kayıplar.
f) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın
yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen
sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite
bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati
tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (Bu bentte geçen
yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir
nükleer ayrışım olayını da kapsar).
g) Kamu otoritesi tarafından sigorta konusu yer ve ürünler
üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen
bütün hasar ve kayıplar.
h) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve kötü
niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı
hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar.
Muafiyet ve Müşterek Sigorta
Meydana gelen zararın, ürün
sigorta bedelinin belli bir oranına
veya miktarına tekabül eden
kısmının
tazmin
edilmemesi
kararlaştırılabilir.
Birinci
fıkrada
belirtilen
muafiyetin yanı sıra, sigorta
ettirenin belirli bir müşterek
sigorta oranıyla hasara iştirak
etmesi kararlaştırılabilir.
Belirlenen muafiyet ve müşterek
sigorta
oranı
poliçenin
ön
yüzünde belirtilir.
Sigorta Başvurusunun Kabulü
Sigortacı, sigorta ettiren tarafından doldurulan ön bilgi
formunu Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtları ile teyit ederek,
sigorta ettirenin başvurusunu kabul eder ve poliçeyi
düzenler.
Sigorta ettirenin beyanı ile Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerinin
farklı olması durumunda, poliçe Çiftçi Kayıt Sistemindeki
bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.
Sigorta
ettiren,
sigorta
başvurularını
aksi
kararlaştırılmadıkça, ürünlere, risklere ve coğrafi bölgelere
göre Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirlenmiş olan
tarihlerden önce yapar
Sigorta Teminatının Başlangıcı ve Sonu
Sigorta teminatı, Teknik Şartlar, Tarife ve
Talimatlarda belirtilen bitki gelişme evresinde
başlar.
Sigorta teminatı, her hal ve koşulda poliçede
belirtilen bitiş tarihinde sona ermek kaydıyla,
poliçe bitiş tarihinden önce;
a) Ürünün tam hasara uğraması,
b) Ürünün tamamının hasat edilmesi,
c) Sözleşmenin feshedilmesi hallerinde sona erer
Devlet Destekli Su Ürünleri
Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri
Kayıt Sistemine kayıtlı tesislerde yetiştiriciliği
yapılan su ürünleri türlerinde meydana gelen
zararlar teminat altına alınmaktadır.Teminat altına
alınan riskler poliçede belirtilir.
Bu sigorta ile;
Sigortanın başlangıcından önceden mevcut olan
hastalıklar ve poliçe başlangıç tarihinden itibaren
14 günlük bekleme süresi içinde ortaya çıkan
(paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve
mantari) hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü
hastalık,
• Yetiştiricinin kontrolü dışındaki
kirlenme ve zehirlenmeler,
• Her türlü doğal afet,
• Kazalar,
• Predatörler,
• Alg patlaması nedeniyle meydana
gelen ölümler ve fiziksel kayıplar
sonucu sigortalının doğrudan
doğruya uğradığı maddi zararlar
temin edilmektedir.
SORULAR
1)Montaj teminatı nezaman biter?
a)5 haftalık deneme süresi bittikten sonra
b)Test işlemi bittikten sonra
c)4 haftalık deneme süresi bittikten sonra
d)4 haftalık deneme süresinden sonra test
işleminin bitmesiyle
e)Montaj bittikten sonra
•CEVAP:D
2)Aşağıdakilerden hangisi makine kırılma sigortası
kapsamına giren makinalardan değildir?
a)Matbaa makinaları
b)Enerji üretiminde kullanılan makinalar
c)Tarım alanlarında kullanılan makinalar
d)Maden sanayiinde kullanılan makinalar
e)İş makinaları
• CEVAP:C
3)Aşağıdakilerden hangisi dolu sera sigorta bedeli
arasında bulunmaz?
a)Ürünlerin yetişmesindeki artış bedeli
b)Seranın konstrüksiyon ve örtü bedeli
c)Isıtma ve havalandırma işlemlerinde kullanılan
cihaz bedeli
d)Sulama işlemlerinde kullanılan tesisat bedeli
e)Ürünlerin üretim devresi sonunda ulaşacağı
bedel toplamı
• CEVAP:A
Download

Montaj Sigortaları - Personel Web Sistemi