®
Turquality ve Marka Destek
Programı
Turquality
•
•
•
•
®
Programı
Dünyanın İlk ve Tek Devlet Destekli Marka Geliştirme Programıdır.
Programın amacı, dünya markası olabilecek Türk Markalarını
oluşturmaktır.
Rekabet avantajı olan ürün gruplarına yönelik üretim, pazarlama,
satış, satış sonrası hizmetleri içeren, bu süreçleri geliştirmeyi
hedefleyen ve firmaları küresel rekabete hazırlayan bir destek
programıdır.
Bu projede Firmalardan beklenen;
– Organizasyonel mükemmellik düzeyi
– Yüksek markalaşma potansiyelleridir
Turquality programı kapsamında 90 Türk firması, 102 markayla
dünyadaki krize rağmen "en iyiler " kulübüne girmeyi başardı…
Turquality
•
®
Programı
Programın Hedefleri Nelerdir?
– Olumlu Türk Malı imajının oluşturulması
– Markalaşma potansiyeli olan ürünlerimizin dış pazarlarda tanıtımı ve
tutundurulması
®
– Turquality
programı çerçevesinde yeni bir Akreditasyon sistemi
oluşturulmasıdır.
– Türk Markalarını, tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde desteklemek
– Küresel rekabet için eğitim, danışmanlık ve rehberlik (Coaching)
hizmeti vermek
•
İletişim Stratejileri
– Yurtdışında programın
düzenlemek
içeriğinin
anlatıldığı
tanıtım
programları
– Yurtiçi tanıtım faaliyetleri ile potansiyel olan daha fazla firmanın
katılımını sağlamak
Programın Amacı
 Ulusal ve Uluslararası Rekabet Gücünün Sürekliliği
– Turquality
®
veya
marka
çalışmaları
ile
şirketin
iç
süreçlerini
verimlileştirerek rekabet avantajı sağlamak.
– Faydalanılacak desteklerle rekabet gücünün sürekliliğini sağlamak.
 Süreçlerin İyileştirilmesi Yoluyla Sağlanan Fayda
– Maliyetleri düşürmek.
– Hızlı cevap verilmesini sağlamak.
– Rakiplere göre farklılaşmak.
 Şirketin kurumsallaşmasını sağlamak
Programın Kapsamı
•
•
•
•
Marka/markaların gelişimlerine yönelik strateji, operasyon,
organizasyon ve teknoloji çalışmalarına destek olmak.
Yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek suretiyle insan
kaynaklarını güçlendirmek, marka potansiyelini ve bilincini
artırmak.
İşletmeyi sürekli analiz ederek, kaynakların etkin ve verimli tahsis
edilmesini sağlamak.
Firmaların Marka/Markalarını Turquality® veya Marka Teşvik ve
Desteklerinden faydalandırmak,
Programın Hedefleri
•
•
•
•
Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda
finansal kaynak sağlamak suretiyle, markalaşmasını hızlandırmak.
Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının
gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji
danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine
yönelik eğitim desteği vermek suretiyle toplam insan kaynaklarını
güçlendirmek.
İletişim ve tanıtım faaliyetleri ile yurtdışında olumlu Türk malı
imajının oluşturulması ve tutundurulmasını sağlamak.
®
Turquality
İhracatta Yüksek Katma Değerin Anahtarı
Turquality
®
Turquality® Vizyonu
•
Turquality®“10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonuyla;
Sadece parasal bir destek olmaktan öte, global marka olma
Potansiyeline sahip Türk markalarını her aşamada geliştirmek ve
desteklemek.
Turquality
•
•
®
Misyonu
Güçlü global markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını arttırmak.
Geliştirilen Türk markaları eliyle “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin
itibarını güçlendirmek.
®’
Turquality nin Şartları
Marka Tescil Belgesi
• Yurtiçi tescil belgesi sahibi olmak.
• Yurtdışı Hedef Pazar ülkelerinden en az birinde tescil sahibi olmak.
İhracat Zorunluluğu
• Yaklaşık 2 Milyon USD arası ihracat hacmine sahip olmak.
Mükemmel Yönetim Modeli
• Turquality olgunluk seviyesinde 4.seviyede olmak.
Program Aşamaları Nelerdir ?
•
•
•
•
www.turquality.com sitesi üzerinden ön yeterlilik anketi doldurulur.
Bu aşamada kurumsal yapısı üst düzeyde olan firmalar
belirlenmeye çalışılır.
85 ve üzeri puan alındığında harç ödenerek resmi başvuru yapılır.
5 Ayrı denetim firması tarafından
yapılan denetim/inceleme
neticesinde:
– 3-3,5 puan alınması durumunda marka destek programına,
®
– 3,5-4 puan alındığında Turquality destek programına kabul edilir.
Stratejik iş planı hazırlanarak Ekonomi Bakanlığı’na sunulur ve
destek alınmaya başlanılır.
Kurumsal olarak yeterlilik sorunu yaşayabilecek firmaların yönetim
danışmanlığı alarak belirli bir süreç içinde bu programa hazırlanması
tavsiye edilir.
•
Program Aşamaları Nelerdir ?
•
Programa kabul edilen firmalar için iki temel destek programı
bulunmaktadır.
– Marka Destek Programı
®
– Turquality Destek Programı
Marka destek programı 4 yıl, Turquality® 5 +5 yıl sürelidir. Firmalar
yalnız birisinden yararlanabilir.
Program Aşamaları Nelerdir ?
ULUSLARARASI
MARKALAR
Turquality®
ALACAK MARKA
5+5
YIL
1. Seviye
Marka
Destek
Programı
2. Seviye
Turquality®
Destek
Programı
4 YIL
POTANSİYEL
ULUSLARARASI
MARKALAR
Turquality
®
Hazırlık Çalışması
•
1. Aşama: Turquality® veya Marka Olgunluk Seviyesinin Analizi
•
2. Aşama: Belirlenen Seviyelere Göre İş Planı ve Çalışma
Takviminin Hazırlanması
•
3. Aşama: İş Planı ve Çalışma Takvimi çerçevesinde Olgunluk
Seviyelerinin Turquality Seviyesine çıkarılması
İnceleme Başlıkları Nelerdir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi,
Marka Yönetimi,
Marka Performansı,
Tedarik Zinciri Yönetimi
Pazarlama - Müşteri ve Ticaret Yönetimi,
Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme,
Finansal Performans,
Organizasyonel Yapı ve İnsan Kaynakları Yönetimi,
Kurumsal Yönetim,
Bilgi Sistemleri Yönetimi
İnceleme sonucunda yeterli bulunan firmalar destek programlarından
birine kabul edilir.
®
Turquality
Seviyeleri
1. Seviye
Firmanın belirlenen performans unsurunda,
yeterli yetkinliği sahip olmadığını veya zayıf
olduğunu göstermektedir.
2. Seviye
Firmanın belirlenen performans unsurunda
yetkinliklerinin oluşmaya başladığını, ancak eksik
yönlerinin ağır bastığını göstermektedir.
3. Seviye
Firmanın belirlenen performans unsurunda iyi
düzeyde olduğunu, ancak en iyi uygulamalar ile
kıyaslandığında geliştirilmesi gereken önemli
noktaların olduğunu göstermektedir.
4. Seviye
Firmanın belirlenen performans unsurunda
yetkinliğinin oldukça iyi bir düzeyde olduğunu ve
spesifik iyileştirmeler ile çok önemli rekabet
avantajı elde edeceğini göstermektedir.
®
Turquality
1. SEVİYE
MARKA
PERFORMANSI
FİNANSAL
PERFORMASN
STRATEJİK
PLANLAMA
MARKA
YÖNETİMİ
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME
PAZARLAMA, MÜŞTERİ,
TİCARET YÖNETİMİ
TEDARİK ZİNCİRİ
YÖNETİMİ
İNSAN
KAYNAKLARI
KURUMSAL
YÖNETİM
BİLGİ SİSTEMLERİ
2. SEVİYE
Seviyeleri
3. SEVİYE
4. SEVİYE
Mevcut Durum Analizi
Proje Planı
(Süre: 4-6 Hafta)
• 10 Temel Turquality Kriterine Göre Şirketin Mevcut Yeterliliği
sorgulanacak, organizasyonun fotoğrafı çekilecektir.
Kriter Bazında Yetkinlik Geliştirme Süreci
(Süre: 5-8 Ay)
•
•
•
•
Tüm planların tamamlanması
Süreç ve prosedürlerdeki eksiklerin tamamlanması
Kurumsal performans verilerinin toplanması
Markanın yurt dışı satış ve konumlanma stratejilerinin
incelenmesi ve geliştirilmesi
Dış Denetime Hazırlık
(Süre: 2-4 Hafta)
Denetim öncesi son kontrollerin yapılması, süreçlerde ilgili
personelin hazırlanması ve denetim sürecince destek verilmesi
Turquality® Beklentileri
TURQUALITY
ŞİRKET BEKLENTİLERİ
Satış Hacmi ve Performansının
Arttırılması,
Verimlilik ve Karlılığın
arttırılması,
Yurt dışı pazarlara açılma ve
yeni müşteriler yaratma,
Yurt dışı organizasyon ve
teşkilatlanma,
Tanıtım Desteği,
AR-GE’nin Desteklenmesi,
Üründe Karlılığın Geliştirilmesi,
Markaya Devlet Desteği ile
sahip çıkılması,
Teşviklerden istifade sürecinin
basitleştirilmesi,
TURQUALITY
KAZANIMLARI
ŞİRKET
BEKLENTİLERİ
Türkiye’den Yeni Dünya
Markaları çıkarmak,
Global Pazar Vizyonlu firma ve
markalarının desteklenmesi,
Potansiyel Markaları Devlet
Desteği ile global pazarlarda
kollamak,
Destek kapsamındaki Markalara
hızlı destek vermek,
Türkiye’nin Devlet olarak
Markalarına sahip çıktığını
göstermesi,
Yüksek yoğunluklu Rekabetlerin
yaşandığı Global Pazarlarda
Türk ürünlerine sahip çıkılması,
Destek Oranları ve Limitleri
TURQUALITY® DESTEK PROGRAMI
Turquality® destekleri
•
•
Kurumsal yapısı oturmuş ve uluslararası rekabet koşullarına uygun
firmalar doğrudan alınabilirler
Marka destek programında eksiklerini tamamlayan daha kurumsal
firmalar bu destek kapsamına alınırlar.
Destek süresi beş yıldır.
Desteklerde üst limit olmaksızın destek oranı %50’dir
Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım,
Marka Tesciline İlişkin Harcamalar
•
•
Yurt içi ve yurt dışındaki:
– Marka-patent giderleri
– Danışmanlık giderleri
– Marka inceleme ve araştırma giderleri
– Tescil edilen marka ile ilgili tüm giderler desteklenir. (posta,
avukatlık vb.)
Ayrıca belge alınamayan başvurularda destek kapsamındadır.
ÜST LİMİT OLMAKSIZIN YILLIK %50 ORANINDA DESTEKLENİR.
Kalite Belgeleri Destekleri
•
Türk akreditasyon kurumu ve Avrupa akreditasyon kurumu ve
karşılıklı tanıma anlaşması yaptığı kurumların yapmış olduğu
– Kalite belgeleri
– İnsan can ve mal güvenliğini gösterir kalite
işaretlemelerine yönelik belgeler destek altındadır.
•
belgeleri
ve
Bu belgelere yönelik:
–
–
–
–
–
–
Test
Müracaat ve doküman inceleme
Belgelendirme tetkik
Yıllık belge kullanımı , yenileme ücreti
Denetmenin yol ve konaklama giderleri
Ve tüm zorunlu harcamalar destek kapsamındadır.
YAPILAN MASRAFLAR ÜST LİMİT OLMAKSIZIN % 50 ORANINDA
DESTEK ALTINDADIR.
Moda – Endüstriyel Ürün Tasarımcı
Destekleri
•
•
Destek alan marka ile ilgili beş adet Tekstil, Moda, Endüstriyel
ürün tasarımcısının,
Aşçı veya Şeflere ait Brüt maaşların %50 oranında destek
altındadır.
Tanıtım, Reklam ve Pazarlama
Destekleri
Firmanın destek kapsamındaki ürünlerine yönelik yapacağı:
•
Görsel ve yazılı tanıtım, Show, Defile, Özel Sergi, Sunum,
(Avrupa’ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb.
organlarında
verilecek
reklamlara
ilişkin
harcamalar
destek
değerlendirilmez.)
•
•
•
basın yayın
kapsamında
Ülke imaj kampanyası,
Pazar araştırmaları (Segmentasyon, Rekabet, İmaj, Algı, Gizli
müşteri, Müşteri memnuniyeti, Lokasyon, Dağıtım kanalı, İletişim,
vb. araştırmalar),
Sponsorluk (Kültürel, Sosyal sorumluluk, İmaj amaçlı ve Sportif
sponsorluklar vb.),
Tanıtım, Reklam ve Pazarlama
Destekleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kokteyl, Seminer, Konferans,
Web sitesine ilişkin tasarımlar ve bu tasarımların uygulamaları,
Her türlü reklam panoları ve duvar reklamları,
Katalog ve firmanın her türlü basılı iletişim malzemesi,
Üretilen kataloglarla ilgili her türlü giderler,
Marka-promosyon, iletişim ve ajans harcamaları,
Halkla İlişkiler-Basınla İlişkiler ajans harcamaları,
Medya satın alım ajansı harcamalar,
“Direct mailing” ile ilgili harcamalar,
Tanıtım, Reklam ve Pazarlama
Destekleri
•
Stratejik Danışmanlık giderleri (Ürün tasarımı, Yönetimi, Geliştirilmesi,
•
Zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus
ödenen listeleme bedelleri,
Periyodik mağaza dergilerinde yer alma,
Eşantiyon ve promosyon giderleri,
Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklamlar,
Radyo reklam ve tanıtımları,
Pazarlamaya yönelik e-ticaret sitelerine üyelik giderleri,
•
•
•
•
•
Fiyatlandırma, Dağıtım
Danışmanlık giderleri)
kanalı,
İletişim
ve
Dağıtımla
ilgili
Stratejik
YAPILAN MASRAFLAR ÜST LİMİT OLMAKSIZIN % 50 ORANINDA
DESTEK ALTINDADIR.
Yurt Dışı Birimlere İlişkin Giderlerin
Desteklenmesi
Desteklenecek firmaların stratejik iş planlarında belirtilen pazarlarda
açtıkları/açacakları:
Mağazalar için;
•
•
•
•
Yer belirleme ve emlak danışmanlığı hizmetleri ve belediye
giderleri,
Konsept mimari tasarımı, tasarım ve teknik detay uygulama
giderleri,
Dekorasyon ve demirbaş giderleri
Kira giderleri,
Yurt Dışı Birimlere İlişkin Giderlerin
Desteklenmesi
Ofis , depo, şube, büro, yedek parça ve satış sonrası servis, hizmeti
veren servisler için:
•
•
•
•
•
Kira, demirbaş, komisyon giderleri,
Showroom, büyük mağaza (department store), zincir mağaza
(chain store)
Özellikli ihtisas mağazaları (independent specialist stores )
Hipermarketlerde reyon / showroom / gondol / satış alanlarına
(floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve komisyon
giderleri
Franchising verilmesi durumunda bu mağazaların dekorasyon
giderleri
Yurt Dışı Birimlere İlişkin Giderlerin
Desteklenmesi
Açılacak Mağaza/Lokanta/Kafe başına;
• Konsept yatırımı, teknik detay uygulama planları,
• Mimari çalışmalar ve dekorasyon giderleri,
• Demirbaş giderleri,
için 200.000 USD
Franchise sistemi ile açacakları mağaza başına;
• Dekorasyon giderleri 100.000 USD
• Kira gideri yıllık 200.000 USD ve mağaza başına 2 yılı geçemez.
Yurt Dışı Birimlere İlişkin Giderlerin
Desteklenmesi
Destek süresi boyunca (5 yıl);
•
50 adet kendi Mağaza/Lokanta/Kafe,
•
100 adet Franchising sistemiyle açacağı mağaza desteklenir.
İhracata marka dopingi:
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Turquality® programı ile
markalaşmaya 420 milyon lira devlet desteği verildiğini
açıkladı.
Danışmanlık Desteği
•
İş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve
markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının
izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri
ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb.
hususlar ile Turquality® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle
ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri,
•
Ürün
ve
üretim
süreçlerinin
iyileştirilmesi,
operasyonel
mükemmellik,
stratejik
konumlandırma-planlama,
pazar
haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla
ilişkiler, iletişim, reklam, vb. konularda gerçekleştireceği eğitim,
seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri,
Danışmanlık Desteği
•
Turquality® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi
kapsamında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve
yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü
halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve
tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara
ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve
uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri,
•
Turquality®
Programın
kurumsallaştırılması
ve
Turquality®
Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine
ilişkin harcamaları,
Danışmanlık Desteği
•
Turquality® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi,
geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak
stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya
da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri, yıllık en
fazla 35 milyon USD ve %100 oranında desteklenir.
®
Turquality
Teşvik ve Destekleri Özet
Tablosu
2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Yıllık TURQUALITY® Destekleri
Destek Kalemi
Yıl
Destek
Oranı
Limit
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile
TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına
ilişkin giderleri,
5
50%
Limitsiz
Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve
mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen,
çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin
danışmanlık dahil her türlü giderleri,
5
50%
Limitsiz
Destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam
edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, aynı anda azami 5 kişi
için,
5
50%
Limitsiz
Hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen tanıtım, reklam ve
pazarlama faaliyetlerine [görsel ve yazılı tanıtım, gösteri (show), defile, fuar
katılımı, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon
ajansı, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen
listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, internet sitesi tasarımı,
basın-halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama (direct mailing), çağrı merkezi hizmeti
satın alınması, vb.)] ilişkin harcamaları,
5
50%
Limitsiz
®
Turquality
Teşvik ve Destekleri Özet
Tablosu
2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Yıllık TURQUALITY® Destekleri
Destek Kalemi
Yıl
Destek
Oranı
Limit
Hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde; açtıkları, aynı anda azami 50 adet
mağaza/lokanta/kafeye ilişkin; brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç
dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal
araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,
5
50%
Limitsiz
Kiralanan birimin konsept mimari
mağaza/lokanta/kafe başına
5
50%
200.000$
Açtıkları ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı
markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom) / büyük mağazalar (department
store) / marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop),
kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin; brüt kira (depo
için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin
kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki
danışmanlık
giderleri,
kiralanan
birimin
konsept
mimari
çalışma
ve
kurulum/dekorasyon giderleri birim başına,
5
50%
200.000$
Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında faaliyete geçirilecek,
5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 mağaza için, kira giderleri, aynı
mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına,
5
50%
200.000$
Kurulum/dekorasyon harcamaları mağaza başına azami,
5
50%
100.000$
çalışma
ve
kurulum/dekorasyon
giderleri,
Destek Oranları ve Limitleri
MARKA DESTEK PROGRAMI
Marka destekleri
•
•
Kurumsal yapısı oturmuş ve uluslararası rekabet koşullarına uygun
firmalar doğrudan alınabilirler
Marka destek programında eksiklerini tamamlayan daha kurumsal
firmalar bu destek kapsamına alınırlar.
Destek süresi dört yıldır.
Desteklerde üst limitleri olan ve destek oranı %50’dir
Marka Teşvik ve Destekleri Özet
Tablosu
2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Yıllık Marka Destekleri
Destek Kalemleri
Yıl
Destek
Oranı
Limit
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile
destek kapsamına alınan markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin
giderleri, (Yıllık)
4
50%
50.000 $
Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde, destek
kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve
pazarlama faaliyetlerine [görsel ve yazılı tanıtım, gösteri (show), defile, ülke imaj
kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, zincir
marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli,
periyodik mağaza dergilerinde yer alma, internet sitesi tasarımı, fuar katılımı,
basın-halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama (direct mailing), çağrı merkezi hizmeti
satın alınması, vb.)] ilişkin harcamaları, (Yıllık)
4
50%
300.000 $
Mağaza/lokanta/kafe, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti veren birimlere
ilişkin Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri,
anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon
harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, (Yıllık)
4
50%
600.000 $
Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, (Yıllık)
4
50%
300.000 $
Marka Teşvik ve Destekleri Özet
Tablosu
2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Yıllık Marka Destekleri
Destek Kalemleri
Yıl
Destek
Oranı
Limit
Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet
gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom) / büyük
mağazalar (department store) / marketlerde destek kapsamına alınan markalarıyla
ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand
(floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira (vergi/resim/harç
dahil), belediye 2012/6 5/15 giderleri, komisyon, hizmet, konsept mimari
çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal
araştırması
ile
hukuki danışmanlık
giderleri ve
bu
birimlere
ilişkin
kurulum/dekorasyon giderleri, (Yıllık)
4
50%
200.000$
Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek
kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları teşhir mekanlarına
(showroom) ilişkin brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, komisyon,
hizmet, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına
yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere
ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, (Yıllık)
4
50%
200.000$
Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve
mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen,
çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin
danışmanlık dahil her türlü giderleri, (Yıllık)
4
50%
50.000$
Marka Teşvik ve Destekleri Özet
Tablosu
2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Yıllık Marka Destekleri
Destek Kalemleri
Yıl
Destek
Oranı
Limit
Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde,
franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10
mağazaya ilişkin mağaza başına, Kurulum/dekorasyon harcamaları,
4
50%
50.000$
Kira giderleri %50 oranında, mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve yıllık
mağaza başına,
4
50%
50.000$
Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol
sistemi oluşturulması, moda ve trendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasarımı,
stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve
işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda
rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları
danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması
(ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal
Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında
satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık
bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve
idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları,
(Yıllık)
4
50%
500.000$
Marka Teşvik ve Destekleri Özet
Tablosu
2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Yıllık Marka Destekleri
Destek Kalemleri
Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya
harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün
tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, aynı anda azami 3 kişi için,
Yıl
4
Destek
Oranı
50%
Limit
200.000$
Turquality® Sahipleri Anlatıyor
•
ELİF ÇOBAN (Şölen Çikolata CEO’su): “Turquality işini abimle ilk
konuşmamızda, ‘Abi ne işimiz var, biz kendi işimize bakalım’ demiştim.
Şimdi buradayım. Bakan, kilo başına yapılan ihracat rakamlarını verdi. Biz
Turquality kapsamına girdiğimizden beri satışlarımızı artırdık. Ayrıca katma
değer de yarattık. Kilosu 6.5 dolara gelen ihracat rakamlarına ulaştık.”
•
YILMAZ YILMAZ (Koton’un Kurucusu): “Koton’un Turquality öncesinde
25 mağazası vardı. Şimdi 90 mağazamız var. 27 mağaza açmayı
planlıyoruz yurtdışında. 25 metrekarelerdeydi mağaza büyüklüklerimiz,
şimdi 1000 metrekarelerde. BMD’nin 2 yıl öncesine kadar 1300 mağazası
vardı, şimdi 3500 mağazası var. Hedef 2023’te 20 bin mağazaya ulaşmak.”
•
EMİL GÜZELİŞ (Zen Pırlanta’nın sahibi): “Türkiye’nin ilk pırlanta
ihracatını yapan şirketiyiz. Bizim sektörümüz perakende işinde yeni. 7-8
yıldır yapıyoruz ve çok şey öğrendik. Türkiye’nin 50 milyon dolarlık pırlanta
ihracatının yarısını biz yapıyoruz. Cartier, Chopard gibi dünya çapında bir
marka olmayı hedefliyoruz.”
Turquality® Sahipleri Anlatıyor
•
MUZAFFER ÇİLEK (Çilek Genel Müdürü): “Çilek yurtdışında en yaygın
Türk markası. 68 ülkede 138 mağazamız var. Turquality’nin bize en büyük
katkısı vizyonerlik oldu. Aile şirketimizi kurumsal bir yapıya kavuşturduk.”
•
TAHSİN
ÖZTİRYAKİ
(Öztiryakiler
Yönetim
Kurulu
Üyesi):
“Türkiye’de turizm, otelcilik hızla gelişti. Biz de büyüdük. Şimdi dünyanın
her yerinde endüstriyel mutfak yapıyoruz. 108 ülkede mutfağımız var.”
•
BURAK CELET (Desa Genel Müdürü): “Turquality maddi destekten çok
daha önemli bir şey yapıyor bize. Turquality sayesinde insan kaynağımızı
geliştirdik. Benim Çin’deki mağazama gönderdiğim personelimin global
yöneticilik vasıfları olmalı. Eğitimlerden çok yararlandık. Turquality tüm
markalara ara gazı veriyor diyebilirim. Rekabet gücümüz arttı.”
Dünya Markalarının
arasında yer almak için
®
Turquality
bir zorunluluktur.
®
Turquality
Sadece destek
programı değil,
bir yasam biçimidir.
Tesekkürler…
Download

Turquality