T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 04/12/2014
: Perşembe
: 10.00
: IV.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında
Bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI ARALIK AYI
TOPLANTISI IV. BİRLEŞİM GÜNDEMİ
1-Yoklama ve Açılış.
2- Süleyman Demirel Üniversitesinde okuyan öğrenci sayısının her geçen gün artmakta olduğu
ve barınma hususunda çok ciddi sıkıntıların yaşandığı, bu nedenle mülkiyeti İdaremize ait olup, İlimiz
Çünür mahallesinde tapunun 63-64 pafta, 5379 parselde kayıtlı 100.179,60 m2’lik alana
yükseköğrenim yurdu yapılması için ilgili taşınmazın tamamının veya bir kısmının satılması,
tamamında veya bir kısmında irtifak hakkı tesisine, ya da 10 yıla kadar kiraya verilmesi hususunda
karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 13.11.2014 tarih ve 13379 sayılı teklifi ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile
Gençlik Spor ve Turizm Komisyonunca ortak hazırlanan 28.11.2014 tarihli raporun okunarak,
konunun karara bağlanması.
3- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 04.04.2012 tarihli ve
6289 sayılı kanunla değişik “ Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması” başlıklı 32.maddesinde;
27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15. Maddesi hükümleri
çerçevesinde Sosyal Denge Tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi
üzerine belediye meclisince, İl Özel İdarelerinde Valinin teklifi üzerine İl Genel Meclisince karar
verilmesi halinde sözleşme döneminde sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli
idare de en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından
yetkilendirilecek bir temsilci ile Belediyelerde Belediye Başkanı, İl Özel İdaresinde Vali arasında
toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen 3 ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu
kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem
Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak ve sözleşme
süresi hiçbir şekilde izleyen Mahalli İdareler Genel Seçimi tarihini geçemez. Mahalli İdareler Genel
Seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı kalmak üzere sözleşme
yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz. Hükmü yer
almaktadır. Bu nedenle İl Özel İdaresinde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı
ödenmesi, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası Bem-Bir Sen ile görüşme
yapmak ve sosyal denge tazminatı sözleşme metnini imzalamak üzere İl Genel Meclisince İl Valisine
yetki verilmesi adı geçen sendika başkanlığının İdaremize vermiş olduğu 20.10.2014 tarihli dilekçeleri
ile talep edilmekte olup, İl Özel İdaresinde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı
ödenmesi hususunda ki talebin görüşülerek karara bağlanmasına dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 13.11.2014
tarih ve 13377 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 28.11.2014 tarihli
raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
4- İlimiz Gelendost İlçesi Afşar Köyü sınırları içerisinde tapunun 4 pafta, 423 no.lu parselde
bulunan Akaryakıt İstasyonu kullanımlı mevcut imar planına, LPG istasyonu yapılması amacıyla
tapunun 4 pafta, 424 no.lu parselin ilave edilmek suretiyle yapılması planlanan Akaryakıt ve LPG
İstasyonu ile ilgili olarak Şehir Plancısı Hüseyin YILDIZHAN tarafından hazırlanan 1/5.000 ölçekli
Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 13.11.2014
tarih ve 1732 sayılı teklifi ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma
Komisyonunca ortak hazırlanan 28.11.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
5- 6 okul ve 6 öğrenci pansiyonunun bulunduğu İlimiz Süleyman DEMİREL Eğitim
Kompleksine ayrı ayrı dört noktadan girişin olduğu, bundan dolayı öğrencilerin farklı kapılardan girişçıkış yapmaları nedeniyle huzur ve güvenliğin sağlanmasında güçlüklerin yaşandığı, bu nedenle İlimiz
Süleyman DEMİREL Eğitim Kompleksi içinde bulunan okul ve pansiyonların güvenliğinin
sağlanması için Özel Güvenlik Personeli çalıştırılması hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliğinin (Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli
17.11.2014 tarih ve 13495 sayılı teklifi ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve
Sosyal Hizmetler Komisyonunca ortak hazırlanan 28.11.2014 tarihli raporun okunarak, konunun
karara bağlanması.
6- İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Yarıkkaya köyü içme suyu ihtiyacını sağlayan Sultandağı
Kırkpınar mevkiindeki kaynak suyu ishale hattı vanaları ve kaptajında gerekli bakımın yapıldığı ve
1.800 mt. boru döşenmiş olmasına rağmen köye su akışının sağlanamadığı, yaklaşık 5.000 mt.
uzunluğa sahip ishale hattının değiştirilmesi halinde su akışı sağlanacak olup, konunun 2015 yılı
programına alınması hususunda İl Genel Meclis üyeleri İrfan KORKMAZ ve Mustafa Hakan
YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 01.12.2014 tarihli önergenin
görüşülerek karara bağlanması.
7- İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Tokmacık köyü ile Yukarıtırtar köyü arasında ulaşımı sağlayan 6
km. uzunluğa sahip yolun bölge halkının yoğun olarak kullandığı ve öğrencilerin taşımalı olarak
okullara gittiği işlek bir yol olduğu, özellikle kış aylarında ulaşımın çok sıkıntılı hale geldiği, bu
sebeple İl Özel İdaresi yol ağında olan bu yolun 2015 yılı asfalt programına alınması hususunda İl
Genel Meclis üyeleri İrfan KORKMAZ ve Mustafa Hakan YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 01.12.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
8- İlimiz Aksu İlçesine bağlı Yakaafşar köyü içme suyu deposunun 1974 yılında yapılmış
olduğu, bu süre zarfında içme suyu deposunun iç ve dış duvar sıvalarının döküldüğü, tabanında çamur
biriktiği, çıkış vanalarının aşırı küflenmesi nedeniyle kaçakların önlenemediği, bu nedenle köyün
mağduriyetinin giderilmesi için 200 tonluk bir içme suyu deposu yapılması hususunda İl Genel Meclis
üyeleri Mehmet YALÇIN ve Mehmet KAYA tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
01.12.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
9- İlimiz Aksu İlçesine bağlı Terziler Köyü içme suyu ishale hattının yaklaşık 30 yıl önce
yapıldığı, hattın bazı yerlerinde patlakların oluştuğu ve arızaların giderilmesinin oldukça zor olduğu,
bu nedenle köy halkının mağduriyetinin giderilmesi için içme suyu ishale hattının yenilenmesi
hususunda İl Genel Meclis üyeleri Mehmet YALÇIN ve Mehmet KAYA tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 01.12.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
10- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup İlimiz Uluborlu İlçesinde bulunan ve Uluborlu İlçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilen Muhlis TUNCAY Kiraz Bahçesi tahsis süresinin 15
Mart 2015 tarihinde sona ereceği, söz konusu bahçenin bölgede kiraz üretimin gelişmesine büyük katkı
sağladığı ve ayrıca Birliğin tek gelir kaynağı olması nedeniyle adı geçen bahçenin İlçe Köylere Hizmet
Götürme Birliğine 5 yıl süre ile yeniden tahsisi hususunda İl Genel Meclis üyesi Recai KİRİŞ
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 01.12.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara
bağlanması.
11- İlimiz Gelendost İlçesine bağlı Yaka Köyünde Kanalizasyonun bulunmadığı, kanalizasyon
atıklarının cadde ve sokaklara aktığı, çevreye kötü koku yaydığı ve halkın sağlığını olumsuz etkilediği,
bu nedenle köy halkının mağduriyetinin giderilmesi hususunda İl Genel Meclis üyesi Necdet
SATILMIŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 01.12.2014 tarihli önergenin görüşülerek
karara bağlanması.
12- İlimiz Senirkent İlçesine bağlı Karip Köyünde üretimi yapılan kiraz, barbunya, fasulye ve
elma hasatları esnasında yoğun şekilde işçinin çalıştırıldığı, ancak işçi barınağının bulunmadığı, Mayıs
ayında kiraz hasadıyla başlayan ve barbunya, fasulye ve elma hasadıyla sona eren 6 ay süreyle ihtiyaç
duyulan işçinin barınmasının sağlanması amacıyla işçi barınağı yapılması hususunda İl Genel Meclis
üyesi Kadir HEYBELİ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 01.12.2014 tarihli önergenin
görüşülerek karara bağlanması.
13- İlimiz Senirkent İlçesi Gençali Köyü Dörtyol mevkii ile Karip köyü Üçyol Mevkkiinde
bulunan kavşaklara kaza ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla mobese kamerası ve ışıklandırma
yapılması hususunda İl Genel Meclis üyesi Kadir HEYBELİ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına
sunulan 01.12.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
14- İlimiz Senirkent İlçesine bağlı Gençali ve Akkeçili köylerinde artan meyve ve sebze üretimi
nedeniyle artan pazarlama problemine çözüm bulmak amacıyla söz konusu köylere meyve-sebze hali
kurulması hususunda İl Genel Meclis üyesi Kadir HEYBELİ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına
sunulan 01.12.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
15- İlimiz Senirkent İlçesi ile Afyonkarahisar-Tatarlı Nahiyesi ve Çölovası olarak adlandırılan
15 civarında köy ve nahiye ile irtibat sağlayan yolun Isparta tarafının asfalt, Afyonkarahisar tarafının
stabilize yol olduğu, Senirkent ve Uluborlu İlçe ekonomisine daha faydalı olması amacıyla söz konusu
yolun Karayolları yol ağına alınması hususunda İl Genel Meclis üyesi Kadir HEYBELİ tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 01.12.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
16- Mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait olup, tapunun 28/A pafta, 702 ada, 746 parselde kayıtlı
11.795,00 m2 taşınmaz üzerinde bulunan bodrum + zemin kattan oluşan Süleyman Demirel Kongre ve
Sergi Sarayı İl Encümeninin 18.01.2005 tarih ve 009 sayılı kararı gereğince Uludağ Petrol ve
Dinlenme Tesisleri Tic.San.Ltd.Şti.’ne kiralanmış olup, kira süresi 13.02.2015 tarihinde sona erecektir.
Kira süresi sonunda İdaremiz tarafından teslim alınacak olan Süleyman Demirel Kongre ve Sergi
Sarayının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. Maddesi (f) fıkrası gereğince 10 yıl süre ile kiraya
verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 13.11.2014 tarih ve 13378 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe
Komisyonunca hazırlanan 28.11.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
17- İlimiz Merkez ve İlçelerinde kurulmuş bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarında 2015 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere, Kanunda belirtilen amaçlara yönelik
faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu olan ilçelerden ikişer, Kanunda belirtilen amaçlara yönelik
faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu bulunmayan İlçelerden üçer hayırsever vatandaşın seçilmesine
dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Encümen Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli
02.12.2014 tarih ve 14303 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
18- 2015 yılı Ocak ayı toplantı tarih ve saatinin tespiti.
Ali BOLAT
İl Genel Meclis Başkanı
Download

T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI