GENEL ZARARLAR
Cam Kırılması
Poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma
neticesinde uğrayacakları zararlara karşı teminat
altına alan sigorta türüdür.
Başka bir poliçe ile teminat altına alınmamış
olması kaydıyla yangından, infilaktan, yıldırımdan
ve söndürme ve kurtarma hareketlerinden
kaynaklanan, sigortalı cam ve aynaların
bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve
tadilat nedeniyle meydana gelen, cam ve
aynaların üzerinde bulunan süs ve yazıların
bozulması ve Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk
Hareketleri sonucunda meydana gelen zarar ve
ziyan talepleri ek sözleşme ile teminat kapsamına
alınmaktadır.
Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina
ve mahallerin çökmesi, yıkılması bunların
yerlerine konulması ve takılması veya
yerlerinden çıkarılması, kaide ve çerçevelerinde
yapılan tamirler, yerlerinin değiştirilmesi ve
nakilleri esnasında meydana gelecek hasarlar,
satıhlarında meydana gelen çizilmeler ile kaide
ve çerçevelerinin ayıp ve kusurları neticesinde
sigortalı cam ve aynalarda harici bir tesir
olmaksızın meydana gelen hasarlar sonucu ileri
sürülecek tazminat talepleri teminat dışındadır
Cam Kırılmasına Karşı Sigorta
Genel Şartları
Sigorta
Teminatının
Kapsamı
Sigortacı bu
poliçede gösterilen
cam ve aynaları
kırılma neticesinde
uğrayacakları ziya
ve hasarlara karşı
aşağıdaki şartlarla
temin eder.
Aksine Sözleşme Yoksa Teminat
Dışında Kalan Haller
a) Başka bir sigorta ile temin edilmemiş
olmak şartile yangından, yıldırımdan,
infilaktan ve bir yangında söndürme ve
kurtarma hareketlerinden husule gelen
ziya ve hasarlar,
b) Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu
bina ve mahallerde yapılan inşaat ve
tadilat dolayısıyla husule gelen ziya ve
hasarlar,
c) Cam ve aynaların kırılması dolayısiyle
üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların
bozulmasından husule gelen ziya ve
hasarlar,
d) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk
hareketlerinin ve bunların gerektirdiği
askeri ve inzibati hareketlerin sebep
olduğu bütün ziya ve hasarlar.
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda
belirtilen terör eylemleri ve bu
eylemlerden doğan sabotaj ile bunları
önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla
yetkili organlar tarafından yapılan
müdahaleler sonucunda meydana gelen
zararlar.
Teminat Dışında Kalan Haller
a) Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve
mahallerin yıkılması ve çökmesi (inhidam).
b) Sigortalı cam ve aynaların yerlerine konması,
takılması veya yerlerinden çıkarılmasile kaide ve
çerçevelerinde yapılan tamirler ve yerlerinin
değiştirilmesi ve nakilleri esnasında vukua
gelecek ziya ve hasarlar.
c) Sigorta ettiren veya kendisiyle birlikte ikamet
eden ailesi efradı ve müstahdemleri tarafından
kasten ika olunacak ziya ve hasarlar.
d) Sigortalı cam ve aynaların satıhlarında
meydana gelecek çizilmeler ve sıçrak
halinde kopmalar,
e) Kaide ve çerçevelerinin ayıp ve kusurları
neticesinde sigortalı cam ve aynalarda
harici bir tesir olmaksızın meydana
gelecek ziya ve hasarlar,
f) Zelzele, seylâp, su basması, yanardağ
indifaı neticesinde sigortalı cam ve
aynalarda meydana gelen ziya ve hasarlar
g) Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı
düşman hareketleri muhasamat (harp ilan edilmiş
olsun olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma
ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri
hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya
ve hasarlar,
h) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer
yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya
bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen
iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite
bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve
inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve
hasarlar.
i) Kamu otoritesi tarafından
sigortalı cam ve aynalar
üzerinde yapılacak tasarruflar
sebebiyle meydana gelen
bütün ziya ve hasarlar.
j) 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununda belirtilen terör
eylemleri ve bu eylemlerden
doğan sabotaj sonucunda
oluşan veya bu eylemleri
önlemek ve etkilerini azaltmak
amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan
müdahaleler sonucu meydana
gelen biyolojik ve/veya
kimyasal kirlenme, bulaşma
veya zehirlenmeler nedeniyle
oluşacak bütün zararlar.
Hırsızlık
Kırma, delme, yıkma devirme ve
zorlamayla, aşma, tırmanma, kilit açma
suretiyle, gizlice girilerek veya saklanarak,
zor ve şiddet kullanarak, tehditle evlerdeki
eşyalarda, işyeri, ticarethane, ambar,
depo veya imalathanelerdeki mallarda,
eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya
hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen
maddi kayıp ve zararları teminat altına
alan sigorta türüdür.
Sigortalıya ve kendisiyle
birlikte sürekli oturanlara ve
çalışanlarına ait
sigortalanabilir kıymetler ile
hırsızlık eylemi esnasında o
yere girilmesi veya o yerin
açılması esnasında verilecek
tahribatlar da sigorta teminatı
kapsamındadır.
Sigortalı yerlerde bulunan
kıymetli evrak, tahvil, hisse
senedi, mücevher, değerli
madenler ve bunlardan
yapılmış eşya, işlenmiş
kıymetli taşlar, pul ve para
koleksiyonları, sanat veya
antika değeri olan tablo,
heykel, kitap gibi kıymetler,
bunlara ait bedellerin poliçeye
yazılması ve kilit altında
saklanması koşuluyla teminat
Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
Sigortanın Konusu
Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı
yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;
1. Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla
girilerek,
2. Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde
tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
3. Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen
asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya
başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma
suretiyle girilerek,
4. Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak
veya kapanarak,
5. Öldürme, yaralama, zor ve şiddet
kullanma veya tehditle, yapılması halinde
sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana
gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat
altına alınmıştır.
Teminat poliçede belirtilmek şartıyla
yukarıda sıralanan riziko gruplarından
sadece biri veya birkaçı için de verilebilir.
Sigorta Bedelinin Kapsamı
Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli
oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir
kıymetler sigorta kapsamı içindedir.
Sigortalı yerlerde bulunan sigorta konusu kıymetler;
a) Nitelikleri bakımından madde veya gruplara
ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi
birinin içine giren,
b) Tek bir sigorta bedelinde belirtilmiş ise bu bedele
ilişkin tanımın içine giren, her şey poliçede ayrıca
belirtilmiş olsun olmasın sonradan edinilmiş olsa
dahi sigorta teminatı kapsamı içindedir.
Hırsızlık eylemini gerçekleştirmek
amacıyla sigortalı kıymetlerin bulunduğu
yerlere girilmesi veya bu yerlerin açılması
esnasında verilecek tahribat da sigorta
teminatı kapsamındadır.
Sigorta sözleşmesine, teminat altına
alınacak kıymetlerin muhafazası için özel
hükümler konabilir. Bu takdirde sigortacı,
söz konusu kıymetlerin sigorta
sözleşmesinde öngörülen şekillerde
saklanmadığını ispat etmedikçe tazminat
ödemekten kaçınamaz.
Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına
Dahil Edilebilecek Kıymetler
Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır.
Ancak sigorta bedellerinin poliçede ayrıca
belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat
kapsamı içine alınabilirler:
1. Kürk ve ipek halı ile sanat veya antika değeri
olan tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap,
gravür, yazı, halı ve benzerleri,
2. Model, kalıp, plan ve kroki, ihtira beratı, ticari
defter ve benzerleri,
3. Sigorta sözleşmesine konu olan yerler dahilinde
bulunan kara, deniz ve hava araçları ile bunların
yükleri
4. İşyeri ile bağlantısı olmayan vitrinlerde
sergilenen mallar,
5. Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kâğıt ile
altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan
mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve
benzerleri,
6. Sigortalıya, kendisiyle birlikte oturanlara ve
çalışanlarına ait olmayıp da sigorta sözleşmesinde
gösterilen yerde bulunan mallar,
7. Konutlarda bulunan ve sigorta bedellerinin
toplam sigorta bedelinin aşağıda belirtilen
oranları aşan kısımları,
a) Sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon,
heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve
benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta
bedelinin %5'ini aşan kısmı,
b) Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile
bunlardan mamül eşya, mücevher, değerli taş,
inci ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam
sigorta bedelinin %5'ini aşan kısmı,
c) Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere
bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon,
radyo, pikap, teyp, müzik seti, fotoğraf makinesi,
film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve
mikroskopların sigorta bedellerinin toplam sigorta
bedelinin % 10'unu aşan kısmı,
d) Kürk ve ipek halıların sigorta bedellerinin
toplam sigorta bedelinin % 10'unu aşan
kısmı.
Sigorta sözleşmesine, yukarıdaki fıkraya
göre teminat altına alınacak eşyaların
muhafazası için özel hükümler konabilir.
Bu takdirde sigortacı, sözkonusu eşyaların
sigorta sözleşmesinde öngörülen şekillerde
saklanmadığını ispat etmedikçe tazminat
ödemekten kaçınamaz.
Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına
Dahil Edilebilecek Haller
Aşağıdaki hallerden herhangi birinin varlığını
fırsat bilerek yapılan hırsızlık, yağma ve suçlara
teşebbüsten kaynaklanan zararlar sigorta
teminatının dışında olup ancak ek sözleşme
yapılarak teminat kapsamı içine alınabilirler:
1. Sigorta sözleşmesinde gösterilen yerlerin içinde
aralıksız 30 günden fazla kimse bulunmaması,
2. Poliçede gösterilen yerlerde bulunan
kıymetlerin, bu yerlerden taşınması ve bu yerlerin
dışındaki adreslerde tutulması,
3. Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği
askeri ve inzibati hareketler,
4. Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ
püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar
ağırlığı,
5. Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce
yapılan hırsızlık ve tahribat,
6. Kıyafet değiştirerek veya selahiyetli olmaksızın
sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar,
7. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda
belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden
doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini
azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından
yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen
zararlar
Teminat Dışında Kalan Haller
Savaş, istila, ayaklanma ve bunların
gerektirdiği askeri ve inzibati
hareketlerden yararlanılarak yapılan
hırsızlıklar ve tahribat,nükleer rizikolar,
sigortalı ile birlikte yaşayan veya oturan
kimselerce yapılan hırsızlıklar,hırsızların
neden olacağı yangın ve infilak,dahili su
zararları,
Kamu otoritesince sigortalı mallar
üzerinde yapılan tasarruflardan
yararlanılarak yapılan hırsızlık, envanter
açıkları.
Genel şartlar ile kesinlikle teminat dışı
sayılan bu haller içinde, sigortalı ile birlikte
yaşayan veya oturan kimselerin hırsızlık
eyleminin, sigortalının malına dışarıdan
gelen bir zarar olarak nitelenmemesi
sebebiyle hariç tutulduğu, sigortalının
hizmetinde bulunan kişilerin ise (hizmetçi,
yardımcı, işverenin çalışanları gibi)
dışarıdan gelen etki sayarak aksine
sözleşme ile teminat verilebileceği kabul
edilmiştir.
Diğer teminat harici
tutulan olay ise
hırsızların neden
olduğu yangın,
infilak,dahili su
zararlarıdır ki bu
zararların Yangın
Sigortaları kötü niyetli
hareketler teminatında
konu edilmesi
gerektiğini belirtelim.
Tazminatın Hesabı
Mal sigortalarında temel kuralın, tazminat
hesabında sigortalı kıymetlerin rizikonun
gerçekleşmesi anındaki tazmin değerinin esas
olduğunu hatırlayalım. Ticari emtiada bir önceki
iş günü piyasa alım fiyatı esasının geçerli
olduğunu, fabrika ve imalathanelerde İmal
halinde bulunan maddelerde rizikonun
gerçekleşmesinden bir işgünü önceki piyasa
fiyatına göre hammadde ve malzemenin satın
alınması için ödenecek bedellere o güne kadar
yapılan imalat giderlerinin ve genel gider masraf
paylarının eklenmesi suretiyle hesaplanması
gerektiğini ekleyelim. Bu suretle hesaplanan ham
madde ve malzemenin fiyatının riziko
gerçekleşme tarihinin bir iş günü önceki piyasa
alım fiyatını geçemeyeceğini belirtelim.
Makine ve demirbaşlarda
yenilerinin satın alınma
bedeli esastır. Bu
bedelden aşınma ve
eskime bedeli düşülür,
yenilerinin verilmesi
halinde ise değer artış
bedeli varsa indirilir.
Ev eşyası ve kişisel
eşyada, yenilerinin satın
alınma bedeli esas olmak
üzere aşınma yıpranma
bedeli düşülerek
hesaplanır.
Mutabakatlı değer esası üzerinden
yapılan poliçelerde eksik veya aşkın
sigorta uygulaması yapılmayacağı gibi
indirimle ilgili esaslar geçerli olmaz.
Ancak ticari emtiada yangın sigortalarında
olduğu gibi mutabakatlı değer esası
uygulanmaz.
Kıymetli evrakta hırsızlık tarihinden bir
gün önceki borsa rayici esas alınır parada
paranın nominal değeridir
Tazminatın Ödenmesi
Rizikonun gerçekleşmesi ile ilgili
belgelerin sigortacıya ulaşmasından
itibaren 30 gün içinde tazminatın
sigortalıya ödenmesi gerekir.
Çalınmış eşyaların tazminatı ödenmeden
önce bulunması halinde sigortalı bunları
geri almak zorunda olup, bulunma
ödemeden sonra olmuş ise sigortalının
seçimine bağlıdır ve sigortalı ya tazminatı
iade eder ya da bulunan eşyanın
mülkiyetini sigortacıya devreder.
Hırsızlık Sigorta Poliçesi Özel
Türleri
Kasa Hırsızlık Sigortaları, işyeri veya
konutta kasa içinde muhafaza altında olan
nakit, kıymetli evrak, değerli taş ve
mücevherler azami limit belirtilmek
suretiyle ve özel kasa hırsızlık klozu
eklenmek şartıyla teminat altına
alınabilir.Kambiyo senetleri, hazine
bonosu, hisse senedi gibi kıymetli evrakta
üzerinde yazılı bedel tazminat ödemesinde
esas alınmaz ve bunların yeniden tedariki
için (ilgili merciden temini amacıyla)
basım vs. masrafları tediye edilir.
Taşınan Para Sigortalarında,
genelde bankaların şube ve
merkezleri ile diğer özel
şirketlerin banka ve kendi
büroları arasındaki
nakit,döviz ve diğer kıymet
hareketleri teminat altına
alınır ve temin edilen risk
hırsızlık,soygun ve gasp
olarak tanımlanır. Taşıma
aracının kaza sonucu
kıymetlerde oluşan çalınma
ve kayıplar, grev,
lokavt,kargaşalık, halk
hareketleri sonucu oluşan
çalınma ve kayıplar ve
deprem, seylap gibi doğal
afetler sonucu oluşan kayıplar
da temin edilir
Emniyeti Suistimal Sigortasında,
sigortalının emrinde çalışan poliçede
görevi ve ismi belirtilen kişilerin
sigortalıya ait para ve kıymetli evrakı
zimmetine geçirmek, çalmak veya
hile ve sahtekarlık suretiyle bunlara
sahip olmak yoluyla sigortalının
uğradığı maddi kayıplar teminat
altına alınmaktadır.
Mühendislik Sigortaları
İnşaat Sigortaları, İnşaat Bütün Riskler
(CAR Construction All Risks)
Baraj,enerji santralleri, sulama tesisleri, otoyol
inşaatları, köprüler, fabrika binaları, otel, işhanı,
toplu konut, apartman, okul, hastane bina
inşaatları, su,kanalizasyon, boru hatları ile dağıtım
sistemleri gibi inşaat faaliyetini konu alan bu
sigorta,inşaat süresi içinde (genellikle bir yılı aşkın
bir süredir) meydana gelebilecek yangın ve doğal
afetler yanında ekonomik ve sosyal riskleri de
teminata alan bir sigortadır. Tesislerin riziko
gerçekleşmesiyle doğan kayıplarını tazmin ederek
tekrar faaliyete geçirilmesini temin etmesi
yönünden yararlı bir işlevi bulunmaktadır.
Poliçe teminatında,
inşaatı ihale eden
işveren işin sahibi yani
sigortalı konumunda
olup, müteahhit
(yüklenici), inşaat
sözleşmesinde, sigorta
yaptırmakla yükümlü
tutulan konumunda,
sigorta ettiren olarak
yer alır.
Teminat konusu kıymetler,inşaatın yapılması
için gerekli çimento, demir,çakıl,kereste gibi
inşaat işlerinde kullanılacak kıymetlerdir ve
çoğunlukla işveren tarafından temin edilir ve
inşaat süresince, (bakım dönemi de dahil)
işverence yükleniciden sigorta ettirilmesi istenir
ve sigorta poliçesi olmadan yükleniciye istihkak
(hak ediş) bedelleri ödenmez.
İnşaatta kullanılacak iş makineleri, teçhizat ve
geçici yapılar )şantiye tesisleri) ayrıca bedelleri
ve cinsleri itibariyle gösterilerek teminat
kapsamına alınabilir ve genelde yükleniciye
aittir, ancak inşaat sözleşmesinde, işverence
bunlar yükleniciye ait olsa bile sigorta
teminatına alınması talep edilebilir.
Poliçe genel şartları 1. madde inşaat
konusunu oluşturan kıymetlerin, teminat
dışında sayılan haller dışında meydana
gelen önceden bilinmeyen ve ani bir
sebeple oluşan hasar ve kayıpları
karşılanmaktadır.
Teminat kapsamı, görüldüğü gibi çok
geniş olarak tanımlanmış olup, önce ek
sözleşme ile teminat kapsamına
alınabilecek halleri ve kayıpları ele alalım.
a) inşaatın yapılması için kullanılan makine,
alet ve teçhizat, geçici inşaat barakaları
(şantiye tesisleri),
b) inşaat sırasında üçüncü kişilere
verilebilecek zararlardan doğan
sorumluluklar,
c) enkaz kaldırma masrafları,
d) teminat kapsamına giren bir hasar
sebebiyle uçak dışında seri vasıtalarla
yapılacak nakliye masrafları
e) grev,lokavt,kargaşalık,halk
hareketleri sonucu oluşan zararlar,
f) inşaatın bitimi veya geçici
kabulünden sonra başlayan bakım
devresi,
ı) terör eylemleri sonucu oluşan
zararlar,
Bakım Devresi teminatının ne
olduğunu açıklamak gerekir.
İnşaat bitimi ile işveren yüklenici ile geçici kabul
sözleşmesi yapar ve işveren eksik yapıldığını gördüğü
işler için yükleniciye bir süre verir ki bu süre bir yıldır
ve yüklenicinin eksik yaptığı işleri tamamlamasını
ister. Bu süre bakım devresi teminatıdır ve poliçe
tanzim edilirken inşaat süresinden sonra başlayan bir
yıllık bakım devresi olarak poliçede zaten gösterilir.
Sigortacının teminat verdiği bakım devresi içinde
yüklenici , tamamlama çalışmaları sırasında, işverene
ait kısımlara zarar verirse sigortacı sadece bu zararı
karşılar.Burada ana teminatla verilmiş, doğal afetler
ve diğer sosyal ve ekonomik riskler yoktur. Bunların
da teminatta olması istenirse (işveren tarafından)
teminat GENİŞ BAKIM teminatı olarak başlangıçta
poliçede gösterilir. Elbette prim farklılığı
bulunmaktadır. Sigortacılar geniş bakıma, riski daha
uzun süre tüm teminatlarla üzerinde tutacağı için pek
sıcak bakmazlar.
Teminat dışındaki haller,
a,b) savaş,iç savaş,isyan gibi haller ve nükleer
riskler sonucu oluşan hasarlar,
c) kamu otoritesi tasarrufu sonucu oluşan hasarlar,
d) kusurlu plan ve bu kusurlu planın
uygulanmasından ileri gelen hasarlar,
e) kusurlu malzeme, kusurlu işçilik hasarları
kapsam dışındadır,ancak teminat dışı olan,
kusurlu malzeme ve işçilikle ilgili olarak yapılması
gerekli ikame,onarım masraflarıdır ve inşaatın
diğer kısımlarında bu sebeple meydana gelen
kayıplar teminatta sayılır.
f) aşınma, yıpranma, paslanma,çürüme,
g) inşaatta kullanılan makine ve teçhizatta
(ek sözleşme ile teminata alınmışsa)
meydana gelen mekanik kırılmalar,
Bu kayıplar makine kırılması sigorta
teminatı konusudur. Ancak makinaların bu
hasarı inşaatın diğer kısımlarında bir
zarara yol açmışsa teminatta sayılır.
h) envanter açıkları,
i) sigortalının veya onun yetkilisinin kastı ve
sözleşme varsa (inşaat sözleşmesinde
buna dair hüküm) ağır kusuru
j) işverene teslim edilen, geçici kabulü
yapılan kısımlarda (bundan sonra)
meydana gelen hasarlar, (bakım veya
geniş bakım teminatı yoksa)
k) bakım devresi teminatı alınmışsa, bakım
süresi bitiminden sonra oluşan hasarlar,
l) inşaatın gecikmesi, durması sonucu
oluşmuş zararlar ile kar kaybı zararları,
m) inşaatla ilgili diğer kara, hava araçları,
yüzen araçlar (teminata alınan inşaat
makinaları dışındaki araçlar,
n) nakit, kıymetli evrak,plan,proje vs.
Teminatın süresi
Madde 4.İnşaat teminatı
poliçede başlama tarihi olarak
gösterilen tarih olup, inşaatta
kullanılacak malzemenin inşaat
alanına boşaldığı an başlar ve
poliçede gösterilen tarihte biter.
Ancak inşaat bu tarihten önce bitirilip
işverene teslim edilmişse (geçici
kabul, kati kabul sözleşmeleri)
inşaatın bitim tarihi bu tarihtir.
İnşaat bitiminde işveren yüklenici ile
geçici kabul sözleşmesi yapar ve buna
göre hata ve eksiklikler varsa yükleniciye
tamamlatır ve bu süre bir yıldır ve bakım
teminatıdır. Bakım süresi bitiminden sonra
da kati kabul sözleşmesi yapılır ve
sigortanın süresi de bitmiş olur. Bu
sürelerle ilgili değişiklikler varsa yüklenici
tarafından sigortacıya bildirilerek poliçeye
ek sözleşmeler (zeyilname) düzenlenir ve
işverene de iletilir.
İnşaat
malzemelerinin inşaat
sahasına
boşaltılmasına teminat
veren bir nakliyat
sigortası varsa, inşaat
poliçe teminatı bu
nakliyat poliçesi
teminatının bitiminden
sonra başlar.
Sigorta bedeli ve prim ayarlanması
hükümleri.
Madde 11. Sigorta süresi içinde
yüklenici, zamanla muhtemel birim fiyat
artışları ile meydana gelen inşaat maliyeti
bedel artışlarını (eskalasyon) 5 gün içinde
sigortacıya bildirmek zorundadır. Aksi
takdirde bedel eksik kalır ve sigortacı olası
hasarda eksik sigorta hükümlerini uygular.
Eğer inşaatta proje tadilatı veya ek ilave
inşaatla ilgili inşaat bedelini artıran farklar
varsa ve bunlar inşaat bedelini %20 den
fazla artırır durumda ise yine yüklenici
sigortacıya bildirmek zorundadır, artış bu
oranın altında kalıyorsa bildirim gerekmez
ve sigorta bedeli içinde teminatta sayılır.
Sigortacı bu %20 den fazla artışları kabul
etmeyebilir, ancak bu takdirde ilk tehlike
sigorta hükümleri geçerli olur yani eksik
sigorta hükümleri uygulanmaz.
Hasar halinde tazminat hesaplamaları,
Madde 15.Sigorta bedeli a) inşaat konusu
malzeme ve işler, b)inşaatın yapılması için
kullanılan makine, alet ve teçhizat olarak
belirtilmesi itibariyle, hasar halinde
hesaplamalar da bu bedeller için ayrı ayrı
yapılır.
a) İnşaat konusu işlerde,
ı- Kısmi hasar halinde, tazminat tutarı, sigortalı
malların hasardan bir gün önceki malzeme
bedeline işçilik , nakliye ve varsa gümrük
vergisi,harç vs. masrafların eklenmesiyle
bulunur,ancak bu toplam bedel hasar görmüş
kıymetin hasardan bir gün önceki piyasa
kıymetini geçemez.
ıı- Tam hasar halinde, sigortalı kıymetin hasardan
bir gün önceki değeri esas alınır.
Her iki halde de sovtaj ve poliçede kayıt
varsa muafiyet düşülür.
b) Ek sözleşme ile inşaatta kullanılacak
makine, alet ve teçhizat da sigorta
edilmişse,
ı- Kısmi hasar halinde,yedek parçaların ikame
bedeli,nakliye masrafları,montaj ve demontaj
masrafları,gümrük vergi,harçları da kapsayarak
teminattadır. Ancak yenisi verilen parçalardan
eski yeni farkı indirilir.
ıı- Tam hasar halinde, sigortalı kıymetin hasardan
bir gün önceki değeri esas alınır.
Tazminat tutarı hesaplamalarında tüm mal
sigortalarında olduğu gibi eksik sigorta
uygulamasının yapılacağını ekleyelim.
Montaj Sigortaları, Montaj Bütün
Riskler (EAR Erection All Risks)
Bu sigorta teminatı, kuruluş sırasında tesise
monte edilecek makinaların, montajının
başlamasından montaj işleminin bitirilip tesis
faaliyete geçinceye kadar meydana gelen riskleri
temin etmektedir. Teminat inşaat teminatında olduğu
gibi önceden bilinmeyen ani ve harici tesirler sonucu
meydana gelen zararları kapsamaktadır. Yeni kurulan
bir fabrika inşaatı söz konusu ise inşa işleri, yol ve
alan düzenlemesi işleri inşaat teminatı altında,
montajı yapılacak makine ve ekipmanlar montaj
riskleri teminatı altında tutulur. Tek bir poliçede
inşaat ve montaj riskleri temin edildiği de olur
Enerji tesisleri,
(termik ve
hidroelektrik
santralleri, rüzgar
santralleri, nükleer
santraller) fabrika ve
tesisler,tekstil,kimya
fabrikaları,plastik,ağaç
sanayi vb. gibi tesisler
montaj sigortalarına
konu olur. Ek
sözleşme ile teminat
altına alınacak ve
teminat dışı haller
inşaat teminat şartları
gibidir.
Montaj ek sözleşme
teminatında,dört haftayı geçen
tecrübe devresi teminat seçeneği
bulunmakta olup, montaj bittikten
sonra 4 haftalık deneme süresi
bitiminden,makinelerin çalışmaya
başlayıp test işlemi tamamlandıktan
sonra montaj teminatı biter. Süre
yetmez ise ayrıca süre uzatımı talep
edilebilir.
Teminat dışı haller arasında
inşaat poliçe teminat dışı haller
arasında, “monte edilecek
kıymetlerin bünyelerinde mevcut
döküm, malzeme kusurları ve montaj
hataları teminat dışındadır. Ancak
diğer kısımlarda bu sebeple oluşan
zararlar teminattadır.
1) Kırma,delme,yıkma,devirme ve
zorlamayla,aşma,tırmanma, kilit
açma suretiyle, gizlice girilerek veya
saklanarak , zor ve şiddet
kullanarak, tehditle evlerdeki
eşyalarda,iş yeri , ticarethane,
ambar,depo veya imalathanelerdeki
mallarda, eşyalarda meydana gelen
maddi kayıp ve zararları teminat
altına alan sigorta türü nedir ?
Cevap: Hırsızlık Sigortası
2) Aşağıda sıralanan riziko gruplarından hangisi
hırsızlıkma sigortalarında teminat altına alınamaz
a ) Kırma,delme,yıkma,devirme ve zorlamayla
girilerek
b ) Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde
tırmanma veya aşma suretiyle girilerek
c) Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak
d ) İş yeriyle bağlantısı olmayan vitrinlerde
sergilenen mallar
e ) Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen
asıl anahtarla veya anahtar uydurarak kilit açmak
suretiyle
Cevap : D
3- Aşağıdakilerden hangisi inşaat sigortalarından
ek sözleşme ile teminat kapsamına alınacak
hallerden değildir ?
a)Terör eylemleri sonucu oluşan zararlar
b) Enkaz kaldırma masrafları
c) Kamu otoritesi tasarrufu sonucu oluşan hasarlar
d) İnşaatın bitimi veya geçici kabulünden sonra
başlayan bakım devresi
e) Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
sonucu oluşan zararlar
Cevap : C
Download

genel zararlar