Yönetici sorumluluk sigortası
Profesyoneller için.
1
Neden Yönetici Sorumluluk Sigortası?
Yeni TTK Madde 369: Yönetici sorumluluk sigortasının temeli olan özen ve bağlılık yükümlülüğü
Yeni TTK Madde 378: Pay senetleri borsada gören şirketlerin yönetim kurulunun şirketin varlığının
devamını tehlikeye düşüren sebebleri teşhis etmek ve bunun için gerekli önlemleri almak ve riskin
yönetilmesi için bir komite kurmak yükümlülüğü
Yeni TTK Madde 361: Hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, sermayelerinin yüzde 25%i veya
daha fazlası tutarında bir teminat limitli yönetici sorumluluk sigortası satın almışlarsa borsa
bülteninde duyurmak yükümlülüğü
Yeni TTK Madde 553: Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler kanundan ve esas sözleşmeden doğan
yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde, kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça, hem şirkete hem
pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.
Yöneticinin şirkete verdiği zarar:
Yeni TTK Madde 555: Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir. Pay
sahipleri tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler.
2
Neden Yönetici Sorumluluk Sigortası?
EN ÖNEMLİ TTK MADDELERİ:
Yeni TTK Madde 202:
Hakim şirket, hakimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekliyle kullanamaz.
Bağlı şirketin herbir pay sahibine ve alacaklıya, hakim şirketten ve onun kayba sebep olan yönetim
kurulu üyelerinden şirketin zararını tazmin etme talebi bulunur.
Tam hakimiyet halinde ise bağlı şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve sorumlu tutulabilecek
ilgililer, hakim şirketin kendilerine verdikleri talimatlara uyarak zarara sebep verebilecek nitelikte
fiiller yapmaları durumunda şirkete ve pay sahiplerine karşı sorumlu tutulamazlar.
Yeni TTK Madde 209:
Hâkim şirketin, topluluk itibarının, topluma veya tüketiciye güven veren bir düzeye ulaştığı hâllerde, bu
itibarın kullanılmasının uyandırdığı güvenden sorumludur.
3
Neden Yönetici Sorumluluk Sigortası?
REKABET KANUNU İLE İLGİLİ GELEN SORULAR:
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre süreli veya süresiz para cezaları teşebbüslerin
yöneticilerini de kapsar mı?
Rekabet Kanunu'na göre işletmelerin yöneticileri de para cezasına çarptırılabilmektedir.
Yönetim organlarında görev alan gerçek kişilere de şahsen, verilen cezanın %10’una kadar ayrıca
para cezası uygulanmaktadır.
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un içerisinde hapis cezası mevcut mudur?
Rekabet Kanunu içerisinde düzenlenen cezalar sadece idari nitelikte olup, hürriyeti bağlayıcı ceza
niteliğinde değildir.
4
Kimler Teminat Altındadır? (Sigortalı Kişiler)
Şirket ile Bağlı ortaklık ve İştiraklerinde* yer alan;
İcra Görevi Olan ve Olmayan
(Bağımsız) Yönetim Kurulu
Üyeleri
Denetim Kurulu Üyesi
Yöneticiler
CEO /
Genel Müdür
Kıdemli Yöneticiler
Finans, Operasyon, IT, Satış, Pazarlama vb.
Yönetici ve Müdürler
Amir Yetkisine Haiz Kişiler
Çalışanlar**
* Bağlı ortaklık olmayan şirket
** Yöneticisi veya müdürü ile bir talebe konu olan
çalışanlar
5
Neden Yönetici Sorumluluk Sigortası?
TTK’da belirtilen İş
adamı kararı Kavramı
(Business Judgment
Rule)
TTK ‘da belirtilen ve
devredilemez
yükümlülükler
İstihdam Uygulamaları
(çalışanlar)
SPK
(Borsaya kote
durumda ise)
Hissedarlar
Müşteriler (özellikle
kurumsal)
İdari veya resmi
kuruluşlar tarafından
yapılan soruşturmalar
Rakipler ve Rekabet
Kurulu
Mahkeme - Savunma
Masrafları (Tedbirli
davrandığınızın
savunulması için)
Yönetim Kurulu
Üyeleri,
Yönetici ve
Müdürler
Yabancı ülkelerdeki
diğer düzenleyici ve
denetleyici kuruluşlar
Yabancı Yatırımcılar
Kreditörler
6
Yönetici Sorumluluk Sigortası ile Neler Teminat
Altına Alınmaktadır?
Yönetim
Sorumluluğu
Şirket
Koruması
• Herhangi bir sigortalı kişinin yönetici ve müdür sıfatı ile
faaliyetlerini ifa ederken gerçekleştirdiği veya iddia edilen hatalı
eyleminden,
• Türk Ticaret Kanununda belirtilen sorumluluklara ilişkin
sorumluluklar yerine getirilirken yapılan herhangi bir hatalı
eylemden,
• İstihdam Uygulamaları İhlalinden kaynaklanan zarar talepleri.
• Gerçek veya iddia edilen sadece menkul kıymet ile ilgili
zararlarına ilişkin talepler.*
* yalnızca halka açık (borsada işlem gören) şirketler için
7
Sigorta Teminatları
Yönetim Sorumluluğu
(i) Bireyler
Sigortacı, sigortalı kişinin söz konusu zararının şirket tarafından tazmin edildiği durumlar haricinde, her
sigortalı kişinin zararını
ödeyecektir.
(ii) Bağlı ortaklık olmayan şirkette görev yapan yöneticiler
Sigortacı, Bağlı ortaklık olmayan şirkette görev yapan yöneticilerin söz konusu zararının şirket tarafından
tazmin edildiği durumlar
haricinde, her Bağlı ortaklık olmayan şirkette görev yapan yöneticilerin zararını ödeyecektir.
(iii) Şirket Tazminatı
Sigortacı, bir sigortalı kişiye bağlantılı olarak tazminat ödediği herhangi bir zararın meblağını şirkete geri
veya şirket adına ödeyecektir.
İcrada Görevi Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Özel İhtiyari Limit
İcrada görevi olmayan herhangi bir yöneticiye sunulan diğer tüm zarar tazminatlarının tükenmiş olması
durumunda, her bir İcrada Görevi Olmayan Yönetim Kurulu Üyesinin USD 1,000,000’a kadar olan
Tazmin Edilemeyen Zararını ödeyecektir:
Bu teminat için yıllık toplam limit USD 5,000,000’dır.
8
Ek Teminatlar (devam)
Kovuşturma giderleri
(a)
sigortalı kişinin gayrimenkullerinin veya şahsi mallarının haczedilmesini, mülkiyet ve idarelerine el
konulmasını, bunlar üzerindeki mülkiyet hakkının dondurulmasını veya askıya alınması;
(b)
sigortalı kişinin gayrimenkulleri veya şahsi malları üzerine rehin konulması;
(c)
sigortalı kişinin yönetici veya müdür makamında bulunmasını veya bu görevleri ifasını geçici veya
daimi olarak yasaklanması;
(d)
sigortalı kişinin yurtiçinde ev hapsini veya resmi gözaltına alınması;
(e)
sigortalı kişinin aslında usulüne uygun, güncel ve geçerli göçmen statüsünün, ilgili sigortalı kişinin
bir suçtan hüküm giymesi dışında bir sebeple iptal edilmesinin ardından sigortalı kişinin sınır dışı
edilmesi;
Kriz masrafları
Kritik bir olay durumunda maruz kalınan kriz masrafları için sorumluluk limitinin bir parçası olarak USD
50.000’e kadar limit.
9
Ek Teminatlar (devam)
Kefalet senedi ve teminat senedi masrafları
Kefalet senedi ve teminat senedi masrafları teminattadır.
İtibarın zedelenmesi
Sigortalı kişilerin maruz kaldığı halkla ilişkiler ile ilgili masraflar sigortacı tarafından ödenir.
Kaçırılma vakalarına ilişkin giderler
Bir sigortalı kişinin poliçe dönemi zarfında kaçırılma, veya kusurlu gözaltı fiiline maruz kalması halinde kaçırma vakalarına
ilişkin giderler USD 50.000’e kadar teminattadır. (Fidye teminat altında olmayıp, ayrı bir poliçe olan Adam
Kaçırma ve Fidye Sigortası’nın konusudur.)
Yeni bağlı ortaklıklar
Yeni bağlı ortaklığın toplam brüt aktifleri sigorta ettirenin poliçe başlangıç tarihindeki toplam konsolide aktiflerinin
%25’inden fazla olmamalı ve bu tüzel kişi Amerika Birleşik Devletleri, toprakları veya hakimiyetindeki bölgelerden birinde
kurulmuş veya yerleşik olmamalı.
10
Teminatlar - Devam

İcra görevi olmayan yöneticilere özel ihtiyari teminat

Emekli sigortalı kişilere ilişkin uzatılan bildirim süresi

Acil durumlarda yapılan masraflar

Kriz masrafları

Zararının büyük boyutlara ulaşmasını önleme

Kovuşturma giderleri

Kefalet senedi ve teminat senedi masrafları

İtibarın zedelenmesi

Kaçırılma vakalarına ilişkin giderler

Yeni bağlı ortaklıklar

İstihdam Uygulamaları İhlali Teminatı

İdari Para Cezaları Ek Klozu*

Vergi Teminatı Ek Klozu*
* Sigortacı tarafından değerlendirilerek sunulabilmektedir.
11
Geriye Yürürlük
Uzatılan Bildirim süresi, poliçenin yenilenmemesi durumunda uygulanmaktadır ve sadece poliçe dönemi
içerisinde emekli olmuş yöneticiler için uygulanmaktadır.
Poliçe yenilenmeye devam ettiği sürece; poliçe dönemi içinde yönetici veya müdür olarak görev yapmış,
halen yapan veya yapacak olan tüm YK üyeleri, yöneticiler ve müdürler teminat altında olacaktır.
Hasar talebinin mutlaka poliçe ve/veya uzatılan bildirim süresi sunulmuş ise; uzatılan bildirim süresi
içerisinde bildirilmesi şarttır.
12
Hasar Değerlendirmesi
Yönetici Sorumluluk Sigortalarında bir talebin değerlendirilebilmesi için aşağıdaki
hususlar göz önünde bulundurulmaktadır:






İlgili talep bir veya birden fazla yöneticiye mi yapılmaktadır?
İlgili talebin kaynağı bir yönetim hatası mıdır?
İlgili yöneticinin/yöneticilerin sorumluluğu söz konusu mudur?
İlgili yönetim hatasından dolayı zarara uğrayan bir taraf (3. şahıs) var mıdır?
Zarara uğrayan ilgili taraf bu zararının tazminini talep etmekte midir?
Talebin bildirimi sigortacıya poliçe dönemi içerisinde mi yapılmıştır?
13
SİGORTALININ HANGİ ZARARLARI
ÖDENİR?
• Sigortalının malvarlığına rehin konması, haciz, sigortalının gözaltına alınması veya başka bir
ülkeden sınırdışı edilmesi sonucu oluşan kovuşturma giderleri,
• Sigortalının kaçırılması sonucu oluşan masraflar,
• Herhangi bir kritik olay sonucunda sigortalının itibarının zedelenmesi sonucu maruz kalınan
masraflar,
• Sigortalıya kesilen idari para cezaları,
• Sigortalı aleyhine şirketin bir çalışanı tarafından yönetilen ve şirketin istihdam uygulamaları ile
ilgili olan talepler,
• Sigortalının yasal bakımdan hakkı olmayan kazanç veya avantaj kazanması veya sigortalının
herhangi bir suistimal veya dolandırıcılık eylemleri dava sonucu netleşinceye kadar oluşan
savunma masrafları,
• Amerika ve Kanada mahkemelerinde açılan davalar hariç olmak üzere şirketin Genel
Kurulunda aldığı karar neticesiyle yönetim kurulu üyesine karşı açılan sorumluluk davalar ve
talep edilen tazminat tutarları,
• Vergi ek teminatı: Şirketin iflas etmesi durumunda yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilmek
istenen vergi bu ek teminat kapsamında ödenir.
14
SİGORTALININ HANGİ ZARARLARI
ÖDENİR? - Devamı
İstihdam uygulamaları ile ilgili olarak manevi tazminat davaları sonucu sigortalının ödemek
zorunda olduğu zararlar
 haksız yere işten çıkarılma
 iş sözleşmesinin fesh edilmesi
 iş sözleşmesinin ihlal edilmesi
 istihdamla ilgili yanlış beyanlar
 haksız yere işe almama veya terfi ettirmeme,
 haksız yere kariyer imkanlarından mahrum bırakma
 haksız biçimde disiplin işlemine tabi tutma
 doğru iş referansı vermeme; haksızca mevki vermeme
 hatalı performans değerlendirmeleri
 her türlü cinsel veya işyeri veya ırkçı veya engellilik haline ilişkin taciz (tacize
müsait bir çalışma ortamını oluşturma iddiaları da dahil olmak üzere)
 doğrudan veya dolaylı, kasti veya kasti olmayan yasadışı ayrımcılık
 yeterli çalışan politika ve prosedürleri sağlamama
 misillemeler (lokavt da dahil olmak üzere)
15
SİGORTALININ HANGİ ZARARLARI
ÖDENİR? - Devamı
• Sigortalı kişinin de davalı olduğu şirket namına açılan davalar ve yöneltilen talepler,
• Şirketin eski bir yöneticisi, müdürü veya çalışanınca yapılan talepler ve sigortalı kişi
aleyhine açılan davalar,
• Şirketin iflas memuru, kayyımı veya tasfiye memuru tarafından doğrudan veya dolaylı
olarak şirket adına yapılan tüm talepler ,
• Poliçe dönemi öncesinde şirketin hisseleri borsaya kote edilmiş ise, poliçe dönemi
zarfında Amerika ve Kanada borsaları dışında diğer borsalarda yapılacak ikincil halka
arzlar veya diğer yöntemlerle yapılan hisse satışları otomatik olarak teminat altına alınır
ve bu durumlarda sigortalının sorumluluklarını tam olarak yerine getirmemesi sonucu
oluşan zararlar,
• Şirketin iflas etmesi sonucu ortaklar ve alacaklıların açacağı davalar sonucu
sigortalının ödemek zorunda olduğu tazminat tutarları,
• Çevre kirliliği ile ilgili sigortalı aleyhine açılan davalarda şirketin sigortalıyı tazmin
etmediği durumlarda oluşan savunma masrafları,
16
Mahkeme şartı aranmamaktadır.
Ancak kimi zaman, ilgili zararın ve/veya sorumluluğun tespiti kompleks yapıda ise;
bilirkişi atanması veya daha ileri adımlarda mahkemeye gidilmesi talep
edilebilmektedir. Veya kimi durumlarda zararının tazminini talep eden tarafın
doğrudan mahkemeye de gittiği görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda savunma
masrafları teminat altında olduğundan sigortalılar açısından olumsuz bir durum söz
konusu olmayacaktır.
Sigortalıya rücu yapılmamaktadır.
Poliçe koşul ve şartlarına uygun olarak tazminat ve/veya savunma masrafları
ödemesine konu olmuş yönetici/yöneticilere rücu yapılmamaktadır. Kimi durumlarda
“kasıt” iddia edilebilir. Bu durumda da yönetici hatası olduğunu ancak kasıt
olmadığını iddia ediyor ise; hakim kasta karar verilene dek savunma masrafları
karşılanabilmektedir. Mahkeme sonucunda kasıt tespit edildiğinde ödenen savunma
masrafları –takdir sigortacıda olmak üzere- rücu edilebilecektir.
17
Hasarlar
Türkiy e'deki resmi mercilerin başlattığı soruşturmalar
Yabancı ülkelerdeki resmi mercilerin başlattığı
soruşturmalar
Çalışanların y öneticilerine açtığı manev i tazminat
talepleri
12%
3%
Şirketin y öneticileri hakkında açtığı tazminat dav aları
18%
3%
8%
Eski y önetim kurulu üy elerinin y eni y önetim kurulu
üy elerine açtığı dav alar
12%
Şirketin ortaklarının y öneticilere açtığı tazminat dav aları
Şirketin if las etmesi durumunda y önetim kurulu
üy elerine tasf iy e memurları taraf ından açılan dav alar
10%
2%
4% 6%
3%
19%
Vergi incelemeleri durumunda y öneticilere y öneltilen
dav alar
İş ilişkisi içinde bulunulan şirketlerin açtığı dav alar
Azınlık hissedarların y önetim kurulu üy elerine açtığı
dav alar
Resmi merciler taraf ından y önetim kurulu üy elerine
kesilen idari para cezaları
Haciz, y öneticilerin malv arlığına el konulması
18
YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI
DÜNYADAN HASAR ÖRNEKLERİ
Sektör: Bankacılık
Güvenilirliğini araştırmadan yüksek riskli teminat kabulü ve gayrimenkul
tutma(bağlama) oranlarında yapılan ihmallerle bağlantılı olarak 40 yöneticinin
sorumlu tutulduğu davada tazminat sözleşmesi tutarı olarak yöneticilerin
ödemek zorunda kaldıkları tutar 10 milyon doları aşkındır.
YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI
DÜNYADAN HASAR ÖRNEKLERİ
Sektör: İleri Teknoloji
Düzenleyici inceleme ve müteakip cezai işlemler, firmanın finansal
pozisyonuyla ilgili beyannameleriyle bağlantılı olarak yöneticilere karşı
başlatılmıştır.
Bu beyannamelerin yanıltıcı, hatalı veya sahte olduğu ve hatta yatırımcıları
şirketin hisselerini satın alma veya satmaktan kaçınmaya teşvik ettiği iddia
edilmiştir.
Sorumluluk tutarı: 6 milyon dolar.
YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI
DÜNYADAN HASAR ÖRNEKLERİ
Sektör: İleri teknoloji
Düzenleyici kuruluşlar tarafından mali işler müdürü ve ortaklık yönetim
müdürüne karşı inceleme ve resmi takip başlatılmıştır.
İnceleme, bu yöneticilerin ilgili sigortalı şirketinin batışındaki rolleri ile ilgili olup
dava konusu şirket hesaplarının yanlış ve yanıltıcı olduğu ileri sürülmüştür.
Sorumluluk tutarı: 1 milyon Dolar
YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI
DÜNYADAN HASAR ÖRNEKLERİ
Sektör: Üretim
İsveçli bir üreticinin ABD kökenli bir iştirakini satışıyla bağlantılı olarak şirkete
ve yöneticilerine karşı mali tablolarındaki hatalar ve sözleşmelerindeki
yanıltıcı beyanlara kadar bir çok hususta dava açılmıştır.
İsviçreli üretici, satın alan firma ile anlaşmaya varmıştır ancak savunma
masrafları yaklaşık olarak 300,000 dolar tutmuştur.
YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI
Hissedarlar Tarafından Açılabilecek Davalar
•Kötü yönetim nedeniyle meydana gelen olağandışı kayıplarla ilgili olarak hissedarlar
tarafından bir şirketin yöneticileri aleyhinde dava açılmıştır. Yöneticiler, suçsuz
olduklarını ispatlamışlar ancak yüksek meblağlı mahkeme masrafları ortaya çıkmıştır.
•Hissedarlar, yöneticiler tarafından yapılan yanlış beyanlara istinaden vaktinden önce
yapılan hisse satışları nedeniyle uğradıkları zararlardan, bu yöneticileri sorumlu
tutmuşlardır.
•6 hissedar, bir şirketin yöneticilerini, iştiraklerinden birinin durumu ve bankalarından
alacakları destekler hakkında yanıltıcı beyanda bulundukları ve bunun sonucu olarak
imtiyazlı senetlerinin bedellerini itfa edememeleri nedeniyle suçlamada bulunmuştur.
• Bir şirket, ana sözleşmede yer alması gereken sermaye karlarından temettü
dağıtımına ilişkin hususların ihlali nedeniyle, hissedarlara verilebilecek potansiyel
hasarlara karşı dava edilmiştir.
YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI
Alıcılar Tarafından Açılabilecek Davalar
Bir şirketin yöneticisi, açıklanan ihaleye girecek firmalara, bu firmaların tamamen bu
beyannamelere itimat edeceklerini atlayarak, finansal sunum ve beyanlarda
bulunmuştur. Temyiz Mahkemesi, ilgili sunum ve beyanların yanıltıcı olduklarının ispat
edilmesi halinde, yöneticilerin ( ve ilgili diğer şahısların) gerekli özeni göstermeme ve
görevi ihmal nedenleriyle sorumlu tutulacaklarını bildirmiştir.
Bu ihmal, konunun mahkeme dışında halledilmesi nedeniyle ( kişiler arasında
uzlaşmaya gidilmiştir) tespit edilememiştir ancak yöneticiler namına yüksek
meblağlarda savunma masrafları ödenmiştir.
YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI
Alıcılar Tarafından Açılabilecek Davalar
•Bir giyim firması, 2004’te satın aldıkları bir firmanın 5 eski yöneticisine şirketin değeri
konusunda yanıltıcı beyan vermeleri nedeniyle uğradıkları zarara istinaden
12,000,000TL tutarında tazminat davası açmıştır.
• Bir şirket iktisap ettiği bir firmanın 2 yöneticisine karşı, ihmal nedeniyle satın alıcılara
yanlış beyanda bulunmaları ve bu nedenle önemli kayıplara yol açmaları nedenleriyle
hukuki işlemler başlatmıştır.
• A şirketi, B şirketine hissedarlarına sundukları çalışma sermayesi beyannamelerine
dayanarak yatırım yapmıştır. B şirketi, bu yatırımın akabinde tasfiye sürecine girmiş ve
175,000 TL tutarındaki hisselerinin değeri sıfırlanmıştır. A şirketi bu beynnamelerin
yanıltıcı olduğunu ileri sürmüş ve B şirketinin yöneticileri aleyhinde dava açmıştır.
YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI
3. Şahıslar Tarafından Açılabilecek Davalar
•İki yönetici 3. kişiler tarafından fiyat teklifinde bulunulan bir hedef şirketin bilgilerinin
temini için bir gizlilik sözleşmesi imzalamıştır. Ancak bu bilgilerin yayımlanmasıyla,
hedef şirket satış rakamlarının etkilendiğini iddia etmiştir.
•Bir yönetici, yaşanılan bir deniz felaketinden sonra, “mağdurları tazminat davası
açmaya kışkırtma “ nedeniyle bir hukuk firması aleyhinde dava açmıştır. Avukatlar,
hakaret tazminatı ve savunma masrafları ödemek zorunda kalmışlardır.
YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI
Hükümet ve Düzenleyici Kurumlar Tarafından Açılabilecek Davalar
•Bir şirketin yönetim kurulu başkanı Finansal Aracı Kurumlar, Yönetciler ve Brokerler
Düzenleme Kurumu ( FIMBRA) tarafından bir şirketin yönetim kurulu başkanı adına ,
şüpheli bir şahsı işe alma ve ardından bu şahıs üzerinde gerekli kontrolleri yapmaması
nedenleriyle soruşturma başlatılmıştır.
Daha sonra aklanan bu yönetici FIMBRA’ dan savunma masraflarını talep etmektedir.
• Bir şirketin hukuk departmanı çalışanlarının, (yöneticilerin haberi olmaksızın) vergi
indirimi olmadan maaş aldıklarının iddia edilmesini takiben Gelir Dairesi tarafından
şirket yönetimine karşı adli kovuşturma açılması kararlaştırılmıştır.
YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI
Şirket alacaklılarının açacağı davalar
Bir şirket, yöneticilerinden birinin tamir servisiyle şirket araçlarından birinin tamiriyle ilgili
olarak yüksek meblağlı fatura düzenlemesinden kısa bir süre sonra tasfiye sürecine
girmiştir.
Şirket namına çeki imzalayan müdür, şirketin iflas sürecinde , çekin karşılıksız olduğunu
ve ödemeden şahsi olarak sorumlu tutulduğunu farketmiş, araç tamircisi de muaccel
faturalarla ilgili olarak ve Tasfiye Kanunları hükümlerince yöneticinin şahsi olarak
sorumlu olduğunu ileri sürmüştür.
Yönetici tarafından verilen yeminli beyanda, şirkete karşı açılabilecek davalarda avukat
ödemelerini karşılamak için şirketin yeterli kaynakları sağlaması gerektiği belirtilmiştir.
Ödeme yapılmadan önce şirket tasfiye sürecine girmiş olup, avukatlar, £300,000 lık
ödemeyi şahsi olarak yöneticiden talep etmişlerdir.
YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI
Şirket alacaklılarının açacağı davalar
•Bir yönetici, bir konferansta yaptığı konuşmasında şirketinin başka bir şirket için fiyat
teklifinde bulunduğunu ve ticari bankalarının, bir başka teklif veren firmaya, teklif
detaylarını ifşa ettiğini belirtmiştir.
Bankacılar, bu iddiayı çürütmek için işin tanımında belirtilen şekillerde hareket ettikleri
yönünde bir dava açmıştır.
•Bir banka, perakendeci bir firmaya karşı kendileriyle yapılan £8.5M değerindeki
finansal anlaşma sürecinde sözleşme için esaslı konularda gerçeklerin açıklanmaması
iddiasıyla bir dava açmıştır.
Belirtilen iştirak için belirlenen tahmini nakit akışı, kredinin sürdürülebilir olmadığını
göstermiş ve banka, ilgili yöneticilerin yanıltıcı beyanda bulundukları suçlamasında
bulunmuştur.
Download

Yönetici Sorumluluk Sigortası