İnşaat
Sigortası
Genel Şartları
Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır.
Allianz Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz yararlanmak için, lütfen poliçenizi
ve ekindeki kitapçığı dikkatle okuyup, saklayınız.
Poliçenizin tüm hizmetleri ve avantajları hakkında detaylı bilgi almak ve ödeme yöntemleri ile ilgili
tüm sorularınız için Müşteri İletişim Merkezi'ni (0212 336 09 09) arayabilirsiniz.
Müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence olan, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden
tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içerisinde doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden
olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini teminat altına alan İnşaat All Risks Sigorta Poliçemizi tercih
ettiğiniz için teşekkür eder, risksiz bir yaşam dileriz.
Saygılarımızla,
Allianz Sigorta A.Ş.
İnşaat Sigortası Genel Şartları
Değerli Sigortalımız,
-1-
İçindekiler
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
BÖLÜM 1
: HASAR DURUMUNDA YAPMANIZ GEREKENLER
BÖLÜM 2
: POLİÇENİZ İLE İLGİLİ GENEL UYARILAR
BÖLÜM 3
: EK TEMİNATLAR VE GARANTİ HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN KLOZLAR
GENEL ŞARTLAR
BÖLÜM 4
-2-
: İNŞAAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
Bu poliçe ile sigorta güvencesine aldığınız değerlerde, teminat kapsamına giren herhangi bir hasar meydana
geldiğinde;
w Hasarın büyümesini önlemek için gerekli tedbirleri alınız.
w Hırsızlık, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm veya üçüncü
şahıslarca sebebiyet verilen hasarlar söz konusu ise emniyet birimlerine veya diğer yetkili makamlara
başvurarak tespit yaptırınız.
Bu şartlar yerine getirildiğinde, Allianz Sigorta size yardım elini en kısa zamanda uzatarak, hasar tespitine
başlayacak ve aşağıda belirtilen ve hasarın niteliğine göre istenecek diğer ek belgelerin temin edilmesi halinde
zararınızı tazmin edecektir.
1- Yangın Sigortası ve ek teminatları kapsamındaki hasarlarda;
w
w
w
w
w
w
İtfaiye Raporu
Teknik servis raporu
Onarıma ait fatura
Cihazın alış faturası
Tamamen hasarlı veya yenilenen parçaların istenmesi halinde iade edilmek üzere muhafaza edilmesi
Takipsizlik kararı (bazı yangın hasarları için savcılıktan)
2- Hırsızlık Sigortası kapsamındaki hasarlarda;
w
w
w
w
w
Hasar Durumunda Yapmanız Gerekenler
Bölüm 1
Hasar Durumunda Yapmanız Gerekenler
Müracaat Tutanağı
Görgü Tespit Tutanağı (düzenlenmiş ise)
Bulunamadı Yazısı (Emniyet Birimlerinden)
Cihazın alış faturası
Cihazın teknik özelliklerini gösterir kullanma klavuzu, broşür vb.
3- Yukarıda belirtilen hasarlarda ilave olarak istenecek belgeler ve diğer hasarlar söz konusu ise;
w
w
w
w
w
Sözleşme örneği
Hak ediş belgeleri
Projeler ve planlar
Onarıma ait fatura
Tamamen hasarlı veya yenilenen parçaların istenmesi halinde iade edilmek üzere muhafaza edilmesi.
-3-
Poliçeniz İle İlgili Genel Uyarılar
-4-
Bölüm 2
Poliçeniz İle İlgili Genel Uyarılar
w
Lütfen satın aldığınız İnşaat All Risks Sigorta Poliçenizi ve buna bağlı olarak yaptırmış olduğunuz ek
belgelerinizi bu poliçe kitapçığı ile birlikte saklayınız.
w
Eğer yazılı bir sigorta teklifi verilmiş ise olası hataları önlemek için, teklif bilgileri ile poliçe bilgilerini
karşılaştırınız.
w
Poliçenizde belirtilmemiş teminatlar, poliçe teminatı kapsamı dışında olup, bu kitapçıkta yer alan kloz
hükümlerine tabi değildir.
w
Sigorta poliçeniz tanzim tarihinden önce gerçekleşen riziko ve hasarları kapsamaz.
w
Gerek teminat klozları, gerekse özel klozlar, poliçenin ilgili yerinde belirtilmesi ve gereken ek primin alınmış
olması kaydıyla geçerli olup, ilgili olduğu bölümün genel şartlarına tabidir.
w
Bu kitapçıkta yazılı olan klozlardan sadece poliçeniz üzerinde isimleri belirtilmiş olanları hüküm ifade
etmektedir. Lütfen poliçenizi kontrol ediniz.
w
Bu kitapçıkta, satın almış olduğunuz ürünümüzle ilgili önemli hususlar açıklanmıştır. Daha detaylı bilgiye
gereksiniminiz olması durumunda acentenizi veya şirketimizi arayabilirsiniz.
Bu kitapçıkta yazılı olan klozlardan sadece poliçeniz üzerinde isimleri belirtilmiş olanları hüküm ifade etmektedir.
Lütfen poliçenizi kontrol ediniz.
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET TEMİNATI
Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve
taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren
tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın,
üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar nedeniyle
sigortalıya düşecek hukuki sorumlulukların aşağıdaki
kapsam dahilinde genişletildiği taraflarca
kararlaştırılmıştır.
Sigortacılar, doğrudan doğruya inşaat, montaj işlemleri
ve tecrübe devresi ile bağlantılı olarak, poliçede
sigortalanmış olan ve şantiye mahallinde veya yakın
civarında poliçe süresi içinde meydana gelen hasarlar
dolayısı ile sigorta ettirene, poliçede yazılı 3.şahıs
mali mesuliyet sigorta bedeli ve limitleri içinde ve
bunları aşmayacak şekilde:
a. Üçüncü şahısların bir kaza sonucu, ölümcül olsun
veya olmasın bedeni hasara uğramaları veya
hastalanmaları sonucundaki tedavi masrafları
ile,
sigortalanabilecek olan kıymetlerin tamirat veya
yeni parça giderleri ve masraflar,
3. Vibrasyon veya payanda desteğinin zayıflaması
veya kaldırılması nedeniyle bir mal, gayrimenkul
veya binaya verilebilecek zarar veya hasar veya
bu tip hasar nedeniyle üçüncü bir şahsın bedeni
zarara uğraması veya malının hasar görmesi
(zeyilname veya kloz ile aksi kararlaştırılmamış
ise.)
4. Aşağıda sayılan nedenlerden doğan sorumluluklar
teminata dahil değildir.
a. İşverenin, yapımcının veya projeye katılan ve
kısmen veya tamamen sigorta konusu proje
kapsamında sigortalanmış olan ilgili taşeron
firmaların işçi ve memurlarının ve bunların aile
fertlerinin uğrayacağı bedeni hasarlar.
b. Üçüncü şahıslara ait mallara gelecek maddi
hasarları tazmin edeceklerini taahhüt etmişlerdir.
b. İşverene, yapımcıya veya projeye katılan ve kısmen
veya tamamen sigorta konusu proje kapsamında
sigortalanmış olan ilgili taşeron firmalara veya
bunların işçi veya memurlarına ait olan veya
kendilerine emanet edilmiş ve/veya kontrolünde
bulunan mallara gelecek maddi hasarlar,
Toplam tazminat ödemeleri, poliçede belirlenmiş
azami tazminat limitlerini aşmamak şartıyla yukarıdaki
teminata ilaveten sigortacılar, sigorta ettirenin aşağıda
belirtilen nedenlerle yüklendiği sorumlulukları
tazminat kapsamına almaktadırlar.
c. İnşaat ve montajla alakalı olup trafiğe tescilli tüm
kara-hava taşıtları ve yüzen araçların neden olduğu
kazalar. (ancak iş makinelerinin inşaat faaliyetleri
esnasında şantiye sahası içerisinde 3.şahıslara
verebileceği zararlar teminat kapsamındadır.)
a. Her hangi bir davacı tarafından sigorta ettirenden
dava yoluyla talep edilen tazminat, mahkeme
harç ve masrafları.
d. Sigorta ettirenin serbest iradesi ile üstlenmiş olup
yaptığı tazminat ve benzeri ödemeler
b. Sigortacıların yazılı oluruyla sigorta ettiren
tarafından yapılan masraflar.
3.ŞAHIS MALİ MESULİYET TEMİNATI İLE İLGİLİ
ÖZEL İSTİSNALAR
Sigortacılar, aşağıda yazılan konularda sigorta ettirene
tazminat ödemezler.
1. Hasara yol açan her olay başına sigorta ettirenin
taşıyacağı kararlaştırılmış olan ve poliçede yazılı
muafiyet tutarları.
2. Poliçede sigortalı ve/veya sigorta ettirene ait olup
sigorta konusu altında sigortalanmış veya
e. Radyoaktif maddeler, zehirli, patlayıcı veya her
türlü radyo aktif kirliliğe sebep olan radyoaktif
atıkların sebep olduğu her türlü zarar teminat
kapsamı dışındadır.
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
Bölüm 3
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
f. İnşaat/montaj işlemleri neticesinde (ani ve
beklenmedik olarak oluşan ve/veya herhangi bir
madde ile teminat kapsamına dahil edilmiş olan
hasarlar hariç) oluşabilecek zehirlenme, kirlenme,
is, toz ve/veya kurum ile kirlenme, tortulanma,
kimyevi çökelme, saflığın bozulması sonucu değer
kaybı, pislenme ve bunların sonucunda
oluşabilecek her tülü salgın hastalıklar ve çevre
kirlenmesi teminat dışındadır. Ayrıca sağlığa
zararlı olması sebebiyle malzemelerin kullanımının
-5-
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
kısıtlanması veya engellenmesi de teminat kapsamına
dahil değildir.
g. Her türlü kar kaybı ve netice hasarları teminat
haricidir.
h. Bakım dönemi içerisinde meydana gelen kazalar
sonucunda 3.Şahıslara verilebilecek zararlar
teminata dahil değildir.
i. Aksine sözleşme yoksa çapraz sorumluluk
kapsamına giren zararlar teminata dahil değildir.
ÖZEL ŞARTLAR
a. Sigortacılar, kendileri istedikleri takdirde sigorta
ettiren adına davranmaya, davaları yürütmeye,
kabule veya redde, aynı şekilde sigorta ettiren
adına, fakat kendi yararlarına halef oldukları
hakları ileri sürmeye, tazminat ödemeye veya
tahsile, her türlü işlemlerinin yürütülmesine tam
yetkilidirler. Sigorta ettiren bu nedenle sigortacıların
yazılı oluru olmaksızın onların adına sulh ve ibrada
bulunamaz, tazminatı kabul veya red edemezler.
Sigortacıların bu konumları gereği olarak ettiren/
Sigortalı, hasar ve açılmış davalar ile ilgili her
türlü bilgi ve belgeyi sigortacılara vermekle ve
yardım etmekle yükümlüdür.
b. Sigortacılar bir kaza olduğunda sigorta ettirene,
daha önce yapılmış kısmi ödemeler düşüldükten
sonra, poliçede yazılı azami teminat limitini veya
hasarın gerektirdiği daha düşük bir tazminatı
ödemekle, aynı kaza dolayısı ile bu bölüm
kapsamındaki sorumluluklardan tamamen
kurtulmuş olurlar.
MR 001/GREV, LOKAVT, HALK HAREKETLERİ
TERÖRİZM
Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve
taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren
tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın,
Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve
bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin
sebep olduğu bütün ziya ve hasarları da aşağıdaki
kapsam dahilinde temin edecek şekilde genişletildiği
taraflarca kararlaştırılmıştır.
Taraflarca üzerinde anlaşmaya varılmış ek primin
sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi
koşuluyla teminatın; grev, lokavt, kargaşalık, halk
hareketleri sonucu sigortalı nesneler üzerinde
doğrudan doğruya oluşacak kayıp ve zararları, aşağıda
belirtilen özel şartlar ve istisna hükümleri çerçevesinde
-6-
kapsayacak şekilde genişletilmesini kararlaştırılmıştır.
İşbu klozda yer alan grev, lokavt, halk hareketleri
rizikolarının tanımı, kapsamı ve gerçekleştirme
koşulları aşağıda belirtilmiştir.
1. Bir kimsenin başkaları ile birlikte, grev veya lokavt
ile ilgili olsun veya olmasın ve aşağıda özel şartlar
ve istisnalar başlığı altında yer alan eylemlerin
kapsam ve niteliğinde olmayan, toplum huzurunu
bozacak, kargaşalık ve ayaklanma gibi eylemler
sonucu ortaya çıkacak kayıp ve zararlar,
2. Yasal olarak oluşturulmuş ve görevlendirilmiş
kamu otoritesinin, yukarıda belirlenmiş toplum
huzurunu bozmaya dönük eylem ve faaliyetleri
bastırmak, önlemeye çalışmak veya oluşması
beklenen kayıp ve zararları en az düzeye indirmek
amacıyla girişimde bulunması sırasında ve
uyguladığı inzibati tedbirler sonucu ortaya çıkan
kayıp ve zararlar,
3. Grev - lokavt sırasında çalışanların kasıtlı olarak
ve grevi desteklemek veya lokavtı kırmak amacıyla
giriştikleri eylemler sonucu oluşan kayıp ve
hasarlar ile
4. Poliçe üzerinde terörizm teminatının verildiği
açıkça belirtilmiş ise terörist eylemler ve
eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği
askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün
zararlar,
Bu klozda “terör”; baskı, cebir, şiddet, korkutma,
yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle,
Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet'in niteliklerini,
siyasi, hukuki sosyal, laik, ekonomik düzenini
değiştirmek, devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve
cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet
otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin
iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı
bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler
tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.
Örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç
etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır. Örgüt
terimi, Türk ceza kanunu ile ceza hükümlerini içeren
özel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlı
cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar.
ÖZEL ŞARTLAR VE İSTİSNALAR
1. Aşağıda belirtilen hasarlar teminat kapsamına
girmez:
b. Yasal olarak görevlendirilmiş kamu otoritesi
tarafından sürekli veya geçici olarak iş gereçlerinin
haczedilmesi, geçici veya sürekli olarak el
konulması, işe veya yönetime el konulması
nedeniyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar,
c. İşyeri taşınmazın herhangi bir veya daha fazla
kimse tarafından hukuka aykırı biçimde sürekli
veya geçici olarak işgal edilmesi sonucu ortaya
çıkan kayıp ve zararlar,
d. Netice hasarları ve tanımına bakılmaksızın her
türlü sorumluluk hasarları ile poliçenin maddi
hasar limitini ve/veya ilgili teminata ilişkin tazminat
limitini aşan ödemeler.
2. Aşağıdaki hallerin dolaylı veya dolaysız, doğrudan
veya sonuç olarak neden olduğu kayıp ve hasarlar
keza teminat dışında kalırlar:
a. Savaş, iç savaş, düşman işgali, yabancı düşman
tarafından girişilen hasmane hareketler, savaş
ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş benzeri
girişimler,
b. Askeri başkaldırma ve isyan, ihtilal, askeri gücün
veya sair kamu erkinin yasa dışı kötüye
kullanılması halleri,
c. Bir veya birden fazla kimsenin güç kullanarak
hükümeti devirmek, fiili durum yaratmak amacıyla
örgütlenmeleri, anarşi yaratarak terörist eylemlere
girişmeleri.
Bu kopyalama kapsamında bir hasar durumunda,
gerekli görüldüğü takdirde, hasarın sebebinin
yukarıda belirtilen istisnalardan olmadığının ispat
külfeti sigortalıya aittir.
3. Sigortacı sigortalının en son bilinen adresine
taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle,
sigorta teminatını her zaman sona erdirebilir. Bu
durumda sigortacı sigorta priminin, teminatın
sona erdirildiği tarihten doğal bitim tarihine kadar
olan süreyi karşılayan bölümünü sigorta ettirene
iade etmekle yükümlüdür.
4. Bu zeyilname ile teminat altına alınmış ek rizikolar
için saptanmış olan “her bir olay başına
hesaplanacak tazminat limiti'' kesintisiz olarak
5. Her halükarda, sigortacının poliçe süresi içinde
sorumlu tutulabileceği azami tazminat tutarı,
proje süresince toplam tazminat limiti ile sınırlıdır.
Poliçe üzerinde belirtilmemiş ise, tazminat limiti
bu poliçe ile temin edilen kıymetlerin poliçede
belirtilmiş olan bedelleri ile sınırlıdır.
Not: Terörizm hasarları poliçe üzerinde belirtilen
limit dahilinde teminata dahildir.
MR 002/ÇAPRAZ SORUMLULUK
Bu özel şart ile, poliçede “sigortalının unvanı”
paragrafında isimleri yazılı olan şahıs, firma ve/veya
kuruluşların her birisinin ayrı şahsiyet veya kuruluş
olduğu kabul edilmiş ve poliçede verilen üçüncü
şahıs mali mesuliyeti ek teminatının aşağıdaki
istisnalar ve diğer şartların uygulanmasıyla bu şahıs
ve/veya kuruluşların her biri adına ayrı düzenlenmiş
sayılacağı hususunda taraflar mutabık kalmıştır.
Buna göre poliçelerde isimleri yazılı sigortalı şahıs
veya kuruluşlar birbirlerine göre üçüncü şahıs olarak
kabul edilecektir.
Bu özel şart ile verilen teminat sonucunda sigortacının
her bir olay ve olaylar zinciri için azami sorumluluğu
hiçbir surette poliçede belirtilen olay başına ve toplam
3. Şahıs mali mesuliyet teminat limitlerini geçmeyecek
ve tazminat 3.şahıs mali mesuliyet sigortaları genel
şartları dahilinde hesap edilecektir. Poliçede belirtilen
diğer özel şartlar ve genel şartlarda bu kloz sebebi
ile hiçbir değişiklik yapılmamış olup, diğer şartlar ve
klozlar aynen geçerlidir.
İstisnalar
1. Poliçede, Sigorta konusu projenin bedeli içerisine
dahil edilmek suretiyle All Risk kapsamında
teminat altına alınabilecek iş kalemleri ile, ek
sözleşme maddeleri ve ek teminatlar kapsamında
belirli alt limitler ile teminat kapsamına dahil
edilmesi mümkün olan ziya ve hasarlar çapraz
sorumluluk teminatı kapsamında değerlendirilemeyecektir.
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
a. Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri, sabotaj
veya terörizm sonucu kısmen veya tamamen,
sürekli veya geçici işin durması, işin tatil edilmesi,
gecikmeye veya değişikliğe uğraması nedenleriyle
ortaya çıkan kayıp ve zararlar,
168 saatlik bir süre içinde meydana gelen
hasarların birikimli tutarı kadardır.
2. Yukarıda bahsi geçen firma ve/veya kuruluşlardaki
işçi ve memurların işveren mali mesuliyeti sigortası
ve/veya sosyal sigortalar kapsamına giren hastalık,
ölümcül olsun veya olmasın geçirecekleri her
türlü kaza ve yaralanma hasarları çapraz
sorumluluk teminatı dışındadır.
Her bir olayda veya olaylar zincirinde, poliçede
-7-
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
-8-
sigortalı olarak belirtilen şahıs, firma ve/veya
kuruluşlara çapraz sorumluluk teminatı sebebi ile
ödenecek toplam tazminat tutarı, poliçede belirtilmiş
olan 3.Şahıs Mali Mesuliyet limitleri çerçevesinde
değerlendirilerek hesaplanacaktır.
MR 003/BAKIM DEVRESİ İŞLEMLERİ TEMİNATI
Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve
taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren
tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın,
inşaatın bitim veya geçici kabulunden sonra başlayan
bakım devresini de aşağıdaki kapsam dahilinde
kapsayacak şekilde genişletildiği taraflarca
kararlaştırılmıştır.
Bakım devresi teminatı sadece poliçede belirtilen
bakım süresi tarihleri arasında yüklenici ile işveren
arasında imzalanmış olan sözleşmenin bakım şartıyla
ilgili hükümlerin uygulanması amacıyla yapılan ziyaret
ve çalışmalar sırasında sigortalı yükleniciler tarafından
sigortalı projeye verilebilecek kayıp ve zararları da
temin edecek şekilde genişletildiği kayıt ve kabul
edilmiştir.
Bu teminat poliçe üzerinde belirtilmiş olan süre
zarfında geçerli olacaktır.
Teminat Dışında Kalan Haller
Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle
olacak zararlardan sorumlu olmayacaktır
a. Sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri
gereğince eksik ve kusurların giderilmesi maksadı
ile yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahısların
uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek
hukuki sorumluluklar,
b. Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan yangın,
infilak, dahili su, duman, her türlü taşıt çarpması,
kar ağırlığı,
c. Her türlü tabiat olayları, doğal afetler,
d. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü
niyetli hareketler, terör ve bunların gerektirdiği
askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu ziya
ve hasarlar,
e. Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait
mevcut bina ve tesislere verilebilecek zararlar,
f. Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs.
Bu teminat poliçe üzerinde belirtilmiş olan süre ile
geçerli olup, poliçede yazılı bakım devresi süresi her
ne olursa olsun geçici kabulün yapılması ve/veya
sigortalı kıymetin işletmeye açılması ile fiilen
kendiliğinden başlar.
MR 004/GENİŞLETİLMİŞ BAKIM DEVRESİ
Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve
taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren
tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın,
inşaatın bitim veya geçici kabulunden sonra başlayan
bakım devresini de aşağıdaki kapsam dahilinde
kapsayacak şekilde genişletildiği taraflarca
kararlaştırılmıştır.
Bakım devresi teminatı, inşaatın tamamlanması veya
geçici kabulün yapılması, yahut işverene teslim
edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile
başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması
ile sona erer.
1. Teminatın Kapsamı
İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler)
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Şartların A.3
maddesinin (f) bendi kapsamında tamamlanmış
veya geçici kabulü yapılmış yahut işveren tarafından
kullanılan inşaatta;
a. Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki
yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların
giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında
sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile,
b. Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat
devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir
nedene dayanan ziya ve hasarlar
temin edilmiştir.
2. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek
Hal
Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki
yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların
giderilmesi amacıyla bakım devresinde yaptığı
çalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağı
zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki
sorumluluklar, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.
3. Teminat Dışında Kalan Haller
Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle
meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.
a. Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan; yangın,
infilak, dahili su, duman, kar ağırlığı, her türlü
taşıt çarpması,
b. Her türlü doğal afetler,
c. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü
d. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen
terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj
ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
e. Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait
mevcut bina ve tesislere zarar gelmesi,
f. Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs.
İHTAR: Bu teminat police üzerinde belirtilmiş olan
süre ile geçerli olup, poliçede yazlı bakım devresi
süresi her ne olursa olsun inşaatın tamamlanması,
geçici kabulün yapılması veya sigortalı kıymetin fiilen
kullanıma alınması ile kendiliğinden başlar.
MR 005/YAPI VE MONTAJ SİGORTALARI İŞ
PROGRAMI ÖZEL ŞARTI
Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak kaydıyla,
aşağıda belirtilen özel şartların poliçeye eklenmesi
kararlaştırılmıştır.
Sigortalı tarafından yapı ve/veya montaj poliçesinin
gereğince düzenlenebilmesi amacıyla sigortacıya
yapılan her türlü yazılı bildirimler, verilen teknik
bilgiler, iş ve iş akış tablo ve programları işbu poliçenin
ve birbirlerinin tamamlayıcıları ve ayrılmaz parçalarıdır.
Sigortacının sorumluluğu kendisine iletilen yazılı
bildirim ve programlarda belirlenen konu ve süreler
ile sınırlıdır.
Bu nedenle sigortacı, iş programlarında meydana
gelen sapma ve süre aşımlarını, herhangi bir hasar
oluşmasından önce not ve kabul ettiğine dair yazılı
onay vermiş olmadıkça, iş programlarında meydana
gelen sapma ve süre aşımlarına bağlı olarak ortaya
çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır.
İş akışındaki kabul edilebilecek maksimum sapma
süresi poliçe üzerinde belirtilmiştir.
MR 006/FAZLA MESAİ, GECE İŞÇİLİĞİ, TATİL
GÜNLERİNDE ÇALIŞMA VE SERİ TAŞIMA EK
GİDERLERİ TEMİNATI.
Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve
taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren
tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın,
fazla mesai, gece işçiliği, resmi tatil günlerinde
çalışma ve seri taşıma giderlerini de temin edecek
şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Ancak:
a. Yukarıda sayılan bu ek giderler, poliçe ile verilen
teminat kapsamına giren herhangi bir hasarla
ilgili olarak ve bu hasarı en aza indirmek amacıyla
yapılmış olmalıdır.
b. Uçakla taşıma ek giderleri, işbu kloz teminatı
kapsamına girmez.
c. Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halinde
bu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı
da eksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır.
Her bir olayda ödenecek azami tazminat limiti hasarın
% 10' una kadar limit ile teminata dahil edilmiştir.
Farklı bir tazminat limitinin belirlenmiş olması halinde
poliçe üzerinde yazılı olan limit geçerli olacaktır.
MR 007/UÇAKLA TAŞIMA EK GİDERLERİ
TEMİNATI
Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve
taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren
tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın,
uçakla taşıma masraflarını da kapsayacak şekilde
genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Ancak bu tip ek giderlerin, işbu poliçe teminatı
kapsamında olan kayıp ve zararlarla ilgili olarak
yapılmış olması şartı aranacaktır.
Ayrıca, sigorta süresi içinde bu kloza göre uçakla
taşıma masrafları olarak ödenecek azami tutar
aşağıda gösterilen tazminat limitini aşamaz.
Tazminat kapsamına giren ek giderler için olay başına
uçakla taşıma masrafının % 20'si minimum poliçede
belirtilen tenzili muafiyet uygulanacaktır.
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri
ve inzibati hareketler,
Poliçe üzerinde özel bir muafiyet belirtilmemiş ise
“diğer hasarlar” muafiyeti geçerli olacaktır.
Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halinde
bu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı da
eksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır.
Azami tazminat limiti: her bir hasarın % 10'u ile
sınırlıdır. Farklı bir tazminat limitinin verilmesi halinde
poliçe üzerinde yazılı olan limit geçerli olacaktır.
MR 008/DEPREM BÖLGESİNDEKİ YAPILAR
Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
-9-
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla,
deprem nedeniyle sigortalı değerlerde oluşacak kayıp
ve zararların, sigortalı yapılara ait proje, malzeme
ve işçiliğin, yerel resmi düzenlemelerin ve
yönetmeliklerin deprem için öngördüğü şart ve
standartlara uygun olarak yapıldığının ve
hesaplamalarda da aynı kod ve standartların
uygulandığının, sigorta ettiren tarafından önceden
taahhüt ve ispat edilmesi koşuluyla tazmin edileceği,
taraflarca kararlaştırılmıştır.
MR 009/DEPREM TEMİNATINDA MADDİ VE
SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU
Bu kloz ile, depremin dolaylı ve dolaysız olarak yol
açtığı maddi kayıp ve hasarlar ile sorumluluk
hasarlarından sigortacı sorumlu olmayacaktır.
MR 010/SEL VE SEYLAP TEMİNATINDA MADDİ
VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU
Bu kloz ile, sel ve seylapın dolaylı veya dolaysız olarak
yol açtığı maddi ve sorumluluk kayıp ve zararlarından
sigortacı sorumlu olmayacaktır.
MR 011/SERİ HASARLAR
Bu kloz ile poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan
diğer teminat ve istisna hükümleri, fiyat ve şartlar
saklı kalmak kaydıyla taraflar seri hasarlar konusunda
aşağıda yazılan koşulların uygulanacağını kabul ve
kayıt etmişlerdir.
Hatalı plan, proje, malzeme, kötü işçilik ve döküm
hataları nedeniyle, yapı bölümlerine, makine ve
aksamına benzer nitelikteki araç gerece, montaj
hataları dışında kalan ortak bir sebeple verilecek
kayıp hasarlar, her bir hasar için poliçede öngörülen
katılım payı (muafiyet) düşüldükten sonra, aşağıdaki
oranlarda ödenecektir.
1. Hasarda hasarın % 100 'ü
2. Hasarda hasarın % …
3. Hasarda hasarın % …
4. Hasarda hasarın % …
İzleyen diğer hasarlarda ödeme yapılmaz.
(Riske maruz ünitelerin sayısına bağlı olarak, her bir
makine ve aksamı ile yapı bölümünün kendi
koşullarına uygun yüzdeleri poliçe üzerinde
belirtilmiştir.)
MR 012/FIRTINA VE FIRTINAYA BAĞLI MADDİ VE
SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU
Taraflar, sigortacının 8 bofor (rüzgâr gücü) veya hızı
-10-
saatte 62 km'yi aşan rüzgârların doğrudan veya
dolaylı olarak sebep olacağı fırtına ve buna bağlı su
hasarlarında (Maddi zarar ve kayıpları ile sorumluluk
hasarları dâhil) sorumlu tutulmayacağı hususunda
anlaşmışlardır.
MR 013/ŞANTİYE DIŞI DEPOLANAN İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİNATI
Taraflar, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan
diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve
önceden kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren
tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla poliçe
teminatının, poliçede belirlenen adresler içinde
kalmak kaydıyla şantiye sahası dışında sigortalının
kendisine ait, ve/veya kiraladığı veyahut işveren
tarafından kendisine temin edilen depolarında
bulunan malzemeleri kapsayacağı konusunda
anlaşmışlardır.
Üreticinin, toptancı ve perakendeci tüccarın, işyeri
ve teslimat yapan firmaların esas ve koltuk
ambarlarında bulunan inşaat malzemeleri işbu ek
teminat kapsamı dışındadır.
Ayrıca sigortacı, sigorta ettiren tarafından depo ve
ambarlarda bulundurulan malzemeler ile ilgili
genellikle kabul edilen hasar önleyici tedbirlerin
yerine getirilmediği ve/veya gerekli özenin
gösterilmediğinin açıkça anlaşılması halinde, ortaya
çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır.
Hasar önleyici tedbirler, özellikle aşağıda sayılan
önlemleri içermelidir:
a. İnşaat malzemeleri, kapalı veya en az etrafı
dışardan girişi engelleyecek biçimde çevrilmiş
bekçili ve yangına karşı korunmalı, malzemenin
niteliğine uygun yerlerde depolanmış olmalıdır.
b. Ambarlardaki istifleme kümeleri birbirinden, ya
yangına karşı dayanıklı duvarlarla ayrılmış veya
aralarında en az 50 metre aralık bırakılarak
yerleştirilmiş olmalıdır.
c. İstifleme ve depolardaki yerleştirme, malzemeyi
yağmur nedeniyle oluşacak su birikintilerinden
veya en az 20 yılda birden daha kısa aralıklarla
tekrarlayan sel ve su baskınlarından koruyacak
şekilde yapılmalıdır.
d. Yerleştirme kümelerinin belirli poliçe üzerinde
belirtilmiş toplam değeri aşmamasına dikkat
edilmelidir.
Olay başına tazminat limiti ve uygulanacak muafiyetler
poliçe üzerinde belirtilmiştir.
Özel bir muafiyet belirtilmemiş ise “diğer hasarlar”
muafiyeti geçerli olacaktır.
Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe ve
yükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübe
devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi
aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır.
Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmiş
olan Sigorta vade sonunu geçemez.
Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe ve
yükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübe
devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi
aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır.
Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmiş
olan Sigorta vade sonunu geçemez.
Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe ve
yükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübe
devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi
aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır.
Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmiş
olan Sigorta vade sonunu geçemez.
Bununla birlikte teminat ve sorumluluk tecrübe
devresi sona eren veya teslimi yapılan ve/veya
işletmeye alınan makine ve aksamı açısından sona
erer. Bu durumda olmayan makineler ve aksam
üzerinde tecrübe devresi sonuna kadar teminat
devam eder. Ancak bu durumda da poliçede
belirtilmiş olan vade sonu sigorta teminatının her
halükarda sona erdiği tarih olarak geçerlidir. Test
teminatının süresinin 4 haftadan uzun olduğu
durumlar ayrıca poliçe üzerinde belirtilecektir.
Taraflar ayrıca tecrübe devresine tabi makine ve
aksamı ile ilgili olarak poliçe şartlarına aşağıdaki
düzenlemenin getirilmesini kararlaştırmışlardır:
“montaj hataları dışında kalan ve plan proje hataları,
ayıplı malzeme, döküm ve kötü işçilik nedeniyle
oluşan kayıp ve zararlar işbu poliçe teminat kapsamı
dışındadır.” Kullanılmış ve ikinci el malzeme açısından
işbu teminat geçersizdir.
MR 101/TÜNEL VE GALERİ İNŞAATI ÖZEL ŞARTI
Poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer
hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar
sigortacının, aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak
bir tazminat yükümlülüğü bulunmadığını
kararlaştırmışlardır.
a. Kazı metodunun değiştirilmesi veya öngörülmemiş
olan zemin yapısı sebebiyle oluşacak ekstra
masraflar
b. Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksa
bile, yumuşak kaya bölgelerinin harçla
doldurulması ve/veya ek tedbirler,
c. Plan ve projede yer alan en az hafriyat limitinin
aşılması halinde, kazılan yerlerin doldurulması
giderleri,
d. Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su
çıksa bile, su giderme işlemleri için yapılan
masraflar,
e. Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortaya
çıkan, ancak yedek tesisat ve ekipmanlar
önlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar,
f. Tünel delgi makinelerinin göçük altında kalması
veya bunların kurtarılması için harcanan masraflar
g. Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjında
kullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri için
yapılan masraflar.
Tazmin edilebilir bir hasar neticesinde, hasarın
giderilmesi ve tünelin eski haline getirilmesi veya
daha önce mevcut olan haliyle teknik olarak eşit
hale getirilmesi için ödenecek tazminat limiti hiçbir
şekilde ortalama (metre başına) tünel kazı maliyetinin
%.... sini geçmeyecektir. Bu yüzde oran poliçe üzerinde
belirtilmiştir.
Poliçe üzerinde bu oran özel olarak belirtilmemiş
ise tazmin edilebilir bir hasar neticesinde, hasarın
giderilmesi ve tünelin eski haline getirilmesi veya
daha önce mevcut olan haliyle teknik olarak eşit
hale getirilmesi için ödenecek tazminat limiti hiçbir
şekilde ortalama (metre başına) tünel kazı maliyetinin
% 100 'ünü geçmeyecektir.
MR 102/YERALTI KABLOLARI, BORU VE DİĞER
DONANIMLARA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR
Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla
ve ancak kazı işinin başlamasından önce sigortalının
ilgili yetkililerle bağlantı kurarak, yeraltındaki mevcut
kablo boru ve benzer donanımların yerlerini tam
olarak saptaması ve bunların zarar görmelerini
önlemek üzere gerekli önlemleri alması koşuluyla,
bu tür kablo, boru ve diğer donanımlar üzerinde
oluşacak kayıp ve zararların teminat kapsamında
sayılacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. Tazminat
ödemeleri 3.şahıs mali mesuliyet teminatı
çerçevesinde değerlendirilecektir.
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
MR 100/MAKİNE VE TESİSAT İÇİN TECRÜBE
DEVRESİ TEMİNATI
İlgili plan ve projelerinde yerleri belirlenmiş olan
-11-
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
-12-
yeraltı donanımları üzerinde teminat kapsamına
giren bir kayıp ve zararın oluşması halinde yapılacak
tazminat ödemelerine (a) şıkkında belirlenen muafiyet
limitleri uygulanır.
İlgili plan ve projelerinde belirtilmiş olan yerlerin
dışına yerleştirilmiş bulunan yeraltı donanımları
üzerinde tazmin edilebilir bir kayıp ve hasarın oluşması
halinde ise, aşağıda (b) şıkkında gösterilen muafiyet
limitleri uygulanır.
Her halde ödenecek tazminat, bu tür yeraltı kablo
boru ve donanımlarının onarım masrafları ile sınırlı
olup, her tür netice hasarları ya da cezai nitelikteki
ödemeler teminat haricidir.
aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak sigortalı
ve/veya sigorta ettirene herhangi bir tazminat
ödemeyeceği taraflarca kararlaştırılmıştır.
a. Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksa
bile, yumuşak kaya bölgelerinin harçla
doldurulması ve/veya alınacak ek tedbirlere ilişkin
masraflar
b. Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su
çıksa bile, su giderme işlemleri için yapılan
masraflar.
c. Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortaya
çıkan, ancak yedek tesisat ve ekipmanla
önlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar.
Her bir hasar için ve poliçe süresince toplamda
ödenecek tazminat limitleri poliçede belirtilmiştir.
Bu kloz için özel olarak Herhangi bir özel limit
belirtilmemiş olması halinde 3. Şahıs mali mesuliyet
teminatı için belirtilmiş olan tazminat limitleri geçerli
olacaktır. Her halükarda poliçe süresince toplam
tazminat limiti 3.şahıs mali mesuliyet toplam tazminat
limiti ile sınırlıdır.
d. Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjında
kullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri için
yapılan masraflar.
Muafiyetler:
MR 106/İŞİN BÖLÜMLER HALİNDE YAPILMASIYLA
İLGİLİ GARANTİ HÜKÜMÜ
a. Her bir hasarın % 20 sı minimum poliçe üzerinde
belirtilen muafiyet uygulanacaktır. Herhangi özel
bir muafiyet belirlenmemiş ise; hasarın % 20'si
minimum 3.şahıs mali mesuliyet teminatı için
belirtilmiş olan rakamsal muafiyet uygulanır.
b. Poliçe üzerinde belirtilen muafiyet uygulanacaktır.
Herhangi özel bir muafiyet belirlenmemiş ise;
poliçede 3.şahıs mali mesuliyet teminatı için
belirtilmiş muafiyet uygulanır.
MR 103/EKİNLERE, ORMANLARA VE HER TÜRLÜ
DİKİLİ KÜLTÜR BİTKİLERİNE GELEBİLECEK KAYIP
VE ZARARLAR İSTİSNA KLOZU
Taraflar; inşaat sözleşmesinden doğan
yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında, ekinlere,
ormanlara ve/veya dikili arazilerde yer alan her türlü
bitkiye doğrudan veya dolaylı olarak gelebilecek kayıp
ve zararlar ile bunların sonucunda oluşabilecek
hukuki sorumluluklar için sigortacının sigortalı ve
/veya sigorta ettirene veyahut 3. Şahıslara herhangi
bir tazminat ödemeyeceği hususunda anlaşmışlardır.
e. Toprağın yeterli derecede sıkıştırılmamasından
kaynaklanan kayma ve çökmelerden dolayı
oluşacak kayıp ve zararlar.
f. Kırık, çatlak ve sızıntılar.
Poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer
hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, toprak set,
dolgu, yarma, hendek, çit, çukur, kanal veya yol
işlerinde bahsi geçen imalatlarda doğrudan ve dolaylı
olarak oluşabilecek maddi zararlar ve kayıpların,
inşa edilen her bir bölümün azami uzunluğunun
aşağıda belirlenen sınırı aşmaması şartıyla, poliçe
teminatı kapsamına dahil olduğu ve tazminat konusu
olabileceği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Ancak, bu teminat hükmüne dayanılarak hasar
halinde her bir olayda yapılacak tazminat ödemeleri
yukarıda sayılan bölümlerden her birinin tamir giderleri
tutarı ile sınırlı olup, bu limiti aşamaz.
Her bir bölümün azamı uzunluğu: … poliçe üzerinde
belirtilmiştir. (belirtilmediği durumlarda azami uzunluk
100 metre ile sınırlıdır)
Toplamda aynı zaman dilimi içerisinde çalışılan
bölüm sayısı poliçe üzerinde belirtilmiştir.
(belirtilmediği durumlarda azami ekip sayısı 3 ekip
ile sınırlıdır)
MR 104/BARAJ VE SU REZERVUARLARINA İLİŞKİN
ÖZEL ŞARTLAR
MR 107/ŞANTİYE BİNALARI VE MALZEME
DEPOLARI TEMİNATI
Poliçede veya ekli zeyilnamelerde yer alan diğer
hükümler aynen saklı kalmak şartıyla sigortacının
Taraflar, işbu poliçede veya ekli zeyilnamelerde yazılı
hükümlerin aynen geçerli kalması şartıyla, şantiye
İnşaat/montaj'da kullanılacak malzemeler dışında
şantiye binaları ve depolarında bulunan her türlü
kıymet, poliçede aksi belirtilmedikçe, işbu poliçe
teminatı dışındadır.
Şantiye binaları ve/veya depo binaları için azami
teminat limiti poliçede belirtilmektedir.
MR 108/İNŞAAT MAKİNELERİ, TESİSAT VE
EKİPMANLARI GARANTİ KLOZU
Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, sel
ve seylapın direkt veya dolaylı etkisiyle, sigortalı
işlerle ilgili makinelere, tesisat ve ekipmanlara (geçici
bina ve yapılar, kamplar, depolar ve bunların
muhteviyatına) gelecek kayıp ve zararların, söz
konusu makine, tesisat ve ekipmanların işlerin bitimini
izleyen dönemde veya varsa iş durması sırasında
depolandıkları yerin, son 20 yıllık verilere göre sel,
seylap tehlikesinden uzak olması koşuluyla tazmin
edileceği taraflarca kararlaştırılmıştır.
Söz konusu sigortalı makine ve ekipmanın poliçeye
ilişik listede belirtilen sigorta bedeli, sigortalı tarafından
beyan edilmiş değerleri olup, bu bedel makine ve
ekipmanın piyasa cari değerinden (piyasa rayiç
bedelinden) aşağı olamaz. Bu makine veya ekipmanın
her biri için beyan edilen sigorta bedeli, hasar anında
o makinenin yukarıda izah edildiği şekilde
hesaplanacak sigorta değerinden eksik bulunacak
olursa, eksik sigorta prensibine göre tazminat tutarı
aynı oranda tenzil edilir.
Makinelerin ehliyetsiz personel tarafından kullanılması
sırasında makinelerde oluşacak her türlü hasar
teminat haricidir.
günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda olması ve
bundan fazlasının 20 yıllık verilere göre sel bölgesi
olmayan bir yerde depolanıyor olması şartıyla
teminata dâhil olacağı kararlaştırılmıştır.
MR 110/YAĞIŞ, SEL VE SEYLAP RİSKLERİ İLE
İLGİLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE AİT GARANTİ
KLOZU
Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla
taraflar, sigortalı kıymetlerde, yağış, sel ve seylap
sonucunda meydana gelecek kayıp ve zararların,
ancak, söz konusu projenin çizimi/dizaynı ve
gerçekleştirilmesi sırasında gerekli emniyet
önlemlerinin alınmış olması ön koşuluyla teminata
dahil olacağını kararlaştırmışlardır.
Gerekli emniyet önlemlerinden kasıt, plan ve proje
hazırlığı safhasında yapılan hesaplamalarda ve
projenin uygulanması sırasında, sigortalı inşaat
alanıyla ilgili olarak ve tüm sigorta süresini kapsamak
üzere, 20 yıllık bir dönüşüm süresini dikkate alacak
şekilde meteorolojik verilerden ve istatistiklerden
yararlanılmış olmasıdır.
İnşaat sahası içinde bulunan (ister kurumuş olsun,
ister su taşısın) su, yol ve yataklarındaki kum, ağaç
gibi suyun akışını önleyecek engellerin, sigortalı
tarafından hemen giderilmemesi sonucu meydana
gelecek kayıp ve zararlar tazmin edilmeyecektir.
MR 111/ENKAZ KALDIRMA GİDERLERİ TEMİNATI
Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla;
Sigortacı teminat kapsamına giren ani ve
beklenmedik, fiziksel bir hasar neticesinde sigortalı
kıymetlerin enkaz altından çıkarılması ve enkazın
kaldırılması için gerekli olan masrafları poliçe üzerinde
belirtilen limiti aşmamak kaydıyla tazmin edecektir.
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
binaları ve malzeme depolarına yangın, sel, seylap
nedeniyle dolaylı ve dolaysız olarak verilecek kayıp
ve zararların söz konusu yapı ve tesislerin, en az 20
yıllık kayıtlara göre saptanmış olan en yüksek su
seviyesinin üstündeki bir kotta kurulmuş olması ve
depo ünitelerinin arasında en az 50 metre mesafe
bulunması ya da özel yangın duvarları ile birbirinden
ayrılmış olmaları kaydıyla teminata dahil olacağı
hususunda mutabakata varmışlardır.
Ancak taraflar:
MR 109/İNŞAAT MALZEMELERİ GARANTİ KLOZU
a. Toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve toprak
altında kalan, sigortalı malzemelerin dışındaki
diğer değerlerin çıkarılması ile ilgili enkaz kaldırma
giderleri ile
Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla
taraflar, inşaat malzemelerine, sel ve seylap etkisi
ile dolaylı ve dolaysız olarak gelecek kayıp ve zararlar
ile sorumluluk hasarlarının, bu tür malzemelerin 3
b. Gerekli ve yeterli önlemlerin zamanında alınmamış
olması nedeniyle eğimli arazide ve yamaçlarda
kayan ve bozulan setlerin yeniden inşası
giderlerinin sigortacının tazminat sorumluluğuna
girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır.
-13-
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
Notlar:
Tazminat hesabında, hasar bedeline poliçede belirtilen
limiti aşmamak kaydıyla, gereken enkaz kaldırma
masrafları ilave edilecek ve bu toplama ilgili muafiyet
uygulanacaktır.
Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halinde
bu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı da
eksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır.
Teminat kapsamına girmeyen bir hasar sonucu
oluşan enkaz kaldırma giderleri tazmin edilmeyecektir.
MR 112/YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ - GEREÇLERİ
VE YANGINA KARŞI ALINACAK GÜVENLİK
ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR
Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla
taraflarca, infilak ve/veya yangının dolaylı veya
doğrudan etkisiyle meydana gelecek kayıp ve
zararların, sigorta ettiren tarafından ancak aşağıda
belirtilen önlemlerin alınmış olması koşuluyla teminata
gireceği kararlaştırılmıştır.
a. İşlerin seyrine paralel olarak, her zaman yeterli
sayıda ve nitelikte yangınla mücadele ekipmanı
ve yangın söndürme ünitesi, gerekli yerlerde
çalışır ve hazır halde bulundurulmalıdır. Tazyikli
su hortum ve besleme üniteleri, işlerin devam
etmekte olduğu en üst seviyeden bir önceki kota
kadar çalışır vaziyette tesis edilmiş olmalı ve
boruların ağzı geçici kapaklarla kapatılmış
olmalıdır.
b. Hortum ve taşınabilir yangın söndürücülerinin
bulunduğu dolaplar haftada en az iki kez olmak
üzere, belli aralıklarla kontrol edilmelidir.
c. Yerel yangın yönetmeliklerine uygun olarak, yangın
kompartımanları (odaları), kalıpların sökülmesini
takip eden en kısa sürede tesis edilmelidir. Asansör
boşluğu, servis kanalları ve diğer tüm boşluklar
en kısa sürede ve mutlaka malzemenin gelişinden
ve kalıp sökümünü takip eden işlerin yapımının
başlamasından önce geçici olarak kapatılmalıdır.
d. Atık malzeme bekletilmeden saha dışına
alınmalıdır. İşlerin devam ettiği katlarda/alanlarda
biriken yanıcı atıklar ise, her iş günü sonunda
mutlaka temizlenmelidir.
e. Taşlama, kesme ve kaynaklama, alev tabancası
veya lehim/kaynak makinesi kullanımı sıcak
bitüm uygulaması gibi ve sadece bu işlerle sınırlı
olmayan tüm “sıcak/ısıl işlemlerin” mutlaka
-14-
yetkili müteahhitler tarafından, izne ve bildirim
esasına bağlı olarak yürütülmesi sağlanmalıdır.
Isı çıkararak yanan ve alev/elektrik kullanımını
gerektiren tüm işler yangınla mücadele konusunda
eğitilmiş tam teçhizatlı en az bir işçinin
gözetiminde uygulanmalıdır. (işlemi yapan işçi
ile birlikte toplam 2 kişi). Sıcak işlerin uygulandığı
alan, işler bitirildikten veya ara verildikten bir saat
sonra iyice kontrol edilmelidir.
f. İnşaat/montaj malzemesinin depolanmasının
gerektirdiği durumlarda, her bir depo, tek bir
ünite için poliçede belirtilen limitleri aşmayacak
şekilde alt depolama ünitelerine ayrılmalıdır. Her
bir ünite diğerinden 50 metre mesafede kurulmalı
veya aralarında yangına dayanıklı duvarlar
bulundurulmalıdır. Tüm alev alıcı/yanıcı malzeme,
özellikle yanıcı sıvı ve gazlar, sözleşme konusu
inşaat/montaj işlerinden ve sıcak işlerden uzak
alanlarda depolanmalıdır.
g. Şantiyede bir güvenlik koordinatörü
bulundurulmalıdır. Güvenilir bir yangın alarm
sistemi ve mümkünse itfaiye teşkilatına direkt
bağlı bir uyarıcı hat çekilmelidir. Bir yangın önleme
ve şantiye yangın operasyon planı yapılarak
düzenli olarak güncelleştirilmelidir. Müteahhidin
tüm elemanları yangınla mücadele konusunda
eğitilmeli ve haftalık tatbikatlar yapılmalıdır. En
yakın itfaiye teşkilatına inşaat/montaj sahası
tanıtılmalı ve itfaiye girişleri her zaman ulaşım
ve erişime açık tutulmalıdır.
h. Şantiye sahası çitle çevrili olmalı ve giriş - çıkışlar
kontrol edilmelidir.
Her bir depolama ünitesi içinde bulunabilecek en
yüksek değerler toplamı poliçe üzerinde belirtilmiştir.
Herhangi bir limit belirtilmemiş ise her bir depo
ünitesinin değeri için şantiye tesisleri teminatı için
belirtilmiş olan limit geçerli olacaktır.
MR 113/YURT İÇİ TAŞIMALAR TEMİNATI (DAHİLİ
NAKLİYE)
Bu kloz ile, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan
diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren
tarafından üzerinde anlaşmaya varılmış ek bir primin
sigortacıya ödenmesi şartıyla, poliçenin kapsamının,
sigortalı projenin yer aldığı ülke sınırları içerisinde
hava ve suyollarında yapılan taşımalar hariç kalmak
ve her bir taşımada en çok (poliçe üzerinde belirtilen
limitleri) aşmamak kaydıyla her türlü inşaat
malzemesinin şantiye mahalline taşınması sırasında
uğrayacakları kayıp ve hasarları kapsayacak şekilde
Söz konusu teminat sadece karayolu ile taşıma
esnasında oluşabilecek trafik kazaları neticesinde
taşınan inşaat malzemelerinin zarara uğramasını
kapsayacak dar teminatlı (kamyon klozu) bir nakliyat
poliçesine eşdeğer olup geniş kapsamlı bir nakliyat
teminatı için ayrıca nakliyat poliçesinin düzenlenmesi
gereklidir.
MR 114/SERİ HASARLAR KLOZU
Poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler
aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar işbu kloz
kapsamında aşağıda yazılı hususların teminata dahil
olacağını kararlaştırmışlardır.
Aynı sebepten doğan ve inşaat bölümlerinde, makine
ve aksamında bir seri kayıp ve hasara yol açan proje
hatası (şayet zeyilname ile teminata dahil edilmişse)
ayıplı ve bozuk malzeme ve işçilik hasarları, her bir
hasarda muafiyet ayrı ayrı uygulanmak koşuluyla ve
ancak aşağıda yazılı limitlere kadar tazminat konusu
olabilecektir
Aynı sebepten doğan,
İlk 2 hasarın % 100 'ü
3'üncü hasarın % 80 'i,
4'üncü hasarın % 60 'ı,
5'nci hasarın % 50 'si.
Tazminata konu olabilecek 5 'ten fazla oluşan hasarlar
tazminat kapsamına girmeyecektir.
Yukarıda belirtilmiş oranlardan farklı yüzdelerin
kullanılması gereken durumlarda bu oranlar poliçe
üzerinde belirtileceğinden öncelikli olarak poliçe
üzerinde belirtilen oranlar geçerli olacaktır.
MR 115/PLAN VE PROJE YAPIMCISI TEMİNATI
(DİZAYN HATALARI)
Bu kloz ile sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşma
sağlanmış belli bir ek primin sigortacıya ödenmesi
şartıyla, genel şartlar A.4 maddesi “Teminat Dışında
kalan Kıymetler ve Haller” h) bendi aşağıda belirtildiği
şekilde değiştirildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.
h) plan, proje ve hesap hatasından dolayı oluşan
kayıp ve zararların onarımı, değiştirilmesi veya
düzeltilmesi için yapılan masraflar istisnadır. Ancak
bu istisna, hasardan doğrudan doğruya ve hemen
etkilenen sigortalı değerlerle sınırlı olup,
doğru/kusursuz inşaa edilmiş sigortalı değerlerde
aynı nedenle oluşan kayıp ve hasarlar için bu istisna
hükmü uygulanmayacaktır.
Not: Tazminat limitleri ve uygulanacak muafiyetler
poliçe üzerinde belirtilmiştir.
MR 116/KISMİ KABUL VE İŞLETMEYE ALINAN
İŞLERLE İLGİLİ TEMİNAT
Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta
ettiren tarafından üzerinde anlaşma sağlanmış belli
bir ek primin sigortacıya ödenmesi şartıyla teminatın
aşağıdaki şekilde genişletildiği kayıt ve not edilmiştir.
Poliçede sigortalanmış inşaat kalemlerinin teminat
süresi içinde erkenden tamamlanarak, sigortalı
tarafından kısmı kabul ile devralınmış olan veya
işletmeye alınan inşaat bölümlerine, sigorta
kapsamında sadece devam etmekte olan inşaat
faaliyetleri sebebiyle gelecek kayıp ve zararlar teminat
altına alınmıştır. Doğal afetler ve başka sebepler
sonucu oluşacak zararlar teminata dahil değildir.
Tazminat limiti poliçe üzerinde belirtilmiştir.
MR 117/TEMİZ SU VE PİS SU BORULARININ
DÖŞENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR
Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla,
boruların döşenmesi için açılan yataklara, hendeklere
ve boruların kendisine, sel basması veya mil birikmesi
ve çamurlanma nedeniyle gelecek maddi kayıp ve
zararlar ile sorumluluk hasarlarının her bir hasarda;
kısmen veya tamamen hafriyatı bitirilmiş hendek
uzunluğunun aşağıda belirtilen azami ölçüyü
aşmamış olması koşuluyla tazmin edileceği taraflarca
kararlaştırılmıştır.
Hendek uzunluğu: poliçe üzerinde belirtilmiştir.
(belirtilmediği durumlarda azami uzunluk 100 metre
ile sınırlıdır)
Ancak, aşağıdaki hallerde yukarıda belirlenmiş hendek
uzunluğunun aşılmasına rağmen sigortacının
sorumluluğu devam eder:
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
genişletilmesi, taraflarca kararlaştırılmıştır.
a. Boruların, döşendikten hemen sonra hendeğe
sel basması halinde, oynamalarını önleyecek
şekilde sabitlenmiş olması,
b. Boruların açık uçlarının, döşendikten hemen
sonra, su, mil ve benzeri maddelerin girmesini
önleyecek şekilde kapatılmış olması,
c. Basınç testini takiben, test edilmiş boruların
döşenmiş olduğu hendeklerin hemen kapatılmış
olmaları.
-15-
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
Aşağıdaki hususlar bu poliçe kapsamı dışındadır.
a. Boruların imalatçısı tarafından verilen dayanım
basıncının üzerinde basınç uygulanması
neticesinde meydana gelebilecek ziya ve hasarlar,
b. Test basıncını iletmek için test sırasında kullanılan
akışkanların zıya ve hasarları,
c. Çevre kırlılığı sebebi ile doğacak her türlü tazminat
talebi ve verilebilecek cezalar.
MR 118/SU KUYULARI DELME İŞLEMLERİ ÖZEL
ŞARTI
Bu kloz ile poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan
diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, kuyu
kazma ve delme işlemleri sırasında ancak aşağıda
sayılan rizikoların gerçekleşmeleri sonucunda
oluşacak kayıp ve zararların teminat kapsamına
gireceği taraflarca kararlaştırılmıştır:
a. Zelzele, yanardağ patlaması ve dev dalgalar
(tsunami).
b. Fırtına, kasırga, sel-seylap, yer kaymaları.
c. İndifa ve krater oluşması.
d. Yangın, infilak.
e. Artezyen taşkınları.
f. Çamur-mil gibi nedenlerle oluşan ve bilinen
yöntemlerle önlenemeyen hasarlar.
g. Kuyularda çöküntü, payanda ve çemberlerin
kırılmasına yol açan olağan dışı basınç ve
sıkıştırmalar nedeniyle meydana gelen ve bilinen
yöntemlerle önlenemeyen hasarlar.
Yukarıda sayılan nedenlerle oluşan hasarlarda
tazminat tutarı, hasar anına kadar kuyu için yapılmış
malzeme dahil fiili giderlerden oluşur. Sigorta ettiren,
her bir hasara % 20 oranında hasara katılmak
zorundadır.
Özel Şartlar:
Aşağıdaki hasarlar sigortacıların teminat kapsamına
girmez.
a. Başka bir sigorta konusu olan ve yükleyici
mülkiyetindeki kazı platformları ve malzemelerine
gelen hasarlar.
b. Malzemenin sudan veya düştüğü kuyu dibinden
çıkarılması giderleri.
c. Malzemenin ve operasyonun restorasyonu,
alıştırma, deneme ve tekrar yoluna koyulması
için yapılması gerekli giderler.
-16-
Muafiyet: Hasar tutarının % 20 'sı minimum poliçede
belirtilmiş olan özel muafiyet geçerli olacaktır.
Özel bir muafiyet belirtilmemiş ise bu kloz
kapsamındaki hasarlarda: hasar tutarının % 20'sı
minimum poliçede belirtilmiş olan “diğer hasarlar”
muafiyeti geçerli olacaktır.
MR 119/İŞVERENİN VEYA SİGORTA ETTİRENİN
MÜLKİYETİNDE, ZİLYETLİĞİNDE, EMANETİNDE
VEYA KONTROLÜNDE BULUNAN BİNA VEYA
TESİSLERE İLİŞKİN KLOZ
Bu kloz ile poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan
diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren
tarafından sigortacıya kararlaştırılmış belli bir ek
primin ödenmesi şartıyla, poliçenin maddi hasarları
kapsayan bölümünün; sigorta ettirenin mülkiyetinde,
zilyetliğinde, emanetinde veya fiili kontrolünde bulunan
mal ve tesislerde inşaat ve montaj sırasında inşaat
ve montaj faaliyetleri sebebiyle oluşacak hasarların
teminat kapsamına alınması taraflarca
kararlaştırılmıştır.
Bu ek teminat için poliçede belirtilen sigorta bedeli
ilk ateş sigortası prensibine göre tespit edilmiş olup,
sigorta süresi içinde bu ek teminat kapsamına giren
hasarlar sebebiyle her bir olay için sigortalıya eksik
sigorta uygulanmadan ödenebilecek azamı toplam
tazminat limitini göstermektedir.
Olay başına ve proje süresince toplamda ödenebilecek
tazminat limiti poliçe üzerinde belirtilmiştir.
Sigortacının tazminat yükümlülüğü, ancak yukarıda
sayılan mal ve tesislerin, yapı sözleşmesi
kapsamındaki inşaat işlerinin başlamasından önce
sağlam durumda bulundurulduğunun ve gerekli
koruma önlemlerinin alındığının belirlenmesi halinde
geçerli olacaktır.
Vibrasyon ve taşıyıcı elemanların ve desteklerinin
kaldırılması sonucu bina ve tesisatın zarar görmesi
nedeniyle meydana gelecek kayıp ve zararlara ilişkin
olarak sigortacı, sadece kısmen veya tamamen
çökme durumlarında tazminat ödeyecektir.
Sigortalı bina ve tesisatın stabilizesini ve içindekileri
tehlikeye atmayacak arızi (ikincil) hasarlar tazminata
konu teşkil etmeyecektir.
Aşağıda belirtilen hallerde sigortacı sorumlu
olmayacaktır.
b. Sigorta süresince gerekli olduğu için alınmış olan
hasar önleme ya da en aza indirme masrafları
c. İnşaat veya montaj faaliyetine bağlı olmaksızın
mevcut yapılarda doğal afetler/doğal olaylar, grev
lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,
terörizm, yangın, hırsızlık vb. gibi yangın ve ek
teminatlarını içeren ayrı bir sigorta poliçesi ile
teminat altına alınabilecek olan zararlar teminat
haricidir.
MR 120/VİBRASYON (TİTREŞİM), TAŞIYICI
ELEMANLARIN ZAYIFLAMASI VEYA
KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEMİNAT KLOZU
Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde
yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla
ve sigorta ettiren tarafından taraflarca karşılaştırılmış
olan ek primin sigortacıya ödenmesi koşuluyla, işbu
poliçede verilmiş olan 3.şahıs mali mesuliyet
teminatının; titreşimler ve taşıyıcı elemanların
kaldırılması sonucu temellerin zayıflaması nedeniyle
oluşacak hasarları kapsayacak şekilde genişletilmesi
kararlaştırılmıştır.
Ancak, bu teminatın geçerli olabilmesi için:
a. Herhangi bir yapı veya tesiste, arazi bölümünde
maddi hasar veya sorumluluk nedeni olacak tam
veya kısmi bir çöküntü gerçekleşmesi,
b. Yapı sözleşmesi gereği inşaat faaliyetinin
başlamasından önce söz konusu taşınır taşınmaz
mallar ve arazi parçasının sağlam durumda
olduğu ve hasarı önleyici tedbirlerin alınmış
olduğunun belirlenmesi,
c. Talep edilmesi halinde, sigorta ettiren tarafından,
masrafı kendisine ait olmak üzere, söz konusu
taşınır taşınmaz malların sağlamlığının inşaat
faaliyetlerinin başlamasından önce bir raporla
tespit edilmesi, gerekmektedir.
c. Sigorta süresince gerekli olduğu için yapılmış
olan hasarı önlemeye ya da en aza indirmeye
yarayan giderler.
Her bir hasar için ve poliçe süresince toplamda
ödenecek tazminat limitleri poliçede belirtilmiştir.
Herhangi bir özel limit belirtilmemiş olması halinde
3. Şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan
tazminat limitleri geçerli olacaktır. Her halükarda
poliçe süresince toplam tazminat limiti 3.şahıs mali
mesuliyet toplam tazminat limiti ile sınırlıdır.
MR 121/KAZIKLI TEMEL VE İSTİNAT DUVARI
ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR
Poliçe ve zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler
aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar aşağıda belirtilen
olaylardan ileri gelen giderlerin teminat kapsamına
girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır.
1a. İnşaat sırasında yanlış yerleştirilmiş, yanlış
dizilmiş veya sıkışmış;
b. Zemine veya toprağa yerleştirme ya da çıkarma
sırasında hasarlanmış, kaybolmuş veya terk
edilmiş;
c. Sıkışmış veya hasarlanmış kazık çakma ekipmanı
ya da muhafazaları (casing) nedeniyle hasara
uğramış kazık ve istinat duvarı elemanlarının
değiştirilmeleri veya düzeltilmeleri amacıyla yapılan
masraflar teminata dâhil değildir.
2. Birbirlerinden ayrılmış veya sökülmüş palplanşların
düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar.
3. Herhangi bir malzemenin sızma veya kaçağını
ortadan kaldırmak için yapılan masraflar.
4. Boşlukların doldurulması veya kayıp bentonitin
yenilenmesi için yapılan masraflar.
5. Herhangi bir kazığın veya temele ait elemanların
taşıma kapasitesi testinde başarısız olması veya
amaçlanan taşıma kapasitesine ulaşamaması
nedeniyle meydana gelen masraflar.
Aşağıdaki hallerde sigortacının tazminat yükümlülüğü
yok sayılacaktır.
6. Profil veya diğer ölçüleri, boyutları eski haline
getirmek amacıyla yapılan masraflar.
a. Yapı (inşaat) işinin doğasından ya da tarzından
doğan ve kaçınılmaz olan kayıp ve zararlar.
Teminata dahil değildir.
b. Taşınır - taşınmaz malların ve yapının stabilizesini
etkilemeyen ve de kullanıcıları tehlikeye
düşürmeyen yüzeysel (sathi) hasarlar.
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
a. İnşaatın doğası gereği veya yapılış tarzı itibariyle
öngörülebilen ziya ve hasarlar
Bu kloz, doğal tehlikelerden meydana gelen kayıp
ve zararı kapsamaz. Bu nitelikteki hasarların teminat
kapsamında olduğunun ispat yükümlülüğü sigorta
ettirene aittir.
-17-
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
MR 208/YERALTI KABLO VE BORULARINA İLİŞKİN
GARANTİ KLOZU.
Bu kloz ile, taraflar poliçe şartlarında ve ekli
zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler saklı kalmak
kaydıyla ve ancak işlerin başlamasından önce sigorta
ettirenin, ilgili yetkililerle bağlantı kurarak, yeraltındaki
mevcut kablo boru ve benzer donanımların yerlerinin
tam olarak saptanması ve bunların hasarlanmasını
önlemek üzere gerekli önlemleri alması koşuluyla,
bu tür kablo, boru ve donanımlara gelecek kayıp ve
zararların teminata ekleneceği hususunda
anlaşmışlardır. Her halükarda ödenecek tazminat,
bu tür yeraltı kablo, boru ve donanımların onarım
masrafları ile sınırlı olup, her türlü netice hasarları
ile cüzi nitelikteki ödemeler teminat haricidir.
Sigortacının sorumluluğu, zarar gören kablo veya
hattın tamir masrafları ile sınırlıdır. Bu şekilde hesap
edilen hasar bedelinden, poliçede belirtilen muafiyet
miktarı tenzil edilerek, ödenebilecek tazminat miktarı
belirlenecektir. Yeraltında bulunan mevcut kablo ve
hatların zarar görmesi sebebiyle oluşan fiziksel
zararların dışındaki kar kayıpları tazmin edilmeyecektir.
Her halükarda fiziksel hasar ve enkaz kaldırma
masrafları için ödenecek tazminat limiti poliçe
üzerinde gösterilen olay başına limit ve toplamda da
yine poliçe üzerinde belirtilen toplam limiti
aşmayacaktır. Aksi belirtilmediği müddetçe 3.şahıs
malı mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan limitler
geçerlidir.
Sigortalı inşaat/montaj işlerini yürütürken güzergah
üzerinde bulunan mevcut altyapı ve tesislerin
tespitinde ilgili makamlardan alacağı mevcut altyapı
krokilerine göre kendi güzergahını belirleyecektir.
Krokilerin yetersiz olduğu durumlarda her 50 metrede
bir el kazısı ile açılacak tespit kesitleri yardımıyla
mevcut altyapı durumunu tespit edecek ve kendi
güzergahını en yakın mevcut altyapıdan güvenli bir
mesafede geçecek şekilde revize edecektir.
Tespit kesitlerinin hangi noktalarda yapıldığını ve
kesitlerde gözlemlenen mevcut altyapıların bilgilerini
içeren raporların sigortalı tarafından tutulması ayrıca
her 2 ayda bir bu raporların sigortacıya iletilmesi
gereklidir.
Tüm bu tedbirlere rağmen tespit edilemeyen
altyapının kazı çalışmaları esnasında zarar görmesi
halinde tazminat hesabı yukarıda belirtildiği şekilde
yapılacaktır.
-18-
Hiçbir tedbir alınmaksızın zarar verilen yeraltı kablo
boru ve tesisatına yönelik herhangi bir tazminat
ödemesi yapılmayacaktır.
YERALTI KABLO, BORU VE BENZER ALTYAPI
TESİSLERİNE VERİLECEK HASARLAR İLE İLGİLİ
TEMİN EDİLMESİ GEREKEN BELGELER
a. En kısa sürede sigortacıya yazılı bildirimde
bulunulmalıdır.
b. İlk olarak hasarın fotoğraflarının alınması gereklidir.
c. Mümkünse polis karakolu veya jandarmadan
zabıt tutulması uygun olacaktır.
d. Zarar verilen hattın sahibi olan kuruluştan hasarın
miktarı ve talebi ile ilgili bir yazı alınması gereklidir.
e. Acil durumlarda hasarın fotoğraflandıktan sonra
onarılması mümkün olabilecektir.
f. Mevcut altyapının konumuna ilişkin ilgili resmi
makamlardan alınmış kroki veya planlar.
g. Hasar anında son tespit kesitlerine ait raporun
sigortacıya sunulması gereklidir.
MR 217/BORU HATLARI, KABLOLAR VE BENZERİ
TESİSAT DÖŞENMESİ AMACIYLA AÇILAN
KANALLAR VE HENDEKLER TEMİNATI.
Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan
diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla fırtına,
yağmur, sel seylap, kumların ve çamurların inşaat
alanını kaplaması, erozyon, toprak çökmesi gibi
nedenlerle boru hatlarının bozulması ve bu kanallara
yerleştirilmiş boru ve benzeri tesisatın her bir hasarda
poliçede belirtilmiş olan maksimum uzunluktaki bir
hattın hasarlanmasına karşı tazminat ödeyeceğini
kararlaştırmışlardır. (poliçede herhangi bir mesafe
bildirilmemiş tazminata konu olabilecek maksimum
hat uzunluğu 100 metre ile sınırlıdır)
Sigorta ettiren, boru ağızlarını su baskınları sel ve
seylapta kapatacak ve içlerine çalışmaların
durdurulduğu, gece ve tatil günleri gibi zamanlarda
su girmesini engelleyecek tapaları bulundurmakla
yükümlüdür.
MR 218/BORULARIN DÖŞENMESİ SIRASINDA
SIZINTI VE ÇATLAKLARIN SAPTANMA VE
GİDERİLME TEMİNATI.
Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan
diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, aşağıda
belirtilen hususların tazminat kapsamına gireceğini
kararlaştırmışlardır.
b. Kanal ve suyollarında sızıntı araştırma ve
çatlakların saptanması çalışmaları için yapılması
zorunlu olan toprak hafriyat işleri (örn. Kazı işleri,
döşenmiş boru hattının üzerinin açılması, dolgu
vs.)
Ancak bu masraflar;
a. Tazmin edilebilir bir nedenle veya montaj
sözleşmesi kapsamında ya da hatalı yürütülmüş
olan bir işe bağlı olarak meydana gelmiş olması,
b. Tüm kaynak bağlantılarının X ışınları ile kontrol
edilmiş ve en az % 20'lik bir bölümün saptanan
hatalarının gerektiği şekilde düzeltilmiş olması
koşulları altında ödenecektir.
Hatalı onarım ya da hatalı kaynaklama nedeniyle
meydana gelecek giderler teminatın dışındadır.
Bu kloz ile tazmin edilebilecek giderlere ilişkin
maksimum tazminat limitleri poliçenizde belirtilmiştir.
MR 219/NEHİRLER, DEMİRYOLLARI,
KARAYOLLARI ALTINDA GEÇİRİLECEK BORU
HATLARI İÇİN YATAY DELGİ İŞLERİ TEMİNATI.
Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan
diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, poliçede
belirlenmiş azami tazminat limitine kadar, nehirler,
demir ve karayolları altından geçirilecek boru hattı
yataklarının yatay olarak delinmesi işlemlerinin
teminat kapsamına gireceği konusunda
anlaşmışlardır. Teminatın geçerli olabilmesi için
toprak ve taban analizlerinin (delme testleri örnekleri
üzerinden) en son teknolojik olanaklarla yapılarak
olumlu sonuç alınması ve delgi işlerinin iş mesleğinde
bilgi ve tecrübesi kanıtlanmış yükleniciler tarafından
yapılması şartları aranacaktır.
Aşağıdaki nedenlerden dolayı oluşabilecek kayıp ve
hasarlar teminata girmezler:
a. Delme sırasında istikamet sapması ve hedefe
ulaşılamaması,
b. Delme işlemi için gerekli (betonit türü) sıvının
kaybı veya değiştirilme zorunluluğu,
Muafiyet: hasarın % 20'si olmak üzere uygulanacak
minimum muafiyet tutarı poliçe üzerinde belirtilmiştir.
Belirtilmediği durumlarda hasarın % 20'si olmak
üzere uygulanacak minimum diğer hasarlar muafiyeti
uygulanacaktır.
MR 222/YÖNETİLMİŞ YATAY DELGİ İŞLEMLERİ
MADDİ VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNASI
Taraflar, işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan
diğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, Yatay
yönlendirilmiş delme işlemleri nedeniyle oluşacak
doğrudan veya dolaylı hasarlar ile açılan kanallar ve
delme işlemi sırasında boruların kendilerine gelecek
hasarların teminat harici olduğunu kararlaştırmışlardır.
50/50 KLOZU
Poliçe ve zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler
aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar sigortanın aşağıda
belirtilen koşullara tabi olacağı hususunda
anlaşmışlardır:
Sigortalı, sigortalanan her parçayı proje şantiyesine
vardığında, nakliye sırasında ortaya çıkması muhtemel
bir hasarın mevcudiyeti açısından incelemeyi taahhüt
eder.
Geç bir tarihe kadar ambalajı içinde bırakılacak
parçalar olması durumunda, her ambalajlı parça,
ortaya çıkması muhtemel hasarın göstergelerini
bulmak amacıyla gözle kontrol edilecektir. Herhangi
bir hasar göstergesinin görülmesi halinde parça
ambalajı çıkartılıp incelenecektir ve bulunan herhangi
bir hasar, nakliyat sigortacısına rapor edilecektir.
Bir parçanın ambalajında bir zarar göstergesinin
bulunmaması ve parçanın ambalajlı olarak bırakılması
durumunda, ambalajın açılmasını müteakiben tespit
edilecek hasar(lar), bu hasarın proje şantiyesine
varmadan önce veya sonra oluştuğunun kesin olarak
belirlenebilmesi durumuna göre nakliyat sigortacısı
tarafından veya bu poliçe kapsamında
değerlendirilecektir.
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
a. Hidrostatik test ile sızıntı araştırma masrafları
(test işlemleri için kiralanan ve kullanılan makine,
işçilik ve nakliye masrafları dâhil) Not: İşin doğası
gereği yapılması gereken ilk test işlemlerinden
sigortacı sorumlu değildir.
Hasarın, parçanın proje şantiyesine varışından önce
veya sonra oluştuğunun kesin olarak belirlenemediği
durumlarda hasar masraflarının nakliyat sigortacısı
ve bu poliçe sigortacısı arasında eşit olarak
paylaştırılacağı bu kloz ile kararlaştırılmıştır.
Bu poliçedeki muafiyetin nakliyat sigortası
poliçesindekinden farklı olması durumunda hasarın
karara bağlanmasında yukarıda açıklandığı gibi her
-19-
Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin Klozlar
sigortacı kendi % 50 kararlaştırılmış hasar payından,
kendi muafiyetinin % 50'sini düşecektir.
72 SAAT KLOZU
Sigortalı kıymetlerde inşaat süresince maddi zararlar
bölümü altında tazmin edilebilir; fırtına, tayfun,
hortum, siklon, su hasarı, sel, deprem, tsunami ve
volkanik aktiviteler sonucu 72 saat içinde oluşacak
bütün fiziksel hasar veya zararlar (tamir edilebilir
durumda olsun veya olmasın) tek bir olaymış gibi
kabul edilecektir. Olay başına muafiyet uygulaması
yapılırken bu zaman limiti dikkate alınır.
KL 502 FIRTINA ÖZEL ŞARTI
İnşaat sigortaları genel şartları'na göre teminat altında
olan “fırtına” terimi ile 7 bofor'u aşan rüzgârlar
kastedilmektedir. Bu hızın altında gerçekleşen rüzgâr
hızları neticesinde oluşacak maddi zararlar bu
poliçenin kapsamı dışındadır.
KL 503 DENİZ YAPILARI ÖZEL ŞARTI
Aşağıdaki maddelerin teminat harici olduğu
hususunda taraflar mutabık kalmıştır.
a. Normal deniz hareketleri ve etkileri neticesi olan
kum birikimi, toprağın oyulması korozyon vb.
olaylar,
b. İnşaat sırasında sigorta konusu yapıya yüzer
teçhizat bağlanması sebebi ile meydana
gelebilecek hasarlar,
c. Proje kusurları ile kazık çakma sırasındaki
uygulama hataları, kazıkların çakıldığı eksenden
deplase olması,
d. Sigorta konusu inşaat işi ile ilgili olarak işveren
makam tarafından düzenlenen ve bu poliçenin
ayrılmaz parçası addedilen teknik şartnameye
uygun hareket edilmemesi neticesinde meydana
gelen hasarlar,
e. Gel-git olaylarının meydana getireceği hasarlar,
f. Suyun içinde ve/veya üstünde çalışan makineler,
“iş makineleri” hasarları,
g. Dolgu kaybı, gemi çarpması, her türlü denizcilik
sorumluluğu (marine liability) ve inşaatın yapılmış
kısımlarındaki dengesiz (homojen ve mutat
olmayan) çökmeler,
h. Hasar sonrası su altında yapılacak tarama ve
tekrar tarama çalışmaları teminat haricidir.
-20-
KL 508 DENİZ/NEHRİN MUTAD (NORMAL)
HAREKETLERİ ÖZEL ŞARTI
Poliçe ve/veya eklerinde yer alan hüküm, şart ve
istisnalarda aksine bir ifade yer almadıkça sigortacı,
sigortalıya deniz/nehrin normal hareketlerinden veya
normal gel-git hareketlerinden dolayı sigortalının
sözleşme işlerinin ve/veya mal-mülkünün doğrudan
veya dolaylı olarak uğradığı zarar veya hasarı tazmin
etmeyecektir.
Denizin veya gel-git sularının normal faaliyetleri
istatistiki açıdan;
a. 5 yıllık gözlemleme süresi içinde en az bir kez
meydana geldiği,
b. Denizin durumu veya normal gelgit olaylarının
bofor ölçüsüyle “5 bofor” faktörünü aşmayan
rüzgâr hızıyla birlikte oluştuğu anlamına gelir.
Ancak işin yapımını engelleyecek ani ve beklenmedik
su hareketlenmeleri sonucunda oluşan hasarlar
(sigortalının işin yapımında, rizikonun salimen
tamamlanması için gerekli güvenlik önlemlerini
eksiksiz almış olması halinde) teminat kapsamında
değerlendirilecektir.
PROFESYONEL HİZMETLER KLOZU
İşbu poliçe metninde belirtilen sigorta bedellerine
kadar; tazmini kabul edilebilir bir hasar veya ziya
sonucu sigortalı kıymetlerin tamir edilmesi, ikame
edilmesi veya yeniden inşa edilmesi işlemlerine
zorunlu olarak ve makul ölçülerde katılan mimarların,
eksperlerin, danışman mühendislerin ve diğer
profesyonel görevlilerin ücretleri poliçe teminatındaki
bir hasarın standart tespit masrafları hariç olmak
ve yukarıda sözü edilen meslek sahiplerine normal
zamanda ödenecek ücret tarifesini aşmamak
koşuluyla sigortalı' ya tazminat olarak ödenecektir.
KL 509 TARAMA/YENİDEN TARAMA ÖZEL ŞARTI
Poliçe ve/veya eklerinde yer alan hüküm, şart ve
istisnalarda aksine bir ifade yer almadıkça sigortacı,
sigortalıya tarama, yeniden tarama, aşırı tarama
veya bunlardan doğan hasar veya zarar için maruz
kalınan herhangi bir masrafı tazmin etmeyecektir.
A - SİGORTANIN KAPSAMI
A.1 Sigortanın Kapsamı
Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat
müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada,
inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar
dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple
herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin
eder.
A.2 Sigorta Bedelinin Tespiti
Poliçede gösterilen sigorta bedelinin (var ise gümrük,
vergi, resim ve harçları ile nakliye ve işçilik masrafları
dahil) proje bitiminde ulaşılacak nihai proje değerine
eşit olması esastır.
Sigorta bedeli, ihale konusu işler için her yıl (var ise
o ana kadar yapılmış keşif artışları da dahil olmak
kaydı ile) ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme
bedelinden aşağı olamaz.
Ayrıca sigorta yapılmış ise, inşaatın yapılması için
kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat
barakaları ve yardımcı yapıların sigorta bedelleri cari
piyasa değerlerinden aşağı olamaz.
Poliçede gösterilen sigorta bedelini teşkil eden
değerlerde bir artış meydana geldiği takdirde sigorta
ettiren bu artışı öğrendiğinde en geç 5 gün içinde
ve fakat herhangi bir hasarın meydana gelmesinden
önce durumu yazılı olarak sigortacıya bildirmekle
sorumludur.
Sigorta vadesi içinde yapılacak her türlü değer
artışlarının sigortalı sayılabilmesi için sigortacının
yazılı muvafakati şarttır. Sigorta bedelindeki artışla
orantılı olarak prim ayarlaması yapılır. Değer
artışlarının sigortacı tarafından kabul edilmemesi
halinde bu sigortaya ilk tehlike sigortası hükümleri
uygulanır.
A.3 Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil
Edilebilecek Kıymetler ve Haller
Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen ziya ve
hasarlar sigorta teminatının dışındadır. Ancak bunlar
ek sözleşme ile poliçede belirtilen limitlerle sigorta
teminatına dahil edilebilir.
a. İnşaatın yapılması için kullanılan iş makineleri
ve ekipmanı,
b. Geçici şantiye barakaları, yardımcı yapılar ve
şantiye tesisleri ile şantiye alet ve teçhizatı,
c. Hasarın teminat kapsamında olması kaydıyla
enkaz kaldırılması masrafları,
ç. Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana
gelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında
kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları,
fazla çalışma ücretleri,
d. Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar
nedeniyle sigor talıya düşecek hukuki
sorumluluklar,
e. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve
bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin
sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
İnşaat Sigortası Genel Şartları
Bölüm 4
İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler)
f. İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra
başlayan bakım devresi,
g. A.4 maddesinin (l) bendinde belirtilen zararlar
hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu
eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek
ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucunda
meydana gelen zararlar,
ğ. Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan
rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan
veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre
kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.
A.4 Teminat Dışında Kalan Kıymetler ve Haller
Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:
a. Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürümeler,
b. Envanter açıkları,
c. İnşaatın tamamlanan veya geçici kabulü yapılan,
yahut işverene teslim edilen veya işveren
tarafından kullanılan kısımlarında doğrudan
doğruya veya dolayısıyla meydana gelecek ziya
ve hasarlar, (ancak, bu bölümler için, poliçe ile
bakım devresi teminatının alınmış olması halinde,
ilgili kloz çerçevesinde ek teminat içeriğine giren
hasarlar sigortalı sayılır.)
-21-
İnşaat Sigortası Genel Şartları
ç. Ayrıca sigorta edilmişse, bakım devresi biten
kısımlarda, doğrudan doğruya veya dolayısıyla
meydana gelen ziya ve hasarlar,
d. İnşaatla alakalı tüm hava ve kara nakil vasıtaları
ile yüzen araçlar,
e. Nakit, kıymetli evrak (çek, senet, pul, esham ve
tahvilat gibi) fatura, dosya, borç delilleri ve hesaba
ilişkin bütün defter ve evrak, inşaat ve tesisat
plan ve proje,
f. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı
düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş
olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma
ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler
sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,
g. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın
yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara
atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı
radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının
ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin
sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar, (bu bentte
geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren
herhangi bir nükleer ayrışım ''fission'' olayını da
kapsayacaktır)
ğ. Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymetler
üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana
gelen bütün ziya ve hasarlar,
h. Plan, proje veya hesap hatasından dolayı sigortalı
mallarda meydana gelecek fiziksel ziya ve hasarlar,
ı. Malzemenin bozukluğundan, ayıbından veya
kusurlu işçilik neticesinde olan hasarlar, (ancak
bu sebeplerle bozuk olmayan veya ayıpsız
malzemeler ve hatasız işçilikle doğru inşa edilmiş
sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya
ve hasarlar teminata dahildir.)
i. İnşaatın yapılması için kullanılan makine ve
teçhizatta, mekanik arızalardan ve elektrik
arızalarından meydana gelen ziya ve hasarlar,
(ancak bu sebeplerle sigortalı diğer kıymetlerde
meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata
dahildir.)
j. Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu
kişinin, kastı ve ayrıca sözleşme varsa ağır
kusurundan kaynaklanan ziya ve hasarlar,
k. İnşaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamen
durmasından, taahhüdün tamamlanama-
-22-
masından, akdin feshinden veya cezai şartların
uygulanmasından ileri gelen zararlar dahil kar
kaybı ve estetik kusurlar gibi her türlü netice
zararları,
l. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen
terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj
sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve
etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana
gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme,
bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak
bütün zararlar.
A.5 Teminatın Süresi
Teminatın süresi, poliçede belirtilen başlangıç tarihi
esas olmak kaydıyla sigorta konusu kıymetlerin inşaat
sahasına boşaltıldığı andan itibaren veya inşaat
sahasına boşaltılan malzeme ve teçhizat için nakliyat
sigortası mevcut ise, nakliyat sigortası teminatının
bitiminden itibaren başlar ve poliçede belirtilen bitiş
tarihinde sona erer.
Ancak inşaatın bu tarihten önce kısmen veya
tamamen bitirilip işverene teslimi ve/veya kullanıma
başlanması halinde, inşaat bütün riskler teminatı
süresi bu kısımlar için herhangi bir ihtara gerek
kalmaksızın sona erer ve poliçede temin edilmişse
bakım devresi teminatı başlar. Sigortaya konu olan
inşaat işleri ile ayrıca sigorta edilmişse bakım devresi
süresi poliçede gösterilen tarihte bitirilmediği takdirde,
teminat müddeti mutabık kalınacak ek bir prim
karşılığı uzatılır.
Sigortaya konu teşkil eden inşaat işlerine herhangi
bir sebeple devamlı olarak en az bir aydan fazla
süreyle ara verilirse, bu takdirde sigortalının yazılı
ihbarı üzerine sigorta teminatı durur. Eğer sigortalı
durma esnasındaki rizikolarla ilgili teminatın devamını
isterse, durma süresi ile ilgili şart ve ek fiyat taraflarca
tespit edilir. İnşaat faaliyetlerine tekrar başlanmasını
müteakip işlemeyen gün sayısı kadar sigorta süresi
uzatılır.
A.6. Eksik Sigorta
Hasar halinde poliçede belirtilen sigorta bedelinin
A.2 maddesinde belirtilen değerden düşük olması
halinde sigortacı, sigorta bedelinin sigorta değerine
olan oranı neden ibaretse, zararın o kadarından
sorumludur.
Hasar halinde; poliçede belirtilen sigorta bedeli A.2
maddesinde belirtilen değeri aşarsa sigortanın bu
değeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde
haberdar olan sigortacı bu durumu sigortalıya ihbar
eder ve sigorta bedelini ve primin bu aşkın bedele
ait kısmını indirir ve fazlasını sigortalıya iade eder.
e. Zaruri haller dışında hasar konusu yer veya
mallarda bir değişiklik yapmamak.
f. Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu
haklarının tespiti için sigortacının yetkili kıldığı
temsilcilerinin sigortalı yer veya mallarda ve
bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları
araştırma ve incelemelere müsaade etmek.
A.8 Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
g. Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta
sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.
Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri
olarak, yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça
Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve
öğleyin saat 12.00'de sona erer.
B.2 Hasarın Tespiti
B- HASAR VE TAZMİNAT
B.1 Hasar Halinde Sigortalının Yükümlülükleri
Sigortalı, hasar vukuunda aşağıdaki hususları yerine
getirmekle yükümlüdür.
a. Hasarın meydana geldiğini öğrendiği tarihten
itibaren geç 5 gün içinde sigortacıya ihbar etmek.
b. Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve
korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla
sigortacı tarafından verilecek talimata elinden
geldiği kadar uymak.
c. Hasarın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında
vukua geldiğini tayine, ziya ve hasar miktarıyla
delilleri tespite yararlı ve sigortalı için sağlanması
mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (aslı veya kendisi
tarafından tasdikli sureti veyahut fotokopisi)
sigortacının talebi üzerine, belgeleri gecikmeksizin
vermek ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı
sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve
belgeleri temin ve muhafaza etmek.
Şu kadar ki, sigortalı yukarıdaki hükümler
dairesinde sigortacıyı haberdar ettikten sonra
inşaatın aksamaması amacıyla küçük çaptaki
tamirleri (ayrıca tamir ihbarında bulunmak kaydı
ile) sigortacının yetkili elemanlarının gelmesini
beklemeden yaptırabilir.
Sigortacı, hasar ihbarını aldıktan sonra 7 gün
içersinde eksperini hasar yerine göndermediği
takdirde sigortalı herhangi bir kayda bağlı
olmaksızın hasarlı kısmın tamirine başlayabilir.
d. Ziya ve hasar tahmini miktarını belirtir bir tazminat
beyannamesini makul ve muhik bir süre içinde
sigortacıya vermek.
Sigortalı kıymetlerde meydana gelen ziya ve hasarın
miktarı taraflarca uyuşularak tespit edilir. Taraflar
uyuşamadıkları takdirde, ziya ve hasarın miktarı
mütehassıs mühendisler veya teknisyenler arasından
seçilecek hakem-bilirkişi diye adlandırılan bilirkişiler
tarafından, aşağıdaki hükümlere tabi olmak üzere
tespit edilir:
a. İki taraf tek hakem-bilirkişi seçiminde
anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri
kendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususu
noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraf hakembilirkişileri tayinlerinden itibaren 7 gün içerisinde
ve incelemeye geçmeden evvel bir üçüncü tarafsız
hakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla
tespit ederler. Üçüncü hakem-bilirkişi ancak taraf
hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda,
anlaşamadıkları hadler dahilinde kalmak ve buna
münhasır olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir.
Üçüncü hakem-bilirkişi kararını müstakil bir rapor
halinde verebileceği gibi, diğer hakem-bilirkişilerle
birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakembilirkişi raporları taraflara aynı zamanda tebliğ
edilir. Hakem-bilirkişi raporlarının beher ünite için
tespit edilecek ziya ve hasar miktarlarından başka
-hasarın belli veya muhtemel sebebi, hasarlı
kıymetlerin hasardan bir gün önceki gerçek değeri
ile yenileme (ikame) değerini, tamir veya başka
hususlar için faydalanılabilecek enkazın ağırlığını
ve değerini de ihtiva etmesi gereklidir.
İnşaat Sigortası Genel Şartları
A.7 Aşkın Sigorta
b. Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan
tebliğden itibaren 15 gün içerisinde hakembilirkişisini tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkişiler
üçüncü hakem-bilirkişinin seçim hususunda 7
gün içerisinde anlaşamazlar ise, taraf hakembilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi taraflardan
birinin talebi üzerine hasar mahallindeki ticaret
-23-
İnşaat Sigortası Genel Şartları
davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı
tarafından tarafsız ve mütehassıs şahıslar
arasından seçilir.
i. Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve
masraflarını öderler. Üçüncü hakem-bilirkişinin
ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.
c. Her iki taraf üçüncü hakem-bilirkişinin (bu şahıs
ister hakem- bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme
başkanı tarafından seçilecek olsun) sigortacının
veya sigortalının ikamet ettiği veya hasarın
meydana geldiği mahal dışından seçilmesini
isteme hakkını haizdirler ve bu isteğin yerine
getirilmesi gereklidir.
j. Ziya ve hasar miktarının tespiti, teminat verilen
rizikolar, sigorta bedeli, sigorta değeri, aşkın ve
menfaat değeri altında sigorta, sorumluluğun
başlangıcı, hak düşürücü ve hak azaltıcı sebepler
hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut
hüküm ve şartlar ve bunların ileri sürülmesine
tesir etmez.
d. Hakem-bilirkişiler ölür, vazifeden çekilir veya
reddedilir ise ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi
aynı usule göre seçilir ve tespit muamelesine
kaldığı yerden devam edilir.
B.3 Tazminatın Hesabı
Sigortalının ölümü, tayin edilmiş bulunan hakembilirkişinin vazifesini sona erdirmez.
İhtisas yokluğu sebebiyle hakem-bilirkişilere
yapılacak itiraz, bu şahısların öğrendiği tarihten
itibaren 7 gün içerisinde yapılmadığı takdirde
itiraz hakkı düşer.
h. Hakem-bilirkişiler incelemelerinde tamamen
serbesttirler. H.U.M.K.'nun ve diğer mevzuat
hükümleri ile de bağlı değildirler.
f. Ziya ve hasar miktarının tespiti zımnında hakembilirkişiler gerekli görecekleri deliller ile hasar
zamanında mevcut sigortalı malın ve değerinin
tespitine yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir
ve hasar mahallinde incelemede bulunabilirler.
g. Hakem-bilirkişi veya hakem-kişiler, yahut üçüncü
hakem-bilirkişinin ziya ve hasar miktarı hususunda
verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Eğer
ziya ve hasar miktarı taraflarca tespit edilmemişse
bir hakem- bilirkişi kararına dayanmadan
sigortacıdan tazminat talep ve dava edilemez.
Hakem-bilirkişi kararlarına ancak karar ilk bakışta
anlaşılır, yani aşikar olarak hakiki durumdan
önemli şekilde farklı ise itiraz edilebilir ve bunların
iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta
içinde, hasar mahallindeki ticaret davalarına
bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
h. Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaşmadıkça
alacak ancak hakem- bilirkişi kararı ile muaccel
olur ve zaman aşımı kesin raporun taraflara tebliği
tarihinden evvel işlemeye başlamaz. Meğer ki,
hakem-bilirkişilerin tayini ile T.T.K.'nun 1292.
maddesindeki ihbar müddeti arasında 2 yıllık
müddet geçmiş olsun.
-24-
Tazminat miktarı poliçede münhasıran gösterilmişse
her kalem itibariyle ayrı ayrı gösterilen sigorta bedelini
ve her halükarda toplam sigorta bedelini aşmamak
kaydıyla aşağıda yazılı esaslar dahilinde tespit edilir:
1. İnşaat konusu malzeme ve işlerde:
I. Kısmi hasar halinde:
Tazminat tutan sigortalı kıymetlerin hasardan bir
gün önceki durumuna getirilmesi için ödenmesi
gereken bedeldir. Bu bedel inşaat malzemesi bedeli,
işçilik, nakliye masrafları, -varsa- gümrük, vergi,
resim ve harç gibi masrafları da kapsar. Ancak bu
ödemeler tutarı sigortalı kıymetlerin hasardan bir
gün önceki değerini geçemez. Tazminat tutarında
sovtaj (ve varsa muafiyet) indirilir.
II. Tam hasar halinde:
Tazminat tutarı, sigortalı kıymetin hasardan bir gün
önceki değeridir. Tazminat tutarından sovtaj ve varsa
muafiyet indirilir.
2. Ek sözleşme ile temin edilen hallerde:
a. İnşaatın yapılması için kullanılan iş makineleri
ve ekipmanı ile geçici şantiye barakaları, yardımcı
yapılar, şantiye tesisleri ile şantiye alet ve teçhizatı:
I. Kısmi hasar halinde:
Tazminat tutan yedek parçaların ikame bedeli, nakliye
masrafları, de-montaj ve montaj masrafları, -varsagümrük, vergi, resim ve harç gibi masrafları da
kapsamakla beraber yenisi ikame edilen parçalar
itibariyle eski yeni farkı indirimi yapılır. Tazminat
tutarından sovtaj ve varsa muafiyet indirilir.
Tazminat tutarı, sigortalı kıymetin hasardan bir gün
önceki değeridir. Tazminat tutarından sovtaj ve varsa
muafiyet indirilir.
b. Enkaz kaldırma masrafları:
Tazminat tutarı hasar mahallinin temizlenmesi
için yapılan masraflar olup, azami teminat tutarı
poliçede belirtilmiştir.
c. Seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları ve fazla
çalışma ücretleri: Tazminat tutarı teminat
kapsamına giren bir hasarın onarımı maksadıyla
yapılan ilave masraflar olup azami teminat tutarı
poliçede belirtilir.
3. Kısmi hasar halleriyle ilgili olarak yapılan geçici
tamir masrafları, kesin tamir masraflarını azalttığı
oranda sigortacı tarafından kabul edilir.
4. Kısmi hasar halleriyle ilgili olarak yukarıda (I)
fıkralarında belirtilen esaslar dahilinde hesaplanan
tazminat tutarı sigortalı kıymetin hasardan bir
gün önceki değerini aşarsa tazminat tam hasarla
ilgili (II) fıkralarında belirtilen esaslar dahilinde
ödenir.
Sigortacı hasarlı herhangi bir kıymeti tamir
ettirebileceği gibi zararları nakden de ödeyebilir.
Müşterek sigorta halinde, tazminat bu poliçe
hükümlerine göre tespit edildikten sonra, sigortacı
bu tazminattaki hissesini, sigorta bedelleri
toplamına kendisinin iştiraki nispetinde öder.
verir veya ziya ve hasar miktarını kasten artırıcı
fiillerde bulunursa, bu poliçeden doğan hakları düşer.
B.5 Hasar ve Tazminatın Sonuçları
Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken
sigortalı yerine geçer. Sigortalı ve sigorta ettiren
sigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve elde
edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye
mecburdur.
Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar
meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer.
Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden
itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.
Sigorta bedeli poliçede muhtelif birimler (ünite veya
gruplar) itibariyle ayrı ayrı gösterilmiş ve bu birimlerden
(ünite veya gruplardan) biri veya bir kaçı tam hasara
uğramış ise bu birimlere (ünite veya gruplara) ilişkin
sigorta teminatı, hasar tarihinde sona erer.
Kısmi hasar halinde ise her birim (ünite veya grup)
için tespit edilmiş olan sigorta bedeli hasar tarihinden
itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.
Sigorta bedelinin eksildiği hallerde hasar tarihinden
itibaren gün esası üzerinden prim alınmak suretiyle
sigorta bedeli eski miktara çıkartılabilir.
Aksine sözleşme yoksa hasarlı mal sigortacıya
bırakılamaz.
Kısmi hasarlarda taraflar sigorta sözleşmesini
feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını
ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Ancak poliçeler meyanında hususi mahiyet veya
şartları haiz olanlar mevcut ise tazminat hissesinin
tayininde bu hususiyetler ve taahhüdün tabi
olduğu şartlar karşılığı olarak nazarı itibara alınır.
Sigortalı kıymetlerden bir ünitenin kısmi hasarı
halinde hasar o üniteye ait sigorta bedeline kadar
olmak üzere ödenir ve ancak sigorta süresi içinde
ödenecek hasarların tutarı hiçbir zaman o üniteye
ait sigorta bedelini aşamaz.
Sigortacı, fesih hakkını kullandığı takdirde bu fesih,
ihbarın postaya veya notere verildiği tarihten itibaren
15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade
eder ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen
sürenin primi, aşağıdaki uygulamaya tabi olur.
B.4 Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi
II. Fesih bakım devresinde vuku bulursa bu devreye
ait primden iade yapılmaz.
Sigortalı, hasar vukuundaki yükümlülüklerini yerine
getirmez ve bunun sonucu ziya ve hasar miktarında
bir artış olursa sigortacının ödeyeceği tazminattan
bu suretle artan kısım indirilir.
Sigortalı, rizikonun tahakkukuna kasten sebebiyet
İnşaat Sigortası Genel Şartları
II. Tam hasar halinde:
I. Fesih esas inşaat devresi içinde olursa işlemeyen
sigorta müddetine ait prim gün esasına göre iade
olunur. Ayrıca bakım devresi teminatı bahis konusu
ise bu devreye ait prim de tamamen iade edilir.
Sigorta ettiren, fesih hakkını kullandığı takdirde bu
fesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihi takip
eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder
ve işlememiş sigorta süresine ait prim geri verilmez.
-25-
İnşaat Sigortası Genel Şartları
C - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
C.1 Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının
Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta
Ettirenin Temerrüdü
Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi
kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır
yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında
ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim
veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim
edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz
ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.
Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde,
taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde
ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya
poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir.
Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde
belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan
prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine
kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim
ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde
Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun
gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim
taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu
tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale
gelir.
Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş
sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam
ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden
hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.
C.2 Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü
Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin rizikonun hakiki
durumunu bildirmek üzere teklifname, poliçe ve
eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.
Sigorta ettirenin beyanı hakikate aykırı veya eksik
ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha
ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde:
a. Sigorta ettirenin kastı varsa, sigortacı durumu
öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde sözleşmeden
cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise tazminatı
ödemez. Cayma halinde sigortacı prime hak
kazanır.
b. Sigorta ettirenin kastı yoksa, ve bu durum rizikonun
gerçekleşmesinden evvel anlaşılırsa sigortacı
durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde
-26-
sigorta poliçesini feshetmek veya rizikonun
ağırlığına uygun prim farkını almak suretiyle
yürürlükte tutmak şıklarından birini seçer.
Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya
notere verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin
saat 12.00'de hüküm ifade eder ve işlemeyen sigorta
müddetine ait prim aşağıdaki uygulamaya tabi olur:
I. Fesih esas inşaat devresi içinde olursa işlemeyen
sigorta müddetine ait prim gün esasına göre iade
olunur. Ayrıca bakım devresi teminatı bahis konusu
ise bu devreye ait prim de tamamen iade edilir.
II. Fesih bakım devresinde vuku bulursa bu devreye
ait primden iade yapılmaz.
Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul
etmediğini 15 gün içinde bildirdiği takdirde akit
feshedilmiş olur ve işlemeyen sigorta müddetine ait
prim iade edilir .
c. Süresinde kullanılmayan cayma, fesih veya prim
farkını talep etme hakkı düşer.
d. Sigorta ettirenin kasdı bulunmadığı hallerde riziko:
1- Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya,
2- Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre
içinde veyahut,
3- Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre
içinde gerçekleşirse, sigortacı tazminatı tahakkuk
ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim
arasındaki orana göre belirler.
C.3 Sigortalının Poliçenin Yürürlüğü Esnasındaki
Yükümlülükleri
Sigortalı, sigorta konusu inşaat işleri ile malzeme,
teçhizat, tesisat ve makinelerin emniyeti ve korunması
için, sigortalı değilmiş gibi gerekli ihtimamı
göstermekle yükümlüdür.
Sigortacı yetkili memurları vasıtası ile gerektiğinde
sigorta konusu bina ve tesisleri teftiş ve kontrole
yetkili olup, sigortalı da bu kontrollere müsaade ve
yardım etmekle yükümlüdür.
C.4 Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve
Sonuçları
Akdin yapılmasından sonra sigortalı malın teklifname,
poliçe ve eklerinde beyan olunan yeri veya hali
sigortacının muvafakati olmadan değiştirildiği takdirde
sigorta ettiren, bu değişikliği:
b. Açık veya zımni rızası olmadan başka bir şahıs
tarafından yapılmış ise durumu öğrenir öğrenmez,
ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortacıya
ihbarla yükümlüdür.
Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu
değişiklik sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır
şartlarla yapmasını gerektiriyorsa 8 gün içinde:
1. Sözleşmeyi fesheder veya,
2. Prim farkını talep etmek suretiyle akdi yürürlükte
tutar.
Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul
etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme
feshedilmiş olur.
Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya
notere verildiği tarihten itibaren 8 gün sonra öğleyin
saat 12.00'de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesih
ihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takip
eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim
uygulamasını gerektirir hâllerden ise; sigortacı, bu
değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona
ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre
hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir.
Herhalde rizikonun ağırlaşmasından itibaren poliçenin
sona ermesine kadar geçen günler için gereken prim
farkını almaya sigortacı hak kazanır.
Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep
etme hakkı düşer.
Sigortalı malın teklifname, poliçe ve eklerinde beyan
olunan yerinin veya halinin değiştiğini öğrenen
sigortacı, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta
sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu
gösteren harekette bulunursa fesih veya prim farkını
talep etme hakkı düşer.
Sigortalı malın yer ve halinde rizikoyu ağırlaştırıcı
değişiklikleri, sigorta ettiren ihbar süresi içersinde
kasden bildirmemişse ihbar süresinden sonra
gerçekleşen hasarlara ait tazminat hakkı düşer; ihbar
yükümlülüğüne riayetsizlik kasıtlı değilse alınan primle
alınması gereken prim arasındaki orantıya göre
tazminattan indirim yapılır. Meydana gelen değişiklikler
rizikoyu hafifletici mahiyette olur ve primin indirilmesini
icap ettirir ise durumun sigortacıya yazı ile
bildirilmesinden sözleşmenin sona ermesine kadar
geçecek süre için sigortacı tarafından tespit edilecek
prim farkı sigortalıya iade edilir.
Bu madde hükümleri sigortalıya da uygulanır.
C.5 Mülkiyet Değişikliği
Sigortalı malın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu
takdirde, sigortanın hükmü devam eder ve sigortalının
poliçeden doğan hak ve borçları yeni hak sahiplerine
intikal eder. Bu takdirde sigorta ettiren ve sigortanın
mevcudiyetini öğrenen yeni hak sahibi, devir keyfiyetini
15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülük yerine getirilmez ise sigortacı
sorumluluktan kurtulur. Sigortacı değişikliği; yeni
hak sahibi de sigortanın mevcudiyetini öğrendiği
tarihten itibaren 8 gün içinde sigortayı fesih edebilir.
Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer. Poliçenin
sigortacı tarafından feshi halinde, fesih ihbarı postaya
veya notere verildiği tarihten itibaren 8 gün sonra
öğleyin saat 12.00'de yeni hak sahibi tarafından
feshi ise fesih ihbarı postaya veya notere verildiği
tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm
ifade eder.
İnşaat Sigortası Genel Şartları
a. Kendisi tarafından veya açık veya zımni rızası ile
bir başkası tarafından yapılmış ise derhal,
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin
primi, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde
gün esası, yeni hak sahibi tarafından feshi halinde
ise sigortacı tarafından tespit edilecek esasa göre
prim farkı yeni hak sahibine geri verilir. Sigortalı
malın malikinin değişmesi anında mevcut prim
borçlarından sigorta ettiren, fesih hakkını kullanmayan
yeni hak sahibi ile birlikte sorumludur.
Sigorta ettirenin ölümü halinde, bu sigortadan doğan
bütün hak ve borçlar olduğu gibi yeni hak sahiplerine
intikal eder.
C.6 Vergi, Resim, Harç ve İdare Masrafları
Sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin
olarak halen mevcut ve ilerde konulabilecek vergi,
resim veya harçlarla sigorta sözleşmesinde gösterilen
idare masrafı sigorta ettirene aittir.
C.7 Tebliğ ve İhbarlar
Sigortalının bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine
veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye
yapılır.
Sigortacının bildirimleri de sigortalının son bildirilen
-27-
İnşaat Sigortası Genel Şartları
adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya
telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup
hükmündedir.
Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik
ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta
ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli
sayılır.
C.8 Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
Sigortacı, sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki
sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan
sorumludur.
C.9 Yetkili Mahkeme
Bu poliçeden doğan ihtilaflar sebebiyle sigorta şirketi
aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta
şirketi merkezinin veya sigorta akdine aracılık yapan
acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarın
vukua geldiği, sigorta şirketi tarafından açılacak
davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu
yerin ticaret davalarına bakmakla görevli
mahkemesidir.
C.10 Zaman Aşımı
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki
yılda zaman aşımına uğrar.
C.11 Özel Şartlar
Bu Genel Şartlara, varsa bunlara ilişkin klozlara aykırı
düşmeyen özel şartlar konulabilir.
Yürürlük Tarihi : 01.02.2009
-28-
ALLiANZ SİGORTA A.Ş.
Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi No:13 34662 Altunizade - İstanbul
Tel : (0 216) 556 66 66
Faks: (0 216) 556 67 77
Allianz Çözüm Hattı: 444 45 46
www.allianzsigorta.com.tr
Tic. Sicil No: 6022
Mersis No: 0-8000-0132-7000012
A
C
E
N
T
E
Download

(All Risks) Sigortası Özel ve Genel Şartlar PDF