Yurtiçi Kredi Sigortası
Bu sigorta ile, yurtiçinde mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı)
firmanın aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat altına
alınmaktadır.
Alıcı (borçlu) firmanın,
 İflas etmesi,
 Borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
 Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci
tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar alınması,
 Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
 Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından
kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması,
 Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi,
 Borçlarını vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi
Bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen kredi limitleri dahilinde teminat verilen ülkelerdeki
alıcılara yapılacak 150 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan
alacaklar teminat altına alınmaktadır.
Download

Yurtiçi Kredi Sigortası