YAT SİGORTALARI
SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)
Teminat
Yat
3.Ş.M.M.
Sigorta Bedeli/ Teminat
Limiti
Yıllık Max.
Tem. Limiti
Tenzili
Muafiyet
5.000.000
% 0,5 özel
% 1 ticari
1.250.000/5.000.000
% 0,5 özel
% 1 ticari
Ferdi Kaza
Ölüm/daimi sakatlık
25.000/600.000
Ferdi Kaza
Ölüm/daimi sakatlık
2.500/60.000
Hukuksal Koruma
Yata Bağlı
5.000
5.000 % 10
Hukuksal Koruma
Kaptan
5.000
5.000 % 10
Groupama Yat Sigortası Avantajları
•
Özel amaçlı yatlarda %0,5
Ticari amaçlı yatlarda %1
oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.
•
3 yaşa kadar yatlarda Makina Hasarları Teşmil Klozu
ekprimsiz olarak teminata dahil edilecektir.
Groupama Yat Sigortası Avantajları
•
Özel amaçlı yatlarda Kişisel Eşyalar ekprimsiz olarak
teminata dahil edilecektir.
–
12.500 USD limitle sınırlı olmak üzere sigorta bedelinin %10’u
oranında teminat verilecektir.
Groupama Yat Sigortası Avantajları
•
Ferdi Kaza ek teminat olarak ürün paketine dahil
edilebilecektir.
–
–
–
Ticari hem de özel amaçlı yatlarda teminat verilebilecektir.
Olay başına azami teminat limiti 600.000 USD
Kişi başına teminat limiti 25.000 USD
–
Teminatın verileceği kişi adedi sigortalı tarafından belirlenecektir.
Groupama Yat Sigortası Avantajları
•
Tedavi Masrafları ek teminat olarak ürün paketine dahil
edilebilecektir.
–
–
–
Ticari ve özel amaçlı yatlarda teminat verilebilecektir.
Kişi başına teminat limiti bedeni zararlar limitinin % 10’u ile
sınırlı olmak üzere azami 2.500 USD
Olay başına azami teminat limiti 60.000 USD
–
Teminatın verileceği kişi adedi ferdi kaza kişi adedi kadar olacaktır.
Groupama Yat Sigortası Avantajları
•
Hukuksal Koruma ek teminat olarak ürün paketine dahil
edilebilecektir.
–
–
Yata Bağlı Hukuksal Koruma
Kaptan Hukuksal Koruma
–
Olay başına ve yıllık azami teminat limiti her bir teminat için 5.000
USD olacaktır.
Her bir hasarda teminat limiti üzerinden %10 tenzili muafiyet
uygulanacaktır.
–
MAKİNA HASARLARI TEŞMİL KLOZU
(MACHINERY DAMAGE EXTENTION CLAUSE)
•
•
•
•
Teknenin motor ve bağlantı yerlerinde, elektrik teçhizatı
ve bataryalarında
Tekne veya makinalardaki gizli kusur
Şaftların kırılması, kazanların patlaması
Herhangi bir şahsın ihmali
Fırtına ve kötü hava şartları
nedeniyle oluşan hasarlar teminata dahildir.
Kusurlu parçanın, kırılan şaftın veya patlayan kazanın değiştirilme
ve/veya tamir masrafı ile herhangi bir kusuru düzeltmek için yapılan
masraflar hariçtir.
KİŞİSEL EŞYALAR KLOZU
(PERSONAL EFFECTS CLAUSE)
• Klozda belirtilen istisnalar dışında sigortalı, ailesi ve
mürettebatın kişisel eşyaları için “All Risks” teminatı
sağlanır.
!
Değeri 300 USD’nin üzerinde olan eşyanın
sigortacıya bildirilmesi zorunludur.
İSTİSNALAR
•
•
•
•
Kırılmaya karşı hassas eşyanın kırılması
Nakit para, seyahat çeki
Su kayağı ve dalgıç donanımının hasarı
Aşınma, yıpranma, mekanik bozulma sonucu
oluşan hasarlar
Groupama Yat Sigorta Poliçesi
• Yeni ürünümüzde bu teminat ekprimsiz olarak;
- yalnızca özel amaçlı kullanılacak yatlarda
- tekne sigorta bedelinin %10’unu aşmamak kaydıyla
12.500 USD limit ile sınırlı olmak kaydıyla
teminat kapsamına dahil edilmiştir.
!
Ancak, meydana gelebilecek zıya ve hasarlarda min.100 USD
olmak üzere hasar tutarının %10’u oranında tenzili muafiyet
uygulanacaktır.
HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI
•
•
•
•
•
Sigortalının taraf olduğu hukuksal sorunların giderilmesine
yönelik olarak yasal hakların savunulması esnasında ortaya
çıkan yargılama masraflarını güvence altına alır.
Tahkim nedeniyle doğabilecek giderler
Temyiz ve karar düzeltme giderleri
Avukatlık ve danışmanlık ücretleri
Teminat akçesi
Zararı önlemek, azaltmak veya hafifletmek adına Sigortalı
tarafından alınan tedbirlerden doğan giderler
HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI
Hukuksal Korıma Sigortası kapsamında iki türde teminat
verilebilmektedir.
• Yata Bağlı Hukuksal Koruma
• Kaptan Hukuksal Koruma
Yata bağlı HUKUKSAL KORUMA teminatı
Yatın sahibi veya işleteni durumundaki sigortalıya ;
• Yasal ve cezai sorumluluk kuralları paralelinde borçlar
•
•
hukukuna tabi sözleşmeler haricinde doğacak uyuşmazlıklar
Kaptan ehliyetinin kaldırılması, kısıtlanması ve yeniden
alınması ile ilgili kamu kuruluşlarına yapılan itirazlara ilişkin
işlemler
İdari mahkemelerde açılan davalarda hukuksal çıkarların
korunmasında doğabilecek uyuşmazlıklar
için koruma sağlanmıştır.
Kaptanın HUKUKSAL KORUMA teminatı
Yatın kaptanının yatı kullanmasından doğabilecek
•
•
Yasal ve cezai sorumluluk kuralları paralelinde sigortalının
kaptan sıfatından doğan uyuşmazlıklar
Kaptan ehliyetinin kaldırılması, kısıtlanması ve yeniden
alınması ile ilgili uyuşmazlıklar
için koruma sağlanmıştır.
TEMİNAT LİMİTİ
Yata Bağlı Hukuksal Koruma ve Kaptan Hukuksal
Koruma teminatlarının beheri için 5.000 USD limitle
teminat verilebilir.
Avukatlık ve danışmanlık ücretleri için Türkiye Barolar
Birliği asgari ücret tarifesi esas alınacaktır.
FERDİ KAZA TEMİNATI
Sigortalının veya görevlendirdiği kişilerin izniyle sigorta
edilen yatta bulunan yolcular veya mürettebat için
– Ölüm/daimi sakatlık
– Tedavi masrafları
teminatı verilir.
FERDİ KAZA TEMİNATI
Yolcu veya mürettebatın;
• yatta bulunduğu sırada
• yata binerken veya inerken
• su kayağı yaparken
• yata ait botları kullanırken
uğrayabilecekleri kazalar teminat kapsamına dahil edilmiştir.
•
•
•
65 yaşın üzerindeki kişilerin ölümü durumunda
teminat limitinin %50’si uygulanacaktır.
16 yaşından küçüklerin ölümü durumunda ödenecek
tazminat def’in masrafları ile sınırlı olacaktır.
Daimi sakatlık ve tedavi masrafları teminatı 65 yaşın
üzerindekilere verilememektedir.
Uygulama Esasları
•
•
•
•
Sigortalı veya hak sahiplerinin kaza tarihinden itibaren 5
gün içinde Sigortacıya ihbarda bulunması zorunludur.
Belirtilen süre zarfında yazılı ihbarda bulunmayan
kişilerin tazminat talebinde bulunma hakkı olmayacaktır.
Poliçede belirtilen “ferdi kaza teminatı kişi adedi’’nden
fazla sayıda kişinin hasar ihbarında bulunması halinde
“kaza başı teminat limiti’’nin ihbarda bulunan kişi adedine
bölünmesiyle “şahıs başına teminat limiti’’ bulunacak ve
tazminat talepleri bu limite göre karşılanacaktır.
Aynı kaza sonucunda oluşan zararlar için hem sürekli
sakatlık hem de ölüm tazminatı ödenmeyecektir.
Tedavi Masrafları
Teminat kapsamında meydana gelen kaza sonucunda teminat
verilen kişi/kişilerin yararlanmalarını gerektirdiği;
-
doktor ücreti
ilaç ve radyografi ücreti
kaplıca tedavisi
masaj, hastane ve diğer gerekli masraflar (nakil ücretleri
dahil)
tedavi masrafları limiti ile sınırlı olarak ödenir.
Masrafların kaza gününden itibaren 1 yıl içinde yapılmış olması ve
belge asıllarının Sigortacıya ibraz edilmesi gerekmektedir.
Download

groupama yat sigortası sunumu