3568 SAYILI KANUN
SMMM ve YMM'LERİN
SORUMLULUKLARI
A) GENEL OLARAK
• SMMM ve YMM'lerin Sorumlulukları
•
SMMM ve YMM'lerin sorumluluklarını başlıklar halinde saymak
gerekirse;
•
1-Tam tasdik işlemleri nedeniyle YMM'lerin vergiden
müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması
•
2-SMMM ve YMM'lerin müşterisine karşı Borçlar Kanunu'na
göre sorumlu tutulması
•
3-SMMM ve YMM'lerin mesleğini icra ederken işlediği bazı
suçların Türk Ceza Kanunu'na karşı yaptırımına tabi tutulması
•
4-SMMM ve YMM'lerin disiplin soruşturmasına tabi tutulması
B)MMM VE YMM'NİN İŞİNİN VE
KENDİSİNİN TANIMI
•
AA)SMMM ve YMM'lerin Yaptığı İş Kamu Hizmeti Niteliğindedir.
•
Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin genel ihtiyaçları karşılamak ve
tatmin etmek, amme menfaatini sağlamak için icra edilen ve umuma
sunulan edilmiş bulunan devamlı ve düzenli faaliyetlere kamu hizmeti
denilmektedir.
•
-Hizmetin Devlet veya kamu tüzel kişilerince yerine getirilmesi,
•
-Umumi ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve tatmin etmek ve genel
çıkarı sağlamak için kurulmuş olmalıdır,
•
-Umuma arz edilmiş olmalıdır,
•
-Devamlı ve düzenli olmalıdır.
•
-SMMM ve YMM'lerin yaptığı işin niteliği yukarıdaki tanımları
içerdiğinden kamu hizmeti niteliğindeki bir hizmet olduğu tartışmasızdır.
•
SMMM Odaları, YMM Odaları ve TÜRMOB Kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarıdır. Anayasanın 135'inci maddesine
göre "...belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının
birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim
kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla
kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere
göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir."
•
BB)SMMM ve YMM'ler Serbest Meslek Erbabıdır Kamu Hizmeti Görevlisi
Değildir.
•
Bir Kamu Kurumu Niteliğindeki meslek Odalarının mensupları olan SMMM
ve YMM'lerin ürettikleri hizmet kamu hizmeti niteliğinde bir hizmet olmakla
beraber bu durum onları "kamu hizmeti görevlisi" yapmaz.
•
Nitekim Anayasa'nın 128 inci maddesine göre Kamu hizmeti görevlisi;
"Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel
idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin
gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle
görülür.
•
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve
yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri
kanunla düzenlenir. "
•
Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı gibi serbest meslek erbabı olan
SMMM ve YMM'ler, aylık ve ödenekler ve diğer özlük işleri bakımından
"kamu hizmeti görevlisi" gibi kadro sahibi kişiler değillerdir. SMMM ve
YMM'ler kendi gelirlerini kendi meslek mevzuatı çerçevesinde elde derler.
•
SMMM ve YMM'lerin kamu görevlisi gibi algılanmasının nedeni 3568 sayılı
Kanun'un 47'nci maddesinde yer alan düzenlemenin yanlış
yorumlanmasındandır." Meslek mensupları, görevleri sırasında veya
görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk
Ceza Kanunu'nun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca
cezalandırılırlar." ifadesinin mefhum-u muhalifinden, SMMM ve YMM'lerin
"kamu hizmeti görevlisi" olmadığı, sadece bazı görev suçlarının
cezalandırılması bakımından kamu görevlisi gibi işleme tabi tutulacağı
anlaşılmaktadır.
•
Anayasa'nın 128'inci maddesindeki açık tanıma ve 3568 sayılı Kanun'un
47'nci maddesindeki düzenlemeye göre SMMM ve YMM'lerin kamu hizmeti
görevlisi sayılması olanaksızdır.
C-SMMM VE YMM'LERİN CEZAİ
SORUMLULUĞU
• AA) Meslek Kanunu Açısından Hapis ve İdari Para Cezaları
• 3568/Madde 49
• 3568 sayılı Kanun'un 3'üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı
davrananlar (Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından
serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir
unvanlarının veya bu unvan veya kavramlara karışacak veya
onlara benzer her türlü unvan, ibare veya remizlerin
kullanılması yasaktır.) hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve
adli para cezasına hükmolunur (Bu hüküm meslek mensubu
olmayanlara uygulanır.).
• 3568 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesine göre (Meslek mensupları,
kişisel veya ortak bürolarında mesleği yapmaları yasaklananları
çalıştıramayacakları gibi, bunlarla her ne şekilde olursa olsun
meslekleri ile ilgili işbirliği yapamazlar.) (Disiplin Yönetmeliğinde
karşılığı 7/b-Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma) ,
•
3568 sayılı Kanun'un 15/4 maddesine göre ( Odalara üye olmayan meslek
mensupları mesleki faaliyette bulunamazlar)(Disiplin Yön.6/q Kınama
•
3568 sayılı Kanun'un 41/2 maddesine göre ( Odalar, her yıl sonu itibarıyla
mevcut üyelerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca talep edilecek bilgileri,
Ocak ayı sonuna kadar bildirmekle yükümlüdür.) (Disiplin Yön.6/q Kınama)
•
3568 sayılı Kanun’un 43/1,2 ( Meslek mensupları ve bunların yanlarında
çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler, çeşitli
kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve mensupları menfaatlerden
faydalanamazlar. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere
duyurulması mecburidir.).
•
3568 sayılı kanunun 45'inci maddenin birinci [Serbest muhasebeci mali
müşavirler bu unvanlarla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik
yetkisiyle; 2'nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve
tüzelkişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile
çalışamazlar (Disiplin Yön.7/b- geçici olarak mesleki faaliyetten
alıkoyma), ticari faaliyette bulunamazlar (Disiplin Yön.7/e-geçici olarak
mesleki faaliyetten alıkoyma), meslekle ve meslek onuru ile
bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar (Disiplin Yön.6/m -uyarı cezası).]
• 3568 sayılı Kanun'un 45/beşinci fıkrası hükümlerine [Meslek
mensupları, iş elde etmek için reklâm sayılabilecek faaliyetlerde
bulunamazlar (Disiplin Yön.6/f kınama). Tabela veya basılı
kağıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanları dışında
başka sıfat kullanamazlar (Disiplin Yön.6/b- Kınama).]
• Aykırı davranışta bulunanlar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı
gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, yüz güne kadar adli para
cezasına hükmolunur.
• 12 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki hükme aykırı davranışta
bulunan kişi hakkında fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç
oluşturmadığı takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis ve adli para
cezasına hükmolunur (Disiplin Yön.-7/f-Geçici olarak mesleki
faaliyetten alıkoyma) (Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin
doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması
halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan
vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken
ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirler, yaptıkları
tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.),
• 3568/4 md.-Türk Ceza Kanununun 53 (5237/66) üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmama (Disiplin Yön.9/g-Meslekten çıkarma cezası)
•
BB) Ceza Kanunu Açısından Hapis ve İdari Para Cezaları
•
Meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle
işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza
Kanununun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar
(3568/47)
•
a-Görevi kötüye kullanma (TCK 257)
•
(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin
gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya
kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan
kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
•
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin
mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir
menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.(Beyannameyi vermeyerek görevini ihmal eden bir SMMM bu
suçu işlemiş olur.)
•
b-Nitelikli dolandırıcılık (TCK 158)
•
158/1-e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
•
İşlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para
cezasına hükmolunur. Ancak, (e),...bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt
sınırı üç yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından
az olamaz (SMM'lerin sigortalı olmayan kişileri sigortalı olarak göstermesi)
•
Madde 158/1-i
•
(1) Dolandırıcılık suçunun;
•
...i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine
duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
•
İşlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para
cezasına hükmolunur.
•
158/2-Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından
bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin
eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.(Bu suçu YMM SMM
işleyebilir.)
• c-Vergi mahremiyetinin ihlali
• Vergi Usul Kanununda yazılı vergi mahremiyetine uymaya mecbur
olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza
Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır
(213/362)
• TCK: Madde 239 Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı
niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (Disiplin Yönet. 9/bmeslekten çıkarma cezası)
•
(1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari
sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri
yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan
üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden
kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde
de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur.
• (2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai
uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da uygulanır.
• (3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun
memurlarına açıklandığı takdirde, faile verilecek ceza üçte biri
oranında artırılır. Bu halde şikayet koşulu aranmaz.
• (4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına
giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan
yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
• d) Aykırı Bilirkişilik Veya Tercümanlık(TCK 276)
• (1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak
veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya
kurul tarafından görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada
bulunması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
• (2) Birinci fıkrada belirtilen kişi veya kurullar tarafından
görevlendirilen tercümanın ifade veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak
tercüme etmesi halinde, birinci fıkra hükmü uygulanır.
• e- Resmi Belgede Sahtecilik(TCK 204)
• (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi
belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi
belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır (herkes için geçerlidir).
• (2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte
olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde
değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi
belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır (YMM bu suçu işleyebilir.)
• (3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya
kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza
yarısı oranında artırılır.
• f-Suçu Bildirmeme (TCK Madde-278)
• 3568 sayılı Kanun'un 43'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre
"...suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir.“
• Ancak Ceza Kanununa göre işlenmekte olan veya işlenmiş olmakla
beraber sonuçlarının sınırlandırılması mümkün olan hallerin
bildirilmemesi hapis cezasını gerektirmektedir. İşlenmiş ve
neticelenmiş bir suçun bildirilmemesi keyfiyeti bu maddenin
kapsamına girmemektedir.
• Md. 278 -(1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen
kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
• (2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin
sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara
bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır...“
• (3) Mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya
ruhsal bakımdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini
savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki
fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.
• (4) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya
hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı
dolayısıyla ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.
• g-Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek (TCK
Madde 205)
• Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu
görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında
artırılır. (Bu suçu YMM işleyebilir)
• h-Özel Belgede Sahtecilik (TCK Madde:207)
• Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel
belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
• Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki
fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
• ı-Güveni Kötüye Kullanma (TCK Madde 155)
• Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde
kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde,
kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı
dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi,
şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile
cezalandırılır (SMMM'nin müşterisinden sigortaya yatırılmak
üzere para alıp yatırmaması bu kapsamdadır. Bu parayı mesleği
gereği alması gerekmediğinden 2. paragraf kapsamına
girmemektedir.)
• Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi
nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek
yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında
işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne
kadar adli para cezasına hükmolunur.
D) SMMM VE YMM'LERE UYGULANACAK
DİSİPLİN CEZALARI
• AA-Meslek Örgütü İçinde Yapılan İşlemler
• Disiplin cezalarının neler olduğu 3568 sayılı Kanun'un 48'inci
maddesinde sayılmış sırasıyla uyarma, kınama, geçici olarak
mesleki faaliyetten alıkoyma, yeminli sıfatının kaldırılması,
meslekten çıkarma cezalarıdır. Detaya girmek istemiyorum. Bu
nedenle disiplin suçlarının cezalandırılmasında işletilen prosedürün
güvenirliliği üzerinde duracağım.
• Anayasanın 129'uncu maddesine göre "...Memurlar ve diğer kamu
görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça
disiplin cezası verilemez.
• Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz".
• Anayasa hükmünün pratiğe yansıması şöyledir.
• Disiplin suçu işlediği iddia edilen meslek mensubu hakkında üyenin
bağlı olduğu meslek odası
• -Yönetim kurulunca soruşturma başlatılmasına karar verir,
• -Soruşturma ile görevlendirilen üye veya haksız rekabet kurulu,
soruşturma sonucunda düzenleyeceği raporu veya görüşünü
yönetim kuruluna sunar.
• -Yönetim kurulu, soruşturma raporunu değerlendirir ve sonuçta
kovuşturmaya gerek olmadığına( şikayetçi bu kararı üst kurula itiraz
edebilir) veya kovuşturmaya gerek olduğu gerekçesiyle disipline
sevkine karar verir.
• -Yönetim kurulunun disipline sevk kararından sonra disiplin kurulu
mevzuata göre gerekli çalışmayı tamamlar ve verdiği karar taraflara
tebliğ edilir.
• -Müştekinin veya meslek mensubunun üst kurula itirazda bulunma
hakkı vardır.
• -Birlik Disiplin Kurulu, Oda disiplin kurulunun kararını usul ve
esastan inceler, dosyadaki delilleri yetersiz görürse noksanlıkların
tamamlanması için kararı odaya geri gönderir. Oda disiplin kurulu
eksiklerini tamamladıktan sonra kararını yeniden verir. Taraflar bu
yeni karara itiraz ederlerse dosya birlik disiplin kurulunda
görüşülerek karara bağlanır. Birlik disiplin kurulu oda disiplin
kurulunun kararındaki cezanın bir altını veya bir üstünü-koşulların
varlığı halinde-takdir edebilir. Karar disiplin cezasının uygulanır.
• BB) İdari Yargı Aşamasında Yapılan İşlemler
• Birlik Disiplin Kuruluna otuz gün içinde itiraz edilmeyen ilgili Oda
Disiplin Kurulu kararları, itiraz süresinin geçirilmesi ile kendiliğinden
kesinleşir ve gereği ilgili Oda tarafından derhâl yerine getirilir.
Süresinde itiraz edilen dosyalarda ise, Birlik Disiplin Kurulunun
verdiği kararlar kesindir. Ancak, Birlik Disiplin Kurulunun itirazların
reddine ait kararları, Maliye Bakanlığının onayı ile kesinleşir.
• Şu kadar ki; uyarma ve kınama cezasına ilişkin kararlar kesin olup
Maliye Bakanlığının onayına tabi değildir.
• İlgililer bu kararlara karşı, kararların iş veya ikametgâh adreslerine
bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde idarî yargıya
başvurabilirler.
• İdari yargının ilk kademesi Ankara idare mahkemeleridir. Daha sonra
Danıştay nezdinde temyiz edilebilmektedir.
• Birlik Disiplin Kurulu idari yargıdaki kararlar ışığında değerlendirme
yapmak ve özellikle geçici veya daimi men cezalarının verilmesinde
son derece dikkatli davranmaktadır.
• Birlik Disiplin Kurulu'nun meslekten men, çıkarma gibi cezaları
yargıda kabul görmediği hallerde TÜRMOB tazminat cezalarına
muhatap olabilmektedir. Buradaki en büyük açmaz disiplin
cezalarının uygulama bakımından kesinleşmiş sayıldığı tarih ile
yargının verdiği nihai karar arasındaki geçen sürede disiplin
cezalarının uygulanmasının tamamlanmış olmasıdır.
E-ÖRNEKLER
•
•
•
•
•
•
•
•
AA) SMMM'lere İlişkin Tespitler
-Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma
-Sahte sigortalı çalıştırma
-Ruhsat kullandırma
-Defter ve belgelerin zamanında müşteriye teslimi
-Sözleşmesiz iş kabul etme
-Bir kereye mahsus müşterinin beyannamesini verme
-Deftere kayıt yapılmadan belgeler üzerinden beyanname
düzenleme,
• -Haksız rekabet, düşük ücret, stajyerlerin müşteri kapması,
başkasının müşterisini almak
• -Ticaret yasağına uymama
• BB)YMM'lere İlişkin Tespitler
• - Raporlarındaki sorunlar. (Üretimin analizinin sağlıklı yapılması
gerekmektedir. Çalışan sayısı, makine, ekipman, alınan maddelerin
üretilmek istenen maddeyi karşılaması, nakliye, ambalaj, mal alış
bedellerinin banka aracılığıyla ödenip ödenmediğinin kontrolü.
• -KDV Raporlarındaki sorunlar
• -Tam tasdike ilişkin sorunlar
SÜLEYMAN GENÇ
Download

Sunumu indirmek tıklayınız.