ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK
ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ( bundan sonra Eti Maden olarak
adlandırılacaktır) Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde bulunan ekteki listede belirtilen
konut niteliğindeki gayrimenkullerin açık arttırma suretiyle ihalesi Eti Madenin Ayvalı
Mahallesi Halil Sezai Erkut Caddesi Afra Sokak No:1/A 06010 Keçiören/Ankara
adresinde;
1-Bostanlı Mahallesi 1785 Sokak No:16 ve 18 Karşıyaka/İzmir adresindeki (tapunun
9381 ada, 26 no’lu parsel üzerindeki 1,2,3 ve 9 bağımsız bölüm no’lu taşınmazlar ile
9381 ada, 27 no’lu parsel üzerindeki 2,3,4,5 ve 6 bağımsız bölüm no’lu taşınmazlar)
9 adet taşınmaz, Barbaros Mahallesi John Ford Kennedy Caddesi No:97
Çankaya/Ankara adresindeki (tapunun 2546 ada, 35 no’lu parsel üzerindeki A
Bloktaki 33,34,35,36,37,38,39,40 ve 44 bağımsız bölüm no’lu taşınmazlar) 9 adet
taşınmaz ile Barbaros Mahallesi Tarhan Caddesi No: 27 Çankaya/Ankara
adresindeki (tapunun 2546 ada, 35 no’lu parsel üzerindeki B Bloktaki
17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,42 ve 43 bağımsız bölüm no’lu taşınmazlar ile C
Bloktaki 41 bağımsız bölüm no’lu taşınmaz) 13 adet taşınmaz 02.02.2015 tarihinde,
2- Ataköy 9. Kısım No:13 Bakırköy/İstanbul adresindeki (tapunun 1092 ada, 1 no’lu
parsel üzerindeki B-19 Bloktaki 5,6,9,13,14,15,16,18 ve 19 bağımsız bölüm no’lu
taşınmazlar) 9 adet taşınmaz ile Konutkent Mahallesi 2967. Sokak No:3
Çankaya/Ankara adresindeki (tapunun 16818 ada, 1 no’lu parsel üzerindeki F-9
Bloktaki) 20 adet taşınmaz 03.02.2015 tarihinde,
3-Oran Mahallesi Zühtü Tiğrel Caddesi No:35 Çankaya/Ankara adresindeki (tapunun
13362 ada, 2 no’lu parsel üzerindeki C Bloktaki) 39 adet taşınmaz 04.02.2015
tarihinde,
4-Nasuh Akar Mahallesi 1400. Sokak No:3 Çankaya/Ankara adresindeki (tapunun
7489 ada, 6 no’lu parsel üzerindeki Bloktaki) 58 adet taşınmaz 05/06.02.2015
tarihinde,
5-Yeni Batı Mahallesi 2026 Mesa 3 Küme Evleri No:1,2,3 ve 4 adresindeki (tapunun
13150 ada, 6 no’lu parsel üzerindeki B1-B2-B3 ve B4 Bloktaki) 40 adet taşınmaz
09.02.2015 tarihinde,
6- Yeni Batı Mahallesi 2026 Mesa 3 Küme Evleri No:5,6,7 ve 8 adresindeki (tapunun
13150 ada, 6 no’lu parsel üzerindeki C1-C2-C3 ve C4 Bloktaki) 40 adet taşınmaz
10.02.2015 tarihinde,
7-Bu ihalelerde satışı gerçekleşmeyen veya süresinde ek teminatı yatırılmayan
taşınmazlar ise 18.02.2015 tarihinde ihale edilecektir.
İhale saat 9:30’ da başlayacaktır.
Bu ihaleler sonucu satılamayan veya alıcının vazgeçmesi, ek teminatı yatırmaması
gibi sebeplerle ihalesi iptal edilen gayrimenkul kalması halinde, kalan bu
1
gayrimenkuller için 24/03/2015, 31/03/2015, 07/04/2015, 14/04/2015 günleri saat
09:30’ da aynı yerde iş bu şartname hükümleri dahilinde ilave ihaleler yapılacaktır.
İlave ihalelerde satılacak taşınmazların Eti Maden internet sitesinde ilan edilecektir.
Bu ihalelere katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce katılım teminatını yatırmış
olmaları gerekmektedir.
KATILIM TEMİNAT BEDELİ:
Taşınmaz ihalesine katılacak gerçek ve tüzel kişilerce, her bir taşınmaz için
10.000,00TL tutarındaki katılım teminatının Eti Maden’in T.C. Ziraat Bankası Ankara
Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01’
nolu vadesiz mevduat hesabına ‘taşınmaz satış ihalesi teminat bedeli” açıklaması ile
birlikte gerçek kişiler için TC numarası tüzel kişiler için vergi numarası da belirterek
ihale saatinden önce yatırılması ve dekontunun salondaki Eti Maden yetkililerine
ibraz edilmesi gerekmektedir. Teminat tutarı yükseltilirken Eti Maden hesabına
yatırılan ek teminat da katılım teminatı kapsamında değerlendirilir.
İHALEYE KATILIM İÇİN GEREKLİ BELGELER:
İhale katılımcısından gerçek kişilerin resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet,
pasaport, avukatlık kimliği), başkası adına ihaleye katılanların noterden düzenlenen
vekâletnamelerini ibraz etmeleri şarttır.
İhale katılımcısının tüzel kişi olması halinde Teklif Alma Şartnamesini imzalayacak
kişinin şirket yetkilisi olduğunu gösterir şirketçe verilen noter tasdikli yetki belgesinin,
noter tasdikli imza sirkülerinin ve Ticaret Sicil Gazetesi’nin ibrazı gerekmektedir.
Katılım teminatının yatırıldığına dair banka dekontu ile ihale katılımcısı tarafından
doldurulmuş ve imzalanmış şartname ekinde yer alan “teminat iade belgesi”
salondaki Eti Maden yetkilileri tarafından alınarak yatırılan her bir teminat için
katılımcıya bir bayrak numarası verilecektir.
TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ VE SATIŞ ESASLARI
Taşınmazlar peşin olarak satışa sunulacaktır. Toplantıda muhammen bedelin altında
verilecek tüm teklifler dikkate alınmayacaktır. Taşınmaz; teklif sahibinin teklifinin
muhammen bedel veya üzerinde olması kaydı ile en yüksek bedeli verene ihale edilir.
En yüksek teklifi sahibi o taşınmaz için kullandığı bayrağı salonda bulunan Eti Maden
yetkililerine teslim edecek ve teklif ettiği bedeli de yazarak Teklif Alma Şartnamesini
imzalayacaktır. Taşınmaz en yüksek teklif sahibine Eti Maden Yönetim Kurulunun
onayından sonra satılır. Yönetim Kurulunun Onayladığı satışlar Eti Maden internet
sitesinde ilan edilecektir.
Komisyon Başkanı, ihale konusu taşınmazların sırasını değiştirmeye, sırası içinde
ihale edilemeyen taşınmazları ihale süreci içinde yeniden ihaleye, ihalede asgari
artırım bedelini belirlenmeye yetkili olup ihale düzeninin sağlanması ile ihalenin
yürütümünden sorumludur.
Eti Maden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, ihalenin yapılıp yapılmamasında veya teklif
2
verenlerden herhangi birisine yapılmasında serbesttir. Kendisine ihale yapılmayan
teklif sahibi, ihalenin kendisine yapılmaması nedeniyle Eti Maden’ e karşı herhangi bir
hak iddiasında bulunamaz.
Eti Maden tarafından her ne sebeple olursa olsun sözleşmenin feshedilmesi veya
satışın iptal edilmesi halinde katılımcı veya alıcı her ne ad altında olursa olsun
herhangi bir tazminat veya bedel talep etmeyecektir.
Eti Maden’in tekliflerin toplanmasının ardından satıştan vazgeçmesi halinde, teklif
verenler tarafından yatırılmış olan katılım teminatları kendilerine iade edilecektir.
Teklif verenlerin katılım teminatlarının kendilerine iade edilmesine kadar geçecek
süreye ilişkin Eti Maden’den faiz, tazminat v.b. herhangi bir alacak talebi
olmayacaktır.
YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
İhale Komisyonu Başkanı, ihale ortamını bozan, ihaleyi engelleyici hareketlerde
bulunan kişileri ihale salonundan çıkarma yetkisini haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz v.b.
hakkı bulunmadığını ihaleye katılanlar kabul ve taahhüt eder. Güvenlik, ihalenin
düzeni ve yer sıkıntısı yaşanmaması için ihale salonuna yalnızca katılım teminatı
yatıranlar alınacaktır.
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
İhaleyi yapan idarenin ihale kararını onaylayacak yetkili kişi veya bu yetkiye sahip
kurullarda görevli kişiler, eşleri ve 1. derece kan hısımları doğrudan veya dolaylı
olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
İHALE KATILIMCISININ SORUMLULUKLARI
Eti Maden’in satışa sunduğu gayrimenkuller herhangi bir taahhüt veya garanti
olmaksızın “mevcut hukuki ve fiili durumda” satılmaktadır. Taşınmazlarla ilgili
yayınlanan bilgiler ve fotoğraflar, bilgi mahiyetinde olup, bir taahhüt niteliğinde
değildir. Hukuki ve fiili gerekli araştırmalar gayrimenkulün isteklisi tarafından
yapılmalıdır. Teklif sahibi taşınmazlari mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse,
vefa, şuf’a hakkı, imar, iskan, konum, alan, kadastro, tapu bilgileri v.b.) görmüş,
beğenmiş, kabul etmiş ve taşınmazlarla ilgili her türlü inceleme ve araştırmayı yapmış
sayılır. Fiili durum ile Eti Maden tarafından verilen bilgilerin farklı olması halinde Eti
Maden’in herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Teklif sahibi ihalede satışa sunulan
gayrimenkulü görüp, incelemiş olduğunu, dolayısıyla ihale sonrası teklifte bulunduğu
gayrimenkulle ilgili ayıp, gizli ayıp, eksiklik, vesaire nedenlerle ilgili her türlü talep,
itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
3
TEMİNATIN İADESİ, İRAT KAYDI, YÜKSELTİLMESİ
İhale sonrası en yüksek teklifi veren teklif sahibi dışındaki teklif sahiplerinin ödemiş
olduğu katılım teminatı talep halinde en son ihale tarihi olan 10.02.2015 tarihinden
itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Eti Maden tarafından iade edilecektir.
Taşınmaza en yüksek teklifi veren ihale alıcısı tarafından teminat bedeli, iş bu
şartnamenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) işgünü içerisinde taşınmaz teklif
bedelinin %10’u oranına yükseltilecektir. Bu sürede en yüksek teklifi veren ihale
alıcısı teminat bedelini teklif bedelinin %10’u oranına yükseltmediği veya teklifinden
vazgeçtiği takdirde, bu kişinin yatırmış olduğu teminat bedeli Eti Maden tarafından
cezai şart olarak irat kaydedilerek satış iptal edilir. Bu durumda ihale alıcısı Eti
Maden’den herhangi bir hak ve alacak talep edemeyecektir. Cezai şart olarak irat
kaydedilen teminat bedeli katılımcının borcundan mahsup edilemez.
SATIŞ BEDELİNİN YATIRILMA SÜRESİ VE SATIŞ İPTALİ
Her bir taşınmaz ihalesi, Eti Maden Yönetim Kurulunun onayından sonra
kesinleşecektir.
İhale sonrasında teklif tutarının tamamını, iş bu şartnamenin imzalandığı tarihten
itibaren 30 (otuz) gün içerisinde bayrak numarası, alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek
suretiyle, Eti Maden’in T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi
nezdindeki Iban No: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01 nolu vadesiz mevduat
hesabına peşin olarak yatırılması zorunludur. Satış bedelinin ödenmesi sırasında,
katılım teminat tutarı satış bedelinden mahsup edilecektir.
Satış için Eti Maden tarafından ödenmesi gerekenler de dahil her türlü vergi, resim,
harç, döner sermaye ücreti vb. her türlü ödemenin tamamı, tapu devrinin
yapılmasından önce alıcı tarafından karşılanacaktır.
En yüksek teklif sahibinin katılım teminat bedelini, iş bu şartnamenin imzalandığı
tarihten itibaren 5(beş) işgünü içerisinde gayrimenkul teklif bedelinin %10’u oranına
yükseltmemesi veya iş bu şartnamenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (gün) gün
içerisinde satış bedelinin tamamını yatırmaması halinde, hiçbir ihbar veya ihtara
gerek kalmaksızın satış iptal edilerek, yatırmış olduğu tüm teminat bedeli cezai şart
olarak irat kaydedilir. Teminat tutarı yükseltilirken Eti Maden’ hesabına yatırılan ek
teminat da teminat kapsamında değerlendirilecektir. Cezai şart olarak irat kaydedilen
teminat bedeli katılımcının borcundan mahsup edilemez.
DİĞER HUSUSLAR
Alım-satıma ilişkin olarak; satıcı sıfatı ile Eti Maden tarafından ödenmesi gerekenler
de dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç, ve diğer masraflar alıcıya aittir.
(5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 33. maddesine göre KDV’den istisna
kapsamında bulunmaktadır.) Alıcı tarafından ödenen katılım teminat bedeli dışında
hiçbir tutar satış bedelinden mahsup edilemez.
4
İş bu şartnamenin imzalanmasından doğacak karar pulu ve damga vergisi Eti Maden
tarafından karşılanacaktır. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra alıcının
vazgeçmesi halinde Eti Maden tarafından ödenen karar pulu ve damga vergisi alıcı
tarafından Eti Maden’e ödenecektir.
Taşınmaz satış bedeli ile satış için ödenmesi gereken tüm harç, vergi ve masrafların
tamamı ödenmedikçe (banka kredisi kullanılarak alınanlara ilişkin aşağıdaki hüküm
saklı olmak üzere ) tapuda alıcısının üzerine devir işlemi yapılmayacaktır. Satış
bedelinin tamamının nakden ve peşin olarak yatırılmasını takiben devir işlemi en geç
26/06/2015 tarihine kadar Eti Maden tarafından gerçekleştirilecektir.
Banka kredisi kullanılarak alınacak gayrimenkullere ilişkin olarak, bankanın para
ödemesi için tapu devrini şart koşması halinde; “kredi miktarı belirtilerek ve hiçbir
kayıt ve şart ileri sürmeden en geç tapunun devrinden sonraki iş günü içinde bu
bedelin Eti Maden hesaplarına ödeneceğinin kabul ve taahhüt edildiğinin” banka
tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, tapu devri satış bedeli alınmadan
yapılabilecektir.
Tapu devir tarihinden itibaren gayrimenkulle ilgili ortaya çıkacak her türlü gider alıcıya
aittir.
İhale konusu taşınmazlar lojman olarak kullanıldığından bir kısmı doludur. Boş
olmayan taşınmazlar en geç 15/06/2015 tarihine kadar Eti Maden tarafından
boşalttırılacaktır. Boş olmayan taşınmazların ödemeleri yukarda belirtilen şartlarda
yapılacak ancak tapu devirleri lojmanın boşalmasından sonra gerçekleştirilecektir.
Ancak, alıcının talep etmesi ve ihale konusu gayrimenkulü 15.06.2015 tarihinden
önce boşaltılmasını istemeyeceğini ve kiracıdan bu tarihe kadar Kamu Konutları
Kanunu ve buna bağlı mevzuat çerçevesinde belirlenen kira bedeli üzerinde kira
bedeli talep etmeyeceğini yazılı olarak taahhüt etmesi halinde, tapu devri bu tarihten
önce yapılabilecektir.
Alıcının imzalayacağı işbu şartname hükümlerinde birbirine aykırı ve çelişik hükümler
bulunması halinde, şartnamenin Eti Maden lehine olan hükümleri geçerli sayılacak ve
uygulanacaktır.
İşbu teklif alma şartnamesi üzerinde istekliler tarafından hiçbir şekilde silinti, kazıntı
veya ilaveler yapılamaz. Yapılacak ilaveler, silinti ve kazıntılar geçersiz sayılır.
Uyuşmazlıkların çözümünde Eti Maden’in ses ve görüntü ve yazılı kayıtları muteber,
bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K 193.maddesi
anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir.
Teklif alma Şartnamesinin uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde
ve kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında Ankara Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkili olacaktır.
5
Teklif alma Şartnamesinde yazılı şartları okuduğumu ve kabul ettiğimi,
Ayrıca;
……………….İli
………..
İlçesi
……………Mahallesi
………………….Caddesi………….Sokağı, …………no:…… adresinde bulunan
…………ada, ……….nolu parsel üzerindeki ……..bloktaki bağımsız bölüm nosu
……..olan
taşınmazı
iş
bu
şartnamedeki
şartlar
dahilinde
…………………………………………………………………………………..TL’ye
(…………………………………………………………………………………………….yazı
ile ) peşin olarak satın almayı kabul, taahhüt ve beyan ederim.
BAYRAK NO
:
Adı Soyadı / Şirket Unvanı(TC Kimlik
No / Şirket Vergi No)
Tarih - İmza
Ekler:
1- İhaleye çıkılan taşınmazlar listesi.
2- Teminat iade belgesi.
6
TEMİNAT İADE BELGESİ
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Gayrimenkul Satış Komisyonuna)
Teklif Alma Şartnamesine göre teminatımın iade edilmesi gereken hallerde
teminatımın iadesinin aşağıda bilgilerini yazdığım Banka, Şube ve Hesap
Numarasına yapılmasını, bu bilgilerin doğru olduğunu, yanlış veya eksik bilgi vermiş
olmam nedeniyle oluşabilecek gecikme ve zararlardan doğabilecek sorumluluğun
tarafıma ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederim.
TEMİNATIN İADE EDİLECEĞİ HESABIN BULUNDUĞU:
BANKA ADI :.............................................................................................................
ŞUBE ADI :................................................................................................................
HESAP SAHİBİNİN ADI, SOYADI, UNVANI: ...............................................................
IBAN HESAP NUMARASI (TL): ...............................................................................
ADI SOYADI / ŞİRKET ÜNVANI
:
T.C. KİMLİK NO / ŞİRKET VERGİ NO :
TEBLİGAT ADRESİ
:
TELEFON/GSM NO
:
E MAİL ADRESİ
:
İsim Soyadı
tarih imza
7
Download

Gayrimenkul Teklif Alma ve Satış Şartnamesi