KAMU İHALE MEVZUATI
TEMEL EĞİTİMİNE
HOŞ
GELDİNİZ
Alattin ÜŞENMEZ
Kamu İhale Uzmanı
(Mali Hizmetler Uzmanı)
[email protected]
1

İstediğimiz ürün, yeterli
gördüğümüz
firmalardan direk alınmalı,

Talebimizin karşılanması zaman almakta,
 İlgili
birim
kısa sürede
yerine getirememekte.
gerekli işlemleri
Alattin
ÜŞENMEZ
2
4734 SAYILI KANUNUN AMACI

*Kamu hukukuna tâbi olan veya
 *Kamunun denetimi altında bulunan veyahut
 *Kamu kaynağı kullanan
Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak
esas ve usulleri belirlemektir.

NOT: Bunlar birbirinden ayrı şartlardır. Bir idare bu
kriterlerden birini taşıması halinde, Kanunun amacında
konu olan kamu kurum ve kuruluşlarına dahil
olmuş olur.
Alattin ÜŞENMEZ
3
4734 Sayılı Kanunun Kapsamı

Kanun kapsamında bulunan idarelerin kullanımında
bulunan her türlü kaynaktan karşılanan
 *mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre
yürütülür:

*-- Harcama yapılması esas,
*-- Satım işlemleri, idarelere gelir getirici işlemler 4734
sayılı Kanun kapsamına dahil değildir. Bu işlemler 2886
sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Alattin ÜŞENMEZ
4
İhale Nedir ?

İhale:
İhale yetkilisinin onayı ile başlayan
ve Kanunda yazılı usul ve şartlarla
***mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine
bırakılması sonucu,
idare ile yüklenici arasında
sözleşmenin imzalanmasıyla
tamamlanan bir süreçtir.

Alattin ÜŞENMEZ
5
İhale Kanununun Temel Kavramları

İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım
işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi,
hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

İstekli olabilecek : İhale konusu alanda faaliyet
gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı
satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da
bunların oluşturdukları ortak girişimi,
Alattin ÜŞENMEZ
6
İhale Süreci
İhale İlanı
-İhale Onayının Alınması,
-İhale Dokümanının
Hazırlanması,
Yaklaşık Maliyetin Ve
İhale Usulünün Tespiti
İhtiyacın Ortaya
Çıkması
•İhtiyacın
Tespiti
•Teknik
Şartname
Hazırlanması
• Yaklaşık Maliyetin
Tespiti
• İhale Usulünün
Tespiti
 Açık İhale Usulü
 Belli İstekliler
Ars.İh. Usulü
 Pazarlık Usulü
İhtiyaç Raporunun
Ekap’ta
Hazırlanması
İhale Dokümanının
Görülmesi, Satın Alınması,
Değişiklik Ve Açıklama
Yapılması
Tekliflerin Sunulması
Tekliflerin Değerlendirmesi,
İhalenin Karara Bağlanması
Sözleşme
-İhale Onayının
Alınması,
• İhale Dokümanının
EKAP Üzerinden
Hazırlanması/ (Ön
Yeterlik Dok. Haz.)
•İhale İlanı
•Ön Yeterlik İlanı
•İhale
•İhale Dokümanının
Komisyonunun
Görülmesi
Kurulması
•Satın Alınması
•Değişiklik Ve Açıklama
Yapılması
• Dokümana İtiraz
Alattin ÜŞENMEZ
•Tekliflerin Sunulması
•Tekliflerin
Değerlendirilmesi
•İhalenin Karara Bağlanması
•İhalen Kararına İtiraz
•İhale
Sonucunun
Bildirilmesi
•Sözleşme Yapılması
7
Bir İhale Sürecinin
Tamamlanabilmesi İçin Gerekli
Olan Süre Ne Kadardır?
Alattin ÜŞENMEZ
8
40 Gün İlan Süresi Olan Bir İhale İçin
Yapılacak Olan İşlem
Gerekli Süre (Gün)
Doküman Hazırlığı
7
Onay İşlemleri
1
İlan Hazırlığı
4
İlan ………………………… …………..40
Komisyon Çalışması
1
Tebliğ
1
İdareye İtiraz Süresi
10
İdarenin Cevabı ve Tebliğ(Posta)
7
KİK’e İtiraz Süresi
10
KİK’in Değerlendirmesi ve Tebliğ
27
Sözleşmeye Davet
1
Sözleşmenin İmzalanması
3
Toplam
Alattin ÜŞENMEZ
112
9
40 Gün İlan Süresi Olan Bir İhale İçin
(KSP-EKAP İle)
Yapılacak Olan İşlem
Gerekli Süre (Gün)
Doküman Hazırlığı
7
Onay İşlemleri
1
İlan Hazırlığı
4
İlan (EKAP’tan Dolayı)---------------
40---33----28
Komisyon Çalışması
1
Tebliğ
1
İdareye İtiraz Süresi
10
İdarenin Cevabı ve Tebliğ(Posta)
7
KİK’e İtiraz Süresi
10
KİK’in Değerlendirmesi ve Tebliğ
27
Sözleşmeye Davet
1
Sözleşmenin İmzalanması
3
Toplam
Alattin ÜŞENMEZ
100
10
Uygulama İlkeleri
Alattin ÜŞENMEZ
11
Uygulama İlkeleri

İdareler, ihalelerde saydamlığı, rekabeti,
 eşit muameleyi, güvenirliği,
 gizliliği, kamuoyu denetimini,
 ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılanmasını ve kaynakların verimli
kullanılmasını sağlamalıdır.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve
yapım işleri bir arada ihale edilmemelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
12
Uygulama İlkeleri
(Kısımlara Bölme)



Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak
ya da
Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan diğer hükümlerin
uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımları, hizmet
alımları ve yapım işleri kısımlara bölünmemelidir.
Yapılacak
ihalelerde
ihale
dokümanları
hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da
davet yapılmamalıdır.
(EKAP’ın
Uygulamaya
girmesi
nedeniyle, bu olay meydana gelmeyecektir.)
Alattin ÜŞENMEZ
13
Uygulama İlkeleri
 Temel
usuller;
açık ihale usulü ve belli istekliler
arasında ihale usulüdür.

Kanunda belirtilen özel hallerde pazarlık
usulü ile ihale yapılabilir ve doğrudan temin
yoluyla ihtiyaçlar karşılanabilir.
Alattin ÜŞENMEZ
14
Yüklenmeye Girişilmesi
(Ödenek Durumu) -5018 Sayılı Kanun

Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler
dâhilinde yüklenmeye girebilirler.

Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır.

Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler
saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya
hizmet alınması için kullanılamaz.
Alattin ÜŞENMEZ
15
Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler
(Ödenek Durumu)

Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanabilmesi
amacıyla,
** birden fazla
çıkılabilmesi için,
yılı
kapsayan
işlerde
ihaleye
**işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle
ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere
programlamanın yapılmış olması zorunludur.
*** İlk yıl için öngörülen ödenek proje
maliyetinin % 10’undan az olamaz,
***başlangıçta
daha sonraki yıllar için
programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda
azaltılamaz.
Alattin ÜŞENMEZ
16
Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler
(İhalenin Yapılma Zamanı)

Yatırım projeleri için öngörülen ödeneklerin
kullanılmasına imkan verecek süre dikkate
alınarak,
**idarelerce ihalelerin zamanında yapılması,
***birden fazla yılı kapsayan ve yatırım
niteliği olan işlerde yılın ilk dokuz ayında
ihalenin sonuçlandırılması esastır.
Alattin ÜŞENMEZ
17
Ertesi Yıla Geçen Yüklenme






(İş Çeşitleri)
Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve
sürekliliği bulunan
aşağıda belirtilen iş ve hizmetler için;
a) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.
b) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf
malzemeleri.
c) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik
ve yemek hizmetleri.
d) Taşıtların malî sorumluluk sigortası
e) Makine-teçhizat, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin
bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim
hizmetleri.
Alattin ÜŞENMEZ
18
Ertesi Yıla Geçen Yüklenme
(Koşulları)

Yukarıda belirtilen her iş itibarıyla,
**bütçelerinde öngörülen ödeneklerin
%50’sini,
** izleyen yılın Haziran ayını geçmemek
ve
yüklenme süresi 12 ayı aşmamak üzere,
ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla
geçen yüklenmelere girişilebilir:
Alattin ÜŞENMEZ
19
Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
(Yatırım Projesi Kapsamında Olmayan İşler)

Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve
yönetim kapsamındaki idareler
merkezî
için Maliye
Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla;

satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik
olmayan her türlü:
- makine-teçhizat,
-cihazlar ve taşıtlar,
- hava ambulansı,
- yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının
kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini;
Alattin ÜŞENMEZ
20
Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
(Yatırım Projesi Kapsamında Olmayan İşler-Yüklenme Süresi)





temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma
hizmetleri,
sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları
hizmetleri,
okullara sağlanan internet erişim hizmetleri,
harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri,
ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz
yayın alımları
için;
***süresi üç yılı geçmemek,
***finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise
dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla
gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir
Alattin ÜŞENMEZ
21
Yapım İhalesi Öncesi Yapılması
Gerekenler

Yapım işlerinde:
arsa temin edilmeden,
 mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde
imar işlemleri tamamlanmadan
 ve

 uygulama
projeleri yapılmadan
***** ihaleye çıkılamaz.
Alattin ÜŞENMEZ
22
Yapım İhalesinin Ön/Kesin Proje İle
Yapılabilmesi

İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve
karmaşık olması nedeniyle,
***teknik ve malî özelliklerinin gerekli
olan netlikte belirlenemediği
durumlarda
ön veya kesin proje üzerinden
ihaleye çıkılabilir.
Alattin ÜŞENMEZ
23
Ön proje nedir?

Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç
programına göre;




gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan,
bilgilerin halihazır haritalardan alındığı,
çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları
dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan
plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya
birkaç çözümü içeren projeyi

İfade eder.
Alattin ÜŞENMEZ
24
Kesin proje nedir?




Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön
projesine göre;
mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış
olan,
yapı elemanlarının ölçülendirilip
boyutlandırıldığı,
inşaat sistem ve gereçleri
ile
***teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,
İfade eder.


Alattin ÜŞENMEZ
25
Uygulama projesi nedir?

Uygulama projesi :
Belli bir yapının onaylanmış kesin
projesine göre
 yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği
projeyi,

İfade eder
Alattin ÜŞENMEZ
26
Yapım İşlerinde Uygulama Projesi

Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde
anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak
suretiyle ihale yapılması zorunludur.

Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama
projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan
yapım işlerinde
***ön veya kesin proje üzerinden ihaleye
çıkılabilir.
Alattin ÜŞENMEZ
27
Yapım İşlerinde Kesin Proje

Her türlü onarım işleri
ile
işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin
etütleri gerekmesi
 veya
uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin
muhtemel olması nedenleriyle
 ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan,





bina işleri hariç,
yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden
ihaleye çıkılabilir.
Alattin ÜŞENMEZ
28
Yapım İşlerinde Teklif Türü

Yapım işlerin:

uygulama projesi yapılabilen
kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel,

uygulama projesi yapılamayan kısımlarda
ise
***her bir kalem iş için birim fiyat teklif
almak suretiyle ihale yapılabilir.
Alattin ÜŞENMEZ
29
ÇED Raporunun Gerekliliği



İlgili mevzuatı gereğince:
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu
gerekli olan işlerde
ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu
belgesinin alınmış olması zorunludur.
Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale
edilecek yapım işlerinde ÇED raporu
aranmaz.
Alattin ÜŞENMEZ
30
Uygulama İlkeleri
(Personelin Yeterli Olmaması Halinde Hizmet Alımı)
İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere
göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik
veya sayıda olmaması halinde,
***bu Kanunda belirtilen
HİZMETLER için ihaleye çıkılabilir.
**Ancak danışmanlık hizmet alım
ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli
nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.
Alattin ÜŞENMEZ
31
TEŞEKKÜRLER!
Alattin ÜŞENMEZ
Kamu İhale Uzmanı
(Mali Hizmetler Uzmanı)
[email protected]
Alattin ÜŞENMEZ
32
Download

Uygulama İlkeleri