KAMU İHALE MEVZUATI
TEMEL EĞİTİMİ
Alım Şeklinin Tespiti
ve
İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması
Alattin ÜŞENMEZ
(Mali Hizmetler Uzmanı)
[email protected]
Alattin ÜŞENMEZ
1
İhtiyacın Karşılanma Usulleri

**İhale

**Doğrudan Temin

**İstisna Kapsamında Alım
Hangi usulü ne zaman kullanmalıyız
Ve
Bunu nasıl tespit etmeliyiz?
Alattin ÜŞENMEZ
2
İhale Usulleri İle Diğer Alım Şekillerinin
Belirlenmesi

İdareler;
***Teknik şartnamede belirtilen işin özelliğini,
***Gerçekleştirilme süresini,
*** Piyasa sunucularını,
değerlendirerek
Kanunda
belirtilen
ihale/alım
usullerinden
birine
karar
vermelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
3
İhale usulleri

Açık ihale usulü,
bütün
isteklilerin
teklif
verebildiği
usuldür.
***Belli istekliler arasında ihale usulü,
yaptırılacak olan işin özelliğinin uzmanlık
ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi halinde,
yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda
idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği
usuldür.
Alattin ÜŞENMEZ
4
İhale usulleri
(Belli istekliler )
***Belli istekliler arasında ihale usulü,
***Yapım işleri, hizmet ve mal alım
ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık
ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle
açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin
ihalesi
ile
yarısını
yaklaşık maliyeti eşik değerin
aşan (31.844.702/2=15.922.351-TL)
yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.
Alattin ÜŞENMEZ
5
İhale usulleri
(Pazarlık-1)

a) Yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması,

b) İdare tarafından önceden öngörülemeyen
olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin
ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine
ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan
nitelikte olması.
Alattin ÜŞENMEZ
6
İhale usulleri
(Pazarlık İhale Gerekçesi)

“b) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması
üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.”

Burada belirtilen gerekçelere göre alım yapılabilmesi için şartların tam
olarak oluşup oluşmadığının tespitinin iyi yapılması gerekmektedir.

Özellikle
“öngörülemeyen
durum”
etmektedir.
konusu
önem
arz
İhale işlemlerine zamanında başlanılmaması,
 Planlamanın yapılmaması
nedeniyle,
Söz konusu işin ihalesi, ‘Pazarlık İhale Usulü’nün yukarıda yer alan
(bendine) göre yapılamaz.



Alattin ÜŞENMEZ
KİK Karar No: 2006/UH.Z-944
7
İhale usulleri
(Pazarlık-2)

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile
yapım işlerinin
****özgün nitelikte ve karmaşık olması
nedeniyle
------teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan
netlikte belirlenememesi.

f) Yaklaşık maliyeti 157.923-TL’ye kadar olan
mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. (Yapım
İşi hariç)
Alattin ÜŞENMEZ
8
İhale usulleri
(Çerçeve anlaşma İhalesi)


Her yıl alımı yapılan, temini kısa süren ve ihtiyaç gündeme geldikçe
uygulanabilen bir ihale usulüdür.
Çerçeve anlaşma ihalesine konu olabilecek mal ve hizmet alımları
ile yapım işlerine bazı örnekler:

Mal alımı: Her türlü tıbbi sarf malzemesi, ilaç, aşı, her türlü
ortez ve protez, büro malzemesi, tıbbi cihazlar, kırtasiye
malzemeleri, bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi, taşıma
araçlarının ve iş makinelerinin yedek parçaları,

Hizmet alımları: Sürekli nitelikte olmayan kargo/yük taşıma
hizmetleri, tercüme hizmetleri, sigorta hizmetleri,

Yapım işleri: Bina bakım ve onarım işleri,
Alattin ÜŞENMEZ
9
Doğrudan Temin-1

Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân
yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan
temin usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından
karşılanabilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel
bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun
ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve
hizmetlerin ilk alım yapılan kişiden alınması.
Alattin ÜŞENMEZ
10
Doğrudan Temin-2

Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat
alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir:

d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 47.373TL’yi aşmayan ihtiyaçlar (diğer idarelerin (15.783-)
 ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama,
seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.
e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.


f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı
*** stoklanması ekonomik olmayan,
*** veya acil durumlarda kullanılacak olan
ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri
ile
------- ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen
ve
hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf
malzemeleri alımları.
Alattin ÜŞENMEZ
11
İhale Dokümanının İçeriği


İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale
dokümanında;
1. İsteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler,
2. Sözleşme tasarısı,
3. Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil)
4. Gerekli diğer belge ve bilgiler (standart
formlar, birim fiyat tarifleri vs.)
bulunur
İhale dokümanında yapılan düzenlemeler
birbirine aykırı olamaz
Alattin ÜŞENMEZ
12
İhalede İstenecek Belgeler
(Taahhütname İstenilmesi)

Yönetmeliklerin tamamında ihaleye katılımda
yeterlik
belgesi
olarak
taahhütname
istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır

Bu kapsamda;
- 10 uncu madde taahhütnamesi (bu duruma ilişkin
taahhüt teklif mektubuna taşınmıştır.)
- Ortaklık hisse beyanı,
- İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye
kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,
-Yapı araçları taahhütnamesi,
yürürlükten kaldırılmıştır.
Alattin ÜŞENMEZ
13
İdari Şartname
(Yeterlilik Belgelerinin Belirlenmesi)

İhale
dokümanlarının
hazırlanmasında
idarelerin zorlanmış oldukları konuların
başında,
ihaleye katılacak olan isteklilerin
yeterliliklerini
belirlemeye
yönelik istenecek zorunlu belgelerin
neler olduğudur.
Alattin ÜŞENMEZ
14
İdari Şartname
(İstenecek belgeler)

Ekonomik ve mali yeterlik

ile
mesleki
ve teknik yeterliğin
değerlendirilmesinde kullanılmak
üzere istenecek belgeler,
yaklaşık maliyet ile EŞİK
DEĞERLER esas alınarak belirlenir.
(İhale Uygulama Yönetmelikleri MY:27, HY:29)
Alattin ÜŞENMEZ
15
Eşik Değerler


Bu Kanunun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön
ilan” ve “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” in
uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak
kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:
*** a) Genel bütçeye dahil dairelerin mal ve hizmet
alımlarında 868.486-TL,

Diğer İdarelerin 1.447.479- TL,
****** Kanun kapsamındaki idarelerin yapım
işlerinde 31.844.702-TL.
(Kamu İhale Kanunu Md: 8)
Alattin ÜŞENMEZ
16
EKAP’ta İhale Dokümanlarının
Hazırlanması
(İstenecek Belgelerin Tespiti)

Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliliğe
ilişkin belgelerden

Zorunlu olanlar sistem tarafından getirilmekte,

İdarenin takdirinde olanlar ise, o belgenin seçimlik olduğu
belirtilmekte,
Böylece yeterlilik belgelerinin belirlenmesinde hata yapılması
asgariye indirilmiş ve idarelere büyük kolaylık sağlanmıştır.

Alattin ÜŞENMEZ
17
Benzer İşin Tanımlanması

Benzer iş tanımlamasında katılımı kısıtlayıcı
şekilde bir düzenlemenin yapılması,

Kamu İhale Kanununun “rekabet ve eşitlik”
ilkelerine aykırı bir durumdur.

Yapılan ihalenin iptaline sebebiyet verecek bir
eksikliktir.

KİK Karar No: 2006/UH.Z-2749
Alattin ÜŞENMEZ
18
İhalede En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,
--sadece fiyat esasına göre veya
--- fiyat
ile birlikte:
*** işletme ve bakım maliyeti,
***maliyet etkinliği, verimlilik,
*** kalite ve teknik değer gibi
fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirlenir.
(Kamu İhale Kanunu Md: 40)
Alattin ÜŞENMEZ
19
En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
Fiyat Dışı Unsur

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat
dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirleneceği ihalelerde,
---ihale dokümanında bu unsurların
*parasal değerleri veya
*nispi ağırlıkları
belirlenir.

Alattin ÜŞENMEZ
(Kamu İhale Kanunu Md: 40)
20
Avans verilmesi
(Oran)

Avans verilecek ise, İdarenin tabi olduğu
mevzuata göre avans verilme oranı
belirlenmelidir.
** Genel olarak
Avans verilmesi öngörülmüş ise, idare
avans verme oranını,
sözleşme bedelinin 1/3 ünü aşmamak
üzere belirleyerek idari şartnamede
düzenleme yapmalıdır.
Alattin ÜŞENMEZ
21
Avans verilmesi
(Mahsup Oranı)






Avans mahsup oranı; %… (İdarece belirlenecektir).
Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır
Avanslar, her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına,
avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti
yapılması suretiyle mahsup edilir.
Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir.
Eğer varsa avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde
oranına bakılmaksızın tamamen kesilir.
Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz (30)
gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde
çevrilerek mahsup edilir.
Alattin ÜŞENMEZ
22
Tasfiye Halinde Avans
 İşin
tasfiye edilmesi halinde,
yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren
bir ay içerisinde avans bakiyesini
nakden ödemek zorundadır.

Bu müddet sonunda ödeme
yapılmadığı
takdirde avans bakiyesi,
avans teminatından karşılanmak
suretiyle mahsup edilir.
Alattin ÜŞENMEZ
23
TEŞEKKÜRLER!
Alattin ÜŞENMEZ
(Mali Hizmetler Uzmanı)
[email protected]
Alattin ÜŞENMEZ
24
Download

İhale3 - Alım Şekli ve Döküman Hazırlama