KAMU İHALE MEVZUATI
TEMEL EĞİTİMİ
Teknik Şartname & Yaklaşık Maliyetin
Tespit Edilmesi
Alattin ÜŞENMEZ
Mali Hizmetler Uzmanı
Alattin ÜŞENMEZ
1
İhalenin İlk Adımı

BİR İHTİYACIN
ORTAYA
ÇIKMASI
Alattin ÜŞENMEZ
2
Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine
yönelik olarak
teknik şartname
hazırlanmalıdır.
Peki !!!
Alım Usulünün Bir Önemi Var mı??
Alattin ÜŞENMEZ
3
Bir İhalede
Teknik Şartnamenin
Önemi
Alattin ÜŞENMEZ
(Mali Hizmetler Uzmanı)
Alattin ÜŞENMEZ
4
Kamu Sektöründe Bir İhtiyacın
Belirlenmesi
Alattin ÜŞENMEZ
5
İhtiyacın Özensiz Bir Şekilde Tanımlanması

İdare;
***Teknik şartnamede belirtilen işin özelliğini,
***Gerçekleştirilme süresini,
*** Piyasa sunucularını,
*** Maliyetini,
değerlendirerek Kamu İhale Kanununda
belirtilen ihale/alım usullerinden birine karar
vermelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
6
Kullanılmayacak Özelliklerin Teknik
Şartnameye Eklenmesi
Alattin ÜŞENMEZ
7
Teknik Personelin İhtiyacı İyi Analiz Etmemesi
Alattin ÜŞENMEZ
8
Teknik Personelin Duygusal Davranması
Alattin ÜŞENMEZ
9
Mal Sahibinin Önerisi
Alattin ÜŞENMEZ
10
Yüklenicinin Teknik Şartnameye Bağlı Kalmaması
Alattin ÜŞENMEZ
11
Hatalı İşin Düzeltilmesi !!??
Alattin ÜŞENMEZ
12
Özensiz Yapılan Bir İşin Aşamaları
Alattin ÜŞENMEZ
13
TEŞEKKÜRLER!
Alattin ÜŞENMEZ
(Mali Hizmetler Uzmanı)
Alattin ÜŞENMEZ
14
Teknik Şartnamenin Önemi
(İhale ve Muayene ve Kabul Komisyonu Açısından)

Teknik şartnamedeki düzenlemelerin;

ihale komisyonu ile
muayene ve kabul komisyonunca
yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde
 tereddüt
oluşturmayacak şekilde açık olmasına
dikkat edilmelidir.

*** Yüklenicinin teknik şartnameye göre teslimat yapacağı
ve

Muayene ve kabul komisyonunun da teknik şartnameye
göre KABUL YAPACAĞI unutulmamalıdır.
Alattin ÜŞENMEZ
15
Mal/Hizmet Teslim Aşamasında
Personel Görevlendirilmesi

Teknik Şartnameyi hazırlayan personelin
mal veya hizmet teslim aşamalarında
görevlendirilmesi halinde,
Çok
bilinçli bir
MUAYENE KABUL İŞLEMİ
gerçekleştirilecektir.
Alattin ÜŞENMEZ
16
Sınırlama Var mıdır??
(Mal/Hizmet Teslim Aşamasında
Personel Görevlendirilmesi)

Teknik
Şartnameyi
MUAYENE

hazırlayan
KABUL
personelin
İŞLEMLERİ
aşamasında görevlendirilmeyeceğine ilişkin
Muayene Kabul Yönetmeliklerinde ve
Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde
her
hangi
bir
düzenleme
yer
almamaktadır.
Alattin ÜŞENMEZ
17
İhale –Muayene ve Kabul Komisyonu İlişkisi
 İhaleyi
gerçekleştiren ihale komisyonu
üyeleri,
mal ve hizmet alımları ile yapım
işlerinin
muayene ve kabul komisyonunda
veya
kontrol teşkilatında görev alabilir.
Alattin ÜŞENMEZ
18
Teknik Şartname
(Genel Kriterler)

Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin,
----verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik
olması,
*** rekabeti engelleyici hususlar içermemesi


Ve
Bütün istekliler için fırsat
eşitliğini sağlaması
zorunludur.
Alattin ÜŞENMEZ
19
Teknik Şartname
(Marka Model)

Teknik şartnamede marka
***Teknik
YANLIŞLIKLA
Özellik
belirtilmeksizin
tanımlaması
yapılarak
bir marka veya bir firma ürünü

işaret edilmemelidir.
Böyle bir teknik tanımlama yapılırken
mutlaka
DENGİ
teknik
özellik
tanımlaması yapılmalıdır.
Alattin ÜŞENMEZ
20
Teknik Şartnamenin Kontrolü
Teknik personelin veya DANIŞMANIN
hazırlamış olduğu
TEKNİK ŞARTNAME,
 İhale dokümanını EKAP’ta hazırlayacak
olan personel tarafından

MUTLAKA KONTROL EDİLMELİDİR.
Alattin ÜŞENMEZ
21
Tekliflerin Sunulmasına Yönelik Düzenleme



Teknik şartnamede tekliflerin nasıl sunulacağına
ilişkin düzenlemelere yer verilmemelidir.
Teknik şartnameyi hazırlayan personel:
İlgili mevzuatına göre teklif ile birlikte sunulması
gereken belgelerin(kalite standardı, izin, ruhsat,
yetki belgesi) olması durumunda,
***Bunlara teknik şartnamede değil,
ihale dokümanlarını hazırlayan birime
göndereceği “bilgi notunda” yer vermelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
22
Teknik Şartnameye Cevapların/Açıklamaların
İstenilmesi (Mal Alım İhaleleri)


Teknik şartnamenin çok net olarak
hazırlanamaması durumunda;
İsteklilerden yapacakları işe ve teslim edecekleri
ürünlere ilişkin

açıklamalarının teklifleri ile birlikte sunmalarına
yönelik düzenleme yapılabilir.
Bu şekilde hazırlanan bir teknik şartnamede,

İhale komisyonuna sunulan açıklamaların nasıl
değerlendirileceğine ilişkin detaylı bir
düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
Alattin ÜŞENMEZ
23
İhalede İstenecek Belgeler
Mal 27.md; Hizmet 29.md; Yapım 30.md;
Tebliğ 9-37 ve 54 md.ler

Teknik Şartnamede TAAHHÜTNAME!!!!!!!??????
Aday ve isteklilerden ihale ve ön yeterliğe katılım için taahhütname
istenemez.
 Bu kapsamda
- 10 uncu madde taahhütnamesi (bu duruma ilişkin taahhüt teklif
mektubuna taşınmıştır)
- Ortaklık hisse beyanı,
- İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin
taahhütname,
-Yapı araçları taahhütnamesi,
- Teknik personele ilişkin taahhütname
yürürlükten kaldırılmıştır.

24
Alattin ÜŞENMEZ
Teknik Şartname
(Personelin Denetimi-Çıkarılması)
**İdarelerce,
denetim,
çalışan
personel
açısından
teknik şartnamede istenen kriterlere
göre ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde idareye
verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yapılacak
olup,
ihale dokümanında, anılan Kanun maddesine ve
ilgili mevzuata aykırı şekilde, işe alınacak veya işten
çıkarılacak personelin idarece belirleneceğine
yönelik düzenlemelere yer verilmemelidir.
sadece
Alattin ÜŞENMEZ
25
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında
Yaklaşık Maliyet
(%Fazla Ücret Uygulaması)

İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak
--brüt asgari ücret veya
---brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası
olarak ücret belirlenebilecek,
***Ancak brüt asgari ücretin işverene maliyetinin
(%) fazlası olarak belirleme yapılmamalıdır.
**Yaklaşık maliyet çalışması ekinde yüzde (%) fazla
ücretin nasıl belirlendiğine ve dayanaklarına ilişkin
bir çalışmaya yer verilmelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
26
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında
Yaklaşık Maliyet
(Yol, yemek, giyecek maliyeti)
**Personele nakdi olarak ödenecek yemek ve yol
bedelinin
--günlük brüt tutarı,
---ayda kaç gün ödeneceği
Teknik şartnamede gösterilmelidir.
Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli
üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanır.
Alattin ÜŞENMEZ
27
Yol ve Yemek Maliyet Çalışması
- Çalıştırılacak
Alattin ÜŞENMEZ
28
Yaklaşık Maliyet
(Hizmette Kar Marjı Oranı)
 Hizmet
alımlarına ilişkin yaklaşık
maliyet hesaplanırken,
***işin niteliği dikkate alınarak
% 20 oranını geçmemek üzere
yüklenici kârı eklenir.
Alattin ÜŞENMEZ
29
Hizmette Kar Marjı
Nasıl Uygulanmalı ???

Hizmet
alımlarındaki
maksimum
kar
marjı oranı,
ihalelerde mutlaka uygulanmak zorunda
değildir.
 Daha düşük oranlar uygulanabilir.
 Önceki yıllardaki
ihale bedel kar oranları değerlendirilerek
belirlenebilir.
Alattin ÜŞENMEZ
30
Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplanması
(İhaleden Önce Tespit Edilmesi)
Gerekli düzeltme ONAY BELGESİNDE
yapılıp
***ödenek durumu da göz önünde
bulundurularak
EKAP’a giriş/ ihale bilgileri bölümünden
gerçekleştirilmeli.

Alattin ÜŞENMEZ
31
Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplanması
(İhaleden önce tespit edilmesi)

Yaklaşık maliyette yapılacak miktar değişimi,
---ilan sürelerini ve istenilen yeterlilik için
gerekli belgeleri etkilemesi durumunda
EKAP’ta yaklaşık maliyet güncellemesi
yapılamaz.
Alattin ÜŞENMEZ
32
Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplanması
(İhaleden Sonra Tespit Edilmesi)

İhale Komisyonu tarafından gerekli düzeltme
yapılıp
öncekinden daha
edilmesi durumunda;

yüksek olarak tespit
Ödeneğinin olması halinde ihale sürecine
devam edilmeli,

Bu durum tutanak altına alınmalı ve komisyon
kararında da bu hususa yer verilmelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
33
Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi
(Mal Alımları)

İhale komisyonu,
yaklaşık maliyetin ihale
tarihine kadar
geçen sürede değişikliğe uğradığını
belirlemesi durumunda;

değişikliğin gerekçelerini belirtmek suretiyle
güncellediği yaklaşık maliyeti dikkate alır.

(Mal Alımı İhaleleri Uyg. Yön. Md:7/7)
Alattin ÜŞENMEZ
34
Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi
(Hizmet Alımları)

Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili
mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle
***yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen
sürede
değişikliğe
uğradığının
belirlenmesi
durumunda,

gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu
tarafından,
bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet
güncellenir.

(Hizmet Alımı İhaleleri Uyg. Yön. Md:9/5)
Alattin ÜŞENMEZ
35
Zeyilname-Yaklaşık Maliyet İlişkisi

Zeyilname düzenlenmesi halinde,
YAKLAŞIK

MALİYETİN
bu
düzenlemeden etkilenip etkilenmediğinin
kontrol edilmesi gerekmektedir.
Özellikle teknik şartnamede ve idari
şartnamede teklif fiyatına dahil olan
giderler kalemlerinden
***yapılacak ZEYİLNAMELERDE mutlaka
yaklaşık maliyet açısından da değerlendirme
yapılmalıdır.
Alattin ÜŞENMEZ
36
TEŞEKKÜRLER!
Alattin ÜŞENMEZ
Mali Hizmetler Uzmanı
[email protected]
Alattin ÜŞENMEZ
37
Download

2a-Teknik Şartname- Yaklaşık Maliyet-A