İHALE İLANI
IĞDIR İLİ MERKEZ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
2015 YILI NEVRUZ BAYRAMI ORGANİZASYONU HİZMETİ ALINACAKTIR.
İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.
1- Birliğin (İdarenin)
a) Adı ve Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
:Iğdır İli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği, Valilik
Hizmet Binası Zemin Kat Merkez/Iğdır
:(0476) 226 15 18
:[email protected]
2-İhale konusu hizmetin
a) Adı
: 2015 Yılı Nevruz Bayramı Organizasyonu
b) İşin Niteliği, türü ve miktarı
:
-21 Mart 2015 tarihinde gelen sanatçıların isteğine göre sahne, ses, ışık düzeni kurulumu (100 m2 sahne
kurulacaktır.),
-20 Mart 2015 tarihinde Sivas'tan gelecek olan 15 kişilik Türk Halk Müziği topluluğunun Sivas'tan
Iğdır'a uçak ile Iğdır Havaalanından kalacakları otele ulaşımlarının ve dönüşlerinin aynı yolla
sağlanması, (konaklama ve iaşe giderleri dahil),
-20 Mart 2015 tarihinde İran'dan gelecek olan Müzik grubundaki 30 sanatçının konser bedelinin
ödenmesi,
-Konuk ülkelerden gelen 80 (Gürcistan’dan 30 kişi, İran’dan 20 kişi, Nahcivan’dan 30 kişi) misafirin
konaklama giderleri, dört öğün yemeğin kaliteli ve temiz lokantalarda sağlanması,
-Konuk ülkelerden gelen 80 (Gürcistan-Sarp Sınır Kapısından 30 Kişi, İran-Gürbülak Sınır Kapısından
20 Kişi, Nahcivan-Dilicu Sınır Kapısından 30 Kişi) misafirlerin gümrüklerden alınıp program bitiminde
gümrüklerden uğurlanması,
-Sergi alanının düzenlenmesi ve malzeme alımı (30x5):150 m2,
-Şehir içindeki billboardların kiralanması, Nevruz afişleri ve konuk ülkelerin bayraklarının asımı ve
basımı ( Ölçüler:10 Adet (2mt/3.50), 10 Adet (118cm/170cm), 10 Adet (220cm/320cm) ölçüsünde)
c) Yapılacağı yer
:Iğdır İli Sınırları İçerisinde Tüm Alan ve Mekanlar
ç) İşe başlama tarihi
:20.03.2015
d) İşin süresi(İşe bitim tarihi) :İşe başlama tarihinden itibaren (3) takvim gündür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
:Valilik Hizmet Binası Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı
Salonu Kat:2 Merkez/Iğdır
:18.03.2015 Çarşamba Günü Saat: 10.00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa
elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
./..
1/2
4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4-İdari Şartnamenin 10’uncu maddesinin (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i) ve (j) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5-İdari Şartnamenin 10. Maddesinin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen,
-İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sos.Güv.prim bor.olm.dair belge, (Son bir ay içinde)
-İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olm.dair belge, (Son bir ay içinde)
4.1.6-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.7- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.8-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.9-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.10-Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.1.11- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye
Kullandırılmayacağına İlişkin taahhütname.
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-İş Deneyim Belgeleri:İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel
sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale
konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 50 oranından az
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
4.3.1-İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
a)İdari şartnamede niteliği ve sayısı belirtilen teknik personel taahhütnamesi.
b)İsteklinin bu işte İdari şartnamede belirtilen nitelikte ve yeterlilikte toplam 15 personeli ihale
uhdesinde kaldığı takdirde çalıştıracağına ilişkin taahhütname vermesi gerekmektedir. (Ekip
sorumlusu:1, Danışma ve kayıt personeli :4, Bilgisayar Teknisyeni:1, Elektrik Teknisyeni:1, Ses
Teknisyeni:1, Işık Teknisyeni:1, Hostes:6,
5-İhaleye Sadece Yerli İstekliler Katılabilecektir.
6-İhale dokümanı Iğdır İli Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 250,00
(İkiyüzelli) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
7-Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale
saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. Posta ile veya İadeli Taahhütlü olarak teklif
verilmez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
11-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar
12-Birlik, ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde ve ihale esnasında bütün teklifleri reddetmede
serbesttir.
13-İhale tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Birlik tarafından yapılan ihalelerde yanıltıcı bilgi ve / veya
sahte belge verdiği tespit edilenler ile yapmış olduğu işlerle ilgili olarak yer teslimine yanaşmayan, işin
bütününü tek alt yükleniciye yaptırmış olan veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştıran,
sözleşmenin izinsiz devrini yapan, izinsiz temlik yapan, süresi bitmiş teminat mektubunun süresini
uzatmayan, mücbir sebepler dışında iş programını ciddi boyutta aksatan ve sözleşmeye aykırı
davranışlarda bulunduğu tespit edilen isteklilerin teminatı idareye gelir kaydedilir.
14-Teklif zarflarının sunuluş şekli ve içeriği Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliği ve idari
şartnamede belirtilen esas ve usullere uygun hazırlanmalıdır. Aksi takdirde istekliye ait teklif zarfı
açılmadan iade edilir ve istekli ihaleden elenir.
./..
2/2
Download

ihale ilanı