KAMU İHALE MEVZUATI
TEMEL EĞİTİMİNE
HOŞ
GELDİNİZ
Alattin ÜŞENMEZ
Mali Hizmetler Uzmanı
[email protected]
Alattin ÜŞENMEZ
1
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Amacı

*Kamu hukukuna tâbi olan veya
 *Kamunun denetimi altında bulunan veyahut
 *Kamu kaynağı kullanan
Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak
esas ve usulleri belirlemektir.

NOT: Bunlar birbirinden ayrı şartlardır. Bir idare bu
kriterlerden birini taşıması halinde, Kanunun amacında
konu olan kamu kurum ve kuruluşlarına dahil
olmuş olur.

Alattin ÜŞENMEZ
(Kamu İhale Kanunu Md:1)
2
4734 Sayılı Kanunun Kapsamı

Kanun kapsamında bulunan idarelerin kullanımında
bulunan her türlü kaynaktan karşılanan
 *mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre
yürütülür:

*-- Harcama yapılması esas,
*-- Satım işlemleri, idarelere gelir getirici işlemler 4734
sayılı Kanun kapsamına dahil değildir. Bu işlemler 2886
sayılı
Devlet
İhale
Kanunu
hükümlerine
göre
gerçekleştirilir.


Alattin ÜŞENMEZ
(Kamu İhale Kanunu Md:2)
3
İhale Nedir ?


İhale:
Kanunda yazılı usul ve şartlarla
***mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
istekliler arasından seçilecek birisi üzerine
bırakıldığını gösteren
ve
ihale yetkilisinin onayını müteakip
sözleşmenin imzalanmasıyla
tamamlanan bir süreçtir.
(KİK Md:4)
Alattin ÜŞENMEZ
4
İhale Kanununun Temel Kavramları

İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım
işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi,
hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

İstekli olabilecek : İhale konusu alanda faaliyet
gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı
satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da
bunların oluşturdukları ortak girişimi,
Alattin ÜŞENMEZ
5
İhale Süreci
İhale İlanı/Davet
-İhale Dokümanının
Hazırlanması
-İhale Onayının Alınması,
İhale Dokümanının
Görülmesi, Satın Alınması,
Değişiklik Ve Açıklama
Yapılması
Tekliflerin Sunulması
Tekliflerin Değerlendirmesi,
İhalenin Karara Bağlanması
Yaklaşık Maliyetin Ve
İhale Usulünün Tespiti
İhtiyacın Ortaya
Çıkması
•İhtiyacın
Tespiti
•Teknik
Şartname
Hazırlanması
• Yaklaşık Maliyetin
Tespiti
• İhale Usulünün
Tespiti
 Açık İhale Usulü
 Belli İstekliler
Ars.İh. Usulü
 Pazarlık Usulü
Sözleşme
• İhale Dokümanının
EKAP Üzerinden
Hazırlanması/ (Ön
Yeterlik Dok. Haz.)
•-İhale Onayının
Alınması,
•İhale İlanı
•Ön Yeterlik İlanı
•İhale
•İhale Dokümanının
Komisyonunun
Görülmesi
Kurulması
•Satın Alınması
•Değişiklik Ve Açıklama
Yapılması
İhtiyaç Raporunun
Ekap’ta
Hazırlanması
• Dokümana İtiraz
6
•Tekliflerin Sunulması
•Tekliflerin
Değerlendirilmesi
•İhalenin Karara Bağlanması
•İhalen Kararına İtiraz
•İhale
Sonucunun
Bildirilmesi
•Sözleşmenin
İmzalanması
Alattin ÜŞENMEZ
Bir İhale Sürecinin
Tamamlanabilmesi İçin Gerekli
Olan Süre Ne Kadardır?
Alattin ÜŞENMEZ
7
40 Gün İlan Süresi Olan Bir İhale İçin
Yapılacak Olan İşlem
Gerekli Süre (Gün)
Doküman Hazırlığı
7
Onay İşlemleri
1
İlan Hazırlığı
4
İlan ………………………… …………..40
Komisyon Çalışması
1
Tebliğ
1
İdareye İtiraz Süresi
10
İdarenin Cevabı ve Tebliğ(Posta)
7
KİK’e İtiraz Süresi
10
KİK’in Değerlendirmesi ve Tebliğ
27
Sözleşmeye Davet
1
Sözleşmenin İmzalanması
3
Toplam
Alattin ÜŞENMEZ
112
8
İlan Sürelerine Göre Bir İhale İçin
Yapılacak Olan İşlem
Gerekli Süre (Gün)
Doküman Hazırlığı
7
Onay İşlemleri
1
İlan Hazırlığı
4
İlan (EKAP’tan Dolayı)---------------
28-25-21-14-7
Komisyon Çalışması
1
Tebliğ
1
İdareye İtiraz Süresi
10
İdarenin Cevabı ve Tebliğ(Posta)
7
KİK’e İtiraz Süresi
10
KİK’in Değerlendirmesi ve Tebliğ
27
Sözleşmeye Davet
1
Sözleşmenin İmzalanması
3
Toplam Asgari Gerekli Süre
(Farklı İlan Sürelerine Göre)
100-97-93-86-79
9
Uygulama İlkeleri

İdareler, ihalelerde saydamlığı, rekabeti,
 eşit muameleyi, güvenirliği,
 gizliliği, kamuoyu denetimini,
 ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılanmasını ve kaynakların verimli
kullanılmasını sağlamalıdır.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve
yapım işleri bir arada ihale edilmemelidir.

Alattin ÜŞENMEZ
(Kamu İhale Kanunu Md:5)
10
Uygulama İlkeleri
(Kısımlara Bölme)



Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak
ya da
Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan diğer hükümlerin
uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımları, hizmet
alımları ve yapım işleri kısımlara bölünmemelidir.
Yapılacak
ihalelerde
ihale
dokümanları
hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da
davet yapılmamalıdır.
(EKAP’ın Uygulamaya girmesi nedeniyle, bu
olay meydana gelmeyecektir.)

Alattin ÜŞENMEZ
(Kamu İhale Kanunu Md:5)
11
Uygulama İlkeleri
 Temel
usuller;
açık ihale usulü ve belli istekliler
arasında ihale usulüdür.

Kanunda belirtilen özel hallerde pazarlık
usulü ile ihale yapılabilir ve doğrudan temin
yoluyla ihtiyaçlar karşılanabilir.

Alattin ÜŞENMEZ
(Kamu İhale Kanunu Md:5)
12
TEŞEKKÜRLER!
Alattin ÜŞENMEZ
Mali Hizmetler Uzmanı
[email protected]
Alattin ÜŞENMEZ
13
Download

İhale1- 4734Uygulama İlkeleri