KAMU İHALE MEVZUATI
TEMEL EĞİTİMİ
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Aşaması
Alattin ÜŞENMEZ
Kamu İhale Uzmanı
(Mali Hizmetler Uzmanı)
[email protected]
Alattin ÜŞENMEZ
1
Teklif Zarfının Hazırlanması


Zarfın yapıştırılan yeri ihaleye katılan aday veya
istekli tarafından imzalanmalı, kaşe veya mühür
basılmalı.
Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde;
*** zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan
herhangi biri tarafından
---imzalanarak kaşelenmeli,
---veya mühürlenmeli.
Alattin ÜŞENMEZ
2
İhalenin Başlaması

İhale komisyonu,
ihale saatinde ihaleye başlar ve bu
saate kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir
tutanakla tespit ederek hazır bulunanlara duyurur.

İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına
göre inceler.
Alattin ÜŞENMEZ
3
İhaleye Katılan İstekli Sayısı



Soru: Açık ihalelerde teklif verilen ihale kalemine 3
istekliden az teklif veren olursa bu kalem alımı
yapılabilir mi?
Cevap: İhalelerde en az kaç firma tarafından teklif
verilirse "o ihale sonuçlandırılmalı" şeklinde asgari
limitler bulunmamaktadır.
Bu nedenle ihaleye bir isteklinin teklif vermesi;
--Verdiği teklifin yaklaşık maliyetin altında
veya eşit olması durumunda,
***İhalenin sonuçlandırılmasında
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Alattin ÜŞENMEZ
4
Kısmi Tekliflerde İhaleye Katılan İstekli Sayısı

Soru: Kısmi teklife açık olan bir ihalenin 5. kalemine
yalnızca X firması teklif vermiş olsun.
-Bu 5. kalemin alımı yapılır mı?
--Yoksa bu durum ihale komisyonunun kararına
mı bağladır ya da bu kalem yetersiz teklif verilmesi
gerekçesiyle iptal mi edilir?

Cevap: Kısmi teklife açık olan ihalelerde de en az kaç
firma tarafından teklif verilirse "o ihale
sonuçlandırılmalı" şeklinde asgari limitler
bulunmamaktadır.
Bu nedenle; İlgili kısmın alımının yapılmasında
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Alattin ÜŞENMEZ
5
Bir İhalenin Sonuçlandırılmasında İstekli Sayısı



Bir ihalenin
SONUÇLANDIRILABİLMESİ İÇİN ihale
komisyonu ihaleye katılan istekli sayısına bağlı kalmaksızın:
Sunulan EN DÜŞÜK FİYATIN yaklaşık maliyete eşit
veya altında olması,
Sadece bir isteklinin teklif vermesi halinde;
--Fiyatın uygun olması,
--İhaleye/o kısma itiraz olmadı ise,
--Zeyilname taleplerinde bulunulmadı ise,


**İhale komisyonunun “rekabet oluşmadı veya yetersiz
teklif verilmesi” gerekçelerini ileri sürmesine ve ihaleyi
“iptal” etmesine gerek bulunmamaktadır.
Tabii ki ihale komisyonu bu yorumu yapabilmeli.
Komisyon burada “iptal” yetkisini de kullanabilecektir.
Alattin ÜŞENMEZ
6
Görevli Olmayan Kişinin
Komisyonda Yer Alması
Komisyonda olmayan bir kişinin,
üyelerden birisinin yerine tutanaklara imza
atması,
Kanunun “Komisyon” ile ilgili düzenlemenin
yapıldığı maddeye aykırı bir durumdur.

***İhalenin iptal sebeplerini oluşturmaktadır.
KİK Karar No:2006/UM.Z-2534
Alattin ÜŞENMEZ
7
Teklif Zarflarının İncelenmesi
(Teklif Zarfının Uygun Olmaması)

Başvuru ya da teklif zarfının uygun
olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu
zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi
çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı
açılmaksızın iade edilecektir.

Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise
idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza
edilecektir.
Alattin ÜŞENMEZ
8
Uygun Olmayan Teklif Zarfının Sonradan Açılması

İhale komisyonu tarafından gerekli şartları
taşımadığı için
değerlendirmeye alınmayan ve iade edilen zarfın,
yapılan itiraz sonucu
****ihaleden sonra kabul edip açılması,



Kanunun Temel İlkelerinden “saydamlık ve saydamlık”
ilkelerine aykırı bir durumdur.
Teklif zarfları hep birlikte ve isteklilerin huzurunda açılmalıdır.
İlk oturumda açılmayan teklif zarfının daha sonra açılmasına
karar verilmemelidir.
Açılmasına karar verilmesi durumunda,
ihalenin iptal edilmesi gerekir.
Alattin ÜŞENMEZ
9
Tekliflerin Alınması ve Açılması
(Yaklaşık Maliyet Açıklaması)

Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar
önünde alınış sırasına göre açılır.

İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin,
teklif fiyatları ile birlikte,
pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son
yazılı fiyat teklifleri ile birlikte
açıklanması gerekmektedir.
Alattin ÜŞENMEZ
10
Tekliflerin Alınması ve Açılması
(Yaklaşık Maliyetin Açıklanması-Açıklanmaması)
Bu çerçevede, ihale komisyonu tarafından
teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif
zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet
açıklanacaktır.
Ancak, isteklilerce sunulan teklif zarflarının
hiçbirinin uygun olmadığının anlaşılması
halinde, yaklaşık maliyet açıklanmayacaktır.
Alattin ÜŞENMEZ
11
Tekliflerin Alınması ve Açılması
(Pazarlık Usulüyle Yapılan İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması )

Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde,
yaklaşık maliyet son yazılı fiyat teklifleri ile
birlikte açıklanacaktır.
Ancak, son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin
ilk teklifleri son teklifi olarak kabul edileceğinden,
***son yazılı tekliflerin verilip verilmediğine,
**teklif zarfları ve tekliflerin usulüne uygun olup
olmadığına bakılmaksızın,
son yazılı fiyat tekliflerinin verileceği tarih ve
saatte yaklaşık maliyet açıklanacaktır.
Alattin ÜŞENMEZ
12
Belge Kontrol Tutanağı

Aday veya isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına
ilişkin kontrolün her bir belge için ayrı ayrı yapılması
gerekmektedir.

Yapılan uygulamalarda ve itirazen şikayet başvurularından,
bazı idarelerin bu tutanağı her bir belgenin
durumunu belirtecek şekilde
düzenlemedikleri,
***gruplandırılmış şekilde düzenlenmiş tutanak
üzerinden yapılan değerlendirmelerde idareler ile
adaylar veya istekliler arasında ihtilaflar
ortaya çıktığı görülmüştür.
Alattin ÜŞENMEZ
13
Birinci Oturuma İlişkin Tutanakların
İsteklilere Verilmesi
İhale komisyonu tarafından düzenlenen
**Belge Kontrol Tutanağı,
** Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin
Tutanakların
Komisyon başkanı tarafından onaylı birer
örnekleri, oturum kapatılmadan isteklilere
verilmelidir.
Buna ilişkin tutanak da imza altına alınmalıdır.

Alattin ÜŞENMEZ
14
Birinci Oturuma İlişkin Tutanakların
İsteklilere Verilmesinin Avantajı


Bu Tutanakların 1. OTURUM kapatılmadan
isteklilere verilmesi:
İsteklilerin daha sonra bu oturuma ilişkin yapacağı
çeşitli itirazları engellemiş olacaktır.


İhale komisyonunun tutanakları, istekliler tarafından
kontrol edilerek yapılan hatalar düzeltilebilir.
Zarfından eksik belge çıkanlar ise anında dosyalarını
inceleyebilir ve böylece,
---Eksiklik konusunda KOMİSYONDAN şüphe
edilmemiş olur.
Alattin ÜŞENMEZ
15
Tekliflerin Açılması (2. Oturum)
(Yasaklılık Teyidi)

İsteklilerin tekliflerinin detaylı bir şekilde incelenmesine
geçilmeden önce
tüm isteklilerin yasaklılık
incelemesinin 4734/11’e göre yapılması,
ihale komisyon çalışmalarını kolaylaştıracaktır.
***Yasaklı olanların dosya incelemesine
geçilmemelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
16
Tekliflerin Açılması (2. Oturum)
(İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge)



İhale Dokümanı Almayan Kişiler İhaleye
Katılırsa Nasıl Bir İşlem Yapılmalıdır?
Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulacak
belgeler arasında aday veya isteklilerin ön yeterlik
veya ihale dokümanını satın aldıklarına
ilişkin belge bulunmamaktadır.
Bu nedenle, idarelerce söz konusu belgenin başvuru
veya teklif kapsamında sunulması istenmeyecektir.
Alattin ÜŞENMEZ
17
Tekliflerin Açılması (2. Oturum)
(İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge)


İhale Dokümanı Almayan Kişiler İhaleye
Katılırsa Nasıl Bir İşlem Yapılmalıdır?
Ancak, ihale komisyonu tarafından başvuru veya teklif
zarfları incelenecek ve yapılan bu inceleme
sonucunda başvuru veya teklif zarfı açılan aday
veya isteklilerin doküman satın alıp almadıkları,
idare tarafından düzenlenen ve bir nüshası
idarede bulunan dokümanın satın alındığına
ilişkin formlardan kontrol edilecek,
Alattin ÜŞENMEZ
18
İstekli Olabilecek Sıfatının Kazanılma Şekilleri
(Dokümanın Satın Alınması)

İhaleye katılmak için ihale dokümanının idarece
her sayfası onaylanmış örneğinin idareden satın
alınması,
*** EKAP üzerinden münferiden e-imza
kullanmaya yetkili kişiler tarafından e-imza
kullanılarak indirilmesi,
halinde;
İstekli olabilme sıfatı kazanılmış olacaktır.
*****EKAP üzerinden e-imzasız doküman indirilmesi,
bu sıfatın kazanılmasını sağlamayacaktır.
Alattin ÜŞENMEZ
19
İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge
(Elenme Nedeni)
Doküman satın almadığı halde teklif verdiği
anlaşılanların başvuru veya teklifleri;
4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki
“… İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede
bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya
ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu
dokümanı satın almaları zorunludur.”
hükmü çerçevesinde anılan Kanunun 37 nci
maddesi uyarınca değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
Alattin ÜŞENMEZ
20
Ticaret Sicil Gazetesi &İmza Sirküsü

Ticaret sicil gazetesinde yer alan ortaklar ile imza
sirküsünde belirtilen ortakların/yönetim
kurulunun aynı olmasına dikkat edilmelidir.
İkisi arasında tutarsızlık olması halinde,
 “Bilgi Tamamlattırma” prensibi çerçevesinde,

son durumu gösterir bilgilerin tamamlattırılması
gerekir.
Alattin ÜŞENMEZ
21
İmzaların Farklılığı

Teklif zarfının üzerindeki imzaların zarftan
çıkan imza sirküsünden farklı olması
durumunda;

İsteklinin zarfın üzerindeki imzayı kabul etmesi
halinde, teklif geçerlidir.

Alattin ÜŞENMEZ
KİK Karar No: 2008/UY.Z-1586
22
Kısmi Teklifte Teminat

İstekliler, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam
bedeli üzerinden geçici teminat sunmaları
gerekmektedir.

Fakat, teminat miktarının teklif verilen kısımların
tamamını karşılamaması durumunda,
***Teminatın yetersiz kaldığı kısımlarda İsteklinin
teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
yerine,
---İsteklinin teklifinin tamamının değerlendirme dışı
bırakılması gerekmektedir.
Alattin ÜŞENMEZ
23
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde
Ondalık Durum

Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın,

Birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde
istekliler,
**birim fiyatları,
**birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan
tutarları,
virgülden sonra 2 ondalık basamaklı
sayıdan fazla olacak şekilde verebilirler.
Alattin ÜŞENMEZ
24
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ondalık Durum
(Toplam Teklif)


Toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın 2
ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak
yazılmalıdır.
Yuvarlama işleminde,
--yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir
kuruşa tamamlanmalı,
---yarım kuruşun altındaki değerler ise
dikkate alınmamalıdır.
Alattin ÜŞENMEZ
25
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ondalık Durum
(Kısmi Teklif Toplamı)

Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda
birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu
bulunan tutar,
***en fazla virgülden sonra 2 ondalık basamaklı
olacak şekilde verilmelidir.

Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde
ise,
*** bu kalem tutarlarının toplanması sonucu
bulunan kısım toplam tutarı,
en fazla virgülden sonra 2 ondalık basamaklı
olacak şekilde verilmelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
26
Yuvarlama İşlemine İlişkin Örnek:
Hesaplanan Toplam
&
Kısım Toplamı
Teklif Tutarı
Yuvarlama
Sonucu
500.815,414
500.815,4149
500.815,41
500.815,41
500.815,41582
500.815,42
500.815,4169
500.815,42
Alattin ÜŞENMEZ
27
Aritmetik Hata ve Yuvarlama
****Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve
toplamlarda hata olması durumunda;
aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif
doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır.
***Kısmi teklif verilmesine imkan
tanınan ihalelerde,
isteklinin aritmetik hata yapılan kısma
ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak,
teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale
sonuçlandırılacaktır.
Alattin ÜŞENMEZ
28
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler
(Tüm Tekliflerin)

İhale komisyonu (İdare değil);

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her
hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp
yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre
mukayese etmeli ve yapılan bu işlemleri bir tutanak altına
almalıdır.
güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,
Alattin ÜŞENMEZ
29
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler
(Komisyonun Takdir Yetkisi)


İhale komisyonu yapılan değerlendirme sonucunda:
Bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak,
**teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik
açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi
belirlemek,
---veya verilen teklif fiyatlarını uygun
bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek
hususunda,
takdir yetkisine sahiptir.
Alattin ÜŞENMEZ
30
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler
(Yaklaşık Maliyet Çalışmasında Düşük Teklif Verenin
İhaleye Katılmaması)

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte
teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde:
*** idarenin ek ödeneğinin bulunması,
*** ilgili mali mevzuatı gereği ödenek
aktarımının mümkün olması,
durumlarında teklifler,
kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate
alınarak kabul edilebilir.
 Bu durumda sorumluluk idareye aittir.
Alattin ÜŞENMEZ
31
Şirket Ortaklarının Aynı Olması
(Alternatif Teklif)

Kısmi teklife açık bir ihalede, ortakları aynı olan 2 ayrı
firmanın;

İhalenin farklı kalemlerine teklif vermiş olmaları
nedeniyle, alternatif teklif olarak değerlendirilmemelidir.

Yasaklama kararı da 2 firma için uygulanmamalıdır.

KİK Karar No: 2008/UM.Z-1721
Alattin ÜŞENMEZ
32
Bütün Tek. Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi

İhale komisyonu kararı üzerine;
İdare, verilmiş olan bütün teklifleri
reddederek
ihaleyi
iptal
etmekte
serbesttir.

İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi
nedeniyle herhangi bir yükümlülük
altına girmez.
Alattin ÜŞENMEZ
33
Bütün Tek. Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi
(İdari İşlemlerin Yargıya Açıklığı)

İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün
isteklilere gerekçesiyle
bildirilmelidir.
birlikte
derhal

İptal gerekçesinin istekliler tarafından idari yargı
yoluna başvurularak iptali istenebilir.

Bu nedenle, ihale iptal edilirken gerekçelerinin
tamamının dayanaklarıyla birlikte ortaya
konulması gerekmektedir.
Alattin ÜŞENMEZ
34
İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması
(Yasaklılık Teyidi)

Yapılan değerlendirmeler sonucu ihale ekonomik açıdan

en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır
ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale
yetkilisinin onayına sunulur.
İhale yetkilisinin onayından önce idare,
***ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin
ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını
Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına
eklemek zorundadır.
Alattin ÜŞENMEZ
35
İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması
(Yasaklı Olunması)

Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun
anlaşılması durumunda;
***ihale yetkilisince ihale kararı
onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş
günü içinde ihale kararını onaylar
veya
*****gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle
iptal eder.
Alattin ÜŞENMEZ
36
İhale Kararının Tebliği

Kesinleşen ihale kararı,
--- ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü
izleyen en geç 3 gün içinde,
***ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye
teklif veren bütün isteklilere,
++alınan ihale komisyonu kararı ile
birlikte bildirilir.
Alattin ÜŞENMEZ
37
İhale Kararına İtiraz

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden
itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c)
bentlerine göre yapılan ihalelerde 5

gün,
diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe,
(Bu süre zarfında itiraz olabileceğinden dolayı)
Ön
mali kontrol işlemleri yapılamaz,
****Sözleşme imzalanamaz.
Alattin ÜŞENMEZ
38
TEŞEKKÜRLER!
Alattin ÜŞENMEZ
Kamu İhale Uzmanı
(Mali Hizmetler Uzmanı)
[email protected]
Alattin ÜŞENMEZ
39
Download

Ortak hükümler