KAMU İHALE MEVZUATI
TEMEL EĞİTİMİ
İhale /Onayı/İlanı/Davet İşlemleri
Alattin ÜŞENMEZ
Kamu İhale Uzmanı
(Mali Hizmetler Uzmanı)
[email protected]
1
İhale onayının alınması

(1) İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli,
şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer doküman ihale onay
belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin
onayına sunulur.

(2) Ön ilan yapılması durumunda, bu ilandan önce ihale
onay belgesi ihale yetkilisinin onayına sunulur.
Bu belgeye sadece yaklaşık maliyet hesap cetvelinin
eklenmesi yeterlidir.
İhale veya ön yeterlik ilanı yayımlanmadan önce,
yeniden ihale onay belgesi hazırlanarak ihale yetkilisinin onayına
sunulur.
Alattin ÜŞENMEZ
2
İhale Onayında Yer Alması Gereken Hususlar

(1) Fiyat Farkı Verilmesi: Fiyat farkının
verilmesine ilişkin ihale dokümanında düzenleme
yapılmış olması durumunda, fiyat farkının verilmesine
dayanak olan kararnameye mutlaka yer verilmeli.
2-Yaklaşık maliyet esas alınarak Kanunun 13
üncü maddesinde ilan ile ilgili düzenlemeler esas
alınarak ilanın nerede ve kaç defa yayımlanacağına
ilişkin düzenlemeye yer verilmeli.
Alattin ÜŞENMEZ
3
İhale Onayında Yer Alması Gereken Hususlar
(Diğer Açıklamalar)
3- “İhale ile İlgili Diğer Açıklamalar”
bölümünde:
İş ile ilgili özel durumların olması veya
özellikli pazarlık ihalesi yapılması halinde,
tüm gerekçelere burada detaylı bir şekilde yer
verilmelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
4
İlanın Yapılış Şekline İlişkin Hususlar
(4734/13(b)-1 bendine göre)

İlan edilecek ihaleler için ihale ile işin yapılacağı yerin farklı
olduğu durumlarda,
***ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan iki farklı gazetede birer
defa olmak üzere

toplam iki defa ilan yapılması yeterlidir.
İhale ile işin yapılacağı yerin aynı
durumlarda ise ,
olduğu
***farklı gazetelerde olmak üzere toplam iki defa
ilan yapılması yeterli olacaktır.

İşin yapılacağı yerin birden
fazla olduğu durumlarda,
****işin yapılacağı her
yerde ilan yapılma
zorunluluğu bulunmayıp,
***işin ağırlıklı olarak yapılacağı bir yerde ilan yapılması yeterli
olacaktır.
Alattin ÜŞENMEZ
5
İlanın Yapılış Şekline İlişkin Hususlar
(Yerel Gazetenin Olmaması)

İhale veya işin yapılacağı yerde gazete
çıkmaması halinde;
**** ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile
hükümet ve belediye binalarının
---ilân tahtalarına asılacak yazılar ve
belediye yayın araçları ile yapılmalıdır.
Alattin ÜŞENMEZ
6
İlanın Yapılış Şekline İlişkin Hususlar
(Tek Gazetenin Olması)



İhale ve işin yapılacağı yerin aynı olduğu ve
söz konusu yerde tek bir gazete çıkması
halinde;
***İkinci gazetede ilan yapılması yerine,
İhale, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet
ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak
yazılar ve belediye yayın araçları ile
duyurulmalı.
Bu işlemler, bir tutanakla belgelendirilmelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
7
İlanlardaki Hatalı Hususların Düzeltilmesi


İlanda hatalar bulunması durumunda;
25 ve 40 günlük ilan süresi bulunan ihalelerde,
****ilanın yayımlanmasını takip eden 15 gün,

İlan süresi daha kısa olan ihalelerde ise 10 gün içinde,
Hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılarak ihale/ön
yeterlik gerçekleştirilebilir.

Bu durumda düzeltme ilanı,

***düzeltme ilan formu kullanılarak
----hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında
aynı şekilde yayımlanmalıdır.
Alattin ÜŞENMEZ
8
Düzeltme İlanının Yapılması

Kanun ile belirlenen yerlerde ve zamanlarda
yapılmayan ilanlar için

**** düzeltme ilanı yapılmamalıdır.
Böyle bir durumda yapılan ilanlar geçersiz
sayılarak,
***4734 sayılı Kanun hükümlere uygun bir
şekilde ilanlar yeniden yapılmalı,
---İhaleler bu ilanlara göre gerçekleştirilmelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
9
İlanın Süre Yönünden Eksik Olması

İhale ilanının KİK Bülteninde ve yerel gazetede
yayımlanması gereken asgari süreler Kanunda
belirlenmiştir.

Bu sürelerden daha az sürenin belirlenerek ilanın KİK
Bülteninde veya yerel gazetede yapılması
durumunda,
****İdarece ilanın usulüne uygun olarak
yenilenmesi gerekmekte olup,
--- Aksi takdirde, yapılan tüm işlemler Kanun
açısından herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir.

KİK Karar No: 2008/UM.Z-1364
Alattin ÜŞENMEZ
10
İlanın Yayımlanması Zorunlu Olan Yerlerde
Yayımlanmaması

İhale ilanının KİK Bülteninde ve yerel
gazetede yayımlanması gerekirken
sadece KİK Bülteninde veya yerel
gazetede yayımlanması halinde,


Kanunda belirtilen ilanın yayımlanma şartlarının
tam olarak gerçekleşmemesi nedeniyle,
ihalenin iptali gerekmektedir.

KİK Karar No: 2004/UM.Z-1695
Alattin ÜŞENMEZ
11
İhale iptal ilanı

İhale veya son başvuru saatinden önce ihalenin
iptal edilmesi durumunda,


****ilanın yayımlandığı yayın organında
ihalenin iptal edildiği hususu,
--- hemen ilan edilerek duyurulmalıdır.
Bu duyuruda, iptal nedeni veya nedenlerine
mutlaka yer verilmelidir.
Ayrıca, ihalenin iptal edildiği hususu;
***istekli olabileceklere bildirilmelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
12
Davet Edilen İsteklilerin İhaleye Katılması



Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, davet edilen isteklilerin
ihaleye katılmaları gerekmektedir.
İdare isteklileri tespit ederken ihaleye katılamayacak olanları
davet listesine almamalıdır.
Aksi takdirde, Kanunun 5 inci maddesinde yer alan
“saydamlık”, “rekabet” ilkelerine aykırı davranılmış
olacaktır.


İnceleme esnasında da davet edilen isteklilerin ihaleye katılıp
katılmadığı göz önünde bulundurulmalı,
Davet edilen istekliler ise, ihaleye katılmayacaklar ise nedenini
idareye yazılı olarak bildirmelidir.

Alattin ÜŞENMEZ
KİK Kara No:2006/UH.Z-2844
(EK GEREKÇE)
13
İhale Dokümanlarının Temin Edilmesi
(KİK Tebliği- 15.2.3. )


Dokümanı elden satın almak isteyenlerin,
*** doküman bedelini ödeyerek dokümanı teslim
almaları zorunludur.
Bu nedenle, dokümanı elden satın almak amacıyla
doküman bedelini ödedikleri halde dokümanı
teslim almamış olanlar,

istekli olabilecek sıfatını kazanamayacaklardır.
Ortak girişimlerde, ortaklardan herhangi birinin
dokümanı satın alması veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmesi yeterlidir.
Alattin ÜŞENMEZ
14
Doküman Satışı
(Davet Usulü Yapılan İhalelerde)


İhaleye davet edilmeyenlerin
EKAP’tan veya başka şekilde ihale hakkında bilgi
sahibi olup
--- ihaleye katılmak ve ihale dokümanı almak
istemeleri durumunda,
Bu kişilere ihale doküman satışı yapılması
gerekir.

Aksi takdirde, uygulama ilkelerine aykırı hareket edilmiş
olur.

KİK Karar No: 2006/UM.Z-2538-2539
Alattin ÜŞENMEZ
15
İhale Komisyonu
(Üyeleri Kimlerdir)



İhale yetkilisi, ikisinin ihale konusu işin
uzmanı olması şartıyla,
ilgili idare personelinden en az dört
kişinin
ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir
personelin
katılımıyla kurulacak en az beş ve tek
sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu,
yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.
Alattin ÜŞENMEZ
16
İhale Komisyonu
(Yedek Üyeler)

İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi
sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli sayıda yedek
üyenin belirlenmesi gerekmektedir.

Yedek üyeler tespit edilirken
ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali
işlerden sorumlu personel yerine geçecek yedek üyeler
mutlaka belirlenmelidir.
(Tüm üyelerin komisyonda hangi sıfatla
yer aldıkları belirtilmelidir.)

Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri
haiz olması gerekir.
Alattin ÜŞENMEZ
17
İhale Komisyonu
(Üyenin Görevden Ayrılması)

Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda
görevlendirilen kişinin
o görevinden ayrılması sonucu,
** komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda
kalması halinde;
ayrılan personelin yerine atanan kişi değil,
**o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi,
** herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen
yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç
ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon
üyeliğine devam etmesi gerekmektedir.
Alattin ÜŞENMEZ
18
İhale Komisyon Üyeleri Nerelerde Görev Alabilir ?

** Söz konusu ihaleye ilişkin olarak
KURULAN muayene ve kabul
komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev
alabilir.


Ancak yapılan bir sözleşme ile ilgili olarak kontrol
teşkilatında yer alan görevliler, sözleşme
sonucunda hizmet alımları ve yapım işleriyle ilgili
muayene ve kabul komisyonunda görev
alamazlar.
** İhale yetkilisi, ihale ve muayene kabul
komisyonunda görev alamaz.
Alattin ÜŞENMEZ
19
İhale Komisyon Üyelerinin Kararı
(Çekimser Oy)

İhale komisyonu başkan ve üyeleri çekimser
oy kullanamazlar ve verdikleri oy ve
kararlardan sorumludurlar.

Bu nedenle, çoğunluk görüşüne
katılmayanların karşı oylarını ve gerekçesini
komisyon kararına yazarak imzalamaları
gerekmektedir.
Alattin ÜŞENMEZ
20
İhale İşlem Dosyasının Komisyona
Verilmesi

** İhale işlem dosyasının birer örneği,
ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde
idare tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine
verilir.

İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde, yedek
üyelere de ihale işlem dosyasının birer örneği
verilebilir.

Yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda
görev alması halinde ise, ihale
işlem dosyasının
bir örneğinin yedek üyeye verilmesi zorunludur.
Alattin ÜŞENMEZ
21
İhale dokümanında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik
dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.
**Teklif ve başvuruların hazırlanmasını
etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya
eksikliklerin tespit edilmesi halinde,
zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda
değişiklik yapılabilir.
Alattin ÜŞENMEZ
22
İhale dokümanında değişiklik yapılması
(Zeyilname)
Yapılan değişikliklere ilişkin zeyilname,
ihale veya son başvuru tarihinden en az
on gün öncesinde
bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
doküman alanların tamamına gönderilir veya
imza karşılığı elden tebliğ edilir.
**** Doküman satın alan yoksa ihale
tarihine kadar zeyilname ile değişiklik yapılabilir.
Alattin ÜŞENMEZ
23
İhale dokümanında değişiklik yapılması
(Değişikliğin İlanı Etkilemesi)
**Belirlenen maddi veya teknik hataların veya
eksikliklerin ilanda da bulunması halinde; ihale sürecine
devam edilebilmesi,
süresi içinde düzeltme ilanı yapılması ile
mümkündür.
**İlanın düzeltme süresinin geçmesinden sonra
değişikliğin zorunlu olması halinde,
**bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir
tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır
ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur.
Alattin ÜŞENMEZ
24
İhale dokümanında değişiklik yapılması
(Erteleme-Ek Süre Verilmesi)

Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların
hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması
halinde,
*ihale veya son başvuru tarihi bir defaya
mahsus olmak üzere en fazla 20 gün zeyilname
ile ertelenebilir.
*Zeyilname düzenlenmesi halinde;
--tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan
istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri
çekerek,
yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı
tanınır.
Alattin ÜŞENMEZ
25
İhale dokümanında değişiklik yapılması
(Şikayet Üzerine Değişiklik)

Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet
üzerine yapılan incelemede;
**maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin
bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik
dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi
halinde,
*** ihale veya son başvuru tarihine 10 günden az
süre kalmış olsa dahi
ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale veya
son başvuru günü hariç) zeyilname ile
dokümanda düzeltme yapılabilecektir.
Alattin ÜŞENMEZ
26
İhale dokümanında değişiklik yapılması
(Şikayet Üzerine Değişiklik-Erteleme)



Zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son
başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması
halinde,
ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme
sadece bir defa yapılabilecektir.
***Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin
ertelenmesi halinde,
erteleme süresi ihale veya son başvuru
tarihinden itibaren hiçbir durumda 20 günü
geçmemelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
27
Şikayet veya Normal Başvuru Üzerine
Erteleme

Şikayet üzerine zeyilname yapılıp ihale tarihi
ertelendikten sonra Kanun 29’a göre tekrar zeyilname
yapılması gerekirse bu durumda da ihale tarihi
ikinci kez ertelenebilecek midir?


İhale tarihinin ertelenmesine ilişkin 55 nci maddede yer
alan düzenleme 29’uncu maddeden ayrı olarak
düzenlenmiştir.
Dolayısıyla önce 29 sonra 55’e göre veya önce 55
sonra 29’a göre zeyilname yapılarak ihale tarihinin
ertelenmesi mümkündür.
Alattin ÜŞENMEZ
28
İhale dokümanında açıklama yapılması
(Açıklama Nasıl Olmalı)

Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı
cevapları yer almalı;
ancak açıklama talebinde bulunanın
kimliği belirtilmemelidir.
Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama
yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik
dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte
mutlaka verilmelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
29
İhale Dokümanına Başvuru Süresi(İdareye)
 İlan
ile ön yeterlik veya ihale dokümanına
yönelik şikayet başvurularının
 teklif sunulmadan önce ihale veya son
başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadar
yapılması zorunludur.
 (Ör; ihale tarihi Pazartesi ise bir önceki Salı
günü)
Alattin ÜŞENMEZ
30
TEŞEKKÜRLER!
Alattin ÜŞENMEZ
Kamu İhale Uzmanı
(Mali Hizmetler Uzmanı)
Alattin ÜŞENMEZ
31
Download

5-İhale Onay- İlan