OEKO-TEX® - Uluslararası Tekstil Ekolojisi
alanında Araştırma ve Test Birliği
OEKO-TEX® - International Association for
Research and Testing in the Field of Textile Ecology
STeP by OEKO-TEX®
(Turkish / English)
2
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
İçerik
Contents
1
İçindekiler
1.1 OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyon Standardının Amacı
1.2 OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyon Standardının Kapsamı
1.3 Tekstil Sektörü ve Sürdürülebilirlik
1.4 Modülleri Tanımlama
1.5 Üçüncü şahıs sertifikasyonlarının kabulü
2
Genel Açıklama Kapsamı (Modüller)
2.1 Kimyasal Değerlendirme ve Yönetim
2.2 Çevre performansı
2.3 Çevre Yönetimi
2.4 Sosyal Sorumluluk
2.5 Kalite Yönetimi
2.6 İş Sağlık ve Güvenliği Performansı ve Yönetimi
3
Uygulama Bilgileri
3.1 Genel
3.2 Tesis verileri
4
Modülleri Tanımlama
4.1 Kimyasal Değerlendirme ve Yönetim Sistemleri
4.2 Çevre Performansı
4.3 Çevre Yönetimi
4.4 Sosyal Sorumluluk
4.5 Kalite Yönetim Sistemleri
4.6 İş Sağlığı ve Güvenliği
5
Sertifikasyon Süreci
5.1 Başvuru
5.2 Değerlendirme Aracı
5.3 Değerlendirmenin/Dokümantasyonun İncelenmesi
5.4 Denetim
5.5 Değerlendirme ve Rapor
5.6 Sertifikanın Düzenlenmesi
5.7 Sertifikasyonun Yenilenmesi
5.8 Sertifikanın Geri Alınması
6
Referanslar ve Tavsiye
6.1 Normatif Referanslar
6.2 Bilgilendirici Referanslar
6.3 Danışmanlık
A
B
C
D
E
F
G
H
Ekler
Etiketleme
OEKO-TEX® International Üyeleri
Üçüncü Şahıs Sertifikasyonu
Kısıtlanmış Madde Listesi
Referans olarak Verilen Üçüncü Şahıs
RSLleri (Yasaklanmış Madde Listesi)
Tavsiye Edilen Araçlar
Atık Su Atıkları ve Hava Emisyonları için Limit Değerler
Diğer Referans Değerler
Yayın / Edition 01/2013
1
Introduction
1.1 Purpose of the STeP by OEKO-TEX® Certification Standard
1.2 Scope of the STeP by OEKO-TEX® Certification Standard
1.3 The Textile Industry and Sustainability
1.4 Defining the Modules
1.5 Acceptance of third-party certifications
2
Overview Scope (Modules)
2.1 Chemical Assessment and Management
2.2 Environmental performance
2.3 Environmental Management
2.4 Social Responsibility
2.5 Quality Management
2.6 Occupational Health and Safety Performance and Management
3
Application Information
3.1 General
3.2 Facility data
4
Defining the Modules
4.1 Chemical Assessment and Management
Systems
4.2 Environmental performance
4.3 Environmental Management
4.4 Social Responsibility
4.5 Quality Management Systems
4.6 Occupational Health and Safety
5
Certification Process
5.1 Application
5.2 Assessment Tool
5.3 Review of Assessment/Documentation
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.3
A
B
C
D
E
F
G
H
Audit
Evaluation and Report
Issuing of the Certificate
Renewal of Certification
Withdrawal of the Certificate
References and Guidance
Normative References
Informative References
Consulting
Annexes
Labelling
Members of OEKO-TEX® International
Third Party Certification
Restricted Substance List
Referenced Third Party RSL’s (Restricted
Substance List)
Recommended Tools
Limit Values for Waste Water Effluents and
Air Emissions
Reference Values for Chemical Assessment
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
3
I
J
K
L
M
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Diğer Referans Değerler
Terimler ve tanımlar
OEKO-TEX® Kuruluşu’ – ticari markanın kullanımına ilişkin kullanım koşulları ve düzenlemeler
Bilgilendirici Referanslar
İstisna Kriterleri
Yayın / Edition 01/2013
I
J
K
Other Reference Values
Terms and definitions
OEKO-TEX® Association’ - terms of use and
regulations for the use of the trade mark
L
M
Informative References
Exclusion Criteria
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
4
Künye
Imprint
Editör
Editor
Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma
ve Test Birliği (OEKO-TEX®)
International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (OEKO-TEX®)
Splügenstrasse 10
Splügenstrasse 10
Posta Kutusu 2156
P.O. Box 2156
CH- 8027 Zürih (İsviçre)
CH-8027 Zurich (Switzerland)
Yayın yeri:
Place of origin:
Zürih (İsviçre)
Zurich (Switzerland)
Yayın evi+Baskı:
Printing:
Münhasır baskı sistemi
Own copy system
Satış Fiyatı
selling price
€ 40.- / CHF 70.- / SEK 390.- / DKK 330.- / NOK
360.- / £ 34.- / Ft 6’100.-
€ 40.- / CHF 70.- / SEK 390.- / DKK 330.- / NOK
360.- / £ 34.- / Ft 6’100.-
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
5
1
İçindekiler
Introduction
1.1
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyon Standardının Amacı
Purpose of the STeP by OEKO-TEX® Certification Standard
Bu belgedeki ve değerlendirme aracındaki iki dilin yorumlanmasında bir farklılık olması halinde,
Almanca (ya da İngilizce) dili öncelikli olacaktır.
If there is a discrepancy in interpretation of the
two languages in this document and in the assessment tool, then the German (or English)
language has priotity.
OEKO-TEX®' in STeP sertifikasyon standardı
OEKO-TEX® Birliği tarafından düzenlenen, sürdürülebilir, çevresel ve sosyal olarak sorumlu
tekstil ve konfeksiyon tesisleri (üretim ve lojistik
tesisleri) için şeffaf kriterler ve yöntemlere yönelik denetimli bir değerlendirmeyi kapsayan bir
sertifikasyon sistemidir. Sertifikasyon fabrikaların
sürdürülebilirliğini, kalitesini ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla elyaf üretiminden ürünlerin imalatına kadar tüm tekstil üretim zinciri boyunca tehlikelerin ve risklerin azaltılmasına yöneliktir.
The STeP by OEKO-TEX® certification standard
is a certification system issued by OEKO-TEX®
Association that includes an audited assessment against transparent criteria and methods
for sustainable, environmentally and socially responsible textile and apparel facilities (production and logistic sites). The certification addresses the reduction of hazards and risks across the
entire textile production chain, from fiber production through making up of products, with the
goal of increasing the sustainability, quality and
resource efficiency of factories.
1.2
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyon Standardının Kapsamı
Scope of the STeP by OEKO-TEX® Certification Standard
OEKO-TEX®' in STeP Standardı aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere tüm tekstil üretim zinciri
boyunca tesis performansını ele alır:
STeP by OEKO-TEX® addresses facility performance across the entire textile production
chain, including:
• İplik eğirme, bükme ve ilgili prosesler
• Spinning, twisting and related processes
• Tekstil kumaşlarının üretimi; örneğin dokuma,
örme ve dokuma olmayan/ilgili prosesler
• Production of textile fabrics, e.g. weaving,
knitting and non-woven /related processes
• İlgili maddeler dahil tekstil malzemelerini boyama, baskı yapma, apreleme, kaplama/ilgili
prosesler
• Dyeing, printing, finishing, coating of textile
materials, including articles/related processes
• İmalat ürünleri (örneğin kesme, dikme, giysiler, ev tekstili ürünleri)
• Manufacturing products (e.g. cutting, sewing,
garments, home textiles)
• Lojistik merkezleri (sadece tekstil)
• Logistics centres (only textile)
• Diğerleri (örneğin, tarım dışı iplik üretimi, aksesuarlar)
• Others (e.g. non-agricultural fibre production,
accessories)
OEKO-TEX®' in STeP Standardı tekstil üretim STeP by OEKO-TEX® assesses, audits and cerzincirinin aşağıdaki modüllerini değerlendirir, de- tifies the following modules of the textile producnetler ve sertifikalandırır:
tion chain:
• Kimyasal değerlendirme ve yönetim
• Chemical assessment and management
• Çevre performansı
• Environmental performance
• Çevre yönetimi
• Environmental management
• Sosyal sorumluluk
• Social responsibility
• Kalite yönetimi
• Quality management
• Sağlık ve Güvenlik performansı ve yönetimi
• Health and Safety performance and management
OEKO-TEX®' in STeP Standardı uyarınca sertifikasyona uygun görülmek için, tesisler yukarıdaki
modüllerde öngörülen kriterleri karşılamalıdır.
To qualify for certification according to STeP by
OEKO-TEX®, facilities must meet the stipulated
criteria in the modules above. Various rankings
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
6
Standart kapsamında tanımlanan performans
düzeylerine dayalı olarak çeşitli dereceler elde
edilebilecek olup, bunlar belirli aralıklarla güncellenmektedir.
can be achieved based on the levels of performance defined within the standard, which is updated periodically.
Standardın amacı üretim tesislerinin sürdürülebilirliği, çevre performansını, sağlık ve güvenlik
performansını ve sosyal sorumluluğu ölçmesine
ve iyileştirmesine ve bunu sektöre ve tüketicilere
şeffaf ve kullanışlı bir formatta bildirmesine yardımcı olmaktır.
The overarching goal of the standard is to help
production facilities to measure and improve
sustainability,
environmental
performance,
health and safety performance, and social responsibility and to report this to the industry and
consumers in a transparent and useful format.
Tekstil sektörü bölgeselden global endüstriye
doğru geçişini sürdürmektedir. OEKO-TEX®' in
STeP Standardı kendisini STK' ların (sivil toplum
kuruluşlarının) ve tekstil üretimi ve yaşam döngüsünde daha fazla sürdürülebilirliğe doğru çalışmalar yapan sektör gruplarının başlıca amaçları ve hedefleri ile uyumlaştırmaya çalışmaktadır.
The textile industry continues to be in a transition from a regional to a global industry. STeP
by OEKO-TEX® seeks to align itself with the major goals and objectives of NGOs and industry
groups that are seeking a path towards greater
sustainability in textile production and lifecycle.
Bu standart tesislere (üretim tesisleri) belirli tekstil ürünleri ( bkz.:DIN 60000 “Tekstil ürünleri, temel terimler ve tanımlar”), bunların ara ürünleri
ve aynı zamanda tekstil aksesuarları ve tekstil
lojistik merkezleri için uygulanacaktır.
This standard is to be applied to facilities (production sites) for specified textile products (see
DIN 60000 “Textiles, basic terms and definitions”), their intermediary products as well as
textile accessories and textile logistic centres.
1.3
The Textile Industry and Sustainability
Tekstil Sektörü ve Sürdürülebilirlik
Teknik ve konfeksiyon üretimi için iplikleri ve
tekstil ürünlerini kapsayan tekstil ve konfeksiyon
sektörü dünyanın en önemli ve son derece entegre global pazarlarından biridir. Dünya nüfusu
arttıkça, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin tüketimi de artmaktadır. Bu hizmet ve doğal madenleri
işleme sektörlerindeki çok sayıda sektörü etkiler.
Örneğin, tekstil sektörü enerji, su, kimyasallar,
petrol, tarım ve tüketici ürünleri ve aynı zamanda perakende, ulaşım, eğlence, spor ve ekonominin yüksek moda segmentleri ile güçlü bağlantılara sahiptir.
The textile and apparel industry, which includes
fibres and textiles for technical and apparel production, is one of the world’s most important and
highly integrated global markets. As the world
population increases, consumption of textiles
and apparel products also increase. This influences numerous industries within the service
and extractive sectors. For example, the textile
industry has strong links to energy, water, chemicals, petroleum, agriculture and consumer products as well as to the retail, transport, leisure,
sports and high fashion segments of the economy.
Tüm tekstil üretimi toplumu ve çevreyi etkiler.
Gün geçtikçe, tekstil sektörü faaliyetlerinin bu
alanlardaki etkilerini anlamış ve bu yönde sorumluluk almaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ve performansın gönüllü üçüncü şahıs sertifikasyonu tekstil firmaları tarafından değeri ve
şeffaflığı oluşturmanın ve iletmenin önemli bir
parçası haline gelmiştir. Tekstil fabrikalarının bir
taraftan sosyal, çevresel ve ekonomik performansı artırırken diğer taraftan çevresel ve sosyal güçlüklerin azaltılmasını nasıl ele aldıklarını
daha açık bir şekilde iletmek amacıyla daha iyi
raporlama ve sertifikasyon sistemleri için açık bir
gereksinim vardır.
All textile production influences society and the
environment. Increasingly, the textile industry
has recognised and is taking responsibility for
the impacts of their activities in these areas. Voluntary third-party certification of sustainability efforts and performance has become an important
part of creating and communicating value and
transparency by textile firms. There is a clear
need for better reporting and certification systems to communicate more clearly how textile
factories are addressing the reduction of environmental and social challenges while increasing efficiencies in social, environmental and economic performance.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
7
1.4
Modülleri Tanımlama
Defining the Modules
Sertifikasyon 6 modülde gerçekleştirilecektir:
The certification will be carried out in 6 modules:
• Kimyasal değerlendirme ve yönetim
• Chemical assessment and management
• Çevre performansı
• Environmental performance
• Çevre Yönetimi
• Environmental management
• Sosyal sorumluluk
• Social responsibility
• Kalite yönetimi
• Quality management
• Sağlık ve Güvenlik performansı ve yönetimi
• Health and Safety performance and management
1.4.1
General Rules and Scoring:
Genel Kurallar ve Puanlandırma:
Puanlandırma altı modülden her birinin eşit ola- The scoring is an average weighted approach
rak ağırlıklandırıldığı ortalama ağırlıklı yaklaşım- where each of the six modules is weighted
dır. Bu doğrultuda, her bir modül toplam %100 equally. Therefore, each module will provide 1/6
için yüzdenin 1/6’sını oluşturacaktır.
of the percentage, for a total of 100 %.
Her bir modül temel sorular (istisna kriterleri dahil) ve gelişmiş sorular şeklinde değerlendirilecek olan tanımlı performans kriterlerini içerir. Bu
kriterler aşağıdaki bölümlerde tanımlanmaktadır.
Each module contains defined performance criteria that will be assessed in form of basic questions (incl. exclusion criteria) and advanced
questions. These criteria are defined in the sections to follow.
1.4.2
Ranking Performance
Performans Derecelendirme
Başarısız
Herhangi bir tek istisna kriteri geçile- fail
medi.
Any single exclusion criteria is not
passed
Düzey 1
Uyum
Temel sorulardan elde edilecek Level 1
puanların % 70’ini alma (her bir mod- Compliül için istisna kriterleri dahil). Temel ance
sorulardan elde edilecek puanların
%80’inden daha fazlasını alma bunların daha yüksek bir düzey için
sayılması ile ödüllendirilecektir.
Achieving 70 % of the points from
the basic questions (incl. the exclusion criteria for each module). The
achievement of more than 70% of
the points from the basic questions
will be awarded by counting them for
a higher level.
Düzey 2
Gelişmiş sorulardan elde edilecek Level 2
puanların %34’ünü alma (geriye kalan temel puanlar dahil)
Achieving 34% of the points from the
advanced questions (including the
remaining basic points)
Düzey 3
Gelişmiş sorulardan elde edilecek Level 3
puanların % 67’sini alma (geriye kalan temel puanlar dahil)
Achieving 67% of the points from the
advanced questions (including the
remaining basic points)
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
8
1.4.3
Ölçütler
Benchmarks
OEKO-TEX®, müşterilerine OEKO-TEX®' in
STeP Standardı' nın bir parçası olarak sektör ölçütlerini sunacaktır. Gereksinimlere bağlı olarak,
bu ölçütler farklı modüllerde sunulacaktır; örneğin bölgesel ve global ölçütler olabilir. Bu ölçütleri kullanarak, müşteri OEKO-TEX®' in STeP
Standardı tarafından yayınlanmış ölçütlerle kendi performansını karşılaştırabilir.
OEKO-TEX® will provide industry benchmarks
as part of STeP by OEKO-TEX® to their customers. Depending on the requirements, these
benchmarks will be provided in different modules, e.g. there can be regional and global
benchmarks. Using these benchmarks, the customer can compare his performance against the
published benchmarks of STeP by OEKO-TEX®.
Ayrıca, iplik fabrikaları, boyahaneler, kesme ve
dikme işlemleri vs. kategorilerinde yer alan sertifikalandırılmış üretim tesislerinin performansı
kaydedilecek ve bir segmentte performansın
karşılaştırılmasına imkan tanımak için ölçütler
olarak kullanılacaktır. Bu doğrultuda, OEKOTEX®' in STeP Standardı kapsamında karşılaştırmalı değerlendirme için iki olanak olacaktır:
Also, the performance of certified production facilities within categories, i.e. spinning mills, dye
houses, cut and sew operations, etc., will be recorded and used as benchmarks to enable comparison of performance within a segment.
Therefore, there will be two opportunities for
benchmarking within STeP by OEKO-TEX®:
• Standartta yayınlandığı şekliyle yayınlanmış
kriterlere (ölçütlere) göre
• Against the published criteria (metrics) as
published in the Standard
• Benzer bir kategorideki eşdüzey performansa
göre.
• Against peer performance within a similar category.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
9
1.5
Üçüncü şahıs sertifikasyonlarının
kabulü
Acceptance of third-party certifications
OEKO-TEX®' in STeP sistemi kapsamında, çeşitli üçüncü şahıs standartları ve sertifikasyonlarının Standardın gerekliliklerini karşıladığı düşünülmektedir. Bu sektör çalışmaları ile sinerjilere
ve kopyalama çalışmalarından ve yatırımlarından kaçınılmasına olanak tanır. OEKO-TEX®' in
STeP kriterleri dahilinde kabul ve tasdik edilmiş
üçüncü şahıs sertifikasyonları ve sistemleri uzman ekibimiz tarafından incelenmiş olup, en
azından OEKO-TEX®' in STeP kriterlerine eşdeğer oldukları düşünülmektedir.
Within the STeP by OEKO-TEX® system, various third party standards and certifications are
considered to meet the requirements of the
Standard. This allows for synergies with industry
efforts and the avoidance of duplicate efforts
and investments. The third-party certifications
and systems accepted and endorsed within the
STeP by OEKO-TEX® criteria were vetted by
our expert team and are considered to be at
least equivalent to the STeP by OEKO-TEX® criteria.
Üçüncü şahıs sertifikasyonunun kabulü OEKOTEX®’in bu sistemlere güvenebileceği anlamına
gelir. OEKO-TEX® bu üçüncü şahıs denetçilerinin kalifiye oldukları sonucuna varmıştır. Belirli
üçüncü şahıs standartlarının ve sertifikasyonlarının kabulü denetim süresini ve maliyetlerini azaltarak en yüksek değeri sağlar. Bu kabul müşteri
işletmelerin önceki yatırımlarına dayanmakta
olup, OEKO-TEX®' in STeP sertifikasyonunun
ekonomisini iyileştirir. Yine de, OEKO-TEX® denetçileri her durumda nokta kontrolleri yapacaktır ve belirsizlikler halinde açıklama ve güvenliği
sağlamak için OEKO-TEX®' in STeP Standardı'
nın gerekliliklerini varsayılan olarak kabul edebilecektir.
The acceptance of third-party certification
means that OEKO-TEX® can rely on those systems. OEKO-TEX® have concluded that these
third-party auditors are qualified. The acceptance of certain third-party standards and certifications provides for highest value by reducing
audit time and costs. This adoption builds on
previous investments by client organisations and
improves the economy of the STeP by OEKOTEX® certification. Nevertheless, the OEKOTEX® auditors will perform spot checks in all cases and where uncertainties should arise they
can default to the STeP by OEKO-TEX® requirements to ensure clarification and security.
Bir üçüncü şahıs sertifikasyonuna sahip olmak
bir başvuru sahibinin OEKO-TEX®' in STeP
Standardı' nın değerlendirme aracının gerektirdiği tüm soruları yanıtlamaktan kaçınmasına izin
vermez. Tam bir değerlendirme elde etmek için,
başvuru sahibi tüm soruları yanıtlamalıdır. Soruları yanıtlamak ayrıca yanıtların normalleştirilmesini sağlar, tesislerin çapraz karşılaştırılmasına
izin verir (OEKO-TEX ®' in STeP Standardı üçüncü şahıs) ve denetçilerin mevcut sertifikasyonları
inceleme yoluyla doğrulamasına olanak tanır.
Having a third-party certification does not allow
an applicant to avoid answering all questions required by the STeP by OEKO-TEX® assessment
tool. In order to obtain a complete assessment,
the applicant must answer all questions. Answering questions also serves to normalise answers, allowing cross-comparison of facilities
(STeP by OEKO-TEX® third-party) and enabling
the auditors to confirm the existing certifications
by examination.
Üçüncü şahıs sertifikasyonları OEKO-TEX®' in Third-party certifications are accepted in several
STeP Standardı' nın bazı bölümlerinde kabul parts of STeP by OEKO-TEX®. Third-party ceredilir. Kabul edilen üçüncü şahıs sertifikasyonla- tifications which are accepted are described in
rı Ek C’de açıklanmaktadır.
Annex C.
2
Genel Açıklama Kapsamı (Modüller)
OEKO-TEX®' in STeP sertifikasyonu daha sürdürülebilir bir tekstil ve konfeksiyon üretimi kapsamındaki mevcut gereklilikleri ve sorunları ele
alan entegre bir yaklaşımdır. OEKO-TEX®' in
STeP sertifikasyonu sürdürülebilirlik başlığını altı
farklı modüle ayırır. Bunlar bu standart kapsamında aşağıda açıklanmaktadır. Bu geniş sürdürülebilirlik başlığını segmentlere ayırmak için aşikar bir çaba olmasına ve çeşitli sorumluluk alanYayın / Edition 01/2013
Overview Scope (Modules)
The STeP by OEKO-TEX® certification is an integrated approach, addressing the current requirements and issues within the scope of more
sustainable textile and apparel production. The
STeP by OEKO-TEX® certification divides the
topic of sustainability into six different modules.
These are described later on in this standard.
Although this has been a clear attempt to break
down the broad topic of sustainability into seg-
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
10
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
larını modüllerle tanımlamasına rağmen, daima
çeşitli global kültürler, yasal ve organizasyonel
standartlarla öngörülüğü şekliyle benzersiz sistemler ve yaklaşımlar için bir açık kapı vardır.
Bazı durumlarda bir sorunun bir kuruluşta “Çevre Yönetim Sistemi” altında kontrol edilmesi ve
diğerinde “Sağlık ve Güvenlik” kapsamında yer
alması mümkündür. En önemli nokta tüm önemli
sorunların ele alınması ve faaliyetlerin ve performansın standart dahilinde izlenmesi ve doğrulanması olanağının bulunmasıdır.
ments and define the various areas of responsibility via modules, there is always room for
unique systems and approaches as required by
various global cultures, legal and organisational
standards. It is possible that in some cases one
area of concern is controlled under an “Environmental Management System” in one organization and covered under “Health and Safety” in
another. The most important point is that all important issues are addressed and that there is a
possibility of tracking and verifying activities and
performance within the standard.
2.1
Chemical Assessment and Management
Kimyasal Değerlendirme ve Yönetim
Kimyasal değerlendirme ve yönetim modülü kim- The module for chemical assessment and manyasalları ve bunların yapısal özelliklerini ele alır. agement addresses chemicals and their intrinsic
En önemli unsurlar kimyasalların üretilen eşya- characteristics. The most important aspects are
lar, çevre üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri- the recognition and avoidance of potential neganin ve uygulama ve kullanım esnasındaki tehli- tive impacts of the chemicals within the prokelerin tanınması ve bunlardan kaçınılmasıdır. duced articles, the environment and the hazards
Kimyasal tehlikelerin ve risklerin nasıl azaltılaca- during application and use. There is a focus on
ğı ve ideal olarak bunların nasıl önleneceği odak how chemical hazards and risks can be reduced
konusudur. Bu modül OEKO-TEX®’in STeP'inin and ideally avoided. This module has many
diğer modülleri, özellikle çevre performansı mo- overlapping parts, aspects and influences with
dülü ve sağlık ve güvenlik modülü, bakımından respect to other modules of STeP by OEKOpek çok örtüşen parçaları, özellikleri ve etkileri TEX®, especially to the environmental performvardır.
ance module and the health and safety module.
2.2
Çevre performansı
Environmental performance
Bu modül tesisin işlemlerde kimyasalların kullanımı ve saklanmasına (örneğin kimyasallar, çözücü ajanlar vs. dahil), enerji ve su gibi kaynakların kullanımı ve tüketimine, atık su, hava emisyonu, karbon ayak izi / CO2-emisyonları, üretim
atığı ve genel olarak atığa, ambalajlama ve taşımaya ve amaçlanmayan olayların önlenmesine
ilişkin çevresel etkisini ifade eder. Makine ve enerji, su ve maliyet tasarrufu şeklinde faydaların
mümkün olduğu MET (Mevcut En iyi Teknoloji)
ile işlemler bakımından verimliliği değerlendirmek için yönetim hedefleri tanımlanmalıdır. Bu
söz konusu parametrelerin daima kullanılması,
izlenmesi, kontrolü ve geri kazanımı ile desteklenebilir. Tümü çevre yönetim sisteminin bir parçası olarak dâhil edilebilir ve daha etkin bir şekilde
kontrol edilebilir.
This module refers to the environmental impact
of the facility regarding handling and storage of
chemicals within operations (e.g. chemicals,
incl. solvent agents, etc.), the use and consumption of resources such as energy and water,
wastewater, air emission, carbon footprint / CO2
– emissions, production waste and waste in
general, packaging and transportation and prevention of unintended incidences. Management
objectives should be defined to consider efficiency in terms of machinery and processes with
BAT (Best Available Technology), where benefits in form of saving energy, water and costs are
possible. This can be supported by using monitoring, controlling and recovery of these parameters at all times. All can be included and controlled more effectively as part of an environmental
management system.
Çevre performansı düzenleme gereklilikleri ve
genel olarak kabul edilen sektör beklentileri dâhil
olmak üzere OEKO-TEX®’in STeP standardının
gereklilikleri karşısında karşılaştırmalı olarak değerlendirilir.
The environmental performance is benchmarked
against regulatory requirements and the requirements of STeP by OEKO-TEX®, including generally adopted industry expectations.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
11
2.3
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Çevre Yönetimi
Environmental Management
Bir çevre yönetim sistemi (ÇYS) bir yönetim aracı ya da çerçevesi, çevresel hedefleri gerçekleştirmeye ve kapsamlı çevre performansının sürekli iyileştirilmesine yönelik proses ve faaliyetlerin belgelendirilmiş bir tanımıdır. Bir kuruluşun
ÇYS’ si kuruluşun faaliyetlerinin ve niyetlerinin
kapsamına, ölçütlerine, uygulanması, yönetimi,
iyileştirilmesi ve iletimine yönelik prosedürleri
belgelendirmeli ve açıklamalıdır.
An environmental management system (EMS) is
a management tool or framework, a documented description of the processes and activities
for achieving environmental objectives and continuous improvement of comprehensive environmental performance. The EMS of an organisation should document and describe the procedures for scope, metrics, implementation, maintenance, improvement and communication of
activities and intentions of the organisation.
Yönetim desteğinin (onaylama) kapsam beyanı
ve resmi beyanı bir tesisin ÇYS’sinin ve politikasının önemli bir parçasıdır. Bu yönetimin tesisin
çevre performansına uyum niyetinin ve ilgili yükümlülüğünün, belirtilen şirket içi ve dış yükümlülüklere ve yasal gerekliliklere uyumun bir beyanıdır.
A declaration of scope and formal statement of
management support (endorsement) is an important part of the EMS and the policy of a facility. This is a declaration of the management’s intent of compliance with and obligation to the facility’s environmental performance, compliance
with stated internal and external obligations and
legal requirements.
Tesis belirlenen çevre politikası ve ilgili hedefler
ve amaçlarla uyum içinde olmak için kuruluşun
faaliyetleri ile uyumlu formatta bir ÇYS düzenlenmeli ve sürdürmelidir. Bu tür bir ÇYS ilgili hedeflere ve amaçlara yönelik şirket içi ve dış performans denetimlerinde kullanılmalıdır.
The facility has to arrange and maintain an EMS
in a format that aligns the activities of the organisation to be in harmony with the determined environmental policy and the corresponding objectives and goals. Such an EMS should be used in
internal and external audits of performance towards such objectives and goals.
ISO 14000 uluslar arası standartlar dizisi burada
entegre ÇYS platformları için bir model şablon
olarak kabul edilmektedir.
The ISO 14000 series of international standards
are hereby recognised as a model template for
integrated EMS platforms.
2.4
Social Responsibility
Sosyal Sorumluluk
Bu modül bir tesisin ya da kuruluşun sosyal sorumluluğunu ifade eder ve bunların çalışanlara
karşı ve çalışma koşullarına ilişkin sorumlulukları
özel odak noktasıdır. Sosyal sorumluluk çocuk
ve genç işçiliğini, ücretler ve yardımları, istihdam
statüsünü, örgütlenme özgürlüğünü, toplu pazarlık anlaşmalarını ve fazla mesai karşılıkları dahil
olmak üzere çalışma saatlerini ele alır. Ayrıca tesisin aşağılamayı,istismar ve ayrımcılığı nasıl
önlediğine ilişkindir. Zorla, borç karşılığı, çıraklık
sözleşmesi ile ve hapishanede çalışma koşullarını ve sıhhi temizlik, gıda ve konaklama alanlarının kullanım koşullarını ele alır ve belirler.
This module refers to the social responsibility of
a facility or organisation, with a special focus on
their responsibility to workers and working conditions. Social responsibility addresses the issues of child and juvenile labour, wages and
benefits, employment status, freedom of association and collective bargaining agreements and
working hours, including overtime considerations. It also refers to how the facility prevents
harassment, abuse and discrimination. It addresses and determines the conditions of
forced, bonded, indentured and prison labour as
well as the handling of sanitation, food and
housing areas.
Sosyal Sorumluluk modülü hedefleri belirleyen,
programları geliştiren ve tesisteki sosyal koşullar
ve çalışma koşullarının eğitimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumlu kişiler sunan bir yönetim sistemi içerir. Yönetim politikası tesisin
sosyal ve çalışma koşullarına ve belirtilen şirket
içi ve dış yükümlülüklere ve aynı zamanda ulusal ve yerel yasal gerekliliklere uyuma atıfta bulunarak tanımlanmalıdır.
The Social Responsibility module includes a
management system which defines targets, develops programmes and provides responsible
persons for training, monitoring and evaluating
social and working conditions in the facility. The
management policy has to be defined referring
to the facility’s social and working conditions and
compliance with stated internal and external obligations as well as national and local legal requirements.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
12
2.5
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Kalite Yönetimi
Quality Management
Kalite yönetimi bir yönetim sisteminden ve bu- Quality management is composed of a managenun yürürlüğe koyulması ve uygulanmasından ment system and its implementation and applioluşur. ISO 9001 tercih edilen model olarak ka- cation. ISO 9001 is recognised as a preferred
bul edilir. Bu standart kritik öneme sahiptir ve model. This standard is of vital importance and
global olarak belgelendirme ve uygulamanın en is globally recognised as a most successful and
başarılı ve güvenilir standardı olarak kabul edilir. reliable standard of documentation and practice.
Ayrıca genel yönetim alanını ve diğer modüller- It also addresses the general management area
de bahsedilmeyen diğer alanları ele alır.
and other areas not mentioned in other modules.
Kalite Yönetimi (KY) kapsamında, OEKOTEX®'in STeP standardı iş mükemmelliği ve aynı zamanda risk değerlendirme ve kurumsal yönetişim gibi modern yönetim yaklaşımları sağlama sürecini ele alır. Bu alanlar kritik olup, sürdürülebilirlik alanı üzerinde önemli etkiye sahiptir.
Kurumsal sürdürülebilir tutum şirket politikasıyla
ve tasdikle yakından ilişkilidir. Bu nedenle yönetimin sürdürülebilirliği ile ilgilenme büyük öneme
sahiptir.
Within the QM, STeP by OEKO-TEX® considers
the process of obtaining business excellence as
well as modern management approaches such
as risk assessment and corporate governance.
These areas are critical and have an essential
influence on the field of sustainability. Corporate
sustainable behaviour is closely linked to the
company policy and the acknowledgement. The
interest regarding sustainability of the management is therefore of great importance.
Etkin bir kalite yönetim sistemi en azından aşağıdaki hususlarla ilgilenir:
An effective quality management system addresses at least the following items:
• Kalite politikası
• quality policy
• Süreç tanımı (iş ve malzeme akışı doküman- • process description (work and material flow
tasyonu)
documentation)
• Kuruluşun tüm kademelerine açıklanan ve bu
kademelerde bilinen anlaşılır sorumluluklar
• clear responsibilities, disclosed and known at
all levels of the organisation
• Ürün izlenebilirliği
• product traceability
• Bir kalite kontrol sistemi
• a system for quality control
• Sürekli personel eğitimi ve bilgi yönetimi
• continuous staff training and knowledge management
• Sürekli iyileştirme süreci
• continuous improvement process
2.6
Occupational Health and Safety Performance and Management
İş Sağlık ve Güvenliği Performansı ve Yönetimi
Bu modül bir tesisin güvenli ve sağlıklı bir işyerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (OH&S) performansına ilişkindir. OH&S gürültü, toz, kimyasal riskler, aydınlanma koşulları, ısıl stres, sigorta, koruyucu donanım (örneğin KKD (personel
koruyucu ekipmanları) temin ederek çalışanların
sağlığı ve güvenliğiyle ilgilenme ve güvenli makine/ekipman ile yaralanmaları önleme dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla işyeri koşullarını dikkate alır. Ayrıca yangının önlenmesi, inşaat bütünlüğü, acil durum
planları (örneğin yangın) ve bu olaylar halinde
çalışanların güvenliğine yönelik tesis güvenliğine
ilişkindir. Ayrıca, bu ürünlerin tüketicilerine yönelik üretim ve tesisin ürünlerinin güvenliğini ele
alır.
Yayın / Edition 01/2013
This module refers to the Occupational Health
and Safety (OH&S) performance of a facility regarding a safe and healthy work place. OH&S
takes into account work place conditions, including but not limited to noise, dust, chemical risks,
lighting conditions, heat stress, insurance, caring for workers’ health and safety by supplying
protection equipment (e.g. PPE) and preventing
injuries with safe machinery/equipment. It also
refers to facility safety with regard to prevention
of fire, construction integrity, emergency plans
(e.g. fire) and the safety of workers in case of
such incidents. It also considers the safety of the
production and products of the facility with regard to the consumers of these products.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
13
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
3
Uygulama Bilgileri
Application Information
3.1
Genel
General
Tesis ve işlemlerine ilişkin önemli bilgiler topla- An assessment is required to gather important
mak için bir değerlendirme gerekir. Bu değerlen- information concerning the facility and its operadirme denetim için temel oluşturan bilgilerdir. Bu tions. This assessment is the information that
veriler örneğin bir teklif sunulmasını ve OEKO- forms the basis for the audits. These data supTEX® kaynaklarının planlanmasını destekler.
port e.g. the submission of an offer and the planning of the OEKO-TEX® resources.
3.2
Tesis verileri
Facility data
3.2.1
İşlemlerin Türü
Type of Operations
• İplik eğirme, bükme ve ilgili işlemler
• Spinning, twisting and related processes
• Tekstil kumaşlarının üretimi; örneğin dokuma,
örme ve dokuma olmayan/ilgili işlemler
• Production of textile fabrics, e.g. weaving,
knitting and non-woven/related processes
• İlgili maddeler dahil tekstil malzemelerini boyama, baskı yapma, apreleme, kaplama/ilgili
işlemler
• Dyeing, printing, finishing, coating of textile
materials, including articles/related processes
• İmalat ürünleri (örneğin kesme, dikme, giysiler, ev tekstili ürünleri)
• Manufacturing products (e.g. cutting, sewing,
garments, home textiles)
• Lojistik merkezleri (sadece tekstil)
• Logistics centres (only textile)
• Diğerleri (örneğin, tarım dışı iplik üretimi, aksesuarlar)
• Others (e.g. non-agricultural fibre production,
accessories)
3.2.2
Areas of Interests
İlgi Alanları
OEKO-TEX®'in
STeP standardı iki önemli parçaya sahiptir – OEKO-TEX®'in STeP şirket içi değerlendirmesi ve OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyonu
STeP by OEKO-TEX® has two essential parts –
the STeP by OEKO-TEX® internal assessment
and the STeP by OEKO-TEX® certification
3.2.2.1 OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyo-
STeP by OEKO-TEX® Certification
nu
Normatif sertifikasyon süreci bir değerlendirme,
verilerin validasyonu ve bir denetim aşamalarından oluşur. OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyonu
bu süreçten sonra alınır ve daha sonra bir sertifika ve OEKO-TEX®'in STeP raporu ile resmiyet
kazanır ve belgelendirilir.
The normative certification process comprises
an assessment, validation of the data and an
audit. The STeP by OEKO-TEX® certification is
obtained after this process and then formalised
and documented by a certificate and the STeP
by OEKO-TEX® report.
3.2.2.2 Şirket içi Değerlendirme
Internal Assessment
OEKO-TEX®'in
An assessment tool is provided as part of the
STeP by OEKO-TEX® certification process. This
tool can be utilised in two ways:
STeP sertifikasyonu sürecinin bir
parçası olarak bir değerlendirme aracı temin edilir. Bu araç iki şekilde kullanılabilir:
• Bu değerlendirme aracı başvuruda ve OEKO- • The assessment tool is used in the application
TEX®'in STeP süreci kapsamındaki tüm deneand as a basis for all auditing and certification
tim ve sertifikasyon için dayanak olarak kullawithin the STeP by OEKO-TEX® process. As
nılır. Gerçekte, bu değerlendirme bir tesisin
such, this assessment provides and docuperformansını ve verilerini sunmakta ve belgements the performance and data of a facility
lendirmekte olup, OEKO-TEX®'in STeP sertifiand is the most critical information provided
by the client within the STeP by OEKO-TEX®
certification process.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
14
kasyonu kapsamında müşteri tarafından temin
edilen en kritik bilgidir.
• Tesisler değerlendirme aracını doldurabilir ve • Facilities may complete the assessment tool
denetim ve doğrulama olmaksızın yanıtlarının
and have their answers reviewed by OEKOOEKO-TEX® uzmanları tarafından incelenmeTEX® experts without audits and verification.
sini sağlar. Bu süreçten sonra bir kalitatif raThis process is followed by an OEKO-TEX®
porla birlikte OEKO-TEX® değerlendirmesi
assessment together with a qualitative report.
gerçekleştirilir. Bu süreç bir tesise sürdürülebiThis can provide a facility with an idea of their
lirlik performansı konusunda fikir sunabilir ve
sustainability performance and can be useful
şirket içi amaçlar için faydalı olabilir. Ancak,
for internal purposes. However, certification
sertifikasyon tek başına bu değerlendirme ile
cannot be achieved through this assessment
alınamaz.
alone.
3.2.3
Değerlendirme Aracı
Assessment Tool
3.2.3.1 Temel Sorular
Basic questions
Bunlar sertifikasyon sürecine olanak tanımak
için yanıtlanması gereken değerlendirme sorularıdır. Bu nedenle “temel düzey” olarak işaretli
tüm soruların yanıtlanması zorunludur.
These are the assessment questions which
must be answered to enable the certification
process. All questions marked with “basic level”
are therefore obligatory.
3.2.3.2 İstisna Kriterleri
Exclusion Criteria
İstisna kriterleri temel soruların bir parçasıdır.
Bunlar OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyonu
programına katılım için sürdürülebilirliği tayin etmede kullanılan en önemli kriterlerdir. Bir üretim
tesisinin OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyonuna
uygun görülmesi için tüm istisna kriterleri karşılanmalıdır.
Exclusion criteria are part of the basic questions.
They are the most important criteria used to determine suitability for participation in the STeP
by OEKO-TEX® certification programme. All exclusion criteria must be met in order for a production facility to be eligible for the STeP by OEKO-TEX® certification (see Annex M).
3.2.3.3 Gelişmiş Sorular
Advanced Questions
“en iyi uygulama” için çaba gösteren başvuru sahipleri için, OEKO-TEX® tesislere gelişmiş uygulamaları belgelendirme ve daha sonra doğrulama olanağı tanır. Bu durumda, başvuru sahibi
“gelişmiş güzey” işaretli tüm soruları yanıtlamakta serbesttir.
For applicants striving for ‘best practice“, OEKOTEX® provide facilities with the opportunity to
document and then verify advanced practices. In
this case the applicant is free to reply to all
questions marked with “advanced level”.
4
Modülleri Tanımlama
Defining the Modules
4.1
Kimyasal Değerlendirme ve Yönetim Sistemleri
Chemical Assessment and Management
Systems
4.1.1
Amaç
Purpose
Kimyasallar tekstil ürünlerinin ve giysilerin üretimine ilişkin çoğu işlemler için gereklidir. Aşağıdaki amaçlar için kullanılabilirler (kapsamlı olmayan liste):
Chemicals are necessary for most processes related to the production of textiles and clothing.
They may be used for the following purposes
(non-exhaustive list):
• Boyama ve baskı
• dyeing and printing
• Apreleme, örneğin kırışmaz, bakımı kolay, su- • finishing, e.g. introducing specific and specialya dayanıklı, yumuşatıcı, alev geciktirici, hijly designed added values (finishes) to textiles
yen, toprak salınımı,sivrisinek kovucu vs. gibi
to impart characteristics such as wrinkle free,
özelliklerin eklenmesi için tekstil ürünlerine
easy-care, water repellent, softening, flame
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
15
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
özel ve özel olarak tasarlanmış katma değerler (apreler) ekleme.
retardant, hygiene, soil release, mosquito repellent, etc.
• hazırlama ve pişirme, örneğin istenmeyen yan
ürünlerin ve lekelerin çıkarılması (beyazlatma,
yıkama, temizleme)
• preparation and scouring, e.g. removal of unwanted by-products and stains (bleaching,
washing, cleaning)
• Yağlama ve haşıllama, örneğin tekstilin daha • lubrication and sizing, e.g. introduction of spesonraki işlemler için uygun olmasını ve böylecial physical properties to ensure that the texce zarar görmemesi ya da tahrip olmamasını
tile is fit for the later processes and thus not
sağlamak için özel fiziksel özellikler katma.
damaged or destroyed
• Boya haslığı ve fiziksel ve fiziksel-kimyasal
özelliklerin iyileştirilmesi; örneğin kabarmayı
azaltma, renk haslığını artırma vs.
• dye fastness and improving physical and
physical-chemical properties, e.g. reduce pilling, improve colour fastness, etc.
• Kusurlu üretimin düzeltilmesi (örneğin boyaların soyulması)
• correction of faulty production (e.g. stripping
off dyes)
• Tekstil ürünlerinin mikroorganizmaların, ultra- • stabilisation of the textiles against the influviyole ışınının, klorinin vs. etkisi karşısında
ence of microorganisms, ultraviolet light,
stabilizasyonu
chlorine, etc.
Tekstil dışı işleme kimyasalları da tesislerde kullanılabilir ve bunlar da kontrol edilmelidir:
Non-textile processing chemicals may also be
used in the facilities and should be controlled:
• Tesisin, tesisatlarının, makine ve ekipmanın,
ürünlerin ve diğer malların bakımı, temizliği ve
işletimi
• maintenance, cleaning and operation of the
facility, its installations, machinery and equipment, products and other goods
• Atıkların ve atık havanın ön arıtma işlemi
• pre-treatment of effluents and exhaust air
Kimyasallar tesiste değer sağlamak için çeşitli
amaçlarla kullanılabilir. Bir kimyasalın “belirli bir
amaç için etkin” olarak tanımlanabilmesi için,
söz konusu kimyasal potansiyel zararlı özellikler
ve ilişkili tehlikeler sergileyen özelliklere sahip
olabilir.
Chemicals may be used for a variety of purposes to provide value in the facility. For a chemical to be defined as “effective for a specific purpose”, the chemical may have characteristics
that exhibit potential harmful properties and associated hazards.
Bir kimyasal yönetim sistemi tesisin kimyasalların belirli özelliklerinden kaynaklanan riskleri yönetmesini ve kimyasalların kaynağının bulunması, alınması, saklanması, işlemden geçirilmesi,
kullanımı, uygulanması ve imhası için sonuçlar
çıkarmasını sağlamanın en tercih edilen şeklidir.
Kimyasal yönetim sistemi bir “Öğren, değerlendir
ve en iyi duruma getir” felsefesi benimseyen bir
tehlike değerlendirme sistemi kullanılarak üretilen eşyaların nihai kullanıcı için güvenli olmasını
sağlamalıdır. CMS bir tesisin kullandıkları kimyasalları ve bunların kullanım amaçlarını bildiğini
ortaya koymaktadır. Bunlar kullanılan kimyasalın
tehlikelerini ve risklerini anlamak için bir değerlendirme sistemine sahiptir ve bu değerlendirme
sonucu benzer amaçlar için kullanılan kimyasallar arasındaki risk farklılıklarını belirleyebilirler.
CMS tesisin fabrikanın ve pazarın yasal ve etik
çerçevesindeki kimyasallara ilişkin değişikliklere
hızlı ve yeterli bir şekilde yanıt vermesine olanak
tanımalıdır.
A chemical management system is the preferred
way of enabling the facility to manage risks from
the specific properties of chemicals and to draw
conclusions and consequences for sourcing, receiving, storing, handling, using, applying and
disposing of chemicals. A chemical management system should ensure that the produced
articles are safe for the final end-user using a
hazard assessment system embracing a “Know,
assess and optimise” philosophy. The CMS indicates that a facility “knows” the chemicals they
are using and their intended use. They haves an
assessment system to understand the hazards
and risks of the chemical used and from this assessment are able to determine the risk differences between chemicals used for similar purposes. The CMS should allow the facility to quickly
and adequately respond to changes concerning
chemicals within the legal and ethical framework
of the factory and the marketplace.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
16
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Bir kimyasal yönetim sistemi aşağıdaki hususları
ele alarak amacını yerine getirir:
A chemical management system fulfils its purpose by dealing with the following points:
• Tesislerin kimyasallara ilişkin politikası
• policy of the facilities regarding chemicals
• Kimyasallar için bir sorumlu kişi atanması
• nomination of a responsible person for chemicals
• Kimyasallar stoku
• inventory of chemicals
• Kimyasallara ilişkin temel bilgilerin/verilerin
derlenmesi (GHS ilkeleri uyarınca MSDS)
• collection of basic information/knowledge of
the chemicals (MSDS according to GHS
guidelines)
• Kimyasallar hakkında kapsamlı bilgi/veriler
(etkin veri arama)
• extended information/knowledge of the chemicals (active data search)
• Üretilen eşyalara uygulanan yasal gereklilik ve
alıcılardan gelen RSLler hakkında bilgi
• knowledge about legal requirement and RSLs
from buyers imposed on the produced articles
• Kimyasalların derecelendirilmesi
• rating of the chemicals
• Tanımlanan kritik kimyasallar için risk değerlendirmesi
• risk assessment for identified critical chemicals
• Yeşil kimyaya doğru iyileşme
• promoting towards green chemistry
4.1.1.1 Tesislerin kimyasallara yönelik
Facilities policy towards chemicals
politikası
Kimyasal yönetim sisteminin uygulanması veya
iyileştirilmesinin ilk adımı tesiste kimyasallar konusunu ele alan üst düzey yönetimin beyanıdır.
Bu beyan Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ya da
Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) gibi diğer bir yönetim sisteminin bir parçası olabilir. Ancak, ayrı
bir belgede de öngörülebilir.
The first step for the introduction or improvement of a chemicals management system is a
declaration by the senior management addressing the issue of chemicals in the facility. This
statement may already be part of another management system, such as the Quality Management System (QMS) or the Environmental Management System (EMS). However, it can also be
laid down in a separate document.
İdeal olarak, kimyasallara ilişkin olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına ya da azaltılmasına
yönelik belirli hedefler bu politikadan anlaşılabilir
ve tanımlanabilir. Bu beyan ayrıca tesislerin kullandıkları kimyasallarla ilişkili fiziksel, sağlık ve
çevre tehlikelerini tanımaları ve bunlara uygun
şekilde hareket etmelerini sağlamak amacıyla
kimyasallarla çalışan personelin öğretimi ve eğitimine yönelik politikasını da kapsar.
Ideally, specific targets related to the elimination
or reduction of negative impacts associated with
chemicals can be retrieved and defined from this
policy. The statement should also cover the facilities' policy towards education and training of
the staff working with chemicals in order to enable them to recognise and act appropriately with
regard to physical, health and environmental
hazards associated with the chemicals they are
using.
Kimyasallarla ilgili tüm hususlarla etkin bir şekil- In order to deal with all issues related to chemide ilgilenmek için bir sorumlu kişi atanmalıdır. cals in an efficient way, a responsible person
Söz konusu kişi bu hususu merkezi olarak yöne- has to be nominated. This person centrally mantir, yönetime raporlama yapar ve ayrıca dış şa- ages this issue, reports to the management and
hıslar için irtibat noktası olarak hareket eder.
also acts as a contact for external parties.
4.1.1.2 Kimyasallar Stoku/Sicili
Inventory / Register of chemicals
Bir kimyasal yönetim sistemini minimum düzeyde işletmek için, üretim işlemleri için kullanılan
kimyasalların stoku kesinlikle gereklidir. Tesiste
bu tür bir stok gerekli olduğunda, en azından
aşağıdaki bilgileri içermelidir:
In order to run a chemical management system
at minimum level, an inventory of chemicals
used for the production processes is absolutely
required. If such an inventory is required in the
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
17
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
facility it has to include at least the following information:
• Kimyasalın kimliği (şirket içi Kimlik no ya da
kodu)
• identification of the chemical (internal ID or
code)
• Ürün adı (ürünün ticari adı ya da kimyasal tanımı, madde adı)
• product name (commercial name of the product or chemical identification, substance
name).
GHS’ye uygun MSDS (malzeme güvenlik veri The MSDS, in compliance with GHS, must be
dosyası) tesiste her bir kimyasal için mevcut ol- available at the facility for each chemical. Such
malıdır. Bu tür bir stok tercihen merkezi sicilde an inventory may be extended with the following
yönetilmesi gereken aşağıdaki bilgilerle genişle- information, which should preferably be mantilebilir
aged in a central register:
• Kimyasalın GHS (global uyumlaştırılmış sis- • classification of the chemical according to
tem) uyarınca fiziksel, sağlıkla ilgili ve çevrespecific hazards regarding physical, health
sel etkilere ilişkin belirli tehlikelere göre sınıfand environmental impacts according to GHS
landırılması. Bu bilgiler GHS’ye uygun olan
(globally harmonized system). This informaMSDS’ten(SDS) kolayca çıkarılabilir.
tion can easily be retrieved from MSDS (SDS)
which are in compliance with GHS.
• Kimyasalın kimyasalda yer alan yüzdeler dahil
olmak üzere bağımsız kimyasal maddelere
ayrılması. Sicildeki ilgili CAS numarasının belirtilmesi tavsiye edilir.
• breakdown of the chemical into individual
chemical substances, incl. percentages which
are contained in the chemical. It is advised to
mention the corresponding CAS number in
the register.
• Belirtilen bağımsız kimyasal maddelerin tehlike kodları
• hazard codes of said individual chemical substances
• Kimyasal maddelerin sicil bilgileri (EINECS
numarası, EC numarası, REACH sicil numarası, vs.)
• registration information of the chemical substances (EINECS number, EC number,
REACH registration number, etc.)
• Stokta bulunan minimum, maksimum ve gerçek kimyasal miktarı.
• minimum, maximum and actual amount of the
chemical in stock.
Maksimum olarak stok/sicil sadece temel işlemler için kullanılan kimyasalları değil, aynı zamanda bu bölümün amaç ve kapsamında belirtilen
temel olmayan işlemler-bir diğer ifadeyle temizlik, bakım vs.- için kullanılan kimyasalları da
temsil eder.
At maximum the inventory/register does not only
account for the chemicals used for the core processes, but also for the chemicals used for the
non-core processes mentioned under the purpose of this chapter, i.e. cleaning, maintenance
etc.
4.1.1.3 Yasaklanmış Kimyasallar, RSL
Banned Chemicals, RSL
Ek D OEKO-TEX®'in STeP sertifikalı tesislerindeki üretim proseslerinde kullanımı yasaklanmış
olan tüm maddelerin kapsamlı bir listesini içerir.
Kimyasallar stoku ve MSDS ya da imalatçı tarafından sunulan diğer kimyasal bilgileri Ek D ile
karşılaştırılarak kontrol edilmelidir.Üretilen ürünler bitmiş ürünlerin nihai olarak satılacağı ülkenin yasal gerekliliklerine uygun olmalıdır. Çeşitli
kuruluşlar hangi kimyasalların hangi ülkelerde
düzenlendiği konusunda bilgi toplamaktadır.
Bunlar listeler şeklinde sunulur. Bu listeler ayrıca
potansiyel olarak tehlikeli maddelerin tanımlanması için vazgeçilmez bir kaynak olup, Ek E'de
belirtilmektedir. Ek E ayrıca çeşitli markalar ve
perakendeciler için kısıtlanmış maddelerin listesini sunar.
Annex D contains a comprehensive list of all
substances which are banned for production
processes in STeP by OEKO-TEX® certified facilities. The inventory of chemicals and MSDS or
any other chemical information provided by the
manufacturer need to be checked against Annex
D. Produced articles need to be compliant with
the legal requirements of the country where the
finished articles are to be finally sold. Various organisations are compiling information about
which chemicals are regulated in which countries. These are presented in form of lists. These
lists are also a valuable source for identifying
potentially hazardous substances and are mentioned in Annex E. Annex E also provides lists of
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
18
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
restricted substances for various brands and retailers.
Üretilen üründe bir yasal gereklilikte belirtilen ya
da RSL’de listelenen bir yasaklanmış kimyasalın
varlığının kesinlikle ilgili maddenin üretimde kasıtlı olarak kullanımının sonucu olmasının gerekmediğini belirtmekte fayda vardır. Bu tür kimyasallar istenmeyen safsızlık, dengeleyici ajan ya
da hatta kasten kullanılan bir kimyasalın bozunma ürünü olarak meydana gelmemelidir. Bu
bağlamdaki en iyi belgelendirilmiş örnek çoğu ülkede analiz esnasında karsinojenik aril aminlere
bölünen belirli azo boyar maddelerin yasal yasağıdır.
It is worthwhile mentioning that the presence of
a banned chemical in the produced article which
is either mentioned in a legal requirement or listed in an RSL might not necessarily be the consequence of intentional use of the corresponding substance in production. Such chemicals
must not occur as an unintended impurity, a stabilising agent or even a degradation product of
the intentionally used chemical. The best documented example in this context is the legal ban
of certain azo-dyestuffs in many countries which
are broken down into carcinogenic aryl amines
during analysis.
OEKO-TEX®'in STeP sertifikalı tesisleri, üretilen
ürünlerin nihai kullanıcıya yönelik herhangi bir
sağlık riski doğurmamasını ve Ek D’de belirtilen
ilgili RSLlerle çelişmemesini sağlamak için tanımlanmış bir stratejiye, ilgili önlemler ve araçlara sahip olmalıdır. OEKO-TEX® Standardı 100 D
uyarınca üretilmiş ürünlerin üçüncü şahıs sertifikasyonu bu gerekliliği karşılamanın etkin ve maliyet etkin bir yoludur.
STeP by OEKO-TEX® certified facilities must
have defined a strategy and the corresponding
measures and tools to ensure that the produced
articles do not pose any health risk to the end
user and are not in conflict with applicable RSLs
mentioned in Annex D. Third-party certification
of the produced articles according to OEKOTEX® Standard 100 is an efficient and cost effective way to meet this requirement.
4.1.1.4 İletişim
Communication
Üretilen ürünler kasten sonraki üretim işlemlerinde uzaklaştırılması gereken maddeler içerdiği ve
bu nedenle aşağıdaki işlemlerin atık suyunda
bulunması gerektiği takdirde, alıcıya en azından
kalitatif olarak iletilmelidir. Bu tesisin uzaklaştırma için bir uygun proses kullanmasını ve sonuçta oluşan atık kolunun uygun arıtma şekli hakkında ayrıca bilgi vermesini sağlar. Kasten eklenen ve daha sonra uzaklaştırılması gereken
maddelere örnekler dokuma öncesinde kullanılan iplik bükme preparatları veya parafin ve haşıl
maddesidir.
If the produced articles intentionally contain substances which need to be removed in subsequent production processes and are therefore to
be found in the waste water of the following processes, they need to be communicated at least
qualitatively to the buyer. This enables the further facility to use an appropriate process for removal and additionally give information about a
favourable way of treatment of the resulting
waste stream. Examples of substances which
are intentionally added and need to be removed
later are spinning preparations or waxes and
sizing agents used prior to weaving.
Ayrıca alıcıya belirli kimyasalların iletilmesine
ilişkin zorunlu yasal gereklilikler de mevcuttur.
Bu örneğin Avrupa Birliği'nde (REACH, bkz: Ek
J)kimyasallar mevzuatında nihai ruhsata aday
olarak listelenen ve üründe % 0.1 w-'den fazla
miktarda bulunan kimyasallar için söz konusu bir
durumdur. Bu Avrupa’da ticaret için ve Avrupa
Birliği'ne ithalatlar için bir yasal gerekliliktir.
There are also mandatory legal requirements for
communicating certain contents of specific
chemicals to the buyer. This is, for example, the
case for chemicals which are listed as candidates for eventual authorisation in the legislation
for chemicals in the European Union (REACH,
see Annex J) and are contained in article in an
amount exceeding 0.1 w-%. This is a legal requirement for business within Europe and for imports into the European Union.
Global olarak, çoğu ülkeye ya da bölgeye göre
farklılık gösteren diğer yönetmelikler ve raporlama gereklilikleri vardır. Tüm bu gereklilikleri karşılamak satıcının görevidir
Globally there are other regulations and reporting requirements, many differing by country or
region. It is the duty of the seller to meet all such
requirements.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
19
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
4.1.1.5 Kimyasalların Tehlike Özellikleri-
Rating of Chemicals Hazard Traits
nin Derecelendirilmesi
Kullanılan kimyasallar bakımından tesisin performansını sistematik olarak artırmak ve ilişkili tehlikeleri azaltmak için öncelikle kritik unsurlar tanımlanmalıdır.
The critical elements first need to be identified in
order to systematically improve the performance
of the facility with respect to the chemicals used
and to reduce the associated hazards
Bu kimyasalların fiziksel etkiler, sağlık etkileri ve
çevresel etkiler bakımından tanımlanmış, iyi yapılandırılmış bilimsel kriterler dizisi karşısında
derecelendirilmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu görevin gerçekleştirilmesinde değerli bilgiler sunabilecek olan çeşitli referans değerler, elektronik
değerlendirme araçları veya kimyasallar için
üçüncü şahıs sertifikasyonları mevcuttur. Bu
araçların ve geniş kabul gören referans değerlerin bazıları bu standarda ekli Ek I ve Ek K'da belirtilmektedir.
This can be done by rating the chemicals
against a defined set of well-established scientific criteria for physical, health and environmental
impacts. Various reference values, electronic
assessment tools or third-party certifications for
chemicals are available which may deliver valuable information for performing this task. Some
of the tools and widely accepted reference values are mentioned in Annex I and Annex K of
this standard.
Tesis kimyasalların derecelendirilmesi işlemini
gerçekleştirdiğinde ve kritik olanları tanımladığında, açıklama sunmalı ve bir risk değerlendirmesi yapmalıdır
Once the facility has carried out a rating of the
chemicals and has identified any critical ones,
should account for and conduct a risk assessment.
4.1.1.6 Tehlike Değerlendirmesi
Hazard Assessment
Tehlike bir kimyasalın yol açabileceği olası etki
(akut, kronik vs.) olarak tanımlanabilir ve risk
tehlike ve maruziyet birleşiminden doğan etkinin
sayısal olasılığıdır. Bu doğrultuda;
Hazard can be defined to be the possible effect
a chemical may cause (acute, chronic, etc.) and
risk is the numerical probability of the effect occurring which results from combining hazard and
exposure. Therefore:
risk = tehlike x maruziyet
risk = hazard x exposure
Tehlike değerlendirmesinin birinci bölümü hem
fabrikanın işletimi hem de üretilen ürünün kullanımı bakımından tüm düzenleme gerekliliklerine
uyumu sağlamaktır.
The first part of a hazard assessment is to ensure compliance with all regulatory requirements
for both the running of the factory and the use of
the resulting product.
Tehlike değerlendirmesinin ikinci bölümü çevrede ya da ürünlerde “güvenli” kriterlerinin üzerindeki konsantrasyonlarda kullanılmayacak ya da
izin verilmeyecek olan kimyasalların Kısıtlanmış
Madde Listesi (Kara liste) analizi ve denetimleri
aracılığıyla doğrulama ile resmikabuldür.
The second part of the hazard assessment is
the formal adoption, with verification through
analysis and audits of a Restricted Substance
List (Blacklist) of chemicals which shall not be
used or allowed in the environment or in products at concentrations above “safe” criteria.
Tehlike değerlendirmenin üçüncü bölümü tanımlama için bir CAS no. ya da EC atayarak ticari
ada sahip kimyasalların bileşenlerinin ya da içeriğinin kimyasal kimliğini elde etmektir.
The third part of the hazard assessment is to obtain the chemical identity of the ingredients or
components of trade-name chemicals, assigning
a CAS no. or EC for identification.
Değerlendirmenin dördüncü bölümü ise optimi- The fourth part of the assessment is to adopt
zasyona ya da daha iyi ve daha az tehlikeli ika- “limit values or criteria limits” for hazardous critemelerinin bulunmasına izin veren kimyasal bile- ria for these chemical ingredients that can allow
şenler için tehlikeli kriterler bakımından “limit de- for optimisation or for finding better, less hazardğerler ya da kriter limitleri” benimsemektir.
ous substitutes.
Değerlendirmenin beşinci bölümü “yeşil kimya- The fifth part of the assessment is to understand
nın” anlamını ve ifadesini anlamak ve sürekli iyi- the meaning and the implication of “green chemleştirme ve daha yeşil ve daha az toksik alterna- istry” and to use this knowledge in combination
tiflerin kullanımına izin vermek amacıyla bu bilgi- with a hazard assessment of ingredients to allow
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
20
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
leri bileşenlerin tehlike değerlendirmesi ile birlikte kullanmaktır.
for continuous improvement and the use of
greener and less toxic alternatives.
4.1.1.7 Risk Değerlendirmesi
Risk Assessment
Bir kimyasal yönetim sistemi bağlamında risk
değerlendirmesi belirli bir kimyasal için spesifik
ve tanımlanmış tehlikeyi ve bu tehlikenin üretimden önce, üretim esnasında ya da üretimden
sonra meydana gelme olasılığını ifade eder.
Prensip olarak, bu fiziksel, sağlıkla ya da çevreyle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın tüm
potansiyel tehlikeleri ifade eder. Örneğin:
A risk assessment in the context of a chemical
management system accounts for a specific and
identified hazard for a given chemical and the
possibility that this hazard can manifest before,
during, or after production. On principle this accounts for all possible hazards, whether they are
physical, health or environment related. For example:
• Bir boya maddesinin bir yasaklanmış aril amin • if a dyestuff has been identified to be based
bazlı olacağı tanımlanmışsa, yasaklanmış azo
on a banned aryl amine, then the risk of failing
boyalar bakımından bir testte başarısız olma
in a test for banned azo-dyes (legal requireriski (çoğu ülkede yasal gereklilik) kabul edilement in many countries) is unacceptably high
mez ölçüde yüksek olup, üretilen madde bu
and the produced article will be of no commertest sonucuna göre hiçbir ticari değere sahip
cial value upon this test result. Conclusion:
olamaz. Varılan Sonuç: Bu boya maddesi üreThis dyestuff cannot be used for production
tim amaçlı kullanılamayacak olup, imha ediland has to be destroyed;
mesi gerekir;
• Bir temizlik ajanı yüksek biyobirikim faktörüne • if a cleaning agent has been identified to have
ve düşük bozunabilirliğe sahip olarak tanıma high bioaccumulation factor and low degradlandığı, ancak kapalı bir sistemde kullanıldığı
ability, but is used in a closed system and is
ve bu işlemden sonra tamamen geri kazanıldıfully recovered and recycled after the process,
ğı ve geri dönüştürüldüğü takdirde, ilişkili çevthen the associated risk of polluting the envire kirletme riski düşük olabilir. Ancak, kapalı
ronment may be low. However, the efficiency
sistemin ve tam geri kazanımın etkinliği belgeof the closed system and the full recovery
lendirilmeli ve kanıtlanmalıdır;
need to be documented and proven;
• Bir apreleme ajanı su organizmaları için son
derece toksik olarak tanımlandığı ve atık su
arıtmasında tamamen ortadan kaldırılamadığı
ve bu nedenle söz konusu apreleme ajanı
çevreye salındığı takdirde, bu apreleme ajanının ikame edilmesi gerekmektedir.
• if a finishing agent has been identified to be
highly toxic for water organisms and cannot
be fully eliminated in waste water treatment
and residues of this finishing agent are therefore released into the environment, then the
finishing agent is due for substitution.
4.1.1.8 Yeşil Kimya
Green Chemistry
Yeşil kimya ilkeleri bir teknik çerçevede kimyasalları geliştiren, üreten, işleyen ve imha eden
tüm tesisler için kılavuz ilkeleri tanımlar ve ekonomi, sağlık ve çevre bakımından kimyasalların
kullanımı ile ilişkili potansiyel olumsuz etkileri sürekli olarak azaltmayı taahhüt etmektedir.
The principles of green chemistry describe
guidelines for all facilities which develop, produce, process and dispose of chemicals in a
technical framework and are committed to continuously reducing possible negative impacts associated with the use of chemicals for economy,
health and environment.
Yeşil kimya aşağıdaki on iki ilkeye dayalıdır Green chemistry is based on the following
(Anastar, P.T.; Warner, J.C. Gren Chemistry: twelve principles (Anastas, P. T.; Warner, J. C.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
21
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Theory and Practice, Oxford University Press: Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford
New York, 1998, syf.30):
University Press: New York, 1998, p.30):
• Önleme
• prevention
• Atom Ekonomisi
• atom Economy
• Daha az Tehlikeli Kimyasal Sentez
• less Hazardous Chemical Syntheses
• Daha Güvenli Kimyasallar tasarlama
• designing Safer Chemicals
• Daha güvenli Çözücüler ve Yardımcı Maddeler
• safer Solvents and Auxiliaries
• Enerji Verimliliği için tasarım
• design for Energy Efficiency
• Yenilenebilir Hammadde kullanımı
• use of Renewable Feedstock
• Türev ürünleri azaltma
• reduce Derivatives
• Kataliz
• catalysis
• Bozunma için tasarım
• design for Degradation
• Kirliliğin Önlenmesi için gerçek zamanlı analiz
• real-time analysis for Pollution Prevention
• Kazaların Önlenmesi için yapısı gereği Daha
Güvenli Kimya
• inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Yeşil kimya ilkeleri doğa ilkesinden türemiş olup, The principles of green chemistry are derived
bir kimyasal yönetim sistemi için en sürdürülebi- from the principle of nature and are believed to
lir ve bütünleşik yaklaşım olduğu düşünülmekte- be the most sustainable and integrated apdir.
proach for a chemical management system.
4.1.2
Kabul Edilen Üçüncü Şahıs Sertifikasyonları
Accepted Third-Party Certifications
Kimyasal Değerlendirme ve Yönetim Sistemleri
ile ilişkili olan, kabul edilen üçüncü şahıs sertifikasyonları Ek C1'de listelenmektedir.
Accepted third-party certifications with relevance
to Chemical Assessment and Management Systems are listed in Annex C1.
Tesis bir üçüncü şahıs sertifikasyon sistemi ile
sertifikalandırıldığı takdirde, sertifika ve geçerlilik
tarihi dahil olmak üzere sertifkasyon işleminin
belgeleri ve kayıtları OEKO-TEX®’ye sunulmalıdır.
If the facility is certified through a third-party certification system, documents and records of the
certification process including certificate and expiration of validity have to be provided to OEKOTEX®.
4.2
Çevre Performansı
Environmental performance
4.2.1
Amaç
Purpose
Tesisin çevre performansı daima değerlendirilmeli ve aşağıdaki ilgi ve hedeflere odaklanmalıdır:
The environmental performance of the facility
shall be considered at all times and should focus
on the following interests and objectives:
• Kimyasalların (ham kimyasallar, yardımcı
maddeler, boyalar, çözücüler, temizleme ve
yağdan arındırma ajanları, makine yağları vs.)
güvenli ve etkin kullanımı ve saklanması
• safe and efficient handling and storage of
chemicals (raw chemicals, auxiliaries, dyes,
solvents, cleaning and degreasing agents,
machine oils, etc.)
• Enerji kaynaklarının kullanımının en aza indirgenmesi, izleme, kontrol ve geri kazanım ve
aynı zamanda yenilenemez kaynakların yasaklanması
• minimisation of energy resources using monitoring, control and recovery, as well as banning of non-renewable resources
• Kaynakların izlenmesi ve kontrolü yoluyla su
kullanımının en aza indirgenmesi
• minimisation of water usage by monitoring
and controlling resources
• Yerel ve ulusal su/atık kalitesi gerekliliklerini
dikkate alarak, etkin arıtma ve geri kazanım
• minimisation of discharge of wastewater containing hazardous substances by using effi-
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
22
yoluyla tehlikeli maddeler içeren atık suyun
boşaltımının en aza indirgenmesi
cient treatment and recovery, taking into consideration local and national water/effluent
quality requirements
• Yerel ve ulusal emisyon limitlerini dikkate alarak hava emisyonlarının kontrol ve en aza indirgenmesi
• control and minimisation of air emissions, taking into consideration local and national emission limits
• Karbon ayak izi/CO² emisyonları – karbon
ayak izinin hesaplanması- basit proses enerji
dağılımının ötesine giden çevre performansının faydalı bir önlemidir.
• carbon footprint/CO² emissions – calculation
of carbon footprint – are a useful measure of
environmental performance which goes beyond a simple process energy breakdown
• Uygulanabildiğinde atıkların yeniden kullanımı
ve geri dönüştürülmesi dahil olmak üzere tüm
atık türlerinin yönetimi ve lisanslı bir tesis tarafından imha edilmeden önce tüm tehlikeli atıkların ayrıştırılması
• management of all types of waste, including
reuse and recycling of waste wherever possible and the separation of all hazardous waste
prior to disposal by a licensed facility
• Tek kullanımlık ambalaj materyalinin en aza
indirgenmesi ve geri dönüştürülen kaynakların
kullanımı dahil olmak üzere yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ambalaj materyallerine doğru eğilim
• minimisation of disposable packaging material
and a tendency towards reusable and recyclable packaging materials, including the use of
recycled sources.
• Veri bütünlüğü ve veri yönetimi: Çevre performansı, iyi veri toplama, veri yönetimi ve raporlama sistemleri olmaksızın ölçülemez. Bu değişikliği ölçmek için kritik öneme sahiptir;
• data integrity and data management: Environmental performance cannot be measured
without good data collection, data management and reporting systems. This is of critical
importance for measuring change;
• Sulara ve toprağa sızıntılar, kontrolsüz emis- • systems for controlling and preventing inciyonlar ve yangın gibi çevresel etkilere sahip
dents with environmental impact such as spillolayları kontrol etmeye ve önlemeye yönelik
ages into waters and soil, uncontrolled emissistemler. Bu proses kontrol sistemlerini, tehlisions and fire. This includes process control
ke planlarının varlığını ve çalışanların eğitimini
systems, the existence of hazard plans and
içerir;
the training of employees;
• MET (Mevcut En İyi Teknoloji) pratik olarak
uygulanabildiğinde kullanılmalıdır
• BAT should be used wherever practically possible
4.2.2
Water
Su
Su mümkün olduğunca etkin şekilde kullanıla- Water is to be used as efficiently as possible.
caktır. Bireysel ünite proseslerinin veri toplama Data collection and management of individual
ve yönetimi ve tesisin su tüketimi ölçülmeli ve su unit processes and water consumption of the fatüketiminin belgelendirilmesi ve değerlendirilme- cility has to be measured and the organisational
si için organizasyonel gereklilikler oluşturulmalı- requirements for the documentation and evaluadır. Ayrı içme ve işleme suyu sistemleri bulun- tion of water consumption should be created.
malıdır.
Separate drinking and process water systems
should exist.
4.2.3
Atık su
Wastewater
Atık su arıtmaya ilişkin yerel ve ulusal yasal gereklilikler karşılanmalıdır. Tekstil üretim proseslerinin atık suyu fabrikanın mülkiyetinde bulunabilecek (doğrudan tahliye)ya da bir belediye arıtma tesisinin bir parçası olarak işletilebilecek (dolaylı tahliye) bir arıtma tesisinde arıtılmalıdır.
Doğrudan tahliyeye sahip tesislerin limit değeri
ve puanı için Ek G 1’e bakınız; dolaylı tahliyeye
sahip tesislerin limit değeri ve puanı için Ek G
Yayın / Edition 01/2013
The local and national legal requirements for
wastewater treatment have to be fulfilled. The
wastewater of textile production processes has
to be treated in a purification plant (direct discharge), which can be owned by the factory or
be operated as part of a municipal purification
plant (indirect discharge). Limit value and grading for facilities with direct discharge see Annex
G 1; for facilities with indirect discharge see An-
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
23
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
2’ye bakınız. Her halükarda, bir tesis için yerel
ya da ulusal yasal gereklilikler OEKO-TEX®'in
STeP kriterlerinden daha sıkı ise bu yasal gereklilikler uygulanmalıdır.
nex G 2. In all cases, legal requirements must
take precedent if the local or national legal requirements for a facility are more stringent than
the STeP by OEKO-TEX® criteria.
Atık su arıtma tesisinin işlevselliği, tasarımı ve
işletimi sağlanmalıdır. Veriler mevcut olmalı ve
dış test, bağımsız yetkili şirketler ya da devlet
düzenleme kurumu tarafından düzenleyici veya
şirket içi test ve denetim programı yoluyla doğrulanmalı ve incelenmelidir. Yasal ve/veya kabul
edilmiş gerekliliklere uyumun açık göstergeleri
belirgin olmalıdır. Herhangi bir yasal gereklilik
bulunmadığı takdirde, “İyi İmalat uygulaması” ilkeleri gözetilmelidir ve STeP standardının ölçütleri dikkate alınmalıdır.
Functionality, design and operation of the waste
water treatment plant must be ensured. Data
have to be available and have to be verified and
reviewed by external testing, independent authorised companies or a regulatory government
authority by means of a regulatory or internal
testing and auditing program. Clear indications
of compliance with legal and/or agreed requirements have to be evident. If no legal requirements exist, the principles of “Good Manufacturing practice” should be observed and the benchmarks of the STeP standard have to be considered.
Atık su boşaltım miktarını hedeflemek ve azaltmak ve daha düşük toksisite ile atık su kalitesini
iyileştirmek amacıyla bir yıllık inceleme ve bir
resmi proses olmalıdır. İyi bir örnek ZDHS’ye
(Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı) odaklanmak olacaktır. Üretime ilişkin olarak üretilen atık
su miktarını azaltmak için ispatlanmış delil dikkate alınmalıdır. Su ekstraksiyon/kullanım ve atık
suyun arıtılmasına ilişkin olarak bir maliyet dengesi yıllık olarak oluşturulmalı ve belgelendirilmelidir. Bu üretim verimliliğini iyileştirmenin kritik
bir parçası olarak su kullanımını ölçmek için sistemlerin mevcut olması gerektiğini ifade eder.
There should be an annual review and a formal
process for targeting and reducing wastewater
discharge volume and for improving wastewater
quality with lower toxicity. A good example
would be to focus on ZDHC (Zero Discharge of
Hazardous Chemicals). Demonstrated evidence
to reduce the amount of wastewater produced in
relation to production should be taken into consideration. A cost balance for water
extraction/use and treatment of wastewater
should be generated annually and documented.
This implies that systems should be in place to
measure water usage as a critical part of improving production efficiency.
Limit değerlerin aşılmasına yol açan hatalı koşulları gidermek için düzeltici önlemler derhal
başlatılmalı ve kalite yönetim ilkelerine göre belgelendirilmelidir.
Corrective action to remedy faulty conditions
leading to exceeding of limit values have to be
initiated immediately and documented following
the principles of quality management.
4.2.4
Air
Hava
Hava emisyonlarına yol açan ısıtma tesisleri ve
üretim makineleri tanımlanmalı ve konumlandırılmalıdır. İşletim ve hava emisyonları için yasal
gereklilikler karşılanmalı ve belgelendirilmelidir.
Bu standarda ve/veya yasal gerekliliklere uyum
bir bağımsız yetkili laboratuar/test kurumu tarafından dış test ve mümkünse şirket içi testler yoluyla kanıtlanmalıdır. Bacalar, havalandırma delikleri ve ekstraksiyon sistemleri üzerinde mümkün olduğunda kirlilik azaltma cihazları kullanılmalıdır. Kirlilik azaltma cihazları ve kirlilik önleme/atık azaltma/kimyasal ikame gibi hava emisyonlarını azaltmak için alınan tüm önlemler bir
yönetim tarafından tanımlı hedefin bir parçası olmalıdır.
Heating plants and production machines which
cause air emissions have to be identified and located. Legal requirements for operation and air
emissions must be fulfilled and documented.
Compliance with this standard and/or the legal
requirements has to be demonstrated through
external testing by an independent authorised
laboratory/testing body and, if possible, by internal tests. Pollution reduction devices on smokestacks, vents and extraction systems should be
used whenever possible. All measures which
are taken to reduce air emissions, such as pollution reduction devices and pollution prevention/
waste minimisation/chemical substitution, should
be part of a management defined objective.
Atık yakılmasına sadece yanmamış hidrokarbonların, halojen bileşiklerin ve ağır metallerin
Incineration of waste is only allowed in plants
which have suitable emission controls for the reduction of unburned hydrocarbons, dioxins, halogen compounds and heavy metals.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
24
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
azaltılması için uygun emisyon kontrollerine sahip tesislerde izin verilir.
Isıl değer 50 MW’yi aştığı takdirde elektrik veya
buhar üretim tesislerinde CO, SO2 ve NOx parametrelerinin sürekli emisyon ölçümleri gerekir.
Continuous emission measurements of the parameters CO, SO2 and NOx at power or steam
generating plants are necessary if the thermal
value exceeds 50 MW.
Doğrudan ya da dolaylı hava emisyonlarına yol
açan üretim makineleri ve cihazları izlenmeli ve
emisyonlar tercihen filtre edilmeli ya da yıkanmalıdır, böylece ulusal yasal gerekliliklere uygun
hale gelirler. Koku emisyonlarının yeri tayin edilmeli ve mümkünse azaltılmalıdır.
Production machines and devices which cause
direct or indirect air emissions should be monitored and the emissions preferably filtered or
washed so they are in compliance with national
legal requirements. Odour emissions need to be
located and reduced if possible.
Limit değerlerin aşılmasına yol açan hatalı koşullara ilişkin düzeltici eylem derhal başlatılmalı
ve belgelendirilmelidir.
Corrective action on faulty conditions leading to
exceeding of limiting values has to be initiated
immediately and documented.
Pişirme tesislerinin ve buhar tesislerinin egzoz
havası aşağıdaki parametrelere göre değerlendirilecektir:
The exhaust air of firing plants and steam plants
will be evaluated according to the following parameters:
CO (Karbon monoksit)
CO (carbon monoxide)
Konvansiyonel katı, sıvı ve gazlar bakımından 2
MW’yi aşan ısıl değere sahip tesislere ilişkin CO
emisyon seviyeleri için Ek G3'e bakınız.
Levels for emission of CO regarding plants with
a thermal value exceeding 2 MW for conventional solid, liquid and gaseous fuels see Annex G
3.
Toz
Dust
10 MW’nin üzerindeki tüm pişirme fırınlarına ilişkin toz emisyonu seviyeleri için Ek G4’e bakınız.
Levels for dust emission regarding all firings
above 10 MW see Annex G 4.
SO2 (kükürt dioksit)
SO2 (sulphur dioxide)
Konvansiyonel katı, sıvı ve gaz yakıtlar için 2
MW ile 50 MW arasında ısıl değere sahip tesislere ve >50 MW ısıl değere sahip tesislere ilişkin
SO2 emisyonu seviyeleri için Ek G 5’e bakınız.
Levels for emission of SO2 regarding plants with
a thermal value between 2 MW and 50 MW for
conventional solid, liquid and gaseous fuels as
well as for plants with a thermal value > 50 MW
see Annex G 5.
NOx
NOx
Azot dioksit (NO2) olarak hesaplanan konvansiyonel katı, sıvı ve gaz yakıtlar bakımından
>2MW ısıl değere sahip tesislere ilişkin NOx
(azot monoksit+azot dioksit) emisyonu sevileri
için Ek G 6’ya bakınız.
Levels for emission of NOx (nitrogen monoxide
+ nitrogen dioxide) regarding plants with a thermal value >2 MW for conventional solid, liquid
and gaseous fuels calculated as nitrogen dioxide (NO2) see Annex G 6.
4.2.5
Carbon Footprint / CO² - emissions
Karbon Ayak izi / CO² - emisyonları
Tesisin karbon ayak izinin değerlendirilmesine
ilişkin bir sistem belgelendirilmeli ve hedefler tanımlanmalıdır. Öz sistemleri ya da dış sistemlerle hesaplanan enerji kaynakları değerlendirmede daha yüksek dereceye yol açar. CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik bir proje planlanmalı
ve belgelendirilmelidir. Ayak izine/CO2 emisyonlarına ilişkin yıllık azalma sorumlu yönetimin bir
hedefi olmalıdır. Tesisin ayak izine ilişkin bir sertifika daha yüksek dereceye yol açacaktır.
Yayın / Edition 01/2013
A system for assessment of the carbon footprint
of the facility should be documented and objectives have to be defined. Energy resources calculated with own or external systems lead to a
higher rating in the assessment. A project to reduce CO2 emissions should be planned and
documented. An annual reduction regarding
footprint/CO2 emissions should be an objective
of the responsible management. A certificate regarding the footprint of the facility will lead to a
higher rating.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
25
4.2.6
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Enerji (kaynaklar ve tüketim)
Energy (resources and consumption)
Kullanılan enerjiden optimum seviyede faydalanılmalıdır. Bu gerekliliğe uymak için, her bir bağımsız prosese ilişkin enerji kullanımının izlenmesi amacıyla tüm tesis bakımından enerji kullanımı belirli aralıklarla izlenmelidir. Enerji kullanımı hem su hem de tekstil üretimi ile ilişkilendirilerek spesifik enerji gereksinimleri hesaplanabilir. Bu faydalı bir verimlilik göstergesi olabilir.
The energy used must be utilised optimally. In
order to comply with this requirement, energy
usage must be monitored regularly for the entire
facility with the objective of monitoring the energy use for each individual process. Specific energy requirements can be calculated by relating
energy use to both water and textile production.
This can be a useful indicator of efficiency.
Enerji tüketiminin azaltılması hedef ise, enerji tasarrufu daha iyi süreç kontrolü ya da enerji geri
kazanımı (örneğin tesisler-ısının yeniden kullanımı, çoklu bölmeli soğutma döngüleri, ısı değişimi
vs.) yoluyla sağlanabilir.
If a decrease of energy consumption is an objective, energy saving can be achieved by better
process control or through energy recovery (e.g.
plants - heat reuse, multi-section cooling cycles,
heat exchange, etc.).
Ayrıca daha düşük çevresel etkiye/karbon ayak
izine sahip alternatif enerji kaynaklarının kullanımına özen gösterilmelidir.
Consideration also needs to be given to the use
of alternative energy sources with a lower environmental impact/carbon footprint.
4.2.7
Pruduction waste / waste management
Üretim atığı/atık yönetimi
Tüm üretim atığının türü, kategorisi ve miktarı
kaydedilmeli ve belgelendirilmelidir. İmha uygulamaları belgelendirilmelidir. Potansiyel alternatif
imha şekilleri dahil olmak üzere imha maliyetleri
ile kullanım maliyetlerine ilişkin bir bütçe hazırlanmalıdır.
Type, category and quantity of all production
waste should be recorded and documented. The
disposal practices have to be documented. A
balance of disposal costs and utilisation costs,
including possible alternative ways of disposal,
has to be prepared.
Üretim atığının bir yerinde çöp sahasında imhasından, tesis sahalarında yakılmasından ve katı
ve sıvı atıkların doğal su kaynaklarına aktarılmasından (temizlenmiş atık suya uygulanmaz) daima kaçınılmalıdır. Atığın geri dönüştürülmesi,
atığın tedarikçiler tarafından geri alınması ve atığın yeniden kullanım amacıyla (amaç bilinmelidir) diğer tesislere aktarılması tercih edilir.
Disposal of production waste in an on-site landfill, incineration at facility sites and transfer of
solid and liquid waste into natural bodies of water (not applicable to cleaned wastewater) has to
be avoided at all times. Recycling of waste,
waste taken back by suppliers and transfer of
waste to other facilities for reuse (purpose
should be known) is preferred.
Örneğin haşıllama banyolarından, ön arıtmadan,
boyama ve apreleme banyolarından elde edilen
kalıntılar ve aynı zamanda baskılama ve kaplama macunları toplanmalıdır ve yeniden kullanılmalıdır ya da yasal, güvenli ve etik bir şekilde
imha edilmelidir.
Residues from e.g. sizing baths, pre-treatment,
dyeing and finishing baths as well as printing
and coating pastes should be collected and either reused or disposed of in a legal, safe and
ethical manner.
Tekstil atığı içeren tehlikeli maddeler ayrı olarak
toplanmalı, belgelendirilmeli ve de yasal ve etik
bir şekilde imha edilmelidir. Tehlikeli ve tehlikeli
olmayan üretim atıkları belirtilen alanlara toplanmalı ve türüne göre (örneğin kağıt, karton, tekstil
atığı, plastik(ler), genel atık, demir vs.) ayrılmalıdır. Tehlikeli maddelerin imhası özel atık olarak
kaydedilmeli ve adlandırılmalıdır. Yağlama ajanlarının ve makine yağlarının tedarikçiye iadesine
ilişkin geri dönüştürme prosedürlerine uyulmalıdır.
Textile waste containing hazardous substances
should be collected separately, documented and
disposed of in a legal and ethical manner. Production waste, hazardous and non-hazardous,
has to be collected in designated areas and sorted by type (e.g. paper, cardboard, textile waste,
plastic(s), general waste, iron, etc.). Disposal of
hazardous substances has to be recorded and
designated as special waste. Recycling procedures for returning lubricating agents and machine oils to the supplier should be followed.
Tüm atıkları azaltmaya veya ortadan kaldırmaya
yönelik bir geri dönüşüm programı uygulanmalı
ve belgelendirilmelidir.
A recycling programme to reduce or eliminate all
waste should be implemented and documented.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
26
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Atık azaltımının, atığın yeniden kullanımı ve geri
dönüştürülmesinin ilerlemesi en az yılda bir kez
incelenmeli ve atık miktarındaki azalmaya yönelik kanıt bir hedef olmalıdır. Sürdürülebilirlik, imha/arıtma yöntemleri bakımından atık yönetim
yüklenicilerinin değerlendirilmesi tercih edilir ve
yükleniciler mümkünse belirli aralıklarla denetlenmelidir. Bu çabaların sonuçları iletilmelidir.
The improvement of waste reduction, reuse and
recycling of waste has to be reviewed at least
once per year and evidence for reduction of the
quantity of waste should be an objective. An
evaluation of waste management contractors in
terms of sustainability, disposal/treatment methods should be preferred and the contractors
should be audited regularly if possible. The results of these efforts should be communicated.
4.2.8
Handling and Storage of Chemicals, Auxiliaries, Dyes, Solvents, Cleaning and Degreasing Agents, Machine Oils, etc.
Kimyasalların, Yardımcı Maddelerin, Boyaların, Çözücülerin, Temizleme ve Yağdan Arındırma
Ajanlarının, Makine Yağlarının vs.
Kullanımı ve Saklanması
Tesis tüm kimyasal maddelerin güvenli ve emniyetli bir şekilde, bu amaç için özel olarak tasarlanmış odalarda ya da alanlarda saklandığını
kanıtlayabilmelidir. Temizleme ajanları, yağdan
arındırma ajanları ve makine yağları dahil kimyasal maddeler yasal gereklilikler uyarınca işlenmeli ve kullanılmalıdır ve tüm konteynırlar ve dolum istasyonları doğru uyarı işaretleri ve koruyucu önlemlerle işaretlenmelidir. Her bir kimyasal
maddeye ilişkin bilgiler MSDS formatında mevcut olmalıdır. Çalışanlara da bu kimyasalların işlenmesi ve kullanımına ilişkin eğitim verilmelidir.
Eğitim kayıtları tutulmalıdır.
The facility should be able to demonstrate that
all chemical substances are stored safely and
securely in rooms or areas specifically designed
for the purpose. Chemical substances, including
cleaning agents, degreasing agents and machine oils, should be handled and used according to legal requirements and all containers and
filling stations should be marked with the correct
warning symbols and protective measures. Information on each chemical substance should
be available in the form of a MSDS. Employees
should also be provided with relevant training in
the handling and use of these chemicals. Training records should be maintained.
4.2.9
Packaging and transportation
Ambalajlama ve Nakliye
Ambalaj kullanımı azaltılmalı ve mümkünse önlenmelidir. İç kullanım için ambalajın geri dönüşümü ve yeniden kullanımı teşvik edilmeli ve iç
kullanım amaçlı tek kullanımlık ambalajdan kaçınılmalıdır.
The use of packaging should be minimized and
avoided wherever possible. Recycling and reuse
of packaging for internal handling is encouraged
and disposable packaging for internal handling
should be avoided.
Kullanılan ambalaj materyallerinin miktarı kaydedilmelidir. Ambalaj materyali atığının nasıl imha
edildiği düzenlenmeli ve tanımlanmalıdır.
The quantity of packaging materials used has to
be recorded. How the waste of packaging material is disposed of should be regulated and defined.
Yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ya da
tedarikçiye iade edilebilir ambalaj sistemleri satın alma uygulamalarında tercih edilmelidir. Geri
dönüştürülen ambalaj materyalinin kullanımı bunun bir parçası olmalıdır.
Packaging systems which are reusable, recyclable or returnable to the supplier should be preferred in purchasing practices. The use of recycled packaging material should be part of this.
Nakliye lojistiğini yöneterek (örneğin düşük etkili
nakliye şekillerine öncelik vermek) genel sürdürülebilirlik etkilerini azaltmak için hedefler ve
programlar sunulmalı ve belgelendirilmelidir.
Objectives and programmes should be introduced to reduce overall sustainability impacts by
managing transportation logistics (e.g. prioritising low impact transportation modes) and documented.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
27
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
4.2.10 Çevresel etkiye sahip istenmeyen
olayların önlenmesi
Prevention of unintended incidences with
environmental impact
Güvenlik sistemleri tüm üretim ve nakliye adımları boyunca kazaların, çevresel etkilerin ve istenmeyen sonuçların önlenmesi için uygun teknoloji ve prosesler içerecektir.
Safety systems shall incorporate appropriate
technology and processes for the prevention of
accidents, environmental impacts and unintentional consequences along all steps of production and transportation.
Tüm olaylar ya da durumlar gelecekte olayların
önlenmesi için olayın etkilerinin, temel sebeplerinin ve nedenlerinin artı düzeltici ve önleyici önlemlerin belgelendirilmesiyle tamamen belgelendirilmelidir. Yüksek risk alanlarında ya da durumlarında, yeterli müdahaleyi sağlamak için bir felaket acil durum planı geliştirilmelidir. Güvenlik
cihazlarının ve makinelerinin kontrolleri ve bakımı gibi tehlikenin önlenmesine ilişkin rutin ve
olağanüstü durumlar için organizasyonel önlemler ve acil durum planları belgelendirilmelidir.
All incidences or occurrences should be documented thoroughly, documenting impacts, root
causes and reasons for the incident plus corrective and preventative actions for avoiding incidents in the future. In areas or situations of high
risk, a disaster contingency plan should be developed to ensure adequate response. Organisational measures and contingency plans for
routine and for extraordinary situations regarding prevention of danger, such as checks and
maintenance of safety devices and machinery,
have to be documented
Tüm kimyasal ve kirlilik olayları ile ilgilenen özel
bir tesis acil müdahale ekibi atanmalı ve belirli
aralıklarla eğitime tabi tutulmalıdır. Tehlikeli
maddeleri ortadan kaldırmaya ya da azaltmaya
ilişkin hedefler- tesiste ZDHC’ye (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı) odak ile- belgelendirilmelidir.
A dedicated facility emergency response team,
which deals with all chemical and pollution incidents, should be assigned and trained regularly.
Objectives in relation to eliminating or reducing
hazardous substances – with a focus on ZDHC
(Zero Discharge of Hazardous Chemicals) at the
facility – should be documented.
4.2.11 Kabul Edilen Üçüncü Şahıs Sertifikasyonları
Accepted Third-Party Certifications
Çevre performansına ilişkin kabul edilen üçüncü
şahıs sertifikasyonları Ek C2’de belirtilmektedir.
Accepted third-party certifications with relevance
to environmental performance are listed in Annex C2.
Tesis bir üçüncü şahıs sertifikasyon sistemi ile
sertifikalandırıldığı takdirde, sertifika ve geçerlilik
tarihi dahil olmak üzere sertifikasyon işleminin
belgeleri ve kayıtları OEKO-TEX®’ye sunulmalıdır.
If the facility is certified through a third-party certification system, documents and records of the
certification process including certificate and expiration of validity have to be provided to OEKOTEX®.
4.3
Çevre Yönetimi
Environmental Management
4.3.1
Amaç
Purpose
Çevre yönetim sistemi (ÇYS) bir tesisin çevre
politikasının önemli bir parçası olup, “kontrol altında" olduğu ve çevre performansının sürdürülebilirliğe doğru ilerlediği yönünde yönetimin bir
beyanını yansıtmalıdır.
The environmental management system (EMS)
is an important part of the environmental policy
of a facility and should reflect a declaration by
the management that it is “in control” and improving its environmental performance toward
sustainability.
Tesis kuruluşun faaliyetleri çevresel etkisi belirlenen çevre politikası ve ilgili hedefler ve amaçlarla uyum içinde olacak şekilde bir ÇYS düzenlemeli ve sürdürmelidir.
The facility has to arrange and maintain an EMS
in such a way that the environmental impact of
the activities of the organisation are in harmony
with the set environmental policy and the corresponding objectives and goals.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
28
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Minimum olarak, etkin bir ÇYS aşağıda belirtilenlere yöneliktir:
At a minimum, an effective EMS addresses:
• Kuruluşun çevre politikası artı söz konusu po- • the environmental policy of the organisation
litikaların hedeflerinin gerçekleştirilmesine yöplus management directives and activities tonelik yönetim direktifleri ve faaliyetleri- su, atık
wards achieving the objectives of such polisu, hava emisyonları, malzemeler, katı atık vs.
cies, including organisational activities in the
alanlarında organizasyonel faaliyetler dahil.
areas of water, wastewater, air emissions,
materials, solid waste, etc.
• Tesise uygulanabilir yasamaya ilişkin, resmi
ve diğer izinlerin ve düzenlemelerin bir resmi
listesi ve derlemesi,
• a formal list and compilation of all legislative,
governmental and other permits and regulations which apply to the facility
• Başlangıç karşılaştırmalı çevre değerlendirmesinin sonuçları,
• the results of an initial benchmarking environmental assessment.
• Sonuçların şirket içi ve dış iletimine ilişkin resmi yöntemler ve süreçlerle çevresel değerlendirme ve denetimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin resmi program,
• a formal schedule for performing environmental assessments and audits, with formal methods and processes for internal and external
communication of outcomes
• Çevre performansının sürekli iyileştirilmesine
yönelik boşluklar ve amaçlanan yollar
• the gaps and intended paths towards continual improvement of environmental performance
• Hem rutin üretim için hem de şirket içi ve dış
performans bakımından çevre yönetim sistemlerinin ayrıntılı açıklaması (programlar ve sorumluluklarla ayrıntılı önlemler)
• the detailed description of environmental management systems (detailed measures with
schedules and responsibilities) both for routine production and in response to internal
and external performance audits
• Çevre yönetim sistemleri ve işletim kılavuzu • environmental management systems and op( hedefler, programlar ve çevresel hedefler ve
erational manual (drawing up an environmenfaaliyetlerde bir çevre politikası oluşturma),
tal policy with goals, programmes and environmental objectives and activities).
• çevresel hedefler bakımından organizasyonel
gerekliliklerin ve kabiliyetlerin oluşturulması ve
yönetimi,
• creation and maintenance of organisational
requirements and capabilities for the environmental objectives
• personele, sorumluluklara, bütçeler, uyuma
vs. ilişkin olarak kuruluşun üst yönetimine
doğrudan raporlama yapan atanmış bir sorumlu çevre müdürü ya da eşdeğeri (örneğin
Çevre Komiseri, çalışanların eğitimi)
• a designated responsible environmental manager or equivalent who reports directly to the
senior management of the organisation regarding personnel, responsibilities, budgets,
compliance, etc. (e.g. Environment Commissioner, training of the employee)
• kuruluş genelinde açıkça tanımlanmış operasyonel kontrol hatları.
• clearly defined lines of operational control
within the organisation.
4.3.2
Environmental Policy
Çevre Politikası
Bir çevre yönetim sisteminin sunulması ya da iyileştirilmesine yönelik ilk adım çevre performansı
bakımından bir organizasyonel sorumluluk ve
yönetim yapısının beyanıdır. Bu beyan tesisin
çevre performansının faaliyetler, üretim, ürünler
ve performans bakımından iyileştirilmesine yönelik bir öz taahhüt içerir.
The first step towards the introduction or improvement of an environmental management
system is a declaration of organisational responsibility and management structure for environmental performance. This declaration contains a
self-commitment for improvement of the environmental performance of the facility in its activities,
production, products and performance.
Çevre politikası aşağıda belirtilenleri sağlayacak
şekilde tanımlanmalı ve belgelendirilmelidir:
The environmental policy has to be defined and
documented ensuring that it
• Faaliyetlere, ürünlere ve hizmetlere ve bunların çevresel etkilerine ilişkin olması;
• is relevant to the activities, products and services, and their environmental effects;
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
29
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
• tesisin taahhüt ettiği yasal gerekliliklerin yanı
sıra tüm düzenleme yükümlülükleri ve diğer
yükümlülükleri karşılamaya yönelik bir taahhüt
içermesi ve
• includes a commitment to meet all regulatory
and other obligations in addition to legal requirements that the facility has undertaken;
and
• Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi/en aza
indirgenmesi ve sürdürülebilir gelişme odaklı
olması.
• is oriented towards the prevention/minimisation of adverse environmental effects and towards sustainable development.
Önemli çevresel etkiye sahip çevresel unsurlar Environmental aspects with significant environdüzenli, düzensiz durumlar ve de kaza/acil du- mental impact have to be determined for regurumlar için belirlenmelidir.
lar, irregular and accident/emergency situations.
4.3.3
Kanunlar ve Yönetmelikler
Laws and Regulations
Tayin edilmiş bir sorumlu şahıs (örneğin çevre
koruma komiseri) ya da bir dış danışmanın adı
belirtilmelidir. Sorumlu şahıs çevreye ilişkin tüm
hususlar için irtibat noktası olmalı ve bu kanunların ve yönetmeliklerin içeriğini anlamalıdır. Sorumlu şahıs bu kanunlara ve yönetmeliklere
uyum sağlayan faaliyetleri yönetir.
A designated responsible party (e.g. environmental protection commissioner) or an external
consultant have to be named. The responsible
party has to be the point of contact for all matters pertaining to the environment and has to
understand the content of these laws and regulations. The responsible party directs activities
that ensure compliance with such laws and regulations.
4.3.4
Environmental Objectives
Çevresel Hedefler
Tesis ilgili çevresel hedefleri ve bunlardan çıkarılmış amaçları belirlemek için prosedürlere sahip olmalıdır.
The facility has to have procedures to specify
relevant environmental objectives and derived
goals.
Tesisin çevresel amaçları yazılı olarak öngörülmeli ve şirket içinde ve/veya dışarıda yayınlanmalıdır. Amaçların ve ilgili başarıların kaydı belgelendirilmelidir.
The environmental goals of the facility have to
be laid down in writing and published internally
and/or externally. This record of goals and achievements should be documented.
Hedefler çevre politikası ile tutarlı olmalıdır.
The objectives have to be consistent with the
environmental policy.
Mümkün olduğu ölçüde, bu hedefler çevre performansının sürekli iyileştirilmesine yönelik bir
belirli süreye sahip, kantitatif , gerçekçi bir taahhüt sunmalıdır.
As far as possible, the objectives have to
present a quantitative, realistic commitment with
a fixed time period for the constant improvement
of environmental performance.
Hedefler ve amaçlar düzenleme gerekliliklerinin
yerine getirilmesinin ötesine geçmelidir. çevre
performansına ilişkin düzenleme gerekliliklerinin
üstünde ya da ötesinde performans tesislerin
yerine ve tesisin ticari gereksinimlerine dayalı
olarak değerlendirilmelidir.
The objectives and goals should exceed the fulfillment of the regulatory requirements. Performance above and beyond regulatory requirements
of environmental performance should be considered based on the location of the facilities and
the commercial requirements of the facility.
4.3.5
Environmental management program
Çevre yönetim programı
Programlarla ve sorumluluklarla ayrıntılı önlemler çevre yönetim programının bir parçasını oluşturmalıdır. Bunlar çevre performansının geliştirilmesine çevreseye dönük hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik yaklaşımı tanımlar.
Detailed measures with schedules and responsibilities have to form part of the environmental
management program. They describe the environmental performance and approach towards
development and achievement of the environmental goals.
Belirlenmiş çevresel gerekliliklerin yerine getirildiğinin doğrulanması ve bunların belgelendirilmesi süreçleri açıklanmalıdır.
The processes for the verification of fulfilment
regarding set environmental requirements and
their documentation have to be described.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
30
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Çevre yönetim programının yerine getirilmesi
için gerçekleştirilmesi gereken ölçütler ve ölçümler mevcut olmalıdır. Yerine getirememeye ya da
uygunsuzluğa ilişkin zaman, yer, ölçüm hassasiyeti, ölçütler, belirlenmiş noktalar ve ölçümler
ayarlanmalıdır. Sürdürülebilirliğe yönelik güncellemelerin mevcut tesislerin amacı olması gerektiği unutulmamalıdır.
Benchmarks and measurements have to be in
place to be accomplished for fulfillment of the
environmental management program. Time,
place, measuring precision, benchmarks set
points and measures of non-fulfilment or nonconformity have to be set. It should be recognised that upgrades towards sustainability
should be the goal for existing facilities.
Ancak, tesis yapısı gereği sürdürülebilirlik amacı
içeren yeni projelerin ve yeni gelişmelerin yönetimine ilişkin özel programlara sahip olmalıdır:
However, the facility has to have special programmes for the management of new projects
and new developments which inherently contain
the goal of sustainability:
4.3.6
Environmental management manual
Çevre yönetim el kitabı
Gerçekleştirilen eylemlerin ve önlemlerin yeterli
belgelendirilmesi başarılı bir ÇYS için temel gerekliliktir.
Sufficient documentation of performed actions
and measures is an essential requirement for a
successful EMS.
Çevre yönetim el kitabına hızlı ve yapılandırılmış
erişim gerçekleştirmek için, kolayca anlaşılacak
ve tesisin günlük işlemlerinde kullanılacak unsurlar halinde düzenlenmelidir.
To achieve quick and structured access to the
environmental management manual, it should
be organised into elements to be easily understood and used in the daily operations of the facility.
Bu el kitabı çevre politikasını ve aynı zamanda
hedefleri, amaçları ve programları ele almalıdır.
This manual has to address the environmental
policy as well as objectives, goals and programmes.
Bu el kitabı ana rolleri ve sorumlulukları belge- The manual has to document key roles and relendirmelidir.
sponsibilities.
Bu el kitabı ilgili belgelere ilişkin yeterli atıflar
sunmalıdır.
The manual has to deliver sufficient references
to the pertinent documentation.
Tesis bu belgelerin kontrolü için aşağıda belirtilenleri sağlayan prosedürlere sahip olmalıdır:
The facility has to have procedures for the control of these documents, ensuring:
• Uygun personel tarafından sistematik ve dü- • systematic and regular review and authorisazenli inceleme ve yetkilendirme
tion by appropriate staff members
• Belge kontrolüne ilişkin bir prosedür (KYS • a procedure for document control (may be
kapsamında yer alabilir – OEKO-TEX®'in
covered in QMS – to be aligned with STeP by
STeP standardı ile uyumlu hale getirilecektir)
OEKO-TEX®)
• tüm ilgili yerlerde, özellikle çevresel etki faaliyetleri için kullanılabilirlik
• availability at all relevant locations, particularly
for activities with environmental impact
• tesisin çevresel etkiye sahip tüm ünite faaliyetlerini ele alan prosedürler.
• procedures which address all unit activities of
the facility with environmental impact.
Düzenli koşulların yanı sıra, el kitabı ya da belgeler düzensiz işletim koşullarını, kazaları ve
acil durumları dikkate almalı ve ilgili spesifik çevresel bilgiler ve talimatlar içermelidir.
In addition to regular conditions, the manual or
documentation also have to consider irregular
operating conditions, accidents and emergency
situations and contain corresponding specific
environmental information and instructions.
Tesis ÇYS’den elde edilen gerekliliklere uygunluğu kanıtlayan bir kayıt tutma sistemi tutmalıdır.
The facility has to have a record keeping system
which proves compliance with the requirements
from the EMS.
Kayıtlar okunaklı olmalı ve ÇYS’de ele alındığı The records have to be legible and refer to all
şekliyle tesisin tüm faaliyetlerine ve ürünlerine activities and products of the facility as adatıfta bulunmalıdır.
dressed by the EMS.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
31
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Tesis, tesis içinde ve dışarıda etkilenen taraflara The facility has to have procedures for accessiilişkin kayıtlara erişilebilirlik için prosedürlere sa- bility of the records for affected parties inside
hip olmalı ve kayıtlara ilişkin zarar ve ziyan kar- and outside the facility and has to take care
şısında özen göstermelidir.
against loss and damage of records.
Saklama süresi belirlenmeli ve belgelendirilmelidir. BelgelerOEKO-TEX®'in STeP işaretinin kulanım süresi boyunca, ancak en az 3 yıl süreyle
saklanmalıdır.
The duration of storage is to be determined and
documented. The documents have to be kept for
the duration of the use of the STeP by OEKOTEX® mark, but at least for 3 years.
4.3.7
Operational Controls
Operasyonel Kontroller
Tesis çevresel sonuçları olan ve çevre politikasıyla ilişkili olan işlevleri, faaliyetleri ve süreçleri
tanımlamalıdır.
The facility has to identify functions, activities
and processes which have environmental consequences and are relevant to the environmental policy.
Tesis ÇYS’yi içeren ve aşağıdaki koşullar altın- The facility has to have an operational plan that
da uygulanabilen bir faaliyet planına sahip olma- includes the EMS and can be executed under
lıdır. Bu aşağıda belirtilenleri gerektirir:
the following conditions. This requires:
• Çalışanlar ve taşeronlar için çevre politikasına
istinaden faaliyetler için belgelendirilmiş çalışma talimatları
• documented work instructions for activities
with reference to the environmental policy for
employees and subcontractors
• Politika gerekliliklerine uyum sağlamak için satın alım ve anlaşmalı faaliyetleri ele alan prosedürler
• procedures dealing with procurement and
contracted activities to ensure compliance
with policy requirements
• ilgili proses özelliklerinin (etkin akışlar, atık imhası) denetimi ve kontrolü
• supervision and control of relevant process
characteristics (effluent streams, waste disposal)
• planlanan proseslerin ve ekipmanın onayı
• approval of planned processes and equipment
• Yazılı belgelerde performans kriterlerini oluşturma.
• establishing performance criteria in written
documents.
4.3.7.1 Doğrulama, ölçüm ve test
Verification, measurement and testing
Kuruluş ÇYS’nin amaçlarının ve sorumluluklarının karşılanmasına ilişkin ekipmanın, proseslerin
ve personelin performansının denetlenmesi ve
doğrulanması bakımından prosedürlere sahip olmalıdır. Söz konusu performans denetimlerinin
sonuçlarına ilişkin kayıtlar oluşturmaya ve tutmaya yönelik belirtilen gereklilikler mevcut olmalıdır. Her bir ilgili faaliyet ya da alan bakımından,
kuruluş aşağıda belirtilenleri belirtmeli ve belgelendirmelidir:
The organisation has to have procedures for auditing and verification of the performance of
equipment, processes and personnel with regard to meeting the goals and responsibilities of
the EMS. Specified requirements for establishing and maintaining records of the results of
such performance audits have to be in place.
For each relevant activity or area, the organisation has to specify and document:
• alınacak doğrulama bilgileri
• the verification information to be obtained
• Kullanılacak doğrulama prosedürleri
• the verification procedures to be used
• Olumlu ve olumsuz sonuçlar bakımından ölçüm kriterleri;
• measurement criteria for positive and negative
results;
• Çalışma bozukluğuna ilişkin önceki doğrulama
bilgilerinin geçerliliğinin değerlendirmesi.
• evaluation of the validity of previous verification information on malfunctioning.
4.3.7.2 Uygunsuzluk ve düzeltici önlem
Non-compliance and corrective action
Tesis tanımlanan gerekliliklere uygunsuzluk ya
da uyulmamasına ilişkin araştırma ve düzeltici
önlemler bakımından prosedürlerin tanıtılmasına
The facility has to define responsibilities and authorities for the introduction of the procedures
for the investigation and corrective actions for
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
32
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
ilişkin sorumlulukları ve yetkileri tanımlamalıdır.
Yönetim temsilcisi ile birlikte ilgili önlemden sorumlu yönetim görevi aşağıda belirtilenleri yapmak zorundadır:
non-conformance or non-compliance with defined requirements. The management function
responsible for the respective action along with
the management representative have to:
• uygunsuzluk (yönetmelikler) ya da uymama
(yasal gereklilikler) bakımından temel nedeni
belirlemek
• determine the root cause for non-conformance (regulations) or non-compliance (legal
requirements)
• belgelendirilmiş prosedürlerin tadil edilmesinin
gerekip gerekmediğine karar vermek
• decide whether documented
should be amended
• Karşılaşılan risklere uygun bir eylem planı
oluşturmak
• draw up a plan of action appropriate to the
risks encountered
• Önleyici faaliyetlere ilişkin etkin kontroller uygulamak
• apply effective controls for preventive actions
• düzeltici önlemden elde edilen prosedürlerdeki değişiklikleri kaydetmek
• record any changes in procedures resulting
from corrective action
• Uygunsuzluk olayını, sonraki kararları ve çevre yönetim sistemine ilişkin değişiklikleri kaydetmek.
• record the occurrence of non-compliance, the
subsequent decisions and any changes to the
environmental management system.
4.3.8
Organization and Personnel
Organizasyon ve Personel
4.3.8.1 Sorumlu kişinin Yetkilendirilmesi
procedures
Authorisation of a Responsible Party
Tesis ÇYS gerekliliklerinin karşılanmasını sağla- The facility has to appoint a responsible party
maya yetkili ve bundan sorumlu olan sorumlu ki- who has the authority and responsibility to enşi atamalıdır.
sure that the requirements of the EMS are fulfilled.
Tesis şirket içi doğrulama için prosedürler tanımlamalı ve gerekli eğitilmiş personel ve araçları
sunmalıdır.
The facility has to define the procedures for internal verification and provide the necessary
trained personnel and the means.
4.3.8.2 Yönetim İncelemesi
Management Review
ÇYS sıklıkla ve belirli aralıklarla incelenmelidir.
Bir yönetim sistemi canlı bir sistemdir ve dinamik
olmalıdır.
The EMS has to be reviewed at frequent and
regular intervals. A management system is a living system and should be dynamic.
Sistem ve performansı bir girdi ve çıktı perfor- The system and its performance has to be remansıyla incelenmeli ve aşağıdaki özellikler de- viewed with a input and output approach and the
ğerlendirilmelidir:
following aspects have to be considered:
• Yasal gerekliliklerin yanı sıra tüm düzenleme
yükümlülüklerini ve diğer yükümlülükleri karşılamak
• to meet all regulatory and other obligations in
addition to legal requirements
• Performans, uygunsuzluk
• performance, non-conformity
• Hedefler ve amaçlar (eğilimler dahil)
• objectives and goals (including trends)
• Başlatılan eylemler
• actions raised
• Denetimler
• audits
• Değişiklikler ve iyileştirme gereksinimi
• changes and any need to improve
İncelemelerden elde edilen sonuçların kayıtları
ilgili kararlar ve eylemler dahil olmak üzere tutulmalıdır.
Records of outcomes from the reviews have to
be kept, including decisions and actions.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
33
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
4.3.8.3 Eğitim gereklilikleri
Training requirements
Tesis herkesin aşağıda belirtilenler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak için yükleniciler, tedarikçiler vs. dahil olmak üzere personele eğitim
vermek için prosedürler başlatmalı ve sürdürmelidir:
The facility has to introduce and maintain procedures for training staff members, including contractors, suppliers, etc., to ensure that everyone
is kept informed about:
• Çevre politikasının önemi
• the importance of the environmental policy
• Çevreye ilişkin eylemlerinin potansiyel sonuçları
• potential consequences of their activities for
the environment
• çevre için iyileştirilmiş performansın avantajları
• advantages of improved performance for the
environment
• belirlenmiş prosedürlerden sapmaların sonuçları.
• consequences of deviations from the determined procedures.
Eğitim kayıtları tutulmalı ve erişilebilir olarak muhafaza edilmelidir.
Training records have to be maintained and kept
available.
4.3.9
Communication
İletişim
4.3.9.1 Şirket içi yayın
Internal publication
Bir ÇYS’nin tanıtımı, çevre politikası, çevresel The introduction of an EMS, the environmental
hedefler ve aynı zamanda sonuçta ortaya çıkan policy, the environment objectives as well as the
organizasyonel yapılar tüm şirket içi paydaşlara resulting organisational structures have to be
temin edilmelidir.
made known to all internal stakeholders.
şirket içi iletişimin ve ÇYS’nin ve tesisin beyan
edilmiş amaçlara ve hedeflere yönelik performansının yayınlanmasının tesis genelinde ve
sertifika veren OEKO-TEX® enstitüsüne iletilmesi zorunludur.
It is mandatory that the internal communication
and publication of the EMS and the performance
of the facility with regard to its declared goals
and objectives is communicated throughout the
facility and the certifying OEKO-TEX® institute.
şirket içi rapor aşağıda belirtilenleri içermelidir:
This internal report has to include:
• Faaliyetler, üretim prosesleri, ürünler ve hizmetler
• the activities, production processes, products
and services
• ÇYS’nin, çevre politikasının ve çevresel hedeflerinin ana taslağı
• the main outline of the EMS, the environmental policy and its environmental objectives
• Çevresel hedeflerine özel dikkatle çevre performansı
• the environmental performance, with particular regard to its environmental objectives
• Düzenli inceleme ve raporlama için bir plan
• a schedule for regular review and reporting
• bir yönetim incelemesi
• a management review
4.3.9.2 Dış iletişim
External communication
Kuruluş çevre yönetim politikasına, performansına ve etkilerine ilişkin hususlarda dış paydaşlara
ve ilgili taraflara iletişim için prosedürler hakkında karar vermelidir. Bu söz konusu raporu tüm ilgili taraflara açık hale getirmek için en iyi uygulamadır.
The organisation has to decide about procedures to communicate with external stakeholders and interested parties on matters related to
its environmental management policy, performance and effects. The best practice is to make
such a report publicly available to all interested
parties.
Sürdürülebilirlik esaslı raporlama için kabul edilen bir format GRI'dır (Global Raporlama Girişimi). Dış iletişim veya çevre raporu aşağıda belir-
An accepted format for sustainability-based reporting is the GRI (Global Reporting Initiative).
The external communication or environmental
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
34
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
tilenlerin gerçek ve doğru bir görünümünü sunmalıdır:
report has to provide a true and accurate picture
of:
• Faaliyetler, üretim prosesleri, ürünler ve hizmetler
• the activities, production processes, products
and services
• ÇYS’nin, çevre politikasının ve çevresel he- • the main outline of the EMS, the environmendeflerinin ana taslağı
tal policy and its environmental objectives
• Çevresel hedeflerine özel dikkatle çevre performansı
• the environmental performance, with particular regard to its environmental objectives
• Düzenli inceleme ve raporlama için bir plan
• a schedule for regular review and reporting
Çevre raporu ÇYS’nin kayıtlarına, programlarına, el kitaplarına ve diğer belgelerine dayalı olmalıdır.
The environmental report has to be based on
the records, programmes, manuals and other
documentation of the EMS.
Çevre raporu ÇYS'nin denetimler ve incelemeler
yoluyla etkinliğinin değerlendirmesine dayalı olmalıdır.
The environmental report has to be based on
the evaluation of the efficiency of the EMS
through audits and reviews.
Çevre raporu tesisin tam adını ve adresini içermelidir.
The environmental report has to contain the full
name and the full address of the facility.
Çevre raporu atıfta bulunduğu yerlerin, faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin açıklamasını içermelidir. Rapor hazırlandığı dayanağı belirtmelidir.
The environmental report has to contain the description of the locations, activities, products and
services it refers to. The report has to indicate
the basis on which it was prepared.
4.3.9.3 Halkla İlişkiler
Public Relations
Halkla ilişkiler önlemleri tüm ilgili tarafları (personel, bölge sakinleri, çevre kuruluşları, kurumlar)
operasyonel çevre projeleri ve önlemleri hakkında bilgilendiren önlemlerdir.
Public relations measures are measures that inform all interested parties (staff members, residents, environmental associations, authorities)
about operational environmental projects and
measures.
Gerçekleştirilen önlemlerin türü ve hedef grubu
belgelendirilmelidir.
Type and target group of accomplished measures have to be documented.
4.3.10 Bir çevre yönetim sisteminin uygulanması
Implementation of an environmental management system
Bir ÇYS’nin tam uygulanması çok aşamalı bir
süreçtir. Prensip olarak, bir uygulama aşamasına ve bir iyileştirme aşamasına ayrılır.
The complete implementation of an EMS is a
multi-stage process. In principle, it is separated
into an implementation phase and an improvement phase.
Uygulama aşamasının en önemli amaçları:
The most important goals of the implementation
phase are:
• bir ÇYS'nin başarılı uygulanmasına ilişkin organizasyonel gereklilikler oluşturma (sorumluluk)
• creating organisational requirements for successful implementation of an EMS (responsibility)
• karşılaştırmalı değerlendirmeye ve bir çevresel özellikler matrisinin oluşturulmasına yol
açan çevre performansının mevcut durumu
hakkında bilgi elde etmek için ilk çevresel değerlendirme
• first environmental assessment to acquire
knowledge of the current state of environmental performance resulting in benchmarking
and the creation of an environmental aspects
matrix
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
35
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
• boşluk analizi için veri madenciliği gerçekleştirme
• performing data mining for gap analysis
• gerekli önlemlerin belirlenmesi ve karşılaştırmalı değerlendirmeye dayalı olarak çevresel
amaçların ve planların belirlenmesi
• determination of required measures and setting of environmental goals and plans based
on benchmarking
• dokümantasyonun, el kitaplarının ve çalışma
prosedürlerinin hazırlanmasının başlangıcı
• start of preparation of documentation, manuals and operation procedures.
4.3.10.1 Bir çevresel değerlendirme ger-
Performing an environmental assessment
çekleştirme
Tesis faaliyetlerin, ürünlerin ve performansların
çevresel özelliklerine ilişkin tüm mevzuat, düzenleme gereklilikleri ve diğer politika gerekliliklerinin kaydına ilişkin prosedürlere sahip olmalıdır.
The facility has to have procedures for the registration of all legislative, regulatory and other policy requirements pertaining to the environmental
aspects of the activities, products and performances.
Tesis faaliyetlerinin, ürünlerinin ve performanslarının çevre üzerindeki tüm doğrudan ve dolaylı
etkilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi için
prosedürlere sahip olmalıdır:
The facility has to have procedures for examination and assessment of all direct and indirect influences of their activities, products and performances on the environment:
• düzenli çalışma koşulları altında
• under regular operating conditions
• düzensiz ve istenmeyen çalışma koşulları al- • under irregular and unintentional operating
tında
conditions
• kaza ve acil durumlarda
• in accident and emergency situations.
Kayıt aşağıda belirtilenleri içermelidir:
The record has to contain:
• atmosfere/havaya
emisyonlar
kontrollü
ve
kontrolsüz
• controlled and uncontrolled emissions into the
atmosphere/air
• suya kontrollü ve kontrolsüz atık maddeler
• controlled and uncontrolled effluents into water
• toprağın kontrollü ve kontrolsüz kirliliği
• controlled and uncontrolled contamination of
soil
• katı atık ve diğer atık
• solid waste and other waste
• toprağın, suyun, yakıtların, enerjinin ve diğer
doğal kaynakların kullanımı
• use of land, water, fuels, energy and other
natural resources
• gürültü, toz, koku, titreşim ve ışık
• noise, dust, smell, vibration and light
• ekosistemler ve spesifik çevre alanları için sonuçlar
• consequences for ecosystems and specific
environmental areas
İlk sınavın sonuçları belgelendirilmeli ve karşılaştırmalı değerlendirme için bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
The results of this first examination have to be
documented and have to be subjected to an assessment for benchmarking.
İnceleme diğerlerinin yanı sıra özellikle aşağıdaki hususları içermelidir.
The examination in particular has to include and
fulfil the following points, among other things.
4.3.10.2 Çevre Yönetimine ilişkin Denetim
Environmental Management Audit
Tesis aşağıdakiler için prosedürlere, özellikle bir
denetim planına sahip olmalıdır:
The facility has to have procedures, particularly
an audit plan for:
• ÇYS’nin uygunluğunun tayini
• determination of the suitability of the EMS
• ÇYS’ye ve bunların etkin uygulanmasına istinaden çevre yönetim faaliyetlerinin incelenmesi
• examination of environmental management
activities in reference to the EMS and their effective implementation
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
36
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
• çevre politikasını yerine getirmede ÇYS’nin etkinliğinin incelenmesi
• examination of the efficiency of the EMS in
fulfilling the environmental policy
• denetim planı aşağıda belirtilenlere ilişkin spesifik faaliyetler, alanlar ve yerler içermelidir:
• the audit plan has to contain the specific activities, areas and locations with regard to
Denetim planı çevresel ilgisini ve önceki denetimlerin sonuçlarını dikkate alarak bağımsız faaliyetler ve alanlar için denetim sıklığını tanımlamalıdır.
The audit plan has to define the audit frequency
for individual activities and areas considering the
environmental relevance and the results of earlier audits.
Denetim planı ilgili alanlarda uygulama için sorumluluğu tanımlamalıdır.
The audit plan has to define the responsibility for
implementation in the respective areas.
Denetim planı denetimi gerçekleştiren herhangi
bir personelin yeterliliğini tanımlamalıdır. Bunlar:
The audit plan has to define the qualification of
any personnel performing the audit. They have
to be:
• mümkün olduğu ölçüde denetim tahtındaki faaliyetlerden bağımsız olmalıdır,
• independent of the activities under audit as far
as possible
• ilgili alanda deneyimli olmalıdır
• experienced in the respective field
• gerektiğinde uzmanlar tarafından desteklenmelidir
• supported by specialists, if required
Denetim planı denetimin uygulanmasına ilişkin
kaydı tanımlamalıdır.
The audit plan has to define the record for implementation of the audit.
Denetim planı denetim sonucunun raporlanmasına ilişkin prosedürleri tanımlamalıdır.
The audit plan has to define procedures for reporting of the audit result.
4.3.10.3 Üretim Kayıtları ve risk değerlen-
Production Records and risk assessment
dirmesi
Adlandırma, makinenin yaşı (imalat tarihi, ilk işletmeye alma), olası özel ekolojik riskler ve çalışma tehlikelerine ilişkin beyanlar ile birlikte
mevcut üretim ünitelerini içeren bir liste ya da
veri tabanı tutulmalıdır.
A list or data base has to be kept, containing existing production units with designation, age of
the machine (date of manufacture, initial startup), statements about possible particular ecological risks and work hazards.
4.3.11 Kayıtlar ve risk değerlendirmesi
Records and risk assessment
Kuruluşta kullanılan kimyasal maddelerin ve karışımların listeleri ya da veri tabanları tutulmalıdır. Bunlar tesisin iç ürün adlandırmasını, tam
kimyasal adlandırmayı ve ortalama saklama
miktarına atıfları içermelidir. Olası ekolojik tehlikeler ve sağlık ve güvenliğe ilişkin atıflar da dahil edilmelidir (su tehlikeleri, tutuşma kabiliyeti, H
ve P beyanları, işyeri konsantrasyonları). Tehlikeli maddeler bu doğrultuda sınıflandırılmalıdır.
Tüm kimyasallar için güncel güvenlik veri dosyaları gerekir.
Lists or databases of chemical substances and
mixtures used in the organisation have to be
kept. These should contain the facility’s internal
product designation, the exact chemical designation and references to the average storage
quantity. Possible ecological hazards and references to health and safety should be included
(water hazards, combustibility, H and P statements, workplace concentrations). Dangerous
materials have to be classified accordingly. Current safety data sheets are required for all
chemicals.
4.3.11.1 Su
Water
Su kalitesi tesis tarafından izlenmelidir. Yüksek Water quality should be monitored by the facility.
kalite üretim sağlamak için gerekli gelen suyun Any treatment of incoming water that is necesarıtılması belgelendirilmeli ve ilgili arıtma işlem- sary to ensure high quality production should be
lerinin operasyonel kayıtları tutulmalıdır. Gelen documented and operational records of such
suyun kalitesi değişkense ve istatistiksel kontrol treatments should be retained. If the quality of
dahilinde değilse, gelen suyun tehlikeli bileşen- incoming water is variable and not within statistiYayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
37
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
ler bakımından değerlendirilmesi yapılmalıdır.
Su tüketimi en az yıllık olarak kaydedilmeli ve
belgelendirilmelidir.
cal control, an evaluation of incoming water for
hazardous components should be performed.
The water consumption shall be recorded and
documented at least annually.
4.3.11.2 Atık su
Wastewater
Tahliye yerleri, atık suyolları, su arıtma tesisleri
ve aynı zamanda teslim yerleri tüm tesis için atık
su haritası üzerine kaydedilmelidir. Şehir suyu
arıtma tesisine ve/veya su kaynağına aktarma
noktası sunulmalıdır.
Discharge locations, waste water routes, water
treatment plants as well as delivery locations
have to be recorded on a waste water map for
the entire facility. The point of transfer to the
public water treatment plant and/or body of water should be provided.
Bağımsız proses adımları için atık suyun türü
(yeraltı suyu, yüzey suyu, geri dönüştürülen su)
ile birlikte tahliye yerleri bir proses diyagramına
kaydedilmeli ve belgelendirilmelidir
The discharge locations along with the type of
wastewater (groundwater, surface water, recycled water) for individual process steps should
be recorded and documented in a process diagram.
Tüm atık su için amaç istenmeyen kimyasalların
miktarını, konsantrasyonlarını ve çevreye boşaltılan atık suyun toksisitesini en aza indirmek ve
en önemli amaç olarak sıfır su boşaltımı için çalışmak olmalıdır. Atık su zararlı kimyasallardan
mümkün olduğunca ari olmalıdır ve bu kimyasal
yönetim ve arıtma seçenekleri ile gerçekleştirilmelidir. Toksik maddelerin kaynağında ortadan
kaldırılması tercih edilir.
The goal for all wastewater should be to minimise volume, concentrations of unwanted chemicals and toxicity of wastewater discharged into
the environment and to strive for zero water discharge as an overriding goal. Wastewater
should be as free from harmful chemicals as
possible and this should be accomplished with
chemical management and treatment options.
Elimination of toxic materials at the source is
preferred.
4.3.11.3 Hava
Air
İlgili baca yüksekliği ve çapı ile birlikte dış hava- All single emission sources with separate ducts
ya ayrı kanallarla tüm tek emisyon kaynakları bir to the outside air along with the corresponding
emisyon haritasına kaydedilmeli ve belgelendiril- chimney height and diameter have to be recormelidir. Mevcut egzoz hava ölçümü bulgularına ded and documented on an emission map. Refve limit değerlere atıflar sunulmalıdır
erences to existing exhaust air measurement
findings and limit values should be given.
Ayrıca, üretim adımları ve kontrolsüz, tayin edilmiş emisyonların kaynakları tanımlanmalıdır.
Furthermore, production steps and sources of
uncontrolled, inducted emissions should be
identified.
4.3.11.4 Enerji
Energy
Üretimde enerji tüketimi bir merkezi ekonomik
sorun olup, önemli bir ekolojik unsurdur. Enerjinin duyarlı kullanımı çevreyi kirletmeyen üretim
için zorunludur.
The energy consumption in production is an
central economic issue and an important ecological element. Sensible use of energy is imperative for non-polluting production.
ekonomik enerji kullanımının ilk adımı zayıf noktaların tanımlanması için üniteye özgü ve prosese özgü tüketilen enerji bilançosudur.
The first step to economic energy use is a unitspecific or process-specific balance sheet of the
consumed energy for the identification of weak
points.
Bağımsız enerji türlerinin yıllık miktarları ve maliyet bilançosu sunulmalıdır. İşlenmiş miktarları
içeren bilançolar uygun daha büyük üretim modülleri için ve gerektiğinde ayrıntılı olarak kaydedilecektir.
An annual quantities and cost balance of the individual energy types has to be presented. Balances which contain processed quantities are to
be recorded for appropriate larger production
modules and in detail, if required.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
38
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Önceden kullanılmış enerji tasarrufları seçenekleri bu tek bilançolarda belirtilmelidir.
Already used energy savings options should be
to mentioned in such single balance sheets.
Enerji alternatiflerinin, özellikle fosil olmayan, yenilebilir enerji kaynakları, kullanımı ekolojik olarak güvenli olduğu ölçüde tercih edilir.
The employment of energy alternatives, particularly non-fossil, renewable energy sources
should be preferred, as far as they are ecologically safe.
4.3.11.5 Katı Atık
Solid Waste
Atık ve geriye kalan maddelerin türü, miktarı,
menşei ve imhası belgelendirilmelidir. Olası alternatif imha şekilleri dahil olmak üzere imha
maliyetlerinin ve kullanım maliyetlerinin bilançosu hazırlanmalıdır. Öncelikli ilgi atık oluşturmaktan kaçınmak olmalıdır
Type, quantity, origin and disposal of waste and
remainder materials have to be documented. A
balance of disposal costs and utilisation costs,
including possible alternative ways of disposal,
has to be prepared. The primary concern should
be to avoid generating waste.
Çoğu ülkeler tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıklara ilişkin yönetmeliklere ve tanımlara sahiptir.
Bunlar gözetilmelidir. “sıfır” amacına dayalı olarak iyileştirmeler için planlarla birlikte atık oluşturma ve imha bakımından bir kütle bilançosu ve
muhasebesi olmalıdır.
Most countries have regulations and definitions
of hazardous and non-hazardous waste. These
have to be observed. There should be a mass
balance and accounting for waste generation
and disposal with plans for improvements based
on a goal of “zero”.
4.3.11.6 Ambalajlama ve Nakliye
Packing and Transport
Tüm ambalajlama sadece teknik olarak önlenemediği ölçüde gerçekleştirilmelidir. şirket içi kullanım esnasında tek kullanımlık ambalaj materyalinin kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
All packing should be undertaken only to the
technically unavoidable extent. The use of disposable packaging material during internal handling has to be avoided as far as possible.
Yeniden kullanılabilir ya da geri dönüştürülmüş
materyalden mamul ambalaj sistemleri tercih
edilmelidir.
Packing systems that are reusable or are made
of recycled material should be preferred.
Ambalaj materyallerinin miktarı ve imhası belge- Quantity and disposal of packaging materials
lendirilmelidir.
have to be documented.
4.3.11.7 Ürünler
Products
Doğru madde bileşimi tüm teslim edilen ürünlerin üzerinde ya da beraberindeki belgelerde belirtilmelidir.
The correct material composition has to be indicated on all delivered products or in the accompanying documents.
Ürünlerdeki istenen ve istenmeyen maddelerin
potansiyel zararlı sonuçları (insan ekolojisi) bilinmeli ve proseslerin ve kimyasalların uygun seçimi yoluyla azaltılmalıdır.
The potential harmful consequences of desired
and undesirable substances in the products (human ecology) should be known and reduced
through suitable selection of processes and
chemicals.
4.3.11.8 Teslimat ve Saklama
Delivery and Storage
Tesisin bir saha planı malzemelerin teslim edildiği, saklandığı ve sunulduğu alanları içermelidir.
En önemli yapılar belirtilmelidir.
A site plan of the facility should include the
areas where materials are delivered, stored and
provided. The most important structures have to
be indicated.
Teslim edilen malzemelerin, saklama yerinin ve
tüketim yerinin ve aynı zamanda teslim ve saklama türünün bir listesi ve veri tabanı tutulmalıdır.
A list or database of delivered materials, the
place of delivery, the storage location and the
place of consumption as well as of the type of
delivery and storage also has to be maintained.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
39
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Teslimat ve saklama hakkında yasal talimatlara
uyulmalıdır.
Legal instructions about delivery and storage
have to be followed.
Tehlikeli maddelerin (tanım için Ek J’ye bakınız)
saklama tesisleri kimyasalların çevreye sızmayacağı şekilde tasarlanmalıdır. Kimyasalların
uzaklaştırılması sadece sınırlı ve özel talimat verilmiş bir kişiler grubu için mümkündür. Sadece
teknik olarak ve tamamen gerekli miktarlara üretim alanında izin verilecektir. Söz konusu kimyasalların yer aldığı tüm kaplar ilgili uyarı işaretleri
ve ilk yardım önlemleri (uluslar arası kabul edilmiş piktogramları, tehlike ve önlem beyanlarını
(H&P) kullanarak) ile işaretlenmelidir.
Storing facilities for dangerous chemicals (see
Annex J for definition) have to be designed in
such a way that the chemicals cannot escape into the environment. Removal of chemicals is only to be possible for a limited and specially instructed group of persons. Only the technically
absolutely necessary quantities are to be allowed in the production area. All containers with
such chemicals have to be marked with the corresponding warning signs and first aid measures
(using the internationally acknowledged pictograms, hazard and precaution statements (H &
P).
Ham ürünlerdeki kirletici maddeler nedeniyle potansiyel ekolojik tehlikeler gelen malların denetiminde değerlendirilmelidir.
Potential ecological hazards due to pollutants in
the raw products have to be assessed at incoming goods inspection.
Tedarikçilerin çevresel özellikler altında değerlendirmesi gerçekleştirilmelidir.
An evaluation of the suppliers under environmental aspects has to be carried out.
4.3.12 Kabul Edilen Üçüncü Şahıs Sertifikasyonları
Accepted Third-Party Certifications
Çevre Yönetimim Sistemine ilişkin kabul edilen
üçüncü şahıs sertifikasyonları Ek C3’de belirtilmektedir.
The accepted third party certifications with relevance to Environmental Management Systems
are listed in Annex C3.
Tesis bir üçüncü şahıs sertifikasyon sistemi ile
sertifikalandırıldığı takdirde, sertifika ve geçerlilik
tarihi dahil olmak üzere sertifikasyon işleminin
belgeleri ve kayıtları OEKO-TEX®’ye sunulmalıdır.
If the facility is certified through a third-party certification system, documents and records of the
certification process including certificate and expiration of validity have to be provided to OEKOTEX®.
4.4
Sosyal Sorumluluk
Social Responsibility
4.4.1
Amaç
Purpose
Sosyal sorumluluk modülü aşağıdaki konu başlıklarını kapsar:
The social responsibility module covers the following topics:
• sosyal sorumluluk politikası (aşağıda belirtilenler dahil: hedefler, programlar ve amaçlar;
personel ve sorumluluklar, örneğin yönetim
temsilcisi, personel eğitimi, planlar ve sorumluluklarla ayrıntılı önlemler, çalışma prosedürlerinin dokümantasyonu, sosyal değerlendirmeler gerçekleştirme, şirket içi denetimler ve
değerlendirmeler)
• social responsibility policy (including: targets,
programmes and objectives; personnel and
responsibilities, e.g. management representative, training of staff, detailed measures with
schedules and responsibilities, documentation
of operating procedures, performing social assessments, internal audits and evaluations)
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
40
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
• tesise uygulanabilir tüm mevzuatla ilgili, ulusal
ve diğer gerekliliklere uyum
• compliance with all legislative, national and
other requirements which apply to the facility
• ilgili paydaşlarla iletişim
• communication with relevant stakeholders
• çocuk işçiliğinden kaçınma
• avoiding child labour
• çocuk işçiler için güvenli çalışma ortamı
• safe work environment for juvenile labour
• iş sözleşmeleri
• employment contracts
• ücretler ve sosyal yardımlar
• wages and benefits
• örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık sözleşmeleri
• freedom of association and collective bargaining agreements
• aşağılama ve istismardan kaçınma
• avoiding harassment and abuse
• ayrımcılıktan kaçınma
• avoiding discrimination
• zorla, borç karşılığı, çıraklık sözleşmesi ile ve
hapishanede çalıştırmanın önlenmesi
• avoiding forced, bonded, indentured and prison labour
• yeterli lavabo, yiyecek ve yatakhane temini
• provision of adequate lavatories, food and
dormitories
4.4.2
Genel Konular
General Issues
4.4.3
Sosyal Sorumluluk Yönetim Siste- Social Responsibility Management System
mi
Bir organizasyonel sorumluluk beyanı ve sosyal
özellikler ve çalışma koşulları özelliklerine ilişkin
bir yönetim yapısı bir sosyal sorumluluk yönetim
sistemine doğru ilk adım olmalıdır. Tesis yönetimi sosyal sorumluluk modülünün tüm unsurlarından sorumlu olacak bir sorumlu kişi atamalıdır.
Bu kişi şirket içi denetimlerin, dokümantasyon ve
düzeltici önlemlerin gerçekleştirilmesi yoluyla
risklerin ve sorunların tanımlanması dahil olmak
üzere sosyal sorumluluğa ilişkin tüm hedefler ve
önlemlerden sorumlu olacaktır. şirket içi ve dış
denetimlerin yönetimi ve izlenmesi bu sorumluluğun bir parçası olmalıdır. Bu sorumlu kişi tüm
çalışanlar için sosyal sorumluluk hedeflerini kapsayan düzenli eğitimler gerçekleştirmeli ve eğitim kayıtları tutmalıdır. Sosyal sorumluluk yönetim temsilcisi doğrudan tesisin üst düzey yönetimine raporlama yapmalıdır.
A declaration of organisational responsibility and
a management structure for social and working
condition aspects should be the first step towards a social responsibility management system. The facility management has to nominate a
responsible person to be in charge of all aspects
of the social responsibility module. This person
will be accountable for all objectives and measures of social responsibility including the identification of risks and problems by conducting internal audits, documentation and corrective actions. Managing and monitoring internal and external audits have to be part of this responsibility. This person in charge has to conduct regular
training for all employees covering social responsibility objectives and keep training records.
The social responsibility management representative has to report directly to the senior management of the facility.
Yönetim sistemi politikası tanımlanmalı ve belgelendirilmeli ve böylece politikanın sosyal etkileri dahil olmak üzere tesisin faaliyetlerine ve
hizmetlerine ilişkin olması sağlanmalıdır. Tesis
yasal gerekliliklerin yanı sıra tüm düzenleme gerekliliklerini ve diğer gereklilikleri karşılamalıdır.
Olumsuz sosyal etkilerin önlenmesine yönelik olmalıdır. Bir sosyal sorumluluk yönetim sistemi
mevcut uygunluk sistemlerine ya da bir iş ahlakı
tüzüğüne uyumlaştırılabilir olmalıdır. Bu durumda, tesis sosyal sorumluluğu sağlamak için tüm
önlemler, yükümlülükler, hedefler ve prosedürler
dahil olmak üzere bir yazılı politika ve/veya iş
ahlakı oluşturmalıdır. Tesis bir üçüncü şahıs ser-
The management system policy has to be defined and documented ensuring that it is relevant to the activities and services of the facility,
including their social impacts. The facility has to
meet all regulatory and other obligations in addition to legal requirements. It has to be oriented
towards the prevention of adverse social impacts. A social responsibility management system can be aligned to existing compliance systems or a business code of conduct. In this
case, the facility has to create a written policy
and/or a code of conduct including all measures,
obligations, targets and procedures to ensure
social responsibility. If the facility is certified
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
41
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
tifikasyon sistemi ile sertifikalandırıldığı takdirde,
sertifika ve geçerlilik tarihi dahil olmak üzere sertifikasyon işleminin belgeleri ve kayıtları OEKOTEX®’ye sunulmalıdır.
through a third-party certification system, documents and records of the certification process
including certificate and expiration of validity
have to be provided to OEKO-TEX®.
Programlar ve sorumluluklar dahil olmak üzere
ayrıntılı önlemler sosyal sorumluluk yönetim
programının bir parçası olmalıdır. Bunlar amaçların geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine yönelik yaklaşımı açıklar. Belirlenmiş sosyal koşul
ve çalışma koşulu gerekliliklerinin yerine getirildiğinin doğrulanması ve bunların belgelendirilmesine ilişkin süreçler açıklanmalıdır.
Detailed measures including schedules and responsibilities have to be part of the social responsibility management programme. They describe the approach towards development and
achievement of goals. Processes for the verification of fulfilment regarding set social and
working condition requirements and their documentation have to be described.
Sosyal sorumluluk yönetim programının yerine Benchmarks and measurements to be accomgetirilmesine ilişkin gerçekleştirilen ölçütler ve öl- plished for the fulfilment of the social responsiçümler öngörülmelidir. Ölçütler, belirlenmiş nok- bility management programme have to be laid
talar ve yerine getirmeme ya da uygunsuzluk down. Benchmarks, set points and measures of
önlemleri belgelendirilmelidir. Sürdürülebilirliğe non-fulfilment or non-conformity have to be
yönelik iyileştirmelerin mevcut tesislerin amacı documented. It should be recognised that upolması gerektiği unutulmamalıdır. Ancak, tesis grades towards sustainability should be the goal
yapısı gereği sürdürülebilirlik amacını içeren for existing facilities. However, the facility has to
projelerin ve geliştirmelerin yönetimi için özel have special programmes for the management
programlara sahip olmalıdır:
of projects and developments which inherently
contain the goal of sustainability:
• sosyal hedefler gerçekleştirilmeli ve açıkça tanımlanmalıdır;
• social objectives have to be accomplished
and clearly defined;
• hedeflerle ve amaçlarla tutarlılık sağlamak için
proje değişiklikleri ve değişiklik emirleri bakımından resmi prosedürler gerekir ve
• formal procedures for project changes and
change orders to ensure consistency with targets and objectives are necessary; and
• yönetim ilkeleri modern kalite yönetimi ile tu- • management principles should be consistent
tarlı olmalıdır.
with modern quality management
Tesisin sosyal sorumluluk hedefleri yazılı olarak
öngörülmeli ve şirket içinde ve/veya dışarıda yayınlanmalıdır. Amaçların ve ilgili başarıların kaydı belgelendirilmelidir. Amaçlar sosyal politika
ve/veya iş ahlakı ile uyumlu olmalıdır. Tesis sosyal sorumluluk yönetim sisteminden elde edilen
gerekliliklere uygunluğu kanıtlayan bir kayıt tutma sistemine sahip olmalıdır.
The social responsibility targets of the facility
have to be laid down in writing and published internally and/or externally. This record of targets
and achievements should be documented. The
objectives have to be consistent with the social
policy and/or the code of conduct. The facility
has to have a record keeping system which
proves compliance with the requirements from
the social responsibility management system.
Mümkün olduğu ölçüde, bu hedefler sosyal performansın sürekli iyileştirilmesine yönelik bir belirli süreye sahip, kantitatif , gerçekçi ve belirtilmiş taahhüt sunmalıdır. amaçlar ve hedefler düzenleme gerekliliklerini karşılamanın ötesine gitmelidir.
As far as possible, the objectives have to
present a quantitative, realistic and specified
commitment with a fixed time frame for the constant improvement of social performance. Objectives and targets should go beyond meeting
regulatory requirements.
4.4.4
Laws and Regulations
Kanunlar ve Yönetmelikler
Kuruluşun yasal mevcudiyeti ve kanuni işletimi
için dayanak oluşturacak tüm belgelerin derlemesi mevcut olmalı ve daima inceleme için düzenlenmelidir. Kuruluşu etkileyen ulusal, yerel
ve uluslararası kanunların bir listesi mevcut olmalı, düzenlenmeli ve inceleme ve denetim için
hazır olmalıdır.
Yayın / Edition 01/2013
A collection of all documents which form the basis for the legal existence and the lawful operation of the organisation has to be available and
organised for review at all times. A listing of the
relevant national, local and international laws
and regulations impacting the organisation has
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
42
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
to be available and organised, ready for review
and audit.
Tesis kuruluşun işletmelerine uygulanabilir tüm
yerel ve ulusal mevzuat, hükümet gerekliliklerini
ve diğer gereklilikleri bilmelidir ve bunlara erişime sahip olmalı ve bunları anlamalıdır.
The facility has to know all local and national
legislative, governmental and other requirements which apply to operations of the organisation, they have to have access to them and understand them.
Bu aşağıdaki özelliklere sahip yönetmeliklere
uygulanabilir:
This applies to regulations which are:
• tesislerde, nakliye tesislerinde, laboratuarlarda, ofislerde vs. çalışmaya özgü; bir diğer ifadeyle ürünlere ve performanslara özgü operasyonel faaliyetler
• specific for the work at facilities, transport facilities, laboratories, offices, etc., i.e. operational activities specific to the products and
performances
• amaçlanan kullanımı bakımından ürünlere,
mallara, hizmetlere ve performansa özgü
• specific to the products, goods, services and
performance in their intended use
• ilgili sanayi sektörüne özgü ya da
• specific to the respective industry sector or
• kabul edilmiş global sosyal standartlara, kodlara, ilkelere ya da uygunluk sistemlerine dayalı
• based on recognised global social standards,
codes, principles or compliance systems
Sorumlu kişi sosyal sorumluluğa ilişkin tüm hususlar için irtibat noktası olmalı ve bu kanunların
ve yönetmeliklerin içeriğini anlamalıdır. Bu kanunlara ve yönetmeliklere uygunluk sağlamalıdır. Her halükarda, hem yerel (ya da ulusal) yasal gerekliliklere ve OEKO-TEX®'in STeP gerekliliklerine uygunluk sağlanmalıdır.
The responsible person has to be the point of
contact for all matters pertaining to social responsibility and understand the content of these
laws and regulations. They have to ensure compliance with these laws and regulations. In any
case, compliance with both local (or national) legal requirements and the STeP by OEKO-TEX®
requirements has to be ensured.
4.4.5
Stakeholder Relations
Paydaş İlişkileri
Tesis üst yönetim dahil olmak üzere çalışanları
paydaşlarla ilgilenmeye teşvik etmelidir. Bu yerel
veya uluslar arası STK'ların (Sivil Toplum Kuruluşlarının) ve birliklerin ötesine geçmelidir. Bir
paydaş diyalogu çalışanlar gibi kişiler ve tedarikçiler, STK'lar (Sivil Toplum Kuruluşları) ya da yerel siyasi temsilciler gibi kuruluşlar dahil olmak
üzere tesise ilişkin tüm tarafların ihtiyaçlarıyla ve
talepleriyle ilgilenmek için önemli bir araçtır.
The facility has to encourage its employees, including the senior management, to get involved
with their stakeholders. This has to go beyond
local or international NGOs and unions. A stakeholder dialogue is an important instrument to get
involved in the needs and demands of all parties
related to the facility, including individuals such
as workers and organisations such as suppliers,
NGOs or local political representatives.
Tüm paydaş gruplarla diyalog içinde olmak mevcut yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve incelenmesi için bir araç olmalıdır. Tesis tüm değerlendirilen paydaş gruplarla tüm diyalogların ve
iletişimlerin kayıtlarını tutmalıdır.
Being in dialogue with all these stakeholder
groups should be an instrument for developing
and reviewing existing management systems.
The facility should keep records of all dialogues
and communications with all considered stakeholder groups.
4.4.6
Child and Juvenile Labour
Çocuk ve Genç İşçi
Tesis tüm operasyonel faaliyetlerinde ve tedarikçiler ve taşeronları dahil olmak üzere ticari faaliyetlerine ilişkin her bir sektörde çocuk çalıştırmaktan kaçınmalıdır. İşe alım için asgari yaş ILO
no.138 uyarınca 15 yaş olmalıdır ya da yasal asgari yaş daha yüksekse tesis yerel veya ulusal
yasal gerekliliklere uymalıdır.
Yayın / Edition 01/2013
The facility has to avoid child labour in all their
operational activities and in each sector related
to its business activities, including suppliers and
sub-contractors. The minimum age for recruitment has to be 15 years, according to ILO no.
138 or, if the legal minimum age is higher, the
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
43
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
facility has to comply with local or national legal
requirements.
Yasal sorumluluk yaşının altındaki çalışanların
saptanması halinde ve işe alım ve şirket içi denetimler bakımından bir önleme sistemi uygulama için tepkilere, iyileştirme ve iletişime ilişkin bir
yazılı politika oluşturulmalıdır. Yasal sorumluluk
yaşının altında işe alımı destekleme riskinden
kaçınmak amacıyla, işe alım prosedürlerini belirli
aralıklarla iyileştirmek için önleme sistemi kullanılmalıdır.
A written policy has to be introduced concerning
reactions, remediation and communication in
case any underage workers are found and for
implementing a prevention system for recruitment and internal audits. In order to avoid any
risk of supporting underage recruitment, the prevention system should be used to improve recruitment procedures regularly.
Tesis genç işçi çalıştırdığı takdirde, genç işçilerin hazır bulunmasına ve bunlara muameleyi
kapsayan bir yazılı politikaya sahip olmalıdır.
Genç işçi 18 yaşından büyük olmayan ve 15 yaşından küçük olmayanlar olarak tanımlanır. Bu
çalışanlar özel çalışma koşullarıyla korunmalıdır.
Tehlikeli, toksik ve zararlı maddelerle çalışma ve
yüksek riskli alanlarda çalışma dahil olmak üzere genç işçilere yönelik işyeri koşulları kesinlikle
yasaktır. Tesis işin türüne, çalışma saatlerine ve
güvenliğe ilişkin olarak genç işçiler bakımından
tüm yasal gerekliliklere uymalıdır.
If the facility utilises young workers, they have to
hold a written policy covering attendance and
treatment of young workers. Juvenile labour is
defined as not older than 18 and not younger
than 15 years of age. These workers should be
protected by special working conditions. Workplace conditions for juvenile labour including
working with hazardous, toxic and dangerous
materials and working in high risk areas are
strictly prohibited. The facility has to comply with
all legal requirements regarding juvenile labour
with respect to type of work, working hours and
safety.
Tesis tüm yasal gereklilikler için ve genç işçilerin
tüm gereksinimleri ve sosyal yardımlarla ilgilenmek için bir sorumlu kişi sunmalıdır. Bu kişi genç
çalışanlara herhangi bir riski en aza indirmeye
ve sosyal yardımları-örneğin sosyal yardımlaşma programları- artırmaya yönelik tüm önlemlerden sorumludur. Genç işçilere herhangi bir ücret
kesintisi olmaksızın çalışma haftasında uygun
okul süresi tanınmalıdır. Şirket politikası genç işçiler için fazla mesaiyi önlemeli ve yasal çerçeveyi dikkate alarak uygun çalışma saatleri (ulaşım, çalışma saatleri ve okul dahil) sağlamalıdır.
The facility has to provide a responsible person
for all legal requirements and caring for all
needs and benefits of young workers. This person is in charge of all measures to minimise any
risk to young workers and to promote benefits,
e.g. welfare programmes. Young workers have
to have be able to receive appropriate school
time during the working week without any wage
deductions. The company policy has to avoid
overtime for young workers and appropriate
working hours (including transportation, working
hours and school), taking into account the legal
framework.
4.4.7
Wages and Benefits
Ücretler ve Sosyal yardımlar
Tesis tüm çalışanlara işleri için ücret ödemelidir.
En azından asgari ücret ya da sanayi sektörü
ücreti-hangisi daha yüksekse-ödenmelidir. Ücretler ve sosyal yardımlar ücretler, kıdem tazminatları ve sosyal yardımlar bakımından tüm yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmalıdır.
The facility has to pay wages to all employees
for their work. At least the minimum wage or the
industry sector wage has be paid, whichever is
higher. Wages and benefits have to be in compliance with all applicable legal requirements for
wages, severance payments and benefits.
Bu yasal gereklilikler ücret primlerini, fazla mesai, hafta sonlarında ve resmi tatillerde çalışmayı ve izinli günler için ödemeleri içermelidir. OEKO-TEX®'in STeP standardı, tüm tesisleri yerel
gereksinimlere ve gerekliliklere dayalı olarak
tüm temel ihtiyaçları ve masraflarını kapsayan
ücretler ödemeye teşvik eder.
These legal requirements include wage premiums, overtime, working on weekends and during
official holidays and compensations for days off.
STeP by OEKO-TEX® encourage all facilities to
pay wages covering all basic needs and expenses depending on local needs and requirements.
Disiplin amaçlı ücret kesintileri yasaktır. Ücret Wage deductions for disciplinary purposes are
kesintileri sadece ulusal ya da yerel yasal gerek- prohibited. Wage deductions are only accepted
lilikler uyarınca kabul edilir. Her halükarda, tesis in accordance with national or local legal reYayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
44
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
çalışanların kişisel dosyalarında ücret kesintilerinin yazılı bildirimini tutmalıdır.
quirements. In any case, the facility has to keep
a written notice of any wage deductions in the
workers' personal files.
Tesis ıskontolara, asgari ücrete ve sosyal yardıma ve aynı zamanda ücret ödeneklerine ilişkin
ücret ve sosyal yardımlar hakkında bir yazılı politika sunmalıdır. Vardiyalı çalışma ve fazla mesai de bu politika kapsamında yer almalıdır. Ücret makbuzları tüm çalışanlara sunulmalı ve ücretlerin ayrıntılarını, cari ödeme dönemini, fazla
mesai primlerini ve parça başına ücret hesaplamalarını içermelidir.
The facility has to provide a written policy about
wage and benefits regarding deductions, minimum wage and welfare as well as wage benefits. Shift work and overtime also have to be covered by this policy. Pay slips have to be provided to all workers and include details of wages,
the current payment period, overtime premiums
and piece rate calculations.
Ücret ödenekleri, parça başına ücretler ve fazla Regularly training about wage benefits, piece
mesai hesaplaması konusunda belirli aralıklarla rates and overtime calculation are mandatory for
eğitim tüm çalışanlar için zorunludur. Parça ba- all workers. Piece rates have to be defined by
şına ücretler yazılı şirket politikasında gerçekleş- attainable and appropriate targets in the written
tirilebilir ve uygun hedeflerle tanımlanmalıdır. company policy. Social insurance and mandatoSosyal sigorta ve zorunlu vergiler tesis tarafın- ry taxes have to be paid by the facility and disdan ödenmeli ve tüm ödeme makbuzlarında played on all pay slips. Wages have to be paid
gösterilmelidir. Ücretler doğrudan çalışanlara direct to workers by cheque, bank transfer or in
çek, banka havalesi yoluyla ya da benzer şekil- similar ways. This has to happen on a defined
lerde ödenmelidir. Bu tanımlanmış şekilde dü- regular basis and without any delay.
zenli olarak ve gecikme olmaksızın yapılmalıdır.
4.4.8
İstihdam İlişkisi
Employment Relationship
Her bir çalışana yazılı iş sözleşmesi sunulmalıdır. Çalışan orijinal sözleşmesi muhafaza etmeli
ve bunu en geç ilk iş gününde almalıdır. Bu iş
çalışması çalışma süresi, sosyal yardımlar ve
ücret dahil olmak üzere doğru istihdam şartları
ve koşullarını içermelidir. İş sözleşmelerine ilişkin yasal gerekliliklere uyum zorunludur. İşveren
sözleşmenin çalışan tarafından anlaşılmasını
sağlamalıdır.
A written labour contract has to be provided to
each employee. The employee should hold the
original contract and receive it on the first day of
work at the latest. This labour contract has to
contain the accurate terms and conditions of
employment including working time, benefits
and remuneration. Compliance with legal requirements for working contracts is obligatory.
The employer has to ensure that a contract is
understood by the employee.
Tesis işe alım gününde her bir çalışan için bir ki- The facility has to create a personal file for each
şisel dosya oluşturmalıdır.
employee on the day of recruitment.
Tesis terfiler ve mali yardımlar için bir yazılı işe
alma ve fesih politikası ve aynı zamanda bir yazılı politikaya sahip olmalıdır. Bu politika ve yerel
ve ulusal yasal gerekliliklere uyum sağlamak
amacıyla, tesis insan kaynakları personeline veya ilgili personele belirli aralıklarla eğitim vermelidir. İşe alım prosedüründe aracıların kullanımı
yasaktır. İş bulma kurumlarına taşeronlar olarak
muamele edilmeli ve bunlar bu standart uyarınca izlenmelidir.
The facility has to have a written recruitment and
termination policy as well as a written policy for
promotions and financial benefits. To ensure
compliance with this policy and local and national legal requirements, the facility has to train
their human resources staff or related personnel
regularly. The use of brokers in recruitment procedure is prohibited. Recruitment agencies have
to be treated as sub-contractors and monitored
in accordance with this standard.
4.4.9
Freedom of association and collective bargaining
Örgütlenme özgürlüğü ve toplu
pazarlık
Tesis örgütlenme özgürlüğüne ve toplu pazarlık
hakkına ilişkin tüm yerel ya da ulusal uygulanabilir yasal gerekliliklere uymaktadır. Çalışanlar
bir sendika oluşturmak, sendikalara katılmak ve
sendika kurmakta ya da toplu pazarlık konusunYayın / Edition 01/2013
The facility complies with all local or national applicable legal requirements regarding the freedom of association and the right to collective
bargaining. Workers are free to form, join and
organise a union or collective bargaining. The
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
45
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
da özgürdür. Tesis çalışanları çalışanların gereksinimlerini ve önerilerini yönetimin dikkatine
sunmak için sözcü olarak bir çalışan temsilcisini
serbestçe atamaya ve seçmeye teşvik edecek
ve bu konuda destek sunacaktır. Örgütlenme
özgürlüğü ve/veya toplu pazarlık ulusal ya da
yerel kanunla yasaklandığı takdirde, çalışanların
temsilcileri ödenek ve sosyal yardım programları
konusunda üst yönetimle müzakere etmekten
sorumlu olacaktır.
facility has to encourage and support workers to
freely nominate and elect a workers' representative as a spokesman for bringing the employees'
needs and suggestions to the attention of the
management. Where freedom of association
or/and collective bargaining are prohibited by
national or local law, workers' representatives
are responsible for negotiating benefits and welfare programmes with the senior management.
Örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık politikaları,
uygulamalar ve uygulanabilir yasal gereklilikler
hakkında düzenli eğitim tüm çalışanlara verilmelidir. Bir yazılı politika örgütlenme özgürlüğüne,
toplu pazarlık sözleşmelerine ve ilgili yasal gerekliliklere ilişkin tüm önlemleri içermelidir. Sendikalar ve sendika temsilcileri tüm üyelerin işyerlerine erişime sahip olmalıdır.
Regular training about freedom of association,
collective bargaining policies, practices and applicable legal requirements has be provided for
all workers. A written policy has to include all
measures regarding freedom of association, collective bargaining agreements and related legal
regulations. Unions and union representatives
have to have access to all members’ workplaces.
Tesis politikası çalışan temsilcilerini ve aynı zamanda sendika üyelerini ya da toplu pazarlık
sözleşmelerini taahhütleri nedeniyle ayrımcılık,
aşağılama, tehdit ya da misilleme konusu olmaları karşısında korumalıdır.
The facility policy has protect workers' representatives as well as all members of unions or collective bargaining agreements against being a
subject of discrimination, harassment, intimidation or retaliation because of their commitment.
4.4.10 Çalışma Saatleri
Working Hours
Tesis çalışma saatlerine ilişkin tüm ulusal ya da
yerel uygulanabilir yasal gerekliliklere uymalıdır.
Bu kapsamda düzenli çalışma ve fazla mesai,
izinler, ölü sezon çalışması ve tatiller yer alır.
Çalışma süresinin aşılmasını önlemek amacıyla,
7 iş günü içinde en az bir izin günü olması gerekir. Fazla mesai hariç, bir çalışma haftası 48 saati aşmamalıdır.
The facility has to comply with all national or local applicable legal requirements regarding
working hours. This includes regular and overtime work, time off, off-season work and holidays. To avoid exceeding work time it is required to have at least one day off within 7 work
days. Excluding overtime, a work week must not
exceed 48 hours.
Fazla mesai herhangi bir zamanda çalışanlar
için isteğe bağlı ve sadece toplu pazarlık sözleşmesinin bir parçası olmalıdır. İsteğe bağlı fazla
mesai bir prim oranında ödenmelidir ve haftada
12 saati aşmamalıdır. Fazla mesai düzenli ücretin % 125’i oranında ya da yasal gereklilikler veya toplu pazarlık sözleşmeleri-hangisi daha yüksekse- doğrultusunda ödenmelidir.
Overtime has to be voluntary for workers at any
time and only as part of a collective bargaining
agreement. The voluntary overtime has to be
paid at a premium rate and not exceed 12 hours
per week. Overtime has to be paid at 125% of
the regular wage or in line with any legal requirements or collective bargaining agreements,
whichever is higher.
Tesis çalışma saati politikaları, uygulamaları ve
uygulanabilir yasal gereklilikler bakımından çalışanlara ve aynı zamanda yönetim ve kilit personele eğitim vermelidir. Bu eğitimler düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Tesis yasal gereklilikler
bilgisi dahil olmak üzere tüm zaman izleme önlemleri ve kayıtları için bir sorumlu kişi atamalıdır.
The facility has to train workers as well as management and key staff with regard to working
hour policies, practices and applicable legal requirements. These trainings should be held on a
regular basis. The facility has to nominate a responsible person for all measures and records
of time monitoring, including knowledge of legal
requirements.
4.4.11 Taciz ve İstismar
Harassment and Abuse
Tesis işyeri taciz ve istismarına ilişkin tüm ulusal
ya da yerel yasal gerekliliklere uymalıdır. Disiplin
önlemleri olarak fiziksel cezaya ya da ücret ke-
The facility has to comply with all national or local legal requirements regarding workplace harassment and abuse. Neither corporal punish-
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
46
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
sintilerine izin verilmez. fiziksel, psikolojik, sözlü
veya cinsel istismar ve tacizi önlemek için bir yazılı politika oluşturulmalıdır. Bu politika işyerinde,
yatakhanelerde veya tesisin diğer müştemilatında taciz ve istismarı önlemek için bir önleme sistemini kapsamalıdır.
ment nor deductions of wages are allowed as
disciplinary measures. A written policy has to be
introduced to avoid physical, psychological, verbal or sexual abuse and harassment. This policy
also has to cover a prevention system to avoid
harassment and abuse in the workplace, in dormitories or other premises of the facility.
Tacizi ve istismarı iyileştirmek için bir isimsiz şikayet sistemi mevcut olmalı ve çalışanlardan gelen isimsiz şikayetleri incelemek için hazır olacak
güvenilir bir kişi atanmalıdır. Bu tür bir şikayet
amiri her bir cinsiyet için ayrı olarak mevcut olmalıdır.
An anonymous complaint system to remediate
harassment and abuse has to be in place and a
person of trust has to be nominated to be available for reviewing anonymous complaints from
workers. Such an ombudsman has to be available separately for each gender.
İşyerinde taciz ve istismarın önlenmesine ve uygulanabilir yasal gerekliliklere ilişkin eğitim tüm
çalışanlar için düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.
Çalışanlar taciz ve/veya istismara maruz kalmışsa, bir uygulanan destek veya sosyal yardım
programı-örneğin
profesyonel
danışmanlıkmevcut olmalıdır.
Training for the prevention of harassment and
abuse in the workplace and applicable legal requirements has to be conducted for all employees on a regular basis. If workers have suffered
harassment and/or abuse, an implemented assistance or welfare programme has to be in
place, e.g. professional counselling.
4.4.12 Ayrımcılık
Discrimination
Tesis ayrımcılığa ilişkin tüm ulusal ya da bölgesel yasal gerekliliklere uymalıdır.
The facility has to comply with all national or regional legal requirements regarding discrimination.
Tüm çalışanlara eşit muamele edilmeli ve herhangi bir ırk, tabiiyet, engel, din, kast, etnik, cinsiyet, yaş, cinsel eğilim, sendika bağı ya da politik bağ veya diğer kişisel ve fiziksel özelliklere
ilişkin ayrım olmaksızın performans ve becerilere dayalı olarak aynı fırsatlar sunulmalıdır. Tüm
çalışanlara eşit muamele ayrımcı olmayan istihdam, işe alma ve terfi politikasının bir parçası olmalıdır. Bu politika ayrımcılık risklerini tanımlamak ve incelemek için bir izleme sistemi içermelidir. Tesis çalışanın adil, eşit ve yeterli muamele
algısını değerlendirmek için rutin anketler yapmalıdır.
All workers have to be treated equally and the
same opportunities have to be given based on
performance and skills with no discrimination of
race, origin, disability, religion, caste, ethnic,
gender, age, sexual orientation, union or political
affiliation, or any other personal and physical
characteristics. Equal treatment of all employees
has to be part of a non- discriminatory employment, recruitment and promotion policy. This
policy has to include a monitoring system for
identifying and reviewing any risks of discrimination. The facility has to conduct routine surveys
to assess the workers' perception of fair, equal
and satisfactory treatment.
İşe alma sürecinde ve istihdam esnasında hamilelik bakımından tıbbi testler kesinlikle yasaktır.
Medical tests for pregnancy during the recruitment process and during employment are strictly prohibited.
Tesis ayrımcılık karşıtı politikalar ve uygulanabilir yasal gereklilikler bakımından çalışanlara, yöneticilere ve kilit personele düzenli eğitim vermelidir.
The facility has to train workers, managers and
key staff regularly with regard to the anti-discrimination policies and applicable legal requirements.
4.4.13 Zorla, Borç Karşılığı, Çıraklık Sözleşmesi ile ve Hapishanede Çalışma
Forced, Bonded, Indentured and Prison Labour
Tesis zorla, borç karşılığı, çıraklık sözleşmesi ile
ve hapishanede çalışmaya ilişkin tüm yerel ve
ulusal yasal gerekliliklere uymalıdır. Çalışanların
kişisel özgürlüğü bakımından kısıtlanmamaları-
The facility has to comply with all local and national legal requirements regarding forced, bonded, indentured and prison labour. A policy has
to be introduced to ensure that employees are
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
47
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
nı, kendi kimlik kartlarına, çalışma izinlerine ve
seyahat belgelerine sahip ve bunların kontrolünü
elinde bulundurmalarını sağlamak için bir politika sunulmalıdır.
not restricted in their personal freedom and are
in possession or in control of their own identity
cards, work permits and travel documents.
Bu politika işe alımda ve sonraki istihdam süresince depozitoların veya teminat ödemelerinin
tahsilini kesinlikle yasaklamalıdır. Ayrıca insan
kaçakçılığına desteği önlemeli ve çalışanların
makul bildirimde bulunmaları üzerine ceza olmaksızın işten ayrılmalarına izin vermelidir. Çalışanlar çalışma saatleri dışında herhangi bir sınırlama olmaksızın hareket etmekte serbest olmalıdır.
This policy has to strictly prohibit the collection
of deposits or security payments at recruitment
and during further employment. It also has to
prevent any support of human trafficking and allow workers to quit their jobs without penalty
upon giving reasonable notice. Workers have to
be free to move without any restrictions during
non-working hours.
Tesis işe alma sürecinde zorla, borç karşılığı, çı- The facility has to operate with a monitoring sysraklık sözleşmesi ile ve hapishanede çalışmayı tem to prevent any risk of forced, bonded, indenönlemek için bir izleme sistemi ile faaliyet gös- tured and prison labour in the recruitment proctermelidir. Bu aracıların yasaklanmasını içerir.
ess. This includes the prohibition of brokers.
Tesis çalışanlara, yöneticiler ve kilit personele
zorla, borç karşılığı, çıraklık sözleşmesi ile ve
hapishanede çalıştırma ve sözleşmeli çalıştırma
uygulamalarının önlenmesine ve aynı zamanda
yürürlükteki yasal gerekliliklere ilişkin eğitim vermelidir.
The facility has to train workers, managers and
key staff regarding the prevention of forced,
bonded, indentured and prison labour and on
contract labour practices as well as applicable
legal requirements.
4.4.14 Sıhhi tesisat, Yiyecek ve Yatakhaneler
Sanitation, Food and Dormitories
Tesis lavabolara ilişkin tüm yerel ya da ulusal The facility has to comply with all local and nayasal gerekliliklere uymalıdır. Lavabolar bina ve tional legal requirements regarding lavatories.
müştemilatının içinde tüm çalışanlar ve uygula- Lavatories have to be available to all workers innabildiğinde yatakhanelerde yaşayan çalışanlar side the premises and, if applicable, also for emiçin yeterli sayıda ve tüm zamanlarda kullanılabi- ployees living in dormitories, in an adequate
lir olmalıdır. Bunların kullanımı ücretsiz olmalı ve number and at all times. Their use has to be free
tesis bunları temiz ve iyi durumda tutmak için of charge and the facility has to provide staff to
personel temin etmelidir.
keep them clean and well maintained.
Tesis mesai saatleri içinde ve uygulanabildiğinde yatakhanelerde yaşayan çalışanlar için yiyecek temin ettiği takdirde, bu yerel ve ulusal yasal
gerekliliklere uygun olmalıdır. Tesis politikası temiz ve korunmuş yiyecek deposu ve kantinlere
uygulanmalıdır. Sunulan yiyecek çalışanlar için
isteğe bağlı ve yerel koşullarla kıyaslanabilir olmalıdır. Yiyecek temin ediliyorsa, yeterli miktarda ve hijyen koşulları altında olmalıdır. Çalışanlar için daima ücretsiz ve temiz içme suyu mevcut olmalıdır ve su kalitesi şirket tarafından izlenmelidir.
If the facility provides food during working hours
and, if applicable, for employees living in dormitories, this has to comply with all local and national legal requirements. The facility policy has
to apply to clean and maintained food storage
and canteens. The food provided has to be optional for workers and be comparable to local
conditions. If food is provided it has to be available in adequate amounts and under sanitary
conditions. Free and clean drinking water has to
be available for workers at all times and the water quality has to be monitored by the company.
Tesisin yatakhaneleri tüm yerel ve ulusal yasal Dormitories of the facility have to comply with all
gerekliliklere uymalıdır. Bu uyumu izlemek için, local and national legal requirements. To monitesis düzenli hijyen ve bakım değerlendirmeleri tor this compliance, the facility has to perform
gerçekleştirmelidir. Yatakhaneler üretim alanla- regular sanitation and maintenance assessrından, depolar ve antrepolardan ayrı binalarda ments. The dormitories have to be located in
yer almalıdır. Yatakhanelerdeki kişisel alan ye- separate buildings from production areas, stoterli olmalı ve mahremiyete izin vermelidir. Ya- rages and warehouses. The personal space in
takhaneler çalışanlar için isteğe bağlı ve yerel the dormitories has to be adequate and allow
koşullarla kıyaslanabilir olmalıdır.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
48
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
privacy. Dormitories have to be optional for
workers and be comparable to local conditions.
Tesis tarafından bakımlı, güvenli ve temiz lavabolar, yiyecek tesisleri, kantinler ve yatakhaneler
bakımından tüm gereksinimler ve önlemlerle ilgilenmek üzere bir sorumlu kişi atanmalıdır. Bu
sorumlu kişi bu konular hakkında tüm çalışanlar
için irtibat kişisine iletilmelidir ve doğrudan yönetime raporlama yapmalıdır
A responsible person has to be nominated by
the facility to attend to all needs and measures
regarding maintained, safe and clean lavatories,
food facilities, canteens and dormitories. This
person in charge has to be the communicated
contact person for all workers about these issues and directly report to the management.
Lavaboların, yiyecek ve yatakhanelerin tüm ilgili
unsurlarını kapsayan bir politika sunulmalıdır.
Tesis çalışanlara, yöneticilere ve kilit personele
lavabolara, yiyecek ve yatakhanelere ilişkin tesis
politikası hakkında eğitim vermelidir.
A policy has to be introduced covering all relevant aspects of lavatories, food and dormitories.
The facility has to train workers, managers and
key staff regarding the facility policy on lavatories, food and dormitories.
4.4.15 Kabul Edilen Üçüncü Şahıs Sertifikasyonları
Accepted Third-Party Certifications
Sosyal Sorumluluğa ilişkin kabul edilen üçüncü
şahıs sertifikasyonları Ek C4’de belirtilmektedir.
Accepted third-party certifications with relevance
to Social Responsibility are listed in Annex C4.
Tesis bir üçüncü şahıs sertifikasyon sistemi ile
sertifikalandırıldığı takdirde, sertifikalar ve geçerlilik tarihi dahil olmak üzere sertifikasyon işleminin belgeleri ve kayıtları OEKO-TEX®’ye sunulmalıdır.
If the facility is certified through a third-party certification system, documents and records of the
certification process including certificates and
expiration of validity have to be provided to OEKO-TEX®.
4.5
Kalite Yönetim Sistemleri
Quality Management Systems
4.5.1
Amaç
Purpose
Kalite Yönetim sisteminin (KYS) ve iş mükemmeliyeti, risk yönetimi ve kurumsal yönetişim gibi
ek yönetim araçlarının kabulü temel stratejik ticari karardır. Bu unsurların tasarımı ve kapsamı
büyük ölçüde tesisin gereksinimlerine/ilgi alanlarına ilişkindir. Hem ISO 9001 hem de OEKOTEX® bu yönetim sistemlerinin nasıl uyumlaştırılacağına ilişkin herhangi bir özel yöntem öngörmez. Temel sistem en önemli olandır, örneğin
ISO 9001. ISO 9001 sertifikasyonu OEKOTEX®'in STeP sertifikasyonunu almak için zorunlu değildir. Ancak herhangi bir kalite sistemi
ürün kalitesini ve prosesleri korumalıdır ve (zorunlu olarak) yazılı prosedürler olmaksızın işin
tüm alanlarında sürekli iyileşmeyi objektif olarak
ortaya koymalıdır.
The adoption of a Quality Management System
(QMS) and further management tools such as
business excellence, risk management and corporate governance is a basic strategic business
decision. The design and extent of such aspects
are strongly related to the needs/interests of a
facility. Both ISO 9001 and OEKO-TEX® are not
prescribing any specific way of how to adapt
such management systems. The basic system is
the most important, for example ISO 9001. An
ISO 9001 certification is not obligatory in order
to obtain a STeP by OEKO-TEX® certification.
However, any quality system has to maintain
product quality and processes and demonstrate
objectively the continuous improvement in all
fields of the business, without (necessarily) written procedures.
OEKO-TEX®'in STeP standardı, sertifikasyon almak için bir KYS çerçevesi istemektedir. OEKOTEX®'in STeP modülü kalite yönetiminin bant
genişliği bir KYS’den ve risk yönetimi ve kurumsal yönetişim gibi ek unsurlardan oluşur. Bir
KYS temel olarak ISO 9000 standartlar serisinin
veya bir eşdeğer standardın gerekliliklerini karşılamalıdır. Bu tür bir sistemin varlığı (sertifikalı olsun ya da olmasın) OEKO-TEX®'in STeP standardının temel düzeyi için esastır. Bu tür bir sis-
STeP by OEKO-TEX® requires a QMS framework to obtain the certification. The bandwidth of
the STeP by OEKO-TEX® module quality management consists of a QMS and further aspects
such as risk management and corporate governance. A QMS should basically fulfil the requirements of the ISO 9000 series of standards or an
equal standard. The presence of such a system
(certified or not) is a basis for the basic level of
STeP by OEKO-TEX®. Proof of such a system
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
49
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
temin bir sertifikayla kanıtı OEKO-TEX®’nin vali- by means of a certificate will minimise the validasyon ve denetim çalışmalarını en aza indire- dation and audit efforts of OEKO-TEX®.
cektir.
Örneğin ISO 9000 serilerinde açıklandığı şekliyle kalite yönetim sistemleri resmi gereklilikleri
içerir. Aşağıdaki maddeler/paragraflar genel
özelliğe sahiptir ve sunulan ürünlerin türüne ya
da boyutuna bakılmaksızın tüm iş türlerine uyarlanabilir.
Quality management systems, as for instance
described in the ISO 9000 series, contain formal
requirements. The following items/paragraphs
are of generic character and can be adapted
within all types of businesses regardless of type
or size of the products provided.
4.5.2
Management of Quality, Operation and Sustainability Policy and its Objectives
Kalite Yönetimi, Çalışma ve Sürdürülebilirlik Politikası ve Hedefleri
KYS bir yönetim aracı, kalite yönetim amaçlarını
ve hedeflerini gerçekleştirme süreci ve faaliyetlerinin belgelendirilmiş bir açıklamasıdır. Bu
KYS’nin prosedürlerini, uygulamasını, yönetim
ve iletişimini açıklayan dokümantasyon içermelidir. ISO 9001 standardını uygulayan temel sistem dışında, OEKO-TEX® iş mükemmelliği elde
etme sürecini ve aynı zamanda modern yönetim
yaklaşımlarını risk yönetimi ve kurumsal yönetişim kapsamında değerlendirir.
A QMS is a management tool, a documented
description of the process and activities of achieving quality management objectives and targets. This has to include documentation describing the procedures, implementation, maintenance and communication of the QMS. Other
than the basic system implementing the ISO
9001 standard, OEKO-TEX® considers the process of obtaining business excellence as well as
modern management approaches within risk
management and corporate governance.
İşletme en azından bir KYS oluşturmalı, işletmeli
ve yönetmelidir. Bu, kuruluşun faaliyetlerinin belirlenen kalite yönetim politikası ve ilgili hedeflerle uyumlu olmasını sağlayacak bir formatta olmalıdır. ISO 9000 uluslar arası standartlar dizisi
burada entegre KYS platformları için bir model
şablon olarak kabul edilmektedir.
The business has to establish, operate and
maintain at least a QMS. This has to be in a format which causes the activities of the organisation to be in harmony with the determined management of quality policy and the corresponding
objectives. The ISO 9000 series of international
standards are hereby recognised as a model
template for integrated QMS platforms.
Kuruluş etkinliği özellikle işletmenin kaliteye ve
sürdürülebilirliğe ilişkin amaçları kapsamında iyileştirmelidir. Bu amaçla, OEKO-TEX® genel gereklilikler ve kalite el kitabı, belge kontrolü ve kayıtların kontrolü gibi dokümantasyon gerekliliklerine istinaden ISO 9000 gereklilikleri uyarınca
çalışmaktadır.
The organisation should improve effectiveness
in particular within the goals of the business
concerning quality and sustainability. For this
purpose, OEKO-TEX® are working with the requirements of ISO 9001 when it comes to general requirements and documentation requirements such as quality manual, document control
and records control.
4.5.3
Management Responsibility
Yönetim Sorumluluğu
4.5.3.1 Yönetim Taahhüdü
Management Commitment
Üst yönetim bir yönetim sisteminin sorumlulukları ile ilgilenmeyi taahhüt etmiştir. Bu konu başlığı
hakkında açıkça yorum yapmalıdır ve yönetim
sistemlerini geliştirme ve teşvik etme taahhütlerini ortaya koymalıdır:
The top management is committed to deal with
the responsibilities of a management system.
They have to explicitly comment on this topic
and have to show their commitment to the de-
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
50
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
velopment and encouragement of management
systems:
• kalitenin önemini tüm paydaşlara iletmek
• communicating the importance of quality to all
stakeholders
• amaçlar belirleme ve gerçekleştirme
• setting and achieving goals
• sistemleri için bir kalite politikası ve hedefler
belirleme
• setting a quality policy and objectives for their
system
• yeterli kaynak temin etme (örneğin, kişiler, tesisler, ekipman, BT)
• providing adequate resources (e.g. people,
plants, equipment, IT)
• yeterli planlama sağlama
• ensuring adequate planning
• belirli aralıklarla sistem performansını inceleme
• periodically reviewing system performance
4.5.3.2 Müşterilere Odaklanma
Focus on Customers
Yönetim müşteri gereksinimlerini tanımlamalı ve
müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlamalıdır.
The management has to identify customer requirements and aim to improve their satisfaction.
4.5.3.3 Kalite Politikası
Quality Policy
Yönetim ekibi işletme ve kalite politikası sağlamak için yönetim incelemesi bakımından ve aynı
zamanda gerekli kaynakların temini bakımından
yönetmeliklere (yasal düzenlemeler dahil) uyumdan sorumludur. Tesis bir kalite politikası oluşturmalı ve bunu kullanmalıdır. Sürekli iyileştirme
dahil olmak üzere bu kalite sisteminin gerekliliklerini karşılamaya kendilerini adamalıdır. Bu politikanın iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamalıdır.
The management team is responsible for compliance with the regulations (incl. legislative) to
ensure the business and quality policy, for the
management review as well as for the provision
of the required resources. The facility has to
write a quality policy and use it. They have to
commit to meeting the requirements of the quality system, including continuous improvement.
They have to ensure to communicate this policy
and that it is understood.
Üst yönetim bu kalite politikasının;
The senior management has to ensure that the
quality policy:
• yeterli olmasını,
• is adequate
• işletmede sürekli iyileşme ve etkinlik sağlama
taahhüdü olmasını
• is a commitment to obtain constant improvement and effectiveness in the business
• amaçların tanımlanmasını ve değerlendirilmesini mümkün kılacak bir araç olmasını
• is a tool to enable the definition and evaluation of goals
• iletilmesini ve anlaşılmasını
• is communicated and understood
• yeterli olmasını ve ilgili iyileştirmelerin tanımlanmasını/kararlaştırılmasını sağlamalıdır.
• is adequate and that any improvements are
defined/decided
Yönetim ekibi kalite politikasını uygulayabilmek/
uyarlayabilmek amacıyla sistematik planların
oluşturmanın bilincinde olmalıdır. Kalite politikası ölçülebilir kalite amaçlarının ifade edilmesi/
belirtilmesi bakımından bir kılavuzdur.
The management team has to be aware of making systematic plans in order to be able to apply/
adapt the quality policy. The quality policy is a
guideline for the wording/phrasing of measurable quality goals.
4.5.3.4 Kalite için Planlama
Planning for Quality
Yönetim ekibi bu hedeflere ulaşmak için ölçülebilir hedefler ve uygun planlar belirlemelidir.
Planların kuruluşta ilgili yerlerde gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
The management team has to set measurable
objectives and suitable plans for achieving these
objectives. They have to ensure that plans are
achieved at the relevant places in the organisation.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
51
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
4.5.3.5 Sorumluluk ve Yetki
Responsibility and Authority
Yönetim ekibi “kimin ne yaptığını” tanımlamalı
ve iletmelidir ve ilgili sorumluluk ve yetkileri tanımlamalıdır. Bir üst düzey yöneticiye kalite yönetim sistemine ilişkin genel sorumluluk verilmelidir. Etkin şirket içi iletişim yöntemleri mevcut olmalıdır.
The management team has to define and communicate ‘who does what’ and identify responsibilities and authorities. One senior manager
should be given overall responsibility for the
quality system. Effective methods of internal
communication have to be in place.
4.5.3.6 Yönetim İncelemesi
Management Review
KYS sıklıkla ve belirli aralıklarla incelenmelidir.
Bir yönetim sistemi canlı bir sistemdir ve dinamik
olmalıdır.
The QMS has to be reviewed at frequent and
regular intervals. A management system is a living system and should be dynamic.
Sistem ve performansı bir girdi ve çıktı yaklaşımı
ile incelenmelidir ve aşağıdaki unsurlar dikkate
alınmalıdır:
The system and its performance has to be reviewed with a input and output approach and the
following aspects have to be considered:
• müşteri geri bildirimi
• customer feedback
• performans, uygunsuzluk
• performance, non-conformity
• Denetimler
• audits
• alınan önlemler
• actions raised
• değişiklikler ve iyileştirme gereksinimleri
• changes and any need to improve
• hedeflerin eğilimi
• trend of the objectives
• eğilimi düzeltmek için alınması gereken önlemler
• actions to be taken to correct the trend
Kararlar ve eylemler dahil olmak üzere incelemelerin sonuçlarının kayıtları tutulmalıdır.
Records of outcomes from the reviews have to
be kept, including decisions and actions.
4.5.4
Resource Management
Kaynak Yönetimi
Yönetim sistem için hangi kaynakların (insan
kaynakları, finansal kaynaklar ve malzeme kaynakları) gerekli olduğuna, hangi kaynakların uygun işletim ve de kaliteli mal ve hizmetlerle müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli olduğuna
karar vermelidir.
The management has to decide which resources (human, financial and material resources)
are needed for the system, which resources are
generally required for a proper operation and to
enhance customer satisfaction with high quality
goods and services.
Çalışanların becerikli olmasını ve çalışmaları
hizmetlerin/ürünlerin gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını etkileyen çalışanlar içermesini sağlamalıdır. Hangi becerilerin gerekli olduğu kararlaştırılmalı, bunlar temin edilmeli ve korunmalıdır. Personelin uygun eğitimi (hedefler doğrultusunda) alması sağlanmalıdır ve eğitimin/alınan
önlemlerin etkinliği de değerlendirilmelidir. Sistem ve işletim gerekliliklerini karşılamak için hangi alt yapının ve çalışma ortamının gerekli olduğuna karar verilmelidir. Bu sağlanmalı ve korunmalıdır.
They have to ensure that employees are competent and include employees whose work impacts
whether services/products meet requirements. It
has to be decided which skills are required;
these have to be provided and maintained. It
has to be ensured that staff receives the correct
training (in accordance with the objectives) and
the effectiveness of the training/actions taken
has to be evaluated. It has to be decided which
infrastructure and work environment is needed
to meet the requirements of the system and the
operation. These have to be provided and maintained.
4.5.5
Requirements for Products or Services
Ürünler veya Hizmetler bakımından Gereklilikler
Yönetim ekibi yüksek kaliteli ürünler/hizmetler
için gerekli prosesleri planlamalı ve geliştirmelidir. Etkin müşteriyle ilişkili süreçlere sahip olmak
Yayın / Edition 01/2013
The management team has to plan and develop
the processes required for high quality products/
services. They have to know and understand
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
52
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
ve bunların karşılanmasını sağlamak amacıyla
ürünlerine/hizmetlerine hangi gerekliliklerinin uygulanabilir olduğunu bilmeli ve anlamalıdır. İç ve
dış paydaşlarla ve müşterilerle etkin iletişim yolları mevcut olmalıdır.
which requirements apply to their products/services to have effective customer-related processes and ensure that these can be met. Effective
ways to communicate with internal and external
stakeholders and customers have to be in place.
4.5.5.1 Tasarım ve Geliştirme
Design and Development
Ürünleri/hizmetleri tasarlamak ve geliştirmek için
etkin prosesler mevcut olmalıdır. Aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
Effective processes for designing and developing products/services have to be in place. The
following points have to be considered:
• tasarımın/geliştirmenin planlanması
• planning of design/development
• tasarım/oluşturma/geliştirme için hangi girdilerin gerekli olduğunu tanımlama
• definition which inputs are needed to design/
create/develop
• tasarımın/planın çıktının doğrulanmasına olanak tanıyacak şekilde oluşturulması
• creation of the design/plan in a form that allows verification of the output
• tasarımın/planının uygun aşamalarda incelenmesi
• review of the design/plan at suitable stages
• sonucun kararlaştırılmış ve tanımlanmış gereklilikleri karşılamasının sağlanması (doğrulama)
• ensuring that the result meets the agreed and
defined requirements (verification)
• tasarım validasyonu (uygulanabildiğinde)
• validation of the design (where practicable)
• Tasarım aşamasında meydana gelen değişikliklerin yönetimi
• Management of any changes occurring during
the design phase
4.5.5.2 Satın Alma
Purchasing
Hizmetlere ya da ürünlere ilişkin malların, malzemelerin veya hizmetlerin satın alınması, ilgili dış
kaynak kullanımı ya da taşerona verme işlemleri
kontrol edilmelidir. Tüm satın alınan malların/
hizmetlerin tüm belirtilen gereklilikleri karşılaması sağlanmalıdır; tedarikçiler ve tedarik zinciri de
değerlendirilmeli ve izlenmelidir. Tüm gereklilikleri karşılamasını sağlamak amacıyla planlanan
satın alımların bir tanımı yapılmalıdır.
Any purchasing, outsourcing or subcontracting
of goods, materials or services, related to the
services or products has to be controlled. It has
to be ensured that all purchased goods/services
meet all specified requirements and suppliers
and the supply chain has to be assessed and
monitored. There should be a description of
planned purchases to ensure it meets all requirements.
Tedarikçiler sosyal ve çevresel ahlak kurallarının
iyileştirilmesi sürecine dahil edilmelidir.
Suppliers should be involved in the process of
improving social and environmental ethics.
Bu tedarikçilerin izlenmesini ve değerlendirilmesini iyileştirir ve kolaylaştırır.
This improves and facilitates monitoring and
evaluation of suppliers.
4.5.5.3 Yönetim Operasyonları
Managing Operations
Ürünlerin/hizmetlerin temini sonuçlarını kontrol
etmenin etkin şekilleri mevcut olmalıdır.
Effective means of controlling the results of the
provision of products/ services have to be in
place.
Hizmetler/ürünler daima tüm üretim aşamalarında tanımlanmalı ve izlenmelidir (izlenebilirlik).
Fikri mülkiyet ve gizli bilgiler dahil olmak üzere
müşteriler tarafından tedarik edilen herhangi bir
varlığa gerekli özen gösterilmelidir. İyi durumda
kalmalarını sağlamak amacıyla ürünlere/parçalara saklama, teslim vs. esnasında gerekli özen
gösterilmelidir. Üretim proseslerinin ve üretilen
ve/veya satılan ürünlerin daima OEKO-TEX®'in
Services/products always have to be identified
and tracked (traceability) through all stages of
production. Any property supplied by customers,
including intellectual property and confidential
information have to be treated with the required
care. Products/components have to be treated
with the required care during storage, delivery,
etc. to ensure that they remain in good condition. It has to be ensured that production pro-
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
53
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
STeP standardınının koşullarına uygun olması
sağlanmalıdır.
cesses and products manufactured and/or sold
are in conformity with the conditions of the STeP
by OEKO-TEX® standard at all times.
4.5.5.4 Yönetim Ölçüm ve İzleme Ekipma-
Managing Measuring and Monitoring Equipment
nı
Ölçüm esnasında, sonuçların geçerli olması ve
OEKO-TEX®'in STeP standardının gerekliliklerine uyması sağlanmalıdır.
When measuring, it has to be ensured that the
results are valid and conform to the requirements of the STeP by OEKO-TEX® standard.
Bunun için gerekli ekipman ve süreçler tanımlanmalıdır. Uygun ekipman ya da aletler seçilmelidir. Sonuçların doğru olması ve doğru olarak
korunması sağlanmalıdır.
The equipment and processes required for this
have to be identified. Suitable equipment or instruments have to be chosen. It has to be ensured that the results are and remain accurate.
4.5.6
Measurement, Analysis and Improvement
Ölçüm, Analiz ve İyileştirme
Hizmetlerin/ürünlerin tüm ilgili gereklilikleri (tüm
paydaşlar) karşılamasını ve ayrıca iyileştirmeler
içermesini sağlamak için uygun süreçler mevcut
olmalıdır. Amaçlanan sonuçların elde edildiğini
doğrulamak için süreçler ve hizmetler/ürünler
(gerektiği şekliyle) izlenmeli ve ölçülmelidir:
Suitable processes have to be in place to ensure that services/products meet all relevant requirements (all stakeholders) and also include
improvements. Processes and services/products
(as necessary) have to be monitored and measured to verify that the intended results have
been achieved:
• müşterinin memnuniyet algısını izleme
• monitoring the customers' perception of satisfaction
• bir süreç dahil olmak üzere şirket içi sistem • planning and implementation of a suitable prodenetimleri için bir uygun program planlama
gramme for internal system audits, including a
ve uygulama
process
• süreçleri izlemek/ölçmek için uygun yöntemler • ensuring suitable methods for monitoring/
sağlamak (iç ve dış denetimler, süreçler karmeasuring the processes (internal and extermaşıksa yeniden valide edilmelidir)
nal audits, processes have to be revalidated if
they are complex)
• ürünleri/hizmetleri uygun aşamalarda izlemek
ve ölçmek, sadece tüm gereklilikler karşılandığında nihai ürünü serbest bırakmak
• monitoring and measuring of products/services at suitable stages,.. releasing the final only when all requirements have been met
• ekipman ve makinelerin bakımı
• maintenance of equipment and machines
4.5.7
Non-Conformity and Corrective Action
Uygunsuzluk ve Düzeltici Önlem
Uygunsuzluk bir yazılı prosedür dahil olmak üzere uygun yöntemlerle yönetilmelidir. Bilgiler toplanmalı ve analiz edilmelidir, daha sonra sistemin ne kadar iyi çalıştığını ve nasıl iyileştirilebileceğini tayin etmek amacıyla hangi bilgilerin gerekli olduğuna yönelik bir karar alınmalıdır. Bu
veriler toplanmalı, analiz edilmeli ve uygun bir
temel neden analizi ve düzeltici önlem prosedürleri için kullanılmalıdır.
Non-conformity has to be managed in suitable
ways, including a written procedure. Information
has to be collected and analysed, followed by a
decision which information is required in order to
determine how well the system is working and
how it can be improved. These data have to be
collected, analysed and used for a proper root
cause analysis and corrective action procedures.
4.5.8
Continuous Improvements
Sürekli İyileştirmeler
Sistem ve aynı zamanda ürün ve hizmet kalitesi
sürekli olarak iyileştirilmelidir. Uygunsuzluğu gidermek ve tekrarlanmasını önlemek için bir prosedür dahil olmak üzere sistematik bir yaklaşım
gerekir. Potansiyel uygunsuzluğu ya da arızaları
Yayın / Edition 01/2013
The system as well as product and service quality have to be continually improved. A systematic approach for redressing non-conformity and
preventing recurrence is required, including a
procedure. A systematic approach for prevent-
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
54
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
gidermek için bir prosedür dahil olmak üzere sistematik bir yaklaşım gerekir.
ing potential non-conformity or failures is required, including a procedure.
4.5.9
General
Genel
4.5.9.1 Yasal Mevcudiyet
Legal Existence
Tesisin yasal mevcudiyeti ve kanuni işletimi için
dayanak oluşturacak tüm belgelerin derlemesi
mevcut olmalı ve daima inceleme için düzenlenmelidir.
A collection of all documents which form the basis of the legal existence and the lawful operation of the facility has to be available and organised for review at all times.
4.5.9.2 Kanunlar
Laws
Tesis, tesisin tüm faaliyetlerine uygulanabilir tüm
mevzuatla ilgili, resmi ve diğer gereklilikleri bilmeli, bunlara erişim sahibi olmalı ve bunları anlamalıdır. Bu husus aşağıdaki özelliklere sahip
yönetmelikleri etkiler:
The facility has to know all legislative, governmental and other requirements which apply to all
operations of the facility, have access to them
and understand them. This affects regulations
which are:
• tesislerde, nakliye tesislerinde, laboratuarlarda, ofislerde vs. çalışmaya özgü; bir diğer ifadeyle ürünlere ve performanslara özgü operasyonel faaliyetler
• specific to the work at facilities, transport facilities, laboratories, offices, etc., i.e. operational
activities specific to the products and performances
• amaçlanan kullanımı bakımından ürünlere,
mallara, hizmetlere ve performansa özgü
• specific to the products, goods, services and
performance in their intended use
• ilgili sektöre özgü olan
• specific for the respective industry
• kabul edilmiş global çevre ilkelerine dayalı
olan.
• based on recognised global environmental
principles
Kuruluşu etkileyen ulusal, yerel ve uluslararası
kanunların ve yasaların bir listesi mevcut olmalı,
düzenlenmeli ve inceleme ve denetim için hazır
olmalıdır. Ayrıca tesise uygulanabilir yasal gerekliliklerin ötesinde ya da bunlara ilaveten bulunanlar, belirtilmiş ve mevcut olanlar gibi diğer organizasyonel yükümlülükler- örneğin STK'lara
(Sivil Toplum Kuruluşlarına), topluluk örgütlerine
vs. karşı yükümlülükler- gerekir.
A listing of the relevant national, local and international laws and ordinances impacting the organisation has to be available and organised,
ready for review and audit. It is also required
that other organisational obligations, such as
those that exist beyond or in addition to the legal
requirements that apply to the facility, are noted
and available, e.g. obligations to NGOs, community organisations, etc.
4.5.10 Risk Yönetimi
Risk Management
Riskler tetiklendiğinde sorunlara yol açan olaylardır. Risk yönetimi farklı risk türlerini (olumlu ya
da olumsuz olup olmadığına bakılmaksızın hedefler üzerindeki etkisi belirsiz olarak ISO
31000'da tanımlandığı şekliyle) tanımlamak, değerlendirmek ve öncelik sırasına koymak ve daha sonra ölümcül olaylar olasılığını ve/veya etkisini en aza indirmek, izlemek ve kontrol etmek
ya da fırsatların gerçekleşmesini maksimuma çıkarmak amacıyla kaynakların koordine ve ekonomik kullanımını gerçekleştirmek anlamına gelir. İnsan güvenliğini etkilediği takdirde, risk değerlendirmesi konusuna özellikle odaklanılmalı-
Risks are events that cause problems when triggered. Risk management means identifying, assessing and prioritising different types of risks
(as defined in ISO 31000 as the effect of uncertainty on objectives, whether positive or negative) and subsequently making coordinated and
economical use of resources to minimise, monitor and control the chance and/or impact of fatal
incidents or to maximise the realisation of opportunities. There should be a special focus on risk
evaluation if it affects human safety. OEKOTEX® suggest working with the rules of risk processing as follows:
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
55
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
dır. OEKO-TEX® aşağıdaki risk işleme kuralları
ile çalışılmasını önerir:
• tehditleri tanımlama ve karakterize etme
• identifying and characterising threats
• kritik varlıkların spesifik tehditlere hassasiyetini değerlendirme
• assessing the vulnerability of critical assets to
specific threats
• riski belirleme (bir diğer ifadeyle belirli saldırı
türlerinin spesifik varlıklar üzerinde beklenen
olasılığı ve sonuçları)
• determining the risk (i.e. the expected likelihood and consequences of specific types of
attacks on specific assets)
• bu riskleri azaltma yollarını tanımlama
• identifying ways to reduce those risks
• bir stratejiye dayalı risk azaltma önlemlerini
öncelik sırasına koyma
• prioritising risk reduction measures based on
a strategy
4.5.11 Kurumsal Yönetişim
Corporate Governance
Kurumsal yönetişim bir şirketi yönlendiren ve
kontrol eden sistemdir. Bir tesisin paydaşlarıyla
ilişkisinde hesap verebilirliği, adaletliliği ve şeffaflığı sağlamak amacıyla bir yönetim kurulu tarafından kullanılan kurallar ve uygulamalar çerçevesidir. OEKO-TEX® ulusal kurallara ve aynı
zamanda OECD Kurumsal Yönetişim İlkelerine
uyulmasını tavsiye eder.
Corporate governance is the system which directs and controls a company. It is the framework of rules and practices used by a board of
directors to ensure accountability, fairness and
transparency in the relationship of a facility with
its all stakeholders. OEKO-TEX® recommends
to follow the national rules as well as to the
OECD Principles of Corporate Governance.
4.5.12 Kabul Edilen Üçüncü Şahıs Sertifikasyonları
Accepted Third-Party Certifications
Kalite Yönetim Sistemine ilişkin kabul edilen
üçüncü şahıs sertifikasyonları Ek C5’de belirtilmektedir.
Accepted third-party certifications with relevance
to Quality Management Systems are listed in
Annex C5.
Tesis bir üçüncü şahıs sertifikasyon sistemi ile
sertifikalandırıldığı takdirde, sertifika ve geçerlilik
tarihi dahil olmak üzere sertifikasyon işleminin
belgeleri ve kaydı OEKO-TEX®’ye sunulmalıdır.
If the facility is certified through a third-party certification system, documents and record of the
certification process including certificate and expiration of validity have to be provided to OEKOTEX®.
4.6
İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety
4.6.1
Amaç
Purpose
Tesisin iş sağlığı ve güvenliği (OH&S) perfor- The occupational health and safety (OH&S) permansı daima aşağıdaki menfaatlere ve hedefle- formance of the facility has to be considered at
re atıfta bulunarak değerlendirilmelidir:
all times, referring to the following interests and
objectives:
• güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunmak
• providing a safe and healthy work environment
• çalışanları gürültü emisyonundan, toz kirliliğinden ve kimyasal risklerden korumak
• protecting workers from noise emission, dust
pollution and chemical risks
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
56
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
• yeterli aydınlatma koşulları sağlamak
• providing adequate lighting conditions
• çalışanları ısıl stresten koruma
• protecting workers from heat stress
• uygulanabildiğinde sağlık ve güvenliği sağlamak için KKD tedarik etme
• supplying PPE where applicable to sustain
health and safety
• sağlık ve güvenlik tehlikelerini saptamak için
bir sistem kurma
• installing a system to detect health and safety
hazards
• yaralanmaları önlemek için geçici önlemler
oluşturma
• introducing provisional measures to prevent
injuries
• sağlık ve güvenliği sağlamak için işyeri eğitimi
gerçekleştirme
• performing occupational training to sustain
health and safety
• banyolara ve içme suyuna (ILO No.155 ve no.
164 ile tanımlanan) erişim sağlama
• allowing access to bathrooms and drinking
water (defined by ILO No. 155 and no. 164)
• yangınları, patlamaları vs. önleme
• preventing any fires, explosions, etc.
• tüm olası olay türleri (yangın, patlama, kimyasal tehlikeler, seller, depremler gibi doğal tehlikeler vs.) için bir acil durum planı sunma
• providing an emergency plan for all possible
types of incidents (fire, explosion, chemical
hazards, natural hazards such as floods,
earthquakes, etc.)
• nihai kullanıcı bakımından ürünlerin güvenliğini değerlendirme ve dikkate alma
• assessing and considering the safety of the
products with regard to the end user
4.6.2
Workplace Safety
İşyeri Güvenliği
4.6.2.1 İşyeri Koşulları
Workplace Conditions
Tesis tehlikeleri önlemek ve iş sağlığı ve güvenliği (OH&S) risklerini azaltmak için kontroller uygulamalıdır. İşyerlerinin kapasite planlamasında
olaylar halinde panik izdihamlarını önlemek için
maksimum kapasiteler dikkate alınmalıdır. Üretim ve laboratuar ekipmanında (makineler/aletler) olaylar halinde acil durdurma sistemleri bulunmalıdır. Sağlıklı bir iş ortamı ayrıca gebelerin
korunmasını ve maruz kalan personel için belirli
aralıklarla sağlık kontrollerini açıkça içerir.
The facility has to implement controls to prevent
hazards and reduce occupational health and
safety (OH&S) risks. The capacity planning of
the workplaces should take into account maximum capacities to avoid panic crushes in case
of incidents. Production and laboratory equipment (machines/apparatus) has to be equipped
with emergency stops in case of any incidents.
A healthy work environment also explicitly includes maternity protection and periodical health
checks for exposed personnel.
4.6.2.2 Gürültü
Noise
Çalışanlara etkin kulak koruyucular verilmeli ve
bunların 85 dB(A) gürültü emisyon seviyesinin
üstünde kullanılması yönünde talimat verilmelidir. Bu gürültü emisyonlarının bulunduğu alanlar
açıkça ve düzenli olarak tanımlanmalıdır. Bu
alanlarda gürültü emisyonlarının azaltılması için
önlemler gerekmekte olup, tesis için tüm ilgili binaları, depoları ve etkilenen çalışanların iş tanımlarını gösteren bir gürültü haritası hazırlanmalıdır. Bu gürültü haritası tercihen tek tek gürültü emisyon kaynaklarını içermelidir. Makinelerin, binaların vs. gürültü emisyonlarını azaltmak
için planlanan ve alınan önlemler belgelendirilmelidir.
Workers have to be provided with effective ear
protections and instructed in their use above a
noise emission level of 85 dB(A). Areas with
such noise emissions have to be clearly and
permanently identified. Measurements in these
areas are necessary for the reduction of noise
emissions and a noise map has to be prepared
for the facility indicating all relevant buildings,
storages and job descriptions of affected workers. The noise map should preferably contain individual sources of noise emission. Measures
planned and introduced to decrease noise emissions of machinery, buildings, etc. have to be
documented.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
57
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
4.6.2.3 Toz
Dust
Yüksek toz emisyonu seviyeleri halinde, etkin In case of high levels of dust emission, effective
tozdan koruma önlemleri temin edilmelidir ve dust protection measures have to be provided
personele kullanımları konusunda talimat veril- and the personnel has to be instructed in their
melidir. Bu toz kaynaklarının bulunduğu alanlar use. Areas with sources of dust have to be
açıkça ve düzenli olarak tanımlanmalıdır. Toz clearly and permanently identified. For the obemisyonlarını azaltmak amacıyla, tesis için tozlu jective of reducing dust emissions, a dust map
alanları, toz kaynaklarını ve toz türünü içeren ve should be prepared for the facility indicating all
tüm ilgili binaları, depoları ve etkilenen çalışanla- relevant buildings, storages and job descriptions
rın iş tanımlarını belirten bir toz haritası hazırla- of affected workers containing dusty areas,
malıdır. Makinelerin, binaların vs. toz emisyonla- sources of dust and type of dust. Measures
rını azaltmak için planlanan ve alınan önlemler planned and introduced to decrease dust emisbelgelendirilmelidir.
sions of machinery, buildings, etc. have to be
documented.
4.6.2.4 Kimyasal Riskler
Chemical Risks
Kimyasal riskler halinde, KKD (örneğin eldivenler, koruyucu gözlükler, önlükler ve maskeler
vs.) gibi tasarlanmış kontroller temin edilmelidir.
Tehlikeli kimyasalların (örneğin asitler ve sodyum hidroksit) bulunduğu tankerler ve kaplar
uyarı işaretleri ile uygun şekilde işaretlenmelidirörneğin Koruyucu Gözlük Takınız, Eldiven Kullanınız vs. Ayrıca kimyasal içeren tankerler ve
kaplar daima kapalı tutulmalıdır. Kapaklı kapların kullanımı ve kimyasalların otomatik nakliyesi
(sıvılar ve tuzlar) bir avantajdır.
In case of chemical risks, engineered controls
such as PPE (i.e. gloves, goggles, aprons and
masks, etc.) have to be provided. Tanks and
containers containing hazardous chemicals (e.g.
acids and caustic soda) have to be properly
marked with warning symbols, e.g. Wear Goggles, Gloves, etc. Furthermore, tanks and containers containing chemicals should remain covered at all times. The use of sealed containers
and automatic transportation of chemicals (liquids and salts) is of advantage.
Mümkünse kimyasal reaksiyonları önlemek için
kimyasallar tehlike düzeyine bağlı olarak ayrılmalıdır.
Chemicals should be separated depending on
their hazard level to prevent chemical reactions
whenever possible.
Tüm sorumlu kişilere kimyasalların kullanımı konusunda eğitim verilmelidir.
All responsible persons have to be trained in the
handling of chemicals.
4.6.2.5 Işık Koşulları
Light Conditions
Yetersiz ışık koşulları riski halinde, işyerleri bu
doğrultuda aydınlatılmalıdır ve gerekli önlemler
alınmalıdır. Tüm işyerlerinde doğru ışık koşullarının planlanmasına ve denetimine uyulmalıdır.
İşyerlerinde Lux (lx) bakımından referans değerler Ek I’de verilmektedir.
In case of any risks of insufficient light conditions, workplaces have to be illuminated accordingly and any necessary measures taken. Planning and surveillance of correct light conditions
at all workplaces should be followed. Reference
values for Lux (lx) at work places can be found
in Annex I.
4.6.2.6 Isıl Stres
Heat Stress
Sıcak ortamlarda ısıl strese ilişkin riskler halinde,
önlemler tanımlanmalı ve yeterli giysi, tanımlanmış molalarla düzenlenmiş çalışma saatleri,
odaların havalandırılması ve mümkünse odaların klimatizasyonu şeklinde uygulanmalıdır.
In case of any risks related to heat stress in hot
environments, measures should be defined and
implemented in form of adequate clothing, regulated working hours with defined breaks, ventilation of rooms and if possible air conditioning of
rooms.
4.6.2.7 personel koruyucu ekipmanları
Personnel Protection Equipment (PPE)
(KKD)
Tehlikeli maddelerin (kimyasallar, toz, gürültü,
çözücüler vs.) kullanımı için, eldivenler, koruyuYayın / Edition 01/2013
For the handling of dangerous materials (chemicals, dust, noise, solvents, etc.), personal pro-
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
58
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
cu gözlükler, önlükler, toz maskeleri, kulak tıkaçları, gaz maskeleri vs. gibi personel koruyucu
ekipmanları temin edilmelidir ve personele kullanımı konusunda eğitim ve talimat verilmelidir.
tection equipment such as gloves, goggles,
aprons, dust masks, ear plugs, gas masks, etc.
has to be provided and the personnel has to be
trained and directed regarding its use.
4.6.3
Facility Safety
Tesis Güvenliği
4.6.3.1 Bina Yapıları
Building Structures
Tesisteki tüm yapılar planlanan kullanım ve işletim için uygun ve güvenli olmalıdır. Konumu belirlenen ve/veya raporlanan zayıf noktalar, hasarlar vs. tanımlanmalı, belgelendirilmelidir ve
bu doğrultuda önlemler alınmalıdır.
All structures within the facility have to be suitable and safe for the planned use and operation.
Any located and/or reported weak points, damages, etc. have to be identified and documented
and measures have to be taken accordingly.
4.6.3.2 Olaylar
Incidents
Tüm durumlar, maruziyetler ya da olaylar türü,
kapsamı, nedeni ve ilgili önlemler dahil olmak
üzere belgelendirilmelidir. Yangından korumaya
yönelik sorunlar için bir personel atanmalı ve
yangın güvenliği konusunda eğitime tabi tutulmalıdır. Yangın önleme önlemleri, alarmlar, yangın söndürme ve itfaiyeden faydalanma gibi yangından korunma planları hazırlanmalı ve yayınlanmalıdır. Tüm olası olay türleri (örneğin yangın, kazalar, kimyasal tehlikeler, seller, depremler gibi doğal tehlikeler vs.) için acil durum planları hazırlanmalıdır. Kaçış yollarının ve acil çıkışların gösterilmesi ve aynı zamanda bunlara serbest erişim yıllık olarak çifte kontrol edilmelidir.
Ayrıca acil durum ekipmanının işleyişi yıllık olarak kontrol edilmelidir. Acil durum ve tahliye eğitimi en azından üç yılda bir yapılmalıdır.
All occurrences, exposures or incidents should
be documented including type, extent, cause
and measures. A staff member has to be appointed and trained in fire safety for any problems with fire protection. Fire protection plans
with measures for fire prevention, alarms, fire
fighting and deployment of the fire department
have to be prepared and published. Emergency
plans for all possible types of incidents (e.g. fire,
accidents, chemical hazards, natural hazards
such as floods, earthquakes, etc.) should be
prepared. The indication of escape routes and
emergency exits as well as free access to these
should be double-checked annually. Moreover,
the functioning of emergency equipment has to
be checked annually. Emergency and evacuation training should take place at least every
three years.
Bir afet planı olayların çevresel sonuçlar doğura- A disaster plan has to identify areas where incibileceği alanları tanımlamalıdır. Güvenlik cihaz- dents can have environmental consequences.
larının kontrolleri ve bakımı gibi organizasyonel Organisational protective measures such as
koruyucu önlemler belgelendirilmelidir.
controls and maintenance of safety devices
have to be documented.
4.6.4
Ürün Güvenliği
Product Safety
Ürünlerin nihai kullanıcılar için güvenilirliğine iliş- An assessment regarding the safety of products
kin bir değerlendirme dikkate alınmalı ve müm- for end users has to be considered and, if possikünse sertifikasyon (örneğin OEKO-TEX® Stan- ble, proven by certification (e.g. OEKO-TEX®
dardı 100, GOTS, KKD tip incelemesi, EN Standard 100, GOTS, PPE type examination,
14682:2008, EN 71-1, vs.) kanıtlanmalıdır.
EN 14682:2008, EN 71-1, etc.)
4.6.5
Kayıt tutma/Dokümantasyon
Tesis örneğin OHSAS 18001’de tanımlandığı
şekliyle bir sağlık ve güvenlik sistemi için bir
Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PDCA) metodolojisi uygulamalı ve bunu sürdürmelidir. Kuruluşta uygulanan tüm faaliyetler ve belgeler
muhafaza edilmeli ve güncellenmelidir.
Yayın / Edition 01/2013
Record Keeping/Documentation
The facility has to introduce and maintain a
Plan-Do-Check-Act (PDCA) methodology for a
health and safety system as defined in e.g. OHSAS 18001. All activities and documents implemented in the organisation have to be maintained and updated.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
59
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Üst yönetim kuruluşun sağlık ve güvenlik politikasına ilişkin bir belge tanımlamalıdır. Operasyonel sağlık ve güvenlik politikası kuruluşun
kontrolü altında çalışan tüm çalışanlara iletilmeli
ve ilgili taraflara verilmelidir.
The senior management has to define a document on the health and safety policy of the organisation. The operational health and safety
policy has to be communicated to all persons
working under the control of the organisation
and made available to interested parties.
Tesis devam eden tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin tayini bakımından prosedürleri oluşturmalı ve belgelendirmelidir. Bu prosedürler operasyonel sağlık ve
güvenliğe ilişkin tüm riskleri- bir diğer ifadeyle iş
ortamları, makineler, gürültü, toz, titreşim, kimyasalların kullanımı, işe bağlı stres (fiziksel ve
psikolojik) ve görüntü ekranı ekipmanının kullanımı) dikkate almalıdır.
The facility has to establish and document procedures for ongoing hazard identification, risk
assessment and determination of necessary
controls. The procedures have to take into account all risks to operational health and safety,
i.e. work environments, machines, noise, dust,
vibration, use of chemicals, work-related stress
(physical and psychological) and use of display
screen equipment.
Tesis yılda en az bir kez operasyonel sağlık ve
güvenlikten sorumlu personelle şirket içi denetimler gerçekleştirmelidir.
The facility has to perform internal audits with
responsible operational health and safety staff at
least once a year.
Üst yönetim operasyonel sağlık ve güvenlikten
sorumlu tüm çalışanlar için en azından aşağıda
belirtilenleri tanımlayan bir diyagram tanımlamalı
ve belgelendirmelidir: üst düzey yönetici, operasyonel sağlık ve güvenlik müdürü/müdürleri,
acil durum ve ilk yardım sorumlusu, operasyonel
sağlık ve güvenlik hekimi, operasyonel sağlık ve
güvenliğe ilişkin çalışan temsilcisi.
The senior management has to define and
document a diagram of all employees responsible for operational health and safety, identifying
at least the following: senior manager, operational health and safety manager(s), person responsible for emergencies and for first aid, operational health and safety physician, workers'
representative for operational health and safety.
Tesis operasyonel sağlık ve güvenlik eğitim faaliyetlerinin kayıtlarını tutmalıdır.
The facility has to maintain records of the operational health and safety training activities.
Tesis sağlık ve güvenlik politikalarını yüklenicilerine ve ziyaretçilerine iletmek için bir belgelendirilmiş prosedür hazırlamalıdır.
The facility has to develop a documented procedure to communicate health and safety policies
to its contractors and visitors.
Tesis sağlık ve güvenlik belgelerini ve kayıtlarını
kontrol etmek için bir süreç tanımlamalıdır.
The facility has to define a process for controlling its health and safety documents and records.
Tesis operasyonel sağlık ve güvenlik olaylarının
kayıtlarını tutmalıdır ve uygun düzeltici önlemleri
almalı ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmelidir.
The facility has to maintain records of the operational health and safety incidents and take appropriate corrective and preventive action.
4.6.6
Compliance
Uyum
Kimyasalların kullanımına, gürültü ve toz emisyonlarına ilişkin olarak çalışanların korunması
ulusal mevzuat gerekliliklerine uygun olmalıdır.
Bu ayrıca ISO 8995 (ışık koşulları) ve aynı zamanda ISO 7243 (sıcak ortamlara maruziyet) ve
titreşimlere uygunluğu kapsar. Amaç maruziyeti
bu limit değerlerin altına düşürmek olmalıdır.
For the protection of workers regarding the use
of chemicals, noise and dust emissions have to
be in compliance with the national legislative requirements. This also includes compliance with
ISO 8995 (light conditions) as well as ISO 7243
(exposure to hot environments) and vibrations.
The aim should be to minimise exposure to below these limit values.
Tesis uygulanabilir yasal ve diğer operasyonel
sağlık ve güvenlik gerekliliklerini tanımlamak ve
bunlara erişmek için bir prosedür oluşturmalıdır
ve bu gerekliliklere uyumu belirli aralıklarla değerlendirmelidir. Ayrıca, uygulanabilir yasal gerekliliklere uyuma ve operasyonel sağlık ve gü-
The facility has to establish a procedure for
identifying and accessing the applicable legal
and other operational health and safety requirements and periodically evaluate the compliance
with these requirements. Furthermore, objectives regarding compliance with applicable legal
requirements and the reduction of operational
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
60
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
venlik risklerinin azaltılmasına yönelik hedeflere
ulaşılmalıdır.
health and safety risks have to be accomplished.
4.6.7
Accepted Third-Party Certifications
Kabul Edilen Üçüncü Şahıs Sertifikasyonları
Operasyonel Sağlık & Güvenliğe ilişkin kabul
edilen üçüncü şahıs sertifikasyonları Ek C6’de
belirtilmektedir.
Accepted third-party certifications with relevance
to Operational Health & Safety are listed in Annex C6.
Tesis bir üçüncü şahıs sertifikasyon sistemi ile
sertifikalandırıldığı takdirde, sertifika ve geçerlilik
tarihi dahil olmak üzere sertifikasyon işleminin
belgeleri ve kayıtları OEKO-TEX®’ye sunulmalıdır.
If the facility is certified through a third-party certification system, documents and records of the
certification process including certificate and expiration of validity have to be provided to OEKOTEX®.
5
Certification Process
Sertifikasyon Süreci
Bir puanlandırma sistemi kullanılarak tüm üretim The assessment of the individual six modules is
adımları için tek tek altı modülün değerlendirme- uniformly ensured for all production steps by ussi tekdüze sağlanır.
ing a scoring system.
OEKO-TEX®'in STeP standardı puanlamasının
asgari yüzdesi karşılanmadığında ve/veya belirtilen istisna kriterleri karşılanmadığında (EK
M’ye bakınız) sertifikasyon mümkün değildir.
Certification is not possible if the minimum percentage of the scoring of the STeP by OEKOTEX® standard is not met and/or the given criteria of exclusion are not fulfilled (See Annex M).
OEKO-TEX® enstitüsü bir ya da daha fazla istis- If the OEKO-TEX® institute discovers that certifina kriterinin karşılanmaması nedeniyle sertifi- cation is not possible because of non-fulfilment
kasyonun mümkün olmadığını saptadığı takdir- of one or more exclusion criteria, it will inform
de, başvuru sahibini derhal bilgilendirecektir.
the applicant immediately.
Başvuru formunu teslim ederek, başvuru sahibi
enstitü için doğan masrafları denetim süresince
ödemekle yükümlü hale gelir. Denetim sürecinde tesisin istisna kriterleri nedeniyle o tarihte
sertifikasyonu elde edemeyeceği belirgin hale
gelse dahi, bu husus uygulanır.
When handing in the application form the applicant becomes liable to pay the arising costs for
the institute during the audit. This applies even if
it becomes evident during the auditing process
that the facility cannot achieve certification at
that time due to the exclusion criteria.
5.1
Application
Başvuru
OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyonuyla ilgilenen
herhangi bir şirket internet ya da enstitülerin biri
aracılığıyla başvurusunu sunabilir. Bir enstitü
aracılığıyla başvurular için, başvuru uygun başvuru formu kullanılarak akredite enstitülerden birine yapılmalıdır. Bu enstitüler Ek B’de verilmektedir.
Any company interested in the STeP by OEKOTEX® certification can submit an application via
the internet or one of the institutes. For applications via an institute the application has to be
made to one of the accredited institutes using
the appropriate application form. The institutes
are listed in Annex B.
5.1.1
Guidance
Tavsiye
Seçilen OEKO-TEX® enstitüsü sertifikasyon süreci için tavsiye ve destek sunacak olup, tesisin
başvuru sahibi tarafından doldurulmak üzere
web tabanlı değerlendirme aracı için oturum açma bilgilerin, almasını sağlayacaktır (ayrıca kağıt formunda mevcuttur).
The chosen OEKO-TEX® institute will provide
guidance and support for the certification process and will enable the facility to obtain the login
data for the web-based assessment tool (also
available in paper form) to be completed by the
applicant.
5.2
Assessment Tool
Değerlendirme Aracı
Web tabanlı değerlendirme aracı tesisin prensip
olarak sertifikasyon için uygun olup olmadığını
Yayın / Edition 01/2013
The web-based assessment tool helps to determine whether the facility is suitable for the certif-
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
61
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
ya da önceden hangi önlemlerin ve iyileştirmele- ication in principle or which measures and imrin gerekli olduğunu belirlemeye yardımcı olur. provements are necessary beforehand. It also
Ayrıca veri değerlendirmesinin etkin işlenmesine allows efficient handling of the data evaluation.
olanak tanır. Müşteri değerlendirmeye başlama- Before the customer can start the assessment,
dan önce, şirket ve prosesler hakkında genel so- they have to answer general questions about
ruları yanıtlamalıdırlar. Sadece daha sonra ger- the company and the processes. Only then can
çek değerlendirme başlayabilir. Başvuru sahibi the actual assessment be started. The applicant
“temel” olarak işaretli tüm soruları yanıtlamalıdır. has to answer all questions marked as “basic”.
Değerlendirme daha sonra tamamlanabilir.
The assessment can then be completed.
5.2.1
Kullanım Koşulları
Terms of Use
Başvuru sahibinin yasal olarak bağlayıcı imzasını taşıyan kullanım koşulları beyanı (bkz: Ek K)
aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere OEKOTEX® enstitülülerinin birine gönderilmelidir.
The declaration of terms of use (see Annex K)
with the legally binding signature of the applicant
has to be sent to one of the OEKO-TEX® institutes including the following points:
• beyanlarda belirtilen ayrıntılara ilişkin sorumluluk
• liability for the details specified in the statements
• teknik beyanlara ilişkin herhangi bir değişiklik
halinde denetimi gerçekleştiren enstitüyü bilgilendirme yükümlülüğü
• obligation to notify the institute performing the
audit of any changes to the technical statements
• OEKO-TEX®'in STeP etiketini kullanma yetkisinin sona ermesinden ya da geri çekilmesinden sonra tesisin ek işaretlemesinin yapılmamasını sağlama yükümlülüğü
• obligation to ensure that no further marking of
the facility takes place after the expiration or
withdrawal of the authorisation to use the
STeP by OEKO-TEX® label
• OEKO-TEX® ya da denetçilerinden biri herhangi bir zamanda OEKO-TEX®'in STeP sertifikalı bir üretim tesisine habersiz ziyarette bulunabilir. Habersiz ziyaretler halinde, üretim tesisi girişe izin vermelidir. Giriş önlenirse, sertifika geri alınacaktır. Habersiz bir ziyaret sadece mücbir sebep, üretimin tamamen durması,
iflas ilan etme, askeri olaylar ya da olası acil
durumlar gibi istisnai durumlar halinde reddedilebilir. Bu durumlarda, yeni bir ziyaret kararlaştırılmalı ve planlanmalıdır.
• OEKO-TEX® or one of its auditors can make
an unannounced visit to a STeP by OEKOTEX® certified production plant at any time. In
case of unannounced visits, the production
plant has to allow entry. If entry is denied, the
certificate will be withdrawn. An unannounced
visit can only be refused in case of exceptional circumstances such as force majeure,
strike, complete production still stand, declaration of bankruptcy, military incidents or possible states of emergency. In such cases, a
new visit has to be agreed and scheduled.
5.3
Review of Assessment/Documentation
Değerlendirmenin/Dokümantasyonun İncelenmesi
İlk adım denetimi yapan OEKO-TEX enstitüsüne
sunulan (web tabanlı değerlendirme aracına
yüklenmiş) değerlendirme verilerini ve tüm belgeleri kullanarak teknik ve organizasyonel gerekliliklerin yerine getirilmesini değerlendirmektir.
Yayın / Edition 01/2013
The first step is to evaluate fulfilment of the technical and organisational requirements using die
assessment data and all documents which are
made available (uploaded to the web-based assessment tool) to the auditing OEKO-TEX institute.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
62
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
5.4
Denetim
Audit
5.4.1
Denetim Planı
Audit Plan
5.4.2
Sertifikasyon Denetimi (Tesis Denetimi)
Certification Audit (Site Inspection)
Bir tesis denetimi (denetim) nihai değerlendirme
ve başvuru sahibi tarafından verilen bilgilerin uygunluğunu doğrulamak için zorunludur. Denetimin kapsamı tesisin büyüklüğüne ve üretimine
ve aynı zamanda hazırlanan belgelerin kalitesine bağlıdır.
A site inspection (audit) is mandatory for a final
assessment and to verify conformity of the details provided by the applicant. The extent of the
audit depends on the size and the production of
the facility as well as on the quality of the prepared documents.
5.4.3
Tests
Testler
Belirli teknik bilgiler belgelerle kanıtlanamadığı
takdirde, denetim ekibi testler talep etme ya da
söz konusu testleri bağımsız olarak gerçekleştirme hakkına sahiptir. Bu özellikle ulusal olarak
yetkilendirilmiş ya da akredite edilmiş (ISO
17025/EN 45001 uyarınca) laboratuarlardan alınan raporlarla kanıtlanması gereken spesifik limit değerlere (örneğin atık su ya da hava emisyonları) uygulanabilir. Denetim ekibi ayrıca nokta deneyi gerçekleştirme hakkına sahiptir.
If certain technical details cannot be proven with
documents, the auditing team is entitled to order
tests or to independently perform such tests.
This applies in particular to the specific limit values (e.g. wastewater or air emissions) which
have to be proven by reports from nationally authorised or accredited (according to ISO
17025/EN 45001) laboratories. The auditing
team is furthermore entitled to perform or order
spot tests.
5.4.4
Re-audit
Yeniden denetim
Sertifikasyondan önce yerine getirilmesi gereken
belirli yükümlülükler doğduğu takdirde ek bir yeniden denetim gerçekleştirilebilir ve değerlendirilebilir. Bu denetim enstitüsü tarafından başvuru
sahibine iletilecektir.
An additional re-audit can be carried out and
evaluated if certain obligations arise to be fulfilled prior to certification. This will be communicated to the applicant by the auditing institute.
5.4.5
Compliance Audit
Uygunluk Denetimi
Denetim enstitüsü 18 ayda bir uygunluk denetimi gerçekleştirecektir. Bu denetim için sertifika
sahibi mevcut değerlendirme verilerini güncellemelidir (web aracında) ve geçersiz belgeleri kaldırmalı ya da gerektiğinde yeni belgeler eklemelidir.
The auditing institute will carry out a compliance
audit every 18 months. For this audit, the certificate holder has to update any existing assessment data (in the web tool) and remove invalid
documents or add new documents, if required.
Çoğu bilgiler ve belgeler önceden mevcut olduğu ve çoğu gereklilikler önceden kontrol edildiği
için uygunluk denetimi daha az denetim çalışması gerektirir.
The compliance audit requires less auditing
work as most information and documents are already present and most requirements have already been checked.
5.4.6
Unannounced Audits
Habersiz Denetimler
OEKO-TEX®
ya da denetçilerinden biri herhangi
bir zamanda OEKO-TEX®'in STeP sertifikalı bir
tesisine habersiz ziyarette bulunabilir. Tesis imzalanan kullanım koşulları uyarınca habersiz ziyaretler için girişe izin vermelidir.
Yayın / Edition 01/2013
OEKO-TEX® or one of their auditors can make
an unannounced visit to a STeP by OEKO-TEX®
certified facility at any time. The facility has to allow entry for unannounced visits according to
the signed terms of use.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
63
5.5
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Değerlendirme ve Rapor
Evaluation and Report
Bir denetim raporu hazırlanacak ve sertifikasyon
denetiminden sonra başvuru sahibine iletilecektir. Arızalar sertifikasyonu engellediği takdirde,
denetim raporu sertifikasyonu almak için bir
olumlu sonuç elde etmek amacıyla yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ve gereklilikler içerecektir. Bu rapor denetim enstitüsü tarafından
sunulacaktır.
An audit report will be prepared and transmitted
to the applicant after the certification audit. If any
failures preclude certification, the audit report
will contain obligations and requirements which
have to be fulfilled to obtain a positive result for
achieving certification. The report will be provided by the auditing institute.
5.6
Issuing of the Certificate
Sertifikanın Düzenlenmesi
Bu standardın koşulları karşılandığı takdirde,
başvuru sahibine iki sayfadan oluşan bir sertifika
verilecektir. OEKO-TEX® tarafından düzenlenmiş sertifika denetim enstitüsü tarafından verilecektir.
If the conditions of this standard have been met,
the applicant will be provided with a two page
certificate. The certificate, issued by OEKOTEX®, will be provided by the auditing institute.
5.6.1
Validity of the Certificate
Sertifikanın Geçerliliği
OEKO-TEX®'in
STeP standardı uyarınca bir etiket kullanım hakkı maksimum üç yıl süreyle sınırlıdır. Sertifikanın geçerlilik süresi boyunca,
STeP kriterleri daima karşılanmalıdır.
The right to use a label according to the STeP
by OEKO-TEX® standard is limited to a maximum of three years. During the validity of the
certificate the STeP criteria have to be fulfilled at
all times.
5.7
Renewal of Certification
Sertifikasyonun Yenilenmesi
OEKO-TEX®'in
STeP kriterleri sertifikanın geçerliliğinin sona ermesinden sonra da karşılandığı
takdirde, başvuru sahibi diğer bir 3 yıl için yeniden sertifikasyon başvurusunda bulunabilir. Yeni
bir değerlendirme ve de denetim zorunlu olacaktır.
If the STeP by OEKO-TEX criteria are still met
after expiration of the certificate, the applicant
can apply for re-certification for another 3 years.
A new assessment as well as an audit will be
mandatory.
Bu denetim için sertifika sahibi mevcut değerlendirme verilerini güncellemelidir (web aracında)
ve geçersiz belgeleri kaldırmalı ya da gerektiğinde yeni belgeler eklemelidir.
For this audit, the certificate holder has to update any existing assessment data (in the web
tool) and remove invalid documents or add new
documents, if required.
5.8
Withdrawal of the Certificate
Sertifikanın Geri Alınması
Tesisin kontrolleri ya da diğer yöntemler verilen
beyanların artık doğru olmadığını ya da üretim
proseslerindeki değişikliklerin kuruluş tarafından
derhal bildirilmediğini ortaya koyduğu takdirde
sertifikayı kullanma hakkı geri alınacaktır.
The right for using the certificate will be withdrawn if checks of the facility or other means reveal that any provided statements are not or no
longer correct or that changes in the production
processes were not announced by the organisation immediately.
Lisansın geri alınması ayrıca etiketleme bu standardın koşulları uyarınca yapılmadığında meydana gelecektir.
A withdrawal of the license will also result if labelling is not performed according to the conditions of this standard.
Lisansın geri alınmasından sonra ek usulsüz etiketleme meydana geldiği takdirde, Uluslararası
OEKO-TEX® Kuruluşu etiketin iki kez kullanımını
askıya alma talebini tekrarladıktan sonra uygun
bir formatta sertifikanın geri alındığını yayınlama
hakkına sahip olacaktır. İhtilaflar Zürih’te/İsviçre
If further improper labelling occurs after withdrawal of the license, the International OEKOTEX® Association will have the right to publish
the withdrawal of the certification in suitable
form after repeating the request for suspending
use of the label twice. Any disputes will be set-
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
64
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
bir yetkili mahkeme nezdinde çözüme kavuşturulacaktır.
tled before a competent court in Zurich/Switzerland.
6
Referanslar ve Tavsiye
References and Guidance
6.1
Normatif Referanslar
Normative References
Tercih edilen test standartları:
Preferred testing standards are
• uluslararası Standartlar (ISO, IEC vs. gibi)
• international Standards (as ISO, IEC etc.)
• ulusal standartlar
• national standards
• tanınmış şube kuruluşlardan alınan standartlar
• standards from recognised branch associations
• bölgesel standartlar
• regional standards
• her durumda yasal durum dikkate alınmalıdır
• the legal situation has to be considered in any
case
Çoğu ülkeler ya da bölgeler test ve yönetimin
gerçekleştirilmesine ilişkin analiz standartlarına
ve normatif referanslara sahiptir. OEKOTEX®Kuruluşu, bir referansın diğerinden “daha
iyi” olup olmadığı yönünde hüküm vermesi zorunlu olan kurum değildir. Ancak, çoğu durumda
tekstil ve konfeksiyon sektörü tarafından kullanılan genel kabul görmüş referanslar mevcuttur.
Most countries or regions have standards of
analysis and normative references for performance of testing and management. It is not the
place of the OEKO-TEX® Association to necessarily judge whether one reference is “better”
than another. However, in many cases there are
generally accepted references which are used
by the textile and garment industry.
Bu referanslar genellikle sektör ticaret grupları,
SIO, IEC, CEN, CENELEC ve de CPSC (ABD)
gibi muhtemelen hükümet grupları ve diğerleri
tarafından düzenlenir. Tüm bu normatif referansları listelemek imkansız olup, bu listeler daima
değişecektir. Ancak, OEKO-TEX®'in STePstandardı kapsamındaki kategorilerin herhangi birini
yönetmek için bu standartları ya da referansları
kullanırken denetçinin kaynağı tamamen tanımlamasını ve bunun geçerliliğini ve uygulamasını
ölçmesini sağlamak için bunların yeterince belirtilmiş ve belgelendirilmiş olması önemlidir.
Such references are generally issued by industry trade groups, ISO, IEC, CEN, CENELEC and
possibly governments groups such as CPSC
(USA) and others. It is impossible to list all such
normative references and the lists will always be
changing. However, it is important when using
such standards or references to manage any of
the categories within STeP by OEKO-TEX® that
they are cited and documented adequately to
enable the auditor to fully identify the source and
to gauge the validity and application of such.
6.2
Informative References
Bilgilendirici Referanslar
OEKO-TEX®'in
STePstandardında belirtilen he- Many of the mentioned targets in the STeP by
deflerin çoğu farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. OEKO-TEX® standard can be achieved in differKullanıcıya bu olasılıkların daha iyi kavrayışını ent ways. To provide the user with a better unsunmak ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yar- derstanding of these possibilities and help to
dımcı olmak amacıyla, Ek L bilgilendirici refe- achieve the targets, Annex L contains a compiransların bir derlemesini içermektedir.
lation of informative references.
6.3
Danışmanlık
OEKO-TEX®
OEKO-TEX®'in
Consulting
,
STeP sertifikasyonu sürecinde herhangi bir doğrudan danışmanlık sunmayacaktır. Hizmetlerimize ek olarak,
denetimlerimize ilişkin yükümlülükler ve tavsiyeler hakkında bilgi vereceğiz. OEKO-TEX® enstitüleri denetçileri ile birlikte bir koçluk rolü üstlenebilir ve müşteriyi denetçi olarak rolüyle çakışmayacak şekilde destekleyebilir. OEKO-TEX®
müşteriye gerektiğinde doğru danışmanlık ortaYayın / Edition 01/2013
OEKO-TEX® will not perform any direct consulting within the STeP by OEKO-TEX® certification
process. As a supplement to our services we
are going to inform about obligations and recommendations in connection with our audits. The
OEKO-TEX® institutes together with their auditors may take on a coaching role and support
the customer in a way that does not conflict with
its role as an auditor. OEKO-TEX® will assist the
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
65
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
ğını bulması konusunda yardımcı olacaktır. Ayrı- customer in finding the right consulting partner,
ca, OEKO-TEX® web platformu danışmanları if needed. Furthermore the OEKO-TEX® web
aramak için uygun bir araç sunacaktır.
platform will offer a suitable tool for searching for
consultants.
OEKO-TEX® tarafından tavsiye edilen danışmanlar çeşitli kriterlere dayalı olarak incelenir ve
tavsiyelerde bulunulur. Kriterler listesi aşağıdaki
ana konulara/alanlara göre derlenir:
Consultants recommended by OEKO-TEX® are
vetted and recommended based on various criteria. The list of criteria is compiled according to
the following main subjects/areas:
• konu alanı analizi-“uzmanlık olmaması” ile
“uzman” aralığındaki bilgi
• subject area analysis - knowledge scaled from
“no expertise” to “expert”
• saha analizi-farklı alanlarda bilgi
• field analysis - knowledge in different fields
• Uzmanlık alanları-proses tekniği, üretim tekniği, ürün bilgisi, yöntem bilgisi
• areas of Expertise - process technique, production technique, product knowledge, method knowledge
• referans konular
• reference objects
Herhangi bir tavsiye edilen danışman OEKO- Any recommended consultant is reviewed by
TEX® uzmanları tarafından incelenir. Ayrıca, da- OEKO-TEX® experts. Furthermore the consulnışmanlar OEKO-TEX® faaliyetlerinin ilk yılında tants are obliged to participate in a training sesbir eğitim oturumuna katılmakla yükümlüdür.
sion in the first year of their OEKO-TEX® activity.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
66
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Ek
Appendix
Etiketleme
Labelling
OEKO-TEX®'in STeP standardının gerekliliklerini karşılayan ve bu doğrultuda sertifika verilen
üretim tesisleri aşağıdaki etiket ile işaretlenebilir.
Etiketin tesisle (üretim tesisi) doğrudan ilişkisi
açıkça görülmelidir (örneğin mektup kağıtlarında, resmi belgeler üzerinde, sergi stantlarında,
tesis alanlarında vs.). Etiket ürünler için değil sadece tesisler (üretim tesisleri) için kullanılabilir.
Müşterinin Etiketi sadece ilgili sertifika numarasıyla kullanmasına izin verilir.
Production sites fulfilling the requirements of the
STeP by OEKO-TEX® standard and are correspondingly certified can be marked with the following label. The direct connection of the label
with the facility (production site) must clearly appear (e.g. on letter papers, official documents,
exhibition stands, on the facility areas etc.). The
label can only be used for facilities (production
sites) and not for products. The customer is only
allowed to use the Label with the corresponding
certificate number.
A
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
67
Ek
B
Appendix
OEKO-TEX® International Üyeleri
AR
AT
AU
BD
BE
BG
BR
BY
CA
CH
CL
CN
CN
CO
CZ
DE
DK
DO
EC
EG
ES
FR
GR
GT
Members of OEKO-TEX® International
CITEVE Argentina
Av. Córdoba 612, 5º P. "A" - (C1054AAS), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH
Spengergasse 20, 1050 Wien, Austria
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
Level 19, 644 Chapel Street, VIC 3141 South Yarra, Australia
Hohenstein Institute Bangladesh
House no. 343, Road no. 25, New DOHS, Mohakhali, 1206 Dhaka, Bangladesh
CENTEXBEL
Technologiepark 7, 9052 Zwijnaarde, Belgium
Hohenstein Institute Bulgaria
FPI Business Center, 51 B Cherni Vrah blvd., 1407 Sofia, Bulgaria
CITEVE Brasil Prestação de Serviços Lda.
Parque Cultural Paulista, Av. Paulista , 37 4ºandar, Paulista - São Paulo, Brazil
Hohenstein Institute Belarus
Pritytskogo str, 112-70, 220017 Minsk, Belarus
TESTEX Vancouver
#3, 15243 91 Avenue, V3R 8P8 Surrey, BC, Canada
TESTEX AG Schweizer Textilprüfinstitut
Gotthardstrasse 61, Postfach 2156, 8027 Zürich, Switzerland
CITEVE Chile
Alfredo Barros Errazuriz 1954, of 702, Providencia, Santiago, Chile
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
Unit 2, 16A, Tower A, Xihuan Plaza, No.6 Gaoliangqiao Road, Xicheng District, 100 044
Beijing, China
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
Rm 1401, 14/F Hitech Plaza, No. 831 Changshou Road, 200 042 Shanghai, China
Hohenstein Institute Colombia
Carrera 11 No. 87 - 51, Oficina 301, Bogotá D.C., Colombia
OETI Czechia - Institute for Ecology,
Těšnov 5, Praha 1, Czech Republic
HOHENSTEIN Textile Testing Institute GmbH & Co. KG
Schloss Hohenstein, 74357 Bönnigheim, Germany
DTI Tekstil Teknologisk Institut
Gregersensvej, 2630 Taastrup, Denmark
Hohenstein Institute Dominican Republic
Calle Marosa, Residencial Brunis VI, Apartamento B2, Apartado Postal 444, Santiago ,
Dominican Republic
Hohenstein Institute Ecuador
Av. 10 de Agosto 10640 y Manuel Zambrano, Quito, Ecuador
OETI - Austrian Textile Research Company Ltd
24 El Atebaa St., Dokki, Giza , Egypt
AITEX Instituto Tecnológico Textil
Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy (Alicante) España, Spain
IFTH Lyon Institut Français du Textile et de l'Habillement
Avenue Guy de Collongue, 69134 Ecully Cédex, France
MIRTEC S.A. (CLOTEFI – Athens Division)
Eleftheriou Venizelou 4, 17676 Kallithea, Athens, Greece
Hohenstein Institute Guatemala
Carretera al Salvador, Km 13,5, Residencial Los Altos, casa 14, Guatemala, Guatemala
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
68
HK
HN
HU
ID
ID
IE
IN
IN
IN
IN
IT
JP
KH
KR
LA
LK
LT
MA
MM
MX
MY
NO
PE
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
11/F, Unit 1102 B, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon,
Hongkong
Hohenstein Institute Honduras
ZIP Buena Vista Nave J1, Villanueva, Cortés, Honduras
INNOVATEXT Textile Engineering and Testing Institute Co.
Gyömrõi út 86, 1103 Budapest, Hungary
PT. TESTEX Testing and Certification
Graha KADIN Bandung, 4th Floor, Room 401, Jl. Talaga Bodas No. 31, 40262 Bandung,
Indonesia
PT. TESTEX Testing and Certification
Sona Topas Tower, 6th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 26, 12920 Jakarta, Indonesia
TESTEX Swiss Textile-Testing
4th Floor, The Tower, Trinity Enterprise Campus, Grand Canal Quay, Dublin 2, Ireland
Hohenstein India Pvt. Ltd.
604-B, Regency Plaza, Above Gloria Restaurant, Near Madhur Hall, Anand Nagar Cross
Roads, 100 Feet Road, Satellite, 380015 Ahmedabad, India
Hohenstein India Pvt. Ltd. Mumbai Office
Asha House, 28 Suren Road, Andheri-Kurla Road, 400 093 Mumbai, India
Hohenstein India Pvt. Ltd.
20/1, First Floor, Jaganathan Layout, Near Vinayagar Kovil Bus Stop, Karuvampalyam,
Mangalam Road, 641 604 Tirupur, India
Hohenstein India Pvt. Ltd Delhi Office
A-14, Sector-10, Behind Allahabad Bank, 201301 Noida, India
CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A.
Piazza Sant' Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, Italy
Nissenken Quality Evaluation Center
OEKO-TEX® Laboratory , 2-16-11 Kuramae, Taito-ku, 111-0051 Tokyo, Japan
Hohenstein Institute Cambodia
#113 Parkway Square 3FE, Mao Tse Toung Blvd., Sangkat, Toul Svey Prey 1, Khan
Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
3Fl, Hoyse Building, 5, Samseong-Ro 108-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, Korea, South
Hohenstein Institute Laos
Khamsavath Village, Xaysetha District, Vientiane Capital, Laos
Hohenstein Institute Sri Lanka
424/2/1A, 3rd Floor, Godagama Building, Galle Road, Kollupitya, Colombo - 3, Sri Lanka
AITEX Lithuania
Vytauto av. 32- 311, 44328 Kaunas, Lithuania
Hohenstein Institute Marocco
16 Rue Jaafar Bnou Atiya, Bourgogne, Casablanca, Morocco
Hohenstein Institute Myanmar
Building (1), Room no. 206, Myaing Hay Won Housing, 8-Mile Junction, Mayangone
Township, Yangon, Burma, Myanmar
Hohenstein Institute Mexico
Picagregos No. 154 Bis, Col. Lomas de Las Aguilas, Deleg. Alvaro Obregón, 01730
Mexico, D.F., Mexico
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd.
S-12-08, 12th Floor, South Block Office Tower, First Subang, Jalan SS 15/4G, 47500
Subang Jaya, Selangor Ehsan, Malaysia
Swerea IVF AB
Sandakerveien 24 C, Bygg B, P.O. Box 4682 Nydalen, 0405 Oslo, Norway
Hohenstein Institute Peru
República de Panamá 2577, Distrito de La Victoria, Lima 13, Peru
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
69
PH
PL
PT
RO
RU
SE
SG
SK
SV
SY
TH
TN
TR
TW
UA
UK
US
UZ
VN
ZA
OETI - Austrian Textile Research Company, Inc. Philippines (ATR)
401 Alexander House Bldg., 132 Amorsolo Street, Legspi Village, Makati City,
Philippines
Instytut Włókiennictwa
ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź, Poland
CITEVE Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil
Quinta da Maia, Rua Fernando Mesquita, 2785, 4760-034 Vila Nova de Famalicão,
Portugal
Hohenstein Institute Romania
Rodniciei Str. 53/7, 540441 Tirgu-Mures, Jud. Mures, Romania
Hohenstein Institute RUS
Twerskaja 20, Office 418, 125 009 Moskau, Russia
Swerea IVF AB
Argongatan 30, Box 104, 43122 Mölndal, Sweden
Shirley Technologies Ltd.
18 Boon Lay Way, #07-147, Trade Hub 21, 609966 Singapore, Singapore
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.
Rybniky 954, P.O. Box B-78, 01168 Žilina, Slovakia
Hohenstein Institute El Salvador
52 Avenida Norte 416, Urbanización Lourdes Oriente, San Salvador, El Salvador
Hohenstein Institute Syria
Mokambo Square, Etehad Street, P.O.Box 16282, Aleppo, Syria
Hohenstein Institute Thailand
801/301 (3rd Floor), Moo 8 , Phaholyothin Rd., T. Kukhot, Lumlookkar, 12130 Pathum
Thani, Thailand
CITEVE Tunisie
Immeuble Chraka Escalier B1er Etage, 5000 Monastir, Tunisia
Hohenstein Istanbul Tekstil Analiz ve Kontrol Hizmetleri Ltd Şirketi
Osmanağa Mah. Gaziosmanpaşa Sok: No:12 , 34714 Kadıköy – İstanbul , Turkey
TESTEX Swiss Textile-Testing Ltd
Rm. 5, 20F., No. 77, Section 2, Dunhua S. Road, Da'an District, 10682 Taipei City,
Taiwan
OeTI - Institute for Ecology, Technology and Innovation
Pavlova str. 11, 87 502 Mariupol, Donetsk Region, Ukraine
Shirley Technologies Ltd
Unit 11, Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue, Trafford Park, M17 1QS
Manchester, United Kingdom
Hohenstein Institute America, Inc.
1688 Westbrook Ave, NC 27215 Burlington, United States
Hohenstein Institute Uzbekistan
Zarafschon Str. 17, 100047 Taschkent, Uzbekistan
Hohenstein Institute Vietnam
69/1 Pham Phu Thu, Phuong 11, Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam
CSIR National Fibre Textile and Clothing Centre
P.O. Box 1124, 6000 Port Elizabeth, South Africa
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
70
B1
Müdüriyet
Secretariat
Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma
ve Test Kuruluşu'nun (OEKO-TEX®) resmi sekretaryası ile aşağıdaki adresten irtibata geçilebilir:
CH
The official secretariat of the International Association for Research and Testing in the Field of
Textile Ecology (OEKO-TEX®) can be contacted
at the following address:
OEKO-TEX® Association Secretariat
Splügenstrasse 10, Postfach 2156, 8027 Zürich, Switzerland
Phone:
+41 44 206 42 35
E-Mail:
[email protected]
Fax:
+41 44 206 42 51
Web:
www.oeko-tex.com
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
71
C
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Ek
Appendix
Üçüncü Şahıs Sertifikasyonu
Third Party Certification
C1
Chemical Assessment and Management
Kimyasal Değerlendirme ve Yönetim
Bu noktada OEKO-TEX®'in STeP'i tarafından At this point are no third party chemical assesskanıtlanmış hiçbir üçüncü şahıs kimyasal değer- ment proven by STeP by OEKO-TEX®.
lendirmesi bulunmamaktadır.
C2
Çevre Performansı
Environmental Performance
Bu noktada OEKO-TEX®'in STeP'i tarafından At this point are no third-party environmental
kabul edilmiş hiçbir üçüncü şahıs Çevre perfor- performance assessments accepted by STeP by
mansı değerlendirmesi bulunmamaktadır.
OEKO-TEX®.
C3
Çevre Yönetim Sistemi
Environmental Management System
C3.1
ISO 14000 Standartlar Serisi
ISO 14000 Series of Standards
ISO 14000 kuruluşlara aşağıdaki konularda yar- ISO 14000 is a family of standards related to endımcı olmak amacıyla oluşturulmuş olan, çevre vironmental management that was created to
yönetimine ilişkin bir standartlar ailesidir:
help organisations:
• faaliyetlerinin (prosesler vs.) çevre üzerindeki
olumsuz etkilerini (örneğin hava, su ya da kara üzerinde olumsuz değişikliklere yol açma)
en aza indirmek
• to minimise how their operations (processes
etc.) negatively affect the environment (i.e.
cause adverse changes to air, water, or land)
• yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve diğer çevre odaklı gerekliliklere uymak
• to comply with applicable laws, regulations
and other environmentally oriented requirements
• yukarıda belirtilenleri sürekli olarak iyileştirmek.
• to continually improve the above
ISO 14000 serileri başta etkin bir çevre yönetim
sistemi tasarlamak ve uygulamak için kuruluşlar
tarafından kullanılan temel standartlar setini
temsil eden ISO 14001 standardını (Çevre yönetim sistemleri-kullanım tavsiyesi ile gereklilikler)
içerir. ISO 14001 çevre yönetim sistemi kriterlerini yerine getirmek amacıyla OEKO-TEX®'in
STeP'i tarafından tanınmıştır.
The ISO 14000 series includes most notably the
ISO 14001 standard (Environmental management systems – Requirements with guidance for
use), which represents the core set of standards
used by organisations for designing and implementing an effective environmental management system. ISO 14001 is recognised by STeP
by OEKO-TEX® to fulfil the environmental management system criteria.
Bu serilerde yer alan diğer standartlar:
Other standards included in this series are:
ISO 14004
Çevre yönetim sistemleri-prensi- Environmental management systems – General
plere, sistemlere ve destek tekni- guidelines on principles, systems and support
klerine ilişkin genel kılavuzlar
techniques
ISO 14015
tesislerin ve kuruluşların çevresel
değerlendirmesi
Environmental assessment of sites and organizations
ISO 14020
(14020-14025) serileri Çevre etiketleri ve beyanları
series (14020 to 14025) Environmental labels
and declarations
ISO 14030
üretim sonrası çevre değerlendirmesini ele alır
discusses post production environmental assessment
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
72
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
ISO 14031
Çevre performansı değerlendirmesiKılavuz İlkeler
Environmental performance evaluation – Guidelines
ISO 14040
(1440-14049) serileri, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi,YDA, üretim
öncesi planlama ve çevresel hedef
belirlemeyi ele alır
series (14040 to 14049), Life Cycle Assessment,
LCA, discusses pre-production planning and environment goal setting
ISO 14050
terimler ve tanımlar
terms and definitions
ISO 14062
çevresel etki amaçlarının iyileştirilmesini ele alır
discusses making improvements to environmental impact goals
ISO 14063
Çevresel iletişim-Kılavuz ilkeler ve
örnekler
Environmental communication—Guidelines and
examples
ISO 14064
Sera Gazı emisyonlarını ölçme, miktarını belirleme ve azaltma
Measuring, quantifying, and reducing Greenhouse Gas emissions
ISO 19011
birlikte hem 14000 hem de 9000
standart serileri için bir denetim protokolü belirler
which specifies one audit protocol for both
14000 and 9000 series standards together
C3.2
EMAS
EMAS
Çevre Yönetimi ve Denetim Planı (EMAS)
1993’te Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiş olan bir gönüllü çevre yönetim aracıdır. Kuruluşların çevre performanslarını değerlendirmesine, yönetmesine ve sürekli iyileştirmesine olanak tanır. Bu plan global olarak uygulanabilir ve
her türlü özel kuruluş ve kamu kuruluşuna açıktır. EMAS’A kaydolmak için, kuruluşlar AB
EMAS—Yönetmeliği gerekliliklerini karşılamalıdır.
The Eco-Management and Audit Scheme
(EMAS) is a voluntary environmental management instrument which was developed by the
European Commission in 1993. It enables organisations to assess, manage and continuously
improve their environmental performance. The
scheme is globally applicable and open to all
types of private and public organisations. In order to register with EMAS, organisations have to
meet the requirements of the EU EMAS --Regulation.
En son EMAS Yönetmeliği (EMAS III) 2010’da
yürürlüğe girmiş olup, bu plan şu anda global
olarak uygulanmaktadır ve ana performans göstergelerini ve bir dizi ek iyileştirmeyi içerir.
The latest EMAS Regulation (EMAS III) came into effect in 2010; the scheme is now globally applicable; it includes key performance indicators
and a range of further improvements.
• 761/2001 (EC) Sayılı Yönetmeliği ve • Regulation (EC) No 1221/2009 of the Europe2001/681(EC ve 2006/193/EC Sayılı komisan Parliament and of the Council of 25 Noyon Kararlarını geçersiz kılan, Avrupa Parlavember 2009 on the voluntary participation by
mentosu ve Konseyi’nin kuruluşlar tarafından
organisations in a Community eco-managebir Topluluk çevre yönetimi ve denetim planıment and audit scheme (EMAS), repealing
na (EMAS) gönüllü katılımına ilişkin 25 Kasım
Regulation (EC) No 761/2001 and Commis2009 tarihli 1221/2009 (EC) Sayılı Yönetmelik
sion
Decisions
2001/681/EC
and
2006/193/EC.
EMAS bir resmi AB yönetmeliği olmasına rağmen, sadece gönüllü olarak bu planı uygulamaya karar veren kuruluşlar üzerinde bağlayıcıdır.
EMAS Yönetmeliği uluslar arası çevre yönetimi
standardı ISO 14001’in çevre yönetim sistemi
gerekliliklerini ve çalışan bağlılığı, yasal uyum
sağlama ya da bir çevre beyanının yayınlanması
gibi EMAS kayıtlı kuruluşlarına ilişkin ek gereklilikleri içerir.
C3.3
IS 14001’DEN EMAS’a Yükselme
Yayın / Edition 01/2013
Although EMAS is an official EU Regulation, it is
binding only for organisations which voluntarily
decide to implement the scheme. The EMAS
Regulation includes the environmental management system requirements of the international
standard for environmental management, ISO
14001, and additional requirements for EMAS
registered organisations such as employee engagement, ensuring legal compliance or the
publication of an environmental statement.
Upgrading from ISO 14001 to EMAS
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
73
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
ISO 14001 için başvuran kuruluşlar EMAS tahtında kaydolmak için birkaç adım gerçekleştirmelidir.
C4
Sosyal Sorumluluk
Social Responsibility
Kabul edilen üçüncü şahıs uygunluk sistemleri:
C4.1
Organisations applying for ISO 14001 have to
take a few steps to become registered under
EMAS.
FWF – Adil Giyim Vakfı
Accepted third-party compliance systems are:
FWF – Fair Wear Foundation
Adil Giyim Vakfı (FWF) konfeksiyon ve tekstil The Fair Wear Foundation (FWF) is a multisektöründe işyeri koşullarını iyileştirmeye çalı- stakeholder initiative working to improve workşan birçok paydaşlı girişimdir. İşçi sendikaları, place conditions in the garment and textile inSTK'lar (Sivil Toplum Kuruluşları)ve ticari birlik- dustry. Governed by labour unions, NGOs and
ler tarafından yönetilen FWF üye şirketlerinin te- business associations, FWF verifies that its
darik zincirlerinde FWF İş Uygulamaları Tüzü- member companies implement the FWF Code of
ğü’nü uyguladığını doğrular.
Labour Practices in their supply chains.
C4.2
BSCI – Ticari Sosyal Uyumluluk Girişimi BSCI – Business Social Compliance Initiative
BSCI çeşitli Avrupa şirket davranış kuralları ve
izleme sistemleri için bir ortak platform kurmayı
amaçlar. Ayrıca, sosyal uyumluluk bakımından
ortak bir izleme sistemi için altyapı sunar. BSCI
global tedarik zincirince sosyal uyumluluklarını
iyileştirmek isteyen şirketler için tutarlılık ve
uyumlaştırma oluşturmak amacıyla Dış Ticaret
Birliği (FTA) tarafından kurulmuştur.
C4.3
WARP-Dünya Çapında Sorumlu Akredite WRAP – Worldwide Responsible Accredited ProÜretim
duction
WRAP sertifikasyon ve eğitim yoluyla dünya genelinde güvenli, kanuni, insancıl ve etik imalat
sağlamayı taahhüt etmiş global sosyal uyumluluk uzmanlarından oluşan bir bağımsız, tarafsız,
kar amacı gütmeyen ekiptir. WRAP İlkeleri genel
kabul görmüş uluslar arası işyeri standartlarına,
yerel kanunlara ve insan kaynakları yönetimini,
sağlık ve güvenlik, çevre uygulamalarını ve ithalat/ihracat, gümrük uyumluluk ve güvenlik standartları dahil olmak üzere yasal uyumluluğu kapsayan işyeri düzenlemelerine dayalıdır.
C4.4
BSCI aims to establish a common platform for
the various European company codes of conduct and monitoring systems. It also lays the
groundwork for a common monitoring system for
social compliance. BSCI was established by the
Foreign Trade Association (FTA) in order to create consistency and harmonisation for companies wanting to improve their social compliance
in the global supply chain.
WRAP is an independent, objective, non-profit
team of global social compliance experts dedicated to promoting safe, lawful, humane and
ethical manufacturing around the world through
certification and education. The WRAP Principles are based on generally accepted international workplace standards, local laws and workplace regulations which encompass human resources management, health and safety, environmental practices and legal compliance including import/export, customs compliance and
security standards.
SA8000 - Sosyal Sorumluluk Uluslararası SA8000 - Social Accountability International (SAI)
(SAI)
SA8000 kuruluşları işyerinde sosyal olarak kabul
edilebilir uygulamalar geliştirmeye, sürdürmeye
ve uygulamaya teşvik eden bir denetlenebilir
sertifikasyon standardıdır. SA8000 sosyal uyumluluğu ölçmek için ortak bir dil ve standart oluşturmak amacıyla sektör ve şirket tüzüklerini gezmenin karmaşıklığını kolaylaştırır. Dünya çapınYayın / Edition 01/2013
SA8000 is an auditable certification standard
that encourages organisations to develop, maintain and apply socially acceptable practices in
the workplace. SA8000 streamlines the complexities of navigating industry and corporate codes to create a common language and standard
for measuring social compliance. It can be ap-
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
74
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
da herhangi bir sektördeki herhangi bir şirkete
uygulanabilir, bu da onun işyerinde sosyal sorumluluğu ölçmek, karşılaştırmak ve doğrulamak
için son derece faydalı bir araç olmasını sağlar.
plied worldwide to any company in any industry,
which makes it an extremely useful tool for
measuring, comparing, and verifying social accountability in the workplace.
C5
Kalite Yönetim Sistemi
Quality Management System
C5.1
ISO 9000 standardı
ISO 9000 standard
ISO 9000 ailesi kalite yönetiminin çeşitli özelliklerini ele alır ve bazı en iyi bilinen ISO standartlarını içerir. Bu standartlar ürünlerinin ve hizmetlerinin sürekli olarak müşteri gerekliliklerini karşılamasını ve kalitenin sürekli iyileştirilmesini sağlamak isteyen şirketler ve kuruluşlar için tavsiye
ve araçlar sunar. ISO 9001 kalite yönetim sistemi kriterlerini yerine getirmek amacıyla OEKOTEX®'in STeP standardı uyarınca tanınmıştır.
The ISO 9000 family addresses various aspects
of quality management and contains some of
the best known ISO standards. The standards
provide guidance and tools for companies and
organisations who want to ensure that their
products and services consistently meet customer requirements and that quality is consistently improved. ISO 9001 is recognised by
STeP by OEKO-TEX® to fulfill the quality management system criteria.
Aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere ISO 9000
ailesinde pek çok standart mevcuttur:
There are many standards in the ISO 9000 family, including:
• ISO 9001:2008 - bir kalite yönetim sisteminin • ISO 9001:2008 - sets out the requirements of
gerekliliklerini ortaya koyar ve bu aile içinde
a quality management system and is the only
sertifikasyon için kullanılabilecek olan tek
standard in the family that can be used for
standarttır (bir gereklilik olmamasına rağmen).
certification (although this is not a requireFaaliyet alanına bakılmaksızın büyük ya da
ment). It can be used by any organisation,
küçük ölçekli herhangi bir kuruluş tarafından
large or small, regardless of its field of activity.
kullanılabilir. Gerçekte, ISO 9001:2008, 170
In fact ISO 9001:2008 is implemented by over
ülkede bir milyondan fazla şirket ve kuruluş taone million companies and organisations in
rafından uygulanmaktadır. bu standart güçlü
over 170 countries. The standard is based on
müşteri odağı, üst yönetimin motivasyonu ve
a number of quality management principles indahil edilmesi, süreç yaklaşımı ve sürekli iyicluding a strong customer focus, the motivaleştirme dahil olmak üzere bir dizi kalite yönetion and implication of top management, the
tim ilkelerine dayalıdır.
process approach and continual improvement.
• ISO 9000:2005 – temel kavramları ve dili kapsar
• ISO 9000:2005 - covers the basic concepts
and language
• ISO 9004:2009 – bir kalite yönetim sisteminin
nasıl daha verimli ve etkin yapılabileceğine
odaklanır.
• ISO 9004:2009 - focuses on how to make a
quality management system more efficient
and effective
• ISO 19011:2011 – kalite yönetim sistemlerinin
iç ve dış denetimleri konusunda tavsiyeler ortaya koyar.
• ISO 19011:2011 - sets out guidance on internal and external audits of quality management
systems.
C5.2
ISO 16949 standardı
ISO 16949 standard
ISO/TS16949 , hataların önlenmesini ve tedarik
zincirinde değişikliğin ve atığın azaltılmasını vurgulayarak sürekli iyileştirme sağlayan bir kalite
yönetim sisteminin geliştirilmesini amaçlayan bir
teknik ISO spesifikasyonudur. ISO 9001’e dayalı
olup, ilk sayısı Mart 2002’de ISO/TS
16949:2002[1] olarak yayınlanmıştır.
ISO/TS16949 is a technical ISO specification
aimed at the development of a quality management system that provides for continual improvement, emphasising defect prevention and
the reduction of variation and waste in the supply chain. It is based on ISO 9001 and the first
edition was published as ISO/TS 16949:2002[1]
in March 2002.
Uluslar arası Otomotiv İş Gücü (IATF) ve ISO It was prepared by the International Automotive
“Teknik Komitesi” tarafından hazırlanmıştır. Kali- Task Force (IATF) and the "Technical CommitYayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
75
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
te yönetim sistemlerinin ülkeye özü yönetmeliklerini uyumlaştırır.
tee" of ISO. It harmonises the country-specific
regulations of quality management systems.
C6
Operasyonel Sağlık & Güvenlik
Operational Health & Safety
C6.1
ANSI Z10-2012
ANSI Z10-2012
Amerikan Güvenlik Mühendisleri Derneği’nden
edinilebilecek olan ANSI Z10-2012 standardı
EHS’yi iyileştirmek için yönetim sistemi gereklilikleri ve kılavuz ilkeleri sunar.
The ANSI Z10-2012 standard, available from the
American Society of Safety Engineers, provides
management system requirements and guidelines for improving EHS.
Başlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Title: Occupational Health and Safety Management Systems
Sekretarya: Amerikan Endüstriyel Hijyen Birliği
(AIHA)
Secretariat: American Industrial Hygiene Association (AIHA)
Bu standart sektör, iş, hükümet grupları ve özel
gruplardan 40’tan fazla üye dahil olmak üzere
ANSI akredite Standartlar Komitesi Z10 tarafından geliştirildi.
The standard was developed by the ANSI Accredited Standards Committee Z10, including
over 40 members from industry, labour, government and special groups.
Z-10-2012 standardının yedi bölüm başlığı yönetim liderliği, çalışan katılımı, planlama, uygulama ve işletim, değerlendirme ve düzeltici önlem
ve yönetim incelemesidir. Roller ve sorumluluklar, politika beyanları, değerlendirme ve önceliklendirme, denetim bilgileri ve daha fazlası da eklenmelidir. Bu standart iş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemine ilişkin asgari gereklilikleri tanımlamakta olup, tüm ölçek ve türlerdeki kuruluşlara
uygulanabilir. Ayrıca daha önce dahil edilmemiş
olan risk değerlendirme bileşenlerini içerir.
The seven section topics of the Z-10-2012
standard are management leadership, employee
participation, planning, implementation and operation, evaluation and corrective action, and
management review. Roles and responsibilities,
policy statements, assessment and prioritisation,
audit information and much more are also included. The standard defines minimum requirements for an occupational safety and health
management system and applies to organisations of all sizes and types. It also includes risk
assessment components not previously included.
C6.2
CSA Z1000
CSA Z1000
CAN/CSA-Z1000-06 (R2011) – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
CAN/CSA-Z1000-06 (R2011) - Occupational
Health and Safety Management
Yayın Yılı: 2006 – Yeniden Doğrulanma: 2011
Publication Year: 2006 - Reaffirmed: 2011
Yayınlayan: CSA
Publisher: CSA
CAN/CSA Z1000-2006 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi süreçlerini vurgulayan Kanada
ulusal uzlaşı standardıdır. Çalışan katılımı ve diğer ana özelliklere verdiği yüksek önem ile
Z1000 kuruluşlara mevcut OHSMS programlarını iyileştirmelerine ya da bir taraftan Kanadalı
kuruluşların yasal sorumluluğunu azaltmaya yardımcı olurken diğer taraftan çalışanların korunmasını iyileştirecek yeni programlar oluşturmalarına yardımcı olarak bir önemli araç sunar.
CAN/CSA Z1000-2006 is the Canadian national
consensus standard emphasising the Occupational Heath and Safety Management System
processes. With a strong emphasis on worker
participation and other key characteristics,
Z1000 provides organisations with a significant
tool to help enhance existing OHSMS programmes or establish new ones which may improve the protection of workers while at the
same time helping to reduce the legal liability of
Canadian organisations.
Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al esasına dayalı olarak, Z1000 önceden mevcut bir OHSAS
18001, ISO 9001 ya da ISO 14001 sistemi ile
şirketlere entegre edilebilir.
Based on the Plan–Do-Check-Act management
system model, Z1000 can be incorporated into
companies with an already existing OHSAS
18001, ISO 9001 or ISO 14001 system.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
76
C6.3
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
BSI 8800
BSI 8800
BS 8800:2004 –İş sağlığı ve güvenliği yönetim
sistemleri. Kılavuz
BS 8800:2004 - Occupational health and safety
management systems. Guide
BSI 8800 BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü) tarafından düzenlenen bir kılavuzdur, bu standart
sertifikalandırılamaz.
BSI 8800 is a guide issued by the BSI (British
Standards Institution), it is not possible to certify
to this standard.
BSI’nin
sertifikasyon
standardı
OHSAS The BSI’ standard for certification is OHSAS
18001:2007’dir (İş Sağlığı ve Güvenliği Değer- 18001:2007 (Occupational Health and Safety
lendirme Serileri).
Assessment Series).
BS OHSAS 18001:2007 kuruluşların yasal gereklilikleri ve OH&S riskleri hakkında bilgileri dikkate alan bir politika ve hedefler geliştirmelerine
ve uygulamalarına yardımcı olmak için bir OH&S
yönetim sistemine ilişkin gereklilikleri belirtir.
Tüm türdeki ve ölçekteki kuruluşlara uygulanabilir ve farklı coğrafik, kültürel ve sosyal koşullar
barındırır.
BS OHSAS 18001:2007 specifies requirements
for an OH&S management system to help organisations develop and implement a policy and
objectives which take into account legal requirements and information about OH&S risks. It applies to all types and sizes of organisations and
accommodates diverse geographical, cultural
and social conditions.
BS OHSAS 18002:2000 bir OH&S yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak veya iyileştirmek
için genel destek sunar ve BS OHSAS 18001’in
başarılı uygulanmasını ortaya koyar.
BS OHSAS 18002:2000 provides generic assistance for establishing, implementing or improving an OH&S management system and demonstrates successful implementation of BS OHSAS
18001.
C6.4
OSHA VPP
OSHA VPP
Gönüllü Koruma Programları (VPP) etkin şantiye
tabanlı güvenlik ve sağlık sağlar. VPP’de, yönetim, işgücü ve OSHA kapsamlı bir güvenlik ve
sağlık yönetim sistemi uygulamış olan işyerlerinde işbirliğine dayalı ilişkiler kurar. VPP’nin onaylanması OSHA’nın örnek teşkil eden iş güvenliği
ve sağlığını gerçekleştirmiş işverenlerin ve çalışanların öne çıkan çalışmalarının resmi tanınmasıdır.
The Voluntary Protection Programs (VPP) promote effective worksite-based safety and health.
In the VPP, management, labour and OSHA establish cooperative relationships at workplaces
that have implemented a comprehensive safety
and health management system. Approval into
VPP is the official OSHA recognition of the outstanding efforts of employers and employees
who have achieved exemplary occupational
safety and health.
VPP’nin yasal desteği ABD Kongresi’nin “ çalışanları ve işverenleri işyerlerindeki sağlık ve güvenlik tehlikeleri sayısını azaltmaya yönelik çabalarında teşvik ederek Ülkedeki her bir çalışan
erkek ve kadın için güvenli ve sağlıklı çalışma
koşullarını mümkün olduğu ölçüde sağlamak ve
insan haklarımızı korumak ve de işverenleri ve
çalışanları güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları
sağlamak için yeni bir program başlatmaya ya
da mevcut programları mükemmelleştirmeye
teşvik etmek” yönündeki niyetini beyan eden,
1970 Sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu’nun
2(b) (1) Bölümü’dür.
The legislative underpinning for VPP is Section
(2)(b)(1) of the Occupational Safety and Health
Act of 1970, which declares the US Congress’s
intent “to assure so far as possible every working man and woman in the Nation safe and
healthful working conditions and to preserve our
human resources - by encouraging employers
and employees in their efforts to reduce the
number of occupational safety and health hazards at their places of employment, and to stimulate employers and employees to institute new
and to perfect existing programs for providing
safe and healthful working conditions.”
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
77
D
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Ek
Appendix
Kısıtlanmış Madde Listesi
D1
Restricted Substance List
OEKO-TEX®'în STeP standardı için Kısıt- Restricted Substance List for STeP by OEKO-TEX®
lanmış Madde Listesi
Aşağıda tanımlanan kimyasalların uluslararası
kullanımı OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyonu
kapsamında yasaktır. Ayrıca, tanımlanan kimyasalların düşük konsantrasyonları veya safsızlıkları ayrıca kasıtlı olmadan tekstil kimyasal girdilerinde yer alabilir ve teknoloji ve bilgiler izin verdiği ölçüde dikkate alınmalı/değerlendirilmelidir.
Üretimde kullanılan kimyasallar ve yardımcı
maddeler kasıtlı olmayan küçük bir konsantrasyon ya da bir safsızlık olarak olsa dahi belirtilen
yasaklanmış maddelerden birini ya da daha fazlasını içerdiği takdirde, konfeksiyon/tekstil ürününün ya da aksesuarının (örneğin düğme, metalik
aksesuar vs.) OEKO-TEX® Standardı 100’ün gerekliliklerini karşıladığını doğrulamalıdır.
D2
Bu gerekliliklere uygunluğun doğrulanması ve denetimi
The intentional use of the chemicals described
below is banned within the STeP by OEKOTEX® certification. Moreover, low concentrations
or impurities of the described chemicals could
also be unintentionally contained in textile chemical inputs and should be considered/assessed
as technology and information allows. If any
chemicals and auxiliaries used in production
contain one or more of the mentioned banned
substances, even as an unintended small concentration or as an impurity, it has to be verified
that the apparel/textile product or accessory
(e.g. button, metallic accessory, etc.) meets the
requirements of OEKO-TEX® Standard 100.
Verification and inspection of the compliance with
this requirements
Bu amaçla, başvuru sahibi tedarikçi beyanları, For this purpose the applicant can begin by proüçüncü şahıslar tarafından uygunluk sertifikaları, viding statements of suppliers, conformity certifigüvenlik veri dosyaları vs. sunarak başlayabilir. cates by third parties, safety data sheets, etc.
Hangi kanıtın, belgelerin vs. kullanılabileceği ve The judgment, which evidence, documents, etc.
kabul edilebileceği konusundaki hüküm münha- can be used and be accepted, is exclusively an
sıran sertifika veren kurumun hükmü ve kararı- adjudication and decision of the certifying instidır. Enstitü ayrıca kimyasalların ya da bitmiş tute. The institute also can demand the test of
tekstil ürünlerinin/materyallerin testini talep ede- chemicals or finished textiles/materials. The debilir. Kararlar reddedilebilir.
cisions cannot be challenged.
Aşağıdaki liste bu belge genelinde kullanılacak
bazı terimleri ve kısaltmaları içermektedir.
The following list contains some terms and abbreviations that will be used throughout this
document:
A:
Yardımcı
Auxiliary
B:
Biyostabilizasyon
Biostabilisation
C/M:
Temizlik ve Bakım
Cleaning and Maintenance
Cat:
Katalizör
Catalyst
Co:
Kaplama
Coating
D/P:
Boyama/baskılama
Dyeing/printing
Dg:
Ürünün bozunması
Degradation of product
Fb:
Elyaf Malzemesi
Fiber Material
Fi:
Apreleme
Finishing
I:
Safsızlık
Impurity
In:
Sabit Tesisatlar
Fixed Installations
Fl:
Alev Geciktirici
Flame Retardant
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
78
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
L:
Yağlama
Lubricating
P:
Akışkanlaştırıcı
Plasticiser
S:
Leke Çıkarma
Stain Removal
W:
Yıkama
Washing
D3
Aşağıdaki kimyasalların kullanımına izin The use of the following chemicals is not allowed:
verilmez:
MAK grup III, kategori 1 ya da 2’nin (D/P) aşağı- Azo colorants, which can be reductively cleaved
daki karsinojenik aril aminlerde redüktif olarak in the following carcinogenic aryl amines of the
ayrıştırılabilir azo renklendiriciler.
MAK group III, category 1 or 2. (D/P)
MAK III, Category 1
4-Aminodiphenyl
Benzidine
4-Chloro-o-toluidine
2-Naphthylamine
CAS-No.
92-67-1
92-87-5
95-69-2
91-59-8
MAK III, Category 2
o-Aminoazotoluene
2-Amino-4-nitrotoluene
p-Chloroaniline
2,4-Diaminoanisole
4,4'-Diaminodiphenylmethane
3,3'-Dichlorobenzidine
3,3'-Dimethoxybenzidine
3,3'-Dimethylbenzidine
3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane
p-Cresidine
4,4'-Methylene-bis-(2-chloroaniline)
4,4'-Oxydianiline
4,4'-Thiodianiline
o-Toluidine
2,4-Toluylendiamine
2,4,5-Trimethylaniline
o-Anisidine (2-Methoxyaniline)
2,4-Xylidine
2,6-Xylidine
4-Aminoazobenzene
CAS-No.
97-56-3
99-55-8
106-47-8
615-05-4
101-77-9
91-94-1
119-90-4
119-93-7
838-88-0
120-71-8
101-14-4
101-80-4
139-65-1
95-53-4
95-80-7
137-17-7
90-04-0
95-68-1
87-62-7
60-09-3
Carcinogenic dyes (D/P)
C.I. Acid Red 26 (C.I. 16150)
C.I. Basic Red 9 (C.I. 42500)
C.I. Basic Violet 14 (C.I. 42510)
C.I. Direct Black 38 (C.I. 30235)
C.I. Direct Blue 6 (C.I. 22610)
C.I. Direct Red 28 (C.I. 22120)
C.I. Disperse Blue 1 (C.I. 64500)
C.I. Disperse Orange 11 (C.I. 60700)
C.I. Disperse Yellow 3 (C.I. 11855)
CAS-No.
3761-53-3
569-61-9
632-99-5
1937-37-7
2602-46-2
573-58-0
2475-45-8
82-28-0
2832-40-8
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
79
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Allergenic dyes (D/P, I)
C.I. Disperse Blue 1 (C.I. 64500)
C.I. Disperse Blue 3 (C.I. 61505)
C.I. Disperse Blue 7 (C.I. 62500)
C.I. Disperse Blue 26 (C.I. 63305)
C.I. Disperse Blue 35
C.I. Disperse Blue 102
C.I. Disperse Blue 106
C.I. Disperse Blue 124
C.I. Disperse Brown 1
C.I. Disperse Orange 1 (C.I. 11080)
C.I. Disperse Orange 3 (C.I. 11005)
C.I. Disperse Orange 37 (C.I. 11132)
C.I. Disperse Orange 76 (C.I. 11132)
C.I. Disperse Orange 54 (C.I. 11132)
C.I. Disperse Red 1 (C.I. 11110)
C.I. Disperse Red 11 (C.I. 62015)
C.I. Disperse Red 17 (C.I. 11210)
C.I. Disperse Yellow 1 (C.I. 10345)
C.I. Disperse Yellow 3 (C.I. 11855)
C.I. Disperse Yellow 9 (C.I. 10375)
C.I. Disperse Yellow 39
C.I. Disperse Yellow 49
CAS-No.
2475-45-8
2475-46-9
3179-90-6
3860-63-7
12222-75-2
12222-97-8
12223-01-7
61951-51-7
23355-64-8
2581-69-3
730-40-5
13301-61-6
13301-61-6
13301-61-6
2872-52-8
2872-48-2
3179-89-3
119-15-3
2832-40-8
6373-73-5
12236-29-2
54824-37-2
Additional banned dyes and pigments (D/P)
C.I. Disperse Yellow 23 (C.I. 26070)
C.I. Disperse Orange 149
C.I. Pigment Red 104 (lead chromate molybdate sulphate red)
C.I. Pigment Yellow 34 (lead sulfochromate yellow)
Dyestuffs and pigments containing the heavy metals lead or cadmium.
Dyestuffs and pigments with an acute toxicity LD50 < 100 mg/kg.
CAS-No.
6250-23-3
85136-74-9
12656-85-8
1344-37-2
Dyestuffs with a high hazard for the environment (D/P)
Blue dyestuff, index no. 611-070-00-2 (EG 405-665-4)
Arylamines (Fi, I, Dg)
CAS-No.
Various
Yasaklanmış azoik boyalar altında listelenen arilaminler karsinojenik özelliklere sahiptir ve bu
nedenle tekstil ürünlerinin işlenmesinde serbest
halde kullanılmalarına da izin verilmez. Köpüklere ilişkin not: Bu arilaminlerin bazılarının kaçınılması gereken belirli koşullar altında poliüretan
üretimi ya da işlenmesi esnasında oluşabileceği
yönünde belirli bir risk vardır. Yokluğuna ya da
konsantrasyonlara ilişkin doğrulama gerekebilir.
Arylamines listed under banned azo dyes have
carcinogenic properties and are therefore also
not allowed to be used in free form for the processing of textiles. Note on foams: There is a
certain risk that some of these arylamines may
be generated during the manufacturing or processing of polyurethane under certain special
conditions which have to be avoided. A verification of absence or concentrations may be required.
Aşağıdaki arilaminler yüksek duyarlaştırma potansiyeline sahip olup, bunlara da tekstil ürünlerinin işlenmesinde izin verilmez:
The following arylamines have a high sensitising
potential and are also not allowed in the processing of textiles:
p-Phenylendiamine
106-50-3
Chlorinated benzenes and toluenes (e.g. as heading dye carrier or solvent, etc.) (A, I)
Dichlorobenzenes
Trichlorobenzenes
Tetrachlorobenzenes
Pentachlorobenzenes
Hexachlorobenzene
Chlorotoluene
Dichlorotoluene
Trichlorotoluene
Tetrachlorotoluene
Pentachlorotoluene
CAS-No.
Various
Various
Various
608-93-5
118-74-1
Various
Various
Various
Various
Various
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
80
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Diğer
Other
Phthalimide (A)
85-41-6
Pesticides (B)
The use of pesticides or fumigants for storing and transportation is not allowed (see
currant criteria within Oeko-Tex® Standard 100).
Dimethylfumarate (DMFu) banned for transportation and protection against mould.
CAS-No.
Various
Chlorinated phenols (B, I)
Pentachlorophenol
Pentachlorophenol salts and esters
Tetrachlorophenols
Tetrachlorophenol salts and esters
Trichlorophenols
CAS-No.
87-86-5
Various
935-95-5; 58-90-2; 4901-51-3
Various
Various
Tinorganic compounds (B, Cat)
Tributyl tin (TBT)
Triphenyl tin (TPhT)
Dibutyl tin (DBT)
Dioctyl tin (DOT)
Monobutyl tin (MBT)
CAS-No.
Various
Various
Various
Various
Various
Phthalates (softeners) (A, I, Fi)
Di-iso-nonylphthalate (DINP)
Di-n-octylphthalate (DNOP)
Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
Di-isodecylphthalate (DIDP)
Benzylbutylphthalate (BBP)
Dibutylphthalate (DBP)
Di-iso-butylphthalate (DIBP)
Di-C6-8-branched alkylphthalates (DIHP)
Di-C7-11-branched alkylphthalates (DHNUP)
Di-n-hexylphthalate (DHP)
Di-(2-methoxyethyl)phthalate (DMEP)
Di-pentylphthalate (n-, iso-, or mixed) (DPP)
Tris(2-chlorethyl)phosphate (TCEP)
CAS-No.
28553-12-0; 68515-48-0
117-84-0
117-81-7
26761-40-0; 68515-49-1
85-68-7
84-74-2
84-69-5
71888-89-6
68515-42-4
84-75-3
117-82-8
131-18-0; 605-50-5; 776297-69-9
115-96-8
Polycylic aromatic hydrocarbons (PAH's) (L, I)
Acenaphthene
Acenaphthylene
Anthracene
Benza[a]anthracene
Benza[a]pyrene
Benzo[b]fluoranthene
Benzo[e]pyrene
Benzo[ghi]perylene
Benzo[j]fluoranthene
Benzo[k]fluoranthene
Chrysene
Cyclopenta[c,d]pyrene
Dibenzo[a,h]anthracene
Dibenzo[a,e]pyrene
Dibenzo[a,h]pyrene
Dibenzo[a,i]pyrene
Dibenzo[a,l]pyrene
Fluoranthene
Fluorene
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
1-Methylpyrene
Naphthalene
Phenanthrene
Pyrene
CAS-No.
83-32-9
208-96-8
120-12-7
56-55-3
50-32-8
205-99-2
192-97-2
191-24-2
205-82-3
207-08-9
218-01-9
27208-37-3
53-70-3
192-65-4
189-64-0
189-55-9
191-30-0
206-44-0
86-73-7
193-39-5
2381-21-7
91-20-3
85-01-8
129-00-0
624-49-7
Kreosat, antrasen yağları vs. gibi PAH maddele- The use of products, pastes, binders, spinning
ri içeren ürünlerin, macunların, bağlayıcıların, ip- oils, etc. which contain PAH substances such as
lik bükme yağlarının vs. kullanımı yasaktır.
Creosate, Anthracene oils, etc. is banned.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
81
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Surfactants, wetting agent residues (W, A, I)
Alkylphenolethoxylates and alkylphenols, for example:
Nonylphenol
Octylphenol
Nonylphenolethoxylates
Octylphenolethoxylates
others
EDTA
DTPA
Tetrapropylenbenzolsulfonat (TPS)
DTDMAC (bis(hydrogenated tallow alkyl) dimethylammoniumchlorid)
DSDMAC (distearyldimethylammoniumchlorid)
DHTDMAC (di hydrogenated tallow)dimethylammoniumchlorid)
with > 0,5 % phosphorus
containing phosphates
CAS-No.
Various
Various
Various
Various
60-00-4
67-43-6
e.g. 11067-82-6 (Sodiumsalt)
68783-78-8
107-64-5
61789-80-8
Various
Various
Cleaning (stain removal) and degreasing agents (e.g. for machine maintanance) are not CAS-No.
allowed to contain (C/M, Co, S, W):
Dichloromethane
75-09-2
Trichloromethane
67-66-3
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
82
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Other substances and chemical residues
Ortho-phenylphenol (oPP) (B, A)
Perfluorooctansulfonates (PFOS) (Fi, I)
Perfluorooctanoic acid (PFOA) (Fi, I)
Heptacosafluorotetradecanoic acid (Fi, I)
Tricosafluorododecanoic acid (Fi, I)
Pentacosafluorotridecanoic acid (Fi, I)
Short chained chlorinated paraffines (C10-C13) (P, Fl)
Tris(2-chlorethyl)phosphate (TCEP) (P, Fl)
Dimethylfumarate (DMFu) (B)
Aminoethylethanolamine (AEEA) and derivatives (Fi, I)
Asbestos (Fb)
Sodium cyanide (A)
Potassium cyanide (A)
Sodium sulfide (A)
Carbondisulfide
Aromatic hydrocarbons as solvents such as e.g. benzene, phenol, toluene (Co)
o-, m-, p-Xylene (Co)
N-Methylaniline
Tetrachloromethane (C/M, S)
1,1-Dichloroethane (C/M, S)
1,2-Dichloroethane (C/M, S)
Trichloroethylene (C/M, S)
Tetrachloroethylene (C/M, S)
1,1,1-Trichloroethane (C/M, S)
1,1,2-Trichloroethane (C/M, S)
1,1,2,2-Tetrachloroethane (C/M, S)
1,1,1,2-Tetrachloroethane (C/M, S)
Tetrachloromethane (Carbontetrachloride) (C/M, S)
Pentachloroethane (C/M, S)
1,1-Dichloroethylene (C/M, S)
Hexachlorobutadiene (C/M, S)
Hexachloroethane (C/M, S)
Haloginated terphenyles (A)
Haloginated naphthalenes (A)
Monomethyltetrachlorodiphenylmethane (A)
Monomethyldichlorodiphenylmethane (A)
Monomethyldibromodiphenylmethane (A)
Trichlorophenoxy fatty acid and derivatives (B)
2,4,5-Trichlorphenoxy acetic acid and salts (B)
2,4,5-Trichlorphenoxyacetylompounds (B)
2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionic acid and salts (B)
2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionylcompounds
1,2,3-Trichloropropane (C/M, S)
Quintozene (B)
Trialkyltin-, Triaryltin-, arsenic- or arsenic compounds as protective agents for production
water (B)
Mercury compounds e.g. for impregnation or as biocide (B)
Arsenic compounds e.g. for impregnation or as biocide (B)
Dichromate-substances (only allowed if absolutely necessary for the production process
and technically unavoidable)
Chromium(VI)-substances (only allowed if absolutely necessary for the production
process and technically unavoidable)
Arsenic acid (B)
Diarsenic pentoxide (B)
Diarsenic trioxide (B)
Triethylarsenate (B)
5-t-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylol (Musk Xylol) (perfuming)
Dioxins and furanes (I)
Bisphenol A (P)
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
CAS-No.
90-43-7
Various
335-95-5
376-06-7
307-55-1
72629-94-8
85535-84-8
115-96-8
624-49-7
111-41-1
1332-21-4; and others
143-33-9
151-50-8
1313-82-2; 27610-45-3; 1313-83-3;
1313-84-4
75-15-0
71-43-2; 108-95-2; 108-88-3 and
others
95-47-6; 108-38-3; 106-42-3
100-61-8
56-23-5
75-34-3
79-01-6
127-18-4
71-55-6
79-00-5
79-34-5
630-20-6
56-23-5
76-01-7
75-35-4
87-68-3
67-72-1
Various
Various
76253-60-6
81167-70-8
99688-47-8
Various
93-76-5; various
Various
93-72-1; various
Various
96-18-4
82-68-8
Various
Various
Various
Various
Various
7778-39-4
1303-28-2
1327-53-3
15606-95-8
81-15-2
Various
80-05-7
26.06.2014
83
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Flame retardents (Fl)
Flame retardants which contain toxic metals such as antimony or arsenic
Brominated organic flame retardants like:
Polybrominated biphenyles (PBB's)
Polybrominated diphenylether (PBDE's)
Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all main diastereomeres identified (alpha-,
beta-, gamma-)
Pentabromodiphenylether (pentaBDE)
Octabromodiphenylether (OctaBDE)
Decabromodiphenylether (DecaBDE)
Brominated diphenylether (PBDE)
Tri-(2,3-dibromopropyl)phosphate (TRIS)
Tris-(aziridinyl)-phosphinoxide (TEPA)
Short chained chlorinated paraffins (SCCP)
Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP)
Antimony trioxide
Middle chained chlorinated paraffines (MCCP)
Boric acid
Boron trioxide
Flame retardants with chloroparaffines or fluorides
CAS-No.
Various
Climate relevant gases (Ozone layer reducible substances and fluorinated greenhouse
gases) (In, A)
Complete haloginated fluorohydrocarbons (HCFC's)
Partly haloginated fluorohydrocarbons (HFCKW)
Complete haloginated fluorohydrocarbons containing bromines
Partly haloginated fluorohydrocarbons containing bromines e.g. CFCL3, CF2Cl2,
C2F3Cl3, C3H7Br, C3HF3Cl4, CF3I, CH2BrCl, etc.
Rubber, natural latex, sulphur cured SBR Accelerators releasing carcinogenic
nitrosamines should not be used, e.g. zinc diethyldithiocarbamate (ZDEC)
CAS-No.
Bu yasaklanmış maddeler listesinde belirtilen,
mevcut teknoloji nedeniyle proseslerden uzaklaştırılamayan ya da ikame edilemeyen kimyasallar bir alternatif ürün bulunmadığı sürece kullanılabilir, ancak çalışanların ve çevrenin üretilen
üründeki kalıntılara maruziyetini en aza indirmek
için tüm çaba gösterilmelidir.
Yayın / Edition 01/2013
59536-65-1
Various
25637-99-4; various
32534-81-9
32536-52-0
1163-19-5
Various
126-72-7
545-55-1
85535-84-8
115-96-8
1309-64-4
Various
10043-35-3; 11113-50-1
1303-86-2
Various
Various
Various
Various
Various also see regulation (EC) no.
842/2006 and 1005/2009
14324-55-1
Chemicals mentioned in this restricted substances list which cannot be eliminated from processes or substituted due to current technology
may be used as long as no substitution product
is available, provided that all efforts are made to
minimise exposure of workers and environment
and residues in the produced article.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
84
E
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Ek
Appendix
Referans olarak Verilen Üçüncü Şahıs RSLleri Referenced Third Party RSL’s (Restricted Sub(Yasaklanmış Madde Listesi)
stance List)
Çeşitli kuruluşlar ve markalar kendi kimyasal değerlendirmelerine dayalı olarak kendi Yasaklanmış Madde Listelerini (RSLler) derlemiştir ya da
tekstil ürünlerinin nihai olarak satıldığı pazarlara
uyum sağlamalıdır. Bunlardan çoğu büyük ölçüde örtüşmektedir ve potansiyel olarak kritik kimyasalların tanımlanması için diğer bir bilgi kaynağı işlevi görebilir. Aşağıdaki kapsamlı olmayan liste kamuya açık bazı RSLleri göstermektedir.
Various organizations and brands have compiled their own Restricted Substance Lists
(RSL’s) which are based on own evaluations of
chemicals or should ensure compliance with the
markets in which the textile goods are finally
sold. Many of them are overlapping to a large
extent and may serve as another source of information to identify potentially critical chemicals.
The following not exhaustive list is showing
some of these RSL’s which are publically available.
• OEKO-TEX® Birliği nihai kullanıcıları tekstil • OEKO-TEX® Association has published in
ürünlerinden kaynaklanan olumsuz sağlık etki1992 the first restricted substance list, before
lerinden korumak amacıyla tekstil ürünlerinin
any legal requirements regarding chemical
kimyasal içeriğine ilişkin yasal gereklilikler yücontent of textiles were introduced to protect
rürlüğe konulmadan önce 1992’de ilk yasakend-users from adverse health effects from
lanmış madde listesini yayınlamıştır. Bu tarihtextiles. The RSL was since that dated at least
ten beri RSL en az yıllık olarak güncellenmekyearly updated and is published in the docute ve “OEKO-TEX® Standardı 100” belgesinde
ment “OEKO-TEX® Standard 100”:
yayınlanmaktadır:
https://www.oeko-tex.com/
https://www.wewear.org/industry-resources/restrictedsubstances-list/
http://www.afirm-group.com/afirmguidanceforsuppliers.htm
http://www.adidas-group.com/en/sustainability/assets/
Guidelines/A01_Aug_2012.pdf
http://www.bestseller.com/~/media/Files/CSR/Bestsellers%20Chemical%20Restrictions%20March
%202010.pdf
http://www.c-and-a.com/uk/en/corporate/company/ourresponsibility/protecting-the-environment/restrictedsubstance-list/
http://www.deckers.com/wp-content/uploads/
2013/03/RS-Packet-FINAL-3-16-121.pdf
http://www.esprit.com/press/rsl.pdf
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
85
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/Policies/Chemical%20Restrictions_2012.pdf
http://www.levistrauss.com/sustainability/planet/chemicals
http://corporate.marksandspencer.com/documents/
specific/howwedobusiness/chemicals/restricted_substance_list
http://www.newbalance.com/Responsible-Leadership_Environmental-Initiatives/about_responsible_leadership_environmental,default,pg.html
http://www.pentland.com/corporate-responsibility/product.aspx
http://about.puma.com/wp-con-tent/themes/aboutPUMA_theme/media/pdf/PUMASafeEnvironmentHandbook-Vol2_final.pdf
http://www.vfc.com/corporate-responsibility/environmental/responsible-chemistry
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
86
F
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Ek
Appendix
Tavsiye Edilen Araçlar
F1
Recommended Tools
Kimyasal değerlendirme ve yönetim sis- Chemical assessment and management systems
temleri
Şu anda bir kimyasal yönetim sistemi için, ISO
9001 kalite standardı, ISO 40001 çevre, ISO
18001 iş sağlığı ve güvenliği vs. gibi mevcut
uluslarası standartlar bulunmamaktadır. Ancak,BizNGO grup bu sistem için taleplerle son
derece örtüşen ve OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyonu planının seviyelerini puanlandıran bir
pragmatik yaklaşım tanımlamıştır.
There are currently no existing international
standards for a chemical management system
such as ISO 9001 for quality, ISO 14001 for environment, ISO 18001 for occupational health
and safety etc. However, the BizNGO group has
described a pragmatic approach for such a system, which is highly overlapping with the demands and scoring levels of the STeP by OEKO-TEX® certification scheme
(bkz: http://www.bizngo.org/).
(see http://www.bizngo.org/).
Çeşitli dış hizmet sağlayıcıları CAS numarasına
(Kimyasal Maddelerin Servis Kayıt Numarası)
dayalı olarak kimyasalları değerlendirmek için
araçlar sunmaktadır. Aşağıdaki araçlar çeşitli
son noktalar bakımından kullanılan ve CAS numaralarına göre tanımlanabilen kimyasalların
değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Bu araçlara örnekler:
Various external service providers are offering
tools to assess chemicals based on the CAS #
(Chemical Abstract Services Registry number).
The following tools may help to assess the
chemicals which are used and which can be
identified by their CAS # in respect of various
endpoints. Examples of such tools are:
GreenWERCS
(bkz:
http://www.thewercs.com/), (see http://www.thewercs.com/), not free of
ücretsiz değildir
charge
SciVera
Lens
(bkz:
http://www.scivera.com/), (see http://www.scivera.com/), not free of charge
ücretsiz değildir
iSUSTAIN
Green
Chemistry
index
(https://www.isustain.com),
sınırlı
kullanım için ücretsiz, kimyasalları
ve prosesleri yeşil kimya ilkelerine
göre puanlandırır. Aracın kendisi
hangi son noktaların değerlendirilmek üzere CAS numarasına ya da
kimyasalın adına göre tanımlanabilen bir kimyasalın nihai puanlandırmasına nasıl katkıda bulunduğunu
açıkça açıklamaz.
F2
Çevre performansı
(https://www.isustain.com), free of charge for
limi-ted use, scores chemicals and processes on
basis of the principles of green chemistry. The
tool itself does not clearly explain how and
which endpoints contributes to the final scoring
of a chemical which can be identified by CAS #
or the name of the chemical to be assessed.
Environmental performance
Sürdürülebilirlik esasına göre raporlama için ka- An accepted format for sustainability-based rebul edilen format GRI ya da Global Raporlama porting is the GRI or Global Reporting Initiative.
Girişimidir. Bakınız: www.globalreporting.org
See: www.globalreporting.org
F3
Çevre Yönetim sistemleri
Environmental management systems
F4
Sosyal sorumluluk sistemleri
Social responsibility systems
F5
Kalite yönetim sistemleri
Quality management systems
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
87
• EFQM
• EFQM
• Altı Sigma
• Six Sigma
• Kaizen
• Kaizen
• ISO 9004 (performans iyileştirme sistemi)
• ISO 9004 (performance improvement system)
• PDCA
• PDCA
• Kalite grupları
• Quality circles
F6
Sağlık ve Güvenlik performans ve yöne- Health and Safety performance and management
tim sistemleri
systems
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
88
G
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Ek
Appendix
Atık Su Atıkları ve Hava Emisyonları için Limit Limit Values for Waste Water Effluents and Air
Değerler
Emissions
G1
Sulara Karışan atıklar için sınıflandırma
tablosu
Classification table for effluents into waters
parametre / parameter
minimum
pH-değeri / pH-value
ileri düzey /
advanced
mükemmel /
excellent
5.5 - 10
6.0 - 9.0
7.0 - 8.5
°C
45
35
30
436 nm
m-1
15
10
7
525 nm
m-1
9
7
5
Maksimum atık sıcaklığı / Max. effluent
temperature
Renk/……’de spektrum absorpsiyon katsayısı /
Colour / spectral absorption coefficient at ….
620 nm
m-1
7
5
3
toplam krom (Cr olarak) / chromium total (as Cr)
mg/l
2.00
1.00
0.10
Krom VI (Cr olarak) / chromium VI (as Cr)
mg/l
0.70
0.35
0.01
kobalt (Co olarak) / cobalt (as Co)
mg/l
2.00
1.00
0.02
bakır (Cu olarak) / copper (as Cu)
mg/l
2.00
1.00
0.10
nikel (Ni olarak) / nickel (as Ni)
mg/l
2.00
1.00
0.05
toplam organik karbon TOC (C olarak) / total
organic carbon TOC (as C)
mg/l
200
100
10
kimyasal oksijen talebi COD( O2 olarak) /
chemical oxygen demand COD (as O2)
mg/l
400
200
50
Biyokimyasal oksijen talebi BOD5( O2 olarak) /
Biochemical oxygen demand BOD5 (as O2)
mg/l
100
50
20
adsorbe edilebilir organik halojenler AOX (C1
olarak) / adsorbable organic halogens AOX (as Cl)
mg/l
5
2.5
0.1
veya / or
Amonyak NH4+ olarak / Ammonia as NH4+
mg/l
20
10
5
Toplam fosfor P olarak / Phosphor total as P
mg/l
10
5
0.5
Toplam tortu maddesi / Sum sediment material
mg/l
200
100
15
G2
Bir şehir kanalizasyon arıtma tesisine gi- Classification table for effluents into a public sewage
ren atıklar için sınıflandırma tablosu
treatment plant
parametre / parameter
minimum
pH-değeri / pH-value
ileri düzey /
advanced
mükemmel /
excellent
5.5 - 10
6.0 - 9.0
7.0 - 8.5
°C
55
45
35
toplam krom (Cr olarak) / chromium total (as Cr)
mg/l
2.00
1.00
0.10
Krom VI (Cr olarak) / chromium VI (as Cr)
mg/l
0.70
0.35
0.01
kobalt (Co olarak) / cobalt (as Co)
mg/l
2.00
1.00
0.01
bakır (Cu olarak) / copper (as Cu)
mg/l
2.00
1.00
0.10
nikel (Ni olarak) / nickel (as Ni)
mg/l
2.00
1.00
0.05
adsorbe edilebilir organik halojenler AOX (C1
olarak) / adsorbable organic halogens AOX (as Cl)
mg/l
5
2.5
0.1
%
70 %
80 %
90 %
Maksimum atık sıcaklığı / Max. effluent
temperature
Geri dönüşüm ve temizleme yoluyla oksijen
tüketen maddelerin (TOC ya da COD olarak)
azaltılması / Reduction of oxygen depleting
substances (as TOC or COD) by recycling and
cleaning
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
89
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
kimyasal oksijen talebi COD( O2 olarak) /
chemical oxygen demand COD (as O2)
mg/l
1000
700
400
Biyokimyasal oksijen talebi BOD5( O2 olarak) /
Biochemical oxygen demand BOD5 (as O2)
mg/l
500
250
50
Toplam fosfor P olarak / Phosphor total as P
mg/l
20
10
1
Sülfürler (S2 olarak) / Sulphides (as S2)
mg/l
2
1.5
1
Toplam tortu maddesi / Sum sediment material
mg/l
600
300
30
G3
CO (Karbon Monoksit)
CO (Carbon Monoxide)
parametre / parameter
minimum
ileri düzey /
advanced
mükemmel /
excellent
(Karbon Monoksit) (CO): >2 MW ısıl değere sahip
tesisler için / Carbon Monoxide (CO): For plants
with a thermal value >2 MW
Katı atık / Solid fuel
mg/m³
1500
850
150
Sıvı atık / Liquid fuel
mg/m³
600
350
150
Gaz atık / Gaseous fuel
mg/m³
500
300
100
Limit değerler ve derecelendirme katı atıklar için
% 6 ve sıvı atıklar için % 3 şeklinde bir hacimsel
oksijen içeriğine işaret eder.
G4
Toz
The limit values and grading refer to a volumetric oxygen content of 6% for solid fuels and 3 %
for liquid fuels.
Dust
parametre / parameter
minimum
ileri düzey /
advanced
mükemmel /
excellent
Toz tüm pişirme fırınları için toz emisyonu
bakımından > 10 MW / Dust: For the emission of
dust for all firings >10 MW
Katı atık / Solid fuel
mg/m³
150
120
100
Sıvı atık / Liquid fuel
mg/m³
150
100
50
Gaz atık / Gaseous fuel
mg/m³
50
20
5
G5
SO2 (Kükürt dioksit) - 2 MW -50 MW ve > SO2 (Sulphur dioxide) - 2 MW till 50 MW and > 50
50 MW
MW
parametre / parameter
minimum
ileri düzey /
advanced
mükemmel /
excellent
SO2: 2 MW-50 MW ısıl değere sahip tesisler için /
SO2: For plants with a thermal value between 2
MW and 50 MW
Katı atık / Solid fuel
mg/m³
2000
1200
500
Sıvı atık / Liquid fuel
mg/m³
1700
1000
300
Gaz atık / Gaseous fuel
mg/m³
100
70
35
mg/m³
2500
1200
200
SO2: >50 MW ısıl değere sahip tesisler için / SO2:
For plants with a thermal value > 50 MW
Tüm yakıtlar / All fuel
Yukarıdaki tabloda verilen limit değerler ve derecelendirme katı atıklar için % 6 ve sıvı atıklar için
% 3 şeklinde bir hacimsel oksijen içeriğine işaret
eder.
G6
NOx
Yayın / Edition 01/2013
The limit values and grading given in the upper
table refer to a volumetric oxygen content of 6%
for solid fuels and 3 % for liquid fuels.
NOx
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
90
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
parametre / parameter
minimum
ileri düzey /
advanced
mükemmel /
excellent
NOx >2 MW ısıl değere sahip tesisler için / NOx:
For plants with a thermal value >2 MW
Katı atık / Solid fuel
mg/m³
650
400
150
Sıvı atık / Liquid fuel
mg/m³
650
400
150
Gaz atık / Gaseous fuel
mg/m³
350
250
100
Limit değerler ve derecelendirme katı atıklar için
% 6 ve sıvı atıklar için % 3 şeklinde bir hacimsel
oksijen içeriğine işaret eder.
Yayın / Edition 01/2013
The limit values and grading refer to a volumetric oxygen content of 6% for solid fuels and 3 %
for liquid fuels.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
91
H
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Ek
Appendix
Kimyasal Değerlendirme için Referans Değer- Reference Values for Chemical Assessment
ler
Aşağıdaki tablolar bir kimyasalın tehlikelerinin
sembollerle, anahtar sözcükler ya da kodlarla
gösterildiği global olarak ilişkili farklı kaynaklardan alınan önemli son noktaların grafiksel gösterimidir.
Yayın / Edition 01/2013
The following tables are a graphical representation of important endpoints from different sources with global relevance where hazards of a
chemical are indicated by symbols, keywords or
codes.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
92
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
93
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
94
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
95
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
96
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
97
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
98
I
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Ek
Appendix
Diğer Referans Değerler
Other Reference Values
İşyerlerinde Lux (lx) için referans değerler (ASR
7/3 Sayılı Alman İşyeri Direktifi)
Reference values for Lux (lx) at workplaces
(German Workplace Directive ASR 7/3)
İplik Bükme
Spinning
lx
Balyaları açmak
Opening bales
200
Hallaçlama, tarama, fitil makinesi, iplik yakma vs.
Carding, combing, flyer, singeing etc.
300
İplik eğirme, bobinleme, bükme vs.
Spinning, winding, twisting, etc.
500
Dokuma/ Örme/nakış vs.
Weaving / Knitting / embroidery etc.
lx
Haşıllama
Sizing
200
Katlama vs.
Doubling etc.
300
Çözme, dokuma, örme, dikme vs.
Warping, weaving, knitting, stitching etc.
500
kontrol etme (kumaşlar, renk vs.)
controlling (fabrics, colour etc.)
1000
Boyama, baskı, apreleme vs.
Dyeing, printing, finishing etc.
lx
İplik yakma, yıkama, boyama, apreleme,
ütüleme vs.
Singeing, washing, dyeing, finishing, ironing 300
etc.
Baskı, temizleme vs.
Printing, cleaning etc.
750
kontrol etme (kumaşlar, renk vs.)
controlling (fabrics, colour etc.)
1000
Düzenleme vs.
Making up etc.
lx
Ütüleme, ambalajlama vs.
Ironing, packing, etc.v
300
Kesme, dikme vs.
Cutting, sewing etc.
500
Kontrol etme
Controlling
1000
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
99
J
Ek
Appendix
Terimler ve tanımlar
J1
Terms and definitions
OEKO-TEX®'in STeP standardı kapsaAbbreviations Used in STeP by OEKO-TEX® and
mında kullanılan Kısaltmalar ve Bunların Their Explanations
Açıklamaları
AOx –
emission
Düşük düzeyde biyolojik olarak parçalanabilir ve toksik olarak halojenli
organik bileşikler uzun yıllar içinde
suyu bozabilir.
Halogenated organic compounds as being lowly
biodegradable and toxic, can spoil water for
many years.
BAT
En iyiMevcutteknolojiler - MET
(Mevcut En İyi Teknoloji) işleme, kimyasal ve bilgi teknolojilerine uygulanabilir.
Best Available Technologies - BAT can apply to
processing, chemical and information technologies.
CAS number
CAS Kayıt Numaraları KimyasalKayıt NumaralarıSservisi tarafından açık bilimsel literatürde (şu anda en azından 1957’den bugüne kadar tanımlananları içeriyor) tanımlanan her bir kimyasala tahsis edilen
benzersiz sayısal tanımlayıcılardır
ve elementleri, izotopları, organik ve
organik olmayan bileşikleri, iyonları,
organometalikleri, metalleri, yapısal
olmayan maddeleri (aka “UVCBs”,
i.e. bilinmeyen, değişken bileşime
ya da biyolojik kökene sahip maddeler)içerir. Bunlar ayrınca CAS
RNler ve CAS numaraları olarak
anılır.
CAS Registry Numbers are unique numerical
identifiers assigned by the Chemical Abstracts
Service to every chemical described in the open
scientific literature (currently including those described from at least 1957 through the present)
and include elements, isotopes, organic and inorganic compounds, ions, organometallics, metals, nonstructural materials (aka “UVCBs”, i.e.
materials of unknown, variable composition or
biological origin). They are also referred to as
CAS RNs and CAS numbers.
CMS
Kimyasal Yönetim Sistemi-bir tekstil Chemical Management System – a system that
tesisinde kimyasal seçimini, işlen- describes processes used to manage chemical
mesini, saklama ve kullanımını yö- selection, handling, storage and use within a
netmek için kullanılan prosesleri ta- textile facility.
nımlayan bir sistem.
CPSC
Kimyasal Yönetim Sistemi-bir tekstil Consumer Product Safety Commission, a U.S.
tesisinde kimyasal seçimini, işlen- government agency charged with protecting
mesini, saklama ve kullanımını yö- consumers against harmful products.
netmek için kullanılan prosesleri tanımlayan bir sistem.
EC number
AB düzenleme planlarında kimyasallar için Avrupa Komisyonu numarasıdır. Ayrıca EC No., EINECS
No. ve EC# olarak da bilinen Avrupa
komisyonu numarası ya da EC no.
Avrupa Birliği’nde ruhsatlandırma
kurumları tarafından ruhsatlandırma
amaçlı olarak kimyasal maddelere
atanan benzersiz yedi haneli tanımlayıcıdır. Bir EC numarasına sahip
maddeler listesi EC Envanteri olarak
anılır. Bu ABD’de CASRN ile kıyas-
Yayın / Edition 01/2013
European Commission number for chemicals
within EU regulatory schemes. The European
Commission number, or EC number, also known
as EC No., EINECS No. and EC#, is a unique
seven-digit identifier that is assigned to chemical
substances for regulatory purposes within the
European Union by the regulatory authorities.
The list of substances with an EC number is
called the EC Inventory. This is comparable to
CASRN in the USA and chemical substances
can have both a CASRN and an EINECS number.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
100
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
lanabilir ve kimyasal maddeler hem
CASRN’ye hem de EINECS numarasına sahip olabilir.
EFQM
EFQM (eski adıyla Avrupa Kalite
Yönetim Vakfı) Brüksel merkezli, kar
amacı gütmeyen bir üyelik vakfıdır.
EFQM Avrupa genelinde ve dışında
kamu sektörü ve özel sektör kuruluşlarında geniş çapta kullanılan,
kuralcı olmayan yönetim çerçevesi
olan EFQM Mükemmellik Modeli’nden sorumlu kuruluştur.
EFQM (formerly known as the European Foundation for Quality Management) is a non-profit
membership foundation based in Brussels.
EFQM is the custodian of the EFQM Excellence
Model, a non-prescriptive management framework that is widely used in public and private
sector organisations throughout Europe and beyond.
EINECS
number
EC numarasına bakınız.
see EC number
EMS
Çevre Yönetim Sistemi – Genel yönetim sisteminin çevresel politikayı
belirleyen kısmıdır ve çevre politikasını uygulamak için organizasyonel
yapıyı, sorumlulukları, prosedürleri,
süreçleri ve kaynakları içerir.
Environmental Management System - The part
of the overall management system which determines the environmental policy, and includes
the organizational structure, responsibilities, procedures, processes and resources for implementing the environmental policy.
GHS
Kimyasalların Sınıflandırılması ve
Etiketlenmesi için Global Uyumlaştırılmış Sistem ya da GHS Birleşmiş
Milletler tarafından oluşturulmuş,
uluslar arası kabul edilmiş bir sistemdir. [1] Global düzeyde sınıflandırma ve etiketleme için tutarlı kriterler kullanarak farklı ülkelerde kullanılan çeşitli sınıflandırma ve etiketleme standartlarının yerine geçmek
üzere tasarlanmıştır.
The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals or GHS is an internationally agreed-upon system, created by
the United Nations.[1] It is designed to replace
the various classification and labeling standards
used in different countries by using consistent
criteria for classification and labeling on a global
level.
GOTS
Global Organik Tekstil Standardı
(GOTS) organik elyaflardan üretilmiş tekstil ürünleri için dünyanın lider işleme Standardı olarak kabul edilir. Tüm organik tekstil tedarik zincirinde yüksek düzey çevre kriterlerini tanımlar ve ayrıca sosyal kriterlere
uyumu
öngörür.
http://
www.global-standard.org/the-standard.html
The Global Organic Textile Standard (GOTS) is
recognised as the world's leading processing
standard for textiles made from organic fibers. It
defines high-level environmental criteria along
the entire organic textile supply chain and requires compliance with social criteria as well.
http://www.global-standard.org/the-standard.html
GRI
Global Raporlama Girişimi (GRI)
ekonomik sürdürülebilirliği sağlayan,
kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik
raporlama standartlarından biridirayrıca ekolojik ayak izi raporlama,
çevre sosyal yönetişim (ESG) raporlaması, üçlü kar hanesi (TBL) raporlaması ve kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) raporlaması olarak da bilinir. GRI finansal raporlama kadar
rutin şekilde ve finansal raporlamayla kıyaslanabilir olarak tüm kuruluşlar tarafından sürdürülebilirlik rapor-
The Global Reporting Initiative (GRI) is a nonprofit organization that promotes economic sustainability. It produces one of the world's most
prevalent standards for sustainability reporting
— also known as ecological footprint reporting,
environmental social governance (ESG) reporting, triple bottom line (TBL) reporting, and corporate social responsibility (CSR) reporting. GRI
seeks to make sustainability reporting by all organizations as routine as, and comparable to, financial reporting. A sustainability report is an organizational report that gives information about
economic, environ-mental, social and gover-
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
101
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
lamasının yapılmasını sağlamaya
çalışır. Bir sürdürülebilirlik raporu
ekonomik, çevresel, sosyal performans ve yönetişim performansı hakkında bilgi veren kuruluş raporudur.http://www.global-standard.org/
the-standard.html
nance
performance.http://www.global-standard.org/the-standard.html
ILO
Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO)
özellikle uluslar arası çalışma standartları ve herkes için iyi bir iş olmak
üzere çalışma konularıyla ilgilenen
Birleşmiş Milletler kuruluşudur. Neredeyse tüm (193’ten 185’i) BM üyeleri
ILO’nun
bir
parçasıdır
www.ilo.org
The International Labour Organization (ILO) is a
United Nations agency dealing with labour issues, particularly international labour standards
and decent work for all. Almost all (185 out of
193) UN members are part of the ILO.
www.ilo.org
Kaizen
Japonca da “iyileşme” ya da “daha
iyiye doğru değişiklik”. İmalat, mühendislik ve iş yönetiminde süreçlerin sürekli iyileştirilmesine odaklı felsefe veya uygulamaları ifade eder.
Japanese for "improvement", or "change for the
better". It refers to philosophy or practices that
focus upon continuous improvement of processes in manufacturing, engineering, and business
management.
Lux (lx)
The lux (sembolü: lx) birim alan başına ışık akışını ölçen ışık ve ışık
yayma SI birimidir. Metre kare başına bir lümene eşittir.
The lux (symbol: lx) is the SI unit of luminance
and luminous emittance, measuring luminous
flux per unit area. It is equal to one lumen per
square meter.
MSDS
Bir malzeme güvenlik veri dosyası
(MSDS), güvenlik veri dosyası
(SDS) ya da ürün güvenliği veri dosyası (PSDS) ürün yönetiminin ve iş
güvenliği ve sağlığının önemli bir
parçasıdır. Çalışanlara ve acil durum personeline ilgili maddeyle güvenli bir şekilde kullanım ya da çalışma için prosedürler sunmayı amaçlar ve fiziksel veriler (erime noktası,
kaynama noktası, parlama noktası
vs.), toksisite, sağlık etkileri, ilk
yardım, reaktivite, saklama, imha,
koruyucu ekipman ve sızıntı işleme
prosedürleri gibi bilgileri içerir.
MSDS formatları ulusal gerekliliklere
bağlı olarak bir ülkede kaynaktan
kaynağa değişiklik gösterebilir.
A material safety data sheet (MSDS), safety data sheet (SDS), or product safety data sheet
(PSDS) is an important component of product
stewardship and occupational safety and health.
It is intended to provide workers and emergency
personnel with procedures for handling or working with that substance in a safe manner, and includes information such as physical data (melting point, boiling point, flash point, etc.), toxicity,
health effects, first aid, reactivity, storage, disposal, protective equipment, and spill-handling
procedures. MSDS formats can vary from
source to source within a country depending on
national requirements.
NGO
Siviltoplumkuruluşları herhangi bir
devlet teşekkülünden bağımsız olarak çalışan, bir gerçek ya da tüzel kişi tarafından oluşturulmuş olan yasal olarak kurulmuş kuruluşlardır.
Non-Governmental Organizations are legally
constituted corporations created by natural or legal people that operate independently from any
form of government.
NOx
azot monoksit+azot dioksit-bilinen
hava kirleticileri ve fosil yakıtların
oksitlenmesi sonucu oluşan bir sera
gazı.
nitrogen monoxide + nitrogen dioxide – known
air pollutants and a greenhouse gas caused by
the oxidation of fossil fuels.
OECD
The İktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilatı ekonomik ilerlemeyi ve dünya
ticaretini teşvik etmek için 1961 yılında kurulmuş olan, 34 ülkeden olu-
The Organization for Economic Co-operation
and Development is an international economic
organization of 34 countries founded in 1961 to
stimulate economic progress and world trade.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
102
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
şan bir uluslar arası iktisadi kuruluştur.
OH&S
İş Sağlığı ve Güvenliği Performans
Yönetim sistemi– bir işletmenin paydaşlarının güvenlik ve sağlığını ölçmek ve iyileştirmek için tasarlanmış
bir yönetim sistemidir. Odak normalde fabrika operasyonlarına uygulanır, ancak ürün güvenliğine ilişkindir.
Occupational Health and Safety Performance
and Management System – a management system designed to measure and improve the safety and health of stakeholders of an enterprise.
The focus is normally applied to factory operations but also pertains to product safety.
OHSAS
OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin İngiliz Standardıdır. Tüm kuruluşların
bariz bir şekilde iyi iş sağlığı ve güvenliği performansı sergilemesine
yardımcı olmayı amaçlar. Yaygın
olarak dünyanın en tanınmış iş
sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri standardı olarak değerlendirilir.
OHSAS 18001 is a British Standard for occupational health and safety management systems. It
exists to help all kinds of organizations put in
place demonstrably sound occupational health
and safety performance. It is widely seen as the
world’s most recognized occupational health
and safety management systems standard.
OIA
Dış Endüstri Birliği dış eğlence faaliyetleri için üretilen ürünlere ilişkin
perakende zincirini temsil eder.
AB'de benzeri bulunan ABD merkezli bir kuruluştur. Sürdürülebilirlik endeksine ve bunların SAC ile yakın
işbirliğine ilişkin daha fazla bilgi
aşağıdaki
adresten
edinilebilir:
http://www.outdoorindustry.org/
The OutDoor Industry Association represents
the retail chain for products produced for outdoor recreational activities. This is a USA based
organisation which has a counterpart in the EU.
More on their sustainability index and their close
collaboration with the SAC can be found at:
http://www.outdoorindustry.org/
PDCA
PDCA (––planla-uygula-kontrol etönlem al ya da planla-uygula-kontrol
et- uyarla) işletmede proseslerin ve
ürünlerin kontrolü ve sürekli iyileştirilmesi için kullanılan bir tekrarlayan
dört aşamalı yönetim yöntemidir.
Ayrıca Deming grubu/çemberi/çarkı,
Shewart çemberi, kontrol grubu/
çemberi ya da planla-uygula-çalışönlem al (PDSA) olarak da bilinir.
PDCA (plan–do–check–act or plan–do–check–
adjust) is an iterative four-step management
method used in business for the control and
continuous improvement of processes and products. It is also known as the Deming circle/cycle/
wheel, Shewhart cycle, control circle/cycle, or
plan–do–study–act (PDSA).
PPE
Kişisel Koruyucu Ekipman– örnek
olarak eldivenler ya da önlükler, koruyucu gözlükler, solunum cihazları
vs.
Personal Protection Equipment – examples are
gloves or aprons , protective glasses, respirators, etc.
Prop 65
list
“Proposition 65”. 1986’da, Kaliforniya seçmenleri toksik kimyasallara
maruz kalma konusundaki artan
kaygılarını ele almak üzere bir girişim onayladı. Bu girişim 1986 Sayılı
Güvenli İçme Suyu ve Toksik Uygulama Kanunu, ya da daha iyi bilinen
orijinal adıyla Proposition 65 haline
geldi. Proposition 65 Devletin bir
kansere ya da doğum kusurlarına
ya da diğer üreme zararına yol açtığı bilinen kimyasallar listesi oluşturmasını öngörür Yılda en az bir
“Proposition 65”. In 1986, California voters approved an initiative to address their growing concerns about exposure to toxic chemicals. That
initiative became the Safe Drinking Water and
Toxic Enforcement Act of 1986, better known by
its original name of Proposition 65. Proposition
65 requires the State to publish a list of chemicals known to cause cancer or birth defects or
other reproductive harm. This list, which must be
updated at least once a year, has grown to include approximately 800 chemicals since it was
first published in 1987. Proposition 65 requires
businesses to notify Californians about signifi-
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
103
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
kez güncellenmesi gereken bu liste
1987’de ilk yayınlandığından bu yana yaklaşık 800 kimyasalı içerecek
şekilde genişlemiştir. Proposition 65
işletmelerin Kaliforniya vatandaşlarına satın aldıkları, evlerinde ya da
işyerlerinde bulunan ya da çevreye
salınan önemli kimyasal miktarları
hakkında bilgi vermesini gerektirir.
Bu bilgileri sunarak, Proposition 65
Kaliforniyalıların kendilerini bu kimyasallara maruziyetten korumak
için bilinçli kararlar almasını sağlar.
Proposition 65 ayrıca Kaliforniya
işletmelerinin içme suyu kaynaklarına bilinçli olarak önemli miktarda
belirtilen kimyasalları boşaltmasını
yasaklar.
cant amounts of chemicals in the products they
purchase, in their homes or workplaces, or that
are released into the environment. By providing
this information, Proposition 65 enables Californians to make informed decisions about protecting themselves from exposure to these chemicals. Proposition 65 also prohibits California
businesses from knowingly discharging significant amounts of listed chemicals into sources of
drinking water.
PSDS
Bkz: MSDS
see MSDS
QMS
Kalite yönetim sistemi –bir işletme- Quality Management System – the management
nin faaliyetlerine ve ürünlerine ilişkin system describing the processes used to mainolduğu için kalitenin tüm özelliklerini tain and control all aspects of quality as it perkorumak ve kontrol etmek için kulla- tains to the operations and products of an enternılan süreçleri tanımlayan yönetim prise.
sistemidir.
REACH
Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması bir Avrupa Birliği Düzenlemesidir. REACH kimyasal maddelerin üretimini ve kullanımını ve de
bunların insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel etkilerini ele alır.
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals is a European Union Regulation. REACH addresses the production and
use of chemical substances and their potential
impacts on both human health and the environment.
RSL
Yasaklanmış Madde Listesi – RSL
sınırlandırılan ya da üretimde kullanılmasına veya nihai ürünlerde kalıntı maddesi olarak ya da çevrede
bulunmasına izin verilmeyen maddeler listesidir. Bu listeler maddelerin
kullanıldığı, satıldığı ya da ürünlere
eklendiği işletmelere ya da pazarlara ilişkin düzenleme limitlerinin ya
da sorunlu maddelerin derlemeleridir.
Restricted Substance List – the RSL is a list of
substances that are limited or not allowed in the
production or as residues on final products or in
the environment. These lists can be compilations of regulatory limits or substances of concern to the enterprises or markets in which the
substances are used, sold or incorporated into
products.
SAC
Sürdürülebilir Konfeksiyon Koalisyonu tekstil ürünlerinin ve üretiminin
sürekliliğinin iyileştirilmesine kendini
adamış önemli markalar ve perakende kuruluşlarından oluşan bir örgüttür. HGG Endeksini hazırlayanlar
olarak, SAC tekstil ve konfeksiyon
sektöründeki sürdürülebilir uygulamaları ölçmek ve ilgili dizin oluşturmak için gelişmekte olan bir çerçeve
sunmuştur. Daha fazla bilgi için:
http://www.apparelcoaltion.org
The Sustainable Apparel Coalition is an organisation of major brands and retail organisations
dedicated to improving the sustainability of textile products and production. As the authors of
the HIGG Index, the SAC have provided an
evolving framework for measuring and indexing
sustainable practices within the textile and apparel industry. More can be found at http://
www.apparelcoaltion.org
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
104
SDS
Bkz: MSDS
Six Sigma
Altı Sigma İlk olarak 1985’te Motor- Six Sigma is a set of tools and strategies for
ola tarafından geliştirilmiş olan process improvement originally developed by
süreç iyileştirmeye yönelik bir dizi Motorola in 1985. Six Sigma became well known
araç ve stratejidir. Altı Sigma after Jack Welch made it a central focus of his
1995’te Jack Welch General Elec- business strategy at General Electric in 1995,
tric’te bunu işletme stratejisinin mer- and today it is used in different sectors of induskezi odağı haline getirdiğinde tanın- try.
dır ve bugün farklı sektörlerde kullanılmaktadır.
TEGEWA
TEGEWA e.V. (Tekstil, kağıt, deri
ve kürk yardımcı maddeleri ve renklendiricileri, yüzey aktif maddeler,
karmaşık ajanlar, antimikrobiyal
ajanlar, polimerik topaklayıcılar,
kozmetik ham maddeler, farmasötik
yardımcı maddeler ve yardımcı ürünlerin üreticileri birliği)
TEGEWA e.V. (Association of producers of textile, paper, leather and fur auxiliaries and colourants, surfactants, complexing agents, antimicrobial agents, polymeric flocculants, cosmetic raw
materials, pharmaceutical excipients and allied
products.)
US EPA
Amerika Birleşik Devletleri Çevre
Koruma Kuruluşu (EPA ya da bazen
USEPA) ABD federal hükümetinin
Kongre tarafından yürürlüğe konulan kanunlara dayalı yönetmelikler
hazırlama ve yürürlüğe koyma yoluyla insan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla oluşturulmuş bir kuruluşudur.
The United States Environmental Protection
Agency (EPA or sometimes USEPA) is an agency of the U.S. federal government which was
created for the purpose of protecting human
health and the environment by writing and enforcing regulations based on laws passed by
Congress.
ZDHC
Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Tahliye- Zero Discharge of Hazardous Chemicals - In
si – 2011’de bir grup önemli konfek- 2011, a group of major apparel and footwear
siyon ve ayakkabı markası ve pera- brands and retailers made a shared commitment
kendecileri 2020’de tehlikeli madde- to help lead the industry towards zero discharge
lerin sıfır tahliyesine doğru sektörü of hazardous chemicals by 2020.
yönlendirmeye yardımcı olmak için
bir ortak taahhüt oluşturdu.
J2
see MSDS
OEKO-TEX®’in STeP standardında Kulla- Terms and Definitions Used in STeP by OEKOnılan Terimler ve Tanımlar
TEX®
Assessment tool
Bu değerlendirme aracı OEKOTEX®'in STeP süreci kapsamındaki
tüm denetim ve sertifikasyon için
başvuru ve dayanak olarak kullanılır. (Bkz.: standarttaki 3.2.2.2. maddesi)
The assessment tool is used as the application
and basis for all auditing and certification within
the STeP by OEKO-TEX® process. (See point
3.2.2.2. in the standard).
Auxiliaries
Etkin üretimi sağlayan ya da tekstil
prosesinde belirli etki oluşturan kimyasal ürünler. Bu yardımcı maddeler çoğunlukla üretilmekte olan ürüne eklenebilir ya da çevreye bırakılabilir.
Chemical products that enable efficient production or produce a particular effect within the textile process. Such auxiliaries may yield in the
majority to the product being produced or can
yield to the environment.
Cleaning
agent
Örneğin kiri, tozu, lekeleri ve/veya Water-based solvents, surfactants that are used
kötü kokuları çıkarmak için kullanı- to remove e.g. dirt, dust, stains and/or, bad
lan su bazlı çözücüler, yüzey aktif smells. Such surfactants may be used as determaddeler. Bu yüzey aktif maddeler
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
105
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
deterjanlar, ıslama ajanları, emülsifiye ediciler, köpükleme ajanları ve
seyrelticiler olarak kullanılabilir.
gents, wetting agents, emulsifiers, foaming
agents and dispersants.
Degreasing agent
(Yağ Giderici)- organik çözücü bazlı
ya da çözücü içeren temizleme ajanı.
(Degreaser) – organic solvent-based or solventcontaining cleaning agent.
Dry spinning
İpleri ya da iplikleri üretmek için su A mechanical process that uses no water or solya da çözücü kullanmayan bir me- vents to produce fibres or yarn. “Dry spinning”
kanik proses. “Kuru iplik eğirme” includes “melt spinning”, “extrusion spinning”,
“eriyikten
çekim”,
“ekstrüzyon “direct spinning” and “electro spinning”.
eğirme”, “doğrudan eğirme” ve
“elektro eğirme” aşamalarını içerir.
Environmental effects
Düzenli (normal) faaliyetler, mücbir
sebep halleri ve/veya normal olmayan ve kaza/acil durumlarda tesisin
faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz çevre etkileri.
Exclusion
criteria
İstisna kriterleri temel soruların bir Exclusion criteria are part of the basic questions.
parçasıdır. Bunlar OEKO-TEX®'in They are the most important criteria used to deSTeP sertifikasyonu programına ka- termine suitability for participation at the STeP
tılım için sürdürülebilirliği tayin et- by OEKO-TEX® certification program. All exclumede kullanılan en önemli kriterler- sion criteria have to be met in order for a prodir. Bir üretim tesisinin OEKO- duction facility to be eligible for STeP by OEKOTEX®'in STeP sertifikasyonuna uy- TEX® certification.
gun görülmesi için tüm istisna kriterleri karşılanmalıdır.
Facility
Belirli bir ürün ya da hizmeti üreten
fabrika ya da yer. STEP Standardı
bağlamında, tesis bir tekstil fabrikası, kesme ve dikme faaliyeti ya da
tekstil tedarik zincirinin herhangi bir
türevi olabilir.
A factory or location that produces a given good
or service. In the context of the STEP Standard,
the facility could be a textile factory, cut and sew
operation or any derivative of the textile supply
chain.
Hazard
Tehlike makul olarak kontrol yokluğunda insanlara, diğer organizmalara ya da çevreye zarar vermesi
olası olan herhangi bir biyolojik, kimyasal, çevresel ya da fiziksel ajandır. Tehlikelerin tanımlanması risk
değerlendirmesinin gerçekleştirilmesinde ilk adımdır.
A hazard is any biological, chemical, mechanical, environmental or physical agent that is reasonably likely to cause harm or damage to humans, other organisms or the environment in the
absence of its control. The identification of hazards is the first step in performing a risk assessment
Independency
Bağımsızlığı: endüstriyel nüfuz ol- of STeP by OEKO-TEX®: no industrial influmaması, politik nüfuz olmaması, ence , no political influence , no influence from
sertifika sahiplerinin nüfuzunun ol- certificate holders, act as a non-profit organisamaması, kar amacı gütmeyen bir tion
kuruluş olarak hareket etme.
Logistic
Center
Bir lojistik merkez nakliyenin kendisi
dışında lojistik faaliyetlerine tahsis
edilmiş bir tesistir. Bu tanım kapsamında lojistik merkez ayrıca kalite
kontroller ve/veya onarımların gerçekleştirilmesine yönelik olasılıklar
içerebilecek olan bir depo, yeniden
ambalajlama tesisi, dağıtım merkezi
ve benzeri olabilir.
Yayın / Edition 01/2013
Any adverse environmental impacts from the operations of the facility within regular (normal) operations, force majeure, and/or irregular and accident/ emergency situations.
A logistics center is a facility dedicated to logistical operations except the transportation itself. A
logistics center - under this definition - might be
a warehouse, a repacking facility, a distribution
center or similar which might also include possibilities to perform quality control checks and/or
repairs.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
106
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Machine
oil
Yağlama maddesi hareket eden yü- Lubricant, a substance - based on mineral oil zeyler arasında sürtünmeyi azaltan reducing friction between moving surfaces. It
madeni yağ bazlı bir madde. Yaban- can also have the function of transporting forcı partikülleri uzaklaştırma işlevine eign particles.
sahip olabilir.
Organisation
Toplu bir amacı olan ve dış çevreyle A social entity that has a collective goal and is
ilişkili olan herhangi bir sosyal varlık. linked to an external environment. A factory or
Bir kuruluş fabrika ya da tesise sa- facility can be owned by an organisation.
hip olabilir.
Raw
chemical
Bir ham kimyasal bir bileşen ya da A raw chemical can be described as either an
baz kimyasal olarak tanımlanabilir. ingredient or basic chemical. A raw chemical
Bir ham kimyasal benzersiz CASRN would have a unique CASRN or EC number.
ya da EC numarasına sahip olabilir.
Risk
risk = tehlike x maruziyet
risk = hazard x exposure
Solvent
agent
(organik çözücüler)- bir çözünen
maddeyi (kimyasal olarak farklı sıvı,
katı ya da gaz) çözen ve böylece
çözeltiyi oluşturan organik madde.
(örneğin tetrakloro-etilen, toluen,
turpentin, aseton, metil ya da etil
asetat, hekzan, petrol eter, citrus
terpenes, etanol ya da diğer alkoller).
(organic solvents) – organic substance that dissolves a solute (a chemically different liquid, solid or gas), resulting in a solution. (e.g. tetrachloro-ethylene, toluene, turpentine, acetone,
methyl or ethyl acetate, hexane, petrol ether, citrus terpenes, ethanol or other alcohols).
Sustainability
Gelecek nesiller tarafından bolluğun
oluşturulması için gerekli kaynakları
tahrip etmeksizin mevcut varlıklarla
bolluk oluşturma.
The creation of abundance in the present without destroying the resources necessary for creation of abundance by future generations.
Unintended consequences
Şu anda amaçlanmayan ya da öngörülemeyen faaliyet reaksiyonları.
İhtiyatlılık ilkesi bir faaliyetin ya da
sürecin sonuçları konusunda şüphe
duyulduğunda bu süreçleri kullanan
faaliyetlerin sınırlandırılmasını öngörür.
Reactions to activities that were not intended or
unforeseen in the present. The precautionary
principle states that when in doubt about the
consequences of an activity or process, activities using such processes should be limited.
Wet spinning
Yaş çekim su ya da bir çözücünün
varlığında ip ya da iplik üretme prosesidir. Bazı çekim prosesleri- ayrıca bu tanımda “yaş çekime” aittirkatılaştırmanın çözücünün buharlaştırılması yoluyla gerçekleştirilmesi
yönünden farklılık gösterir. Bu genellikle hava ya da atıl gaz akışıyla
gerçekleştirilir. Çünkü, çökeltme sıvısı mevcut değildir, ipliğin kurutulması gerekmez ve çözücü daha kolay geri kazanılır. Bu proses kullanılarak asetat, triasetat, akrilik, modakrilik, polibenzimidazol iplikler,
spandeks ve vinyon üretilir.
Wet spinning is the process of making fibres or
yarn in the presence of water or a solvent. Some
spinning processes differ – but also belong to
“wet spinning” in this definition – in that solidification is achieved through evaporation of the
solvent. This is usually achieved by a stream of
air or inert gas. Because there is no precipitating
liquid involved, the fibre does not need to be
dried and the solvent is more easily recovered.
Acetate, triacetate, acrylic, modacrylic, polybenzimidazole fibres, spandex and vinyon are produced using this process.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
107
K
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Ek
Appendix
OEKO-TEX® Kuruluşu’ – ticari markanın kulla- OEKO-TEX® Association’ - terms of use and regnımına ilişkin kullanım koşulları ve düzenleulations for the use of the trade mark
meler
K1
KULLANIM KOŞULLARI
TERMS OF USE
Bu Kullanım Koşulları (bundan sonra “Koşullar”)
Splügenstrasse 10, P.O. Box 2156, 8002 Zürih,
İsviçre adresinde bulunan OEKO-TEX® Kuruluşu (bundan sonra “OEKO-TEX®”) ile OEKOTEX®'in STeP platformuna OEKO-TEX®’in OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyonu süreci amacıyla kaydolan üçüncü şahıs (bundan sonra “Kullanıcı”) arasındaki ilişkiyi yönetir.
K1.1
These Terms of Use (hereinafter ‘Terms’) govern the relationship between OEKO-TEX® Association, having its address at Splügenstrasse 10,
P.O. Box 2156, 8002 Zürich, Switzerland (hereinafter ‘OEKO-TEX®’) and the party registering
on the STeP by OEKO-TEX® platform for the
purpose of OEKO-TEX®’s ‘STeP by OEKOTEX®’certification process (hereinafter ‘User’).
Sürdürülebilir Tekstil Üretimi Serti- Sustainable Textile Production Certification
fikasyon Süreci
Process
K1.1.1 Sürdürülebilir
Tekstil Üretimi (‘OEKOTEX®'in STeP standardı) tekstil zincirinden sürdürülebilir üretime ilişkin başarılarını halka şeffaf, güvenilir ve açık bir şekilde
iletmek isteten markalar, perakende şirketler ve imalatçılar için bir sertifikasyon
sistemidir. Sertifikasyon iplik üretiminden,
iplik fabrikalarına, dokuma fabrikalarını,
örme fabrikalarının apreleme tesislerine
ve hazır tekstil ürünleri imalatçılarına kadar tüm işleme aşamalarına sahip üretim
tesisleri için mümkündür. Amaç çevre dostu üretim süreçlerinin sürekli uygulanması,
optimum sağlık ve güvenlik ve sosyal olarak kabul edilebilir çalışma koşullarıdır.
OEKO-TEX®'in STeP standartlarının ve
ölçütlerin dinamik ek gelişimi sertifika verilen şirketlerin çevre koruma başarılarını,
sosyal sorumluluklarını ve aynı zamanda
verimliliklerini sürekli olarak artırmalarını
sağlar. Bu da pazarda en rekabetçi konuma gelmelerine olanak tanır.
Sustainable Textile Production (‘STeP by OEKOTEX®) is a certification system for brands, retail
companies and manufacturers from the textile
chain who want to communicate their achievements regarding sustainable production to the
public in a transparent, credible and clear manner. Certification is possible for production facilities of all processing stages from fibre production,
spinning mills, weaving mills, knitting mills to finishing facilities and manufacturers of ready-made
textile items. The objective is the permanent implementation of environmentally friendly production processes, optimum health and safety and
socially acceptable working conditions. The dynamic further development of the STeP by OEKO-TEX® standards and the benchmarks allows
certified companies to continuously improve their
environmental protection achievements and their
social responsibility as well as their efficiency.
This in turn enables them to achieve the best possible competitive position on the market.
K1.1.2 OEKO-TEX®'in STeP platformuna kaydo- While registering on the STeP by OEKO-TEX®
lurken, Kullanıcı aşağıda belirtilenler için platform, the User must indicate if it is applying
başvuruyorsa belirtmelidir:
for:
• OEKO-TEX® tarafından sınırlı şirketiçi OEKO- • The limited internal STeP by OEKO-TEX® AsTEX®'in STeP Değerlendirmesi, bunun sonuç- sessment by OEKO-TEX®, the results of which
ları sadece Kullanıcının şirketiçi kullanımı are for the User’s internal purposes only. Reamaçlıdır. Sonuca bakılmaksızın, sonuçlanma- gardless of the result, no ‘STeP by OEKOsından sonra Kullanıcıya hiçbir “STeP'in EKO- TEX® Certificate’ shall be issued to the User
TEX® Sertifikası” verilmez (“Seçenek 1”); ya da
following its conclusion (‘Option 1’); or
• OEKO-TEX® tarafından tam OEKO-TEX®'in • The full STeP by OEKO-TEX® certification
STeP sertifikasyonu süreci, bu sayede Kullanı- process by OEKO-TEX®, whereby OEKOcının tekstil üretim tesisi OEKO-TEX®’in öngör- TEX® shall provide the User with a STeP by
düğü OEKO-TEX®'in STeP gerekliliklerini karşı- OEKO-TEX® Certificate if the User’s textile proYayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
108
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
ladığı takdirde OEKO-TEX® Kullanıcıya OEKOTEX®'in STeP Sertifikasını verecektir (“Seçenek 2).
duction plant meets OEKO-TEX® X’s prescribed STeP by OEKO-TEX® requirements (‘Option 2’).
K1.1.3 OEKO-TEX aşağıdakilerin tamamlanması OEKO-TEX shall provide the User with the ac-
üzerine Kullanıcıya OEKO-TEX®’in web cess data for OEKO-TEX®’s web-based STeP by
tabanlı OEKO-TEX®'in STeP Değerlendir- OEKO-TEX® Assessment Tool upon completion
me Aracına erişim bilgileri verecektir:
of the following
• Kullanıcının OEKO-TEX®'in STeP platformuna • User being duly registered on the STeP by OEusulünce kaydolması;
KO-TEX® platform;
• Bu usulünce imzalanmış Koşulların Kullanıcı- • Receipt of these duly signed Terms from the
dan alınması. Seçenek 2 halinde, Kullanıcı OE- User. In case of Option 2, the User should have
KO-TEX®’nin üye enstitüleri (uygulanabildiğin- also signed all the required agreements with
de) ile de gerekli tüm anlaşmaları imzalamış ol- OEKO-TEX®’s member institutes (as applicamalıdır ve
ble); and
• Tüm uygulanabilir ücretlerin ödenmesi. Seçe- • Payment of all applicable fees. In case of an
nek 1 halinde, Madde 4’te belirtilen Ücret uygu- Option 1, the Fee indicated in Clause 4 shall be
lanacaktır. Seçenek 2 halinde ise, Kullanıcı üye applicable. In case of Option 2, the User should
enstitüler ile arasındaki taahhüt koşulları ve ilgili have paid all applicable fees due to OEKOanlaşmalar uyarınca OEKO-TEX®’nin üye en- TEX®’s member institutes in accordance with
stitülerine ödenmesi gereken tüm uygulanabilir the terms of engagement and related agreeücretleri ödemiş olmalıdır.
ments between the User and the member institutes.
daha sonra OEKO-TEX®'in
STeP Değerlendirme Aracının bir parçasını teşkil eden anketi dolduracaktır. Verilen
bilgiler örneğin kimyasal yönetim, çevre
performansı, çevre yönetimi, güvenlik, kalite yönetimi ve sosyal sorumluluk gibi
analiz faktörleri ile Kullanıcının tekstil üretim tesisinin sürdürülebilirliğini değerlendirmek amacıyla OEKO-TEX® tarafından
analiz edilecek ve değerlendirilecektir. Seçenek 1 durumunda OEKO-TEX® analiz
ve değerlendirmesini bir büro çalışması
(yaklaşık bir iş günü9 ile sınırlandıracaktır.
Seçenek 2 durumunda ise, OEKO-TEX®
denetçileri ayrıca Kullanıcının üretim tesisini ziyaret edecek ve Kullanıcı tarafından
OEKO-TEX®'in STeP Değerlendirme Aracına girilen bilgileri doğrulayacaktır.
K1.1.4 Kullanıcı
The User shall then complete the questionnaire
that forms part of the STeP by OEKO-TEX® Assessment Tool. The data provided shall be analysed and evaluated by OEKO-TEX® to assess
the sustainability of the User’s textile production
plant by analysing factors, such as, for example,
chemical management, environmental performance, environmental management, safety, quality
management and social responsibility. In case of
Option 1, OEKO-TEX® shall limit its analysis and
evaluation to a desk study (of approx. one working day). In case of Option 2, OEKO-TEX®’s auditor(s) shall additionally visit the User’s production
facility and verify the information provided by the
User into the STeP by OEKO-TEX® Assessment
Tool.
K1.1.5 OEKO-TEX®’in analizi amacıyla Kullanıcı- OEKO-TEX® reserves the right to request for fur-
nın tekstil üretim tesisini uygun şekilde değerlendirmek için gerekli ek bilgi ve belgeleri talep etme hakkı saklıdır. Süreç esnasında OEKO-TEX®’ye verilen kullanıcının
gizli bilgileri OEKO-TEX® tarafından gizli
tutulacak ve OEKO-TEX® tarafından herhangi bir üçüncü şahsa Kullanıcının izni
olmaksızın ifşa edilmeyecektir.
Yayın / Edition 01/2013
ther information and documents required to properly assess the User’s textile production plant for
the purpose of its analysis. User’s confidential information provided to OEKO-TEX® during the
process shall be held by OEKO-TEX® in strict
confidence and shall not be disclosed by OEKOTEX® to any third party without the User’s consent.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
109
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
K1.1.6 OEKO-TEX® daha sonra alınan bilgi ve OEKO-TEX® shall then create a report based on
belgeleri analizine ve denetim sonuçlarına its analysis of the information and documents redayalı bir rapor oluşturacaktır.
ceived and the results of the audit.
• Seçenek 1 halinde, OEKO-TEX® Kullanıcıya • In case of Option 1, OEKO-TEX® shall provide
raporunu (Kullanıcı puanını içerir) sunacaktır. the User with its report (includes the User’s
Sonuçlara bakılmaksızın, Kullanıcıya OEKO- score). Regardless of the results, no STeP by
TEX®'in STeP Sertifikası verilemez. Bu rapor OEKO-TEX® Certificate shall be issued to the
sadece Kullanıcının şirketiçi kullanımı amaçlıdır User. The report is for the User’s internal purve Kullanıcının raporu veya alınan değerlendir- poses only and the User is not permitted to
me puanını OEKO-TEX®’in ön yazılı onayı ol- publish or promote the report or the obtained
maksızın herhangi bir üçüncü şahsa yayınla- assessment score to a third party unless with
masına ya da bildirmesine izin verilmez.
the prior written approval by OEKO-TEX®.
• Seçenek 2 halinde , OEKO-TEX®’in öngörülen • In case of Option 2, if OEKO-TEX®’s prescribed
OEKO-TEX®'in STeP standartları karşılandığı STeP by OEKO-TEX® standards have been
takdirde, OEKO-TEX® Kullanıcıya OEKO- met, OEKO-TEX® shall issue a STeP by OETEX®'in STeP Sertifikası verecektir ve OEKO- KO-TEX® Certificate to the User and grant a liTEX®'in öngörülen ticari markasını kullanması cense to use OEKO-TEX®’s prescribed trade
için bir lisans verecektir. Kullanıcı lisans veril- mark. The User must strictly adhere to the Regmesine ilişkin koşulları içeren OEKO-TEX® Ku- ulations for the Use of the Trade Mark of OEruluşu Ticari markasının Kullanımına ilişkin Yö- KO-TEX® Association (‘Regulations’) which
netmeliklere sıkı sıkıya bağlı kalacaktır. Bu Yö- contain the terms for the grant of the license. A
netmeliklerin bir kopyası bu Koşullara Ek I ola- copy of the Regulations is enclosed herewith as
rak eklidir. Bu Yönetmelikler kendiliğinden yü- Annexure I to these Terms. The Regulations
rürlüğe girmekte olup,OEKO-TEX® Kullanıcı automatically come into effect and are binding
için OEKO-TEX®'in STeP Sertifikasını düzenle- on the User as of the date that OEKO-TEX® isdiği tarih itibariyle Kullanıcı üzerinde bağlayıcı sues a STeP by OEKO-TEX® Certificate to the
olacaktır.
User.
K1.1.7 OEKO-TEX®'in STeP Sertifikası düzenle- The STeP by OEKO-TEX® Certificate is valid for
me tarihi itibariyle üç yıllık bir süreyle geçerlidir, daha sonra Kullanıcı OEKOTEX®'in STeP Sertifikasını yenilemek için
bir yeniden sertifikasyon (bir diğer ifadeyle
tekrar Seçenek 2 kapsamında) sürecine
tabi tutulacaktır.
a period of three years from the date of issue, after which the User would have to undergo a recertification (i.e. under Option 2 again) to renew
the STeP by OEKO-TEX® Certificate.
• OEKO-TEX®'in STeP Sertifikasının geçerliliği • During the validity of the STeP by OEKO-TEX®
süresince, OEKO-TEX® Kullanıcının öngörülen Certificate, OEKO-TEX® may conduct, at any
OEKO-TEX®'in STeP standartlarına uymaya time, compliance audit(s) including unandevam etmesini sağlamak için herhangi bir za- nounced site visit(s) (see Clause 3 below) to
manda habersiz saha ziyareti/ziyaretleri (aşağı- ensure that the User continues to comply with
daki Madde 3’e bakınız) dahil olmak üzere uy- the prescribed STeP by OEKO-TEX® standgunluk denetimi/denetimleri gerçekleştirebilir. ards. OEKO-TEX® may withdraw the STeP by
Kullanıcı herhangi bir zamanda OEKO-TEX®'in OEKO-TEX® Certificate immediately upon writSTeP standartlarına, OEKO-TEX®’in ve üye en- ten notice to the User if the User fails, at any
stitülerinin talimatlarına ve yürürlükteki kanunla- time, to comply with the prescribed STeP by
ra uymadığı takdirde, OEKO-TEX® Kullanıcıya OEKO-TEX® standards, instructions of OEKOyazılı bildirimde bulunarak OEKO-TEX®'in TEX® and its member institutes and applicable
STeP Sertifikasını derhal iptal edebilir.
laws.
K1.1.8 Kullanıcı Seçenek 1’e tabi tutulduğu tak- In case the User has undergone Option 1, it may,
dirde, kendi takdirine göre herhangi bir zamanda Seçenek 1’i tekrarlayabilir ya da
Seçenek 2’ye kadar ilerleyebilir; ancak burada yer alan şart ve koşullara uymaya
(tüm uygulanabilir ücretler dahil) devam
etmesi gerekmektedir.
Yayın / Edition 01/2013
in its discretion repeat Option 1 at any time or also later proceed to undergoing Option 2, provided
it continues to comply with the terms and conditions contained herein (including paying all applicable fees).
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
110
K1.2
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Kullanıcının Yükümlülükleri
Obligations of the User
K1.2.1 Kullanıcı OEKO-TEX®'in STeP süreci için The User shall promptly provide all information
OEKO-TEX®’in talep ettiği tüm bilgi ve bel- and documents required by OEKO-TEX® for the
geleri derhal sunacaktır.
STeP by OEKO-TEX® certification process.
K1.2.2 Kullanıcı sunduğu tüm bilgi ve belgelerin The User represents and warrants that all the in-
her bakımdan güncel, doğru ve eksiksiz formation and documents provided by it shall be
olacağını beyan ve garanti eder.
current, accurate and complete in all respects.
K1.2.3 Kullanıcı OEKO-TEX®'in STeP Değerlen- The User shall not use the STeP by OEKO-TEX®
dirme Aracını OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyonu süreci için gerekli bilgileri OEKOTEX®’ye sunmak dışında bir amaç için
kullanmayacaktır.
Kullanıcı
OEKOTEX®'in STeP Değerlendirme Aracının
herhangi bir bilgisayar virüsüne maruz kalmamasını sağlayacaktır.
Assessment Tool for any purpose other than to
provide OEKO-TEX® with the data required for
the STeP by OEKO-TEX® certification process.
The User shall ensure that the STeP by OEKOTEX® Assessment Tool is not exposed to any
computer virus.
K1.2.4 Kullanıcı daima yürürlükteki kanunlara, bu The User shall at all times fully comply with appli-
Koşullara,
öngörülen
OEKO-TEX®'in
STeP standartlarına, OEKO-TEX® tarafından verilen talimatlara ve de OEKOTEX®’nin üye enstitüleri ile yapılan anlaşmalarda yer alan talimat ve koşullara tamamen uyacaktır. Kullanıcı üretim sürecinde ya da tesiste Kullanıcının OEKOTEX®'in STeP Sertifikasına uyumunu doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek herhangi bir değişiklik halinde derhal OEKOTEX®’yi ve ilgili üye enstitüsünü bilgilendirecektir. Kullanıcı OEKO-TEX®’i doğrudan
ya da dolaylık olarak olumsuz etkileyen,
zarar veren ya da OEKO-TEX® aleyhine
tazminat taleplerine yol açan uygunsuzluğu karşısında tazmin edecek ve ilgili zarardan azade kılacaktır.
cable laws, these Terms, prescribed STeP by
OEKO-TEX® standards, instructions provided
OEKO-TEX® and the instructions and terms contained in agreements with OEKO-TEX®’s member
institutes. The User shall immediately notify OEKO-TEX® and its applicable member institute in
the event there is any change in production process or facility that would directly or indirectly affect the User’s compliance with the STeP by OEKO-TEX® Certificate. The User shall indemnify
and hold OEKO-TEX® harmless from its failure to
comply that directly or indirectly negatively impacts, damages or results in any claims against
OEKO-TEX®.
K1.2.5 Kullanıcı özellikle tüm fikri mülkiyet hakları The User acknowledges that all rights, title and in-
dahil olmak üzere OEKO-TEX®'in STeP
Değerlendirme Aracına, OEKO-TEX®'in
STeP standartlarına ve sertifikasyon sürecine ilişkin tüm hak ve menfaatlerin münhasıran OEKO-TEX®’ye ait olduğunu ve
böyle kalacağını ve bu Koşullarda yer alan
hiçbir hükmün burada açıkça öngörülmedikçe herhangi bir zamanda Kullanıcıya ilgili hak ve menfaat vermiş gibi değerlendirilmeyeceğini kabul eder.
Yayın / Edition 01/2013
terest in and to the STeP by OEKO-TEX® Assessment Tool, the STeP by OEKO-TEX® standards and certification process, including in particular all intellectual property rights, vest and remain exclusively with OEKO-TEX® and nothing
contained in these Terms shall at any time be
deemed to give to the User any right, title or interest therein or thereto unless expressly specified
herein.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
111
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
K1.2.6 Kullanıcı OEKO-TEX®’in fikri mülkiyet hak- The User warrants that it shall take all the requi-
larına halel gelmemesini sağlamak için site steps to ensure that OEKO-TEX®’s intellectutüm gerekli eylemleri gerçekleştireceğini al property rights are not infringed. In particular,
garanti eder. Özellikle, Kullanıcı aşağıdaki the User agrees not to:
eylemleri gerçekleştirmemeyi taahhüt
eder:
• OEKO-TEX®'in STeP Değerlendirme Aracının • Prepare any derivative work based on the coniçeriğine ya da OEKO-TEX®'in STeP standart- tents of the STeP by OEKO-TEX® Assessment
larına ve sertifikasyon sürecine dayalı olarak Tool or STeP by OEKO-TEX® standards and
herhangi bir türev eser hazırlamak ya da
certification process; or
• OEKO-TEX®’nin OEKO-TEX®'in STeP Değer- • Take any action which may impair any rights, tilendirme Aracına, OEKO-TEX®'in STeP stan- tle or interest of OEKO-TEX® to the STeP by
dartlarına ve sertifikasyon sürecine ya da her- OEKO-TEX® Assessment Tool, STeP by OEhangi bir ülkedeki ticari markaları ya da logola- KO-TEX® standards and certification process
rına ilişkin hak ve menfaatlerine halel getirebile- or any of its trademarks or logos in any country
cek ya da OEKO-TEX®’in hak ve menfaatine or create any right, title or interest therein or
olumsuz etkiyle ilgili hak ve menfaat oluşturabi- thereto which may be adverse to that of OEKOlecek herhangi bir eylem gerçekleştirmek.
TEX®.
K1.2.7 Kullanıcı OEKO-TEX®’nin fikri mülkiyet The User shall notify OEKO-TEX® without delay if
haklarının fiili ya da olası ihlali ya da suiistimalini öğrendiği takdirde, derhal OEKOTEX®’yi bilgilendirecektir. Bu tür bir ihlal
halinde, OEKO-TEX® masrafları kendisine
ait olmak üzere kendisi adına bu ihlal için
dava açma seçeneğine sahip olacaktır.
Kullanıcı bu hususta OEKO-TEX® ile tamamen işbirliği yapabilir.
it becomes aware of any actual or threatened infringement or misuse any of OEKO-TEX®’’s intellectual property rights. In the event of any such infringement, OEKO-TEX® will have the option of
bringing, at its expense, any action for such infringement on behalf of itself. The User will cooperate fully with OEKO-TEX® in that regard.
K1.2.8 İlgili dava, takibat ya da talep (tamamen To the extent the suit, action, proceeding or claim
ya da kısmen)OEKO-TEX ®’in fikri mülkiyet
haklarının Kullanıcı tarafından izinsiz kullanımı ile ilişkilendirilebilir olduğu ölçüde,
Kullanıcı tüm savunma masraflarını karşılayacak ve OEKO-TEX®’yi bu talepten doğan zarar yükümlülüğü karşısında tazmin
edecek ve ilgili zarardan azade kılacaktır.
is attributable (in full or in part) to non-permitted
use of OEKO-TEX®’s intellectual property rights
by the User, the User shall bear all costs for the
defense and shall indemnify and hold harmless
OEKO-TEX® from any liability for damages that
arises from any claim.
K1.2.9 Kullanıcı OEKO-TEX®'in STeP platformu- The User shall not share its access rights to the
na ve OEKO-TEX®'in STeP Değerlendirme Aracına erişim haklarını herhangi bir
üçüncü şahısla paylaşamaz. Ayrıca, Kullanıcı bu Koşullar tahtındaki hak ve yükümlülüklerini OEKO-TEX®’nin ön yazılı izni
olmaksızın temlik edemez veya devredemez.
Yayın / Edition 01/2013
STeP by OEKO-TEX® platform and the STeP by
OEKO-TEX® Assessment Tool with any third party. Further, User shall not assign or transfer its
rights and obligations under these Terms without
OEKO-TEX®’s prior written consent.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
112
K1.3
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Denetçi(ler) tarafından Saha Ziyareti
Site Visit by Auditor(s)
K1.3.1 Kullanıcı Seçenek 2 tahtındaki sürecin bir The User understands and agrees that as part of
parçası olarak ve OEKO-TEX®'in STeP
Sertifikasının (verilmişse) geçerlilik süresi
zarfında OEKO-TEX® tarafından atanmış
bir ya da daha fazla denetçinin herhangi
bir zamanda bir iş gününde Kullanıcının
tekstil üretim tesisine haberli (bir diğer ifadeyle ön yazılı bildirimler) ve/veya habersiz (bir diğer ifadeyle ön bildirim olmaksızın) ziyarette bulunabileceğini anlar ve kabul eder.
the process under Option 2 and during the validity
of the STeP by OEKO-TEX® Certificate (if issued), one or more auditors appointed by OEKOTEX® may make announced (i.e. with prior written
notice) and/or unannounced (i.e. without any prior
notice) visits to the User’s textile production plant
at any time on a business day.
K1.3.2 Bir mücbir sebep hali nedeniyle engellen- The User shall promptly and without question,
mediği sürece, Kullanıcı derhal ve sorgulamaksızın denetçiyle/denetçilerle tamamen işbirliği yapacak ve denetçi(ler) için
giriş ve tam erişim sağlayacaktır. Kullanıcı
bu şekilde hareket etmemesinin OEKOTEX®’nin OEKO-TEX®'in STeP Sertifikasını vermemesine ya da geri almasına yol
açacağını anlamaktadır.
K1.4
Ücret
fully cooperate with the auditor(s) and grant entrance and full access to the auditor(s) unless
prohibited from doing so because of an event of
force majeure. The User understands that any
failure to do so may result in OEKO-TEX®’s failure to grant or withdrawal of the STeP by OEKOTEX® Certificate.
Fee
K1.4.1 Seçenek 1 tahtındaki OEKO-TEX® raporu In consideration for OEKO-TEX®’s report under
karşılığında, Kullanıcı OEKO-TEX®’ye değerlendirilmekte olan tekstil üretim tesisi
başına tek seferlik 1500 Euro (Bin Beş
Yüz Euro) ödeyecektir. Bu ücrete KDV dahil değildir (uygulanabildiğinde). Masraflar
(varsa) maliyet bedeli karşılığında ücretlendirilir.
Option 1, the User shall pay to OEKO-TEX® a
one time fee of Euro 1500.- (Euro One Thousand
Five Hundred) per textile production plant being
assessed. The fee is exclusive of VAT (if applicable). Disbursements (if any) are charged against
cost price.
K1.4.2 Seçenek 2 halinde ise, Kullanıcı üye ensti- In case Option 2, the User shall pay all applicable
tüler ile arasındaki taahhüt koşulları ve ilgili anlaşmalar uyarınca OEKO-TEX®’nin
üye enstitülerine ödenmesi gereken tüm
uygulanabilir ücretleri ödeyecektir.
fees due to OEKO-TEX®’s member institutes in
accordance with the terms of engagement and related agreements between the User and the
member institutes.
K1.4.3 Kullanıcı OEKO-TEX®'in STeP sertifikası- The User shall bear all the costs for any site visits
nın geçerlilik süresi zarfında OEKO-TEX® (compliance and unannounced) conducted by
tarafından gerçekleştirilmiş tüm saha ziya- OEKO-TEX® during the validity of the STeP by
retlerinin (uygunluk ve habersiz) tüm mas- OEKO-TEX® certificate.
raflarını karşılayacaktır.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
113
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
K1.4.4 Ücret aksi kararlaştırılmadıkça Kullanıcı The fee shall be payable within 30 (thirty) days af-
tarafından OEKO-TEX® Enstitüsü’nün faturasının alınmasını müteakiben 30 (otuz)
gün içinde ödenecektir. OEKO-TEX® bu
Koşullar, yürürlükteki kanun ya da yasa
tahtında sahip olacağı diğer hakların yanı
sıra herhangi bir ek bildirimde bulunmaksızın 30 (otuz) günlük ödeme süresinden
daha sonra ödenen ücret için tamamen
ödenme tarihine kadar yıllık %10 (yüzde
on) faiz uygulama hakkına sahiptir.
ter receipt of OEKO-TEX® Institute’s invoice by
the User unless otherwise agreed. OEKO-TEX®
has the right to charge without any further notice,
and in addition to any other rights it may have under these Terms, applicable law or equity, interest
of 10% (ten per cent) per year up to the date of
full payment for any fee paid later than the 30
(thirty) day payment period.
K1.4.5 OEKO-TEX® ücretlerini yıllık olarak incele- OEKO-TEX® may annually review and, if neces-
yebilir ve gerektiğinde revize edebilir ve sary, revise the fees and such revision shall bebu revizyon sadece bir sonraki takvim yı- come effective only as of the following calendar
lında yürürlüğe girecektir.
year.
K1.5
Gizlilik ve Teşvik Etmeme
Confidentiality and Non-Solicitation
K1.5.1 Bu Koşulların amaç ve kapsamı bakımın- For the purpose of these Terms, the term 'Confi-
dan “Gizli Bilgiler” terimi OEKO-TEX®’ye
ait olan ya da OEKO-TEX® tarafından ifşa
edilmiş olan, “gizli” olarak işaretlenip işaretlenmediğine bakılmaksızın sözlü, yazılı,
grafik formatında, bilgisayarca okunur ya
da diğer maddi veya maddi olmayan formatta olan tüm bilgiler anlamına gelir.
K1.5.2 Kullanıcı:
•
OEKO-TEX®’nin
tutacaktır,
dential Information' shall mean any and all information of, or disclosed by OEKO-TEX® which is
in oral, written, graphic, machine readable or other tangible or intangible form, irrespective of
whether it is designated or marked as 'confidential' or not.
User shall:
Gizli Bilgilerini kesinlikle gizli • Treat as strictly secret and confidential all Confidential Information of OEKO-TEX®
• OEKO-TEX®’nin Gizli Bilgilerinin ifşasını önle- • Implement all reasonable procedures to prohibit
mek için tüm makul prosedürleri uygulayacaktır any disclosure of OEKO-TEX®’s Confidential
ve
Information; and
• bu Gizli Bilgileri OEKO-TEX®’in yazılı izni ol- • Not disclose such Confidential Information to
maksızın hiçbir üçüncü şahsa ifşa etmeyecek- any third party without prior permission in writtir.
ing by OEKO-TEX®
K1.5.3 Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Kul- Notwithstanding the above, User shall have no li-
lanıcı aşağıdaki özelliklere sahip Gizli bil- ability to the other with regard to any Confidential
giler bakımından diğer tarafa karşı hiçbir Information which:
yükümlülük taşımayacaktır:
• Kullanıcının kusuru olmaksızın ifşa edildiği her- • Was through no fault of User generally known
hangi bir zamanda önceden genel olarak bilin- and available in the public domain at the time it
mekte ve kamuya açık olan,
was disclosed;
• OEKO-TEX®’in ön yazılı onayıyla ifşa edilen ya • Is disclosed with the prior written approval of
da
OEKO-TEX®; or
• bir mahkeme, idari kurum ya da devlet kurumu- • Is disclosed pursuant to the order or requirenun emriyle ifşa edilen bilgiler.
ment of a court, administrative agency or governmental body
Kullanıcı bu Madde 5.3’ün sınırlamalarına dayalı User shall bear the burden of proof if it relies on
hareket ettiği takdirde, ilgili kanıt yükünü karşıla- the limitations of this Clause 5.3.
yacaktır.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
114
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
K1.5.4 Yukarıdaki
belirtilenleri sınırlamaksızın,
Kullanıcı en azından benzer öneme sahip
kendi Gizli Bilgilerinin üçüncü şahıslara ifşasını önlemek için kullandığı aynı prosedürleri kullanacak ve aynı derecede özen
gösterecektir, ancak hiçbir surette bu makul özenden az olmayacaktır.
Without limitations to the foregoing, User shall
use at least the same procedures and degree of
care which it uses to prevent the disclosure of its
own Confidential Information of like importance to
third parties, but in no event less than reasonable
care.
K1.5.5 Kullanıcı OEKO-TEX® ‘in yazılı talimatları User shall immediately on OEKO-TEX®’s request,
doğrultusunda Gizli Bilgileri ve bunların
kopyalarını, ilgili notları, kayıtları ya da
Gizli bilgilere ilişkin diğer yazılı, basılı veya somut materyalleri OEKO-TEX® ‘in talebi üzerine derhal OEKO-TEX® ‘e iade
edecek ya da imha edecektir. Kullanıcının
bu Koşulların geçerlilik süresi zarfında
“gizli” olarak alınan OEKO-TEX®’in Gizli
Bilgilerini koruma ve ifşa etmeme yükümlülüğü süresiz olarak geçerliliğini koruyacaktır.
return to OEKO-TEX® or destroy, as per OEKOTEX® ’s written instructions, the Confidential Information and any and all copies, notes, records
or other written, printed or tangible materials pertaining to the Confidential Information. User's obligation to maintain OEKO-TEX®’s Confidential Information received during the validity of these
Terms as 'confidential' and not to disclose the
same shall survive in perpetuity.
K1.5.6 Bu Koşulların geçerlilik süresi zarfında ve During the validity of these Terms and for a peri-
sonraki altı aylık bir süre için, Kullanıcı
kendi adına ya da diğer bir kişi, firma, şirket adına OEKO-TEX ® ‘in ya da üye enstitülerinin çalışanlarını işlerinden ayrılmaya
doğrudan ya da dolaylı olarak teşvik etmeyecek, bunlara karışmayacak ya da teşvik
etmeye çalışmayacaktır veyahut OEKOTEX® ‘nin tedarikçilerini, müşterilerini,
acentelerini ya da OEKO-TEX® ‘nin ilişkili
olduğu herhangi bir şahıs ya da şirketi teşvik etmeyecek, teşvik etmeye çalışmayacak ya da caydırmayacaktır.
K1.6
Tazminat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması
od of six months thereafter, User shall not, either
on its own account or for any other person, firm or
company, directly or indirectly solicit, interfere
with or endeavour to induce the employees of the
OEKO-TEX® and/or any of its member institutes
to leave their employment or solicit or endeavour
to entice away or discourage any of OEKOTEX®’s suppliers, customers, agents or any person or company whom OEKO-TEX® has any
dealing with.
Indemnification and Limitation of liability
K1.6.1 Kullanıcı OEKO-TEX®'in STeP Değerlen- The User expressly agrees that the use of the
dirme Aracının kullanımının Kullanıcının
münferit riski altında olduğunu açıkça kabul eder. OEKO-TEX®, OEKO-TEX®'in
STeP Değerlendirme Aracının ya da OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyon sürecinin
kesintisiz ya da hatasız işleyeceğini garanti etmez ya da bunların kullanımından
elde edilecek sonuçlara ilişkin herhangi bir
garantide bulunmaz. Hiçbir şekilde:
STeP by OEKO-TEX® Assessment Tool is at the
User’s sole risk. OEKO-TEX® does not warrant
that the STeP by OEKO-TEX® Assessment Tool
or the STeP by OEKO-TEX® certification process
shall run uninterrupted or error free, nor makes
any warranty as to the results to be obtained from
their use. In no event, shall:
• OEKO-TEX® Kullanıcı tarafından sunulan gün- • OEKO-TEX® be liable for any loss, claims or
cel olmayan, yanlış ya da eksik bilgilerden ya damages resulting to the User or any third party
da öngörülen OEKO-TEX®'in STeP standartla- (in full or in part) arising from outdated, inaccurına ya da OEKO-TEX®’nin ve/veya üye ensti- rate or incomplete information provided by the
tülerinin talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kalmama- User or failure to strictly comply with the presından kaynaklanan Kullanıcıya veya üçüncü scribed STeP by OEKO-TEX® standards or the
şahsa (tamamen ya da kısmen) yönelik zarar, instructions of OEKO-TEX® and/or its member
institutes.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
115
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
talepler veya tazminatlar karşısında sorumlu olmayacaktır.
• OEKO-TEX® herhangi bir dolaylı, özel ya da • OEKO-TEX® be liable to the User or any third
arızi zarar ya da kar kaybı için Kullanıcıya ya party for any indirect, special or consequential
da herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu ol- damages or lost profits
mayacaktır.
• OEKO-TEX® toplam yükümlülüklerin 1000/- • OEKO-TEX®’s total liabilities exceed CHF
CHF’yi (Bin İsviçre Frankı) aşmayacaktır. Açık- 1000/- (Swiss Francs One Thousand). To clarilama yapmak gerekirse, bu sınırlama kümülatif fy, this limitation is cumulative and the sum of
olup, çoklu taleplerin toplam tutarı nedenine ba- multiple claims may not exceed this limit irrekılmaksızın bu limiti aşamaz.
spective of the cause of origin.
K1.6.2 Kullanıcı OEKO-TEX®’yi Kullanıcının bu The User shall indemnify OEKO-TEX® against
Koşulları ihlalinin sonucu olarak OEKO- any and all losses, damages, claims or expenses
TEX® tarafından maruz kalınan tüm zarar, incurred or suffered by OEKO-TEX® as a result of
ziyan, talepler ve masraflar karşısında taz- the User's breach of these Terms.
min edecektir.
K1.7
Fesih
Termination
K1.7.1 Bu Koşullar Kullanıcının bu koşullara im- These Terms come into effect for the User as of
zasını attığı tarih itibariyle Kullanıcı için the date on which the User affixes its signatures
yürürlüğe girecektir.
hereto.
K1.7.2 Bu Koşullar aşağıdaki durumlarda derhal These Terms shall lapse automatically with imme-
yürürlüğe girmek üzere ve bildirim olmak- diate effects and without notice in the event:
sızın kendiliğinden sona erecektir:
• OEKO-TEX®'in STeP Sertifikasının (verilmişse) • The validity of the STeP by OEKO-TEX® Certifgeçerliliği sona erdiği ve Kullanıcı yeniden serti- icate (if issued) expires and the User does not
fikasyon sürecine tabi tutulmadığı takdirde.
undergo the re-certification process.
• Kullanıcı ya da varlıkları üzerinde herhangi bir • A receiver, liquidator or official manager of the
kayyum, tasfiye memuru ya da resmi sorumlu User or any of its assets is appointed, or if the
atandığı ya da Kullanıcı alacaklılarıyla konkor- User enters into any composition or arrangedato imzaladığı takdirde ya da Kullanıcının ge- ment with its creditors, or the issuance of an orçici ya da nihai tasfiyesi için emir düzenlenmesi der for the provisional or final winding up of the
halinde veya diğer iflas ve aciz hallerinde-ihti- User or upon the occurrence of any other bankyari ya da ihtiyari olmayan alacaklı-.
ruptcy or insolvency, whether voluntary or involuntary creditor.
K1.7.3 Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, OEKO- In addition to the above, OEKO-TEX® may termi-
TEX® aşağıdaki durumlarda herhangi bir nate these Terms by giving written notice to User
zamanda Kullanıcıya yazılı bildirimde bu- at any time in the event:
lunarak bu Koşulları feshedebilir.
• Kullanıcı bu Koşullarda yer alan herhangi bir • The User breaches any of the terms and condişart ve koşulu ihlal ettiği (Yönetmelikler dahil) tions contained in these Terms (includes the
ve ilgili ihlal Kullanıcının OEKO-TEX®’den bildi- Regulations) and such breach is not remedied
rim almasını müteakiben 30 8otuz) gün içinde within 30 (thirty) days after the User has regiderilmediği takdirde ya da
ceived notice of it from OEKO-TEX®; or
• Yönetmelikler tahtında OEKO-TEX®’nın öngö- • The right to use OEKO-TEX®’s prescribed
rülen ticari markasını kullanma hakkı sona erdi- trade mark under the Regulations is terminated.
ği takdirde. Fesih Kullanıcıya gönderilen yazılı The termination shall be effective immediately
bildirimi müteakiben derhal yürürlüğe girecektir. upon written notice to the User. This terminaBu fesih hakkı OEKO-TEX®’nin bu Koşullar, yü- tion right is without prejudice to any other rights
rürlükteki kanun ve/veya diğer yasa tahtında that OEKO-TEX® may have against the User
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
116
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Kullanıcıya karşı sahip olacağı diğer haklara
halel getirmez.
K1.7.4 Fesih üzerine,OEKO-TEX® :
under these Terms, applicable law and/or equity.
Upon termination, OEKO-TEX® may:
• Kullanıcının OEKO-TEX®'in STeP Platformuna • Cease User’s access to the STeP by OEKOve/veya OEKO-TEX®'in STeP Değerlendirme TEX® platform and/or STeP by OEKO-TEX®
Aracına erişimini sonlandırabilir;
Assessment Tool;
• OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyon sürecini as- • Suspend or terminate the STeP by OEKOkıya alabilir ya da sonlandırabilir ve/veya
TEX® certification process; and/or
• OEKO-TEX®'in STeP Sertifikasını geri alabilir; • Withdraw the STeP by OEKO-TEX® Certificate,
böylece OEKO-TEX®’in öngörülen ticari marka- whereby the grant of license over OEKOsına ilişkin verilen lisansı kendiliğinden sonra TEX®’s prescribed trade mark shall automatierecektir ve Kullanıcı bunun kullanımını derhal cally expire and the User must cease its use
durdurmalıdır.
immediately.
K1.7.5 Bu koşulların Feshi:
Termination of these Terms shall not:
• herhangi bir tarafı fesih tarihinden önce tahak- • Release any party from any obligation or liabilikuk etmiş yükümlülük ya da sorumluluğundan ty which accrued to that Party prior to the date
ibra etmeyecektir;
of termination;
• Kullanıcıyı ödenmesi gereken ve muaccel olan • Relieve the User of the obligation to pay the
ücretlerin (Yönetmelikler tahtındaki Lisans Üc- fees (includes License Fee under the Regulareti dahil) ya da diğer masrafların ödenmesi yü- tions) or any other charges due and payable.
kümlülüğünden ibra etmeyecektir. Ayrıca, önce- Further, any fee already paid shall not be refunden ödenmiş ücretler geri ödenmeyecektir ya ded; or
da
• bir Tarafın fesih hakkına yol açan olay nedeniy- • Limit or otherwise affect any other remedy that
le sahip olabileceği diğer kanun yolunu sınırlan- a Party may have arising out of the event that
dırmayacak veya diğer şekilde etkilemeyecek- gave rise to the right of termination.
tir.
K1.8
Bildirim
Notice
K1.8.1 Bu Koşullar tahtındaki tüm bildirimler yazı- All notices under these Terms shall be in writing.
lı olacaktır. OEKO-TEX® ‘e gönderilen bildirimler aşağıda verilen adres bilgilerine
telim edilmeli ya da gönderilmelidir. Kullanıcıya yapılacak bildirimler imza bloğunun
yanında verilen bildirim adreslerine sunulmalı ve gönderilmelidir. Adres bilgilerine
ilişkin herhangi bir değişiklik diğer Tarafa
yedi (7) gün içinde iletilmelidir.
Notices to OEKO-TEX® must be delivered or sent
at details set out below. Notices to the User must
be delivered and sent at the notice details provided near the signature block. Any change in the
details should be communicated to the other Party within seven (7) days.
K1.8.2 Yukarıda belirtilenlerin dışında, Kullanıcı Apart from the above named, the User shall not
OEKO-TEX®’in ön yazılı izni olmaksızın
OEKO-TEX® görevlileri, çalışanları, danışmanları, müşavirleri, müşterileri ya da tedarikçileriyle doğrudan irtibata geçemez
ya da iletişim kuramaz. Ek irtibat kişileri
ayrıca belirtilecektir (projeye göre).
Yayın / Edition 01/2013
contact or communicate directly with any officers,
employees, consultants, advisers, customers or
suppliers of OEKO-TEX® without OEKO-TEX®’s
prior written consent. All further contacts will be
listed separately (depending on the project).
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
117
K1.9
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Muhtelif hükümler
Miscellaneous
K1.9.1 “Ticari markanın kullanımına ilişkin yönet- The “Regulations for the use of the trade mark”
melikler” (bu Koşullara akli Ek K, kısım
K2) burada tamamen öngörülmüş gibi bu
koşulların ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir ve bu şekilde yorumlanmalıdır.
OEKO-TEX® kendi takdirine göre bu Koşulları tek taraflı olarak revize edebilir. Bu
revize edilmiş Koşullar OEKO-TEX®’ten
bildirimin alınması üzerine Kullanıcı üzerinde uygulanabilir olacaktır.
(Annex K, part K2) to these Terms form and
should be construed as an integral part thereof as
if set forth in full herein. OEKO-TEX® may, in its
discretion, unilaterally revise these Terms. Such
revised Terms shall be applicable on the User
upon receipt of notification from OEKO-TEX®.
K1.9.2 Bu Koşulların herhangi bir hükmü yetkili If any provision of these Terms is declared inva-
bir yasal kurum tarafından geçersiz, yasalara aykırı ya da yürürlüğe konulamaz ilan
edildiği takdirde, ilgili hüküm bu Koşullardan ayrılacak ve bu Koşulların diğer hükümleri tam yürürlükte ve geçerli olmayı
sürdürecektir.OEKO-TEX® ayrılan ilgili
hükmü ilk niyetini mümkün olduğunca yakın şekilde yansıtacak, yasal olarak geçerli diğer bir hükümler değiştirecektir.
lid, illegal or unenforceable by a competent legal
authority, such provision shall be severed from
these Terms and all other provisions of these
Terms shall remain in full force and effect OEKOTEX® shall replace the severed provision by another legally valid provision, which will as closely
as possible reflect its original intention.
K1.9.3 OEKO-TEX® tarafından bu Koşullar tah- No failure to exercise or delay in exercising any
tındaki herhangi bir hak ya da yükümlülüğün kullanılmaması ya da ilgili gecikme
bunlardan feragat teşkil etmeyecektir. OEKO-TEX® tarafından yazılı olarak kabul
edilmedikçe bu Koşulların herhangi bir
hükmünden feragat edilmeyecektir. Bu
Koşulların herhangi bir hükmünün ihlalinden feragat aynı hükmün ya da diğer bir
hükmün diğer ya da sonraki ihlalinden feragat teşkil edecek şekilde değerlendirilmeyecektir.
right or remedy under these Terms by OEKOTEX® shall operate as waiver thereof. No provision of these Terms may be waived unless
agreed to in writing by OEKO-TEX®. The waiver
of a breach of any provision of these Terms shall
not be deemed to constitute a waiver of any other
or subsequent breach of the same or any other
provision hereof.
K1.9.4 Bu Koşullar İsviçre kanunlarına tabidir. Bu These Terms are governed by the laws of Swit-
Koşullardan ya da bu Koşullara ilişkin olarak doğan ihtilaflar ve talepler Zürih, İsviçre mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine götürülecektir.
Yayın / Edition 01/2013
zerland. Disputes and claims arising out of or relating to these Terms shall be submitted to the exclusive jurisdiction of courts in Zürich, Switzerland.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
118
K2
Kullanıcı tarafından kabul edildi.
Agreed and accepted by user
Aşağıdaki bloğu imzalayarak, Kullanıcı ekleri dahil olmak üzere burada yer alan tüm şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve tamamen kabul ettiğini teyit eder.
By putting its signature at the signature block below, the User confirms that it has read, understood and agrees fully with all the terms and conditions contained herein, including its annexes.
Kullanıcının bildirim bilgileri (Koşulların 8. Madde- The notice details of the User (see Clause 8 of
si’ne bakınız) aşağıdaki şekildedir:
the Terms) are as follows:
Firma
Firm
Hitap/Adı/İmza
Salutation/Name/
Surname
Cadde no.
Street No.
ZIP Kodu
ZIP-Code
Şehir
City
Eyalet
State
Ülke
Country
Telefon/FAKS
Phone / FAX
Ana sayfa
Homepage
E-posta
E-mail
Sorumlu Kişi
Responsible person
Adı
Name
Telefon/FAKS
Phone / FAX
E-posta
E-mail
Bu Koşullar Kullanıcının iki yetkili temsilcisi-biri
yönetim kurulu üyesi ve diğeri tercihen Kullanıcının kuruluşunda OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyonundan sorumlu kişi- tarafından imzalanmalıdır.
Yayın / Edition 01/2013
These Terms must be signed by two authorised
representatives of the User, one of which is a
member of its board and the other, preferably by
the individual responsible within the User’s organisation for the STeP by OEKO-TEX® certification.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
119
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Bu Kullanım Koşulları Kullanıcı , bir diğer ifadeyle These Terms of Use are hereby signed for and
behalf of the User, namely
…….olarak kayıtlı olan,
registered as a
…..kanunları tahtında
under the laws of
şirket merkezi………….. adresinde bulunan firma having its registered office address at
adına imzalanmıştır.
Tarih, yer / Date, place
.............................................................................. ..............................................................................
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
120
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
K3
Ticari markanın kullanımına ilişkin yönetmelikler
Regulations for the use of the trade mark
K3.1
Lisansın verilmesi
Grant of License
K3.1.1 OEKO-TEX® Kuruluşunun Ticari Markası- For the purpose of these Regulations for the Use
nın Kullanımına ilişkin Yönetmeliklerin
(“Yönetmelikler”) amaç ve kapsamı bakımından, “Ticari marka” terimi aşağıdaki
şekilde 30 2013 022 301 sicil numarasına
sahip AB ticari markası anlamına gelecektir:
of the Trade Mark of OEKO-TEX® Association
(‘Regulations’), the term ‘Trade Mark’ shall mean
the EU trade mark bearing registration number 30
2013 022 301 as follows:
K3.1.2 Bu Yönetmelik OEKO-TEX® Kullanıcının These Regulations automatically come into effect
tekstil tesisine OEKO-TEX®'in STeP sertifikasyon sürecinden geçtikten ve OEKOTEX®'iin öngörülen OEKO-TEX®'in STeP
standartlarına uygun olarak değerlendirildikten sonra bir ‘OEKO-TEX®'in STeP
Sertifikası’ verir (‘Sertifikalandırılmış
Üretim Tesisi’).
and are binding on the User as of the date that
OEKO-TEX® issues a ‘STeP by OEKO-TEX®
Certificate’ to the textile facility of the User after it
has successfully undergone the STeP by OEKOTEX® certification process and is deemed to be in
conformity with OEKO-TEX®’s prescribed STeP
by OEKO-TEX® standards (‘Certified Production Facility’).
K3.1.3 Bu Yönetmeliklerin şart ve koşullarına tabi Subject to the terms and conditions of these Reg-
olarak, OEKO-TEX® Kullanıcıya Sertifikalandırılmış Üretim Tesisinde üretin ürünlerin tanıtımı, pazarlanması ve satışı için Ticari Markayı kullanmak üzere kişisel ve
münhasır olmayan hak verir. Lisans verilen hak OEKO-TEX®’in ön yazılı izni olmaksızın devredilemez ve alt lisans verilemez.
K3.2
Ticari Markanın Mülkiyeti
ulations, OEKO-TEX® hereby grants the User the
personal and non-exclusive right to use the Trade
Mark for the promotion, marketing and sale of the
products manufactured at the Certified Production
Facility. The licensed right is non-transferable and
may not be sublicensed without OEKO-TEX®’s
prior permission in writing.
Ownership of Trade Mark
K3.2.1 Kullanıcı özellikle fikri mülkiyet hakları da- The User acknowledges that all rights, title and in-
hil olmak üzere Ticari Markaya ilişkin tüm
hak ve menfaatlerin münhasıran OEKOTEX®’e ait olduğunu ve böyle kalacağını
ve de Ticari markanın kullanımının sadece
OEKO-TEX® lehine hüküm ifade edeceğini kabul eder.
Yönetmeliklerde ya da OEKOTEX®’nin Kullanım Koşullarında yer alan
hiçbir hüküm burada verilmedikçe herhangi bir zamanda Kullanıcıya Ticari Markaya
ilişkin herhangi bir hak ya da menfaat verecek şekilde değerlendirilmeyecektir.
terest in and to the Trade Mark, including in particular all intellectual property rights, vest and remain exclusively with OEKO-TEX®, and the use
of the Trade Mark shall inure to the benefit of OEKO-TEX® only.
K3.2.2 Bu
Nothing contained in these Regulations or the
Terms of Use of OEKO-TEX® shall at any time be
deemed to give to the User any right, title or interest in or to the Trade Mark except as specifically
granted.
K3.3
Obligations of the User
Kullanıcının Yükümlülükleri
K3.3.1 Kullanıcı Ticari markayı bu Yönetmelikler- The User shall not use the Trade Mark other than
de belirtilen amaç dışında kullanmayacak- for the purpose stated in these Regulations.
tır.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
121
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
K3.3.2 Kullanıcı Ticari Markayı sadece OEKO- The User shall use the Trade Mark only in the
TEX® tarafından öngörülen formatta ve form and colour prescribed by OEKO-TEX® (see
renkte kullanacaktır (bkz: Madde 1 Yönet- Clause 1 Regulations).
melikler).
K3.3.3 Ticari marka Sertifikalandırılmış Üretim The Trade Mark must specify the correct version
Tesisine uygulanabilir standartların doğru of the standards applicable to the Certified Proversiyonunu belirtmelidir.
duction Facility.
K3.3.4 Kullanıcı
tarafından Sertifikalandırılmış
Üretim Tesislerinde üretilmiş olan, Ticari
markayı taşıyan ürünler daima ve tüm seriler için uygulanabilir OEKO-TEX®'in
STeP standardına/standartlarına tamamen ve kesinlikle uyacaktır. Kullanıcı Sertifikalandırılmış Üretim Tesisinde proseslere ilişkin kalite sorunlarını fark etmesi üzerine derhal OEKO-TEX®’i ve üye enstitülerini (uygulanabildiğinde) bilgilendirecektir.
Products bearing the Trade Mark manufactured
by the User at the Certified Production Facility
shall, at all times and for all batches, conform fully
and precisely to the applicable STeP by OEKOTEX® standard(s). The User shall promptly notify
OEKO-TEX® and its member institutes (as applicable) upon becoming aware of any quality issues
with regard to the processes at the Certified Production Facility.
K3.3.5 Kullanıcı Ticari Markanın Sertifikalandırıl- The User shall bear all costs associated with the
mış Üretim Tesislerinde üretilen ürünler use of the Trade Mark on its products manufacüzerinde kullanımına ilişkin tüm masrafları tured at the Certified Production Facility.
karşılayacaktır.
K3.3.6 Kullanıcı OEKO-TEX®'in STeP Sertifikası- The User agrees and acknowledges that the
nın Sertifikalandırılan Üretim Tesisinde
üretilen ürünün işlevselliğine ilişkin bir garanti olmadığını ve Kullanıcının söz konusu ürünlerde meydana gelen herhangi bir
kusur bakımından üçüncü şahıslara karşı
münferiden sorumlu olduğunu kabul eder
ve onaylar.
STeP by OEKO-TEX® Certificate is not a guarantee of the functionality of the product manufactured at the Certified Production Facility and the
User shall be solely liable to third parties for any
defect in such products.
K3.3.7 Kullanıcının Ticari Markayı kullanımı Kul- The User’s use of the Trade Mark is subject to the
lanıcının sürekli iyi ticari uygulamaları gözetmesine ve yürürlükteki tüm kanunlara,
OEKO-TEX®'in STeP standartlarına ve
OEKO-TEX® ‘in ve üye enstitülerin talimat
ve yönetmeliklerine uymasına bağlıdır.
User's continuous observance of sound commercial practices and compliance with all applicable
laws, STeP by OEKO-TEX® standards and instructions and regulations of OEKO-TEX® and its
member institutes (as applicable).
K3.3.8 Kullanıcı bu Yönetmelikler tahtındaki hak The User shall not assign or transfer its rights and
ve yükümlülüklerini OEKO-TEX®’nin ön obligations under these Regulations except with
yazılı izni olmaksızın temlik edemez veya the prior written consent of OEKO-TEX®.
devredemez.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
122
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
K3.3.9 Kullanıcı OEKO-TEX®'in Ticari Markanın The User warrants that it shall take all the requi-
fikri mülkiyetine ilişkin haklarına Kullanıcıya verilen OEKO-TEX®'in STeP Sertifikasının geçerlilik süresi zarfında ve daha
sonra halel gelmemesini sağlamak için
tüm gerekli eylemleri gerçekleştirmeyi garanti eder. Özellikle, Kullanıcı aşağıdaki
eylemleri gerçekleştirmemeyi taahhüt
eder:
site steps to ensure that OEKO-TEX®'s rights to
intellectual property in and to the Trade Mark are
not infringed during the validity of the STeP by
OEKO-TEX® Certificate granted to the User and
also thereafter. In particular, the User agrees not
to:
• herhangi bir ülkede Ticari marka ile benzer olan • Register or use a trade/service marks which
ya da Ticari markayı ihlal ettiği düşünülebilecek may be similar to or considered to be infringing
ticari markaları/hizmet markalarını tecil ettirme- the Trade Mark in any country;
yecek ya da kullanmayacaktır;
• OEKO-TEX®’in Ticari Markaya ilişkin herhangi • Take any action which may impair any rights, tibir ülkedeki hak ve menfaatlerine halel getire- tle or interest of OEKO-TEX® to the Trade Mark
cek ya da OEKO-TEX®’in hak ve menfaati üze- in any country or create any right, title or interrinde olumsuz etki yaratacak herhangi bir hak est therein or thereto which may be adverse to
ya da menfaat oluşturacak bir eylem gerçekleş- that of OEKO-TEX®.
tirmeyecektir.
K3.3.10 Kullanıcı Ticari Markanın fiili ya da olası The User shall notify OEKO-TEX® without delay if
ihlali ya da suiistimalini öğrendiği takdirde,
derhal OEKO-TEX®’yi bilgilendirecektir.
Bu tür bir ihlal halinde, OEKO-TEX® masrafları kendisine ait olmak üzere kendisi
adına bu ihlal için dava açma seçeneğine
sahip olacaktır. Kullanıcı bu hususta OEKO-TEX® ile tamamen işbirliği yapabilir.
Söz konusu ihlale karşı alınan herhangi
bir önleme ilişkin olarak tahsil edilen tüm
tutarların mülkiyeti OEKO-TEX®’e ait olacaktır.
it becomes aware of any actual or threatened infringement or misuse of the Trade Mark. In the
event of any such infringement, OEKO-TEX® will
have the option of bringing, at its expense, any
action for such infringement on behalf of itself.
The User will cooperate fully with OEKO-TEX® in
that regard. All amounts received in connection
with any action taken against such infringement
shall be the property of OEKO-TEX®.
K3.3.11 İlgili dava, takibat ya da talep (tamamen To the extent the suit, action, proceeding or claim
ya da kısmen) Ticari Markanın Kullanıcı
tarafından izinsiz kullanımı ile ilişkilendirilebilir olduğu ölçüde, Kullanıcı tüm savunma masraflarını karşılayacak ve OEKOTEX®’yi bu talepten doğan zarar yükümlülüğü karşısında tazmin edecek ve ilgili zarardan azade kılacaktır.
Yayın / Edition 01/2013
is attributable (in full or in part) to non-permitted
use of the Trade Mark by the User, the User shall
bear all costs for the defense and shall indemnify
and hold harmless OEKO-TEX® from any liability
for damages that arises from any claim.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
123
K3.4
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Lisans Ücreti
License Fee
K3.4.1 Bu Yönetmeliklerin şartları uyarınca Ticari In consideration for the license to use the Trade
markayı kullanma lisansı karşılığında, Kullanıcı OEKO-TEX®'e her bir Sertifikalandırılmış Üretim Tesisi için 3000/- € (Üç Bin
Euro) tutarında bir Lisans Ücreti ödeyecektir. Lisans Ücretine KDV dahildir. Açıklama yapmak gerekirse, Kullanıcı Kullanım Koşullarının 1.7 Maddesi uyarınca yeniden sertifikasyon sürecine tabi tutulduğu
takdirde, OEKO-TEX®'in STeP Sertifikası
Kullanıcıya OEKO-TEX® tarafından başarılı bir şekilde yeniden verildiği takdirde Lisans Ücreti tekrar ödenecektir.
Mark as per the terms of these Regulations, the
User shall pay to OEKO-TEX® a License Fee of €
3000/- (Euro Three Thousand) for each Certified
Production Facility. The License Fee is inclusive
of VAT. To clarify, in the event that the User undergoes the recertification process as per Clause
1.7 of the Terms of Use, the License Fee is payable again if the STeP by OEKO-TEX® Certificate
is successfully re-issued to the User by OEKOTEX®.
K3.4.2 Lisans Ücreti aksi kararlaştırılmadıkça The License Fee shall be payable within 30 (thir-
Kullanıcı tarafından OEKO-TEX® Enstitüsü’nün faturasının alınmasını müteakiben
30 (otuz) gün içinde ödenecektir. OEKOTEX® bu Yönetmelikler, Kullanım Koşulları, yürürlükteki kanun ya da yasa tahtında
sahip olacağı diğer hakların yanı sıra herhangi bir ek bildirimde bulunmaksızın 30
(otuz) günlük ödeme süresinden daha
sonra ödenen ücret için tamamen ödenme
tarihine kadar yıllık %10 (yüzde on) faiz
uygulama hakkına sahiptir.
ty) days after receipt of OEKO-TEX® Institute’s invoice by the User unless otherwise agreed. OEKO-TEX® has the right to charge without any further notice, and in addition to any other rights it
may have under these Regulations, the Terms of
Use, applicable law or equity, interest of 10% (ten
per cent) per year up to the date of full payment
for any fee paid later than the 30 (thirty) day payment period.
K3.4.3 OEKO-TEX® Lisans Ücretini yıllık olarak OEKO-TEX® may annually review and, if neces-
inceleyebilir ve gerektiğinde revize edebilir sary, revise the License Fee and such revision
ve bu revizyon sadece bir sonraki takvim shall become effective only as of the following
yılında yürürlüğe girecektir.
calendar year.
K3.5
Fesih ve Feshin Etkileri
Termination and Effects of Termination
K3.5.1 Ticari Markayı kullanma hakkı aşağıdaki The right to use the Trade Mark lapses automati-
durumlarda kendiliğinden ve derhal yürür- cally and with immediate effect:
lüğe girmek üzere sona erer:
• OEKO-TEX®’in ve Kullanıcının yazılı mutaba- • Upon written agreement of OEKO-TEX® and
katı üzerine;
the User;
• OEKO-TEX® tarafından talimat verilmişse, OE- • If directed by OEKO-TEX® if OEKO-TEX®, in its
KO-TEX® kendi takdirine göre Sertifikalandırıl- discretion, has grounds to believe that the Cermış Üretim Tesisinin artık OEKO-TEX® ‘in OE- tified Production Facility is no longer in conKO-TEX®'in STeP standartlarına uymadığını formity with the applicable OEKO-TEX®’s STeP
düşünmek için makul nedenleri olduğu takdirde, by OEKO-TEX® standards;
• Kullanıcı Sertifikalandırılmış Üretim Tesisinde • If the User stops production at the Certified
üretimi durdurduğu takdirde;
Production Facility;
• OEKO-TEX®'in STeP Sertifikasının geçerliliği • If the validity of the STeP by OEKO-TEX® Cersona ermişse ya da iptal edilmişse;
tificate has expired or it has been withdrawn;
• Sertifikalandırılmış Üretim Tesisine uygulanabi- • If OEKO-TEX®’s STeP by OEKO-TEX® standlir OEKO-TEX®’in OEKO-TEX® STeP standart- ards applicable to the Certified Production Faları OEKO-TEX® tarafından iptal nedeni belirti- cility are withdrawn by OEKO-TEX® by way
lerek yazılı bildirim yoluyla iptal edilmişse ya da
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
124
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
written notice specifying reason for withdrawal;
or
• söz konusu ihlal Kullanıcının OEKO-TEX®2in • By way of a written notice upon the material
yazılı bildirimini almasını müteakiben otuz (30) breach by the User of these Regulations unless
gün içinde giderilmedikçe Kullanıcının bu Yö- such breach is remedied within thirty (30) days
netmelikleri maddi ihlali üzerine yazılı bildirimde after the User has received notice in writing of it
bulunmak suretiyle.
by OEKO-TEX®.
K3.5.2 Ticari Marka kullanımının sona ermesi Upon termination of the right to use the Trade
üzerine, Kullanıcı Sertifikalandırılmış Üretim Tesisi bakımından Ticari Markanın kullanımını (burada üretilen ürünlerin tanıtımını, pazarlanmasını ve ambalajlanmasını
içerir) derhal durdurmak için gerekli tüm
eylemleri gerçekleştirecektir.
K3.6
Muhtelif hükümler
Mark, the User shall take all steps to immediately
discontinue the use of the Trade Mark with respect to the Certified Production Facility (includes
promotion, marketing and packaging of any products manufactured therein).
Miscellaneous
K3.6.1 Bu Yönetmeliklerin şartları OEKO-TEX®’in The terms of these Regulations shall be incorpo-
Kullanım Koşullarına referans yoluyla bu- rated by reference into OEKO-TEX®’s Terms of
rada tamamen öngörülmüş gibi eklene- Use as if set forth in full therein.
cektir.
K3.6.2 OEKO-TEX® kendi takdirine göre bu Yö- OEKO-TEX® may, in its discretion, revise these
netmelikleri revize edebilir ve daha sonra
revize edilmiş Yönetmeliklerin bir kopyası
ile birlikte Kullanıcıyı yazılı olarak bilgilendirebilir. Bu revize edilmiş Yönetmelikler
tebliğ üzerine Kullanıcı üzerinde uygulanabilir olacaktır.
Regulations and subsequently inform the User in
writing with a copy of the revised Regulations. Such revised Regulations shall be applicable on the User upon receipt.
K3.6.3 Bu Yönetmelikler İsviçre kanunlarına tabi- These Regulations are governed by the laws of
dir. Bu Yönetmeliklerden ya da bu Yönetmeliklere ilişkin olarak doğan ihtilaflar ve
talepler Zürih, İsviçre mahkemelerinin
münhasır yargı yetkisine götürülecektir.
Yayın / Edition 01/2013
Switzerland. Disputes or claims arising out of or in
relation to these Regulations shall be submitted to
the exclusive jurisdiction of courts in Zürich, Switzerland.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
125
L
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Ek
Appendix
Bilgilendirici Referanslar
Informative References
L1
Chemical Assessment and Management
L1.1
Kimyasal Değerlendirme ve Yönetim
OEKO-TEX® Standardı 100
OEKO-TEX® Standard 100
OEKO-TEX® standardı 100 zararlı maddeleri
kontrol etmeyi amaçlayan, tekstil ve giyim ürünleri için dünyanın lider test ve değerlendirme sistemidir. OEKO-TEX® standardı 100 tüm işleme
aşamalarında tekstil ham maddeleri, ara ürünler
ve bitmiş ürünler için bağımsız bir test ve sertifikasyon sistemidir. Sertifikalandırılabilir ürünlere
örnekler iplikler, ipler, işlenmiş kumaşlar, üretilen
ürünler (her türlü giysi, ev tekstili, nevresim, havlular, yumuşak oyuncaklar ve daha fazlası). Zararlı maddelere ilişkin testler aşağıda belirtilenleri kapsar:
The OEKO-TEX® standard 100 is the world’s
leading test and evaluation system for textile
and clothing products aimed to controlling harmful substances. The OEKO-TEX® standard 100
is an independent test and certification system
for textile raw, intermediate and end products at
all stages of the processing. Examples of articles that can be certified are yarns, fabrics, treated fabrics, manufactured articles (clothing of all
kinds, domestic and household textiles, bedding,
towels, soft toys and many more) The tests for
harmful substances cover:
• Yasal olarak yasaklanmış ve kontrolü madde- • Legally banned and controlled substances
ler
• sağlığa zararlı olduğu bilinen kimyasallar (fakat henüz yasal olarak kontrol edilmemiş)
• Chemicals known to be harmful to the health
(but not yet legally controlled)
• sağlığın korunmasına ilişkin parametreler
• Parameters for health protection
Beraber değerlendirildiğinde, bu gereklilikler
mevcut yasal mevzuatın ötesine gider.
Taken in their entirety, the requirements go far
beyond existing national legislation.
L1.2
Sources for the Identification of Critical Chemicals:
Kritik Kimyasalların Tanımlanmasına
ilişkin Kaynaklar:
Ek H’de bir kimyasalın tehlikelerinin semboller,
anahtar sözcükler veya kodlar aracılığıyla iletildiği global olarak ilişkili farklı kaynaklardan alınan
önemli son noktaların grafiksel temsilidir.
In Annex H are graphical representations of important endpoints from different sources with
global relevance where hazards of a chemical
are communicated by means of symbols, key
words or codes.
Şüpheli kimyasallar hakkında kalitatif ve bazen
kantitatif bilgilerin alınabileceği kaynaklar bulunabilir, örneğin:
There exist many sources where qualitative and
sometimes quantitative information about suspicious chemicals can be retrieved, for example:
L1.3
TEGEWA Kimyasal Yardımcı Maddelerin Sınıflandırılması Şablonu
TEGEWA Classification Chart of Chemical Auxiliaries
Alman TEGEWA e.V. (tekstil, kağıt, deri ve kürk
yardımcı maddeleri ve renklendiricileri, yüzey
aktif maddeler, karmaşık ajanlar, antimikrobiyal
ajanlar, polimerik topaklayıcılar, kozmetik ham
maddeler, farmasötik yardımcı maddeler ve yardımcı ürünlerin üreticileri birliliği) 1998’de kimyasalların atık suya etkisini değerlendirmek için
tekstil sektöründe kullanılan kimyasalların ve
yardımcı maddelerin sınıflandırılmasına ilişkin
bir konsept yayınladı. Ancak, bu yayındaki yasal
referanslar GHS’ye ya da REACh’e değil yayın
The German TEGEWA e.V. (Association of producers of textile, paper, leather and fur auxiliaries and colourants, surfactants, complexing
agents, antimicrobial agents, polymeric flocculants, cosmetic raw materials, pharmaceutical
excipients and allied products.) has published in
1998 already a concept for the classification for
chemicals and auxiliaries which are used in the
textile industry in order to assess the impact of
these chemicals to the waste water. However,
the legal references in this publication are referring to a situation to the date of publication and
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
126
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
tarihi itibariyle duruma atıfta bulunuyor, bu nedenle güncel değildir.
not to GHS and REACh and are therefore not
up-to-date.
1) Sorunlu maddeler:
1) Problematic substances are:
67/548/EEC-Sayılı Direktif’e ekli Ek I uyarınca CMR substances which are - according to AnCMR maddeleri,
nex I to Directive 67/548/EEC-.
• “karsijoneik” kategori 1 ya da kategori 2 olarak • classified as “carcinogenic" cat. 1 or cat. 2
sınıflandırılır ve R45 (kansere yol açabilir) ya
and Iabelled with R45 (May cause cancer) or
da R49 (soluma yoluyla kansere yol açabilir)
R49 (May cause cancer by inhalation),
ibareleriyle etiketlendirilir.
• “mutajenik” kategori 1 ya da kategori 2 olarak
sınıflandırılır ve R46 (kalıtsal genetik hasara
yol açabilir) ya da R60 (doğurganlığı bozabilir)
ile etiketlenir.
• classified as "mutagenic" cat. 1 or cat. 2 and
labelled with R46 (May cause heritable genetic damage) or R60 (May impair fertility),
• “üreme için toksik” kategori 1 ya da kategori 2 • classified as "toxic for reproduction" cat. 1 or
olarak sınıflandırılır ve R61 (doğmamış çocucat. 2 and Iabelled with R61 (May cause harm
ğa zarar verebilir) ibaresiyle etiketlenir.
to the unborn child).
Ek sorunlu maddeler:
further problematic substances are:
• < 0.1 mg/1 su toksisitesine sahip olan (tanım • lngredients which have an aquatic toxicity
için bkz: dipnot 4) ve kolayca biyolojik olarak
(definition see footnote 4) of < 0.1 mg/1 and
parçalanabilir olmayan (tanım için bkz.: dipnot
are not readily biodegradable (definition see
3) bileşenler
footnote 3)
• Düşük moleküler halojen hidrokarbonlar (halojen paylaşımı > %5, zincir uzunluğu C1-C12)
• Low-molecular halogen hydrocarbons (halogen share > 5%, chain length C1- C12)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arsenik ve arsenik bileşikler
Kurşun ve kurşun bileşikleri
Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri
Tri- ve tetra-organotin bileşikler
Tri- ve tetra-organotin bileşikler
APEO
EDTA, DTPA
Yayın / Edition 01/2013
Arsenic and arsenic compounds
Lead and Iead compounds
Cadmium and cadmium compounds
Tri- and tetra-organotin compounds
Tri- and tetra-organotin compounds
APEO
EDTA, DTPA
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
127
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
2) Bu gönüllü taahhüt kapsamında yapılan sınıflandırmalara ilişkin olarak, maddeler “birikmiş”
olarak değerlendirilecektir, tek başına R-ibaresi
53 “su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere
yol açabilir” ya da diğer R ibareleri ile birlikte
R53 ile etiketlenecektir.
2) In connection with classifications made within
this voluntary commitment, substances shall be
considered "accumulative" which are Iabelled either with R-phrase 53 "May cause long-term adverse effects in the aquatic environment" alone,
or with R53 in combination with other R phrases.
3) Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir = 3) Readily biodegradable = OECD tests 301 A-F
OECD testleri 301 A-F sırasıyla ≥ % 60 with ≥ 60% BOD/COD or CO2 formation, reBOD/COD ya da CO2 oluşumu ile, 28 günde ≥ spectively, or ≥ 70% DOC reduction in 28 days.
% 70 DOC azalımı ile.
4) Tekstil yardımcı maddelerinin su toksisitesi=
LC 50 ( yoksa balıkla değiştirilecektir).
4) Aquatic toxicity of textile auxiliaries = LC 50
daphnia (if not available to be substituted by
fish).
5) Biyolojik olarak parçalanabilir/bertaraf edilebilir=OECD testi 302 B: 28 günde ≥% 70 DOC
azalması ya da OECD testi 302 C: ≥ % 60 02 tüketim ya da tipik kanalizasyon arıtma tesislerinin
çökeltilerinde ≥ %70 azalma. Not: Tekstil yardımcı maddeleri için, “kolayca biyolojik olarak parçalanabilir (3)”, “su toksisitesi” (4) ve “biyolojik
olarak parçalanabilir/bertaraf edilebilir” (5)
değerlendirmesi, sadece kullanıma hazır preparatın test verilerine dayalı olarak yapılamaz, ancak çeşitli bileşenler için ortalama değerlerin hesaplanmasıyla elde edilen geçerli verilere de
dayalı olarak yapılabilir.
5) Biodegradable/eliminable = OECD test 302 B:
≥ 70% DOC reduction in 28 days, or OECD test
302 C: ≥ 60% 02 consumption, or Proof of a ≥
70% reduction in precipitations typical of sewage treatment plants. Note: For textile auxiliaries
the evaluation "readily biodegradable (3)",
aquatic toxicity" (4), and "biodegradable/eliminable" (5) can be made not only on the basis of
test data of the ready-for-use preparation but also on the basis of valid data obtained by calculating mean values for the various ingredients.
L1.4
Globally Harmonized System of Classification
and Labeling of Chemicals (GHS)
Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için Global Uyumlaştırılmış
Sistem (GHS)
Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlendirilmesi için Global Uyumlaştırılmış Sistem (GHS)
tutarlı kriterler kullanılarak dünyanın farklı ülkelerinde kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için farklı sistemi değiştirmek için Birleşmiş
Milletler tarafından oluşturulan sistemdir. Kimyasalların ve preparatların etiketlenmesi sembollere, işaret sözcüklerine ve aynı zamanda ilgili fiziksel, sağlık ve çevre tehlikelerini açıklayan kısa cümlelere dayalıdır. Bu belge ayrıca kimyasalların ve preparatların malzeme güvenlik veri
dosyaları ile birlikte sunulması gereken bilgileri
de açıklar.
The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) is a system launched by the United Nations to replace
the different system for classification and labelling of chemicals in different countries in the
world by using consistent criteria. The labelling
of chemicals and preparations are based on
symbols, signal words as well as short sentences describing the associated physical, health
and environmental hazards. The document also
describes the information which has to be provided with the material safety data sheets of
chemicals and preparations.
GHS’nin mevcut versiyonu (2011 tarihli 4. Sayı)
tam bilgi için aşağıdaki adresten indirilebilir:
The current version of the GHS (4th Edition of
2011) can be downloaded for complete information from
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/
ghs_rev04/04files_e.html
L1.5
Avrupa Birliği’nde Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, Ambalajlanması
ve Etiketlenmesine ilişkin Kurallar
Avrupa’da, kimyasalların ve preparatların sınıflandırılmasına, ambalajlanmasına ve etiketlenmesine ilişkin kurallar uzun yıllar içinde geliştirilYayın / Edition 01/2013
Rules for Classification, Packaging and Labeling
of Dangerous Substances in the European Union
In Europe the rules for classification, packaging
and labeling of chemicals and prep-arations has
developed over many years. The following legis-
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
128
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
miştir. Aşağıdaki mevzuat belgeleri Avrupa’nın
dışında da ilgilidir ve günümüzde de halen etkisini göstermektedir. Örneğin bu belgelerden alınan R- ve S- İbareleri kimyasallara ilişkin olarak
yaygın kullanıma sahiptir. Tarihsel olarak, aşağıdaki Direktifler/Yönetmelikler en önemlileridir:
lative papers have been of relevance and still
show their impacts today also outside of Europe.
For example the R- and S-Phrases originating
from these papers are widely used in communication related to chemicals. Historically the following Directives/Regulations are the most important ones:
• 67/548/EEC (Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasına, ambalajlanması ve etiketlenmesine
ilişkin kanunların, yönetmeliklerin ve idari hükümlerin yakınlaştırılması hakkında direktif).
• 67/548/EEC (Directive on the approximation
of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging
and labeling of dangerous substances).
• 1999/45/EC (Tehlikeli preparatların sınıflandırılmasına, ambalajlanması ve etiketlenmesine
ilişkin Üye Devletlerin kanunlarının, yönetmeliklerinin ve idari hükümlerinin yakınlaştırılması
hakkında direktif).
• 1999/45/EC (Directive concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labeling of dangerous preparations)
• 2001/59/EC ( tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasına, ambalajlanması ve etiketlenmesine
ilişkin kanunların, yönetmeliklerin ve idari hükümlerin
yakınlaştırılması
hakkında
67/548/EEC Sayılı 28. Konsey Direktifi’nin
teknik ilerlemesini uyarlayan direktif)
• 2001/59/EC (Directive adapting to technical
progress for the 28th time Council Directive
67/548/EEC on the approximation of the laws,
regulations and ad-ministrative provisions relating to the classification, packaging and labeling of dangerous substances)
• 1272/2008/EC (67/548/EEC ve 1999/45/EC
Sayılı Direktifleri tadil eden ve bunların yerine
geçen ve 1907/2006 (EC) Sayılı Yönetmeliği
tadil eden, maddelerin ve karışımların sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin Yönetmelik).
• 1272/2008/EC (Regulation on classification,
labeling and packaging of sub-stances and
mixtures, amending and repealing Directives
67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending
Regulation (EC) No 1907/2006).
Bu en son yönetmelik Avrupa çözümünden Birleşmiş Milletlerin GHS girişiminin kabulüne doğru değişikliği başlatır ve REACH Yönetmeliği’nin
etkilenen kısımlarını tadil eder.
This last regulation actually initiates the change
from the European solution towards the adoption of the GHS initiative from the United Nations
and amends affected parts of the REACH Regulation.
L1.6
L1.6
US EPA
US EPA
US EPA (Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koru- Within the US EPA (United States Environment
ma Kurumu) kapsamında, “Çevre için Tasarım” Protection Agency) there exists a program
(DfE) isimli bir program bulunmaktadır. Bu prog- called “Design for the Environment” (DfE). This
ram kimyasalların kullanımı ile ilişkili olabilecek, program is supported by industry, environmental
insanlar ve çevre bakımından riski azaltmak yö- groups, and academia with the common goal to
nünde ortak bir amaçla sektör, çevre grupları ve reduce risk to humans and environment which
akademik çevre tarafından desteklenmektedir. may be associated to the use of chemicals. For
insan ve çevreye ilişkin çeşitli son noktalar. bu this purpose they have compiled a document tibelge aşağıdaki adresten yüklenebilir:
tled “Design for the Environment Pro-gram Alternatives Assessment Criteria for Hazard Evaluation” in which guiding values are compiled for
various endpoints with relevance to human and
environmental. This document can be downloaded from
http://www.epa.gov/dfe/alternatives_assessment_criteria_for_hazard_eval.pdf
• REACh’te nihai izin almak için aday maddeler
listesi ( aşağıdaki özelliklere sahip maddeleri
içerir
Yayın / Edition 01/2013
• Candidate list for substances for eventual authorization in REACh (contains substances
which are
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
129
•
•
•
•
•
karsinojenik kategori 1 ya da 2
mutajenik kategori 1 ya da 2
üreme için toksik kategorisi 1 ya da 2
persistan, biyo birikimli ve toksik ya da
son derece persistan ve son derece biyo birikimli)
ve aşağıdaki adresten yüklenebilir:
•
•
•
•
•
carcinogenic category 1 or 2
mutagenic of category 1 or 2
toxic for reproduction category 1 or 2
persistent, bio accumulative and toxic or
very persistent and very bio accumulative)
and can be downloaded from
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-listtable
L1.7
Kaliforniya Eyaleti’nin Prop 65 Listesi
Prop 65 list of the state of California
(Kansere ya da üreme toksisitsine neden olduğu
bilinen kimyasal)
(Chemical known to the stats to cause cancer or
reproductive toxicity)
aşağıdaki adresten indirilebilir:
to be downloaded from
http://oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/
Newlist.html
L1.8
Daha Güvenli Kimyasallar için
GreenScreen™
GreenScreen™ for Safer Chemicals
Bu kapsamlı web sitesi çeşitli belgelerde çeşitli
son noktalara ilişkin kimyasalların nasıl değerlendirileceğini açıklar ve farklı kategorilerdeki
son noktaları değerlendirmek için değerler verir
(çok yüksek, yüksek, orta ve düşük etki).
This comprehensive web-site explains in various
documents how to assess chemicals regarding
various endpoints and gives also values for assessing the endpoints in different categories
(very high, high, moderate and low impact).
aşağıdaki adresten indirilebilir:
to be downloaded from
http://www.cleanproduction.org/Greenscreen.php
L2
Çevre Performansı
Environmental Performance
• ISO 14000 Serileri (ayrıntılar için bkz: Ek C2)
• ISO 14000 Series (for details see Annex C2)
• EMAS (ayrıntılar için bkz.: Ek C2)
• EMAS (for details see Annex C2)
L3
Environmental Management Systems
Çevre Yönetim Sistemleri
• ISO 14000 Serileri (ayrıntılar için bkz: Ek C2)
• ISO 14000 Series (for details see Annex C2)
• EMAS (ayrıntılar için bkz.: Ek C2)
• EMAS (for details see Annex C2)
L4
Social
Sosyal
• FWF Adil Giyim Vakfı (ayrıntılar için bkz.: Ek • FWF – Fair Wear Foundation (for details see
C4)
Annex C4)
• BSCI Ticari Sosyal Uyumluluk Girişimi (ayrıntılar için bkz.: Ek C4)
• BSCI – Business Social Compliance Initiative
(for details see Annex C4)
• WRAP Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim (ayrıntılar için bkz.: Ek C4)
• WRAP – Worldwide Responsible Accredited
Production (for details see Annex C4)
• SA8000 -Sosyal Sorumluluk Uluslar arası
(SAI)(ayrıntılar için bkz.: Ek C4)
• SA8000 - Social Accountability International
(SAI) (for details see Annex C4)
L5
Quality management systems
Kalite yönetim sistemleri
• ISO 9000 Serileri (ayrıntılar için bkz: Ek C5)
• ISO 9000 Series (for details see Annex C5)
• ISO 31000
• ISO 31000
• OECD Kurumsal Yönetişim İlkeleri
• OECD Principles of Corporate Governance
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
130
L6
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Operasyonel Sağlık & Güvenlik
Operational Health & Safety
• ANSI Z10-2012 (ayrıntılar için bkz.: Ek C6)
• ANSI Z10-2012 (for details see Annex C6)
• CSA Z1000 (ayrıntılar için bkz.: Ek C5)
• CSA Z1000 (for details see Annex C5)
• BSI 8800 (ayrıntılar için bkz.: Ek C5)
• BSI 8800 (for details see Annex C5)
• OSHA VPP (ayrıntılar için bkz.: Ek C5)
• OSHA VPP (for details see Annex C5)
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
131
M
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
Ek
Appendix
İstisna Kriterleri
Exclusion Criteria
Reference
to STeP
4.1.3
Kimyasal Yönetim
Chemical Management
Üretim proseslerinde kullanılan tüm
kimyasalların envanteri gereklidir.
An inventory of all chemicals used for production
processes is required.
4.1.1
Tüm kimyasal görevlerinden sorumlu kişinin adı belirtilmelidir.
The person with responsibility for all chemical
duties must be named.
4.1.1
Prosesler için kullanılan tüm kimyasallar ve temel olmayan faaliyetler
bakımından tüm MSDS mevcut olmalıdır.
All MSDS for all chemicals used for processes
and non-core activities have to be available.
4.1.4 / appendix_E
STeP'in OEKOTEX ® RSL listesinde
belirtilen herhangi bir kimyasal tesiste kullanıldığı takdirde, çalışanların ve çevrenin bu kimyasallara ve
aynı zamanda üretilen ürünlerdeki
kalıntılara maruziyetine izin verilmez. Bu açıklanmalı, belgelendirilmeli veya ilgili kurumlar tarafından
onaylanmalıdır
If any of the chemicals mentioned in the RSL of
STeP by OEKOTEX ® are used in the facility,
any exposure of workers and environment to
these chemicals as well as residue in the produced articles is not permitted. This has to be
described and documented or approved by the
relevant authorities.
4.1.5
İzin için adaylardan herhangi biri
(REACH Ek XIV, sürekli değişen
liste, en son güncel versiyonunda!)
üretim proseslerinizde kullanıldığı
takdirde, bu kimyasalın üretilen ürünlerde % 0.1’in üzerindeki içeriği
satıcınıza iletilmelidir.
If any of the candidates for authorisation (Annex
XIV of REACH, constantly changing list in the
most current version!) is used in your production
processes, any content of this chemical above
0.1 % in the produced articles has to be communicated to your vendor.
Reference
to STeP
4.3.3
Çevre Performansı
Environmental Performance
Hava emisyonları, tehlikeli maddeler, hava koşulu ve atık işleme bakımından gerekli lisans(lar) veya
izin(ler) uygulanabildiğinde mevcut
olmalıdır.
Required license(s) or permit(s) for air emissions, hazardous substances, air condition and
waste handling have to be available, if applicable.
appendix_D
Baskıda ağır benzen kullanımına
izin verilmez.
The use of heavy benzene in printing is not permitted.
appendix_D
Renk doygunluğunu artırmak için
oksitleme ajanı olarak dikromatın
kullanımına yün üzerindeki çok koyu
tonlar dışında izin verilmez
The use of dichromate as an oxidising agent to
improve colour fastness is not permitted, except
on very dark shades on wool.
appendix_D
Açık sistemlerde klorlanmış organik
çözücülerin ya da floro klorlanmış
organik çözücülerin/sıvıların kullanımına izin verilmez.
The use of chlorinated organic solvents or fluoro
chlorinated organic solvents/liquids in open systems is not permitted.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
132
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
4.2.8
KİMYASALLARIN kapları, kutuları
ve dolum istasyonları ilgili uyarı işaretleriyle ve koruyucu önlemlerle
işaretlenmelidir.
Containers, boxes and filling stations of CHEMICALS have to be marked with the respective
warning symbols and protective measures.
4.2.7
KİMYASALLARDAN çevreye, su ve
zemine tüm salınımlarını (ham kimyasallar, yardımcı maddeler, boyalar, pigmentler, çözücüler, temizleme ve yağdan arındırma ajanları,
makine yağları vs.) önlemek için önlemler alınmalıdır.
Measures have to be taken to prevent all release from CHEMICALS (raw chemicals, auxiliaries, dyes, pigments, solvents, cleaning and degreasing agents, machine oils, etc.) into the environment, water and ground.
4.2
Tesisin tüm KİMYASALLARA ilişkin A site plan of the facility regarding all CHEMIbir saha planı bulunmalı ve madde- CALS has to exist, indicating all sections where
lerin teslim edildiği, saklandığı ve substances are delivered, stored and made
kullanıma sunulduğu tüm bölümleri available for use. Knowledge and documentagöstermelidir. Yıllık enerji kaynakları tion regarding annual energy resources and
ve tüketimine ilişkin bilgi ve dokü- consumption are required.
mantasyon gerekir.
4.2.1 /
Yıllık enerji kaynakları ve tüketimine
4.2.5 / 4.2.6 ilişkin bilgi ve dokümantasyon gerekir.
4.2.2
Yıllık enerji kaynakları ve tüketimine
ilişkin bilgi ve dokümantasyon gerekir
4.2.3
Atık suyun temizlenmesine ilişkin
yasal standartlar ve koşullar hakkında bilgi gerekir
4.2.3
Atık su yasal standart uyarınca temizlenmelidir.
4.2.3 / ap- Atık su koşulları bakımından STeP
penstandardına uyum kontrol edilmelidir
dix_G1 /
(doğrudan ve/veya dolaylı tahliye).
appendix_G2
appenFosfor bazlı alev geciktiricilerin kuldix_D
lanımı sınırlıdır ve atık su arıtma
işlemindeki fosfor içeriğinin % 80 oranında azaltıldığına ilişkin kanıt olmalıdır.
4.2.3 / ap- Atık su koşulları bakımından STeP
penstandardına uyum dış kurumlar taradix_G1 /
fından kontrol edilmelidir.
appendix_G2
2.3 / 4.2.4 Egzoz hava emisyonlarına ilişkin
yasal standartlar ve koşullar hakkında bilgi gerekir.
4.2.4 / ap- Emisyonlara ilişkin STeP standardıpenna uyum bir dış tarafça teyit edilmedix_G3-G6 lidir.
4.2.7
Bir risk değerlendirmesi yoksa ve
uygun önlemler alınmamış veya yerel kurumlar tarafından onaylanmaYayın / Edition 01/2013
Knowledge and documentation regarding annual
energy resources and consumption are required.
Knowledge and documentation regarding annual
water and consumption are required.
Knowledge about the legal standards and conditions regarding cleaning of wastewater are required.
Waste water must be cleaned according to the
legal standard.
Compliance with the STeP standard regarding
the conditions for wastewater have to be
checked (direct and/or indirect discharge).
The use of phosphor-based flame retardants is
limited and there has to be evidence that the
phosphor content in wastewater treatment is reduced by 80%.
Compliance with the STeP standard regarding
the conditions for wastewater has to be checked
externally.
Knowledge about the legal standards and conditions regarding exhaust air emissions is required.
Compliance with the STeP standard regarding
emissions must be confirmed by an external
party.
All on-site waste disposal and landfill is prohibited if a risk assessment is not available and
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
133
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
mışsa tüm yerinde atık imhası ve
atık gömülmesi işlemleri yasaktır.
proper measures are not taken or approved by
local authorities.
4.2.7
Tehlikeli maddelerin uygunsuz imhasına izin verilmez.
Improper disposal of hazardous substances is
not permitted.
4.2.10
Çevresel etkiye sahip olayların kayıtları mevcut olmalıdır.
Records of any incidents with environmental impact have to be available.
Reference
to STeP
4.3.1
EMS
EMS
Bir Çevre Yönetim Sistemi bulunmalıdır.
An Environmental Management System must
exist.
4.3.1
Faaliyetlerin, ürünlerin ve perform- A self inspection of all direct and indirect enviansların tüm doğrudan ve dolaylı ronmental impacts of activities, products and
çevre etkilerinin öz denetimi yapıl- performances shall be carried out and documenmalı ve belgelendirilmelidir.
ted.
Reference
to STeP
4.4.3
Sosyal sorumluluk
Social responsibility
Ayrımcılığa, zorla çalıştırma, çocuk
işçi, ücret, örgütlenme özgürlüğü/
toplu pazarlık, mesai saatleri, sağlık
ve güvenlik ve taciz ve istismar bakımından ILO’nun sekiz temel insan
hakları anlaşmasını ve BM İnsan
Hakları Beyannamesi’ni dikkate alan
bir ahlak kuralı ya da politikası uygulanmalıdır
A code of conduct or policy that addresses the
ILO's eight core conventions of fundamental human rights and the UN Declaration of Human
Rights regarding discrimination, forced labour,
child labour, remuneration, freedom of association/collective bargaining, working hours, health
and safety, and harassment and abuse has to
be implemented.
4.4.6
Ayrımcılığa, zorla çalıştırma, çocuk Workers under the age of 15 must not be emişçi, ücret, örgütlenme özgürlüğü/ ployed and the company must not support any
toplu pazarlık, mesai saatleri, sağlık recruitment of workers under the age of 15.
ve güvenlik ve taciz ve istismar bakımından ILO’nun sekiz temel insan
hakları anlaşmasını ve BM İnsan
Hakları Beyannamesi’ni dikkate alan
bir ahlak kuralı ya da politikası uygulanmalıdır
4.4.4 / 4.4.6 Çıraklık programı tüm uygulanabilir
yerel yasal gerekliliklere uymalıdır
4.4.7
Şirket asgari ücrete, kıdem tazminatı ve yönetim sosyal yardımlarına
ilişkim tüm uygulanabilir yasal gerekliliklere uymalıdır.
4.4.7 / 4.4.8 Gerçekleştirilen iş kabul edilmiş iş
sözleşmelerine dayalı olmalıdır.
4.4.9
Şirket örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlığa ilişkin tüm uygulanabilir
yasal gerekliliklere uymalıdır.
4.4.9
Şirket işgücünün tüm çalışanlar için
sendikalar oluşturmasına, bunlara
Yayın / Edition 01/2013
The apprentice programme has to comply with
all applicable local legal requirements.
The company has to comply with all applicable
legal requirements on minimum wage, severance pay and governing benefits.
Work performed has to be based on recognised
employment agreements.
The company has to comply with all applicable
legal requirements regarding the right to freedom of association and collective bargaining.
The company has to allow the workforce to
form, join and organise unions for all employees.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
134
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
katılmasına ve sendika kurmasına
izin vermelidir.
4.4.10
Şirket mesai saatlerine (normal ve
fazla mesai) ilişkin tüm yasal gerekliliklere uymalıdır.
The company has to comply with all applicable
legal requirements regarding working hours
(regular and overtime).
4.4.10
Şirket izin saatlerinde çalışma (molalar, iş bittikten sonra vs.) bakımından tüm ilgili yasal gerekliliklere uymalıdır.
The company has to comply with all applicable
legal requirements regarding time off work
(breaks, after finishing work etc.).
4.4.10
Çalışma dönemleri içinde uygun
molalar garanti edilmelidir.
Appropriate breaks during work periods have to
be guaranteed.
4.4.11
Şirket işyeri taciz ve istismarını yöneten tüm uygulanabilir yasal gerekliliklere uymalıdır
The company has to comply with all applicable
legal requirements governing workplace harassment or abuse.
4.4.13
Bedensel ceza, ruhsal ya da fiziksel Disciplinary actions such as corporal punishbaskı ya da sözlü saldırılar gibi disi- ment, mental or physical coercion, or verbal atplin cezalarına tolerans gösterile- tacks are not tolerated.
mez.
4.4.12
Şirket ayrımcılığa ilişkin tüm uygulanabilir kanunlara uymalıdır.
The company has to comply with all applicable
laws governing discrimination.
4.4.13
Şirkete zorla, borç karşılığı, çıraklık
sözleşmesi ile ve hapishanede çalışmaya ilişkin tüm yasal gerekliliklere uymalıdır.
The company has to comply with all legal requirements governing forced, bonded, indentured and prison labour.
4.4.1.9
Şirket çalışanların kendi iş sözleşmelerini, kimlik kartlarını, çalışma
izinlerini ve seyahat belgelerini elinde bulunduracaklarını ya da kontrol edeceklerini garanti edecektir.
The Company shall guarantee that workers retain possession or control of their original working contracts, identity cards, work permits and
travel documents.
4.4.13
Şirket sıhhi tesisat, yiyecek ve konaklama (uygulanabildiğinde) bakımından tüm yasal gerekliliklere uymalıdır.
The company has to comply with all applicable
legal requirements for sanitation, food and housing (if applicable).
4.4.14
Tüm çalışanlara ücretsiz içme suyu
temin edilmelidir.
Free drinking water has to be provided to all employees.
Reference
to STeP
2.5
Kalite Yönetimi
Quality Management
Bir Kalite Yönetim Sistemi mevcut
olmalıdır.
A Quality Management System must be available.
Reference Sağlık ve Güvenlik
to STeP
4.6.1 / 4.6.5 Bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim
sistemi mevcut olmalıdır.
4.6.1 / 4.6.6 Yasal gerekliliklere uyum garanti edilmelidir.
4.6.2.2
Yüksek gürültülü çalışma alanları
düzenli olarak işaretlenmelidir.
Yayın / Edition 01/2013
Health and Safety
An occupational health and safety management
system has to be available.
Compliance with the legal requirements has to
be guaranteed.
Working areas with high noise have to be
marked permanently.
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
135
OEKO-TEX®' in STeP Sertifikasyonu / STep by OEKOTEX®
4.6.3.2
Kazaların, doğal tehlikelerin, kimyasal tehlikelerin önlenmesine ve
etkilerine ilişkin planlar bulunmalıdır.
Plans must exist regarding prevention and impacts of accidents, natural hazards, chemical
hazards.
4.6.1 /
4.6.3.2
Yangına ilişkin bir acil durum planı
bulunmalıdır.
An emergency plan regarding fire must exist.
4.6.3.2
Acil durum ekipmanı çalışır vaziyette korunmalıdır.
Emergency equipment has to be kept operational.
4.6.3.2
Kaçış yolları ve acil çıkışlar tanım- Escape routes and emergency exits have to be
lanmalı ve uygun şekilde işaretlen- defined and properly marked.
melidir.
4.6.3.2
Acil durum ekipmanı en az 2 yılda
bir kontrol edilmelidir
Emergency equipment has be checked at least
every 2 years.
4.6.3.2
Kaçış yolları ve acil çıkışlar engellenmemeli ve serbestçe erişilebilir
olmalıdır. Tüm acil “ÇIKIŞ” kapıları
mesai saatleri içinde daima içeriden
açık olmalıdır.
Escape routes and emergency exits must be unobstructed and freely accessible. All emergency
"EXIT" doors must remain unlocked from the inside at all times during working hours.
4.6.5
İş Sağlığı ve güvenliği olaylarının ve
düzeltici önlem ve önleyici faaliyetlerin kayıtları tutulmalıdır.
Records of occupational health and safety incidents and corrective and preventive action have
to be kept.
Yayın / Edition 01/2013
© OEKO-TEX®, Zürich
26.06.2014
Download

STeP Standard - Oeko