KAMU İHALE MEVZUATI
TEMEL EĞİTİMİ
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Aşaması
Alattin ÜŞENMEZ
Mali Hizmetler Uzmanı
[email protected]
Alattin ÜŞENMEZ
1
Teklif Zarfının Hazırlanması


Zarfın yapıştırılan yeri ihaleye katılan aday veya
istekli tarafından imzalanmalı, kaşe veya mühür
basılmalı.
Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde;
*** zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan
herhangi biri tarafından
---imzalanarak kaşelenmeli,
---veya mühürlenmeli.
Alattin ÜŞENMEZ
2
İhalenin Başlaması

İhale komisyonu,
ihale saatinde ihaleye başlar ve bu
saate kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir
tutanakla tespit ederek hazır bulunanlara duyurur.

İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına
göre inceler.
Alattin ÜŞENMEZ
3
İhaleye Katılan İstekli Sayısı



Soru: Açık ihalelerde teklif verilen ihale kalemine 3
istekliden az teklif veren olursa bu kalem alımı
yapılabilir mi?
Cevap: İhalelerde en az kaç firma tarafından teklif
verilirse "o ihale sonuçlandırılmalı" şeklinde asgari
limitler bulunmamaktadır.
Bu nedenle ihaleye bir isteklinin teklif vermesi;
--Verdiği teklifin yaklaşık maliyetin altında
veya eşit olması durumunda,
***İhalenin sonuçlandırılmasında
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Alattin ÜŞENMEZ
4
Bir İhalenin Sonuçlandırılmasında İstekli Sayısı



Bir ihalenin
SONUÇLANDIRILABİLMESİ İÇİN ihale
komisyonu ihaleye katılan istekli sayısına bağlı kalmaksızın:
Sunulan EN DÜŞÜK FİYATIN yaklaşık maliyete eşit
veya altında olması,
Sadece bir isteklinin teklif vermesi halinde;
--Fiyatın uygun olması,
--İhaleye/o kısma itiraz olmadı ise,
--Zeyilname taleplerinde bulunulmadı ise,


**İhale komisyonunun “rekabet oluşmadı veya yetersiz
teklif verilmesi” gerekçelerini ileri sürmesine ve ihaleyi
“iptal” etmesine gerek bulunmamaktadır.
Tabii ki ihale komisyonu bu yorumu yapabilmeli.
Komisyon burada “iptal” yetkisini de kullanabilecektir.
Alattin ÜŞENMEZ
5
Görevli Olmayan Kişinin
Komisyonda Yer Alması
Komisyonda olmayan bir kişinin,
üyelerden birisinin yerine tutanaklara imza
atması,
Kanunun “Komisyon” ile ilgili düzenlemenin
yapıldığı maddeye aykırı bir durumdur.

***İhalenin iptal sebeplerini oluşturmaktadır.
KİK Karar No:2006/UM.Z-2534
Alattin ÜŞENMEZ
6
Teklif Zarflarının İncelenmesi
(Teklif Zarfının Uygun Olmaması)

Başvuru ya da teklif zarfının uygun
olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu
zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi
çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı
açılmaksızın iade edilecektir.

Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise
idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza
edilecektir.
Alattin ÜŞENMEZ
7
Tekliflerin Alınması ve Açılması
(Yaklaşık Maliyet Açıklaması)

Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar
önünde alınış sırasına göre açılır.

İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin,
teklif fiyatları ile birlikte,
pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son
yazılı fiyat teklifleri ile birlikte
açıklanması gerekmektedir.
Alattin ÜŞENMEZ
8
Tekliflerin Alınması ve Açılması
(Yaklaşık Maliyetin Açıklanması-Açıklanmaması)
Bu çerçevede, ihale komisyonu tarafından
teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif
zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet
açıklanacaktır.
Ancak, isteklilerce sunulan teklif zarflarının
hiçbirinin uygun olmadığının anlaşılması
halinde, yaklaşık maliyet açıklanmayacaktır.
Alattin ÜŞENMEZ
9
Tekliflerin Alınması ve Açılması
(Pazarlık Usulüyle Yapılan İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması )

Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde,
yaklaşık maliyet son yazılı fiyat teklifleri ile
birlikte açıklanacaktır.
Ancak, son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin
ilk teklifleri son teklifi olarak kabul edileceğinden,
***son yazılı tekliflerin verilip verilmediğine,
**teklif zarfları ve tekliflerin usulüne uygun olup
olmadığına bakılmaksızın,
son yazılı fiyat tekliflerinin verileceği tarih ve
saatte yaklaşık maliyet açıklanacaktır.
Alattin ÜŞENMEZ
10
Belge Kontrol Tutanağı

Aday veya isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına
ilişkin kontrolün her bir belge için ayrı ayrı yapılması
gerekmektedir.

Yapılan uygulamalarda ve itirazen şikayet başvurularından,
bazı idarelerin bu tutanağı her bir belgenin
durumunu belirtecek şekilde
düzenlemedikleri,
***gruplandırılmış şekilde düzenlenmiş tutanak
üzerinden yapılan değerlendirmelerde idareler ile
adaylar veya istekliler arasında ihtilaflar
ortaya çıktığı görülmüştür.
Alattin ÜŞENMEZ
11
Belge Kontrol Tutanağı
Alattin ÜŞENMEZ
12
Belge Kontrol Tutanağının Düzenlenmesi
Alattin ÜŞENMEZ
13
Birinci Oturuma İlişkin Tutanakların
İsteklilere Verilmesi
İhale komisyonu tarafından düzenlenen
**Belge Kontrol Tutanağı,
** Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin
Tutanakların
Komisyon başkanı tarafından onaylı birer
örnekleri, oturum kapatılmadan isteklilere
verilmelidir.
Buna ilişkin tutanak da imza altına alınmalıdır.

Alattin ÜŞENMEZ
14
Birinci Oturuma İlişkin Tutanaklar ile
İsteklilerin Tekliflerinin Verilme Usulü

Kısmi teklif verilmesine izin verilen mal alımı
ihalelerinde,
---İsteklilerin her bir kısma vermiş olduğu teklif fiyatları
okunarak açıklanabileceği gibi,
---İsteklilerin “Birim Fiyat Teklif Cetvellerinin”
fotokopilerinin dağıtılması yoluyla da teklif fiyatları
açıklanabilir.

İhale komisyonu her bir kısma ilişkin yaklaşık maliyet
tutarını veya isteklilerin her bir kısma ilişkin teklif fiyatlarını,
**bunlardan birini okumak diğerini ise ilgili belgenin
fotokopisini dağıtmak suretiyle de açıklayabilir.

Alattin ÜŞENMEZ
(KİK Genel Tebliği: Madde:16.2.7)
15
Birinci Oturuma İlişkin Tutanaklar ile
İsteklilerin Tekliflerinin Verilme Usulü

Her bir kısmın yaklaşık maliyet
tutarının gösterildiği çizelge ile isteklilerin
birim fiyat teklif cetvelinin fotokopilerinin,
***İhale
komisyonu
başkan
ve
üyelerinden en az biri tarafından
imzalanması gerekmektedir.
(KİK Genel Tebliği: Madde:16.2.7)
Alattin ÜŞENMEZ
16
Birinci Oturuma İlişkin Tutanakların
İsteklilere Verilmesinin Avantajı


Bu Tutanakların 1. OTURUM kapatılmadan
isteklilere verilmesi:
İsteklilerin daha sonra bu oturuma ilişkin yapacağı
çeşitli itirazları engellemiş olacaktır.


İhale komisyonunun tutanakları, istekliler tarafından
kontrol edilerek yapılan hatalar düzeltilebilir.
Zarfından eksik belge çıkanlar ise anında dosyalarını
inceleyebilir ve böylece,
---Eksiklik konusunda KOMİSYONDAN şüphe
edilmemiş olur.
Alattin ÜŞENMEZ
17
Tekliflerin Açılması (2. Oturum)
(Yasaklılık Teyidi)

İsteklilerin tekliflerinin detaylı bir şekilde incelenmesine
geçilmeden önce
tüm isteklilerin yasaklılık
incelemesinin 4734/11’e göre yapılması,
ihale komisyon çalışmalarını kolaylaştıracaktır.
***Yasaklı olanların dosya incelemesine
geçilmemelidir.
Alattin ÜŞENMEZ
18
Yasaklılık Teyit İşlemleri
4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrasında,
ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce
idarelerin,
 ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en
avantajlı 2. teklif sahibi isteklinin
**ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını
Kurumdan teyit ederek

**buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek
zorunda oldukları belirtilmiştir.
 Buna göre teyit belgesi alınmaması halinde
ihale sürecinin tamamlanması mümkün olmayacaktır.

Alattin ÜŞENMEZ
(KİG Tebliği Md:30.5.1)
19
Yasaklılık Teyidi İşlemleri Nasıl Yapılmalı?
(Genel Durum)
4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde,
sadece ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin,
 42 nci maddesinde de sadece ihale üzerinde kalan isteklinin
yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit ettirilmesinden söz
edilmiş ise de,
 11 inci maddede ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların
hiçbir şekilde ihalelere katılmamalarının sağlanmasının
amaçlandığı dikkate alındığında,
 ihale tarihi itibariyle
ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı
olup olmadığının sorgulanması ve
teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.


Alattin ÜŞENMEZ
(KİG Tebliği Md:30.5.2)
20
Yasaklılık Teyidi İşlemleri
(Ne Zaman ve Kimler İçin)



Bu sebeple:
I- Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve
istekliler için,
ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale
üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi için,

sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise
sadece ihale üzerinde kalan istekli için

ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak
ve Kurumdan teyit ettirilecektir.

Alattin ÜŞENMEZ
(KİG Tebliği Md:30.5.2/1)
21
Yasaklılık Teyidi İşlemleri





Bu sebeple:
II- Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların,
şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları,
sermaye şirketi olmaları halinde
**sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ile
başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan,
başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin
de
****ihalelere
katılmaktan
yasaklı
olup
olmadığı
sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir.

Alattin ÜŞENMEZ
(KİG Tebliği Md:30.5.2/II)
22
Yasaklı Olduğu Tespit Edilenler
 Başvuru veya ihale tarihi itibariyle haklarında



ihalelere katılmaktan yasaklı kararı bulunan aday ve istekliler
4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince ihale dışı
bırakılacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek ve
anılan Kanunun 17 nci maddesinin atıfta bulunduğu 58 inci madde
uyarınca
ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir.
Yasaklama kararının başvuru veya ihale tarihinden sonra
tesis edildiğinin tespiti halinde ise 28.1.8.2 maddesi gereğince
işlemde bulunulacaktır.

Alattin ÜŞENMEZ
(KİG Tebliği Md:30.5.2/III-a)
23
İhale Tarihinden Sonra Haklarında
Yasaklama Kararı Verilenler
 Belirtilenlerin ihale tarihinden sonra haklarında yasaklama
kararı tesis edildiğinin tespit edilmesi halinde ise,

(İhale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi,
--yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermesi,
**aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak

geçici teminatları iade edilecektir.
Ancak, İhale üzerinde kalan istekli ve varsa
-- ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin
ikisinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edilmesi
halinde ise

ihalenin iptal edilmesine karar verilecektir.
(KİG Tebliği Md: 28.1.8.2)

Alattin ÜŞENMEZ
24
Yasaklı Olduğu Tespit Edilenler
(İhale Kararının İhale Yetkilisince Onaylanmadan Önce)
4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası
uyarınca yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda
 ihale üzerinde bırakılan istekli ve
varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklinin
ikisinin de yasaklı olduğunun tespiti durumunda
ihalenin iptaline,
 ----

Alattin ÜŞENMEZ
(KİG Tebliği Md:30.5.2/III-b)
25

Yasaklı Olduğu Tespit Edilenler
(sözleşme imzalanmadan önce)



-----
anılan Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası
uyarınca (sözleşme imzalanmadan önce)
yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda,
ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olması
durumunda
ihale kararının iptal edilmesine de karar
verilecektir.


Alattin ÜŞENMEZ
(KİG Tebliği Md:30.5.2/III-b)
26
Ortakların Yasaklanma Durumu

Aday ve isteklilerin
 şahıs şirketi olmaları halinde ortaklardan her hangi birinin,

sermaye şirketi olmaları halinde
*** sermayelerinin yarısından fazlasına sahip ortakları veya
***hisseleri toplamı şirketin yarıdan fazlasını teşkil eden



ortaklarının veya
ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin
başvuru veya ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğunun tespit
edilmesi halinde,
yukarıda belirtilen müeyyideler dışında
ayrıca bu kişiler hakkında 58 inci madde gereğince ihalelere
katılmaktan yasaklama kararı verilecektir.

Alattin ÜŞENMEZ
(KİG Tebliği Md:30.5.2/III-c)
27
Hakkında Kamu Davası Açılanların Tespiti
 Hakkında kamu davası açılanlar 4734 sayılı Kanunun 11 inci


maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamından çıkarıldığından,
Yapılan teyit sonucunda hakkında kamu davası açılan aday veya
istekli durumunda olanların,
Kanunun 59 uncu maddesinde belirtilen yasağa rağmen ihaleye
katılmış olduklarının tespiti halinde:
--- değerlendirme dışı bırakılması,
***ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmemesi
----idarece haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı
verilmemesi

gerekmektedir.

Alattin ÜŞENMEZ
(KİG Tebliği Md:30.5.2/III-ç)
28
Tekliflerin Açılması (2. Oturum)
(İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge)



İhale Dokümanı Almayan Kişiler İhaleye
Katılırsa Nasıl Bir İşlem Yapılmalıdır?
Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulacak
belgeler arasında aday veya isteklilerin ön yeterlik
veya ihale dokümanını satın aldıklarına
ilişkin belge bulunmamaktadır.
Bu nedenle, idarelerce söz konusu belgenin başvuru
veya teklif kapsamında sunulması istenmeyecektir.
Alattin ÜŞENMEZ
29
Tekliflerin Açılması (2. Oturum)
(İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge)


İhale Dokümanı Almayan Kişiler İhaleye
Katılırsa Nasıl Bir İşlem Yapılmalıdır?
Ancak, ihale komisyonu tarafından başvuru veya teklif
zarfları incelenecek ve yapılan bu inceleme
sonucunda başvuru veya teklif zarfı açılan aday
veya isteklilerin doküman satın alıp almadıkları,
idare tarafından düzenlenen ve bir nüshası
idarede bulunan dokümanın satın alındığına
ilişkin formlardan kontrol edilecek,
Alattin ÜŞENMEZ
30
İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge
(Elenme Nedeni)
Doküman satın almadığı halde teklif verdiği
anlaşılanların başvuru veya teklifleri;
4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki
“… İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede
bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya
ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu
dokümanı satın almaları zorunludur.”
hükmü çerçevesinde anılan Kanunun 37 nci
maddesi uyarınca değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
Alattin ÜŞENMEZ
31
Kısmi Teklifte Teminat

İstekliler, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam
bedeli üzerinden geçici teminat sunmaları
gerekmektedir.

Fakat, teminat miktarının teklif verilen kısımların
tamamını karşılamaması durumunda,
***Teminatın yetersiz kaldığı kısımlarda İsteklinin
teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
yerine,
---İsteklinin teklifinin tamamının değerlendirme dışı
bırakılması gerekmektedir.
Alattin ÜŞENMEZ
32
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde
Ondalık Durum

Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın,

Birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde
istekliler,
**birim fiyatları,
**birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan
tutarları,
virgülden sonra 2 ondalık basamaklı
sayıdan fazla olacak şekilde verebilirler.
Alattin ÜŞENMEZ
33
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ondalık Durum
(Toplam Teklif)


Toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın 2
ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak
yazılmalıdır.
Yuvarlama işleminde,
--yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir
kuruşa tamamlanmalı,
---yarım kuruşun altındaki değerler ise
dikkate alınmamalıdır.
Alattin ÜŞENMEZ
34
Yuvarlama İşlemine İlişkin Örnek:
Hesaplanan Toplam
&
Kısım Toplamı
Teklif Tutarı
Yuvarlama
Sonucu
500.815,414
500.815,4149
500.815,41
500.815,41
500.815,41582
500.815,42
500.815,4169
500.815,42
Alattin ÜŞENMEZ
35
Aritmetik Hata ve Yuvarlama
****Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve
toplamlarda hata olması durumunda;
aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif
doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır.
***Kısmi teklif verilmesine imkan
tanınan ihalelerde,
isteklinin aritmetik hata yapılan kısma
ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak,
teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale
sonuçlandırılacaktır.
Alattin ÜŞENMEZ
36
Kısmı Tekliflerin Toplamında Hata

Kısmi teklife açık olan ihalelerde istekli tarafından her
kısım için verilen teklif,
o kısma ait bir ihale konusu alımına yöneliktir.

Her kısım için verilen tekliflerin ayrı ayrı değerlendirilerek,
aritmetik hata tespit edilen tekliflerin değerlendirme dışı
bırakılması söz konusudur.

Fakat ihaleye verilen kısmi tekliflerin toplam
tutarlarının
***ihalenin sonucuna yönelik bir anlam ifade
etmemektedir.
…….
(KİK Karar No:2010/UM.I-1504 )
Alattin ÜŞENMEZ
37
Kısmı Tekliflerin Toplamında Hata

Bu nedenle, birim fiyat teklif cetvelindeki kalemlerin toplamı
ve
çarpımı açısından herhangi bir hata olmaması

halinde,
bu rakamların genel toplamında yapılan
hatanın
aritmetik hata olarak kabul edilmemesi ve
teklifin değerlendirme dışı bırakılmaması
gerekmektedir.
(KİK Karar No:2010/UM.I-1504 )
Alattin ÜŞENMEZ
38
Kısmı Tekliflerin Toplamında Hata
(Geçici Teminat Açısında)

Kısmı
teklife
tutarlarının
açık
genel
olan ihalede kısımların
toplamında yapılan hata
sonucunda
TEMİNATIN genel toplamı
karşılamadığının tespit edilmesi halinde
***GEÇİCİ
isteklinin teklifinin değerlendirme dışı
bırakılması gerekir.

Alattin ÜŞENMEZ
(Mal Al. İh. Uyg. Yön. Mad:27-28
 KİG Tebliği Md:16.4.2)
39
Personel Hizmet Alımlarının
Teklif Cetvelinde Ondalık Durum



İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden
alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan
maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi,
sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari
düzenlemelerle belirlenmiş olup,
Bu çerçevede
1 TL’nin altındaki tutarlar 2 ondalık basamaklı
sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği Md: 16.5.2.1)
Alattin ÜŞENMEZ
40
Personel Hizmet Alımlarının
Teklif Cetvelinde Ondalık Durum
Hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde
yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik
kalemlerinin
***birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın
çarpılması sonucu bulunan tutarları,
virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı
sayıya yuvarlanarak yazılacaktır.
 Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki
değerler 1 kuruşa tamamlanacak;
yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate
alınmayacaktır.


Kamu İhale Genel Tebliği Md: 16.5.2.1)
Alattin ÜŞENMEZ
41
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler
(Tüm Tekliflerin)

İhale komisyonu (İdare değil);

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her
hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp
yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre
mukayese etmeli ve yapılan bu işlemleri bir tutanak altına
almalıdır.
güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

Alattin ÜŞENMEZ
KİG Tebliği Md: 16.3.1
42
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler
(Komisyonun Takdir Yetkisi)


İhale komisyonu yapılan değerlendirme sonucunda:
Bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak,
**teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik
açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi
belirlemek,
---veya verilen teklif fiyatlarını uygun
bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek
hususunda,
takdir yetkisine sahiptir.

Alattin ÜŞENMEZ
KİG Tebliği Md: 16.3.1
43
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler
(Yaklaşık Maliyet Çalışmasında Düşük Teklif Verenin
İhaleye Katılmaması)

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul
edilebilir nitelikte görülmesi halinde:
*** idarenin ek ödeneğinin bulunması,
*** ilgili mali mevzuatı gereği ödenek
aktarımının mümkün olması,
durumlarında teklifler,
kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak
kabul edilebilir.
 Bu durumda sorumluluk idareye aittir.

Alattin ÜŞENMEZ
KİG Tebliği Md: 16.3.2
44
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki
Teklifin Kabulünde Oran
(Soru)



Kamu
İhale
Genel
Tebliğinin
16.3
maddesindeki kriterler değerlendirilip
***en düşük teklif veren istekliye ihalenin
kalmasında
bir
sakıncanın
olmaması
durumunda
yaklaşık maliyetin ne kadar üzerinde (%?) bir
teklif olmalıdır?
Bununla ilgili bir sınırlandırma var mıdır?
Alattin ÜŞENMEZ
45
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki
Teklifin Kabulünde Oran
(Cevap)

Yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifin kabulü ile ilgili

Mevzuatla düzenlenmiş bir (%) oran yoktur.

Sadece idare yeni bir ihale yapılması durumunda
**iş gecikmesi ve yeni ihale maliyetlerini gerekçe
göstererek işin özelliğine göre takdir hakkını
kullanabilir.

Bunun gerekçesinin ihale komisyon kararında detaylı
yazılmalıdır.
Alattin ÜŞENMEZ
46
Bilgi Tamamlattırma İşlemi

İş deneyim belgesi düzenlenirken;


Belge, idare adına sözleşme yapmaya yetkili makam
tarafından imzalanarak mühürlenmesi gerekir.
İhale komisyonu, isteklilerin belgelerini detaylı incelerken
---mühürlü olmayan bir iş deneyim belgesi ile
karşılaşması durumunda;

Mührün olmamasını bilgi
eksikliği olarak
değerlendirmeli ve bunu tamamlattırmalıdır.

Alattin ÜŞENMEZ
(KİK Karar No:2007/UH.Z-2281)
47
Bankalardan Temin Edilecek Belgeler
(Banka Referans Mektubu)


Banka referans mektubu, ilk ilan veya davet
tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.
İsteklinin bankalar nezdindeki:
--Kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi,
--Üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı,
 Teklif
edilen bedelin % 10’undan az
olmamalıdır.
Alattin ÜŞENMEZ
48
Banka Referans Mektuplarının Değerlendirilmesi

Banka referans mektubu için gerekli kriterler;
-Mevduat ve kredi tutarları toplanmak,
-Birden fazla banka referans mektubu
sunulmak,
suretiyle de sağlanabilir.
Alattin ÜŞENMEZ
49
Banka Referans Mektuplarının Değerlendirilmesi
(İş Ortaklığı)

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı
tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın
bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Konsorsiyumda ise bu belgelerin her
bir ortak
tarafından,
--kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini
sağlayacak şekilde sunulması gerekir.
Alattin ÜŞENMEZ
50
Bilanço veya Eşdeğer Belgeler


İstekliler,
--Dönen varlıklar/Kısa vadeli borçlar= en az 0,75 olması
--Öz kaynaklar/Toplam aktif= en az 0,15 olması
--Kısa vadeli banka borçları/Öz kaynaklar= 0,50’den küçük
olması
Yukarıda belirtilen oranlamalar için üç kriter birlikte sağlanmalı
ve gereli kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar,
son 2 veya 3 yıla ait belgelerini sunabilirler.


Bu takdirde, sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılmalıdır.
Yıllara ilişkin oranların ortalaması alınmamalıdır.
Alattin ÜŞENMEZ
51
Bilanço veya Eşdeğer Belgeler
(Ortak Girişimler)

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde
Ortakların her birinin,
--İstenen belgeleri ayrı ayrı sunması,
-- Yeterlilik kriterlerini sağlaması
zorunludur.
Alattin ÜŞENMEZ
52
İş Hacmini Gösteren Belgeler

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt
satışlar
tutarından,
--satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları
düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

İş hacmine ilişkin kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar,
son 2 veya 6 yıla ait belgelerini sunabilirler.

Bu durumda, sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Alattin ÜŞENMEZ
53
İş Hacmini Gösteren Belgeler
(İş Ortaklığı)

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde;
--iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş
ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.


Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde;
--iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından
kendi kısmı için sağlanması zorunludur.
Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü
altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya
bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi
oranında,
--Konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden
hesaplanır.
Alattin ÜŞENMEZ
54
Bütün Tek. Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi

İhale komisyonu kararı üzerine;
İdare, verilmiş olan bütün teklifleri
reddederek
ihaleyi
iptal
etmekte
serbesttir.

İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi
nedeniyle herhangi bir yükümlülük
altına girmez.

(Kamu İhale Kanunu Md:39)
Alattin ÜŞENMEZ
55
Bütün Tek. Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi
(İdari İşlemlerin Yargıya Açıklığı)

İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün
isteklilere gerekçesiyle
bildirilmelidir.
birlikte
derhal

İptal gerekçesinin istekliler tarafından idari yargı
yoluna başvurularak iptali istenebilir.

Bu nedenle, ihale iptal edilirken gerekçelerinin
tamamının dayanaklarıyla birlikte ortaya
konulması gerekmektedir.
Alattin ÜŞENMEZ
56
İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması
(Yasaklılık Teyidi)

Yapılan değerlendirmeler sonucu ihale ekonomik açıdan

en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır
ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale
yetkilisinin onayına sunulur.
İhale yetkilisinin onayından önce idare,
***ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin
ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını
Kamu İhale Kurumundan teyit ederek buna ilişkin belgeyi
ihale kararına eklemek zorundadır.
(Kamu İhale Kanunu Md:40)
Alattin ÜŞENMEZ
57
İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması
(Yasaklı Olunması)


Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun
anlaşılması durumunda;
***ihale
yetkilisince
ihale
kararı
onaylanamaz ve ihale iptal edilir.
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş
günü içinde ihale kararını onaylar
veya
*****gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal
eder.
(Kamu İhale Kanunu Md:40)
Alattin ÜŞENMEZ
58
İhale Kararının Tebliği

Kesinleşen ihale kararı,
--- ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü
izleyen en geç 3 gün içinde,
***ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye
teklif veren bütün isteklilere,
++alınan ihale komisyonu kararı ile
birlikte bildirilir.
(Kamu İhale Kanunu Md:41)
Alattin ÜŞENMEZ
59
İhale Kararına İtiraz

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden
itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c)
bentlerine göre yapılan ihalelerde 5

gün,
diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe,
(Bu süre zarfında itiraz olabileceğinden dolayı)
Ön
mali kontrol işlemleri yapılamaz,
****Sözleşme imzalanamaz.
(Kamu İhale Kanunu Md:41)
Alattin ÜŞENMEZ
60
TEŞEKKÜRLER!
Alattin ÜŞENMEZ
[email protected]
Alattin ÜŞENMEZ
61
Download

Tekliflerin değerlendirilmesi