MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
1 adet SMMM onaylı satış faturasının yer aldığı, maliyet “analiz raporu”nda SMMM veya YMM
onayının bulunmadığı
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
: 2010/066
: 86
: 18.10.2010
: 2010/UY.II-3224
Şikayetçi:
Bener Müh. Enerji ve Telekom. Sist. Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Vekili: Av. Hanifi
Atmaz Üsküp Caddesi Kuloğlu Sokak No:6/11
İhaleyi yapan idare:
Tedaş (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No:27
Kat:4 06490
Başvuru tarih ve sayısı:
30.09.2010 / 33625
Başvuruya konu ihale:
2010/57093 İhale Kayıt Numaralı “Dicle Edaş İllerindeki (2010-Paket-1; 7 Grup, 7 Ayrı
Sözleşme) Ag-Og Elektrik Tesis (Enh) Yapım İşi 6.Grup Diyarbakır-1 (Bismil Tepe Dm (12
Adet Fider), Gözeli Dm- Yolboyu Enh (33 Kv. 477 Mcm, 5 Km.), Silvan Tm/Uzunova Kök
Enh (33 Kv. 3/0 Awg. 36 Km.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
14.10.2010 tarih ve II.Y.30.69.0078/2010-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğü tarafından 10.06.2010 tarihinde açık ihale usulü ile
yapılan “Dicle Edaş İllerindeki (2010-paket-1; 7 Grup, 7 Ayrı Sözleşme) Ag-Og Elektrik Tesis (ENH) Yapım İşi; 6.Grup
Diyarbakır-1 (Bismil Tepe DM (12 Adet Fider), Gözeli DM- Yolboyu ENH (33 Kv. 477 MCM, 5 Km.), Silvan TM/Uzunova
KÖK ENH (33 Kv. 3/0 AWG. 36 Km.), Duru KÖK/Tapantepe ENH (33 Kv. 3/0 AWG. 30 Km.), 7.Grup (Batman -1)
Batman II TM/Kantar / Kayapınar ENH (33 Kv. 3/0 AWG. 40 Km.)” ihalesine ilişkin olarak Bener Müh. Enerji ve Telekom.
Sist. Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.09.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.09.2010 tarihli yazısı
ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.09.2010 tarih ve 33625 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.09.2010 tarihli dilekçe ile
itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 6 ve 7. Gruplarının iptaline,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin 6 ncı grubunda işin Vam Müh. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin uhdesinde
bırakıldığı, müvekkil firmanın ise en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, İhalenin 7 nci grubunda işin Budak
Müh. Taah. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin uhdesinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Gemecik
Elk. İnş. Turz. Otom. San. Ltd. Şti. olarak belirlendiği, ancak anılan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük olduğu ve aşırı düşük
teklif açıklamasında Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.6 ncı maddesinde istenilen belgeleri tam olarak sunamayacakları
ayrıca analizlerin idarenin hazırladığı formattaki metrajlara uygun olmaması durumunda da isteklilerin ihale dışı bırakılması
gerektiği ve işçilik ücretlerinin yasal sınırın altında olmamasının yasal zorunluluk olduğu iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının “Dicle Edaş İllerindeki (2010-Paket-1; 7 Grup, 7 Ayrı Sözleşme)
Toplam 20 Alt Proje” olarak belirtildiği, idari şartname ekinde yer alan gruplara ilişkin bilgi içeren tabloda şikayet konusu 6.
Grubun adının; “Diyarbakır-1 (Bismil Tepe DM (12 Adet Fider), Gözeli DM- Yolboyu ENH (33 Kv. 477 MCM, 5 Km.),
Silvan TM/Uzunova KÖK ENH (33 Kv. 3/0 AWG. 36 Km.), Duru KÖK/Tapantepe ENH (33 Kv. 3/0 AWG. 30 Km.)” ve
7.Grubun adının; “(Batman -1) Batman II TM/Kantar / Kayapınar ENH (33 Kv. 3/0 AWG. 40 Km.)” şeklinde olduğu,
19 uncu maddesinden teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağı,
49 uncu maddesinden, işe sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacağı ve işin
süresinin 240 takvim günü olduğu,
Görülmüştür.
İhale ilanın yayımlandığı tarih itibariyle yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük
teklifler” başlıklı 60 ıncı maddesinde; “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre
teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte
önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
(2) İhale komisyonu;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları, isteklinin teklifinin hesaplanmasına dayanak teşkil eden
bütün bilgi ve belgeleri de dikkate almak suretiyle değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli
görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı
düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.
(3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti,
değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da
ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.” hükmü yer almaktadır.
Yönetmeliğin zikredilen maddesinden, ihale komisyonunca, yapılan değerlendirme neticesinde geçerli olduğu tespit edilen
tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan
isteklilerin tespit edileceği ve tespit edilen bu tekliflerin reddedilmeden önce yine madde metninde belirtilen usul
doğrultusunda sorgulamaya tabi tutulacağı; idarelerce aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi konularında
Kurumca hazırlanan düzenlemelerin esas alınacağı anlaşılmaktadır.
Öte yandan, yine ihale ilanın yayımlandığı tarih itibariyle yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük teklif
değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinin 45.1.1. alt maddesinde yapım işi ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin, yine madde
metninde belirtilen hesaplamalar neticesinde bulunacak sınır değere göre tespit edileceği belirtilmektedir.
Bu bağlamda, geçerli teklifler üzerinden yapılan hesaplama sonucunda; ihalenin 7. Grubuna ilişkin aşırı düşük teklif sınır
değeri 869.038,24 TL olarak hesaplanmıştır. Gönderilen ilgili tutanak incelendiğinde; idare tarafından sınır değerin
871.072,59 TL olarak yanlış hesaplandığı, ancak, bu durumun, sorgulamaya tabi tutulan veya tutulmayan istekliler
bakımından herhangi bir değişikliğe sebep olmadığı dikkate alındığında, esasa etkili olmadığı görülmüştür.
İhalenin 6. Grubunda idarece hesaplanan sınır değerin altında teklif veren Vam Müh. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Mucip Önder
Akan – Akan Müh. Elk. İnş. Taah. Tic., 7. Grubunda ise Budak Müh. Taah. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti., Mucip Önder Akan –
Akan Müh. Elk. İnş. Taah. Tic. ve Gemecik Elk. İnş. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, idarece
düzenlenen sorgulama yazılarında; “Yapım İdari Şartnamesinin 33.2 maddesinde belirtilen,
a)
Yapım yönteminin ekonomik olması,
b)
Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c)
Teklif edilen işin özgünlüğü,
hususlarında belgelendirilmek suretiyle teklifinizin hesaplanmasına dayanak teşkil eden bileşenler ve bunun haricinde teklif
cetvelinde yer alan önemli iş kalemlerine (direkler, iletkenler, izolatörler, hırdavat malzemeleri ve kamulaştırma haritaları)
yönelik olarak ve ihale konusu işin yapılabilirliğini kanıtlayıcı mahiyette (proforma fatura, malzemeye ilişkin teklif alma
yazıları, işçilik analizleri vb.) Kamu İhale Genel Tebliği 38 inci ve 45.1.6 maddelerinde belirtilen esaslara göre düzenlenmiş
bütün bilgi ve belgelerin yazımız tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Şirketimize sunulması” hususlarına yer
verildiği, anılan yazıdan ihalenin kilometre üzerinden teklif verilen enerji nakil hattı kısmının idarece önemli teklif bileşeni
olarak görüldüğü ve anılan kısımda kullanılacak olan malzeme ve iş kısımlarına yönelik açıklama istendiği,
Anılan isteklilerden Mucip Önder Akan – Akan Müh. Elk. İnş. Taah. Tic.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmaması,
diğer isteklilerin süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunmaları üzerine idarece yapılan değerlendirme
neticesinde; Mucip Önder Akan – Akan Müh. Elk. İnş. Taah. Tic.’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına, diğer
isteklilerce sunulan açıklamalar yeterli görüldüğünden 6. Grupta ihalenin Vam Müh. Taah. Tic. Ltd. Şti., 7. Grupta Budak
Müh. Taah. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesinin 45.1.6 ncı ve devamı alt maddelerinde; “45.1.6. İsteklilerin aşırı düşük
sorgulamasına ilişkin açıklamaları belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul
edilmeyecektir. Bu çerçevede;
a) İstekliler tarafından proforma faturalarla açıklama yapılması durumunda; proforma faturada proforma fatura içeriği
mala ilişkin olarak mükellefin son geçici vergi beyanname döneminde tespit edilen birim ortalama maliyet belirtilecek ve
proforma faturaya, ilgili malın son geçici vergi beyanname dönemine ait bir alış ve bir satış faturası örneği eklenerek tasdik
anlaşması yapılan YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM’e onaylatılacaktır. Proforma fatura veren imalatçı ise;
proforma fatura ekinde, ilgili mala ilişkin imalatçının son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan birim maliyet cetveli
verilecektir. Sunulan birim maliyet cetveli, mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan
SMMM tarafından onaylı olmalıdır.
b) İsteklilerce yapılan açıklamalarda teklifin bir bölümünü oluşturan iş kısımlarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet
gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde; söz konusu fiyat tekliflerinin ekinde, Vergi Usul Kanununa
göre tutulması zorunlu olan yasal defter ve belgelere uygunluğu YMM veya SMMM tarafından onaylanmış maliyet tespit
raporunun sunulması zorunludur. Söz konusu maliyet tespit raporunda, fiyat teklifi verilen işle ilgili varsa malların birim
ortalama maliyetleri ile işçilik maliyetleri belirtilmelidir. Fiyat teklifinin kapsamında sadece mal bulunuyor ise; maliyet
tespit raporu yerine, piyasadan alınan mallara ilişkin olarak yukarıda belirtildiği şekilde proforma faturaların, fiyat teklifi
veren kişinin üretici olması durumunda ise, son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan ilgili malın birim maliyet
cetvelinin sunulması zorunludur.
c) İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda; söz konusu malın emsal
bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır.
ç) İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği mallara dayandırması durumunda; mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya
beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı, son geçici vergi beyanname dönemine ait üretim konusu mala ilişkin
maliyet tespit raporunun sunulması zorunludur. Maliyet tespit raporunda üretilen mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi
gerekmektedir.
d) İstekliler tarafından yapılan açıklamada, malın stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda; Vergi Usul Kanununun
182 nci maddesi gereğince tutulması gereken envanter defterinin ilgili malzeme veya mala ilişkin kısmının mükellefin tasdik
anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı örneğinin veya mükellefin tasdik
anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından hazırlanan ve onaylanan ilgili malzeme veya
mala ilişkin stok tespit raporunun sunulması zorunludur. Stok tespit raporunda mükellefin yasal defter ve belgelerine uygun
ilgili malzeme veya mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi zorunludur.
45.1.7 Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve
teknolojinin, yapım işinde sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.
45.1.8. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin
özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm,
avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması
gereklidir.
45.1.9. Yapılan açıklamalarda, son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin belgelendirme yapılamaması durumunda;
belgelendirmede bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınır.” açıklaması yer almaktadır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen maddesindeki açıklamalardan; isteklilerce belgelere dayanılmaksızın
yapılacak aşırı düşük teklif açıklamaların ihale komisyonları tarafından kabul edilmeyerek söz konusu tekliflerin
reddedileceği; bu çerçevede, isteklilerce piyasada faaliyet gösteren firmalardan alınan proforma fatura ya da fiyat tekliflerine
dayanılarak yapılan açıklamalarda tebliğ açıklamasında detaylı bir şekilde anlatılan hususlara riayet edilmesi gerektiği
anlaşılmaktadır.
Tebliğ açıklamaları çerçevesinde sınır değerin altında teklif veren isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında
sunduğu belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
Söz konusu ihalenin 6. Grubunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenerek ihale üzerinde bırakılan Vam
Müh. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;
Söz konusu ihalede ihale tarihi olan 24.06.2010’un ikinci geçici vergi döneminde bulunduğu, ihalede son geçici vergi
beyanname döneminin 2010 yılı birinci geçici vergi dönemini (Ocak, Şubat, Mart), son geçici vergi beyanname döneminden
bir önceki geçici vergi beyanname döneminin ise 2009 yılı dördüncü geçici vergi dönemini (Ekim, Kasım, Aralık) kapsadığı
görülmüştür.
İhale konusu işin bileşenleri arasında yer alan “Topraklama iletkeni” için Elko İkmal San. Ltd. Şti.’den alınan proforma
fatura ve ekinde birim maliyet cetveli ve ilgili alış satış faturalarının sunulduğu, söz konusu belgeler incelendiğinde anılan
malzemeye ilişkin olarak Has Çelik San. Tic. A.Ş’den alınan alış faturasının (07.09.2009 tarihli) son ve ondan bir önceki
geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı, dolayısıyla yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.6 ncı
maddesine uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Söz konusu ihalenin 7. Grubunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenerek ihale üzerinde bırakılan
Budak Müh. Taah. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;
İhale konusu işin bileşenleri arasında yer alan “Topraklama iletkeni” için Elko İkmal San. Ltd. Şti.’den alınan proforma
fatura ve ekinde birim maliyet cetveli ve ilgili alış satış faturalarının sunulduğu, söz konusu belgeler incelendiğinde anılan
malzemeye ilişkin olarak Has Çelik San. Tic. A.Ş’den alınan alış faturasının (07.09.2009 tarihli) son ve ondan bir önceki
geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı, dolayısıyla yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.6 ncı
maddesine uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Söz konusu ihalenin 7. Grubunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Gemecik Elk. İnş. Ltd.
Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;
İşin önemli bileşenleri arasında yer alan “Pigeon. İletken” malzemesi için Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş’nden alınan
21.06.2010 tarihli proforma faturanın sunulduğu, fatura ekinde maliyet “analiz raporu” ve 1 adet SMMM onaylı satış
faturasının yer aldığı, maliyet “analiz raporu”nda SMMM veya YMM onayının bulunmadığı görüldüğünden yapılan
açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.6.(a) maddesine uygun olmadığı,
“K1 ve K2 İzolatörler” için Cemsan Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan 21.06.2010 tarihli proforma fatura ile ekinde
bir adet 27.05.2010 tarihli satış faturasının sunulduğu, proforma fatura ve ekinde yer alan satış faturası üzerinde SMMM veya
YMM onayının bulunmadığı anlaşılmış olup, yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.6.(a) maddesine uygun
olmadığı,
“C-16 Hazır Beton” malzemesi için Celaleddin Kalender (Kalender Hazır Beton)’den alınan 20.06.2010 tarihli proforma
fatura ile ekinde 2 adet SMMM onaylı satış faturasının sunulduğu, proforma fatura ekinde birim maliyet cetvelinin yer
almadığı anlaşıldığından, yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.6.(a) maddesine uygun olmadığı,
Anlaşılmıştır.
Başvuru dilekçesinde yer alan diğer iddialara ilişkin yapılan incelemede;
İhale konusu işin büyük bölümünü oluşturan “Kilometrik Bedelli Enerji Nakil Hattı” kısmı için her 3 istekli tarafından da
analiz sunulduğu, analizlerde öngörülen saatlik ücretlerin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan saatlik ücretin altında
olmadığı,
İşin “Enerji Nakil Hattı” ve bu hattın dağıtım merkezlerine irtibatlarının yapılması olarak belirlendiği, her ne kadar ihale
dokümanında ihalenin birim teklif alınmak suretiyle ihale edildiği belirtilmiş ise de; şikayete konu 6 ve 7. Grup işlerde enerji
nakil hattı yapımı için kilometre bazında götürü bedel esas üzerinden (6. Grupta Bismil Tepe DM ve Gözeli DM-Yolboyu
ENH iş kısımları için birim fiyat teklif istenilmiştir.) teklif istenildiği, işin dağıtım merkezlerine irtibatlar kısmı için ise
malzeme montaj bedeli üzerinden birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkıldığı görülmüş olup, birim fiyat teklif alınan
kısma ilişkin incelemede; aşırı düşük teklif açıklamasında her 3 isteklinin de işin birim fiyat ile ihale edilen kısmında idarece
öngörülen metrajlara uygun teklif verdiği,
Anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kanunun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddesinin (c) bendinde; “Yapım işlerinde
arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri
yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî
özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama
projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak,
doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje
üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya
uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan,
bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen
kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat
teklif almak suretiyle ihale yapılabilir…” hükmü bulunmaktadır.
Anılan Kanun hükmünden, yapım işlerinde uygulama projeleri yapılmadan anahtar teslim götürü bedel ihaleye
çıkılamayacağı anlaşılmaktadır.
İdare tarafından gönderilen “Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form” da kesin proje üzerinden ihaleye çıkıldığı
belirtilmiş olup, söz konusu işe ilişkin ihale dokümanında uygulama projesinin bulunmadığı görülmüştür.
Bununla birlikte; ihale konusu işin önemli bir kısmının Enerji Nakil Hatlarının imalatına ilişkin olduğu ve bu kısımlar için
herhangi bir uygulama projesi olmadığı halde, kilometrik bazda götürü bedel esasına göre teklif fiyatı istendiği anlaşılmıştır.
Uygulama projesi olmayan anılan iş kısmı için kilometrik bazda anahtar teslimi götürü bedel teklif istenilerek ihaleye
çıkılması 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendine aykırı bulunmuştur.
Diğer taraftan; anılan iş kısımlarına ilişkin olarak uygulama projesi hazırlanmadığı (sadece hatta ilişkin güzergahın ve some
noktalarının harita üzerinden gösterildiği) dikkate alındığında enerji nakil hattı yapımı iş kısımlarında kullanılacak
malzemelere ilişkin metraj hesaplaması ve kıyaslaması yapılamadığından, başvuru sahibinin “aşırı düşük teklif açıklamasında
yer alan isteklilerin öngördüğü metrajların uygun belirlenmediği” şeklindeki iddiasının ve dolayısıyla aşırı düşük teklif
açıklamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler
olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 6 ncı ve 7 nci Gruplarının iptaline,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
KARŞI OY
“Enerji Nakil Hattı” ve bu hattın dağıtım merkezlerine irtibatlarının yapılması işine ilişkin ihale dokümanında ihalenin birim
teklif alınmak suretiyle ihale edildiği belirtilmiş olup; şikayete konu 6.7. Grupta işin önemli bir kısmını oluşturan “enerji
nakil hattı yapımı” için kilometre bazında götürü bedel esas üzerinden teklif istendiği, işin dağıtım merkezlerine irtibatlar
kısmı için ise malzeme montaj bedeli üzerinden birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkıldığı görülmüştür.
4734 sayılı Kanunun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddesinin (c) bendinde yer alan hükme
göre, yapım işlerinde uygulama projeleri yapılmadan anahtar teslim götürü bedel ihaleye çıkılamayacağı açıktır.
İhale konusu işin önemli bir kısmının Enerji Nakil Hatlarının imalatına ilişkin olması nedeniyle, bu kısımlar için mevzuatta
tarif edilen anlamda “uygulama projesi” hazırlanması işin özelliği nedeniyle mümkün bulunmamaktadır. Zira, “Enerji Nakil
Hattı”, elektrik enerjisinin üretildiği yer ile tüketildiği yer arasını birleştiren hat olup, elektrik enerjisinin üretildiği noktadan
tüketildiği noktaya bu hatlarla değişik gerilim seviyelerinde galvanizli civatalı demir direk ve beton direklerle değişik tel cins
ve kesitleriyle taşınmaktadır. Kurul’ca proje üzerinde yer alan “kesin proje” başlığı baz alınarak kesin proje olarak
nitelendirilen projeler, esasında tip projeler, yani uygulama projeleridir. İşin ağırlıklı olarak direk dikimi ve tel çekimi
olduğu; direkler, bağlantı elemanları ve diğer aparatlar için tip projelerin (detayların) uygulanacağı; 1 km lik hatta dikilecek
direk sayısının, tel çapı ve uzunluklarının, bağlantı elemanlarının sayı ve cinsleri gibi tüm iş kalemlerinin açık ve net olarak
belirlendiği hususları dikkate alındığında; enerji hattına ilişkin güzergahın ve some noktalarının harita üzerinden gösterildiği
proje ve detay projeleri ile ihaleye çıkılmasında, idarenin söz konusu uygulamayı yıllardır yaptığı ve ihaleye bu şekilde
çıkıldığı, şimdiye kadar bir sorun çıkmadığı görüldüğünden bir sakınca bulunmamaktadır. Kaldı ki ihale konusu işin, bir
üstyapı ya da alt yapı işi gibi bir şablona oturtulmasının ve ihaleye çıkılan projenin kesin proje mi? yoksa uygulama projesi
mi? olduğu yönündeki değerlendirmenin bu şablona göre yapılmasının işin karakteristik özelliğiyle bağdaşmayacağı, idarece
“enerji nakil hattı yapımı” için kilometre bazında götürü bedel esas üzerinden teklif istenmesinin mevzuat hükümlerine
aykırılık teşkil etmediği kanaatindeyiz.
Açıklanan nedenlerle “itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesi” gerektiği yönündeki görüşümüz ile Kurul
Çoğunluğunun ihale konusu işin karakteristik özelliğini dikkate almaksızın, işi bir üstyapı inşaatı gibi (bina vb.)
değerlendirerek ihaleyi “Uygulama projesi olmayan anılan iş kısmı için kilometrik bazda anahtar teslimi götürü bedel teklif
istenilerek ihaleye çıkılması 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendine aykırı bulunmuştur.” gerekçesiyle iptal
etmesi kararına katılmıyoruz.
Dr.Hasan GÜL
Başkan
Hicabi ECE
Ali KAYA
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Bahattin IŞIK
Kurul Üye
idarece belirlenen yaklaşık maliyet, ihalede geçerli olan tekliflerin yaklaşık maliyete oranı, ihaleye
verilen en yüksek teklifin dahi yaklaşık maliyetten % 35 daha düşük olduğu,



Yazdır
Geri
Anasayfa
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
: 2010/069
: 27
: 04.11.2010
: 2010/UY.III-3398
Şikayetçi:
İbrahim Benice İnş.Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. – Aday İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak
Girişimi, Deliktaş Mahallesi Şehit Yılmaz Bakan Caddesi 1946 Sk. No:15
İhaleyi yapan idare:
Denizli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şemikler Mahallesi Gümüşler Bulvarı No:40 Fen
İşleri Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası
Başvuru tarih ve sayısı:
01.10.2010 / 34131
Başvuruya konu ihale:
2010/99257 İhale Kayıt Numaralı “Denizli Belediyesi Muhtelif Sokak ve Caddeler İçin Yol
Kaldırım Yapımı 1. Etap” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
03.11.2010 tarih ve III.Y.30.87.0132/2010-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Denizli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 13.08.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Denizli
Belediyesi Muhtelif Sokak ve Caddeler İçin Yol Kaldırım Yapımı 1. Etap” ihalesinin iptaline ilişkin olarak İbrahim Benice
İnş.Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Aday İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 01.10.2010 tarih ve 34131 sayı ile
Kurum kayıtlarına alınan 01.10.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;
İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle açıklama istenildiği, açıklama
yapıldığı, kesinleşen ihale kararı bildirim yazısı ile tekliflerinin aşırı düşük olması nedeniyle değerlendirmeye alınmadığının
bildirildiği bunun üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu şikayet başvurusu şikayete cevap verilmeksizin ihalenin
iptal edildiği, şikayet başvurusunda iddia ettikleri hususların yerinde olduğu ihalenin iptal kararının uygun olmadığı ihalenin
kendileri üzerinde bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.
İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İhale konusu işin “Denizli Belediyesi Muhtelif Sokak ve Caddeler İçin Yol Kaldırım Yapımı 1. Etap” olduğu ve birim fiyat
teklif almak suretiyle ihale edildiği, ihale konusu işin 27 adet iş kaleminde oluştuğu, buna ilişkin “birim fiyat teklif cetveli”,
iş kalemlerine ilişkin birim fiyat tanımları ve özel teknik şartnamenin isteklilerce satın alınan ihale dokümanının içerisinde
yer aldığı, başvuru konusu ihaleye 12 isteklinin teklif verdiği anlaşılmaktadır.
İhale komisyonunun 07.09.2010 tarihli kararı ile ihaleye katılan 11 adet isteklinin tekliflerinin geçerli olduğu, geçerli teklifler
ve yaklaşık maliyet üzerinden yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen sınır değerin altında kalan şikayetçi İbrahim Benice
İnş.Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. – Aday İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi., Caser İnş. ve Tic. A.Ş., Özyöntem İnş.
San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kerimoğlu İnş. Nak. Teks. Oto. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden 4734 sayılı Kanunun 38 inci
maddesi gereğince aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşlük teklif açıklamalarının yeterli olmadığı gerekçesiyle
açıklama istenilen dört isteklinin de değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Yeşilova Teks. Ür. Mad. ve İnş. San. ve Tic. Ltd.
Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.
Bunun üzerine başvuru sahibi İbrahim Benice İnş.Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. – Aday İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak
Girişimi ve Caser İnş. ve Tic. A.Ş.,’nin 20.09.2010 ve 24.09.2010 tarihlerinde aşırı düşük açıklamalarının yeterli olduğu
iddiasıyla idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet başvurularına cevap verilmeksizin ihale komisyonunca
27.09.2010 tarihinde alınan karar ile “Kesinleşen İhale Kararına yapılan şikayet üzerine ihale dokümanı ve teklifler yeniden
incelenmiştir. Gerek şikayete konu hususlar üzerinde, gerekse de ihale dosyası üzerinde yapılan incelemeler sonucunda,
düzeltici işlemle çözülemeyecek konular tespit edildiğinden, ayrıca benzer ihalelerdeki kırım oranları da dikkate alınarak
kamu yararı” gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği, iptal kararının gerekçesiyle birlikte isteklilere tebliğ edildiği,
başvuru sahibinin süresi içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.
İdareden iptal kararı gerekçesinde yer alan düzeltici işlemle çözülemeyecek tespitlere ilişkin bilgi ve belgelerin 21.10.2010
tarih ve 1743 sayılı yazı ile istenilmesi üzerine idarenin 21.10.2010 tarih ve 4008 sayılı cevap yazısında idari şartnamenin
7.1.ğ. maddesinde yer alan “Teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına
uygun analizler” maddesi ilan tarihi olan 21.07.2010 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen sehven ihale
dokümanında yer aldığı, yapılan yanlışlık şikayet üzerine gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edildiği belirtildiği görülmüştür.
İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde “ 7.1.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
……….
7.1.ğ. Teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun
analizler” düzenlemesi yer almaktadır.
4734 sayılı Kanunun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu
kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde
bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına
girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere
bildirir.” hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin gerekçesinde ise; “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması
veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun
temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada
ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslararası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna
ilişkin hükümler düzenlenmiştir.” hususları belirtilmiştir.
Anılan madde hükmü ile ihalenin iptali konusunda idareye verilen takdir yetkisi, mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve
hizmet gerekleri ile sınırlıdır.
“Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit
muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve
kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.
26.06.2010 tarih ve 27623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile teklif ekinde analiz sunulmasına ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30
uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ve buna bağlı olarak aynı Yönetmeliğin (2) nolu ekinde yer alan Açık
İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (ğ) bendi (8) numaralı
dipnotunun yürürlükten kaldırıldığı tespit edilmiştir.
İdari şartnamenin 7.1.ğ maddesinde, analizlerin teklif ekinde sunulmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmasına
rağmen teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizlerin teklif
ekinde sunulmasının gerektiğine ilişkin düzenlemeye yer verildiği, idarenin ihaleyi iptal gerekçelerinden biri olarak da bu
durumun gösterildiği görülmüştür.
Ancak, ihaleye katılan isteklilerin teklif dosyaları incelendiğinde, üç istekli tarafından teklif ekinde analizlerin sunulmadığı,
diğer dokuz istekli tarafından teklif ekinde teklif edilen fiyatlara ilişkin analizlerin sunulduğu, ihale komisyonunca teklif
ekinde analiz sunulması hususunun teklif değerlendirmesinde esas alınmadığı, teklif değerlendirilmesinin yürürlükte olan
Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırıldığı dikkate alındığında idari şartnamede de yer alan mevzuata aykırı
düzenlemenin ihale sonucuna etkili olmadığı görüldüğünden idarece bu düzenlemenin iptal gerekçesi yapılmasının yerinde
olmadığı sonucuna varılmıştır.
Ayrıca, idarece belirlenen yaklaşık maliyet, ihalede geçerli olan tekliflerin yaklaşık maliyete oranı, ihaleye verilen en yüksek
teklifin dahi yaklaşık maliyetten % 35 daha düşük olduğu, dikkate alındığında 27.09.2010 tarihli komisyon kararında yer alan
ihalenin iptal işlemine ilişkin gerekçelerin ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmıştır.
Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 27.09.2010
tarihinde iptal edildiği ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle iptal işlemi 4734 sayılı Kanuna
uygun olmadığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline, karar verilmesi gerekmektedir
Açıklanan nedenlerle;
Kurul kararına karşı 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren
60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
takdir yetkisinin sınırlarını aşarak aşırı düşük teklif sınır değerini belirlediği,



Yazdır
Geri
Anasayfa
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
: 2011/059
: 58
: 22.08.2011
Karar No
: 2011/UH.I-2878
Şikayetçi:
BAHADIR İNŞAAT TURİZM YATIRIM TİC. LTD.ŞTİ., TOPÇULAR KIŞLA CAD.
ALTINDAĞİŞ MERKEZİ No: 63/21 EYÜP İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elazığ 8.Bölge Müdürlüğü, T.C.K 8. Bölge Müd.
Zübeyde Hanim Cad. Kültür Mah. No: 73 23100 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
29.07.2011 / 35733
Başvuruya konu ihale:
2011/63195 İhale Kayıt Numaralı “Bölge sınırlarımız dahilinde bulunan muhtelif kesimlerde
otokorkuluk demontajı işi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
18.08.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.H.[25.21].(0263)./2011-79Esayılı Esas
İnceleme Raporunda;
Karayolları Genel Müdürlüğü Elazığ 8. Bölge Müdürlüğütarafından 01.06.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Bölge
Sınırlarımız Dahilinde Bulunan Muhtelif Kesimlerde Otokorkuluk Demontajı İşi” ihalesine ilişkin olarak Bahadır İnşaat
Turizm Yatırım Tic. Ltd.Şti.’nin 12.07.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.07.2011tarihli yazısı ile reddi
üzerine, başvuru sahibinin 29.07.2011tarih ve 35733sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.07.2011tarihli dilekçe ile itirazen
şikayet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
2) İdarece yaklaşık maliyetin hesaplanması, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sınır değerinin belirlenmesi ve ihale işlem
dosyasında yer almakla birlikte dayanağına ilişkin bir açıklama sunulmamış olan “İşin Asgari Maliyet Hesap Cetveli” adlı
tablonun hazırlanması işlemlerinin gerekçelerinin incelenmesini teminen Ulaştırma Bakanlığı’na bildirimde bulunulmasına,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece sınır değerin yanlış hesaplandığı, ihale üzerinde kalan istekliden aşırı düşük teklif
açıklaması istenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra,
diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifleri tespit edeceği; bu
teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile
ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde; idarelerce yaklaşık maliyetin kamu kurum ve
kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar, ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya
benzer işlerdeki fiyatlar, ilgili odalarca belirlenmiş fiyatlar, ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin
olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması veya uzman
bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatların biri, birkaçı veya tamamı herhangi birinin öncelik sırası
olmaksızın kullanılarak tespit edileceği ve istenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı
düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturaların değerlendirmeye alınmayacağı ve fiyat araştırması için yapılan
çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı
özelliklerine yer verileceği; anılan Yönetmeliğin 59 uncu maddesinde, tekliflerin, diğer tekliflerle veya yaklaşık maliyetle
karşılaştırılarak aşırı düşük olup olmadığının tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.
4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklifleri belirleme hususundaki takdir yetkisi
ihale komisyonlarındadır. Ancak, bu yetkinin, Kanunun 38 inci maddesine göre belirlenen çerçeveye, ihale konusu hizmetin
niteliğine, kamu ihale mevzuatının temel ilkelerine, dolayısıyla kamu yararına uygun olarak kullanılması gerekliliği ve aşırı
düşük tekliflerin bu çerçevede yaklaşık maliyet veya diğer tekliflerin karşılaştırılmasıyla tespit edilmesi gerektiği
kuşkusuzdur.
Bu nedenle öncelikle yaklaşık maliyetin nasıl hesaplandığının belirlenmesi, yaklaşık maliyet hesabında yüklenici karının
öngörülüp öngörülmediğin tespit edilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede yapılan incelemede, idarece sınır değerin 300.000,00 TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyetin hesaplama
yöntemini gösteren herhangi bir belgenin veya sınır değerin nasıl tespit edildiğine ilişkin bir belgenin ihale işlem dosyasında
yer almadığı, dosyada asgari maliyet hesap cetveli adında bir belgenin bulunduğu, belgede asgari maliyetin 301.768,50 TL
olarak tespit edildiği belirlenmiş, 11.08.2011 tarih ve 1860 sayılı yazı ile;
“1) Yaklaşık maliyetin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde yer alan yöntemlerden
hangisi/hangileri kullanılarak hesaplandığını gösteren belgeler,
2) İhale işlem dosyasında yer alan “İşin Asgari Maliyet Hesap Cetveli” adlı tablodaki birim fiyatların ve toplam fiyatın
hangi yöntemle belirlendiğini gösteren belgeler,
3) İhale komisyonunca 300.000,00 TL olarak tespit edilen aşırı düşük teklif sınır değerinin nasıl belirlendiğini gösteren
belgeler.”
İdareden istenmiştir. İdarece gönderilen 15.08.2011 tarihli belgede, aşırı düşük teklif sınır değerinin belirlenmesine ilişkin
herhangi bir belgenin bulunmadığı, bu değerin işin yapılabilirliği göz önüne alınarak piyasa şartlarına ve düşük fiyat
avantajına göre belirlendiği ifade edilmiş, 17.08.2011 tarihli belgede ise, yaklaşık maliyetin karayolları birim fiyatları
üzerinden piyasa şartlarının da dikkate alınmasıyla belirlendiği belirtilmiştir.
Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 yılı birim fiyatları
incelendiğinde, ilk iki kaleme ilişkin olarak “3780/44-S Otokorkuluk rayı sökülmesi” iş kaleminin miktarının 75.000 m,
birim fiyatının 10,29 TL ve bu iş kaleminin toplam maliyetinin 771.750,00 TL olduğu, “3780/45-S Otokorkuluk dikmesi
sökülmesi” iş kaleminin miktarının 35.000 adet, birim fiyatının 20,10 TL ve bu iş kaleminin toplam maliyetinin 703.500,00
TL olduğu, dolayısıyla sadece ilk iki iş kaleminin toplam maliyetinin 1.475.250,00 TL olması gerektiği görülmüştür. Başka
bir deyişle, yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlerden ilk ikisinin toplamı, toplam 10 kalemden oluşan yaklaşık maliyetten %
30 fazla hesaplanmaktadır. Bu tutardan % 25 müteahhit karının düşülmesi halinde bulunan 1.229.375,00 TL’nin de yaklaşık
maliyetin tamamından yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu çerçevede, idare tarafından yaklaşık maliyetin belgelere dayalı olarak
hesaplanmadığı tespit edilmiştir.
Diğer taraftan, ihale komisyonunca sınır değerin herhangi bir belgeye, mantık silsilesine dayanmadan, tamamen takdiri olarak
belirlendiği ve idarece verilen cevapta bu işleme ilişkin herhangi bir gerekçe de sunulmadığı görülmüştür.
4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, idarelerin, Kanun kapsamındaki ihalelerde, saydamlığı, eşit muameleyi, güvenirliği,
kamuoyu denetimini sağlamakla sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun 6 ncı maddesinde ise, ihale
yetkilisinin, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört
kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan
ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendireceği, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte
personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabileceği hükme bağlanmıştır.
İhalelerde görevli ihale komisyonu üyelerinin, ihale sürecindeki işlemleri mevzuata uygun olarak yürütebilecek donanıma
sahip olmaları gerektiği açıktır. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun anılan hükmünde, bu nitelikteki personele sahip olmayan
idarelerin, diğer idarelerden komisyona üye alabilmesine imkan tanınmıştır. Bu çerçevede, ihale komisyonunun herhangi bir
gerekçeye dayanmadan, takdir yetkisinin sınırlarını aşarak aşırı düşük teklif sınır değerini belirleyen kararının denetimi
mümkün olmadığı gibi, söz konusu karar, ihale komisyon üyelerinin ihale işlemlerini yürütebilecek niteliklere sahip
olmadığını göstermekte ve anılan kanun hükmünde belirtilen saydamlık, eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetiminin
sağlanması ilkelerinin ihlali anlamına gelmektedir.
Bu bağlamda, ihalede yaklaşık maliyetin anılan Yönetmelik hükmünde öngörülen yöntemler esas alınarak ve belgelere dayalı
olarak hazırlanmamış olduğu ve ihale komisyonunun herhangi bir gerekçeye dayanmadan, takdir yetkisinin sınırlarını aşarak
aşırı düşük teklif sınır değerini belirlediği, bu kararın denetiminin mümkün olmadığı, söz konusu kararın, ihale komisyon
üyelerinin ihale işlemlerini hukuka uygun olarak yürütebilecek niteliklere sahip olmadığını gösterdiği ve başvuruya konu
ihalede, anılan kanun hükmünde belirtilen saydamlık, eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetiminin sağlanması
ilkelerinin ihlal edildiği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Diğer taraftan, idarece yaklaşık maliyetin hesaplanması, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sınır değerinin belirlenmesi ve
ihale işlem dosyasında yer almakla birlikte dayanağına ilişkin bir açıklama sunulmamış olan “İşin Asgari Maliyet Hesap
Cetveli”adlı tablonun hazırlanması işleminin gerekçelerinin incelenmesini teminen Ulaştırma Bakanlığı’na bildirimde
bulunulması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu
tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
2) İdarece yaklaşık maliyetin hesaplanması, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sınır değerinin belirlenmesi ve ihale işlem
dosyasında yer almakla birlikte dayanağına ilişkin bir açıklama sunulmamış olan “İşin Asgari Maliyet Hesap Cetveli” adlı
tablonun hazırlanması işlemlerinin gerekçelerinin incelenmesini teminen Ulaştırma Bakanlığı’na bildirimde bulunulmasına,
Oybirliği ile karar verildi.
Aly Yapı işlerinin üst yapı işlerinden fazla olması ile sınır değerinin 1.2 olması gerektiği



Yazdır
Geri
Anasayfa
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
: 2011/062
: 17
: 15.09.2011
: 2011/UY.II-3118
Şikayetçi:
KLV İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ., KUMKAPI SOK.
NO: 34/7 GOP ANKARA
İhaleyi yapan idare:
Özerk Spor Federasyonları Golf Federasyonu Başkanlığı, Ulus işhanı A blok 2. kat 205
ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
02.08.2011 / 36273
Başvuruya konu ihale:
2011/48464 İhale Kayıt Numaralı “9 Delikli Golf Sahası, Bakım Binaları ve Kulüp Binası
Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
13.09.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.Y.[2572].(0167)./2011-46Esayılı Esas
İnceleme Raporunda;
Özerk Spor Federasyonları Golf Federasyonu Başkanlığıtarafından 28.04.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “9 Delikli
Golf Sahası, Bakım Binaları Ve Kulüp Binası Yapımı” ihalesine ilişkin olarak KLV İnşaat Taahhüt Madencilik Tic. ve San.
Ltd. Şti.’nin 20.07.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.07.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru
sahibinin 02.08.2011tarih ve 36273sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikayet
başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
İhale komisyonu tarafından tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve 16.05.2011 tarihli yazı ile kendilerinden
açıklama istenildiği, 25.05.2011 tarihli yazı ekinde sunmuş oldukları açıklamaların idarenin 09.06.2011 tarihli yazısı ile
uygun bulunmadığı, 10.06.2011 tarihli yazı ile idareden açıklamalarının uygun bulunmama gerekçelerinin bildirilmesinin
istenildiği, idarenin 14.06.2011 tarihli yazısı ile gerekçelerin kendilerine bildirildiği, 17.06.2011 tarihinde idareye yapmış
oldukları şikayet başvurusu üzerine, idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesine göre aşırı düşük teklif
sorgulamasının tekrar yapılmasına karar verilerek yaklaşık maliyetin %80’lik kısmını oluşturan 68 adet iş kalemi/grubu ile
ilgili kendilerinden yeniden açıklama istenildiği, aşırı düşük teklifleri ile ilgili yapmış oldukları açıklamalarda, ilk
açıklamalarındaki analizleri sunmuş oldukları ve yaklaşık maliyetin yanlış olduğu, örnek Kurul Kararlarının incelenmesi
gerektiği, benzer işlerdeki indirim oranlarının %23,57’lik indirim oranından çok daha yüksek olduğu, firmalarının ve iş
kapasitelerinin sunulan belgelere göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği, 914.000,00 TL tutarındaki kamu yararının göz
ardı edilmeyerek işi daha makul rakamlarla tamamlayabilecekleri belirtilerek idarenin istemiş oldukları iş
kalemleri/gruplarına ilişkin açıklamada bulundukları, idare tarafından yapmış oldukları açıklamaların uygun bulunmadığı,
idare tarafından elenme gerekçesi olarak belirtilen hususların işin yapımıyla alakalı olmayıp subjektif değerlendirmeler
olduğu, bu nedenle tekliflerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Golf Federasyonu Başkanlığı tarafından “9 Delikli Golf Sahası, Bakım Binaları ve Kulüp Binası Yapımı” işinin açık ihale
usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 2010 yılı kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayınlanmış birim fiyatlar ile piyasa
araştırmasına dayalı fiyatlar esas alınarak yaklaşık maliyetin 5.754.564,81 TL olarak hesaplandığı[M1] , bahse konu ihalede
7 adet ihale dokümanı satın alındığı, 28.04.2011 tarihinde yapılan ihaleye 5 isteklinin katıldığı, 2 isteklinin teklifinin
değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece belirlenen yaklaşık maliyet ve geçerli tekliflere göre aşırı düşük teklif sınır değerinin
4.528.789,42 TL olarak belirlendiği ve bu tutarın altında teklif veren KLV İnş. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin
aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve anılan istekliden 16.05.2011 tarihli yazı ile açıklama istenildiği, KLV İnş. Taah. Mad.
Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamaların uygun bulunmadığı, 08.06.2011 tarihli ihale komisyon kararı ile
ihalenin Yapıkur İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi tarafından 10.06.2011 tarihli yazı ile
açıklamalarının uygun bulunmama gerekçesinin kendilerine bildirilmesinin istenildiği, idare tarafından 14.06.2011 tarihli
yazı ile elenme gerekçelerinin başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibinin 17.06.2011 tarihinde idareye şikayet yapmış
olduğu şikayet başvurusu üzerine idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesine göre aşırı düşük teklif
sorgulamasının tekrar yapılmasına karar verilerek yaklaşık maliyetin %80’lik kısmını oluşturan 68 adet iş kalemi/grubu ile
ilgili 27.06.2011 tarihinde başvuru sahibinden yeniden açıklama istenildiği, başvuru sahibinin 04.07.2011 tarihinde yapmış
olduğu açıklamaların idarenin 14.07.2011 tarihli yazısı ile uygun olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.
İdarenin 14.07.2011 tarihli kesinleşen ihale kararı ekinde yer alan inceleme tutanağında;
Başvuru sahibinin idarece açıklanması istenilen iş kalemleri içerisinde yer alan 37 adet iş kalemi için birim fiyatlı imalatlar
başlığı adı altında yüklenici karı hariç birim fiyatlar kullanılarak açıklama yapılmış olmasına rağmen, düzenlenen tabloda
belirtilen poz numaralı iş kalemleri için 2010 yılı karsız birim fiyatların kullanıldığı, birim fiyatları kullanılan kamu kurum ve
kuruluşunun adı ile birlikte kar ve genel giderler dahil fiyatlarının belirtilmediği, teklif edilen fiyatlara %2 kar ilave edildiği,
genel giderlerin ise icmal tablosunda ayrıca ilave edildiği,
N.011 poz nolu “Kazı toprağının 500 m mesafeye taşınması” iş kalemine ilişkin herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunca
yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak açıklanmadığı, bu durumunda analiz sunulmasının zorunlu olduğu,
15.006/1A ve 15.006/3C poz nolu iş kalemlerine ait teklif edilen fiyatlarda eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından
yayımlanmış karsız birim fiyatlar kullanılmış ise hatalı kullanıldığı,
İdarece açıklanması istenilen iş kalemleri içerisinde yer alan 31 adet iş kalemi için özel fiyatlı imalatlar başlığı adı altında
açıklama yapılmış olmasına rağmen, söz konusu iş kalemlerine ait analizlerde eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafımdan
yayımlanmış rayiçlere ait bir liste sunulmadığı,
17020, 23.001/1A, ÖBF (5 adet), 950-118, 727-517, 727-521, 32-19, 31-5-3 poz nolu 13 adet iş kalemine ait analiz
sunulmadığı, fiyatların proforma faturadaki fiyatlara göre yapıldığı,
İnterkon Yapı San. Tic. Ltd. Şti.’nden alınmış 3 adet sondaj kuyusu açılması, 17.020 “Derenfleks boru hatları el kazısı”
23.001/1A “Koruger boru montajı” iş kalemlerine ait proforma faturada hiçbir teknik açıklama ve fiyatı oluşturan kalemlere
ait hesaplamalar gösterilmeden sadece toplam fiyatın yazıldığı, bu amaçla yapılacak olan sondajları yapan firmaların Jeoloji
Mühendisleri Odası’na kayıtlı olması gerekirken, anılan firmanın oda kaydının bulunmadığı,
Çelen Müh. Mek. Tes. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait proforma fatura ve ekinde sunulan maliyet/satış tespit tutanağında, proforma
faturayı düzenleyen Çelen Müh. Mek. Tes. San. Tic. Ltd. Şti.’nin imza ve kaşesinin bulunmadığı,
Teklif değerlendirilmesine esas özet açıklama raporunda, stopaj maliyet tutarının 39.809,60 TL olduğu, oysa ki, 131.940,00
TL olması gerektiği, aradaki 92.130,40 TL’lik tutarın %2 yüklenici karına karşılık gelen 87.960,00 TL ile
karşılanamayacağı,
Başvuru sahibi tarafından sunulan hesap cetveli ile idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyet listesi karşılaştırıldığında;
Baş. Sah.
Poz no
Birim
Açıklama
Yak. Mal. miktarı
Fark
Teklif Edilen B. F. Toplam tutar
miktarı
m3
Foseptik
47,83
24,72
23,11
85,92
1.985,61
m3
Tel Çit
1.863,56
331,00
1.532,50
4,28
6.559,36
m3
Tel Çit
446,02
220,80
225,22
85,92
19.350,90
m3
Ana bina
2.384,23
1.597,88
786,35
3,49
2.744,36
m2
Ana bina
2.998,24
1.499,13 1.499,11
7,82
11.723,04
m2
Ana bina
940,98
576,39
364,59
21,09
7.689,16
m2
Ana bina
1.253,30
18,14
1.235,16
13,23
16.341,17
23.244/E1
kg
Ana bina
840,40
484,06
356,34
15,30
5.452,00
MSB.805/A
kg
Ana bina
1.681,92
298,00
1.383,92
33,32
46.112,21
m3
Golf sahası
72.637,74
45.855,00 26.782,74
2,55
68.295,99
m3
Golf sahası
17.447,00
15.109,00 2.338,00
11,33
26.489,50
m3
Golf sahası
52.807,93
9.415,00 43.392,93
3,18
137.989,52
16.058/1A
15.006/2B
16.058/1A
15.140/4
19.050/2
19.053/1B
19.101
15.006/DLH
37.092/2
15.006/1-A
Genel Toplam
350.732,82
Şeklinde belirtilen farklılıkların tespit edildiği, aradaki farkın %2 tutarında öngörülen yüklenici karı ile karşılanamayacağı,
İfade edilerek, başvuru sahibinin açıklamaları uygun bulunmamıştır.
Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapmış olduğu açıklamalar incelendiğinde; idarece açıklama
istenilen 68 adet iş kalemi içerisinde yer alan 37 adet iş kalemin için 2010 yılı birim fiyatları kullanılarak açıklama yapıldığı,
söz konusu iş kalemlerine ilişkin sunulan listede birim fiyatları kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarının adı ile birlikte kar ve
genel giderler dahil fiyatlar belirtilmeyerek, birim fiyatlara %2 kar ilave edilerek açıklamada bulunulduğu görüldüğünden
yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin45.1.5 inci maddesinde yer alan; “İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için
kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve
söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz
numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri
zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim
fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da;
hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve
genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş
kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir.” hükmüne aykırı olduğu, diğer taraftan başvuru sahibinin
açıklamalarında kullanmış olduğu birim fiyatların bir çoğunun eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan
2010 yılı birim fiyatları olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.5 inci maddesinin son fıkrası uyarınca, ilan tarihinde cari
yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatların
kullanılabileceği, oysa ki 2011 yılı eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarının 31.03.2011 tarihinde yayımlanmış
olduğu, ihale ilan tarihi (01.04.2011) dikkate alındığında, başvuru sahibinin 2011 yılı birim fiyatlarını kullanarak açıklamada
bulunması gerekirken 2010 yılı birim fiyatlarını kullanarak açıklamada bulunduğu, 16.058/1A, 15.006/2B, 16.058/1A,
15.140/4, 19.050/2, 19.053/1B, 19.101, 23.244/E1, MSB.805/A, 15.006/DLH, 37.092/2 ve 15.006/1-A poz numaralı iş
kalemleri için başvuru sahibi tarafından sunulan hesap cetvelinde öngörülen miktarlarile idare tarafından yaklaşık maliyet
hesap cetvelinde belirlenen miktarlar arasında farklılıklar olduğu, bu farkın başvuru sahibine 350.732,82 TL tutarında fiyat
avantajı sağladığı anlaşılmıştır.
Bununla birlikte, idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde; “Otomatik Sulama Sistemi İşleri”
başlıklı iş grubu içerisinde yer alan 45 adet iş kaleminin birim fiyatı kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim
fiyatlar kullanılarak belirlenmiş olmasına rağmen, birim fiyatlara ayrıca %25 müteahhit karı ve genel gider ilave edildiği,
“Sosyal Tesis Binası İnşaat İşleri” iş grubuna ait maliyetin toplam tutara %10 nakliye gideri ilave edilerek belirlendiği (diğer
inşaat işlerine ait maliyetlerde nakliye için ayrıca bir gider öngörülmediği), diğer taraftan söz konusu iş grubu içersinde yer
alan Özel-03 poz numaralı “Cam Bölme Duvar Yapılması”, Özel-07 poz numaralı “Prekast Saçak Silmesi”, Özel-08 poz
numaralı “Prekast Payanda”, Özel-09 poz numaralı “Prekast Sofit” iş kalemleri için piyasadan nakliye dahil fiyat teklifi
alınmış olmasına rağmen, söz konusu iş kalemlerinin birim fiyatlarının ayrıca %10 nakliye gideri ilave edilerek
belirlendiğitespit edildiğinden, idarece yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı ve buna bağlı olarak aşırı düşük teklif
sorgulamasında kullanılmak üzere düzenlenen sıralı iş kalemleri listesinin de yanlış belirlendiği sonucuna varılmıştır.
İncelenen ihalede sınır değer katsayısı (N) 1,00 olarak belirlenmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.1 inci maddesi
uyarınca, sınır değer katsayısı; 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş
Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan “Üstyapı (Bina) Grubu İşler”, “Elektrik İşleri”,
“Mekanik Tesisat İşleri” ve “Telekomünikasyon ve Otomasyon İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili
tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20) olarak kabul
edilmekte olup, ihale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır
değer katsayısının, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenmesi
gerekmektedir. İncelenen ihale konusu işin “9 Delikli Golf Sahası, Bakım Binaları ve Kulüp Binası Yapımı”, iş bünyesinde
yer alan Üstyapı (bina) grubu işlerine ait toplam tutarın 2.688.033,62 TL, golf sahası yapımına ilişkin tutarın 3.066.513,19
TL olduğu, yaklaşık maliyet içerisinde ağırlık oranı fazla olan golf sahası yapımı işinin yukarıda belirtilen (“Üstyapı (Bina)
Grubu İşler”, “Elektrik İşleri”, “Mekanik Tesisat İşleri” ve “Telekomünikasyon ve Otomasyon İşleri”) içerisinde yer
almadığı, bu nedenle ihale konusu işe ait belirlenmesi gereken sınır değer katsayısının 1,20 olması gerekirken 1,00 olarak
belirlendiği, bu durumun başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kalmasına neden olduğu
anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu
tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
prim borcu olmadığını gösteren ve barkod numarası taşıyan “e-borcu yoktur belgesi”nin sunulduğu



Yazdır
Geri
Anasayfa
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
: 2011/038
:4
: 09.05.2011
: 2011/UY.III-1534
Şikayetçi:
Özver İnşaat Tic. San. A.Ş. – Alver İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Öğretmenler Cad.
No: 9/10 Çukurambar Çankaya / Ankara
İhaleyi yapan idare:
Amasya İl Özel İdaresi Eski Çeltek Kömür İşletmesi Müdürlüğü, Eski Çeltek Mahallesi
İstiklal Cad. Kerem Altay Sokak – 05500 Suluova / Amasya
Başvuru tarih ve sayısı:
25.03.2011 / 16165
Başvuruya konu ihale:
2011/3522 İhale Kayıt Numaralı “Kömür Zenginleştirme (Lavvar ) Tesisi Yapımı
(İmalat+montaj+devreye Alma)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
05.05.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[09.56].(0232)./2011-15E sayılı Esas
İnceleme Raporunda;
Amasya İl Özel İdaresi Eski Çeltek Kömür İşletmesi Müdürlüğü tarafından 07.02.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan
“Kömür Zenginleştirme (Lavvar) Tesisi Yapımı (İmalat+Montaj+Devreye Alma)” ihalesine ilişkin olarak Özver İnşaat Tic.
San. A.Ş. – Alver İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın 14.03.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun,
idarenin 15.03.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.03.2011 tarih ve 16165 sayı ile Kurum kayıtlarına
alınan 25.03.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1) İhale konusu işin en düşük teklifi veren firmanın fiyatları ile yapılmasının mümkün olmadığı,
2) Yaklaşık maliyet tespiti yapılırken Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesindeki “İhale konusu işin danışmanlık
hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar …” hükmünün ihlal edildiği,
3) İdarece belirlenen yaklaşık maliyet tutarının hatalı olduğu,
4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu,
5) İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin şartnameye uygun olmadığı,
6) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibarı ile vergi borcu veya SGK “prim borcu” olduğu,
7) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında teknik şartnamede istenilen altyapı ve beton projesi, sıvı ve katı madde
dengesini gösteren akım şeması, termin programı, kullanılacak makine – teçhizat ile ilgili özellikler, kullanılacak tüm makine
– teçhizat listesi, ekipmanların kapasite ve karakteristik özellikleri ve sayısı, kalite belgeleri, ünitelerin yerleri ile birlikte bir
planda gösterimi, iş programı, tesisin periyodik ve sürekli bakımları ile ilgili yazılı bilgilendirmenin eksiksiz olarak mevcut
olmadığı,
İddialarına yer verilmiştir.
A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
İhale konusu işin teklif edilen fiyatlara yapılıp yapılamayacağı 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde
anılan Kanunun 38 inci maddesinin uygulandığı aşamada incelenebilmektedir.
4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra,
diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri
reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili
ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve
teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında
belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme
sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı
düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı, Kurumun, aşırı düşük
tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya
sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinde; 4734 sayılı Kanunun anılan maddesi çerçevesinde yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük
tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanması ile isteklilerce yapılacak açıklamalarda uyulması gereken esaslar belirlenmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin 38.1 inci maddesinde; “İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş
kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının
büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş
kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini
gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine
eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları,
en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1
den farklı olması dikkate alınmayacaktır. …” açıklaması,
45 inci maddesinde; “…45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş
kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak,
isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.
45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi”
kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş
kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya
tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama
yapılmayacaktır.
45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre
oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu
tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz
toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.
Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak
analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda;
en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu
girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.
Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her
analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir
analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler
arasında yer alamaz.
45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş
kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz
girdilerini de belirtecektir.
İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre
açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir. …” açıklaması
yer almaktadır.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti” başlıklı 9 uncu
maddesinde; “(1) Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması
gereklidir:
a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması; uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle
ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle
ihale edilecek işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur.
b) Proje zorunluluğu; bina işlerinde uygulama projesi, diğer işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için
uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli
süre bulunmayan işler ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli
olan netlikte belirlenemediği durumlarda ise ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu
projelere dayanılarak hesaplanması gerekir.
c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat
kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri
hazırlanır.
ç) Metraj listelerinin hazırlanması; ihale konusu işe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin
bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel
teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde
ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir.
d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak
suretiyle ihale edilecek işlerde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil
ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar.
e) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya
iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.
Yapılan incelemede;
Şikayete konu ihaleye 2 isteklinin katıldığı, her iki teklifin de idarece geçerli teklif olarak değerlendirildiği, isteklilerin teklif
fiyatlarının idarece belirlenen sınır değerin üzerinde olması nedeni ile hiçbir istekliden 4734 sayılı Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenilmediği,
İhale dokümanı kapsamında uygulama projesinin yer almadığı, teknik şartname ile birlikte “Tesis Kurulum Alanını Gösterir
Plan (3 Sayfa)” ve “Elek Analizleri ve Yüzdürme-Batırma Testleri (4 Sayfa )” belgelerine yer verildiği,
İncelenen ihalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere
verilen birim fiyat teklif cetvelinde 76 iş kaleminin belirlendiği, Yönetmeliğin 9 uncu maddesine uygun olarak birim fiyat ve
imalat tariflerinin hazırlanmadığı ve bunlara ihale dokümanı kapsamında yer verilmediği,
İdarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında Tebliğin 38.1 inci maddesi
uyarınca hazırlanması gereken “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile “sıralı analiz girdileri tablosu” nun idare tarafından
hazırlanmadığı,
Birim fiyat teklif cetvelinde belirlenen iş kalemlerinin nasıl belirlendiği hususunda idareden bilgi istenilmesi üzerine, idarece
gönderilen 22.04.2011 tarih ve 01/344 sayılı yazıda; “…Yaklaşık maliyetin tespitinde; Alanında uzman ilgili firmalara
gönderilen yaklaşık maliyet teklif mektubu eklerinde, ihale konusu işin tüm teknik yönü metinsel olarak detaylı bir şekilde
belirtilmiştir. İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte
belirlenemediğinden, ayrıca her geçen gün gelişmekte olan proses teknikleri de düşünülerek teknolojik transferler göz
önünde bulundurularak projede sınırlandırılmaya sebep olacağı düşünüldüğünden birim fiyat teklif cetveli oluşturulmamıştır.
Yaklaşık maliyet tekliflerinin alınması aşamasında firmalara verilen teknik bilgileri içeren son cümlede “Verilen ekler ve
teknik bilgiler doğrultusunda 200 Ton/saat Kapasiteli Kömür Zenginleştirme Tesisine ait ayrıntılı fiyat teklifi ile birlikte,
firma tarafından öngörülen akım şeması da verilecektir.” denilmektedir. Firmaların ayrıntılı fiyat tekliflerinde vermiş olduğu
bilgiler, idareye ait çalışmakta olan mevcut 200 Ton/saat kapasiteli Kömür Zenginleştirme Tesisi baz alınarak, yurt içi ve
yurt dışındaki kullanılmakta olan Ağır Maili Kömür Zenginleştirme Tesisleri de göz önünde bulundurularak idare teknik
personellerimiz tarafından birim fiyat teklif cetvelleri oluşturulmuştur. Birim fiyat teklif cetvellerinde belirtilen iş kalemleri
ile ilgili birim fiyat tarifleri Teknik Şartnamede belirtilmektedir. …” ifadelerine yer verildiği,
Tespit edilmiştir.
Bu itibarla, incelenen ihalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, Yönetmeliğin 9 uncu maddesine uygun
olarak birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanmadığı, öte yandan ihalede birim fiyat teklif alınmasına rağmen Tebliğin 38.1
inci maddesi uyarınca hazırlanması gereken “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile “sıralı analiz girdileri tablosu”nun idare
tarafından hazırlanmadığı anlaşılmıştır.
Ancak incelenen ihalede isteklilerin teklif fiyatlarının sınır değerin üzerinde olması nedeni ile idare tarafından “sıralı iş
kalemleri/grupları listesi” ile “sıralı analiz girdileri tablosu”nu hazırlanmamasının sonuç doğurmadığı anlaşılmıştır.
Buna göre somut ihalede en düşük teklif fiyatına sahip isteklinin teklif fiyatı ile işin yapılmasının mümkün olup olmadığına
ilişkin yapılması gereken başka bir işlem bulunmadığından iddia yerinde görülmemiştir.
2) Başvuru sahibinin 2 ve 3 üncü iddialarına ilişkin olarak:
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin 10 uncu
fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar
itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü yer almaktadır. Şikayetçi tarafından incelenen iddialara şikayet
dilekçesinde yer verilmediğinden bu iddiaların Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca şekil yönünden reddi gerekmektedir.
3) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:
İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesinden söz konusu
cetvelde aritmetik hata bulunmadığı tespit edildiğinden iddia yerinde bulunmamıştır.
4) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde; “Aday veya
isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri,
ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.
(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin
en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen
işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin
gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.
…
(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun
biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile
ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.” hükmü bulunmaktadır.
İncelemeye konu ihaleye ait idari şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde, isteklilerin iş deneyimlerini tevsik için, teklif edilen
bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
sunulmasının istenildiği,
İdari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde ise; “Bu ihalede benzer iş olarak 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan benzer iş
gruplarından (B) grubu üst yapı (bina) grubu işlerden III. Grup işler benzer iş olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, B/III
kapsamında ağır maili kömür zenginleştirme tesisi yapımı benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği,
Görülmüştür.
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin eki benzer iş grupları listesinde B/III. Grubu
işler;
“1. II.Grup işler
2. Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu,konferans salonu v.b. ek tesisleri olan eğitim yapıları)
3. Liman binaları (Liman, iskele ve diğer ulaşım yolları daha önce yapılmış ise)
4. İl tipi idari binalar
5. Büyük cezaevler
6. Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları)
7. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
8. Araştırma binaları ve laboratuarlar
9. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
10. Arşiv binalar
11. Banka binaları
12. Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
13. Yaşlılar huzur evi, kreş ve gündüz bakım evleri
14. Kaplıca ve şifa evleri
15. Müstakil spor köyleri (kapalı-açık yüzme havuzları, spor salonları, hipodromlar, stat ve stadyumlar)
16. Aqua parklar
17. Rekreasyon merkezleri, büyük parklar
18. Otel ve moteller
19. Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (toplantı, eğlence ve düğün amaçlı),
gençlik merkezleri
20. Fuarlar, satış ve sergi binaları (showroomlar)
21. Misafirhaneler
22. İbadethaneler (Dini yapılar)
23. Organize sanayi bölgeleri
24. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesisler, f abrika ve imalathaneler
25. Villalar, teras evleri ve dağ evleri
26. Çevre düzenlemesi gerektiren toplu konut, siteler veya müstakil konutlar
27. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve özel konutlar,
28. İş hanları, ticari bürolar
29. Büyük mağazalar, alışveriş merkezleri
30. Otobüs terminalleri, otogarlar, istasyon binaları
31. Katlı garajlar (yer altı-yer üstü)
32. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” olarak belirlenmiştir.
İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasının incelenmesi sonucunda; iş deneyimini tevsik etmek üzere Al Mottahida
Co. ile 29.04.2010 tarihinde düzenlenmiş, “Anahtar Teslim Tuğla Fabrikası Makine ve Ekipman Sözleşmesi”nin sunulduğu,
sözleşme bedelinin “1.400.000 USD” olarak belirtildiği, sözleşmede yüklenici ile iş sahibinin ad/unvan ve imzalarının
bulunduğu, işin niteliğine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.
Anılan sözleşme ekinde ise 1.556.368,40 TL tutarında, noter onaylı 10 adet fatura ile noter onaylı gümrük beyannamesi
sunulduğu tespit edilmiştir.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinin 16 ncı
fıkrasında; “Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında
gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin
yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin, ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya
unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması gereklidir.” hükmü
bulunmaktadır.
İdari şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı 7.9 uncu maddesinde; “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer
dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli
sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve
tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.” düzenlenmesine,
Belgelerin sunuluş şekline ilişkin 7.7 nci maddesinde ise;
“7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı
ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik
işlemi:
7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve
varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu
Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik
işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin
tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.7.4.4. ”Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme
kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği
ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun
bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden
sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:
7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.7.5.Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin
tasdik işlemi:
7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin
tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi
ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin,
Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda aktarılan 39 uncu maddesinin onaltıncı fıkrasında, belge düzenlemeye
yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlere ilişkin sunulan iş
deneyimini tevsik eden belgelerin taşıması gereken unsurlar arasında “işin bitim tarihi” yer almasına karşın, ihale üzerinde
bırakılan isteklinin sunduğu sözleşme ve eki belgelerde işin bitim tarihinin belirtilmediği görülmüştür.
Anılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sözleşmeye konu işin geçici kabul tarihini gösteren herhangi bir bilgi ve belgeye
yer verilmediği, dolayısıyla söz konusu işin geçici kabulünün ihale ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde
gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun tevsik edilmediği sonucuna varılmıştır.
Ayrıca, idari şartnamenin yukarıda anılan 7.7 nci maddesinde yabancı ülkede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline yönelik
düzenlemeler yer almakta olup, anılan isteklinin sunduğu İngilizce sözleşme ve Türkçe tercümesi üzerinde yalnızca “aslı
idarece görülmüştür” ibaresine yer verildiği, buna karşın belge orijinalinin tasdik işleminin idari şartnamenin 7.7.4 üncü ve
Türkçe tercümesinin idari şartnamenin 7.7.5 inci maddesine uygun olarak yapılmadığı anlaşılmıştır.
Bu itibarla, söz konusu isteklinin iş deneyimini mevzuata uygun tevsik etmediği sonucuna varılmıştır.
5) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak:
4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında;
“Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi
ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan
veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik “prim borcu” olan.
d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan…”hükmü
bulunmaktadır.
Anılan maddenin altıncı fıkrasında; bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak
sunulabileceğinin Kurum tarafından belirleneceği, gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde
kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi
halinde bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu doğrultuda, birim fiyat teklif mektubuna ilişkin standart form KİK015.3/Y’de; “İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10
uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve
olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda
değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri idarenize derhal vereceğimizi, ihalenin üzerimizde kalması halinde ise
sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
belirtilen durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan
düzenlemelere uygun olarak idarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.” ifadesine yer verilerek, isteklilerin tekliflerin
verilmesi aşamasında, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda olmadıklarını
taahhüt etmeleri istenilmiştir.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhale
üzerinde kalan istekliden, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair
belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin, ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale
tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmüne,
Anılan Yönetmeliğin “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi” başlıklı 68 inci maddesinde ise;
“(1) Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün
tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün
içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün
ilave edilir.
(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek
suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme
imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek
Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, Kanunun 10 uncu
maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma
aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında
Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.” hükmüne,
Yer verilmiştir.
Anılan mevzuat hükümleri gereğince, ihale üzerinde bırakılan istekliden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasında belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunlu olup, söz
konusu belgelerde taahhüt edilen duruma aykırılığın tespit edilmesi halinde (isteklinin vergi borcunun bulunması gibi) ihale
dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekmektedir.
İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; ihale üzerinde bırakılan istekli olan Altan Mak.
İml. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda standart form KİK015.3/Y’de yer alan ibarenin bulunduğu belirlenmiştir.
Ayrıca, söz konusu isteklinin teklif dosyasında 16.02.2011 tarihi itibariyla sosyal güvenlik “prim borcu”olmadığını gösteren
ve barkod numarası taşıyan “e-borcu yoktur belgesi”nin sunulduğu görülmüştür.
Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli olan
Altan Mak. İml. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası kapsamında ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin
(a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair beyanını ortaya koyduğu anlaşıldığından,
iddianın bu hali ile yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
6) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak:
Teknik şartnamenin “Teklifte belirtilecek hususlar” başlıklı 13 üncü maddesinde; “İstekli teklifinde şartnamelerde belirtilen
diğer hususlara ilave olarak ;
- Tesisin genel akım şeması. Bu akım şemasında her ünitenin kapasiteleri,katı/sıvı denge balansı, elde edilecek ürünlerin
özellikleri, miktarları, kullanılacak makine-teçhizat ile ilgili özellikler verilecektir.
- Tesiste kullanılacak tüm makine-teçhizatın listesi. Yüklenici bu listede her ekipman ile ilgili kapasite, karakteristik
özellikleri, sayısını, kalite belgeleri ile birlikte sunacaktır.
- Tesis akım şeması ölçekli olarak ünitelerin yerleri ile birlikte bir planda gösterilecektir.
- Tesisin toplam bedeli K.D.V. hariç TL olarak belirtilecektir.
- Tesiste yapılacak iş programı. Kurulacak tesisteki inşaatların yapılması, teçhizatın montajı vb. her türlü işlerle ilgili bir
termin programı verilecektir.
- Tesisin periyodik ve sürekli bakımları ile ilgili bilgiler istekli tarafından yazılı olarak verilecektir.” düzenlemesi yer
almaktadır.
İhale üzerinde bırakılan Altan Makina İm. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında sunulan belgelerin incelenmesi
neticesinde teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde istenilen belgelerin sunulduğu, ancak anılan madde uyarınca sunulması
gereken belgeler arasında yer alan kapsamı ve adı “Tesiste kullanılacak tüm makine-teçhizatın listesi. Yüklenici bu listede her
ekipman ile ilgili kapasite, karakteristik özellikleri, sayısını, kalite belgeleri ile birlikte sunacaktır.” şeklinde belirlenen
belgelerden, kalite belgelerinin sunulmadığı görülmüştür.
Anılan maddede istenilen diğer belgelerin ise uygun olduğu değerlendirilmiştir.
B- İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen
aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
Özver İnşaat Tic. San. A.Ş. – Alver İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından teklif kapsamında sunulan belgelerin
incelenmesi neticesinde teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde istenilen belgelerin sunulduğu, ancak anılan madde uyarınca
sunulması gereken belgeler arasında yer alan kapsamı ve adı “Tesiste kullanılacak tüm makine-teçhizatın listesi. Yüklenici bu
listede her ekipman ile ilgili kapasite, karakteristik özellikleri, sayısını, kalite belgeleri ile birlikte sunacaktır.” şeklinde
belirlenen belgelerden, bütün ekipmanlara ait kalite belgesinin sunulmadığı görülmüştür. Bu sebeple isteklinin teklifinin
değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
Yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda incelenen ihalede geçerli teklif bulunmadığı ve ihale dokümanının mevzuata
uygun hazırlanmadığı anlaşıldığından ihalenin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler
olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Rekabet Oluşmaması Nedeniyle İhale İptali



Yazdır
Geri
Anasayfa
Örnek Mahkeme (Danıştay 13. Dairenin) Karar Özeti
Rekabet Oluşmaması Nedeniyle İhale İptali
19.12.2008
Karar No.
K:2008/8190
Esas No.
E:2006/6241
…Müdürlüğü’nce 26.12.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan inşaat ihalesine ilişkin
olarak, 7 firma teklif vermiş, söz konusu tekliflerden 5′inin belge eksikliği nedeniyle
değerlendirme dışı bırakılmış, yaklaşık maliyeti 1.401.429,07 YTL olarak belirlenen ihalede,
geçerli iki tekliften davacı şirketin teklifinin 1.399.000,00 YTL, diğer teklifin ise 1.598.500,00
YTL olduğu, alınan tekliflerden geçerli olan iki teklifin rekabet ortamının sağlanmaması ve
teklifin hadde layık bulunmadığı gerekçesiyle ihale iptaline karar verilmiştir.
Dava, … 500 kişilik spor salonu yapım işi ihalesinin rekabet ortamının sağlanamadığı nedeniyle
iptaline ilişkin ihale yetkilisince 27.12.2005 tarihinde onaylanan ihale komisyonu işlemine karşı
yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 06.02.2006 tarih
ve 2006/UY.Z-334 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce, söz konusu
karara karşı Kamu İhale Kurulu’na yapılan itirazen şikâyet başvurusunun, tekliflerden bir
tanesinin yaklaşık maliyete çok yakın, diğerinin ise yaklaşık maliyetin oldukça üzerinde olduğu
nedeniyle ihalede yeterli rekabet ortamının oluşmadığı nedeniyle reddedilmesi üzerine, bu
işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığının anlaşıldığı,
Kamu İhale Kanunu’nun 39. maddesinde yer alan, idareye değerlendirme alanı ve ihaleyi iptal etme yetkisini içeren takdir
yetkisinin, sınırsız ve sebepsiz olamayacağı, bu yetkinin, kamu hizmeti ve gereklerine uygun olarak kullanılması ve ihaleyi iptal
kararının hukuken geçerli bir sebebinin olması gerektiği,
7 teklifin sunulduğu ihalede, 5 teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve en düşük teklifle yaklaşık maliyet arasında önemli
ölçüde farklılık bulunması karşısında, rekabet koşullarının oluşmadığı anlaşılan ihalenin, bu nedenle iptal edilmesine ilişkin
işleme karşın yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle, davanın
reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara … İdare Mahkemesi’nin 27.07.2006 tarihli,
E:2006/552, K:2006/1806 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan
bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına
karar verilmiştir.
Açık ihale usulüyle yapılan ihaleye 7 firmanın teklif verdiği, idarece 5 firmanın ihaleye
sundukları belgeler uygun olmadığı için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifleri
geçerli olarak kabul edilerek değerlendirmeye alınan 2 istekli bulunduğu; bunlardan birisinin
yaklaşık maliyetin altında olduğu ve ihale kararı verilebilmesi için yeterli sayıda teklif
bulunduğu dolayısıyla, yeterli rekabet ortamının sağlandığı anlaşılmıştır.
Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde belirli sayıda geçerli teklifin verilmiş olması zorunluluğu bulunmadığı gibi, ihalenin
geçerli olabilecek tek teklif ile de sonuçlandırılabilmesi mümkündür.
İdarenin ihaleyi iptal yetkisi bulunmakla birlikte; ihalenin “geçerli olan iki teklif ile rekabet ortamının sağlanmaması ve
tekliflerin hadde layık bulunmaması” şeklindeki gerekçe ile iptali işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile temyiz edilen Mahkeme kararının bozulması gerektiği.
Yol yapım mevsiminin bitip kış mevsimine girildiği ihalenin sari olmayıp yıl içerisinde bitirilmesi
gerektiği



Yazdır
Geri
Anasayfa
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
: 2011/059
: 57
: 22.08.2011
: 2011/UY.I-2877
Şikayetçi:
MEGA AÇILIM İNŞ. PET. MAD. NAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ÇETİN İNŞ. TEKS.
TUR. ÜR. SAN. TİC.LTD. ŞTİ. (2010/19808 İKN Lİ ŞİKAYET DOSYASINA İLİŞKİN
01.08.2011 TARİH VE 2011/MK-163 SAYILI KARARI), Av. Meral SEZGİNER,
Çukurambar Mah. Ufuk Üni. Cad. 1472 Sok. No:24/6 Çankaya/ANKARA
İhaleyi yapan idare:
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Cad. 23100 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
02.08.2011 / 163
Başvuruya konu ihale:
2010/19808 İhale Kayıt Numaralı “(ELAZIĞ-KEBAN)AYR.-ÇEMİŞGEZEK İL
YOLU(AKCAPINAR-ÇEMİŞGEZEK)KM:35+000-50+000 ARASI TOPR.İŞL,SANA.YAP”
İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
15.08.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.Y.[25.79].(0134)./2011-15Esayılı Esas
İnceleme Raporunda;
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 24.03.2010tarihinde açık ihale usulüile yapılan “(Elazığ-Keban) Ayr. –
Çemişgezek İl Yolu (Akçapınar -Çemişgezek) Km:35+000-50+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı
Malzemesi Temini ve Nakli İşleri” ihalesine ilişkin olarak Mega Açılım İnş. Pet. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Çetin
İnş. Teks. Tur. Ür. San. Tic.Ltd. Şti. Ortak Girişimi Vekili Av. Meral Sezginer’in 27.12.2010 tarihli dilekçe ile itirazen
şikayet başvurusunda bulunduğu, Kurulun 2011/UY.I-271 sayılı kararına ilişkin olarak Ankara 17. İdare Mahkemesi
tarafından 10.06.2011 tarih ve E:2011/247 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verildiği, bunun üzerine
01.08.2011 tarih ve 2011/MK-163 sayılı Kurul kararı ile mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, esasın
incelenmesine geçildiği,
İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;
İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin 18.10.2010 tarihli ve 2010/UY.I-3170 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile
verilen düzeltici işlem kararı doğrultusunda ihaleyi yeniden karara bağlamayıp yol yapım mevsiminin bitip kış mevsimine
girildiği ve ihalenin sari olmayıp yıl içerisinde bitirilmesi gerektiği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verdiği, ihale konusu
işe ait sözleşmenin 16.06.2010 tarihinde imzalandığı, sözleşme konusu işin kış mevsiminden önce bitirilemeyeceğinin
sözleşme tarihinde belli olduğu, sonuç olarak idarece alınan ihalenin iptali kararının gerekçesinin yerinde olmadığı,
İddialarına yer verilmiştir.
İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce 18.10.2010 tarih ve 2010/3170 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “…
İhale üzerinde bırakılan istekli olan Akel Müh. Hiz. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Yasmak İnş. ve Taah. Ltd. Şti. Ortak
Girişimi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden
gerçekleştirilmesi…” yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.
İhaleyi yapan idare olan Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalenin 21.12.2010 tarihinde, “yol yapım mevsiminin
bitip kış mevsimine girildiği ve ihalenin sari olmayıp yıl içerisinde bitirilmesi gerektiği” gerekçesiyle iptaline karar verildiği,
ihale komisyonu tarafından alınan söz konusu iptal kararının 22.12.2010 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı anlaşılmıştır.
24.03.2010 tarihinde yapılan incelemeye konu ihalede, idare ile ihale üzerinde kalan Akel Müh. Hiz. İnş. Taah. San. ve Tic.
Ltd. Şti. & Yasmak İnş. ve Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişimi arasında 16.06.2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, idari
şartnamenin 49 uncu maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacağı, işin süresinin yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 210 (ikiyüzon) takvim günü olduğu, çalışılamayacak
günlerin bu sürenin hesabında dikkate alındığı, yüklenicinin bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı
isteyemeyeceği, anılan şartnamenin 50 inci maddesinde çalışılamayacak günlerin 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arası
olduğunun düzenlendiği anlaşılmıştır.
Aynı düzenlemelere sözleşmede de yer verilmiş olup, Akel Müh. Hiz. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Yasmak İnş. ve
Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile 16.06.2010 tarihinde imzalanan sözleşmede;
“9.3. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 210 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale
getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Sürenin
hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu
nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
9.5. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasındaki 151
(yüz elli bir) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi
tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun
olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.”düzenlemesine yer verilmiştir.
Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 18 inci maddesinde;
“18.2. İdareden kaynaklanan nedenler
18.2.1. İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin
yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının
onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu
durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün
yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre
en az gecikilen süre kadar uzatılır.”düzenlemesine yer verilmiştir.
Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 18 inci maddesinde, süre uzatımının, mücbir sebepler ile idarenin sözleşmenin ifasına
ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi
hallerinde verileceği düzenlenmiştir. 18 inci maddede meydana gelen gecikmelerin sorumluluğunun yükleniciye ait olmaması
için idarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi gerekmekte olup, sorumluluğu yükleniciye ait
olmayan gecikmeler idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi şartına bağlanmıştır.
Sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler, idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi
nedeniyle olmasa bile sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmişse, bu durum taahhüdün yerine
getirilmesine engel nitelikteyse ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücü yetmemişse işin bir kısmına veya
tamamına ait sürenin en az gecikilen süre kadar uzatılmasının, 4734 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen
ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesi dikkate alındığında amaca uygun olacağı, işin çalışılamayacak
günlerden önce biteceği öngörülerek ihaleye çıkılıp, sözleşmenin çalışılamayacak günlerden önce imzalanması, şikayet ve
itirazen şikayet nedeniyle sözleşme geç imzalanıp işin çalışılamayacak günlerden önce bitmemesi, işin süresinin bir kısmının
çalışılamayacak günlere denk gelmesi durumunda, bu günlerde yapılabilecek işlerin yüklenici tarafında yapılacağı, iklim
şartları nedeniyle teknik olarak bu günlerde yapılamayacak işlerin olması halinde çalışılamayacak günlerden sonra,
sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi nedeniyle veya bu işlerin yapılmasını teminen idarece
süre uzatımı verilebileceği sonucuna varılmıştır.
Çalışılamayacak günlerin işin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olması halinde çalışılamayacak günlerden sonra işin süresi
olduğu için süre uzatımı verilmesine gerek olmayabilir. Fakat işin bitiş tarihinin çalışılamayacak günlere denk gelmesi
halinde sorunlar ortaya çıkmaktadır. İncelemeye konu ihalede örneğin sözleşme 15.09.2010 tarihinde yapılsaydı işin 2 ayı
işin süresi içinde 5 ayı çalışılamayacak günlerin içerisinde kalmaktadır. Böyle bir durumda iş çalışılamayacak günlerin son
günü olan 15.04.2011 tarihinde bitecektir. Sözleşme 15.09.2010 tarihinde imzalanırsa çalışılamayacak günlerde
çalışılamayacağı dikkate alınırsa yükleniciye işi yapması için 2 ay süre kalmaktadır. Dolayısıyla 7 ayda yapılacak iş için 2 ay
süre verilmektedir ki bu hakkaniyete uygun değildir. Böyle bir durumda çalışılamayacak günlerden sonra işin süresi bitmiş
olacağı için yükleniciye süre uzatımı vermekten başka çare kalmamaktadır.
24.03.2010 tarihinde yapılan incelemeye konu ihalede idare normal şartlarda şikayet ve itirazen şikayet olmadan işin
çalışılamayacak günlerden önce biteceğini öngörerek ihaleye çıkmıştır. Şikayet ve itirazen şikayet nedeniyle sözleşme
gecikmeli olarak 16.06.2010 tarihinde imzalanmıştır. İşin süresi 210 gün olup, işin 2 aylık süresi 15 Kasım – 15 Nisan
tarihleri arasında olan çalışılamayacak günlere denk gelmektedir. İklim şartlarının engel olmadığı ve teknik olarak bu
günlerde yapılabilecek işlerin yüklenici tarafından yapılması mümkündür. Sözleşmenin geç imzalanması, sorumluluğu
yükleniciye ait olmayan gecikme olup, işin süresi içinde bitmemesi, 2 ayının yapılamayacak günlere sarkması, iklim
şartlarının engel olduğu ve teknik olarak bu günlerde yapılamayacak işlerin varlığı halinde çalışılamayacak günlerin bittiği
tarihten sonra sürenin en az gecikilen süre kadar uzatılması gerektiği anlaşıldığından, ihale komisyonunun, “yol yapım
mevsiminin bitip kış mevsimine girildiği ve ihalenin sari olmayıp yıl içerisinde bitirilmesi gerektiği” gerekçesiyle ihaleyi iptal
etmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, Kamu İhale Kurulunca alınmış olan 18.10.2010 tarih ve 2010/UY.I-3170 sayılı
kararın gereklerinin yerine
getirilmesi gerekirken, idarenin yukarıdaki gerekçeyle ihaleyi iptal etmesi yerinde olmadığı için ihalenin iptali kararının
iptaline karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten
itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,
Oyçokluğu ile karar verildi.
İhalenin benzer nitelikteki ihalelerde sunulan teklif fiyatların üzerinde olması gerekçesiyle iptalinde
benzer ihalelerin incelenmesi ve yaklaşık maliyette benzer ihale fiyatlarının alınmadığı



Yazdır
Geri
Anasayfa
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;
ihale komisyonunun kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest
olduğu, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durumun bütün isteklilere derhal bildirileceği, idarenin bütün tekliflerin
reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği, ancak, idarenin isteklilerce talepte
bulunulması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildireceği hüküm altına alınmıştır.
Başvuruya konu ihale, idarece; teklifi geçerli olan isteklilerce teklif edilen fiyatların daha önce gerçekleştirilen
benzer nitelikteki ihalelerde sunulan teklif fiyatların üzerinde olması gerekçesiyle 18.01.2011 tarihinde iptal edildiği
anlaşılmıştır.
Kamu ihale mevzuatında, idarelerce ihale edilecek işin yaklaşık maliyetinin doğru ve güncel olarak hesaplanması,
isteklilerce sunulan tekliflerin yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre değerlendirilmesi ve gerekli koşulların
sağlanması durumunda ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı istekli üzerine bırakılması hususları öngörülmüş olup
isteklilerin tekliflerinin önceki ihalelerde gerçekleşen fiyatlar ile kıyaslanması gibi bir hususa yer verilmemiştir.
Bununla birlikte, idarelerce, önceki ihalelerde gerçekleşen fiyatların, ihale konusu işin gerçek değerini yansıttığının
kabul edilmesi durumunda, yaklaşık maliyetin hesabında daha önce gerçekleştirilen ihale konusu işe benzer
nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatların esas alınabileceği hususu Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde hükme bağlanmıştır.
İncelenen ihalede, idarece yaklaşık maliyetin hesabında, benzer nitelikteki ihalelerin sözleşme fiyatlarının
kullanılmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, idare tarafından, isteklilerce teklif edilen fiyatların daha önce
gerçekleştirilen benzer nitelikteki ihalelerde sunulan teklif fiyatların üzerinde olması gerekçesiyle ihalenin iptal
edilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
Ayrıca, idarece öne sürülen “teklif fiyatların önceki ihalelerde gerçekleşen fiyatların üzerinde olması” hususunun
gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin yapılan incelemede; idarece gönderilen, başvuruya konu ihale öncesinde
gerçekleştirilmiş olan bitümlü sıcak karışım yol yapımı ihalelerinde (son 3 yıla ilişkin), isteklilerce teklif edilen
fiyatları gösterir belgelerde yer alan konu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda toparlanmıştır.
İKN (1)
İhale Adı (Toprak
İşleri, Sanat
Yapıları ve BSK
Kaplama Yapılması
İşi) (2)
İhale
İhale üzerinde
Komisyon bırakılan
Karar Tarihi isteklinin
(3)
teklifi (TL) (4)
Fiyat / Yapılan
2. en av. teklif
İşin KM’si
sahibi
(4) / (2) (TL/KM)
isteklinin
teklifi (TL) (5)
Kayseri Kuzey
2008/78469 Çevre Yolu
KM:15+200 – 27+824
08.09.2008 21.874.000,00 23.275.197,6
Kırıkkale-KırşehirHimmetede Ayr.
2008/79280 Yolu
17.09.2008 33.837.146,84 34.459.411,0
1.732.731,31
845.928,67
KM:45+750 – 85+750
Kayseri-Sivas2008/150178 16.Bölge Hud. Yolu 06.01.2009 28.873.599,95 29.299.956,1
896.027,80
Kayseri-Ankara
2009/39768 Devlet Yolu
14.07.2009 28.778.035,00 29.775.148,1
1.027.786,96
Bala-Aksaray2009/87080 Ereğli Ayr. Yolu
—-
680.722,17
KM:30+000 – 62+224
KM:0+000 – 28+000
KM:195+200-216+491
14.493.255,63 —-
Nevşehir – Aksaray
2010/48478 Devlet Yolu
10.02.2011 11.815.945,64 13.165.570,95 1.969.324,27
KM:16+400 – 22+400
2010/48491 Kırşehir Şehir
18.01.2011
(İncelenen Geçişi KM:
(İhale iptal 15.230.920,61 15.697.461,2
İhale)
128+700-138+700 edilmiştir)
1.523.092,06
Tablodaki bilgilerin değerlendirilmesinde; ilgili ihaleye konu olan işin gerçekleştirileceği bölgenin coğrafi ve
ekonomik yapısı, malzeme ve işçilik temini ile ilgili fırsatlar, işin büyüklüğünün getirdiği maliyet avantajları,
ihalenin gerçekleştirildiği yıl vb. unsurların ayrıca dikkate alınması gerekmektedir.
İncelenen ihaleye konu olan iş ile büyüklük bakımından benzer nitelik taşıyan 2008/78469 İKN’li ihalede
gerçekleşen sözleşme fiyatın kilometre başına 1.732.731,31 TL olduğu ve incelenen ihalenin iptal edildiği tarihe
yakın bir tarihte sözleşmeye bağlanan 2010/48478 İKN’li ihalenin sözleşme bedelinin 1.969.324,27 TL/km olduğu
dikkate alındığında, geçerli tekliflerden en düşüğü kilometre başına 1.523.092,06 TL olan başvuruya konu ihalenin
iptaline gerekçe teşkil eden, isteklilerce teklif edilen fiyatların daha önce gerçekleştirilen benzer nitelikteki
ihalelerde sunulan teklif fiyatların üzerinde olması hususunun gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmıştır.
Bu itibarla, idarece alınan ihalenin iptali kararının iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.(2011/UY.I-1032)
İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline



Yazdır
Geri
Anasayfa
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
: 2011/050
: 41
: 28.06.2011
: 2011/UY.III-2173
Şikayetçi:
Bayburt Öz-Ka İnşaat İth. İhrc. Tic. Ltd. Şti., Kadızade Mahallesi Kuyubaşı Caddesi No.4/1
Bayburt
İhaleyi yapan idare:
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Daire Başkanlığı,Genç Osman Mahallesi Genç
Osman Caddesi 69 69160 BAYBURT
Başvuru tarih ve sayısı:
06.06.2011 / 27536
Başvuruya konu ihale:
2010/70587 İhale Kayıt Numaralı “Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Merkez Kampüsü
Çevresel Düzenleme Ve Kafeterya Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
23.06.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[18.50].(0226)./2011-34E sayılı Esas
İnceleme Raporunda;
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından 02.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan
“Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Merkez Kampüsü Çevresel Düzenleme ve Kafeterya Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak
Bayburt Öz-Ka İnşaat İth. İhrc. Tic. Ltd. Şti.’nin ihalenin iptali kararına karşı doğrudan 06.06.2011 tarih ve 27536 sayı ile
Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kamu İhale Kurulunun 03.09.2010 tarih ve 2010/UY.III-2684 sayılı kararın iptali ve
yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından dava konusu işlemin iptaline karar
verildiği, mahkeme kararı doğrultusunda 09.05.2011 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin firmaları uhdesinde bırakıldığı,
ancak 30.05.2011 tarihinde ihalenin iptali kararı alındığı, yeni itirazlar sebebiyle sürecin uzaması, arazi çalışmalarının, işin
ödenek durumunun belirsizliği, işin yıllara sari hale gelmesi gibi mesnetsiz sebepler ileri sürülerek ihalenin iptal edilmesi
kararının yanlış ve yanlı bir karar olduğu, mahkeme kararı göz ardı edilerek firmalarının ikinci kez haksızlığa uğratıldığı
iddia edilmektedir.
İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nca “2010/70587 İKN’li Bayburt Üniversitesi Dede Korkut
Merkez Kampüsü Çevresel Düzenleme ve Kafeterya Yapımı” işinin 02.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile ihale edildiği,
İhaleye ait ihale ilanının 2 nci maddesinde ihale konusu işin niteliği, türü ve miktarının; “33500m2 Kampüs Alanı İçerisinde
Peyzaj Çalışması, Çevresel Drenaj Sistemi Çalışması, Elektrik Hattı ve Aydınlatma Çalışması, Sulama Sistemi Çalışması,
Güvenlik Kamera Sistemi Çalışması, Spor Alanları Düzenlemesi, 675 M2 Kapalı Alana Sahip Kafeterya Yapımı” şeklinde,
işin süresinin yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günü olarak belirlendiği,
İhale ilanının “Diğer Hususlar” bölümünde; “Söz konusu ihale yıllara sari olup, ödemeler 2010 – 2011 yıllarında
yapılacaktır.” düzenlemesinin,
İdari şartnamenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46 ncı maddesinde; “46.5 Bu iş için planlanan ödenek dilimleri
aşağıdadır;
2010
2011
İş İçin Ayrılan Bütçenin En Fazla %50’si,
Sözleşme Tutarının Kalan Kısmının Fiyat Farkı İle Güncellenmiş Kısmı” düzenlemesinin,
Yer aldığı,
Bahse konu ihalede 12 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 9 isteklinin katıldığı,
29.07.2010 tarihli ihale komisyon kararı ile 5 isteklinin (Best Tasarım Peyzaj İnş. Sulama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Gizem İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş., Bayburt Öz-Ka İnş. İth. İhr Ltd. Şti., Acerler İnş. Taah. Mad. Müh. Nak. Ltd. Şti. ve
Şentürk İnş. Taah. Müh. Mim. Gıda ve Tem. Hizm. Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti.) teklifleri ekinde analiz sunmadıkları ya da eksik
sundukları gerekçesiyle, 1 isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli
teklif olduğu tespit edilen 3 teklif üzerinden hesaplanan sınır değerin altında kalan De-Ka İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı
düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği, ihalenin sınır değerin üzerindeki ilk geçerli teklif sahibi
olan Keleşoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
teklif sahibi olarak Bahadır Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin belirlendiği,
Başvuru sahibi Bayburt Öz-Ka İnş. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin 04.08.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin
05.08.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.08.2010 tarih ve 19819 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan
13.08.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, Kamu İhale Kurulunun 03.09.2010 tarih ve
2010/UY.III-2684 sayılı kararı ile; Bayburt Öz-Ka İnş. İth. İhr Ltd. Şt.’nin sunduğu analizlerin eksik olduğunun tespit
edilmesi üzerine, teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu gerekçesiyle “4734 sayılı
Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine,” karar verildiği,
Aynı ihaleye ilişkin olarak Acerler İnşaat Taah. Madencilik Müh. Nak. ve Sarrafiye Tic. Ltd. Şti.’nin 16.08.2010 tarihinde
yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.08.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, 02.09.2010 tarih ve 24396 sayı ile Kurum
kayıtlarına alınan 02.09.2010 tarihli dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, Kamu İhale Kurulunun
04.10.2010 tarih ve 2010/UY.III-2967 sayılı kararı ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c)
bendi gereğince, başvurunun reddine,” karar verildiği,
İhalenin üzerinde bırakılmasına karar verilen Keleşoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile 27.10.2010 tarihinde sözleşme
imzalandığı,
03.09.2010 tarih ve 2010/UY.III-2684 sayılı Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Bayburt Öz-Ka
İnş. İth. İhr Ltd. Şti. vekili tarafından açılan davada Ankara 6 ncı İdare Mahkemesinin 15.12.2010 tarih ve E:2010/1803 sayılı
ara kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmesi sonucunda, Ankara 6. İdare Mahkemesinin ara
kararının kaldırılarak anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Bayburt Öz-Ka İnş. İth. İhr Ltd. Şti. vekili
tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz başvurusuna ilişkin olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi
tarafından verilen 19.01.2011 tarih ve 2011-200 YD İtiraz No’lu Kararı ile “Ankara 6. İdare Mahkemesinin 15.12.2010 tarih
ve E:2010/1803 sayılı ara Kararının kaldırılmasına, 03.09.2010 tarih ve 2010/UY.1II-2684 sayılı Kamu İhale Kurulu
Kararının yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmesi üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Kararının uygulanmasının
sağlanması için Kamu İhale Kurulu tarafından verilen 07.02.2011 tarih ve 2011/MK-25 sayılı Kararla;
“1- 03.09.2010 tarih ve 2010/UY.III-2684 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının iptaline,
2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu
fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,”
Karar verildiği,
Anılan kararın idareye bildirilmesi üzerine, idarenin 24.02.2011 tarihli işlemi ile Keleşoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.
ile 27.10.2010 tarihinde imzalanan sözleşmenin feshedildiği,
28.02.2011 tarihinde düzenlenen düzeltici işleme esas önceleme raporunda; mahkeme kararı ve Kurul kararının, davacı
Bayburt Öz-Ka İnş. İth. İhr Ltd. Şti. dışında, ihale komisyonunca aynı sebeple değerlendirme dışı bırakılan diğer dört
istekliyi (Best Tasarım Peyzaj İnş. Sulama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gizem İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş., Acerler İnş.
Taah. Mad. Müh. Nak. Ltd. Şti. ve Şentürk İnş. Taah. Müh. Mim. Gıda ve Tem. Hizm. Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti.) nasıl
etkileyeceği, söz konusu kararların anılan istekliler için de emsal teşkil etmesi halinde daha önce aşırı düşük teklif açıklaması
istenilen De-Ka İnş. Ltd. Şti.’nin tekrar aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulup tutulamayacağı, anılan isteklinin
teklifinin sınır değer hesabına dahil edilip edilmeyeceği hususlarında bir hataya mahal verilmesinin önlenmesi açsından,
Kamu İhale Kurumu’na müracaat edildikten sonra ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alındığı,
İdarenin 31.03.2011 tarih ve 6220 sayılı yazısı ile Kurumdan 2011/MK-25 sayılı Kurul kararından sonra ihale sürecinde
yapılması gereken işlemler hakkında görüş talep edildiği, Kurumun 07.04.2011 tarih ve 567 sayılı cevabi yazısında, Kamu
İhale Genel Tebliğinin 97.1, 97.1.3 ve 97.1.5 inci maddelerine yer verilerek görüş bildirilmediği,
Bu aşamada, Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından 17.02.2011 tarih ve E:2010/1803, K:2011/214 sayılı karar ile “Dava
konu işlemin iptaline” karar verilmesi üzerine, Kurumun 30.03.2011 tarih ve 791 sayılı yazısı ile idareye, anılan mahkeme
kararının icaplarına göre işlem tesis edilmesini teminen, alınacak kararın 07.02.2011 tarih ve 2011/MK-25 sayılı Karar ile
aynı doğrultuda olması ve bu haliyle Ankara 6. İdare Mahkemesinin Kararının gereklerinin yerine getirilmiş olması
nedeniyle, bu aşamada Kurumca farklı bir işlem tesisine gerek bulunmadığı hususlarının bildirildiği,
21.04.2011 tarihinde düzenlenen “Düzeltici işlemlere esas önceleme raporu (2)”nda, Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından
verilen 17.02.2011 tarih ve E:2010/1803, K:2011/214 sayılı kararının “…Bu durumda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.
maddesinde, analizlerin istenebileceğine ilişkin düzenlemenin yer almadığı, Kanunda düzenlenmeyen bir belgenin
Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri ile istenebilecek belgeler kapsamına dahil edilmesine hukuken olanak bulunmadığından dava
konusu kurul kararının, davacının bazı kalemlere ait birim fiyatların bulunmadığı, bazı iş kalemlerine ait olarak da analiz
sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”
şeklinde gerekçe içerdiği, Kurulun 2011/MK-25 sayılı kararında da teklifi aynı nedenlerden ötürü değerlendirilme dışı
bırakılan diğer isteklilerin tekliflerinin tekrar değerlendirilmeye alınıp alınmayacağına ilişkin herhangi bir hükme yer
verilmediği, dolayısıyla yalnızca anılan Mahkeme ve Kurul Kararlarının gerekçeleri doğrultusunda sadece davacı firmanın
analiz eksikliğinin dikkate alınmaması, diğer firmaların analiz eksikliğinin dikkate alınması yönünde yapılacak bir
uygulamanın; 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı,
rekabeti eşit muameleyi güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını
ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü ile anılan Kanunun 56 ncı maddesinde yer
alan; “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen
hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler.” hükmüne
aykırı olacağı, bu nedenle teklifi geçerli olacak 8 isteklinin (Keleşoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Bahadır Müh. İnş.
San. Tic. Ltd. Şti., De-Ka İnş. Ltd. Şti., Best Tasarım Peyzaj İnş. Sulama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gizem İnş. Taah. Tic.
ve San. A.Ş., Şentürk İnş. Taah. Müh. Mim. Gıda ve Tem. Hizm. Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti., Acerler İnş. Taah. Mad. Müh. Nak.
Ltd. Şti. ve Bayburt Öz-Ka İnş. İth. İhr Ltd. Şti.) teklif bedelleri üzerinden hesaplanacak sınır değere göre aşırı düşük teklif
sorgulaması yapılması, daha önce aşırı düşük teklif açıklaması istenilen De-Ka İnş. Ltd. Şti.’ne ise rekabet koşullarının
sağlanması bakımından tekrar aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaması gerektiği hususlarının belirtildiği,
Bu çerçevede, idarece yukarıda belirtilen 8 isteklinin teklif bedelleri üzerinden sınır değerin 3.226.940,99 TL olarak tespit
edildiği, bu değerin altında fiyat teklifi veren Gizem İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş. ve Best Tasarım Peyzaj İnş. Sulama İth. İhr.
San. ve Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, iki istekli tarafından da aşırı düşük teklif açıklaması
sunulmadığı,
Oyçokluğuyla alınan 09.05.2011 tarihli ihale komisyon kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan Gizem İnş. Taah.
Tic. ve San. A.Ş. ve Best Tasarım Peyzaj İnş. Sulama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin reddedildiği, ayrıca
20.07.2010 tarihli aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısına cevap vermeyen De-Ka İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinin de
reddedildiği, ihalenin başvuru sahibi Bayburt Öz-Ka İnş. İth. İhr Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Acerler İnş. Taah. Mad. Müh. Nak. Ltd. Şti.’nin belirlendiği,
Anılan komisyon kararına yönelik olarak Acerler İnş. Taah. Mad. Müh. Nak. Ltd. Şti. tarafından 20.05.2011 tarihinde idareye
şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet dilekçesinde; daha önce değerlendirme dışı bırakılan De-Ka İnş. Ltd. Şti.’nin
teklifinin sınır değer hesabına dahil edilmemesi gerektiği halde dahil edildiği, anılan isteklinin teklifinin sınır değer hesabına
dahil edilmemesi durumunda, Bayburt Öz-Ka İnş. İth. İhr Ltd. Şti.’nin teklifinin sınır değerin altında kalacağı ve aşırı düşük
teklif sorgulamasına tabi tutulacağı iddialarına yer verildiği,
Ayrıca Keleşoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından da 20.05.2011 tarihinde idareye şikayet başvurusunda
bulunulduğu, şikayet dilekçesinde; idarece sınır değer hesabında ihaleye katılan tüm isteklilerin tekliflerinin dikkate alındığı,
ancak bu uygulamanın Anayasanın 138 inci maddesine ve 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesine aykırı olarak mahkeme
kararının ve mahkeme kararına istinaden alınan Kurul kararının değiştirilmesi ve genişletilmesi sonucunu doğurduğu, bu
itibarla sadece 4 isteklinin (Keleşoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Bahadır Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., De-Ka İnş. Ltd.
Şti. ve Bayburt Öz-Ka İnş. İth. İhr Ltd. Şti.) teklifleri üzerinden sınır değer hesabı yapılması gerektiği iddialarına yer
verildiği,
Yukarıda belirtilen şikayet başvuruları üzerine, idarece 30.05.2011 tarihinde “Şikayetlere ilişkin komisyon değerlendirme
raporu” düzenlendiği, söz konusu raporda;
“…Yukarıda da bahsedildiği üzere her ne kadar Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından alınmış olan Yürütmeyi Durdurma
Kararı ve Dava Konusu İşlemin İptaline Yönelik Kararın gerekçelerinde sadece davacı firma olan Bayburt Öz-Ka İnş. İth.
İhr Ltd. Şti.’ye ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olsa da, sadece davacı firmanın analiz eksikliğinin dikkate alınmaması,
diğer firmaların ise analiz eksikliğinin dikkate alınması yönünde yapılacak bir uygulamanın, 4734 sayılı Kanunun ihale
süreçlerine ilişkin temel ilkeleri düzenleyen 5. maddesindeki “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı,
rekabeti eşit muameleyi güvenirliği gizliliği kamuoyu denetimini ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve
kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” ibareli hükmü, aynı Kanunun 56. Maddesindeki “Kurum
itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve
itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler, “ibareli hükmüne aykırı
olarak, eşit muameleyi, rekabeti ve kamu yararını ihlal edici nitelikte olacağı için, söz konusu Mahkeme ve Kurul
Kararlarının ihaleye katılan ve teklifleri aynı nedenlerden ötürü değerlendirilme dışı bırakılan tüm firmalara
uygulanmasının eşit muamele ve rekabet koşulları açısından doğru olacağı düşüncesinden hareketle düzeltici iş ve işlemlere
bu doğrultuda devam edilerek yapılan aşırı düşük sınır değer hesabına teklifi aynı nedenlerden ötürü değerlendirilme dışı
bırakılan davacı firma dışındaki diğer 4 istekli firmanın da dâhil edildiği,
…
4734 sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 02.07.2010 tarihinde ihalesi yapılan “2010/70587 İKN’li
Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Merkez Kampusu Çevresel Düzenleme Ve Kafeterya Yapım İsi”nin ilk ilan ve duyuru
tarihi olan 10.06.2010 tarihinde, 02.04.2010 tarih 27540 sayılı Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (ihale ilk ilan ve
duyuru tarihinde yürürlükte olan bu yönetmelik, 26.06.2010 tarihinde 27623 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yapım İşleri
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca değişikliğe uğramış, ancak söz konusu
yönetmeliğin başlamış olan ihalelerle ilgili olan hususları düzenleyen Geçici Madde 1’deki “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan
Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmü uyarınca yapılan değişiklikler ihaleye konu işi kapsamamaktadır.) ve
04.03.2010 tarih 27511 sayılı Kamu İhale Genel Tebliği (…)’nin yürürlükte olduğu, yani Yönetmelik ve Tebliğ’de bahsedilen
değişikliklerin söz konusu ihale sürecini kapsamadığı, dolayısı ile bahse konu ihale sürecinin işin ilk ilan tarihinde
(10.06.2010) yürürlükte olan Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine tabi olduğu, bu doğrultuda ihalenin ilan tarihinde yürürlükte
olan 02.04.2010 tarih 27540 sayılı Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, yapım işi ihalelerinde istenilecek
belgeleri düzenleyen 30. Maddenin ç) bendinde yer alan yer alan “Yaklaşık maliyeti, eşik değerin onda birine eşit ve bu
değerin üzerinde olan ihalelerde, idare tarafından isteklilerden aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin
uygulanması aşamasında kullanılmak üzere teklifleri ekinde;
1 ) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara
ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına göre ihale dokümanı kapsamında verilen analiz
formatına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli… istenir.” hükmü uyarınca, ihaleye katılacak firmalardan
teklifleri ekinde analizleri ve hesap cetvelini sunmalarının istenildiği, oysaki bu hükmün (…) 26.06.2010 tarihinde 27623
sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ile ortadan kaldırıldığı, ancak yönetmelikteki bu değişikliğin, yanlış yorum sonucu ihaleye katılan istekli firmalarda ciddi
çelişkilerin oluşmasına sebebiyet verdiği, bu eksene dayandırılan şikayetlerin ise ihale sürecini kaos ortamına dönüştürdüğü
ve sürecin içinden çıkılamaz bir hal aldığı,
Söz konusu işin ihale doküman dosyası içerisinde yer alan İdari Şartnamenin 46.5. maddesinde ve Sözleşme Tasarısının 11.2.
maddesinde ihale konusu iş için planlanan yıllık ödenek dilimlerinin aşağıda gösterildiği gibi belirlendiği, bahse konu işin
ödenek durumu hakkında Başkanlık Makamının 24.05.2011 tarih 2703 sayılı yazısı ile Üniversitemiz Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığından ayrıntılı görüş istenildiği,
Yıllar Ödenek (%)
2010 İş İçin Ayrılan Bütçenin En Fazla %50’si,
2011 Sözleşme Tutarının Kalan Kısmının Fiyat Farkı İle Güncellenmiş Kısmı
İlgili Daire Başkanlığının görüşünün ise 26.05.2011 tarih 2748 sayılı yazı ile Başkanlık Makamına sunulduğu, Üniversitemiz
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının söz konusu işin ödenek durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi içerir 26.05.2011 tarih 2748
sayılı yazısında, Üniversitemiz yeni kampus alanında başlatılan kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve aynı yerde
yeni temeli atılacak olan lojman ve sosyal tesis inşaatı da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu iş hakkında herhangi
bir ek ödemenin yapılmasının mümkün olmadığı, ayrıca bahse konu işe 2011 yılı içerisinde başlanılması halinde dahi, işin
2012 yılına sarkacağı göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu işe ait ödeneklerin de 2012 yılına aktarılmasının
sağlanılıp sağlanılmayacağına ilişkin, 2012 yılı bütçe tekliflerinin Temmuz ayında yapılacak ve bütçe büyüklüklerinin 17
Ekim tarihinde belirlenecek olması nedeniyle şimdiden görüş bildirilmesinin telafisi güç durumların oluşmasına sebebiyet
verebilecek olmasından ötürü mümkün olmadığı ifade edilmiş, dolayısı ile söz konusu işin ödenek durumuna ilişkin ayrıntılı
bilgi içerir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yazısında bahsedilen hususlar göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu iş
hakkında 2011 yılı bütçesinde yeterli ödeneğin mevcut olmadığı, şayet işe 2011 yılı içerisinde başlanılması halinde dahi işin
2012 yılına sarkacağı aşikar olduğundan ödeneğin de 2012 yılına aktarılıp aktarılamayacağının net olmadığı,
- Söz konusu işin yapılacağı Dede Korkut Merkez Kampüsünde tarafımızca yapılan mahallen tetkik çalışmalarında,
gerçekleştirilmesi hususu doğrudan Kamu Yararı olgusuna dayanan ve Üniversitemiz idari sınırları içerisinde yer alan
yapıların yoğun zemin suyu ile altyapı sorunlarından kurtarılması ayrıca Üniversitemiz öğrencilerine sosyal bir ortam
oluşturularak kaliteli bir eğitim almalarının sağlanılması açısından son derece ehemmiyet arz etmekte olan bu işe çeşitli
nedenlerden ötürü başlanılamamasının, gerek Üniversitemiz idari sınırları içerisinde yer alan yapıların çeşitli nedenlerden
ötürü (zemin suyu, yağmur, suyu, altyapı sorunları vb.) fiziki ömürlerinin olumsuz yönde etkilendiği, gerekse bir Devlet
üniversitesi olan Bayburt Üniversitesinde eğitim görmekte olan öğrencilere sağlıklı ve sosyal bir kampus ortamının
sağlanılmasının önüne geçtiği yönündeki tespit ve gerekçeler doğrultusunda Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler
neticesinde ihalenin ilk ilan ve duyuru tarihinde yürürlükte olan ve ihale sürecinde karşı karşıya kalınan şikayetlere dayanak
teşkil eden Yönetmelik ve Tebliğdeki değişikliklerin idaremizce yapılacak olan düzeltici işlemlerle çözüme kavuşturulmasının
mümkün olmadığı, şayet söz konusu ihale sürecine güncelliğini kaybetmiş ve şikayetlere dayanak teşkil eden Yönetmelik ve
Tebliğ hükümleri uyarınca devam edilmesi halinde ise ileride tekrar benzer şikayetlerin oluşmasına sebebiyet verileceğinin
açık olduğu, güncel Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyarınca söz konusu sürecin çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde
sonuçlandırılarak işe daha erken zamanda başlanılabileceği ve işin yapılacağı yerdeki mevcut durumu gösterir Arazi
Çalışması Tespit Formlarında belirtilen sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabileceği, bahse konu işin ödenek
durumundaki belirsizliğin de, söz konusu işin 2012 yılına sarkacağı göz önünde bulundurularak İdari Şartname ve Sözleşme
Tasarısındaki ilgili hükümlerin 2011 ve 2012 yıllarını kapsayacak şekilde yıllara sari yapım işi olarak güncelleştirilmesi ve
Üniversitemiz bütçe imkanları doğrultusunda yıllara göre ödenek dağılımının yeniden belirlenmesi suretiyle giderilebileceği,
ayrıca anılan Mahkeme ve Kurul Kararları uyarınca tamamen ilgili Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyarınca
işletilen süreçte Başkanlığımızca tanzim edilen her karar ve resmi işlem karşısında İdaremiz dışında kaynaklanan ve
yukarıda da ifade edilmeye çalışılan birtakım nedenlerden ötürü karşı karşıya kalınan içinden çıkılmaz sürecin de önüne
geçilebileceğinden 02.07.2010 tarihinde 2010/70587 İKN ile yapılan “Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Merkez Kampusu
Çevresel Düzenleme Ve Kafeterya Yapım İsi İhalesi” nin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca iptal edilerek yeniden ihaleye
çıkılmasının Kamu Yararı açısından uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılarak işbu Rapor tanzim edilmiş ve birlikte imza
altına alınmıştır.”hususlarına yer verildiği,
Söz konusu raporun ekinde yer alan arazi çalışması tespit formunda mevcut durumun;
“Üniversitemizin kurulduğu 2008 yılında tahsis edilen ve çeşitli fakülte binaları ile hizmet binalarından oluşmakta olan Dede
Korkut Merkez Kampusu yerleşkesinin Çoruh Nehrinin kıyı bandında yer alması, ayrıca kampus sınırları içerisinde yer alan
yapıların sistemli ve sağlıklı bir şekilde çalışan altyapısının mevcut olmaması nedeniyle,
-Gerek altyapı (kanalizasyon, atık su, yağmur suyu, şebeke suyu, bodrum katlarda drenaj vb.) sorunlarının giderilmesi,
-Gerek kampus sınırları içerisinde atıl ve kullanışsız bir şekilde bulunan yerlerin çevresel olarak düzenlenmesi,
-Gerekse öğrenciler için sosyal aktivitelere cevap verebilecek bir Kampus ortamının oluşturulabilmesi amacıyla 2009 yılında
gerekli etüd ve proje çalışmaları yapılmış ve hazırlanan projenin uygulanabilmesi amacıyla bahse konu işin 2010 yılı
Temmuz ayında ihalesi yapılmıştır. Ancak söz konusu işe bugün itibari ile çeşitli nedenlerden ötürü hala başlanılamamış
olup; işe başlanılamamasından ötürü ise ekteki fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere;
1)Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisat Fakültesi Binalarının bina çevresinde drenaj sisteminin olmaması
nedeniyle yer altı suyunun etkisiyle bodrum kat duvarlarında nemlenme olduğu, bunun sonucunda da duvarların sıvasının ve
boyasının döküldüğü ayrıca Mühendislik Fakültesi binası bodrum kat laboratuarlarında asma tava sisteminin nem etkisi ile
bozulduğu ve elektrik sisteminin zarar gördüğü, diğer taraftan böyle bir yer altı suyu yeterli drenaj yapılmadığı vakit
yapıların betonarme sistemine zarar verebileceği düşünülmekte, (Suyun etkisiyle betonarme çeliğinin korezyona
uğrayabileceği)
2)Çoruh Nehrinin yağmurun şiddetli olduğu zamanlarda sık sık yükseldiği ve tüm Fakülte Binalarının atık su hatlarının geri
basarak hoş ve hijyenik olmayan durumlarla karşı karşıya kalındığı bu durum nedeniyle Bayburt Belediye Başkanlığından
sık sık vidanjör istenildiği,
3) Kampüs içerisindeki şebeke suyu hattının sistematik bir yapıda olmaması nedeniyle sık sık şebeke arızalarının oluştuğu,
geçici olarak birimler arasında yapılmış olan bağlantı yollarında yer yer çöküntülerin olması yağmur sularının buralarda
birikerek kampus içerisinde ulaşımı zorlaştırdığı ve yollar dışındaki alanlarda yer alan mıcırların kaldırılamadığı, bunun
neticesinde ise sosyal aktivitelerden ve nitelikli bir kampus ortamından tamamen yoksun bir ortam ile öğrencilerin başbaşa
bırakıldığı görülmektedir.”.
Şeklinde ifade edildiği,
Tespit edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün
teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.
Anılan madde hükmü ile ihalenin iptali konusunda idareye verilen takdir yetkisi, mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve
hizmet gerekleri ile sınırlıdır.
İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde, ihale onayının alındığı tarih itibariyle ihale konusu işin
ödeneğinin bulunduğu, şikayet, itirazen şikayet ve Kurul kararının dava konusu edilmesi sebebiyle ihale sürecinin
uzamasının, işin ödeneği ile bağlantılı olarak ihalenin iptal edilmesine gerekçe gösterilemeyeceği, ihale sürecinde yapılacak
idari ve hukuki başvurular sebebiyle sürecin uzamasının öngörülebilir bir durum oluşturduğu, diğer taraftan güncel
Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyarınca söz konusu sürecin çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak işe daha
erken zamanda başlanılabileceği ve Arazi Çalışması Tespit Formlarında belirtilen sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme
kavuşturulabileceği yönündeki gerekçenin de ihtimale dayalı bir olgu olduğu hususları dikkate alındığında, ihalenin iptal
edilmesine yönelik işlemin, 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığı anlaşıldığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının
iptaline karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Kalite Yönetim Sistem Belgesinin, yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ya da üzerinde olan ihalelerde
mesleki ve teknik yeterlik belgesi olarak istenebileceği,



Yazdır
Geri
Anasayfa
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
: 2011/053
: 52
: 18.07.2011
: 2011/UY.III-2453
Şikayetçi:
ALKA SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş., DEĞİRMEN SOKAK NO:9 D.14
KOZYATAĞI-KADIKÖY/İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bursa 14. Bölge Müdürlüğü, ANKARA CAD.
NO:286 DUAÇINARI-YILDIRIM/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
17.06.2011 / 29558
Başvuruya konu ihale:
2011/67918 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 14 Bölge Müdürlüğüne bağlı
Bursa,Balıkesir,Çanakkale illerindeki Devlet ve İl yollarında Trafik güvenliği için galvanizli
çelikten 30 Adet yaya üst geçidi yapılması yapımı işi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
14.07.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[20.31].(0260)./2011-28E sayılı Esas
İnceleme Raporunda;
Karayolları Genel Müdürlüğü Bursa 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 08.06.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan
“Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Bursa, Balıkesir, Çanakkale İllerindeki Devlet ve İl Yollarında Trafik Güvenliği
İçin Galvanizli Çelikten 30 Adet Yaya Üst Geçidi Yapılması Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Alka Sanayi İnşaat ve
Ticaret A.Ş.’nin 02.06.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.06.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine,
başvuru sahibinin 17.06.2011 tarih ve 29558 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.06.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet
başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) İdari şartnamenin 7.1.i. maddesinde, TS EN ISO 9001-2008 belgesinin ihaleye iş ortaklığı halinde teklif verilmesi halinde
her iki ortak tarafından da sunulmasına yönelik düzenleme yapıldığı, anılan belgenin kalite belgesi olarak değerlendirilmesi
gerektiği, dolayısıyla Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 3 üncü bendinde yer alan “İş
ortaklığında ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir” hükmüne göre işlem tesis
edilerek anılan belgenin her iki ortak tarafından sunulmasının zorunlu tutulmaması gerektiği,
2) İhale ilanı ile “idari şartname”nin istenilen teknik personel adedi ile ilgili düzenlemelerinin birbiri ile çelişkili olduğu,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
İhale konusu işe ait “idari şartname”nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı ikinci maddesinde; ihale konusu işin adı;
“Karayolları 14 Bölge Müdürlüğüne bağlı Bursa, Balıkesir, Çanakkale illerindeki Devlet ve İl yollarında Trafik güvenliği
için galvanizli çelikten 30 Adet yaya üst geçidi yapılması yapımı işi olarak belirtilmiş”, “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19
uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
Bununla birlikte, aynı şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci
maddesinde; “7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde
düzenlenen yeterlik belgeleri.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin
noter tasdikli imza beyannamesi
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı
düşündüğü işlerin listesi.
ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis
ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
i) Üretim yapıldığına dair Sanayi odasından alınan kapasite raporu, Sanayi sicil Müdürlüğünden alınan sanayi sicil belgesi
ve Çelik konstrüksiyon imalatı yapıldığına dair TS EN İSO 9001-2008 belgesinin teklif mektubu ekinde sunulması
zorunludur.
7.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (i) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı
sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki
belgeyi de sunmak zorundadır.” düzenlemelerine yer verildiği görülmektedir.
Anılan düzenlemelerden, ihaleye iş ortaklığı olarak teklif sunulması halinde “Üretim yapıldığına dair Sanayi Odasından
alınan kapasite raporu, Sanayi Sicil Müdürlüğünden alınan sanayi sicil belgesi ve çelik konstrüksiyon imalatı yapıldığına
dair TS EN ISO 9001-2008 belgelerinin” iş ortaklığının her bir ortağı tarafından sunulmasının zorunlu olduğu
anlaşılmaktadır.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İdari Şartname” başlıklı 15 inci maddesinde; “(1) İdare, uygulayacağı
ihale usulüne ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan tip “idari şartname”yi esas alarak “idari şartname”sini hazırlar.
Tip “idari şartname”de boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliğine göre 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.
(2) İdare, tip “idari şartname”lerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları,
4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek
“Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.” hükmü,
Aynı Yönetmeliğin “İstenecek belgeler” başlıklı 30 uncu maddesinde; “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik
yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre
belirlenir:
a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili
olduğunu gösteren belgeler ile iş deneyim belgesinin her ihalede istenilmesi zorunludur.
b) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ile anahtar teknik personele ilişkin belgeler, yaklaşık maliyeti eşik
değerin;
1 ) Onda birine kadar olan ihalelerde istenilemez,
2 ) Onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenilebilir,
3 ) Yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihaleler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet
edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde istenilmesi zorunludur.
c) Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi, yaklaşık maliyeti eşik değerin;
1 ) Yarısına kadar olan ihalelerde istenemez,
2 ) Yarısı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde istenilebilir.
…
e) Yukarıda sayılan belgeler dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik
değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte belirlenen
esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.” hükmü,
“Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi” başlıklı 42 nci maddesinde; “(1) Yeterlik kriteri olarak
Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi istendiği durumlarda bu belgelerin, Türk Akreditasyon
Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından
düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu
kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit
edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl
süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları
tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan
teyit alınması zorunlu değildir.
(2) Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesinin, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması
yeterlidir. Ancak, ihale ilk ilan veya davet tarihinden önce akreditasyonu geri çekilen belgelendirme kuruluşunun düzenlediği
kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin sunulması durumunda bu belgeler geçerli kabul
edilmez.
(3) İş ortaklığında, ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. Konsorsiyumda,
her bir kısım için istenen kalite ve standarda ilişkin belgeler dokümanda belirtilir. Bu durumda her bir ortağın kendi kısmı
için istenen belgeleri sunması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.
“Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin “İhaleye katılabilmek için gereken
belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5. alt maddesine ilişkin 13 No’lu dipnotta; “İdare; isteklilerin mesleki ve teknik
yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen; şekli ve içeriği ise Yapım
İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve belgelerden, ihalelerinin özelliklerine uygun olarak
isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyerek 7.5 maddesine yazacaktır.” açıklaması, 14
nolu dipnotta ise “(1) Kalite yönetim sistem belgesinin ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin istenildiği ihalelerde köşeli
ayraç içerisinde bulunan uygun ibareyi seçerek aşağıdaki metne yer verilecektir: “[kalite yönetim sistem belgesi/ çevre
yönetim sistem belgesi/kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi] Türk Akreditasyon Kurumu tarafından
akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer
alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu
belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin
geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu
tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği
duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar
için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin / belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması
yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.” açıklaması yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, Kalite Yönetim Sistem Belgesinin, yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ya da
üzerinde olan ihalelerde mesleki ve teknik yeterlik belgesi olarak istenebileceği, ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi
halinde tek bir ortak tarafından sunulmasının yeterli olacağı ve bu hususa ilişkin olarak da idarelerce “idari şartname”nin
7.5. inci maddesinde düzenleme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birinin üzerinde olan ihalede idarece Kalite Yönetim Sistem Belgesi
istenilebileceği ancak ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde her iki ortak tarafından da bu belgenin sunulmasını
zorunlu tutan düzenlemenin mevzuata aykırı ve ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.
Nitekim, 10.06.2011 tarihli ihale komisyon karar ve tutanaklarından, 08.06.2011 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 7 istekli
tarafından teklif verildiği bunlardan iş ortaklığı olarak teklif veren iki tanesinin ortaklardan bir tanesinin Kalite Yönetim
Sistem Belgesi sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir.
Dolayısıyla, ihale dokümanında Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ve Tip İdari Şartnamenin yukarıda yer
verilen hükümlerine aykırı düzenlemelere yer verildiği ve bu durumun da ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu
değerlendirildiğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin onuncu
fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar
itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez” hükmü,
İhalelere Yönelik Başvuru Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 12 inci maddesinin ikinci fıkrasının son
cümlesinde; “İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen
şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer
almaktadır.
Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda bu iddiaya yer verilmemiş olduğu tespit edildiğinden, anılan
Yönetmelik hükümleri uyarınca söz konusu iddia yönünden başvurunun reddedilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu
tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
isteklilere verilen özel poZlu iş kalemlerine ait analizlerin,içeriğinde imalat-maliyet bileşenlerinin
yer almaması



Yazdır
Geri
Anasayfa
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
: 2011/061
: 57
: 12.09.2011
: 2011/UY.II-3065
Şikayetçi:
KAP – TAN TERMAL DEVREMÜLK TURZ. İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. –
HÜRTAN İNŞAAT TUR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ., AKPINAR MAHALLESİ 850.CADDE
AYDIN APT. NoO12/2 DİKMEN ÇANKAYA/ANKARA
İhaleyi yapan idare:
REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Sağlık Mahallesi Adnan
Saygun Cad. NO:55 06430 Sıhhiye Çankay/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
26.08.2011 / 39579
Başvuruya konu ihale:
2011/105945 İhale Kayıt Numaralı “D Blok’un Projesine göre Onarımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
07.09.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.Y.[2897].(G029)./2011-59Esayılı Esas
İnceleme Raporunda;
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığıtarafından 21.07.2011tarihinde pazarlık usulüile yapılan “D Blok’un Projesine
Göre Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Kap – Tan Termal Devremülk Turz. İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. – Hürtan İnşaat Tur.
Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 19.08.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.08.2011 tarihli yazısı ile reddi
üzerine, başvuru sahibinin 26.08.2011tarih ve 39579sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.08.2011tarihli dilekçe ile itirazen
şikayet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu ve sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata
uygun olmadığı, iddiasına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37
nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı
düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı
avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu
değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri
reddedilir.
İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır.
Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı
teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü,
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 60 ıncı maddesinde; “İhale komisyonu
verilen tekliflerden teklif fiyatı, Kurum tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda
ortaya çıkan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre
içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlere ilişkin;
a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve
bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına
ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,
b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen
analiz formatına uygun analizleri,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen analizlerin girdi maliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri,
yazılı olarak ister.
(2) İhale komisyonu;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen işin özgünlüğü,
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları, isteklinin teklifinin hesaplanmasına dayanak teşkil eden
bütün bilgi ve belgeleri de dikkate almak suretiyle değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli
görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı
düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.
(3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti,
değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da
ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.” hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 45 inci maddesinde ise; “45.1. 4734 sayılı
Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer
tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri
reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili
ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif
sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında
belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme
sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı
düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı, Kurumun, aşırı
düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya
sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanunun aktarılan
hükümleri çerçevesinde, yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki
esaslara uyulması gerekmektedir:
…
45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;
a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği
“malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar,
zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş
grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat
yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile
miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit
edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata
uygun olması gerekmektedir.
İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının
yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi
analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır. …” açıklaması yer almaktadır.
Yapılan incelemede; ihale komisyonunca hesaplanan sınır değerin altında teklif veren iki isteklinin aşırı düşük teklif
sorgulamasına tabi tutulduğu, sorgulamaya tabi tutulan isteklilerden Emar İnş. Dek. Rest. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif
açıklaması yapmadığı, aşırı düşük teklif açıklaması yapan Hünkar Doğru firmasının açıklamasının uygun görülerek ihalenin
söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.
İhale üzerinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde ise; açıklama yazısında açıklama istenen
maliyet kalemlerine ilişkin olarak ihale dokümanı kapsamında her bir imalat kalemi için ayrı ayrı verilen analiz formatına
uygun analiz sunduğu, hesap cetveli ile analiz tutarlarının uyumlu olduğu, özel pozlu imalat kalemleri dışında kalan imalat
kalemlerine ilişkin olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca belirlenen birim fiyatlarının kullanıldığı, özel pozlu imalat
kalemleri için teklif edilen fiyatları tevsik edici belge olarak piyasada faaliyet gösteren firmalardan alınan tekliflerin
sunulduğu, söz konusu tekliflerin, ihale dokümanı kapsamında yer alan analize uygun olarak malzeme, işçilik vs. tüm
giderler dahil olarak alındığı, mevcut haliyle açıklamanın ihale dokümanına uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştır.
Ancak; idare tarafından ihale dokümanı kapsamında her bir iş kalemi için maliyet kalemleri ile miktarlarının belirtildiği
analiz formatının hazırlanarak isteklilere sunulduğu, özel pozlara ilişkin isteklilere sunulan analiz formatının, örneğin YFA01 Poz nolu “Titanyum ve bakır karışımlı çinko ile çatı kaplaması yapılması” iş kalemine ilişkin olarak; “
Poz No
Analizin Adı:
YFA-01
Titanyum ve bakır karışımlı çinko ile çatı kaplaması yapılması
Ölçü
Birimi
M2
Teknik tarifi;
Mevcut hazırlanmış ahşap yüzey üzerine, 0,70 mm kalınlığında DIN EN ISO 9001 sertifikalı Titanyum Çinko kaplama
malzemesi ile, hadve yükseklikleri en az 2,50 cm olan, 50 cm aks aralıklarında kenet levhalarını tespit etmeye yarayan sabit
ve genişlemeyi sağlayan hareketli bağlantı klipslerinin montajı, çatı uç kısımlarında 1 mm kalınlıkta galvenizli levhadan
gerekli bükümde Kılavuz profilleri oluşturularak üzerinde çinko damlalık ve saçak aksesuarlarının monte edilmesi, klipsler
üzerinde gerekli genişlik ve uzunlukta profil bükümü yapılmış 0.70 mm kalınlıkta titanyum ve bakır alaşımlı yüzeyi patinalı
levhaların montajı,
Paslanmaz özel klipsler ile (çekme mukavimi: 50 DaN) tespiti, ayrıca gerekli bütün aksesuar kaplamaları yine aynı
malzemeden kaplanarak tamamlanması için gerekli her türlü malzeme giderleri, malzemenin istif, yükleme, boşaltma, yataydüşey taşıma, araç ve gereçleri, her türlü işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahil fiyatıdır.
Tanım
İşin tamamı için götürü usulü fiyat
piyasa
alınmıştır. (işçilik dahil)
Ara Toplam
Müteahhit Karı ve Genel Giderler %
Bir M2 Fiyatı
Poz no:
Birim
Miktarı
M2
1,00
Birim fiyatı Tutarı
0,00
0,00
0,00
0,00
” şeklinde olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği (Ek-Y.2)’de ise olması gereken örnek analiz formatının ise;“
Analiz Format No:
…………………………….. iş kalemleri/iş grupları için
……………
Örnek Analiz Formatı
İş kalemi/İş grubu No:
Analizin Adı:
Ölçü Birimi:
……….
……………………..
……………..
Poz No:
Girdiler1 Ölçü Birimi
Malzeme
İşçilik
Makine
Diğerleri2
…………….
Kar ve Genel Giderler
Miktarı Birim Fiyatı
Tutarı
Toplam Tutar
1 İş kalemi/iş grubunun yapım şartlarına göre, girdi cinsleri idarece belirlenerek analiz formatına yazılacak, ancak girdi
cinsleri kapsamındaki girdiler ayrı ayrı belirtilmeyecektir..
2 İş kalemi/grubunun yapım şartlarına göre varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar,
zamlar vb.” şeklinde olduğu, idare tarafından hazırlanan analiz formatında imalat ve maliyet kalemlerinin belirtilmediği,
analiz istenmesinin amacının, teklif fiyatı ile idarenin belirlemiş olduğu yapım şartlarına ve teknik şartnameye uygun olarak
iş kaleminin yapılıp yapılamayacağının tespiti olduğu, herhangi bir imalat ve maliyet bileşeni olmaksızın söz konusu hususun
anlaşılmasının mümkün olmadığı, dolayısı ile idare tarafından hazırlanan analiz formatının analiz niteliğinde olmadığı, ihale
üzerinde bırakılan isteklinin de söz konusu iş kalemlerini herhangi bir imalat ve maliyet bileşeni belirtmeksizin analiz
sunarak açıkladığı, söz konusu açıklamanın dokümana uygun olmakla birlikte mevzuata uygun olmadığı, her ne kadar ihale
dokümanı kesinleşmiş ise de; söz konusu doküman ile ihale sürecinin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün
olmadığı anlaşılmıştır.
Tüm bu tespit ve değerlendirmelerden cihetle; ihale dokümanı kapsamında hazırlanarak isteklilere verilen özel poz nolu iş
kalemlerine ilişkin analizlerin, içeriğinde imalat ve maliyet bileşenlerinin yer almaması nedeniyle, mevzuata uygun olmadığı,
aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklinin ihale dokümanında yer alan analizleri kullanarak açıklamada bulunduğu,
dolayısıyla açıklamanın mevzuata uygun olmadığı ve başvuru sahibinin iddiası yerinde olmakla birlikte, bu durumun idarenin
hazırlamış olduğu analiz formatının mevzuata uygun olmamasından kaynaklandığı ve ihalenin sağlıklı bir şekilde
sonuçlandırılamayacağı anlaşıldığından ihalenin iptalinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
<span
>KAMU
İHALE
KURUL
U
KARARI
Toplantı No
:
2012/013
Gündem No
:
15
Karar Tarihi
:
20.02.2012
Karar No
:
2012/UH.II998
Şikayetçi:
Nadaş Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. – Ekinoks Müh. Müş. Turz. Tic. Ltd. Şti., KÜÇÜK
İHSANİYE MAHALELSİ MIZRAKLI SOKAK NO:36KONYA
İhaleyi yapan idare:
İller Bankası Anonim Şirketi Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ziraat Mahallesı 657.Sokak
No:14 06110ANKARA
Gündem Konusu:
2011/121815 İhale Kayıt Numaralı “Ereğli/Konya Sayısal Halihazır Harita İşi” İhalesi
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idarece kendilerine verilen puanın daha yüksek olması gerektiği, idari
şartnamede benzer iş tanımı dışındaki haritacılık faaliyetleri konusunda hiçbir iş tanımı olmadığı, bu gerekçe ile
puan kayıplarının olmasının yerinde olmadığı, son 15 yılda ihaleyi yapan idareye yapmış oldukları benzer iş
tanımına uygun işlerin ve teknik personelin çalıştığı iş sayısının ihale üzerinde bırakılan istekliden daha fazla
olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin şikâyet konusu ihale gerçekleşene kadar katıldığı ihalelerde aldığı teknik
puanların düşük olduğu, anılan isteklinin idari şartnamenin B.3.(a), B.3.(b), C.1 ve C.2.(a) maddelerini
sağlamadığı, idarece beyana dayalı ifadelerin belgelendirilmesi gerektiği, anılan isteklinin idari şartnamenin B.4
üncü maddesinde öngörülen personel sayısını kanıtlamadığı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İncelenen ihalenin, İller Bankası A.Ş. Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından, belli istekliler arasında
gerçekleştirilen “Ereğli/Konya Sayısal Halihazır Harita Üretimi” ihalesi olduğu anlaşılmıştır.
İdarece yapılan ön yeterlik değerlendirmesinin ardından, 9 istekliden teknik ve mali teklif alınmış, teknik ve mali
puanlama sonucu, en yüksek toplam puanı alan istekli Günka Harita Taah. Tic. Ltd. Şti. – Zeter Müh. Tic. Sağ.
Hizm. Eğ. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, başvuru sahibi olan Nadaş Müh.
Müş. Tic. Ltd. Şti. – Ekinoks Müh. Müş. Tur. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
teklif sahibi olarak belirlenmiştir.
İdari şartnamenin “Teknik değerlendirme kriterleri” başlıklı 31 inci maddesinde; “31.1. Teknik değerlendirmede
kullanılacak puanlar; İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen
yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki
nitelikleri esas alınarak tespit edilir.
Kriter
a) Benzer nitelik ve ölçekteki işlerde deneyimleri: 20
b) İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile Organizasyon Yapısının iş tanımına uygunluğu 50
Alt kriterler
1) İşin nasıl yapılacağı: 01
2) İş programı: 01
3) Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu: 23
4) Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri (İşin niteliğine göre idarelerce istenmeyebilir.): 03
5) Ekipman: 10
6) -: 12
c) Yönetici kadrosu ve teknik personel: 30
Alt kriterler
1) Genel nitelikler: 04
2) İş için uygunluk: 08
3) Yerel deneyim ve Türkçe’ye hakimiyet: 02
4) İstihdam durumu (kendi personeli/taahhüt): 16
Toplam puan : 100
Puanlama Kriterleri
A) Benzer Nitelik ve Ölçekteki İşlerde Deneyimeri [20] Puan
Adayın benzer iş deneyimi asgari şart olarak 1.102.500,00 TL ise [10 ] puan,
Teklif dosyalarında sunulan tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış 2.205.000,00 TL ve üzeri iş deneyimleri max.[20]
puan olarak değerlendirilir. Arada kalan iş bitirme bedelleri, asgari bedel ile bu bedel arasında doğrusal orantı
yapılır. İş ortaklıklarında pilot ortağın iş deneyimi dikkate alınır. Pilot ortağın sağlaması zorunlu olan %70’lik orana
göre bulunan en az ve en çok değerler esas alınarak doğrusal orantı yapılır.
B) İş İçin Önerdikleri Yöntem (Metedoloji) ve Çalışma Planı İle Organizasyon Yapısının İş Tanımına Uygunluğu
[50] puan
Alt Kriter Alt Puan
1) İşin nasıl yapılacağı [1] puan
2) İş programı [1] puan
3) a.)Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu Alt Puan [23]
Ön Yeterlik başvurusunda anahtar teknik personel olarak gösterilen şahıslar; teknik teklif aşamasında teknik
personel olarak (Proje Yöneticisi, Şantiye Mühendisi) gösterilmek zorundadır.
Bu puanlamada sadece adayların, ihale konusu danışmanlık hizmeti için önerdikleri teknik personel (Proje
Yöneticisi, Şantiye Mühendisi) değerlendirilir.
Toplam Tecrübe(yıl) puanlamasında, kamuda işe başlama veya HKMO ya kayıt tarihi esas alınacaktır.
Benzer Tecrübe(yıl) puanlamasında;
Özel sektördeki deneyimi için; meslek odası olanlarda, ilgili meslek odasına kayıtlı olarak çalıştığı süreler içindeki
ön yeterlilik şartnamesinin 8.3 Maddesindeki özel hükümler esas olmak üzere özgeçmiş formunda belirtilen benzer
işlerde proje yöneticisi , şantiye mühendisi veya işin yapıldığı dönemde şirketi temsil ve ilzama yetkili şirket
müdürü olduğunu belgelemek ve işlerin sözleşmesinde belirlenen görevlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında
geçen günlerin toplamı esas alınarak gün bazında enterpole yapılacaktır.
Kamudaki deneyimi için ; hizmet belgesi esas alınacaktır.
Benzer işlerin üretimini yapan, yaptıran ve onaylayan kurumlarda en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla tam puan
alır. (Çalıştığı kurumda benzer iş olarak tanımlanan işlerde kontrollük hizmeti yaptığını ve işin çalıştığı kurumca
onaylanmış olduğunu, İstekli firmada ise önyeterlik başvuru tarihinden geriye doğru kesintisiz olarak en az 30
günlük SGK’lı olduğunun belgelenmesi şarttır.)
Toplam tecrübe için 5-10 yıl arasındaki, özel sektördeki benzer tecrübe için 0-3(1095 gün) yıl arasındaki ara
değerler için doğrusal orantı yapılır. (Ön yeterlik tarihi esas alınarak, son 15 yıl içinde benzer iş tanımına uygun
olarak yapılan işler dikkate alınacaktır.)
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personelin tamamı bir bütün olarak
değerlendirilir.
Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisinin toplam tecrübesi, 5 yıl için [1] puan, 10 yıl ve daha fazlası için [3] puan
esas alınarak , benzer iş tecrübesi 3 yıl (1095 gün) ve daha fazlası için [7] puan esas alınarak 0 ile 7 puan
arasında enterpoleyle hesaplanır.
Ancak komisyon değerlendirme tarihi esas alınmak kaydı ile Önyeterlik veya Teknik teklif dosyalarında
gösterilmiş olan Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisinin, tekrar Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisi olarak
gösterilmesi durumunda ise;
a) Adayın, önyeterlik değerlendirmesi sonucunda kısa listede yer alması halinde söz konusu işin mali teklif
dosyalarının açıldığı tarihe kadar
b) İsteklinin, mali tekliflerin değerlendirmesi sonucu birinci alıcı konumunda olması halinde;
Proje yöneticisine, toplam tecrübe için [1 ] puan, benzer tecrübe için [1] puan olmak üzere toplam [2] puan
Şantiye Mühendisine, toplam tecrübe için [1 ] puan, benzer tecrübe için [1] puan olmak üzere toplam [2] puan
Verilir.
Proje Yöneticisinin iş programına göre, işin bankaya teslim tarihinden itibaren,(aynı yüklenici bünyesinde
çalışmaya devam ettiğini ve farklı bir firma bünyesinde de SGK ödemesi bulunmadığını belgeleyecektir.)ihalelerde
Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisi gösterilmesi halinde de;
Proje yöneticisine, toplam tecrübe için [1 ] puan, benzer tecrübe için [1] puan olmak üzere toplam [2]
puan
Şantiye Mühendisine, toplam tecrübe için [1 ] puan, benzer tecrübe için [1] puan olmak üzere toplam [2]
puan
verilir.
Ancak verilecek puan ön yeterlikte verilen puandan az olamaz.
b.)İstekli firmanın ön yeterlik başvuru tarihi itibari ile son 10 yıl içinde benzer iş tanımına uygun olarak yaptığı
işler, isteklinin bünyesinde çalışan toplam SGK’lı personel sayısı, bitirilen işlerde cezalı olarak bitirilen yada fesh
olan işler, cezalı iş var ise cezalı duruma düşme nedenleri, yükleniciden işçi alacağı kesilip kesilmediğinin ayrıntılı
olarak yazıldığı isteklinin özgeçmişi. (Beyan esas alınacak olup ihale komisyonunca gerek görüldüğü takdirde ilgili
belgeler istenilecektir.)
(Puanlama istekliler arasında kıyaslamayla yapılacaktır.) [3] puan
4) Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri [3] puan
İsteklinin bünyesinde SGK’lı çalışan Harita Mühendisi ve Harita Teknikeri sayısı ve çalışma süreleri
belirtilecektir.(Beyan esas alınacak olup ihale komisyonunca gerek görüldüğü takdirde ilgili belgeler istenilecektir.)
(Puanlama istekliler arasında kıyaslamayla yapılacaktır.)
5) Ekipman [10] Puan
a) asgari donanım;[4] Puan
Tanım Adet Puan
Standart sapması 10 cc veya daha hassas elektronik takeometre En az (1) adet [2]Puan
Kayıt üniteli dijital nivo En az (1) adet [2] Puan
b) ilave donanım ; [6] Puan
Çift frekanslı GPS En az (4) adet [2] Puan
RTK (4) adet [2] Puan
Standart sapması 10 cc veya daha hassas elektronik takeometre En az (1) adet [1] Puan
Kayıt üniteli dijital nivo En az (1) adet [1] Puan
RTK’da her bir alet için 0,5 puan verilir. Donanımda belirtilen alet sayısından fazlası değerlendirmeye alınmaz.
Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci
mali müşavir raporunda puanlamaya dahil ekipmanların seri numaralarının belirtilmesi ve söz konusu aletlerin
faturalarının ibrazı zorunludur.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait ekipmanın tamamı bir bütün olarak
değerlendirilir.
6) Adayın İdarede, 8.3 Maddesinde tanımlanan benzer işlerden sözleşmeye bağlı devam eden veya ihalesi devam
eden işlerden ihalenin üzerinde kaldığı ihale kararının ihale makamınca onaylanarak kesinleşmiş fakat henüz
sözleşmesi yapılmamış sayısal halihazır harita işleri adayın taahhüdündeki iş olarak değerlendirilir
Adayın belirtilen nitelikteki;
İşi yok ise [12] puan
1 iş ise [7] puan
2 iş ise [3] puan
3 veya daha fazla ise [1] puan
Bankamızca ihalesi yapılan işlerden işin bankaya teslim edilmesi halinde, söz konusu iş adayın devam eden işi
olarak değerlendirilmeyecektir.
Ortak girişimlerde, ortaklardan birinin devam eden işi olması halinde, tüm ortak girişimin işi olarak
değerlendirilecektir.
C) Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel; [30] Puan
Alt Kriter Alt Puan
1) Genel nitelikler, [4] puan
Teknik personel (Proje Yöneticisi, Şantiye Mühendisi) olarak gösterilen personelin ön yeterlik başvuru tarihi itibari
ile son 10 yıl içinde benzer iş tanımı dışındaki haritacılık faaliyetleri ayrıntılı olarak belirtilecektir.(Beyan esas
alınacak olup ihale komisyonunca gerek görüldüğü takdirde ilgili belgeler istenilecektir.)
(Puanlama istekliler arasında kıyaslamayla yapılacaktır.)
2) İş için uygunluk, [8] puan
a.) Teknik personel (Proje Yöneticisi, Şantiye Mühendisi) olarak gösterilen personelin ön yeterlik başvuru tarihi
itibari ile son 10 yıl içinde benzer iş tanımına uygun kaç işte teknik personel (Proje Yöneticisi, Şantiye Mühendisi)
olarak görev yaptığı, görevi süresince görevi bırakmak suretiyle personel değişikliği yapılıp yapılmadığı değişiklik
yapılmış ise gerekçeleri ayrıntılı olarak belirtilecektir. (Beyan esas alınacak olup ihale komisyonunca gerek
görüldüğü takdirde ilgili belgeler istenilecektir.)
(Puanlama istekliler arasında kıyaslamayla yapılacaktır.) [4] puan
b.) Şirket ortakları, önerilen Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisi dışında son iki yıl içersinde toplamda en az 365
gün Sigortalılık süresini sağlayan Harita Mühendisi veya Harita Teknikeri Sayısı(en fazla 4 kişi beyan edilecektir)
4 ve fazlası ise [4] puan
3 ise [3] puan
2 ise [2] puan
1 ise [1] puan
Yok ise [0] puan
3) Yerel deneyim ve Türkçeye hâkimiyet, [2] puan
4) İstihdam durumu (kendi personeli) [16] puan
Önerilen Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisinin ön yeterlik başvuru tarihi esas alınarak geriye doğru kesintisiz
SGK’lı (sosyal güvenlik kurumu) gösterildiği süre
Asgari 30 gün için 2*2 = 4 puan
730 gün ve fazlası için 8*2 = 16 puan
verilir. Ara değerler için doğrusal orantı yapılır.
Benzer işlerin üretimini yapan, yaptıran ve onaylayan kurumlarda en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla kurumda
geçen hizmet süresinin 10 yılı geçmesi durumunda tam puan, 5 ile 10 yıl arası hizmet puanı ise 4 ile 8 puan
arasında doğrusal orantıyla bulunacaktır. (Çalıştığı kurumda benzer iş olarak tanımlanan işlerde kontrollük hizmeti
yaptığını ve işin çalıştığı kurumca onaylanmış olduğunu, İstekli firmada ise en az 30gün kesintisiz SGK’lı olmasının
belgelenmesi şarttır.)
Toplam Puan [100]” düzenlemesi yer almaktadır.
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde; “(1) Danışmanlık hizmet alımı
ihalelerinde kullanılacak teknik değerlendirme kriterleri, Kanunun 10 uncu maddesine uygun olarak, benzer nitelik
ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu
ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.
(2) Teknik değerlendirmede, işin kapsamı, karmaşıklığı ve önem derecesi dikkate alınarak bu Yönetmeliğe ekli
Tablo 1’de verilen aralıklarda tam puanlar belirlenir. İdarelerce hangi kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan
verileceği ile puanlama yöntemi ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak açıklanır. Mali ve hukuki
danışmanlık hizmetlerinde teknik değerlendirme puanlama kriterleri işin özelliğine göre idarelerce somut ve
anlaşılabilir olarak belirlenir.” hükmü,
Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinde; “(1) Teknik puanlama aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) İsteklilerin teknik teklif belgeleri her üye tarafından tek tek incelenerek idari şartnamede belirtilen kriterlere
göre her istekliye ayrı ayrı puan verilir ve bu teknik puanlar Teknik Teklif Üye Değerlendirme Standart Formuna
yazılarak imzalanır. Üyelerin doldurduğu bu formlar biraraya getirilerek verilen puanlar Teknik Teklif Komisyon
Değerlendirme Standart Formuna geçirilir. Her istekli için komisyon üyelerinin verdiği puanlar toplanarak üye
sayısına bölünmek suretiyle isteklilerin ayrı ayrı teknik puanları bulunur. İdari şartnamede belirlenen asgari puanın
altında kalan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
b) Asgari puanı sağlayan isteklilerin puanları, en yüksek teknik puana sahip isteklinin puanına bölünüp 100’le
çarpılarak isteklilerin itibari teknik değerlendirme puanı bulunur. (PTİ=100 x PT/PTmax ).Bu formülde;
PTİ
= İtibari teknik puanı,
PT
= Komisyon tarafından istekliye verilmiş asgari puanın üzerindeki ham teknik puanı,
PTmax = Komisyon tarafından isteklilere verilen ham teknik puanların en yükseğini,
ifade eder.” hükmü,
Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinde ise; “Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen
ya da asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali
tekliflerinin açılmaksızın, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği
Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form kullanılarak bildirilir. Bu
formun ekinde Teknik Teklif Üye Değerlendirme ve Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formlarına da yer
verilir. Aynı tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat
yazılı olarak bildirilir.
(2) İhale komisyonunca isteklilere bildirilen tarih ve saatte teknik değerlendirme sonuçları ve teknik puanlar hazır
bulunanlar önünde açıklanır. Teknik puanların açıklanmasından sonra toplu halde muhafaza altına alınmış olan
mali teklif paketleri açılır. Komisyon tarafından, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları
açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu kişiler ihale salonundan çıkarılır. İade edilemeyen
mali tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir.
(3)(Değişik:16/07/2011-27996 R.G./12 md.) Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif
zarfları açılmadan önce işin yaklaşık maliyeti açıklanır. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali
teklif zarfları açılarak istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurulur. Mali teklif zarfındaki belgelerin uygunluğu
incelenir ve inceleme sonucu mali teklif açma ve belge kontrol tutanağına kaydedilir. Bu tutanağın komisyon
başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz. Mali teklifi içerisinde
teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı
bırakılır.
(4) Sonraki aşamada isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim
fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
(5) En son aşamada belgeleri uygun bulunan isteklilerin teklif ettikleri tutarlar, ihale komisyonu tarafından (Mali
Teklif Komisyon Değerlendirme Standart Formuna) kaydedilir.
(6) İstekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı (Mmin) isteklilerin mali teklif fiyatına bölünüp yüzle (100)
çarpılması sonucu her isteklinin mali teklif puanı (PM) bulunur.(PM= 100 x Mmin/M ). Bu formülde;
PM
= Mali teklif puanını,
Mmin
= İstekliler arasında teklif edilen en düşük fiyatı,
M
= İsteklinin teklif ettiği fiyatı,
ifade eder.
(7) Yapılan teknik ve/veya mali değerlendirme sonucunda üçten az isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz.
(8) Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, % 15 oranına kadar idari şartnamede
belirtilen fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle mali teklif puanları hesaplanır.
(9) Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller
üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle
hesaplanır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından
yararlanamaz.
(10) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; mali tekliflerin puanlanması,
teklif fiyatının, ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru
veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.” hükmü bulunmaktadır.
İstekliler tarafından sunulan tekliflerle ilgili olarak tekliflerin teknik değerlendirmesi sonucunda 5 üyeden oluşan
komisyon üyelerinin her biri tarafından 6 istekliye ayrı ayrı puan verildiği ve bu teknik puanlar için 05.12.2011
tarihli “Teknik Yetenek Değerlendirme Üye Formu”nun düzenlendiği ve muhasebe ve mali işlerden sorumlu üye
dışında imzalandığı görülmüştür. Anılan formda her bir istekli için;
1.
Benzer nitelikli işlerde deneyim (Öngörülen en yüksek tam puan 20)
2) İş İçin önerilen yöntem ve çalışma planı ile iş için taahhüt edilen organizasyon yapısı (Öngörülen en yüksek tam
puan 50)
3) İş için taahhüt edilen yönetici kadrosu ve teknik personel (Öngörülen en yüksek tam puan 30) üst kriterleri
karşılığı verilen toplam puanlar ve bu puanların toplanması sonucu oluşturulan toplam puan bilgisinin yer aldığı
anlaşılmıştır.
Aynı tarihli teknik teklif komisyon değerlendirme formuna, komisyon üyelerinin, her bir istekli için doldurduğu
teknik teklif üye değerlendirme formlarında belirtilen puanlar aktarılıp, istekli bazında her bir komisyon üyesinin
verdiği puanlar toplanarak üye sayısına bölünmek suretiyle isteklilerin teknik puanları bulunmuş ve her bir
isteklinin puanı, en yüksek teknik puana sahip isteklinin puanına bölünüp 100 ile çarpılarak isteklilere ait itibari
teknik değerlendirme puanları hesaplanarak aktarılmış, 6 isteklinin de asgari 70 puanın üzerinde kaldığı görülmüş,
formun muhasebe ve mali işlerden sorumlu üye dışında diğer üyeler tarafından imzalandığı görülmüştür.
15.12.2011 tarihinde ise teknik değerlendirme sonucu oluşan teknik puanlar isteklilere açıklanmış ve isteklilerin
mali teklif zarfları açılmıştır. Aynı tarihli mali teklif komisyon değerlendirme formunda isteklilerin mali teklif
puanlarının hesaplandığı, daha önce hesaplanan itibari teknik puanlar ile mali puanların idari şartnamede belirtilen
ağırlık oranları ile çarpılmak suretiyle isteklilerin nihai mali değerlendirme puanı ve sonucunda nihai teklif puanının
hesaplandığı görülmüştür. Söz konusu iki formun da muhasebe ve mali işlerden sorumlu üye dışında diğer üyeler
tarafından imzalandığı görülmüştür.
Yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde kullanılacak teknik
değerlendirme kriterlerinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine uygun olarak benzer nitelik ve ölçekteki
sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi
yönetecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edileceği hükme bağlanmıştır.
İdarelerce, teknik puanlama, istekliler tarafından sunulacak belgeler üzerinden, eşit muamele ilkesi gözetilerek,
objektif, gerekçeli ve kanıtlanabilir nitelikte yapılmak zorundadır.
İdari şartnamenin yukarıda yer verilen “Teknik değerlendirme kriterleri” nin düzenlendiği 31 inci maddesi
incelendiğinde; düzenlemenin B.3.b, B.4, C.1 ve C.2 nci maddelerine göre yapılacak puanlamada, puanlamanın
istekliler arasında kıyaslama ile yapılacağı anlaşılmaktadır.
İdarece başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna verilen cevapta, isteklinin puan düşüklüğü gerekçesi olarak, idari
şartnamenin B.4, B.3.a ve C1 inci maddelerinin gösterildiği anlaşılmıştır. Ancak idarece gönderilen ihale işlem
dosyasında, ihale komisyon üyelerince söz konusu maddeler için kaçar puan verildiğine ilişkin bir bilgiye
rastlanılmamıştır. Bunun üzerine idareye yazılan 01.02.2012 tarih ve 418 sayılı yazımız ile idarece yapılan teknik
puanlama sonucunda her bir istekli bakımından ayrı ayrı belirtilmek suretiyle puan kaybına neden olan
gerekçelerin bildirilmesi istenilmiş, idareden gelen 03.02.2012 tarih ve 3528 sayılı cevap yazısında “….Her
komisyon üyesince teknik teklif değerlendirmesi yapılırken idari şartnamede belirtilen hususlara riayet edilerek
puanlama işlemi yapılmaktadır. Ancak “standart form KİK017.3/D-Teknik Teklif Üye Değerlendirme Formu”nda “b”
ve “c” maddeleri için ayrı sütunlar bulunmaması nedeni ile verilen puanlar toplanarak ilgili sütunlarına yazılmakta
ve puanlama kriterlerine ait ayrıntılı kayıt tutulmamaktadır. Bu sebeple puan kayıpları ile ilgili idaremizde herhangi
bir belge bulunmamaktadır.” denilmiş, bu kez idareye yazılan 07.02.2012 tarih ve 460 sayılı yazımızda başvuru
sahibi olan istekliye puan kayıplarına ilişkin gerekçelerin bildirildiği, diğer istekliler bakımından da puan kaybı
gerekçeleri ile kaçar puan kaybı olduğuna dair gerekçelere ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir.
İdareden gelen 10.02.2012 tarih ve 4295 sayılı cevabi yazıda puan kayıpları ile ilgili ayrıntılı kayıt tutulmadığı, bu
nedenle herhangi bir bilgi bulunmadığı tekrarlanmış, ancak ihale işlem dosyasında yapmış oldukları inceleme
sonucunda isteklilerin almış olduğu puanların idari şartnamenin hangi maddesinden kaynaklandığına dair bilgilere
yer verilmiştir. Söz konusu bilgiler incelendiğinde, örneğin isteklilerin tümünün C.1 ve C.2 nci maddelerden puan
kaybının bulunduğu, birçoğunun bu maddelere ek olarak B.3.b maddesinden, ikisinin –yine bu maddelere ek
olarak- B.4 üncü maddesinden puan kaybı olduğu belirtilmiş, puan kaybı olarak ise ihale işlem dosyasında yer alan
“Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formu”nda yer alan puanlar belirtilmiştir.
İhale dokümanı uyarınca, puanlamanın 50 puanlık kısmını oluşturan ve aynı zamanda şikâyete konu edilen B
Bölümünün 6 puanlık kısmının; puanlamanın 30 puanlık kısmını oluşturan ve aynı zamanda şikâyete konu edilen C
Bölümünün 8 puanlık kısmının istekliler arasında yapılacak kıyaslama ile puanlanacağı anlaşılmaktadır. Bu
durumda, ihale komisyon üyelerince kıyasen yapılacak puanlamada, her bir üyenin aynı istekliye aynı puanı
vermesi gerekmektedir. Zira söz konusu kriterlerin puanlanmasında üyelerin takdir yetkisi bulunmamaktadır.
İdarece her ne kadar ayrıntılı kayıt tutulmamasına dayanak olarak Standart form “KİK017.3/D-Teknik Teklif Üye
Değerlendirme Formu”nda “B” ve “C” maddeleri için ayrı sütunlar bulunmayışı gösterilmiş olsa da üyelerce verilen
puanların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin varlığının zorunlu olduğu sonucuna varılmıştır. İdarece kıyasen
yapılan puan değerlendirmesinin doğru yapılıp yapılmadığının, ancak her bir üyenin verdiği puanı inceleyerek
anlamak mümkündür. Ancak idarece bu konuya ilişkin bilgi gönderilmediği için bir değerlendirme
yapılamamaktadır. İdarelerce ihale süreci içinde tesis edilen işlemlerin idari denetimi ortadan kaldıracak biçimde
tesis edilemeyeceğinde tereddüt bulunmamakta olup, idarece yapılan teknik puanlamanın ayrıntılı bir şekilde
yeniden yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Durum böyle olmakla birlikte, incelenen ihalede, idari
şartnamenin B.3.b, B.4. ve C.2.a maddelerine göre kıyasen yapılacak puanlama için birden fazla parametre
öngörülmesine rağmen bu parametrelerin kıyasen nasıl puanlanacağına ilişkin düzenleme yapılmadığı (örneğin
idari şartnamenin B.4 üncü maddesine göre isteklinin bünyesinde diğer istekliden çok sayıda teknik personel
çalışıyor olup, çalışma süresi bu istekliden azsa puanlamanın nasıl yapılacağının somut bir biçimde ortaya
konulmadığı) görüldüğünden, isteklilerin teknik puanlarının objektif ve sağlıklı belirlenemeyeceği sonucuna
varılmış, bu nedenle ihalenin iptal edilmesinin yerinde olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca yukarıda bahsi geçen ihale komisyon üyelerince doldurulması gereken teknik yeterliğin değerlendirilmesine
esas tutanakların, muhasebe ve mali işlerden sorumlu üye tarafından imzalanmadığı göz önüne alındığında, anılan
kişinin ihale konusu işin puanlamasını yapıp yapmadığı konusunda tereddüt yarattığı, bu durumun 4734 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinde yer alan güvenirlik ilkesini zedelediği anlaşılmıştır.
Öte yandan idari şartnamenin yukarıda yer verilen B.4 üncü maddesi düzenlemesine göre yapılacak puanlamada,
beyanın esas alındığı anlaşılmaktadır.
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “Anahtar
teknik personelde aranacak toplam mesleki deneyim süresi en fazla 10 yıl, benzer deneyim ise en fazla 5 yıl olarak
öngörülebilir. Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili
meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası
üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş
formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu
ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile
tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik
personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam
deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir .” hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliğinin 86.7 nci maddesinde; “Anahtar teknik ve teknik personele ilişkin
değerlendirmede özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda
geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri
ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla değerlendirilecektir. İdarelerce
özgeçmiş formunda yer alan bilgilerin tevsiki için adaylardan başvurularının ekinde herhangi bir belge sunulması
istenilmeyecektir. Özgeçmiş formunda yer alan bilgiler de herhangi bir tereddüt oluşması durumunda, idareler ve
ihale komisyonlarınca tereddütlerin giderilmesi için gerekli bilgi ve belgeler aday ve isteklilerden istenebilecektir.”
açıklaması bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri uyarınca teknik personelin çalışma süresinin özel sektörde geçen
toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet
çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edileceği anlaşılmaktadır. Oysa idari şartnamenin B.4
üncü maddesinde, isteklinin bünyesinde SGK’lı çalışan harita mühendisi ve harita teknikeri sayısının ve çalışma
süresinin beyan esasına göre puanlanacağı belirtilmiştir. Bu itibarla idarece isteklilerin beyanına dayalı bu bilgiyi
tevsik etmeleri istenilerek yeniden puanlama yapılması mümkün olmakla birlikte yukarıda ihalenin iptal edilmesi
gerektiği belirtildiğinden, söz konusu aykırılığın esasa etkili olmadığı ancak idarece gerçekleştirilecek yeni
ihalelerde bu hususun göz önüne alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler
olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş
sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Kazım ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Bahattin IŞIK
Hakan GÜNAL
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Adem KAMALI
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2011/068 Gündem No : 17 Karar Tarihi : 17.10.2011 Karar No : 2011/UY.I-3430
KOÇKAYA TEL. HİZ. LTD. ŞTİ., F. ÇAKMAK MAH. KEYKUBAT SAN.
BİRCANLAR SOK. 3 KONYA İhaleyi
yapan idare: Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, – Yenisehir
MahallesiVatan Caddesi2 42060KONYA Gündem Konusu: 2011/114224 İhale Kayıt
Numaralı “Şehir Yollarının Tanzimi” İhalesi Karar:
Şikayetçi:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek olmasına karşın
idare tarafından ihale dokümanı kapsamında oluşturulan bir ön, kesin veya uygulama projesinin bulunmadığı, bu
durumun sağlıklı bir teklif bedeli oluşturulabilmesini engellediği gibi kamu ihale mevzuatına da aykırılık teşkil ettiği
iddia edilmektedir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İnceleme konusu ihalenin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 26.08.2011 tarihinde açık ihale usulü
ile yapılan, “Konya Şehiriçi Yollarının Tanzimi” işi olduğu,
Birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca yapılan
değerlendirme sonucunda, herhangi bir isteklinin teklifinin yeterlik kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle
değerlendirme dışı bırakılmadığı,
Ayrıca, idarece tespit edilen aşırı düşük teklif sınır değerin altında herhangi bir isteklinin teklif vermediği,
İhalenin de doğrudan geçerli en düşük teklifi sunmuş olan Selfa Yap. İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. &
Öztaşoğlu Haf. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı,
Anlaşılmaktadır.
Kamu İhale Kanununun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62 nci maddesinin (c) bendinde;
“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan
ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması
nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje
üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak
suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre
bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli
aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel
olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje
üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel,
uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.
Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale
hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı,
demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Benzer nitelikteki düzenleme ve açıklamalara Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 (c)
maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 46 ncı maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu mevzuat
düzenlemelerinde, yapım işlerinde ihaleye çıkılabilmesi için bir proje (ön-kesin-uygulama) varlığının temel
gereksininim ve zorunluluk olduğu öngörülmüştür.
Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde, öngörülen proje çeşitlerine yönelik tanımlamalara yer
verilmiş olup buna göre;
Ön Proje: “Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan,
bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere
dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi”,
Kesin Proje: “Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış
olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği
projeyi”,
Uygulama Projesi: “Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği
projeyi” ifade etmektedir.
Şikayete konu ihaleye ilişkin idarece hazırlanan ihale dokümanı kapsamı incelendiğinde; sözleşme tasarısı,
idari şartname ve her bir iş kalemine yönelik düzenlenmiş analiz formatlarına ek olarak özel teknik şartnameye yer
verildiği, bu şartnamede, ihale konusu işin gerçekleştirilmesi safhasında göz önünde bulundurulması gereken
hususların neler olduğu ve ihale konusu iş kapsamında öngörülen her bir iş kalemine yönelik tariflere (birim fiyata
dahil olan/olmayan masraflar…) yer verildiği görülmektedir. Ayrıca, şartname ekinde, ihale konusu iş kapsamında
kullanılacak/yapılacak bordür, parke, güvenlik taşı, rampa gibi malzeme/imalatlara ilişkin teknik resim/detaylar ile
tanzimi istenilen yollara yönelik enkesit örneklerin yer aldığı anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede, ihale dokümanı kapsamında ihale konusu işe yönelik hazırlanmış bir projenin bulunmadığı
açık olmakla birlikte idare tarafından şikayete cevap yazısında bu şekilde bir uygulamaya gerekçe olarak; idari
şartnamenin 2.1.(ç) maddesinde işin yapılacağı yerin Konya Şehiriçi Yolları şeklinde ifade edildiği, idari şartname
ve birim fiyat teklif cetvelinde tüm iş kalemlerinin miktarlarının tespit edildiği ve birim fiyat tarif ve
tanımlamalarının herhangi bir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde teknik şartnamesinde ayrıntılı olarak
belirtildiği ifade edilmiş buna ek olarak ihalenin birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilme gerekçeleri aynen
tekrarlandıktan sonra bununla hem kendilerinin hem de isteklilerin haklarının korunmasının amaçlandığı ve nihai
olarak bu şekilde “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması”
ilkelerine uyulduğu belirtilmiştir.
Her ne kadar istekli olabileceklere bu yönde bir doküman verilmemiş olsa da halihazırda hazırlanmış bir
proje veya benzeri bir belgenin idarede mevcut olup olmadığı meselesine ilişkin 26.09.2011 tarih ve 2219 sayılı
yazımız ile, yaklaşık maliyet hesabında ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek imalatların yapılacağı yerleri
ve bu yerlerdeki imalat miktarlarını gösteren proje/çizelge veya benzer bir belgenin yaklaşık maliyet hesabı
aşamasında tanzim edilip edilmediği hususunda idareden bilgi talep edilmiştir.
İdarenin 29.09.2011 tarih ve 43433 sayı ile Kurum kayıtlarına alınana cevabi yazısında, yaklaşık maliyet
cetveline esas belgelerin ilgili birimlerinden temin edildiği ifade edilmiş ve ekinde, ihale konusu iş kapsamında
gerçekleştirilecek her bir iş kalemi metrajının cadde/bulvar/yol bazında dağılımını gösteren, “Yaklaşık Maliyet
Cetveli Metraj Bilgileri” başlığı altında düzenlenen belge ile işin yapılacağı yerlere ilişkin haritalar tarafımıza
gönderilmiştir.
Metrajların yer bazında dağılımını gösteren söz konusu belge incelendiğinde, iş kalemi için belirlenen
toplam metrajın, birim (yol/cadde/bulvar) bazda eşit bir şekilde dağılımının söz konusu olmadığı gibi imalatların
büyük bir çoğunluğunun işin tamamında değil sadece belirli cadde/yol/bulvarlarda gerçekleştirilmesinin istenildiği
görülmektedir.
Bu şekilde, yapım işinin gerçekleştirileceği yerlerin ayrıntısı ve her bir yer bazındaki miktarlar noktasındaki
bir bilgi/belge eksikliğinin ise özellikle nakliye girdisi içeren birçok iş kaleminin (her cins ve klastaki zeminde kazı
yapılması, parke taşı nakli ve döşenmesi gibi) birim fiyat hesaplarının, kesin veriler yerine her bir isteklinin
öngörüsüne/tahminine dayalı olarak yapılmasına sebebiyet vereceği açıktır.
Ayrıca, bazı iş kalemlerine yönelik olarak (Tanım 1, 15, 16, 17, 18 poz nolu iş kalemleri gibi) gerek
yaklaşık maliyet hesabında idarece belirlenen birim fiyatlar ile ihalede isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar
arasında, gerekse de isteklilerce öngörülen birim fiyatların birbiri arasında makul olmayan bir düzeyde (birim)
farkların bulunması, birim fiyat hesaplarının tespiti aşamasında istekliler açısından uygulamada belirsizliğe ve
tereddüte yol açacağı ifade edilen bu durumu kanıtlar niteliktedir.
Şu halde, şikayete konu ihalenin birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirildiği ve bu anlamda iş
kalemleri bazında toplam metrajların isteklilerce zaten bilindiği, ancak bu noktadaki temel sorunu birim fiyatların
tespiti hususunun oluşturduğu görülmektedir. Nitekim, mevcut durumda, tanzimi gerçekleştirilecek
yol/cadde/bulvar ile her bir yol/cadde/bulvar bazında ne kadarlık imalatın gerçekleştirileceği noktasındaki
belirsizliğin, nakliye giderlerinin tespitini imkansızlaştırdığı ve nihayetinde maliyet bileşenleri arasında nakliye
girdisi de olan iş kalemlerinin birim fiyatlarının tespitlerinin sağlıklı bir temele dayanmamasına yol açacağı
anlaşılmaktadır. Bu eksikliğin giderilebilmesinin yolu da ihaleye ilişkin bir ön veya kesin projenin hazırlanmasından
yahut idare tarafından yaklaşık maliyetin belirlenmesi aşamasında düzenlenen ve iş kalemi metrajlarının
yol/cadde/bulvar bazında ayrıntısını ortaya koyan belge ile işin yapılacağı yerleri gösteren haritanın ihale dokümanı
kapsamında verilmesinden geçmektedir.
Netice itibariyle, isteklilerin teklif bedellerini oluşturmalarında belirsizliğe/tereddüte yol açacak bu
doküman eksikliği sebebiyle şikayete konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş
sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Kazım ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Ali KAYA
Bahattin IŞIK
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Hakan GÜNAL
Abdullah DÜNDAR
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Karşı Oy:
KARŞI OY
Kamu İhale Kanununun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62 nci maddesinin (c) bendinde;
“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan
ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması
nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje
üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak
suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre
bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli
aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel
olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje
üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel,
uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.
Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale
hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı,
demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü yer almaktadır.
Şikayete konu ihaleye ilişkin idarece hazırlanan ihale dokümanında; sözleşme tasarısı, idari şartname ve
her bir iş kalemine yönelik düzenlenmiş analiz formatlarına, özel teknik şartnameye yer verildiği, bu şartnamede,
ihale konusu işin gerçekleştirilmesi safhasında göz önünde bulundurulması gereken hususların neler olduğu ve
ihale konusu iş kapsamında öngörülen her bir iş kalemine yönelik tariflere (birim fiyata dahil olan/olmayan
masraflar…) yer verilmiş olup, şartname ekinde, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak/yapılacak bordür, parke,
güvenlik taşı, rampa gibi malzeme/imalatlara ilişkin teknik resim/detaylar ile tanzimi istenilen yollara yönelik en
kesit örneklerin yer aldığı da görülmektedir.
İdari şartnamenin 2.1.ç maddesinde işin yapılacağı yerin “Konya Şehir İçi Yolları” şeklinde ifade edildiği,
idari şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde tüm iş kalemlerinin miktarlarının tespit edildiği ve birim fiyat tarif ve
tanımlamalarının herhangi bir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde teknik şartnamesinde ayrıntılı olarak
belirtildiği görülmekte olup, işin özelliği nedeniyle güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması veihale konusu iş
kapsamında gerçekleştirilecek imalatların yapılacağı cadde/yol/bulvarların tümünün kesin olarak belirlenememesi,
imalatların yapımı sırasında problem çıkarabilecek altyapı tesisleri ile (elektrik hattı, doğalgaz hattı vb. altyapı
imalatları) karşılaşabileceği hususları göz önüne alındığında, idarece ihale dokümanına ilişkin tesis edilen işlemin
yerinde olduğu kanaatindeyim.
Başvuru konusu, ihalenin birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirildiği ve iş kalemleri bazında
toplam metrajların isteklilere verildiği, isteklilerin tekliflerini, çok ayrıntılı verilen imalat tariflerine ve detay
resimlerine göre birim maliyet fiyatı olarak oluşturdukları, teklif birim fiyat ihalenin özelliği nedeniyle, hakedişlerini
iş kalemi bazında “yapılan iş miktarı x o iş kalemi için teklif edilen birim fiyat” olarak alacakları dikkate alındığında,
yol/cadde/bulvar bazında ne kadarlık imalatın gerçekleştirileceği hususunun esasa etkili olmadığı, bu konunun iptal
gerekçesi olarak belirtilmesinin teklif birim fiyat usulü ihalenin mantığına aykırı olduğu düşüncesindeyim.
Sonuç olarak, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen sözleşme tasarısı, idari şartname ve her bir
iş kalemine yönelik düzenlenmiş analiz formatları ve ihale konusu işin gerçekleştirilmesi safhasında göz önünde
bulundurulması gereken hususların neler olduğunu belirten ve ihale konusu iş kapsamında öngörülen her bir iş
kalemine yönelik tarifleri içeren (birim fiyata dahil olan/olmayan masraflar…) özel teknik şartname ile ekinde yer
alan ihale konusu iş kapsamında kullanılacak/yapılacak bordür, parke, güvenlik taşı, rampa gibi
malzeme/imalatlara ilişkin teknik resim/detaylar ile tanzimi istenilen yollara yönelik en kesit örneklerinin, işin
konusu ve özelliği itibarıyla teklif bedellerinin sağlıklı oluşturması için yeterli olduğu açıktır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendine göre
“itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki görüşüm ile Kurul
Çoğunluğunun “ihalenin iptaline” yönündeki kararına katılmıyorum.
Ali KAYA
Kurul Üyesi
ihalenin bir yapım işi ihalesi olduğu ve anahtar teslimi götürü bedel usulü ile ihaleye çıkıldığı göz
önünde bulundurulduğunda, uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkmak mümkün olmayacaktır



Yazdır
Geri
Anasayfa
<span
>KAMU
İHALE
KURUL
U
KARARI
Toplantı No
:
2012/008
Gündem No
:
24
Karar Tarihi
:
26.01.2012
Karar No
:
2012/UY.I584
Şikayetçi:
Tuncay Tok, Rüzgarlı Şehit Yaşar Akansel Sok. No : 3/301 ulusANKARA
İhaleyi yapan idare:
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Sekerevlerı Mahallesı
Yunus Emre Caddesı 2 15220BURDUR
Gündem Konusu:
2011/176908 İhale Kayıt Numaralı “Bir Adet 100 T/H Ve Bir Adet 20-25 T/H Buhar
Kazanlarının Fuel-Oil Ve Doğalgaz KullanılabilirHale Getirilmesi Yapım İşi” İhalesi
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1 ) Sözleşme aşamasında verilmesi istenen EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikasının istenemeyeceği, Kamu İhale Kanununda
istenebilecek belgelerin sayıldığı, Kanunda yer verilen istenebilecek belgeler arasında yer almayan, ihale kapsamındaki
işlerin yapılması için gerekli olmayan “EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikası”nın istenmesinin ihaleye katılımı sınırladığı,
rekabeti ve kamu yararını engellediği, söz konusu sertifikanın istenmesinin Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine
aykırılık teşkil ettiği,
2 ) İhale dosyasında elektrik işleri, havalandırma kanalı işleri ve otomasyon işleri ile ilgili uygulama projesi, ön proje, kesin
proje, keşif ve metraj olmadığı, dosyada verilen projelerin, mevcut kazanların projeleri, doğalgaz iç tesisat borusunun duvar
geçiş detayı, fuel oil hattı akış şeması, fabrika içerisindeki makinelerin (kül pompası, curuf teknesi, elektrofiltre,..vs) yerleşim
planı, Torosgaz ve Palme firmalarınca imzalı zaten yapılmış olan RMS-B istasyonu ve yer altı doğalgaz hattını gösteren
vaziyet planı olduğu, ihale kapsamında yapılacak işlerin çok büyük kısmını teşkil eden elektrik tesisatı, hava kanalları,
otomasyon işleri ve bacanın uygulama projeleri olmadığından metraj çalışması yapamadıkları, metraj çıkartacak proje
olmadığı ve metrajlarda olmadığı için işin fiyatlandırmasının mümkün olmadığı, uygulama projesi olmamasından
kaynaklanan belirsizliklerin asgari ölçüler, kalınlıklar, uzunluklar, teknik özellikler, adetler esas alınarak tahmini olarak fiyat
çıkarılması durumunda teklif fiyatlarının aşırı düşük kalabileceği, bu taktirde aşırı düşük fiyat sorgulamasının hangi kriterlere
göre yapılacağının belli olmayacağı, her isteklinin kablo kalınlığını, hava kanalı sac cinsini, sac kalınlığını, vantilatör gücünü,
panosunu kendisi belirlemesi durumunda rekabet sağlanmasının mümkün olmadığı,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
İhale ilanının “Diğer hususlar” başlıklı 13 üncü maddesinde ve idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 46 ncı
maddesinde; “…46.2.İstekliler, EPDK Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğine uygun olarak Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu?ndan 12/05/2005 tarihinden sonra aldıkları veya 12/05/2005 tarihli ve 25813 sayılı Resmi Gazeteye göre tadil
ettirdikleri, Proje faaliyet konusunda İnşaat, Mekanik, Elektrik/Elektronik kategorilerini; Yapım faaliyet konusunda İnşaat,
Mekanik, Elektrik/Elektronik kategorilerini; Bakım ve Onarım faaliyet konusunda İnşaat, Mekanik, Elektrik/Elektronik
kategorilerini, Servis faaliyet konusunda; Mekanik ,Elektrik/Elektronik kategorilerini kapsayan EPDK Yapım ve Hizmet
Sertifika asıllarını veya noter onaylı suretlerini sözleşme imzalanması esnasında İdareye teslim edeceklerdir…”
düzenlemesine yer verilmiştir.
Burdur Şeker Fabrikası Buhar Kazanlarının Doğalgaz ve Fuel-Oil Kullanabilir Hale Getirilmesi Yapım İşi Teknik
Şartnamesinin “Kullanım Yeri ve Amacı” başlıklı 1 inci maddesinde; “Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Burdur Şeker
Fabrikasında mevcut durumda kömür ve fuel-oil yakılan 100 t/h kapasiteli 1 Adet VKW kazanı, kömür yakılan 20-25 t/h
kapasiteli 3 Adet Oschatz kazanı, fuel-oil yakılan 10 t/h kapasiteli 1 Adet Selnikel Kazanı bulunmaktadır. 1 Adet 100 t/h ve 1
Adet 20-25 t/h kazanın, doğal gazı ve fuel-oil’i yakabilecek yakıt yakma teknolojilerine sahip duruma getirilmesi, verim
değerlerini sağlayabilecek şekilde sorunsuz devreye alınması ve işletilebilmesi için Müşavir Firma tarafından çizilen ve
Doğal Gaz Dağıtım Firması tarafından onaylanan projeye göre iç tesisat yapım işini gerçekleştirmektir.” düzenlemesine,
Aynı şartnamenin “İşin Kapsamı” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Buhar kazanlarının doğal gaz ve fuel-oil kullanabilir
hale getirilmesi işi aşağıda belirtilenleri içeren anahtar teslimi iç tesisat işini kapsar:
3.1. 15.000 Sm3/h sayaç kapasiteli ve 2-4 bar basınç çıkışlı RMS-B istasyonundan doğal gazın alınarak 100 t/h ve 2025 t/h buhar kazanlarına monte edilecek yeni brülörlere (yakıcılarına) kadar uygun basınçta getirilmesini,
3.2. 100 t/h ve 20-25 t/h buhar kazanları için doğal gaz boru hattının ve doğal gaz kontrol hattı ekipmanlarının
(deprem vanası, küresel vana, kompansatör, test nipeli, gaz basınç regülatörü, minimum presostat, maksimum presostat,
işletme selenoid vana, vb.) yapılmasını,
3.3. Kazanlarda Yüklenicinin kendi brülörlerine uygun olarak temin edeceği yeni hava vantilatörleri, hava kanalları
ve ilgili hava ekipmanlarından, hem fuel-oil hem de doğal gaz için gerekli yanma havasının sağlanmasını,
3.4. 20-25 t/h buhar kazanlarını besleyebilecek şekilde Fuel-oil istasyonunun kurulmasını ve fuel-oil’in, deposundan
alınarak brülörlere uygun sıcaklık ve basınçta getirilmesini,
100 t/h buhar kazanına ait mevcut fuel-oil istasyonunun yeni brülörlere ve yakma yönetim sistemine uyumunun
gerçekleştirilmesi için gereken ekipmanların yenilenmesi,
3.5. 100 t/h ve 20-25 t/h Kazanlar için yeterli olacak güçte çift yakıtlı brülör kapasitelerinin belirlenmesi ve
brülörlerin kazanların yapısına uygun şekilde yerleştirilmesi,
3.6. Fuel-oil ve doğal gaz hat projelerinin, sistemin gerektirdiği armatür ve emniyet ekipmanlarını eksiksiz gösterir
şekilde, Müşavir Firma’nın projesine, TOROSGAZ’ın şartnamelerine ve ilgili standartlara uygun olmasını,
3.7. Fuel-Oil ile Doğal Gaz hatlarının hazırlayacağı projeye uygun olarak yapılmasını,
3.8. Doğalgazla ilgili şartname, standart ve yönetmeliklere uygun olarak kazan dairelerinin yeterli kapasitede alt ve
üst havalandırma imalatının ve montajının yapılmasını,
3.9. Malzeme listesinde temini istenen malzemelerle birlikte, sistemin gerektirdiği armatür ve emniyet ekipmanlarının
eksiksiz biçimde teminini,
3.10. İşbaşı eğitim ve performans testlerini,
içeren anahtar teslimi iç tesisat işini kapsar.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yazı yazılarak, ihale konusu iş ile ilgili
olarak EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikası istenip istenemeyeceğine dair görüş talep edilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu Doğalgaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından yazılan 05.01.2012 tarihli görüş yazısında; “Doğalgaz Piyasası
Sertifika Yönetmeliği’nin:
-4 üncü maddesinin (5) numaralı bendinde; “Bağlantı hattı: Ulusal iletim şebekesini veya dağıtım şebekesini serbest tüketici
servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattını ve servis kutusu veya basınç düşürme ve
ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizatı,” tanımı,
-4 üncü maddesinin (12) numaralı bendinde; “İç tesisat: Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya servis kutusu çıkışından
itibaren sayaç hariç, müşteri tarafından yaptırılan ve mülkiyeti müşteriye ait olan boru hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları,
atık gaz çıkış borusu, baca ve havalandırma sistemleri gibi tesisatı,” tanımı,
-4 üncü maddesinin (22) numaralı bendinde; “Servis hattı: Dağıtım şebekesini abone servis kutusuna veya basınç
düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattı ve servis kutusu ya da basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili
teçhizatı,” tanımı
5 inci maddesinde; ““Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler
tarafından gerçekleştirilemez. Bu tür faaliyetlerin ihalesi aşamasında sertifika gerekli değildir, ancak faaliyetin yürütülmesi
için sertifika alınması zorunludur.” Hükmü,
-7 nci maddesinin (a) bendinde; “Yapım ve hizmet sertifikası; Doğal gaz piyasasında yer alan tesislerin fizibilite, etüt,
proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren ve
Kurul tarafından gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir,” hükmü,
-7 nci maddesinin (b) bendinde; “İç tesisat ve servis hatları sertifikası; Şehir içi dağıtım şebekesine ait servis hatları ve iç
tesisat ile ilgili proje, müşavirlik, kontrol, yapım, denetim, servis, bakım-onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını
gösteren, dağıtım şirketleri ile yetki belgesi sahibi resmi veya özel şirketler tarafından düzenlenen ve ilgili dağıtım şirketinin
belirlenmiş bölgesinde geçerli olan ve gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir.” hükmü,
yer almaktadır.
Bu hükümden görüleceği üzere:
1. Şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı iç tesisat ve iç servis hatlarına ilişkin fizibilite,
etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım faaliyetleri
yapmak için ilgili şehirdeki dağıtım şirketinden İç tesisat ve Servis Hatları Sertifikası,
2. Şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı olmayan iç tesisat, bağlantı hatları ve diğer
doğal gaz tesislerine ilişkin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme,
yapım, servis, bakım ve onarım faaliyetleri yapmak için Kurumumuzdan Yapım ve
Hizmet Sertifikası,
alınması zorunludur.
İlgi yazınızda talep edildiği üzere:
1. İhale şartnamesinde yer alan bilgiler çerçevesinde, söz konusu tesise doğal gaz
sunumunun TOROSGAZ Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım şebekesi
vasıtasıyla yapılacağı dikkate alındığında, mevcut RM-B istasyonundan itibaren boru
hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış borusu, baca ve havalandırma
sistemleri iç tesisat kapsamında olup, söz konusu iç tesisata ilişkin fizibilite, etüt,
proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım faaliyetlerini
yapmak için TOROSGAZ Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’den ilgili faaliyet
konularını kapsayan İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası alınması gerekmekte olup,
ayrıca Kurumumuzdan Yapım ve Hizmet Sertifikası alınması gerekmemektedir..
2. Yukarıda belirtildiği üzere, TOROSGAZ Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nden
alınan ve ilgili faaliyet konularını kapsayan İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası
ihale şartnamesi kapsamındaki iş için yeterlidir.
3. Burdur ilinde şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı olmayan iç tesisat, bağlantı
hatları ve diğer doğal gaz tesislerine ilişkin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol,
denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım faaliyetleri Yapım ve Hizmet Sertifikası
kapsamındadır…” görüşüne yer verilmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğalgaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın görüş yazısında; “İhale şartnamesi
kapsamındaki iş için TOROSGAZ Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nden alınan ve ilgili faaliyet konularını kapsayan İç
Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası yeterli olduğu, EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikası alınmasına gerek
bulunmadığı” belirtilmiş olup, ihale ilanı ve idari şartnamedeki; “EPDK Yapım ve Hizmet Sertifika asıllarını veya noter
onaylı suretlerini sözleşme imzalanması esnasında İdareye teslim edeceklerdir.”düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,
anılan düzenlemenin ihaleye katılımı ve rekabeti daralttığı kanaatine varıldığından, başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde
görülmüştür.
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; “İhale konusu işin adı: Bir Adet 100 t/h ve bir adet 20-25 t/h buhar kazanlarının
fuel-oil ve doğalgaz kullanılabilir hale getirilmesi”, düzenlemesine,
Aynı şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “19.1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi
götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme
imzalanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Teknik şartnamenin teknik şartname eki ve detayları bölümünün “İşin Tanımı ve Genel Teklif Verme Koşulları”
başlıklı 1 inci maddesinde; “… Teklif verme şartları aşağıdaki gibidir:
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.‘ne bağlı Burdur Şeker Fabrikası’ndaki 1 adet 27 bar, 20-25 t/h kapasiteli kömür
yakan Oschatz Kazana, 1 Adet 37 bar, 100 t/h kapasiteli kömür ve fuel-oil yakan VKW Kazana, fuel-oil ve doğal gaz
yakabilir, buhar ve hava parçalamalı brülör/brülörler takılacaktır.
…
Teklif verecek firmalar mevcut kazanları, kazanlarla ilgili tüm tesisatı ve bu kazanların fabrika içerisindeki
konumlarını yerinde görüp inceledikten sonra tekliflerini vereceklerdir. Teklif verecek firmalar bu incelemeleri için herhangi
bir hak talebinde bulunamazlar.
Teklif verecek firmalar tekliflerinde mevcut kazanlarda brülör montajı ile ilgili yapacakları muhtemel tadilatları
teknik açıklamaları ile birlikte detaylı olarak belirteceklerdir.
…
İş anahtar teslimi usulüne göre götürü bedelle yapılacak olup, işin başlangıcından sonuna kadar işverenden ekipman
veya malzeme talep edilmeyecektir.
Yüklenici Firma Sözleşme İmzalanmadan önce TOROSGAZ’dan, “İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası”nı alacak
ve Burdur Şeker Fabrikası İdaresine sunacaktır.
Firmalar, kazanları ve mevcut tesisatı görerek tekliflerini vereceklerdir…” düzenlemesi yer almaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “İhale dokümanı : İhale konusu mal
veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de
kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,
Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin
halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak
hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,
Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı
elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi,
Uygulama projesi : Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,”
hükmü,
Aynı Kanunun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamındaki
idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması
zorunludur:
…
c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve
uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle
teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye
çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması
zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya
kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi
veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi
yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi
yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için
birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı,
baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları,
karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü yer almaktadır.
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “…Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme:
Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel
üzerinden yapılan sözleşmeyi…” düzenlemesi,
Aynı genel şartnamenin “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “(1) Anahtar teslimi götürü
bedel sözleşmelerde, yapılacak işlerin uygulama projeleri, şartnameler ve diğer teknik belgelerle birlikte, sözleşmenin
imzalanması sırasında yükleniciye verilir.
(2) Birim fiyat esaslı sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler ve diğer belgelerle birlikte,
sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir.
(3) Ön ve/veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılan işlerde, uygulama projesinin idare tarafından hazırlanması veya
hazırlatılması esas olup, bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda, ikişer takım olarak bir yazı ekinde
yükleniciye teslim edilir…”düzenlemesi yer almaktadır.
İhale dosyasında elektrik işleri, havalandırma kanalı işleri ve otomasyon işleri ile ilgili uygulama projesi, ön proje,
kesin proje, keşif ve metraj olmadığı görülmüştür.
İnceleme konusu ihalenin bir yapım işi ihalesi olduğu ve anahtar teslimi götürü bedel usulü ile ihaleye çıkıldığı göz
önünde bulundurulduğunda, uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkmak mümkün olmayacaktır. İhale dokümanı
kapsamında verilen, işin yapılacağı yere ait mevcut makine ve tesisat projesi, yerleşim ve vaziyet planları, teknik şartname ve
diğer dokümanın Kanunun 4 üncü maddesinin öngördüğü anlamda ihale konusu işin her türlü ayrıntısının belirtildiği
uygulama projesi olarak değerlendirilme olanağı bulunmamaktadır.Dolayısıyla, uygulama projesi olmayan inceleme konusu
yapım işinin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmesinin Kanunun yukarıda yer verilen hükmüne
aykırı olduğu kanaatine varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu
tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Kazım ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Bahattin IŞIK
Hakan GÜNAL
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Abdullah DÜNDAR
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
her bir alt teknik yeterlik grubunda alması gereken puanlara yer verdiği, anılan iddiaların
karşılanabilmesi için idareden komisyon üyelerinin toplam puanlarına nasıl ulaştığına ilişkin bilgi ve
belgelerin istenilmesi



Yazdır
Geri
Anasayfa
<span
>KAMU
İHALE
KURUL
U
KARARI
Toplantı No
:
2012/024
Gündem No
:
79
Karar Tarihi
:
19.04.2012
Karar No
:
2012/UH.I1848
Şikayetçi:
Günka Harita Taah. Tic. Ltd. Şti. – Zeter Müh. Tic. Sağlık Hizm. Ve Eğitim Ltd. Şti. Ortak
Girişimi, AKSU SOKAK NO:13/10 SIHHİYE ANKARA
İhaleyi yapan idare:
İller Bankası Anonim Şirketi Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:
14 06110ANKARA
Gündem Konusu:
2011/141448 İhale Kayıt Numaralı “Vize/Kırklareli Sayısal Halihazır Harita İşi” İhalesi
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idare tarafından hesaplanan teknik puanın hatalı olduğu, idarenin aynı dokümanla çıkmış
olduğu ihalelerde aynı belgeler kullanılarak daha yüksek puanlar alındığı, ayrıca aynı doküman düzenlemeleri ile aynı idare
tarafından çıkılan 2011/121815 İKN’li ihalenin Kurum tarafından 20.02.2012 tarih ve 2012/UH.II-998 sayılı kararıyla iptal
edildiği, idari şartnamenin mevcut ihalenin de iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, 10.10.2011 tarihinde yapılan ön yeterliğe 14 adayın başvuruda
bulunduğu, sunulan ön yeterlik dosyalarının incelenmesi neticesinde en yüksek puanı alan 10 adayın kısa listeye alındığı,
11.01.2012 tarihinde yapılan ihaleye kısa listede bulunan 10 adaydan 9 unun teklif sunduğu, komisyon tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda 9 istekliden 2 sinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye kalan 7 isteklinin mali ve teknik
tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda, en yüksek toplam puanı alan Nadaş Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. ve Ekinoks Müh.
Müş. Turz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde ihalenin bırakıldığı tespit edilmiştir.
İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Vize/Kırklareli Sayısal Halihazır Harita İşi”olarak belirtilmiş
olup, aynı şartnamenin “Puanlama Kriterleri” başlıklı maddesinde;“A) Benzer Nitelik Ve Ölçekteki İşlerde Deneyimleri [20]
Puan
Adayın benzer iş deneyimi asgari şart olarak 432.000,00 TL ise [10 ] puan,
Teklif dosyalarında sunulan tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış 865.000,00 TL ve üzeri iş deneyimleri max.[20] puan
olarak değerlendirilir. Arada kalan iş bitirme bedelleri, asgari bedel ile bu bedel arasında doğrusal orantı yapılır. İş
ortaklıklarında pilot ortağın iş deneyimi dikkate alınır. Pilot ortağın sağlaması zorunlu olan %70’lik orana göre bulunan en
az ve en çok değerler esas alınarak doğrusal orantı yapılır.
B) İş İçin Önerdikleri Yöntem (Metodoloji) Ve Çalışma Planı İle Organizasyon Yapısının İş Tanımına Uygunluğu [50] Puan
Alt Kriter Alt Puan
1) İşin nasıl yapılacağı [1] puan
2) İş programı [1] puan
3) a.)Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu Alt Puan [23]
Ön Yeterlik başvurusunda anahtar teknik personel olarak gösterilen şahıslar; teknik teklif aşamasında teknik personel olarak
(Proje Yöneticisi, Şantiye Mühendisi) gösterilmek zorundadır.
Bu puanlamada sadece adayların, ihale konusu danışmanlık hizmeti için önerdikleri teknik personel (Proje Yöneticisi,
Şantiye Mühendisi) değerlendirilir.
Toplam Tecrübe(yıl) puanlamasında, kamuda işe başlama veya HKMO ya kayıt tarihi esas alınacaktır.
Benzer Tecrübe(yıl) puanlamasında
özel sektördeki deneyimi için; meslek odası olanlarda, ilgili meslek odasına kayıtlı olarak çalıştığı süreler içindeki ön
yeterlilik şartnamesinin 8.3 Maddesindeki özel hükümler esas olmak üzere özgeçmiş formunda belirtilen benzer işlerde proje
yöneticisi , şantiye mühendisi veya işin yapıldığı dönemde şirketi temsil ve ilzama yetkili şirket müdürü olduğunu belgelemek
ve işlerin sözleşmesinde belirlenen görevlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçen günlerin toplamı esas alınarak
gün bazında enterpole yapılacaktır.
Kamudaki deneyimi için ; hizmet belgesi esas alınacaktır.
Benzer işlerin üretimini yapan, yaptıran ve onaylayan kurumlarda en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla tam puan alır.
(Çalıştığı kurumda benzer iş olarak tanımlanan işlerde kontrollük hizmeti yaptığını ve işin çalıştığı kurumca onaylanmış
olduğunu, İstekli firmada ise önyeterlik başvuru tarihinden geriye doğru kesintisiz olarak en az 30 günlük SGK’lı olduğunun
belgelenmesi şarttır.)
Toplam tecrübe için 5-10 yıl arasındaki, özel sektördeki benzer tecrübe için 0-3(1095 gün) yıl arasındaki ara değerler için
doğrusal orantı yapılır. (Ön yeterlik tarihi esas alınarak, son 15 yıl içinde benzer iş tanımına uygun olarak yapılan işler
dikkate alınacaktır.)
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personelin tamamı bir bütün olarak
değerlendirilir.
Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisinin toplam tecrübesi, 5 yıl için [1] puan, 10 yıl ve daha fazlası için [3] puan esas
alınarak , benzer iş tecrübesi 3 yıl (1095 gün) ve daha fazlası için [7] puan esas alınarak 0 ile 7 puan arasında enterpoleyle
hesaplanır.
Ancak komisyon değerlendirme tarihi esas alınmak kaydı ile Önyeterlik veya Teknik teklif dosyalarında gösterilmiş olan
Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisinin, tekrar Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisi olarak gösterilmesi durumunda ise;
a) Adayın, önyeterlik değerlendirmesi sonucunda kısa listede yer alması halinde söz konusu işin mali teklif dosyalarının
açıldığı tarihe kadar
b) İsteklinin, mali tekliflerin değerlendirmesi sonucu birinci alıcı konumunda olması halinde
Proje yöneticisine, toplam tecrübe için [1 ] puan, benzer tecrübe için [1] puan olmak üzere toplam [2] puan
Şantiye Mühendisine, toplam tecrübe için [1 ] puan, benzer tecrübe için [1] puan olmak üzere toplam [2] puan
Verilir.
Proje Yöneticisinin iş programına göre, işin bankaya teslim tarihinden itibaren,(aynı yüklenici bünyesinde çalışmaya devam
ettiğini ve farklı bir firma bünyesinde de SGK ödemesi bulunmadığını belgeleyecektir.)ihalelerde Proje Yöneticisi ve Şantiye
Mühendisi gösterilmesi halinde de;
Proje yöneticisine, toplam tecrübe için [1 ] puan, benzer tecrübe için [1] puan olmak üzere toplam [2] puan
Şantiye Mühendisine, toplam tecrübe için [1 ] puan, benzer tecrübe için [1] puan olmak üzere toplam [2] puan
Verilir.
Ancak verilecek puan ön yeterlikte verilen puandan az olamaz
b.)İstekli firmanın ön yeterlik başvuru tarihi itibari ile son 10 yıl içinde benzer iş tanımına uygun olarak yaptığı işler,
isteklinin bünyesinde çalışan toplam SGK’lı personel sayısı, bitirilen işlerde cezalı olarak bitirilen yada fesh olan işler, cezalı
iş var ise cezalı duruma düşme nedenleri, yükleniciden işçi alacağı kesilip kesilmediğinin ayrıntılı olarak yazıldığı isteklinin
özgeçmişi. (Beyan esas alınacak olup ihale komisyonunca gerek görüldüğü takdirde ilgili belgeler istenilecektir.)
(Puanlama istekliler arasında kıyaslamayla yapılacaktır.) [3] puan
4) Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri [3] puan
İsteklinin bünyesinde SGK’lı çalışan Harita Mühendisi ve Harita Teknikeri sayısı ve çalışma süreleri belirtilecektir.(Beyan
esas alınacak olup ihale komisyonunca gerek görüldüğü takdirde ilgili belgeler istenilecektir.)
(Puanlama istekliler arasında kıyaslamayla yapılacaktır.)
5) Ekipman [10] Puan
a) asgari donanım;[4] Puan
Tanım Adet Puan
Standart sapması 10 cc veya daha hassas elektronik takeometre En az (1) adet [2]Puan
Kayıt üniteli dijital nivo En az (1) adet [2] Puan
b) ilave donanım ; [6] Puan
Çift frekanslı GPS En az (4) adet [2] Puan
RTK (4) adet [2] Puan
Standart sapması 10 cc veya daha hassas elektronik takeometre En az (1) adet [1] Puan
Kayıt üniteli dijital nivo En az (1) adet [1] Puan
RTK’da her bir alet için 0,5 puan verilir. Donanımda belirtilen alet sayısından fazlası değerlendirmeye alınmaz.
Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde
kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir
raporunda puanlamaya dahil ekipmanların seri numaralarının belirtilmesi ve söz konusu aletlerin faturalarının ibrazı
zorunludur.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait ekipmanın tamamı bir bütün olarak
değerlendirilir.
6) Adayın İdarede, 8.3 Maddesinde tanımlanan benzer işlerden sözleşmeye bağlı devam eden veya ihalesi devam eden
işlerden ihalenin üzerinde kaldığı ihale kararının ihale makamınca onaylanarak kesinleşmiş fakat henüz sözleşmesi
yapılmamış sayısal halihazır harita işleri adayın taahhüdündeki iş olarak değerlendirilir
Adayın belirtilen nitelikteki;
İşi yok ise [12] puan
1 iş ise [7] puan
2 iş ise [3] puan
3 veya daha fazla ise [1] puan
Bankamızca ihalesi yapılan işlerden işin bankaya teslim edilmesi halinde, söz konusu iş adayın devam eden işi olarak
değerlendirilmeyecektir.
Ortak girişimlerde, ortaklardan birinin devam eden işi olması halinde, tüm ortak girişimin işi olarak değerlendirilecektir.
C) Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel; [30] Puan
Alt Kriter Alt Puan
1) Genel nitelikler, [4] puan
Teknik personel (Proje Yöneticisi, Şantiye Mühendisi) olarak gösterilen personelin ön yeterlik başvuru tarihi itibari ile son
10 yıl içinde benzer iş tanımı dışındaki haritacılık faaliyetleri ayrıntılı olarak belirtilecektir.(Beyan esas alınacak olup ihale
komisyonunca gerek görüldüğü takdirde ilgili belgeler istenilecektir.)
(Puanlama istekliler arasında kıyaslamayla yapılacaktır.)
2) İş için uygunluk, [8] puan
a.) Teknik personel (Proje Yöneticisi, Şantiye Mühendisi) olarak gösterilen personelin ön yeterlik başvuru tarihi itibari ile
son 10 yıl içinde benzer iş tanımına uygun kaç işte teknik personel (Proje Yöneticisi, Şantiye Mühendisi) olarak görev
yaptığı, görevi süresince görevi bırakmak suretiyle personel değişikliği yapılıp yapılmadığı değişiklik yapılmış ise gerekçeleri
ayrıntılı olarak belirtilecektir. (Beyan esas alınacak olup ihale komisyonunca gerek görüldüğü takdirde ilgili belgeler
istenilecektir.)
(Puanlama istekliler arasında kıyaslamayla yapılacaktır.) [4] puan
b.) Şirket ortakları, önerilen Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisi dışında son iki yıl içersinde toplamda en az 365 gün
Sigortalılık süresini sağlayan Harita Mühendisi veya Harita Teknikeri Sayısı(en fazla 4 kişi beyan edilecektir)
4 ve fazlası ise [4] puan
3 ise [3] puan
2 ise [2] puan
1 ise [1] puan
Yok ise [0] puan
3) Yerel deneyim ve Türkçeye hâkimiyet, [2] puan
4) İstihdam durumu (kendi personeli) [16] puan
Önerilen Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisinin ön yeterlik başvuru tarihi esas alınarak geriye doğru kesintisiz SGK’lı
(sosyal güvenlik kurumu) gösterildiği süre
Asgari 30 gün için 2*2 = 4 puan
730 gün ve fazlası için 8*2 = 16 puan
verilir. Ara değerler için doğrusal orantı yapılır.
Benzer işlerin üretimini yapan, yaptıran ve onaylayan kurumlarda en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla kurumda geçen hizmet
süresinin 10 yılı geçmesi durumunda tam puan, 5 ile 10 yıl arası hizmet puanı ise 4 ile 8 puan arasında doğrusal orantıyla
bulunacaktır. (Çalıştığı kurumda benzer iş olarak tanımlanan işlerde kontrollük hizmeti yaptığını ve işin çalıştığı kurumca
onaylanmış olduğunu, İstekli firmada ise en az 30gün kesintisiz SGK’lı olmasının belgelenmesi şarttır.)
Toplam Puan [100]
31.2.Teknik değerlendirmede asgari 70 puanın altında kalan istekliler elenir ve mali değerlendirmeye alınmaz. Asgari teknik
puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmadan, mali tekliflerin açılacağı
tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir” düzenlemesi yer almaktadır.
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde; “(1) Danışmanlık hizmet alımı
ihalelerinde kullanılacak teknik değerlendirme kriterleri, Kanunun 10 uncu maddesine uygun olarak, benzer nitelik ve
ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi
yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.
(2) Teknik değerlendirmede, işin kapsamı, karmaşıklığı ve önem derecesi dikkate alınarak bu Yönetmeliğe ekli Tablo 1’de
verilen aralıklarda tam puanlar belirlenir. İdarelerce hangi kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceği ile
puanlama yöntemi ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak açıklanır. Mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde
teknik değerlendirme puanlama kriterleri işin özelliğine göre idarelerce somut ve anlaşılabilir olarak belirlenir.” hükmü,
Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinde; “(1) Teknik puanlama aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) İsteklilerin teknik teklif belgeleri her üye tarafından tek tek incelenerek idari şartnamede belirtilen kriterlere göre her
istekliye ayrı ayrı puan verilir ve bu teknik puanlar Teknik Teklif Üye Değerlendirme Standart Formuna yazılarak imzalanır.
Üyelerin doldurduğu bu formlar biraraya getirilerek verilen puanlar Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Standart
Formuna geçirilir. Her istekli için komisyon üyelerinin verdiği puanlar toplanarak üye sayısına bölünmek suretiyle
isteklilerin ayrı ayrı teknik puanları bulunur. İdari şartnamede belirlenen asgari puanın altında kalan isteklilerin teklifleri
değerlendirme dışı bırakılır.
b) Asgari puanı sağlayan isteklilerin puanları, en yüksek teknik puana sahip isteklinin puanına bölünüp 100’le çarpılarak
isteklilerin itibari teknik değerlendirme puanı bulunur. (PTİ=100 x PT/PTmax ).Bu formülde;
PTİ
= İtibari teknik puanı,
PT
= Komisyon tarafından istekliye verilmiş asgari puanın üzerindeki ham teknik puanı,
PTmax = Komisyon tarafından isteklilere verilen ham teknik puanların en yükseğini,
ifade eder.” hükmü,
Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinde ise; “Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen ya da
asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin
açılmaksızın, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği Teknik
Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form kullanılarak bildirilir. Bu formun
ekinde Teknik Teklif Üye Değerlendirme ve Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formlarına da yer verilir. Aynı tarihte,
asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.
(2) İhale komisyonunca isteklilere bildirilen tarih ve saatte teknik değerlendirme sonuçları ve teknik puanlar hazır
bulunanlar önünde açıklanır. Teknik puanların açıklanmasından sonra toplu halde muhafaza altına alınmış olan mali teklif
paketleri açılır. Komisyon tarafından, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları açılmaksızın
kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu kişiler ihale salonundan çıkarılır. İade edilemeyen mali tekliflere ait
zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir.
(3) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./12 md.) Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları
açılmadan önce işin yaklaşık maliyeti açıklanır. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları
açılarak istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurulur. Mali teklif zarfındaki belgelerin uygunluğu incelenir ve inceleme
sonucu mali teklif açma ve belge kontrol tutanağına kaydedilir. Bu tutanağın komisyon başkanınca onaylanmış suretleri,
isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz. Mali teklifi içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı
bulunmayan veya usulüne uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
(4) Sonraki aşamada isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat
teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
(5) En son aşamada belgeleri uygun bulunan isteklilerin teklif ettikleri tutarlar, ihale komisyonu tarafından (Mali Teklif
Komisyon Değerlendirme Standart Formuna) kaydedilir.
(6) İstekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı (Mmin) isteklilerin mali teklif fiyatına bölünüp yüzle (100) çarpılması
sonucu her isteklinin mali teklif puanı (PM) bulunur.(PM= 100 x Mmin/M ). Bu formülde;
PM
= Mali teklif puanını,
Mmin
= İstekliler arasında teklif edilen en düşük fiyatı,
M
= İsteklinin teklif ettiği fiyatı,
ifade eder.
(7) Yapılan teknik ve/veya mali değerlendirme sonucunda üçten az isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz.
(8) Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, % 15 oranına kadar idari şartnamede belirtilen fiyat
avantajı da uygulanmak suretiyle mali teklif puanları hesaplanır.
(9) Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden ihale
dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır. Ortakları arasında
yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.
(10) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; mali tekliflerin puanlanması, teklif
fiyatının, ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur
üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.” hükmü bulunmaktadır.
İhale dokümanı uyarınca, puanlamanın 50 puanlık kısmını oluşturan ve aynı zamanda şikâyete konu edilen B
Bölümünün 6 puanlık kısmının; puanlamanın 30 puanlık kısmını oluşturan ve aynı zamanda şikâyete konu edilen C
Bölümünün 8 puanlık kısmının istekliler arasında yapılacak kıyaslama ile puanlanacağı anlaşılmaktadır. Ancak, bu
kıyaslamanın ne şekilde yapılacağı, yapılacak kıyaslama sonucunda çıkan durumların ne şekilde puanlanması gerektiği
ayrıntılı olarak idari şartnamede yer almamaktadır. Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde; “İdarelerce hangi kriterlere ve alt
kriterlere ne şekilde puan verileceği ile puanlama yöntemi ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak
açıklanır.” hükmü yer almakta olup, idari şartnamenin B.3.b, B.4, C.1 ve C.2.a maddelerinin kurgu itibari ile anılan
Yönetmelik hükmüne uygun olmadığı anlaşılmıştır.
İhale işlem dosyasında bulunan ve ihale komisyon üyelerince doldurulan teknik yetenek değerlendirme formları
incelendiğinde, 20 puanlık A bölümü, 50 puanlık B bölümü ve 30 Puanlık C bölümüne ilişkin her isteklinin ayrı
puanlandırılmasının yer aldığı, ancak bu puanların sadece toplamlarına yer verildiği, her bir basamakta isteklilerin kaç puan
aldığı, nerden puan kırıldığı bulunmamakta olup, ihale işlem dosyasında bu toplam puanlara ne şekilde ulaşıldığına ilişkin
olarak ihale komisyonu tarafından düzenlenmiş başkaca bir belgeye de rastlanmamıştır.
Başvuru sahibinin puanlaması incelendiğinde, benzer nitelikteki işlerde deneyim kısmından 20 tam puan aldığı, “iş
için önerilen yöntem ve çalışma planı ile iş için taahhüt edilen organizasyon yapısı” başlıklı B kısmından 50 puan üzerinden
29 puan aldığı, “iş için taahhüt edilen yönetici kadrosu ve teknik personel” başlıklı C kısmından 30 puan üzerinden 25 puan
aldığı anlaşılmıştır.
Başvuru sahibi dilekçesinde, itirazen şikâyet başvurusu üzerine 2011/121815 İKN’li “Ereğli/Konya Sayısal Halihazır
Harita İşi” ihalesini 20.02.2012 tarih ve 2012/UH.II-998 sayılı kararı ile iptal ettiği, anılan ihaleye de aynı belgeler ile
başvuruda bulunulduğu, söz konusu ihalenin teknik değerlendirilmesi sonucunda 97,25 puan almışken şikâyete konu ihalede
75,25 puan alındığı, anılan durumunda değerlendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; “Aynı kişi tarafından
birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda
bulunulamaz.” hükmü yer almakta olup, başvuru sahibi tarafından başka bir ihale sürecine ait olan işlemlerin şikâyete konu
ihaleye ilişkin itirazen şikâyet sürecine dahil edilmesi durumu, anılan mevzuat maddesine uygun görülmediğinden şekil
yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan inceleme ihale sürecinde idarelerin yaptığı işlemlerin mevzuata uygunluğu
açısından olup, idare tarafından gerekçelendirilmeyen veya belgelendirilmeyen işlemlerin Kurum tarafından incelenmesi
mümkün bulunmamaktadır. İhale komisyon tutanaklarında A (20 puan), B (50 puan) ve C (30 puan) lık bölümlere ilişkin
sadece toplam puanlara yer verilmesi, ara puanların ne şekilde hesaplandığı, üyelerin toplam puanlara nasıl ulaştıklarına
ilişkin herhangi bir kanıtlayıcı belgenin ihale işlem dosyası içerisinde yer almadığı göz önünde bulundurulduğunda, ancak
idarenin toplam puanına ilişkin değerlendirme yapılabilecektir. Başvuru sahibi iddiasında, her bir alt teknik yeterlik grubunda
alması gereken puanlara yer verdiği, anılan iddiaların karşılanabilmesi için idareden komisyon üyelerinin toplam puanlarına
nasıl ulaştığına ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
Ancak, 30.03.2012 tarih ve B.07.6.KİK.0.06-101.01.02.1288-948 sayılı ihale işlem dosyası isteme yazısına cevaben
gönderilen idarenin 03.04.2012 tarih ve 11189 sayılı yazısı ekinde yer alan ihale işlem dosyası içerisinde bulunmayan ve
yukarıda anılan belgelerin idareden tekrar talep edilmesi gerektiği kabul edilse de, idari şartnamenin B.3.b, B.4, C.1 ve C.2
maddelerinde belirtilen puanların ne şekilde hesaplanacağı, isteklilerin ne şekilde kıyaslanacağına ilişkin herhangi bir nesnel
kriter belirlenmediğinden, idarenin işleminin ne şekilde denetlenmesi gerektiği de açık ve net olmamaktadır.
İdarelerin puanlama kriterlerine ilişkin olarak nesnel, açık ve net belirlemeler yapmak zorunda oldukları, idari
şartnamenin B.3.b, B.4, C.1 ve C.2 maddelerinin bu niteliklere sahip olmadığı, mevzuata uygun olmayan söz konusu
puanlama kriterleri esas alınarak sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı hususları göz önünde bulundurulduğunda,
şikâyete konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Kazım ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Bahattin IŞIK
Hakan GÜNAL
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Abdullah DÜNDAR
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
birim fiyat teklif cetvellerini tüm iş kalemlerini kapsayacak şekilde hazırlamaları ve hazırlanmış bu
cetvellerin tümüyle EKAP’a yüklenmesi gerektiği



Yazdır
Geri
Anasayfa
<span
>KAMU
İHALE
KURUL
U
KARARI
Toplantı No
:
2012/024
Gündem No
:
80
Karar Tarihi
:
19.04.2012
Karar No
:
2012/UY.I1849
Şikayetçi:
Alperen İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. -A.S.M. Arıtma Sistemleri Mak.zİmalat Ve İnş. San.
Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, S.ORHAN MAHALLESİ 1164 SOKAK NO:9KOCAELİ
İhaleyi yapan idare:
Gümüşhane Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi
No: 10 29000GÜMÜŞHANE
Gündem Konusu:
2012/3692 İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane Atıksu Arıtma Tesisi Ve Ek Kolektör Hattı
Yapım İşi” İhalesi
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;özellikle ihale üzerinde bırakılan istekli ve diğer tüm isteklilerin birim fiyat teklif
cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı yönünden tekrar incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesinin ikinci fıkrasında tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu
veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin
tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla,
belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı
olarak istenebileceği, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici
teminatlarının gelir kaydedileceği, bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada, isteklilerin ihale
konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik ölçütlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun
olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği, uygun olmadığı
belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı
bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.
Anılan Kanun maddesinin incelenmesi sonucunda ihale sürecinde teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan,
idare tarafından belirlenen sürede bilgi eksikliğini tamamlamayan, yeterlik kurallarına uymayan ve birim fiyat üzerinden
teklif alınan ihalelerde birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı
bırakılacağı anlaşılmaktadır.
Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan KİK015.3/Y numaralı standart form, birim
fiyatlar üzerinden teklif alınan ihalelerde kullanılacak birim fiyat teklif cetvelini düzenlemiş ve cetvel isteklilerin teklif ettiği
birim fiyatlar ve miktarların çarpımı üzerinden kurgulanmıştır.
Şikâyete konu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli dahil tüm isteklilerin teklif
mektuplarında aritmetik hata bulunup bulunmadığının tekrar incelenmesi talep edilmektedir.
İhale dokümanı incelendiğinde, idari şartnamenin 5.1 inci maddesinin (d) bendinde, ihale dokümanı ile birlikte
verilecek standart formlara yer verildiği, anılan formlar arasında KİK015.3/Y ve KİK015.5/Y nolu Birim Fiyat Teklif
Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formlarına yer verildiği, ayrıca aynı maddenin (f) bendinde içerisinde ayrıca
birim fiyat teklif cetvellerinin de dokümanla birlikte isteklilere verildiği anlaşılmıştır.
Doküman ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, toplam 29 kalemden oluştuğu, her bir kaleminin
miktarının “1” ve biriminin “adet” olduğu anlaşılmış olup, söz konusu birim fiyat teklif cetveli tablosuna aşağıda yer
verilmiştir.
Sıra No
İş Kalemi No Açıklama
Birimi
Miktarı
1
GÜMA-1/Ö
Adet
1,000
B27 – B42 Bacaları Arası Ek Kollektör Hattı Yapılması
2
GÜMA-2/Ö
İçmesuyu İletim Hattı Yapılması
Adet
1,000
3
GÜMA-3/Ö
A101-A102-A103-A104 Ön Arıtma Üniteleri Yapılması
Adet
1,000
4
GÜMA-4/Ö
A105 Debimetrerögarı Yapılması
Adet
1,000
5
GÜMA-5/Ö
A 106a A 106b Anaerobik Havuz Yapılması
Adet
1,000
6
GÜMA-6/Ö
A107 Havalandırma Havuz. Dağ. Yapısı Yapılması
Adet
1,000
7
GÜMA-7/Ö
A 108a A 108b-Havalandırma Havuzları Yapılması
Adet
1,000
8
GÜMA-8/Ö
A109-Çökelt.Hav. Dağ.Veteles. Van.Odası Yapılması
Adet
1,000
9
GÜMA-9/Ö
A 110a A 110b-Çokeltme Havuzları Yapılması
Adet
1,000
10
GÜMA-10/Ö A111 Geri Devir Terfi Merkezi Yapılması
Adet
1,000
11
GÜMA-11/Ö A112 100 M3 SU DEPOSU YAPILMASI
Adet
1,000
12
GÜMA-12/Ö A113 Çamur Süzüntü Suyu Terfi Merkezi Yapılması
Adet
1,000
13
GÜMA-13/Ö B111 Blovver Binası Yapılması
Adet
1,000
14
GÜMA-14/Ö B112 Trafo Binası Yapılması
Adet
1,000
15
GÜMA-15/Ö B113 Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Yapılması
Adet
1,000
16
GÜMA-16/Ö B114 Bekçi Kulübesi Yapılması
Adet
1,000
17
GÜMA-17/Ö B115 İdare Binası Yapılması
Adet
1,000
18
GÜMA-18/Ö Kuşaklama Kanalı Drenaj Menfezi Yapılması
Adet
1,000
19
GÜMA-19/Ö 12 Adet Ø200-300 Muayene Bacası Yapılması
Adet
1,000
20
GÜMA-20/Ö Deşarj Bacaları (Ø500-Ø700) Yapılması
Adet
1,000
21
GÜMA-21/Ö 4 Adet Parsel Bacası Yapılması
Adet
1,000
22
GÜMA-22/Ö Saha Borulama Yapılması
Adet
1,000
23
GÜMA-23/Ö Saha Tanzimi Yapılması
Adet
1,000
24
GÜMA-24/Ö Bitkisel Peyzaj Yapılması
Adet
1,000
25
GÜMA-25/Ö Mekanik Ekipmanlar
Adet
1,000
26
GÜMA-26/Ö Mekanik Tesisatlar
Adet
1,000
27
GÜMA-27/Ö Elektrik İşleri
Adet
1,000
28
GÜMA-28/Ö Elektrik Tüm Bina Kısımları İç Tesisatlar
Adet
1,000
29
GÜMA-29
Adet
1,000
İşletme İşleri
EKAP üzerinden yapılan inceleme sonucunda, KİK015.5/Y nolu standart forma uygun şekilde hazırlanmış olan birim
fiyat teklif cetvelinde de 28 iş kalemine yer verildiği, anılan iş kalemlerinin yukarıda yer alan tabloyla iş kalemi adı, sıralama,
miktar ve birim bazında aynı olduğu sonucuna varılmıştır.
İhale dokümanı ekinde isteklilere yazılı olarak ayrıca verilen “birim fiyat teklif cetvelleri” incelendiğinde, 29 iş
kaleminin her birine ilişkin olarak ayrıntılı başka teklif cetvellerine yer verildiği, toplam 39 sayfa olduğu, 39 sayfa içerisinde
yer alan birim fiyat teklif cetveli formatının tümünün birbiriyle aynı olmadığı, bu teklif cetvellerinde 29 iş kaleminin ne
şekilde oluşturulması gerektiğine ilişkin olarak ayrıntılı metraj ve birimlerin kullanıldığı tespit edilmiştir.
İhaleye katılan isteklilerden Multen İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 03.02.2012 tarihli dilekçesi ile, 39 sayfalık
EKAP’ta yer almayan teklif cetvellerinin teklif ekinde sunulup sunulmayacağına ilişkin olarak idareden bilgi talep edildiği
anlaşılmıştır. İdarenin aynı tarihli cevabi yazısında şikâyete konu işe ait fiyat teklif cetvellerinin çok fazla olduğundan tek
tek yazılamadığı, 29 ana iş kalemi halinde EKAP sistemine girildiği, cd içerisinde istekli olabileceklere “Birim fiyat teklif
cetvelleri” adı altındaki klasörde 29 ana iş kalemlerinin alt birimlerinin listelendiği, birim fiyat teklif cetvelleri alt birimleri
ile beraber esas alınıp teklif ekinde sunulmasının zorunlu olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.
İdarenin cevabından, değerlendirmeye ve işin sırasında yapılacak olan ödemelere veya iş artışlarına esas cetvellerin
39 sayfalık EKAP’ta yer almayan CD ile istekli olabileceklere verilmiş olan ayrıntılı cetvellerin olduğu anlaşılmıştır. Ancak,
mevcut durumda istekliler tarafından 29 ana iş kalemine ilişkin birim fiyat teklif cetvelleri ve bu ana iş kalemlerinin
ayrıntılandırıldığı 39 sayfalık teklif cetvellerinin sunulduğu, başka bir deyişle 29 ana iş kalemine ilişkin giderlerin nasıl
oluşturulduğunun da belgelendirildiği anlaşılmaktadır. Mevcut durumun mantığı incelendiğinde, artık yürürlükteki mevzuatta
bulunmayan ve istenmesinin hukuka aykırı olduğu teklifle birlikte istenen analizler durumuna benzerlik gösterdiği sonucuna
varılmıştır.
Bununla birlikte, uyuşmazlık konusunun birim fiyat teklif cetvelindeki aritmetik hata incelemesinden kaynaklandığı kabul
edildiğinde, idarenin ek cetvel olarak nitelendirdiği belgelerin birim fiyat teklif cetveli olmadığı, kaldı ki böyle bir belgenin
Elektronik Kamu Alımları Platformunda da bulunmadığı, ihalede kullanılacak birim fiyat teklif cetvelinin 29 satırdan
oluştuğu ve idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci maddesince yapılacak incelemenin ancak 29 iş kaleminden
oluşan birim fiyat teklif cetveli üzerinden yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu hukuki yorum ışığında yapılan
inceleme neticesinde, ihaleye katılan isteklilerin 29 iş kaleminin yer aldığı birim fiyat teklif cetvellerinde herhangi bir
aritmetik hatanın bulunmadığı anlaşılmıştır.
Mevzuat gereği, yapım işleri ihalelerine uygulama projesi ile çıkılması ve tekliflerinde anahtar teslimi götürü bedel
üzerinden alınmasının esas olmakla birlikte, uygulama projesi yapılamayan işlerde birim fiyat teklif alma suretiyle ihaleye
çıkılabilinmektedir. Bu durumun gerekçesi, metrajların tam ve kesin olarak belirlenememesi, olası iş artışlarının fazla
olmasının öngörülmesi, herhangi bir iş artışı durumunda yükleniciye ödenecek olan bedellerin birim fiyat teklif cetvelleri
esas alınmak suretiyle belirlenmesi olarak kabul edilmektedir.
Şikâyete konu ihalede, mevcut doküman ve EKAP’ta yer alan bilgi ve belgeler doğrultusunda, aritmetik hata olup olmadığına
ilişkin olarak yapılacak inceleme sadece 29 ana kalemli birim fiyat teklif cetvelinden yapılabileceği, idarenin
değerlendirmeye ve yapım işin sözleşme sürecindeki işlemlere esas miktar ve cetvellerin 39 sayfalık ayrıntılı cetveller
olduğu, söz konusu durumu 03.02.2012 tarihli yazılarında belirttikleri anlaşılmış olup, idarenin iradesi ile doküman
düzenlemelerinin birbiriyle uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
İhale sürecinin mevcut düzenlemelerle devam ettirilmesi durumunda, idarenin ihale konusu işi, ayrıntılandırılmamış
ve miktarları sadece “1 adet” olan kalemlerle yürütmesi gerekeceği, bu durumun uygulama sürecinde idarenin iradesi ve
isteğiyle uyuşmayacağı kabul edildiğinde, şikâyete konu ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, idarenin birim
fiyatların çok olması ve tek tek EKAP’a girilememesi gerekçeleri mevzuata uygun bulunmamış olup, idarenin KİK015.5/Y
nolu standart forma uygun birim fiyat teklif cetvellerini tüm iş kalemlerini kapsayacak şekilde hazırlamaları ve hazırlanmış
bu cetvellerin tümüyle EKAP’a yüklenmesi gerektiği anlaşıldığından, çıkılacak yeni ihalelerde söz konusu hususlarında göz
önünde bulundurulması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Kazım ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Bahattin IŞIK
Hakan GÜNAL
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Abdullah DÜNDAR
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
idarece ön proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihalenin yapıldığı.



Yazdır
Geri
Anasayfa
<span
>KAMU
İHALE
KURUL
U
KARAR
I
Toplantı No
:
2012/024
Gündem No
:
9
Karar Tarihi
:
19.04.2012
Karar No
:
2012/UY.I
I-1789
Şikayetçi:
Zeray İnşaat Taahhüt Nakl. Tem. Özel Güvenlik Zirai Ve Orman Ür. İth. İhr. San. Ve Tic.
Ltd. Şti., ALTINTAŞ MAHALLESİ 143 SOKAK NO:1AYDIN
İhaleyi yapan idare:
Çine Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Hamitabat Mahallesi 192 Sokak No: 2
09500AYDIN
Gündem Konusu:
2012/22458 İhale Kayıt Numaralı “İtfaiye Hizmet Binası Yapılması Yapım İşi” İhalesi
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapmış
olduğu açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olmadığıiddialarına yer verilmiştir.
A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Çine Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından “İtfaiye Hizmet Binası Yapılması” işinin açık ihale usulü ile
ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin
2010 yılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayımlanan 2010 yılı birim fiyatları güncellenerek yaklaşık maliyetin toplam 491.552,87 TL olarak
belirlendiği, bahse konu ihalede 14 adet ihale dokümanı satın alındığı, 08.03.2012 tarihinde yapılan ihaleye 10 isteklinin
katıldığı, ihale komisyonunca tüm tekliflerin geçerli bulunduğu, idarece belirlenen yaklaşık maliyet ve geçerli tekliflere göre
aşırı düşük teklif sınır değerinin 356.719,06TL olarak belirlendiği ve bu tutarın altında teklif veren Erçetinler İnş. Taah.
Maden Mer. ve Tem. Tic. Ltd. Şti. (307.281,55 TL), Ferhat Cengiz Eral (333.409,73 TL) ve Nemo Denizcilik Tur. Tic. San.
Ltd. Şti.’nin (346.382,15 TL) tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve anılan isteklilerden açıklama istenildiği,
Ferhat Cengiz Eral ve Nemo Denizcilik Tur. Tic. San. Ltd. Şti.’nin açıklamada bulunmadığı, Erçetinler İnş. Taah. Maden
Mer. ve Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamaların uygun bulunduğu, 19.03.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile
ihaleninErçetinler İnş. Taah. Maden Mer. ve Tem. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.
İdare tarafından belirlenen açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri listesinde 9 adet iş kaleminin yer aldığı;
Sıra No
Poz no
İş kaleminin adı
1
16.0571/A
Basınç dayanım sınıfı C 16/20 (BS 16) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
2
23.051
34 kg/m ye kadar ağırlığındaki münferit olarak kullanılan her türlü profil demirlerinin
hazırlanması ve yerine tespiti
3
27.501
250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması
4
23.015
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması
5
16.059/1
Basınç dayanımı C 25/30 olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
6
18.168/1
19x39x18.5 cm boyutlarında boşluklu bimsbeton blokla duvar yapılması
7
23.010
8
25.048/9
9
23.014
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
Yeni sıvalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı(mat) antibakteriyel boya yapılması
Ø 8 – Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması
İdarece belirlenen yaklaşık maliyet hesap cetvelindeki fiyatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan
2011 yılı birim fiyatları, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif cetvelindeki birim fiyatları ile birim fiyat analizleri
incelendiğinde;
İş kalemi
2010 B.F.
İdare 2011
İdare 2012
İstekli
Analiz
2011 B.F
16.0571/A
101,49
109,30
120,52
77,00
63,89
105,06
23.051
2.088,79
2.249,63
2.480,44
2.200,00
2.094,15
2.875,50
27.501
12,26
13,20
14,56
6,00
7,88
13,23
23.015
1.494,19
1.609,24
1.774,35
1.430,00
1.455,75
1.964,38
16.059/1
112,55
121,22
133,65
88,00
79,48
125,06
18.168/1
20,66
22,25
24,53
12,00
6,57
21,50
23.010
1.594,63
1.717,42
1.893,62
1.430,00
1.351,00
1.811,25
25.048/9
9,54
10,27
11,33
4,00
4,06
6,78
23.014
1.591,75
1.714,31
1.890,24
1.430,00
1.516,75
2.071,25
Olduğu görülmüştür.
İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarında;
16.0571/A poz nolu “Basınç dayanım sınıfı C 16/20 (BS 16) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)” iş kalemi için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyat analizinin kullanıldığı, analizde yer alan “C 16/20 (BS 16)
olan hazır beton”analiz girdisi için mamulün ortalama birim maliyetinin belirtildiği maliyet/satış tutarı tespit tutanağı Ek-O.7
sunduğu, diğer analiz girdileri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiçleri kullanarak açıklamada
bulunduğu, analizde yer alan düz işçi ve beton ustası ücretlerinin ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin altında olduğu,
23.051 poz nolu “34 kg/m ye kadar ağırlığındaki münferit olarak kullanılan her türlü profil demirlerinin hazırlanması ve
yerine tespiti” iş kalemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyat analizinin kullanıldığı, analiz
girdileri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiçleri kullanarak açıklamada bulunduğu, analizde yer
alan düz işçi ve soğuk demirci ustası ücretlerinin ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin altında olduğu,
27.501 poz nolu “250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması” iş kalemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yayımlanan birim fiyat analizinin kullanıldığı, analiz girdilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan
fiyatların üzerinde olduğu, analizde yer alan düz işçi, sıvacı ustası ve sıvacı ustası yardımcıları ücretlerinin ihale tarihinde
yürürlükte olan asgari ücretin altında olduğu, analizdeki fiyatın teklif edilen birim fiyatın üzerinde olduğu,
23.015 poz nolu “Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması” iş kalemi için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyat analizinin kullanıldığı, analiz girdileri için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiçleri kullanarak açıklamada bulunduğu, analizde yer alan düz işçi, soğuk demirci ustası
ve soğuk demirci ustası yardımcısı ücretlerinin ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin altında olduğu, analizdeki fiyatın
teklif edilen birim fiyatın üzerinde olduğu,
16.059/1 poz nolu “Basınç dayanımı C 25/30 olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)” için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyat analizinin kullanıldığı, analizde yer alan “C 25/30 olan hazır beton hazır
beton”analiz girdisi için mamulün ortalama birim maliyetinin belirtildiği maliyet/satış tutarı tespit tutanağı Ek-O.7 sunduğu,
diğer analiz girdileri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiçleri kullanarak açıklamada bulunduğu,
analizde yer alan düz işçi ve beton ustası ücretlerinin ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin altında olduğu,
18.168/1 poz nolu “19x39x18.5cm boyutlarında boşluklu bimsbeton blokla duvar yapılması” iş kalemiiçin Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyat analizinin kullanıldığı, analiz girdilerinin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayımlanan fiyatların üzerinde olduğu, analizde yer alan düz işçi ve duvarcı ustası ücretlerinin ihale
tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin altında olduğu,
23.010 poz nolu “Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)” iş kalemi için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyat analizinin kullanıldığı, analiz girdileri için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiçleri kullanarak açıklamada bulunduğu, analizde yer alan düz işçi, soğuk demirci ustası
ve soğuk demirci ustası yardımcısı ücretlerinin ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin altında olduğu,
25.048/9 poz nolu “Yeni sıvalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı(mat) antibakteriyel boya yapılması”iş kalemi için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyat analizinin kullanıldığı, analiz girdileri için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiçleri kullanarak açıklamada bulunduğu, analizde yer alan boyacı ustası
ücretinin ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin altında olduğu, analizdeki fiyatın teklif edilen birim fiyatın üzerinde
olduğu,
23.014 poz nolu “Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması” iş kalemi için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyat analizinin kullanıldığı, analiz girdileri için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiçleri kullanarak açıklamada bulunduğu, analizde yer alan düz işçi, soğuk demirci ustası
ve soğuk demirci ustası yardımcısı ücretlerinin ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin altında olduğu, analizdeki fiyatın
teklif edilen birim fiyatın üzerinde olduğu,
Tespit edilmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde;
“45.1. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre
değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları
tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği
bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik
çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu
değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin
reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı,
Kurumun, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla
sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı
Kanunun aktarılan hükümleri çerçevesinde, yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanmasına ilişkin
olarak aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:
45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca geçerli teklifler tespit edildikten sonra;
Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik
ortalaması ve standart sapması hesaplanır.
: Geçerli tekliflerin (Tn) aritmetik ortalaması (Tort1 = )
Tort1
σ
: Geçerli tekliflerin standart sapması (σ = )
Aritmetik ortalamadan standart sapma çıkartılır ve eklenir.
Tort1- σ
Tort1+ σ
Aritmetik ortalama değerinin standart sapma kadar aşağısı ve standart sapma kadar yukarısı arasında kalan bölgede yer
alan tekliflerin tekrar ortalaması alınmak suretiyle, ikinci aritmetik ortalama bulunur.
Ti
: Standart sapma aralığında kalan teklifler : { Ti: (Tort1- σ ≤ Ti ≤ Tort1+ σ)}
Tort2
: Standart sapma aralığında kalan tekliflerin (Ti) aritmetik ortalaması (Tort2= )
Hesaplanan ikinci aritmetik ortalama yaklaşık maliyete bölünmek suretiyle (C) değeri elde edilir.
C
: Tort2/YM
(C) değeri aşağıdaki eşitliklerin ilgili olanında yerine konularak (K) değeri bulunur.
C < 0,60 →
0,60 ≤ C ≤ 1,00 →
C > 1,00 →
Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur:
SD (Sınır değer) =
45.1.1.1. Sınır değer eşitliğinde yer alan (N), “sınır değer katsayısı”nı temsil etmekte olup bu katsayı, 29/12/2005 tarih ve
26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de
yer alan “Üstyapı (Bina) Grubu İşler”, “Elektrik İşleri”, “Mekanik Tesisat İşleri” ve “Telekomünikasyon ve Otomasyon
İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde
(1,00), diğer yapım işlerinde (1,20)’dir. İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının
bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla
olana göre belirlenir.
45.1.1.2. Gerekli görülmesi durumunda, (45.1.1.1.) maddesi uyarınca belirlenen sınır değer katsayıları yerine;
a) Mevzuatı uyarınca kendisine yapım işi yaptırma yetkisi verilen bakanlıklar tarafından, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı
ile bağlı, ilgili veya ilişkili olan idareleri için,
b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından, (a) bendinde sayılan idareler dışındaki idareler için, (1,00) den küçük,
(1,20)’den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilir. Bakanlıklar tarafından farklı nitelikteki yapım
işleri için (1,00) den küçük, (1,20)’den büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkündür. Belirlenen
katsayılar, ilanı veya duyurusu 30 Nisan 2011 tarihinden sonra yapılacak ihaleler için geçerli olmak üzere 1-31 Mart 2011
tarihleri arasında Resmî Gazete’de ilan edilir. Gerek görülmesi halinde bu katsayılar, ilanı veya duyurusu ilgili yılın 30
Nisan tarihinden sonra yapılacak ihaleler için geçerli olmak üzere değiştirilerek o yılın 1-31 Mart tarihleri arasında Resmî
Gazete’de ilan edilir.
45.1.1.3. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı, ihale ilanı veya davet mektubu ile idari şartnamenin “Diğer hususlar”
başlıklı bölümünde belirtilir.
45.1.1.4. Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerinde ve % 40’ının altındaki teklifler dışında tek geçerli teklif bulunması
durumunda; “Tort2” değeri tek geçerli teklife eşittir. Yaklaşık maliyetin % 40 - % 120 aralığında geçerli teklif bulunmaması
durumunda; sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ıdır. (45.1.1.) maddesine göre yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin
yaklaşık maliyetin % 40’ının altında çıkması durumunda sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ı olarak belirlenir.
Sınır değer hesaplanmasında idarelerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yapım işlerinde sınır değer hesaplama
aracı” programına Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasından erişilebilir.
45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına
ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş
gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.
45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi”
kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş
kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya
tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama
yapılmayacaktır.
45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre
oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu
tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz
toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.
Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak
analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda;
en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu
girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.
Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her
analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir
analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler
arasında yer alamaz.
45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş
kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz
girdilerini de belirtecektir.
İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre
açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.
45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli,
Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile
ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif
fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak
yapacakları açıklama kapsamında;
a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve
bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına
ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,
b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen
analiz formatına uygun analizleri
sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.
45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;
a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği
“malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar,
zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş
grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat
yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile
miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit
edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata
uygun olması gerekmektedir.
İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının
yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi
analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.
45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu
fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun
birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları
kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve
kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel
gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider
hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde
belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri
zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için
(45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.
…..
İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla
birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz
sunulması zorunludur.
İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış
birim fiyatları kullanılabilir.
45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış
rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere
ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı
ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.
45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat,
havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş
gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.
45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz
formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat
tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım
ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale
komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri
reddedilir.
45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde
yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.
45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;
a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,
hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle
değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.
45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi
ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.
45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin
özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde
edilen maliyet avantajı, bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanmalıdır.
45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun
38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu
analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,
b. Fiyat teklifleri,
c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış
fiyat teklifleri,
d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,
f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8)
maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.
Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda
istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli
diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük
giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal
edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen
fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile
belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.”
45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması
durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim
maliyetin,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim
satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili
olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre
çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında
olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle
kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili
olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre
çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin
altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle
kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında
meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak
piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat
teklifine göre hesaplanan birim fiyat;
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet
tutarının,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama
birim satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili
olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan
ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan
ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi
gerekmektedir.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili
olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan
ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında
olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle
kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında
meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu
işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.
45.1.13.3. İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri
üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç)
geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.
45.1.13.4. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde
belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi
gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin
ilan edilmiş fiyatlar vb.)
45.1.13.4.1. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması
halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek:
Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin
verdikleri fiyat teklifleri.)
45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin
asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari
fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan
akaryakıt fiyatları vb.)
45.1.13.6. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte
kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği
“maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama
yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az
yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.
İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin
satış yapmış olması ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7)
sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.
45.1.13.7. İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi
durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında
ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit
tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın
miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer
açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.
45.1.13.8. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın
emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu
durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya
beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi
yeterlidir.
Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında
meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
45.1.13.9. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya
proforma fatura ya da fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul
edilmeyecektir.
45.1.13.10. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden
alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
45.1.13.11. Maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi
yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının
taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.
(45.1.13.1) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından,
(45.1.13.2) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak
kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek
mensubu tarafından muhafaza edilecektir.
(45.1.13.6) maddesine ve (45.1.13.7) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli
tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.
Meslek mensubu proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 ve O-8 nolu tutanaklardaki
beyanlarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine uygunluğundan sorumludur.
Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit
tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.
İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale
komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler
arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler
mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim
yapılır.
İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle
birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumuna ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu
olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile
maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağı mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine
gönderilecektir.
45.1.13.12. Maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak
düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya
hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama
birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç,
söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname
döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan
ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.
Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık
2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran
2010” dur.
45.1.13.13. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri
ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.
45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 - 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan,
açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin
teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.
45.1.15. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda,
proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan
istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen
belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanağında
belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın
olağan durumuna ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma
fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağı mükellef ve/veya isteklinin bağlı
olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.
45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin
açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi
düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.
45.1.17. İhale süreci devam ederken çeşitli nedenlerle teklif geçerlik süresinin bitmesi ve 4734 sayılı Kanunun 32 nci
maddesi uyarınca teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idare talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması
durumunda; yeniden bir sınır değer tespit edilmeyecek ve idarece aşırı düşük teklif sorgulaması, tespit edilen ilk sınır değer
dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Ancak; gerek idarece gerek Kurum veya mahkemeler tarafından alınan kararlar
çerçevesinde, ihale tarihi itibari ile geçerli olan teklif sayısında değişiklik olması halinde aşırı düşük teklif sınır değerinin
geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir.”açıklamaları yer almaktadır.
İhale üzerinde bırakılan isteklinin 27.501 poz nolu “250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması”, 23.015 poz nolu “Ø
14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması”, 25.048/9 poz nolu “Yeni sıvalı yüzeylere
astar uygulanarak iki kat su bazlı(mat) antibakteriyel boya yapılması” ve 23.014 poz nolu “Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton
çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması” iş kalemleri için sunmuş olduğu analizlerdeki fiyatların teklif etmiş olduğu
fiyatların üzerinde olduğu tespit edildiğinden, yapılan açıklamaların anılan Tebliğin 45.1.8 inci maddesinde yer alan; “Analiz
fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir.” hükmüne aykırı olduğu,
İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu analizlerde yer alan; düz işçi, sıvacı ustası, sıvacı usta yardımcısı,
soğuk demirci ustası, soğuk demirci usta yardımcısı için işçilik fiyatlarının (3,05 TL) ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik
asgari ücretin (3,94 TL) altında olduğu tespit edildiğinden, yapılan açıklamaların anılan Tebliğin 45.1.9 uncu maddesinde yer
alan;“İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde
yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.” hükmüne aykırı olduğu,
Anlaşılmıştır.
Bu nedenle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamaları uygun bulunmamıştır.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen
aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen yapım işlerinde, anılan Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklifler,
idarece belirlenen yaklaşık maliyet ve geçerli tekliflere göre belirlenmektedir. Bu nedenle, aşırı düşük teklif sorgulamasının
sağlıklı yapılabilmesi için ihale öncesinde yaklaşık maliyetin gerçekçi yöntemlerle belirlenmesi gerekmektedir.
İncelenen ihalede yaklaşık maliyetin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2010 yılı fiyatlarının 2012
yılına göre güncellenmesi sonucunda belirlendiği görülmüştür.
Yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan ihale konusu işin % 80’ini oluşturan iş kalemlerine ait fiyatlar Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2011 yılı birim fiyatları ile karşılaştırıldığında;
İş kalemi
2010 B.F.
İdare 2011
İdare 2012
2011 B.F
16.0571/A
101,49
109,30
120,52
105,06
23.051
2.088,79
2.249,63
2.480,44
2.875,50
27.501
12,26
13,20
14,56
13,23
23.015
1.494,19
1.609,24
1.774,35
1.964,38
16.059/1
112,55
121,22
133,65
125,06
18.168/1
20,66
22,25
24,53
21,50
23.010
1.594,63
1.717,42
1.893,62
1.811,25
25.048/9
9,54
10,27
11,33
6,78
23.014
1.591,75
1.714,31
1.890,24
2.071,25
İdare tarafından, ihalenin yapıldığı tarihte 2011 yılı birim fiyatları yayımlanmış olmasına rağmen, idarece yaklaşık
maliyetin 2010 yılı birim fiyatlarının güncellenmesi sonucunda belirlendiği, 23.051 poz nolu “34 kg/m ye kadar ağırlığındaki
münferit olarak kullanılan her türlü profil demirlerinin hazırlanması ve yerine tespiti”, 23.015 poz nolu “Ø 14- Ø 28 mm
nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması” ve 23.014 poz nolu “Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik
çubuğunun bükülmesi, yerine konulması” iş kalemlerine ait 2011 yılı birim fiyatlarının idarece belirlenen fiyatların üzerinde
olduğu görülmüştür.
Bu nedenle, idarece belirlenen bu yöntem ile incelenen ihalede aşırı düşük tekliflerin sağlıklı olarak belirlenemeyeceği
ve ihalenin sonuçlandırılamayacağı anlaşılmıştır.
Diğer taraftan, idarece ön proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihalenin yapıldığı görülmüştür.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (c) bendinde; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden,
mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye
çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan
netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım
işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle
uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım
işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh
değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım
işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi
götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale
yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale
hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu,
petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü yer almaktadır.
Anılan Kanun hükmü uyarınca, ihale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî
özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilecektir. İhale
konusu işin özgün nitelikte olmayan hizmet binası yapımı işi olduğundan, uygulama proje yapılarak ihaleye çıkılması
zorunludur. Bu nedenle, söz konusu işin uygulama projesi yapılarak anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale
edilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu
tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Kazım ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Bahattin IŞIK
Hakan GÜNAL
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Abdullah DÜNDAR
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
İdarelerin puanlama kriterlerine ilişkin olarak nesnel, açık ve net belirlemeler yapmak zorunda
oldukları, idari şartnamenin B.3.b, B.4, C.1 ve C.2 maddelerinin bu niteliklere sahip olmadığı,
mevzuata uygun olmayan söz konusu puanlama kriterleri esas alınarak sağlıklı bir değerlendirme
yapılamayacağı .



Yazdır
Geri
Anasayfa
<span
>KAMU
İHALE
KURUL
U
KARARI
Toplantı No
:
2012/024
Gündem No
:
79
Karar Tarihi
:
19.04.2012
Karar No
:
2012/UH.I1848
Şikayetçi:
Günka Harita Taah. Tic. Ltd. Şti. – Zeter Müh. Tic. Sağlık Hizm. Ve Eğitim Ltd. Şti. Ortak
Girişimi, AKSU SOKAK NO:13/10 SIHHİYE ANKARA
İhaleyi yapan idare:
İller Bankası Anonim Şirketi Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:
14 06110ANKARA
Gündem Konusu:
2011/141448 İhale Kayıt Numaralı “Vize/Kırklareli Sayısal Halihazır Harita İşi” İhalesi
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idare tarafından hesaplanan teknik puanın hatalı olduğu, idarenin aynı dokümanla çıkmış
olduğu ihalelerde aynı belgeler kullanılarak daha yüksek puanlar alındığı, ayrıca aynı doküman düzenlemeleri ile aynı idare
tarafından çıkılan 2011/121815 İKN’li ihalenin Kurum tarafından 20.02.2012 tarih ve 2012/UH.II-998 sayılı kararıyla iptal
edildiği, idari şartnamenin mevcut ihalenin de iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, 10.10.2011 tarihinde yapılan ön yeterliğe 14 adayın başvuruda
bulunduğu, sunulan ön yeterlik dosyalarının incelenmesi neticesinde en yüksek puanı alan 10 adayın kısa listeye alındığı,
11.01.2012 tarihinde yapılan ihaleye kısa listede bulunan 10 adaydan 9 unun teklif sunduğu, komisyon tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda 9 istekliden 2 sinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye kalan 7 isteklinin mali ve teknik
tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda, en yüksek toplam puanı alan Nadaş Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. ve Ekinoks Müh.
Müş. Turz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde ihalenin bırakıldığı tespit edilmiştir.
İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Vize/Kırklareli Sayısal Halihazır Harita İşi”olarak belirtilmiş
olup, aynı şartnamenin “Puanlama Kriterleri” başlıklı maddesinde;“A) Benzer Nitelik Ve Ölçekteki İşlerde Deneyimleri [20]
Puan
Adayın benzer iş deneyimi asgari şart olarak 432.000,00 TL ise [10 ] puan,
Teklif dosyalarında sunulan tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış 865.000,00 TL ve üzeri iş deneyimleri max.[20] puan
olarak değerlendirilir. Arada kalan iş bitirme bedelleri, asgari bedel ile bu bedel arasında doğrusal orantı yapılır. İş
ortaklıklarında pilot ortağın iş deneyimi dikkate alınır. Pilot ortağın sağlaması zorunlu olan %70’lik orana göre bulunan en
az ve en çok değerler esas alınarak doğrusal orantı yapılır.
B) İş İçin Önerdikleri Yöntem (Metodoloji) Ve Çalışma Planı İle Organizasyon Yapısının İş Tanımına Uygunluğu [50] Puan
Alt Kriter Alt Puan
1) İşin nasıl yapılacağı [1] puan
2) İş programı [1] puan
3) a.)Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu Alt Puan [23]
Ön Yeterlik başvurusunda anahtar teknik personel olarak gösterilen şahıslar; teknik teklif aşamasında teknik personel olarak
(Proje Yöneticisi, Şantiye Mühendisi) gösterilmek zorundadır.
Bu puanlamada sadece adayların, ihale konusu danışmanlık hizmeti için önerdikleri teknik personel (Proje Yöneticisi,
Şantiye Mühendisi) değerlendirilir.
Toplam Tecrübe(yıl) puanlamasında, kamuda işe başlama veya HKMO ya kayıt tarihi esas alınacaktır.
Benzer Tecrübe(yıl) puanlamasında
özel sektördeki deneyimi için; meslek odası olanlarda, ilgili meslek odasına kayıtlı olarak çalıştığı süreler içindeki ön
yeterlilik şartnamesinin 8.3 Maddesindeki özel hükümler esas olmak üzere özgeçmiş formunda belirtilen benzer işlerde proje
yöneticisi , şantiye mühendisi veya işin yapıldığı dönemde şirketi temsil ve ilzama yetkili şirket müdürü olduğunu belgelemek
ve işlerin sözleşmesinde belirlenen görevlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçen günlerin toplamı esas alınarak
gün bazında enterpole yapılacaktır.
Kamudaki deneyimi için ; hizmet belgesi esas alınacaktır.
Benzer işlerin üretimini yapan, yaptıran ve onaylayan kurumlarda en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla tam puan alır.
(Çalıştığı kurumda benzer iş olarak tanımlanan işlerde kontrollük hizmeti yaptığını ve işin çalıştığı kurumca onaylanmış
olduğunu, İstekli firmada ise önyeterlik başvuru tarihinden geriye doğru kesintisiz olarak en az 30 günlük SGK’lı olduğunun
belgelenmesi şarttır.)
Toplam tecrübe için 5-10 yıl arasındaki, özel sektördeki benzer tecrübe için 0-3(1095 gün) yıl arasındaki ara değerler için
doğrusal orantı yapılır. (Ön yeterlik tarihi esas alınarak, son 15 yıl içinde benzer iş tanımına uygun olarak yapılan işler
dikkate alınacaktır.)
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personelin tamamı bir bütün olarak
değerlendirilir.
Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisinin toplam tecrübesi, 5 yıl için [1] puan, 10 yıl ve daha fazlası için [3] puan esas
alınarak , benzer iş tecrübesi 3 yıl (1095 gün) ve daha fazlası için [7] puan esas alınarak 0 ile 7 puan arasında enterpoleyle
hesaplanır.
Ancak komisyon değerlendirme tarihi esas alınmak kaydı ile Önyeterlik veya Teknik teklif dosyalarında gösterilmiş olan
Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisinin, tekrar Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisi olarak gösterilmesi durumunda ise;
a) Adayın, önyeterlik değerlendirmesi sonucunda kısa listede yer alması halinde söz konusu işin mali teklif dosyalarının
açıldığı tarihe kadar
b) İsteklinin, mali tekliflerin değerlendirmesi sonucu birinci alıcı konumunda olması halinde
Proje yöneticisine, toplam tecrübe için [1 ] puan, benzer tecrübe için [1] puan olmak üzere toplam [2] puan
Şantiye Mühendisine, toplam tecrübe için [1 ] puan, benzer tecrübe için [1] puan olmak üzere toplam [2] puan
Verilir.
Proje Yöneticisinin iş programına göre, işin bankaya teslim tarihinden itibaren,(aynı yüklenici bünyesinde çalışmaya devam
ettiğini ve farklı bir firma bünyesinde de SGK ödemesi bulunmadığını belgeleyecektir.)ihalelerde Proje Yöneticisi ve Şantiye
Mühendisi gösterilmesi halinde de;
Proje yöneticisine, toplam tecrübe için [1 ] puan, benzer tecrübe için [1] puan olmak üzere toplam [2] puan
Şantiye Mühendisine, toplam tecrübe için [1 ] puan, benzer tecrübe için [1] puan olmak üzere toplam [2] puan
Verilir.
Ancak verilecek puan ön yeterlikte verilen puandan az olamaz
b.)İstekli firmanın ön yeterlik başvuru tarihi itibari ile son 10 yıl içinde benzer iş tanımına uygun olarak yaptığı işler,
isteklinin bünyesinde çalışan toplam SGK’lı personel sayısı, bitirilen işlerde cezalı olarak bitirilen yada fesh olan işler, cezalı
iş var ise cezalı duruma düşme nedenleri, yükleniciden işçi alacağı kesilip kesilmediğinin ayrıntılı olarak yazıldığı isteklinin
özgeçmişi. (Beyan esas alınacak olup ihale komisyonunca gerek görüldüğü takdirde ilgili belgeler istenilecektir.)
(Puanlama istekliler arasında kıyaslamayla yapılacaktır.) [3] puan
4) Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri [3] puan
İsteklinin bünyesinde SGK’lı çalışan Harita Mühendisi ve Harita Teknikeri sayısı ve çalışma süreleri belirtilecektir.(Beyan
esas alınacak olup ihale komisyonunca gerek görüldüğü takdirde ilgili belgeler istenilecektir.)
(Puanlama istekliler arasında kıyaslamayla yapılacaktır.)
5) Ekipman [10] Puan
a) asgari donanım;[4] Puan
Tanım Adet Puan
Standart sapması 10 cc veya daha hassas elektronik takeometre En az (1) adet [2]Puan
Kayıt üniteli dijital nivo En az (1) adet [2] Puan
b) ilave donanım ; [6] Puan
Çift frekanslı GPS En az (4) adet [2] Puan
RTK (4) adet [2] Puan
Standart sapması 10 cc veya daha hassas elektronik takeometre En az (1) adet [1] Puan
Kayıt üniteli dijital nivo En az (1) adet [1] Puan
RTK’da her bir alet için 0,5 puan verilir. Donanımda belirtilen alet sayısından fazlası değerlendirmeye alınmaz.
Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde
kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir
raporunda puanlamaya dahil ekipmanların seri numaralarının belirtilmesi ve söz konusu aletlerin faturalarının ibrazı
zorunludur.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait ekipmanın tamamı bir bütün olarak
değerlendirilir.
6) Adayın İdarede, 8.3 Maddesinde tanımlanan benzer işlerden sözleşmeye bağlı devam eden veya ihalesi devam eden
işlerden ihalenin üzerinde kaldığı ihale kararının ihale makamınca onaylanarak kesinleşmiş fakat henüz sözleşmesi
yapılmamış sayısal halihazır harita işleri adayın taahhüdündeki iş olarak değerlendirilir
Adayın belirtilen nitelikteki;
İşi yok ise [12] puan
1 iş ise [7] puan
2 iş ise [3] puan
3 veya daha fazla ise [1] puan
Bankamızca ihalesi yapılan işlerden işin bankaya teslim edilmesi halinde, söz konusu iş adayın devam eden işi olarak
değerlendirilmeyecektir.
Ortak girişimlerde, ortaklardan birinin devam eden işi olması halinde, tüm ortak girişimin işi olarak değerlendirilecektir.
C) Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel; [30] Puan
Alt Kriter Alt Puan
1) Genel nitelikler, [4] puan
Teknik personel (Proje Yöneticisi, Şantiye Mühendisi) olarak gösterilen personelin ön yeterlik başvuru tarihi itibari ile son
10 yıl içinde benzer iş tanımı dışındaki haritacılık faaliyetleri ayrıntılı olarak belirtilecektir.(Beyan esas alınacak olup ihale
komisyonunca gerek görüldüğü takdirde ilgili belgeler istenilecektir.)
(Puanlama istekliler arasında kıyaslamayla yapılacaktır.)
2) İş için uygunluk, [8] puan
a.) Teknik personel (Proje Yöneticisi, Şantiye Mühendisi) olarak gösterilen personelin ön yeterlik başvuru tarihi itibari ile
son 10 yıl içinde benzer iş tanımına uygun kaç işte teknik personel (Proje Yöneticisi, Şantiye Mühendisi) olarak görev
yaptığı, görevi süresince görevi bırakmak suretiyle personel değişikliği yapılıp yapılmadığı değişiklik yapılmış ise gerekçeleri
ayrıntılı olarak belirtilecektir. (Beyan esas alınacak olup ihale komisyonunca gerek görüldüğü takdirde ilgili belgeler
istenilecektir.)
(Puanlama istekliler arasında kıyaslamayla yapılacaktır.) [4] puan
b.) Şirket ortakları, önerilen Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisi dışında son iki yıl içersinde toplamda en az 365 gün
Sigortalılık süresini sağlayan Harita Mühendisi veya Harita Teknikeri Sayısı(en fazla 4 kişi beyan edilecektir)
4 ve fazlası ise [4] puan
3 ise [3] puan
2 ise [2] puan
1 ise [1] puan
Yok ise [0] puan
3) Yerel deneyim ve Türkçeye hâkimiyet, [2] puan
4) İstihdam durumu (kendi personeli) [16] puan
Önerilen Proje Yöneticisi ve Şantiye Mühendisinin ön yeterlik başvuru tarihi esas alınarak geriye doğru kesintisiz SGK’lı
(sosyal güvenlik kurumu) gösterildiği süre
Asgari 30 gün için 2*2 = 4 puan
730 gün ve fazlası için 8*2 = 16 puan
verilir. Ara değerler için doğrusal orantı yapılır.
Benzer işlerin üretimini yapan, yaptıran ve onaylayan kurumlarda en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla kurumda geçen hizmet
süresinin 10 yılı geçmesi durumunda tam puan, 5 ile 10 yıl arası hizmet puanı ise 4 ile 8 puan arasında doğrusal orantıyla
bulunacaktır. (Çalıştığı kurumda benzer iş olarak tanımlanan işlerde kontrollük hizmeti yaptığını ve işin çalıştığı kurumca
onaylanmış olduğunu, İstekli firmada ise en az 30gün kesintisiz SGK’lı olmasının belgelenmesi şarttır.)
Toplam Puan [100]
31.2.Teknik değerlendirmede asgari 70 puanın altında kalan istekliler elenir ve mali değerlendirmeye alınmaz. Asgari teknik
puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmadan, mali tekliflerin açılacağı
tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir” düzenlemesi yer almaktadır.
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde; “(1) Danışmanlık hizmet alımı
ihalelerinde kullanılacak teknik değerlendirme kriterleri, Kanunun 10 uncu maddesine uygun olarak, benzer nitelik ve
ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi
yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.
(2) Teknik değerlendirmede, işin kapsamı, karmaşıklığı ve önem derecesi dikkate alınarak bu Yönetmeliğe ekli Tablo 1’de
verilen aralıklarda tam puanlar belirlenir. İdarelerce hangi kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceği ile
puanlama yöntemi ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak açıklanır. Mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde
teknik değerlendirme puanlama kriterleri işin özelliğine göre idarelerce somut ve anlaşılabilir olarak belirlenir.” hükmü,
Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinde; “(1) Teknik puanlama aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) İsteklilerin teknik teklif belgeleri her üye tarafından tek tek incelenerek idari şartnamede belirtilen kriterlere göre her
istekliye ayrı ayrı puan verilir ve bu teknik puanlar Teknik Teklif Üye Değerlendirme Standart Formuna yazılarak imzalanır.
Üyelerin doldurduğu bu formlar biraraya getirilerek verilen puanlar Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Standart
Formuna geçirilir. Her istekli için komisyon üyelerinin verdiği puanlar toplanarak üye sayısına bölünmek suretiyle
isteklilerin ayrı ayrı teknik puanları bulunur. İdari şartnamede belirlenen asgari puanın altında kalan isteklilerin teklifleri
değerlendirme dışı bırakılır.
b) Asgari puanı sağlayan isteklilerin puanları, en yüksek teknik puana sahip isteklinin puanına bölünüp 100’le çarpılarak
isteklilerin itibari teknik değerlendirme puanı bulunur. (PTİ=100 x PT/PTmax ).Bu formülde;
PTİ
= İtibari teknik puanı,
PT
= Komisyon tarafından istekliye verilmiş asgari puanın üzerindeki ham teknik puanı,
PTmax = Komisyon tarafından isteklilere verilen ham teknik puanların en yükseğini,
ifade eder.” hükmü,
Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinde ise; “Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen ya da
asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin
açılmaksızın, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği Teknik
Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form kullanılarak bildirilir. Bu formun
ekinde Teknik Teklif Üye Değerlendirme ve Teknik Teklif Komisyon Değerlendirme Formlarına da yer verilir. Aynı tarihte,
asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir.
(2) İhale komisyonunca isteklilere bildirilen tarih ve saatte teknik değerlendirme sonuçları ve teknik puanlar hazır
bulunanlar önünde açıklanır. Teknik puanların açıklanmasından sonra toplu halde muhafaza altına alınmış olan mali teklif
paketleri açılır. Komisyon tarafından, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları açılmaksızın
kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu kişiler ihale salonundan çıkarılır. İade edilemeyen mali tekliflere ait
zarflar ihalenin sonuçlandırılmasından hemen sonra posta ile gönderilir.
(3) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./12 md.) Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları
açılmadan önce işin yaklaşık maliyeti açıklanır. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları
açılarak istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurulur. Mali teklif zarfındaki belgelerin uygunluğu incelenir ve inceleme
sonucu mali teklif açma ve belge kontrol tutanağına kaydedilir. Bu tutanağın komisyon başkanınca onaylanmış suretleri,
isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz. Mali teklifi içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı
bulunmayan veya usulüne uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
(4) Sonraki aşamada isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat
teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
(5) En son aşamada belgeleri uygun bulunan isteklilerin teklif ettikleri tutarlar, ihale komisyonu tarafından (Mali Teklif
Komisyon Değerlendirme Standart Formuna) kaydedilir.
(6) İstekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı (Mmin) isteklilerin mali teklif fiyatına bölünüp yüzle (100) çarpılması
sonucu her isteklinin mali teklif puanı (PM) bulunur.(PM= 100 x Mmin/M ). Bu formülde;
PM
= Mali teklif puanını,
Mmin
= İstekliler arasında teklif edilen en düşük fiyatı,
M
= İsteklinin teklif ettiği fiyatı,
ifade eder.
(7) Yapılan teknik ve/veya mali değerlendirme sonucunda üçten az isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz.
(8) Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, % 15 oranına kadar idari şartnamede belirtilen fiyat
avantajı da uygulanmak suretiyle mali teklif puanları hesaplanır.
(9) Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden ihale
dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır. Ortakları arasında
yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.
(10) Tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede; mali tekliflerin puanlanması, teklif
fiyatının, ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur
üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.” hükmü bulunmaktadır.
İhale dokümanı uyarınca, puanlamanın 50 puanlık kısmını oluşturan ve aynı zamanda şikâyete konu edilen B
Bölümünün 6 puanlık kısmının; puanlamanın 30 puanlık kısmını oluşturan ve aynı zamanda şikâyete konu edilen C
Bölümünün 8 puanlık kısmının istekliler arasında yapılacak kıyaslama ile puanlanacağı anlaşılmaktadır. Ancak, bu
kıyaslamanın ne şekilde yapılacağı, yapılacak kıyaslama sonucunda çıkan durumların ne şekilde puanlanması gerektiği
ayrıntılı olarak idari şartnamede yer almamaktadır. Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde; “İdarelerce hangi kriterlere ve alt
kriterlere ne şekilde puan verileceği ile puanlama yöntemi ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak
açıklanır.” hükmü yer almakta olup, idari şartnamenin B.3.b, B.4, C.1 ve C.2.a maddelerinin kurgu itibari ile anılan
Yönetmelik hükmüne uygun olmadığı anlaşılmıştır.
İhale işlem dosyasında bulunan ve ihale komisyon üyelerince doldurulan teknik yetenek değerlendirme formları
incelendiğinde, 20 puanlık A bölümü, 50 puanlık B bölümü ve 30 Puanlık C bölümüne ilişkin her isteklinin ayrı
puanlandırılmasının yer aldığı, ancak bu puanların sadece toplamlarına yer verildiği, her bir basamakta isteklilerin kaç puan
aldığı, nerden puan kırıldığı bulunmamakta olup, ihale işlem dosyasında bu toplam puanlara ne şekilde ulaşıldığına ilişkin
olarak ihale komisyonu tarafından düzenlenmiş başkaca bir belgeye de rastlanmamıştır.
Başvuru sahibinin puanlaması incelendiğinde, benzer nitelikteki işlerde deneyim kısmından 20 tam puan aldığı, “iş
için önerilen yöntem ve çalışma planı ile iş için taahhüt edilen organizasyon yapısı” başlıklı B kısmından 50 puan üzerinden
29 puan aldığı, “iş için taahhüt edilen yönetici kadrosu ve teknik personel” başlıklı C kısmından 30 puan üzerinden 25 puan
aldığı anlaşılmıştır.
Başvuru sahibi dilekçesinde, itirazen şikâyet başvurusu üzerine 2011/121815 İKN’li “Ereğli/Konya Sayısal Halihazır
Harita İşi” ihalesini 20.02.2012 tarih ve 2012/UH.II-998 sayılı kararı ile iptal ettiği, anılan ihaleye de aynı belgeler ile
başvuruda bulunulduğu, söz konusu ihalenin teknik değerlendirilmesi sonucunda 97,25 puan almışken şikâyete konu ihalede
75,25 puan alındığı, anılan durumunda değerlendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; “Aynı kişi tarafından
birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda
bulunulamaz.” hükmü yer almakta olup, başvuru sahibi tarafından başka bir ihale sürecine ait olan işlemlerin şikâyete konu
ihaleye ilişkin itirazen şikâyet sürecine dahil edilmesi durumu, anılan mevzuat maddesine uygun görülmediğinden şekil
yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan inceleme ihale sürecinde idarelerin yaptığı işlemlerin mevzuata uygunluğu
açısından olup, idare tarafından gerekçelendirilmeyen veya belgelendirilmeyen işlemlerin Kurum tarafından incelenmesi
mümkün bulunmamaktadır. İhale komisyon tutanaklarında A (20 puan), B (50 puan) ve C (30 puan) lık bölümlere ilişkin
sadece toplam puanlara yer verilmesi, ara puanların ne şekilde hesaplandığı, üyelerin toplam puanlara nasıl ulaştıklarına
ilişkin herhangi bir kanıtlayıcı belgenin ihale işlem dosyası içerisinde yer almadığı göz önünde bulundurulduğunda, ancak
idarenin toplam puanına ilişkin değerlendirme yapılabilecektir. Başvuru sahibi iddiasında, her bir alt teknik yeterlik grubunda
alması gereken puanlara yer verdiği, anılan iddiaların karşılanabilmesi için idareden komisyon üyelerinin toplam puanlarına
nasıl ulaştığına ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
Ancak, 30.03.2012 tarih ve B.07.6.KİK.0.06-101.01.02.1288-948 sayılı ihale işlem dosyası isteme yazısına cevaben
gönderilen idarenin 03.04.2012 tarih ve 11189 sayılı yazısı ekinde yer alan ihale işlem dosyası içerisinde bulunmayan ve
yukarıda anılan belgelerin idareden tekrar talep edilmesi gerektiği kabul edilse de, idari şartnamenin B.3.b, B.4, C.1 ve C.2
maddelerinde belirtilen puanların ne şekilde hesaplanacağı, isteklilerin ne şekilde kıyaslanacağına ilişkin herhangi bir nesnel
kriter belirlenmediğinden, idarenin işleminin ne şekilde denetlenmesi gerektiği de açık ve net olmamaktadır.
İdarelerin puanlama kriterlerine ilişkin olarak nesnel, açık ve net belirlemeler yapmak zorunda oldukları, idari
şartnamenin B.3.b, B.4, C.1 ve C.2 maddelerinin bu niteliklere sahip olmadığı, mevzuata uygun olmayan söz konusu
puanlama kriterleri esas alınarak sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı hususları göz önünde bulundurulduğunda,
şikâyete konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Kazım ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Bahattin IŞIK
Hakan GÜNAL
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Abdullah DÜNDAR
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
idarenin birim fiyatların çok olması ve tek tek EKAP’a girilememesi gerekçeleri mevzuata uygun
bulunmamış olup, idarenin KİK015.5/Y nolu standart forma uygun birim fiyat teklif cetvellerini tüm
iş kalemlerini kapsayacak şekilde hazırlamaları ve hazırlanmış bu cetvellerin tümüyle EKAP’a
yüklenmesi gerektiği



Yazdır
Geri
Anasayfa
<span
>KAMU
İHALE
KURUL
U
KARARI
Toplantı No
:
2012/024
Gündem No
:
80
Karar Tarihi
:
19.04.2012
Karar No
:
2012/UY.I1849
Şikayetçi:
Alperen İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. -A.S.M. Arıtma Sistemleri Mak.zİmalat Ve İnş. San.
Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, S.ORHAN MAHALLESİ 1164 SOKAK NO:9KOCAELİ
İhaleyi yapan idare:
Gümüşhane Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi
No: 10 29000GÜMÜŞHANE
Gündem Konusu:
2012/3692 İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane Atıksu Arıtma Tesisi Ve Ek Kolektör Hattı
Yapım İşi” İhalesi
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;özellikle ihale üzerinde bırakılan istekli ve diğer tüm isteklilerin birim fiyat teklif
cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı yönünden tekrar incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesinin ikinci fıkrasında tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu
veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin
tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla,
belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı
olarak istenebileceği, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici
teminatlarının gelir kaydedileceği, bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada, isteklilerin ihale
konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik ölçütlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun
olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği, uygun olmadığı
belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı
bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.
Anılan Kanun maddesinin incelenmesi sonucunda ihale sürecinde teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan,
idare tarafından belirlenen sürede bilgi eksikliğini tamamlamayan, yeterlik kurallarına uymayan ve birim fiyat üzerinden
teklif alınan ihalelerde birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı
bırakılacağı anlaşılmaktadır.
Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan KİK015.3/Y numaralı standart form, birim
fiyatlar üzerinden teklif alınan ihalelerde kullanılacak birim fiyat teklif cetvelini düzenlemiş ve cetvel isteklilerin teklif ettiği
birim fiyatlar ve miktarların çarpımı üzerinden kurgulanmıştır.
Şikâyete konu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli dahil tüm isteklilerin teklif
mektuplarında aritmetik hata bulunup bulunmadığının tekrar incelenmesi talep edilmektedir.
İhale dokümanı incelendiğinde, idari şartnamenin 5.1 inci maddesinin (d) bendinde, ihale dokümanı ile birlikte
verilecek standart formlara yer verildiği, anılan formlar arasında KİK015.3/Y ve KİK015.5/Y nolu Birim Fiyat Teklif
Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formlarına yer verildiği, ayrıca aynı maddenin (f) bendinde içerisinde ayrıca
birim fiyat teklif cetvellerinin de dokümanla birlikte isteklilere verildiği anlaşılmıştır.
Doküman ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, toplam 29 kalemden oluştuğu, her bir kaleminin
miktarının “1” ve biriminin “adet” olduğu anlaşılmış olup, söz konusu birim fiyat teklif cetveli tablosuna aşağıda yer
verilmiştir.
Sıra No
İş Kalemi No Açıklama
Birimi
Miktarı
1
GÜMA-1/Ö
B27 – B42 Bacaları Arası Ek Kollektör Hattı Yapılması
Adet
1,000
2
GÜMA-2/Ö
İçmesuyu İletim Hattı Yapılması
Adet
1,000
3
GÜMA-3/Ö
A101-A102-A103-A104 Ön Arıtma Üniteleri Yapılması
Adet
1,000
4
GÜMA-4/Ö
A105 Debimetrerögarı Yapılması
Adet
1,000
5
GÜMA-5/Ö
A 106a A 106b Anaerobik Havuz Yapılması
Adet
1,000
6
GÜMA-6/Ö
A107 Havalandırma Havuz. Dağ. Yapısı Yapılması
Adet
1,000
7
GÜMA-7/Ö
A 108a A 108b-Havalandırma Havuzları Yapılması
Adet
1,000
8
GÜMA-8/Ö
A109-Çökelt.Hav. Dağ.Veteles. Van.Odası Yapılması
Adet
1,000
9
GÜMA-9/Ö
A 110a A 110b-Çokeltme Havuzları Yapılması
Adet
1,000
10
GÜMA-10/Ö A111 Geri Devir Terfi Merkezi Yapılması
Adet
1,000
11
GÜMA-11/Ö A112 100 M3 SU DEPOSU YAPILMASI
Adet
1,000
12
GÜMA-12/Ö A113 Çamur Süzüntü Suyu Terfi Merkezi Yapılması
Adet
1,000
13
GÜMA-13/Ö B111 Blovver Binası Yapılması
Adet
1,000
14
GÜMA-14/Ö B112 Trafo Binası Yapılması
Adet
1,000
15
GÜMA-15/Ö B113 Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Yapılması
Adet
1,000
16
GÜMA-16/Ö B114 Bekçi Kulübesi Yapılması
Adet
1,000
17
GÜMA-17/Ö B115 İdare Binası Yapılması
Adet
1,000
18
GÜMA-18/Ö Kuşaklama Kanalı Drenaj Menfezi Yapılması
Adet
1,000
19
GÜMA-19/Ö 12 Adet Ø200-300 Muayene Bacası Yapılması
Adet
1,000
20
GÜMA-20/Ö Deşarj Bacaları (Ø500-Ø700) Yapılması
Adet
1,000
21
GÜMA-21/Ö 4 Adet Parsel Bacası Yapılması
Adet
1,000
22
GÜMA-22/Ö Saha Borulama Yapılması
Adet
1,000
23
GÜMA-23/Ö Saha Tanzimi Yapılması
Adet
1,000
24
GÜMA-24/Ö Bitkisel Peyzaj Yapılması
Adet
1,000
25
GÜMA-25/Ö Mekanik Ekipmanlar
Adet
1,000
26
GÜMA-26/Ö Mekanik Tesisatlar
Adet
1,000
27
GÜMA-27/Ö Elektrik İşleri
Adet
1,000
28
GÜMA-28/Ö Elektrik Tüm Bina Kısımları İç Tesisatlar
Adet
1,000
29
GÜMA-29
Adet
1,000
İşletme İşleri
EKAP üzerinden yapılan inceleme sonucunda, KİK015.5/Y nolu standart forma uygun şekilde hazırlanmış olan birim
fiyat teklif cetvelinde de 28 iş kalemine yer verildiği, anılan iş kalemlerinin yukarıda yer alan tabloyla iş kalemi adı, sıralama,
miktar ve birim bazında aynı olduğu sonucuna varılmıştır.
İhale dokümanı ekinde isteklilere yazılı olarak ayrıca verilen “birim fiyat teklif cetvelleri” incelendiğinde, 29 iş
kaleminin her birine ilişkin olarak ayrıntılı başka teklif cetvellerine yer verildiği, toplam 39 sayfa olduğu, 39 sayfa içerisinde
yer alan birim fiyat teklif cetveli formatının tümünün birbiriyle aynı olmadığı, bu teklif cetvellerinde 29 iş kaleminin ne
şekilde oluşturulması gerektiğine ilişkin olarak ayrıntılı metraj ve birimlerin kullanıldığı tespit edilmiştir.
İhaleye katılan isteklilerden Multen İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 03.02.2012 tarihli dilekçesi ile, 39 sayfalık
EKAP’ta yer almayan teklif cetvellerinin teklif ekinde sunulup sunulmayacağına ilişkin olarak idareden bilgi talep edildiği
anlaşılmıştır. İdarenin aynı tarihli cevabi yazısında şikâyete konu işe ait fiyat teklif cetvellerinin çok fazla olduğundan tek
tek yazılamadığı, 29 ana iş kalemi halinde EKAP sistemine girildiği, cd içerisinde istekli olabileceklere “Birim fiyat teklif
cetvelleri” adı altındaki klasörde 29 ana iş kalemlerinin alt birimlerinin listelendiği, birim fiyat teklif cetvelleri alt birimleri
ile beraber esas alınıp teklif ekinde sunulmasının zorunlu olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.
İdarenin cevabından, değerlendirmeye ve işin sırasında yapılacak olan ödemelere veya iş artışlarına esas cetvellerin
39 sayfalık EKAP’ta yer almayan CD ile istekli olabileceklere verilmiş olan ayrıntılı cetvellerin olduğu anlaşılmıştır. Ancak,
mevcut durumda istekliler tarafından 29 ana iş kalemine ilişkin birim fiyat teklif cetvelleri ve bu ana iş kalemlerinin
ayrıntılandırıldığı 39 sayfalık teklif cetvellerinin sunulduğu, başka bir deyişle 29 ana iş kalemine ilişkin giderlerin nasıl
oluşturulduğunun da belgelendirildiği anlaşılmaktadır. Mevcut durumun mantığı incelendiğinde, artık yürürlükteki mevzuatta
bulunmayan ve istenmesinin hukuka aykırı olduğu teklifle birlikte istenen analizler durumuna benzerlik gösterdiği sonucuna
varılmıştır.
Bununla birlikte, uyuşmazlık konusunun birim fiyat teklif cetvelindeki aritmetik hata incelemesinden kaynaklandığı kabul
edildiğinde, idarenin ek cetvel olarak nitelendirdiği belgelerin birim fiyat teklif cetveli olmadığı, kaldı ki böyle bir belgenin
Elektronik Kamu Alımları Platformunda da bulunmadığı, ihalede kullanılacak birim fiyat teklif cetvelinin 29 satırdan
oluştuğu ve idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci maddesince yapılacak incelemenin ancak 29 iş kaleminden
oluşan birim fiyat teklif cetveli üzerinden yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu hukuki yorum ışığında yapılan
inceleme neticesinde, ihaleye katılan isteklilerin 29 iş kaleminin yer aldığı birim fiyat teklif cetvellerinde herhangi bir
aritmetik hatanın bulunmadığı anlaşılmıştır.
Mevzuat gereği, yapım işleri ihalelerine uygulama projesi ile çıkılması ve tekliflerinde anahtar teslimi götürü bedel
üzerinden alınmasının esas olmakla birlikte, uygulama projesi yapılamayan işlerde birim fiyat teklif alma suretiyle ihaleye
çıkılabilinmektedir. Bu durumun gerekçesi, metrajların tam ve kesin olarak belirlenememesi, olası iş artışlarının fazla
olmasının öngörülmesi, herhangi bir iş artışı durumunda yükleniciye ödenecek olan bedellerin birim fiyat teklif cetvelleri
esas alınmak suretiyle belirlenmesi olarak kabul edilmektedir.
Şikâyete konu ihalede, mevcut doküman ve EKAP’ta yer alan bilgi ve belgeler doğrultusunda, aritmetik hata olup olmadığına
ilişkin olarak yapılacak inceleme sadece 29 ana kalemli birim fiyat teklif cetvelinden yapılabileceği, idarenin
değerlendirmeye ve yapım işin sözleşme sürecindeki işlemlere esas miktar ve cetvellerin 39 sayfalık ayrıntılı cetveller
olduğu, söz konusu durumu 03.02.2012 tarihli yazılarında belirttikleri anlaşılmış olup, idarenin iradesi ile doküman
düzenlemelerinin birbiriyle uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
İhale sürecinin mevcut düzenlemelerle devam ettirilmesi durumunda, idarenin ihale konusu işi, ayrıntılandırılmamış
ve miktarları sadece “1 adet” olan kalemlerle yürütmesi gerekeceği, bu durumun uygulama sürecinde idarenin iradesi ve
isteğiyle uyuşmayacağı kabul edildiğinde, şikâyete konu ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, idarenin birim
fiyatların çok olması ve tek tek EKAP’a girilememesi gerekçeleri mevzuata uygun bulunmamış olup, idarenin KİK015.5/Y
nolu standart forma uygun birim fiyat teklif cetvellerini tüm iş kalemlerini kapsayacak şekilde hazırlamaları ve hazırlanmış
bu cetvellerin tümüyle EKAP’a yüklenmesi gerektiği anlaşıldığından, çıkılacak yeni ihalelerde söz konusu hususlarında göz
önünde bulundurulması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Kazım ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Bahattin IŞIK
Hakan GÜNAL
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Abdullah DÜNDAR
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Şehir Yollarının Tanzimi



Yazdır
Geri
Anasayfa
KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2011/068 Gündem No : 17 Karar Tarihi : 17.10.2011 Karar No : 2011/UY.I-3430
KOÇKAYA TEL. HİZ. LTD. ŞTİ., F. ÇAKMAK MAH. KEYKUBAT SAN.
BİRCANLAR SOK. 3 KONYA İhaleyi
yapan idare: Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, – Yenisehir
Şikayetçi:
MahallesiVatan Caddesi2 42060KONYA Gündem Konusu: 2011/114224 İhale Kayıt
Numaralı “Şehir Yollarının Tanzimi” İhalesi Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek olmasına karşın
idare tarafından ihale dokümanı kapsamında oluşturulan bir ön, kesin veya uygulama projesinin bulunmadığı, bu
durumun sağlıklı bir teklif bedeli oluşturulabilmesini engellediği gibi kamu ihale mevzuatına da aykırılık teşkil ettiği
iddia edilmektedir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İnceleme konusu ihalenin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 26.08.2011 tarihinde açık ihale usulü
ile yapılan, “Konya Şehiriçi Yollarının Tanzimi” işi olduğu,
Birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca yapılan
değerlendirme sonucunda, herhangi bir isteklinin teklifinin yeterlik kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle
değerlendirme dışı bırakılmadığı,
Ayrıca, idarece tespit edilen aşırı düşük teklif sınır değerin altında herhangi bir isteklinin teklif vermediği,
İhalenin de doğrudan geçerli en düşük teklifi sunmuş olan Selfa Yap. İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. &
Öztaşoğlu Haf. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı,
Anlaşılmaktadır.
Kamu İhale Kanununun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62 nci maddesinin (c) bendinde;
“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan
ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması
nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje
üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak
suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre
bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli
aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel
olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje
üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel,
uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.
Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale
hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı,
demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Benzer nitelikteki düzenleme ve açıklamalara Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 (c)
maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 46 ncı maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu mevzuat
düzenlemelerinde, yapım işlerinde ihaleye çıkılabilmesi için bir proje (ön-kesin-uygulama) varlığının temel
gereksininim ve zorunluluk olduğu öngörülmüştür.
Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde, öngörülen proje çeşitlerine yönelik tanımlamalara yer
verilmiş olup buna göre;
Ön Proje: “Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan,
bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere
dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi”,
Kesin Proje: “Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış
olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği
projeyi”,
Uygulama Projesi: “Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği
projeyi” ifade etmektedir.
Şikayete konu ihaleye ilişkin idarece hazırlanan ihale dokümanı kapsamı incelendiğinde; sözleşme tasarısı,
idari şartname ve her bir iş kalemine yönelik düzenlenmiş analiz formatlarına ek olarak özel teknik şartnameye yer
verildiği, bu şartnamede, ihale konusu işin gerçekleştirilmesi safhasında göz önünde bulundurulması gereken
hususların neler olduğu ve ihale konusu iş kapsamında öngörülen her bir iş kalemine yönelik tariflere (birim fiyata
dahil olan/olmayan masraflar…) yer verildiği görülmektedir. Ayrıca, şartname ekinde, ihale konusu iş kapsamında
kullanılacak/yapılacak bordür, parke, güvenlik taşı, rampa gibi malzeme/imalatlara ilişkin teknik resim/detaylar ile
tanzimi istenilen yollara yönelik enkesit örneklerin yer aldığı anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede, ihale dokümanı kapsamında ihale konusu işe yönelik hazırlanmış bir projenin bulunmadığı
açık olmakla birlikte idare tarafından şikayete cevap yazısında bu şekilde bir uygulamaya gerekçe olarak; idari
şartnamenin 2.1.(ç) maddesinde işin yapılacağı yerin Konya Şehiriçi Yolları şeklinde ifade edildiği, idari şartname
ve birim fiyat teklif cetvelinde tüm iş kalemlerinin miktarlarının tespit edildiği ve birim fiyat tarif ve
tanımlamalarının herhangi bir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde teknik şartnamesinde ayrıntılı olarak
belirtildiği ifade edilmiş buna ek olarak ihalenin birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilme gerekçeleri aynen
tekrarlandıktan sonra bununla hem kendilerinin hem de isteklilerin haklarının korunmasının amaçlandığı ve nihai
olarak bu şekilde “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması”
ilkelerine uyulduğu belirtilmiştir.
Her ne kadar istekli olabileceklere bu yönde bir doküman verilmemiş olsa da halihazırda hazırlanmış bir
proje veya benzeri bir belgenin idarede mevcut olup olmadığı meselesine ilişkin 26.09.2011 tarih ve 2219 sayılı
yazımız ile, yaklaşık maliyet hesabında ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek imalatların yapılacağı yerleri
ve bu yerlerdeki imalat miktarlarını gösteren proje/çizelge veya benzer bir belgenin yaklaşık maliyet hesabı
aşamasında tanzim edilip edilmediği hususunda idareden bilgi talep edilmiştir.
İdarenin 29.09.2011 tarih ve 43433 sayı ile Kurum kayıtlarına alınana cevabi yazısında, yaklaşık maliyet
cetveline esas belgelerin ilgili birimlerinden temin edildiği ifade edilmiş ve ekinde, ihale konusu iş kapsamında
gerçekleştirilecek her bir iş kalemi metrajının cadde/bulvar/yol bazında dağılımını gösteren, “Yaklaşık Maliyet
Cetveli Metraj Bilgileri” başlığı altında düzenlenen belge ile işin yapılacağı yerlere ilişkin haritalar tarafımıza
gönderilmiştir.
Metrajların yer bazında dağılımını gösteren söz konusu belge incelendiğinde, iş kalemi için belirlenen
toplam metrajın, birim (yol/cadde/bulvar) bazda eşit bir şekilde dağılımının söz konusu olmadığı gibi imalatların
büyük bir çoğunluğunun işin tamamında değil sadece belirli cadde/yol/bulvarlarda gerçekleştirilmesinin istenildiği
görülmektedir.
Bu şekilde, yapım işinin gerçekleştirileceği yerlerin ayrıntısı ve her bir yer bazındaki miktarlar noktasındaki
bir bilgi/belge eksikliğinin ise özellikle nakliye girdisi içeren birçok iş kaleminin (her cins ve klastaki zeminde kazı
yapılması, parke taşı nakli ve döşenmesi gibi) birim fiyat hesaplarının, kesin veriler yerine her bir isteklinin
öngörüsüne/tahminine dayalı olarak yapılmasına sebebiyet vereceği açıktır.
Ayrıca, bazı iş kalemlerine yönelik olarak (Tanım 1, 15, 16, 17, 18 poz nolu iş kalemleri gibi) gerek
yaklaşık maliyet hesabında idarece belirlenen birim fiyatlar ile ihalede isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar
arasında, gerekse de isteklilerce öngörülen birim fiyatların birbiri arasında makul olmayan bir düzeyde (birim)
farkların bulunması, birim fiyat hesaplarının tespiti aşamasında istekliler açısından uygulamada belirsizliğe ve
tereddüte yol açacağı ifade edilen bu durumu kanıtlar niteliktedir.
Şu halde, şikayete konu ihalenin birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirildiği ve bu anlamda iş
kalemleri bazında toplam metrajların isteklilerce zaten bilindiği, ancak bu noktadaki temel sorunu birim fiyatların
tespiti hususunun oluşturduğu görülmektedir. Nitekim, mevcut durumda, tanzimi gerçekleştirilecek
yol/cadde/bulvar ile her bir yol/cadde/bulvar bazında ne kadarlık imalatın gerçekleştirileceği noktasındaki
belirsizliğin, nakliye giderlerinin tespitini imkansızlaştırdığı ve nihayetinde maliyet bileşenleri arasında nakliye
girdisi de olan iş kalemlerinin birim fiyatlarının tespitlerinin sağlıklı bir temele dayanmamasına yol açacağı
anlaşılmaktadır. Bu eksikliğin giderilebilmesinin yolu da ihaleye ilişkin bir ön veya kesin projenin hazırlanmasından
yahut idare tarafından yaklaşık maliyetin belirlenmesi aşamasında düzenlenen ve iş kalemi metrajlarının
yol/cadde/bulvar bazında ayrıntısını ortaya koyan belge ile işin yapılacağı yerleri gösteren haritanın ihale dokümanı
kapsamında verilmesinden geçmektedir.
Netice itibariyle, isteklilerin teklif bedellerini oluşturmalarında belirsizliğe/tereddüte yol açacak bu
doküman eksikliği sebebiyle şikayete konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş
sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Kazım ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Ali KAYA
Bahattin IŞIK
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Hakan GÜNAL
Abdullah DÜNDAR
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Karşı Oy:
KARŞI OY
Kamu İhale Kanununun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62 nci maddesinin (c) bendinde;
“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan
ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması
nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje
üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak
suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre
bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli
aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel
olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje
üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel,
uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.
Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale
hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı,
demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü yer almaktadır.
Şikayete konu ihaleye ilişkin idarece hazırlanan ihale dokümanında; sözleşme tasarısı, idari şartname ve
her bir iş kalemine yönelik düzenlenmiş analiz formatlarına, özel teknik şartnameye yer verildiği, bu şartnamede,
ihale konusu işin gerçekleştirilmesi safhasında göz önünde bulundurulması gereken hususların neler olduğu ve
ihale konusu iş kapsamında öngörülen her bir iş kalemine yönelik tariflere (birim fiyata dahil olan/olmayan
masraflar…) yer verilmiş olup, şartname ekinde, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak/yapılacak bordür, parke,
güvenlik taşı, rampa gibi malzeme/imalatlara ilişkin teknik resim/detaylar ile tanzimi istenilen yollara yönelik en
kesit örneklerin yer aldığı da görülmektedir.
İdari şartnamenin 2.1.ç maddesinde işin yapılacağı yerin “Konya Şehir İçi Yolları” şeklinde ifade edildiği,
idari şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde tüm iş kalemlerinin miktarlarının tespit edildiği ve birim fiyat tarif ve
tanımlamalarının herhangi bir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde teknik şartnamesinde ayrıntılı olarak
belirtildiği görülmekte olup, işin özelliği nedeniyle güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması veihale konusu iş
kapsamında gerçekleştirilecek imalatların yapılacağı cadde/yol/bulvarların tümünün kesin olarak belirlenememesi,
imalatların yapımı sırasında problem çıkarabilecek altyapı tesisleri ile (elektrik hattı, doğalgaz hattı vb. altyapı
imalatları) karşılaşabileceği hususları göz önüne alındığında, idarece ihale dokümanına ilişkin tesis edilen işlemin
yerinde olduğu kanaatindeyim.
Başvuru konusu, ihalenin birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirildiği ve iş kalemleri bazında
toplam metrajların isteklilere verildiği, isteklilerin tekliflerini, çok ayrıntılı verilen imalat tariflerine ve detay
resimlerine göre birim maliyet fiyatı olarak oluşturdukları, teklif birim fiyat ihalenin özelliği nedeniyle, hakedişlerini
iş kalemi bazında “yapılan iş miktarı x o iş kalemi için teklif edilen birim fiyat” olarak alacakları dikkate alındığında,
yol/cadde/bulvar bazında ne kadarlık imalatın gerçekleştirileceği hususunun esasa etkili olmadığı, bu konunun iptal
gerekçesi olarak belirtilmesinin teklif birim fiyat usulü ihalenin mantığına aykırı olduğu düşüncesindeyim.
Sonuç olarak, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen sözleşme tasarısı, idari şartname ve her bir
iş kalemine yönelik düzenlenmiş analiz formatları ve ihale konusu işin gerçekleştirilmesi safhasında göz önünde
bulundurulması gereken hususların neler olduğunu belirten ve ihale konusu iş kapsamında öngörülen her bir iş
kalemine yönelik tarifleri içeren (birim fiyata dahil olan/olmayan masraflar…) özel teknik şartname ile ekinde yer
alan ihale konusu iş kapsamında kullanılacak/yapılacak bordür, parke, güvenlik taşı, rampa gibi
malzeme/imalatlara ilişkin teknik resim/detaylar ile tanzimi istenilen yollara yönelik en kesit örneklerinin, işin
konusu ve özelliği itibarıyla teklif bedellerinin sağlıklı oluşturması için yeterli olduğu açıktır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendine göre
“itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki görüşüm ile Kurul
Çoğunluğunun “ihalenin iptaline” yönündeki kararına katılmıyorum.
Ali KAYA
Kurul Üyesi
anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği kişilerin başka firma ya da firmalarda çalıştığı görülen
isteklinin değerlendirme dışı bırakılması ( kik in bu kararı idari mahkemece bozulmuştur)
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
: 2011/055
: 29
: 01.08.2011
Karar No
: 2011/UY.I-2596
Şikayetçi:
AKM YAPI TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., KOŞUYOLU İMAR LİMİTED
SOKAK NO: 17 KADIKÖY / İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri
Müdürlüğü, M. Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi Kasım Sk. No:62 Merter /
İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
01.04.2011 / 17345
Başvuruya konu ihale:
2010/554435 İhale Kayıt Numaralı “Sultanbeyli Gölet Çevresi Düzenleme İnşaatı yapım işi”
İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.07.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.Y.[10.33].(0102)./2011-31E sayılı Esas
İnceleme Raporunda;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından 29.12.2010 tarihinde açık ihale
usulü ile yapılan “Sultanbeyli Gölet Çevresi Düzenleme İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak AKM Yapı Taahhüt San.
ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.03.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.03.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine,
başvuru sahibinin 01.04.2011 tarih ve 17345 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet
başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede beş adet “anahtar teknik personel” istenildiği, ihale üzerinde kalan
isteklinin “anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği kişilerin başka bir firmada “anahtar teknik personel” veya teknik
personel olarak çalışıp çalışmadığı hususunun Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğüne sorulması için idareye şikayet
başvurusunda bulundukları, ancak şikayet başvurularının ihale dosyasında böyle bir bilgi bulunmadığı gerekçesiyle
reddedildiği, bu bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumundan sorulması ve eğer başka bir firmada teknik personel veya “anahtar
teknik personel” olarak çalıştıkları tespit edilirse ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini
düşündükleri, bu konu ile ilgili olarak Kamu İhale Kurulunun 2009/UY.I-2143 sayılı kararı ve Ankara 13. İdare
Mahkemesinin 2010/283 nolu kararı bulunduğu, Ankara 2. İdare mahkemesinin aksi yöndeki kararının Danıştay 13.
Dairesinin 2010/2187 Esas Nolu kararı ile durdurulduğu, Kamu İhale Kurulunun ve Mahkemenin daha önce verdiği kararlara
bakıldığında “anahtar teknik personel”in istekli dışında başka bir firmada çalışıyor olmasının isteklinin değerlendirme dışı
bırakılmasını gerektirdiği iddialarına yer verilmiştir.
A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında “Sultanbeyli Gölet Çevresi Düzenleme İnşaatı” olarak tanımlanmıştır.
Bahse konu ihalede 17 adet ihale dokümanı satın alınmış, 29.12.2010 tarihinde yapılan ihaleye 15 istekli katılmıştır.
İhale komisyonu 13.01.2011 tarihli kararında;Fıratoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin benzer işe
uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin AKM Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde
bırakılmasına ve Atlı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine
karar vermiştir.
Fıratoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. bu karara karşı önce idareye şikayet başvurusunda bulunmuş olup, idarenin
şikayetin reddi kararı üzerine 01.02.2011 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile Kuruma itirazen şikayet
başvurusunda bulunmuştur. Başvuru üzerine alınan 24.02.2011 tarih ve 2011/UY.I-829 sayılı Kurul Kararı ile; “isteklinin
teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden
gerçekleştirilmesi gerektiği” yönünde düzeltici işlem kararı alınmıştır.
Kamu İhale Kurulunun 24.02.2011 tarih ve 2011/UY.I-829 sayılı Kararı üzerine alınan 21.03.2010 tarihli ihale komisyon
kararı ile ihalenin Fıratoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, başvuru sahibi AKM Yapı Taah. San. ve
Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan Fıratoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin beyan ettiği “anahtar teknik
personel”in başka bir firmada daha istihdam edilip edilmediğinin kontrol edilmesi gerektiğini, eğer böyle bir durum varsa
isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini ileri sürmektedir.
Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde; “istekli, ihale konusu işi yerine getirebilmek için
bünyesinde aşağıda belirtilen nitelikteki “anahtar teknik personel”i bulundurmak zorundadır. Belirtilen personelin ihale
tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. Özel sektörde geçen
deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya
meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya
ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten
ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür
ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan
gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
“anahtar teknik personel” olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam
edilemez.
İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir.
1adet inşaat mühendisi-en az 5 yıl tecrübeli
1 adet makine mühendisi-en az 5 yıl tecrübeli
1 adet elektrik mühendisi-en az 5 yıl tecrübeli
1 adet peyzaj mimari- en az 5 yıl tecrübeli
1 adet mimar-en az 5 yıl tecrübeli
İsteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak yukarıda belirtilen sayı ve
nitelikte “anahtar teknik personel” çalıştırılması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekir. Bu personelin özel sektörde
geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek
odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe
alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.
İhale ilanı 03.12.2010 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayınlanmış olup, ihale 29.12.2010 tarihinde yapılmıştır.
05.03.2009 tarihinden önce yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı
ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde;
“İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel
çalıştırılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri
belirlenebilir.
Asgari yeterlik kriteri olarak “anahtar teknik personel” öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya
mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin
bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt
süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle;
isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal
güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).
Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten
ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür
ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan
gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait “anahtar teknik personel”in tamamı
değerlendirilir.
Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait “anahtar teknik personel” işin uzmanlık gerektiren kısımları
göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
“anahtar teknik personel” olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam
edilemez.”hükmü yer almaktadır.
04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin
“İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 nolu
bendinde; ““anahtar teknik personel” olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre
boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide “anahtar teknik personel” olarak çalışamazlar.” hükmü yer almaktadır.
Anılan Yönetmeliğin “Yürürlük” başlıklı 72 nci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin, 40 ıncı maddesi 5/3/2010, diğer maddeleri
5/3/2009 tarihinde yürürlüğe girer.” hükmü ve “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin
uygulama” başlıklı Geçici Madde 3’te; “(1) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi yürürlüğe girene kadar, 11/9/2003 tarihli ve
25226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin, birinci
fıkrası, yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi ile son fıkrası hariç, uygulanmasına devam olunur.” hükmü;
Yer almaktadır.
04.03.2010 tarih ve 27511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde;“Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesindeki “5/3/2010” ibaresi “5/3/2011”
olarak değiştirilmiştir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla “anahtar teknik personel” ile ilgili olarak, ilanı 03.12.2010 tarihinde yapılan başvuruya konu ihale hakkında,
05.03.2009 tarihinden önce yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı
ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesi yürürlükte bulunmaktadır.
05.03.2009 tarihinden önce yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı
ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde, “İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu
işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen
belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.
Asgari yeterlik kriteri olarak “anahtar teknik personel” öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya
mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin
bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt
süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle;
isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal
güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).
Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten
ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür
ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan
gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait “anahtar teknik personel”in tamamı
değerlendirilir.
Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait “anahtar teknik personel” işin uzmanlık gerektiren kısımları
göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
“anahtar teknik personel” olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam
edilemez.”hükmü yer almaktadır.
Fıratoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. ihaleye “anahtar teknik personel” olarak;
Adı-Soyadı
Unvanı
Yılmaz ŞEN
İnşaat Mühendisi
Mustafa ÖZMEN Makine Mühendisi
Mehmet BAĞİÇ Elektrik Mühendisi
Vildan ÇÖMEZ Peyzaj Mimarı
Ömer DOLU
Mimar
İsim ve unvanları belirtilen şahısları beyan etmiştir.
Bu şahısların ihale tarihi itibariyle sigortalılık durumuna ilişkin bilgiler 15.04.2011 tarih ve 845-8144 sayılı yazı ile Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığından sorulmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan 26.07.2011 tarih 1616011 sayılı,
11.07.2011 tarih 13420375 sayılı, 17.05.2011 tarih ve 9.455.907 sayılı, 27.04.2011 tarih ve 8169394 sayılı cevabi yazılarda;
Fıratoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin “anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği şahısların sigortalılık durumunun
aşağıdaki gibi olduğu bildirilmiştir.
Adı-Soyadı
Yılmaz ŞEN
Unvanı
SGK Durumu
İnşaat Mühendisi 27.04.2011 tarih 8169394 sayılı yazı ile emekli olduğu,
26.07.2011 tarih ve 1616011 sayılı yazı ile 2010 yılı 12 nci ayda;
1)1344892 sicil nolu Fıratoğlu İnş. Ltd. Şti.’ne ait işyerinde,
2)1225348 sicil nolu MF Atılgan İnş. Taah. Turz. ve Müh. Hiz. San. Tic. Ltd.
Şti.’ne ait işyerinde,
3)1222560 sicil nolu MF Atılgan İnş. Taah. Turz. ve Müh. Hiz. San. Tic. Ltd.
Şti.’ne ait işyerinde,
4)1218651 nolu MF Atılgan İnş. Taah. Turz. ve Müh. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne
ait işyerinde,
5)1101934 sicil nolu Fıratoğlu İnş. Ltd. Şti.’ne ait işyerinde 30 tam gün
sigortalı olduğu,
Mustafa
ÖZMEN
Makine
Mühendisi
17.12.2010 tarihinden itibaren Fıratoğlu İnş. işe başlama ve
devam
1)Ekşioğlu Yapı A.Ş.
2)Tur İş İnş. Ltd. Şti.
3)Kenan Metin
Mehmet
BAĞİÇ
Elektrik
Mühendisi
4)Erdağı Ltd. Şti.
5)Renktaş Ltd. Şti.
6)Suak İnş. A.Ş.
7)Fıratoğlu İnş. Ltd. Şti. firmalarında 2010 yılı 12’nci ay 30 gün sigortalı
olduğu,
Vildan
ÇÖMEZ
Peyzaj Mimarı
Ömer DOLU
Mimar
2010 yılı 12 nci ay 30 gün Fıratoğlu İnş. Ltd. Şti.’de
sigortalı olduğu
2010 yılı 12 nci ay 30 gün Fıratoğlu İnş. Ltd. Şti.’de
sigortalı olduğu
Fıratoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin “anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği Yılmaz Şen’in Sosyal Sigortalar
Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2011 tarih ve 8169394 sayılı yazısı ile emekli olduğunun bildirildiği, ancak 26.07.2011 tarih
1616011 sayılı yazı ile Fıratoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’na ait iki işyeri ile MF Atılgan İnş. Taah. Turz. ve Müh. Hiz.
San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait beş işyerinde 2010 yılı 12 ayında 30 tam gün sigortalı olduğunun bildirildiği, Mehmet Bağiç’in 2010
yılı 12 nci ayında istekli dışında başka firmalarda da 30 gün sigortalı olduğu bildirilmiştir.
Bir istekli tarafından “anahtar teknik personel” olarak gösterilen bir mimar veya mühendisin, isteklinin işleri ile ilgili olarak
idari, mali, teknik konular ve bu kapsamda teklifin hazırlanmasına ilişkin de görevleri bulunduğu dikkate alındığında, o
isteklinin bünyesinde tam gün olarak çalışması gerektiği ve bu haliyle “anahtar teknik personel” olarak gösterildiği
istekliden başka bir firmada teknik personel olarak veya “anahtar teknik personel” olarak çalışamayacağı anlaşıldığından,
ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen
aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
24.03.2011 tarihli ihale komisyonu kararından, başvuruya konu ihalede ihale üzerinde bırakılan Fıratoğlu İnş. Taah. Tic. ve
San. Ltd. Şti. dışında; AKM Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atlı İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Güçlü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
ve Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere 4 geçerli teklif bulunduğu anlaşılmaktadır.
Geçerli teklif sahibi isteklilerin “anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği şahısların sigortalılık kayıtlarına ait bilgiler
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından sorulmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan cevabi yazılara göre “anahtar
teknik personel” olarak beyan edilen şahısların sigortalılık durumları aşağıdaki gibidir.
1 ) AKM Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ihaleye “anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği şahısların sigortalılık
durumu aşağıdaki gibidir.;
Adı-Soyadı
Unvanı
Mehmet
Karataş
Halil İbrahim
Uçar
İnşaat
Mühendisi
Makine
Mühendisi
Necmi Yazıcı
Elektrik
Mühendisi
Emekli
AKM Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait 1078088 nolu
işyerinde 2010 yılı 12 nci ay 30 gün sigortalı
Emekli,
28.04.2010 tarihinden itibaren Yılmaz Dursun işyerinde SGDP’ne tabi çalışan
1)Çamlık Ltd. Şti.’de 2010 yılı 12 nci ay 5 gün,
2)Su Peyzaj Ltd. Şti.’de 2010 yılı 12 nci ay 27 gün,
Sema
Güripek
Peyzaj Mimarı
Erdinç
Karataş
Mimar
3)AKM Yapı Ltd. Şti.’de 27.12.2010 tarihinde işe başlayıp 05.01.2011 tarihinde
işten ayrıldığı,
2010 yılı 12 nci ay 30 gün AKM Yapı Ltd. Şti.’de sigortalı
olduğu
AKM Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin “anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği Mehmet Karataş’ın emekli olduğu
ve sigortalık kaydının bulunmadığı, Necmi Yazıcı’nın emekli olduğu ve istekli bünyesinde sigortalı olmadığı anlaşıldığından,
bu durumun 05.03.2009 tarihinden önce yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin
organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde yer alan; “Asgari yeterlik
kriteri olarak “anahtar teknik personel”öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması
yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor
olması şartlarının aranması zorunludur.” hükmüne uygun olmadığı, ayrıca Sema Güripek’in istekli bünyesi dışında başka
firmalarda da istihdam edildiği bildirilmiştir.
2) Atlı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin ihaleye “anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği şahısların sigortalılık durumu
aşağıdaki gibidir.
Adı-Soyadı
Unvanı
Ertekin
Sönmez
Elektrik
Mühendisi
Sema Çakır
Çetin
Yağmur
Sadık
Tanrıkut
Mimar
İnşaat
Mühendisi
Makine
Mühendisi
Hüsniye
Karagöz
Emekli,
01.12.2010-11.01.2011 tarihleri arasında Atlı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’de SGDP’ne
tabi çalışan
01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı çalışması olmadığı
Atlı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ne ait 1100842 sicil nolu işyerinde
2010 yılı 12 nci ay 30 gün sigortalı
31.01.1989 tarihinden sonra sigortalı çalışması olmadığı
1)2010 yılı 12 nci ay 30 gün Atlı A.Ş.’de sigortalı olduğu,
Peyzaj Mimarı
2)Biat İnş. San. A.Ş.’de 2010 yılı 12 nci ay 02.12.201-10.12.2010 tarihleri arası 9
gün sigortalı olduğu
Atlı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin “anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği Sema Çakır ve Sadık Tanrıkut’un sigortalık
kaydının bulunmadığı ve istekli bünyesinde sigortalı olmadığı anlaşıldığından ve bu durum 05.03.2009 tarihinden önce
yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile
kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde yer alan; “Asgari yeterlik kriteri olarak “anahtar teknik
personel” öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin
ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması
zorunludur.” hükmüne uygun olmadığından isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
3 ) Güçlü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ihaleye “anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği şahısların sigortalılık durumu
aşağıdaki gibidir.
Adı-Soyadı
Unvanı
2010 yılı 12 nci ay;
Veli Tekdal
İnşaat
Mühendisi
1)1086150 işyeri sicil nolu Güçlü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
2)1109600 işyeri sicil nolu Güçlü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
3)1116054 işyeri sicil nolu Güçlü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
4)1128255 işyeri sicil nolu Kentsel Tasarım unvanlı iş yerlerinde ayrı ayrı 30 gün
sigortalı olduğu
2010 yılı 12 nci ay;
1)416370 işyeri sicil nolu Zitaş A.Ş.
2)1108688 işyeri sicil nolu işyerinden 24.12.2010 tarihinden işten ayrılma,
3)1109600 işyeri sicil nolu Güçlü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
4)1109636 işyeri sicil nolu MKS İnşaat Ltd. Şti.
Rıza Yıldız
Elektrik
Mühendisi
5)1116054 işyeri sicil nolu Güçlü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
6)1183201 işyeri sicil nolu MKS İnşaat Ltd. Şti.
7)1193642 işyeri sicil nolu işyerinde 20.12.2010 tarihinde işe giriş, devam
8)1324654 işyeri sicil nolu Özyurt Madencilik unvanlı işyerinde
9)1340400 işyeri sicil nolu işyerinde,
ayrı ayrı 30 gün sigortalı olduğu
2010 yılı 12 nci ay;
1)1109600 işyeri sicil nolu Güçlü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İsmet Serdar
Aksaray
Makine
Mühendisi
2)1116054 işyeri sicil nolu Güçlü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
3)1344399 işyeri sicil nolu Yeşil İnşaat unvanlı işyerinde
Ayrı ayrı 30 gün sigortalı olduğu,
Mehmet
Yolasığmaz
Yüksek
Mimar
Ali Rıza Sağır
Peyzaj
Mimarı
2010 yılı 12’nci ayda sigortalılık kaydının olmadığı, sigortalılık
kaydının 14.02.2006 tarihinde son erdiği,
02.02.2011 tarihinde 1052669 işyeri sicil nolu Güçlü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
unvanlı işyerinde başladığı
2010 yılı 12 nci ay’da 1109600 işyeri sicil nolu Güçlü İnş. San.
ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde 28.12.2010 tarihinde işe girdiği ve
aynı tarihte işten ayrıldığı
Güçlü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin “anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği Mehmet Yolasığmaz’ın 2010 yılı 12’nci
ayında sigortalılık kaydının olmadığı, sigortalılık kaydının 14.02.2006 tarihinde sona erdiği, ihale tarihinden sonra
02.02.2011 tarihinde 1052669 işyeri sicil nolu Güçlü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı işyerinde işe başladığı, Ali Rıza
Sağır’ın istekli bünyesinde ihale tarihinden bir gün önce 28.12.2010 tarihinde işe başladığı, ancak aynı tarihte işten ayrıldığı
anlaşıldığından, bu durumun 05.03.2009 tarihinden önce yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin
“İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde yer alan; “Asgari
yeterlik kriteri olarak “anahtar teknik personel” öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis
olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde
bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.” hükmüne uygun olmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı
bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.
Ayrıca, “anahtar teknik personel” olarak beyan edilen Veli Tekdal, Rıza Yıldız ve İsmet Serdar Aksaray’ın istekli dışında
başka firmalarda da sigortalılık kaydının bulunduğu, bir istekli tarafından “anahtar teknik personel” olarak gösterilen bir
mimar veya mühendisin, isteklinin işleri ile ilgili olarak idari, mali, teknik konular ve bu kapsamda teklifin hazırlanmasına
ilişkin de görevleri bulunduğu dikkate alındığında, o isteklinin bünyesinde tam gün olarak çalışması gerektiği ve bu
haliyle “anahtar teknik personel” olarak gösterildiği istekliden başka bir firmada teknik personel olarak veya “anahtar
teknik personel” olarak çalışamayacağı anlaşıldığından, isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
4) Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye “anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği şahısların sigortalılık
durumu aşağıdaki gibidir.
Adı-Soyadı
Unvanı
İnşaat
Mühendisi
Makine
Mühendisi
Elektrik
Selim Elmalı
Mühendisi
Mehmet Zeki
Köse
Mehmet
Numan Er
2006/10 döneminden sonra sigortalık kaydının olmadığı
Sigortalılık durumuna ilişkin bilgi temin edilememiştir.
Sigortalılık durumuna ilişkin bilgi temin edilememiştir.
2010 yılı 12’nci ayda
1)1019921 işyeri sicil nolu Ekşioğulları İnşaat Tic. A.Ş. unvanlı işyerinde 30 gün
Esen Küçük
Peyzaj Mimarı
2)1076192 işyeri sicil nolu Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı işyerinde
29.12.2010 da işe giriş 24.01.2011 de işten çıkış
3)1083508 işyeri sicil nolu Ekşioğulları İnşaat End. Tic. A.Ş. unvanlı işyerinde 30
gün
2010 yılı 12’nci ayda
1)1076192 işyeri sicil nolu Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı işyerinde
Erkan Ege
Mimar
2)1123260 işyeri sicil nolu Hacısalihoğlu İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı
işyerinde
30 gün
Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin “anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği Mehmet Zeki Köse’nin 2006/10
döneminden sonra sigortalılık kaydının bulunmadığı anlaşıldığından ve bu durum 05.03.2009 tarihinden önce yürürlükte olan
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin
belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde yer alan; “Asgari yeterlik kriteri olarak “anahtar teknik personel” öngörülmesi
halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe
alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.” hükmüne uygun
olmadığından bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
Ayrıca, “anahtar teknik personel” olarak beyan edilen Esen Küçük ve Erkan Ege’nin istekli dışında başka firmalarda da
çalışmasının bulunduğu,bir istekli tarafından “anahtar teknik personel” olarak gösterilen bir mimar veya mühendisin,
isteklinin işleri ile ilgili olarak idari, mali, teknik konular ve bu kapsamda teklifin hazırlanmasına ilişkin de görevleri
bulunduğu dikkate alındığında, o isteklinin bünyesinde tam gün olarak çalışması gerektiği ve bu haliyle “anahtar teknik
personel” olarak gösterildiği istekliden başka bir firmada teknik personel olarak veya “anahtar teknik personel” olarak
çalışamayacağı anlaşıldığından, “anahtar teknik personel” olarak beyan ettiği kişilerin başka firma ya da firmalarda çalıştığı
görülen isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.
Bu itibarla; ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile ihalede
geçerli teklif olarak belirlenen isteklilerin sunmuş olduğu“anahtar teknik personel”in bir kısmının istekli bünyesinde
çalışmasının olmadığı, bir kısmının ise istekli bünyesi dışında başka firmalarda da sigortalı olarak çalışması nedeniyle
değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmakta olup, bu itibarla ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal
edilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu
tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
: 2011/082
: 73
: 26.12.2011
: 2011/MK-276
Şikayetçi:
AKM Yapı Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Fettullah Gündüz
İhaleyi yapan idare:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü
Gündem Konusu:
01.08.2011 tarih ve 2011/UY.I-2596 sayılı Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve
iptali istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 08.12.2011 tarih ve
E:2011/1861 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.
Karar:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından 29.12.2010 tarihinde açık ihale
usulü ile yapılan 2010/554435 İhale Kayıt Numaralı “Sultanbeyli Gölet Çevresi Düzenleme İnşaatı Yapım İşi” ihalesine
ilişkin olarak AKM Yapı Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.04.2011 tarih ve 17345 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan
01.04.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nun 01.08.2011 tarih ve 2011/UY.I-2596
sayılı kararı ile “Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.
Davacı AKM Yapı Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Fettullah Gündüz tarafından anılan kararın yürütmesinin
durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 08.12.2011 tarih ve E:2011/1861 sayılı
kararı ile;
“…Olayda uyuşmazlık davacı şirket tarafından gösterilen anahtar teknik personelin ihale tarihi olan 29/12/2010 tarihinde
anılan şirket bünyesinde çalışıp çalışmadıkları veya davacı şirket dışında başka firmalarda da çalışıp, çalışmadıklarından
kaynaklanmakta olup, ara kararına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca verilen cevaba göre Necmi Yazıcı ile Mehmet
Karataş’ın ihale tarihinden önce davacı şirkette çalışmaya başladıkları ve ihale tarihini de kapsar biçimde çalışmaya devam
ettikleri, Sema Güripek’in ise ihale tarihinden önce davacı şirkette çalışmaya başladığı ve ihale tarihini de kapsar biçimde
çalışmaya devam ettiği, bu sırada da başka bir firmada çalışmadığı anlaşıldığından davacı şirket tarafından mevzuat
hükümlerinde anahtar teknik personel ile ilgili belirtilen yükümlülüklere uygun hareket edildiği sonucuna varılmıştır.
Bu durumda Yönetmelik hükümlerine göre yapım işlerinde kullanılacak anahtar teknik personelin tabi olduğu firmada ihale
tarihinden önce çalışmaya başlamış olması ve ihale tarihini de kapsar biçimde çalması gerektiği, davacı şirket tarafından
gösterilen anahtar teknik personelinde ihale tarihinden önce davacı şirkette çalışmaya başladıkları ve ihale tarihini de
kapsar biçimde sadece davacı şirkette çalıştıkları anlaşıldığından, dava konusu işlemin davacı şirketin ihale dışı
bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar
doğabileceğinden 2577 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, …” karar
verilmiştir.
Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak
zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine
getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari
mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça
hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar
verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi
mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis
etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü
geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Açıklanan nedenlerle;
Anılan mahkeme kararının uygulanması için;
1) Kamu İhale Kurulu’nun 01.08.2011 tarih ve 2011/UY.I-2596 sayılı kararının iptaline,
2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu
fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
Toplantı No
: 2013/068
Gündem No
:9
Karar Tarihi
: 25.10.2013
Karar No
: 2013/UH.III4052
Şikayetçi:
Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik Ve Müteahhitlik A.Ş, TÜMAŞ BİNASI TUNUS CAD. NO : 43 KAVAKLIDERE ANKARA
İhaleyi Yapan Daire:
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık, Hamıdıye Prof. Abdulkadır Karahan 63300 ŞANLIURFA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
30.09.2013 / 30734
Başvuruya Konu İhale:
2013/84758 İhale Kayıt Numaralı "Grup 1 Yapım İşlerinin İhale Öncesi Proje Hazırlanması İle İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası
Danışmanlık Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 20.08.2013 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Grup 1 Yapım
İşlerinin İhale Öncesi Proje Hazırlanması ile İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin
olarak Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş.nin 16.09.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin
17.09.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.09.2013 tarih ve 30734 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan
30.09.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2013/3503 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu
tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından yapılan teknik değerlendirmenin ihale komisyonunda görevli uzman
üyelerce takdir yetkisi kullanılarak yapıldığı, teknik değerlendirmenin ne şekilde yapılacağına ilişkin ihale dokümanında a çık bir
hususun bulunmadığı, teknik puanlamanın gerekçeli ve kanıtlanabilir nitelikte olmayacak şekilde yapıldığı, yüksek puan alan
isteklilerin hangi kriterlere göre yüksek puan aldıkları, buna mukabil diğer isteklilerin hangi kıstaslara göre daha düşük p uan
aldıklarına ilişkin idarece açıklamanın yapılmadığı, bahse konu hususlara ilişkin şikâyet başvurusunun sadece bir komisyon üy esi
tarafından hazırlanan rapora bağlı olarak reddedildiği, puanlamanın somut kıstaslar çerçevesinde yeniden yapılması gerektiğ i
iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin“İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde,
“2.1.İhale konusu danışmanlık hizmetinin;
a) Adı: Grup 1 Yapım İşlerinin İhale Öncesi Proje Hazırlanması ile İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmet Alımı
İşi” düzenlemesi,
Aynı Şartname’nin “İhaleye girebilmek için gereken belgeler” başlıklı 6’ncı madd esinde,
“6.4.Teknik tekliflerin değerlendirilebilmesi için ekte verilen Teknik Teklif Formları'na uygun olarak hazırlanarak verilmesi
gereken belgeler:
6.4.1.İstekliler, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin özel hizmet deneyimlerini göstermek üzer e; danışmanlık hizmetleri
kapsamında kusursuz olarak gerçekleştirilen ihale konusu iş ve benzeri işlerini tevsik amacıyla iş deneyimini gösteren belgel erini,
teknik teklifleri içerisinde yer alan "Teknik Teklif Formları"na ekleyeceklerdir. Ortak girişimler de, ortak girişimi oluşturan ortaklar
bu formları ayrı ayrı vereceklerdir.
6.4.2.İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje yönetim ve organizasyon yap ısını
açıklayan bir raporu teknik teklifleri içersinde vereceklerdir.
6.4.3.İsteklilerin işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri "Organizasyon Planı" ve teknik personele ait zaman çizelges i ile
çalışma planlarını gösterir "İş Programı"nı teknik tekliflerinde vermeleri gerekmektedir.
6.4.4.İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri yönetici kadrosu ve teknik personeli, bunların görevlerini, deneyim ve çalışma
sürelerini teknik teklifleri içersinde "Teknik Teklif Formları'nda" bildireceklerdir. Bu bildirime, önerilen personelin özgeç mişleri,
diploma veya mezuniyet belgeleri, genel ve mesleki deneyim sürelerini ve isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir
belgeler eklenir. Ancak, istekliler taahhüt ederek temin edecekleri personeli "teknik personel bilgileri özet tablosunda" bel irterek,
özgeçmişlerini sunacaklardır. Bu personel için isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgelerin sunulmasına gerek
bulunmamaktadır. Sözkonusu personelin isteklinin bünyesinde çalışması ya da taahhüt edilerek temin edilmesi durumu teknik
tekliflerin puanlanması aşamasında dikkate alınacaktır.” düzenlemesi,
Aynı Şartname’nin “Teknik değerlendirme kriterleri” başlıklı 31’inci maddesinde,
“31.1. Teknik değerlendirmede kullanılacak puanlar; İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getir me deneyimi,
iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki
nitelikleri esas alınarak tespit edilir.
Kriter Puan
a) Benzer nitelik ve ölçekteki işlerde deneyimleri [20]
b) İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile Organizasyon Yapısının iş tanımına uygunluğu [40]
Alt Kriter Alt Puan
İşin nasıl yapılacağı [10]
İş programı [10]
Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu [10]
Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri [5]
Ekipman [5]
(İşin niteliğine göre belirlenecek diğer unsurlar) [0]
c) Yönetici kadrosu ve teknik personel; [40]
Alt Kriter Alt Puan
Genel nitelikler [20]
İş için uygunluk [10]
Yerel deneyim ve Türkçeye hakimiyet [0]
İstihdam durumu [10]
Toplam Puan [100]
31.2.Teknik değerlendirmede asgari 70 puanın altında kalan istekliler elenir ve mali değerlendirmeye alınmaz. Asgari teknik
puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmadan, mali teklifl erin açılacağı tarih
ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir.” düzenlemesi,
Yine aynı Şartname’nin “Teknik puanların belirlenmesi” başlıklı 32’nci maddesinde,
“32.1Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere ait Teknik Puanlar (P_Tİ=100 x PT / PTmax) formülü ile hesaplanır. Bu
formülde;
P_Tİ = İtibari Teknik Puanı,
PT = Komisyonca istekliye verilmiş (asgari puanın üzerindeki) ham teknik puan ( ortalama teknik puan ),
PTmax = Komisyonca isteklilere verilen ham teknik puanların en yükseği (ortalama teknik puan),
ifade eder.
32.2.Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere mali tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir. İhale
komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçları ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde
açıklanır. Daha sonra ihale komisyonunca, toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve mali teklifleri içeren paket açılır.
Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mali teklif zarfları açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek,
bu istekliler ihale salonundan çıkarılır. Bu işlemden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali tekli f zarfları
açılmadan önce işin yaklaşık maliyeti açıklanır. Asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin mali teklif zarfları açılarak,
istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bu nların
komisyon başkanınca onaylanmış bir sureti, imza karşılığı verilir. İade edilemeyen mali tekliflere ait zarflar ihalenin
sonuçlandırılmasından hemen sonra iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.
32.3.Mali teklif içerisinde, teklif mektubu ve istenmişse ekindeki mali teklif formları ile ge çici teminatı bulunmayan veya usulüne
uygun olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
32.4.Sonraki aşamada isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif
cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Daha sonra, teklif mektubu
ile geçici teminatı uygun olan isteklilere ait mali puanlar belirlenir.” düzenlemesi yer almaktadır.
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik değerlendirmede dikkate alınacak kriterler” başlıklı
63’üncü maddesinde,
(1) Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde kullanılacak teknik değerlendirme kriterleri, Kanunun 10 uncu maddesine uygun
olarak, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici
kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.
(2) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 11 md.) Teknik değerlendirmede, işin kapsamı, karmaşıklığı ve önem derecesi dikkate
alınarak bu Yönetmeliğe ekli Tablo 1’de verilen aralıklarda tam puanlar belirlenir. İdarelerce hangi kriterlere ve alt kriter lere ne
şekilde puan verileceği ile puanlama yöntemi ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir olarak açıklanır. Mali ve hukuki
danışmanlık hizmetlerinde teknik değerlendirme puanlama kriterleri işin özelliğine göre idarelerce somut ve anlaşılabilir ola rak
belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen teknik değerlendirme kriterleri incelendiğinde, 3 farklı kriterin ve bunlara bağlı alt kriterlerin belirlendiği ,
kriterler ve alt kriterlere en yüksek kaç puan verileceğinin düzenlendiği, ancak bahse konu kriter ve alt kriterlere ne şekil de
puan verileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmediği anlaşılmıştır. Öte yandan, kriter ve alt
kriterlerin tevsikini sağlamak için ihale dokümanında standart formlara yer verildiği, isteklilerin bahse konu kriterlere ili şkin
tekliflerini bu formlar aracılığıyla yaptıkları tespit edilmiştir.
İdareler tarafından, teknik kriterlere ilişkin puanlamalara esas teşkil edecek ölçülerin ihale dokümanında belirtilmesi, bu
kriterler ışığında istekli tarafından sunulan belgeler üzerinden, eşit muamele ilkesi gözetilerek, objektif, gerekçeli ve
kanıtlanabilir nitelikte puanlama yapılması bir gerekliliktir. Değerlendirme kriterlerinden sayısal hale dönüştürülme imkânı
bulunan belge tutarlarının objektif olarak değerlendirilebilmesi için, ve rilecek puanın alt ve üst limitleri için gerekli tutarların
belirlenmiş olması gerekmektedir. İhale komisyon üyelerinin takdir yetkisini kullanabilecekleri kriterlerde ise bu yetkinin
isteklinin sunduğu bilgi ve belgelere bağlı kalarak, objektif ve eşit mu amele ilkesi çerçevesinde kullanılması bir zorunluluktur.
İdarece şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısının ihale yetkilisi tarafından imzalandığı, bahse konu cevap yazısı ekinde ye r
alan ve ihale komisyonu üyesi tarafından hazırlanan raporda “İdari şartnamede, teknik değerlendirmeye esas olmak üzere
belirlenen kriterlerin, ihale komisyon üyelerince alt kriterler belirlenerek dikkate alınarak puanlama yapıldığı, Örneğin:Ben zer
nitelikve ölçekteki işlerde deneyimlerin puanlama hesabı ihaleye davet edil enfirmaların en yüksek iş deneyim belgesine tam puan
verilmek suretiyle “Doğrusal Orantı(Enterpolasyon) Hesabı” metoduyla puanlama yapıldığı.
01.07.2012- 01.07.2013 tarihleri arasında SMMH Asgari ücretleri, diğer hizmetlere SMM (Serbest Müşavir Mühendis) A sgari
Ücreti (01.07.2012- 01.07.2013 tarihleri arasında) ilişkin ücretler ile mesleki denetim ücretleri yayınlanmıştır. SMM (Serbest
Müşavir Mühendis) Asgari Ücreti (01.07.2012- 01.07.2013 tarihleri arasında) Brüt 2300 TL olmuştur.İlgili firmanın Sigortalı
Hizmet Listesinde Mimar ve Mühendislere ödenen ücretin SMM için öngörülen ücretin altında ücret ödendiği, Örneğin; Teknik
Personel Bilgileri Özet Tablosunda Yönetici Personelden l’nci sırada yer alan Proje Sorumlu Müdürü olan Mimar Aziz Öner
İLHAN’a normal asgari ücret ödendiği, yönetimin en üstünde gösterilen Proje Müdürü (Sorumlu Müdür) Mimara ihale tarihinde
yürürlükte bulunan normal asgari ücret(1.021,50 TL.) ödenmesinin manidar olduğu, söz konusu mimar ve mühendislerin almış
oldukları ücretlerin ihale komisyonunda görevli uzman üyelerince takdir yetkilerini kullanmak suretiyle değerlendirme
yapılmasının objektif bir kriter olduğu,
Bu itibarla, her ne kadar başvuru sahibi tarafından firmalarının “iş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile
organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu” kriteri için yapılan puanlamada objektif değerlendirilmediği iddia edilse de, s öz
konusu değerlendirmede uzman üyelerden oluşan ihale komisyonunun takdir yetkisi bulunduğu ve bu aşama için her bir üyenin
verdiği puanlardan kişisel olarak sorumlu olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmadığı
kanaatindeyim.” ifadelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.
Yukarıda yer verilen ifadelerden, “Benzer nitelikve ölçekteki işlerde deneyimler i” kriteri için puanlama hesabının ihaleye davet
edilenfirmaların en yüksek iş deneyim belgesine göre yapıldığı ve puanlamanın sayısallaştırıldığı, ancak “Yönetici kadrosu ve
teknik personel” ile “İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı il e organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu”
kriterleri için puanlamanın ihale komisyonunun takdir yetkisi dahilinde yapıldığı, bahse konu iki kriter için yapılan puanlam anın
somut ve kanıtlanabilir gerekçelere dayanmaksızın subjektif şekilde yapıldığı anlaşılmıştır.
Örneğin, başvuru sahibi isteklinin teknik teklifine ilişkin olarak ihale komisyonu üyesi tarafından düzenlenen teknik teklif üye
ayrıntılı değerlendirme formunda en yüksek 10 puan verilebilecek olan “Organizasyon yapısının iş tanımına uygunl uğu” alt
kriterine bütün üyeler tarafından 2 puan verildiği, bahse konu değerlendirme formu üzerinde “Not:.Sorumlu Müdürün (en üst)
ihale tarihinde asgari ücret ile çalıştığından 2 puan verilmiştir.” ibaresine yer verildiği, sorumlu müdürün asgari ücret ile
çalışmasında ilgili mevzuata aykırılığın bulunmadığı, ayrıca bahse konu personelin asgari ücret ile çalıştırılması halinde il gili alt
kritere 2 puan verileceğine veya personelin aldığı maaşa göre puanlama yapılacağına ilişkin İdari Şartname’de herhangi bi r
düzenlemenin yer almadığı, özetle hangi kıstasa göre 10 puan üzerinden 2 puan verildiğine ilişkin kanıtlanabilir bir gerekçen in
bulunmadığı tespit edilmiştir.
Yukarıda yer verilen tespitler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde, isteklilerin teknik tekliflere ilişkin değerlendirmelerindeki
farklılıkların dayandırılabildiği belirli bir kritere ihale dokümanında yer verilmediği, ayrıca teknik tekliflere ilişkin pua nlamaların
somut ve kanıtlanabilir gerekçelere dayanmaksızın subjektif şekilde yapıldığı, anılan sebeplerle ihale sürecinin bu haliyle
tamamlanma imkanının bulunmadığı anlaşılmış olup ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek n itelikte işlemler olduğu
tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı t arihi
izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Ahmet ÖZBAKIR
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Toplantı No
Gündem No
: 2013/066
: 14
Karar Tarihi
Karar No
: 11.10.2013
: 2013/UY.I4007
Şikayetçi:
Unitek İnş. San. ve Tic. A.Ş .-Tur İnş. Hafr. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. , FENERBAHÇE MAH.
BAĞDAT CD. NO : 138/12 İSTANBUL
İhaleyi Yapan Daire:
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, TCDD
İşletmesi Genel Müdürlüğü 06280 ANKARA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
29.08.2013 / 27902
Başvuruya Konu İhale:
2012/188282 İhale Kayıt Numaralı "Menemen-Manisa Arası 9 Km Yeni Çift Hatlı Demiryolu
Altyapı Yapım" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığıtarafından
08.02.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Menemen-Manisa Arası 9 Km Yeni Çift
Hatlı Demiryolu Altyapı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Unitek İnş. San. ve Tic. A.Ş. -Tur
İnş. Hafr. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 12.08.2013 tarihinde yaptığı şikâyet
başvurusunun, idarenin 27.08.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince
29.08.2013 tarih ve 27902 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2013 tarihli dilekçe ile
itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2013/3124 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan
inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin yetersiz olması gerekçesiyle
değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, Erhan Hürol adına düzenlenmiş iş yönetme
belgesinde adı geçen kişinin işin 598.534.470,21 ABD Doları kısmında yönetme görevinde
bulunduğu bilgisinin yer aldığı, bu rakam doğru kabul edilse dahi Erhan Hürol sözleşmenin
%80’lik kısmında yönetim görevinde bulunmadığı, sözleşme bedeli dikkate alındığında bu
oranın %54,47 olduğu, anılan kişinin Karayolları Genel Müdürlüğündeki şube müdürlüğü
görevinden 1992 yılında ayrıldığı, 15 yıldan fazla sürenin geçtiği, 2013/UY.I-3060 sayılı
Kurul kararı gereği belgenin hakedildiği tarihin son 15 yıl içerisinde kalıp kalmadığının
incelenmesi gerektiği, bu gerekçelerle iş yönetme belgesinin 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’un 10’uncu maddesi çerçevesinde geçerliliği bulunmadığı,
2) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Fermak İnş. A.Ş. Özyurt Mad. İnş. AŞ. İş Ortaklığının ortağı Fermak İnş. AŞ.nin sunduğu Süreyya Tayfur’a ait
iş denetleme belgesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiş karayolu
bakım ve onarım işine ait belge olduğu, belgeye konu iş kapsamında şehrin mevcut yollarının
tamir, bakım ve yenileme çalışması yapıldığı, altyapı+üstyapı inşaatından müt eşekkil bir yol
yapım projesine ait olmadığı, belgeye konu işe ilişkin hakkedişler incelendiğinde iş
kapsamında mevcut rögarların temizliği gibi birçok hizmet alımı işi de yapıldığının
görüleceği, bu nedenle söz konusu belgenin ihale konusu demiryolu alt yapı işi ve benzer iş
olarak belirlenen A/V ve A/VI gurubu işler arasında olmadığı bu gerekçeyle iş ortaklığının
teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir:
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:
Şikâyete konu “Menemen-Manisa Arası 9 km Yeni Çift Hatlı Demiryolu Altyapı
Yapımı” ihalesine ait İdari Şartname’nin “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve
bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “İsteklinin, yurt içinde
veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen
ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk
sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden
geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine
ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden
geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine
ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i
oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en
az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde
geçici kabulü yapılan,
işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen
bedelin % 60'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80?ini, diğer
ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20?sini sağlaması
zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve
yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten
elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını
sağlaması zorunludur.
7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanan Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan (A)V Karayolu
İşleri veya (A)VI grubu demiryolu İşleri benzer iş grubu kabul edilecektir.
7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliğidir”düzenlemesi yer almaktadır.
İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemelerinden, istekliler tarafından teklif edilen
bedelin %60'ından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının gerektiği, benzer iş olarak kabul
edilecek işlerin A/V ve A/VI grubu işler ve ihale konusu işe denk sayılacak mezuniyet
belgelerinin/diplomaların ise “İnşaat Mühendisliği”ne ait olduğu anlaşılmıştır.
48 isteklinin katıldığı şikâyete konu ihalede idarece 32 isteklinin teklifinin geçerli teklif
olarak değerlendirildiği, 52.775.397,3160 TL tutarında sınır değer belirlendiği, bu tutarın
altında teklif veren iki istekliden teklif bileşenlerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif
açıklaması istenildiği, her iki istekli tarafından sunulan açıklamaların uygun görülmeyerek
tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede sınır değerin üzerindeki ilk iki teklifin
ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği 25.07.2013
tarihli ihale kararı ve eklerinden anlaşılmıştır.
52.775.397,32 TL tutarında teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan Yertaş İnş. Turizm San. ve
Mad. Tic. Ltd. Şti. - As İnş. Taah. Nak. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından İdari
Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.5.1’inci maddesi düzenlemesi çerçevesinde teklifi
kapsamında idareye;
İş Ortaklığının pilot ortağı Yertaş İnş. Turizm San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. adına şirketin ortağı
Erhan Hürol’a ait Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş belge tutarı
598.534.470,21 ABD Doları ve sözleşme tarihi 16.12.1986 olan “Gerede-Ankara ve Ankara
Çevre Yolu” işine ait 26.02.2010 tarihli ve 387-057 sayılı geçici kabulü yapılmış işe ait iş
yönetme belgesi ile adına belge düzenlenen Erhan Hürol’un belgenin düzenlenme tarihinden
önceki 1 yıl boyunca şirketin kesintisiz olarak yüzde elliden fazla (%51) hissesine sahip
olduğu bilgisini içeren YMM onaylı 25.01.2013 tarihli Ortaklık Durum Belgesinin,
İş ortaklığının özel ortağı As İnş. Taah. Nak. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. adına Karayolları 6.
Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş %51 ortaklık oranı ile pilot ortak As İnş. Taah. Nak.
Mad. San. Tic. Ltd. Şti., %49 ortaklık oranı ile özel ortak Süha Tur. Mad. İnş. AŞ. tarafından
gerçekleştirilen ve belge tutarı 32.774.007,12 TL, sözleşme tarihi 06.11.2008 olan geçici
kabulü 30.11.2012 tarihinde yapılan “Kırıkkale –Kırşehir- Himmetdede Ayr. Yolu
Km:45+750-Km:85+750 (Himmetdede Ayr.-Hacıbektaş Ayr. )arasında toprak işleri ve sanat
yapıları ile bitümlü sıcak karışım kaplama yapılması” işine ait 24.01.2013 tarihli ve 387-057
sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür.
İş Ortaklığının pilot ortağı adına teklif kapsamında sunulan şikâyet konu Karayolları Genel
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26.02.2010 tarihli ve 387-057 sayılı geçici kabulü yapılmış
işe ait iş yönetme belgesinin,
İşin adı
Gerede-Ankara ve Ankara Çevre Yolu
İlgilinin adı soyadı
Erhan HÜROL (İnş. Müh.)
İlgilinin görev tanımı
Şube Müdürü
Aynı sıfat ve görev ile diğer çalışanlar
----------------
İlk sözleşme bedeli
480.463.161 ABD Doları
Toplam sözleşme bedeli
1.098.813.254 ABD Doları
Gerçekleştirilen iş tutarı
1.098.813.254 ABD Doları
Sözleşme tarihi
16.12.1986
İşin geçici kabul tarihi
06.05.1999
İlgilinin görev yaptığı tarihler
24.01.1983-30.09.1992
İlgilinin görevi sırasında gerçekleşen iş tutarı
283.133.245,21 ABD Doları)
İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline
göre nakdi gerçekleşme oranı
%124,57
İlgilinin hissesine düşen belge tutarı
598.534.470,21 ABD Doları
yönünde bilgileri içerdiği görülmüş olup, söz konusu belgeden 16.12.1986 tarihinde
sözleşmesi imzalanan ve iş artışı ile toplam sözleşme bedeli 1.098.813.254 ABD Doları olan
ve aynı tutarda gerçekleştirilen işin geçici kabulünün 31.05.1999 yılında yapıldığı, şube
müdürü sıfatıyla adına belge düzenlenen Erhan Hürol’un söz konusu iş süresinde 24.01.198330.09.1992 tarihleri arasında görev yaptığı ve bu süre içerisinde ilk sözleşme bedelinin %
124,57 sinin (ilk sözleşme bedeline göre nakdi gerçekleşme oranının) gerçekleştirildiği ve
belgenin geçici kabul tarihinden sonra düzenlenmiş bir belge olduğu anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu
maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik
yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleristenebilir:
Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;
…..
b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif
vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt
edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan
yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan
yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da
yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
c) Devam edenyapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması
şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine
ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi
gösteren belgeler,
d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin
deneyimi gösteren belgeler,
e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son
onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla
ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla
ilgili deneyimi gösteren belgeler.
………
Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve
yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek
kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle
elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından
kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sa hiplerinin
kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve
teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.Denetim faaliyetleri nedeniyle
alınacak belgeler ilk beş yıl en fazla beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda gerçek kişiler
ile tüzel kişilerin en az beş yıldır yarısından fazla hissesine sahip olan mühendis ve
mimarların iş denetleme nedeniyle alacakları belgeler tam olarak, yönetim faaliyetleri
nedeniyle alınacak belgeler en fazla beşte bir oranında dikkate alınır.” hükmü,
24.09.2013 tarihli ve 28775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri
Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımından önce
yürürlükte bulunan söz konusu Yönetmeliğin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı
39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya
özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya
benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.
(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan
işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en
az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en
az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az %
80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en
az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş
yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.
(3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine
ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu
işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.
(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde
belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği
idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin
ilanda veya davet mektubunda belirtilir.
….
(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer
ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması
zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve
yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten
elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını
sağlaması zorunludur.
(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması
halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere,
benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri
tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler
arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş
deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.
….
(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgenin sunulması zorunludur.
(10) Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin,
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde;ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir
ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.
….
(14) İş deneyimi olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş
durum belgesi sunulması halinde, belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı
varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin %
80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının
başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
(15) İş deneyimi olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve
geçici kabulü yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması
halinde; belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı,
yapılmışsa geçici kabul tarihi, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim
edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı,
tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında
sunulması zorunludur.
(16) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç
yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke
mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin,
ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı,
sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin
sunulması gereklidir.” hükmü,
“Belge düzenleme koşulları” koşulları başlıklı 44’üncü maddesinde“İş deneyim belgeleri;
yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;
….
ç) Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve
yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş
yönetme belgesi”,
d) Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının
toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi
halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde
bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,
olarak düzenlenir.
(2) İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer
kısmında yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere, bu görevlerde bulundukları
sürede gerçekleştirilen toplam iş tutarı esas alınarak, daha fazla tutardaki iş kısmına göre
düzenlenen tek bir iş denetleme veya iş yönetme belgesi düzenlenir.” hükmü,
“İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde“(1) İş deneyim belgeleri,
ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla; yüklenicilere, yükleniciye karşı bir
sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak
şartıyla denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, aşağıdaki
hükümlere göre talep tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili mercilerce
düzenlenir ve verilir. Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde baş vuru
sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir.
(2) Yüklenicilere;
a) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara tek sözleşme ile taahhüt
ettikleri işler için, geçici kabulün yapılmış olması durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk
sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %
80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi”, sözleşmeyi
yapan yetkili makam tarafından,
b) Yurtiçinde özel sektöre, yapılacak iş karşılığı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt ettikleri
işler için, işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin
tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak
kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi”, belge düzenlemeye yetkili
kurum ve kuruluşlar tarafından,
düzenlenir ve verilir.
(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile
taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir
bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından
kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla, “alt
yüklenici iş bitirme belgesi” verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan
sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı
aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim
belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz.
(4) Mühendisler ve mimarlara;
a) İş Denetleme Belgesi;
1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, mahallinde ilgili mevzuat
gereğince denetledikleri işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev
yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve kontrol şefine,
2) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin
kontrollük hizmetini yapan danışmanın bünyesinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i
oranında mahallinde fiilen denetleme görevinde bulunan kontrol mühendisi, şantiye
mühendisi ve kontrol şefine,
3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yüklenici
bünyesinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla,
şantiye mühendisi ve şantiye şefine,
4) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde, yüklenici bünyesinde ilk sözleşme bedelinin en az
% 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, şantiye mühendisi ve şantiye şefine,
5) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde, mahallinde ilgili mevzuat gereğince ilk sözleşme
bedelinin en az % 80’i oranında denetleme görevinde bulunan, fenni mesul veya bu işle ilgili
yapı denetim görevlisine,
tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.
b) İş Yönetme Belgesi;
1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarda; bir görevlendirme yazısına
veya idari düzenlemeye dayalı olarak, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fi ilen
görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje
müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik
seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım
ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu
genel müdür yardımcıları ve genel müdür olarak görev yapanlara,
2) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan; anonim
şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı,
limited şirketlerde şirket müdürü görevlerini aralıksız en az beş yıldır sürdüren ve ilk
sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapan, en az beş yıllık mühendis veya
mimarlara,
3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan
yüklenicilerde; idareye bildirilmesi kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında
sözleşme konusu işte proje müdürü olarak görev yapan en az beş yıllık mühendis veya
mimarlara,
4) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; işin sözleşmesinde proje müdürü olarak
belirtilmiş ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak kaydıyla
en az beş yıllık mühendis veya mimarlara,
tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.
…
(6) İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel
kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve
satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye
girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve
teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.” hükmü,
“Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “Aday ve isteklilerin ihale
konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye
dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak
değerlendirilemez.
(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş
kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.
(3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki
tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak
değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve
yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten
elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin
değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki
tutar esas alınır.
(4) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş deneyim tutarı,
gerçekleştirdikleri iş kısmına ilişkin tutar esas alınarak dikkate alınır.
(5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;
a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması,
b) İş durum belgelerinde, belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin
en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş
yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması,
c) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde,
1) Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on
beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen
denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,
2) Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin
ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme
bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme
veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,
şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az
% 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi
arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.
(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;
a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,
b) Gerçek kişilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları;
belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda
tam olarak,
c) Gerçek kişilerce yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları; beşte bir oranında,
ç) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının,
1) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten önce almaya hak kazandığı iş denetleme
belgesi tutarı, belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl
beşte bir oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak,
2) Yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren almaya hak kazandığı iş denetleme
belgesi tutarı, belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında, daha
sonraki yıllarda tam olarak,
d) Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının iş
yönetme belgesi ile ihaleye katılmasında; beşte bir oranında,
e) İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında
yönetme görevinde bulunanların belge tutarları, denetledikleri ve yönettikleri iş tutarlarının
üzerinden yukarıda belirtilen esaslar uyarınca,
dikkate alınır.
(7) İş denetleme belge tutarının değerlendirilmesinde altıncı fıkrada belirtilen belgeye hak
kazanma tarihi olarak;
a) Biten işlerde geçici kabul tarihi,
b) Toplam sözleşme bedelinin % 80’inin ilk sözleşme bedelinden düşük olduğu devam eden
işlerde;
1) Belge sahibinin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarihten önce sözleşme konusu işteki
görevinden ayrılması halinde ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih,
2) Belge sahibinin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih veya sonrasında sözleşme
konusu işteki görevinden ayrılması halinde belge sahibinin denetim görevinden ayrıldığı
tarih,
c) Toplam sözleşme bedelinin % 80’inin ilk sözleşme bedeline eşit veya üzerinde olduğu
devam eden işlerde;
1) Belge sahibinin, işin toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaşıldığı tarihten önce sözleşme
konusu işteki görevinden ayrılması halinde toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaşıldığı
tarih,
2) Belge sahibinin, işin toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaşıldığı tarih veya sonrasında
sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde belge sahibinin denetim görevinden
ayrıldığı tarih
esas alınır…...”hükmü yer almaktadır.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 39’uncu
maddesinde yer alan “ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da
yönetilen” ifadesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali isteğiyle açılan davada, Danıştay
13. Dairesinin 27.5.2013 tarih ve E: 2013/81 sayılı kararı ile “…4734 sayılı Kanun’un 10.
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) no’lu alt bendinin (c) alt bendinde açıkça,
devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; toplam sözleşme bedelinin en az %
80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili
deneyimi gösteren belgelerin iş deneyimini tevsik eden belgeler olarak düzenlendiği
anlaşıldığından, bu Kanun maddesine aykırı olarak, devam eden yapım ve yapımla ilgili
hizmet işlerinde denetlenen ya da yönetilen işler için toplam sözleşme bedeli değil, ilk
sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleşmesi koşulunun aranması hukuka uygun
görülmemiştir.” gerekçesi ile anılan Yönetmeliğin 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan “ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen”
ifadesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup Yapım İşleri İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği’nin yürütmesi durdurulan söz konusu düzenlemesi ile bu düzenleme ile bağlantılı
olan ilgili maddelerinde gerekli değişikliklerin yapılmasına yönelik olarak anılan
Yönetmeliğin 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ilk sözleşme
bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen” ifadesinin yürütmesinin
durdurulmasına ilişkin mahkeme kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda, anılan
Yönetmeliğin 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde ve bu bentteki düzenlemeyle
bağlantılı olan 44, 46, 47 ve 48’inci maddeleri ile anılan Yönetmeliğin eki KİK029.1/Y,
KİK029.2/Y ve KİK030.2/Y standart formlarında ve konuya ilişkin Kamu İhale Genel
Tebliği’nde yer alan açıklamalar;
“Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım
İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde
yer alan “ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen” ifadesi,
“toplam sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin; birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan
“ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan”
ifadesi, “toplam sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde
bulunan” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “İlk sözleşme” ibaresi de “Sözleşme” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İlk
sözleşme” ibaresi “Sözleşme” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde
yer alan “ilk sözleşme” ibareleri “sözleşme” olarak değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
14) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinin verilmesinde sözleşme bedeli olarak; devam eden
işlerde toplam sözleşme bedeli, geçici kabulü yapılan işlerde ilk sözleşme bedeli esas alınır.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 48 nci maddesinin; beşinci fıkrasının (c) bendinin (2)
numaralı alt bendinde yer alan “ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme
veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması” ifadesi, “toplam sözleşme bedelinin en az %
80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması” şeklinde, altıncı
fıkrasının (e) bendinde yer alan “İlk sözleşme” ibaresi de “Sözleşme” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “KİK029.1/Y Devam Eden İşler İçin İş
Deneyim Belgesi (İş Denetleme)” ile “KİK029.2/Y Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi
(İş Yönetme)” standart formlarının (19) numaralı satırlarında ve bu satırlara ait dipnotlarda
yer alan “ilk sözleşme” ibareleri “toplam sözleşme” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan“KİK030.2/Y Devam Eden İşler İçin İş
Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme)” standart formunun (17) ve (24) numaralı
satırlarında ve bu satırlara ait dipnotlarda yer alan “ilk sözleşme” ibareleri “toplam
sözleşme” olarak değiştirilmiştir.” şeklinde,
“Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
MADDE 1- 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel
Tebliği’nin 41.4, 41.5 ve 41.6 maddelerinde yer alan “ilk sözleşme” ibareleri “sözleşme”
olarak değiştirilmiştir.” şeklinde değiştirilmesine yönelik olarak yapılan yönetmelik ve tebliğ
değişiklikleri 24.09.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin (b) bendinin (2/b) numaralı alt bendinde
istekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen
ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan
yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin
en az %80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin
sunulabileceği hükme bağlanmıştır.
Söz konusu hükümde “….sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında…….” ifadesine yer
verilmiş olup Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 39’uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde bu ifade ilk sözleşme bedeli olarak yer almıştır.
Danıştay 13. Dairesinin 27.5.2013 tarih ve E: 2013/81 sayılı kararı neticesinde ise devam eden
işten edinilen iş deneyim belgesine konu işin toplam sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında
denetim veya yönetim faaliyetinde bulunulması şartının sağlanması gerekmektedir. Bahse
konu Danıştay kararı sonrasında Kamu İhale Kurulun’ca alınan 18.09.2013 tarih ve
2013/UY.II-3654 ve 2013/UY.II-3655 sayılı emsal Kurul kararları çerçevesinde ihale üzerinde
bırakılan isteklinin pilot ortağı Yertaş İnş. Turizm San. ve Mad. Tic. Ltd. Şti. adına şirketin
ortağı Erhan Hürol’a ait iş yönetme belgesinde yer alan bilgilerden anılan kişinin geçici
kabulü 1999 yılında yapılan işin ilk sözleşme bedelinin %124,57’sinde yönetim görevinde
bulunduğu, bu yönüyle geçici kabulü yapılan işlerde sağlaması gereken asgari şartlardan ilk
sözleşme bedelinin %80’i oranını sağladığı görülmüş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde
görülmemiştir.
Başvuru sahibinin “adına iş yönetme belgesi düzenlenen kişinin Karayolları Genel
Müdürlüğündeki şube müdürlüğü görevinden 1992 yılında ayrıldığı, 15 yıldan fazla sürenin
geçtiği, 2013/UY.I-3060 sayılı Kurul kararı gereği belgenin hakedildiği tarihin son 15 yıl
içerisinde kalıp kalmadığının incelenmesi gerektiği, iş yönetme belgesinin 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu’un 10’uncu maddesi çerçevesinde geçerliliği bulunmadığı ” yönündeki
iddiasının incelenmesi neticesinde;
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü
maddesinde “…..Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli
olarak;
….
c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme
imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya
itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde
başvurunun reddine, karar verilir…”hükmü,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı
8’inci maddesinin 10’uncu fıkrasında “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen
hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna
konu edilemez.” hükmü,
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler”
başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında ise “…İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni
konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun
incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması
bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, idareye şikâyet başvurusunda yer
verilmeyen söz konusu iddianın itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün
olmadığından bahse konu iddia açısından başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği
değerlendirilmiştir.
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:
İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemelerinden, istekliler tarafından teklif edilen
bedelin %60'ınden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, benzer iş olarak kabul edilecek
işlerin A/V ve A/VI grubu işler, ihale konusu işe denk sayılacak mezuniyet
belgelerinin/diplomaların ise “İnşaat Mühendisliği”ne ait olduğu anlaşılan incelemeye konu
ihalede benzer iş kapsamında değerlendirmeye alınacak A/V ve A/VI grubu işlere ilişkin
olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin ekinde yer alan liste aşağıd a belirtildiği
şekildedir.
V. GRUP: Karayolu İşleri
(Altyapı+Üstyapı)
1.
Otoyollar
2.
Devlet, il ve köy yolları
3.
Cadde ve sokak yapım işleri
VI. GRUP: Demiryolu İşleri
(Altyapı+Üstyapı)
1.
Demiryolları
2.
Metro inşaatları
3.
Raylı sistemler
4.
Füniküler raylı taşıma
tesisleri
52.775.398,00 TL tutarında teklif veren ve ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibi olarak belirlenen Fermak İnş. Taah. A.Ş. - Özyurt Madencilik İnş. San ve Tic. A.Ş. İş
Ortaklığı tarafından İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.5.1’ inci maddesi düzenlemesi
çerçevesinde teklifi kapsamında idareye, Ortaklığının %51 ortaklık oranı ile pilot ortağı
Fermak İnş. Taah. A.Ş. adına şirketin ortağı Süreyya Tayfur’a ait İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından
düzenlenmiş olan “Şehrin Geneli Yollarda Binder, Aşınma, Asfalt Üretilmesi, Alt Temel,
Temel ve Sathi Kaplama Yapılması” işine ilişkin 11.06.2003 tarih ve 2152 sayılı iş denetleme
belgesinin sunulduğu,
Söz konusu belgenin;
İşin adı
Şehrin Geneli Yollarda Binder, Aşınma, Asfalt
Üretilmesi, Alt Temel, Temel ve Sathi Kaplama
Yapılması
İlgilinin adı soyadı
Süreyya Tayfur (Yük. İnş. Müh.)
Uygulanan yapı tekniği
Yol İnşaatı yapılması
İlk keşif/sözleşme bedeli
13.000.000.000.000,00TL+KDV 1997 yılı birim
fiyatları ile
Toplam keşif/sözleşme bedeli
16.899.349.999.970,00 TL+KDV
: İstanbul geneli ana ulaşım yol güzergahlarında
asfalt, sanat yapıları ile yol ıslah yapım, bakım ve
onarım işi:
sözleşme tarihi
18.05.2013
geçici kabul veya işin bitim tarihi
06.05.1999
Hangi tarihler arasında görev yaptığı
18.05.1998-06.05.1999
14.106.711.294.414,00 TL (Fiyat farkı-KDV
İlgilinin görevi sırasındaki nakdi
gerçekleşme oranı ve tahakkuka bağlanmış hariç)
son hakediş tutarı
İlgilinin görevi sırasındaki işin fiziki
%100- 14.106.711.294.414,00 TL (Fiyat farkıgerçekleşme oranı ve bu orana isabet eden
KDV hariç)
tutar.
Ndi mesleği ile ilgili kısmının tutarı
%100-14.080.525.357.465,00 TL(Fiyat farkıKDV hariç)
yönünde bilgileri içerdiği, belgenin güncellenmiş tutarının 477.758.842,02 TL olduğu tespit
edilmiştir. Belgeye konu işin İstanbul şehrin geneli yollarda binder, aşınma, asfalt üretilmesi,
alt temel, temel ve sathi kaplama yapılması işleri olduğu, işin adından İdari Şartname’nin
7.6’ıncı maddesinde belirtilen “A/V Grubu- Karayolu İşleri (Altyapı-Üstyapı)” kapsamında
yapılan işlerin yer aldığı anlaşılmakla birlikte benzer iş kapsamındaki Otoyollar, Devlet, il ve
köy yolları, cadde ve sokak yapım işlerinin alt yapısı ve üst yapısı bir arada yapılmış yeni
işler olduğu dikkate alındığında belgeye konu iş kapsamındaki benzer iş olarak kabul
edilebilecek altyapı+üstyapıyı kapsayacak şekilde yeni yol, cadde veya sokak olarak yapılan
işlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve bu işlerin tutarlarının tespiti amacıyla konuyla
ilgili bilgi ve belgelerin, iş deneyim belgesini düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesinden
istenilerek asgari iş deneyim tutarının sağlanıp sağlanmadığı hususunun yeniden
değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden
gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte incelemeye konu ihalede;
Yaklaşık maliyetin kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlar esas alınarak
belirlendiği, ihalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, birim fiyat teklif
cetvelinin 83 iş kaleminden oluştuğu, bu iş kalemleri içerisinde özel poz numaralı iş
kalemlerinin de yer aldığı, isteklilerden İdari Şartname’nin 46.6’ncı maddesinde yer
alan “istekliler birim fiyat teklif cetvelini doldururken en sona 84. Satır (kalem) ekleyerek bu
satıra “altyapı aktarmaları” yazarak tutar kısmına toplam sabit bedel olan 2.000.000 TL’yi
yazacaklardır” yönündeki düzenleme gereği birim fiyat teklif cetveline fiyatı sabit olan
bedelin yazılmasının istenildiği, 48 isteklinin katıldığı ihalede sadece 9 isteklinin teklifinin bu
gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 32 isteklinin teklinin geçerli teklif olarak
değerlendirildiği, 52.775.397,3160 TL tutarında sınır değer belirlendiği, bu tutarın üzerinde
olan ve geçerli teklif olduğu değerlendirilen ilk 4 istekliye ait teklif bedellerinin;
SINIR DEĞER
52.775.397,3160
1) Yertaş İnş. - AS İnş. İş
Ortaklığı
52.775.397,32
Ekonomik Açıdan En
Avantajlı 1. Teklif
2) Fermak İnş. - Özyurt
52.775.398,00
Ekonomik Açıdan En
Madencilik İnş. İş Ortaklığı
3) Unitek İnş. - Tur İnş. İş
Ortaklığı
Avantajlı 2. Teklif
52.775.399,15
Geçerli teklif
52.775.399,15
Geçerli teklif
Şikayetçi
4) Açılım İnş.
şeklinde olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin ise sınır değere (yuvarlama
yapıldığındaki bedele) eşit olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen
teklifin ise bu bedelden 68 kuruş fazla, diğer iki teklifin de 10 haneli bir bedelde kuruş hanesi
dahil olmak üzere eşit teklif olduğu, bu haliyle ihalenin 4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler”
başlıklı 5’inci maddesindeyer alan “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde;
saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların
uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını
sağlamakla sorumludur.”hükmü çerçevesinde iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle
giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği
veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde
dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Kazım ÖZKAN
Ali Kemal AKKOÇ
Erkan DEMİRTAŞ
II. Başkan
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Mehmet Zeki ADLI
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
: 2013/075
: 26
: 27.11.2013
: 2013/UH.I4428
Şikayetçi:
Mescioğlu Mühendislik Ve Müşavirlik A.Ş., MUTLU KENT MAH. 10.CAD. NO:65 ÜMİTKÖY/
ANKARA
İhaleyi Yapan Daire:
İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Vezir Sok. No: 4 41300
KOCAELİ
Başvuru Tarih ve Sayısı:
04.10.2013 / 31198
Başvuruya Konu İhale:
2013/127045 İhale Kayıt Numaralı "İzmit Ve Gölcük Orman İşletme Müdürlükleri Sınırlarında 3374
Km2 Lik Alanda Sayısal Fotoğrametrik Yöntemle Hava Fotoğraflarının Yorumlanarak Üç Boyutlu
Metot Kullanılarak Orman Haritası Üretim İşi Hizmeti Alınacaktır" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
İzmit Orman İşletme Müdürlüğütarafından 30.09.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “İzmit ve
Gölcük Orman İşletme Müdürlükleri Sınırlarında 3374 Km2 Lik Alanda Sayısal Fotoğrametrik
Yöntemle Hava Fotoğraflarının Yorumlanarak Üç Boyutlu Metot Kullanılarak Orman Haritası
Üretim İşi Hizmeti Alınacaktır” ihalesine ilişkin olarak Mescioğlu Mühendislik ve Müşavirlik
A.Ş.nin 23.09.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.09.2013tarihli yazısı ile reddi
üzerine, başvuru sahibince 04.10.2013tarih ve 31198sayı ile Kurum kayıtlarına alınan
04.10.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2013/3556sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme
neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihale ilanı ile ilgili Şartnameler incelendiğinde
işin kapsamında sayısal fotogrametrik yöntemle hava fotoğraflarının yorumlanması sureti ile orman
haritası üretimi işi olmasına rağmen ihaleye katılabilmek için istenen kriterlerin, mühendislik
kriterleri için Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri, tescil belgesi olarak da
Orman Mühendisleri Odası Tescil Belgesi ile sınırlandırıldığını, oysa yapılacak işlemin bir harita
üretimi olduğu, 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ile 3405 sayılı Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Kanunu’na dayanılarak çıkartılan 15.07.2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği”nin 4’üncü maddesine
göre harita üretmek yetki ve sorumluluğunun da harita mühendisinin yetkisinde olduğu,
Yapılacak işin “uzaktan algılama” işlemi olup, fotogrametrik yöntemle ve hava fotoğrafları
kullanılarak yapılmasının beklendiği, bu nedenle harita üretme adına harita mühendislerinin,
yorumlama işi için de orman mühendislerinin katkısına ihtiyaç duyulmakta olduğu, bu açıdan
müşterek bir çalışma olması gerektiği,
İhale konusu işin niteliği gereği fotogrametrik konusunda deneyimli bir firmanın söz konusu işi
yapabileceği,
Bu açıdan söz konusu hizmeti yalnızca Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendislerinin yapabileceğini ifade etmek ve Orman Mühendisleri Odasına tescil belgesi talep
etmenin hak ve adalet prensiplerine uygun olmayacağı gibi rekabeti engellediği, idarenin bakış
açısıyla yapılacak işin inşaat işi olması halinde inşaat mühendisi, zemin etüdü işi olması halinde
jeoloji ve jeofizik mühendisi, sağlık hizmeti olması halinde ise doktor yerine söz konusu işlerin
orman mühendisleri tarafından yerine getirilmesinin gerektiği şeklinde yanlış bir sonucun ortaya
çıkacağı,
Yukarıda bahsedilen konulara ilişkin olarak;
Asıl görevi harita ve fotogrametri mühendisliği olan disiplinin harita ve fotogrametri ihalesine
katılabilmesinin temini,
Rekabet ortamını sağlamak üzere ihaleye fotogrametri konusunda tecrübeli firmalarının da
girmesinin temin edilmesi,
İhalede, Harita Mühendisleri Odası Belgesinin kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin
adının“İzmit ve Gölcük Orman İşletme Müdürlükleri sınırlarında 3374 km2 lik alanda sayısal
fotoğrametrik yöntemle hava fotoğraflarının yorumlanarak üç Boyutlu Metot Kullanılarak Orman
Haritası Üretim İşi” şeklinde belirlendiği,
Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri”
başlıklı 7’nci maddesinin 7.1.(h) bendinde ve ihale ilanının “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen
belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinin
4.1.1.3’üncü alt maddesinde, “İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında
Kanun”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman
yüksek mühendislerinin uygulamalı mesleki faaliyet konularından ve 5 inci maddesindeki hak ve
yetkilerden olması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 48 inci maddesi ve Kamu İhale Genel
Tebliği’nin 64 üncü maddesi uyarınca danışmanlık hizmeti niteliğindeki mühendislik konularının,
5531 sayılı Kanuna göre Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet
sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının 5531 sayılı
Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak düzenlenen 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan, “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları
Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından
tescilli, Serbest Ormancılık Büroları, Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, O rtaklık Büroları,
Serbest Ormancılık Şirketleri ve Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin teklif vermeye yasal olarak
yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler olarak;
Gerçek kişi olması halinde; ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içi nde
bulunduğu yılda alınmış, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odası hükmünden “Orman
Mühendisleri Odasının”, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeden de, orman mühendisi veya orman
yüksek mühendisi unvanlı meslek mensubunun Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt
bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş “Oda kayıt belgesi”,
Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişinin “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve
Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurulmuş, Orman
Mühendisleri Odasından tescilli “Serbest Ormancılık Şirketi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık
Şirketi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi” olmak koşuluyla,
mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya
son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış “tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge”,
İsteklinin gerçek kişi olması halinde; 5531 sayılı Kanun uyarınca, orman mühendisi veya orman
yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının mesleki haklarını kullanılma şartı olan ve mesleki
uzmanlık konularının belirtildiği, yıllık vizesi yapılmış “Serbest Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi”
veya yıllık vizesi yapılmış “Serbest Yeminli Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi”, “Serbest Ormancılık
Bürosu Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi” veya “Ortaklık
Büroları Tescil Belgesi”
İsteklinin tüzel kişi olması halinde; Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık
Şirketi Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi” veya
“Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi Tescil Belgesi” ile bu şirketlerin
orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensubu ortaklarının Oda üyesi
kaydı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve “İhale konusu iş için düzenlenmiş
Oda kayıt belgesi”düzenlemesinin yer aldığı,
Sayısal Fotoğrametrik Yöntemle Üç Boyutlu Metot Kullanılarak Orman Haritası Üretimi İşi
Teknik Şartname’nin “Amaç başlıklı 1’inci maddesinde“Genel Müdürlüğümüzce ormanların
korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanımı faaliyetleri kapsamında, orman planlaması,
kadastro, silvikültür, yangın, yol vb. çalışmalar gerçekleştirilmekte, bu çalışmalarda değişik ölçekte
topoğrafik haritaların yanında özellikle planlama ve kadastro çalışmalarında sayısal hava
fotoğrafları ile bu fotoğraflar kullanılarak üretilen sayısal orman haritaları kullanılmaktadır.
Bu şartnamenin amacı; orman amenajman haritalarının hazırlanmasına yönelik olarak İzmit Orman
İşletme Müdürlüğü 2548 Km² ve Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü 826 Km² olmak üzere toplam
İzmit ve Gölcük Orman İşletme Müdürlüklerini kapsayan 3374 km2’lik alanda
Fotoğrafların orman amenajman planlarının düzenlenmesi, uygulanması, denetlenmesi ve
yenilenmesi hakkındaki yönetmelik doğrultusunda ormancılık amaçlarına uygun olarak
kıymetlendirilmesi,
Kıymetlendirilen bu fotoğraflardan belirtilen alana giren İzmit Orman İşletme Müdü rlüğü 16.98
Adet ve Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü 5.50 Adet olmak üzere toplam 22.48 adet 1/25.000 ölçekli
sayısal orman haritalarının, Orman Bilgi Sisteminde de altlık olarak kullanılmak üzere; sayısal
fotogrametrik yöntemle üretilmesi,
1/25 000 ölçekli 22.48 adet renkli kızılötesi ortofoto harita üretilmesi ile ilgili teknik esasları
düzenlemektir.
Bu şartnamede bundan sonra Orman Genel Müdürlüğü OGM olarak anılacaktır.”
Anılan Şartname’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde“Bu şartname yüklenici ile OGM
arasında orman amenajman haritalarının hazırlanmasına yönelik olarak İzmit ve Gölcük Orman
İşletme Müdürlüğüne ait ve EK’te gösterilen yaklaşık 3374 km2’lik alanda sayısal (digital) hava
kameraları ile renkli – kızılötesi (İnfrared) sayısal hava fotoğraflarıyla bu fotoğrafların sayısal
ortamda Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesi, Uygulanması, Denetlenmesi ve Yenilenmesi
Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda ormancılık amaçlarına uygun olarak kıymetlendirilmesi
faaliyetlerini ve alana ait 22.48 adet 1:25 000 ölçekli sayısal orman haritalarının, Orman Bilgi
Sisteminde de altlık olarak kullanılmak üzere sayısal fotogrametrik yöntemle Orman Amenajman
Planlarının Düzenlenmesi, Uygulanması, Denetlenmesi ve Yenilenmesi Hakkındaki Yönet melik
doğrultusunda ormancılık amaçlarına uygun olarak üretilmesini ve bu sahaya giren 1/25.000 ölçekli
sayısal renkli ortofoto haritalarının üretimini kapsamaktadır.”
Teknik Esaslar” başlıklı 3’üncü maddesinin “Yüklenici tarafından gerçekleştirilen İşl er” başlıklı
2’nci maddesinde ise“a) Sayısal, renkli (infrared) hava fotoğraflarının, fotogrametrik nirengi ölçüm
ve dengelemesinin yapılması ve fotogrametrik modellerinin oluşturulması.
b) Oluşturulan fotogrametrik modellerden fotoğrafların üç boyutlu olarak kıymetlendirme işleminin
yapılması; yerleşim birimleri, orman sınırı (bölmecik sınırları yüklenici tarafından, meşcere
tiplerinin yorumlanması plan yapıcılar tarafından) ve ziraat alanlarının belirlenmesi ve 1/25.000
ölçekli sayısal orman haritalarının üretilmesi,
c) Oluşturulan fotogrametrik modellerden 25 metre aralığında sayısal yükseklik modelinin
oluşturulması,
d) Tüm iş sahasına ait 1/25.000 ölçekli infrared ortofotoların üretilmesi.” düzenlemesinin yer aldığı
görülmüştür.
5531 sayılı Orman mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği Hakkında Kanun’un “Mesleğin Konusu” başlıklı 4’üncü maddesinde,
“Mesleğin konuları uzmanlık alanlarına göre aşağıda gösterilmiştir:
a) Orman mühendislerinin faaliyet konuları şunlardır:
…
14) Orman kaynakları plânlaması, orman sınırlaması, arazinin yorumlanması ve mülkiyet
çalışmaları yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarını ormancılık amaçları doğrultusunda
yorumlamak ve mevcut haritalar üzerine işlemek.”hükmü,
“Hak, yetki ve sorumluluklar” başlıklı 5’inci maddesinde “Meslek mensupları, 4 üncü maddede
belirtilen faaliyet konularıyla sınırlı olmak kaydıyla; araştırma-geliştirme çalışmaları yapmaya,
çevresel muhasebe yapmaya, keşif yapmaya, zarar ziyan belirlemeye, maliyet hesaplamaya, fizibilite
raporu hazırlamaya, tasarım faaliyetleri yapmaya, plân ve projeler hazırlamaya ve uygulamaya,
standardizasyon çalışmaları yapmaya, sertifikalandırmaya, kalite kontrolü yapmaya, stok kontrolü
yapmaya, denetim yapmaya, muayene yapmaya, hakemlik yapmaya, eksperlik yapmaya, teknik
müşavirlik yapmaya, danışmanlık yapmaya, yeminli danışmanlık ve bilirkişilik yapmaya, raporlar
hazırlamaya, ormancılık ve orman ürünleri konularında serbest müşavirlik büroları ile serbest
yeminli müşavirlik büroları açmaya, laboratuvarlar açmaya, özel müesseseler ile işletmeler
kurmaya, bunları yönetmeye ve bunların sorumlu müdürlüğünü yapmaya, ormancılık karantina ve
rehberlik hizmetlerini yürütmeye, her türlü odun ve odun dışı orman ürünl eri ile orman endüstrisi
dahil her türlü ormancılık çalışmaları için gerekli olan fidan, bitki, alet ve edevatın ihracat ve
ithalat işlemleriyle ilgili hizmetleri tek başlarına, ortak faaliyet alanları içinde ise mevzuatta
yetkilendirilmiş diğer meslek mensuplarıyla beraber yapmaya ve yürütmeye yetkilidir. Bu fıkrada
belirtilen hak ve yetkiler, Odaya kayıtlı meslek mensuplarınca kullanılır.
4 üncü maddede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin
mühendis istihdamında uymak zorunda oldukları esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınarak Oda
tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”hükmü,
Anılan Kanun’un “Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Büroları” başlıklı 7’nci
maddesinde“Odaya kayıtlı ve ruhsatlı meslek mensupları, 4 üncü maddede sayılan ve sınırları
yönetmelikle belirlenen faaliyet konularında; eksperlik, danışmanlık, teknik müşavirlik ve benzeri
işleri bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe yapabilecekleri ormancılık
ve orman ürünleri büroları veya faaliyet konularına göre ayrı ayrı olmak üzere serbest ormancılık
büroları ile serbest orman ürünleri büroları kurabilirler.
Odaya kayıtlı ve ruhsatlı meslek mensubu kişiler, ormancılık ve orman ürünleri büroları,
ortaklık bürosu ya da şirket şeklinde birleşebilirler. Bürolarda yapılan faaliyetler ticarî faaliyet
sayılmaz. Şirket şeklinde çalışılması halinde, yapılacak işlerden doğacak cezaî sorumluluk, işi yapan
meslek mensubuna aittir.
Ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları Oda tarafından
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü,
Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin “Amaç”
başlıklı 1’inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı; meslek icrasına hak kazanmış ruhsat sahibi
meslek mensuplarının serbest meslek icra edebilmeleri için kuracakları ormancılık ve orman
ürünleri bürolarının kuruluşlarıyla çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”
“Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Bu Yönetmelik; serbest ormancılık, serbest orman ürünleri,
serbest yeminli ormancılık ve serbest yeminli orman ürünleri büroları açmak isteyen meslek
mensupları ile ormancılık ve orman ürünleri bürolarını kapsar.”
“Dayanak” başlıklı 3’üncü maddesinde “Bu Yönetmelik, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında
Kanunun 7 nci ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Kanununun 39 uncu maddeleri ile 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaçİşleri Endüstri Mühendisliği Serbest
Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.” hükmü yer almaktadır.
Anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde ise“Meslek Mensubu”
mühendis unvanına sahip olup, Kanun çerçevesinde ormancılık ve orman ürünleri bürosunu kurmak
üzere, Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca yetkilendirilen kişiler, “Mühendis” ise 17/6/1938 tarihli ve
3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun uyarınca en az dört yıllık lisans eğitimini
bitirmiş orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri
endüstri mühendisi şeklinde tanımlanmıştır.
Söz konusu Yönetmeliğin “Ormancılık ve Orman Ürünleri Büroları ile Ortaklıklar” başlıklı
12’nci maddesinde“Meslek mensupları, mesleki faaliyetlerini serbest icra etmeleri halinde,
ormancılık ve orman ürünleri büroları açmak zorundadırlar. Ormancılık ve orman ürünleri büroları
aynı mesleki unvana sahip meslek mensuplarınca kişisel, ortaklık veya şirketi şeklinde faaliyet
gösterirler. Serbest veya serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büroları;
a) Serbest veya serbest yeminli ormancılık bürosu,
b) Serbest veya serbest yeminli orman ürünleri bürosu,
c) Serbest veya serbest yeminli ormancılık ortaklık bürosu,
ç) Serbest veya serbest yeminli orman ürünleri ortaklık bürosu,
d) Serbest veya serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri ortaklık bürosu,
e) Serbest veya serbest yeminli ormancılık şirketi,
f) Serbest veya serbest yeminli orman ürünleri şirketi,
g) Serbest veya serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri şirketi,
şeklinde kurulabilir.
(2) Bürolarda, ortaklık bürolarında ve şirketlerde yapılan faaliyetler mesleki faaliyet olup, ticari
faaliyet sayılmaz.
(3) Ortaklık bürolarında ve şirketlerde yapılan mesleki işlerde sorumluluk, işi yapan meslek
mensubuna aittir.
(4) Birden çok meslek mensubunun çalıştığı bürolarda veya ortaklık bürolarında; bürolar sorumlu
müdürlerce yönetilir. Ortaklardan herhangi biri sorumlu müdür olarak görevlendirilebilir.
(5) Serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarında hizmet akdi ile çalıştırılan serbest
yeminli meslek mensupları sorumlu müdür olarak görevlendirilmesi halinde, bu görevlerinin devamı
süresince serbest yeminli meslek mensuplarına tanınan hak ve yetkileri kullanamazlar.” hükmü,
“Ormancılık ve orman ürünleri büroları ile şirketlerin açılması ve çalışanlar listesine ka ydı” başlıklı
13’üncü maddesinde “(1) Ruhsat almış olan meslek mensupları, bağımsız olarak tek başına, ortaklık
veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunmak istedikleri takdirde Odaya başvurarak çalışanlar
listesine kayıt olmak zorundadırlar.
(2) Başvuru dilekçesi (Ek-8) Bildirim Formu (Ek-9) da eklenmek suretiyle iki nüsha düzenlenir.
Dilekçenin, kayıt ve tarih numarasını havi nüshası ilgiliye verilir. Diğer nüsha dosyada saklanır.
(3) Oda, serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ve şirketleri ile serbest yeminli ormancılık ve
orman ürünleri büroları ve şirketlerine tescil belgesi verir. (EK: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17)” hükmü,
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1’inci
maddesinde “a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) mekânsal (coğrafî) bilgilerin ve haritaların
üretiminde ülke genelinde standardın sağlanmasını, üretimin tek elden izlenmesini ve sektörde
hizmet tekrarının önlenmesini,
b) Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalardaki konum bilgilerinin, Türkiye Ulusal Temel GPS
Ağı koordinat sistemine dayalı üç boyutlu kartezyen koordinatlar (X,Y,Z) veya GRS80 elipsoidinde
jeodezik koordinatlar (enlem, boylam, elipsoit yüksekliği) ile Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı 1999’a dayalı Helmert ortometrik yüksekliklerin (H), yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik
teknikler kullanılarak sayısal, çizgisel ve fotografik olarak elde edilmesini, coğrafî bilgi sistemlerine
altlık oluşturacak biçimde ulusal veri değişim formatında derlenmesini, bil gi teknolojileri ve
kartografik tekniklerle görselleştirilmesini sağlamaktır.” hükmü,
“Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek
ve tüzel kişilerce üretilen ve üretilecek olan mekânsal bilgilerin elde edilmesi, derlenmesi, analiz
edilmesi, coğrafî veri tabanında saklanması, görselleştirilmesi, araziye uygulanması ve sayısal
elektronik ortamlarda iletimine ilişkin teknik esasları kapsar.” hükmü,
“Hukuki Dayanak” başlıklı 3’üncü maddesinde “Bu Yönetmelik, 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı
Kanunu’nun 4’üncü maddesi, 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 2’nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 26 ve 28’inci maddeleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
7’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 38’inci maddesi ve 3402 sayılı Kadastro
Kanunu’nun 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (D) bendi uyarınca hazırlanmıştır.” hükmü,
“Yetki ve sorumluluk” başlıklı 4’üncü maddesinde “Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritaların
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında,
proje kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita,
harita ve kadastro) mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen
Yönetmelik esas alınır.” hükmü yer almaktadır.
3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Yönetmelik” başlıklı 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (j)
bendinde “Halihazır harita alımı ve imar planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif
kuruluşların ehliyet durumlarının yeniden düzenlenmesine ait esaslar,
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü,
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 44’üncü maddesi uyarınca harita mühendislik hizmetlerini yapacak kişi
veya kuruluşlarda aranacak nitelikleri düzenlemeyi amaçlayan Harita Mühendislik Hizmetlerini
Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmeliği’nin
“Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde “Genel Bütçeye dahil idareler, katma bütçeli daireler il özel
idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak; herhangi bir yöntem ve
ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa
düzenlemeleri etüt ve işletme haritaları, yer kontrol noktalarının tesisi, tescile konu ol an harita ve
planlar, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, konum belirlemeleri, yer altı
ölçmeleri ile her türlü projelerin araziye uygulama işlerini yükümlenecek müellif ve müellif
kuruluşlarında aranacak ehliyet ve yeterlilik ile ilgili işlemleri kapsar.” hükmü,
“Yeterlik belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 5’inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin kapsamına giren
işleri yapacaklar hangi ihale yöntemine tabi olursa olsun yeterlik belgesi almak
zorundadır.” hükmü,
“Yeterlik belgesi verilmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde“Yeterlik belgesi, işi ihaleye çıkarılan
idarece belirtilen yerden dilekçe ile istenir. Dilekçe ihalenin ilanında yazılı süre içinde aşağıda
yazılı belgeler ile birlikte verilir.
…
6) Mühendis olanların kendileri veya tüzel kişilerin sorumlu mühendisleri için T.M.M.O.B. Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı olduklarına dair alındığı ay içinde geçerli olan Oda'dan
aldığı belge.”hükmü,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest
Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği’nin “Kapsam” başlıklı 2’inci maddesinde “Bu
Yönetmelik, Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri üreten yerli veya yabancı
gerçek veya tüzel kişiler ile bu hizmetleri yapan, yaptıran, onaylayan, uygulayan gerçek veya tüzel
kişileri kapsar.” hükmü,
“Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) HKM: Harita ve kadastro mühendislik öğrenimini tamamlamış, HKMO’ya karşı her türlü
yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, TMMOB ve HKMO tüzük ve yönetmelikleri
uyarınca çalışması yasaklanmamış harita, harita ve kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri
mühendis ve yüksek mühendislerini,
b) HKMMH: Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini,
c) HKMO: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,
ç)SHKM: 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak
SHKMMH’den birini veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve
kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve durumunu HKMO’ya onaylatmış Harita
ve Kadastro Mühendislerini,
d) SHKMMB: SHKMMH yapmak üzere HKMO’ya kayıt ve tescil yaptıran büro, şirket, adi ortaklık
gibi statüdeki vergiye tâbi kişilere veya kuruluşlara ait Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik
Müşavirlik Bürosunu,
e) SHKMMH: Yalnızca SHKM’nin yapmaya yetkili olduğu Serbest Harita ve KadastroMühendislik
Müşavirlik Hizmetlerini,
f) Tescil Belgesi: HKMO’ya kaydını yaptıran SHKMMB’nin,SHKMMH’yi yapmaya yetkili olduğunu
belirten belgeyi,
g) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
ifade eder.” hükmü,
“SHKMMB’nin çalışma alanları” başlıklı 5’inci maddesinde,“1) HKMMH ile ilgili SHKM’lerin
yapacağı veya organize edeceği işler aşağıda belirtilmiştir.
a) Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda aktarılan mevzuattan hareketle orman mühendisi ve orman yüksek mühendisinin
meslek konuları arasında orman kaynakları plânlaması, orman sınırlaması, arazinin yorumlanması ve
mülkiyet çalışmaları yapmanın, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarını ormancılık amaçları
doğrultusunda yorumlamanın ve mevcut haritalar üzerine işlemenin yer aldığı, söz konusu
mühendislerinmesleki faaliyetlerini serbest icra etmeleri halinde ormancılık ve orman ürünleri
büroları açmak zorunda olduklarını, söz konusu büroların kişisel, ortaklık ve şirket şeklinde faaliyet
gösterecekleri, serbest veya serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarının serbest veya
serbest yeminli ormancılık şirketi ya da serbest veya serbest yeminli orman ürünleri şirketi şeklinde
de kurulabileceği, Orman Mühendisleri Odasınca bu şirketlere tescil belgesi verileceği ve ruhsat
almış olan mühendislerin şirket kurarak mesleki faaliyette bulunmak istedikleri takdirde Orman
Mühendisleri Odası’na başvurarak çalışanlar listesine kayıt olmak zorunda oldukları ve diğer taraftan
Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet
Durumlarına Ait Yönetmeliği’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde herhangi bir yöntem ve
ölçekteki çizgisel ve sayısal harita üretimi konusunda yetkinin ise harita mühendisleri ile harita ve
kadastro mühendislerine ait olduğu anlaşılmıştır.
Öte yandan idarenin şikâyete verdiği cevapta dayanak olarak gösterdiği TMMOB Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 22.03.2007 tarih ve 26470 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin 66’ıncı maddesinin
1’inci fıkrasının iptali istemiyle açılan davada Danıştay 8. Dairesi’nin E:2007/3562, K: 2008/7917
sayılı kararı ile “…Orman yasası çerçevesinde kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritaların
yapılmasında yetki ve sorumluluk harita ve kadastro mühendislerine ait olup bu yetkinin kapsamı;
ölçme hesaplama ve aplikasyon yöntemi ile ormanlık zemininin harita yapım teknikleri ile kağıda
aktarılmasıdır. Teknik sıhhati haiz harita ve kadastro mühendislerince üretilmiş harita üzerinde
ormancılık amaçları doğrultusunda orman mühendislerinin teknik bilgileri kapsamında gerekli
bilgilerin işlenmesi ve haritada gösterilmesi gibi konular ise orman mühendislerinin görevleri
arasında sayılmıştır.
Bu durumda iptali istemine konu yönetmelik hükmünde, harita ve kadastro mühendislerince
kadastrosu tamamlanan ormanlık alanlara ilişkin yapılan haritalar üzerinde, orman mühendislerinin
teknik bilgileri ile saptanabilecek hususların haritalar üzerine işlenmesi düzenlendiğinden, bu
haliyle mevcut düzenlemede yasalara aykırı bir durum bulunmamaktadır.” gerekçesiyle davanın
reddine karar verilmiştir. İdarece, söz konusu Mahkeme kararına dayanılarak ihale konusu işlerin
orman mühendislerinin yetki ve sorumluluğunda olduğu belirtilmekte ise de söz konusu Mahkeme
kararı incelendiğinde, idarenin değerlendirmesinin aksine, harita yapımı işinin harita ve kadastro
mühendislerine ait olduğunun belirtildiği, orman mühendislerinin görevinin ise ormancılığa ilişkin
teknik bilgilerin bu haritaların üzerine işlenmesi ve haritada gösterilmesinden ibaret olduğunun
belirtildiği anlaşıldığından idarenin bu hususa ilişkin değerlendirmesinin yerinde olmadığı
anlaşılmıştır.
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve yapılan değerlendirme uyarınca, ihale konusu işin
fotoğrametrik yöntemle hava fotoğraflarının yorumlanarak üç boyutlu metot kullanılarak orman
haritası üretim işi olduğu, harita üretimi konusundaki yetkinin harita mühendisleri ile harita ve
kadastro mühendislerine ait olduğu, orman mühendislerinin yetkisinin uydu görüntüleri ve hava
fotoğraflarının ormancılık amaçları doğrultusunda yorumlanması ve mevcut haritalar üzerine
işlenmesi ile sınırlı olduğu göz önüne alındığında işin niteliği gereği orman haritası üretim işi için
harita ve harita ve kadastro mühendislerine, hava fotoğraflarının yorumlanması işi ve mevcut
haritalar üzerine işlemek için orman mühendislerine ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede ihale
konusu işte yeterlik kriteri olarak sadece orman mühendisleri ve orman ürünleri şirketlerinin
katılımına olanak sağlayan İdari Şartname düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu ve rekabeti
kısıtladığı sonucuna varıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle
giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya
tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık
olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Kazım ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Erkan DEMİRTAŞ
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Hasan KOCAGÖZ
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Toplantı No
: 2013/074
Gündem No
: 19
Karar Tarihi
: 20.11.2013
Karar No
: 2013/UH.II4324
Şikayetçi:
İrfan Kırlı, A.MENDERES MAH. H. BÜKE CD. PAZARYERİ NO : 19 MANİSA
İhaleyi Yapan Daire:
Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık, Turan Mahallesi Hükümet Caddesi 01 17200 ÇANAKKALE
Başvuru Tarih ve Sayısı:
11.10.2013 / 31839
Başvuruya Konu İhale:
2013/119291 İhale Kayıt Numaralı "2013-2014 Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul Ve Ortaokullara Hazır Öğle Yemeği Alımı Ve Servis İşi"
İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 23.09.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013-2014 Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul ve
Ortaokullara Hazır Öğle Yemeği Alımı ve Servis İşi” ihalesine ilişkin olarak İrfan Kırlı’nın 04.10.2013 tarihinde yaptığı şik âyet
başvurusunun, idarenin 10.10.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.10.2013 tarih ve 31839 sayı ile Kurum
kayıtlarına alınan 11.10.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2013/3654 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan i nceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim
edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanmasının mevzuata aykırı olduğu
iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İdari Şartname’nin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının “2013-2014 Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul ve Ortaokullara Hazır Öğle
Yemeği Alımı ve Servis İşi”olarak ifade edildiği, zeyilname ile değişik birim fiyat teklif cetvelinde toplam yemek adedi sayı sının 207680
olarak belirlendiği görülmüştür.
Yine İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Her türlü harç, damga, vergi, pul,
nakliye tasdik vb giderler (kdv hariç)
25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, tek lif
edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sür erek herhangi bir hak
talebinde bulunamaz.
25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1. Her türlü harç, damga, vergi, pul, nakliye tasdik vb giderler (kdv hariç)
25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde
İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci
maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları
tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ett iği bileşenler ile
ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapı m işinin yerine getirilmesinde kullanacağı
avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değe rlendirir. Bu
değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir .
İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kr iterleri esas alır. Kurum bu
maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlen mesi
amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri
Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde de bu hükme paralel düzenleme yer almaktadır.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderl er” başlıklı
78’inci maddesinde “78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da
makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizme tler ile personel
taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırı lmasına dayalı
olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının
belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.
Şikâyete konu ihalenin konusu, taşımalı ilkokul ve ortaokullara hazır öğle yem eği alımı ve servisi işidir. İdari Şartname’nin teklif
fiyata dahil masrafları düzenleyen 25’inci maddesinde ve Teknik Şartname’de çalıştırılacak personelin sayısına ve nitelikleri ne ilişkin
olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Söz konusu düzenlemelerden ve anılan Tebliğ’de yer alan açıklamadan ihale
konusu işin personel çalıştırmaya dayalı bir hizmet alımı işi olmadığı anlaşılmaktadır.
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu
maddesinde “…(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;
a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bi r iş
kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.
b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dah il
olmayan başka giderler öngörülmez.
…
(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatla rla çarpımı
sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak
belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâ r hariç
belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve g enel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna
ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. ( Ek: 16/7/201127996 R.G./1 md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur...”hükmü yer almaktadır.
İdarece yaklaşık maliyet hesap cetvelinde sadece, 2,54 TL olarak belirlenen yemek birim fiyatına yer verildiği, ayrıca firma kârı
öngörülmediği görülmüştür.
Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü uyarınca, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenen tutara en
fazla % 20 oranında kâr eklenebileceğinden, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kâr oranına ilişkin olarak da ayrıca bir belirl eme
yapılmadığından başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerde, yaklaşık maliyetin % 20 oranında kâr içerdiğinin
kabul edilmesi gerekmektedir.
Başvuruya konu ihalenin yaklaşık maliyetinin 527.507,20 TL olduğu dikkate alındığında kârsız yaklaşı k maliyet tutarı 439.589,33
TL olarak hesaplanmıştır. Buna göre, teklifi bu tutarın altında olan isteklilerin teklifleri kâr hariç yaklaşık maliyet tutar ının altında
kalmaktadır. Kamu İhale Kurulunun istikrar kazanmış kararları doğrultusunda, teklifi kâr h ariç yaklaşık maliyet tutarının altında olan ve
392.515,20 TL teklif veren Egemen Sancar, 394.592,00 TL teklif veren Doğan Haberveren, 400.822,40 TL teklif veren Soylukan Gr up Tem.
Ltd. Şti., 436.128,00 TL teklif veren Doğan SRT Sos. Hiz. Ltd. Şti., 439.24 3,20 TL teklif veren Eşsiz Tem. Ltd. Şti. ile 439.450,88 TL teklif
veren Öz-Kandemir Tem. Ltd. Şti.nden, Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun şekilde aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi
gerekmektedir.
Bununla birlikte, ihale dokümanı kapsamında, haftalık menülere yer verilmekle birlikte, menülerde yer alan yemeklerin gramaj
listesinin bulunmadığı, yemeklerin yapımında kullanılacak malzemelere ve bu malzemelerin miktarlarına yer verilmediği görülmü ştür.
Bu bağlamda, söz konusu eksikliğin, idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının objektif ve eşit muamele ilkesine uygun bir şekilde
değerlendirilmesini olanaksız hale getireceği anlaşıldığından ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit
edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıl dığı tarihi izleyen
60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Kazım ÖZKAN
Ali Kemal AKKOÇ
Erkan DEMİRTAŞ
II. Başkan
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Mehmet Zeki ADLI
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
KARŞI OY
Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanmasının
mevzuata aykırı olduğu” şeklinde belirtilen iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, teklifleri kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında
olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden
gerçekleştirilmesi hususlarında “Düzeltici işlem belirlenmesine”karar verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak
teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;
Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “ 2013-2014 Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul ve Ortaokullara Hazır Öğle Yemeği
Alımı ve Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin, ihale dokümanından nasıl belirlendiği tespit edilemeyen 2,54 TL birim
fiyat esas
alınarak 1.298 öğrenci için 160 gün süre ile 207.680 adet öğle yemeği
verilmesi için toplam 527.507,20 TL olarak hesaplandığı,
Bahse konu ihalede 10 adet ihale dokümanı satın alındığı, 23.09.2013 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 7 istekli tarafından teklif
verildiği,
İdarece şikayete konu ihaleye verilen tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, 7 teklifin de geçerli teklif olarak kabul
edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,
İsteklinin Adı
Teklif Bedeli
(TL)
Egemen Sancar
392.515,20
Doğan Haber veren
394.592,00
Soylukan Grup Tem. Ltd. Şti.
400.822,40
Doğan SRT Sos. Hiz. Ltd. Şti.
436.128,00
Eşsiz Tem. Ltd. Şti.
439.243,20
Öz-Kandemir Tem. Ltd. Şti.
439.450,88
İrfan Kırlı
439.590,03
Şeklinde verildiği,
İdarece, “İhaleye verilen tekliflerin birbirine yakın olduğu, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı,
maliyetin çoğunun yemek gideri olduğu, işin teklif edilen fiyatlarla yapılabileceği kanaatine varıldığı” gerekçesine dayanılarak geçerli
teklifler nezdinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük sorgulaması yapılmadan en düşük fiyat esasına gör e
ihalenin sonuçlandırıldığı,
Anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre
değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanla rı tespit eder. Bu
teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler i le ilgili ayrıntıları
yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik o lması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı ava ntajlı
koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu
değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir .
İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu
maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlen mesi
amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir. ” hükmü yer almaktadır.
Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden ,
ihalenin her kısmında da verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri
tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi
tutacağı anlaşılmaktadır.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “ teklif fiyata
dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan
giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması
sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile
teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Anc ak, şikayet
başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine
yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım larında
olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak
hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine e kipmanın
özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.
Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim
özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi
girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispa t için
aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir. Kamu İhale Kurumu tarafından
personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter
belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve
kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması istemeden ihalenin sonuçlan dırılması
yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir.
İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek gider inden
oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve
en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kaleml erinde aşırı
düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olduğu
değerlendirilmiştir.
Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiası kapsamında yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması
yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğuna ilişkin “ İtirazen şikayet
başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile Kurul çoğunluğunca verilen “ Düzeltici işlem
belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.
Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi
Toplantı No
: 2013/07
Gündem No
: 80
Karar Tarihi
: 20.11.20
Karar No
: 2013/U
4370
Şikayetçi:
Çakı İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., AHMET ÇELEBİ MAH. HÜDAİ MAHMUT SOK. NO:18/2 İSTANBUL
İhaleyi Yapan Daire:
Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Yıldız Teknik Üniversitesi, Barbaros Bulvarı 34349 İSTANBUL
Başvuru Tarih ve Sayısı:
28.10.2013 / 32800
Başvuruya Konu İhale:
2013/98596 İhale Kayıt Numaralı "Ytu Davutpaşa Kampüsü Merkez Laboratuvarı Kaba İnşaatı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 19.08.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan
“YTÜ Davutpaşa Kampüsü Merkez Laboratuvarı Kaba İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Çakı İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin
09.10.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.10.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.10.2013tarih
ve 32800sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.10.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2013/3798sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim
edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarenin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Y.23.014, Y.23.015 ve SNBF.22/B poz
numaralı iş kalemlerinin metrajlarını düşürdüğü ve değerlendirmeyi yeni metrajlar üzerinden yaptığı, söz konusu hususun yakla şık
maliyette değişikliğe sebep vermesi nedeniyle düzeltici işlem tesis edilmesi ya da ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer
verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde işin adı “YTÜ Davutpaşa Kampüsü Merkez Laboratuvarı Kaba İnşaatı Yapım İşi”, türü ve
miktarı “1 (Bir) Adet - B.A Bina Kaba İnşaatı Yapım işi” olarak düzenlenmiştir.
19.08.2013 tarihinde yapılan ihaleye 9 isteklinin katıldığı, tüm tekliflerin geçerli olduğu, 4 isteklinin teklif fiyatının idarece
hesaplanan sınır değerin altında kaldığı, 21.08.2013 tarihli yazılar ile söz konusu 4 istekliden açıklama istendiği, E.M.Ç. İnşaat Taahhüt
ve Turizm Tic. Ltd. Şti. ve Kubilay Urhan İnşaat Taah. İth. İhr. Trz. San. ve Ti c. Ltd. Şti. firmalarının açıklamada bulunmadığı, ihalenin aşırı
düşük teklif açıklaması uygun bulunan Karine Mühendislik Mimarlık İnşaat Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldı ğı ve Prosan
Mühendislik Proje ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibi Çakı
İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi sınır değerin üzerinde yer alan ilk istekli olduğu görülmüştür.
Aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesi aşamasında, idarece sorgulamaya konu Y.23.015 poz nolu “Q14-Q28 mm nervürlü
beton çeliği çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması”, Y.23.014 poz nolu “Q8-Q12 mm nervürlü beton çeliği çubuğu,
çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması” ve SNBF-22/B poz nolu “Her çeşit nervürlü çelik nakliyesi (İskenderun) (Rumeli
yakasında) (İstanbul içindir)” iş kalemleri için yaklaşık maliyete esas metrajlar ile isteklilerin açıklamalarında yer alan metrajlar arasında
fark olduğunun tespit edildiği ve bunun üzerine söz konusu kalemlere ilişkin yaklaşık maliyete esas metrajların tekrar hesaplandığı, yeni
metrajların isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarındaki metrajlarla uyumlu olduğu, bununla birlikte hesaplanan son metr ajlara göre
yeniden sınır değer hesaplaması yapılmadığı tespit edilmiştir.
Söz konusu iş kalemlerinin idarece hesaplanmış yaklaşık maliyete esas eski ve yeni metrajları aşağıdaki tabloda yer almaktadı r.
İş kalemi
Yaklaşık
Revize edilmiş
Fark
maliyete esas
miktar
miktar
(Ton)
(Ton)
(Ton)
Y.23.015 poz nolu Q14Q28 mm nervürlü beton
çeliği çubuğu, çubukların
kesilmesi, bükülmesi ve
yerine konulması işi
822,868
493,736
329,132
Y.23.014 poz nolu Q8-Q12
mm nervürlü beton çeliği
çubuğu, çubukların
kesilmesi, bükülmesi ve
yerine konulması işi
527,742
258,793
268,949
1.404,186
752,529
651,657
SNBF-22/B poz nolu Her
çeşit nervürlü çelik
nakliyesi (İskenderun)
(Rumeli yakasında)
(İstanbul içindir) işi
Yukarıda yer alan metraj değişiklikleri nedeniyle yaklaşık maliyetin de değişmesi gerekmektedir. İdarece düzeltilen metrajlar baz
alınarak yapılan hesaplamada, revize yaklaşık maliyet 5.347.673,47 TL olarak bulunmuştur.
FarkxBirim Fiyat
İlk yaklaşık maliyet
6.521.755,98
Y.23.015 iş kaleminde
değişim
-329,132x1.702,65
-560.396,60
Y.23.014 iş kaleminde
değişim
-268,949x1.727,34
-464.566,37
SNBF-22/B iş kaleminde
-651.657x249,33
değişiklik
-162.477,64
Revize yaklaşık maliyet
5.334.315,37
Revize yaklaşık maliyet kullanılarak yeni sınır değer 4.011.869,54 TL olarak hesaplanmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde ihalenin, bu Kanunda
yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler
arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin
onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler olarak
tanımlandığı dikkate alındığında, sözleşme imzalanmadan önce hukuka aykırı olduğu
tespit edilen işlemin, ihalenin bulunduğu aşamaya göre düzeltilebileceği, geri
alınabileceği, kaldırılabileceği, bunlar yapılamıyor ise ihalenin bulunduğu
aşamaya göre Kanun’un 16, 39, 40 ve 45’inci maddelerine göre ihale kararının ve
ihale işlemlerinin iptal edilebileceği anlaşılmaktadır.
Yapım işleri ihalelerinde idare tarafından geçerli teklifler tespit edilerek Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1’inci maddesinde
açıklanan formül uyarınca sınır değer hesaplanmakta olup, sınır değer hesabında yaklaşık maliyet tutarı da esas alınmaktadır. Bu
çerçevede, ihalenin herhangi bir aşamasında yaklaşık maliyetin metrajlardaki ölçüm hatasına dayalı olarak yanlış hesaplandığının
idarece tespiti halinde, bu durum sınır değerin ve dolayısıyla açıklama talep edilecek isteklilerin değişmesine yol açabilece ktir. Ancak,
bu durumun ihalenin iptal sebebi olabilmesi için doğru ve yanlış metrajlar arasındaki farkın anahtar teslimi götürü bedel yapım
ihalelerinde kabul edilebilir metraj uyumsuzluklarının üzerinde olması gerekmektedir.
Söz konusu ihalede idarece üç iş kalemine ilişkin miktarların hatalı olduğu tespiti açıkça yapılmış olup, ortaya çıkan miktar
farkları anahtar teslimi götürü bedel yapım ihalelerindeki kabul edilebilir metraj uyumsuzluklarının üzerindedir. Söz konusu metraj
farkları nedeniyle hesaplanan yeni sınır değer sonrası aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacak teklif sayısı da değişmektedir. Dolayısıyla,
yaklaşık maliyete ilişkin hatalı işlemin düzeltilmesi, geri alınması veya kaldırılması Kanun’un temel ilkeleri açısından mümk ün değildir.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit
edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen
60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Kazım ÖZKAN
Ali Kemal AKKOÇ
Erkan DEMİRTAŞ
II. Başkan
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Mehmet Zeki ADLI
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Toplantı No
: 2013/073
Gündem No
: 35
Karar Tarihi
: 13.11.2013
Karar No
: 2013/UH.II-42
Şikayetçi:
B.G.Seyhan İnş.Taah.Eks.Özel Güv.Ve Tem.Hiz.Sağ.Teks.Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti. - İzerbey Peyzaj Tasarım Uygulama İnş.Turizm Tic.Ltd.Şti.,
DUAÇINARI MAH. BARIŞ CD. NO : 21/A BURSA
İhaleyi Yapan Daire:
Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Aski Genel Müdürlüğü, Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 ADANA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
11.10.2013 / 31897
Başvuruya Konu İhale:
2013/105548 İhale Kayıt Numaralı "Aski Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanlıkları Etüt -Proje Ve Harita İşleri Hizmet Alım
İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğütarafından 09.09.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Aski Yatırımlar Genel
Müdür Yardımcılığı Daire Başkanlıkları Etüt-Proje ve Harita İşleri Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak B.G. Seyhan İnş. Taah. Eks. Özel
Güv. ve Tem. Hiz. Sağ. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.- İzerbey Peyzaj Tasarım Uygulama İnş. Turizm Tic. Ltd. Şti.İş Ortaklığı’nın
27.09.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.10.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.1 0.2013tarih
ve 31897sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.10.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2013/3659sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim
edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,idarece teklif bedellerinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerle ndirme dışı
bırakıldıkları, ancak teklif ettikleri tutarı Kamu İhale Kurumu’nun resmi internet sayfasında yer alan işçilik modülünü kullanarak
hesapladıkları, idarece yapılan bu işlemin 4734 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmi ştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususl ar tespit edilmiştir.
İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “ 2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Aski Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanlıkları Etüt -Proje Ve Harita İşleri Hizmet Alım İşi
b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.
35(Otuzbeş) personel (Mühendis- Mimar, Autocad Operatörü, Tekniker (arazi), Tekniker (büro) , Bilgisayar İşletmeni, Alet Operatörü,
Şenör, Şoför, Yardımcı Personel) ve
1.Grup Araç : 1 adet binek tipi araç
2.Grup Araç : 5 adet kapalı kasa kamyonet tipi aracın 12 ay çalıştırılması… ” düzenlemesine,
Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda
belirtilmiştir:
25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:
Çalışacak personele ait maaş, fazla mesai, yıllık izin, işveren payı dahil tüm sigorta giderleri, SSK primleri, işçi ve işver enin ödeyeceği her
türlü vergi, kesinti, tazminat ( Kıdem tazminatı dahil ) ve yüklenici karı teklif fiyata dahil olacaktır. İşin süresi ve pers onel sayısı dikkate
alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti oranı aşağıdaki gibi olacaktır. Personele yapılacak ödemeler bu oranlardan az
olmayacaktır.
- Mühendis/ Mimar için Brüt Asgari ücretin %200 Fazlası,
- Autocad Operatörü için Brüt Asgari ücretin %100 Fazlası,
- Tekniker (arazi) için Brüt Asgari ücretin %120 Fazlası,
- Tekniker (büro) için Brüt Asgari ücretin %100 Fazlası,
- Bilgisayar İşletmeni için Brüt Asgari ücretin %90 Fazlası,
- Alet Operatörü için Brüt Asgari ücretin %100 Fazlası
- Şenör için Brüt Asgari ücretin %90 Fazlası,
- Şoför için Brüt Asgari ücretin %30 Fazlası,
- Yardımcı Eleman için Brüt Asgari ücretin %30 Fazlası,
- İdare; tekniker(arazi), alet operatörü, şenör ve şoför pozisyonundaki personellerin her biri için işin toplam süresi içerisin de 240 saat
fazla çalışma öngörülmüştür. Fazla mesai verme İdarenin uygun görüşü ile olacaktır…
…25.3.4. Diğer giderler:
İşin ifası esnasında altyapı bilgi sistemi çalışmalarını kontrol için 1. Grup ve 2. Grup araçlar bulundurulacaktır. Her bir a raç ortalama
günlük 200 km yapacak olup, 1. Grup ve 2. Grup araçlar aylık 6000 km baz alınarak hesaplanmış tır. Bir ay içerisinde 6 araçla toplam
36000 km yol kat edileceği öngörülmüştür. Araçların yapacağı fazla km ödemesi altı aracın yapacağı aylık toplam km sınırı aşı ldıktan
sonra yapılacaktır. Her araç için ayrı ayrı fazla km ödemesi yapılmayacaktır. Araç k ategorilerinde aylık öngörülen km limitinin aşılması
durumunda; öngörülen aylık km.’yi geçen miktarın bedeli, teklif edilen km başına fiyatlardan düşük olanla çarpılarak hesaplan acak ve
ödenecektir. Araçların yakıtları da yükleniciye ait olacaktır.
25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare
tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.
İhale konusu hizmet işinde İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranı % 1,5 olarak belirlenmiştir.”düzenlemesine yer verilmiştir.
Birim fiyat teklif cetveli ise
“…
A
B
Sıra
No İş Kaleminin Adı ve Kısa
Açıklaması
Miktarı
Teklif
Edilen
İşçi
Birimi
Ay/gün/saat Birim Fiyat
sayısı
1
Mühendis -Mimar
Adam x
6
Ay
12
2
Tekniker (Arazi)
Adam x
5
Ay
12
3
Tekniker (Büro)
Adam x
3
Ay
12
4
Alet Operatörü
Adam x 5
12
Tutarı
Ay
5
Autocad Operatörü
Adam x
2
Ay
12
6
Bilgisayar İşletmeni
Adam x
4
Ay
12
7
Şenör
Adam x
1
Ay
12
8
Şoför
Adam x
6
Ay
12
9
Yardımcı Personel
Adam x
3
Ay
12
10
Tekniker (Arazi) Fazla Mesai
Çalışma
Adam x
5
Saat
240
11
Alet Operatörü Fazla Mesai
Çalışma
Adam x
5
Saat
240
12
Şenör Fazla Mesai Çalışma
Adam x
1
Saat
240
13
Şoför Fazla Mesai Çalışma
Adam x
6
Saat
240
I. ARA TOPLAM(K.D.V Hariç)
5
Sıra İş Kaleminin Adı ve Kısa
No Açıklaması
Birimi Miktarı
6
1
1. Grup Araç Kiralama
AY
12
2
1. Grup Araçlar için km bedeli
KM
72.000
3
2. Grup Araç Kiralama
AY
60
4
2. Grup Araçlar için km bedeli
KM
360.000
Teklif
Edilen Birim Tutarı
Fiyat
4
II. ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)
7
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)
…” şeklinde oluşturulmuştur.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2’nci maddesinde“Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif
alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, biri m fiyatları ve birim
fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir.
Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işlemi nde yarım
kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır…
…Yuvarlama işlemine ilişkin örnek:
Hesaplanan
Yuvarlama
toplam/kısım sonucu
toplamı teklif
tutarı
500.815,414
500.815,41
500.815,4149 500.815,41
500.815,41582 500.815,42
500.815,4169 500.815,42
”açıklaması yer almaktadır.
Kurumumuzca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden asgari işçilik maliyet hesabında işveren
sigorta prim oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda görüş istenilmiş,
anılan Genel Müdürlük’ten gelen 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazıda “…yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam
üzerinden yapılması gerekmektedir. Öte yandan, Kurumumuza ödenecek sigorta prim tahakkuku oluşturulurken, belirlenen prime esas
kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisseleri 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna
ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir… ” denilmiştir.
Başvuru sahibi istekli tarafından yukarıda yer alan tebliğ düzenlemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı görüş yazısı dikk ate
alınarak Kurumca bilgi amaçlı olarak hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” kullanılarak işçilik ücretlerine ilişkin teklifin oluşturulduğu,
İdare tarafından başvuru sahibi isteklinin bilgisayar işletmeni ve şenörün aylık ücretleri için teklif ettiği birim fiyatlar ile arazide
çalışacak tekniker, şenör, alet operatörü ve şoförün fazla mesai çalışma ücretleri için teklif ettiği birim fiyatların teklif edilmesi ger eken
asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.
Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen yukarıda yer alan işçilik ücretlerinde, işveren payının
prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinde beli rtilen her
bir sigorta koluna ait prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanması gerekirken, idarece sözkonusu prim oranlarının toplanarak, pri me esas
kazanç tutarı üzerinden işveren payının hatalı bir şekilde hesaplandığı anlaşılmıştır.
Şöyle ki, idarece bilgisayar işletmeni ve şenöre teklif edilecek aylık birim fiyatlar için yapılan hesaplamalar ile Kamu İhale Genel
Tebliği’nin 16.5.2’nci maddesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın görüş yazısına göre yapılan sözkonusu birim fiyatları n
hesaplamaları karşılaştırıldığında,
İdarece Yapılan
Hesaplama
Bilgisayar İşletmeni ve
Şenör
Aylık Brüt Asgari Ücret
K.İ.G.T. 16.5.2’nci maddesi
ve Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığının Görüş
Yazısına Göre Yapılan
Hesaplama
Bilgisayar İşletmeni ve
Şenör
1.021,50 Aylık Brüt Asgari Ücret
Prime Esas Kazanç Tutarı
Prime Esas Kazanç Tutarı
(Brüt Asgari Ücretin %90 1.940,85 (Brüt Asgari Ücretin %90
fazlası)
fazlası)
1.021,50
1.940,85
İşveren payı (% 22)
426,99
Sözleşme ve genel giderler
71,04
(%3)
İşveren İşsizlik Primi (%2) 38,82
Mal. Yaş. ve Ölüm Sig. Pr.
213,49
(%11)
İşçilik Hesabında Esas
Genel Sağlık Sigorta Primi
2.438,87
145,56
Alınacak Aylık Birim Fiyat
(%7,5)
Sigorta Risk Prim Oranı
(%1,5)
29,11
İşveren Payı
426,98
Sözleşme ve genel giderler
71,03
(%3)
İşçilik Hesabında Esas
2.438,86
Alınacak Aylık Birim Fiyat
şeklinde olduğu, buna göre idarece işveren payının hatalı bir şekilde hesaplandığı, sözkonusu hatanın arazide çalışacak tekni ker, şenör,
alet operatörü ve şoförün fazla mesai çalışma ücretleri içinde yapıldığı görülmüştür.
Durum böyle iken başvuru sahibi isteklinin bilgisayar işletmeni ve şenörün aylık ücretleri için teklif ettiği birim fiyatlar ile arazide
çalışacak tekniker, şenör, alet operatörü ve şoförün fazla mesai çalışma ücretleri için teklif ettiği birim fiyatların ihale dokümanında
yapılan düzenlemelere göre teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşıladığı görülmüştür.
Diğer yandan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihaleler inde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.4’üncü
maddesinin son fıkrasında ise; “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının
üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.
Yukarıdaki Tebliğ açıklaması uyarınca, idarece hesaplanan kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 1.390.478,40 TL’nin altında teklif veren
başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasına tabi tutulması gerek tiği anlaşılmıştır.
Bununla birlikte 5510 sayılı Kanun’un, 6385 sayılı Kanun'un 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren 9’uncu maddesi ile değişik, 81’inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca kısa vadeli sigorta kolları prim oranı tüm hizmet iş lerinde sigortalının prime esas
kazancının %2’si olarak belirlenmiş olup, ihale dokümanında kısa vadeli sigorta kolları prim oranının %1,5 olarak belirlendiğ i, başvuru
sahibi isteklinin sözkonusu oranı dikkate alarak teklif bedelini oluşturduğu, idare tara fından da aynı oran dikkate alınarak tekliflerin
değerlendirildiği anlaşılmıştır.
İdari Şartname’nin “Fiyat Farkı” başlıklı 46’ncı maddesi “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara
göre fiyat farkı hesaplanacaktır.
46.1.1. Yürürlükteki 31.12.2012 tarih ve 24980/3. Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan Hizmet Alımı Fiyat Farkınd a
Uygulanacak Esasların sadece 8. Maddesine göre fiyat farkı verilecektir. Yükleniciye bunun haricinde ayrıca bir fiyat farkı
ödenmeyecektir…” şeklinde düzenlenmiştir.
İhale tarihinde yürürlükte olan Hizmet Alımı Fiyat Farkında Uygulanacak Esasların 8’inci maddesinde “…İhale konusu hizmetin
gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi person elin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi
kaydıyla;
a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari üc retin
değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark ,
b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin
toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği g ibi sebeplerle meydana gelecek
fark,
c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tara fından
karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tuta rda meydana gelecek fark,
toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemele r de
dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda yer alan hüküm uyarınca, ihale tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizl ik sigortası
primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile pr im oranlan değişikliği gibi sebeplerle
meydana gelecek farkın Hizmet Alımı Fiyat Farkında Uygulanacak Esasların 7’inci maddesi uygulanmaksızın ödeneceği veya kesile ceği
düzenlenmiştir.
5510 sayılı Kanun’un, 6385 sayılı Kanun'un 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren 9’uncu maddesi ile değişik, 81’inci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi uyarınca kısa vadeli sigorta kolları prim oranı tüm hizmet işlerinde sigortalının prime esas kazancının %2’si olarak
belirlenmiştir. Anılan bentte, bu primin tamamının işverence ödeneceği ve bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına
artırmaya Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, 01.09.2013 tarihinden itibaren hizmet işle rinde
istihdam edilen işçilerin risk prim oranlarının işverenlerince %2 oranı üzerinden yatırılması yasal bir zorunluluk teşkil etmektedir.
Şikâyete konu ihalenin ilanının yayımlandığı 12.08.2013 tarihinde henüz anılan Kanun hükmü yürürlükte olmadığından, inceleme
konusu ihaleye ait dokümanda kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1,5 olarak belirlendiği, öte yandan ihalenin yapıldığı 09.09.2013
tarihinde ise sözkonusu Kanun hükmünün yürürlükte olduğu anlaşılmıştır.
İhale dokümanında ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında fiyat farkı verileceği düzenlenmekl e birlikte, sözkonusu düzenlemenin
ihale tarihinden sonra kısa vadeli sigorta kolları prim oranında yapılacak değişikliklerden doğacak farkları kapsadığı görülm üştür.
Bu durumda, ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında idarece yükleniciye işçilerin risk primi %1,5’luk oran üzerinden ödenecek iken
yüklenici tarafından işçilerin risk primleri SGK’ya, yasal zorunluluk gereği, %2’lik oran üzerinden yatırılacaktır. Ayrıca, i hale
dokümanında fiyat farkına ilişkin yapılan düzenlemeden ihale tarihinden sonra işç ilerin risk primi oranında yapılacak değişikliklerden
doğacak farkların ödeneceği anlaşıldığından, idarece aradaki %0,5 oranındaki prim farkı yükleniciye ödenemeyecektir.
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde “…Bu Kanun kapsamında yapılan kamu
sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme
hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde
bulundurulur...” hükmü yer almaktadır.
Neticede, yüklenici bakımından hakkaniyete uygun olmayan yukarıda aktarılan durumun, 4735 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesine
aykırılık teşkil edeceği ve sözleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyeceği sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler oldu ğu tespit
edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen
60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Kazım ÖZKAN
Ali Kemal AKKOÇ
Ahmet ÖZBAKIR
II. Başkan
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Hasan KOCAGÖZ
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
İnceleme konusu ihalede, Kurul çoğunluğunca alınan kararın, başvuru sahibinin iddia ettiği hususların dışına çıkılarak verild iği,
dolayısıyla yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu kanaatini taşıdığımdan, öncelikle Kamu İhale Kurulunun inceleme yetkis inin
sınırına ilişkin hukuki durumun ortaya konulması gerekmektedir. Şöyle ki;
20.11.2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, Kurumun ve Kurulun inceleme yetkisini
ilgilendiren maddeler dahil birçok maddede değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler yürürlüğe girmeden önce, Kamu İhale Kurulu,
itirazen şikayet başvurularında ileri sürülen iddialarla sınırlı kalmadan ya da iddia konusu hususlarla bağlı olmadan, hatta herhangi bir
başvuru dahi bulunmadan ihalelerle ilgili resen inceleme yapabilmekte ve kararlar almaktaydı.
5812 sayılı Kanunla yapılan değişikliler kapsamında, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının (9) numaralı
bendinden sonra gelen paragrafta yer alan, “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık
bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır ” şeklindeki kural yürürlükten kaldırılmış, 54 ve 56 ncı maddeler de
değiştirilmiştir. Buna göre değişik 54 üncü maddenin birinci fıkrasında, “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle
bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli ola bilecekler,
bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler” kuralına;
değişik 56 ncı maddenin ikinci fıkrasında da,“Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine
aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından
inceler…” kuralına yer verilmiştir.
5812 sayılı Kanunun ilgili madde gerekçelerinde, “4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının (9 ) numaralı
bendinden sonra gelen paragrafın yürürlükten kaldırılması öngörülmek suretiyle, 4734 sayılı Kanunun sistematiği açısından Kam u İhale
Kurumuna itirazen şikayet başvurularını inceleme yetki ve görevinin verilmesi nede niyle itirazen şikayet başvurusuna konu edilmeyen ve
niteliği itibariyle teftiş veya soruşturma konusu edilebilecek hususlarda Kurumun iddiaları inceleyeceğine ilişkin hüküm yürü rlükten
kaldırılmaktadır…” ve“İdari başvuru yolunun amaca uygun biçimde kullanılmasını temin bakımından Kurum tarafından başvuru
sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine verdiği kararda yer alan hususlar ile iti raz edilen işlemlerin diğer istekliler bakımından
uygulanmasının eşit muamele ilkesini ihlal edip etmediği ile sınırlı bir incelemenin yapılması öngörülmekte, böylece şikayet inceleme
sürecinin kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmaktadır” şeklinde açıklamalar yer almıştır.
Bu durumda, itirazen şikayet başvuruları üzerine uyuşmazlık konusu ihalelere ilişkin Kurulun yapacağı incel emeye ilişkin yetki
5812 sayılı Kanunla daraltılmış olup, Kurulun inceleme yetkisi başvuru sahibinin şikayete konu ettiği ve itirazen şikayet baş vurusuna
taşıdığı iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen iş lemler bakımından eşit muamele
ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönüyle sınırlandırıldığından, şikayet ve itirazen şikayet başvurusuna konu edilmeyen ve eş it muamele
ilkesi yönünden incelenebilecek konular haricinde Kurulun resen inceleme yapmak suretiyle karar alması hukuken mümkün değildir.
Aksi durumda Kurul kararı, yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olacaktır.
Yine 5812 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler kapsamında, 54 üncü maddeye, başvuruların şekil unsurlarına yönelik olarak dah a
önce 4734 sayılı Kanunda yer almayan bazı hükümler de eklenmiştir. Bunlar arasında, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı
delillerin şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinde belirtilmesi şartı da bulunmaktadır. Bu şekilde kanun koyucu, başvurula rın
sebebe/sebeplere dayanması gereğini ortaya koymuş, ayrıca “başvurunun konusu” olarak tanımlanan “iddiayı / iddia
konusunu” başvuru sahibinin belirteceği sebebe de bağlamış bulunmaktadır.
Bu itibarla, Kamu İhale Kurulunca yapılacak incelemenin “sebeple bağlantılı iddiayla” sınırlı olması gerekmektedir. Şikayet ve
itirazen şikayet başvurularının ileri sürülen sebeplerden bağımsız olarak, bir diğer ifadeyle, başvuru sahibince ileri sürülm eyen veya
idarece dayanılmayan sebeplerin Kamu İhale Kurulunca resen dikkate alınarak incelenebileceğinin kabul edilmesi, hiçbir sebep ileri
sürülmeden sadece istenilen sonucun dile getirildiği başvurularda sebeplerin Kamu İhale Kurulunca resen araştırılmasını kabul etmek
anlamına gelir. Örneğin, “teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğu” veya “ihale üzerinde bırakılan isteklinin
teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerektiği” iddiasıyla yapılan başvuruya ait dilekçede, başvuru sahibi taraf ından sadece
talebin/istenen sonucun belirtilmesi, ancak bu talebin dayandığı sebeplerin belirtilmemesi halinde, bu itirazen şikayet başvurusunun
Kurulca incelenmesi, inceleme sırasında da başvuru sahibinin veya idarenin yerine geçilerek sebep araştırmasının yapılması ve
bulunması durumunda düzeltici işlem kararı verilmesi, bulunmaması halinde ise itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi
gerekecektir.
Oysa, başvuru sahibi tarafından ileri sürülmeyen veya idarece dayanılmayan sebebin Kurulca resen dikkate alınacağı yolunda
4734 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmadığı gibi, resen dikkate almak araştırma yapılmasını da gerektirdiğinden, böyle bir araştırma
yükümlülüğünü ve külfetini Kamu İhale Kurumuna yükleyen herhangi bir kanuni düzenleme de yoktur. Esasen böyle bir yükümlülüğü n
yorum yoluyla öngörülmesi, kanunda olmayanı kanuna yakıştırmak anlamına gelmekte, ayrıca eşitlik ilkesine aykırı durumların doğma
riskini gündeme getirmektedir. Zira, her itirazen şikayet dosyasında başvuru sahibi tarafından ileri sürülmeyen veya idarece
dayanılmayan başka sebepler var mı, yok mu şeklinde araştırma yapılması, bu araştırmanın her durum ve zamanda aynı kalite ve
dikkatle gerçekleştirilmesi işin doğası gereği mümkün değildir.
Kaldı ki, itirazen şikayet inceleme sürecinde Kanunda öngörülmeyen bir araştırmanın yapılması, araştırma bir süre gerektirdiği
ve inceleme süreci boyunca idare ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalayamayacağı için, söz konusu Kanun değişiklikleri i le
amaçlanan “idari başvuru yolunun amaca uygun biçimde kullanılmasını temin etme, etkin bir idari denetim sağlama ve inceleme
sürecini kısa sürede sonuçlandırma” fonksiyonları gerçekleşmeyecek ve kamu yararı zedelenecektir.
Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından ileri sürülmeyen veya idarece dayanak alınmayan hususun/hususların Kurulca resen
dikkate alınması, hakkını en iyi şekilde arama sorumluluğu bulunan başvuru sahibinin yerine Kurulun geçerek iddia ileri sürme si veya
hassasiyetle idari işlemi tesis etmesi gereken İdarenin yerine geçerek Kurulun sebep ihda s etmesi sonucunu da doğurmaktadır. 5812
sayılı Kanunla inceleme yetkisinin çerçevesi yeniden çizilen ve bu kapsamda sadece ileri sürülen veya idarece dayanak alınan sebeplere
bağlı kalarak inceleme yetkisi bulunan Kamu İhale Kurulunun, resen sebep bulması , bu şekilde başvuru sahibi isteklinin veya idarenin
sorumluluğunu üzerine alması, bu sorumluluğun bir bakıma Kamu İhale Kuruluna devredilmesi, 4734 sayılı Kanuna açıkça aykırıdı r.
İncelenen uyuşmazlıkta,başvuru sahibinin şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü ve itirazen şikayet dilekçesine taşıdığı iddiası,
“idarece teklif bedellerinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle, değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak te klif ettikleri tutarı
Kamu İhale Kurumunun resmi internet sayfasında yer alan işçilik modülü kullanarak hesapladıkları, idarece yapılan bu işlemin 4734
sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuata aykırı olduğu” şeklindedir.
Anılan kararda Kurulca, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekç e gösterilen işçilik ücretlerinde,
işveren payının prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna a it prim
oranlarının ayrı ayrı hesaplanması gerekirken, idarece sözkonusu prim oranlarının toplan arak, prime esas kazanç tutarı üzerinden
işveren payının hatalı bir şekilde hesaplandığı, durum böyle iken başvuru sahibi isteklinin teklif ettiği birim fiyatların ih ale
dokümanında yapılan düzenlemelere göre teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti ni karşıladığı, idarece hesaplanan kâr hariç
yaklaşık maliyet tutarı olan 1.390.478,40-TL’nin altında teklif veren başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasına tabi
tutulması gerektiği, bu itibarla başvuru sahibi tarafından ileri sürülen iddia nın yerinde olduğu, dolayısıyla, söz konusu gerekçe ile
başvuru sahibinin teklifinin reddedilemeyeceği hususu Kurulca tespit edilmesine karşılık, bu noktada kalınmamış, inceleme ve
araştırmaya devam edilmiştir.
Başvuru sahibinin iddiası, dayandığı sebeplere göre Kurulca yerinde görüldüğünden, düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesi
gerekirken, ihale dokümanı Kurul çoğunluğunca,5510 sayılı Kanun’un, 6385 sayılı Kanun'un 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren 9’uncu
maddesi ile değişik, 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca kısa vadeli sigorta kolları prim oranı tüm hizmet işlerinde
sigortalının prime esas kazancının %2’si olarak belirlendiği halde, ihale dokümanında kısa vadeli sigorta kolları prim oranın ın %1,5
olarak belirlendiği, başvuru sahibi isteklinin sözkonusu oranı dikkate alarak teklif bedelini oluşturduğu, idare tarafından da aynı oran
dikkate alınarak tekliflerin değerlendirildiği ve bu hususun sözleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyeceği ger ekçeleri ile
“ihalenin iptaline” karar verilmiştir.
Başvuru sahibi tarafından, ihale dokümanında kısa vadeli sigorta kolları prim oranının %1,5 olarak belirlendiği, bu hususun
mevzuata aykırı olduğu ve sözleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleye ceği şeklinde bir sebep, idare ve Kurul nezdinde
yapılan başvurulara ait dilekçelerde ileri sürülmediğinden, ayrıca, ihale dokümanının mevcut haliyle kesinleştiği ve dokümana itiraz
yolunun kullanılmaması sebebiyle, aleyhine bir başvuru bulunmayan, ihale dokümanındaki düzenlemenin mevcut hali ile uygulanması
ve ihalenin, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde sonuçlandırılması gerektiğinden, Kurul çoğunluğunca ihale
dokümanında yer alan bir düzenlemeye ilişkin verilen karar, resen inceleme sonucu ve inceleme yetkisinin sınırları dışına çıkılarak
alınmıştır.
Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesigerektiği yönündeki
düşüncemle, Kurul çoğunluğunun “ihalenin iptaline” niteliğindeki kararına katılmıyorum.
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Toplantı No
: 2013/0
Gündem No
: 20
Karar Tarihi
: 18.12.2
Karar No
: 2013/U
4783
Şikayetçi:
Semih Alper (25.10.2013 tarih ve 2013/068 nolu Kurul Toplantısı, Gündem No:24), MAHKEME MAH.
NEZİR SERT CAD. NO:28/A BALIKESİR
İhaleyi Yapan Daire:
Isparta Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Kutlubey Mah. Mımar Sınan Cad. 1 32100 ISPARTA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
21.10.2013 / 32221
Başvuruya Konu İhale:
2013/111160 İhale Kayıt Numaralı "Kompozit Yagmur Suyu Izgarası Ve Rogar Kapağı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Isparta Belediyesi Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğütarafından 09.09.2013tarihinde açık ihale
usulüile yapılan “Kompozit Yağmur Suyu Izgarası ve Rögar KapağıAlımı” ihalesine ilişkin olarak Semih
Alper’in 26.09.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.10.2013tarihli yazısı ile reddi
üzerine, başvuru sahibince 21.10.2013tarih ve 32221sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.10.2013tarihli
dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2013/3716-01sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme
neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
1) İhale konusu işin kompozit yağmur suyu ızgarası ve rögar kapağı alımı olduğu, ihale üzerinde
bırakılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu TS 1478 EN 124 (standart ızgara takımları ve
bakım rögarı kapama elemanları) standart belgesinin Teknik Şartname’de özellikleri belirtilen
ürünlerin tamamını kapsamadığı, Teknik Şartname’de istenilen teknik ölçülerin (komp ozit (CTP)
malzemeden mamul, kilitlenebilen C 250 ve D 400 sınıfına ait 485 x 485 mm ölçüsünde) söz konusu
TSE belgesinde bulunmadığı, isteklilerce teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname kriterlerine
uygunluğuna TSE’den alınacak teknik görüş raporu esas alınarak karar verilmesi gerektiği ve Kamu
İhale Kurulu’nun 2012/UM.III-2104 sayılı kararının mevcut duruma örnek olarak gösterilebileceği
sonuç olarak anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,
2) İdarenin şikâyet başvurusu üzerine verdiği cevabi yazıda İdari Şartname’nin 7.5.3.2 ve 7.5.6’ncı
maddelerinde yer alan düzenlemeler ile Teknik Şartname’nin 3.1.6 ve 3.1.7’nci maddesinde yer alan
düzenlemelere yer verdiği ancak teklif dosyası kapsamında son 3 aylık analiz raporlarının
istenilmesine dair 7.5.6’ncı maddesinde yer alan düzenleme ile Teknik Şartname düzenlemelerinin
tutarsız olduğu ve bu tutarsızlıkların 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan ilkeleri ihlal
ettiği ayrıca Teknik Şartname’nin 3.1.6’ncı maddesinde yer alan düzenlemenin esnek bir açıklama
ifade ettiği ve bu düzenleme ile idarenin aynı Şartname’nin 3.1.7’nci maddesinde yer alan analizleri
yaptırma keyfiyetinin doğduğu iddialarına yer verilmiştir.
A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
1.
Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:
İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihaleye konu alımın
Isparta Belediyesi Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdü rlüğü’nce kompozit yağmur suyu ızgarası ve
rögar kapağı alımı olduğu görülmüştür.
İncelemeye konu ihalede 3 adet ihale dokümanı satın alındığı, 09.09.2013 tarihinde yapılan ihaleye 2
isteklinin katıldığı, 11.09.2013 onay tarihli ihale komisyonu kararı il e ihalenin Kompozit Kimya ve El
Ektromekanik Mlz San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
olarak başvuru sahibi Semih Alper’in teklifinin belirlendiği görülmüştür.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin
“Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi” başlıklı (b) bendinin 8 nolu alt bendinde; “İhale konusu işin
ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şe kilde
akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,
…
İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik
değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yet erliğe ilişkin ilân veya davet
belgelerinde belirtilir.”hükmü ve anılan Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde, “… Teknik
şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik
düzenlemeler de yapılır …” hükmü yer almaktadır.
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin
belgeler” başlıklı 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Alım konusu malın ulusal standarda veya dengi
uluslararası standarda uygunluğu ve bu uygunluğu gösteren belge veya belgelere yönelik olarak ön
yeterlik veya ihale dokümanında düzenleme yapılabilir. Yapılacak düzenlemede aşağıdaki hususlar
esas alınır:
a) Alım konusu malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda u ygunluğunu gösteren belge
veya belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir. Bu durumda, aday veya isteklinin
teklif ettiği malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren
belgelerden birini sunması yeterlidir…” hükmü yer almaktadır.
İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.5.3.2’nci
maddesinde, “ TS 1478 EN 124 standart (Izgara Takımları ve Bakım Rögarı Kapama Elemanları )
belgesi aslı veya noter onaylı sureti teklif ekinde sunulacaktır.
…
7.5.6.
Mal Alımı İhaleleri Uyg. Yont. 43.mad.açıklamaları doğrultusunda; teklif edilecek olan yağmur suyu
ızgara takımı ve rogar kapağından, tekliflerin değerlendirilmesinde Teknik Şartnamesinde belirlenen
teknik kriterlerine uygunluğunun tespiti için birer numune ve ihale tarihinden geriye dönük son 3(üç)
ay içerisinde bir kamu kuruluşuna (TSE – TUBİTAK – KOSGEB – Universiteler v.b) yaptırılmış üzerinde
istekliye ait bilgilerinin de bulunduğu halde deney rapor so nuçlarının ihale teklif dosyasına ek olarak
teklifle beraber idareye sunulacaktır. Numunesi ve deney rapor sonuçları bulunmayan teklifler
değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi ile eki birim fiyat teklif cetvelinde,
Sıra No
1
2
Açıklama
KOMPOZİT YAĞMUR SUYU IZGARA TAKIMI
( 48,5 * 48,5 CM )
KOMPOZİT ROGAR KAPAĞI
Birimi
Miktarı
ad
5.500
ad
200
” düzenlemesi yer almaktadır.
Teknik Şartname’de “Bu şartname, Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından
kullanılmak üzere alınacak , Kompozit Yağmur Suyu Izgara Takımının teknik ve diğer özelliklerini
ihtiva eder..
…
3.1.2 Kompozit Yağmur Suyu Izgara takımının boyutları, teknik sartnamenin ekinde bulunulan idare
tarafından tastikli resme uygun olarak imal edilecektir.
…
3.1.6 Her partinin imalatı esnasında muayene heyeti kimyasal analiz ve çekme deneyi numunesi
yapabilir.
3.1.7 Kimyasal mukavemet (tümanalizler) deneyleri belediyenin uygun gördüğü bir kamu kuruluşunda
(TSE – TUBİTAK – KOSGEB – UNİVERSİTELER V.B) yapılacaktır. Sonuçların uygun çıkmaması halinde
mamül malzemeler ret edilecektir. Tüm masraflar firmaya ait olmak üzere kompozit ızgaralar aynı
şartları sağlamak koşulu ile yeniden teknik şartname esaslarına uygun olarak yapılacaktır.
…
B)KOMPOZİT (Cam Elyaf Takviyeli Polyester) BAKIM RÖGARI KAPATMA ELEMANI (RÖGAR KAPAĞI)
1.TARİF: Bakım rögarı kapatma elemanı, atık su ve/veya yağmur suyu kanallarının havalandırılmasında
veya muayene, bakım ve onarımları için gerekli, bacaların üstünü örtmekte kullanılan TS 1478 EN 124
standardına göre imal edilmiş çerçeve ve kapaktan meydana gelmiş elemanlardır.
…
2.6. Görünüş ve Montaj
… Kompozit Rögar Kapağı D-400 de kilit sisteminin tam karşısına çerçevede bulunan yuvaya girerek
sabitlemeyi sağlayacak bir sabitleme çıkıntısı bulunmalıdır. …
…
4.İŞARETLEME VE AMBALAJLAMA
4.1.İşaretleme
Kompozit bakım rögarı kapama elemanı üretim sırasında kabartmalı olarak yazılmış kapak yüzey
deseninde aşağıdaki gibi olacaktır;
• Standart no –TS 1478 EN 124
• Sınıf işareti – D400 …”düzenlemesi yer almaktadır.
Isparta Belediyesi Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne 10.12.2013 tarih ve 3053 sayılı yazı
ile “İhaleye ait Teknik Şartnamenizde ve eki teknik çizimlerde ayrıntılı özellikleri ve ölçüleri düzenlenen
alım konusu yağmur suyu ızgarası ve rögar kapağının “teknik isimlerinin” ne olduğu bilgisi,” sorulmuş
olup, Kuruma gelen 10.12.2013 tarih ve 709 sayılı cevabi yazıda alım konusu ürünlerin teknik
isimlerinin “48,5 x 48,5 cm C250 sınıfı kompozit yağmur suyu ızgara takımı” ve Q69 cm D400 sını f
kompozit rögar kapağı” olduğu bilgisine yer verildiği görülmüştür. Isparta Belediyesi Başkanlığı Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğü’nün anılan cevabi yazısına istinaden İstanbul TSE Ürün Belgelendirme
Müdürlüğü’ne ihale üzerinde bırakılan Kompozit Kimya ve El Ektromekanik Mlz San. ve Tic. A.Ş. ve
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Semih Alper tarafından teklif ekinde sunulan standart
belgelerine ilişkin olarak; “İhaleyi gerçekleştiren Isparta Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü’nün ekte yer alan yazıda alım konusu olduğunu beyan ettiği 48,5 x 48,5 cm boyutlarında ve
C250 sınıfına ait kompozit yağmur suyu ızgara takımının ve Q 69 cm boyutunda ve D 400 sınıfına ait
kompozit rögar kapağının tarafınızca 19.07.2013 tarih ve 14.0.30.4.34.00 /TSE-64945 belge numarası ile
Kompozit Kimya ve Elektromekanik Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. adına ve 20.12.2012 tarih ve
14.0.30.4.34.00/TSE -64156 belge numarası ile Ural Kompozit San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen
Türk Standardlarına Uygunluk Belgelerinin kapsamında olup olmadığı bilgisi,” sorulmuş ve gelen
11.12.2013 tarih ve 429701 sayılı cevabi yazıda ihalede alım konusu ürünlerden birisi olan 48,5 x 48,5
cm ölçüsünde ve C 250 sınıfında kompozit yağmur suyu ızgara takımının ihale üzerinde bırakıla n
Kompozit Kimya ve El Ektromekanik Mlz San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu 19.07.2013 tarih ve
14.0.30.4.34.00/TSE-64945 belge numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi kapsamında
olmadığı bilgisine yer verildiği görülmüştür.
İdarece alım konusu “Kompozit Yağmur Suyu Izgarası ve Rögar Kapağı Alımı” ihalesine ait İdari
Şartname’nin 7.5.3.2 nci maddesinde yer verilen düzenleme ile İstanbul TSE Ürün Belgelendirme
Müdürlüğü’nün konu ile ilgili cevabi yazısı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan Kompozit
Kimya ve El Ektromekanik Mlz San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale konusu işe yönelik olarak teklif ekinde
sunulan TS 1478 EN 124standart belgesinin, Teknik Şartname’de yer alan ürünlerin tamamını
kapsamadığı bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlend irme dışı bırakılması gerektiği sonucuna
varılmıştır.
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:
Başvuru sahibi Semih Alper tarafından 05.09.2013 tarihinde ihale dokümanının EKAP’tan e -imza ile
indirildiği, anılan istekli tarafından ihaleye 09.09.2013 tarihinde teklif sunulduğu ve teklif dosyasında
yer alan birim fiyat teklif mektubunda ihale dokümanının okunduğu ve ihale dokümanında yer alan
hususların kabul edildiği anlaşılmaktadır.
4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler
nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia
eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun
olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Şikâyet Ehliyeti” başlıklı
5’inci maddesinin ilk fıkrasının (c) bendinde ihaleye teklif veren isteklilerin, yeterlik başvurularının
veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya
eylemlere başvuruda bulunabileceği sınırlı sayma yoluyla belirtilerek, ihaleye teklif veren kişilerin
dokümana yönelik başvuruda bulunmalarına olanak tanınmamıştır.
İncelenen başvuruda, başvuru sahibi tarafından 2 sıra numarası altında yer verilen iddialara idareye
sunulan şikâyet dilekçesinde yer verilmediği ve İhalelere Yönelik Başvurular H akkında Yönetmelik’in
“Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “İdarenin şikâyet
üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen
şikayet başvurusuna konu edilemez.” hüküm gereğince başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan
itirazen şikâyet başvurusunda iddia konusu edilen bu hususlara ilişkin inceleme yapılmaması gerektiği
diğer taraftan başvuru sahibinin anılan iddialarının ihale dokümanına yönelik olduğu anca k teklif
mektubunda ihale dokümanının okunup kabul edildiğinin belirtildiği ve buna yönelik olarak tekliflerin
değerlendirilmesi öncesinde herhangi bir başvuruda bulunulmadığı görüldüğünden, bu aşamada
ihale dokümanına yönelik itirazen şikâyet ehliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca dokümana
yönelik bu iddiaların 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, ihale tarihinden
üç iş günü öncesine kadar yapılmamış olduğu dikkate alındığında sonuç olarak başvuru sahibinin 2
sıra numarası altında yer verilen iddialarının ehliyet, süre ve şekil yönünden uygun olmaması
sebebiyle 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince
reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme
sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda
yapılmıştır.
Söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif o larak belirlenen Semih Alper
tarafından sunulan ve İstanbul TSE Ürün Belgelendirme Müdürlüğü’nce Semih Alper’in yetkili satıcısı
olduğu Ural Kompozit San. ve Tic. Ltd. Şti. adına 20.12.2012 tarih ve 14.0.30.4.34.00/TSE -64156 belge
numarası ile düzenlenen TS 1478 EN 124 standart belgesine ilişkin olarak anılan TSE Ürün
Belgelendirme Müdürlüğünden gelen 11.12.2013 tarih ve 429701 sayılı cevabi yazıda, ihalede alım
konusu ürünlerden birisi olan Q 69 cm boyutunda ve D 400 sınıfına ait kompozit rögar kapağının
Semih Alper’in sunduğu 20.12.2012 tarih ve 14.0.30.4.34.00/TSE -64156 belge numaralı Türk
Standardlarına Uygunluk Belgesi kapsamında olmadığı bilgisine yer verildiği anlaşıldığından anılan
istekli tarafından ihale konusu işe yönelik olarak teklif ekinde su nulan TS 1478 EN 124 standart
belgesinin, Teknik Şartname’de yer alan ürünlerin tamamını kapsamadığı bu nedenle anılan isteklinin
teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, başvuru sahibinin 1 no’lu iddiasının değerlendirilmesi neticesinde ihale
üzerinde bırakılan Kompozit Kimya ve El Ektromekanik Mlz San. ve Tic. A.Ş. ve ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi Semih Alper’in teklif dosyaları kapsamında sundukları standart
belgelerinin ihaleye ait Teknik Şartname’de belirtilen ürünlerin tamamını kapsamadığı anlaşıldığından
tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmış olup, ihalede anılan istekliler
dışında başka geçerli teklif sahibi istekli bulunmadığı ve bu durumda mevzuata aykırılığı belirlenen
söz konusu ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit
edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu ka rarın tebliğ edildiği veya
tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık
olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Kazım ÖZKAN
Ali Kemal AKKOÇ
Erkan DEMİRTAŞ
II. Başkan
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Mehmet Zeki ADLI
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Toplantı No
: 2013/079
Gündem No
:5
Karar Tarihi
: 16.12.2013
Karar No
: 2013/UY.II4766
Şikayetçi:
Evotek Grup İnşaat Turizm San.Tic.Ltd.Şti., TEPE PRİME İŞ MERKEZİ C/94 ANKARA
İhaleyi Yapan Daire:
Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü 102. Şube Müdürlüğü,
Yenısehır Mah. Dsı Cad. 1 47300 MARDİN
Başvuru Tarih ve Sayısı:
26.11.2013 / 36498
Başvuruya Konu İhale:
2013/51399 İhale Kayıt Numaralı "Mardin İli Nusaybin İlçe Merkez Çağ -Çağ Deresi Taşkından Koruma 2.
Kısım İnşaatı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü 102. Şube Müdürlüğütarafından
06.06.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Mardin İli Nusaybin İlçe Merkez Çağ-Çağ Deresi Taşkından
Koruma 2. Kısım İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Evotek Grup İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.nce
26.11.2013tarih ve 36498sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet
başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2013/4233sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas
inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye ilişkin olarak yaptıkları itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan
11.09.2013 tarihli ve 2013/UY.II-3591 sayılı Kurul kararı ile Beyaz Su İnşaat Gıda Tarım ve Hayvan San. Tic.
Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulun mayarak teklifinin değerlendirme
dışı bırakılmasına karar verildiği, söz konusu Kurul kararında yaklaşık maliyete ilişkin herhangi bir
belirlemenin yapılmadığı ancak ihale yetkilisi tarafından anılan kararın üzerine ihalenin keyfi olarak iptal
edildiği iddiasına yer verilmiştir.
İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna
göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini,
ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla
sorumludur…”hükmü,
Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38
inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren
isteklinin üzerinde bırakılır.
…
İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları
veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça
belirtmek suretiyle iptal eder.
İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü yer
almaktadır.
İlgili mevzuat hükümlerinden hareketle ihalenin iptali konusunda ihale yetkilisine takdir yetkisi verilmişse
de bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu ve ihalenin
iptaline ilişkin olarak idarece tesis edilen işlemin ihale mevzuatına uygunluğunun denetiminin idari işlemin
unsurları ve idarece iptal nedeni olarak gösterilen gerekçeler ile sınırlı olarak yapılması gerekmektedir.
Başvuruya konu ihale incelendiğinde, 15.07.2013 tarihli iha le komisyon kararı ile ihalenin Beyaz Su İnşaat
Gıda Tarım ve Hayvan San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Evotek Grup İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Ltd.
Şti. (Başvuru sahibi) tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 11.09.2013 tarih li ve
2013/UY.II-3591 sayılı Kurul kararı ile Beyaz Su İnşaat Gıda Tarım ve Hayvan San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş
olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına
karar verildiği, bu defa 08.11.2013 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin başvuru sahibi üzerinde
bırakıldığı ancak söz konusu kararın ihale yetkilisi tarafından onaylanmayarak ihalenin 11.11.2013 tarihinde
iptal edildiği tespit edilmiştir.
Kurul’un 11.09.2013 tarihli ve 2013/UY.II-3591 sayılı kararında; başvuru sahibi Evotek Grup İnşaat Turizm
Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından, Beyaz Su İnşaat Gıda Tarım ve Hayvan San. Tic. Ltd. Şti.ye ait aşırı düşük
teklif açıklamasında idarece belirlenen iş kalemleri yerine bu iş kalemlerinin yerine ikame edilemeyecek iş
kalemlerine yer verildiği, bu nedenle de anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
iddiasına yer verildiği; bu iddia üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, ihale üzerinde
kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında teklif sorgulamasına konu iş kalemleri
yerine farklı nitelikte ve farklı birim fiyatlara sahip iş kalemlerinin açıklandığı, bu usulde yapılan bir teklif
açıklamasının ise idarece tanımlanan yapım şartlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı ve
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.14’üncü maddesi gereğince anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı
bırakılması gerektiği belirtilerek düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği görülmüştür.
Alınan Kurul kararı üzerine, 08.11.2013 tarihli ihale komisyonu kararında; Beyaz Su İnşaat Gıda
Tarım ve Hayvan San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin başvuru sahibi
üzerinde bırakıldığı ancak ihale yetkilisi tarafından 11.11.2013 tarihinde “İş bu karar; ihaleye teklif veren
Evotek Grup İnşaat Turizm Sanayii Tic. Ltd. Şti. tarafından KİK’e yapılan itiraz sonucuna göre Kamu İhale
Kurulunun vermiş olduğu 11.09.2013 tarih ve 2013/UY.11 -3591 No’lu kararı doğrultusunda İhale
Komisyonunca alınmıştır.
İhale Yetkilisi olarak; Kamu İhale Kurulunun vermiş olduğu gerekçeli karar’da tespit edilen ve
yaklaşık maliyet hazırlanmasında kamu zararına neden olan bir hatanın yapıldığı tespit edildiği
anlaşıldığından, kamu yararı sağlanacağı dikkate alınarak işin yeni hazırlanacak yaklaşık maliyet üzerinden
yeniden ihaleye çıkarılmasının uygun olacağına kanaat getirildiğinden iş bu “ihale komisyon kararı”
ONAYLANMAMIŞTIR.11.11.2013”ibaresi konularak ihalenin iptal edildiği tespit edilmiştir.
İhalenin iptali kararına konu edilen 11.09.2013 tarihli ve 2013/UY.II -3591 sayılı Kurul kararı
incelendiğinde, söz konusu kararda idarece yaklaşık maliyetin hazırlanmasında kamu zararına neden olacak
bir hatanın yapıldığına ilişkin herhangi bir hususa yer verilmediği yalnızca ihale üzerinde kalan isteklinin
sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine ve ihale dokümanı
düzenlemelerine uygun olmadığının belirtilerek anılan isteklinin teklifinin de ğerlendirme dışı bırakılmasına
karar verildiği görülmüştür.
Öte yandan, Beyaz Su İnşaat Gıda Tarım ve Hayvan San. Tic. Ltd. Şti.ne gönderilen 14.06.2013 tarih ve
347874 sayılı aşırı düşük teklif sorgulama yazısının ekinde yer alan iş kalemlerinin, idaren in yaklaşık maliyet
cetvelinde yer alan iş kalemleri ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
İptal gerekçesi yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; başvuruya konu ihalenin ihale
yetkilisi tarafından 11.09.2013 tarihli ve 2013/UY.II -3591 sayılı Kurul kararında tespit edilen ve yaklaşık
maliyetin hazırlanması esnasında oluşan bir hatanın kamu zararına yol açacağı gerekçesiyle iptal edildiği
ancak söz konusu Kurul kararında yalnızca ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklama sına
ilişkin tespitlerin yer aldığı, yaklaşık maliyete etkili herhangi bir eksiklikten bahsedilmediği görüldüğünden
ihale yetkilisinin ihalenin iptaline ilişkin kararının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde
belirtilen temel ilkelere uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihalenin iptali kararının iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ
edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Kazım ÖZKAN
Ali Kemal AKKOÇ
Erkan DEMİRTAŞ
II. Başkan
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Mehmet Zeki ADLI
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Toplantı No
: 2013/0
Gündem No
: 41
Karar Tarihi
: 04.12.2
Karar No
: 2013/U
4559
Şikayetçi:
Halil İbrahim UYAN, İNÖNÜ BULVARI GÜLÜK MAH. BEDESTEN İŞ MERKEZİ NO:28/702 KAYSERİ
İhaleyi Yapan Daire:
Kayseri Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sanayi Mahallesi Atatürk
Bulvarı 87 38010 KAYSERİ
Başvuru Tarih ve Sayısı:
18.11.2013 / 35359
Başvuruya Konu İhale:
2013/56840 İhale Kayıt Numaralı "Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Keah Ve Bağlı
Birimler Boya Yapımı İşi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından 31.05.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kayseri İli
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Keah ve Bağlı Birimler Boya Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak
Halil İbrahim Uyantarafından 18.11.2013 tarih ve 35359sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2013tarihli
dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2013/4087sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan incelem e neticesinde esas
inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihalenin idare tarafından “ihaleye yönelik olarak Kamu
İhale Kurumuna iki kez itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmasının ihale sürecinin uzamasına neden
olduğu, Sözleşme Tasarısı'nda işin 120 gün içerisinde bitirilebileceği öngörüldüğünden, yapım işinin iklim
koşullarından etkileneceği ve amacına uygun yapılamayacağı, ihale konusu iş için 2013 yılı bütçesinden
ödenek ayrılması nedeniyle mevzuatta uyulması zorunlu bekleme süreleri de dikkate alındığında işin bütçe yılı
içerisinde yapılamayacağı" gerekçeleriyle iptal edildiği, oysa ihale konusu işin tamamen iç cephe boyası işi
olduğu, kapalı mekanda gerçekleştirileceği, kış mevsiminde dahi uygulama mahallerinin ısıtılabileceği
dikkate alındığında, işin amacına uygun olarak yapılabileceği, idarenin iptal gerekçelerinin yerinde olmadığı
iddia edilmektedir.
İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Kayseri İli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği KEAH ve Bağlı Biri mler Boya Yapımı İşi” şeklinde belirtildiği,
Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini her
bir iş kaleminin miktarı ve bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonuc u bulunan toplam
bedel üzerinden vereceklerinin ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile teklif birim fiyat sözleşme
imzalanacağının ifade edildiği görülmüştür.
İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, söz konusu ihale ye 17 teklif
verildiği, bir isteklinin teklifinin “iş deneyim tutarının yetersiz olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı
bırakılarak, 212.509,80 TL tutarında bir sınır değer hesaplandığı, idarenin 04.06.213 tarihli yazıları ile sınır
değerin altında teklif veren Aydınlar İnşaat ve İnşaat Malz. Elek. Sıh. Tes. Nak. Day.Tük. Malz. San. Tic. Ltd.
Şti., Koçak İnş. Taah. Tur. Mak. Hırd. Medik. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Murat Çavuş’tan aşırı düşük teklif
açıklaması istenildiği,
Murat Çavuş’un idarece belirlenen süre içerisinde açıklama sunmadığı, Aydınlar İnşaat ve İnşaat
Malz. Elek. Sıh. Tes. Nak. Day.Tük. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Koçak İnş. Taah. Tur. Mak. Hırd. Medik. San. ve
Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarının ise idarece kabul edilerek 17.06.2 013 tarihli ihale komisyonu kararı ile
ihalenin Aydınlar İnşaat ve İnşaat Malz. Elek. Sıh. Tes. Nak. Day.Tük. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde
bırakıldığı,
Bahse konu ihale komisyonu kararına yönelik olarak Halil İbrahim Uyan tarafından 15.07.2013
tarihinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, yapılan inceleme sonucunda
alınan 31.07.2013 tarihli ve 2013/UY.II-3112 sayılı Kurul kararında “…Dolayısıyla, idare tarafından ilgili
isteklilere tebliğ edilen aşırı düşük teklif sorgulaması yazısı ekinde sadece örnek analiz formatının bulunduğu,
buna mukabil açıklama yapılması gereken sıralı iş kalemleri listesi ile açıklama istenilmeyen analiz girdileri
listesinin bulunmadığı görüldüğünden, söz konusu sorgulamanın kamu iha le mevzuatına aykırı olduğu ve
idare tarafından mevzuata uygun olarak yeniden yapılması gerektiği neticesine ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek
nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulamasının kamu ihale mevzuatına uygun
olarak yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” şeklinde değerlendirme yapılarak, “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü
maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği,
Söz konusu Kurul kararı üzerine idarece yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması gerçekleştirildiği,
Murat Çavuş’un idarece belirlenen süre içerisinde açıklama sunmadığı, Koçak İnş. Taah. Tur. Mak. Hırd.
Medik. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasının ise “ sunulan proforma faturalarda Kamu İhale Genel Tebliği’nin
45.1.3.1’inci maddesinde yer alan ibarelerin bulunmadığı, ilgili m eslek mensubu tarafından onaylı
olmadığı” gerekçesiyle uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakıldığı, 03.09.2013 tarihli ihale
komisyonu kararı ile Aydınlar İnşaat ve İnşaat Malz. Elek. Sıh. Tes. Nak. Day. Tük. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.nin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği,
03.09.2013 tarihli ihale komisyonu kararına yönelik olarak Halil İbrahim Uyan tarafından itirazen
şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine alınan 09.10.2013 tarihli ve 2013/UY.II -3882 sayılı Kurul
kararında “Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun
olmadığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek
nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aydınlar İnşaat ve İnşaat Malz. Elek. Sıh. Tes. Nak. Day.Tük.
Malz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılm ası ve bu aşamadan sonraki işlemlerin
mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulunularak, “4734
sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem
belirlenmesine” karar verildiği tespit edilmiştir.
Anılan Kurul kararı üzerine ihale komisyonu tarafından 06.11.2013 tarihinde yeniden karar alınmış ve
söz konusu ihale “İhale konusu iş için idarece hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde 120 gün
olarak belirlendiği görülmektedir. İhalenin 31.05.2013 tarihinde yapılması ve iki kez Kamu İhale Kurumuna
itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması ihale sürecinin uzamasına neden olmuştur. Sözleşme Tasarısı’nda
da işin 120 gün içerisinde bitirilebileceği öngörüldüğ ünden, yapım işinin iklim koşullarından etkileneceği ve
amacına uygun yapılamayacağı ve ihale konusu iş için 2013 yılı bütçesinden ödenek ayrılması nedeniyle
mevzuatta uyulması zorunlu bekleme süreleri de dikkate alındığında, bu işin belirtilen bütçe yılı içerisinde
yapılamayacağı” gerekçeleriyle ihale iptal edilmiştir.
İhale komisyonunun ihalenin iptaline yönelik kararının 07.11.2013 tarihinde ihale yetkilisince
onaylandığı görülmüştür.
4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi v e ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale
komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekl iflerin reddedilmesi
nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin
iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. hükmü,
“İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde“…İhale komisyonu gerekçeli
kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları,
teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapı ldığı, ihale yapılmamış ise
nedenleri belirtilir.
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça
belirtmek suretiyle iptal eder.
İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü
bulunmaktadır.
İhalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp,
kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.
Bu çerçevede ihalenin iptal gerekçeleri incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
Başvuru konusu ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu
maddesinde “9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnam esi
hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içinde tamamlayarak
geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya
uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı
verilmez.
…9.4.Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 08.08.2013 -10.08.2013 30.08.2013, 15.10.2013-18.10.2013 tarihleri arasındaki 8 (sekiz) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre
dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde
çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalı şmaya uygun olmayan devre,
ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.” düzenlemesine yer verildiği,
İdari Şartname’nin “Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar” başlıklı 45’inci maddesinde ise ihale
konusu işin tamamının 2013 yılı ödeneğinden karşılanacağının belirtildiği görülmüştür.
Diğer yandan 4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş
için ihaleye çıkılamayacağı hüküm altına alınmış, anılan Kanun’un 62’nci maddesinin (b)
bendinde “Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin
zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle
yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayınd a ihalenin sonuçlandırılması esastır.” hükmüne yer
verilmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yapım işlerinde çalışılmayacak günler” başlıklı 51’inci maddesinde
ise “51.2. Kuruma yapılan başvurulardan, bazı idarelerin yapım işlerine ilişkin sürelerin hes abında
çalışılmayacak günleri hesaba katmadıkları, isteklilerin de bu durumu dikkate almadan teklif verdikleri,
sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici ile idareler arasında bu konuda ihtilaflar yaşandığı görülmüştür.
Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre işin başlangıç ve bitiş tarihinin ilanda belirtilmesi,
4735 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre de işin süresinin sözleşmede belirtilmiş olması zorunludur. Anılan
hükümler çerçevesinde Kurumca yapım işlerine ilişkin Kurumca hazırlanan t ip idari şartnamenin 49 uncu
maddesinde işin başlama ve bitiş tarihine ilişkin düzenleme bulunduğu gibi, aynı şartnamenin 50 nci
maddesinde ihale konusu işe ilişkin fen noktasından çalışılmayacak günlerin belirtilmesine yönelik düzenleme
de bulunmaktadır. Aynı şekilde, yapım işlerine ilişkin tip sözleşmenin 9 uncu maddesinde işin fen noktasında
çalışılmayacak sürelerin belirtileceği bölümler bulunmakta ve bu maddelerde, işin süresinin hesabında bu
sürelerin hesaba katılmış olduğu ve çalışılmayacak günler iç in süre uzatımı verilmeyeceğine ilişkin
düzenlemeler bulunmaktadır. Bu nedenle işin süresinin hesabında bu hususun idarelerce dikkate alınması,
idari şartnamede ve sözleşme tasarısında bu konu ile ilgili hükümlerin de isteklilerce iyi incelenerek teklif
verilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.
İncelemeye konu ihalede 03.09.2013 tarihli ihale komisyonu kararına yönelik olarak başvuru sahibi
tarafından idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması nedeniyle ihale sürecinin
uzadığı ve sözleşmenin uygulanmasına henüz başlanılmadığı anlaşılmıştır.
Bununla birlikte 09.10.2013 tarihli ve 2013/UY.II -3882 sayılı Kurul kararı çerçevesinde işlem yapılarak,
ihalenin sınır değerin üzerinde en düşük teklifi sunan başvuru sahibinin üze rinde bırakılması halinde, ihale
komisyonu kararının onay süreci, ihale komisyonu kararının isteklilere bildirimi, söz konusu karara yönelik
şikâyet başvurusunda bulunulması ihtimaline karşı 10 günlük bekleme süresi, sözleşmeye davet ve
sözleşmenin imzalanması için mevzuatta öngörülen süreler beklenildiğinde sözleşmenin 2013 yılı içerisinde
imzalanmasının mümkün olduğu tespit edilmiştir.
Bu durumda sözleşmenin imzalanmasından sonraki 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı
takdirde, işe başlama tarihinin Sözleşme Tasarısı’nda belirtilen fen noktasından çalışmayacak günlere denk
gelmediği görülmüştür.
Ayrıca, idare tarafından ihale sürecinin uzaması nedeniyle yapım işinin iklim koşullarından etkilenece ği
gerekçe olarak gösterilmiş ise de; Teknik Şartnamenin 6’ncı maddesinde yer alan “İmalat gerçekleştirilen her
mahal(oda, koridor, salon) öncesi ve sonrası olmak üzere fotoğraflanacak ve idareye teslim
edilecektir.” düzenlemesi ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen imalat kalemleri dikkate alındığında, ihale
konusu işin iç cephe boyası yapım işi olduğu ve mevsimsel şartların büyük ölçüde önem arz etmediği
sonucuna ulaşılmıştır. 09.10.2013 tarihli ihale komisyonu kararından sonra düzeltici işlem tesis edilerek
sözleşmenin imzalanması halinde, işin çalışmaya uygun günler içerisinde gerçekleştirilmesinin imkan
dahilinde olduğu hususu da göz önünde bulundurulduğunda, idarenin “ yapım işinin iklim koşullarından
etkileneceği ve amacına uygun yapılamayacağı”na yönelik iptal gerekçesi yerinde görülmemiştir.
İdarenin “ihale konusu iş için 2013 yılı bütçesinden ödenek ayrılması nedeniyle mevzuatta uyulması zorunlu
bekleme süreleri de dikkate alındığında, bu işin belirtilen bütçe yılı içerisinde yapılamayacağı” na yönelik iptal
gerekçesi incelendiğinde, aşağıda yer verilen hususlar tespit edilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Ödeneklerin kullanılması” başlıklı 20’nci
maddesinin (e) bendinde “Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.” hükmü,
Anılan Kanun’un “Ön ödeme” başlıklı 35’inci maddesinde ise “Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir
kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış
ancak, ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla taşmış ise; yıl sonunda yüklenme artığı
devredilir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır. Devredilen
yüklenme artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerine g etirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı
hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydıyla ödenir.” hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, ödenek devri yapılmayan ve cari yılda kullanılmayan
ödeneklerin yıl sonunda iptal edilmesi gerekmektedir. Yüklenme artığı devredilebilmesi için ise, sözleşmenin
bitim tarihinde henüz bir kısım hizmetin yerine getirilmemiş olması ya da zorunlu nedenlerle sözleşmenin
uygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre verilm iş ve bu süre ertesi malî yıla taşmış olması
şartları aranmaktadır.
Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak şikâyet başvurularında bulunulması nedeniyle sözleşmenin
imzalanamadığı ve dolayısıyla sözleşmenin uygulanmasına henüz başlanılamadığı açıktır. Bunu nla birlikte
idare tarafından 09.10.2013 tarihli ve 2013/UY.II -3882 sayılı Kurul kararı çerçevesinde işlem tesis edilerek
2013 yılında sözleşme imzalanması imkan dahilinde olduğundan, sözleşmenin bitim tarihinin 2014 yılına
sarkması durumunda henüz bir kısım hizmetin yerine getirilemediğinden bahisle yüklenme artığının
devredilmesi söz konusu olabilir.
Kaldı ki, 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesi çerçevesinde, idarelerin ödeneklerin kullanılmasına imkan
bulunan süreyi göz önünde bulundurarak ihaleleri za manında yapması esastır. Bu nedenle başvuruya konu
ihalede, idare tarafından ilgili mevzuatta şikâyet başvuruları için öngörülen süre dikkate alınarak ihale
sürecinin planlanması gerektiğinden, “ihale konusu iş için 2013 yılı bütçesinden ödenek ayrılması n edeniyle
mevzuatta uyulması zorunlu bekleme süreleri de dikkate alındığında, bu işin belirtilen bütçe yılı içerisinde
yapılamayacağı”na ilişkin iptal gerekçesi yerinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu k ararın tebliğ edildiği veya tebliğ
edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Kazım ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Erkan DEMİRTAŞ
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Hasan KOCAGÖZ
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
KARŞI OY
İncelenen ihalede,
Başvuru sahibi isteklinin, idarenin iptal gerekçelerinin yerinde olmadığı yönündeki iddiasının
incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca, idare tarafından ilgili mevzuatta şikâyet başvuruları için
öngörülen süre dikkate alınarak ihale sürecinin planlanması gerektiğinden, “ihale konusu iş için 2013 yılı
bütçesinden ödenek ayrılması nedeniyle mevzuatta uyulması zorunlu bekleme süreleri de dikkate alındığında,
bu işin belirtilen bütçe yılı içerisinde yapılamayacağı” na ilişkin iptal gerekçesinin yerinde görülmediği
gerekçesiyle “idarenin ihalenin iptali kararının iptaline ” karar verilmiştir.
Anılan kararda, idarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçesine ilişkin olarak, ödenek devri yapılmayan ve cari
yılda kullanılmayan ödeneklerin yıl sonunda iptal edilmesi gerektiği, yüklenme artığı devredilebilmesi için
ise, sözleşmenin bitim tarihinde henüz bir kısım hizmetin yerine getirilmemiş olması ya da zorunlu
nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre v erilmiş ve bu süre ertesi
malî yıla taşmış olması şartlarının arandığı, başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak şikâyet başvurularında
bulunulması nedeniyle sözleşmenin imzalanamadığı ve dolayısıyla sözleşmenin uygulanmasına henüz
başlanılamadığı, bununla birlikte idare tarafından 09.10.2013 tarihli ve 2013/UY.II -3882 sayılı Kurul kararı
çerçevesinde işlem tesis edilerek 2013 yılında sözleşme imzalanması imkan dahilinde olduğundan,
sözleşmenin bitim tarihinin 2014 yılına sarkması durumunda henüz bir kısım hiz metin yerine
getirilemediğinden bahisle yüklenme artığının devredilmesinin söz konusu olabileceği ifade edilmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Ödeneklerin kullanılması” başlıklı 20’nci maddesinin
(e) bendinde“Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.” hükmü,
Anılan Kanun’un “Ön ödeme” başlıklı 35’inci maddesinde ise “Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir
kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamı ş
ancak, ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla taşmış ise; yıl sonunda yüklenme artığı
devredilir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır. Devredilen
yüklenme artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı
hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydıyla ödenir.” hükmü bulunmaktadır.
Söz konusu hükümler uyarınca, ödenek devri yapılmayan ve cari yılda kullanılmayan ödeneklerin yıl sonunda
iptal edilmesi gerekmektedir. Yüklenme artığı devredilebilmesi için ise, sözleşmenin bitim tarihinde henüz
bir kısım hizmetin yerine getirilmemiş olması ya da zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına
başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre verilmi ş ve bu süre ertesi malî yıla taşmış olması şartları
aranmaktadır. Ancak, şikayete konu ihalede Kurulca verilen bu karar üzerine ihale komisyonunca alınacak ve
ihale yetkilisince onaylanacak yeni ihale kararına karşı şikayet ve itirazen şikayet yolu açık o lduğundan,
inceleme aşamasında geçecek süre sebebiyle 2013 yılı içerisinde sözleşmesinin imzalanmasının kesin
olmadığı, boya yapımı işinin içinde bulunulan mevsim şartlarında yerine getirilemeyeceği dikkate
alındığında, sözleşme yapılacak yer teslim edilmişçesine ödenek aktarımının mümkün görülmesinin isabetli
olmadığı, bu sebeple ödenek aktarımının yapılabilmesi için şartların oluşmadığı değerlendirilmektedir.
Bu durumda, ihale konusu iş için 2013 yılı bütçesinden ödenek ayrılması nedeniyle mevzuatta uyulm ası
zorunlu bekleme süreleri de dikkate alındığında, bu işin belirtilen bütçe yılı içerisinde yapılamayacağı
gerekçesiyle idarenin ihaleyi iptal etmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve ihalenin iptal işleminin
yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, “ itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar
verilmesi gerektiği yönündekidüşüncemizle, “idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararın iptaline” niteliğindeki
karara katılmıyoruz.
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hasan KOCAGÖZ
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Toplantı No
: 2013/077
Gündem No
: 12
Karar Tarihi
: 04.12.2013
Karar No
: 2013/UH.III4531
Şikayetçi:
Emi Grup Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, SEYİTNİZAM MAH. MEVLANA CD. NO : 88 İLERİ İŞ MERKEZİ KAT
: 2/A İSTANBUL
İhaleyi Yapan Daire:
İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi İski Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060
İSTANBUL
Başvuru Tarih ve Sayısı:
31.10.2013 / 33283
Başvuruya Konu İhale:
2013/114030 İhale Kayıt Numaralı "Coğrafi Bilgi Sistemleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğütarafından 04.11.2013tarihinde açık ihale usulüile
yapılan “Coğrafi Bilgi Sistemleri” ihalesine ilişkin olarak Emi Grup Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’nin
11.10.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması
üzerine, başvuru sahibince 31.10.2013tarih ve 33283sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2013tarihli
dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2013/3857sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme ne ticesinde
esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,ihale konusu işe ait teknik şartnamenin 2., 3., 4.2. ve 5.3. maddelerinde
isteklilerden GEONİS marka yazılım ve veritabanı kullanılmasının talep edilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 5. ve 12.2. maddesine aykırı olduğu, idarenin ihale şartnamesinin 3. maddesinde GEONİS için
‘idarenin elinde bulunan coğrafi tabanlı altyapı yönetim sistemi’ ifadesini kullanma sının da hatalı olduğu, bu
yazılımın idarenin fiilen kullandığı bir yazılım olmadığı ve idarenin elinde yalnızca demo ya da promosyonel
olarak elde edilen 1-2 adet lisans bulunduğu, idarenin elindeki sistemin İSKABİS olduğu ve ihale konusu iş
kapsamında mevcut verilerin İSKABİS’den GEONİS’e aktarılacağı, kaldı ki idare fiilen GEONİS yazılımını
kullanmış olsa dahi 4734 sayılı Kanun’un 12.3 maddesi gereğince ihale dokümanında marka ismine yer
verilemeyeceği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Siste mleri Genel Müdürlüğü’nün yönergeleri ve
İçişleri Bakanlığı’nın Coğrafi Tabanlı İl-Kent Yönetim Bilgi Sistemi Teknik Kılavuzu isimli Tebliği gereğince
idarenin tek marka yazılım üzerinden ihale şartnamesi hazırlamasının sakıncalı olduğu, GEONİS yazılımını n
Türkiye içerisinde temininin tekel mahiyetinde olan sadece tek bir firmadan mümkün olduğu, bu çerçevede
fiyat bilgisi de belli olmayan bir yazılım için bir kısım isteklilere haksız avantaj sağlanabileceği, Kamu İhale
Kurulu’nun emsal kararlarında da şartnamelerde marka ismi zikredilmesinin uygun bulunmadığı iddialarına
yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci madd esinde “İhale konusu mal veya hizmet
alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması
esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının
mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun
hükümlerine göre hazırlattırılabilir.
İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parças ı
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya
yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.
Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik
düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka,
model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir mark a veya modele yönelik özellik ve
tanımlamalara yer verilmeyecektir.
Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin
mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka v eya model
belirtilebilir.” hükmü,
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde “1)
İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir .
Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması,
rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.
(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya
yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka,
model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka v eya modele yönelik özellik ve
tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya
teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla
marka veya model belirtilebilir.”hükmü yer almaktadır.
Başvuru dilekçesinde yer alan iddiaların teknik bir konuya ilişkin olması nedeniyle, 4734 sayılı Kanun’un
53’üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sahibince itirazen şikayet dilekçesinde belirtilen hususların verilecek
karara esas olacak şekilde anlaşılabilmesi amacıyla 15.11.2013 tarih ve 36822 sayılı yazı ile akademik bir
kuruluştan teknik görüş istenilmiştir. Akademik kuruluştan alınan 22.11.2013 tarihli yazıda görüş isteme
yazısında maddeler halinde belirtilen soruların cevaplandırıldığı görülmektedir. Aşağıda yer verilen tabloda
akademik kuruluştan görüş istenilen hususlar ve verilen cevaplar maddeler halinde yer almaktadır:
Görüş Bildirilmesi İstenilen
Hususlar
Teknik Görüş
GEONİS ifadesi İsviçre menşeli Geocom Informatik AG
tarafından geliştirilmiş bir yazılım ürünüdür.
İdarece teknik şartnamenin (21-48.
sf.) muhtelif maddelerinde (2., 3., Teknik Şartnamede marka/model ismi olarak açıkça
4.2. ve 5.3. maddeler) yer verilen verilen çok sayıda marka/model ismi bulunmaktadır. Konu
“GEONİS” ifadesi herhangi bir
ile ilgili olarak ilgili Teknik Şartnemenin (H.13.5.1.5.R1 )
ürüne ilişkin marka/model ismi
4.1.1.3 başlığında anılan ArcView, 4.1.5.2. başlığında
midir?
anılan Intergraph Geomedia, Geomedia Professional,
Teknik şartnamede marka/model
ismi olarak değerlendirilebilecek
başka düzenlemeler var mıdır?
İhale dokümanının genelinde
idarenin elinde mevcut halde bir
yazılım olduğu izlenimi ortaya
çıkmakta mıdır?
Eğer öyle ise, işin yapılabilirliği
açısından ihale konusu işin
idarenin elindeki mevcut
yazılımlar üzerinden
gerçekleştirilmesi zorunlu mudur?
Başka yazılımlar ile de işin
gerçekleştirilmesi mümkün
4.1.5.3. başlığında anılan ArcSDE, 4.1.5.8. başlığında
belirtilen Excel, Access, dBase, Lotus, FoxPro, 4.1.14.1.
başlığında anılan SCADA verileri, 4.2. başlığında anılan
yazılımlar (ArcGIS modülleri, Geonis ürünleri), 5.1.1.
başlığında verilen MS Project, 5.4.3. başlığında belirtilen
Oracle sayılabilir.
İhale dokümanı incelendiğinde idarenin elinde çok
sayıda yazılım olduğu görülmektedir. İlgili yazılımlar
idarenin açık beyanı ile 4.2. başlığı altında verilen
listede, 5.3.4. başlığında (ArcSDE), 5.3.1.’de (İSKABİS)
verilmiştir.
İşin yapılabilirliği açısından ihale konusu işin idarenin
elindeki mevcut yazılımlar üzerinden gerçekleştirilmesi
teknik bir zorunluluk değildir; uygun veri modelleri
geliştirilebileceği, mevcut verilerin sayısal ortamda
istenilen veri modeline dönüştürülmeye hazır olduğu
müdür?
ilgili Teknik Şartnameden açıkça anlaşıldığına göre
başka yazılımlarla da işin gerçekleştirilmesi mümkündür.
İhale dokümanlarında belirtilen
işin konusu ve kapsamı dikkate
Hayır. İhale dokümanlarında belirtilen işin konusu ve
alındığında GEONİS marka /model
kapsamı dikkate alındığında GEONİS’in istenmesi bir
ürünün (eğer marka yada model
zorunluluk değildir.
olarak tanımlanıyor ise) istenmesi
bir zorunluluk mudur?
İhale konusu işin yazılım ve lisans
teminine ilişkin kısımlarının ve
işin uygulanmasına ilişkin
kısımlarının ayrılmak suretiyle
Evet. İhale konusu işin yazılım ve lisans teminine ilişkin
farklı ihale edilmesi mümkün
kısımlarının ve işin uygulanmasına ilişkin kısımlarının
müdür?
ayrılmak suretiyle farklı ihale edilmesi mümkündür.
Bu durum işin uygulanması
Evet. Bu durum işin uygulanması sırasında verimliliği
sırasında verimliliği etkiler mi?
etkileyebilir.
Hayır. İlgili iş bölümleri ayrı ayrı ihale edilebilir.
Daha başka bir ifade ile bu
kısımların birlikte ihale edilmesi
bir zorunluluk mudur?
Aktarılan teknik görüşten teknik şartnamede yer verilen GEONİS ifadesinin bir marka adı olduğu, bunun
dışında teknik şartnamede marka/model ismi olarak açıkça verilen çok sayıda ifade bulunduğu, idarenin
elinde mevcut birden fazla yazılım bulunduğu, ihale konusu işin idarenin elin deki mevcut yazılımlar
üzerinden gerçekleştirilmesinin bir zorunluluk olmadığı, başka yazılımlarla da işin gerçekleştirilmesinin
mümkün olduğu, işin gerçekleştirilmesi açısından GEONİS marka yazılımın istenilmesinin bir zorunluluk
olmadığı, ihale konusu işin yazılımlarının başka bir ihale kapsamında temin edilmesi sonucunda da
gerçekleştirilebileceği, işin farklı kısımlar halinde ihale edilmesinin de mümkün bulunduğu ancak işin
yazılımının farklı temin edilmesi ve diğer kısımlarından ayrı ihale edilmesinin işin uygulanması sırasında
verimliği etkileyebileceği anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla, teknik şartnamede yer verilen GEONİS ifadesinin bir markayı ifade ettiği, idarenin elinde birden
fazla yazılım olduğu ve ihale konusu işin GEONİS marka yazılım üzerinden gerçekleştirilmesinin zorunlu
olmadığı gibi idarenin elindeki mevcut yazılımlar ile de gerçekleştirilmesinin zorunlu olmadığı
anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu, ihale konusu işe ait teknik şartnamede 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12 nci maddesine aykırı şekilde bir yazılıma ait marka ismine yer verildiği ve
bu durumun teknik bir zorunluluktan kaynaklanmadığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği
sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ
edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin ip taline,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Kazım ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Erkan DEMİRTAŞ
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Hasan KOCAGÖZ
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
KARŞI OY
İnceleme konusu ihalede;
Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan, ihale konusu işe ait teknik şartnamenin 2., 3., 4.2.
ve 5.3. maddelerinde isteklilerden GEONİS marka yazılım ve veritabanı kullanılmasının talep edilmesinin
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. ve 12.2. maddesine aykırı olduğu şeklindeki iddiasına yönelik olarak
Kurul çoğunluğu tarafından, akademik kuruluştan gelen teknik görüş doğrultusunda, ihale konusu işe ait
teknik şartnamede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12 nci maddesine aykırı şekilde bir yazılıma ait marka
ismine yer verildiği ve bu durumun teknik bir zorunluluktan kaynaklanmadığı gerekçesiyle “ihalenin
iptaline” karar verilmiştir.
Anılan kararda, akademik kuruluşun görüş yazısı doğrultusunda, teknik şartnamede yer verilen
GEONİS ifadesinin bir marka adı olduğu, bunun dışında teknik şartnamede marka/model ismi olarak açıkça
verilen çok sayıda ifade bulunduğu, idarenin elinde mevcut birden fazla yazılım bulunduğu, ihale konusu
işin idarenin elindeki mevcut yazılımlar üzerinden gerçekleştirilmesinin bir zorunluluk olmadığı, başka
yazılımlarla da işin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu, işin gerçekleştirilmesi açısından GEON İS marka
yazılımın istenilmesinin bir zorunluluk olmadığı, ihale konusu işin yazılımlarının başka bir ihale kapsamında
temin edilmesi sonucunda da gerçekleştirilebileceği, işin farklı kısımlar halinde ihale edilmesinin de
mümkün bulunduğu ancak işin yazılımının farklı temin edilmesi ve diğer kısımlarından ayrı ihale edilmesinin
işin uygulanması sırasında verimliğin etkilenebileceğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde, i darelerce hazırlanan
teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik
olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği
hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, idarelerce teknik şartnameler hazırlanırken rekabeti engelleyici hususlar
içermemesine ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına dikkat edilmesi kadar verimliliğin ve fonksiyonelliğin
sağlanmasına da dikkat edilmesi gerektiği ve başvuruya konu iha lede, yapılan inceleme ve kurul kararına
esas alınan teknik görüşte yer alan hususlar çerçevesinde; idarece ihale konusu iş kapsamında kullanılması
öngörülen yazılımların ve işin diğer kısımlarının farklı ihaleler kapsamında gerçekleştirilmesi halinde işi n
yürütülmesi sırasında uyum problemi yaşanacağı ve işte verimliliği etkileyeceğinin anlaşıldığı ve bu
durumun,Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde idarelere yüklediği kaynakların
verimli kullanılması sorumluluğu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Diğer yandan, söz konusu teknik görüşte yer aldığı üzere, idarenin elinde çok sayıda yazılım
olduğu, bunların teknik şartnamede 4.2 başlığında “ArcGIS modülleri ve Geonis ürünleri” olarak belirtildiği,
bu durumda, idarenin kendi coğrafi bilgi sistemine ilişkin alt yapısına uygun yazılım istediği ve tek marka
tarif etmediği de anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar
verilmesigerektiği yönündeki düşüncemizle, Kurul çoğunluğunun “ ihalenin iptaline” niteliğindeki kararına
katılmıyoruz.
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Download

mbs ihale danışmanlık ltd şti