T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
19 Ocak 2014
PAZAR
Sayı : 28887
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2013/5714
Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih
ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
S. ERGİN
Adalet Bakanı
F. ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
E. BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı
N. ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E. BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
S. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 56. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
YÖNETMELİKLER
Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Kariyer Geliştirme
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BALIKESİR-KAGEM) : Balıkesir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Balıkesir Üniversitesi öğrenci adayları, öğrencileri,
mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversitenin ve Türkiye’nin koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlayarak Üniversitenin ve mensuplarının tercih edilebilirliğini artırmak ve bu
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
surette Üniversitenin ve Türkiye’nin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bölümlerle koordineli olarak staj çalışmalarına yardımcı olmak, bu faaliyetlerin sonuçlarını ve bu alandaki birikimlerini ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara
aktararak, bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunur:
a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, tercih edilirlik ve
bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla kariyer
planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program, kurs, seminer, konferans, iş
gezileri, istihdam fuarları ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.
b) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihtiyacının Üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla; üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve
geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak, kariyer planlamalarını
desteklemek.
c) Senato ve Rektörün onayı ile; ulusal, uluslararası kariyer ve istihdam projeleri hazırlamak, ortak olmak.
ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve benzeri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzer etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek.
d) Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında
yardımcı olmak.
e) Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı
çalışmalar yapmak.
f) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
g) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile birimler, öğrenciler, mezunlar, iş yerleri, işler ve benzeri ile ilgili kariyer geliştirme bilgi yönetim
sistemi oluşturmak ve işletmek.
ğ) Öğrencilerin ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri konulara ilişkin bilimsel çalışmalar yürütmek, Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını
yapmak.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
h) Mezun ve öğrencilerin girişimcilik bilincini artırmak amacıyla faaliyetler yapmak.
ı) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak mesleki işbirliğini artırıcı, istihdam
yaratmaya yönelik staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik
faaliyetler ve etkinlikler gerçekleştirmek.
i) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını
teşvik etmek ve desteklemek.
j) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme
ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile işbirliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.
k) Üniversite mezunlarının üniversite sonrası yaşamlarında da birbiriyle işbirliği, dayanışma ve ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak.
l) Birimler bazında insan kaynakları veri tabanı oluşturmak.
m) Düzenli olarak işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmek.
n) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet
sonrasını kapsayan ve aday, öğrenci, mezun, çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir
bütünsel yaklaşımla ele alarak; Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında
bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona erer. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar
görevlendirilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcıların da görevi sona erer.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
(4) Müdür ve vekalet görevini yerine getiren yardımcıları kendileri ile ilgili konularda
Yönetim Kurulunda oy kullanamaz. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu
başkanının izni ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Merkezi temsil etmek ,Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde merkezi yönetmek.
c) Merkezin idari işlerini yönetmek.
ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
d) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki kariyer programlarıyla
ilgili koordinasyonu sağlamak.
e) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
f) Her yıl sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak.
g) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli
çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen raporları Rektörlüğe
sunmak.
ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve yerine getirilmesini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyetleri ile
ilgili Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulde yenileri görevlendirilir.
(2) Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz
olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturmak, Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarının uygulanmasını takip
ve temin etmek.
b) Yıllık çalışma planları ile dönem sonunda hazırlanan faaliyet ve bütçe raporlarını
görüşmek, onaylamak ve Rektörlüğe sunmak.
c) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar
almak.
ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek
adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip karara bağlamak.
d) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak
görevlendirmeler ile ilgili Müdürlük önerilerini inceleyip Rektöre sunmak.
e) Öğrenci ve mezunların kariyerlerini planlamalarında, onlara iş imkanlarının araştırılmasında ve iş yaşamıyla ilgili iletişimin sağlanmasında kararlar almak.
f) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak
ve uygulama sonuçlarını denetlemek.
g) Yurtiçi ve yurtdışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
ğ) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek.
h) Her takvim yılının başında çalışma organlarından gelen önerileri ve raporları değerlendirmek ve ilgili konularda gerekli kararları almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ve Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile seçilen on üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcısı Danışma Kurulunun doğal
üyesidir.
(2) Danışma Kurulu üyeleri merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime
sahip ya da merkezin çalışmalarına destek sağlayabilecek üniversite öğretim elemanları arasından seçilir.
(3) Danışma Kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süreleri dolan üyeler
yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri seçilir.
(4) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla gündemli olarak toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
(5) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Kariyer gelişim sorumluları
MADDE 13 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan
iletişim kurabilmek amacı ile; Üniversitenin tüm birimlerinden birer kişi; kariyer temsilcisi
olarak Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Kariyer temsilcileri, ilgili birimlerde görev yapan, Üniversite ve sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel
arasından seçilir.
(2) Kariyer Gelişim Sorumlularının görevleri şunlardır:
a) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verir.
b) Bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışma yapar.
c) Öğrencilerin staj ve iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda
alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaş
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar ile Merkeze bağış yolu ile gelecek her türlü demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Döner sermaye hizmetleri
MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, 31/5/1999 tarihli ve 23711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
Batman Üniversitesinden:
BATMAN ÜNİVERSİTESİ SERT KABUKLU MEYVELER UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Sert Kabuklu Meyveler
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (SEKAUM): Batman Üniversitesi Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Batman Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, fıstık,
badem, ceviz, fındık ve kestane gibi sert kabuklu meyve yetiştiriciliğini teşvik etmek, doğal
florayı canlandırmak, bu yörelerde yetişen çeşit ve tiplerin korunmasını sağlamak, yerli çeşit
ve tiplerimizin üstün özellikleri ile yüksek verim ve kalitedeki yabancı çeşitleri hibritlemek,
yeni çoğaltma tekniklerini uygulamalı olarak yöre üreticisine öğretmek ve ilgi alanındaki bölgelere anaç kalem ve aşılı fidan temininde yardımcı olmaktır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çalışma alanındaki bölgelerde mevcut sert kabuklu meyve türleri envanterini çıkartmak.
b) Sert kabuklu meyvelerin modern yetiştirme prensiplerinin yetiştiricilere tanıtılması
ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak.
c) Sert kabuklu meyvelerin ıslahı ve yetiştiriciliği konularında araştırma ve uygulama
projeleri hazırlamak, yürütmek ve ilgili kuruluşlarca yürütülen projelere katılmak.
ç) Türkiye’deki yerli ve yabancı çeşitler ile selekte edilmiş tipleri içeren plantasyonlar
tesis etmek.
d) Yetiştiricilerin sert kabuklu meyveler konusunda karşılaştıkları sorunların çözümüne
yardımcı olacak araştırmalar yapmak.
e) Sert kabuklu meyve türlerinin tohum, anaç, aşı gözü, aşı kalemi, fidan ve benzeri
materyallerinin çoğaltılması ile ilgili çalışmalar yürütmek.
f) Sert kabuklu meyvelerin yetiştiriciliği ile ilgili kamu ve özel sektöre bağlı teknik elemanların bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli eğitim programları, kurslar düzenlemek.
g) Kırsal alanda sert kabuklu meyveler üretimiyle doğrudan ilgilenenlere bilgi ve beceri
kazandırmak amacıyla gençlerin, yetişkinlerin ve kadınların eğitimi konularında ilgili kamu
ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak.
ğ) Sert kabuklu meyvelerle ilgili konularda kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılmak.
h) Çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlar ile işbirliği
yapmak.
ı) Sert kabuklu meyveler konusunda yayım materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, haber bülteni ve benzeri materyal üretmek, sağlamak ve bu amaçla kitle
iletişim araçlarından yararlanmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görev süresi dolmadan da görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
üyeleri arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdür yardımcılarından biri yerine vekâlet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da
görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun
görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdür tarafından
Üniversitenin öğretim üyeleri arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek dört öğretim üyesi olmak üzere yedi kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere
yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün
daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili kararlar almak.
b) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
c) Personel ihtiyacını belirlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Canik Başarı Üniversitesinden:
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Canik Başarı Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Canik Başarı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (TÜRKÇEM): Canik Başarı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Canik Başarı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Canik Başarı Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Canik Başarı Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Canik Başarı Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türk dilinin bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, gerekirse kurslar düzenlemek.
b) Türkçenin ana dil ve yabancı dil olarak öğretilmesini sağlamak.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
c) Türk halklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, kültür, tarih ve edebiyat gibi
alanlardaki eserlerini incelemek, yayınlar oluşturmak.
ç) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu
alanda bilimsel, dil, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek veya düzenlenen etkinliklere katılmak.
d) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı
uyruklu öğrencilere veya Türkiye'de yaşayan yabancılara Türkçe öğretmek.
e) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak.
f) Dil öğretimi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak
ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda
çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.
g) Türkçenin yanı sıra Türklerin yaşadığı ülkelerle kültürel paylaşımlar yapabilmesi
adına bulundukları ülke dilleri üzerinde araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak, dokümanları hazırlamak, yayınlamak.
ğ) Türk dili ve kültürünü daha iyi öğretmek için, Türk Müziği ve Türk Sanatı alanlarında
çalışmalar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Türkçeyi bir dünya dili olarak yabancılara öğretmek.
b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının daha iyi yetiştirilmesini
sağlamak ve bu amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek.
c) Türkçenin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak
ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak.
ç) Yabancı dil öğretimi alanında faaliyet yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, ortak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek; merkezin
amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer, çalıştay, toplantı,
eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve
yürütmek.
d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak
veya bu tür projelere katkıda bulunmak.
e) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.
f) Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Yabancı Diller Bölümü ve Canik
Başarı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak, yerel,
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar
ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
g) Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün lisans ve lisansüstü programlarında
öğrenim gören öğrencileri, Türkçenin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak.
ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak.
h) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar
hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın
araçları vasıtasıyla duyurmak.
ı) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere
katkıda bulunmak.
i) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.
j) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak.
k) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak.
l) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı
uzmanlardan yararlanmak.
m) Türklerin yaşadığı ülkelerle kültürel paylaşımlar yapabilmesi adına Türklerin yaşadığı ülkelerin dilleri üzerinde araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak, dokümanlar hazırlamak, yayınlamak, kurslar düzenlemek.
n) Türk dili ve kültürünü daha iyi öğretmek için, Türk Müziği ve Türk Sanatı alanlarında
kurslar düzenlemek.
o) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri,
Çalışma ve Proje Grupları
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı,
Türkçe Öğretmenliği, Türkoloji alanlarından mezun, bu alanlarda uzman veya deneyim sahibi
kişiler arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle
müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür
yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Herhangi bir sebeple
Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamaması halinde görevi sona erer.
Müdür, Rektör tarafından görevden alınabilir. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle
yeni bir Müdür görevlendirilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya
çağırmak.
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe
taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul
edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek.
f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını
oluşturmak.
g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin Türkçe öğretimi ve yabancı diller
bölümündeki öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve ilgili bölümlerinden mezun konuyla ilgili
alanlarda deneyimli kişiler arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen
dört üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda
kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde,
çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en
az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler
tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine
yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.
Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel
olarak Müdürün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan
birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından
görevlendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine, Rektör ve Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin
birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Enstitü yönetim kurulu; enstitüye kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencisine ilgili
anabilim dalı başkanlığının önerisiyle anabilim dalında görevli öğretim üye veya görevlileri
arasından bir danışman tayin eder. Danışman olabilecek öğretim görevlilerine ilişkin koşullar
Senato tarafından belirlenir. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesi veya öğretim görevlisi bulunmaması halinde ise, en yakın anabilim dalı veya başka üniversite ve teknoloji enstitülerinden
öğretim üyeleri de danışman atanabilirler. Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek lisans
programı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen programlardaki dersler arasından alacağı
dersleri belirler ve her yarıyılın başında öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders
seçimini yapar ve danışman onayını gerçekleştirir. Ayrıca tespit edilen tez konusunu veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde öğrencinin talebi üzerine, kayıt dondurma veya benzeri başka durumlarını enstitü anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye bildirir. Öğretim üyelerinin öğrenci danışmanlığı izinli ve görevli olduğu günler dışındaki zamanlarda da devam eder. Zorunlu
haller dışında danışman değişikliği ancak danışmanın talebi üzerine kayıt yenileme süreleri
içerisinde yapılır. Danışman öğretim üyesinin bir akademik yarıyıl içinde GYTE dışında 40
günden daha uzun süreli görevlendirilmesi, toplamda 40 gün sağlık raporu alması ya da
GYTE’den ayrılması halinde anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye yeni bir danışman tayin edilir. Eğer, aynı öğrenci aynı danışmanla altı
yarıyıl çalıştığı halde mezun olamadıysa, öğrencinin talebiyle kayıt yenileme süreleri içerisinde
danışman değiştirilebilir.
(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kurum içinden veya başka bir üniversiteden ikinci tez danışmanı atanabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi altı yarıyıldır. Ancak, kredilerini,
seminerlerini ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenciler üçüncü yarıyıl sonunda da tez savunmasına alınabilir. Altı yarıyıl sonunda programını başarı ile tamamlayıp mezun olamayanlar
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama
dışında, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar. 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre araştırma görevlisi kadrosuna atanan bu durumdaki araştırma görevlilerinin araştırma görevliliği sona erer.”
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenci tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. İlgili dönem sonunda çalışması gelişmekte ya da başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı olanlar tez savunmasına alınır.
Tez süresince üst üste iki kere F notu alan veya üst üste iki dönem kayıt yaptırmayan öğrenciler
danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
yeni bir tez konusu belirleyebilir. Bu durumda öğrenci veya danışmanı danışman değişikliği
talebinde bulunabilir, talep kabul edilirse yeni bir tez konusu belirlenir. Bu durumdaki öğrenci
en erken üçüncü yarıyıl içerisinde tez savunmasına girebilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Doktora programı, yüksek lisans programını takiben oniki yarıyıllık süre içinde;
toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, iki adet seminer, yeterlik sınavı,
tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bu süre sonunda programını başarı
ile tamamlayıp mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler,
ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dışında, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar. 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre araştırma görevlisi kadrosuna atanan
bu durumdaki araştırma görevlilerinin araştırma görevliliği sona erer.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Enstitü yönetim kurulu; doktora programına kesin kayıt yaptıran öğrenciye anabilim dalı başkanlığınca önerilen GYTE’de sözleşmeli veya kadrolu olarak çalışan öğretim üyeleri arasından bir danışman tayin eder. Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora yapacak öğrenciler
için, başka üniversite ve teknoloji enstitülerinden öğretim üyeleri de danışman tayin edilebilir.
Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu doktora programı için enstitü kurulu tarafından kabul edilen programlardaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın başında öğrenci
ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışman onayını gerçekleştirir. Ayrıca, seminer sonucunu, tespit edilen tez konusunu veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde
öğrencinin talebi üzerine, kayıt dondurma ve eğitimi ile ilgili durumlarını anabilim dalı başkanlığı kanalıyla akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde enstitüye bildirir. Zorunlu
haller dışında danışman değişikliği ancak danışmanın talebi üzerine kayıt yenileme süreleri
içerisinde yapılır. Danışman öğretim üyesinin bir akademik yarıyıl içinde GYTE dışında 40
günden daha uzun süreli görevlendirilmesi, toplamda 40 gün sağlık raporu alması ya da
GYTE’den ayrılması halinde anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye yeni bir danışman tayin edilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla kurum içinden veya başka bir üniversiteden ikinci tez danışmanı atanabilir.
Eğer, aynı öğrenci aynı danışmanla oniki yarıyıl çalıştığı halde mezun olamadıysa, öğrencinin
talebiyle kayıt yenileme süreleri içerisinde danışman değiştirilebilir.”
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenci yeterlik sınavını başardıktan sonraki ilk yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. İlgili dönem sonunda çalışması gelişmekte ya da başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı olan öğrenciler doktora tez savunmasına alınır. Tez süresince üst üste üç kere F notu alan veya üst üste üç dönem
kayıt yaptırmayan öğrenciler, yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumda
öğrenci veya danışmanı, danışman değişikliği talebinde bulunabilir, talep kabul edilirse öğrenci
yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumdaki öğrenci tez önerisi savunmasını takip eden en erken beşinci yarıyıl içerisinde tez savunmasına girebilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Haziran/Temmuz ayı içinde tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, önerinin kabul edildiği tarihi takip eden ilk Ocak/Şubat ayı içinde; Ocak/Şubat ayı içinde
tez önerisi kabul edilen öğrenci için ise önerinin kabul edildiği tarihi takip eden ilk
Haziran/Temmuz ayı içinde öğrencinin tezindeki gelişmeleri izlemek üzere toplanır. Bu toplantılar daha sonra birbirini takip eden her Ocak/Şubat ve Haziran/Temmuz ayı içinde tekrarlanır. Uzmanlık alanı dersinden başarısız not alan bir öğrenci için tez izleme komitesi toplanmaz. Tez izleme komitesi sadece uzmanlık alanı dersinden gelişmekte notu alan bir öğrenci
için toplanır. Komitece tezi incelenecek öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme
komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Erasmus uluslararası öğrenci değişim programı ile
yurtdışına giden öğrenci bu raporu dönüş tarihinden itibaren bir ay içerisinde sunar. Bu raporda
o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yarıyıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı
belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak
belirlenir. Tez izleme komitesi kararını bildiren bir tutanak, iki nüsha halinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez izleme komitesi toplantısını izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilir. Danışmanı tarafından uzmanlık alan dersi notu gelişmekte
olan (D) şeklinde verilmiş bir öğrenci ilgili dönem sonunda tez izleme komitesine tez izleme
raporu vermezse veya tez izleme komitesi tarafından başarısız bulunursa, gelişmekte olan (D)
uzmanlık alan dersi notu başarısız (F) notuna çevrilir. Uzmanlık alan dersinden üst üste üç kez
başarısız (F) notu alan öğrenci yeniden tez önerisi savunmasına girer. Bu durumda öğrenci
veya danışmanı danışman değişikliği talebinde bulunabilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri verdiği kararı içeren bir tutanağı savunmanın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde enstitü anabilim dalı başkanlığına iletir. Anabilim dalı başkanlığı da bu tutanağı kendisine ulaştığı tarihten itibaren en
geç üç gün içinde enstitüye üst yazı ile bildirir. Tezi ilk savunmada reddedilen öğrenci takip
eden dönemlerde yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Tezi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen aday takip eden dönemlerde yeni bir tez konusu
ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumda öğrenci veya danışmanı danışman değişikliği
talebinde bulunabilir, talep kabul edilirse öğrenci yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına
girer. Bu durumdaki öğrenci tez önerisi savunmasını takip eden en erken beşinci yarıyıl içerisinde tez savunmasına girebilir.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/10/2011
28082
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
8/12/2012
28491
2-
13/2/2013
28558
3-
11/7/2013
28704
4-
28/8/2013
28749
—— • ——
Turgut Özal Üniversitesinden:
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekan: Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez İşletme Müdürü: Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi İşletme Müdürünü,
ç) Merkez Tıbbi Müdürü (Başhekim): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Tıbbi Müdürünü,
d) Merkez Tıbbi Müdürü Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı): Turgut Özal Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Müdür Yardımcısını,
e) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
f) Mütevelli Heyeti: Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Rektör: Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,
h) Senato: Turgut Özal Üniversitesi Senatosunu,
ı) Tıp Fakültesi: Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesini,
i) Üniversite: Turgut Özal Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmeti almak için Merkeze başvuran, evde
sağlık hizmeti verilen ya da acil sağlık hizmetlerinden yararlanan hastalara tıp bilimi ve teknolojisinin tüm imkanları kullanılarak, teşhis ve tedavi hizmeti sunmak, hekim ve sağlık personeli yetiştirmek üzere ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde gerekli altyapıyı hazırlamak,
Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim ve öğretim veren fakülte,
enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile bilim adamı ve araştırmacılara, eğitim ve öğretim, araştırma, yayın ve uygulama imkanı sağlamak, eğitim ve sağlık hizmetlerinde
verimliliği artırmak, Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern merkez işletme
yönetimi ilkeleri doğrultusunda ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere yürüttüğü faaliyetler şunlardır:
a) Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran hastalara kaliteli, bilimsel ve güvenilir
sağlık hizmeti vermek, hizmetleri çeşitlendirmek ve etkinliğini artırmak.
b) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve
diğer eğitim ve öğretim birimlerinin talebini öncelikle dikkate alarak sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı ilgili birimlerle koordinasyon içinde hazırlamak, ulusal
ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
c) Sağlıklı hayat şartlarını oluşturmak için koruyucu hekimlik ve halk sağlığı projeleri
oluşturmak.
ç) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı hayat bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde
etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu
alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.
d) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak.
e) Ulusal ve uluslararası kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve
benzeri hizmetleri vermek.
f) Toplumun sağlıklı hayat konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap,
dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, eğitim programları hazırlamak.
g) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalarına destek olmak
üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak, altyapısını oluşturmak
ve işletmek.
ğ) Rektörlükçe ve Merkezin organlarınca kararlaştırılan diğer görev ve faaliyetlerde
bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kurulu.
b) Merkez Tıbbi Müdürü.
c) Merkez İşletme Müdürü.
Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Rektör.
b) Merkez Tıbbi Müdürü.
c) Tıp Fakültesi Dekanı.
ç) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı (kliniklerden sorumlu).
d) Merkez Tıbbi Müdür Yardımcıları.
e) Merkez İşletme Müdürü.
(2) Rektör Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır ve toplantıları yönetir. Merkez Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve Merkezin işleyişini
kontrol ve takip eder. Rektörün katılmadığı toplantılara Merkez Tıbbi Müdürü başkanlık eder.
Merkez Yönetim Kurulunda kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Merkez
Yönetim Kurulunun raportörlüğü ve sekreterliği Merkez Tıbbi Müdürünün görevlendireceği
yardımcısı veya idari personelce yürütülür.
(3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin görev alanına giren faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini
sağlamak.
b) Merkeze bağlı çalışma grubu, komite ya da birimler oluşturulmasına karar vermek,
bunların görevleri, buralarda görevlendirilecek personele ve çalışma şekline ilişkin esasları belirlemek.
c) Merkez Tıbbi Müdürü ve Merkez İşletme Müdürüne bağlı birimlerce veya çalışma
grubu ve komitelerce hazırlanan rapor, teklif ve projeleri görüşerek karara bağlamak.
ç) Tüm Merkez birimlerinin verimli bir yönetim anlayışı içinde çalışmasını sağlayacak
koordinasyonu yapmak, yeni hedefleri belirlemek ve faaliyet planlarını onaylamak.
Merkez Tıbbi Müdürü ve yardımcıları
MADDE 9 – (1) Merkez Tıbbi Müdürü, Üniversitede tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilir.
Merkez Tıbbi Müdürü yardımcıları Merkez Tıbbi Müdürü tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Tıbbi Müdürü ve yardımcıları yeniden görevlendirilebilir.
(2) Merkez Tıbbi Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcıları arasından birisi, Merkez Tıbbi Müdürünün görüşü ve Rektörün onayı ile Merkez Tıbbi Müdürüne
vekalet eder.
Merkez Tıbbi Müdürünün görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Tıbbi Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
b) Merkez Tıbbi Müdür yardımcılarının görev alanlarını belirlemek ve bu görevlerin
yürütülmesini takip etmek.
c) Hastaların ve hekimlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve bilimsel ve teknolojik değişimlerin Merkeze getirilmesine çalışmak.
ç) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.
d) Merkeze yararlı olacak hekim ve diğer sağlık personelinin temininde araştırmalar
yapmak ve önerilerde bulunmak, sağlık ekiplerinin ve bölümlerin çalışma sonuçlarını değerlendirmek.
e) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve
araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve
arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak, hizmet içi eğitim alt yapı
imkanlarını oluşturmak.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
f) Kamu/özel kurum ve kuruluşlar ile akademik çevrelerde Merkezi temsil etmek.
g) Hekimlerin, poliklinik, acil servis, ameliyat için yatan hasta takipleri ile rapor, izin
ve kongre gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için
gerekli planlamaları yapmak.
ğ) Ünite, birim, çalışma grubu ve komitelerin etkili ve verimli olarak çalışmalarını sağlamak.
h) Üniversiteye bağlı ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları öğrencileri
ile uzmanlık eğitiminde bulunanların eğitim ve pratiklerini geliştirme konusunda koordinasyonu sağlamak.
ı) Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak üzere dekanlıklar ve ana bilim dalı başkanlıkları ile ortak programları koordine etmek.
i) Sağlık hizmetlerinde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
j) Merkeze bağlı idari, sağlık, teknik ve yardımcı personelin yönetim, denetim ve genel
gözetimini yapmak.
k) Merkezin ödenek, kadro ihtiyacı, bütçe başta olmak üzere ilgili diğer önerilerini gerekçeleriyle birlikte Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.
l) Merkezin gerekçeli bütçe ve ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet
raporunu Rektörlüğe sunmak.
m) İhtiyaç halinde yeni koordinatörlüklerin oluşturulması ve birim sorumlularının görevlendirilmesi için Merkez Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.
n) Hastaların yatarak ve ayaktan kabul şekli, taburcu işlemleri ve ölüm halinde yapılacak işlemlerle ilgili esasları tespit etmek ve uygulamak.
o) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli hastane poliklinik, yatan hasta servisi
ve ameliyathanelerde kullanılan tıbbi malzemelerin gerekliliğini tespit etmek ve alımını sağlamak.
ö) Merkezde yapılan işlemler ve hizmetler için uygulanacak ücretler ile ilgili teklifleri
hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.
p) Hastane hizmetlerinin yirmidört saat kesintisiz verilmesi ile ilgili nöbet ve çalışma
düzeni hakkındaki ilkelere ilişkin teklifleri, klinik ve diğer birimlerin görüşünü alarak Merkez
Yönetim Kuruluna sunmak.
r) Merkezde görev yapan tüm çalışanların mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını
iyileştirmek üzere projeler hazırlamak.
s) Rektör tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirmek.
Merkez İşletme Müdürü
MADDE 11 – (1) Merkez İşletme Müdürü, Rektörce önerilen adaylar arasından Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. İzinli olduğu ya da görevinin başında
bulunmadığı zamanlarda Merkez birim sorumlularından birisi kendisine vekalet eder.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
Merkez İşletme Müdürünün görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez İşletme Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri
almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.
c) Merkeze bağlı hekim, eczacı, hemşire, ebe, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, fizyoterapist, psikolog ve benzeri sağlık personeli dışındaki tüm idari ve teknik personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.
ç) Merkezin hekim ve diğer sağlık personeli hariç mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
d) Merkezin gerekçeli bütçe ve ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet
raporunu Merkez Tıbbi Müdürüne sunmak.
e) Hekim ve diğer sağlık personeli dışındaki idari personelin istihdamı, çalışma düzeni,
nöbeti, kıyafeti, disiplini, başarılarının değerlendirilmesi esaslarını tespit etmek ve Merkez Tıbbi Müdürüne iletmek.
f) İlgili mevzuat hükümleri ve Merkez Yönetim Kurulu kararları ile belirlenen diğer
görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkezin ünite, birim ve komitelerinin çalışma esasları
MADDE 13 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan tüm sağlık üniteleri işleyiş
açısından Merkez Tıbbi Müdürüne, bilimsel ve akademik açıdan Dekan ve Rektöre karşı sorumludur.
(2) Merkezin idari ve mali üniteleri Merkez İşletme Müdürüne karşı sorumlu olup, Merkez İşletme Müdürü bu konularda Merkez Tıbbi Müdürüne karşı sorumludur.
(3) Bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı başkanları, sorumluluk alanlarına giren Merkez
bölgelerinde Merkez hizmetlerinin verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkezin yönetim organları ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.
(4) Anabilim dallarına ait servis, laboratuvar ve polikliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Merkez Tıbbi Müdürüne, akademik açıdan Dekana karşı sorumludur.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
19 Ocak 2014
PAZAR
Sayı : 28887
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI

Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:
Esas No
: 2013/178
Karar No
: 2013/813
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Suriye Uyruklu şahıslar
NORAH ALHALABI ve WAFAA ALLAHAM hakkında yapılan yargılama sonunda; 5237 sayılı
TCK.nın 206/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli dikkate alınarak takdiren ve tercihen 90
GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanıkların geçmişi, fiilden sonraki
ve yargılama sürecindeki davranışları cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri
hafifletici sebep kabul edildiğinden verilen cezanın TCK.nın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında
indirilerek 75 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanıklar hakkında
başkaca artırım ve eksiltme yapılmasına YER OLMADIĞINA, Sanıklara verilen cezanın sanığın
sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 5237 sayılı TCK.nın 52/2 fıkrası uyarınca 1 günlüğü
takdiren 20,00 TL'den paraya çevrilerek 1.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA, 5728 sy yasanın 562. mdsi ile değişik 5271 sy CMK’un 231
maddesinin 5 ve 14. fıkraları göz önüne alınarak 5271 sy CMK un 231/6 fıkrasındaki şartların
oluştuğu anlaşılmakla sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, 5271 sy
CMK un 231 maddesinin 8. fıkrası uyarınca sanıkların hakkında 5 yıllık denetim süresine tabi
tutulmasına, 5271 sy CMK’un 231 maddesinin 8. fıkrasının son cümle uyarınca sanığa denetim
süresi içerisinde herhangi bir hükümlülük belirlenmesine taktiren yer olmadığına, 5271 sy
CMK.un 231 maddesinin 10 fıkrası uyarınca 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasti bir suç
işlemediğinde açıklanmasının geri bırakılarak hükmün ortadan kaldırılarak davanın
düşürüleceğinin sanıklara ihtarına (ihtar yapılamadı) 5271 sy CMK un 231 maddesinin 11 fıkrası
uyarınca 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasti cürüm işlediğinden açıklanması ertelenen hükmün
açıklanacağının sanıklara ihtarına (ihtar yapılmadı) dair verilen hüküm sanıklara tebliğ için;
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3 - İlan masraflarının sanıklardan eşit olarak alınmasına,
4 - Kararın mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile asılmasına, karar verilmiş olup; ilan
olunur.
10661
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
C-EKSENLİ CNC TORNA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
C-Eksenli CNC Torna Tezgahı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile
ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/6879
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük
Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0312 2976136 - 0312 2976138
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: C-Eksenli CNC Torna Tezgahı 1 adet
b) Teslim yeri
: 1.Organize San. Böl. Erkunt Cad. No: 12 Sincan/
Ankara
c) Teslim tarihi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 10 takvim
günü içinde.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: H.Ü. Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Toplantı Odası.
b) Tarihi ve saati
: 24.01.2014 Cuma günü saat 11.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmış)
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.
İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı
yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman;
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek
amacıyla,
4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli
tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan
teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.
4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı
altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından
hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.
4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek)
yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosundan satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, 24.01.2014 Cuma günü saat 11.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma
Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
432/1-1
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.00/576
Toplantı Tarihi ve No : 15.11.2013-68
Karar Tarihi ve No
Toplantı Yeri
ULUBEY/UŞAK
: 15.11.2013-1382
Uşak İli, Merkez İlçesi, Akbulak Köyü, Akbulak Nekropolünün tescil edilmesi istemine
ilişkin;
Uşak
Valiliği
İl
Kültür
ve
Turizm
Müdürlüğü'nün
05.06.2013
tarih
ve
49969645.168.01/1259 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 25.06.2013 tarih ve 38092246-64.00/576-988 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 10.07.2013 tarih ve 84901512/6756
sayılı yazısı, İller Bank Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 09.07.2013 tarih ve
44812147.202.99-20462 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğünün 04.07.2013 tarih ve 35698499/640120001-130403 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 17.07.2013tarih ve 20913469101.29.02/653634 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 22.07.2013
tarih ve 58346687/299.01-7282 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğünün 31.07.2013 tarih ve 26163249-750-8888 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı V.Bölge Müdürlüğünün 05.08.2013 tarih ve 88570880-045.01-148393 sayılı yazısı,
Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.10.2013 tarih ve 3809224664.00/576-1538 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 01.11.2013 tarih ve
85297090.251-99/2407 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 14.11.2013 tarih ve 3519 sayı ile
kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Uşak İli, Merkez İlçesi, Akbulak Köyünde yer alan; 465 ve 466 nolu parsellerin büyük bir
kısmını kaplayan, Akbulak Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi
istemine
ilişkin;
Uşak
İl
Kültür
ve
Turizm
Müdürlüğü'nün
05.06.2013
tarih
ve
49969645.168.01/1259 sayılı yazısı eki Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan
27.05.2013 tarihli rapor doğrultusunda Akbulak Nekropolünün kararımız eki kadastro paftasında
ve 1/25000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak
tescil edilmesine; tescil edilen I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun "Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları"
başlıklı, 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi.
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
414/1-1
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.12.2013-84
KARAR TARİHİ VE NO
: 25.12.2013-3096
TOPLANTI YERİ
ADANA
Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Yeşilova Mahallesi, Bayır Mevkiinde tespit edilen antik dönem
kaya kesim alanının tesciline ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün
05.12.2013 gün ve 4120 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış
02.12.2013 tarihli rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;
Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Yeşilova Mahallesi, Bayır Mevkiinde tespit edilen antik dönem
kaya kesim alanının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı
özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Hatay Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış kararımız eki haritada belirtilen sit sınırlarının uygun
olduğuna karar verildi.
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
379/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 40
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.11.2013-80
KARAR TARİHİ VE NO
: 27.11.2013-2982
TOPLANTI YERİ
ADANA
Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Emiroğlu ve Kelibişler Köyü sınırlarında bulunan
Domuztepe Höyüğünün, 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin Mülga Adana Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.10.2000 gün ve 3934 sayılı kararı, sit alanı
sınırlarının kadastral haritaya aplikasyonuna yönelik Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.11.2013
günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Emiroğlu ve Kelibişler Köyü sınırlarında bulunan
Domuztepe Höyüğü 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının kadastral haritaya aplikasyonuna
yönelik kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritaların uygun
olduğuna, Emiroğlu Köyü 144-269-146-147-148-149-150-151 nolu ile Kelibişler Köyü 119-120123-361-369-356-257-373 nolu parsellere günümüze kadar ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’
şerhi verilmemişse ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi verilmesinin ilgili idareden
istenmesine karar verildi.
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
380/1-1
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.12.2013-84
KARAR TARİHİ VE NO
: 25.12.2013-3085
TOPLANTI YERİ
ADANA
Hatay İli, Altınözü İlçesi, Akamber ve Kozkalesi Köyleri sınırları içinde tespit edilen
arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.11.2013
gün ve 3853 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 08.11.2013
tarihli rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Hatay İli, Altınözü İlçesi, Akamber ve Kozkalesi Köyleri sınırları içinde tespit edilen
arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği
taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Hatay Müze Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanmış kararımız eki haritada belirtilen sit sınırlarının uygun olduğuna karar
verildi.
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
381/1-1
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
19 Ocak 2014 – Sayı : 28887
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARI
2013/5714 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi
Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
— Balıkesir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Batman Üniversitesi Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Canik Başarı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
1
4
10
13
18
21
27
30
33
47
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

yürütme ve idare bölümü