Sağlık Hizmet ihalelerinde İdarelerin Yaptığı Hatalar
Toplantı No
: 2013/075
Gündem No
: 46
Karar Tarihi
: 27.11.2013
Karar No
: 2013/UH.I
4448
Şikayetçi:
Dolunay Kurumsal Bilgi İşlem Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi., KIZAŞI CAD. AÇIKLAR SOK. NO : 22/3
İSTANBULİhaleyi Yapan Daire:
İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği, İçerenköy Mahallesi E5 Karayolu Üzeri 34752
İSTANBULBaşvuru Tarih ve Sayısı:
04.11.2013 / 33754Başvuruya Konu İhale:
2013/112474 İhale Kayıt Numaralı "Genel Sekrteterliğimize Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 2014 Yılı Danışma Ve
Yönlendirme" İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 25.09.2013tarihinde açık ihale
usulüile yapılan “Genel Sekreterliğe Bağlı Sağlık Tesisleri için 2014 Yılı Danışma ve Yönlendirme Hizmeti Alımı”
ihalesine ilişkin olarak Dolunay Kurumsal Bilgi İşlem Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin 21.10.2013tarihinde yaptığı şikâyet
başvurusunun, idarenin 23.10.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.11.2013tarih ve 33754sayı
ile Kurum kayıtlarına alınan 04.11.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2013/3902sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme
raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarında İETT Toplu Taşıma Ücret Tarifesi’ndeki aylık
dolum mavi kart üzerinden karşılanacak olan ayni yol gideri için kart bedeli de öngördükleri gerekçesiyle tekliflerinin
reddedildiği, ancak 2013/UH.III-3564 sayılı emsal Kamu İhale Kurulu kararı göz önüne alınırsa, söz konusu kart
bedelinin yol giderine ilave edilmesinin gerekli olduğu, bu kapsamda ayrıca aşırı düşük teklif açıklamalarında bahse
konu kart bedelini öngörmemiş olan diğer isteklilerin tekliflerinin de reddedilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
İncelenen ihalede, 2.014.804,92 TL hesaplanan kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif vermiş olan yedi istekliden
25.09.2013 tarihli yazılarla işçilik gideri ile yol ve giyim bedellerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması
istenildiği, söz konusu isteklilerden belirlenen sürede açıklama sunmayan İdealim Tem. Yem. Ürt. ve Dağ. Bil. Hiz.
İnş. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sunmuş olduğu açıklamalar uygun görülmeyen başvuru sahibi Dolunay Kurumsal
Bilgi İşlem Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ve bir diğer istekli SGM Tem. ve Taş. Hiz. Gıda Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin
tekliflerinin reddedildiği, açıklama sunmuş olan diğer dört isteklinin açıklamalarının ise uygun görüldüğü ve ihalenin
bu şekilde sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir.
Başvuru sahibi Dolunay Kurumsal Bilgi İşlem Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun
bulunmama gerekçesi olarak, yol bedelinin İETT Toplu Taşıma Ücret Tarifesi’ndeki Mavi Kart aylık dolum bedeli olan
131,36 TL (KDV hariç) üzerinden hesaplanması gerekirken, istekli tarafından yol bedeline bahse konu dolum bedeli
haricinde kart bedelinin de dâhil edilmesi hususu gösterilmiştir.
Dolunay Kurumsal Bilgi İşlem Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarındaki yol giderine ilişkin
açıklamaları incelendiğinde, İETT tarafından 155 TL olarak tespit edilmiş olan Mavi Kart aylık dolum ücretinden
%18’lik KDV tutarının düşülerek personel başına aylık 131,36 TL yol gideri öngörüldüğü ve bu tutar Kamu İhale
Kurumu işçilik hesaplama modülüne yazılarak işçilik maliyetlerinin hesaplandığı, yol gideri olarak ayrıca İETT
tarafından 10 TL tutarında belirlenmiş olan Mavi Kart bedelinin iş kapsamında çalıştırılacak 99 işçi bakımından
dikkate alındığı ve 990,00 TL kart bedeli öngörüldüğü anlaşılmıştır.
İdari Şartname’nin zeyilname ile değiştirilmiş “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde“25.1.İlgili
mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç ve eğitim giderleri teklif fiyata dahildir.
25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması
hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve
farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 16 yaşını doldurmuş işçiler için 1 aylık
Asgari Ücret olarak 1 Temmuz 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında geçerli olarak kabul edilen,
Brüt 1.021,50 TL esas alınmalıdır. 2014 yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gün sayısı 14,5’dir.
Brüt Asgari Ücretin %14 Fazlası (Brüt Asgari Ücret + % 14 SGP) İlgili Sertifika Sahibi Olmalıdır. 24 kişi,
Brüt Asgari Ücretin % 20 fazlası ( % 5 fazlası + % 14 SGP) En Az Lise Mezunu ve İlgili Sertifika veya Konusunda
Diploma Sahibi Olmalıdır. 71 kişi,
Brüt Asgari Ücretin %25 fazlası ( % 10 fazlası + % 14 SGP) En Az 2 Yıllık Meslek Üniversite Mezunu ve İlgili
Sertifika veya Konusunda Diploma Sahibi Olmalıdır. 4 kişi,
Resmi Tatil (Brüt Asgari Ücretin %14 Fazlası) 8 kişi, Resmi Tatil (Brüt Asgari Ücretin %20 Fazlası) 12 kişi.
Çalışacak personel sayısı 99’dur, 99x12 ay.
- Yukarıda belirtilen personel giderleri teklif fiyata dahildir.
- Hizmet alımı kapsamında çalışacak personeller için Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı' nın 2009/64
sayılı Genelgede belirtilen oranlar üzerine, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı' nın 2011/22 sayılı
Genelgesine uygun olarak, % 14 SGP güncel "Satınalma Gücü Paritesi" oranı ilave edilerek hesaplanmıştır.
25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:
- Personelin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için bağlı bulundukları sağlık tesislerinde çıkan yemekten bedelsiz
olarak faydalanması imkanı verilecek olup İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için ayrıca bir bedel
öngörmeyeceklerdir.
- Çalıştırılacak personelin aylık yol bedeli İETT Toplu Taşıma Ücret tarifesi aylık dolum Mavi Kart üzerinden ayni
olarak karşılanacaktır. Personelin yol gideri teklif fiyata dahildir.
- Personele hizmet esnasında giymek üzere verilecek kıyafetler teknik şartnamede belirtildiği şekilde ayni olarak
yüklenici tarafından verilecektir. Bu giderler teklif fiyata dahil olacak. Personele yazlık ve kışlık olmak üzere iş
kıyafeti teknik şartnamede belirtilen nitelik ve sayıda işveren tarafından ayni olarak verilecektir.
25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı
çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.
Danışma ve Yönlendirme Personeli ile ilgili iş kolu kodu 8320, tehlike sınıfı l, pirim oranı % 2 olarak tespit edilmiş ve
yaklaşık maliyette de bu oran baz alınmıştır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.
Teknik Şartname’nin beşinci maddesinin (f) bendinde “Yüklenici firma çalışan personellerine yol bedeli olarak her
ayın başında “İ.E.T.T aylık akbilini” ayni olarak verecektir. Yüklenici aylık akbillerin elamanlarına verdiğine dair yazılı
belgeyi her ay hak ediş dosyasıyla birlikte İdareye ibraz edecektir.” hususları belirtilmiştir.
Aktarılan düzenlemeler çerçevesinde, teklif fiyata dâhil edilecek olan ayni yol giderinin İETT Toplu Taşıma Ücret
Tarifesi’nde yer verilen Mavi Kart’a ilişkin aylık dolum bedeli esas alınarak hesaplanacağı, başka bir anlatımla
çalıştırılacak her bir personele Mavi Kart verilerek iş süresince bu kartlar vasıtasıyla ulaşımlarının sağlanacağı
anlaşılmaktadır.
Bu kapsamda çalıştırılacak personele söz konusu kartlar da verileceğinden, başvuru sahibi tarafından yol gideri
hesaplanırken kart bedeli öngörülmesinin yerinde olduğu anlaşılmış, dolayısıyla idarenin başvuru sahibinin aşırı
düşük teklif açıklamalarını uygun bulmama gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler”
başlıklı 78’inci maddesinde“78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel
çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare
için kullanıldığı hizmetlerdir.
78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta
ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler
personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında
sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce
değerlendirilecektir.
…
78.15. Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde,
bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün
sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu
şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek
değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir
bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.
…
78.17. Yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak
karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet,
abonman kartı ya da toplu olarak alınan bilet fiyatlarının günlük bilet fiyatlarından daha düşük olması halinde, günlük
bilet fiyatı yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır…” açıklamaları,
Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.1.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;
İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile
amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı
ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki
(yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan
işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar
ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan
her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.
…
79.3. Asgari işçilik maliyeti;
i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası
olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),
ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,
iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.
79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına
dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının
idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa
malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen
teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci
maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli
teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin
yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az
olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı
düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.
…
79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları
teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde
asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı
olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede
kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme
giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklamaları yer
almaktadır.
Aktarılan Tebliğ açıklamaları çerçevesinde, ihale dokümanında personele mutat taşıt bileti verileceği belirtilmiş ise
isteklilerce yapılacak aşırı düşük teklif açıklamalarında bu şekilde ayni olarak karşılanacak yol giderine ilişkin olarak
bedel öngörülmesi ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanması gerekmekte, ayrıca personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemlerine teklif edilen birim
fiyatlar üzerinden %3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesaplanacağı, %3 oranındaki bu giderler
hesaplanırkenpersonele ilişkin yol, yemek ve giyim bedellerinin de işçilik kalemleri içerisinde değerlendirileceği
anlaşılmaktadır.
Bu itibarla, yukarıda aktarıldığı üzere başvuruya konu ihalede personele verilecek olan kart bedeli yol gideri içinde
değerlendirildiğinden, isteklilerce aşırı düşük teklif açıklaması yapılırken kart bedeli üzerinden de %3 oranındaki
giderlerin hesaplanması gerektiği görülmektedir.
Başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamalarında kart bedeli öngörülmüş olmakla birlikte, buna ilişkin %3 oranındaki
giderler hesaplanmamıştır. Bununla birlikte, başvuru sahibince öngörülen 10 TL’lik kart bedelinin %18 oranında KDV
içerdiği, dolayısıyla KDV hariç öngörülmesi gereken kart bedelinin 8,47 TL (10 / 1,18) ve %3 oranındaki giderler
dâhil kart bedelinin 8,72 TL (8,47 x 1,03) olduğu dikkate alındığında, olması gerekenden (8,72 TL) daha yüksek bir
tutar (10 TL) öngörülmesi nedeniyle bu giderin açıklanmış olduğu neticesinin ortaya çıktığı ve bu durumun esasa
etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.
Başvuru sahibiyle aynı şekilde, yol bedeline kart dolum bedeli haricinde kart bedelinin de dâhil edilmesi gerekçesiyle
aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmayan SGM Tem. ve Taş. Hiz. Gıda Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
tarafından yol giderine KDV hariç kart bedelinin dâhil edildiği ve kart bedeli üzerinden de %3 oranındaki giderlerin
hesaplandığı görülmüş olup, yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde idarenin adı geçen isteklinin aşırı düşük
teklif açıklamalarını uygun bulmama gerekçesinin yerinde olmadığı tespit edilmiştir.
Aşırı düşük teklif açıklaması sunmuş olan diğer istekliler açısından yapılan incelemede ise, ihale üzerinde bırakılan
istekli Rass Biyomedikal ve Yön. Müh. Sos. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibi Günpak Tem. Hiz. Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., idarece açıklamaları uygun görülen FDM
Tur. Teks. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile Arge Tem. ve İnsan Kay. Hiz. Mak. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.
tarafından yol giderlerine kart bedellerinin dâhil edilmediği tespit edilmiş, bu nedenlerle anılan isteklilerin
açıklamalarının yeterli olmadığı neticesine varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte
işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Dolunay Kurumsal Bilgi İşlem Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ile SGM
Tem. ve Taş. Hiz. Gıda Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması, Rass Biyomedikal ve
Yön. Müh. Sos. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Günpak Tem. Hiz. Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., FDM
Tur. Teks. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile Arge Tem. ve İnsan Kay. Hiz. Mak. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.nin
tekliflerinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş
sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Kazım ÖZKAN
Başkan V.
II. Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Erkan DEMİRTAŞ
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Hasan KOCAGÖZ
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde,“aşırı düşük teklif açıklamalarında İETT Toplu Taşıma Ücret
Tarifesi’ndeki aylık dolum mavi kart üzerinden karşılanacak olan ayni yol gideri için kart bedeli de öngördükleri
gerekçesiyle tekliflerinin reddedildiği, ancak 2013/UH.III-3564 sayılı emsal Kamu İhale Kurulu kararı göz önüne
alınırsa, söz konusu kart bedelinin yol giderine ilave edilmesinin gerekli olduğu, bu kapsamda ayrıca aşırı düşük teklif
açıklamalarında bahse konu kart bedelini öngörmemiş olan diğer isteklilerin tekliflerinin de reddedilmesi gerektiği”
şeklinde dile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, başvuru sahibi Dolunay Kurumsal Bilgi İşlem Hizm. San.
Tic. Ltd. Şti. ile SGM Tem. ve Taş. Hiz. Gıda Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması,
Rass Biyomedikal ve Yön. Müh. Sos. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Günpak Tem. Hiz. Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San.
ve Tic. Ltd. Şti., FDM Tur. Teks. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile Arge Tem. ve İnsan Kay. Hiz. Mak. İnş. Gıda Tic.
ve San. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden
gerçekleştirilmesi hususunda “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan
incelemeye göre;
Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan
incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit
tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar
gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif
tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk
olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel
bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı
tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde
Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.
Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim
bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif
tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk
olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel
bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile
maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca
konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar
olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin
yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.
Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan
fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi
dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir
mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son
açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve
hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.
İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının
sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat
teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından
anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili
genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma
fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları
taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan
Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan
durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması
bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen
ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun
temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için
bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.
Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı
olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda,
yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın
olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan
belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı
tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı,
bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken
şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan
durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili
açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden
eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin
ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi
dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın
olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin
aşırı düşük açıklamalarının “mevzuata uygun olmadığı” şeklinde gerekçe ile kabul edilmemesi gerekmektedir.
İncelemeye konu ihalede;
Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul
çoğunluğunca “yol giderine kart bedelinin dâhil edilmediği” gerekçesi ile yerinde bulunmayan Rass Biyomedikal ve
Yön. Müh. Sos. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin,
Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi
Kurul çoğunluğunca “yol giderine kart bedelinin dâhil edilmediği” gerekçesi ile yerinde bulunmayan Günpak Tem.
Hiz. Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin,
Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak teklifinin geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca “yol
giderine kart bedelinin dâhil edilmediği” gerekçesi ile yerinde bulunmayan FDM Tur. Teks. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd.
Şti.’nin,
Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca
“Başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamalarında kart bedeli öngörülmüş olmakla birlikte, buna ilişkin % 3 oranındaki
giderler hesaplanmamıştır. Bununla birlikte, başvuru sahibince öngörülen 10 TL’lik kart bedelinin % 18 oranında KDV
içerdiği, dolayısıyla KDV hariç öngörülmesi gereken kart bedelinin 8,47 TL (10 / 1,18) ve % 3 oranındaki giderler
dâhil kart bedelinin 8,72 TL (8,47 x 1,03) olduğu dikkate alındığında, olması gerekenden (8,72 TL) daha yüksek bir
tutar (10 TL) öngörülmesi nedeniyle bu giderin açıklanmış olduğu sonucunun ortaya çıktığı ve bu durumun esasa
etkili olmadığı” gerekçesi ile yerinde bulunmayan başvuru sahibi Dolunay Kurumsal Bilgi İşlem Hizm. San. Tic. Ltd.
Şti.’nin,
Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca “yol
bedeline kart dolum bedeli haricinde kart bedelinin de dâhil edilmesi gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamaları
uygun bulunmayan SGM Tem. ve Taş. Hiz. Gıda Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yol giderine KDV hariç kart
bedelinin dâhil edildiği ve kart bedeli üzerinden de % 3 oranındaki giderlerin hesaplandığı görülmüş olup, yukarıda
yapılan değerlendirmeler çerçevesinde idarenin adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarını uygun bulmama
gerekçesinin yerinde olmadığı” gerekçesi ile yerinde bulunmayan başvuru sahibi SGM Tem. ve Taş. Hiz. Gıda Taah.
Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin,
Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı
altında değerlendirildiğinde;
1- Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi
Kurul çoğunluğunca “yol giderine kart bedelinin dâhil edilmediği” gerekçesi ile yerinde bulunmayan Rass Biyomedikal
ve Yön. Müh. Sos. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte
çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; çeşitli giyim malzemelerinin her
birine ayrı ayrı olmak üzere 0,001 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,792 TL fiyat öngören Trust
Us Yön. Müh. Yapı ve Sağ. Hizm. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 26.09.2013 tarihli proforma fatura
ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük
açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet
bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel
bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun
olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,
Ayrıca, aynı isteklitarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim
giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; çeşitli giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere
0,001 TL birim fiyatların önerildiği, önerilen bu birim fiyatların 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi
Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında yer almadığı, tedavülden çıkarılmış para birimine
denk gelecek birim fiyatların önerilmesinin belge düzenlenmesinde sahteciliğe ışık tuttuğu da değerlendirildiğinden,
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında
sayılmayan birim fiyat teklif edilmesinin belge düzenlemesinde sahteciliğe ışık tuttuğu hususlarınasebep olan Trust
Us Yön. Müh. Yapı ve Sağ. Hizm. Ltd. Şti.ile anılan şirketin SMMM’si olan Hasan Hüseyin BEKİROĞLU’nun bu
yöndekikusurlarının incelenerek gereğinin yapılması hususlarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulması gerektiği,
2-Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak
belirlenmesi Kurul çoğunluğunca “yol giderine kart bedelinin dâhil edilmediği” gerekçesi ile yerinde bulunmayan
Günpak Tem. Hiz. Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması
kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 3
kalemden oluşan çeşitli giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere 0,001 TL ile 0,002 Tl arasında değişen
birim fiyatlar üzerinden toplamda 1,00 TL fiyat öngören Rönesans Tes. Ent. Sos. Hizm. Oto. Kir. İnş. turz. Teks.
Çevre Tem. Dağ. Gıda Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 23.09.2013 tarihli proforma fatura ile
ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük
açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet
bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel
bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun
olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,
Ayrıca, aynı isteklitarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim
giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; çeşitli giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere
0,001 TL ile 0,002 Tl arasında değişen birim fiyatların önerildiği, önerilen bu birim fiyatların 5083 sayılı Türkiye
Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında yer almadığı, tedavülden
çıkarılmış para birimine denk gelecek birim fiyatların önerilmesinin belge düzenlenmesinde sahteciliğe ışık tuttuğu da
değerlendirildiğinden,
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında
sayılmayan birim fiyat teklif edilmesinin belge düzenlemesinde sahteciliğe ışık tuttuğu hususlarınasebep olan
Rönesans Tes. Ent. Sos. Hizm. Oto. Kir. İnş. turz. Teks. Çevre Tem. Dağ. Gıda Tic. Ltd. Şti.ile anılan şirketin
SMMM’si olan Hazım TURGUT’un bu yöndekikusurlarının incelenerek gereğinin yapılması hususlarında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği,
3-Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak teklifinin geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca “yol
giderine kart bedelinin dâhil edilmediği” gerekçesi ile yerinde bulunmayan FDM Tur. Teks. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd.
Şti.tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin
maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 7 kalemden oluşan çeşitli giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak
üzere 0,01 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 9,90 TL fiyat öngören Rönesans Tes. Ent. Sos. Hizm.
Oto. Kir. İnş. turz. Teks. Çevre Tem. Dağ. Gıda Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 23.09.2013 tarihli
proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan
isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön
görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik
verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının
mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,
4-Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca
“Başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamalarında kart bedeli öngörülmüş olmakla birlikte, buna ilişkin % 3 oranındaki
giderler hesaplanmamıştır. Bununla birlikte, başvuru sahibince öngörülen 10 TL’lik kart bedelinin % 18 oranında KDV
içerdiği, dolayısıyla KDV hariç öngörülmesi gereken kart bedelinin 8,47 TL (10 / 1,18) ve % 3 oranındaki giderler
dâhil kart bedelinin 8,72 TL (8,47 x 1,03) olduğu dikkate alındığında, olması gerekenden (8,72 TL) daha yüksek bir
tutar (10 TL) öngörülmesi nedeniyle bu giderin açıklanmış olduğu sonucunun ortaya çıktığı ve bu durumun esasa
etkili olmadığı” gerekçesi ile yerinde bulunmayan başvuru sahibi Dolunay Kurumsal Bilgi İşlem Hizm. San. Tic. Ltd.
Şti.tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin
maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 7 kalemden oluşan çeşitli giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak
üzere 0,001 TL ile 0,01 TL arasında değişen birim fiyatlar üzerinden toplamda 8,12 TL fiyat öngören Sümerler
Kurumsal Temz. ve Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 25.09.2013 tarihli proforma
fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı
düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim
maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili
genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun
olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,
Ayrıca,
Aynı isteklitarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin
maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; çeşitli giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere 0,001 TL
birim fiyatların önerildiği, önerilen bu birim fiyatların 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında
Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında yer almadığı, tedavülden çıkarılmış para birimine denk gelecek
birim fiyatların önerilmesinin belge düzenlenmesinde sahteciliğe ışık tuttuğu da değerlendirildiğinden,
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında
sayılmayan birim fiyat teklif edilmesinin belge düzenlemesinde sahteciliğe ışık tuttuğu hususlarınasebep olan Trust
Us Yön. Müh. Yapı ve Sağ. Hizm. Ltd. Şti.ile anılan şirketin SMMM’si olan Hasan Hüseyin BEKİROĞLU’nun bu
yöndekikusurlarının incelenerek gereğinin yapılması hususlarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulması gerektiği,
5- Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca
“yol bedeline kart dolum bedeli haricinde kart bedelinin de dâhil edilmesi gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamaları
uygun bulunmayan SGM Tem. ve Taş. Hiz. Gıda Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yol giderine KDV hariç kart
bedelinin dâhil edildiği ve kart bedeli üzerinden de % 3 oranındaki giderlerin hesaplandığı görülmüş olup, yukarıda
yapılan değerlendirmeler çerçevesinde idarenin adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarını uygun bulmama
gerekçesinin yerinde olmadığı” gerekçesi ile yerinde bulunmayan başvuru sahibi SGM Tem. ve Taş. Hiz. Gıda Taah.
Paz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin
giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 5 kalemden oluşan çeşitli giyim malzemelerinin her birine
ayrı ayrı olmak üzere 0,001 TL birim fiyatlar üzerinden toplamda 0,792 TL fiyat öngören Rönesans Tes. Ent. Sos.
Hizm. Oto. Kir. İnş. turz. Teks. Çevre Tem. Dağ. Gıda Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 24.09.2013
tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan
isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön
görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik
verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının
mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,
Ayrıca, aynı isteklitarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim
giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; çeşitli giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere
0,001 TL birim fiyatların önerildiği, önerilen bu birim fiyatların 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi
Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında yer almadığı, tedavülden çıkarılmış para birimine
denk gelecek birim fiyatların önerilmesinin belge düzenlenmesinde sahteciliğe ışık tuttuğu da değerlendirildiğinden,
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında
sayılmayan birim fiyat teklif edilmesinin belge düzenlemesinde sahteciliğe ışık tuttuğu hususlarınasebep olan
Rönesans Tes. Ent. Sos. Hizm. Oto. Kir. İnş. turz. Teks. Çevre Tem. Dağ. Gıda Tic. Ltd. Şti.ile anılan şirketin
SMMM’si olan Hazım TURGUT’un bu yöndekikusurlarının incelenerek gereğinin yapılması hususlarında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği,
Değerlendirilmiştir.
Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci
maddesi yönünden yapılan incelemeye göre; ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde
etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi
takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının
kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri
proforma faturada önerilen teklif fiyatların maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve
ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen;
Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi Kurul
çoğunluğunca “yol giderine kart bedelinin dâhil edilmediği” gerekçesi ile yerinde bulunmayan Rass Biyomedikal ve
Yön. Müh. Sos. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin,
Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi
Kurul çoğunluğunca “yol giderine kart bedelinin dâhil edilmediği” gerekçesi ile yerinde bulunmayan Günpak Tem.
Hiz. Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin,
Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak teklifinin geçerli teklif olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca “yol
giderine kart bedelinin dâhil edilmediği” gerekçesi ile yerinde bulunmayan FDM Tur. Teks. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd.
Şti.’nin,
Tekliflerinin bu gerekçeler üzerinden de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,
Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca
“Başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamalarında kart bedeli öngörülmüş olmakla birlikte, buna ilişkin % 3 oranındaki
giderler hesaplanmamıştır. Bununla birlikte, başvuru sahibince öngörülen 10 TL’lik kart bedelinin % 18 oranında KDV
içerdiği, dolayısıyla KDV hariç öngörülmesi gereken kart bedelinin 8,47 TL (10 / 1,18) ve % 3 oranındaki giderler
dâhil kart bedelinin 8,72 TL (8,47 x 1,03) olduğu dikkate alındığında, olması gerekenden (8,72 TL) daha yüksek bir
tutar (10 TL) öngörülmesi nedeniyle bu giderin açıklanmış olduğu sonucunun ortaya çıktığı ve bu durumun esasa
etkili olmadığı” gerekçesi ile yerinde bulunmayan başvuru sahibi Dolunay Kurumsal Bilgi İşlem Hizm. San. Tic. Ltd.
Şti.’nin,
Aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca “yol
bedeline kart dolum bedeli haricinde kart bedelinin de dâhil edilmesi gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamaları
uygun bulunmayan SGM Tem. ve Taş. Hiz. Gıda Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yol giderine KDV hariç kart
bedelinin dâhil edildiği ve kart bedeli üzerinden de % 3 oranındaki giderlerin hesaplandığı görülmüş olup, yukarıda
yapılan değerlendirmeler çerçevesinde idarenin adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarını uygun bulmama
gerekçesinin yerinde olmadığı” gerekçesi ile yerinde bulunmayan başvuru sahibi SGM Tem. ve Taş. Hiz. Gıda Taah.
Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin,
Tekliflerinin bu gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,
Diğer yandan,
Rass Biyomedikal ve Yön. Müh. Sos. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında
ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; çeşitli giyim
malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere 0,0010 ile 0,0020 TL arasında değişen birim fiyatların önerildiği,
önerilen bu birim fiyatların 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki
para birimleri arasında yer almadığı, tedavülden çıkarılmış para birimine denk gelecek birim fiyatların önerilmesinin
belge düzenlenmesinde sahteciliğe ışık tuttuğu da değerlendirildiğinden,
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında
sayılmayan birim fiyat teklif edilmesinin belge düzenlemesinde sahteciliğe ışık tuttuğu hususlarınasebep olan
Uslusan Gıda Turz. Temz. Tar. İnş. Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şti.ile anılan şirketin SMMM’si olan M. Said SÖNMEZ’in
bu yöndekikusurlarının incelenerek gereğinin yapılması hususlarında Adıyamana Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulması gerektiği,
Günpak Tem. Hiz. Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması
kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; çeşitli
giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere 0,001 TL ile 0,002 Tl arasında değişen birim fiyatların
önerildiği, önerilen bu birim fiyatların 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunda belirtilen
tedavüldeki para birimleri arasında yer almadığı, tedavülden çıkarılmış para birimine denk gelecek birim fiyatların
önerilmesinin belge düzenlenmesinde sahteciliğe ışık tuttuğu da değerlendirildiğinden,
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında
sayılmayan birim fiyat teklif edilmesinin belge düzenlemesinde sahteciliğe ışık tuttuğu hususlarınasebep olan
Rönesans Tes. Ent. Sos. Hizm. Oto. Kir. İnş. turz. Teks. Çevre Tem. Dağ. Gıda Tic. Ltd. Şti.ile anılan şirketin
SMMM’si olan Hazım TURGUT’un bu yöndekikusurlarının incelenerek gereğinin yapılması hususlarında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği,
Başvuru sahibi Dolunay Kurumsal Bilgi İşlem Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması
kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; çeşitli
giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere 0,001 TL birim fiyatların önerildiği, önerilen bu birim fiyatların
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında yer
almadığı, tedavülden çıkarılmış para birimine denk gelecek birim fiyatların önerilmesinin belge düzenlenmesinde
sahteciliğe ışık tuttuğu da değerlendirildiğinden,
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında
sayılmayan birim fiyat teklif edilmesinin belge düzenlemesinde sahteciliğe ışık tuttuğu hususlarınasebep olan Trust
Us Yön. Müh. Yapı ve Sağ. Hizm. Ltd. Şti.ile anılan şirketin SMMM’si olan Hasan Hüseyin BEKİROĞLU’nun bu
yöndekikusurlarının incelenerek gereğinin yapılması hususlarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulması gerektiği,
SGM Tem. ve Taş. Hiz. Gıda Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale
konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; çeşitli giyim
malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere 0,001 TL birim fiyatların önerildiği, önerilen bu birim fiyatların 5083
sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında yer
almadığı, tedavülden çıkarılmış para birimine denk gelecek birim fiyatların önerilmesinin belge düzenlenmesinde
sahteciliğe ışık tuttuğu da değerlendirildiğinden,
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunda belirtilen tedavüldeki para birimleri arasında
sayılmayan birim fiyat teklif edilmesinin belge düzenlemesinde sahteciliğe ışık tuttuğu hususlarınasebep olan
Rönesans Tes. Ent. Sos. Hizm. Oto. Kir. İnş. turz. Teks. Çevre Tem. Dağ. Gıda Tic. Ltd. Şti.ile anılan şirketin
SMMM’si olan Hazım TURGUT’un bu yöndekikusurlarının incelenerek gereğinin yapılması hususlarında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği,
Yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan karar gerekçesine katılmıyorum.
Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi
Toplantı No
: 2013/073
Gündem No
: 70
Karar Tarihi
: 13.11.2013
Karar No
: 2013/UH.I4251
Şikayetçi:
Marmara Temizlik Hizmetleri Anonim Şirketi, İSTOÇ TİCARET MERKEZİ 40. ADA NO:19/2 İSTANBULİhaleyi Yapan
Daire:
Kamu Hastane Birliği (Fatih) Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Balabanağa Mahallesi Büyük
Reşitpaşa Caddesi No:12 İSTANBULBaşvuru Tarih ve Sayısı:
08.10.2013 / 31480Başvuruya Konu İhale:
2013/100716 İhale Kayıt Numaralı "36 Aylık Hasta Taşıma Ve Takip İşleri, Karşılama, Danışma Ve Yönlendirme
Hizmeti İhalesi" İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 03.09.2013 tarihinde açık ihale usulü ile
yapılan “36 Aylık Hasta Taşıma ve Takip İşleri, Karşılama, Danışma ve Yönlendirme Hizmeti İhalesi” ihalesine ilişkin
olarak Marmara Temizlik Hizmetleri Anonim Şirketi nin 25.09.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin
01.10.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.10.2013 tarih ve 31480 sayı ile Kurum kayıtlarına
alınan 08.10.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2013/3599 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme
raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
1) 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 ve 101’inci maddeleri gereği elli ve daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör iş
yerlerinde işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin %3'ü oranında özürlü işçi çalıştıracakları, söz konusu oranda çalıştırılan
işçilere ait işveren primlerinin devlet desteği kapsamında Hazinece karşılanacağı, bu oranda işçi çalıştırmanın kanuni
zorunluluk olduğu ve bu oranda özürlü işçi istihdam edilmemesi halinde işverenlerin idari para cezası ile karşı karşıya
kalacakları hususundan hareketle ihalede en düşük teklif sahibi firma ile ihale uhdesinde bırakılan firmanın özürlü
indirimini dikkate almadan teklifte bulunduklarının düşünüldüğü,
2) İhalede en düşük teklif sahibi firma ile ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifine aşırı düşük teklif sorgulaması
yapılarak yol gideri için istenen elektronik kart bedelini tekliflerine yansıtıp yansıtmadığının incelenmesi
gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1. Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:
İdarece alınan ihale komisyonu kararında ihaleye teklif veren beş istekliden en düşük teklifi sunan Beltur Tur. Taş.
Oto. Tem. Hiz. San. Dış Tic. Ltd. Şti. firmasının teklif tutarının karsız yaklaşık maliyetin altında kalması ve asgari
işçilik maliyetini karşılayamamasından dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin geçerli teklifler
arasında en avantajlı birinci teklif sunan ve teklif uygun bulunan Piripak End. Temiz. Paz. San. Tic. A.Ş’nin üzerinde
bırakılmasına ve başvuru sahibi olan Marmara Tem. Hiz. A.Ş’nin teklifinin ise ikinci avantajlı teklif olarak
belirlenmesine karar verildiği görülmüştür.
4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesinde,
“İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise
yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya
16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik
hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör
olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına
uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda
çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.
Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan
işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya
dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama
dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır.
…
Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa tabi engelli sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı
işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci
maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin
tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde
çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren
hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin
çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi
içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine
isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre
işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak
ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları
gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkrada düzenlenen
teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak
üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de
uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.
Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, engellilerin ve eski
hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe
yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların
kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni
temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon
tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.
Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler
saklıdır.”hükmü bulunmaktadır.
İhale dokümanında, ihale konusu işte çalıştırılacak engelli işçi sayısına ilişkin idarece yapılmış bir düzenlemenin
olmadığı durumlarda, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesindeki kontenjan fazlası engelli çalıştırılmasına
ilişkin hüküm doğrultusunda, ihale konusu işte çalıştırılacak engelli işçi sayısına ilişkin kısıtlayıcı bir düzenleme
bulunmadığından, personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesine teklif veren bir isteklinin, ihalede
çalıştırılacak işçi sayısının asgari yüzdesi ile azami işçi sayısı arasında bir belirleme yapmasının önünde herhangi bir
engel bulunmayacaktır. Teklifin bu koşullar altında oluşturulmasına imkan verilmesi ise istekliler arasında eşitlik
ilkesinin ihlaline, teklif sahiplerinin leh veya aleyhlerinde olmak üzere rekabet dengesinin bozulmasına sebep olacak
ve esasen bir yarışma niteliği taşıyan ihale olgusu içerisinde farklı kabuller ile hareket edilmesine imkan tanınmış
olacaktır.
Başka bir ifade ile ihale dokümanında, ihale konusu işte çalıştırılacak özürlü işçi sayısına ilişkin idarece yapılmış bir
düzenlemenin olmadığı durumlarda, örneğin 60 işçinin çalıştırılacağı personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı
ihalesine teklif veren bir isteklinin, İş Kanunu’nun 30’uncu maddesindeki kontenjan fazlası özürlü çalıştırılmasına
ilişkin hüküm doğrultusunda, ihale konusu işte çalıştırılacak özürlü işçi sayısına ilişkin kısıtlayıcı bir düzenleme
bulunmadığından ve bu çerçevede sözü edilen isteklinin en az 2 en çok 60 özürlü işçi çalıştıracağını beyan ederek
teklifini bu koşullar üzerinden oluşturmasına engel bir durum olmadığından, bu durum istekliler arasında eşitlik
ilkesine aykırı bir durum oluşmasına yol açacaktır.
Elli veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin engelli işçi istihdam etmesi kanuni zorunluluk olmakla birlikte,
Hazinece karşılanacak işveren priminden yararlanma imkanı tüm istekliler için söz konusu olmaktadır. Ancak
ihalelerde 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden eşitlik ve rekabetin sağlanmasını temin
etmek ve bu durumu korumak için teklif fiyatlarının oluşturulmasında, Hazinece karşılanacak işveren primi dikkate
alınmadan teklif fiyatının oluşturulması gerektiği kabul edilmelidir.
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve tüm tespitler çerçevesinde, ihale dokümanında ihale konusu işin niteliğine
göre bu iş kapsamında çalışacak personel arasında engelli personel bulunacağına, dolayısıyla 4857 sayılı Kanun’un
30’uncu maddesine göre işverenin belirli sayıda engelli işçiyi “meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde”
çalıştırma yükümlülüğünün idarenin ihale konusu hizmet işi kapsamında karşılanmasına yönelik herhangi bir
düzenleme olmadığı, anılan Kanun’un 30’uncu maddesindeki kontenjan fazlası engelli çalıştırılmasına ilişkin hüküm
doğrultusunda, ihale konusu işte çalıştırılacak engelli işçi sayısına ilişkin asgari sayının belirlenmesine rağmen
kısıtlayıcı bir düzenlemenin bulunmadığı, bu hususun tekliflerin oluşturulması aşamasında istekliler arasında
eşitsizliğe yol açabileceği anlaşılmıştır.
Öte yandan 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu
maddesinde, çalıştırılacak engelli işçi sayısının işverenin aynı il sınırları içinde yer alan işyerlerinde bulunan toplam
işçi sayısına göre hesaplanacağı da düzenlenmiştir. Bu durumda ihaleyi gerçekleştiren idarenin sadece ihale konusu
işte çalıştırılacak personel sayısına bakmaması, ihaleye teklif veren her istekliye ait il sınırları içinde başka işyeri
bulunup bulunmadığını, varsa bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısını da bilmesi gerekeceğinden teklifinde engelli
işçi çalıştıracağını beyan ederek teklif tutarını buna göre hesaplayan istekliler bakımından İş Kanunu’nun anılan
hükmü uyarınca idarenin ihaleyi karara bağlamadan önce her defasında araştırma yapma gereksinimi doğabilecek ve
bu uygulama nedeniyle ihale süreçlerinde yaşanacak gecikmeler 4734 sayılı Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması” ilkesinin
ihlaline yol açabilecektir.
Ayrıca, İdari Şartname’de engelli işçi çalıştırılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamasının İş Kanunu’nun
30’uncu maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği, başka bir ifade ile teklif bedelleri oluşturulurken, işin
ifası sırasında çalıştırılacak engelli işçilere ilişkin indirimin dikkate alınmamasının, sözleşmenin uygulanması
aşamasında yüklenicinin Kanundan doğan engelli işçi çalıştırma yükümlülüğünü ihlal etmesine yol açmayacağı, bu
yükümlülüğün devam edeceği de açıktır. Bunun yanında, Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.11. maddesi uyarınca
idarelerin, sözleşmenin uygulanması aşamasında aylık prim ve hizmet belgelerindeki prim oranının prim tarifesine
uygun olup olmadığını kontrol ederek, hakediş ödemelerini yapacakları ve söz konusu hakedişlerin de, engelli işçi
çalıştırılması durumunda uygulanacak prim indirimi dikkate alınarak düzenleneceği hususları birlikte
değerlendirildiğinde, başvuru sahibi Marmara Temizlik Hizm. A.Ş’nin iddia ettiği gibi bu durumun idarenin
yükleniciye fazla ödeme yapmasına yol açmayacağı ve bir kamu zararının oluşmayacağı, ayrıca en düşük teklif sahibi
istekli ile ihale uhdesinde bırakılan isteklinin özürlü indirimini dikkate alıp almadıklarına ilişkin olarak teklif mektubu
ve birim fiyat teklif cetveli üzerinden kesin belirleme yapılamamış olmakla birlikte, her iki isteklinin teklifinin de KİK
işçilik hesaplama modülü üzerinden yapılan hesaplamada tespit edilen asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu
görüldüğünden ihale dokümanında aksine bir düzenleme bulunmaması nedeniyle söz konusu indirim dikkate
alınmadan teklif verilmesinin de mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla isteklinin bu yöndeki iddialarının
yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
1. Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,“İhale komisyonu verilen
teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete
göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif
sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde
kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin
teklifleri reddedilir.
İhale komisyonu aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır.
Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en
avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye
yetkilidir.” hükmü,
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu
maddesinde, (1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;
a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her
bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dâhil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.
b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine
dahil olmayan başka giderler öngörülmez.
…
(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen
fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel
giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere
yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve
genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan
sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu
cetvelde gösterilmesi zorunludur.” hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler”
başlıklı 78’inci maddesinde,“78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel
çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare
için kullanıldığı hizmetlerdir.
78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da
makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin
hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak
değerlendirilmeyecektir. …” açıklaması,
Aynı Tebliğ’in, “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,
“79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına
dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının
idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa
malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen
teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci
maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli
teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin
yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az
olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı
düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir. …” açıklaması yer almaktadır.
İnceleme konusu ihalede yaklaşık maliyetin KİK işçilik hesaplama modülü ile toplu taşım ücret tarifeleri kullanılmak
suretiyle toplam 24.497.409,31 TL olarak belirlendiği ve yaklaşık maliyet hesap cetveli içerisinde yüklenici kârının
%4 oranında 915.791,00 TL olarak belirtildiği görülmüştür.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan açıklamaları uyarınca, başvuru konusu ihalenin personel
çalıştırılmasına dayalı olan bir hizmet alımı olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük
teklif olarak kabul edilmeyeceği dolayısıyla kârsız yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif
sorgulamasına tabi tutulması ve teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle
bu bileşenlerle ilgili açıklama istenmesi gerektiği açıklamalarına yer verildiği görülmüştür.
Bu kapsamda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca teklifleri aşırı düşük bulunan isteklilerin
tekliflerinin reddedilmesinden önce, isteklilerden bu tekliflerin önemli bileşenlerine ilişkin belirli bir süre içinde aşırı
düşük teklif açıklamalarını belgelere dayalı olarak sunmalarının ihale komisyonunca istenilmesi, daha sonra belgelere
dayalı olarak sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler,
hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususlarında
değerlendirmesinin yapılması ve aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmayan veya aşırı düşük teklif açıklaması
yeterli görülmeyen isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 25 inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel
sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:
Bu hizmet işinde toplam 406 personel çalıştıracaktır. Çalışacak olan personele ücretlendirme aşağıdaki gibi olacaktır.
1) HASTA TAŞIMA VE TAKİP İŞLERİ, KARŞILAMA, DANIŞMA VE YÖNLENDİRME EKİP SORUMLUSU (ASGARİ ÜCRETİN
%53,90 FAZLASI) 6 Kişi x 36 Ay
2) HASTA KARŞILAMA, YÖNLENDİRME VE DANIŞMA ELEMANI (ASGARİ ÜCRETİN %19,70 FAZLASI) 57 Kişi x 36 Ay
3) HASTA TAŞIMA VE TAKİP İŞLERİ ELEMANI (ASGARİ ÜCRETİN %19,70 FAZLASI) 28 Kişi x 36 Ay
4) HASTA TAŞIMA VE TAKİP İŞLERİ ELEMANI (ASGARİ ÜCRETİN %14 FAZLASI) 315 Kişi x 36 Ay
NOT: Asgari ücretin üzerinde öngörülen bu oranlar Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu Personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımları ücret tablosunda belirlenen oranlara istinaden idarece öngörülen oranlara, Sağlık Bakanlığının
29.03.2011 tarihinde yayımlamış olduğu 2011/22 nolu genelgesine istinaden %14 oranında SGP Değeri ( Satınalma
Gücü Paritesi) ilave edilerek belirlenmiştir.
ULUSAL BAYRAM VE RESMİ TATİL GÜNLERİ ÜCRETİ;
2014-2015-2016 Yıllarının Ulusal Bayram ve Resmi tatil günleri toplamı 14,5x3=43,50 gündür. Ulusal Bayram ve
Resmi tatil günlerinde 52 kişi Asgari Ücretin %19,70 Fazlası üzerinden,169 kişi de Asgari Ücretin %14 Fazlası
üzerinden çalıştırılacak olup, teklif fiyata dahil edilecektir.
Her resmi tatil günü için toplam 221 (ikiyüzyirmibir) personel çalıştırılacaktır. Tatil günlerinde çalıştırılacak işçi gün
sayısı: 43,50 gün (Toplam tatil gün sayısı) x 221 kişi = 9.613,50 gündür.
25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:
a) Çalışan personelin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak, yükleniciye yemek ihtiyacının
karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı
işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı
verilecektir. İstekliler de tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.
b)Çalışan Personelin yol ihtiyacı isteklilerce ayni olarak (aylık 26 gün üzerinden gidiş-dönüş tam elektronik kart-akbil
şeklinde) karşılanacak olup teklif fiyata K.D.V hariç olarak dahil edilecektir.
c) Bu Hizmet işinde çalıştırılacak personelin kıyafetleri Hastane tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahil
edilmeyecektir.
..
25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik yapılmasına dair kanuna istinaden 5510 sayılı kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde yapılan
değişiklikle 01/09/2013 tarihinden itibaren Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %2 olarak uygulanacağı
belirtilmiştir.
Buna istinaden Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı %2 olarak hesaplanacaktır.
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı, Sigortalının Prime esas kazancının %2'sidir. Bu primin tamamını işveren öder
Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Sözleşme süresi içerisinde Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranında değişiklik olursa güncel olan Kısa Vadeli Sigorta
Kolları Prim Oranı esas alınacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.
Birim fiyat teklif cetvelinin ise,
A1
B2
Miktarı
Sıra
No
İş Kaleminin Adı ve Kısa
Açıklaması3
Birimi
İşçi
sayısı
Ay/gün/saat
1
HASTA TAŞIMA VE TAKİP
İŞLERİ, KARŞILAMA, DANIŞMA
VE YÖNLENDİRME EKİP
SORUMLUSU(ASGARİ ÜCRETİN
%53,90 FAZLASI)
İşçi x
Ay
6
36
2
HASTA KARŞILAMA ,
YÖNLENDİRME VE DANIŞMA
ELEMANI(ASGARİ ÜCRETİN
%19,70 FAZLASI)
İşçi x
Ay
57
36
3
HASTA TAŞIMA VE TAKİP
İŞLERİ ELEMANI(ASGARİ
ÜCRETİN %19,70 FAZLASI)
İşçi x
Ay
28
36
4
HASTA TAŞIMA VE TAKİP
İŞLERİ ELEMANI(ASGARİ
ÜCRETİN %14 FAZLASI)
İşçi x
Ay
315
36
İş Kaleminin Adı ve Kısa
Açıklaması 6
Birimi
Miktarı
1
ULUSAL BAYRAM VE RESMİ
TATİL GÜNLERİ (ASGARİ
ÜCRETİN %19,70 FAZLASI)
Gün
2.262
2
ULUSAL BAYRAM VE RESMİ
TATİL GÜNLERİ (ASGARİ
ÜCRETİN %14 FAZLASI)
Gün
7.351,5
Hariç)7
Tutarı
I. ARA TOPLAM
(K.D.V Hariç)5
Sıra
No
Teklif
Edilen4
Birim Fiyat
Teklif
Edilen4Birim
Fiyat
Tutarı
II. ARA TOPLAM(K.D.V.
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)
şeklinde belirlendiği görülmüştür.
İhale dokümanındaki maliyet kalemleri dikkate alınarak KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden yapılan
hesaplamada asgari maliyetin (işçilik, ulusal bayram genel tatil günü ve sözleşme gideri dahil, yol gideri hariç)
22.288.100,15 TL olduğu tespit edilmiştir.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda idarece hazırlanan yaklaşık maliyet tablosunda ihale konusu iş için öngörülen kâr
oranı %4 olarak belirlendiğinden, %4 kâr oranı düşülmüş yaklaşık maliyet tutarının 23.555.201,26 TL olduğu ve
ihaleye teklif veren isteklilerden Beltur Tur. Taş. Oto. Tem. Hiz. San. Dış Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin kârsız yaklaşık
maliyetin altında olduğu anlaşıldığından, söz konusu istekliye ait teklifin, teklifte önemli olduğu tespit edilen
bileşenlerin de belirtilmesi suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Ancak ihale üzerinde bırakılan Piripak End. Temiz. Paz. San. Tic. A.Ş’nin teklif fiyatı olan 23.581.618,31 TL’nin karsız
yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edildiğinden, yukarıdaki açıklamalar uyarınca söz konusu isteklinin teklifine
aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler
olduğu tespit edildiğinden, Beltur Tur. Taş. Oto. Tem. Hiz. San. Dış Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin, teklifte önemli olduğu
tespit edilen bileşenlerin de belirtilmesi suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan
sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş
sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Kazım ÖZKAN
Ali Kemal AKKOÇ
Ahmet ÖZBAKIR
II. Başkan
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Hasan KOCAGÖZ
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Kurul Üyesi
Download

Sağlık Hizmet ihalelerinde İdarelerin Yaptığı Hatalar