KAPAK
KAP
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
ARALIK 2014
MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
2.12.2014/ 29193 R.G.
Konu
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“f) Gümrük idaresince bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla iletilen veri, mesaj ve
talimatların gereğinin yerine getirilmesini,”
…
MADDE 25 – Bu Yönetmeliğin;
a) 15 inci maddesi ile 24 üncü maddesinin (ç), (d) ve (ğ) bentleri yayımını takip
eden onbeşinci günden itibaren,
b) 24 üncü maddesinin (b) bendi 15/2/2015 tarihinde,
c) 24 üncü maddesinin diğer bentleri ile diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
2.12.2014/ 29193 R.G.
Konu
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe konulan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca,
İngilizce ve Rusça dilleri için yılda en az iki kez; diğer diller için ise yılda en
az bir kez yapılır.”
2
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Devlet Personel
Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Tarih - Sayı
2.12.2014/ 29193 R.G.
Konu
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:
5) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nin 21 inci
maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından dolaylı temsil suretiyle iş takibi
yapan gümrük müşavirine 11 inci maddede yer alan tespit işlemleri haricinde bir
hizmet verilmesi, bu kişiler arasında hizmet faturası alışverişi yapılması,
karşılıklı/karşılıksız para veya ekonomik değer transferi yapılması.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
“(1) 21 inci maddenin beş, altı ve sekizinci fıkralarına aykırı davranan, görevini
bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da
Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan
yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yetki belgesi geri alınır, kullanıcı koduna ve
şifresine program üzerinden bloke konarak işlem yapması engellenir. Bu şekilde
yetki belgesi geri alınan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine beş yıl süre
geçmeden tekrar yetki belgesi verilmez.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) 21 inci maddenin bir, üç, dokuz ve onuncu fıkralarına aykırı davranan
yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6
ncı maddesi uyarınca işlem yapılır.”
3
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9)
numaralı alt bentleri, 13 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları, 17 nci
maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentleri, 19 uncu maddesinin
dördüncü fıkrası, 20 nci maddesinin iki ila altıncı fıkraları, 21 inci maddesinin
dördüncü, on birinci ve on ikinci fıkraları, 23 üncü maddesinin beşinci ve altıncı
fıkraları ile geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce aynı Tebliğin 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9) numaralı alt bentleri uyarınca
düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin tespit işlemleri 31/12/2014 tarihine kadar
sonlandırılır.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9)
numaralı alt bentleri, 13 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları, 17 nci
maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentleri, 19 uncu maddesinin
dördüncü fıkrası, 20 nci maddesinin iki ila altıncı fıkraları, 21 inci maddesinin
dördüncü, on birinci ve on ikinci fıkraları, 23 üncü maddesinin beşinci ve altıncı
fıkraları ile geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce aynı Tebliğin 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9) numaralı alt bentleri uyarınca
düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin tespit işlemleri 31/12/2014 tarihine kadar
sonlandırılır.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
4
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
2.12.2014/ 29193 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/11/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-68 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
KONU : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye Ait Taşınmazın Satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 12/11/2014 tarih ve 524 sayılı yazısına istinaden,
1. İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
yetki
çerçevesinde,
ADÜAŞ
tarafından
yapılan
ihale
sonucunda
İhale
Komisyonunca; Mersin İli Erdemli İlçesi, Yemişkumu Mahallesi, 648 ada, 1 parselde
bulunan 10.154,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen
esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Özateş İletişim Telekominikasyon
Malzemeleri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 770.000,00(Yediyüzyetmişbin) TL bedelle satılmasına,
2. Özateş İletişim Telekominikasyon Malzemeleri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek
ihalenin iptal edilmesine,
3. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale
Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine,
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
2.12.2014/ 29193 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/11/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-69 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 12/11/2014 tarih ve 524 sayılı yazısına istinaden,
1. İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
5
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca
“Mersin İli Erdemli İlçesi, Yemişkumu Mahallesi, 650 ada, 1 parselde bulunan
12.652,00.-m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar
çerçevesinde en yüksek teklifi veren Özateş İletişim Telekominikasyon Malzemeleri
ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 950.000,00-(Dokuzyüzellibin) TL
bedelle satılmasına,
2. Özateş İletişim Telekominikasyon Malzemeleri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek
ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,
3. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale
Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine,
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
3.12.2014/ 29194 R.G.
Konu
2014/7015 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve
1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli
ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda
bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin
ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/11/2014 tarihli ve 18516
sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında
Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
6
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
3.12.2014/ 29194 R.G.
Konu
Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmaların
teşhisini, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin önerilmesini, bitkisel üretim yeri ve
depolarda zirai mücadele teknik talimatları ve teknik tavsiyeler doğrultusunda
uygulanması, yapılan uygulamaların kayıt altına alınarak bitki ve bitkisel ürünlerde
gıda güvenilirliği açısından izlenebilirliğin sağlanmasıdır.
Bu Yönetmelik 1/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
3.12.2014/ 29194 R.G.
Konu
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı:
2014/5) Çerçevesinde Belirlenen Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz
Oranları Hakkındaki Duyuru yayımlandı.
Özet
22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı
İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5)
çerçevesinde;
(1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak
(a) Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02
(b) Aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52
(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak
(a) Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62
(b) Aylık azami gecikme faizi oranı yüzde 2,12
olarak belirlenmiştir.
Söz konusu oranlar 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
7
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
3.12.2014/ 29194 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/11/2014 Tarihli ve 6089 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Kurul Başkanlığının 27/11/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen
24/11/2014 tarih ve 32521522-104.01.03[136-11]-32073 sayılı yazı ve eklerinin
incelenmesi sonucunda;
Scania Finansman A.Ş.’nin Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.’ye devri
suretiyle adı geçen şirketlerin birleşme işlemi neticesinde, Scania
Finansman A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
4.12.2014/ 29195 R.G.
Konu
Doğal Çiçek Soğanlarının 2015 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/56)
yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, 2015 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek
soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri; doğa ve üretim olarak kotayla
sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri, türleri, ihracat miktarları ve
çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları,
cinsleri ve türlerini belirlemektir.
MADDE 5 – (1) Doğal çiçek soğanlarının GTİP numarası 0601 10901000’dır.
Kısıtlama ve yasaklamalar
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen yerlerde, populasyonların durumu ve münavebe
esaslarına göre belirlenen türlerde söküm yapılması yasaktır.
a) Isparta-Muğla il sınırları içerisinden Cyclamen türlerinin toplanması yasaktır.
b) Antalya İli Manavgat İlçesi Taşağıl Beldesi ve İbradı İlçesi sınırları içerisinde
Galanthus elwesii sökümü yasaktır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 21/12/2013 tarihli ve 28858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
8
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Doğal Çiçek Soğanlarının 2014 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2013/61) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
5.12.2014/ 29196 R.G.
Konu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 5/5/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliğinin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve (z) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ğ) Hizmet: Gerçek veya tüzel kişilere verilen petrol operasyonları, arama, kara ve
deniz alanlarında veri toplama çalışmaları, keşif, etüt, harita, plan, proje,
kontrollük, danışmanlık, işletme, kiralama, taşıma, bakım ve benzeri her türlü işi,
h) Hizmet bedeli: İlgili birimlerce belirlenmesi ve Yetkili Makamlarca onaylanması
sonrasında belirlenerek yürürlüğe konulan bedeli,”
“aa) EÖD: Ekonomik ömrünü doldurmuş,
bb) Ekonomik ömrünü doldurmuş makine, teçhizat ve malzeme: Belli bir çalışma
süreci sonucunda yeterli performans gösteremeyen, onarım ve işletme maliyetleri
ekonomik olmaktan çıkan ve şirket faaliyetlerinde kullanılma imkânı kalmamış
makine, teçhizat ve malzemeyi,
cc) Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri: 5/1/1961 tarihli ve 237
sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre oluşturulan komisyon
tarafından muayenesi yapılarak 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi hükümleri
doğrultusunda trafikten çekme işlemine tabi tutulan, onarımla yenileştirildikleri
takdirde tekrar tescili yapılabilen taşıt ve iş makinelerini,
çç) PİGM: Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,
9
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
dd) MKEK: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Ortaklık taşınır veya taşınmazları, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) ve (II) sayılı cetvellerinde yer alan idareler ile
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlasının
doğrudan veya dolaylı olarak Ortaklığa ait olduğu alt kuruluşlarının talepleri
halinde tahmini bedel veya Yönetim Kurulunun onaylayacağı bedel üzerinden
doğrudan kiraya verilebilir veya satışı yapılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Sözleşmeler Ortaklıkça hazırlanır veya Ortaklık ilgili birimlerinin görüşü
alınmak suretiyle hizmet sunulan/satılan kurum, kuruluş, firma veya şirketlerin
kendi sözleşmeleri ile bu hizmete özgün uluslararası kabul görmüş matbu
sözleşmeler kullanılır. Ortaklık adına; ihale yetkilisi ile İhale Komisyonu Başkanı ve
alıcı tarafından imzalanır. Alıcının ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak
girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında, aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Onuncu bölüm başlığı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Malzeme, Araç ve İş Makineleri ile Bunlara Ait Deklase, EÖD ve Hurdaların Satış ve
Hibe Yöntemleri”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Yurt dışından ithal edilen matkap, boru tip (casing, tübing, drillpipe, drillcollar
ve benzerlerinin) malzemeler Genel Müdürlük Olur’u alınarak piyasaya satılabilir.
Talep olmaması halinde MKEK’na satılır. Matkap, boru tip (casing, tübing, drillpipe,
drillcollar ve benzerlerinin) haricindeki malzemeler öncelikle ilgili olabilecek kamu
kurum ve kuruluşlarına sorulur. Talep edilenler ilgili kurumlara Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca belirlenen deklase fiyatı veya daha fazla olması halinde ilgili
kurumla anlaşmaya varılan fiyat üzerinden satılır, talep olmayanlar ise doğrudan
10
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
MKEK’ye veya Genel Müdürlük Olur’u alınarak ihale yöntemleri uygulanıp piyasaya
satılabilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin başlığı ile ikinci ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurdaya ayrılan ithal menşeli gümrük
muafiyetli araç, iş makinesi, malzeme ve donanım satışı”
“(2) Bu tür araç, iş makinesi ve malzeme satışları, Makine İkmal ve İnşaat Daire
Başkanlığı tarafından yapılır. Bölgelerde bulunanların satışı ise Bölge Müdürlükleri
İkmal Ünitelerince yapılır. Ancak, gerekli görülmesi halinde Bölge Müdürlüklerinde
bulunanların satışı da Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığınca yapılır.”
“(5) İthal ve yerli menşeli hurda durumdaki araç, iş makineleri, malzeme ve
donanım hurda pozisyonundan MKEK’ye satılır.”
“(7) Yurt dışından ithal edilen ve kullanımı sonrasında ekonomik ömrünü dolduran
matkap, boru tip malzemeler (casing, tübing, drillpipe, drillcollar ve benzerlerinin)
için PİGM’den izin alınır ve Genel Müdürlük Olur’u alınarak piyasaya satılabilir.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel
Müdürü yürütür.
Tarih - Sayı
5.12.2014/ 29196 R.G.
Konu
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/3)yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen
eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz
olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek
olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
11
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
GTİP
8703.10.18.00.00
Eşyanın Tanımı
Diğerleri (Yalnız Golf Arabaları)
OCAK 2015
Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)
5.500
Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi
gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin
bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
5.12.2014/ 29196 R.G.
Konu
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/10) yayımlandı.
Özet
Yerli üretici tarafından 8517.12.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda “alıcısı
bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları” tanımı altında sınıflandırılan
eşyanın ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar
gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, ithalatta korunma
önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma
önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel
Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine
Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “ticaret politikası savunma
araçları”
sayfasında yer alan
“korunma önlemleri/yürüyen
soruşturmalar”
bağlantısından ulaşılabilmektedir.
Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru
konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri
çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya
katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.
12
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
5.12.2014/ 29196 R.G.
Konu
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119) yayımlandı.
Özet
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014
yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş
olduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük
Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve
7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliğinin 224 üncü, 500 üncü, 519 uncu ve 584 üncü maddelerinde yer alan
tutarların yeniden belirlenmesidir.
4458 Sayılı Gümrük Kanununda Yer Alan Usulsüzlük Cezasının Yeniden Belirlenmesi
MADDE 2 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen usulsüzlük cezası 85,00 TL olarak uygulanır.
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda
Yer Alan Çalışma Ücretlerinin Yeniden Belirlenmesi
MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla
çalışma ücreti ihracat için 7,48 TL, diğer işlemler için 17,95 TL, (b) bendinde belirtilen
Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 17,95 TL,
diğer işlemler için 28,43 TL olarak uygulanır.
Gümrük Yönetmeliğinde Yer Alan Tutarların Yeniden Belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin;
a) 224 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde
belirtilen tutar 5.721.866,15 TL,
b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 147.000,00 TL,
(b) bendinde belirtilen tutar 746.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 746.000,00
TL,
13
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde
belirtilen tutar 1.497.169,73 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 524.009,40
TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 224.575,46 TL,
ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 85,00 TL
olarak uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
5.12.2014/ 29196 R.G.
Konu
6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç
Muayenelerine Dair) (Seri No: 2) yayımlandı.
Özet
11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin
Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kararnamenin eki Kararın “Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri” başlıklı 1
inci maddesinin üçüncü fıkrasında “(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer
alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.” hükmüne yer
verilmiştir.
Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde, bu Kanunun yayımlandığı
tarih itibarıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi
yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların,
31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan
Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili
gereken %5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
14
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç
muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak
hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla %5 fazlaların tahsilinden vazgeçileceği hükme
bağlanmıştır.
Buna göre, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 2918 sayılı Kanun
uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde
yaptıramamış olan araç sahiplerinin, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle
getirilen düzenlemelerden yararlanmasına yönelik süre 30/6/2015 tarihine kadar (bu
tarih dahil) uzatılmıştır.
Tebliğ olunur.
Tarih - Sayı
5.12.2014/ 29196 R.G.
Konu
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/8) yayımlandı.
Özet
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan dört meslek
standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu
Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9
uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
EKLER:
Ek-1 Tel Çekme Örme İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
15
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Ek-2 Sargı Makineleri İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Ek-3 Kasiyer (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Ek-4 Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek
Standardı
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin
Genel Tebliğ (Sayı: 2006-1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 7/10/2006 tarihli ve 26312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel
Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel
Tebliğ (Sayı: 2006-1)’in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 23) GENEL YÖNETİM
KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.EKLER:
Ek-1 Tel Çekme Örme İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Ek-2 Sargı Makineleri İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Ek-3 Kasiyer (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Ek-4 Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek
Standardı
16
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî
Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)’in adı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 24) MERKEZÎ YÖNETİM
HARCAMA BELGELERİ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Ödeme
Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)’in adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 25) ÖN ÖDEME USUL
VE ESASLARI”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
17
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği (Sayı: 2007/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Kod
Listesi Genel Tebliği (Sayı: 2007/1)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 26) TAŞINIR KOD
LİSTESİ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 8/9/2007 tarihli ve 26637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal
Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 27) İHTİYAÇ FAZLASI
TAŞINIRLARIN BEDELSİZ DEVRİ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
18
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 10/1/2008 tarihli ve 26752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)’nin adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 28) AMORTİSMAN VE
TÜKENME PAYLARI”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 7/3/2009 tarihli ve 27162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)’nin adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 29) BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ
BORÇLAR HESABI”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
19
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 3/12/2009 tarihli ve 27421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal
Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 30) TAŞINIR KAYIT VE
KONTROL YETKİLİLERİ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı
Hesap Planı) (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 29/9/2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner
Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı)
(Sıra No: 1)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 31) DÖNER SERMAYELİ
İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
20
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır
Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 32) TAŞINIRLARIN
GEÇİCİ TAHSİSİ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Genel Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 6/4/2012 tarihli ve 28256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel
Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 33) GENEL YÖNETİM
MALÎ İSTATİSTİKLERİ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
21
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 17/7/2012 tarihli ve 28356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aylıkların
Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)’in adı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 34) AYLIKLARIN BANKA
ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)’nin adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 35) DEĞERLİ
KAĞITLAR”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
22
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 25/1/2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Parasal
Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1)’in adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 36) PARASAL SINIRLAR
VE ORANLAR”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 10/4/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Değerli
Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 37) DEĞERLİ
KAĞITLAR”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
23
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 38) Muhasebe Yetkililerince
Yapılacak Yetki Devri yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak
üzere genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde görevli muhasebe
yetkililerinin, yardımcılarına yapacakları yetki devrine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 18,
Ek 19 ve Ek 20 nci maddeleri ile 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika
Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe
biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,
c) Muhasebe yetkilisi yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını,
ifade eder.
Muhasebe yetkililerince, yardımcılarına devredilecek görev ve yetkiler
MADDE 4 – (1) Aşağıda sayılan işlemlere ilişkin görev ve yetkilerden muhasebe
yetkilisince uygun görülenler yardımcılarına devredilebilir.
a) Tahsilat ve tahsilatın muhasebeleştirilmesi işlemlerinde;
1) Yapılan tahsilatın muhasebeleştirilmesine ilişkin muhasebe işlem fişleri, gerçek
24
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
veya tüzel kişiler veya kamu idarelerine mahsup alındısı yerine verilecek muhasebe
işlem fişi ya da ödeme emri belgesi örneklerini tasdik etmek ve teslimat
müzekkerelerini tutarına bakılmaksızın imzalamak,
2) Muhasebe yetkilisi mutemetleriyle ilgili olarak 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı
Kefalet Kanunu ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,
Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan
hükümlere göre yerine getirilmesi gereken kontrol ve denetim görevine ilişkin
işlemleri yapmak.
b) Ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde;
1) Bakanlığın Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde gösterilen vergi
ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutara kadar olan ödeme emri belgesi veya
muhasebe işlem fişi ile bunlarla ilgili çek ve gönderme emirlerini imzalamak,
2) Bir kişiye, aynı günde birden fazla belge ile yapılacak ödemelerde, her bir belge
için devredilen yetki sınırı aşılmamak koşuluyla, bu belgelerin toplam tutarı için
düzenlenecek çek veya gönderme emirlerini imzalamak.
c) Diğer işlemlerde;
1) Mevzuatı gereği muhasebe birimlerine teslim edilen banka teminat mektubu veya
menkul değerlerin kayıtlara alınması ile iş veya işlemin sonuçlanması nedeniyle
kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemleri, Bakanlığın Parasal Sınırlar ve
Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde gösterilen limit dahilinde sonuçlandırmak,
bunlarla ilgili yazıları ve muhasebeleştirme belgelerini imzalamak,
2) Küçük ambarda bulunan değerli kağıtların yetkili memurlara zimmetle verilmesi
veya satışı ile ilgili belgeleri imzalamak,
3) Ödenek hesaplarının muhasebeleştirilmesi için düzenlenen muhasebeleştirme
belgelerini tutarına bakılmaksızın imzalamak,
4) Çalışanların aylık bordrolarından kesilerek 333-Emanetler Hesabı, 360-Ödenecek
Vergi ve Fonlar Hesabı ile 361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabına
kaydedilen tutarlardan ilgili yerlere yapılacak göndermeler için düzenlenen
muhasebeleştirme belgelerini tutarına bakılmaksızın imzalamak.
25
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Yetki devrine ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) Yetki devri, iş hacmi ve yardımcı sayısı dikkate alınarak muhasebe
yetkilisi tarafından yardımcılarına yazılı olarak tebliğ edilmek suretiyle yapılır.
Tebligatta, devredilen yetki ve görevlerin sınırları ile yardımcıların görevinden geçici
ayrılmalarında ve tereddüde düşülen hususlarda devredilen yetkilerin, kim
tarafından kullanılacağı da açıkça belirtilir.
(2) Söz konusu tebligat yazılarının bir örneği Sayıştayca incelenmek üzere muhafaza
edilen belgeler arasında saklanır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait
belgelerin muhasebe birimince ilgili harcama birimlerine tesliminde, düzenlenen
tutanağa tebligat yazıları da eklenir.
(3) Muhasebe yetkilisinin, devrettiği görev ve yetkilerle ilgili idari sorumluluğu devam
eder.
(4) Yetki devrini müteakip, muhasebe biriminde düzenlenen belgelere, muhasebe
yetkilisi sıfat ve yetkisini kullananların adı-soyadı ile unvanı yazılır veya isim ve unvan
kaşesi basılır.
Yetki devri yapabilecek muhasebe yetkilileri
MADDE 6 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde hizmet veren muhasebe
birimlerinin muhasebe yetkililerinden; merkez saymanlık müdürleri, muhasebe
müdürleri, vergi dairesi müdürleri, Bakanlığa bağlı kurum saymanlık müdürleri ile bir
önceki mali yıl sonu itibarıyla yevmiye sayısı onbeş bini geçen ilçe malmüdürleri
yardımcılarına yetki devri yapabilir.
(2) Genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerinde ise 4 ve 5 inci maddelerde
belirlenen esaslara bağlı kalınması koşuluyla, muhasebe yetkilisi tarafından yapılacak
yetki devri üst yöneticinin onayı ile yapılır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 20/2/2004 tarihli ve 25379 1 inci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yetki Devri ve Sorumluluklar hakkındaki Muhasebat Genel Müdürlüğü
Genel Tebliği (Sıra No: 8) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
26
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-70 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait, İstanbul ili, Kartal ilçesi, Yukarı Mahallesi, 2274 ada,
400 no.lu parseldeki 170,00 m2 yüzölçümlü Konut, Ticaret, Yol imarlı taşınmazın
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde
belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;
“Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 266.000 (İkiyüzaltmışaltıbin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin
iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,
2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale
Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden
karar verilmiştir.
27
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-71 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
. tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait, Muğla ili, Milas ilçesi, Hayıtlı Mahallesi, 584 ada, 9 no.lu
parseldeki 407,00 m2 yüzölçümlü Trafo Alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle
özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar
dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;
“Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 601.000 (Altıyüzbirbin) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren İzan Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş.’ye İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İzan Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş.’nin
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 571.000.(Beşyüzyetmişbirbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Titiz Çamaşırhane Petrol
Ürünleri Otomotiv Tekstil Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Titiz Çamaşırhane Petrol Ürünleri Otomotiv
Tekstil Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın
onaylanmasına,
2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale
Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden
karar verilmiştir.
28
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-72 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca,
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 30.10.1995 tarih ve 95/81 sayılı Kararı ile
özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (Şirket) tarafından
4046 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden İdare’ce verilen yetki
çerçevesinde gerçekleştirilen, Şirket mülkiyetindeki M/T Ömerli Su Tankerinin “satış”
yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu’nun 10.11.2014
tarih ve 562/178 no.lu kararı ile kabul edilen ve Şirketin 18.11.2014 tarih ve 6026
sayılı yazısı ile İdare’ye gönderilen ihaleye ilişkin dokümanların incelenmesi
sonucunda,
1. İhale Komisyonunca Şirket mülkiyetinde bulunan M/T Ömerli Su Tankerinin,
• 109.000.- (Yüzdokuzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Kocaeli
Denizcilik Ticaret San. Şti.’ye (H.İbrahim TÜRKKÖLESİ) İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Kocaeli Denizcilik Ticaret San. Şti.’nin (H.İbrahim TÜRKKÖLESİ)
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının Şirket lehine irat kaydedilmesine,
• 107.000.- (Yüzyedibin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Tuncay ÇETİN’e İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tuncay ÇETİN’in sözleşmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının
Şirket lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale
Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Şirket tarafından yerine getirilmesine
ÖYK’nın 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararı ile verilen yetkiye istinaden karar
verilmiştir.
29
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/12/2014 Tarihli ve 6094 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Kurul Başkanlığının 3/12/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 28/11/2014
tarih ve 32521522-103.01.03[134-144]-32580 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi
sonucunda;
Kent Finansal Kiralama A.Ş.’nin Kent Faktoring A.Ş.’ye devri suretiyle adı geçen
şirketlerin birleşme işlemi neticesinde, Kent Finansal Kiralama A.Ş.’nin faaliyet izninin
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri
çerçevesinde iptal edilmesine
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
7.12.2014/ 29198 R.G.
Konu
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 1
inci maddesinde yer alan “bakımı” ibaresi kaldırılarak, yerine “tadilat ve tamiratı”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “bakımı” ibaresi
kaldırılarak, yerine “tadilat ve tamiratı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Koruma Yüksek Kurulu”,
“Koruma Bölge Kurulu”, “Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” tanımlarından ‘‘ve
tabiat’’ ibaresi çıkarılmış, “Onarım ön izin belgesi” ve “Onarım uygunluk belgesi”
tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Onarım ön izin belgesi: Tadilat ve tamiratların içeriğini belirten, uygulamadan önce
KUDEB, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
verilecek belgeyi,”
“Onarım uygunluk belgesi: Tadilat ve tamiratların onarım ön izin belgesine uygun
30
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
tamamlandığına dair Vakıflar Genel Müdürlüğü, KUDEB veya Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü tarafından verilecek belgeyi,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – Taşınmaz kültür varlıklarının tadilat ve tamiratlarına ilişkin
uygulamalarda aşağıdaki hususlar geçerlidir.
Tadilat ve tamiratlar özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, Vakıflar Genel
Müdürlüğünün, bünyesinde KUDEB kurulmuş idarelerin veya ilgili idarelerin
bünyesinde KUDEB bulunmaması halinde koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve
denetiminde 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koruma,
Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin,
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre gerçekleştirilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Koruma bölge kurulunca değerlendirilmesi gerekli projeler, öncelikle imar
mevzuatına uygunluğu açısından ilgili idarece en geç otuz gün içinde incelenir, uygun
bulunanlar idarenin görüşleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne
gönderilir. Bakanlık ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, kültür varlıklarının onarımına
yönelik hazırladıkları rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini koruma bölge
kurulunda değerlendirilmek üzere doğrudan koruma bölge kurulu müdürlüğüne
gönderir.”
“Koruma Bölge Kurulunca onaylı projesine göre tamamlanan uygulamalar için
kullanma izin belgesi, KUDEB bulunan yerlerde KUDEB müdürlüğünce düzenlenir.
KUDEB bulunmayan yerlerde; yapının inşaatı ya da onarımının koruma bölge kurulu
kararları
doğrultusunda
yapıldığının
koruma
bölge
kurulu
müdürlüğünce
saptanmasından sonra, ilgili idare tarafından kullanma izin belgesi verilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür
31
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
8.12.2014/ 28199 R.G.
Konu
Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; binanın doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak
çevresel etkilerini azaltmak için sürdürülebilir yeşil binalar ile sürdürülebilir
yerleşmelerin
değerlendirme
ve
belgelendirme
sistemlerinin
oluşturulması,
belgelendirme süreçlerinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının
belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
8.12.2014/ 28199 R.G.
Konu
Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
(TPE: 2014/2) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf
olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına
İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen Nis Sınıflandırmasına uygun
olarak, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (Enstitü)’na yapılan marka tescil
başvurularında esas alınacak Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesini oluşturmak ve bu
listeye ilişkin esasları düzenlemektir.
Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
9.12.2014/ 28200 R.G.
Konu
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili
2014/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı.
Özet
Gıda ve tarım ürünleri arzının ve fiyatlarının sürdürülebilir bir yapıda olması, gerek
toplum sağlığı açısından gerekse sosyal ve ekonomik açılardan önem taşımaktadır.
Ülkemizde tarımsal üretim; kuraklık, don, aşırı yağış ve diğer doğal afetler gibi iklim
koşullarına ve üretim tercihlerinde yaşanan beklenmedik değişimlere göre
şekillenmektedir. Ayrıca, dağıtım zincirindeki yapısal sorunlar üretici fiyatlarıyla
32
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
tüketici fiyatları arasındaki ilişkiyi bozmakta ve fiyatlardaki dalgalanmaların boyutunu
artırabilmektedir. Tarımsal üretim ile gıda ve ürün fiyatlarında çeşitli şekillerde
ortaya çıkan dalgalanmalar nedeniyle bu piyasaların yakından takibi gerekmektedir.
Bu çerçevede ülkemizde, gıda ve tarım ürünlerinin; kısa ve uzun vadeli arz-talep,
ihracat-ithalat ve üretim-tüketim değişimleri ile bu değişimlerin ve dağıtım
zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi,
gerekli görülmesi halinde, alınacak tedbirlere ve uygulanacak politikalara ilişkin
önerilerde bulunulması amacıyla “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve
Değerlendirme Komitesi” kurulması uygun görülmüştür.
Komite, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Ekonomi,
Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanlıklarının Müsteşarları, Hazine
Müsteşarı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanının katılımıyla oluşturulmuştur.
Komite, üç ayda bir veya gerektiğinde başkan veya üyelerden birisinin talebi üzerine
en geç bir hafta içerisinde toplanacak ve görev alanı ile ilgili konuları görüşerek
Ekonomi Koordinasyon Kuruluna raporlayacaktır. Komite, gerekli gördüğünde, diğer
bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerini toplantılarına davet
edebilecektir. Komite tarafından ihtiyaç duyulması halinde; alt komite, danışma
grupları ile geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir.
Komite çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak her
türlü desteğin bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmesi ve
üstlenilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve
gereğini rica ederim.
33
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
10.12.2014/ 29201 R.G.
Konu
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve
Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67
Sayılı Genel Kurul Kararının 15, 27 ve 61 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
28/11/2014 Tarihli ve 203 Sayılı Genel Kurul Kararı yayımlandı.
Özet
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve
Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 tarihli ve 67
sayılı Genel Kurul Kararı’nın bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Tarih - Sayı
10.12.2014/ 29201 R.G.
Konu
Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Kurumun strateji ve hedefleri doğrultusunda Kamu Hastane
Birliklerinin kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğini
değerlendirmektir.
Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
9.12.2014/ 29200 R.G.
Konu
Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
Özet
3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yargıtay Personeli
Görevde
Yükselme
ve
Unvan
Değişikliği
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
34
Yönetmeliğinin
bazı
maddeleri
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
10.12.2014/ 29201 R.G.
Konu
Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(İhracat: 2014/8) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde
İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına
Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“ş) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge
Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç
Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge
Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge
Müdürlüğü’nü,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğde (ek 2 hariç) yer alan;
a) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliği” ibareleri “bölge müdürlüğü”,
b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibareleri “bölge müdürlüğüne”,
c) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden” ibareleri “bölge müdürlüğünden”,
ç) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine” ibareleri “bölge müdürlüklerine”,
d) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince” ibareleri “bölge müdürlüklerince”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür..
35
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
10.12.2014/ 29201 R.G.
Konu
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 120) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen
gümrük müdürlüklerinden yapılır.
Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
2 Gebze Gümrük Müdürlüğü
3 İzmir Gümrük Müdürlüğü
4 İzmit Gümrük Müdürlüğü
5 Mersin Gümrük Müdürlüğü
6 Derince Gümrük Müdürlüğü
7 Giresun Gümrük Müdürlüğü”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
36
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
10.12.2014/ 29201 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-73 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)
20/11/2014 tarih ve 22467 sayılı yazısına istinaden,
1. İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale
Komisyonunca; “Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 663 ada, 2 no.lu
parseldeki 2.904,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 2447/2904 oranındaki hissesinin
özelleştirilmesi ihalesinde 1.331.000.- TL (Birmilyonüçyüzotuzbirbintürklirası) bedelle
en yüksek teklifi veren Mustafa ERGEÇ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Mustafa ERGEÇ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve
1.321.000.- TL (Birmilyonüçyüzyirmibirbintürklirası) bedelle ikinci yüksek teklifi veren
Halim GÜNGÖR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Halim GÜNGÖR’ün
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve
ihalenin iptaline şeklinde verilen kararın onaylanmasına,
2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale
Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine
ÖYK’nın 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
37
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
10.12.2014/ 29201 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-74 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)
20/11/2014 tarih ve 22467 sayılı yazısına istinaden,
1. İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale
Komisyonunca; “Kocaeli ili, Başiskele ilçesi, Kullar Mahallesi, 2127 no.lu parseldeki
370,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde 110.000.- TL
(Yüzonbintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren İlami AYAZ’a İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, İlami AYAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine
irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,
2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale
Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine
ÖYK’nın 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
10.12.2014/ 29201 R.G.
Konu
Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420) Bir İzahnamede Yer Alan Proforma
Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen
Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bir İzahnamede Yer
Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere
Üstlenilen Güvence Denetimleri Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
38
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan GDS 3420 metninde belirlenmiştir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,
b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,
c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ifade eder.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
11.12.2014/ 29202 R.G.
Konu
2014/6992 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti 24. Dönem Karma
Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
16 Nisan 2014 tarihinde Tahran’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam
Cumhuriyeti 24. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6898301 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 10/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
39
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
11.12.2014/ 29202 R.G.
Konu
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair
Genel Tebliğ (Seri No: 2) yayımlandı.
Özet
11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesinin
Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kararnamenin eki Kararın “Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri” başlıklı 1
inci maddesinin ikinci fıkrasında “(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde
yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen
sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.” hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Karara göre, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde yer alan başvuru ve ilk
taksit ödeme süreleri bu maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay
uzatılmıştır.
Bu itibarla, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinden yararlanmak için başvuru
süresi 31 Aralık 2014 tarihi bitimine, bu maddeye göre yapılandırılan alacaklara ilişkin
ilk taksit ödeme süresi ise peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil (31 Ocak
2015 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan) 2 Şubat
2015 tarihine uzatılmıştır.
Diğer taraftan, bu Karar kapsamında başvuru ve ödeme süresi uzatılan alacaklar ile
ilgili olarak anılan Kararnamenin yayımı tarihinden önce Kanun hükümlerinden
yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin
ikinci fıkrası kapsamında yapacakları ilk taksite ilişkin ödeme süresi de (peşin ödeme
seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 2
Şubat 2015 tarihine uzamıştır.
Bununla birlikte, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin yedinci fıkrasına göre
taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk edecek yıllık gelir veya
kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi
40
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
ve özel tüketim vergisini vadesinde ödeme şartına yönelik herhangi bir süre uzatımı
söz konusu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi başlangıç tarihi olan 1 Aralık 2014
tarihinden itibaren başlayan bu yükümlülüğün anılan fıkrada öngörüldüğü şekilde
yerine getirilmesi gerekmektedir.
Tebliğ olunur.
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
6573 sayılı Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 2004 yılında Bükreş’te toplanan XXIII. Dünya Posta Kongresinde
kararlaştırılan “Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokol”ün
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
6574 sayılı Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol”ün
beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
41
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
6575 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolünün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Çocuk
Politikaları Alanında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
6576 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolünün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 9 Ağustos 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında
Yardım ve İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
42
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
6577 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında
Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 29 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü”nün
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
6578 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin
Geliştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 27 Nisan 2007 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line
Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Protokol”ün onaylanması
uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür..
43
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
6579 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 10 Nisan 2013 tarihinde Bişkek’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
6580 sayılı 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 1995 yılında Cenevre’de
yapılan 82 nci Oturumunda kabul edilen “176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve
Sağlık Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
6581 sayılı Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 17 Şubat 2011 tarihinde Amman’da imzalanan “Nükleer Enerjinin
Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi
Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
44
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk
Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların
Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda
Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
uyarınca
risk
değerlendirmesi
ve
acil
müdahale
planlarını
hazırlayacak
kurum/kuruluşların asgari özelliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk
Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların
Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda
Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
uyarınca
risk
değerlendirmesi
ve
acil
müdahale
planlarını
hazırlayacak
kurum/kuruluşların asgari özelliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
45
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/11) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Yerli üretici tarafından 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve
4814.90.70.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda “duvar kağıtları ve benzeri
duvar kaplamaları” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında son yıllarda artış
olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine
maruz kaldığı belirtilerek,
ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat
çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi
Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda
bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet
sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “ithalat” başlığı altında “ticaret politikası
savunma araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar”
bağlantısından ulaşılabilmektedir.
İlgili taraflar
MADDE 5 – (1) Ek’te yer alan ilgili taraf başvuru formunu bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler
soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.
Soruşturmanın süresi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde
tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
46
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2014/29) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
(No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket,
28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi
uyarınca karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edilmiştir.
“
Firma Unvanı
HASER GEMİ SÖKÜM
ULUSLARARASI GÖZETİM
SURVEY DEMİR ÇELİK
TERSANECİLİK İNŞAAT
NAKLİYAT TAAH. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
Adres
KURTULUŞ MAH.
HÜRRİYET CAD. NO:161
D:3 ALİAĞA/İZMİR
Süre
1 ay
”
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
.
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/42) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 14/9/2006 tarih ve 26289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/25 sayılı Tebliğ ile 6802.23 ve 6802.93
Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında yer alan “granitler”in Çin Halk Cumhuriyeti
(ÇHC) menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2012/14 sayılı Tebliğ ile tamamlanan nihai gözden
geçirme soruşturması kapsamında damping önleminin 174 ABD Doları/ton düzeyine
çıkarılarak devamına karar verilmiştir.
47
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
(2) Derya Granit ve Mermer Sanayi ile Zevk Mermer Granit firmaları anılan eşyanın
ÇHC menşeli ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, ÇHC menşeli granitlerin
Vietnam üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile
Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.
(3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun ile
değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun,
20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde
değerlendirilmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Vietnam
menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme
Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına
karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)
tarafından yürütülecektir.
Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem
uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2)
Önlemlerin
uygulanmasında
başlamış
işlem
kavramı
bulunmamaktadır.
Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
48
ve
istisnası
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/43) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 15/3/2013 tarihli ve 28588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta
Haksız
Rekabetin
Önlenmesine
İlişkin
2013/4
sayılı
Tebliğ
ile
7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP)
altında yer alan “Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer (dikişli) boruların
soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş olanlarının; diğerleri” ile 7306.61.10.00.00
GTİP’si altında yer alan “Paslanmaz çelikten kesiti kare/dikdörtgen şeklinde olan
dikişli borular”ın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli
olanlarının ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.
(2) Vena Paslanmaz Çelik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. firması, İstanbul Ekonomi
Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. aracılığıyla ÇHC ve Tayvan menşeli paslanmaz
çelik boruların ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Malezya ve
Vietnam
üzerinden menşe
saptırması yapılarak
etkisiz
kılındığı
iddiasıyla
Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.
(3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun ile
değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun,
20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde
değerlendirilmiştir.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu eşya, 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “Paslanmaz çelikten kesiti
daire şeklinde olan diğer (dikişli) boruların soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş
olanlarının; diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 GTİP’si altında yer alan “Paslanmaz
çelikten kesiti kare/dikdörtgen şeklinde olan dikişli borular”dır.
(2) Bu aşamada belirtilen GTİP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte
değildir.
49
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem
uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2)
Önlemlerin
uygulanmasında
başlamış
işlem
kavramı
ve
istisnası
bulunmamaktadır.
Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2010/35)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/54) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2010/35)’nin 6 ncı maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Yurt içinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik
koşullarına göre sterol kompozisyonu ile ultraviyole ışığında özgül soğurma
kriterlerinde oluşabilecek değişiklikler Zeytinyağı Komisyonu tarafından belirlenir.
Özel hükümler ithalatta uygulanmaz.
(2) Ek-1’in 1.4 maddesinde yer alan yağ asidi etil esteri değeri 31/12/2015 tarihine
kadar en fazla 40 mg/kg, 1/1/2016 tarihinden itibaren en fazla 30 mg/kg olarak
uygulanır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Tebliğe
Ek-3 eklenmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
50
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
4646 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası
Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Özet
4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları
öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi
olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları
her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân
edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para
cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi
nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441
sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını
%10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir. 4646 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu
maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak
uygulanması gerekmektedir.
4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2015
tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
KANUNDA
ÖNGÖRÜLEN
ARA İDARİ
CEZALARI
(TL)
2014 YILINDA
UYGULANACAK
İDARİ PARA
CEZALARI
(TL)
2015 YILINDA
UYGULANACAK
İDARİ PARA
CEZALARI
(TL)
9 uncu Maddenin Birinci
Fıkrasının (a) Bendi
350.000
533.002
586.888
9 uncu Maddenin Birinci
Fıkrasının (b) Bendi
300.000
456.858
503.046
9 uncu Maddenin Birinci
Fıkrasının (c) Bendi
350.000
533.002
586.888
İLGİLİ KANUN MADDESİ
51
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
9 uncu Maddenin Birinci
Fıkrasının (d) Bendi
9 uncu Maddenin Birinci
Fıkrasının (e) Bendi
500.000
761.432
838.412
500.000
761.432
838.412
9 uncu Maddenin Birinci
Fıkrasının (f) Bendi
600.000
913.719
1.006.095
9 uncu Maddenin Birinci
Fıkrasının (g) Bendi
600.000,-
913.719
1.006.095
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Özet
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda
para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında
“İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri
uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu
suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu
fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer
almaktadır.
Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441
sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını
%10,11 (on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir.
Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para
cezası miktarları, 01/01/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi
uygulanacaktır.
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki fiili işleyen
bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcıya 19 uncu maddenin (a) bendindeki cezanın dörtte
biri uygulanır.
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki ihlaller
hariç olmak üzere bayiler için 19 uncu maddenin (e) bendinde yer alan cezanın beşte
biri uygulanır.
52
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim
firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a) bendinde belirtilen
cezanın dörtte biri uygulanır.
Tebliğ olunur.
İLGİLİ KANUN MADDESİ
6455 SAYILI KANUNLA
DEĞİŞİK 5015 SAYILI
KANUNLA BELİRLENEN
İDARİ PARA CEZALARI
(TL)
19 uncu Maddenin İkinci
Fıkrasının (a) Bendi
19 uncu Maddenin İkinci
Fıkrasının (c) Bendi
19 uncu Maddenin İkinci
Fıkrasının (e) Bendi
19 uncu Maddenin İkinci
Fıkrasının (h) Bendi(Ton
Başına)
19
uncu
Maddenin
yedinci fıkrası
2014 YILINDA
UYGULANACAK
İDARİ PARA
CEZALARI
(TL)
2015 YILINDA
UYGULANACAK
İDARİ PARA
CEZALARI
(TL)
1.000.000
1.039.300
1.144.373
850.000
883.405
972.717
350.000
363.755
400.530
200
207
227
1.500-70.000
1.558-72.751
1.715-80.106
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Özet
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda
para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında
“İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri
uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu
suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu
fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer
almaktadır.
Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441
sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını
%10,11 (on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir.
53
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para
cezası miktarları, 01/01/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi
uygulanacaktır.
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki fiili işleyen
bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcıya 19 uncu maddenin (a) bendindeki cezanın dörtte
biri uygulanır.
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki ihlaller
hariç olmak üzere bayiler için 19 uncu maddenin (e) bendinde yer alan cezanın beşte
biri uygulanır.
Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim
firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a) bendinde belirtilen
cezanın dörtte biri uygulanır.
Tebliğ olunur.
İLGİLİ KANUN MADDESİ
6455 SAYILI KANUNLA
DEĞİŞİK 5015 SAYILI
KANUNLA BELİRLENEN
İDARİ PARA CEZALARI
(TL)
19 uncu Maddenin İkinci
Fıkrasının (a) Bendi
19 uncu Maddenin İkinci
Fıkrasının (c) Bendi
19 uncu Maddenin İkinci
Fıkrasının (e) Bendi
19 uncu Maddenin İkinci
Fıkrasının (h) Bendi(Ton
Başına)
19
uncu
Maddenin
yedinci fıkrası
54
2014 YILINDA
UYGULANACAK
İDARİ PARA
CEZALARI
(TL)
2015 YILINDA
UYGULANACAK
İDARİ PARA
CEZALARI
(TL)
1.000.000
1.039.300
1.144.373
850.000
883.405
972.717
350.000
363.755
400.530
200
207
227
1.500-70.000
1.558-72.751
1.715-80.106
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2015
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Özet
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde muhtelif
miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci
fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate
alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.”
hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441
sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını
%10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen
oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para
cezası miktarları, 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi
uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
KANUNDA
ÖNGÖRÜLEN
İDARİ
PARA CEZALARI
2014 YILINDA
UYGULANACAK
İDARİ PARA
CEZALARI
2015 YILINDA
UYGULANACAK
İDARİ PARA
CEZALARI
İLGİLİ KANUN MADDESİ
(YTL)
(TL)
(TL)
16 ncı Maddenin İkinci
Fıkrasının (a) Bendi
500.000
761.432
838.412
55
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
16 ncı Maddenin İkinci
Fıkrasının (b) Bendi
250.000
380.715
419.205
16 ncı Maddenin İkinci
Fıkrasının (c) Bendi
50.000
76.142
83.839
16 ncı Maddenin İkinci
Fıkrasının (ç) Bendi
100
149
164
1.000
1.520
1.673
16 ncı Maddenin Dördüncü
Fıkrası
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2015 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Özet
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para
cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine
tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para
cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve
ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para
cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi
nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441
sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını
%10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen
oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası
miktarları, 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi
uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
56
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
İLGİLİ KANUN MADDESİ
16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının
(a) Bendi
16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının
(b) Bendi
16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının
(c) Bendi
16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının
(ç) Bendi
16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının
(d) Bendi
16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının
(e) Bendi
OCAK 2015
KANUNDA
ÖNGÖRÜLEN
İDARİ PARA
CEZALARI
2014 YILINDA
UYGULANACAK
İDARİ PARA
CEZALARI
2015 YILINDA
UYGULANACAK
İDARİ PARA
CEZALARI
(TL)
(TL)
(TL)
500.000
519.650
572.186
500.000
519.650
572.186
500.000
519.650
572.186
800.000
831.440
915.498
900.000
935.370
1.029.935
1.000.000
1.039.300
1.144.373
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/3) yayımlandı.
Özet
18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı Birim, Marka
ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile
İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil
giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira
giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve
Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.”
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
57
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
13.12.2014/ 29204 R.G.
Konu
6582 sayılı Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
Özet
21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 52 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa
olsun henüz fiilî askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih
dâhil) önce doğan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile
1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler; istekleri hâlinde, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı
temsilciliklerine başvurmaları ve 18.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı
ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın
askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.
Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti
kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde birinci fıkra
hükümlerinden yararlanırlar.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen
askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf
tutulanlar da istekleri hâlinde yaş şartı aranmaksızın birinci fıkra hükümlerinden
yararlanırlar.
Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu
adına T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Vakıflar Bankasında açılacak hesaba
yatırılır.
Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve
bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış
olanlar sona erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmez.
Bedelin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.”
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
58
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan
sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve
gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına
ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmeliğin; a) 11 inci maddesi 1/6/2016 tarihinde, b) Diğer hükümleri yayımı
tarihinde, yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
12.12.2014/ 29203 R.G.
Konu
Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan Led Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6951 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu
Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”
uyarınca, arka ışık ünitelerinin imalinde kullanılan LED diyotlu baskılı devre kartlarının
ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul
ve esaslarının düzenlenmesidir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
14.12.2014/ 29205 R.G.
Konu
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti yayımlandı.
Özet
Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont
işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde
uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,50 olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
59
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
14.12.2014/ 29205 R.G.
Konu
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/9) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan iki meslek
standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu
Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9
uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
Ek-1 Kaplama Operatörü (Draje) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Ek-2 Şekerleme-Sakız Hammadde Hazırlama ve Şekil Verme Operatörü
(Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Tarih - Sayı
16.12.2014/ 29207 R.G.
Konu
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (İhracat: 2014/9) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde
İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.
“pp) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara
Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü,
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge
Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge
60
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Müdürlüğünü,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi
sonundan itibaren üç ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda Ek-3’te
belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen
ilgili bölge müdürlüğüne,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğde (38 inci maddenin on birinci fıkrası hariç) yer alan;
a) “ihracatçı birliği genel sekreterliğince” ibaresi “bölge müdürlüğünce” şeklinde,
b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliği” ibareleri “bölge müdürlüğü” şeklinde,
c) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibareleri “bölge müdürlüğüne” şeklinde,
ç) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince” ibareleri “bölge müdürlüğünce” şeklinde,
d) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden” ibareleri “bölge müdürlüğünden”
şeklinde,
e) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin” ibareleri “bölge müdürlüğünün” şeklinde,
f) “ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri” ibareleri “bölge müdürlükleri” şeklinde,
g) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine” ibaresi “bölge müdürlüklerine”
şeklinde,
ğ) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince” ibareleri “bölge müdürlüklerince”
şeklinde,
h) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin” ibaresi “bölge müdürlüklerinin”
şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
61
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
16.12.2014/ 29207 R.G.
Konu
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci
Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2015 Tarihine Kadar
Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt
sınırı, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No’lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2014 yılı için tespit edilen yeniden değerleme
oranı olan % 10,11 (on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden
31/12/2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir:
4054 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin
birinci fıkrasında öngörülen ceza alt sınırı
miktarı
1/1/201431/12/2014
tarihleri arasında
1/1/201531/12/2015
tarihleri arasında
15.226 TL
16.765 TL
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
17.12.2014/ 29208 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/41) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (mevzuat) hükümleri çerçevesinde
yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda alınan karara esas
teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir.
62
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 2 – (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/41) ile
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli “poliester
tekstüre iplikler” ithalinde dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.
(2) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/01/2013 tarihli ve
28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (No: 2013/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona
ereceği ve bu kapsamda önlemlerin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün
yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir
başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(3) Yerli üretim dalını (YÜD) temsilen Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. (Korteks),
Tayland hariç 2008/41 sayılı Tebliğ’de belirtilen ülkelere yönelik önlemin uygulamadan
kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden
meydana geleceği iddialarını ortaya koyarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi temelinde
önleme konu ürün ve ülkeler için bir NGGS açılması talebinde bulunmuştur. Söz konusu
başvuruyu Polyester Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. (Polyteks), SASA Polyester
Sanayi A.Ş. (SASA) ve Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. (SİFAŞ) desteklemiştir.
(4) Bu kapsamda 17/12/2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/25) ile başlatılan NGGS, T.C.
Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından
yürütülerek tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlemler yürürlükte
kalmaya devam etmiştir.
Önlem konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Önleme konu ürün, ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli 5402.33 gümrük
tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan “poliester tekstüre iplikler”dir.
(2) Poliester tekstüre iplikler, tekstüre edilmiş, yani doğal lif özelliği kazandırıcı işleme tabi
tutulmuş poliester ipliklerdir. Tekstüre iplikler, filamentler boyunca sabit kıvrımlar,
lüleler, ilmikler veya başka ince bükümler elde etmek için işlenmiş; esneklik, hacim, nem
alma ve örme kabiliyetleri yükseltilmiş, ısıyla şekillenebilme özellikleri çeşitli mekanik
tesirlerle kalıcı ve belirli olarak değişikliğe uğratılmış poliester ipliklerdir. Söz konusu
iplikleri ihtiva eden kumaşların dolgunluğu, nemi emme kabiliyeti, daha iyi ısı yalıtkanlığı
özelliği ve daha sıcak tutma kabiliyeti vardır. Bazı çeşitleri aynı zamanda üretildikleri
63
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
kumaşlara uzama özelliği verebilmektedir.
(3) Söz konusu ürün, genel olarak giyim, dekoratif kumaşlar, ev tekstili (perde, nevresim,
havlu, bornoz, halı, tül) ile endüstriyel alanlarda (yelken bezi, araba lastiği bezi, dolgu
elyafı vb.) kullanılır. İç giyim ve geceliklerin yanında hafif ve ince kumaşlarda kalıcı ütü
isteyen giysilerde, örgü dış giyim ve takım elbiselerde yün ile karıştırılarak, yağmurluk ve
gömleklik kumaşlarda pamukla karıştırılarak kullanılmaktadır.
(4) Esas soruşturmada YÜD tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ürün arasında
ürünlerin fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve hitap
ettikleri pazarlar açısından bir fark olmadığı ve bu çerçevede bahse konu ürünün
soruşturma konusu ürünle benzer ürün olduğu belirlenmiştir. Bu soruşturmada ise söz
konusu belirlemeleri değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
Karar
MADDE 27 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması
durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli poliester
tekstüre iplik için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/41 sayılı Tebliğ ile
yürürlüğe konulan önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı
ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmeden uygulanmaya
devam edilmesine karar verilmiştir.
GTP
Eşya
Tanımı
Menşe Ülke
Üretici/İhracatçılar
Dampinge Karşı Önlem
(ABD Doları / Ton)
Hangzhou Xiangsheng Textile Co.Ltd.
Çin Halk
Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd.
Cumhuriyeti Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co.Ltd.
Diğerleri
5402.33
Polieste
rlerden
Tekstür
e İplik Endonezya
Malezya
335
297
268
351
PT Indorama Synthetics Tbk.
48
PT Mutu Gading
136
PT Polyfin Canggih
120
PT Asia Pacific Fibers Tbk
122
PT Susilia Indah Synthetic Fibers
Industries (PT Sulindafin)
240
Diğerleri
240
Tüm üretici/ihracatçılar
276
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
64
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
17.12.2014/ 29208 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/12/2014 Tarihli ve 2014/117 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 9/10/2014 tarih, 7010 sayılı yazısına
istinaden;
1. Kurulumuzun 30/4/2009 tarih, 2009/21 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve
programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adına kayıtlı İstanbul ili,
Çatalca ilçesi, Muratbey köyü, 1062 no.lu parselde bulunan 21.500,00 m2
yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve
İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale
Komisyonunca;
KGM adına kayıtlı İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Muratbey köyü, 1062 parsel
numaralı taşınmazın 2.470.000.- (İkimilyondörtyüzyetmişbin) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren FG Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Turizm
Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, FG Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 2.250.000.-(İkimilyonikiyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci
teklifi veren Uğur DEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Uğur
DEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve
ihalenin iptal edilmesine,
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin
yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
65
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
17.12.2014/ 29208 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/12/2014 Tarihli ve 2014/118 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 9/10/2014 tarih, 7011 sayılı yazısına
istinaden;
1. Kurulumuzun 30/4/2009 tarih, 2009/21 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve
programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adına kayıtlı İstanbul ili,
Çatalca ilçesi, Muratbey köyü, 1774 no.lu parselde bulunan 10.918,00 m2
yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve
İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale
Komisyonunca;
KGM adına kayıtlı İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Muratbey köyü, 1774 parsel
numaralı taşınmazın 1.610.000.- (Birmilyonaltıyüzonbin) Türk Lirası bedelle
en yüksek teklifi veren Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Genpar Otomotiv Ticaret ve
Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 1.600.000.-(Birmilyonaltıyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci
teklifi veren Süleyman AKPINAR-Bülent Özgür KILIÇ Ortak Girişim Grubu’na
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Süleyman AKPINAR-Bülent Özgür
KILIÇ Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine
irat kaydedilmesine, 1.435.000.-(Birmilyondörtyüzotuzbeşbin) Türk Lirası
bedelle üçüncü teklifi veren FG Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Turizm Gıda
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, FG Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine
dair verilen Kararın onaylanmasına,
66
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin
yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
18.12.2014/ 29209 R.G.
Konu
2014/6999 sayılı Avrupa Birliği’nin “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği”
Programı’na (COSME) (2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında
Karar yayımlandı.
Özet
16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanan ekli Avrupa Birliği’nin “İşletmelerin ve
KOBİ’lerin Rekabet
Edebilirliği”
Programı’na (COSME) (2014-2020) Türkiye
Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında
Anlaşma’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/10/2014 tarihli ve 7087621 sayılı
yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
18.12.2014/ 29209 R.G.
Konu
2014/7025 sayılı Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek
Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında
Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya
Mahsus ve 2015 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında
Karar yayımlandı.
Özet
Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu
alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını
almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2015 yılı için geçerli
olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Başbakan Yardımcılığının
12/11/2014 tarihli ve 17043 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
67
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Ek liste için dosya üzerine tıklayınız.
Tarih - Sayı
18.12.2014/ 29209 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/12/2014 Tarihli ve 2014/119 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/10/2014 tarih ve 7248 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına
kayıtlı İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi, Taşlık Mevkii sınırları içerisinde yer
alan 7.874,00 m² yüzölçümlü 6806 ada 1 no’lu parsele “Tercihli Turizm ve Konut
Yerleşme Alanı (E=0.25; Yençok= 2 kat - E=0.05; Yençok= 1 kat)” fonksiyonu
önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
18.12.2014/ 29209 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/12/2014 Tarihli ve 2014/121 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1.10.2014 tarih ve 6867 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.
adına kayıtlı Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
17.359,37 m² yüzölçümlü 28124 ada 8 no’lu parsele “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
(E=0.40; Yençok=Serbest), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme
68
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Kepez Belediye Başkanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
gönderilmesine karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
18.12.2014/ 29209 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-75 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca; Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 1/6/2010
tarihli, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye
Hazinesi adına kayıtlı Burdur ili, Yeşilova ilçesi, Emek Mahallesi, 202 ada 1 parseldeki
97.013,80 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
“Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini
teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde
gerçekleştirilen ihale sonucunda İhale Komisyonunca:
“Maliye Hazinesi adına kayıtlı söz konusu taşınmazın; 656.000 (altıyüzellialtıbin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mazlum PEKTAŞ-Nurgül DOĞAN Ortak Girişim
Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mazlum PEKTAŞ-Nurgül DOĞAN
Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,
İşbu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
69
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
18.12.2014/ 29209 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-76 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare);
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile
özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Elazığ ili,
Merkez ilçesi, Bızmişen Köyü 3494 ada, 1 parselde bulunan 5.000 m2 yüzölçümlü
taşınmazın, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık
Usulü” uygulanmak suretiyle, özelleştirilmesini teminen, İhale İlanı ve İhale
Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale
Komisyonunca:
“Maliye Hazinesi adına kayıtlı söz konusu taşınmazın; 902.000 (Dokuzyüzikibin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali HANEGE’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Ali HANEGE’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 901.000 (Dokuzyüzbirbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren
Emrullah AYDIN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Emrullah AYDIN’ın
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 745.000
(Yediyüzkırkbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Bozduman Elektrik İnşaat
ve Malzemeleri Doğalgaz Bilgisayar Gıda Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bozduman Elektrik İnşaat ve
Malzemeleri Doğalgaz Bilgisayar Gıda Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal
edilmesine” ilişkin kararın onaylanmasına,
Bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden
karar verilmiştir.
70
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
19.12.2014/ 29210 R.G.
Konu
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ
No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/5) yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 22/5/2014
tarihli ve 1417 sayılı yazısı üzerine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Kanununun 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
19.12.2014/ 29210 R.G.
Konu
2014/6845 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in
bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
19.12.2014/ 29210 R.G.
Konu
Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili
3/12/2014 Tarihli ve 8564 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı
yayımlandı.
Özet
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
A- 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis
kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve
vize bedellerinin, 2015 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanması ile;
71
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
1- Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi için 34.950 TL,
2- Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi için 69.900 TL,
3- a) Tütün Ticareti Yetki Belgesi için 34.950 TL,
b) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri için yıllık 3.495 TL,
uygunluk belgesi bedeli alınmasını,
B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.
Tarih - Sayı
20.12.2014/ 29211 R.G.
Konu
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmeliğin; a) 26 ncı maddesi ile değiştirilen Ek-5.A (Birinci Grup Tesisler)
bölümünde yer alan Ek-5.A.1.4.2’deki kükürt dioksit dışında kalan emisyonlar için
sınır değerler ile Ek-5.A.1.4.3, Ek-5.A.1.4.4, Ek-5.A.1.4.1 kısımları 8/6/2019 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
20.12.2014/ 29211 R.G.
Konu
Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi
Ürünler Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
72
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
20.12.2014/ 29211 R.G.
Konu
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığının kuruluş ve görevleri ile Başkan, müfettişler, müfettiş yardımcıları, diğer
personel ve büro personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını Başkan, müfettiş ve
müfettiş yardımcılarının atanmaları ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
20.12.2014/ 29211 R.G.
Konu
Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı yumurtacı tavuklardan elde edilmiş kabuklu yumurtanın tekniğine
uygun ve hijyenik şekilde paketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve
pazarlanmasında dikkate alınacak özellikleri belirlemektir.
Avrupa Birliği’ne uyum
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, 1234/2007/EC sayılı Yumurtaların Pazarlama
Standartlarına İlişkin Konsey Tüzüğü ve 589/2008/EC sayılı Yumurtaların Pazarlama
Standartlarına İlişkin 1234/2007/EC sayılı Konsey Tüzüğünün Uygulama Esaslarına
Dair Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
73
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
20.12.2014/ 29211 R.G.
Konu
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı
Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2014/43)
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/57) yayımlandı.
Özet
26/10/2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir..
Bu Tebliğ 26/10/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
20.12.2014/ 29211 R.G.
Konu
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 121) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 30/10/2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 99 Seri
Nolu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 3 üncü maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda
belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
Aliağa Gümrük Müdürlüğü
Antalya Gümrük Müdürlüğü
Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
Botaş Gümrük Müdürlüğü
Derince Gümrük Müdürlüğü
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
Giresun Gümrük Müdürlüğü
Hopa Gümrük Müdürlüğü
İsdemir Gümrük Müdürlüğü
İskenderun Gümrük Müdürlüğü
Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
Samsun Gümrük Müdürlüğü
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
Trabzon Gümrük Müdürlüğü
74
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
20.12.2014/ 29211 R.G.
Konu
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 122) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.
“f) Birlikler; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve ihracatçı birliklerini,”
“ğ) TİM; Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “TOBB ve
Konfederasyon” ibaresi “TOBB, Konfederasyon ve TİM” olarak değiştirilmiş ve söz
konusu maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) A.TR dolaşım belgelerinin birinci fıkra hükümleri uyarınca yetkilendirilen kurum
veya kuruluşlarca ilk defa basılması veya söz konusu belgelerin yeniden basılmasını
gerektirecek ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca bildirilecek şekilsel değişikliklerin
olması halinde; A.TR dolaşım belgelerinin deneme amaçlı basılmış örnekleri nihai
basım aşamasından önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın incelemesine ve onayına
sunulur. Ancak gerekli düzeltmeler yapıldıktan ve örnekler Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nca onaylandıktan sonra basım işlemi gerçekleştirilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının (b)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “TOBB tarafından”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “birlikler” ibaresi “Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birlikleri” olarak değiştirilmiştir.
“(1) TOBB tarafından Kararda yer alan hükümlere uygun olarak bastırılan A.TR
dolaşım belgeleri odalara; Konfederasyon ve TİM tarafından bastırılan A.TR dolaşım
belgeleri ilgili birliklere gönderilir. TOBB ve TİM tarafından basımı yapılan A.TR
dolaşım belgeleri, takip edilebilir olması koşuluyla ilgili oda ve birliklerce talep eden
firmalara ve temsil ettikleri firmalar için kullanılmak üzere gümrük müşavirlerine
75
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
satılır. Belgelerin bir sonraki yılda uygulanacak satış fiyatı ve onay fiyatı, basım yetkisi
verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
belirlenir. Belgelerin satış ve onay fiyatına ilişkin görüş ilgili kurumlarca en geç 1
Aralık tarihine kadar verilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılan değerlendirme
neticesinde belirlenen fiyatlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca açıklanır.”
“(b) Odalar/Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler
sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip eder. Geri gelmeyen
belgelerin akibeti araştırılarak düzenli aralıklarla söz konusu belgelerin seri
numaraları ile ilgili firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçeleri odalar
tarafından TOBB’a ve birlikler tarafından konfederasyona veya TİM’e bildirilir.
Kullanılmayan belgeler, TOBB, Konfederasyon ve TİM tarafından yıllık dönemler
itibariyle elektronik veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür..
Tarih - Sayı
20.12.2014/ 29211 R.G.
Konu
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 123) yayımlandı.
Özet
4/9/2010 tarih ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
20.12.2014/ 29211 R.G.
Konu
Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün
Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 Tarihli ve 8613 Sayılı Kararı)
yayımlandı.
Özet
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve
76
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasına
göre 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere izin belgesi bedelleri ile hizmet
bedelleri hakkında;
MADDE 1 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince alınması gereken;
a) Tesis kurma uygunluk belgesi bedelinin her bin litre proje kapasitesi başına 26,92
TL,
b) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedelinin 22.420 TL,
c) Dağıtım uygunluk belgesi bedelinin 22.420 TL,
d) Dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedelinin 2.700 TL,
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınması gereken;
a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar için her bin litre
başına 55,14 TL,
b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller için her bin litre başına 22,44 TL,
c) Yakıt biyoetanolü için her bin litre başına 9,42 TL alınmasını,
MADDE 3 – Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.
Tarih - Sayı
21.12.2014/ 29212 R.G.
Konu
Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (No: 2014/4) yayımlandı.
Özet
18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarım Desteği
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve
markalaşmaları amacıyla;
a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri Ek-1’de belirtilen tanıtım harcamaları,
%50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
77
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
b) Yurt dışında açacakları birimlerinin;
1) Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD
Doları,
2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık
giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000
ABD Doları,
c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile
markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında
ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50
oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, EK2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla
100.000 ABD Doları
desteklenir.”
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
22.12.2014/ 29213 R.G.
Konu
Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlan
Kurumu Yönetmeliğinin 77 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Gazetelerde yayınlanacak resmi ilanlar Kurum veya Valilikler tarafından elektronik
ortamda alınabilir ve dağıtılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.
78
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
22.12.2014/ 29213 R.G.
Konu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 44
üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “%0.7’i” ibaresi “%0,5’i”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
22.12.2014/ 29213 R.G.
Konu
TS 11939/T3 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları
İçin-Emniyet Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2014/10) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, TS 11939/T3 (Kasım 2014) standardının tadilinin mecburi
uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Bu Tebliğin amacı, TS 11939/T3 (Kasım 2014) standardının tadilinin mecburi
uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
22.12.2014/ Mükerrer 29213 R.G.
Konu
Danıştay Başkanlık Kuruluna Ait Karar 2014/10) yayımlandı.
Özet
Danıştay Başkanlık Kurulu 22/12/2014 tarihinde, saat 10:00’da toplandı.
02/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanun ile idari daire olarak kurulan Danıştay
Onyedinci Dairesi; 2575 sayılı Danıştay Kanununun 02/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı
Kanunun 13. maddesi ile değişik 26. maddesinin 2. fıkrasıyla verilen yetkiye
istinaden, Başkanlık Kurulunun 22/12/2014 tarih ve 2014/16 sayılı kararıyla idari
79
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
dava dairesi olarak görevlendirilmiştir.
2575 sayılı Danıştay Kanununa 02/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 20.
maddesiyle eklenen geçici 26. maddenin 3. fıkrası gereğince, Danıştay dava daireleri
arasındaki işbölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.
ORTAK HÜKÜMLER
(1) Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu Daireler vergi dava
dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar.
(2) İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı
davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava
dairesince yapılır.
(3) Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı
davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava
dairesince yapılır.
(4) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar
ve temyiz başvuruları, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava
dairesince çözümlenir.
(5) Başkanlık Kurulunun işbölümünün belirlenmesine ilişkin kararı uygulanmaya
başlayıncaya kadar bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki işbölümüne ilişkin
hükümler uygulanmaya devam olunur.
(6) Bu işbölümüyle dairesi değiştirilen derdest dosyalar, işbölümüne ilişkin kararın
Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gün içinde ayrıca bir karar
verilmesine yer olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut hâlleriyle ilgili daireye
devredilir. İşbölümü kararı sonrası Danıştaya gelecek olanlar (karar düzeltme ve
yargılamanın yenilenmesi dâhil) ile kanun yollarına konu edilerek bozulan kararlara
ilişkin dosyalar işbölümü kararıyla görevleri belirlenen dairelerce sonuçlandırılır.
Üçüncü Daire
a) Özel tüketim vergisine (ithalde alınan özel tüketim vergisi hariç) ilişkin davalar ile
temyiz başvurularını,
b) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır,
Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun,
Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi
80
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,
c) Katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak
Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya,
Manisa, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı
çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz
başvurularını,
ç) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin olup diğer vergi dava
dairelerinin görevleri dışında kalan işleri, çözümler.
Dördüncü Daire
a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile
düzenleyici diğer işlemlere karşı açılan davaları,
b) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul,
Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi
mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,
c) Katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak Ankara,
Denizli, Edirne, Eskişehir, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemeleri yargı
çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,
çözümler.
Yedinci Daire
Gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergilere, motorlu taşıtlar vergisine ve veraset
ve intikal vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvurularını çözümler.
Dokuzuncu Daire
a) Damga vergisine, emlak vergisine; köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve
payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, Harçlar Kanununa ilişkin
davalar ile temyiz başvurularını,
b) Katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak Bursa,
İstanbul, İzmir ve Sakarya Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi
mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,
çözümler.
81
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
2014/7063 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011)
ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve
2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar ) yayımlandı.
Özet
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli
Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/12/2014 tarihli ve 20177 sayılı
yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5
inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
82
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
2014/7076 sayılı Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların
Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı
Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar yayımlandı.
Özet
Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı
Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı
Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının
22/12/2014 tarihli ve 38902 sayılı yazısı üzerine, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı
Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
2014/7052 sayılı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ve kayıt
düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt
dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı
ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru,
muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde,
uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını
karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme
süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanması ile mali
istatistiklerin hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul, esas, ilke ve standartların
belirlenmesidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar
MADDE 353 ‒ (1) 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
83
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
2014/7052 sayılı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ve
kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin
kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak
sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında,
doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi
ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol
ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve
yayımlanması ile mali istatistiklerin hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul, esas,
ilke ve standartların belirlenmesidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar
MADDE 353 ‒ (1) 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe
girer.
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsili ile Kaydedilmesine Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, diğer Hazine alacaklarının yönetimi, takip ve tahsili ile
kaydedilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığına diğer Hazine alacağı borçlusu olanlar ile
koordinasyon, takip ve muhasebe birimlerini kapsar.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
84
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsili ile Kaydedilmesine Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, diğer Hazine alacaklarının yönetimi, takip ve tahsili ile
kaydedilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığına diğer Hazine alacağı borçlusu olanlar ile
koordinasyon, takip ve muhasebe birimlerini kapsar.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
21/2/2014 tarihli ve 28920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verimlilik Proje
Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b), (c), (d), (e), (n) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu
Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme,
85
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
abonelik, sözleşme, teknik altyapı eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum
sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2015
tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu
Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme,
abonelik, sözleşme, teknik altyapı eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum
sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2015
tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
86
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz
Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinde yer alan “1/1/2015”
ibaresi “1/1/2016” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Vekalet pulları Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7 – Vekalet pullarının, bedeli karşılığı barolara dağıtım şekline Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu karar verir. Dağıtımın bedel karşılığında bir kuruluşa
yaptırılması da mümkündür.”
87
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8 – Her yıl Aralık ayında, bir sonraki yıl için verilecek kredinin miktarı Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulunca belirlenir. Miktarın belirlenmesinde; barolarda staj
yapan stajyerlerin sayısı, fonda toplanan para miktarı göz önünde bulundurulur.
Belirlenecek yeni miktar sadece bir sonraki takvim yılında staj kredisine başvuru
evrakları Türkiye Barolar Birliğine ulaşıp başvuruları kabul edilenlere uygulanır. Kredi
almaya devam edenler staj kredi sözleşmesini imzaladıkları dönemdeki miktar
üzerinden almaya devam ederler.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 11 – Kredi isteminin koşullara uygunluğu Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulunun yetkilendirdiği üyeleri tarafından incelenerek kabul veya ret edilir. Kredi
başvurusu ile ilgili karar kredi başvurusunun tam ve eksiksiz olarak Türkiye Barolar
Birliğine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde stajyere bildirilir. Ret kararları
aleyhine, stajyer tarafından, kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 10 gün
içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edilebilir. İtirazlar, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulunda incelenir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. ”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 12 – Başvuru esnasında belirlenen kredi süresi ve kredi miktarı, kredi
verilme süresince değiştirilemez. Staj listesinde yazılı stajyere kredi, Birlik tarafından
başvurunun kabul edilmesi koşuluyla başvuru tarihinden itibaren başlayarak staj
bitimi süresince ödenir. Kredi talep eden stajyer staj bitim tarihine kadar ki süreden
daha az süreli kredi talep ediyorsa bu istemini başvuru formunda belirtmek
zorundadır. Talep edilen süre daha sonra uzatılamaz.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Kredi tahsis edilen stajyer için Türkiye Barolar Birliğinde bir dosya açılır ve krediden
yararlanan stajyer ile ilgili kayıt ve ödemeler bu dosyada saklanır. Uyumsuzluk ve
uyuşmazlık durumunda bu dosya içeriği ve Türkiye Barolar Birliği Bilgi İşlem Merkezi
tarafından tutulan kayıtlar esas alınır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
88
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 16 – Kredi almakta olan stajyerin, bir başka Baroya nakil dışındaki nedenlerle
adının staj listesinden silinmesi, staja başlama anındaki niteliklerini yitirmesi, kredi
isteminde bulunurken yaptığı başvurunun veya beyanlarının aksinin ortaya çıkması,
Avukatlık Kanunu ve bu Kanun gereği çıkartılan yönetmelikler ile meslek kurallarında
gösterilen esaslara uyulmadığının tespiti, verilen görevlerin yerine getirilmemesi,
kendisinin talep etmesi gibi durumlarda, kredi ödemesine son verilir. Bu durumda
kredi borcunun tamamı ihtar çekilmesine gerek kalmadan otuz gün sonra muaccel
hale gelir. Bu borç, yasal faiziyle borçludan ve kefillerinden müştereken ve
müteselsilen tahsil edilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Kredinin kesilmesine ilişkin karar tarihinde stajyerin kredi borcunun tamamı ihtar
çekilmesine gerek kalmadan 30 gün sonra muaccel hale gelir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 20 – Kredi borçlusunun, arka arkaya 3 ay borç taksitlerini belirlenen
sürelerinde ödememesi halinde borcun tamamı muaccel hale gelir. Bu borç
muacceliyet tarihinden başlayacak yasal faiziyle birlikte borçlu ve kefillerinden
müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 21 – Stajı sırasında veya geri ödeme süresi içinde vefat eden ya da
çalışamayacak derecede sakat kalmış olduğu, tam teşekküllü bir hastanenin sağlık
kurulu tarafından belgelenen borçluların ödenmeyen kredi borçları Türkiye Barolar
Birliği Yönetim Kurulu tarafından silinir. Bu silinmeden kefilleri de yararlanır.”
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
yürütür.
89
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Nobo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) Kapsamında
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MSG-2014/12)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2568 kimlik kayıt numarası tahsis
edilmiş olan NoBo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi (Adresi: Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi A-22 Blok No: 40
Esenler/İSTANBUL), 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT)’nin 9 uncu maddesi
çerçevesinde, Ek II.1(AT Tip İncelemesi) ile Ek II.3(AT Doğrulaması) uygunluk
değerlendirmesi yöntemleri kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
20/6/2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıktan Türetilmiş
Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No:
2014/60) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt
arzının fazla olduğu dönemlerde çiğ sütün süt tozu yapılmak suretiyle piyasadan
90
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
çekilmesi ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla ihracatçı firmaların
ihraç ettikleri ürünlerin bünyesinde kullandıkları süt tozunu iç piyasadan temin
etmelerine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.
Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım
Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının “3 Katılım Fonu ve Diğer Yabancı Kaynaklar” grubuna, hesap
sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiş ve aynı fıkranın “8
Kâr Payı Dışı Giderler” grubuna, hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere
aşağıdaki hesaplar eklenmiştir.
“39070 KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER
39170 KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER”
“84004 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNE
84104 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNE”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının “1 Krediler” başlıklı
açıklamasının üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın “3 KATILIM FONU VE
DİĞER
YABANCI
KAYNAKLAR”
grubunun
390
MUHTELİF
BORÇLAR-TÜRK
PARASI
açıklamasından sonra gelmek üzere aşağıdaki açıklama eklenmiştir.
“39070 KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER
Kredi kartı borçları da dahil olmak üzere kredi müşterilerince borç bakiyesinden fazla yapılan
ödemelerin sözleşmede katılım fonu olarak nitelendirilerek katılım fonu hesaplarında
izleneceğine ilişkin bir hükmün veya müşterinin bu yönde bir irade beyanının bulunmaması
halinde izleneceği hesaptır.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı
yürütür.
91
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/12/2014 Tarihli ve 2014/124 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 1/10/2014 tarih, 6870 sayılı yazısına istinaden;
1. Kurulumuzun 7/10/2013 tarih, 2013/173 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve
programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi,
Mahmutlar Beldesi, 480 ada, 10 parsel numaralı 2.001,67 m2 yüzölçümlü arsanın “satış”
yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen
hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;
Hazine adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar Beldesi, 480 ada, 10 parsel
numaralı taşınmazın 5.900.000.- (Beşmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek
teklifi veren Yenisey Kuyumculuk Otelcilik Turizm İşletmecilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yenisey
Kuyumculuk Otelcilik Turizm İşletmecilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 5.810.000.(Beşmilyonsekizyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Şükrü Ülker İnşaat Gıda
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Şükrü Ülker İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 5.700.000.- (Beşmilyonyediyüzbin) Türk
Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Kurt Safir İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kurt Safir İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal
edilmesine
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
92
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/12/2014 Tarihli ve 2014/125 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 1/10/2014 tarih, 6871 sayılı yazısına
istinaden;
1. Kurulumuzun 4/10/2013 tarih, 2013/167 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve
programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi,
Kargıcak Mahallesi, Ketirköy mevkii, 272 ada, 32 numaralı parselde bulunan
58.180,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen
İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale
sonucunda İhale Komisyonunca;
Hazine adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak Mahallesi, Ketirköy mevkii, 272
ada, 32 numaralı taşınmazın 6.830.000.- (Altımilyonsekizyüzotuzbin) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren Santek Sağlık Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Santek Sağlık Turizm Tekstil
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 6.820.000.- (Altımilyonsekizyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle ikinci
teklifi veren Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Konfor Gayrimenkul Müşavirlik
İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.
93
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi
ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı
Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurulu Kararı yayımlandı.
Özet
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 2015 yılı için Uygunluk/hizmet
bedellerinin;
1. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’in 23 üncü maddesi çerçevesinde;
1.1. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:
1.1.1. Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına
11.712 (onbirbinyediyüzoniki),
1.1.2. Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 143
(yüzkırküç),
1.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:
1.2.1. Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi
artışına neden olan proje değişiklikleri için 2.194 (ikibinyüzdoksandört),
1.2.2. Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına
neden olan proje değişiklikleri için 36,55 (otuzaltı Türk Lirası ellibeş Kuruş),
1.3. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin
adedi için basım maliyeti hariç bandrol satış hizmet bedelinin 2,21 (iki Türk Lirası
yirmibir Kuruş),
2. Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı maddesi çerçevesinde;
2.1. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi karşılığında bu hizmetler için 68.009
(altmışsekizbindokuz),
2.2. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin, yıllık olarak süre uzatımı için: 5.710
(beşbinyediyüzon),
94
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
3. Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23
üncü maddesi çerçevesinde,
3.1. Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim
tesisleri için her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 11.712
(onbirbinyediyüzoniki),
3.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim
tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan
proje değişiklikleri için 2.194 (ikibinyüzdoksandört),
3.3. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: her bir Piyasaya Arz
Uygunluk Belgesi için 2.202 (ikibinikiyüziki),
3.4. Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için 2.202
(ikibinikiyüziki),
3.5. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin
adedi için basım maliyeti hariç bandrol satış hizmet bedelinin 11,01 (onbir Türk Lirası
bir Kuruş),
Türk Lirası şeklinde belirlenmesini,
Bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.
95
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
2014/7013 sayılı Dışişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3
üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
Dışişleri Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin
(b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslarda değişiklik yapılmasına dair
ekli Esasların yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 17/11/2014 tarihli ve
7147934 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
2014/7035 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı
cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan
boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
2014/7054 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı
Taşra Teşkilatı Olarak, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile Bunlara Bağlı
Olarak Şube Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak,
ekli listede belirtilen illerde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve adı geçen
müdürlüklere bağlı olarak karşılarında gösterilen sayıda şube müdürlüğü kurulması;
96
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
İçişleri Bakanlığının 1/12/2014 tarihli ve 147269 sayılı yazısı üzerine, 4/6/1937 tarihli
ve 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesi ile 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı
Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/12/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel
Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Bireysel katılım yatırımcısı ağı (BKY ağı): Girişimcilerin BKY’ler ile bir araya
gelmesine aracılık eden, BKY’ler tarafından 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uyarınca kurulan tüzel kişiliği haiz yapıları,”
…
MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve
Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler,
hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm
sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü
97
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
transformatörleri, egzoz gazı ölçme cihazları, takograf cihazları, motorlu taşıt
lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış
doğal gaz sayaçları, sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü yapan sistemler ile
demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda
damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir
ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden aşağıda belirtilen ücretler
alınır.”
Muayene ve Damgalama Ücretleri Yönetmelikte yer almaktadır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – İlk, periyodik ve stok muayenesi Bakanlık tarafından yapılan ölçü ve ölçü
aletleri ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonları sahipleri veya
ilgililerinin müracaattan önce muayene ve damgalama ücretlerini il ve ilçelerde
bulunan muhasebe birimlerine yatırmaları, müracaat dilekçesine muayene ücretinin
yatırıldığına dair makbuzu eklemeleri zorunludur. Elektrik, su ve gaz sayaçlarının
muayene ve damgalama ücretleri, söz konusu sayaçların tamir ve ayar
istasyonlarındaki muayeneleri aşamasında yatırılabilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
98
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Reklam Konseyi Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Reklam Konseyinin kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.
Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak; çağdaş iletişim
uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin
geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve
önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla Reklam
Konseyi oluşturulur.
Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan giderler, Bakanlık bütçesinden
karşılanır.
Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz
Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dağıtım şirketi, dağıtım şebekesinin inşasında gerçekleşen ilerlemeleri içeren özet
bilgileri, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında Kuruma bildirir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
99
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31, 32, 33, 34 ve 35
inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No:
MSGM-2014/11) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci
maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin
belirlenmesidir.
Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ilgili
odalar üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca idari ve mali denetim yapılmasına
dair iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ilgili odalar ile
şube ve temsilciliklerinin idari ve mali denetimini kapsar.
100
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Kanununun ek 1 ve ek 3 üncü maddeleri ile 18/11/2013 tarihli ve
2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğünü,
c) İlgili oda: 18/11/2013 tarihli ve 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Bakanlığın idari ve mali denetimine tabi tutulan odaları,
ç) Müdürlük: İlgili odanın bulunduğu Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünü
ifade eder.
İdari ve mali denetim
MADDE 5 – (1) İdari ve mali denetim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı tarafından yapılır.
Şikâyet ve ihbar üzerine yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) Şikâyet ve ihbar üzerine, Genel Müdürlükçe gerekli araştırma yapılır.
Bu amaçla, ilgili valilikten (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) şikâyet veya ihbarla ilgili
inceleme yapması istenir. Müdürlük tarafından, şikâyet veya ihbar sahibinin ifadeleri
ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, ilgili odalar ve odaların şubeleri veya
temsilcilikleri nezdinde yapılacak incelemeler neticesinde elde edilecek bilgi, belge ve
açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda en az birisi teknik personel olmak üzere
Müdürlüğün en az üç personeli tarafından hazırlanan ve en az il müdür yardımcısı
seviyesinde onaylanmış olan inceleme raporu Genel Müdürlüğe gönderilir.
(2) Hazırlanan inceleme raporu ile;
a) Şikâyet ve ihbar konusunun denetim gerektirdiğinin Genel Müdürlükçe
değerlendirilmesi halinde, elde edilen bilgi ve belgeler Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığına iletilir.
101
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
b) Şikâyet ve ihbar konusunun denetim gerektirmediğinin Genel Müdürlükçe
değerlendirilmesi halinde, Genel Müdürlükçe yapılan araştırmaların neticesine göre
ilgilisine bilgi verilir.
Toplantılara ilişkin işlemler
MADDE 7 – (1) Bakanlık Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yüksek Haysiyet
Divanını gerekli durumlarda toplantıya çağırır.
(2) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya odaları temsil etmek üzere
uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, Bakanlığın iznine bağlıdır. Bu kapsamda
gerçekleştirilecek yurtdışı seyahatleri için ilgili oda tarafından en az 15 gün
öncesinden Bakanlığa yazılı izin talebinde bulunulur. Bakanlık tarafından talebin
konusuna bağlı olarak gerekli görülmesi halinde diğer Bakanlıkların da görüşleri
alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunanların toplantılara
katılmalarına izin verilir.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/1 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantısında; ekteki Enerji
Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın kabul edilerek Resmî Gazete’de
yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine,
ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
102
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı; Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği çerçevesinde,
enerji piyasasında ilgili mevzuatta yer alan amaçların sağlanmasına yönelik olarak
piyasa faaliyetlerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecinde Kurum
tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
..
MADDE 10 – (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/2-b Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 18/3/2012 tarihli ve 28237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8/3/2012
tarihli ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu
ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 11 inci maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 Tarihli ve 8614 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Karar No : 8614
Karar Tarihi : 10.12.2014
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
A- 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki
Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve
Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 31/12/2002 tarihli
ve 24980 sayılı, 30/12/2003 tarihli ve 25332 sayılı, 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı,
103
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
12/7/2007 tarihli ve 26580 sayılı, 4/4/2013 tarihli ve 28608 sayılı Resmî Gazetelerde
yayımlanan Yönetmeliklerle değişik 21 inci maddesi gereğince 2015 yılında, tesis
kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedellerinin aşağıdaki şekilde
uygulanmasını,
“Tesis kurma izin bedeli, distile alkollü içki işletmelerinde her bin litre proje
kapasitesi başına 71,85 TL; şarap, meyve şarabı, aromatize şarap, aromatize şarap
bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli işletmelerinde, her bin litre proje kapasitesi
başına 7,16 TL; bira işletmelerinde, her yüz bin litre proje kapasitesi başına 359,31 TL
olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izni
verilirken bakiyesi tahsil edilir.”
B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.
Karar No : 8614
Karar Tarihi : 10.12.2014
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
A- 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü
İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 5 inci
ve 6/7/2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik
14 üncü maddeleri gereğince 2015 yılında, hizmet bedellerinin aşağıdaki şekilde
uygulanmasını,
“Hizmet bedeli, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen aylık satış
raporuna göre beher bin litre başına distile alkollü içkiler için 79,61 TL, şarap, meyve
şarabı, aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için
11,78 TL, biralar için 2,94 TL’dir.”
B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.
104
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
25.12.2014/ 29216 R.G.
Konu
4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Tarih - Sayı
25.12.2014/ 29216 R.G.
Konu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 5313/2-b Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde borç üstlenim taahhütleri
hariç olmak üzere dış finansman sağlanmasına, sağlanan dış finansmanın dış borcun
tahsisi, dış borcun ikrazı, Hazine geri ödeme garantisi ve yap-işlet-devret, yap-işlet ve
işletme hakkı devri ile benzeri finansman modelleri kapsamında verilenler hariç
olmak üzere Hazine karşı garantisi altında kuruluşlara kullandırılmasına ve Dış Borç
Ödeme Hesabının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
25.12.2014/ 29216 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-77 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca; Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 01.06.2010
tarihli, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye
Hazinesi adına kayıtlı Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, 427 ada 57
parseldeki 15.639,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri
çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle
özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar
105
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
çerçevesinde gerçekleştirilen ihale sonucunda İhale Komisyonunca:
“Maliye Hazinesi adına kayıtlı söz konusu taşınmazın; 682.000 (Altıyüzseksenikibin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Seçkin DEMİREZ’e İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Seçkin DEMİREZ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 505.000 (Beşyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Hasan
ÖZASLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan ÖZASLAN’ın sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 425.000 (Dörtyüzyirmibeşbin) Türk
Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Toryum Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd. Şti.’ye İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Toryum Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd. Şti.’nin
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 400.000
(Dörtyüzbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Net Beton İnşaat Turizm Oto
Emlak Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Net Beton İnşaat Turizm Oto Emlak Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin
iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,
İşbu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖYK’nın 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
25.12.2014/ 29216 R.G.
Konu
Özelleştirme İda”resi Başkanlığının 24/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-77 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca; Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 01.06.2010
tarihli, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye
Hazinesi adına kayıtlı Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, 427 ada 57
parseldeki 15.639,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri
çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle
106
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar
çerçevesinde gerçekleştirilen ihale sonucunda İhale Komisyonunca:
“Maliye Hazinesi adına kayıtlı söz konusu taşınmazın; 682.000 (Altıyüzseksenikibin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Seçkin DEMİREZ’e İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Seçkin DEMİREZ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 505.000 (Beşyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Hasan
ÖZASLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan ÖZASLAN’ın sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 425.000 (Dörtyüzyirmibeşbin) Türk
Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Toryum Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd. Şti.’ye İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Toryum Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd. Şti.’nin
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 400.000
(Dörtyüzbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Net Beton İnşaat Turizm Oto
Emlak Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Net Beton İnşaat Turizm Oto Emlak Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin
iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,
İşbu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖYK’nın 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
107
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
25.12.2014/ 29216 R.G.
Konu
2014/7039 sayılı Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
108
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
25.12.2014/ 29216 R.G.
Konu
2014/7050 sayılı İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3
üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Kararı yayımlandı.
Özet
Tarih - Sayı
25.12.2014/ 29216 R.G.
Konu
2014/7051 sayılı Karaman İli, Merkez İlçesi, İmaret ve Alişahane Mahallelerinde
Bulunan ve Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Taşınmazların Bedelsiz Olarak
Karaman Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Karaman İli, Merkez İlçesi, İmaret ve Alişahane mahallelerinde bulunan ve 22/3/2011
tarihli ve 2011/1635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yenileme alanı olarak kabul
edilen mülkiyeti Hazineye ait ekli listede belirtilen taşınmazların bedelsiz olarak
109
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Karaman Belediye Başkanlığına devredilmesi; Maliye Bakanlığının 13/11/2014 tarihli
ve 39690 sayılı yazısı üzerine, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4
üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
25.12.2014/ 29216 R.G.
Konu
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014 Tarihli ve 8627 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
A –- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesi çerçevesinde, 2015 yılında geçerli olacak
satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelinin
aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
1 – Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol /Metanol
Toptan Satış Belgeleri
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için
2.420.TL,
3.630.TL,
990.TL,
1.450.TL,
2 – Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende
Satış Belgeleri
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde
İlçe merkezlerinde
Diğer mahallerde (Belde, köy gibi)
240.TL,
165.TL,
55.TL,
3 – Açık İçki Satış Belgeleri
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)
990.TL,
385.TL,
4 – Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde
2.420.TL,
2.200.
TL,
B – Satıcıların, bu bedelleri en geç 31/3/2015 Salı günü mesai saati sonuna kadar
Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle Kurumumuz hesabına yatırarak belge
sürelerinin uzatılması talebinde bulunmalarını,
C – Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan
satıcıların belgelerinin Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitireceğini, süre uzatım
işleminin sona ermesini müteakip ürün satın alamayacaklarını ve belgelerinin
geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecbur
110
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
olduklarını,
31/3/2015 Salı günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan
satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları
gerektiğini,
D – İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedellerin tahsil
edilmesini ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Oy birliği ile kabul etmiştir.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
2014/7055 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında, Birliğin Kültürel ve
Yaratıcı Sektörlere Yönelik ‘Yaratıcı Avrupa’ Programına Türkiye Cumhuriyeti’nin
Katılımı ve ‘Yaratıcı Avrupa’nın Medya Alt Programı Kapsamında Türkiye
Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Yapılması Hakkında Anlaşma”nın
Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
31 Ekim 2014 tarihinde imzalanan Karara ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği
Arasında, Birliğin Kültürel ve Yaratıcı Sektörlere Yönelik ‘Yaratıcı Avrupa’ Programına
Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı ve ‘Yaratıcı Avrupa’nın Medya Alt Programı
Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Yapılması
Hakkında Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/12/2014 tarihli ve
7172785 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Askerî Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
22/3/2002 tarihli ve 24703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Kantin
Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
2) Basit (işletme) usul muhasebe kaydı tutan kantinlerde; İşletmenin tüm
satışlarından elde edilen toplam hâsılat ve diğer tüm gelirlerin (promosyon
gelirleri, kira gelirleri, faiz gelirleri, kasa fazlası ve benzeri) toplamından (üst
111
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
komutanlık paylarından yapılan tahsisler ile diğer kantinlerden aktarılan
varlıklar hariç) hiçbir gider ve maliyet unsuru düşülmeden elde edilen
değerleri,
c) Gelir kaynağı: Ordu evi, askerî gazino, kışla gazinosu, vardiya yatakhanesi,
özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile askerî kantin dışında kalan ve gelir
sağlayan çay ocağı, berber, ayakkabı boyacısı, sinema, lahmacun fırını, tekel,
sayısal loto bayiliği, fotoğrafhane, iş ocakları ve benzeri işletmeleri,
ç) Kantin geliri toplamı: Brüt satış karına; promosyon, faiz gelirleri, iş ocakları
kârı, kira geliri ve benzeri direkt gelirlerin eklenmesiyle elde edilen değeri,
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay
Sicil Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“General ve amiraller, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için
tuğgeneral/tuğamiral ve tümgeneral/tümamiral rütbelerinde toplam en az
20 ay, orgeneral ve oramiralliğe yükselebilmek için ise korgeneral/koramiral,
tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiral rütbelerinde toplam en az 30
ay kıt’a görevi yapmak zorundadırlar.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı
birlikte yürütür.
112
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Evleri, Askerî
Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinin adı “Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri,
Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri
Yönetmeliği” olarak değiştirilirken ayrıca bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç
Hizmet Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi
Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
113
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Yönetmelik”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 4 üncü ve 45 inci maddelerinde yer alan “ve
Gemi Kurtarma İşletmeleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Gemi Kurtarma ve Tahlisiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Deniz
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Mali İşler Dairesi
Başkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi (f) bendinin son paragrafı aşağıdaki
şekilde düzenlenmiştir.
“Kamu kurum ve kuruluşlardan temin: Genel ve Katma bütçeli idareler, özel idareler
ile kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli
kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler ile bu kuruluşların yarıdan fazla
sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip
oldukları, sattıkları veya ürettikleri mal ve hizmetler doğrudan doğruya bu
kuruluşlardan teminat almaksızın, sözleşme düzenlenmeksizin (ihtiyari olarak
sözleşme düzenleyebilir) temin edilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye RadyoTelevizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
114
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye RadyoTelevizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar
eklenmiştir.
“46) Kurumsal Bilişim Sistemi: Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisayarlar,
bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ
altyapısının tamamını,
47) Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol,
taş kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi,
enerjinin iletim veya dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir
veya birden fazla merkezden izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan bilgi ve
iletişim sistemlerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İletim lisansı sahibi, çalıştırdığı kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol
sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir
şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk
Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek
115
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamakla
yükümlüdür.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine on altıncı fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü dağıtım lisansı sahibi, çalıştırdığı
Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001
standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş
bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu
belgelerin geçerliliğini sağlamakla yükümlüdür.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 28 inci
maddesinin on yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülükler 1/3/2016 tarihinde
yürürlüğe girer.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
116
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye RadyoTelevizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar
eklenmiştir.
“35) Kurumsal Bilişim Sistemi: Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisayarlar,
bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ
altyapısının tamamını,
36) Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol,
taş kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi,
enerjinin iletim veya dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir
veya birden fazla merkezden izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan bilgi ve
iletişim sistemlerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına (m) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“n) Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001
standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş
bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu
117
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
belgelerin geçerliliğini sağlamak,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 18 – Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n)
bendinde belirtilen yükümlülükler 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelik; turist rehberliği mesleğine kabule, turist rehberliği seçme sınavları ile
turist rehberliği sertifika programlarının düzenlenmesine, meslek içi eğitim ve
meslekte uzmanlaşmaya, mesleğin icrasına, turist rehberleri odaları ile turist
rehberleri Birliğinin kuruluşuna, organlarının niteliklerine ve seçimlerine, organlık
niteliğini yitirme hâl ve usullerine, görev ve yetkilerine, çalışma usullerine, üyeleri ile
olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve giderleri ile bütçelerine ve turist
rehberliği hizmetine yönelik sözleşmelerde bulunması gereken asgari unsurlara,
Kültür ve Turizm Bakanlığının mesleğe ilişkin görev ve yetkilerine, Bakanlık ile meslek
kuruluşları arasındaki işbirliğine ve meslek kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmesine
ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
2015 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı.
Özet
Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların
Dava Açılmadan Önce Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının
Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret
1. a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına,
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
80,00 TL
ab) Takip eden her saat için
60,00 TL
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf
başına,
118
MALİ BÜLTEN
2.
3.
4.
5.
SAYI : 118
OCAK 2015
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
bb) Takip eden her saat için
a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
ab) Takip eden her saat için
b)Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf
başına,
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
bb) Takip eden her saat için
c) Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf
başına,
ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)
cb) Takip eden her saat için
d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha
fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
da) Bir saati (İlk üç saate kadar)
db) Takip eden her saat için
a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına,
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
ab) Takip eden her saat için
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf
başına,
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
bb) Takip eden her saat için
a) Fikrî ve sınai uyuşmazlıklarda; taraf başına,
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
ab) Takip eden her saat için
b)Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf
başına,
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
bb) Takip eden her saat için
c) Uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf
başına,
ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)
cb) Takip eden her saat için
d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha
fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
da) Bir saati (İlk üç saate kadar)
db) Takip eden her saat için
a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
ab) Takip eden her saat için
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf
başına,
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
bb) Takip eden her saat için
119
60,00 TL
40,00 TL
160,00 TL
120,00 TL
120,00 TL
80,00 TL
190,00 TL
140,00 TL
140,00 TL
95,00 TL
80,00 TL
60,00 TL
60,00 TL
40,00 TL
160,00 TL
120,00 TL
120,00 TL
80,00 TL
190,00 TL
140,00 TL
140,00 TL
95,00 TL
95,00 TL
70,00 TL
70,00 TL
45,00 TL
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
İKİNCİ BÖLÜM
Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların
Dava Açıldıktan Sonra Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının
Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret
1. a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına,
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
100,00 TL
ab) Takip eden her saat için
75,00 TL
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf
başına,
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
75,00 TL
bb) Takip eden her saat için
50,00 TL
2. a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
200,00 TL
ab) Takip eden her saat için
150,00 TL
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf
başına,
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
150,00 TL
bb) Takip eden her saat için
100,00 TL
c) Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf
başına,
ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)
240,00 TL
cb) Takip eden her saat için
180,00 TL
d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha
fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
da) bir saati (İlk üç saate kadar)
180,00 TL
db) Takip eden her saat için
120,00 TL
3. a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına,
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
100,00 TL
ab) Takip eden her saat için
75,00 TL
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf
başına,
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
75,00 TL
bb) Takip eden her saat için
50,00 TL
4. a) Fikrî ve sınai uyuşmazlıklarda; taraf başına,
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
200,00 TL
ab) Takip eden her saat için
150,00 TL
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf
başına,
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
150,00 TL
bb) Takip eden her saat için
100,00 TL
c) Uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf
başına,
ca) Bir saati (İlk üç saate kadar)
240,00 TL
cb) Takip eden her saat için
180,00 TL
d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha
fazla tarafı bulunursa, taraf başına,
120
MALİ BÜLTEN
5.
SAYI : 118
OCAK 2015
da) Bir saati (İlk üç saate kadar)
db) Takip eden her saat için
a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,
aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
ab) Takip eden her saat için
b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf
başına,
ba) Bir saati (İlk üç saate kadar)
bb) Takip eden her saat için
180,00 TL
120,00 TL
120,00 TL
90,00 TL
90,00 TL
60,00 TL
İKİNCİ KISIM
Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava
Açılamadan Önce veya Açıldıktan Sonra Arabuluculuk Yoluyla Çözüme
Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret
Üzerinde Anlaşılan Miktarın;
1. İlk 25.000,00 TL’si için
a) Bir arabulucu görev yaparsa
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
2. Sonra gelen 35.000,00 TL 'si için
a) Bir arabulucu görev yaparsa
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
3. Sonra gelen 60.000,00 TL 'si için
a) Bir arabulucu görev yaparsa
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
4. Sonra gelen 200.000,00 TL 'si için
a) Bir arabulucu görev yaparsa
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
5. Sonra gelen 500.000,00 TL 'si için
a) Bir arabulucu görev yaparsa
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
6. Sonra gelen 680.000,00 TL 'si için
a) Bir arabulucu görev yaparsa
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL 'si için
a) Bir arabulucu görev yaparsa
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
8. 2.750.000,00 TL 'dan yukarısı için
a) Bir arabulucu görev yaparsa
b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa
121
%6
%9
%5
% 7,5
%4
%6
%3
% 4,5
%2
%3
% 1,5
% 2,5
%1
% 1,5
% 0,1
% 0,2
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
2015 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi yayımlandı.
Özet
Amaç
OCAK 2015
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek
tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme
başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tazminat
MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük
15,00 ilâ 33,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.
Giderler
MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol
giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve
harç alınmaksızın ödenir.
Yargılama gideri
MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden
sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
122
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/40) yayımlandı.
Özet
Başvuru konusu ürün
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, 70.07 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında
sınıflandırılan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları”dır.
(2) Bahse konu GTP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına
halel getirmez.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri
içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC ve İsrail
menşeli söz konusu ürün için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping
soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından
yürütülecektir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit Islahı Amacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer
Maddeler ile Zararlı Organizmaların Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde Dolaşımı
Hakkında Tebliğ (No: 2014/59) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki
Karantinası Yönetmeliğinin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’inde listelenen bitki, bitkisel
ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların bilimsel çalışma, deneme ve çeşit ıslahı
amacıyla ülkemize girişi ve/veya ülkemizde dolaşımı esnasında tabi olacağı esasları
düzenlemektir.
Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
123
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer
Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)’nde yer alan % 10,11’lik (on virgül on bir)
yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanmak
üzere, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep
Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10
uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır 61.681,72 TL
olarak tespit edilmiştir.
MADDE 2 – (1) 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5957
sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal
Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-78 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
KONU : Sümer Holding A.Ş.ye ait Konya ve Bilecik taşınmazı.
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine
istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş. (Holding)’nin
10/12/2014 tarih ve 451/4629 sayılı yazısı dikkate alınarak; ÖYK’nın 21/2/2006 tarih,
2006/16 sayılı Kararına göre Holding’e ait varlıkların “Satış” yöntemi ve “Pazarlık”
usulü uygulamak suretiyle özelleştirilmesine ilişkin; 4046 sayılı Özelleştirme
124
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Uygulamaları Hakkında Kanun’un 4. Maddesine istinaden Holding’e verilen yetkiye
istinaden anılan Kanun, İhale Şartnamesi (Şartname), İhale İlan metni ve ilgili
mevzuat
hükümleri
çerçevesinde
Holding
tarafından
gerçekleştirilen
ihale
neticesinde;
• Konya ili, Meram ilçesi, Durunday Mahallesi, 27631 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı
732.567,95 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 3.750 m2’lik kısmının ve üzerinde bulunan
1.117 m2 kapalı alanlı deponun 18/7/1990 tarihinden itibaren 99 yıllık intifa hakkının
kalan süresinin 450.800.- (Dörtyüzellibinsekizyüz) Türk Lirası bedelle Konya Selçuklu
Krom Magnezit Tuğla Sanayi A.Ş.ne Şartname çerçevesinde satılmasına, Konya
Selçuklu Krom Magnezit Tuğla Sanayi A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Holding lehine
irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, diğer teklif sahiplerinin geçici
teminatlarının iade edilmesine,
• Bilecik ili, Bozöyük ilçesi, Yeni Mahalle, 371 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 11.907 m2
yüzölçümlü taşınmazın, 240.000.- (İkiyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle Bien Yapı
Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.ye Şartname çerçevesinde satılmasına, Bien
Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Holding
lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, diğer teklif sahibinin geçici
teminatının iade edilmesine
esas Holding İhale Komisyonu’nun 11/11/2014 tarihli Kararının onaylanmasına,
2) Söz konusu satışlara ilişkin Sözleşme imzalanması ve devir işlemleri ile karar
gereklerinin Holding tarafından yerine getirilmesine
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 Mükerrer R.G.
Konu
6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Kararı yayımlandı.
Özet
Gider
MADDE 1 ‒ (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine
125
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
464.163.399.000 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 53.069.588.000 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 3.212.692.000
Türk lirası,
ödenek verilmiştir.
Gelir ve finansman
MADDE 2 ‒ (1) Gelirler: Bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,
5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 442.586.345.000 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 7.789.211.000 Türk lirası
öz gelir, 45.894.085.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam
53.683.296.000 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri
3.192.332.000 Türk lirası öz gelir, 20.360.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere
toplam 3.212.692.000 Türk lirası,
olarak tahmin edilmiştir.
(2) Finansman: Bu Kanuna bağlı (F) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı
Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin net finansmanı
55.964.000 Türk lirası olarak tahmin edilmiştir.
Denge
MADDE 3 ‒ (1) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ödenekler
toplamı ile 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tahmini gelirler
toplamı arasındaki fark, net borçlanma ile karşılanır.
…..
Bu Kanun 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 Mükerrer R.G.
Konu
6584 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı.
Özet
MADDE 1 ‒ (1) 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine
126
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
396.705.004.350 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 45.002.167.100 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2.363.741.000
Türk lirası,
ödenek verilmiştir.
(2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler
sonrası merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere 5018 sayılı
Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013 yılı
bütçe giderleri toplamı 397.275.131.828,49 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2013 yılı bütçe giderleri toplamı
57.090.735.703,98 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2013 yılı bütçe
giderleri toplamı 2.430.916.918,27 Türk lirası,
olarak gerçekleşmiştir.
(3) 2013 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gideri toplamı 408.224.559.856,04
Türk lirasıdır.
Gelir bütçesi
MADDE 2 ‒ (1) 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli
cetvellerde gösterildiği üzere 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gelirleri
362.960.518.000 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 6.617.837.200 Türk lirası
öz gelir, 38.766.047.450 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam
45.383.884.650 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri
2.342.150.000 Türk lirası öz gelir, 21.591.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere
toplam 2.363.741.000 Türk lirası,
olarak tahmin edilmişir.
(2) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere 5018 sayılı
Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013 yılı
net bütçe gelirleri toplamı 377.342.211.000,76 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2013 yılı net bütçe gelirleri
127
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
11.497.846.520,02 Türk lirası öz gelir, 47.098.907.478,15 Türk lirası Hazine yardımı
olmak üzere toplam 58.596.753.998,17 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2013 yılı net
bütçe gelirleri 2.673.061.379,63 Türk lirası öz gelir, 5.000.000 Türk lirası Hazine
yardımı olmak üzere toplam 2.678.061.379,63 Türk lirası,
olarak gerçekleşmiştir.
(3) 2013 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe geliri toplamı 389.681.984.770,79 Türk
lirasıdır.
Denge
MADDE 3 ‒ (1) 2013 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018
sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin
19.932.920.827,73 Türk lirası bütçe gider fazlası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 1.506.018.294,19 Türk lirası bütçe
gelir fazlası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 247.144.461,36
Türk lirası bütçe gelir fazlası,
gerçekleşmiştir.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 Mükerrer R.G.
Konu
6584 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı.
Özet
MADDE 1 ‒ (1) 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine
396.705.004.350 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 45.002.167.100 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2.363.741.000
Türk lirası,
ödenek verilmiştir.
(2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler
sonrası merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere 5018 sayılı
128
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013 yılı
bütçe giderleri toplamı 397.275.131.828,49 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2013 yılı bütçe giderleri toplamı
57.090.735.703,98 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2013 yılı bütçe
giderleri toplamı 2.430.916.918,27 Türk lirası,
olarak gerçekleşmiştir.
(3) 2013 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gideri toplamı 408.224.559.856,04
Türk lirasıdır.
Gelir bütçesi
MADDE 2 ‒ (1) 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli
cetvellerde gösterildiği üzere 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gelirleri
362.960.518.000 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 6.617.837.200 Türk lirası
öz gelir, 38.766.047.450 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam
45.383.884.650 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri
2.342.150.000 Türk lirası öz gelir, 21.591.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere
toplam 2.363.741.000 Türk lirası,
olarak tahmin edilmişir.
(2) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere 5018 sayılı
Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013 yılı
net bütçe gelirleri toplamı 377.342.211.000,76 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2013 yılı net bütçe gelirleri
11.497.846.520,02 Türk lirası öz gelir, 47.098.907.478,15 Türk lirası Hazine yardımı
olmak üzere toplam 58.596.753.998,17 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2013 yılı net
bütçe gelirleri 2.673.061.379,63 Türk lirası öz gelir, 5.000.000 Türk lirası Hazine
yardımı olmak üzere toplam 2.678.061.379,63 Türk lirası,
olarak gerçekleşmiştir.
(3) 2013 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe geliri toplamı 389.681.984.770,79 Türk
129
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
lirasıdır.
Denge
MADDE 3 ‒ (1) 2013 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018
sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin
19.932.920.827,73 Türk lirası bütçe gider fazlası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 1.506.018.294,19 Türk lirası bütçe
gelir fazlası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 247.144.461,36
Türk lirası bütçe gelir fazlası,
gerçekleşmiştir.
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 R.G.
Konu
2014/7034 sayılı İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıtağa ve Fatma Sultan
Mahallelerinde Bulunan ve Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Bazı Taşınmazların
Bedelsiz Olarak Fatih Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıtağa ve Fatma Sultan mahallelerinde bulunan ve
13/9/2006 tarihli ve 2006/10961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yenileme alanı
olarak kabul edilen mülkiyeti Hazineye ait Karara ekli listede belirtilen taşınmazların
bedelsiz olarak Fatih Belediye Başkanlığına devredilmesi; Maliye Bakanlığının
13/11/2014 tarihli ve 39689 sayılı yazısı üzerine, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve
Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
130
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 R.G.
Konu
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 16/12/2004 tarihli ve 25672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstri
Bölgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Fizibilite raporu” ve “Özet
değerlendirme raporu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Fizibilite raporu: Endüstri Bölgesi kurulacak ilin özelliklerini, ekonomik ve sanayi
yapısını, talep edilen alanın konumu ve kadastral durumu ile diğer fiziki özelliklerini
içeren raporu,”
“Özet değerlendirme raporu: Endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve
kuruluşların hazırlayacağı fizibilite raporu ile Bakanlıkça hazırlanan yer seçimi raporu
bilgilerinin özetlendiği, Kurula önerilebilecek özellikteki en uygun alanı ve yerleşim
birimini tanıtıcı bilgileri içeren ve Bakanlıkça Kurula sunulan raporu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar, talepleriyle ilgili
fizibilite raporunu, valiliğin uygun görüşü ve bölge kurulması durumunda ilgili odanın
bu Yönetmelik kapsamında işletme müdürlüğü kuracağını belirten yazısı ile birlikte
Bakanlığa sunarlar.
Sunulan başvuru formlarının ve fizibilite raporlarının Bakanlıkça incelenmesinin
ardından uygun görülmesi durumunda, Bakanlıkça yer seçimi etüdü yapılır. Söz
konusu fizibilite raporunun uygun bulunmaması durumunda, başvurunun uygun
bulunmadığı, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9 – Bakanlıkça istenen fizibilite raporu ile diğer bilgi ve belgelerin başvuru ile
birlikte eksiksiz olarak Bakanlığa intikalinin ardından, Bakanlıkça uygun görülen
talepler ile ilgili yer seçimi işlemleri en geç üç ay içinde neticelendirilerek Kurula
gönderilir ve Kurul üyeleri tarafından gerekli inceleme yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
131
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
değiştirilmiştir.
“Münferit yatırım yeri talebinde bulunan yatırımcı, Bakanlık tarafından formatı
belirlenen detaylı bilgi formunu ve fizibilite raporunu, Bakanlığa sunar. Münferit
yatırım yeri başvurularında istenen fizibilite raporunda; kurulacak tesisin üretim
konusu, yatırım tutarı, iç ve dış sermaye yapısı, yatırım tutarı finansman durumu,
sağlayacakları istihdam ve katma değer, geliştirilecek/transfer edilecek teknolojinin
niteliği, ihracatta döviz kazancı, ithalatı ikame suretiyle sağlanacak döviz tasarrufu,
yatırımın karlılık ve geri dönüş süresi, yatırımın o yörede gerçekleştirilmek
istenmesinin gerekçeleri ve yatırımı gerçekleştirme süresi ile ilgili bilgilerin de
bulunması gerekmektedir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
Konu
27.12.2014/ 29218 R.G.
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 R.G.
Konu
Tüketici
Ödülleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici
Ödülleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi,
“on” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
132
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 R.G.
Konu
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair
Tebliğ yayımlandı.
Özet
Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2015 yılında yapılacak
uygulamada:
I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve
16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen
esaslar ve açıklanan hususların göz önünde tutulması,
II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatımız uyarınca her
tebligat ve istinabe talebi için:
A. Tebligat talebinde:
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 23.– TL posta gideri alınması;
a) Tebligat Kanunu’nun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması
halinde, ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının
sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin Lefkoşa Büyükelçiliğimize gönderilmesi
veya tarih ve sayısının yazılan sevk yazısında belirtilmesi,
b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına
doğrudan iletilmesi,
c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,
2) Diğer ülkeler için ise 44.- TL posta gideri alınması,
…
III. Uygulamaya 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren başlanılması,
gerektiği Tebliğ olunur.
133
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 R.G.
Konu
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik
Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2014-30) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında
tanımlanan teknik şartnamelerin listesinin yayımlanmasıdır.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 R.G.
Konu
Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri
Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; İdaresince haklarında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar
Kanununun 32 nci maddesinin uygulanması neticesinde karar alınan yapıların
sorumlu müteahhitlerine, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki
Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğine göre verilen yetki belgesi numarasının 3194
sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince iptali ile şantiye şefleri hakkında yapılacak iş
ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 R.G.
Konu
Ekonomi Bakanlığından Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğler
yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğler aşağıdaki gibidir.
–
Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
–
Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
–
Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında
Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
134
MALİ BÜLTEN
–
SAYI : 118
Klimaların
Üretiminde
Kullanılan
OCAK 2015
Kompresörlerin
İthalatında
Tarife
Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
–
Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
–
Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
–
Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 R.G.
Konu
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2015
Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2014/1)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ’in EK-1’inde
yer alan Kayda Alınan Eşya Listesinin “3204.14.00.00.00” ibaresinden sonra gelmek
üzere bir alt satırına “41. Fasıl” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 R.G.
Konu
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması
Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 15/11/2014 tarihli
ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde
(Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11
(yüzde on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:
6502 sayılı Kanun'un 77 ncisayılı
Kanun'un 77 nci Maddesinin;
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı
135
1/1/2015-31/12/2015
TL
220
220
1.101
22.022
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarı
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı
On dördüncü fıkrasındaki ceza
miktarı
On beşinci fıkrasındaki ceza
miktarının alt sınırı
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı
On sekizinci fıkrasındaki ceza
miktarının alt ve üst sınırları
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza
miktarının alt ve üst sınırları
OCAK 2015
1.101
110.110
220
110.110
5.505.500
550.550
5.505
110.110
11.011
110.110
11.011
1.101
11.011
11.011
220.220
5.505
5.505
110.110
55.055
55.055
27.527
5.505
5.505
55.055
110.110
5.505
27.527
220
1.101 – 55.055
27.527 – 110.110.000
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
136
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 R.G.
Konu
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem
Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların
Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2014/2) yayımlandı.
Özet
Parasal Sınırlar
MADDE 1 – (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441)
tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on
bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası
ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem
Heyetleri Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince;
Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına
ilişkin parasal sınırlar;
a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır,
2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri
için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri
için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
137
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 Mükerrer R.G.
Konu
Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yayımlandı.
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 Mükerrer R.G.
Konu
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim
Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları yayımlandı.
Özet
Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları yayımlandı.
Tarih - Sayı
28.12.2014/ 29219 R.G.
Konu
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin
Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koruma, Uygulama ve
Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
28.12.2014/ 29219 R.G.
Konu
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“j) İhale dokümanları: Sistem İşleticisi veya Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca taraf olunan uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan ve hat
138
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
tahsisine ait ihaleye ilişkin dokümanları,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin sonuna
ve ikinci fıkrasının (e) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ayrıca, imza tarihi eski olmakla birlikte başvuru yapılacak süre için yürürlükte olan
bir Anlaşma sunulması halinde söz konusu Anlaşmanın geçerli olduğuna ilişkin olarak
başvuru sahibi tarafından verilecek yazılı taahhütname.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Senkron paralel olmayan bağlantılar için verilen ithalat ve/veya ihracat
faaliyetine ilişkin iznin süresinin dolmasından önce faaliyetin devamına ilişkin
Kuruma lisans tadil başvurusu yapılması ancak başvuruya ilişkin sürecin zamanında
tamamlanamaması durumunda, elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatına ilişkin
Kuruma yapılan başvurunun sonuçlandırılmasına yönelik işlemler tamamlanıncaya
kadar; söz konusu ithalat ve/veya ihracat faaliyetinin kesintiye uğramamasını
teminen ve gereklilik olması durumunda, faaliyetin devamına Kurul tarafından izin
verilebilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Enterkonneksiyon hat kapasitelerinin tahsisi, enterkonneksiyon hat
kullanımının takibi ve bu hatlardaki kısıt yönetimi, Sistem İşleticisi tarafından
yürütülür.
(2) TEİAŞ birinci fıkra kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini Kanunun 8 inci
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uluslararası kuruluşlar ile yapacağı anlaşmalar
çerçevesinde ve Kurul onayı almak kaydıyla söz konusu uluslararası kuruluşlara
kısmen veya tamamen devredebilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Kapasite tahsisine ilişkin usul ve esaslar Sistem İşleticisi tarafından hazırlanarak
Kurul onayına sunulur ve onayı müteakip Sistem İşleticisi tarafından hazırlanan ihale
dokümanları internet sitesinde duyurulur. Ancak, 15 inci maddenin ikinci fıkrası
kapsamında yapılacak olan kapasite tahsislerinde ayrıca usul ve esasların
onaylanmasına gerek olmayıp, Kurul tarafından onaylanan ihale dokümanları
çerçevesinde kapasite tahsisleri gerçekleştirilir.”
139
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
Tarih - Sayı
28.12.2014/ 29219 R.G.
Konu
Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 9/5/2008 tarihli ve 26871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Sağlık
Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan “Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,” ibaresi “Türkiye
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Ölüm, hastalık, sözleşme feshi veya izin gibi zorunlu sebeplerden dolayı, sahil
sağlık denetleme merkezi tabibinin veya yardımcı sağlık personelinin izin ve
gözetiminde, gerekli gemiadamı değişiminin yapılması,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,” ibaresi “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürü yürütür.
Tarih - Sayı
28.12.2014/ 29219 R.G.
Konu
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife
ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat yayımlandı.
Özet
Tarife ve Talimat, tehlikeli maddeler için yaptırılacak zorunlu sorumluluk sigortalarına
ilişkin tarife ve talimatta değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir.
140
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
28.12.2014/ 29219 R.G.
Konu
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat yayımlandı.
Özet
18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karayolu
Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının eki değiştirilmiştir.
Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
28.12.2014/ 29219 R.G.
Konu
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan
Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ yayımlandı.
Özet
24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde
Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve
Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin on
beşinci fıkrasında yer alan “1/1/2015” ibaresi ile aynı maddenin yirminci fıkrasında
yer alan “31/12/2014” ibaresi “1/7/2015” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
141
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer hükümleri yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 − 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.
“ç) Sabit Telefon Hizmeti yetkilendirmesine başvuracak şirketlerin en az 1 000 000 TL
sermaye ile kurulmuş olması,”Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi yayımı tarihinden iki ay
sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
…
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Seri No: 2) yayımlandı.
Özet
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki
çerçevesinde 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına
gerek duyulmuştur.
142
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün birinci paragrafından sonra
gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve
hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır, 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için
geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlenmiş, 2007 ve izleyen yıllarda ise bu
sınırın Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 TL ve daha
düşük tutarların dikkate alınmayacağı, 50 TL'den fazla olan tutarların ise 100 TL’nin
en yakın katına yükseltileceği belirtilmiştir.
Bu kapsamda yapılan hesaplamaya göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle
yüklenilen ve
indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade
konusu
yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2006 yılı için 10.000 TL, 2007 yılı için 10.800 TL,
2008 yılı için 11.600 TL, 2009 yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için
14.300 TL, 2012 yılı için 15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL, 2014 yılı için 17.700 TL,
2015 yılı için 19.500 TL olarak belirlenmiştir.”
2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.3.) bölümünün dördüncü paragrafındaki
parantez içi “(2006 yılı için 10.000 TL, 2007 yılı için 10.800 TL, 2008 yılı için 11.600 TL,
2009 yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için
15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL ve 2014 yılı için 17.700 TL’yi)” ibaresi Tebliğ
metninden çıkarılmıştır.
Tebliğ olunur.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11) yayımlandı.
Özet
Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına
ihtiyaç duyulmuştur.
13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun(1) 39 uncu maddesinin
üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi
bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası
veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında
143
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil
telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca
özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu(2) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak
suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate
alınmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi
bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası
veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında
sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil
telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması
hükme bağlanan vergi tutarı, 10 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği(3) ile
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılarak 2014 yılı için 40,00 TL olarak belirlenmişti.
15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 olarak
tespit edilmiştir.
Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2015 tarihinden itibaren 44,00 TL
olarak uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı.
Özet
I - Vergileme Ölçü ve Hadleri
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan
vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan
yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,
Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi
miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne
144
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
yer verilmiştir.
2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş
ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine
ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı
tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı
tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
16 ve
Motor Silindir Hacmi
7 - 11 12 - 15
(cm³)
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş
yaş
yaş
yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
591,00
412,00 231,00 175,00
63,00
1301 - 1600 cm³ e kadar
945,00
709,00 412,00 291,00
112,00
1601 - 1800 cm³ e kadar 1.667,00 1.304,00 768,00 469,00
182,00
1801 - 2000 cm³ e kadar 2.626,00 2.024,00 1.189,00 709,00
280,00
2001 - 2500 cm³ e kadar 3.939,00 2.860,00 1.787,00 1.068,00
423,00
2501 - 3000 cm³ e kadar 5.491,00 4.777,00 2.985,00 1.607,00
591,00
3001 - 3500 cm³ e kadar 8.362,00 7.524,00 4.533,00 2.263,00
831,00
3501 - 4000 cm³ e kadar 13.147,00 11.352,00 6.686,00 2.985,00
1.189,00
4001 cm³ ve yukarısı
21.516,00 16.135,00 9.556,00 4.296,00
1.667,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar
112,00
85,00 63,00 40,00
17,00
251 - 650 cm³ e kadar
231,00
175,00 112,00 63,00
40,00
651 - 1200 cm³ e kadar
591,00
352,00 175,00 112,00
63,00
1201 cm³ ve yukarısı
1.429,00
945,00 591,00 469,00
231,00
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki
(II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
145
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
(II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi
Tutarı (TL)
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Azami Toplam Ağırlık
1) Minibüs
709,00
469,00
231,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
945,00
591,00
352,00
1901 cm³ ve yukarısı
1.429,00
945,00
591,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
1.787,00 1.068,00
469,00
26 - 35 kişiye kadar
2.143,00 1.787,00
709,00
36 - 45 kişiye kadar
2.384,00 2.024,00
945,00
46 kişi ve yukarısı
2.860,00 2.384,00
1.429,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg'a kadar
637,00
423,00
209,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar
1.286,00
746,00
423,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar
1.930,00 1.607,00
637,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar
2.143,00 1.821,00
855,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar
2.574,00 2.143,00
1.286,00
20.001 kg ve yukarısı
3.220,00 2.574,00
1.497,00
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç)
aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış
(TL)
Ağırlığı
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar
11.950,00 9.556,00 7.167,00
5.732,00
1.151 - 1.800 kg'a kadar 17.929,00 14.339,00 10.755,00
8.603,00
1.801 - 3.000 kg'a kadar 23.907,00 19.125,00 14.339,00
11.473,00
3.001 - 5.000 kg'a kadar 29.887,00 23.907,00 17.929,00
14.339,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar 35.865,00 28.691,00 21.516,00
17.211,00
10.001 - 20.000 kg'a
kadar
41.844,00 33.474,00 25.102,00
20.077,00
20.001 kg ve yukarısı
47.821,00 38.254,00 28.691,00
22.952,00
146
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46) yayımlandı.
Özet
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik
hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre
temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim
miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer
yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara
ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve
büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl
yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi
tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına
alınmıştır.
Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı %10,11 (on virgül on bir) olarak
tespit edilmiş ve 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre; 1/1/2015 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde
kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.
1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle
metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 kuruş, diğer belediyelerde 20 kuruş
olarak hesaplanacaktır.
Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su
ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon
idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre
temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye
meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk
ettirilecektir.
2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
147
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir
belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere
göre uygulanacaktır.
2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik
Vergisi
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik
vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Bina Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1.
2.
3.
4.
5. Derece
Derece Derece Derece Derece
2.500
1.900
1.600
1.300
1.100
1.600
1.200
970
770
660
1.100
800
660
500
400
500
400
300
250
190
300
250
170
160
130
160
130
88
77
55
2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir
belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik
vergisi
tutarları
%25
artırılarak
hesaplanacaktır.
Buna
göre
büyükşehir
belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer
almaktadır.
Bina Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1.
2.
3.
4.
5.
Derece Derece Derece Derece Derece
3.125
2.375
2.000
1.625
1.375
2.000
1.500
1.212
962
825
1.375
1.000
825
625
500
625
500
375
312
237
375
312
212
200
162
200
162
110
96
68
68
55
38
32
25
3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar
Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin
dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve
148
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar
artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için
belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere
kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan
belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.
Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan
belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas
alınmak suretiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer
şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye
göre hesaplanacaktır.
Bina
Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1.
2.
3.
5.
4. Derece
Derece Derece Derece
Derece
1.250
950
800
650
550
800
600
485
385
330
550
400
330
250
200
250
200
150
125
95
150
125
85
80
65
80
65
44
38
27
27
22
15
13
10
Tebliğ olunur.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46) yayımlandı.
Özet
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında
uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin
olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında
artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan
tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim
tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan
149
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” denilmektedir.
Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak
tespit edilmiş ve 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b),
(d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097 TL
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392 TL),
-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711 TL,
-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları
Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda
tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.711 TL
olarak dikkate alınacaktır.
7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları
yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir.
Bu nedenle, 1/1/2015 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette
meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre
hesaplanacaktır.
Matrah
İlk 200.000 TL için
Sonra gelen 480.000 TL için
Sonra gelen 1.060.000 TL için
Sonra gelen 1.900.000 TL için
Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan
bölümü için
Tebliğ olunur.
150
Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İvazsız
İntikallerde
İntikallerde
1
10
3
15
5
20
7
25
10
30
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46) yayımlandı.
Özet
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında
uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin
olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında
artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan
tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim
tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan
dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” denilmektedir.
Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak
tespit edilmiş ve 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b),
(d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097 TL
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392 TL),
-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711 TL,
-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları
Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda
tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.711 TL
olarak dikkate alınacaktır.
7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları
yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir.
Bu nedenle, 1/1/2015 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette
meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre
hesaplanacaktır.
151
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
Matrah
İlk 200.000 TL için
Sonra gelen 480.000 TL için
Sonra gelen 1.060.000 TL için
Sonra gelen 1.900.000 TL için
Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan
bölümü için
OCAK 2015
Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İvazsız
İntikallerde
İntikallerde
1
10
3
15
5
20
7
25
10
30
Tebliğ olunur.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) yayımlandı.
Özet
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci
fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan
maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen
hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu
suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate
alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu
Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir
kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak
üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar,
her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden
değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.
Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak
tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü
gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 57 Seri No.lu Damga Vergisi
Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin
asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında
artırılmış ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1)
sayılı tabloda gösterilmiştir.
152
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir
kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında
artırılmış ve 1/1/2015 tarihinden itibaren 1.702.138,00 Türk Lirası olmuştur.
Tebliğ olunur.
1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira
bedeli üzerinden)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk
edenler dahil)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları
Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el
araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler
2. Sulhnameler
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında
düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale
kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu
tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)
ab) Rehin senedi (Varant)
ac) İyda senedi
ad) Taşıma senedi
b) Konşimentolar
c) Deniz ödüncü senedi
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve
işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar
153
(Binde 9,48)
(Binde 1,89)
(Binde 9,48)
(Binde 9,48)
(Binde 1,89)
(Binde 1,89)
(45,30 TL)
(45,30 TL)
(254,40 TL)
(Binde 9,48)
(45,30 TL)
(Binde 5,69)
(15,80 TL)
(9,30 TL)
(1,70 TL)
(0,60 TL)
(9,30 TL)
(Binde 9,48)
(Binde 9,48)
(15,80 TL)
(35,00 TL)
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
bb) Gelir tabloları
bc) İşletme hesabı özetleri
c) Barnameler
d) Tasdikli manifesto nüshaları
e) Ordinolar
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına
ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle,
kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva
eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi
daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak
hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini
temin eden kağıtlar
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans
olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu
paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya
açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine
tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden
kağıtlar
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste
beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
bd) Muhtasar beyannameler
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi
beyannameleri hariç)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim
bildirgeleri
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik
ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta
prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.
154
OCAK 2015
(16,90 TL)
(16,90 TL)
(1,70 TL)
(7,00 TL)
(0,60 TL)
(7,00 TL)
(Binde 9,48)
(Binde 7,59)
(Binde 7,59)
(Binde 7,59)
(0,60 TL)
(45,30 TL)
(60,50 TL)
(29,90 TL)
(29,90 TL)
(29,90 TL)
(60,50 TL)
(22,30 TL)
(22,30 TL)
(35,50 TL)
(0,60 TL)
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) yayımlandı.
Özet
1. Giriş
2015 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2015 yılında mükellef
olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve
arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların
yapılmasına gerek duyulmuştur.
2. 2014 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti
Bakanlığımızca, 2014 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 441 Sıra No’lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(1) ile % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit ve ilan
edilmiş bulunmaktadır.
3. 2015 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi
Metrekare Birim Değerlerine Uygulanacak Oranın Belirlenmesi
213 sayılı Vergi Usul Kanununun(2) mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında,
takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare
birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2013
yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(3) 9/b ve 19/b maddelerinde, bina ve arazi
vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin
yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.
Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2013 yılında
yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2014 yılından
itibaren başlamış bulunmaktadır.
1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin,
mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait
vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen
yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü
fıkrasında da 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8
numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun
mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen
arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden
155
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme
oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin
hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
2014 yılında emlak vergisi mükellefi olanların 2015 yılına ait emlak vergisinin tarh ve
tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya
araziye 2014 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2015
yılı vergi değerinin hesabı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
3.1. 2013 Yılında Yapılan Takdirler Nedeniyle 2014 Yılında Mükellefiyeti Başlayanların
2015 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı
2013 yılında yapılan takdirler nedeniyle bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2014
yılından itibaren yeniden başlamış bulunmaktadır.
Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2015 yılı vergi değerleri, 2014 yılı vergi
değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 10,11/2=) % 5,055
(beş virgül sıfır elli beş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.
ÖRNEK 1- Mükellef (A) Ankara ili, Keçiören Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni
2006 yılında satın almıştır. 2014 yılı vergi değeri 120.000,00 TL olan meskenin 2015
yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
1
Meskenin 2014 yılına ait emlak vergi değeri
120.000,00 TL
2014 yılına ait yeniden değerleme oranının
2
yarısı
% 5,055
(% 10,11/2=)
3
Meskenin 2015 yılı emlak vergi değeri
[1+(1x2)]
126.066,00 TL
Bin liraya kadar olan kesirler dikkate
4
alınmayacağından verginin tahakkukunda
126.000,00 TL
esas alınacak emlak vergi değeri
3.2. 2015 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti
Mükellefiyeti 2015 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi
156
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2013 yılında
takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2014 yılına ait
yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacak asgari
ölçüde metrekare birim değeri dikkate alınarak hesaplanacaktır.
ÖRNEK 2- Mükellef (B) 2014 yılında Konya ili, Akşehir ilçesi sınırları içinde 950 m2
büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili
belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2014
yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim
değeri 250,00 TL’dir.
2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı % 5,055 olarak tespit edilmiş
olduğuna göre, mükellefiyeti 2015 yılında başlayacak bu mükellefin 2014 yılında satın
aldığı arsanın 2015 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği
şekilde hesaplanacaktır.
2014 yılından itibaren uygulanmak üzere
1
takdir komisyonunca 2013 yılında takdir
edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim
250,00 TL
değeri
2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi
2
metrekare birim değerlerinin hesabında
uygulanacak artış oranı
% 5,055
(% 10,11/2=)
2015 yılı emlak vergi değerine esas asgari
3
ölçüde arsa metrekare birim değeri
262,63 TL
[1+(1x2)]
4
Arsanın yüzölçümü
950 m2
5
Arsanın 2015 yılı vergi değeri (3x4)
249.498,50 TL
Bin liraya kadar olan kesirler dikkate
6
alınmayacağından verginin tahakkukunda
249.000,00 TL
esas alınacak emlak vergi değeri
ÖRNEK 3- Mükellef (C) Muğla Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üzerinde inşa
edilen ve inşaatı 2003 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2014 yılında satın almıştır.
157
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. Bu
işyeri için 2015 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli
921,22 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde
arsa metrekare birim değeri 200 TL’dir. 2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi
metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı % 5,055 olarak tespit
edildiğine göre mükellefiyeti 2015 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2015 yılı
vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
(Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı
indirimi ihmal edilmiştir.)
İnşaatın türü ve sınıfına göre 2015 yılına ait
1
uygulanacak bina metrekare normal inşaat
921,22 TL
maliyet bedeli
2
Binanın dıştan dışa yüzölçümü
120 m2
3
Binanın maliyet bedeli (1x2)
110.546,40 TL
2014 yılından itibaren uygulanmak üzere
4
takdir komisyonunca 2013 yılında takdir
edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim
200,00 TL
değeri
2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi
5
metrekare birim değerlerinin hesabında
% 5,055
uygulanacak artış oranı
2015 yılı emlak vergi değerine esas asgari
6
ölçüde arsa metrekare birim değeri
210,11 TL
[4+(4x5)]
7
Arsanın yüzölçümü
400 m2
8
Arsanın vergi değeri (6x7)
84.044,00 TL
9
Binanın 2015 yılı vergi değeri (3+8)
194.590,40 TL
Bin liraya kadar olan kesirler dikkate
10
alınmayacağından verginin tahakkukunda
esas alınacak emlak vergi değeri
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
158
194.000,00 TL
MALİ BÜLTEN
Konu
SAYI : 118
OCAK 2015
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 − 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.
“ç) Sabit Telefon Hizmeti yetkilendirmesine başvuracak şirketlerin en az 1 000 000 TL
sermaye ile kurulmuş olması,”Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi yayımı tarihinden iki ay
sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
…
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) yayımlandı.
Özet
492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,
"...
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar
(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için
tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara
alınmaz.
..."
hükmüne yer verilmiştir.
Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir)
olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan
edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna
bağlı tarifelerde yer alan ve 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit
edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen
hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2015
159
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi
birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen
maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve
asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil
edilmeyecektir.
Tebliğ olunur.
(Harç tutarları Tebliğ ekinde yer almaktadır.)
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287) yayımlandı.
Özet
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48,
mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme
oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir
kısım menkul kıymetlerden 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının
beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin
konusunu oluşturmaktadır.
1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında,
Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu
had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu
şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate
alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına
kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin
(3) numaralı fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi
tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.
Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer
80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2014 yılında uygulanan had ve
tutarların 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden
160
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
değerleme oranında1 arttırılması suretiyle belirlenen ve 2015 takvim yılında
uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için
uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.600 TL
olarak tespit edilmiştir.
1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek
Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan,
işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına
yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim
yılında uygulanmak üzere 13.00 TL olarak tespit edilmiştir.
1.3. Engellilik İndirimi Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2015
takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 880 TL, ikinci derece
engelliler için 440 TL, üçüncü derece engelliler için 200 TL olarak tespit edilmiştir.
1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira
bedeli toplamı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları
içinde 6.000 TL, diğer yerlerde 4.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2015 takvim yılında
uygulanmak üzere;
- 1 numaralı bent için 84.000 TL ve 120.000 TL,
- 2 numaralı bent için 40.000 TL,
- 3 numaralı bent için 84.000 TL,
olarak tespit edilmiştir.
1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı
161
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600
TL olarak tespit edilmiştir.
1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna
tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 23.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına
İlişkin Beyanname Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu
olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı,
2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.500 TL olarak tespit edilmiştir.
1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin
vergilendirilmesinde
esas
alınan
tarife,
2015
takvim
yılı
gelirlerinin
vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
12.000 TL'ye kadar
% 15
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası
% 20
66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, (ücret % 27
gelirlerinde 106.000 TL'nin
29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası 66.000 TL'den % 35
fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL,
(ücret gelirlerinde 106.000 TL'den fazlasının
106.000 TL'si için 25.990 TL), fazlası
2. Basit Usulde Vergilendirmeyle İlgili Hususlar
2.1. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel
Hadler
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük
olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi
Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak
2014 yılı için 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği2 ile belirlenen tutarlar yeniden
162
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
artırılmıştır.
Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2015 takvim yılında da basit
usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2014 tarihi
itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.
Büyükşehir Belediye Sınırları
Emtianın Cinsi
Dışında Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye
Sınırları
İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım
Yıllık Satış
Yıllık Alım
Yıllık Satış
Ölçüsü (TL)
Ölçüsü (TL)
Ölçüsü (TL)
Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt
130.000
150.000
170.000
190.000
Şeker – Çay
106.000
130.000
120.000
160.000
106.000
130.000
120.000
160.000
106.000
130.000
120.000
160.000
150.000
160.000
190.000
220.000
Milli Piy. Bileti,
Hemen
Kazan, Süper Toto vb.
İçki (Bira ve Şarap
Hariç) - İspirto–
Sigara–Tütün
Akaryakıt ( LPG hariç )
Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları
bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi
Genel Tebliğindeki3 hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
2.2. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliği4 ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir
fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2015 tarihine kadar devam etmesi
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
istinaden uygun görülmüştür.
3. 2014 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında
Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle
yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul
163
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları,
dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden
ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim
oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim
olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.
Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci
fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı
Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin
(9) numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi
tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005
tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile
ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.
İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden
değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde
oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2014 yılı için tespit edilmiş olan yeniden
değerleme oranı % 10,11'dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu
ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 9,74'tür.
Bu oranlar dikkate alındığında, 2014 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden
büyük çıkmaktadır.
Bu kapsamda, 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006
tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri
ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden
sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan
edilmeyecektir.
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden
ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında
indirim oranı uygulanmayacaktır.
Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz
konusu değildir.
Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin
164
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye
iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı
yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz
konusu değildir.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442) yayımlandı.
Özet
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,
“Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para
ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde
hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.
Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya
veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar
indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177,
232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci
maddelerinde yer alıp 2014 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2014 yılı için
%10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması
suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve
hadler Tebliğe ekli listede gösterilmiştir.
Tebliğ olunur.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442) yayımlandı.
165
MALİ BÜLTEN
Özet
SAYI : 118
OCAK 2015
30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
1. Tebliğin “2- Tanımlar ve Kısaltmalar” bölümünde “Bilgi Fişi” ifadesinin tanımı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3100 Sayılı Kanun ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) kapsamında
yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme kaydedici cihazlarda (yeni nesil dâhil)
düzenlenen fişi,”
2. Tebliğin “3- e-Arşiv Uygulaması İzni” bölümünün (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“b) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile getirilen e-Fatura Uygulamasına
kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura
oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını
elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla
birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları
faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde
yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın
basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da
iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek
bulunmamaktadır.”
3. Tebliğin “3- e-Arşiv Uygulaması İzni” bölümüne, (c) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Başkanlık gerek görmesi ve önceden haber vermesi halinde, bu madde hükmünün
uygulamasında sektör ve mükellef grupları itibariyle özel izin verebilir, e-Arşiv Fatura
formatında ve faturanın alıcısına teslim yöntemlerinde değişikliğe gidebilir.”
4. Tebliğin “6- Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması” bölümünün 3 üncü
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mükellefler, istemeleri halinde fatura formatı olarak www.efatura.gov.tr internet
adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını da kullanabilirler. Ancak
Tebliğin 3 üncü bölümünün b bendine göre elektronik ortamda iletilen faturalar için
www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının
kullanılması zorunludur. Başkanlık gerekli görmesi halinde, mükelleflerin kullandıkları
166
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
elektronik belge formatının değiştirilmesini isteyebilir.”
5. Tebliğin “6.1 Belgelere Konulacak Amblem” bölümü aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bu Tebliğ kapsamında oluşturulan elektronik belgelerde, 2/2/1985 tarihli ve 18654
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükellefleri
Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre belgelerin önyüzünün üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan
‘Belgelere Konulacak Özel İşaret (Amblem)’ ile ‘İl Kod Numarası’ yerine aynı konumda
bulunmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi, amblemin altında ise “e-Arşiv
Fatura” ibaresi bulunur. Tebliğin 3-b ve 3-c bendi kapsamında elektronik ortamda
iletilen faturanın alt kısmında ayrıca “e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda
iletilmiştir.” ifadesi yazılır.”
6. Tebliğin “7- Belgelerin Alıcılarına Teslimi” bölümünün 1 inci paragrafı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Mükellefler,
e-Arşiv
Uygulaması
kapsamında
elektronik
belge
biçiminde
oluşturdukları faturayı bu Tebliğin 7.1 ve 7.2 bölümünde belirtilen istisna haricinde
alıcısına kâğıt ortamında teslim ederler.”
7. Tebliğin “7.1 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen eFatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi” bölümü
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv Uygulaması kapsamında
düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-arşiv
Uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve
www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının
kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla
e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda da
iletilebilecektir.
Öte yandan, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine
kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında
düzenlenmesi ve “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması zorunludur.”
167
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
8. Tebliğin “9- Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı” bölümünde yer alan (i)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“i) Bu Tebliğin 3-b bendine göre adına fatura düzenlenen vergi mükellefleri söz
konusu faturaları, kendilerine iletim yöntemine uygun olarak muhafaza ve ibraz
etmek zorundadırlar.”
9. Tebliğin “13- Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) Kapsamında Düzenlenen
Faturalar” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda
oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, faturalama süreçleri ile bilgi işlem
sistemlerini 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla
bildireceği bir tarihe kadar bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek
zorundadırlar.”
10. Yürürlük
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari
Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1) yayımlandı.
Özet
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık
halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci
fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak
suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının
küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî
168
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Gazete’de yayımlanan, 441 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca
2015 yılı yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak tespit ve ilân edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının
(k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para
cezası miktarları 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda
uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
2872 sayılı Kanunun
5491 sayılı Kanun ile
değişik 20 nci
maddesinin
(k) bendindeki özel
çevre koruma
bölgelerine ilişkin
olanlar dışındaki ceza
miktarları
Kanundaki ceza miktarı
1/1/2015 –
31/12/2015
tarihleri arasında
uygulanacak ceza
20.000 TL
100.000 TL
38.751 TL
193.772 TL
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli
ve 75935942-050.01.04 – [01/41] Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci
maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci
maddeleri uyarınca; 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin
Kurul Kararı” doğrultusunda bağımsız denetim kapsamında olup TMS uygulamayan
şirketlerce 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal
tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında yürürlükteki mevzuata ilave olarak
uygulanacak hususlar ekteki gibi kararlaştırılmıştır.
EK
Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal
Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlar
Amaç ve Kapsam
169
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Madde 1 – (1) Kurumumuz tarafından 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 26 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde, bağımsız denetime tabi
olup TMS’leri uygulamayan şirketlerin yürürlükteki mevzuata ilave olarak
uygulayacakları hususlar bu düzenlemenin amacını ve kapsamını oluşturmaktadır.
(2) Bu düzenleme, 1 inci fıkra kapsamında bulunan şirketler tarafından, 1/1/2014
tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların
hazırlanması ve sunulmasında uygulanır.
Finansal Tablolar
Madde 2 – (1) Aşağıda belirtilen finansal tablolar dipnotlarıyla birlikte hazırlanır ve
bunlara 700 kodlu Bağımsız Denetim Standartları çerçevesinde denetçi görüşü verilir.
- Bilanço
- Gelir Tablosu
- Nakit Akış Tablosu
- Özkaynak Değişim Tablosu
Reeskont İşlemleri
Madde 3 – (1) Reeskont işlemleri ihtiyari olup herhangi bir alacak (veya borç) hesap
grubunun reeskonta tabi tutulması durumunda buna karşılık gelen borç (veya alacak)
hesap grubu da reeskonta tabi tutulur.
Amortisman
Madde 4 – (1) Maddi-maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar
için amortisman, itfa payı, vb. ayrılır.
Değer Düşüklüğü
Madde 5 – (1) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde (MSUGT) değer
düşüklüğü (karşılıklar dahil) hesaplanması öngörülmeyen varlıklar için değer
düşüklüğü hesaplaması ihtiyaridir.
Kıdem Tazminatı
Madde 6 – (1) İlgili bulunduğu hesap dönemi sonu itibarıyla şirketlerin kıdem
tazminatı yükümlülükleri tahmin edilir ve bu tahmin nedeniyle cari dönemde ortaya
çıkan kıdem tazminatı yükümlülük artışları hesaplanarak giderleştirilir.
170
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
(2) Kıdem tazminatı yükümlülüğünü ilk defa finansal tablolarına yansıtacak şirketler,
bu yükümlülüğün doğduğu hesap döneminden önceki dönemlere ilişkin kıdem
tazminatı tutarlarını 10 yılı geçmemek üzere eşit taksitlerle finansal tablolarına
yansıtır. Tahmin edilen kıdem tazminatı toplam tutarı ile bu tutarın finansal tablolara
yansıtılmayan kısmı dipnotlarda açıklanır. Finansal tablolara yansıtılan bu tutarlar
gelir tablosuyla ilişkilendirilmeden geçmiş yıllar kârları/zararları altında gösterilir.
(3) Tahmin yöntemi dipnotlarda açıklanır.
Konsolidasyon
Madde 7– (1) Konsolide finansal tabloların hazırlanması ihtiyaridir. Bağlı ortaklıkların
tam konsolidasyon, iştiraklerle iş ortaklıklarının ise özkaynak yöntemiyle konsolide
edildiği finansal tablolar konsolide finansal tablolardır. Konsolide finansal tabloların
hazırlanması halinde, konsolidasyon işlemleri TMS’lere göre yapılır.
(2) İlk kez konsolidasyon yapacak şirketler; bağlı ortaklıklarının ilk edinme tarihlerine
yönelik işlemlerde, TFRS 3’ün bağlı ortaklıkların varlık ve borçlarının ölçüm ve
değerlemesine ilişkin hükümlerini uygulamayabilirler. Bu durumda, bağlı ortaklıkların
ilk edinme tarihindeki varlıkları ve borçları, kendi finansal tablolarında yer alan defter
değerleri üzerinden konsolide finansal tablolara alınır. Ayrıca, kontrol gücü olmayan
payların (azınlık paylarının) ve şerefiyenin ilk edinim tarihindeki ölçümünde bağlı
ortaklıkların kendi finansal tablolarına göre hesaplanan net aktif değeri esas alınır.
Benzer şekilde iştirak ve iş ortaklıklarının varlık ve borçları, ilk edinim tarihinde
yeniden değerlemeye tabi tutulmayabilir. Bu durumda iştirak ve iş ortaklıklarının
takip eden dönemlerdeki defter değeri hesaplamalarında ilk edinim tarihindeki
yeniden değerlemeden kaynaklanan artış ya da azalışlar dikkate alınmaz. Bu tercihler
dipnotlarda açıklanır.
(3) Konsolide finansal tabloların hazırlanması durumunda, kontrol gücüne ve önemli
etkiye sahip olunmayan şirketler ile iş ortaklığı dışındaki yatırımlar, MSUGT uyarınca
hisse senedi ya da bağlı menkul kıymet olarak değerlendirilerek finansal tablolarda
gösterilir.
(4) Bu maddede geçen bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklığı kavramları TMS’lerdeki
anlamlarıyla kullanılmıştır.
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşmeleri
171
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Madde 8 – (1) Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde
21/7/2013 tarihli ve 28714 sayılı Resmî Gazete’de Kurumumuz tarafından yayımlanan
Kurul Kararının 1 No’lu ekinde yer alan ilke kararı uygulanır.
Karşılaştırmalı Sunum
Madde 9 – (1) 2 nci maddeye göre hazırlanması gereken finansal tabloların önceki
dönemle karşılaştırmalı sunulması esas olup, karşılaştırmalı sunulacak önceki dönem
bilançosu bu düzenlemede yer verilen hükümler çerçevesinde düzeltilir; diğer tabloların
düzeltilmesi ise ihtiyaridir. Karşılaştırmalı tablolar arasındaki farklı politika ve
uygulamalar dipnotlarda açıklanır.
(2) Karşılaştırmalı olarak sunulan önceki dönem finansal tablolarının konsolide finansal
tabloları içermesi zorunlu değildir.
TMS ve İlgili Diğer Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması
Madde 10 – (1) Bu düzenlemede MSUGT'tan farklı olarak yer verilen hükümlerin ve
MSUGT'ta belirleme yapılmayan hususların uygulanmasında (işlem, hesaplama ve
tahminlerde) TMS hükümlerinin kullanılması önerilmekle birlikte ilgili diğer mevzuatın
kullanılması bu düzenlemeye aykırılık teşkil etmez. Kullanılan mevzuat dipnotlarda
açıklanır.
(2) Mahiyeti itibarıyla benzer ve ilişkili kalemler için tercih edilen uygulamada tutarlılık
esastır.
Düzenlemenin Uygulanacağı Hesap Dönemi
Madde 11 – (1) Bu düzenleme hükümleri, 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap
dönemlerine ilişkin finansal tablolara uygulanır.
Yürürlük
Madde 12 – (1) Bu düzenleme hükümleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 – (1) Bu düzenleme hükümlerini Başkan yürütür.tutarlar ve hadler Tebliğe
ekli listede gösterilmiştir.
Tebliğ olunur.
172
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 Mükerrer R.G.
Konu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli
ve 75935942-050.01.04 – [01/42] Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca, 2015 yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu
maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, bağımsız denetçi kimliği,
bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi ve bağımsız denetçilik
sınavı (her bir alan) için 2015 yılında uygulanacak ücretlerin, 12 Şubat 2014 tarihli ve
28911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden, bağımsız
denetçi mühür ücretinin de 15 Şubat 2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden uygulanmasına karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 Mükerrer R.G.
Konu
2014/7043 sayılı Türkiye-Avusturya Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon
Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
21 Mayıs 2014 tarihinde Viyana’da imzalanan Karara ekli “Türkiye-Avusturya
Uluslararası
Kara
Ulaştırması
Karma
Komisyon
Toplantısı
Protokolü”nün
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6898520 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 1/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 Mükerrer R.G.
Konu
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis
edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere
uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım
şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile
173
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak
onayını yapacak kurum/kuruluş ya da tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve
esasların belirlenmesidir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 Mükerrer R.G.
Konu
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt
Sistemi Yönetmeliğinin 6
ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona
erer. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri
hariç olmak üzere ÇKS’ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Ancak çiftçiler,
içinde bulunulan üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim
bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının 15 Temmuz -15 Ağustos tarihleri arasında
yapabilirler. Mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi değişiklikleri üretim yılı
içerisinde yapılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 Mükerrer R.G.
Konu
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 17/12/2011 tarihinden önce çalışma izin belgesi, çalışma izni
ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya
174
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
tabi gıda işletmelerinden 31/12/2012 tarihine kadar modernizasyon planı veren ve
modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2014 tarihine kadar tamamlayamayan
gıda işletmelerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmeleri ve yetkili merci
tarafından uygun bulunması halinde yatırımlarını tamamlamaları için 31/12/2015
tarihine kadar ilave süre verilebilir.
(2) Süt kayıt sistemine kaydedilen ve 31/12/2014 tarihine kadar onay belgesi
alamayan süt toplama merkezlerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmeleri ve
yetkili merci tarafından uygun bulunması halinde onay belgesi almaları için
31/12/2015 tarihine kadar ilave süre verilebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 Mükerrer R.G.
Konu
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve
Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ı) Nakil belgesi: Resmi veteriner hekim, hayvan sahibi, hayvan satış yeri yetkilisi veya
Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen,
Ek-2’de yer alan imzalı belgeyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Plastik kulak küpeleri, Bakanlık logosunu ihtiva eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Nakil Belgesi ekteki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıda yer alan geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
“Bildirim süresi
175
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
gerekli bildirimleri yapılmayan koyun keçi türü hayvanların hareket, ölüm, kesim,
işletmede zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgiler, 60
ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim süresine bakılmaksızın
31/12/2015 tarihine kadar güncellenir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 Mükerrer R.G.
Konu
Türkiye
Cumhuriyet
Merkez
Bankası
Denetim
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 Mükerrer R.G.
Konu
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta
Acenteleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması ve anonim şirket veya limited şirket şeklinde
kurulmuş olmaları.”
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
176
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 Mükerrer R.G.
Konu
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasına arz edilen mal ve
hizmetlerin; güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara
sunumunun sağlanmasında, şeffaflık, eşitlikçilik ve istikrarın teminine yönelik olarak,
piyasa faaliyetlerine ilişkin bazı mal ve hizmet fiyatlarının; oluşturulması,
uygulanması ile bunların ilgililere ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Hazine Garantili Yükümlülüklerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlıkça
garanti edilen kurum ve kuruluşlar ile ülkelerin söz konusu yükümlülüklerinin
Müsteşarlık tarafından üstlenilerek geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
21/12/2002 tarihli ve 24970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Garantileri
Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Risk Hesabının gelirleri, yönetimi ve
kullanılması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
177
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yükümlülükleri ilgili mevzuat çerçevesinde
Müsteşarlıkça garanti edilen kurum ve kuruluşlar ile ülke garantilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
…
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Amaç
Bu Yönetmeliğin amacı; tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlemesi,
yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil
mirasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Mirasa konu tarımsal arazilerde değer artışı
MADDE 11 – (1) Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine
devredilmesinden itibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir
kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi
durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı kullanım izni
verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile arazinin tarım dışı
kullanım nedeni ile oluşan yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara
payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir
(2) Tarım arazilerinin Kanun hükümlerine göre mahkeme kararı ile
mirasçılardan birine tarımsal gelir değeri üzerinden devri halinde, devir
işleminden itibaren yirmi yıllık süre içinde tarım dışı amaçla kullanım izni
sonucu oluşacak değer artışından diğer mirasçıların hak sahibi olacağı
konusunda tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulur.
178
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
(3) Şerh konulan tarım arazilerinin yirmi yıllık şerh süresi dolmadan tarımsal
amaçlı kullanılmak üzere satışa konu edilmesi durumunda, diğer mirasçıların
muvafakati alındığı takdirde şerh kaldırılarak; muvafakati alınmadığı takdirde
şerhli olarak satış yapılabilir. Taşınmazı şerhli olarak satın alan üçüncü kişiler,
aynı süre içinde tarım dışı kullanım nedeniyle oluşacak değer artışlarından
diğer mirasçılara karşı sorumludur.
(4) Bu madde kapsamındaki tarımsal arazilere şerh süresi içinde tarım dışı
kullanım izni verilmesi durumunda, verilen izin on beş gün içinde Bakanlık
tarafından diğer mirasçılara bildirilir. Mirasçıların, bildirimin yapıldığı tarihten
itibaren altmış günlük süre içinde değer artışına istinaden talepte bulunması
zorunludur. Birinci fıkraya göre hesaplanan fark mirasçılara ödenmedikçe
tarımsal arazi üzerindeki şerh kaldırılmaz.
(5) Tarım dışı amaçla kullanım nedeniyle oluşan değer artışı sonrasında
mirasçılar arasında anlaşma sağlanması halinde, mirasçıların onayı ile
tapunun beyanlar hanesindeki şerh kaldırılır. Mirasçılar arasında anlaşma
sağlanamaması durumunda, diğer mirasçılara ödenecek değer artış farkı TÜİK
tarafından belirlenen Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak Sulh Hukuk Hakimi
tarafından belirlenir.
(6) Sulh Hukuk Hakimi tarafından mirasa konu tarım arazilerinin açık artırma
yolu ile satılmasına karar verilmesi veya mirasçıların 9 uncu maddenin ikinci
fıkrası hükümleri uyarınca anlaşması durumunda, söz konusu arazilerde tarım
dışı kullanım nedeniyle oluşabilecek değer artışı konusunda yirmi yıllık şerh
konulmaz.
(7) Yirmi yıllık şerh süresi tamamlandıktan sonra şerh kaldırılmış sayılır.
Bu Yönetmelik; tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlemesi, yeter
gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait
niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esasları kapsar.
179
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılan kültür kitapları ve ders
kitapları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak veya yardımcı olacak basılı, görsel dijital
materyallerinin eğitim ve Türk millî eğitiminin genel amaçlarının gerçekleşmesine
yararlı olacak diğer eserlerin satışı ile ilgili esasları düzenlemektir.
…
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşerî
Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) 1/1/2019 tarihinden sonra firmalarda ürün tanıtım elemanı unvanı ile çalışmaya
başlayanlar en az lise mezunu olmak kaydıyla ve yapılacak sınavda başarılı olduklarını
gösterir belge ile yeterlilik belgesi başvurusunda bulunabilirler.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (e) ve (f) bentleri ile üçüncü fıkrasının (a)
bendi 1/1/2019 tarihinde”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
yürütür.
180
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinin sonuna gelmek üzere “veya bu kişiler ile şirket ortağı tüzel
kişiler hakkında devam eden adli, idari, vergi ziyaı veya kaçakçılık ile ilgili bir inceleme
veya soruşturma bulunmaması.” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuru sahibi şirket tarafından gönderilen dekontun aslının veya banka onaylı
suretinin, Kuruma tesliminden sonra yetki belgesi düzenlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Hizmet sağlayıcısının 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları
kaybetmesi veya söz konusu şartları sağlamadığının tespit edilmesi halinde, Kurumun
idari yaptırım ve sair düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yetki belgesi iptal edilir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
yürütür.
181
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların
Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1) yayımlandı.
Özet
26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili Anlaşmalar,
Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil
Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca,
Tebliğ ekinde yer alan EK-I’de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit
edilen 2015 yılına ait kotaların dağıtımı, EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmayan
ithalatçı talepleri dikkate alınarak, başvuru sırasına göre yapılır.
Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2015/24) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, dış ticarete konu mallarla ilgili olarak 4 üncü maddede tanımlanan
şekilde gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara uluslararası gözetim
şirketi statüsü verilmesi, bu şirketlerin tâbi olacağı şartların ve yükümlülüklerinin
belirlenmesi,
faaliyetlerinin
izlenmesi
ve
denetlenmesine
ilişkin
hususları
düzenlemektir.
Bu Tebliğ yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak
Kurumların
Belirlenmesine
İlişkin
Kararın
Ekinde
Yapılan
Düzenlemenin
Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/25) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik
Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde
182
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
verilen yetkiye istinaden Ekonomi Bakanlığınca yeniden belirlenen Karar ekinin 11 ve
32 nci bölümlerindeki sorumlu/koordinatör, katkıda bulunacak kuruluşlar ile 15 ve 19
uncu bölümlerine ilave edilen alt ürün grubu başlıklarındaki sorumlu/koordinatör,
katkıda bulunacak kuruluşlar Ek 1’de yer almaktadır.
Protokol
MADDE 2 – (1) Gerekli görüldüğü takdirde, kuruluşlar arasında devre ilişkin usul ve
esaslar yapılacak protokol ile belirlenir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 23/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.tar
Tarih - Sayı
31. 12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğler aşağıdaki gibidir.
–
Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–
Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–
Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında
Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ
–
Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–
Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–
Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
183
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–
Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–
Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
–
Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–
Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–
Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında
Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ
–
Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
–
Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–
Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç
Denetim Genel Tebliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra
başka görevlere atananlar, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden
ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamazlar.
Ancak, üç yılın bitiminden sonra izleyen her yıl için, İç Denetçi Adayları Belirleme,
Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde sayılan eğitim konularında en
184
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
az 30 saat eğitim (ulusal veya uluslararası konferans, çalıştay ve seminerler dâhil)
almaları ve/veya vermeleri ve bu eğitimleri Kurula bildirmeleri durumunda
sertifikaları kullanılabilir hale gelir. Sertifikaları kullanılabilir hale gelenler bu Tebliğin
6 ncı ve 7 nci maddelerindeki esaslara uyulması şartıyla iç denetçi kadrolarına
atanabilirler. Toplam ihtiyacın 100 saati aşması halinde, 100 saatlik eğitim ve/veya
eğiticilik, sertifikanın kullanılabilir hale gelmesi için yeterli kabul edilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür..
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar
yayımlandı.
Özet
9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu
konutlarının aylık kira bedelleri değiştirilmiştir.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 367) yayımlandı.
Özet
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar
Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2015 yılında
uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Değerli kağıt bedelleri
MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli
kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
185
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
01.01.2015 Tarihinden
İtibaren
Uygulanacak Bedel (TL)
Değerli Kâğıdın Cinsi
1- Noter kağıtları:
a) Noter kâğıdı
8,30
b) Beyanname
8,30
c) Protesto,vekaletname, re'sen senet
16,60
2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).
3- Pasaportlar
82,50
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri
55,00
5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).
6- Nüfus cüzdanları
7,50
7- Aile cüzdanları
75,00
8-(Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).
9- Sürücü belgeleri
102,00
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
102,00
11- Motorlu araç trafik belgesi
102,00
12- Motorlu araç tescil belgesi
76,50
13- İş makinesi tescil belgesi
76,50
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
5,25
1
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)
7,50
2) Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1/1/2015 tarihinden itibaren
muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar
ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.
(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden
değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
1
Mavi Kart; Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 3/m fıkrasında şöyle tanımlanmaktadır: Doğumla Türk
vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 29/5/2009
tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve
söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belge.
186
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
MADDE 4 – (1) Değerli Kağıtlar hakkındaki 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra
No: 35) Değerli Kağıtlar ve 10/4/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 37) Değerli Kağıtlar
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
(TPE: 2014/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TPE: 2014/3) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 8/12/2014 tarihli ve 29199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marka
Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE:
2014/2)’in 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bu liste, tüm malları ve hizmetleri kapsamaz.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı.
Özet
Tarifede 2015 yılında meslek mensuplarının uygulayacakları ücretler yer almaktadır.
187
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
yayımlandı.
Özet
31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015 Yılı Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari
Ücret Tarifesinin 9 uncu sayfasının “I-1- YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ”,
“I-2-YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ” kısımları ile “I-4-TEŞVİK,
İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER” başlığı altında yer alan “e”
bölümü 2015 yılında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
(BİK/TPE: 2015/1) yayımlandı.
Özet
Tebliğde 2015 yılında Türk Patent . Enstitüsünce uygulanacak ücretler yer almaktadır.
188
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı.
Özet
Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran
her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa
yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu
tarife hükümleri uygulanacaktır.
Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
(BİK/TPE: 2015/1) yayımlandı.
Özet
Tebliğde 2015 yılında Türk Patent . Enstitüsünce uygulanacak ücretler yer almaktadır.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Yargıtay 17. Hukuk Dairesine Ait Karar yayımlandı.
Özet
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı
nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün kanun yararına
bozulmasının istenmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-KARARDavacı vekili, davalı tarafa zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı araç
sürücüsünün kusurlu hareketi ile meydana gelen kazada desteklerinin öldüğünü
açıklayıp, fazlaya dair haklarını saklı tutarak 250 TL defin giderinin dava tarihinden
itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili ıslah ile maddi tazminat talebi miktarı toplamını bilirkişi raporu
doğrultusunda 845 TL’ye yükseltmiştir.
Davalı sigorta şirketi vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kısmen kabulü ile,
189
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
507,09 TL defin giderinin davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan defin gideri istemine ilişkindir. Mahkemece,
bilirkişi Yıldız Sarıoğlu’ndan alınan 26.12.2012 tarihli raporda davacının talep
edebileceği tazminat miktarının 845,62 TL olduğu bildirilmiş olmasına rağmen,
dosyaya örnek olarak sunulan aynı bilirkişinin 4.5.2010 tarihli başka bir dava
dosyasına ait raporundaki hesaplamanın hükme esas alınarak yazılı şekilde karar
verilmesi isabetli olmadığından 6100 sayılı HMK’nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle
1086 sayılı HUMK’nun 429. maddesi gereği kanun yararına bozma isteminin
kabulüne karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının ve kanun
yararına bozma talebinin kabulü ile hükmün BOZULMASINA, karar örneğinin Adalet
Bakanlığına gönderilmesine 12.11.2013 günü oybirliği ile karar verildi.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 Mükerrer R.G.
Konu
Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
(BİK/TPE: 2015/1) yayımlandı.
Özet
Tebliğde 2015 yılında Türk Patent . Enstitüsünce uygulanacak ücretler yer almaktadır.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri yayımlandı.
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
Özet
–
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2015/1)
–
Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/2)
–
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)
–
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
190
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Güvenliği ve Denetimi: 2015/4)
–
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5)
–
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/6)
–
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/7)
–
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/8)
–
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2015/9)
–
Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/10)
–
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2015/11)
–
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/12)
–
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına
Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin
Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/13)
–
Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2015/14)
–
Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2015/15)
–
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2015/16)
–
Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2015/17)
–
Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2015/18)
–
Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/19)
–
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2015/20)
–
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi
191
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/21)
–
İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla
Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2015/22)
–
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/23)
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 2. Mükerrer R.G.
Konu
2014/7098 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlandı.
Özet
Karara ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi
Bakanlığının 15/12/2014 tarihli ve 8909 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve
1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986
tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı,
22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 2. Mükerrer R.G.
Konu
İthalat Tebliği (İthalat: 2015/1) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, ithalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık
programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini
sağlamak ve kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin
kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanması ile Tebliğ kapsamı eşyanın
ithalatına yönelik bazı usul ve esasları düzenlemektir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 69 – (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan; Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat:
2014/1), Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:
2014/2), Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ
(İthalat: 2014/3), Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:
2014/4), Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:
192
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
2014/5), Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/7), Sivil Hava
Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/8), Kullanılmış veya Yenileştirilmiş
Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9), Banknot ve
Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/10),
Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin
Tebliğ (İthalat: 2014/11), Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai
Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/12), İş Sağlığı
ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/13),
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14), Bazı
Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/15), Gübre
İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/16), Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan
Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/17), Askıya Alma Sistemine
İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/18) ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ
(İthalat: 2014/19) yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 3. Mükerrer R.G.
Konu
2014/7090 sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
yayımlandı.
Özet
Karara ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin
1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 20/12/2013 tarihli
ve 2013/5760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının 15/12/2014 tarihli ve 4467543 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964
tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
193
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
2014/7059 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9
uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
2014/7059 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9
uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden
Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Ekli “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak
Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının 14/11/2014 tarihli ve 3800530 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
194
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
2014/7067 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında
Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla,
Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2015 Yılında
Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin
etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personeli
istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2015 yılında uygulanmak üzere ekli listede
belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Sağlık Bakanlığının 4/12/2014 tarihli ve 6697716
sayılı yazısı üzerine, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
2014/7089 sayılı Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının 8/12/2014 tarihli ve 15339 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım
Kanununun 14 üncü maddesi ile 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
195
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
2014/7093 sayılı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler,
Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler
ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 4/12/2014 tarihli ve 15274 sayılı yazısı üzerine,
5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 5488 sayılı
Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Bazı ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/7133 sayılı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere
Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
–
2014/7136 sayılı İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım
Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
–
2014/7137 sayılı İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
196
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
2014/7140 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren
İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam
Edilmelerine İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine
İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
17/12/2014 tarihli ve 7098 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
2014/7141 sayılı Socar Turkey Yatırım A.Ş.’nin, Türk Para Birimi veya Başka Bir Yabancı
Para Birimiyle Yaptığı İşlemlerde; İşlemin Gerçekleştiği Günün Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Döviz Alış Kuruyla İlgili Para Birimine Çevrilmesi, İktisadi İşletmeye
Dahil Kıymetler ile Vergi Matrahlarının Kayıt Yapılan Para Birimine Göre Tespit
Edilmesi, Beyannamelerin (Verilmesi Gereken Ayın İlk Gününün Kuruyla) Türk Parasına
Çevrilerek Verilmesi ve Hesap Dönemi Bitmeden Kullanılan Para Biriminin
Değiştirilmemesi Koşullarıyla Defter Kayıtlarını 1/1/2015 Tarihinden İtibaren Türk Para
Birimi Dışında Başka Bir Para Birimiyle Tutabilmesi Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Socar Turkey Yatırım A.Ş.’nin, Türk para birimi veya başka bir yabancı para birimiyle
yaptığı işlemlerde; işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz
alış kuruyla ilgili para birimine çevrilmesi, iktisadi işletmeye dahil kıymetler ile vergi
matrahlarının kayıt yapılan para birimine göre tespit edilmesi, beyannamelerin (verilmesi
gereken ayın ilk gününün kuruyla) Türk parasına çevrilerek verilmesi ve hesap dönemi
bitmeden kullanılan para biriminin değiştirilmemesi koşullarıyla defter kayıtlarını
1/1/2015 tarihinden itibaren Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle
tutabilmesi; Maliye Bakanlığı’nın 17/12/2014 tarihli ve 124219 sayılı yazısı üzerine, 213
sayılı Vergi Usul Kanununun 215 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
197
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
2014/7144 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9
uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye
Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin
geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve/veya üretilen
ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için 31/12/2015
tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay alınması zorunludur.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmeliğin; a) 3 üncü maddesi 1/7/2015 tarihinde, b) Diğer maddeleri ise
1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
198
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Mesire Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesire Yerleri
Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Hakkında Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin çerçeve 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değiştirilen 29 uncu maddenin ikinci
fıkrası 28/2/2015 tarihinde, bu Yönetmeliğin diğer hükümleri ise yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/12/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
yürütür.
199
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak
Ödemelere İlişkin 2015 Yılı Tarifesi yayımlandı.
Özet
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 talihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine
görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen
müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince
hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara
yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 200 TL,
b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 309 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 340 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 613 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 340 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 613 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 340 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz
Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 340 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 613 TL,
2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 688 TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu tarife 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
200
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Atık Getirme Merkezi Tebliği yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan
kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa
gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/10) yayımlandı.
Özet
27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Sayılan Satış ve
Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’in 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere
dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir. Firmaların, ek süre almak için
elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.”
“Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat sayılan satış ve teslim değerinin belge
ihracat taahhüdü değerine oranının en az %10 olması ve en geç belge süresi
sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat
edilmesi halinde, dahilde işleme izin belgelerine toplam 6 (altı) ayı geçmemek
kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğde yer alan;
a) “Dış Ticaret Müsteşarlığını” ibaresi “Ekonomi Bakanlığını” şeklinde,
b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibaresi “bölge müdürlüğüne” şeklinde,
201
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
c) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince” ibaresi “bölge müdürlüğünce” şeklinde,
ç) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince” ibareleri “bölge müdürlüklerince”
şeklinde,
d) “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde,
e) “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde,
f) “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde,
g) “T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “T.C. Ekonomi Bakanlığı”
şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (İhracat: 2014/11) yayımlandı.
Özet
11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hariçte İşleme Rejimi
Tebliği (İhracat: 2007/5)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 8) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
“(2) Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların sahibi, sermayesinin
yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortakları ile yönetim kurulu üyeleri ya da
temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinde değişiklik olması durumunda, söz konusu
202
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
değişikliğe ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin yayımını takip eden on gün
içerisinde Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekir.
(3) Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların sahibi, sermayesinin
yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve temsil
ve ilzama yetkili yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığından son onbeş gün
içinde alınmış arşiv bilgilerini içerir Adli Sicil Kaydının her takvim yılının Ocak ayı
sonuna kadar Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekir.
(4) Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma ve taşıyıcı firmaların merkez ve şube
adresleri ile iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda Bakanlığa (Gümrükler
Genel Müdürlüğü) ve ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine gecikmeksizin bilgi
verilmesi gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki
(4) numaralı alt bent eklenmiştir.
“4) Habur Gümrük Müdürlüğü-Nusaybin-Mardin-Diyarbakır-Bingöl-Karlıova-ErzurumBayburt-Gümüşhane-Trabzon Gümrük Müdürlüğü,”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 39) Taşınır Mal Kapsamındaki
Tesisler ve Detay Kodları yayımlandı.
Özet
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 253-Tesis, Makine ve Cihazlar ana hesabı bazında
düzenlenen mali tablolarda taşınır ve taşınmaz mal ayrımının yapılabilmesini temin
bakımından, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hesap planında
yer alan “253-Tesis, Makine ve Cihazlar” ana hesabının yalnızca taşınır malları kapsayacak
şekilde yeniden sınıflandırılması ve taşınır mal kapsamındaki tesislere ilişkin taşınır II nci
düzey kodları ve alt detay kodlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası
(a) ve (b) bendi hükümlerinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.
253- Tesis, makine ve cihazlar hesabı
203
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
MADDE 3 – (1) 253- Tesis, makine ve cihazlar hesabı ve detay kodları yalnızca
taşınır mal kapsamındaki varlıkların kaydı için kullanılacaktır. Bu nedenle; Taşınır Mal
Yönetmeliği eki kod listesinde yer alan “253.01-Tesisler Grubu” olarak sınıflandırılan ve
“Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece
muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır” şeklindeki ifade kaldırılmış, 253.01Tesisler kodunda açılacak alt detay kodlara taşınır kapsamındaki tesislerin kaydedilmesi
kararlaştırılmıştır.
(2) 253- Tesis, makine ve cihazlar hesabının diğer detay ve alt detay kodlarının
kullanılmasına devam edilecektir.
Taşınır mal kapsamındaki tesisler
MADDE 4 – (1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında
bulunan veya edinilecek olan; bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü
vb. ileten, dağıtan veya uzaktaki verileri toplayıp kaydeden makine veya cihazlar
arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluşan, gerektiğinde
başka yere taşınabilen sistemler taşınır mal kapsamında tesis olarak kabul edilecektir.
(2) Yukarıdaki tanıma uymakla birlikte binanın bütünleyici unsurlarından olan
asansör, yürüyen bant ve merdivenler, merkezi ısıtma, havalandırma ve yangın
söndürme sistemleri ile elektrik, gaz ve su dağıtım tesisat ve şebekeleri “taşınır mal
kapsamında tesis” olarak kabul edilmez. Ayrıca, tapuda kayıtlı olsun veya olmasın;
13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” eki cetvellerde taşınmaz
olarak listelenen üretim tesisleri ve imalathaneler bu Tebliğ kapsamında değildir.
(3) Taşınır mal kapsamındaki tesisler bu Tebliğle belirlenen taşınır detay kodlarına
kaydedilir. Bunlar kişiler üzerine zimmetlenmez, kullanılmaz hale gelene kadar idarelerin
kullandıkları envanter kayıt sistemlerinde açılacak sanal ambar kayıtlarında takip edilir.
Taşınır mal kapsamındaki tesislerin kaydedileceği taşınır detay kodları
MADDE 5 – (1) Taşınır kapsamında sayılan tesislerin kaydına mahsus olmak üzere
Taşınır Mal Yönetmeliği eki “Taşınır Kod Listesi”nin “B- Dayanıklı Taşınırlar” bölümünün
“253.01- Tesisler Grubu” kodu altında aşağıdaki alt detay kodlar açılmıştır.
a) 253.01.01- İletişim/Haberleşme Tesisleri: Bu koda; haberleşme amaçlı baz
istasyonları ile binalarda kurulu bulunan elektronik veya mekanik telefon santralleri
kaydedilebilecektir.
b) 253.01.02- Enerji Tesisleri: Bu koda; kamu binası veya yerleşkesine enerji
sağlayan ve taşınır kod listesinin 253.02 kodunun alt detay kodlarına kaydedilenler
dışında kalan büyük jeneratörler kaydedilecektir.
c) 253.01.03- Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sitemleri: Bu koda; kamu
204
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
binalarında kurulu bulunan kameralı güvenlik sistemleri, personel ve ziyaretçi için
turnikeli-kameralı geçiş sistemleri ile balıkçı gemileri, uçak ve TIR’ların takibi için kurulan
uydulu takip sistemleri ve uluslararası suyolu gemi trafiği yönetim sistemleri
kaydedilecektir.
d) 253.01.99- Diğer Tesis ve Sistemler: Yukarıdaki kodlara kaydedilemeyen tesisler,
bu kodun altına, gerekli görülmesi halinde alt detay kod açmak suretiyle kaydedilecektir.
Taşınır mal kapsamındaki tesislerin kaydına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 6 – (1) Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince taşınırların maliyet
bedelleriyle kayıtlara alınması esastır.
(2) Kamu idarelerinde yapımı sürdürülen taşınır mal kapsamındaki tesisler için;
a) Yapılan her türlü madde ve malzeme alımları ile işçilik ve genel giderlerin öncelikle
258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabının ilgili alt yardımcı hesabına borç kaydedilmek
suretiyle ödemelerinin yapılması,
b) Söz konusu tesisin yapımı veya kurulum işinin geçici ve kesin kabul usulüne tabi olması
halinde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı, diğer hallerde
ise işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin idarece düzenlendiği tarihi takiben,
toplam maliyet bedeli üzerinden düzenlenecek taşınır işlem fişi ile taşınır kayıtlarına
alınması,
c) Düzenlenen taşınır işlem fişi muhasebe birimine intikal ettirildiğinde muhasebe
birimince, ilgili tesisin kaydı için belirlenen varlık hesabına borç, 258- Yapılmakta olan
yatırımlar ilgili yardımcı hesabına alacak kaydedilmek suretiyle idare taşınır kayıtları ile
muhasebe kayıtlarında uygunluk sağlanması,
gerekmektedir.
(3) 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabını ilgilendirmeksizin tesis olarak kaydedilmesi
gereken taşınırlar ise maliyet bedeli üzerinden düzenlenecek taşınır işlem fişi ile
doğrudan ilgili taşınır koduna kaydedilecektir.
Tebliğin yayımından önce yapılmış kayıtların kapatılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce 253.01-Tesisler yardımcı hesaplarına
yapılmış olan taşınmaz mal kayıtları ve bunlara ilişkin amortismanların, ilgili muhasebe
birimlerince Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 26/12/2013 tarihli ve
90192509-210.05.02-13582 sayılı genel yazısında yapılan açıklamalara göre 31/12/2013
tarihi itibarıyla tasfiye edilmiş olması gerekir. Ancak, söz konusu kayıtların herhangi bir
nedenle tasfiye edilememiş olması halinde, bu Tebliğle açılan kodlara kayıt yapılmadan
önce kapatılması zorunludur.
205
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.a) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Gayrimenkul portföy yönetim şirketi dışındaki kurucuların yönetim kurulu
üyelerinden en az birinin gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları
konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması; ayrıca kurucular nezdinde Kurulun
lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca gayrimenkul değerleme lisansına sahip bir
değerleme uzmanı ve genel müdür ile bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesinden
oluşan en az üç kişilik bir yatırım komitesinin oluşturulması zorunludur. Fon portföyünün
kurucu dışında bir portföy yöneticisi tarafından yönetilmesi halinde, söz konusu
organizasyon
yapısının
portföy
yöneticisi
nezdinde
oluşturulması
zorunludur.
Gayrimenkul portföy yönetim şirketlerine ilişkin portföy yönetim tebliğinin 9 uncu
maddesinde yer alan esaslar saklıdır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.a) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 2/1/2014 tarih ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Girişim
Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nin 11 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Girişim sermayesi portföy yönetim şirketi dışındaki kurucuların yönetim kurulu
206
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
üyelerinden en az birinin girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık
tecrübeye sahip olması; ayrıca, bu kurucular nezdinde dört yıllık yüksek öğrenim
görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip
bir kişi ve genel müdür ile bu fıkrada belirtilen yönetim kurulu üyesinin yer aldığı en
az üç kişilik bir yatırım komitesinin oluşturulması zorunludur. Fon portföyünün
kurucu dışında bir portföy yöneticisi tarafından yönetilmesi halinde ise, söz konusu
organizasyon yapısının portföy yöneticisi nezdinde oluşturulması zorunludur. Girişim
sermayesi portföy yönetim şirketlerine ilişkin olarak portföy yönetim tebliğinin 9
uncu maddesinde yer alan esaslar saklıdır. Her durumda 10 uncu maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen vekilin de yatırım komitesinde yer alması mümkündür.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Kurucu, nitelikli yatırımcıların bir defada veya farklı tarihlerde ödenmek üzere,
fona kaynak taahhüdünde bulunmalarını talep eder. Nitelikli yatırımcılardan alınacak
toplam kaynak taahhüdü tutarı asgari 5.000.000 TL olup, bu tutara ihraç belgesinde
yer verilir. Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip
en geç bir yıl içinde asgari kaynak taahhüdü tutarının tahsil edilmesi zorunludur.
Asgari kaynak taahhüdü tutarının, tahsil edilmesini müteakip ihraç belgesinde
belirtilen süre içerisinde bu Tebliğde belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırıma
yönlendirilmesi zorunludur. Ancak her durumda bu süre 1 yılı aşamaz.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
207
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.b) yayımlandı.
Özet
2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim
Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
208
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
7.12.2014/ 29198 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/85) yayımlandı.
Özet
İnceleme : Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan
incelemede; Saray Mah. Üntek Sok. No: 6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde faaliyet
gösteren merkez işyerinde Türkiye genelinde 24 işyerinde değişik şirketlere hizmet
sunmakta olduğu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, TTNET A.Ş., SEBİT Eğitim ve Bilgi
Teknolojileri A.Ş., İDO-İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş., Türk
Telekomünikasyon A.Ş., Türk Hava Yolları A.O., TÜBİTAK AR-GE Proje İhalesi
Yönetmeliği, Kamu Sertifikasyon Merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner
Sermaye İşletme Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Merkezi Hastane Randevu Sistemi,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, eDevlet, Devlet Demiryolları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM gibi
farklı kurumlarla yapılan hizmet alım sözleşmeleri gereği çağrı merkezi hizmetlerinin
verildiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret,
büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ve bağlı işyerlerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı
“Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu
tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
7.12.2014/ 29198 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/86) yayımlandı.
Özet
Karar No : 2014/86
İşyeri : Yeni Yol Katı Hiz. Org. Ltd. Şti.-MCA Bil. İşl. Sos. Hiz.
İnş. Tur. Gıda Tem. Eğit. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
209
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Reşat Mah. 62013 Sok. No:16 Ceren Ap. Kat:1 D: 2
Seyhan/ADANA
SGK Sicil No : 1158622.001
Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : Yeni Yol Katı Hiz. Org. Ltd. Şti.- MCA Bil. Sos. Hiz. İnş. Tur. Gıda Tem. Eğit.
Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığında Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım
sözleşmesi ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
işyerinde sekreterlik, büro işleri ile teknik bakım ünitesi destek hizmetlerinin
yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı
“Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Yeni Yol Katı Hiz.Org. Ltd. Şti.-MCA Bil. Sos. Hiz. İnş. Tur. Gıda Tem.
Eğit. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle
İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel
sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5
inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
9.12.2014/ 29200 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/87) yayımlandı.
Özet
Karar No : 2014/87
İşyeri : Gök-Tuğ Temizlik Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.
Bankalar Cad. Sefa İş Merkezi No: 4/53 SİVAS
SGK Sicil No : 1035229.058
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : Gök-Tuğ Temizlik Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan
incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Sivas İli Koyulhisar İlçe Devlet
Hastanesi işyerinde bakım, tamir ve onarım hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda, yer
aldığı tespit edilmiştir.
210
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Karar: Gök-Tuğ Temizlik Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin
niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi
gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
10.12.2014/ 29201 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/88) yayımlandı.
Özet
Karar No : 2014/88
İşyeri : Piripak End. Tem. Org. Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş.
Vatan Cad. Avrasya İş Merkezi No: 6/11 Kağıthane/İSTANBUL
SGK Sicil No : 1183851.034
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : Piripak End. Tem. Org. Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca
yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile İstanbul ili Anadolu Güney Kamu
Hastaneleri Genel Sekreterliğine bağlı Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi işyerinde
hasta karşılama ve yönlendirme işinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda, yer
aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Piripak End. Tem. Org. Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş. işyerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı
“Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî
Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
211
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
Tarih - Sayı
17.12.2014/ 29208 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/89) yayımlandı.
Özet
Karar No : 2014/89
OCAK 2015
İşyeri : Camiş Madencilik A.Ş.
Bilecik Üretim Tesisi
İş Kuleleri Kule 3 8620 4. Levent/İSTANBUL
SGK Sicil No : 1004865.011
Tespiti İsteyen : Camiş Madencilik A.Ş.
İnceleme : Camiş Madencilik A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; 2. Organize
San. Bölgesi BİLECİK adresinde bulunan Bilecik Üretim Tesisi işyerinde kum hattı, ince
öğütme hattı, kalker dolomit hattı olmak üzere üç hat üzerinde gerçekleştiği, bu
tesislerde kuvars kumu, kalker dolomit, kaolen ve kolemanitin müşteri talepleri
doğrultusunda yıkama, kırma eleme, öğütme, kurutma aşamalarından geçirildiği ve
satışa hazır hale getirilerek satışı yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkolunda, yeraldığı
tespit edilmiştir.
Karar: Camiş Madencilik A.Ş. Bilecik Üretim Tesisi işyerinde yürütülen işlerin
niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş
ocakları” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5
inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
212
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
18.12.2014/ 29209 R.G.
Konu
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1- 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “8
inci ve 30 uncu” ibaresi “8 inci, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.
“ğ) İtiraz komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya kurumların
belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazları değerlendirmek ve
sonuçlandırmak üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu
Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ve ilgili
Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanları ile iş sağlığı ve güvenliği
uzmanlarından üç üyeden oluşan komisyonu,
h) Toplum Sağlığı Merkezi Birimi (TSMB): Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip
olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve beşinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
“(1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının
önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik
hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde
belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı
görevlendirir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri
işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması
halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini
kendisi üstlenebilir.”
213
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
“e) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün
bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde
ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel
Müdürlüğe bildirmekle,
f) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri,
İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermekle,”
“(8) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan az çalışanı
bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından
Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik
muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. Bu
fıkraya ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile
görevlendirmeye ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.
(9) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesine
ilişkin zorunlu çalışma sürelerinin hesabında; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki
Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, toplam çalışan sayısına
dâhil edilmez.
(10) İşveren, sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde
öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının ve bunların
yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının
belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlendikten sonra sektörel iş
güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanı görevlendirmek
zorundadır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “,Genel
Müdürlük” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(9) OSGB’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır. Ancak tuvalet
ve arşiv bölümleri hariç OSGB’lerde bulunması gereken diğer bölümler, yol
seviyesinden girişi olmayan katlarda kurulamaz. Tuvalet ve arşiv bölümleri ise
OSGB’ye ait olmak kaydıyla bodrum katta bulunabilir. Kat niteliklerinin tespitinde
tapu kayıtları esas alınır.
214
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
(10) OSGB’lerde adres değişikliğinden önce veya unvan değişikliği sonrasında, edevlet sistemi kullanılarak Genel Müdürlüğe başvurulur. Yeni adresin Genel
Müdürlükçe onaylanmasına müteakip işlemler ilk başvuru hükümlerine tabi olarak
yürütülür. Adres değişikliği işlemi tamamlanıncaya kadar hizmet vermek isteyen
OSGB’ler, yetki aldığı mevcut adreste faaliyetine devam eder. Unvan değişikliğinde
yetki belgesi yenileme başvuru süresi 30 gündür.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “onaylı defter
suretleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yıllık çalışma planı ve yıllık
değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerine dair kayıtlar” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
“(7) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin
görevinden ayrılması durumunda, OSGB’ce en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu
müdürün İSG-KATİP üzerinden atanması zorunludur.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) İşyerinde çalışanlar arasından işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve
diğer sağlık personeli görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında;
OSGB’lerden hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında sözleşme
imzalanır.
(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla işyerlerinde
görevlendirilen kişilerin, doğum, hastalık ve yıllık izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle
değiştirilmesi ve değişiklik süresinin 30 günü geçmesi halinde, durum Genel
Müdürlüğe bildirilir. İş Kanunundaki çalışma süreleri saklı kalmak kaydıyla, kamu
kurum ve kuruluşları hariç diğer işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin
sunulması için hesaplanan zorunlu süre bölünmek suretiyle birden fazla kişi
görevlendirmesi yapılamaz.
(3) Sözleşme ve görevlendirme belgeleri Yönetmelikteki eklerine uygun olarak
aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenir.
a) OSGB ile işveren arasında İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşme
düzenlenir ve karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde sistem üzerinden onaylanır.
İSG-KATİP sistemi üzerinden onaylanan sözleşme nüshalarından biri işveren
tarafından, biri OSGB tarafından saklanır. OSGB, sözleşme yaptığı işyerine hizmet
verecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini, bu konuda
215
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
ayrıca bilgilendirir.
b) İşyerinde çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, işyeri hekimi,
iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli ile İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun
sözleşme veya görevlendirme belgesi düzenlenir ve karşılıklı olarak en geç beş gün
içerisinde sistem üzerinden onaylanır. İSG-KATİP sistemi üzerinden onaylanan
sözleşmenin bir nüshası işveren tarafından, biri sözleşme veya görevlendirme yapılan
kişiler tarafından saklanır.
c) Kamuya ait işyerlerinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirme
yapılan kurum tarafından işyeri hekimi ile Ek-5a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-5b, diğer
sağlık personeli ile Ek-5c’deki örneğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu
belgenin bir nüshası kurum tarafından, biri görevlendirme yapılan kişiler tarafından
saklanır. Son nüsha kurum tarafından beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
(4) İşverenin, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli
görevini kendisinin üstlenmesi durumunda, işveren tarafından Ek-6’daki örneğine
uygun çalışma taahhütnamesi iki nüsha halinde düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası
beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
(5) Sözleşme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe onaylanmayan işyeri
hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
kapsamındaki görevlerine başlatılamaz ve yetkilerini kullanamazlar.
(6) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline, iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.
(7) Bu maddede belirtilen sözleşme veya görevlendirme belgeleri ile bu belgelerin
fesih veya başka bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde durum çalışanlar arasından
işyerinde görevlendirme yapılmış olması halinde işveren tarafından; işyeri dışından
hizmet alınmış olması halinde OSGB tarafından beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe
İSG-KATİP üzerinden bildirilir.
(8) İSGB ve OSGB’lerde görevlendirme zorunluluğu bulunanların görevlerinden
ayrılması durumunda yerine 30 gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel
görevlendirilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.
(9) OSGB’lerce işyerlerine sunulan her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için İSGKATİP sistemi üzerinden sözleşme yapılması gerekmektedir.”
216
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile
aynı fıkranın (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“OSGB’ler yetki belgesi almak amacıyla e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar. Edevlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doğrudan veya posta
yoluyla başvuru yapılabilir. Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur:”
“d) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen ada, pafta, parsel
bilgilerini gösteren numarataj veya adres tespit belgesi.
e) Faaliyet gösterilecek yere ait tapu senedi ile birlikte kira sözleşmesi veya intifa
hakkı belgesi.
f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün bölümlerin
yer aldığı inşaat teknikeri, mimar veya inşaat mühendisi tarafından onaylanmış 1/100
ölçekli plan.”
“ğ) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir gayrimenkulde OSGB’nin faaliyet
gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasının
(a) bendi aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasının (b) bendinde geçen “en/boy” ibaresi
“boy/en” olarak, yedinci fıkrasında geçen “Toplum sağlığı merkezlerinin” ibaresi
“TSMB’lerin” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) OSGB tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel
Müdürlükçe en geç on iş günü içinde incelenir. 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği çerçevesinde kayıtlı
elektronik posta sistemi üzerinden yazılı olarak bildirilen eksiklikler en geç kırk beş
gün içinde tamamlanır. Herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular için en geç
yirmi iş günü içinde yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme işlemlerinde tespit
edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla kırk beş gün süre verilir. Belirlenen
sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yıl
boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.”
“a) Tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik ortamlarda herhangi bir
amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde
belirtilen isim ve unvan kullanılır.”
217
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Belge alma ve vize işlemleri
MADDE 20 – (1) Yetki belgelerinin, OSGB ve TSMB tarafından beş yılda bir vize
ettirilmesi zorunludur. Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen
kurumların;
a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,
b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize bedelini ödemeleri,
gereklidir.
(2) Yetkilendirilen kurumlar, beş yılın tamamlanmasına en fazla 60 gün kala vize
işlemleri için Genel Müdürlüğe e-devlet sistemi altyapısını kullanarak müracaat eder.
Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen kurumların yetki belgeleri, vize
işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay
içinde vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe
doğrudan iptal edilir.
(3) OSGB’lerde unvan değişikliği yapılması halinde yetki belgesinin yenilenmesi için
Bakanlıkça belirlenen belge bedelinin ödenmesi gereklidir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Bu Yönetmelik uyarınca OSGB’lere uygulanan ihtar puanlarına ilişkin itirazlar,
işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe yapılır.
Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yetkilerin askıya alınması, iptali ve itiraz
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen OSGB’lerin yetki belgeleri,
ihtar puanları toplamının 300’e ulaşması durumunda Genel Müdürlükçe altı ay
süreyle askıya alınır.
(2) Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik
kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar.
218
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
(3) Aşağıdaki durumlardan birinin varlığının tespiti halinde;
a) Bu Yönetmelik gereği düzenlenen evrakın gerçeğe aykırılığının tespiti halinde üç
ay,
b) Şirket ortaklarının uygunsuzluğunun ilgili kuruma bildirilmesine rağmen durumun
30 gün içerisinde düzeltilmemesi halinde üç ay,
c) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube veya irtibat bürosu açmaları
halinde altı ay,
ç) Yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet verilmesi halinde altı ay,
d) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmesi
halinde altı ay,
e) Genel Müdürlükten onay alınmadan adres değişikliği yapılması veya unvan
değişikliği ile ilgili bildirim yükümlülüğünü 30 gün içinde yerine getirmemesi halinde
bir yıl,
süreyle ilgili merkez veya şubeye verilen yetki belgesinin geçerliliği askıya alınır.
(4) OSGB’lerin yetki belgesi;
a) 16 ncı maddede istenen başvuru evraklarından herhangi birinin gerçeğe
aykırılığının tespiti halinde,
b) Bir vize döneminde üç defa askıya alınması halinde,
c) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya hizmet
verdiğinin tespiti halinde,
doğrudan iptal edilir.
(5) Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve şubelerinin kurucu veya ortaklarının, iptal
tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yaptığı başvurular; iki yılın tamamlanmasına kadar
askıya alınır.
(6) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar veya iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı
bildirim yapılır ve internet sayfasında ilan edilir.
(7) Yetki belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden
yapılan hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan hukuki sonuçlardan OSGB’ler
sorumludur.
219
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
(8) Bu Yönetmelik uyarınca kurumlara uygulanan yetki belgesinin askıya alınma veya
iptaline ilişkin işlemlere itirazlar, işlemlerin tebliğ tarihinden itibaren en geç on iş
günü içinde Genel Müdürlüğe yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate
alınmaz.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
22/A maddesi eklenmiştir.
“İtiraz komisyonunun çalışma şekli
MADDE 22/A – (1) İtiraz Komisyonu, bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya
belgelendirilen kişi veya kurumların belgelerinin askıya alınması veya iptali ile ilgili
itirazları değerlendirerek karara bağlar. Komisyonun kararı, oy çokluğuyla alınır.
Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Komisyon kararı, Genel
Müdürlükçe uygulanır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Elektronik tebligat
EK MADDE 1 – (1) Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamındaki şirketler ve
kurumlar, bu Yönetmeliğin 16, 17, 20, 21 ve 22 nci maddelerine göre yapılacak
tebligatlara esas olmak üzere elektronik tebligat adresini İSG-KATİP sistemine
kaydettirmek zorundadır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Elektronik ortamlarda başvuru işlemleri ve geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 16 ncı maddeye göre OSGB yetki belgesi başvuru sistemi, edevlet sistemi alt yapısı tamamlandığında Genel Müdürlük internet sayfasında
duyurulur. İlgili duyuruya kadar yapılacak başvurular ve sonuçlandırılmasına ait iş ve
işlemlerde mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 16 ncı madde hükümleri kapsamında
yapılmış ve sonuçlandırılmamış OSGB ve TSMB başvurularında bu Yönetmelikte
belirtilen şartlar aranır.
(3) 12 nci maddenin onuncu fıkrası kapsamındaki adres ve unvan değişikliği
başvuruları ile 13 üncü maddenin yedinci fıkrasına göre sorumlu müdür değişikliği ile
ilgili bildirimler, İSG-KATİP sistemindeki gerekli düzenlemeler tamamlanıp ilân
220
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
edilinceye kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılmaya devam edilir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası, geçici 1 inci
maddesinin ikinci fıkrası ile aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 1 inin (o) ve (ş)
bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin EK-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi ile eklenen Ek 1 inci maddesi yayımı
tarihinden itibaren üç ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
18.12.2014/ 29209 R.G.
Konu
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer
Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesiyle eklenen 42/A maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkraları yayımlandığı tarihten üç ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
19.12.2014/ 29209 R.G.
Konu
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer
Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesiyle eklenen 42/A maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkraları yayımlandığı tarihten üç ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
221
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
DÜZELTME: İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili
19 Aralık 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29210
DÜZELTME
18/12/2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, İşyeri
Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 25 inci maddesinde sehven yazılan “iş
güvenliği uzmanı” ibaresi, “işyeri hekimleri” olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
18/12/2014 tarihli ve 35804503/010.03/16496 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.
Tarih - Sayı
19.12.2014/ 29209 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/91) yayımlandı.
Özet
İşyeri : HSS Otomotiv ve Lastik San. A.Ş.
Serbest Bölge Hisar Mevkii Liman Yolu Gemlik/BURSA
SGK Sicil No : 1234692.016-1238838.016-1155879.016
Tespiti İsteyen : Petrol-İş Sendikası
İnceleme : HSS Otomotiv ve Lastik San. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede;
Sümbül Cad. No: 10 Serbest Bölge Gemlik/BURSA adresinde bulunan yarı mamul
üretim birimi, Gelincik Cad. No: 14/2 Serbest Bölge Gemlik/BURSA adresinde
bulunan körük depolama birimi, Serbest Bölge Hisar Mevkii Yolu Gemlik/BURSA
adresinde bulunan işyerinde ana mamul üretim birimlerinin bir bütün olarak tek bir
işyeri olduğu, kauçuk ve kort bezi işlenmesi, rulo haline getirilmesi ve pişirme
işleminden sonra bu haliyle ya da satın alma yoluyla elde edilen metal, plastik
parçalar eklenmesi suretiyle motorlu kara taşıtları için süspansiyon körük üretimi
işlerinin yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları
Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda yer
aldığı tespit edilmiştir.
Karar: HSS Otomotiv ve Lastik San. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle
İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç”
222
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi uyarınca karar
verilmiştir.
Tarih - Sayı
21.12.2014/ 29212 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/90) yayımlandı.
Özet
Tespiti İsteyen : Nakliyat-İş Sendikası
İnceleme : Kühne Nagel Nakliyat Ltd Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede;
İkitelli OSB Turgut Özal Bul. 17. Cad. No: 2 Başakşehir/İSTANBUL, Yaşam Cad. Ak
Plaza 7/44 ANKARA, OSB Tembelova Alanı 3200 Sok. No: 3204 Gebze/KOCAELİ,
Güzeller OSB Mimar Sinan Cad. No: 2 Gebze/KOCAELİ, Fener Mah. Bülent Ecevit Bul.
Grand Duke İş Merkezi No: 195/13 ANTALYA adreslerinde bulunan işyerlerinde alt
işverenlik sözleşmesi ile müşteriler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde kara ve hava
taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin
15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda,
Halit Ziya Bul. No: 74 Yapı Kredi İş Merkezi A Blok Kat: 4 İZMİR, Odunluk Mah.
Akademi Cad. Zeno İş Merkezi No: 10 C Blok D: 30 BURSA adreslerinde bulunan
işyerlerinde alt işverenlik sözleşmesi ile müşteriler ile yapılan anlaşmalar
çerçevesinde deniz taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve
antrepoculuk” işkolunda,
yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
223
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
Tarih - Sayı
21.12.2014/ 29212 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/92) yayımlandı.
Özet
Tespiti İsteyen : Nakliyat-İş Sendikası
OCAK 2015
İnceleme : Nezih Sosyal Hizmetler Tekstil İnşaat ve Sanayi A.Ş.’de Bakanlığımızca
yapılan incelemede; Kordsa A.Ş. ve Brisa A.Ş.’nin alt işvereni olarak, Sanayi Mah. D130 Karayolu Cad. No: 205 İzmit/KOCAELI, Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No: 90
İzmit/KOCAELİ adreslerinde bulunan işyerlerinde bakım, onarım ve temizlik işlerinin
yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel
işler” işkolunda,
Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No: 90 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan işyerinde
yükleme, boşaltma ve depolama işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve
antrepoculuk” işkolunda,
Esenler Otogarı Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde bulunan işyerinde otobüs
tekerlekleri mekanik ayarı, lastik jant balanslama ve lastik sökme ve takma işlerinin
yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı
“Taşımacılık” işkolunda,
Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No: 90 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan işyerinde
şoförlük ve ofis işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin
10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,
yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
224
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı ile İlgili 2014/21 Sayılı
Başbakanlık Genelgesi yayımlandı.
Özet
Dünya Sağlık Örgütü’nün benimsediği temel sağlık hizmetlerine genel yaklaşım
modelinde sağlığın tüm sektörlere entegrasyonu ve tüm sektörler ile ortak politikalar
için işbirliği modelleri geliştirilmesi esas alınmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı
ve Kalkınma Bakanlığının koordinasyonuyla, ilk aşamada koruyucu sağlık ve sağlığın
geliştirilmesi hizmetlerine, ikinci aşamada ise tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerine çok paydaşlı yaklaşıma yönelik Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu
Geliştirme Programı hazırlanmıştır.
…
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı, gerek hazırlanış, gerek içerik
ve gerekse kapsamı açısından Dünya Sağlık Örgütü’nün diğer ülkelere örnek
gösterdiği ve küresel sağlık politikalarını etkileyebilecek özgün bir programdır. Bu
nedenle uygulama aşamasında da aynı başarının devam ettirilebilmesi için, yapılacak
çalışma ve uygulamalara kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel kesim ve sivil
toplum kuruluşlarının etkin bir şekilde katılması ve katkı sağlaması hususunda
bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/93) yayımlandı.
Özet
Tespiti İsteyen : Lastik-İş Sendikası
İnceleme : B Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm ve
Tarım San. Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; DOSAB Orkide 5 Sk. No: 15
Osmangazi/BURSA, Sakarya 1. Organize San. Bölgesi 3. Yol No:1 Hanlı/SAKARYA,
Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük/KOCAELİ, Panayır Mah. Yeni Yalova Yolu
Cad. No:365 Osmangazi/BURSA adreslerinde bulunan işyerlerinde plastik ve metal
mamullerin, plastik ve metal ambalaj mamullerin imalatı, montajı, dahili ticareti ve
ihracı işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra
225
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: B Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm ve Tarım
San. Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları
Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin
Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/94) yayımlandı.
Özet
SGK Sicil No : 1196591.006
Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : ANG Sosyal Hiz. Ltd. Şti.-3G İnsan Kaynakları Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nda
Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi işyerinde hasta karşılama, taşıma ve yönlendirme hizmetlerinin
yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı
“Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: ANG Sosyal Hiz. Ltd. Şti.-3G İnsan Kaynakları Ltd. Şti. İş Ortaklığı işyerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve
sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci
maddesi gereğince karar verilmiştir.
226
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/95) yayımlandı.
Özet
SGK Sicil No : 1034941.058-1028194.058
OCAK 2015
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : Gök-Tuğ Temizlik Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan
incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Sivas Devlet Hastanesi ile
Sivas Numune Hastanesi işyerlerinde mekanik tesisatlar, elektrik tesisatı, inşaat tamir
ve onarımı, ısı santralı, sıhhi tesisat hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan
işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldıkları
tespit edilmiştir.
Karar: Gök-Tuğ Temizlik Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve
yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ yayımlandı.
Özet
24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/96) yayımlandı.
Özet
SGK Sicil No : 1158901.016
Tespiti İsteyen : Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS)
227
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
İnceleme : Okyay İplik ve Kumaş San. ve Tic. A. Ş.’de Bakanlığımızca yapılan
incelemede; işyerinde iplik boyama işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 05 sıra numaralı “Dokuma, hazır giyim ve deri” işkolunda, yer aldığı
tespit edilmiştir.
Karar: Okyay İplik ve Kumaş San. ve Tic. A. Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 05 sıra numaralı “Dokuma, hazır giyim ve deri”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar
verilmiştir.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/97) yayımlandı.
Özet
İşyeri : Er-Ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
Hükumet Cad. Özdoyuran İş Hanı No: 224 Daire: 2/4 TEKİRDAĞ
SGK Sicil No : 1162024.001
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : Er-Ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nde
Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Adana Dr. Ekrem Tok
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi işyerinde Tıbbi Sekreterlik işinin yapıldığı, bu
nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal
hizmetler” işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Er-Ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve
sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci
maddesi gereğince karar verilmiştir.
228
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
DİĞER MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
1.12.2014/ 29192 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği)
Tarih - Sayı
3.12.2014/ 29194 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Dumlupınar Üniversitesi Endoskopik Cerrahi ve Simülasyon Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
229
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
4.12.2014/ 29195 R.G.
Konu
Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı
Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendinin (3) numaralı alt bendinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) Muharip sınıflar: Piyade, istihkâm, muhabere, hava savunma, uçak bakım,
mühimmat ve mühimmat tahrip, kontrol ihbar, hava harekât, hava trafik, istihbarat,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.
Tarih - Sayı
4.12.2014/ 29195 R.G.
Konu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
230
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
5.12.2014/ 29196 R.G.
Konu
Selçuk Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk Üniversitesi
Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve
personel planlaması esas alınarak Danıştay Başkanlığı personelinin görevde yükselme
ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
6.12.2014/ 29197 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
231
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
7.12.2014/ 29198 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Herhangi bir sözleşme dönemi sonunda veya içerisinde sözleşmesi sona erenlere
veya feshedilenlere son olarak aldıkları net maaşın 2 katının hizmet yılıyla çarpımı
tutarında tazminat verilir. Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin tazminatları
kıst olarak ödenir. Tazminattan damga vergisi hariç vergi kesilmez. Ancak, hizmet yılı
olarak en fazla dokuz yıl esas alınır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesindeki “kararnameleri” ibaresi “onayları” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
7.12.2014/ 29198 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Koç Üniversitesi Küresel Kamu Hukuku Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğ
–
Şırnak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
232
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
Tarih - Sayı
8.12.2014/ 29199 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
OCAK 2015
–
Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–
Haliç Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–
İstanbul Üniversitesi Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
İstanbul Üniversitesi Yeşilay Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik
Tarih - Sayı
9.12.2014/ 29200 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
233
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
10.12.2014/ 29201 R.G.
Konu
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer
Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle
Atanması Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
11.12.2014/ 29202 R.G.
Konu
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi
Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
11.12.2014/ 29202 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Dokuz Eylül Üniversitesi Karın Zarı Kanserleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Sakarya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
234
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Yönetmelik
–
Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
13.12.2014/ 29204 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
14.12.2014/ 29205 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim, Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
235
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
Tarih - Sayı
15. 12.2014/ 29206 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
OCAK 2015
Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Üsküdar Üniversitesi İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Üsküdar Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Üsküdar Üniversitesi Küreselleşme ve Gençlik Sorunları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
16.12.2014/ 29207 R.G.
Konu
Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine
“I. Hukuk Müşaviri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Müdür Yardımcısı, Grup
Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür..
236
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
17.12.2014/ 29208 R.G.
Konu
Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili
birimlerince yürütülen ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık
sınıflarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
18. 12.2014/ 29209 R.G.
Konu
Bazı üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Boğaziçi Üniversitesi Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
19.12.2014/ 29210 R.G.
Konu
Giresun Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesine bağlı olarak kurulan Giresun
Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
237
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
21.12.2014/ 29212 R.G.
Konu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil
Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 20/12/2001 tarihli ve 24616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri
Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 deki merkeze ait cetveller ekteki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-2 cetveli eklenmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürü yürütür.
Tarih - Sayı
21.12.2014/ 29212 R.G.
Konu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil
Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 20/12/2001 tarihli ve 24616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri
Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 deki merkeze ait cetveller ekteki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-2 cetveli eklenmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürü yürütür.
238
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
23.12.2014/ 29212 R.G.
Konu
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve
personel planlaması esas alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün
merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personelinin görevde yükselme ve unvan
değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
23. 12.2014/ 29214 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
İstanbul Bilim Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
İstanbul Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
İstanbul Bilim Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KSÜ-SEM)
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
239
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve
personel planlaması esas alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelinin
görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
24.12.2014/ 29215 R.G.
Konu
Bazı Riskli Alanların Riskli Alan İlan Edilmesine İlişkin Kararlar yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/7031 Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Ahievran Mahallesi Sınırları İçerisinde
Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
–
2014/7041 Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez ve Santral Mahalleleri Sınırları
İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
–
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29216 R.G.
Konu
Bazı Acele Kamulaştırma ve Proje Alanı İlanı Kararları yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/6922 sayılı Aydın İli Sınırları İçerisinde Yer Alan J-700 Numaralı
Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasında Yapımı Devam Eden Jeotermal
Enerjiye Dayalı Üretim Tesisi İçin İhtiyaç Duyulan Kuyuların Açılabilmesi
Amacıyla Bazı Taşınmazların Aydın Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/7004
sayılı
İstanbul
İli,
Bakırköy
İlçesi
Sınırları
İçerisinde
Gerçekleştirilecek Küçükçekmece Aşık Veysel Caddesi D-100 Karayolu Arası
240
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Yol Kavşak Uygulama İmar Planı Kapsamında Bazı Taşınmazların İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar
–
2014/7020 sayılı Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan
Alanın Göllüce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi
Hakkında Karar
–
2014/7023 sayılı 154 kV Çamlıyayla Havza-Kadıncık 2 Enerji İletim Hattı
Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/7032 sayılı 154 kV (Bursa DGKÇS-Bursa SAN) Brş.N-Demirtaş EİH Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/7033 sayılı 154 kV Selçuk GIS Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/7044 sayılı 380 kV Bornova 380 GIS Trafo Merkezi Projesi Kapsamında
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/7045 sayılı 380 kV (Zetes-Amasra) Brş.N-Bartın 380 OSB Enerji İletim
Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/7046 sayılı 154 kV Alaşehir JES TM-Alaşehir JES Havza TM Enerji İletim
Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/7047 sayılı 154 kV (Varsak-Serik) Brş.N.-Belek Enerji İletim Hattı Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
241
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak
Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel
Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1’in;
a) 4 sıra numaralı “KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI, YÖNETİM
KURULU BÜROSU KOORDİNATÖRLÜKLERİ” bölümünün başlığı ile 1 inci kısmı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI, YÖNETİM KURULU
“BÜROSU, TRT MEDYA EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ”
“1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatörü, Yapım Koordinatörü, Haber Koordinatörü,
Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörü, Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü, TRT
Medya Eğitim Koordinatörü”
b) 12 sıra numaralı “KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI
KOORDİNATÖR YARDIMCILIKLARI” bölümünün başlığı ile 1 inci kısmı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI, TRT MEDYA
EĞİTİM KOORDİNATÖR YARDIMCILIKLARI”
“1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatör Yardımcısı, Yapım Koordinatör Yardımcısı,
242
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Haber Koordinatör Yardımcısı, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatör Yardımcısı, TRT
Medya Eğitim Koordinatör Yardımcısı”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel
Müdürü yürütür..
Tarih - Sayı
26.12.2014/ 29217 R.G.
Konu
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
243
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 R.G.
Konu
Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlanı Kararları yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/7021 sayılı Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yenice, İkizce ve Şahinler
Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
–
2014/7022 sayılı Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Onbirnisan Mahallesi Sınırları
İçerisinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan
Edilmesi Hakkında Karar
Tarih - Sayı
27.12.2014/ 29218 R.G.
Konu
2014/7042 sayılı Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine Ait (TGB-2)
Numaralı Alanın Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait (TGB-2) numaralı alanın
sınırlarının ekli harita ile listede gösterildiği şekilde değiştirilmesi; Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının 14/11/2014 tarihli ve 5794 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 1/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
28.12.2014/ 29219 R.G.
Konu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez, taşra ve döner
sermaye teşkilatında görev yapan personelin, hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer
ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınarak görevde yükselmelerine ve unvan
değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
244
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
Tarih - Sayı
28. 12.2014/ 29219 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
OCAK 2015
Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
İzmir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
Tarih - Sayı
29. 12.2014/ 29220 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere ilişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Acıbadem Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Hacettepe Üniversitesi Tıp Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
245
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve
personel planlaması esas alınarak, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. personelinin
görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde
görev yapan personelin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve
personel planlaması esas alınarak, görevde yükselme ile unvan değişikliklerine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 R.G.
Konu
Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında
Sınav ve Atama Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teknik Hizmetler Sınıfına ait
kadrolarına KPSS (B) grubu puan sırasına ve sözlü sınav sonucuna göre ilk defa
açıktan atanacakların giriş sınavları ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
246
MALİ BÜLTEN
SAYI : 118
OCAK 2015
Tarih - Sayı
30.12.2014/ 29221 Mükerrer R.G.
Konu
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin
bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
31.12.2014/ 29222 4. Mükerrer R.G.
Konu
Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel
Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
247
Download

TURMOB OCAK 2015 MALİ BÜLTENİ