2015
NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ
STRATEJİK PLANI
2015
2019
1
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR DİZİNİ
GRAFİK DİZİNİ
KISALTMALAR
MECLİS KARARI
2
SUNUŞ
Kamu yönetimi; vatandaşı hizmetinin odağına almalı kamu hizmetlerini hızlı zamanında
ve beklenilen kalitede sunmalı, kaliteyi tüm iş süreçlerine hakim kılmalı, hizmetlerin
belirlenmesi ve sonrasında vatandaşı karar alma sürecine dahil etmelidir. Ayrıca; sivil toplum
ve özel sektörü önemseyen kendisinin yapmasından çok toplumdaki kurumları yapabilir kılan
yönetişim anlayışı sergilemelidir. Bu bağlamda kamu yönetimi; geleceğe yönelik stratejiler
belirlemeli, uygulayabilmeli bilim ve teknolojideki gelişmeleri incelemeli ve bu gelişmeleri
hızlı, kaliteli ve ucuz mal-hizmet sunmada kullanabilmelidir.
Kamu idarelerine 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı
İl Özel İdare Kanunu ile stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.
Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Planı, il özel idarelerinin gelecekte artacak fonksiyonları
ve kamu yönetim reformu dikkate alınıp, mevcut durum göz önünde bulundurularak oluşan
yaklaşımlar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Stratejik planın oluşumu esnasında; tüm yerel kuruluşlar, ilimizi içine alan bölgesel
kalkınma öğeleri, sivil toplum örgütleri, üniversite ve diğer kamu kurumlarıyla ilin geleceği
masaya yatırılmış, ilin gelecekteki ihtiyaçları tespit edilmiş ve bu ihtiyaçlar ışığında amaçlar
belirlenmiştir.
Planlama ve yerleşik alanların iyileştirilmesi, sosyal yapı, eğitim-öğretim, sağlık, idari
yapı, trafik ve ulaşım, kültür, turizm, çevre ve doğal kaynaklar çevre ilçeler ve köyler, kalkınma
ve doğal sektörler ile afet ve acil durum yönetimine ait hedefler analiz edilerek bu alanlarda
yapılabilecekler değerlendirilmiş ve planda yer almıştır.
Özel İdare stratejik planında tüm bu sektörlerin potansiyelleri göz önünde
bulundurularak gelişme perspektifleri doğrultusunda stratejiler belirlenmiş, hedefler konulmuş,
bu strateji ve hedefler somut faaliyet ve projelerle desteklenmiştir.
Yöneticiler, ortaya konulan bu planla amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için konulan
hedefleri, stratejileri Niğde kamuoyunun takdirine ve takibine sunmuşlardır.
Kamu kurumları faaliyetlerini orta ve uzun dönemi göz önünde bulundurup, planlama
yaparak; geliştirilen planları ise belli bir süre sonra gözden geçirip tekrar iyileştirmeler yaparak
sürdürecektir. Bu uygulama ülkemiz ve Niğde için yeni mücadele alanları ve yeni fırsatlar
doğuracaktır. Tüm yöneticilerimizin ve uzmanlarımızın planlama alışkanlığı kazanmaları ile
kaynakların daha dikkatli ve öncelikli alanlara yöneltilmesi mümkün olacaktır.
Planlama için yeterli zaman ayırmayan ülkeler, plansızlıktan doğan sorunların çözümü
için çok daha fazla zaman harcamak zorunda kalmaktadırlar. Zaman ve kaynak israfını
önleyebilmek için il düzeyinde de, gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte
yapılan planları uygulamaya koymak, kamu yönetiminin vazgeçilmezi olmalıdır.
Niğde İl Özel İdaresi Kurumsal Stratejik Planı’nın hazırlanması, toplantıların
koordinasyonu ve plan metninin yazılması çalışmalarını titizlikle yürüterek, planın ilimize
kazandırılmasında önemli emek ve gayretleri bulunan İl Özel İdare Genel Sekreterine, planlama
ekibi üyelerine, toplantılara iştirak ederek katkıda bulunan kamu kuruluşları yetkililerine,
3
kıymetli akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, plan yazım ekibine ve
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
2015-2014 yıllarını kapsayan Niğde İl Özel İdaresi 3. Stratejik Planı’nın ilimizde yeni
açılımlar, yeni olanaklar oluşturmasını dileğiyle, stratejik planın ilimize hayırlı olmasını
diliyorum.
Necmeddin KILIÇ
Niğde Valisi
4
GİRİŞ
Dünyamızda 20.yüzyılın son çeyreğinde başlayarak devam eden değişim ve dönüşüm
süreci yaşanmakta ve kamu yönetim düşüncesi ve yapısı üzerinde neyi, nasıl yapması
gerektiğinden hareketle, demokratikleşme talepleri ile hizmette açıklık, katılım, sorumluluk ve
hesap verebilirlik ilkeleri benimsenmektedir. Çağdaş ve iyi yönetişim yapısı çerçevesince;
Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir.
Pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakışı esas alır.
Girdi odaklı olmaktan sonuç ve hedef odaklı olmaya yönelir.
Kendine odaklı olmaktan vatandaş odaklı olmaya geçişi hedefler.
Bu yeni anlayış içinde, 21. yüzyılda kamu yönetimi;
Şeffaf olmak
Katılımcı olmak,
Düşük maliyetle çalışmak,
Etkili olmak,
İnsan haklarına saygılı olmak,
Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak şekilde hukuka dayanmak ve
Öngörülebilir olmak zorundadır.
Etkinlik ve verimliliği temel alarak belirsizliklere karşı hazırlıklı, sorunlara süratle
uygun çözümler bulmayı benimsenmekte, mahalli idarelerin teşkilat yapıları, görev ve yetkileri,
çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişmekte, etkin çalışan esnek ve yatay
örgütlenme, geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması; hizmetlerin sunumunda mahalli
idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi, yetki ve kaynak dağılımını da değiştirmiştir.
İhtiyaç ve beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, etkinliği ve verimliliği sağlamak için
vatandaş taleplerini temel alan sonuca odaklanan, hesap verebilirliği, açıklığı, saydamlığı,
katılımı benimsemektir. Halkın tercihleri ile talep ve beklentilerinin yönetime yansıtılmasında
mahalli idarelerin önemli rolleri bulunmakta, vatandaşlara ilave seçme ve seçilme imkanı
sağlamakta, sivil toplum örgütleri de dâhil olmak üzere onlara daha fazla katılım imkanı
vermektedir.
Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir şekilde geleceğe dair tasarım geliştirme,
Misyon ve vizyon belirleme,
Temel amaç politika ve öncelikleri şekillendirme,
Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme,
İnsan kaynaklarının geliştirme, unsurları vurgulanmaktadır.
5
Değişimin izlenmesi, uyum sağlanması etkin ve esnek, dinamik bir anlayışın gereği
olarak;
Merkezi yönetim yerine yerinden yönetim,
Esnek ve yatay organizasyon yapıları,
Çakışmaların ve çatışmaların engellenmesi,
Gereksiz hizmetlerin tasfiyesi, hizmet satın alımı gibi unsurlar desteklenmektedir.
İÖİ 5302 sayılı kanun uyarınca stratejik amaç, hedef ve faaliyetleri kapsayacak SP
yapmaktadır. Yıllık programlar ve bütçe ile performans ölçütleri bu plana göre düzenlenecektir.
Geleceğe dönük politikalar oluşturarak sorunlara uzun vadeli planlar ile sonuç alınacaktır.
SP çalışmalarına 08 Ocak 2014 tarihinde başlanmış olup; görevler dikkate alınarak
geleceğe dönük stratejik amaç, hedef ve faaliyetler planlanarak Niğde İl Özel idaresi Stratejik
Planı hazırlanmıştır.
BÖLÜM I
6
1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ
1.1. Hazırlık ve Altyapı Çalışmaları
Stratejik planlama süreci; Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün
11.12.2013 tarih ve 5691 sayılı yazıları ile başlamıştır.
Kurumumuz tarafından görevlendirilen iki personel 15-22 Aralık 2013 tarihleri arasında
Stratejik Plan Hazırlama Eğitim seminerine katılmıştır.
Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 22.01.2014 tarih ve 518
sayılı yazıları gereği kurumumuzda Strateji Planlama Ekibi ve Stratejik Plan Hazırlama
Komisyonu oluşturulmuş ve çalışmalarına başlanmıştır.
1.2. Stratejik Planlama Ekibi ve Alt Komisyonların Oluşturulması
Niğde İl Özel İdaresi Kurumsal Stratejik Planı hazırlama macerası 01.02.2014 tarihinde
başladı. Emek yoğun bir çalışmanın ürünü olan planın ilk tohumları SPE’nin (Stratejik Plan
Hazırlama Ekibi) oluşmasıyla atıldı. Dinamik, alanında uzman, ilin sorunlarını bilen ve
geleceğe ışık tutan bir ekiple, şu an elinizde bulunan ve ilin gelecek beş yılına ışık tutacak belki
de bir “Niğde Rehberi” hazırlandı.
Niğde Özel İdaresi Stratejik Planı hazırlanmasında ilimizde faaliyet gösteren
kurumların, planlama sürecine aktif katılımlarının sağlanmasına çalışılmıştır. Bunun için
kurumların tüm birimlerini temsil yeteneğine sahip, olabildiğince geniş perspektifli bir kurul
oluşturulması öngörülmüştür.
Niğde Özel İdaresi iç ve dış paydaşlarından bir yelpaze oluşturacak şekilde; İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bilim
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri
Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne 20 Şubat 2014
tarihinde yazılan yazıyla Niğde Özel İdaresi Stratejik Plan Komisyonu’nda görevlendirilmek
üzere konusunda uzman, stratejik plan yetkinliğine sahip personelin görevlendirilmesini
istemiştir.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanacak ve 2015-2019 dönemini kapsayacak
Niğde İl Özel İdaresi Kurumsal Stratejik Plan çalışmalarında Valilik Makamının 18/03/2014
gün ve 2769 sayılı olurlarıyla Stratejik Planlama Ekibi (Tablo 1), Genel Sekreterlik Makamının
18/02/2014 gün ve 1116 sayılı olurlarıyla Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu (Tablo 2)
oluşturulmuştur.
1.2.1. Stratejik Planlama Ekibi
7
Tablo1: Stratejik Planlama Ekibi Tablosu
Sıra
Adı Soyadı
Kurumu
Unvanı
Görevi
1
Ali NEBOL
İl Özel İdaresi
Genel Sekreter
Başkan
2
Abdullah KARKI
İl Özel İdaresi
Genel Sekreter Yardımcısı
Üye
3
Hakan ELMAS
İl Özel İdaresi
Genel Sekreter Yardımcısı
Üye
4
Hulusi BAYOL
İl Özel İdaresi
5
Nihat ÖZARAS
İl Özel İdaresi
6
Şahide DAL
İl Özel İdaresi
7
Burcu BAYDIR
İl Özel İdaresi
Hukuk Müşaviri
Üye
8
Funda ALIŞ
İl Özel İdaresi
Ziraat Mühendisi
Üye
9
Tuncay SEL
İl Özel İdaresi
İnşaat Mühendisi
Üye
10
Adem Arif GÜLER
İl Özel İdaresi
Makine Mühendisi
Üye
11
Evren ARAS
İl Özel İdaresi
Maden Mühendisi
Üye
12
Selen ZÜLFİKAR
İl Özel İdaresi
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Üye
13
Ali İlker ATABAY
İl Özel İdaresi
Ar-Ge Görevlisi
Üye
14
Şevki TÜRK
İl Müdür Vekili
Üye
15
Turgut KOÇAK
16
Melih AYHAN
17
Şadi YILDIZ
18
Ali DİBEK
19
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
Plan Proje Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğü
İmar Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü
Üye
Üye
Üye
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Şube
Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar
Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü
Şube Müdürü
Üye
Proje ve Yapım Şube Müdürü
Üye
Şube Müdürü
Üye
Mali İşler Şube Müdürü
Üye
M. Serhat VURAL
İl Sağlık Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü
Üye
20
İsa ALIÇ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ar–Ge Görevlisi -Öğretmen
Üye
21
Metin BİTİM
Yüksek Mühendis
Üye
22
Rıza ÖZKAN
Ziraat Mühendisi
Üye
23
Serdar GÜLAÇAR
Bilim Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü
Enformasyon Memuru
Üye
1.2.2. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu
8
Tablo2: Stratejik Planlama Hazırlama Komisyonu Tablosu
Sıra
Adı Soyadı
Unvanı
Görevi
1
Hulusi BAYOL
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Başkan
2
Şahide DAL
İmar Kentsel İyileştirme Müdürü
Üye
3
Nihat ÖZARAS
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü
Üye
4
Selen ZÜLFİKAR
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Üye
5
Funda ALIŞ
Ziraat Mühendisi
Üye
6
Evren ARAS
Maden Mühendisi
Üye
7
Nazlı RAVLI
V.H.K.İ
Üye
8
Ali İlker ATABAY
Ar-Ge Görevlisi
Üye
9
Abdullah BAY
Ar-Ge Görevlisi
Üye
1.3. Stratejik Plan Çalışma Takvimi
9
Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Plan Takvimi Danışmanlar Prof. Dr. Selen DOĞAN ve
Yard. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN'in öngörüleri ve İl Özel İdaresi'nin iş hacmi
düşünülerek hazırlanmıştır.
Tablo3: Stratejik Plan Çalışma Takvimi Tablosu
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Faaliyetler
Şubat
Stratejik Plan Çalışma Takvimi
Stratejik Planlama Ekibinin
Oluşturulması
Tarihsel Gelişim
Mevcut Durum Analizi
Yükümlülüklerin ve
Mevzuatın İncelemesi
Paydaş Analizi
İç Çevre Analizi
Birimin Yapısı
İnsan Kaynakları
Fiziki Kaynaklar
Makine Parkı İcmali
Teknolojik Yapı
Dış Çevre Analizi
Fırsatlar ve Tehditler
SWOT Analizi
Geleceğe Bakış
Misyon
Vizyon
İlkelerimiz
Stratejik Amaçlar
Stratejik Faaliyetler
Performans Göstergeleri
Maliyetlendirme
Değerlendirme ve
Danışmanlık
İzleme ve Değerlendirme
Planın Onaylanması ve
Yayınlanması
1.4. Yasal Dayanak
10
X. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018) kamu yönetiminde stratejik planlama, toplam
kalite yönetimi, mali kontrol ve performans denetimini zorunlu kılmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile Kamu
İdarelerinin Kalkınma Planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını, önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik planlarını hazırlamaları istenmektedir.
Söz konusu kanunun aynı maddesi ile kamu idarelerinin, kamu hizmetlerinin istenilen
düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak
tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine
dayandırmak zorunda oldukları belirtilmektedir.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.maddesi ile “Vali, Mahalli İdareler Genel
Seçimlerinden itibaren altı ay içinde, kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına
uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planı
hazırlanıp İl Genel Meclisine sunar” denilmektedir.
5302 sayılı Kanunun geçici 3.maddesi ile 31.maddede bahsedilen sürenin Kanunun
yürürlüğünü müteakip hazırlanması gereken ilk stratejik planlar için bir yıl olarak uygulanacağı
belirtilmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
ve diğer ilgili mevzuat ile birlikte NİĞDE Valiliğinin 22.01.2014 tarih ve 518 sayılı yazıları da
stratejik plan çalışmalarının yasal dayanağını oluşturmaktadır.
1.5. Amaç
Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Planının sektörel stratejik amaç ve hedefleri ilgili
bölümlerde belirtilmiştir.
Genel olarak ifade etmek gerekirse, planın amacı, ulusal kalkınma planlarına, Gelişme
Planına ve Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen 25.01.2006 tarih ve 2006/1 nolu Ulusal
Kırsal Kalkınma Stratejisi belgesine uygun olarak ilin kalkınma çabalarına bütüncül, sonuçlara
yönelik ve öz bir politika çerçevesi oluşturmak, ilgili tüm plan paydaşlarını eşgüdüm içerisinde
belirlenen hedefler istikametinde harekete geçirmek suretiyle, Niğde ilini bulunduğu sosyoekonomik konumdan çok daha ileri bir düzeye taşımaktır.
Bu amaçla; ilgili kamu örgütleri için stratejik planlamanın bir gerekliliği olarak, iddialı,
ancak imkansız olmayan, ölçülebilir, somut, yatırım, hizmet ve faaliyetlerle, yükümlülükler
belirlenmiş, kamusal mal ve hizmet akışının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi, kamusal
mal ve hizmetlere ulaşılabilirlik düzeyinin yükseltilerek, vatandaş memnuniyetinin artırılması
hedeflenmiştir.
Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kırsal kalkınma stratejileri kapsamında,
su ve toprak kaynaklarının etkin kullanımı, üreticilerin örgütlenme ve bilgi düzeyinin
artırılması, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, gıda kalitesi, tüketicinin korunması, gıda
11
sağlığına yönelik kontrol yapılarının güçlendirilmesi, kırsal alt yapının geliştirilmesi, kırsal
yerleşimlerin geliştirilmesi ve korunması, çevreci iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi,
orman ekosistemlerinin korunması ve orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının
sağlanması, ormanlar üzerindeki baskıların azaltılması için orman köylülerinin desteklenmesi
amaçlanmıştır.
Ayrıca, eğitim, sağlık ve spor hizmetlerinin güçlendirilmesi ekonomik ve sosyal
yoksunluk içinde bulunan gruplara yönelik hizmetlerin artırılması ile çevre ve mekansal
gelişme boyutunda, hava, su, toprak kirliliğine yönelik tedbirlerin alınması, fiziki planlama
bağlamında tanımsız alan bırakılmaması, doğal afetlerle ilgili planlama, organizasyon ve eğitim
faaliyetleri ile diğer faaliyetlerde hizmet kapasitesinin yükseltilmesi, planın öncelikli amaçları
arasındadır.
İlin kültür ve turizm potansiyelinin değerlendirilerek il ekonomisine olan katma
değerinin yükseltilmesi stratejik planın önemli hedeflerindendir.
Stratejik plan kapsamında, Niğde ili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun
olarak 1/25.000 ölçekli ve diğer alt ölçek planların yapımının sağlanması öngörülmektedir. Söz
konusu planların yapımı ekonominin tüm sektörlerinde arazi kullanımlarının, mekansal
belirlemelerinin yapılmasını sağlayacak özel sektör yatırımcıları için yönlendirici bir işlev
görerek, bürokratik işlemleri azaltacak, yatırım ve istihdam ortamının iyileşmesine önemli
ölçüde katkıda bulunacaktır.
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanununun ve Kanun kapsamında illerde kurulacak yatırım destek ofislerinin işlevsel
olabilmesi için 1/25.000 ve diğer alt ölçek planların yapımı hayati önem arz etmektedir.
Kamu ve özel sektör yatırımlarının uzun ve orta vadeli projeksiyonunun daha net bir şekilde
ortaya konulabilmesi ancak söz konusu planların yapımı ile mümkün olabilecektir.
1.6. Kapsam ve Varsayımlar
Kamusal örgütlenmenin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, İl Özel
İdaresi bünyesine sadece Köy Hizmetleri teşkilatı aktarılmış, Merkezi idarenin taşra teşkilatı
konumundaki diğer kurumların Özel İdare bünyesine aktarılma süreci henüz
tamamlanmamıştır. İleriki aşamalarda diğer kurumların da İl Özel İdaresi bünyesine
alınabileceği düşünülerek bütüncül bir yaklaşımla özel idarelerin yasa ile tanımlanan görevleri
ile çalışan hizmetleri yürüten tüm ilgili kurumları da kapsayan bir stratejik plan yapılmıştır.
Böylece stratejik plan, sadece NİĞDE İl Özel İdaresi Stratejik Planı olmaktan öte ilgili
kamu kurum ve kuruluşları, Niğde Üniversitesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının birlikte
gerçekleştireceği bir plana dönüşmüştür.
Mekan itibariyle de stratejik plan kentsel ve kırsal tüm il genelini kapsayan bir plan
konumundadır.
Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Planının en önemli varsayımı Kamu Yönetimi Reformu
çalışmalarının devam edeceği ve İl Özel İdaresi bünyesine aktarılması planlanan diğer
kuruluşların da aktarım sürecinin tamamlanacağı yönündedir.
12
Ayrıca Kanunla verilen görevleri ifa edebilme imkanı oluşturacak yeterli mali kaynak
sağlanması doğrultusundaki çalışmaların bitirilerek özel idarelerin mali yönden
güçlendirileceği değerlendirilmektedir.
1.7.Yöntem
Stratejik plan hazırlıkları aşamasında ilgili literatür taranmış, DPT tarafından hazırlanan
“Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu”ndan yararlanılmıştır.
Plan Hazırlık Genelgesinin yayınlanmasını takiben Stratejik Planlama Ekibi
oluşturulmuş, sektörel durum ve potansiyellerin belirlenmesine esas teşkil etmek üzere
“Sektörel Analiz Formatları” hazırlanmış, planlama sürecini yönetmek üzere “plan yapım
planı” oluşturulmuştur.
İlgili kurum yetkilileri toplantılara davet edilmiş, plan çalışmaları hakkında bilgi
verilmiş, sektörel analiz formatları dağıtılarak, söz konusu formatlar çerçevesinde
hazırlanılması istenmiştir.
Sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda standart formatlar
çerçevesinde durum analizleri ve değerlendirmeleri kapsayan sunumlar yapılarak sektörel
stratejik planların oluşturulması sürecine geçilmiştir.
Çalışmalar esnasında Kalkınma Bakanlığı ile de iletişim halinde olunmuş, teşkilatın
planın özgünleştirilmesi yönündeki görüşlerinden önemli ölçüde istifade edilmiştir.
Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Planı hazırlama yöntemi kapsamında ilk aşamada,
planlama ekibi, akademisyenler ve sektör yetkililerinin katılımıyla, sektörel stratejik planların
genel çerçevesi oluşturulmuş, ikinci aşamada sektörlerle ilgili sivil toplum kuruluşları ve diğer
plan paydaşlarının katılımıyla olgunlaştırılmıştır.
Üçüncü aşamada ise birbirleriyle yakın bağlantılı sektörlerin ilgilileriyle geniş kapsamlı
toplantılar düzenlenerek katılımcıların görüş ve katkıları alınmış, sektörler arasında uyum
sağlanmaya gayret edilmiştir.
İl Encümeni’ndeki görüşmelerden sonra İl Genel Meclisine iletilen plan, İl Genel
Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Planı, Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji belgesinde yer alan
temel ilke ve yaklaşımlara paralel olarak, sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları,
potansiyelleri ve dinamikleri dikkate almak suretiyle çok sektörlü yaklaşımla planlanan
faaliyetler bütünü halinde tasarlanmıştır.
BÖLÜM II
2. KURUMUN ORGANLARI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
13
2.1.TARİHÇE
Osmanlı İmparatorluğu'nun 1839‟da Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nu kabul etmesinden
sonra iktisadi, siyasi ve sosyal bir değişim sürecine girilmiş, merkezde ve yerel düzeyde çeşitli
meclisler oluşturularak gayrimüslimler ile Müslümanların eşitliğini ve kanun hâkimiyetinin
sağlanması amaçlanmıştır. Bunun ilk örneklerini de eyalet ve sancaklardaki idare meclisleri
oluşturmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemindeki yenileştirme çalışmaları, İdare
sistemini de etkilemiş ve bunun sonucunda bir mahalli idare birimi olan İl Özel İdareleri,
Osmanlı İdare sistemine Fransa modeli olarak girmiştir.
İlk defa 22 Eylül 1858 tarihli “Vali, Mutasarrıf ve Kaymakamların Vazifelerini Şamil
Talimatname” ile ülke; eyalet, kaza ve kariyelere ayrılmış, eyaletin idareleri valilere, kaza “liva,
sancak”ların idaresi kaymakamlara verilmiştir. Müstakil sancaklar, yani eyalete bağlı olmayan
sancaklar ise, birer mutasarrıf idaresine terk edilmiştir.
Eyaletlerdeki sıkı merkeziyet, hem merkezin işlerini artırıyor, hem de mali işleri
aksatıyordu. Bunları önlemek amacıyla yeni düzenlemeler getirilmek istenmiştir.
Bugünkü İl Özel İdaremizin temeli, 7 Kasım 1864 tarihli “ Teşkili Vilâyet
Nizamnamesi” ne göre İl‟lerin kuruluşu ile ortaya çıkmıştır.
19. Yüzyıl sonlarında çeşitli karışıklıklara sahne olan Niş, Silistre ve Vidin eyaletleri
birleştirilerek, “Tuna Vilayeti” adıyla yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuş, böylece Osmanlı
İmparatorluğu'nun taşra idaresinde “Eyalet” sisteminden “İl” sistemine geçişin ilk adımı
atılmıştır.
Daha gelişmiş bir Mahalli İdare anlayışı, ilk kez 1876 Anayasasında görülmektedir. Bu
anayasada Genel Meclisin yılda bir kez İl merkezinde toplanacağı, üye seçimlerinin ve genel
meclisin görevlerinin özel bir kanunla tespit edileceği belirtilmiştir. Ancak hazırlanması
gereken kanun “Teşkil-i Vilayet Kanunu” adıyla ele alınmışsa da II. Abdulhamid‟in “Osmanlı
Meclis-i Mebusanı'nı dağıtmasıyla bu kanun çıkarılamamıştır.
1908 yılında ikinci Meşrutiyet‟in ilanıyla 1876 Anayasası yeniden yürürlüğe konulmuş,
bu dönemde illerde genel meclis toplantıları yapılmış ve Vilâyet Kanunu yeniden ele alınmıştır.
İki bölümden oluşan tasarının birinci bölümü ilin genel idaresini, ikinci bölümü ise İl Özel
İdaresini kapsamaktaydı.
Ancak hükümetçe hazırlanan tasarı encümence değişikliğe uğramış, uzun tartışma ve
görüşmelere yol açmıştır. Bu görüşmeler 1912 yılına kadar aralıklı olarak devam ettikten sonra
“İdare-i Umumiye-i Vilâyet” ve “İdare-i Hususiye-i Vilâyet” şeklinde ikiye ayrılarak meclise
tekrar sevkedilmiştir. Mecliste tasarı görüşülürken Balkan Savaşı çıktığı için meclis tatil
edilmiştir. Fakat “Kanun-u Esasî”nin verdiği yetkiye dayanılarak hükümetçe 13 Mart 1329
(1913) tarihinde “İdare-i Umumiye Vilayet Kanun-u Muvakkatı” ismiyle yürürlüğe
konulmuştur.
Bu geçici kanun iki bölümdür. Birinci bölüm 1-74 maddeler arası illerin genel idaresini
düzenlemektedir. Bu kısım 18.04.1929 tarihli ve 1426 sayılı Vilâyet İdareleri Kanunu ile
14
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanun da 1949 yılında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile
yürürlükten kaldırılmıştır. İkinci kısım İdare-i Hususiye-i Vilâyat Kanunu Muvakatı 75.
maddeden sonra özel idareleri düzenlemektedir. Bu kısmın çeşitli zamanlarda bazı hükümleri
kaldırılmış, bazı hükümleri değişikliğe uğramış ve günümüze kadar gelmiştir. Bu hükümlere
göre İl Özel İdaresi; taşınır ve taşınmaz mallara sahip, kanunlarla belirli ve sınırlı görevleri
yerine getiren, geliri, gideri, bütçesi olan tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olup bütün
Anayasalarımızda yer almıştır.
1982 Anayasasının kabulünden sonra 1984 yılında yapılan ilk Mahalli İdare seçimleri
sonucu ve 5. beş yıllık kalkınma planlarına göre yeniden önem kazanmış ve böylece günümüz
şartlarına uygun hale getirilebilmesi için 26.05.1987 gün ve 3360 Sayılı Kanunla değiştirilmiş,
değiştirilen bu kanun 04.03.2005 tarih 25745 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe
giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.
5302 sayılı yasa ile İl Özel İdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.
Her ne kadar yürürlükten kaldırılmışsa da 3360 sayılı yasa uzun yıllar yürürlükte kalmış,
il özel idarelerini bugünlere taşımış ve kurumda yerleşik bir hizmet anlayışı oluşturmuş olması
nedeniyle burada kısaca ele alınmıştır. Bu bağlamda 3360/Madde 78- “İl Özel İdaresine ait
mahalli hizmetler (görevler) aşağıda gösterilmiştir.”
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere il özel idareleri yüz elli yıldan beri
çeşitli yasalar çerçevesinde var olagelmiştir. Diğer taraftan, il özel idareleri, sorumluluklarında
bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara da çoğu zaman sahip olamamışlardır.
GSMH‟nın mahallî idareler tarafından sarfedilen % 4,4‟ünün yaklaşık olarak % 0,4‟lük kısmı
özel idareler tarafından kullanılmakta, bunun da önemli bir kısmı merkezî idareden aktarılan
kaynaklardan oluşmaktadır. Kentleşme ve nüfus artışının neden olduğu yüksek beklentiyi bu
kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak mümkün olamamıştır. Yönetim kapasitesi zayıf
ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan il özel idareleri, öz kaynaklarını geliştirmede de başarılı
olamamışlardır.
Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik, verimlilik gibi ölçütleri temel almakta
ve bu doğrultuda yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çerçevede 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile Büyükşehir Belediye, ve
Belediyelere ait diğer kanunlar ile 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu
ve Görevleri Hakkında Kanun 25.01.2006‟da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu reformlar
çerçevesinde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve görev verilerek, yerinden yönetim ilkesi
güçlendirilerek yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda, mahallî idarelerin teşkilât
yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişmektedir. 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kamu hizmetlerinin hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını en
etkin biçimde karşılamasını amaçlamakta, katılım, etkinlik, saydamlık, hesap verebilme gibi
değerleri kamu yönetim sürecinde ön plana çıkarmaktadır.
2.2. İDARENİN TEŞKİLAT YAPISI VE ORGANLARI
İl Özel İdarelerinin organları 5302 Sayılı Kanunun 9, 25 ve 29. maddelerinde Vali, İl
Genel Meclisi ve İl Encümeni olarak tanımlanmış, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.
15
2.2.1. Teşkilat Şeması
VA L İ
İL GENEL MECLİSİ
İL ENCÜMENİ
GENEL SEKRETER
HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
İÇ DENETÇİLER
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Tarımsal
Hizmetler
Müdürlüğü
Plan Proje
Yatırım İnşaat
Müdürlüğü
Emlak İstimlak
Müdürlüğü
İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü
Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü
İmar ve Kent. İyl
Müdürlüğü
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
Yol ve Ulaşım
Hizmetleri
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Bas.Yay. Ve Halk.
İlş.
Müdürlüğü
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
Çiftlik,Çamardı,
Altunhisar,Ulukışl
a
Bor İlçe Özel İdare Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü
2.2.2. Valinin Görevleri
İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare
etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
16
İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
İl encümenine başkanlık etmek.
İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları
yapmak.
İl özel idaresi personelini atamak.
İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
Şartsız bağışları kabul etmek.
İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2.2.3. İl Genel Meclisinin Görevleri
İl genel meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve
usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.
Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile
belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
Borçlanmaya karar vermek.
Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar
vermek.
Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla
17
kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
tesisine karar vermek.
Şartlı bağışları kabul etmek
İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya
yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin
özelleştirilmesine karar vermek.
Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas,
iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı
işbirliği yapılmasına karar vermek.
Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya
ayrılmaya karar vermek.
İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin
isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
2.2.4. İl Encümeninin Görevleri
Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel
meclisine görüş bildirmek.
Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak.
Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan
ihtilafların sulhen halline karar vermek.
Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak,
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
5302 sayılı Yasanın 29. maddesinde: Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin
temsilcisidir.
2.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER, GÖREV ve SORUMLULUK ALANI
2.3.1. Yasal Yükümlülükler
18
İl Özel İdarelerinin görev ve sorumlulukları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6.
maddesinde;
Mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan
Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması,
erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi
verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini,
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il
sınırları içinde,
İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında
yapmakla görevli ve yetkilidir.
Buna ek olarak;
(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.)
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il
yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm,
çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar
ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde
bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir.
Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında
kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel
idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu
fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile
gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi
olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin
gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.
İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir
belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı
belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)
Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili
Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi
tarafından onaylanır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu,
hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.
19
İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır.
Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum
içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve
organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır
şeklinde tanımlanmaktadır.
2.3.2. Görev ve Sorumluluk Alanı
İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları 5302 sayılı yasa ile belirlenmiş ve
yukarıda açıklanmıştır ancak, özel idarelerinin görev alanlarının genişliği, reform sürecinin
tamamlanmamış olması, bugüne kadar süregelen uygulamanın etkilerini de göz önüne alarak
konunun vurgulanması ve kurum çalışanlarınca yeni durumun iyice özümsenmesi açısından İl
Özel İdarelerinin yetkileri ve yükümlükleri aşağıda (Tablo 4) ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Tablo4: Niğde İl Özel İdaresi Sorumluluk Alan Tablosu
Niğde İl Özel İdaresi Sorumluluk Alan Tablosu
Sıra
Hizmet Adı
Belediye Sınırları İçi
Belediye Sınırları
Dışı
1
Gençlik ve Spor Hizmetleri
✔
✔
20
2
Sağlık Hizmetleri
✔
✔
3
Tarım Hizmetleri
✔
✔
4
Sanayi ve Ticaret Hizmetleri
✔
✔
5
İl Çevre Düzen Planı
✔
✔
6
Bayındırlık ve İskan Hizmetleri
✔
✔
7
Toprağın Korunması
✔
✔
8
Erozyonun Önlenmesi
✔
✔
10
Sanat Hizmetleri
✔
✔
11
Kültür ve Turizm Hizmetleri
✔
✔
12
Sosyal Hizmet ve Yardımlar
✔
✔
13
Mikro Kredi Verilmesi
✔
✔
14
İlk ve Ortaöğretim Hizmetleri
✔
✔
15
Emniyet Hizmetleri
✔
✔
16
İmar Hizmetleri
✔
17
Yol Hizmetleri
✔
18
İçme Suyu Hizmetleri
✔
19
Kanalizasyon Hizmetleri
✔
20
Katı Atık Hizmetleri
✔
21
Çevre Hizmetleri
✔
22
Acil Yardım ve Kurtarma
✔
23
Orman Köylerinin
Desteklenmesi
✔
24
Ağaçlandırma Hizmetleri
✔
25
Park ve Bahçe Hizmetleri
✔
2.3.3. İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları
1. Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette
bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları
vermek ve denetlemek,
21
2. Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir
vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
3. Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek,
4. Borç almak ve bağış kabul etmek,
5. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar
olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
6. Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk
ve tahsilini yapmak,
2.4. MEVZUAT ANALİZİ
2.4.1. Kanunlar
1- İl Özel İdaresi Kanunu
2- Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun
22
3- Değerli Kağıtlar Kanunu
4- İmar Kanunu
5- Yeraltı Suları Hakkında Kanun
6- Danıştay Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7- Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
8- Köy Kanunu
9- Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası
10- İlköğretim ve Eğitim Kanunu
11-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
12-Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
13-Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun
14-Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
15-Devlet İhale Kanunu
16-Kamu İhale Kanunu
17-Maden Kanunu
18-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
19-Kamu Konutları Kanunu
20-Kurumlar Vergisi Kanunu
21-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
22-İş Kanunu
23-Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun
24-Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
25-Damga Vergisi Kanunu
26-Harçlar Kanunu
27-Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
28-Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
29-Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
23
30-Kabahatler Kanunu
31-Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak
Kullanılması Hakkında Kanun
32-Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
33-Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
34-Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
35-Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
36-Vergi Usul Kanunu
37-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
38-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
39-Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
40-Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
41-Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
42-Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
43-İl İdaresi Kanunu
44-Harcırah Kanunu
45-Gelir Vergisi Kanunu
46-Devlet Memurları Kanunu
47-Kamulaştırma Kanunu
48-Emlak Vergisi Kanunu
49-Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli
Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması Hakkında Kanun
50-Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
51-Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun
52-İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakkında Kanun
53-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
54-Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
24
55-On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
56-Nüfus Hizmetleri Kanunu
57-Kimlik Bildirme Kanunu
58-Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2.4.2. Kanun Hükmünde Kararnameler
1-Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
2-Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Değişiklik Yapılması Hakkında KHK.
3-Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Değişiklik Yapılması Hakkında KHK.
4-Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
5-657 S. Devlet Memurları K., 926 S. TSK. Personel K., 2802 S. Hakimler ve Savcılar K., 2914
S. Yükseköğretim Personel K., 5434 S. T.C. Emekli Sandığı K. ile Diğer Bazı Kanun ve
KHK.lerde Değişik Yapılması Hakkında KHK.
6-Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
7-Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
8-Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
9-Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
10-Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
11-Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
12-Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
13-İktisadi Devlet Teşekkülleri Ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
14-Türkiye Elektrik Kurumu Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
25
15-13.12.1983 Tarihli Ve 180 Sayılı Bayındırlık Ve İskan Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname
16-Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
2.4.3. Tüzükler
1-Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzük
2-Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel
Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 Sayılı Kanunun Uygulanma Şeklini Gösteren Tüzük
3-İnönü Armağanları Tüzüğü
4-107 Sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Sivil Savunma Kadrolarına Tayin Olunan Personelin
Terfi, Nakil, Cezalandırma ve Denetlenmeleri Hakkında Tüzük
5-İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü
6-Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük
7-Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü
8-Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer
Hizmetler Tüzüğü
9-Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü
10-Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü
11-Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük
2.4.4. Yönetmelikler
1-Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
2-Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
3-İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
4-Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik
5-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları
ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik
6-Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında
Tarımsal Faaliyette Bulunanların Tespit, Tescil ve Takibi Hakkında Yönetmelik
7-Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa Ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine
Dair Yönetmelik
26
8-Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
9-Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında
Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
10-İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
11-Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik
12-Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
13-Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Kolleksiyonculuğu ve Denetimi
Hakkında Yönetmelik
14-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15-Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği
16-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
17-Kamu Konutları Yönetmeliği
18-Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik
19-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
20-Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik
21-Gümrük Yönetmeliği
22-Suriye Uyrukluların Mallarının Tesbiti ve Bu Mallara El Konulması Hakkında Yönetmelik
23-Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
24-Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım
ve Dağıtım Hakkında Yönetmelik
25-Köy Yolları Yapım ve Bakım Yönetmeliği
26-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
27-Okul, Kreş, Spor, Yurt ve Sağlık Tesisleri ile Bilimsel Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Yapılacak Bağış ve Yardımlar Hakkında
Yönetmelik
28-Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak
İndirimler Hakkında Yönetmelik
29-Otopark Yönetmeliği
30- Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
31- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
27
32- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
33- Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
34- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
35- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
36- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal Ve Hizmet Satım Ve Değerlendirme Yönetmeliği
37- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak
Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliği
38- Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma
Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
39- Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
40- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
41- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü
Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul
Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
42- İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
43- Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
44- Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
45- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak
Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
46- Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği
47- İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
48- Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul Ve Esaslarına Dair
Yönetmelik
49- Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
50- Kıyı Emniyeti Ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme
İşlemleri Genel Hizmet Yönetmeliği
51- Kalkınma Ajansları Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
52- Mesire Yerleri Yönetmeliği
53- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik
28
54- Türkiye İle Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı Çerçevesinde
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin Kullanılması Hakkında
Yönetmelik
55- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
56- Belediye İtfaiye Yönetmeliği
57- İç Su Araçları Yönetmeliği
58- Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik
59- Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
60- İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik
61- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların
Satışı Ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
62- Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma Ve Birleşme İle Köy Kurulması Ve Kaldırılması
Hakkında Yönetmelik
63- İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair
Yönetmelik
64- Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği
65- İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği
66- İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
67- Afet Harcamaları Yönetmeliği
68- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Hizmet Satışı - Araç ve Gereç
Kira Yönetmeliği
69- Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliği
70- Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği
71- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
72- Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi,
Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik
73- Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair
Yönetmelik
74- Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş,
İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
75- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
29
76- Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
77- Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği
78- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
79- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
80- Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
81- Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
82- Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik
83- TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal
ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği
84- İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği
85- Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve
Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik
86- Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları
Hakkında Yönetmelik
87- Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik
88- 6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında
Yönetmelik
89- Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi
Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik
90- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç
Gereç Kira Yönetmeliği
91- Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya
Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik
92- Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g)
Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik
93- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale
Yönetmeliği
94- Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
30
95- Zeytin Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Birliklerinin Kuruluş Ve Çalışma Esaslarına
Dair Yönetmelik
96- Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Yönetmelik
97- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve
İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş,
Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği
98- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik
99- Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları, Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri
Yönetmeliği
100- Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.'nin (TÜGSAŞ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik
101- Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İstisna Kapsamındaki
Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
102- PTT Genel Müdürlüğü Alım ve Satım Yönetmeliği
103- PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İhale Yönetmeliği
104- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği
105- Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği
106- Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Hakkında
Yönetmelik
107- Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
108- Vergi İdaresinin Geliştirme Fonu Yönetmeliği
109- Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
110- Afet Ve Acil Durum Müdürlükleri İle Sivil Savunma Arama Ve Kurtarma Birlik
Müdürlükleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik
111- 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul Ve Esaslara
Dair Yönetmelik
112- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
31
113- 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve
Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
114- İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
115- Tütün Mamülleri, Alkol Ve Alkollü İçkilerin Toptan Ve Perakende Satışı İle Satış
Belgelerine İlişkin Yönetmelik
116-Uzlaşma Yönetmeliği
117-Balıkçı Barınakları Yönetmeliği
118-Özel Hastaneler Yönetmeliği
119-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
120-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
121-Taşınmaz Malların Sınırlandırma,Tespit ve Kontrol İşleri Hakkında Yönetmelik
122-Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği
123-Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun
Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik
124-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik
125-Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Yönetmeliği
126-Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik
127-3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine
Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik
128-BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
129-Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik
130-Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği
131-Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliği
132-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
133-Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği
134-İl Özel İdareleri Payının Dağıtım ve Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik
135-Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
136-Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
32
137-İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili
Esaslar Hakkında Yönetmelik
138-Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği
139-İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
140-Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği
141-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
142-Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik
143-Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği
144-Fonlar İhale Yönetmeliği
145-Suriye Uyruklu Özel ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hakkında
Yönetmelik
146-Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale
Yönetmeliği
147-Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik
145-Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik
146-Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
147-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
148-Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
149-Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının
Uygulanması Hakkında Yönetmelik
150-Karayolları Trafik Yönetmeliği
151-Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi'nin (Tüvasaş Genel Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma
ve İhale Yönetmeliği
152-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği
153-Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
154-Basın Kartı Yönetmeliği
155-Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
33
156-Taşınır Mal Yönetmeliği
157-Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
158-İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Alım Satım ve İhale
Yönetmeliği
159-Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği
160-Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve
Standartlarına Dair Yönetmelik
161-Kültür Ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların Ve Özel
Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik
162-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik
163-Kuluçkahane Ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği
164-Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik
165-Çevre Gelirlerinin Takip Ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı
Hakkında Yönetmelik
166-Belediye Zabıta Yönetmeliği
167-Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği
168-Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların
Desteklenmesi Yönetmeliği
169-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
170-Kaçak Petrolün Tespit Ve Tasfiyesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
171-Kaçak Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere Ve Yakalayan Kamu Görevlilerine
İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
172-İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Usul Ve Esaslarına
Dair Yönetmelik
173-İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Ve Atama Yönetmeliği
174-Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
175-İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Hakkında
Yönetmelik
176-Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği
177-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
178-Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
34
179-Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
180-Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Hazırlık Ve Düzenleme Kurullarının Çalışma Usul Ve
Esasları Hakkında Yönetmelik
181-Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
182-Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği
183-Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma
Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)
184-Genel Bütçeye Dahil Daireler Ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliği
185-Belediye Ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda
Uygulanacak İmar Yönetmeliği
186-Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilât Ve Alınacak Tedbirler
Hakkında Yönetmelik
187-İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik
188-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
189-Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
190-Seferberlik Ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında
Yönetmelik
191-Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim
Yönetmeliği
192-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
193-Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller İle Sıhhi İşyerleri İçin
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)
194-Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik
195-Vakıflar Yönetmeliği
196-Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair
Yönetmelik
197-Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
198-Kültür Bakanlığı Yerel, Ulusal Ve Uluslararası Kültür Etkinliklerine Yardım Yönetmeliği
35
199-Köy Ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy Ve Mahalle Muhtarları
Ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak İle Mahalle Muhtarlarının Harç
Tahsilatının Ve Paylarının Ödenmesi Biçimi Hakkında Yönetmelik
200-Kalkınma Ajansları Proje Ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
201-Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik
202-Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
203-Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik
204-Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz Ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (a) ve (g) Bentleri Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet
Alımları Hakkında Yönetmelik
205-Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği
206-Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının
Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik
207-İller Bankası İhale Yönetmeliği
208-Çevre Ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği
209-Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Merkezi Yönetmeliği
210-Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Yönetmelik
211-Aydınlatma Yönetmeliği
212-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
213-Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
214-Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar
215-Valilik Ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
216-Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya Ve Stok Kontrollerinin
Yapılması İle Bu Merkezlere Giriş Ve Çıkışlara İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik
217-Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
218-Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması
Yönetmeliği
219-İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik
220-İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik
36
221-İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
222-İl Özel İdareleri Payının Dağıtım ve Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik
223-İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği
224-İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
225-Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
226-Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği
227-Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik
228-Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Yönetmelik
229-Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma
Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
230-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
231-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
232-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
233-Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
234-Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik
235-İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
236-Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar
237-Taşınır Mal yönetmeliği
238-Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum Ve Kuruluşların
Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
239-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
240-Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği
241-Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği
2.4.5. Bakanlar Kurulu Kararları
1-Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
2-Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme
Yapılmasına Dair Karar
3-Orta Vadeli Program (2007-2009) ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar
37
4-Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar
5-İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Esaslar
6-Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına
İlişkin Esaslar
7-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
8-2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar
9-2003 Yılı Programı ile 2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine
Dair Karar Karar Sayısı: 2002/4810
10-İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Ve Acil Durum Hazırlık Projesinin Finansmanı İçin
Dünya Bankası'ndan Sağlanacak 310 Milyon Euro Tutarındaki Kredinin İstanbul İl Özel
İdaresi'ne Karşılıksız Tahsis Edilmesi Hakkında
11-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 Uncu Maddesi
Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara, 2005 Yılında Ne Miktarda Zam Ve Tazminat
Verileceğine İlişkin Karar
12-Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Devir İşlemlerine İlişkin Usul Ve Esasların
Yürürlüğe Konulması Hakkında
13-Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Çalışan Personele
Yaptırılacak Fazla Çalışmanın Süresi, Şekli ve Ücret Esasları Hakkında Karar
14-Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediye Sınırları
İçerisinde Kalan İlçe Ve İlk Kademe Belediyelerine Tahakkuk Eden Payların % 35'inin İller
Bankasınca Ayrılarak Büyükşehir Belediyelerine Verilmesi Hakkında Karar
15-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi
Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara, 2004 Yılında Ne Miktarda Zam ve Tazminat
Verileceğine İlişkin Karar
16-Elektrik Abonesi Bazı Kişi Ve Kuruluşların 8/1/2002 Tarihli Ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci
Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulması Ve Uygulama Esaslarının
Düzenlenmesine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
17-Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşmenin, Türkiye ile Bazı
Ülkeler Arasında Yürürlüğe Giriş Tarihinin Tespit Edilmesi Hakkında
18-Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak K.D.V. Oranlarının Tespiti Hakkında Karar
19-Bazı Ülkelerin Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme'ye
Katılmalarına İlişkin Olarak Kabul Beyanında Bulunulması Hakkında Karar
20-Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
38
21-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında
Karar
22-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun
3 Üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe
Konulması Hakkında
23-Türkıye Gübre Sanayii Anonim Şirketince, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü
Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar'ın Yürürlüğe
Konulması Hakkında Karar
24-2004 Yılı Programı ile 2004 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Karar
25-Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal Ve Hizmet
Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Karar
26-2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar
27-Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri,
Belediyeler Ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık
Yapılacak Kesintilerin Oranı Ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin
28-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi
Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 1/1/1998 Tarihinden İtibaren Ne Miktarda Zam
ve Tazminat Verileceğine İlişkin Ekli Karar ve Eki Cetvellerin Yürürlüğe Konulması Hakkında
29-Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İle Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Karar
30-2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar
31-Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
32-375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek
Ödemeye İlişkin Karar
33-2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar
34-Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
35-Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Hasılatının Dağılım Nispetlerinin
Tesbitine İlişkin Karar
36-Okul, Kreş, Spor, Yurt ve Sağlık Tesisleri ile Bilimsel Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Yapılacak Bağış ve Yardımlar Hakkında
Yönetmeliğin Yürürlüğe Konulması
37-Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
39
38-Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
39-Orta Vadeli Program (2010-2012) ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar
40-2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar
41-Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının
Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak
Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
42-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak
Fiyat Farkına İlişkin Esaslar
43-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat
Farkına İlişkin Esaslar
44-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat
Farkına İlişkin Esaslar
2.4.6. Genelgeler
1-2007-2009 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları
2-Özürlü İstihdamı İle İlgili 2006/15 Sayılı Genelge
3-Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları
4-Standart Dosya Planı
5-Sokakta Yaşayan - Çalışan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli
6-Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelge
7-Karadeniz Sahil Yolu
8-Genelge-2004/1
9-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Yürütülmekte Olan "Norm Kadro" Çalışmaları ile İlgili
2001/39 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
10-Ulusal Adres Veritabanının Oluşturulması
11-Dere Yatakları ve Taşkınlar Hakkında
12-Tasarruf Tedbirleri Hakkında Genelge
13-Mahalli İdareler Tarafından İstenen Görüşler
14-2003-42 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
15-2003/39 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
16-775 Sayılı Kanun Hakkında
40
17-İmar Uygulamaları Hakkında Genelge
18-Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları
19-Bölünmüş Yolların Yapımı İle İlgili Başbakanlık Genelgesi
20-Sözleşmeli Personel İstihdamı İle İlgili
21-Afetlerde Yapılacak Yardım Çalışmalarına İlişkin Genelge
22- Devlet İhaleleri Genelgesi
23- Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması İle İlgili Genelge
24- Yetki Devri Hakkında Genelge
25- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası Hakkında Genelge
26- Turizme Hizmet Veren İşletmeler Hakkında Genelge
27- Tahsilat Denetimi Hakkında Genelge
28- Sığınaklar Hakkında Genelge
29- Ruhsata Aykırı Faaliyetler Hakkında Genelge
30- Ödenek Konulması Hakkında Genelge
31- Mahalli İdareler Tarafından Bakanlığa Yazılacak Yazılar Hakkında Genelge
32- Mahalli İdare Şirketleri Hakkında Genelge
33- Listede Yer Almayan Akaryakıt İstasyonlarının Faaliyette Bulunmaması Hakkında
Genelge
34- Kilometre Tahdidi Hakkında Genelge
35- Kanun Değişikliği Hakkında Genelge
36- Kaçak Kesimlerin Önlenmesi Hakkında Genelge
37- İşyeri Açma Ve Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin Uygulanması
Hakkında Genelge
38- İhale Yasakları Hakkında Genelge
39- İhale Yasaklamaları Hakkında Genelge
40- İçme Suları Hakkında Genelge
41- Gıda Maddesi Üreten İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Genelge
42- Gayrı Sıhhi Müesseseler Hakkında Genelge
43- Arşiv Malzemesi Devri Hakkında Genelge
41
44- 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Hakkında Genelge
45- 5272 Sayılı Kanun Hakkında Genelge
46- Kuş Gribi Eğitimi Kılavuzu Hakkında Genelge
47- Sendika Üyesi Kamu Görevlisi Tespiti Hakkında Genelge
48- Sigorta İşleri ve Primler Dairesi Başkanlığı İşlemleri Hakkında Genelge
49- Bağış, Yardım ve Hibeler Hakkında Genelge
50- Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki Hakkında Genelge
51- Özlük Hakları Ve Diğer Ödemeler Hakkında Genelge
52- Köy Yerleşik Alanı Tespitleri Hakkında Genelge
53- Genel Teftiş Raporları Hakkında Genelge
54- Mücavir Alanlar Hakkında Genelge
55- Genel Teftiş Raporları Hakkında Genelge
56- Çevre Düzeni Planları Hakkında Genelge
57- İmar Planları Hakkında Genelge
58- Köy Yerleşme Planları Hakkında Genelge
59- Kıyıda Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi Hakkında Genelge
60- Mekanik Tesisat Uygulamaları Hakkında Genelge
61- 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Hakkında Genelge
62- 5578 Sayılı Kanun Hakkında Genelge
63- Özelleştirme Ve İmar Kanununda Değişiklik Hakkında Genelge
64- 2004/13(1584) Sayılı Genelgeye Ektir
65- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Hakkında Genelge
66- Yönetmelik Çalışmaları Hakkında Genelge
67- Tevhit Ve İfraz Hakkında Genelge
68- İmar Uygulamaları Hakkında Genelge
69- Eğitim Faaliyetleri Hakkında Genelge
70- Çalışma İzni Ve Gıda Sicili Hakkında Genelge
71- Atamalar Hakkında Genelge
42
72- Aile Birlikleri Hakkında Genelge
73- Kayıt Dışı İstihdam Hakkında Genelge
74- Yetki Devri Hakkında Genelge
75- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları
Hakkında Genelge
76- Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Genelge
77- Yapı Belgelerinin Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) Üzerinde Verilmesi Hakkında
Genelge
78- Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri Hakkında Genelge
79- Sözleşmeli Personel Hakkında Genelge
80- Tabela Ve Yazışmalar Hakkında Genelge
81- Özel İdare Ödeneği Hakkında Genelge
82- Numarataj Sorumluları Hakkında Genelge
83- Yürütmenin Durdurulması Hakkında Genelge
84- Mahalli İdarelerin Harcama Belgeleri Hakkında Genelge
85- Madencilik Faaliyetleri Hakkında Genelge
86- 5522 Sayılı Kanunun Uygulaması Hakkında Genelge
87- Konut Finansmanı Hakkında Genelge
88- Kanuni Düzenlemeler Hakkında Genelge
89- Kadınların ve Kız Çocuklarının Hakları Hakkında Genelge
90- İl Özel İdare Bütçesine Aktarılan Ödeneklerin Kullanımı Hakkında Genelge
91- Temenni Kararları Hakkında Genelge
92- İl Genel Meclisi Kararları Hakkında Genelge
93- İçme Suyu Hakkında Genelge
94- Harcama Yetkilisi Ve İhale Yetkilisi Hakkında Genelge
95- Görüşe Gönderilecek Yönetmelikler Hakkında Genelge
96- Denetim Hakkında Genelge
97- Fuar Ve Festivaller Hakkında Genelge
98- Özel İdare Ödeneği Hakkında Genelge
43
99- Denetim Komisyonları Hakkında Genelge
100- Yazışmalar Hakkında Genelge
101- Afetlere Yardım Hakkında Genelge
102- Adres Kayıt ve Kimlik Paylaşımı Sistemi Hakkında Genelge
103- 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesinin Uygulanması Hakkında Genelge
104- Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Hakkında Genelge
105- Tecil, Taksitlendirme Yetkileri İle Usul ve Esasları Hakkında Genelge
106- Sigortalılık İşlemleri Hakkında Genelge
107- Milli Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi Hakkında Genelge
108- E-Taşınır Modülünün Uygulamasına Yönelik Açıklamalar Hakkında Genelge
109- Ortaöğretim Okulları ve Eğitim Kurumlarının Onarımları Hakkında Genelge
110- Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Hakkında Genelge
111- 2008 Yılı Genel Teftiş Raporları ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında
Genelge
112- Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesi Hakkında Genelge
113- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hakkında Genelge
114- Emanet Yabancı Kaynaklar, Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler ve Özel Tahakkuklar
Hesaplarının Ayrıntı Kodları ve Zamanaşımı Süreleri Hakkında Genelge
115- 2006 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü Hakkında Genelge
116- Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler Hakkında Genelge
117- Mahalli İdarelerin Hesap Bilgileri Hakkında Genelge
118- Ek Ödeme ve Diğer Düzenlemeler Hakkında Genelge
119- Bütçe Geliri Ekonomik Kodları Hakkında Genelge
120- Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardım Çalışmaları Hakkında
Genelge
121- Mahalli İdarelerin Personelinin Eğitimi Hakkında Genelge
122- Afet Hesaplarının İzlenmesi Hakkında Genelge
123- Harç Niteliğinde Ücret Tarifesi Hakkında Genelge
124- İl Özel İdare Genel Sekreterlerinin Mali Hakları Hakkında Genelge
44
125- Bölünmüş Yol Yapımı Hakkında Genelge
126- Kira Bedellerinin Arttırılması Hakkında Genelge
127- 112 Acil Çağrı Sistemi Hakkında Genelge
128- Kaçak Yapılaşmaların Önlenmesi Hakkında Genelge
129- Sevk Tehir İşlemleri Hakkında Genelge
130- Afet Tedbirleri Hakkında Genelge
131- Yeminli Özel Teknik Bürolara Yapılan Müracaatlarla İlgili Tespit Değerlendirme
İşlemleri Hakkında Genelge
132- Sözleşmeli Personel İstihdamı Hakkında Genelge
133- Faaliyet Raporların CD Ortamında Gönderilmesi Hakkında Genelge
134- Özel İdare Hizmet Binası Hakkında Genelge
135- Mikro Kredi Uygulaması Hakkında Genelge
136- Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Sicil Amirleri Yönetmeliği Hakkında Genelge
137- Mahalli İdare Birliklerinin Denetimi Hakkında Genelge
138- Kanuni Paylar Hakkında Genelge
139- İkinci El Oto Galerileri Hakkında Genelge
140- İl Özel İdare Bütçesine Aktarılan Ödeneklerin Kullanımı Hakkında Genelge
141- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesinde Öngörülen İşveren Hissesi Sigorta
Primi Teşviki Hakkında Genelge
142- KÖYDES Projesi Hakkında Genelge
143- Adres Standardı Hakkında Genelge
144- Toplumsal Olaylar Müdahale ve Esasları Hakkında Genelge
145- Adres Kayıt Sistemi Hakkında Genelge
146- Ağaçlandırma Çalışmaları Hakkında Genelge
147- Atamaları Bakanlıkça Yapılan Valilik Personelinin Görevlerinden Ayrılmaları Hakkında
Genelge
148- Personelin Yıl İçerisinde Kullanmadıkları Yıllık İzinleri Hakkında Genelge
149- Atamalar Hakkında Genelge
150- Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Hakkında Genelge
45
151- e-Bakanlık Projesi Hakkında Genelge
152- Şehit, Gazi, Dul Ve Yetimlerinin Ücretsiz Veya İndirimli Yararlanacağı Hizmetler
Hakkında Genelge
153- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Uygulaması Hakkında Genelge
154- Vaziyet Planı Tanzimi Hakkında Genelge
155- Kamu Yapıları Projeleri Hakkında Genelge
156- 1(a) ve 1(b) Grubu Madenlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Genelge
157- 4447 Sayılı Kanunun 50 nci Maddesinin Beşinci Fıkrasında Öngörülen Sigorta Primi
Teşviki Hakkında Genelge
158-Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Hakkında Genelge
159-Adres Kayıt Sistemi Hakkında Genelge
160-Geçici Hayvan Bakımevi Yapımı İle İlgili Ödenek Tahsisi Hakkında Genelge
161-Mücavir Alan Teklifleri Hakkında Genelge
162-Turizmde Öncelikli Yöre Belediyelerine Yapılacak Mali Yardımların Kullanım Usulü Ve
Esasları Hakkında Genelge
163-Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Hakkında Genelge
164-6360 Sayılı Kanun Hakkında Genelge
165-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin İdari Yoldan Tescili Hakkında Genelge
166-Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Genelge
167-e-İçişleri Yerel Yönetim Modülleri Hakkında Genelge
168-Unvan Değişikliği Sınavı Hakkında Genelge
169-Görevde Yükselme Eğitimi Ve Sınavı Hakkında Genelge
170-Kırsal Kalkınma Planının İzlenmesi Hakkında Genelge
171-Sosyal Denge Sözleşmesi Hakkında Genelge
172-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hakkında Genelge
173-Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları Hakkında Genelge
174-442 Sayılı Köy Kanunu Hakkında Genelge
175-e-İçişleri Projesi Kapsamında Kağıtsız Ofis Uygulaması Hakkında Genelge
46
176-6111 Sayılı Yasanın Mahalli İdarelerin İhtiyaç Fazlası İşçileri İle İlgili Hükümleri
Hakkında Genelge
177-Kurum Alacaklarının 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul Ve
Esaslar Hakkında Genelge
178-KÖYDES Projesi Foseptik Uygulamaları Hakkında Genelge
179-İl Özel İdarelerine Aktarılan Ödenekler Hakkında Genelge
180-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hakkında Genelge
190-Yapı Ruhsatı Hakkında Genelge
191-İhale Yasağı Talepleri Hakkında Genelge
192-İşyeri Açma İzin Harcı Hakkında Genelge
2.4.7. Genelgeler
Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ
Milli Emlak Genel Tebliği
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı
Yatırımların Desteklenmesi Tebliği
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği
Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı Ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları
Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliği
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
İl Özel İdareleri ve Belediyeler Uzlaşma Tebliği
Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin
Uygulama Esasları Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ
47
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Ek Emlak Vergisi Genel Tebliği
İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:11) Eşya ve Levazımın Terkin, Satma ve
Devir İşlemleri Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Mevduat Ve Katılım Fonlarının Vadeleri Ve Türleri Hakkında Tebliğ
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
Tahsilat Genel Tebliği
Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ
Yanan Ve Yıkılan Yapılar Formu Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği
Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin
Uygulama Esasları Tebliği
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Asli Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait 288 Sayılı Tebliğ
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin
Uygulama Esasları Tebliği
5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel
Tebliği
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu Genel Tebliği
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği
3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği
5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ
48
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline
İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin
Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ (md.8)
Yapı Ruhsatı Ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği
Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna
Gönderilmesi İle Geçici İskan Veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik
Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ
Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ
Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Mahalli İdareler Mali Verileri)
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi
Kamu İktisadi Teşebbüslerince İşletilen Limanların Deniz Sınırlarının Ve Koordinatlarının
Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine Ve Ekipman
Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi Ve Raporlanmasına Dair Tebliğ
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Kamu İhale Genel Tebliği
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği
Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin
2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme
Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği
2.5. BİRİMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
2.5.1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
49
İl istatistik çalışmalarının yapılması, performans programlarının hazırlanması koordine
edilmesi, stratejik plan hazırlanması, e-içişleri projesi çalışmalarının yürütülmesi, strateji
geliştirme çalışmaları, reklam, tanıtım, basın yayın işlerinin yürütülmesi, KÖYDES Projesinin
yürütülmesi ve bilgi işlem hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
2.5.2. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nca belirlenen hizmetleri yürütmek amacıyla ihale
yapmak, taşınır mal yönetmeliğine uygun iş ve işlemleri yapmak, makine parkını faal tutmak,
her türlü yakıt ve madeni yağ alımlarını yapmak, araç sevk ve işletmesini yapmakla sorumludur.
2.5.3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına,
trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar
haline getirilmesine dair yetkili organlardan karar alınması için gerekli iş ve işlemlerle
sorumludur.
2.5.4. Hukuk Müşavirliği
İdarenin her türlü yasal mevzuatla ilgili işlerini takip etmek ve mahkemede idareyi
temsil etmekle sorumludur.
2.5.5. İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İl Özel İdaresi görev alanında yer alan yerleşim yerlerinde köy içi sosyal yapılar ve imar
işlemlerini yürütmek ve denetlemekle sorumludur.
2.5.6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İnsan kaynaklarına ilişkin görevlerinin planlanması, yürütülmesi ve koordine
edilmesinden sorumludur.
2.5.7. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür hizmetlerine ait iş ve işlemleri, turizm hizmetlerine ait iş ve işlemleri, köylerin
çöp toplama hizmetlerini,
yatırım ve inşaat hizmetlerine ait iş ve işlemleri, kilitli parke taşı
döşenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmakla sorumludur.
2.5.8. Mali Hizmetler Müdürlüğü
50
Gelirlerin
tahsili,
giderlerin
hak
sahibine
ödenmesi,
maaş
tahakkuklarının
gerçekleştirilmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması,
saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ile diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının
yapılması ve raporlanmasından sorumludur.
2.5.9. Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü
İl Özel İdaresinin görev alanında sayılan köy ve bağlı yerleşme birimlerine yeterli içme
suyu temin etmek, bu maksatla sondaj kuyuları açmak, enerji nakil hattı yaptırmak mevcut
tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yürütmekle sorumludur.
2.5.10. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İl Özel İdare Kanunun 7. maddesinin (a) ve (g) fıkrasına istinaden belediye mücavir alan
dışındaki işyerlerine iş yeri açma ruhsatı vermek ve denetlemekle sorumludur.
2.5.11. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
5302 sayılı Kanun ile verilmiş çevre, tarım, veteriner ve orman alanındaki görevlerinin
planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanmasından
sorumludur.
2.5.12. Yazı İşleri Müdürlüğü
İl Genel Meclis ve İl Encümeninin sekretarya hizmetlerinin yürütülmesinden
sorumludur.
2.5.13. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde belirtilen kapsam içerisine yer alan köylerin
ulaşım ile ilgili her türlü çalışmalarını yapmak ve sürekli olarak ulaşıma açık halde
bulundurmakla sorumludur.
BÖLÜM III
3. DURUM ANALİZİ
3.1. İl Özel İdare Paydaş Analizi
51
Bu bölümde Niğde İl Özel İdaresi’nin iç ve dış paydaşları belirlenmiş, hizmetlerden
etkilenme oranları ışığında değerlendirme yapılarak da Niğde İl Özel İdaresi’nin öncelikli
paydaşları saptanmıştır.
Niğde İl Özel İdaresinin stratejik planının başarılı bir şekilde oluşturulması için tüm
tarafların görüşlerinin alınması ve plana dahil edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla da paydaş
analizi çalışması yapılmıştır.
Paydaş: Paydaş kuruluşun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da
kuruluşun faaliyetlerini etkileyen veya faaliyetlerinden etkilenen kişi, grup veya kurumları
ifade etmektedir.
İç Paydaş: Kuruma bağlı olarak çalışan ve kurumun faaliyetlerini etkileyen
organizasyon veya kişilerdir. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri iç paydaşlara örnek olarak
verilebilir.
Dış Paydaş: Kurum dışında çalışan ve kurumun faaliyetlerinden etkilenen organizasyon
veya kişilerdir. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları,
kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak
verilebilir.
Öncelikli Paydaş:
Kurumun verdiği hizmetlerde öncelikli olarak çalıştığı ve işbirlikleri yaptığı kurum ve
kuruluşlardır.
Niğde İl Özel İdaresi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu’nca belirlenmiş olan Niğde
İl Özel İdaresi iç, dış paydaş ve öncelikli paydaş listesi aşağıda verilmiştir.
Paydaşlar
İç Paydaş
Dış Paydaş
Öncelikli Paydaş
Vali
✔
✔
İl Genel Meclisi
✔
✔
İl Encümeni
✔
✔
52
Kurum Çalışanları
✔
✔
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
✔
✔
İlçe Özel İdare Müdürlükleri
✔
✔
Köy Muhtarları
✔
✔
Milli Eğitim Müdürlüğü
✔
✔
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
✔
✔
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
✔
✔
Sağlık İl Müdürlüğü
✔
✔
Halk Sağlığı İl Müdürlüğü
✔
✔
Kamu Hastaneleri İl Genel Sekreterliği
✔
✔
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
✔
✔
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
✔
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
✔
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü
✔
Orman Bölge Müdürlüğü
✔
✔
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
✔
✔
İl Emniyet Müdürlüğü
✔
✔
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlü
✔
DSİ 45. Şube Şefliği
✔
Karayolları 64. Bölge Müdürlüğü
✔
Mikro Kredi Birimi (TİSVA)
✔
Nevşehir Anıtlar Kurulu
✔
Niğde O.S.B Müdürlükleri
✔
Niğde Üniversitesi
✔
KOP Bölge Kalkınma İdaresi
✔
İçişleri Bakanlığı
✔
Ahiler Kalkınma Ajansı
✔
Kalkınma Bakanlığı
✔
İŞ-KUR
✔
Paydaşlar
İç
Paydaş
Dış
Paydaş
Sayıştay
✔
Niğde Belediyeleri
✔
Niğde Ticaret Ve Sanayi Odası
✔
✔
✔
Öncelikli
Paydaş
53
Niğde Ziraat Odaları
✔
MEDAŞ
✔
Tapu Kadastro İl Müdürlüğü
✔
Niğde Amatör Spor Kulüpleri
✔
TUİK
✔
İl Sulama Kooperatifleri
✔
Çalışanlarla İlgili Sendikalar
✔
Valilik Birimleri
✔
Tedarikçiler
✔
✔
3.2.Kurum İçi Analiz
İdaremiz teşkilatına ilişkin kurum içi analiz Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu
tarafından hazırlanmıştır.
3.2.1. Fiziki Yapı
Kurumumuz mülkiyeti kendisine ait olan Sakıp Sabancı Bulvarı No:1 adresinde 3 katlı
ana bina ve müştemilatından oluşan hizmet binası ile Yukarı Kayabaşı Mahallesi Sağlık Sokak
üzerinde bulunan 4 katlı Meclis Binası'nda hizmet vermektedir.
İdaremiz Yazı İşleri Müdürlüğü meclis binasında hizmet vermekte olup, diğer tüm
müdürlükler hizmet binasında hizmet vermektedir.
3.2.2. Araç Parkı
Kurumumuz güçlü bir makine parkına sahip olup 185 araç-iş makinesiyle hizmet
vermektedir. Ekonomik ömrünü dolduran araçlar hurdaya ayrılmakta, kurumun ihtiyaçları
54
çerçevesinde yeni iş makineleri alınarak genç ve dinamik makine parkı sürekliliği
sağlanmaktadır. Kurumumuz hiç bir suretle hizmet alımı ile iş makinesi almamaktadır.
Tablo1: Araç-İş Makinesi Envanteri
3.2.3. Teknik Donanım
Sıra
Araç/İş Makinesi
Adet
Sıra
Araç/İş Makinesi
Adet
1
Pick-Up (4X4)
13
17
Yükleyici
4
2
Binek Otomobil
18
18
Ekskavatör
6
3
Minibüs
5
19
Kazıcı-Yükleyici
11
4
Otobüs
11
20
Silindir
6
5
Kamyonet
8
21
Yama Silindiri
3
6
Damperli Kamyon
35
22
Asfalt Finişeri
1
7
Tır
3
23
Çöp Kamyonu
4
8
Asfalt Distribitörü
3
24
Seyyar Kompresör
3
9
Kamyon Roleytank
1
25
1
10
Arazöz
3
26
11
Vidanjör
1
27
Seyyar Kaynak
Makinesi
Çekilir Tip Asfalt
Tankı
Jenaratör
12
Vinç
1
28
Treyler Roleytank
2
13
Traktör
2
29
Kasalı Treyler
1
14
Greyder
14
30
Semi Treyler
3
15
Dozer
3
31
Kamp Treyler
9
16
İtfaiye
2
5
3
Yataklı Yemekli
9
Kamp
Kurumumuzda üç adet otomasyon sistemi bulunmakta olup,
otomasyonlar sayesinde
32
vakit, yakıt tasarrufu, iletişim masrafları tasarrufu, araç ve sürücü performans analizi vb.
tasarruflar sağlanmaktadır.
Kurumumuzun bilişim altyapısına bakıldığında, yapılmakta İçişleri Bakanlığı alt
birimleri arasında dijital elektronik veri transferi yapılabilmektedir. Bilişim altyapısına ilişkin
envanter verileri aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.
Tablo1: Otomasyon Listesi
Sıra
Otomasyonunu Adı
Araç Takip Sistemi
Akaryakıt Dağıtım Otomasyon Sistemi
Asfalt Plent Otomasyonu
55
Tablo1: Bilgi İşlem Donanımı
Sıra
Ürün Adı
Adet
1
PC+Monitör
191
2
Laptop PC
19
3
Tablet PC
12
4
Yazıcı
87
5
Tarayıcı
21
6
Fotokopi
5
7
Renkli Fotokopi
1
11
LCD TV
5
3.2.4. İnsan Kaynakları
Niğde İl Özel İdaresi merkez ve ilçe teşkilatında görev yapan personel dahil 97 adet
memur, 182 adet daimi işçi, 2 sözleşmeli personel ve 25 TYP programı çalışanı olmak üzere
toplam 306 adet personelle hizmet vermektedir.
Personellere ilişkin çeşitli istatistiki veriler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.
Tablo 1 Personelin istihdam şekline göre dağılımı
İstihdam Şekli
Personel
Sayısı
Memur
99
İşçi
171
Mevsimlik İşçi
29
56
TYP
25
Toplam
324
Grafik 1 Personelin istihdam şekline göre dağılımı
25; 8%
29; 9%
171; 53%
Memur
İşçi
99; 30%
Mevsimlik İşçi
TYP
Tablo 5: Personelin hizmet yılına göre dağılımı Grafik 5: Personelin hizmet yılına göre dağılımı
Hizmet Yılı
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26~30
31 yıl ve üzeri
Memur
İşçi
33
3
9
5
7
7
18
58
18
85
10
13
4
0
100
50
0
Memur
İşçi
657 sayılı DMK'ya göre personelin hizmet yılına göre dağılımı incelendiğinde; kümelenmenin
0-5 ve 16-25 yıl aralığında olduğu görülmektedir. Bu da deneyimli ve dinamik personelin
harmanlandığını, deneyimli personelin bilgi birikimini genç personellere aktardığını
göstermektedir.
İş kanuna tabi personele bakıldığında ise 16-25 yıl aralığında kümelenme
olup, deneyimli personele sahip olunduğu söylenebilir. İş kanununa tabi personelde norm kadro
57
uygulamasından dolayı genç ve yeni istihdam sağlanamamaktadır. Bu sebeple ileri ki yıllarda
iş gücü temini için hizmet alımı ya da farklı iş gücü piyasalarına başvurulabileceğini
göstermektedir.
Tablo 5: Personelin öğrenim durumu
Öğrenim
Durumu
Memur
İşçi
İlkokul
5
122
Ortaokul
2
23
Lise
10
20
Ön Lisans
21
4
Lisans
57
2
Yüksek
Lisans
4
0
Grafik 5: Memur Personelin Öğrenim Durumu
4; 4%
5; 5% 2; 2%
10; 10%
19; 20%
57; 59%
657 sayılı DMK'ya göre çalışan personelin öğrenim durumu incelendiğinde; kümelenmenin
lisans aralığında olduğu görülmektedir. Bu da personelin öğrenim açısından yeterli olduğunu
göstermektedir.
İş Kanununa tabi personel için bi şekilde bir tanzime gerek duyulmamıştır.
Tablo 5: Personelin Hizmet Sınıfı
Hizmet Sınıfı
Memur
Genel İdare Hizmetleri
45
Teknik Hizmetler
47
Yardımcı Hizmetler
7
Grafik 5: Personelin Hizmet Sınıfı
7; 7%
45; 45%
47; 48%
Genel İdari Hizmetler
Teknik Hizmetler
Yardımcı Hizmetler
657 sayılı DMK'ya göre çalışan personelin yüzde 48 gibi yüksek bir oranı teknik hizmetler
sınıfı tarafından teşkil edilmiştir. Kurumumuzun verdiği hizmetlerin teknik altyapıya dayandığı
düşünülecek olursa her iki personelden birisi teknik personel oluşu büyük bir kazanımdır.
Ayrıca, teknik şube müdürlüklerinde görev alan personel sınıf olarak GİH sınıfında olmasına
karşın, teknik kökenlidir.
58
3.2.5. Mali Kaynaklar
3.2.5.1. İl Özel İdaresinin Gelirleri
a) Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç ve katılma payları
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar
c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde
edilecek gelirler
e) İl genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı
ücretler
f) Faiz ve ceza gelirleri
g) Bağışlar
h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler
i) Diğer gelirler
3.2.5.2. İl Özel İdaresinin Gelirleri
a) İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve
onarımı için yapılan giderler.
b) İl özel idaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret,
ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin
takip ve tahsili için yapılacak giderler.
e) İl genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında
kurdukları birliklere yapılacak yardımlar.
f) İl özel idaresinin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı,
üyelik aidatı giderleri.
g) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri.
h) Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
i) Dava takip ve icra giderleri.
59
k) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
j) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
l) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan
ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
m) Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
n) Özel idare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması
giderleri.
o) Doğal afet giderleri.
p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
3.2.5.3. Bütçe ve Bütçenin Yatırıma Dönüştürülmesi
Tablo 5: Yıllara Göre Başlangıç Bütçesi
Yıl
Bütçe (TL)
2010
22.335.000
2011
25.000.100
2012
22.000.000
2013
25.000.000
2014
32.000.000
Grafik 5: Yıllara Göre Başlangıç Bütçesi
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Yorum: Kurumun son beş yıl başlangıç bütçesi incelendiğinde 2010-2013 yılları
arasında yatay bir seyir izlediğini, 2014 yılında yukarı doğru sıçrama yaptığı
görülmüştür.Kurum denk bütçe sistematiğini içselleştirmiş ve ayağı yere basan bütçelerlerle İl
Genel Meclisi'nin huzuruna çıkmıştır. Başlangıç bütçesinin seyri 2015-2019 plan dönemi
içerisinde yapılacak faaliyetlerin hazırlanmasında Stratejik Plan Ekibinin işini kolaylaştırmıştır.
Tablo 5: Yıllara Göre Öz gelirler ve Yatırım Bütçesi
Yılı
Öz gelir
Gerçekleşen Bütçe
Yatırım
Bütçenin Yatırıma
Dönüşme Oranı
(%)
2010
21.103.214
52.453.959
25.320.672
48
2011
25.949.909
92.986.568
38.170.652
41
2012
24.293.244
73.148.408
47.184.868
65
2013
28.016.901
130.729.357
82.416.633
63
60
2014
130.729.357
92.986.568
82.416.633
73.148.408
52.453.959
21.103.214
24.293.244
25.320.672
25.949.909
2010
38.170.652
2011
Öz gelir
47.184.868 28.016.901
2012
Gerçekleşen Bütçe
2013
Yatırım
3.1.1. İç Çevre Analizi
Niğde İl Özel İdaresinde çalışan çeşitli mesleklerden, yaş gruplarından ve eğitim
seviyelerine sahip erkek ve kadın çalışanlarımızdan 115 kişi ile yüz yüze iç paydaş anketi
yapılmıştır. Çok Memnunum ve Memnunum cevapları ile Hiç Memnun Değilim ve Memnun
Değilim cevapları kendi içlerinde birleştirilerek anket sonuçları, Memnum ve Memnun Değilim
iki ana kategorisi üzerinden değerlendirilmiştir. Ankete katılan toplam 115 kişiden;
Müdürlüğün çalışma ortamının fiziki şartlarından, memnun olanların sayısı 85, olmayanların
sayısı 25, Personel özlük hizmetlerinden, memnun olanların sayısı 68, olmayanların sayısı 39,
kurumdaki yemekhane hizmetlerinden memnun olanların sayısı 103 memnun olmayanların
sayısı 6 ,servis hizmetlerinden memnun olanların sayısı 92 olmayanların sayısı 13,kurumdaki
kantin, çay ocağı hizmetlerinden memnun olanların sayısı 55 olmayanların sayısı 49,
Kurumdaki temizlikten, memnun olanların sayısı 32, olmayanların sayısı 72, Kurumdaki
güvenlikten, memnun olanların sayısı 51, olmayanların sayısı 53, Kurumun eğitim (kurs vb.)
hizmetlerinden, memnun olanların sayısı 55, olmayanların sayısı 41, idarenin teknolojik
donanımdan, memnun olanların sayısı 66, olmayanların sayısı 30,idaredeki birimler arası
koordinasyon ve bilgi alış verişinden, memnun olanların sayısı 54, olmayanların sayısı 50, idare
içindeki dikey ve yatay iletişimden, memnun olanların sayısı 53, olmayanların sayısı 50,
Merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimden memnun olanların sayısı 67 ,olmayanların
sayısı 22,Aldığı ücretten, memnun olanların sayısı 81, olmayanların sayısı 19, idarenin sunmuş
olduğu terfi ,uzmanlık ,görevde yükselme hizmetlerinden memnun olanların sayısı 38
,olmayanların sayısı 47,idarenin birim amirleri ile iletişimden, memnun olanların sayısı 73,
61
olmayanların sayısı 26, idarede kendilerine verilen değerden, memnun olanların sayısı 68,
olmayanların sayısı 30, Kurumun tanıtım faaliyetlerinden memnun olanların sayısı 77,
olmayanların sayısı 14, idarenin vatandaşlara verdiği hizmetten, memnun olanların sayısı 83,
olmayanların sayısı 17, İdarenin uluslar arası gelişmelerini takip etmesinden memnun olanların
sayısı 52 olmayanların sayısı 19,idare personelinin bilgi ve uzmanlık düzeyinden , memnun
olanların sayısı 51, olmayanların sayısı 34 kişidir.
Bu anketin sonuçlarının oransal dağılım ise aşağıda grafik olarak verilmiştir.
6,00
4,00
3,75 3,38
4,15 3,94
2,97
2,52
3,03 2,87 3,38 2,942,92 3,39
3,64 3,58
3,07
3,64 3,32 3,74 3,81 3,31
3,20
2,00
0,00
Memnuniyet Düzeyi
Çalışma Ortamı
Özlük İşleri
Yemekhane
Servis
Çay Ocağı
Temizlik
Güvenlik
Eğitim
Bilgi İşlem
Birimler Arası Koordinasyon
Hiyerarşik İletişim
Merkez-Taşra İletişim
Maddi İmkan
Alınan Görev
Terfi
Birim amiri İletişim
Öz Değer
Kurumun Tanıtımı
Sunulan Hizmet
Çağı Takip
Bilgi Düzeyi
3.2.6. Kurum Kültürü
......................................
62
3.3. Dış Çevre Analizi
HENÜZ TAMAMLANMADI
3.3.1. İlin Tarihi
Antik ismi “Nahita” olan Niğde’nin tarihi ile ilgili ilk buluntular; Neolitik Dönemden
(M.Ö. 7250-5500 ) Bor Bahçeli kasabası Roma Havuzu yakınındaki Köşk Höyük’ten ve Bor
Pınarbaşı Höyüğünden çıkartılan eserlerdir. Kalkolitik çağa (M.Ö.5500-3000) ait önemli
arkeolojik buluntular da Niğde Müzesinde sergilenmektedir. Söz konusu buluntular da Köşk
Höyük kazılarında ortaya çıkartılmıştır.
63
Anadolu’da genel olarak Hitit Dönemi olarak bilinen M.Ö.2000-700 yılları arasında
Niğde bölgesinin önemli merkezlerden biri olduğu görülmektedir. Roma Döneminde (M.Ö.30M.S.395) antik Tyana’da bugünkü Kemerhisar kasabası çevresinde yoğun bir yapılaşma
gerçekleşmiştir. Bölge 931 yılında Arap akınlarına sahne olmuştur. Bu dönemlerde korunma
ve barınma amacıyla oluşturulan yer altı şehirlerinin en güzel örneklerinden biri de Gümüşler
kasabası yakınlarındaki Gümüşler Manastırı ve ören yeridir.
1071 yılındaki Malazgirt Zaferi’nin ardından kısa sürede Anadolu’nun büyük bir kısmı
Türkler tarafından fethedilmiştir. Niğde yöresi de 1116 yılında Türklerin eline geçmiştir. Bu
dönemden kalan en önemli eserler Anadolu Selçuklularınca 1223 yılında yaptırılan Alaeddin
Camii ve 1312 yılında yapılan Hüdavent Hatun Türbesi’dir. Niğde 1357 yılında
Karamanoğulları Beyliğine, 1471 yılında da Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı
İmparatorluğuna katılmıştır.
Niğde 1924 yılında Cumhuriyet döneminin ilk Mülki taksimatıyla İl statüsüne
kavuşmuştur.
İç Anadolu Bölgesinin güneydoğusunda, Orta Torosların içinde yer alan Bolkarlar ve
Aladağların kuzeye doğru kıvrımlaşarak sokulduğu alanın kuzeyinde kalan Niğde ilinin
komşuları kuzeybatıda Aksaray, kuzeyde Nevşehir, kuzeydoğuda Kayseri, batı ve güneybatıda
Konya, güneyde Bolkar dağları ile Mersin, güneydoğu ve doğuda Aladağların oluşturduğu
doğal sınırlar ile Adana’dan ayrılır.
Niğde Cumhuriyetin ilk yıllarında çok büyük yüz ölçümüne sahip illerden biri iken daha
sonra bünyesinden Nevşehir ve Aksaray illerini çıkararak topraklarının büyük bir kısmını
kaybetmiştir.
3.3.2. İlin Coğrafyası
3.3.2.1. Konum
İç Anadolu Bölgesinin güneydoğusunda, Orta Toroslar içinde yer alan Bolkarlar ve
Aladağlar’ın kuzeye doğru kıvrımlaşarak sokuldukları alanın kuzeyinde kalan Niğde İli,
matematik konum itibariyle; 37 derece 25 dakika ile 38 derece 58 dakika kuzey paralelleri ve
33 derece 10 dakika ile 35 derece 25 dakika doğu boylamları arasında bulunmaktadır.
64
Kuzeybatıda Aksaray, kuzeyde Nevşehir, kuzeydoğuda Kayseri, batı ve güneybatıda
Konya illeri ile komşu olan Niğde, güneyde Bolkar Dağları ile Mersin, güneydoğu ve doğuda
Aladağlar’ın oluşturduğu doğal sınırlarla Adana illeriyle komşudur. Büyük bir bölümü İç
Anadolu Bölgesinde yer alan Niğde’nin güneyindeki Çamardı ve Ulukışla ilçeleri Akdeniz
Bölgesi içinde yer almaktadır.
3.3.2.2. Yüzölçümü ve Arazi Dağılımı
İlin yüzölçümü 7.795,22 km2, denizden yüksekliği 1.229 metredir. İl topraklarının
%28.8’i dağlık, %41.2’si dalgalı arazi ve yayla, %30’u ovalıktır. İl arazi varlığının kullanılış
şekli aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 5: Yıllara Göre
Arazinin Kullanım Şekli
Hektar
Tarım Arazisi
275.783
Toplam İçindeki
Payı
35,38
Çayır Mera Arazisi
264.035
33,87
Orman Arazisi
62.161
7,97
Kullanılmayan Arazi
177.543
22,78
Toplam
779.522
100,00
Kaynak: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü.
Görüldüğü üzere il yüzölçümünün yüzde 35,38’ini tarım arazisi oluşturmaktadır. Mera
olarak kullanılan arazi % 33,87 ile en yüksek oranı oluşturmaktadır. En düşük arazi grubunu
ise % 7,97 oranı ile orman ve fundalık alanlar oluşturmaktadır. Niğde Orta Toroslara çok yakın
olmasına, Akdeniz Bölgesinde toprakları bulunmasına rağmen orman yönünden oldukça
fakirdir.
3.3.2.3. İklim
Meteoroloji 8.(Konya) Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Niğde
Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, Niğde ilinin büyük bölümünde bozkır iklimi özellikleri
vardır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yüksek yerlerde ise yayla iklimi
hüküm sürer.
3.3.2.4. Dağlar, Ovalar, Akarsular ve Göller
Niğde’nin en yüksek noktasını ilin doğu sınırlarını belirleyen Aladağlar üzerindeki
Demirkazık Tepesi (3.756 m.) oluşturmaktadır. İlin güney ve güneydoğu sınırlarını belirleyen
Bolkar Dağlarının en yüksek noktası (3.524 m.) Medetsiz Tepesidir. Aladağlar ve Bolkar
Dağları kış turizmi, dağ turizmi, doğa turizmi ve av turizmi açısından önemli bir potansiyele
65
sahiptir. Kuzey ve kuzeybatı yönünde Melendiz Dağları uzanmakta olup, en yüksek noktasını
Beşparmak Tepesi (2.963 m.) oluşturmaktadır. Büyük bölümü Aksaray il sınırlarında kalan
Hasan Dağı’nın (3.268 m) bir kısmı ilin batı kesimini kaplamaktadır.
Niğde’nin önemli ovaları ise ortalama 1.350 m. yükseklikteki Misli Ovası, 1.400 m
yükseklikteki Melendiz Ovası, 1.100 m. yükseltiye sahip Altunhisar ve Bor Ovalarıdır.
Çamardı Ecemiş Vadisi, Çiftlik Nar Vadisi ve Niğde Karasu Vadisi ilin başlıca
vadileridir.
Karasu, Melendiz Çayı, Uluırmak, Ecemiş ve Çakıt çayı Niğde’nin başlıca akarsularını
oluşturur. Bunlardan Ecemiş ve Çakıt’ın suları Çukruovaya akarken, Uluırmak’ın suyu Ihlara
Vadisine ulaşır. Karasu ise Akkaya Barajını geçtikten sonra Bor ovasında kaybolur. Niğde
göller bakımından zengin olmamakla birlikte oluşum bakımından farklı göllere sahiptir.
Aladağlar ve Bolkarlar üzerinde buzul aşınımıyla oluşmuş irili-ufaklı birçok göl vardır.
Narlıgöl, Alagöl, Çiniligöl, Yedigöller ve Karagöl bunların başlıcalarıdır. Göllüdağ üzerinde
bir krater gölü bulunmaktadır. Narlıgöl ise çökme neticesinde oluşmuş olup, termal turizm
bakımından değerlendirilmeyi bekleyen bir göldür.
3.3.3. Nüfus
TÜİK 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilimizin toplam nüfusu
343.658’dir. İl merkezi nüfusumuz ise 124.774’e yükselmiştir. İl genel nüfusu 2013 yılında
2012 yılına göre 3.388 kişi artarken, il merkezi nüfusu 6.588 kişi artmıştır. Niğde ili 2012 yılı
Nüfus Artış Hızı ‰ 8,2 iken, 2013 yılı nüfus artış hızı ‰ 9,9’a yükselmiştir. Bu durum ilimizin
nüfus artış hızının önemli ölçüde arttığını gösterirken kasaba köylerin de aynı ölçüde göç
verdiğini göstermektedir.
Aşağıda 2013 yılı il nüfusu ve son beş yıla ilişkin nüfus tabloları ve bunlara ilişkin
hazırlanan grafikler verilmiştir.
Tablo 5: 2013 Yılı Nüfus Verileri
İlçeler
Toplam
Şehir
Kırsal
Merkez
201.597
124.774
76.823
Altunhisar
14.498
2.967
11.531
Bor
61.111
40.529
20.582
66
Çamardı
15.728
3.973
11.755
Çiftlik
29.596
4.579
25.017
Ulukışla
21.128
5.275
15.853
Toplam
343.658
182.097
161.561
Tablo 5: 2013 Yılı Nüfus Verileri
Yer/Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
İl Merkezi
105.702
109.724
114.376
118.186
124.774
İlçe Merkezleri
52.696
53.513
54.220
55.294
57.323
Kasaba ve Köyler
181.523
174.694
168.957
166.790
161.561
Toplam
339.921
337.931
337.553
340.270
343.658
Tablo 5: 2013 Yılı Nüfus Verileri
67
124.774
125.000
118.186
120.000
114.376
Kişi
115.000
109.724
110.000
105.702
İl Merkezi
105.000
100.000
95.000
2009
2010
2011
2012
2013
Yıllar
Tablo 5: 2013 Yılı Nüfus Verileri*
185.000
181.523
180.000
174.694
Kişi
175.000
168.957
170.000
166.790
165.000
161.561
Kasaba ve Köyler
160.000
155.000
150.000
2009
2010
2011
2012
2013
Yıllar
*
3.3.4. İdari Yapı
Niğde 1924 yılında yapılan ilk mülki düzenlemede il statüsüne kavuşmuştur. 1954
yılında Nevşehir, 1989 yılında ise Aksaray’ın il olmasıyla bugünkü mülki sınırlarını almıştır.
İlimizde 6 ilçe, 29 belediye ve 131 köy bulunmaktadır. Niğde Merkez ilçeye bağlı 16
kasaba belediyesi bulunmaktadır. Bir ilçede 16 kasaba belediyesi bulunması Niğde’nin
kendine has özelliklerinden biridir. Belediye ve köylerin ilçelere göre dağılımı aşağıda
verilmiştir.
68
İlçe
Belediye
Köy
Merkez
16
35
Altunhisar
3
6
Bor
4
23
Çamardı
1
21
Çiftlik
4
9
Ulukışla
1
37
Toplam
29
131
6360 Sayılı Kanunun Geçici 2.Maddesi 1.fıkrası gereğince TÜİK tarafından tespit
edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olan
belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler seçimlerinden geçerli olmak üzere kaldırılarak
bu belediyeler köye dönüştürülecektir. İlimizde 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler
seçimleriyle birlikte 23 adet belediye kapatılarak, 23 adet belediye köye dönüştürülmüştür.
3.3.4.1. İlçeler
Niğde’nin merkez ilçe dışında Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla olmak
üzere 5 ilçesi mevcuttur. 1990 yılında ilçe olan Altunhisar Niğde’ye 35 km. uzaklıktadır.
Niğde’ye 14 km. mesafedeki Bor ilçesi Niğde’nin en büyük ve en gelişmiş ilçesidir. Niğde’nin
il olmasıyla birlikte 1924 yılında ilçe olmuştur. Çamardı ilçesi Niğde’ye 70 km. uzaklıktadır.
1948 yılında Maden ilçesi adıyla kurulmuştur. Çamardı ilçesi Aladağlar ve Demirkazık Tepesi
ile Türkiye’nin en önemli dağcılık ve doğa yürüyüşü (trekking) merkezi durumundadır. İl
merkezine 65 km. uzaklıktaki Çiftlik ilçesi 1990 yılında ilçe olmuştur. Ulukışla ilçesi 50 km.
mesafede olup, E-90 Karayolu üzerinde kurulmuştur. Ülkemizin kara ve demiryolları
bakımından önemli bir kavşak noktasında bulunmaktadır. İlçe Bolkar Dağları ile önemli bir kış
sporları ve dağcılık merkezi durumundadır. Çiftehan kaplıcalarının bulunduğu ilçe 1924 yılında
kurulmuştur. Ulukışla ilçesi şehir nüfusu itibariyle Bor’dan sonra 2. büyük ilçedir.
3.3.2. İlin Genel Ekonomik Durumu
69
İlimiz bir tarım kentidir. TÜİK kayıtlarına göre Niğde’nin 2001 yılı GSYİH’sı
435.323.000.000 TL’ dir. Niğde 2001 yılı itibariyle ülke GSYİH’sının %0,4’ünü karşılamıştır.
2001 yılında GSYİH büyüklüğü bakımından İller içinde 53. sırada gelmektedir. Niğde’nin
GSYİH’sının 2001 yılı sektörel dağılımı incelendiğinde %41,5’lik pay ile Tarım, %38,2’lik pay
ile Hizmetler sektörü ve %20,2’lik pay ile Sanayi sektörü (İnşaat sanayi dahil) gelmektedir.
Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan 2011 yılı İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik
Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına göre Niğde 81 il içerisinde 56. sırada gelmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilimizde kişi başına düşen milli gelir 2001
yılında 1781 $’dır. TR71 Bölgesi 2008 yılı kişi başına gayri safi katma değeri 6.789 $ olarak
gerçekleşmiş olup, 9.384 $ olan Türkiye ortalamasının altındadır.
TÜİK tarafından açıklanan 2012 yılı istihdam ve işsizlik verilerine göre Niğde’nin
işsizlik oranı %6,1’dir. Türkiye genelinde 57. sırada yer almaktadır. İşgücüne Katılma oranı %
47,6 ve İstihdam oranı %44,7’dir. Niğde bu rakamlarla işsizlik oranı bakımından Türkiye
ortalamasından (%9,2) daha iyi durumda iken, İşgücüne Katılma oranı (%50,0) ile daha düşük
oranda kalmış ama istihdam oranı (%45,4) bakımından ülke ortalamasından daha olumlu bir
durumda bulunmaktadır. 2013 yılında Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne iş için
başvuranların sayısı 10.091’dir. Geçmiş yıllarla birlikte toplam iş isteyen sayısı 17.142 kişi
olup, bunlardan 9.415 kişi açık işsiz, 7.727 kişi daha iyi şartlarda iş arayanlardır.
BÖLÜM IV
4. GZTF ANALİZİ
70
GÜÇLÜ YÖNLER
 Kurumun en üst düzey yöneticisinin aynı zamanda ilin de en üst düzey yöneticisi
olması
 Özerk bir bütçeye sahip olması
 Yerel düzeyde karar almanın ve uygulama yetkisinin olması
 Deneyimli nitelikli ve özverili personele sahip olması
 İlin tek toprak ve su laboratuvarına sahip olması
 Görev alanımızdaki altyapı hizmetlerinin ileri seviyede olması
 Teknik donanımın güçlü olması
 Fiziki yapısının yeterli olması
 Çalışanların özlük ve sosyal haklarının iyi olması
 Çalışanlar arasındaki dikey yatay ilişkinin güçlü olması
 İdarenin mali disipline bağlı olması
 Donanımlı asfalt üretim tesislerine sahip olunması
 Bütçede yatırıma ayrılan kaynak oranının yüksek olması
 Kurumun Ar-Ge ve proje biriminin olması
 Kamu hizmet standardı tablosunda öngörülen sürelere uyum oranının yüksek
olması
 Kuruma ait araç bakım ve tamir atölyesinin olması
 Kurumun yenilenebilir enerji konusunda sahip olunan tecrübesi
ZAYIF YÖNLER
 Hizmet içi eğitimlerin yetersizliği
 Personele yönelik sosyal ve sportif faaliyetlerin azlığı
 İdarenin öz gelirinin az oluşu
 Çalışma alanları ile ilgili yeterli envanter çalışmasının olmaması
 Norm kadro uygulamasından dolayı vasıflı personel ihtiyacının karşılanamaması
 İyi örnek uygulamalarına ilişkin teknik gezilerin az olması
 Özel idarenin tanıtımının yetersiz olması
FIRSATLAR
 İlimizin KOP bölgesinde yer alması
 İlimizin SODES kapsamında yer alması
71
 Çeşitlilik arz eden turizm potansiyeliınin olma
 Köy sayısının azlığı
 İlin topografik yapısının hizmetlerin götürülmesinde kolaylık sağlaması
 Bölgesel anlamda gölet ve baraj yönünden zengin olması
 İlimizin tarihi ve turistik varlığının zengin olması ve özel idaresi eli ile turizme
kazandırılma potansiyeli
 İlimizin güneşlenme haritasındaki konumu

TEHDİTLER
 Kanunların sıklıkla değişmesi
 Turizm çeşitlerinin yeterince tanıtılamaması
 Fizibilitesiz yatırımlar
 Yer altı su rezervinin azalması
 Kırsalda yaşayan halkın gelir düzeyinin düşük olması
 Kurak bir il olmaya doğru gidiş
 Tarım arazilerinin çok parçalı olması
 Kaçak yapının önlenememesi
 İlin IPARD kapsamında olmaması
 Özel idarenin kapatılma ihtimalinin olmaması
 Bazı köylerin içme suyu kaynaklarının jeolojik özelliğinden dolayı kullanışlı
olmaması
Göç veriyor olması
MİSYON
72
Yasayla verilen mahalli ve müşterek nitelikteki;
Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve
iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve
yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta
öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının
karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesislerine ilişkin hizmetleri belediye sınırları
dışında,
Katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek,
halkımızın yaşam kalitesini ve ilimizin refah düzeyini yükseltmek misyonumuzdur.
VİZYON
Katılımcı, şeffaf, demokratik ve insan odaklı bir yerel yönetim anlayışı içinde
halkımızla el ele vererek, potansiyel kaynaklarımızı da harekete geçirerek, ilimizin ihtiyaç ve
sorunlarını yasal mevzuatı çerçevesinde en etkin ve en verimli biçimde çözmek, sınırlı mali
kaynaklarımızı iyi değerlendirerek minimum kaynakla maksimum hizmet üretmeyi sağlamak,
halkımıza hızlı, kaliteli ve çağdaş hizmet sunmak vizyonumuzdur.
73
C.İLKELERİMİZ
Bireylerle ilgili ilkelerimiz
Gelişmelere açık
Analiz yapabilen
Erişilebilir
Çevreye duyarlı
Hukuka ve insan haklarına saygılı
Sağduyulu
Hoşgörülü
Dinamik
Hızlı
Öngörülü
Yönetim, Karar Alma ve
Süreçleri ile ilgili İlkelerimiz
Hizmet
Çağdaş
İnsan odaklı
Güvenilir
Tarafsız
Eşit
Etkin
Katılımcı
Şeffas
İhtiyaçlara duyarlı
Hesap verebilir
Sosyal içerikli
Hukukun üstünlüğüne inanan
Hizmet ve Yatırım Kalitesine Yönelik ilkelerimiz
sürdürülebilir
Beklentilere uygun
Ucuz ve kaliteli
Etkin
İhtiyaçlara duyarlı
Sosyal içerikli
74
BÖLÜM V
5. AMAÇ HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Stratejik Alan 1: Eğitim
2013-2014 eğitim öğretim yılında ilimizde; 16 Anaokulu ile diğer ilköğretim
okullarındaki toplam 287 Anasınıfında 5.211 öğrenci öğrenim görmektedir. Okulöncesi eğitim
hizmetleri 270 öğretmenle yürütülmektedir. Anaokullarında bir öğretmene 19 öğrenci
düşerken, ortalama sınıf mevcudu da 18 öğrencidir. Okul öncesine ilişkin veriler ilçe bazında
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İl genelindeki 176 ilkokuldan 174’ü kamu, 2’si özel İlkokuldur. Bu okullarımızda
(Resmi/Özel)
2013–2014 eğitim öğretim yılında 1022 derslikte 26.298 öğrenci öğretim
görmektedir. Öğretmen sayısı 1108’dir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortalaması
24’dür. Derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı 22’dir
İl genelindeki 124 Ortaokuldan 122’i kamu, 2’si özel Ortaokuldur. Bu Okulların 8’i
İmam Hatip Ortaokulu olup, 1 İmam Hatip Ortaokulu İmam Hatip Lisesi bünyesinde
bulunmaktadır. Resmi/Özel Ortaokullarda 2013–2014 Eğitim Öğretim yılında 1425 derslikte
(İmam Hatip Ortaokullarının Derslik sayısı 47 ) 23.833 öğrenci öğretim görmektedir.
Öğretmen Sayısı;1531 dür. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortalaması 16’dır. Derslik
başına düşen ortalama öğrenci sayısı 17’dir.
.
İl genelindeki 48 ortaöğretim okulundan 44’ü kamu, 4’ü özel okuldur. Resmi/Özel
Ortaöğretim okulunda 773 derslikte 18.252 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrencilerin
10.642’i Meslek Liselerinde, 7.610’ı Fen ve Anadolu Liselerinde öğrenim görmektedirler.
Öğretmen sayısı 1.148’dür. Bir öğretmene ortalama 16 öğrenci düşerken, Derslik başına düşen
öğrenci sayısı 23’tür. Merkez ilçede nispeten derslik azlığı nedeniyle ortalama sınıf
mevcudunun yüksek olduğu tespit edilmiştir.
75
Tablo 5: Niğde Geneli Derslik Sayıları Sınıf Mevcudu
İlkokul
Anaokulu
İlçe
Ortaöğretim
Ortaokul
Derslik
Ortalama
Sınıf
Mevcudu
Derslik
Ortalama
Sınıf
Mevcudu
Derslik
Ortalama
Sınıf
Mevcudu
Derslik
Ortalama
Sınıf
Mevcudu
Merkez
165
17
538
26
736
19
424
27
Altunhisar
13
19
92
12
82
13
18
11
Bor
55
17
183
18
268
15
239
18
Çamardı
15
13
48
15
112
9
25
28
Çiftlik
24
23
97
24
150
15
31
32
Ulukışla
15
17
64
13
77
13
36
20
Toplam
287
18
1022
22
1425
17
773
24
Tablo 5: İl Özel İdaresi Katkısı İle Yapılan Derslik ve Bakım Onarım Tablosu
Yılı
Yapılan Derslik Sayısı
Bakım Onarımı Yapılan
Okul Sayısı
2009
79
17
2010
73
5
2011
56
3
2012
44
3
2013
78
3
Toplam
330
31
76
Stratejik Alan 2: Sağlık
İl genelinde sağlık hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından verilmektedir.
İl genelinde; 2 Devlet Hastanesi, İlçe Merkezlerinde bulunan 4 Entegre İlçe Hastanesi, 19 aktif
112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 6 Adet Toplum Sağlığı Merkezi, 45 Aile Sağlığı Merkezi,
65 Sağlık Evi, 1 Halk Sağlığı Laboratuarı ve 1 adet Ağız Diş Sağlığı Merkezi, 1 Verem Savaş
Dispanseri, 1 AÇS-AP Merkezi ve 1 KETEM bulunmaktadır.
Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 34 adet Ambulans, 2 Binek aracı, 5 kapalı kasa kamyonet
ve 1 UMKE aracı, olmak üzere 42 araçla sağlık hizmeti verilmektedir.
İl Özel İdaresi tarafından 2010-2013 dönemine ait yapılan sağlık yatırımları aşağıda
verilmiştir.
Tablo 5: İl Özel İdaresi Katkısı ile Sağlık Alanında Yapılan Yatırımlar Tablosu
Yılı
2010
2011
2012
2013
Yapılan Yatırım
2 Adet Ambulans alımı yapılmıştır.
Sağlık evi bakım onarımı için (59.000 TL) ödenek ayrılmıştır.
112 Acil Çağırı Merkezi yapılmıştır.
2 Adet Ambulans alımı yapılmıştır.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapımına katkı
(140.450 TL) verilmiştir.
2 Adet Ambulans alımı yapılmıştır.
112 Acil İstasyon Merkezi yapılmıştır.
Sağlık evi bakım onarımı için (400.000 TL) ödenek ayrılmıştır.
Stratejik Alan 3: Tarım ve Hayvancılık
77
a)Tarımsal Sulama
İlimizin toplam arazi varlığı 7.254.000 hektardır. Bu alanın 372.460 hektarı çayır mera,
40.767 hektar orman ve funda, 5.792 hektarı yerleşim yeri ve sanayi alanı, 140 hektarı göller,
31.214 hektar ise taşlık, kayalıktır.
Niğde İli’nde 275.783 hektar alanda tarım yapılmaktadır. Bu alanın 116.526 hektar
(Toplam tarım alanının % 42’si) sulanırken, 159.257 hektar (Toplam tarım alanının % 58’i) da
ise kuru tarım yapılmaktadır.
İdaremizce geçmişten günümüze kadar sulamaya açılan saha 48.660,81 hektardır.
Niğde İli’nde mevcut su rezervi ile sulanabilecek alan en fazla 209.186 hektardır. Halen
fiilen sulanan yaklaşık 116.526 hektara ilave olarak en fazla 92.660 hektar daha sulamaya
açılacak alan vardır.
2013 yılı sonu itibariyle HİS ve sulama göleti sayımız toplam 55 adettir.
Tablo 5:2009-2013 Yıllarında Yapılan Sulama Tesisleri
İşin Cinsi
2009
2010
2011
2012
2013
Toplam
78
Sulama göleti
1
2
YÜS basınçlı sulama tesisi
YÜS sulama tesisi
1
1
Göletten sulama tesisi
HİS göleti
1
1
2
8
3
2
10
10
16
4
8
6
2
1
1
YÜS pompajla sulama tesisi
1
Göletten basınçlı sulama tesisi
1
KÖS Göleti
1
KÖS Göleti Bakım Onarım
1
5
Gölet temel sondajı
5
YÜS kapalı sistem sulama
1
YAS sulama tesisi
7
1
1
6
Göletten yağmurlama tesisi
2
Göletten pompajla sulama tesisi
1
Gölet derivasyon ve bakım onarımı
1
Gölet derivasyon kanalı
1
Havuz onarımı
1
YÜS isale hattı
1
Gölet kapalı sistem sulama tesisi
2
Sulamaya açılan alan (Ha)
1.429
1.974
4856
9.962*
11.361*
16.104
*
Faydalanan Hayvan Sayısı
Yılı Harcaması (Milyon TL)
3.376
5.827
*:İlgi yıllarda KOP Ödeneği dahil olmuştur.
b)Tarımsal Destekleme
79
İlimiz ekonomisi tarım sektörü ağırlıklı bir yapıya sahiptir. 2001 yılı itibariyle elde
edilen gayri safi gelir içinde tarımın payı % 38’dir. 2013 yılında Gayri Safi Bitkisel üretim
değeri 1.286.244.190 TL, Hayvansal üretim değeri 597.564.940 TL olmak üzere toplam
tarımsal üretim değerimiz 1.883.809.130 TL olarak gerçekleşmiştir. İlde 2013 yılı kırsal nüfus
başına düşen gayri safi tarımsal gelir 11.360 TL’ye, toplam nüfus başına düşen gayri safi
tarımsal gelir ise 5.536 TL’ye yükselmiştir.
c) Hayvancılık
Niğde arazi varlığının 264.035 hektarlık bölümü (% 34) çayır-mera olarak
kullanılmaktadır. Ancak önemli büyüklükte çayır-mera alanlarına sahip olmasına rağmen İl’de
hayvancılık yeterince gelişmemiştir. İlimizdeki tarımsal kalkınma kooperatiflerine hayvancılığı
geliştirme projesi kapsamında dağıtılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar nedeniyle 2012 yılına
göre 2013 yılında hayvan varlığı önemli miktarda artış kaydetmiştir.
2012 yılına kıyasla 2013 yılında kültür cinsi sığır varlığı %14, yerli koyun varlığı %10
artmıştır. Son 8 yılda bal üretimi 1,5 kat, süt üretimi 2 kat artmış, balık, deri, peynir ve tereyağı
üretiminde düşme yaşanmıştır. Aşağıdaki tablolarda Niğde’nin hayvan varlığı ve bunlardan
sağlanan ürünler gösterilmektedir.
Tablo 5:2009-2013 Hayvan sayıları
80
Hayvanın Cinsi
2009
2010
2011
2012
2013
KÜLTÜR
40.251
45.600
64.881
96.502
110.086
MELEZ
15.075
16.991
23.956
26.820
24.863
YERLİ
3.601
4.128
4.477
1.135
1.252
MANDA
34
29
11
17
8
B.BAŞ HAY. TOPLAMI
58.961
66.748
93.325
124.474
136.209
YERLİ
229.734
247.595
273.251
442.578
485.057
MERİNOS
530
730
990
632
5.759
230.264
248.325
274.241
443.210
490.816
KIL
26.420
40.845
39.329
57.820
94.512
TİFTİK
900
780
380
35
2.176
KEÇİ TOPLAMI
27.320
41.625
39.709
57.855
96.688
K.BAŞ HAY. TOPLAMI
257.584
289.950
313.950
501.065
587.504
TAVUK
488.963
496.891
526.051
402.568
397.005
HİNDİ
7.157
6.225
11.138
9.325
10.816
KAZ
4.056
3.436
5.783
5.504
5.759
ÖRDEK
2.810
2.406
3.952
4.114
4.287
502.986
508.958
546.924
421.511
417.867
FENNİ
23.938
23.659
25.123
28.390
30.017
YERLİ
149
209
315
385
24.077
23.808
25.332
28.705
SIĞIR
KOYUN
KOYUN TOPLAMI
KEÇİ
KÜMES HAYVANI
KÜMES HAY. TOPLAMI
ARI
ARI TOPLAMI
30.402
81
Tablo 5: 2009-2013 Yılları Arasındaİl Özel İdaresi Katkısı İle Yapılan Tarımsal ve Hayvansal
Desteklemeler Tablosu
Yılı
Yapılan Destekleme Cinsi
Yapılan
Destekleme
Tutarı
2009
683 ton buğday ve arpa tohumu alımı
3.180 kg alternatif ürün tohumu alımı
4 kalem 58 adet demirbaş alımı
60 adet süt sağım makinesi
30.000 adet çiçek fidesi alımı
20.900 adet şarbon, çiçek ve brusella aşısı
1.500 litre akaryakıt alımı
368.956
2010
Süt tankı alımı
Taş toplama makinesi alımı
Pancar sökme makinesi alımı
Tohumluk ve aşı alımı
Toprak analizi için laboratuvar malzemesi alımı
475.922
2011
130 adet damızlık koç alımı
250 ton buğday tohumu alımı
50 ton arpa tohumu alımı
2 adet taş toplama makinesi alımı
460.000
2012
100 adet damızlık koç alımı
155 ton buğday tohumu alımı
65 ton arpa tohumu alımı
1 adet gıda kontrol numune aracı alımı
Hayvansal aşı alımı
343.770
2013
43 adet damızlık koç alımı
124.845 ton alternatif ürün tohumu alımı
493.725
82
Stratejik Alan 4: Ulaşım
İlimiz, yurdumuzun güneyini, İç Anadolu, Kuzey ve Batı Anadolu’ya bağlayan önemli
karayolları ve demiryollarının kavşak noktasındadır. İlimiz sınırları içerisindeki karayolları
ağının uzunluğu 625,5 km, Köy yolları 2.974 km ve demiryollarının uzunluğu 160 km’dir.
İl genelindeki köy ve ünite yollarının uzunluğu 2.974 km olup aşağıdaki tabloda ilçe
bazlı köy yollarının dağılımı verilmiştir.
Tablo5: Köy Yollarının Niteliklerine ve İlçelerine Göre Dağılımı
Asfalt
(Km.)
308
Stabilize
(Km.)
318
Tesviye
(Km.)
73
Hamyol
(Km.)
56
Parke
(Km)
77
Altunhisar
76
60
6
0
18
160
Bor
285
150
50
9
21
515
Çamardı
167
179
45
40
23
454
Çiftlik
98
74
7
0
25
204
Ulukışla
351
235
122
34
67
809
Toplam
1.285
1016
303
139
231
2.974
İLÇESİ
Merkez
Toplam
832
83
Tablo5: 2009-2013 Yılları Arasında Köy Yollarında Yapılan Yatırımlar
2009
2010
2011
2012
2013
106
113
48
34
70
13
89
162
168
157
1036
941
1081
1079
1.092
73
115
72
49
85
56
29
74
83
92
94
222
18
37
49
1.896
1.896
1.989
1989
1.995
Beton Büz (Adet)
463
572
320
872
1.208
Menfez (Adet)
220
180
160
230
204
Karla Mücadele
(Km)
2.700
1.452
400
18.519
14.300
1. Kat Asfalt
(Km)
2. Kat Asfalt
(Km)
Asfalt Bakım
(Yama)
Onarım (Km)
Stabilize
Kaplama (Km)
Malzemeli
Bakım (Km)
Greyderli Bakım
(Km)
Stratejik Alan 5: Çevre ve Orman
84
a)Çevre
Tablo5: 2009-2013 Yılları Arasında Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne Yapılan Katkılar
Yapılan
Destekleme
Tutarı
Yılı
Yapılan Destekleme Cinsi
2009
Demirbaş ve bilgisayar programı alımı
2010
Demirbaş ve bilgisayar programı alımı
Akaryakıt alımı
18.000
2011
Demirbaş ve bilgisayar programı alımı
13.500
2012
Demirbaş ve bilgisayar programı alımı
18.500
2013
Demirbaş ve bilgisayar programı alımı
18.500
b) Ormancılık
Ormanlık alanlar ildeki arazilerin 62.161 hektarlık kısmını kaplamaktadır. İlimizdeki
en düşük miktardaki arazi grubunu % 8 oranı ile orman ve fundalık alanlar oluşturmaktadır.
İlimiz orman bakımından oldukça fakir iller arasında yer almaktadır. İlimiz arazilerinin % 92’si
tamamen ormansız alanlardan oluşmakta, %5’i Bozuk Orman Alanları, %3’ü Normal Orman
Alanları olmak üzere %8’i ormanlık arazidir. Niğde Orta Toroslara çok yakın olmasına,
Akdeniz Bölgesinde toprakları bulunmasına rağmen orman yönünden oldukça fakirdir. 1982
yılında İlimizden Ulukışla ve Bor ilçeleri ile Adana ilinden Pozantı ilçesi olmak üzere toplam
3 ilçe ve 39 köyü içerisine alan 140.056 hektar büyüklüğündeki alanda “Çakıt Projesi” yapılmış
ve 1982 yılında uygulamaya konulmuş olup, günümüzde halen devam etmektedir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülen Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü
Seferberliği Eylem Planı 2008-2012 çerçevesinde hazırlanan Milli Ağaçlandırma Seferberliği
Programı kapsamında ilimiz için konulan hedefler her yıl aşılarak gerçekleştirilmiştir. 6 yıllık
süreçte ilimizde 12.150 Hektar ağaçlandırma ve erozyon kontrolü programlanmışken 21.616
Hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü gerçekleştirilmiştir. Toplam 19.884.552 adet
fidan dikilmiştir.
Yurdumuzun orman varlığının arttırılmasında halkın katılımını sağlamak amacıyla
uygulamaya geçirilen Özel Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilimizde 24 proje
onaylanmıştır. İlimizdeki Özel Ağaçlandırma kapsamında projesi onaylanan alanların toplam
miktarı 326 dekara ulaşmıştır. 1 adet özel ağaçlandırma projesinin de ön etüt çalışması
yapılmaktadır. İlimizde 5 adet Hatıra Ormanı bulunmaktadır. İlimizde 2013 yılında Halkımıza
yönelik Gelir Getirici Türlerle Ağaçlandırılmak üzere verimsiz mera alanlarının
85
ağaçlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmış; 2014 yılı için Merkez Yaylayolu, Hançerli ve
Fesleğen köyleri ile Koyunlu kasabası olmak üzere 4 yerleşimde 5600 dekar alanda Gelir
Getirici Türlerle Ağaçlandırma yapmak üzere etüt proje çalışmaları devam etmektedir.
1995 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Aladağlar Milli Parkı Niğde, Adana
ve Kayseri il sınırları içerisindeki 54.524 Ha.’lık alanı kapsamaktadır. Bu alanın 11.464 Ha.’ı
Niğde sınırları içindedir. Milli Park içerisinde Demirkazık Tepesi, Yedi Göller, Hacer Ormanı
gibi doğal güzellikler bulunmakta olup bu bölgelerde dağcılık ve doğa yürüyüşü ağırlıklı turizm
etkinlikleri düzenlenmektedir. 2005 yılında ilan edilen Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme
Sahasında özel izinle av turizmi yapılmaktadır.
Stratejik Alan 6: Gençlik Spor
İlimizde 71 Spor kulübü faaliyet göstermektedir. Bunlardan 20’i Okul Spor Kulübüdür. Ayrıca 5
Engelliler Spor Kulübü bulunmaktadır.
86
1 Ocak-31 Aralık 2013 itibariyle; İl Genelindeki toplam lisanslı sporcu sayısı 6250 bayan, 14.190
erkek olmak üzere 20.440’tır. Ancak bunların içinde faal olan lisanslı sporcu sayısı 1672’si bayan,
2578’si erkek toplam 4250’dir. Niğde Gençlik Merkezinin üye sayısı kız 2170, erkek 1871 toplam
4041’dir. Merkezin Faal üye sayısı 2326’dır. İlimizde 35 Spor Branşında faaliyet gösterilmektedir.
Tablo5: 2009-2013 Yılları Arasında Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Yapılan Katkılar
Yılı
2009
2010
2011
2012
2013
Yapılan Destekleme Cinsi
Amatör spor kulüplerine spor malzemesi alımı
Amatör spor kulüplerine spor malzemesi alımı
Yaz kurslarına katılan öğrencilere spor
malzemesi alımı
Amatör spor kulüplerine spor malzemesi alımı
Yaz kurslarına katılan öğrencilere spor
malzemesi alımı
Spor tesislerinin bakım onarımı
Amatör spor kulüplerine spor malzemesi alımı
Yaz kurslarına katılan öğrencilere spor
malzemesi alımı
Spor tesislerinin bakım onarımı
Yapılan
Destekleme
Tutarı
36.682
40.000
45.000
110.000
Stratejik Alan 7: Kültür Turizm
Anadolu’daki birçok yerleşim yerinde olduğu gibi, Niğde de coğrafi konumu nedeniyle,
çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Antik adı “Nahita” olan Niğde’de yapılan kazılarda elde
edilen bulgular Niğde’nin tarihinin M.Ö. 7000 yıllarına dayandığını göstermektedir. Niğde bu
tarihten günümüze kadar Anadolu’da yaşamış bütün uygarlıkların eserlerine sahiptir. Niğde
87
Müzesi gezildiğinde, Anadolu’nun 7 bin yıllık tarihinin tüm izleri kronolojik bir sırayla
gözlenebilmektedir.
Niğde’de bulunan en eski tarihi eser, Köşk Höyük’ten çıkarılmış ve M.Ö. 7000 yılına
tarihlenmiştir. Buradan çıkarılan önemli buluntular Niğde Müzesi’nde sergilenmektedir.
M.Ö. 3000-2000 yıllarına tarihlenen, Çamardı ilçesi Celaller Köyü yakınlarındaki
Göltepe-Kestel Ören yerinde 1990 yılından itibaren yapılan kazılarda elde edilen bulgular
Anadolu ve Dünya tarihi açısından çok önemlidir. Eski Tunç Devrinde Anadolu’nun kalay
ihtiyacının Mezopotamya’dan karşılandığı düşünülürken, buradan çıkan bulgular bu kanıyı
tersine çevirmiştir.
Geç Hitit dönemine ait en önemli bulgu ise Niğde Merkez Aktaş Kasabası yakınında
bulunan Andabalis (Andaval) Kilisesinde ele geçen, Hitit Hiyeroglifi ile yazılmış kitabedir.
Kitabede Niğde’nin eski isminin “Nahita” olduğu tespit edilmiştir. Diğer önemli Hitit eserleri
ise; Bor Gökbez Kaya Kabartması, Porsuk Kitabesi, Keşlik ve Niğde Stelleridir. Roma
Döneminin en önemli ve görkemli yapıtları ise, bugünkü adı Kemerhisar olan antik Tyana
kentinde ortaya çıkmıştır. Bugün toprak üstünde o döneme ait su kemerleri ve Bahçeli Roma
Havuzu ile görülebilen antik Tyana kenti, 2.-4. yüzyıllarda bölgenin en zengin ve en güzel kenti
durumundaydı. Roma Döneminin diğer kültürel merkezi ise Karaatlı Kasabası Kaya
Mezarlarıdır.
Bizans Döneminin en görkemli eseri Gümüşler Kasabasındaki Gümüşler Ören Yeri ve
Manastırıdır. 8. ve 12. yüzyıllara tarihlenen ören yeri 1,5 km. uzunlukta bir yerleşim merkezidir.
Kapadokya yöresinin en sağlam fresklerine sahip olan manastırda en önemli eser Meryem ve
İsa’nın gülümseyen üç boyutlu bakışı olan fresktir. Ayrıca Niğde’de aynı dönemlerde korunma
ve barınma amacıyla yapılmış 20’ye yakın yer altı şehri bulunmaktadır.
Niğde’de Türk-İslam eserlerinin en güzelleri Anadolu Selçukluları’ndan kalan
eserlerdir. Yaz aylarında oluşan “Taçlı Kadın Başı” görüntüsü ile, dünyada mimari benzeri
olmayan Alâeddin Camii, Hüdavend Hatun Türbesi dönemin önemli eserlerdir. Ayrıca
Akmedrese, Sungur Bey Camii, Mehmet Paşa Kervansarayı, Gündoğdu Türbesi Niğde Kalesi
ve Saat Kulesi diğer önemli eserlerdendir.
Şehrin merkezindeki Alâeddin Tepesi üzerinde bulunan Niğde Kalesi’nin yapım tarihi
kesin olarak bilinmemektedir. Ancak ilk temellerinin Hititler Döneminde atıldığı, Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde onarımlar gördüğü bilinmektedir.
88
Niğde’de bulunan birçok kilise, Müslüman halk tarafından korunmuş, onarılmış ve cami
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fertek ve Yeşilburç kilise camileri bunların en güzel
örnekleridir.
Niğde yöre ve ülke kültürünü değişik yönlerden etkileyen birçok alim, din adamı, ermiş
ve evliya da yetiştirmiştir. Sarı Saltuk, Kemal Ümmi, Ahmet Kuddusi, Galip Bey, Aşık Tahiri,
Aşık Kemali ve Ebubekir Hazım Tepeyran bu kişilerin en önemlilerindendir.
Kapadokya bölgesinde yer alan İlimiz tarihi, turistik değerler bakımından zengin olduğu
kadar, termal turizm, doğa ve av turizmi açısından da oldukça zengindir. Ancak ilimiz
turizmden yeterince pay almamaktadır. Niğde’nin turizm sektöründeki en önemli sorunu
tanıtım sorunudur. Turizmin olmazsa olmazları arasında yer alan tanıtım konusu başta olmak
üzere turizm altyapısını güçlendirecek çalışmalara 2008 yılından bu yana yoğun bir tempoyla
başlanmış bulunmaktadır. İlimizin turizm gelirlerinin arttırılması amacıyla ilimizin sahip
olduğu alternatif turizm potansiyelinin değerlendirilmesi zorunludur.
Toros Aladağlar ve Bolkarlar Türkiye’nin en önemli dağcılık ve trekking alanında
federasyon çalışmalarının dışında 4 bine yakın turist çeken bir merkez durumundadır. Aladağlar
Demirkazık Zirvesi doğal bir dağcılık okulu konumuna gelmiştir. Bölgedeki Dağcılık Eğitim
Merkezi yöredeki hareketliliği daha da artırmaktadır. Bölgenin trekking merkezi olması
yanında, bitki ve hayvan varlığının özelliklerinden dolayı, tesislerin pek çoğunun kayak sezonu
dışında da çalışması mümkündür.
Dağcılık, Doğa Yürüyüşü, Kış turizmi ve kış sporları özellikle Aladağlar ile Bolkar
Dağlarında gelecek vaat etmektedir. Mukavemet, slalom ve iniş yarışmalarının yapılabileceği,
yılın 6 ayı karlarla kaplı 7 km.lik bir kayak pistine sahip olan Bolkarların “Kış Sporları Turizm
Merkezi” ilan edilmesi halinde kış turizminde canlanma yaşanacaktır. Ulukışla ilçesi Bolkar
Dağları Meydan Yaylası’nın kış turizm merkezine dönüştürülmesi konusunda yaklaşık 655 ha
büyüklüğünde bir alanda planlama çalışmaları başlatılmış olup, belirlenen alanlar doğal sit
alanı sınırları içerisinde kalmaktadır. Bolkar Dağları turizm merkezi ilan edilmelidir. Bolkar
Dağları Kayak Merkezinin faaliyete geçirilmesiyle amacıyla Valiliğimiz öncülüğünde
yürütülen çalışmalar hızla sürdürülmektedir.
Kapadokya yöresinin en güzel ve en sağlam fresklerine sahip Gümüşler Manastırı,
Türk-İslam eserleri arasında eşi ve benzeri olmayan “Taçlı Kadın Başı” ile Alaaddin Camii;
Selçuklular’ın Anadolu’daki en mükemmel türbesi olan Hüdavend Hatun Türbesi; Bahçeli
Kasabasındaki Roma Havuzu, Kemerhisar Su Kemerleri, camiler, kiliseler ve önemli ören
yerleri ile Niğde öncelikle gezilmesi, görülmesi gereken yerler arasında gelmektedir. Ayrıca
89
Niğde Müzesinde M.Ö.7000 yılından günümüze kadar bölgede yaşamış uygarlıklardan kalan
eserler de mutlaka görülmelidir.
Niğde termal turizmde iki önemli turizm merkezine sahiptir. Çiftehan Termal Turizm
Merkezi gelişimini sürdürmekte olup, yılda yaklaşık 300.000 kişiye hizmet vermektedir.
Çiftehan Kaplıcaları, ülkemizin ve Orta Doğu’nun en önemli kaplıca merkezi olma yolundadır.
Çiftehan termal turizm merkezinde ise tesisleşme hızlı bir şekilde devam etmekte ve merkezde
fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yapılması planlanmaktadır. Böylece Çiftehan’ın
ülkemizin sayılı termal turizm merkezi olması hedeflenmektedir.
Ayrıca imar ve uygulama planları hazırlanan Narlıgöl Termal Turizm Merkezi’nin de
kısa zamanda turizm yatırımlarına kavuşması beklenmektedir. Bu alanda 4 yıldızlı bir otel
hizmete girmiştir. Bununla birlikte açılan yeni bir sondaj kuyusundan 65 derece sıcaklıkta, 40
lt debili artezyen su elde edilmiştir. Sahadaki termal turizmin yanında seracılık yapmaya da
uygundur.
Niğde Merkez Sungurbey Mahallesi Cullaz Sokakta bulunan 29 tarihi binayı kapsayan
Sokak Sağlıklaştırma Projesi tamamlanmış olup, bölgedeki diğer tarihi eserlerin
restorasyonunun tamamlanarak turizm hareketliliğine entegre edilmesi halinde il merkezinde
turizmin yoğun olarak yaşanacağı bir turizm merkezi ortaya çıkmış olacaktır. Yıllar itibariyle
İlimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo5: 2009-2013 Yılları Arasında İlimize Gelen Turist Sayısı
Yılı
Yerli turist
Yabancı turist
Toplam
2009
28.773
7.730
36.503
2010
120.645
10.675
131.320
2011
130.138
11.615
141.753
2012
145.789
12.876
158.665
2013
273.686
18.629
292.315
Tablo5: 2009-2013 Yılları Arasında Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Yapılan Katkılar
Yılı
Yapılan Destekleme Cinsi
2009
İlimizin tanıtımı için broşür kitap afiş dergi
baskı cilt alımı ve kazı çevrelerinin bakım
onarımı
Yapılan
Destekleme
Tutarı
90
2010
2011
2012
2013
İlimizin tanıtımı için broşür kitap afiş dergi
baskı cilt alımı ve kazı çevrelerinin bakım
onarımı
İlimizin tanıtımı için broşür kitap afiş dergi
baskı cilt alımı ve kazı çevrelerinin bakım
onarımı
İlimizin tanıtımı için broşür kitap afiş dergi
baskı cilt alımı ve kazı çevrelerinin bakım
onarımı
İlimizin tanıtımı için broşür kitap afiş dergi
baskı cilt alımı ve kazı çevrelerinin bakım
onarımı
34.246
158.000
116.500
93.200
Stratejik Alan 8: Sosyal Hizmetler
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü; Sevgi Evleri (Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk
Yuvası Müdürlüğü), Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi, Bor Ahmet Kuddusi Rehabilitasyon
Merkezi ve Altunhisar Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Bakım ve Sosyal
Rehabilitasyon Merkezi ve Toplum Merkezi olmak üzere 7 kuruluşla hizmet vermektedir.
91
Tablo5: 2009-2013 Yılları Arasında Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Yapılan Katkılar
Yılı
2009
2010
2011
2012
2013
Yapılan Destekleme Cinsi
Sosyal hizmetler bina bakım onarım makine
teçhizat ve demirbaş alımı
Sosyal hizmetler bina bakım onarım makine
teçhizat ve demirbaş alımı
Sosyal hizmetler bina bakım onarım makine
teçhizat ve demirbaş alımı
Sosyal hizmetler bina bakım onarım makine
teçhizat ve demirbaş alımı
Sosyal hizmetler bina bakım onarım makine
teçhizat ve demirbaş alımı
Yapılan
Destekleme
Tutarı
0
0
40.000
30.000
0
Stratejik Alan 8: İçmesuyu
Halen ilimizde sağlıksız ve yetersiz içme suyu olan köy ve yerleşim ünitesi
bulunmamaktadır. İlimiz genelindeki 131 köy ve 19 ünite olmak üzere 150 yerleşim birim
biriminin tamamında içme suyu yeterli durumdadır.
kuruması yer atı sularının çekilmesi sebebiyle ek içme suyu tesisleri, köyün büyümesi,
gelişmesi nedeniyle ek şebeke tesisleri yapılmaktadır.
92
İşin Cinsi
2009
2010
2011
2012
2013
Toplam
Stratejik Alan 9: Kanalizasyon?
Niğde İli tüm köy ve bağlıları iki köy dışında şebekeli kanalizasyon tesisine sahiptir.
Bununla beraber, yeni yerleşim yerlerinin açılması, yeni evlerin yapılması nedeniyle gereklilik
arz eden ek kanalizasyon şebekelerinin yapımına ihtiyaçlar çerçevesinde devam edilmektedir.
İlimiz köylerine toplam 679.677 metre kanalizasyon hattı bulunmaktadır. Bu hattın
131.921 metresi koruge boru, 547.756 metresi ise büz borudur.
93
İşin Cinsi
2009
2010
2011
2012
2013
Toplam
94
Stratejik Alan 10: Destek Hizmetleri
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nca belirlenen hizmetleri yürütmek amacıyla ihale yapmak, taşınır mal yönetmeliğine uygun iş ve işlemleri
yapmak, makine parkını faal tutmak, her türlü yakıt ve madeni yağ alımlarını yapmak, araç sevk ve işletmesini yapmakla sorumludur.
ALINAN ARAÇLAR
İŞİN CİNSİ
2009
2010
2011
2012
2013
TOPLAM
Greyder Alımı
2
2
Lastik Tekerli Silindir
1
1
Çift Tamburlu Asfalt Silindiri
1
1
Asfalt Finişeri
1
1
Damperli Kamyon
2
2
Binek Araç
1
1
Pickup 4x4
1
1
Çekilir Tip Asfalt distribitörü
5
5
95
3 sıra Dingilli Dorse
1
1
Hitaçhi Ekskavatör
1
1
Ford Transit kamyonet Çift Kabinli
3
3
Mitsubishi Akaryakıt Tankeri
1
1
Isuzu D.MAX 4x4Çift Kabin Piçkup
3
3
Mercedes Damperli Kamyon
2
2
Volvo Greyder
2
2
Vabil Silindir
1
1
Yama Silindiri
2
2
Ambulans
2
2
BMC Distribütör
1
1
Treyler Roley Tank
1
1
2
3
Gıda Numune Aracı
1
1
Çekilir Tip Karavan
1
1
Ford Connect
1
Volvo G 940 Greyder
4
4
BMC PRO G 25(6x2)10 Lastik Kamyon
1
1
96
Caterpiller D8T Dozer
1
BAKIM ONARIM
Ford Mondeo 2.0 TDCİ 140 PC
1
2
1
1
BMC Açık Kasa Kamyon
1
1
BMC PRO 827 Damperli Kamyon
2
2
BMC PRO 935 Damperli Kamyon
2
2
Wolksvagen TrasporterG.P 20TDİ
1
1
JCB Kanal Kazıcı
1
1
Hitaçhi Lastik Tekerli Ekskavatör
1
1
Isuzu Kamyonet
1
1
Hitaçhi 2x350 L CH Paletli Ekskavatör
Ford Transit 350 L Van HR 200 Ps
Ambulans
1
1
1
1
Motor Revizyonu
9
16
13
12
13
63
Ağır Şase Revizyon
60
40
270
55
35
460
242
664
906
Hafif Şase Revizyon
Kaynak Kaporta Boya
40
Açılan İş Emirleri
10
9
15
23
97
620
549
600
735
2504
276
Küçük Onarım
110
126
222
Genel Revizyon
322
78
35
734
435
97
AKARYAKIT ALIMI
Motorin
657.167
542.678
23.686
Kurşunsuz Benzin
21.506
24.030
1.431.462
Madeni Yağ
13.736
11.831
14.749
927
160
1.742
2829
216.078
280.909
947.246
1.444.233
Antifirz
Euro Dizel
1.055.548
9.570
1.281.592
3.560.671
12.298
1.489.296
49.886
98
Stratejik Alan 11: Kurumsal Kapasite
99
Stratejik Alan 11: Ruhsat Denetim
Stratejik Alan 12: Mekansal Gelişme
100
101
Download

niğde il özel idaresi stratejik planı