Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Stratejik Planı (2015-2019)
hht
[Şirket adı]
İçindekiler
1.
2
Stratejik Plan Hazırlama Süreci .......................................................................................... 7
1.1
Yasal Dayanak ........................................................................................................... 7
1.2
Stratejik Planlama Organizasyon Yapısı .................................................................. 7
1.2.1
Stratejik Planlama Kurulu ....................................................................................... 7
1.2.2
Stratejik Planlama Ekibi .......................................................................................... 8
1.3
Yöntem ........................................................................................................................ 8
1.4
Eğitim ........................................................................................................................... 8
1.5
Toplantılar ve Karar Alma Süreçleri.......................................................................... 9
1.6
Hazırlık Programı ve Takvim ....................................................................................... 9
1.7
Stratejik Plan Metninin Tamamlanması ................................................................... 9
1.8
Stratejik Plan Çalışma Programı ve Çalışma Takvimi ............................................. 9
KURUMUN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ: ............................................................... 10
2.1
Kurumun tarihçesi..................................................................................................... 10
2.2
Kuruluş, Teşkilat ve Görevler.................................................................................... 12
2.2.1
Kuruluş .................................................................................................................... 12
2.2.2
Teşkilat ................................................................................................................... 12
2.2.3
Yasal Yükümlülükler-Görevler ............................................................................. 12
2.3
Mevzuat Analizi ........................................................................................................ 16
2.3.1
İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Kullandığı Kanunlar .................................... 16
2.3.2
İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Kullandığı Yönetmelikler ............................ 18
2.4
3
Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ................................................................ 18
2.4.1
Niğde Müzesi ........................................................................................................ 18
2.4.2
Niğde İl Halk Kütüphanesi ................................................................................... 21
DURUM ANALİZİ ................................................................................................................. 24
3.1
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Paydaş Analizi ........................................................ 24
3.1.1
İç Paydaşlar .......................................................................................................... 25
3.1.2
Dış Paydaşlar......................................................................................................... 25
3.1.3
Paydaşları Önceliklendirme ................................................................................ 26
3.1.4
İç Çevre Analizi (Kurum İçi Analiz) ..................................................................... 32
3.1.5
Kuruluş İçi Analiz ................................................................................................... 37
3.1.6
Dış Çevre Analizi ................................................................................................... 37
3.2
GZFT (SWOT) Analizi .............................................................................................. 57
3.2.1. Güçlü Yönler……………………………..…………………………………………….58
3.2.2.
Zayıf Yönler……………………………………………………………..………………58
3.2.3
Fırsatlar ................................................................................................................... 57
3.2.4
Tehditler ................................................................................................................. 58
3.3
Temel Değerler (kuruma değer katan ilke ve prensipler)................................... 58
GELECEĞİN TASARIMI ................................................................................................................ 0
Misyon: ..................................................................................................................................... 0
Vizyon: ...................................................................................................................................... 0
Tablolar Listesi
Tablo 1: Stratejik Planlama Çalışma Takvimi .......................................................................... 9
Tablo 2:Birim Faaliyet-Ürün-Hizmet Analizi ............................................................................. 19
Tablo 3: Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler Analizi ........................................................ 22
Tablo 4: İç Paydaş Matrisi ........................................................................................................ 25
Tablo 5: Dış Paydaş Matrisi ...................................................................................................... 25
Tablo 6: İç Paydaş Analizi........................................................................................................ 26
Tablo 7: Dış Paydaş Analizi ....................................................................................................... 26
Tablo 8: Dış Paydaş Anket Değerlendirme Verileri .............................................................. 27
Tablo 9: Kadroların Unvanlara Göre Dağılımı ....................................................................... 32
Tablo 10: Personelin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı ........................................................... 33
Tablo 11: Personel Cinsiyet Durumlarına Göre Yüzdelik Oranları....................................... 33
Tablo 12: İlçe Halk Kütüphaneleri ve Mülkiyet Durumu....................................................... 35
Tablo 13:Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Teknolojik Yapısı........... 37
Tablo 14: Niğde’de Yıllar İtibariyle Nüfus Artış Oranı* .......................................................... 43
Tablo 15: Niğde Merkezde yaşayan nüfus oranı ................................................................. 43
Tablo 16: Yerleşim Yeri Bazında Nüfus Dağılımı (2012-2013) ............................................... 44
Tablo 17: 2013 Yılı Niğde İl’inin Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı ........................................... 44
Tablo 18: İl ve Cinsiyete Göre Bölge İllerinin Nüfus Dağılımları ve Nüfus Yoğunluğu (2013)
.................................................................................................................................................... 44
Tablo 19: Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri ............................................................ 51
Tablo 20: Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri ............................................................ 51
Tablo 21: Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri..................................................................... 51
Tablo 22: Seyahat Acentaları ................................................................................................. 51
Tablo 23: Konaklama Tesisleri Ziyaretci Sayısı ....................................................................... 52
Tablo 24:Seyahat Acentaları ile Niğde'ye Gelen Ziyaretçi Sayısı-2013 ............................. 52
Tablo 25: Yıllar İtibariyle Niğde'yi Ziyaret Eden Kişi Sayısı ..................................................... 52
Tablo 26: Niğde Müzesi Envanter Bilgileri - 2013 ................................................................... 52
Tablo 27: Niğde İl'i Ziyaret Yerleri Giriş (2012) ........................................................................ 53
Tablo 28: Niğde Müzesi ve Gümüşler Manastırı Gelir Durumu 2012-2013 ......................... 53
Tablo 29: Ülkemizde En Çok Ziyaret Edilen 10 Müze-2012 .................................................. 53
Tablo 30: Ülkemizde En Çok Ziyaret Edilen 10 Örenyeri-2012 ............................................. 53
Tablo 31: Ülkemizde Müze ve Ören Yerlerinin Ziyaretçi Sayısı-2000-2012 .......................... 54
Tablo 32: Kütüphanelerimiz Kitap ve Okuyucu Sayısı-2013 ................................................ 55
Grafikler Listesi
Grafik 1:Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırır, geliştirir, korur, yaşatır,
değerlendirir, yayar, tanıtır, benimsetir ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve
ekonomik gelişmeye katkıda bulunmasının dağımı. ........................................................... 28
Grafik 2:Kültür Ve Turizm Konuları İle İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını Yönlendirmek, Bu
Kuruluşlarla İşbirliğinde Bulunmak, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Özel
Sektör İle İletişimi Geliştirmek Ve İşbirliği Yaptığı Konusunda Paydaşların Görüşlerinin
Dağılımı. ..................................................................................................................................... 28
Grafik 3:Niğde İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün Tarihî Ve Kültürel Varlıkları Korumasına
İlişkin Dış Paydaşların Görüşlerinin Dağılımı. .......................................................................... 29
Grafik 4:Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için ilimizin turizme
elverişli bütün imkânlarını değerlendirir, geliştirir ve pazarlar. ............................................ 29
Grafik 5: Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini
yönlendirir. ................................................................................................................................. 30
Grafik 6: Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin eder, gerektiğinde
kamulaştırır, bunların etüt, proje ve inşaatını yapar, yaptırır............................................... 30
Grafik 7: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ilin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her
türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütür. ............ 31
Grafik 8: Organizasyon yapısı ortak çalışma gerçekleştirdiği kurum ve kuruluşların
beklentilerine cevap verebilmektedir. .................................................................................. 31
Grafik 9: İl Kültür ve Turizm MüdürlüğüPersoneli Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı ............ 33
Grafik 10: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Personeli Cinsiyet Dağılımı .................................. 34
Grafik 11: Personelin Cinsiyete Göre Dağımı ........................................................................ 34
Grafik 12: Bakanlığımıza Bağlı Müze ve Ören Yeri Sayısı ..................................................... 54
Grafik 13: Özel Müze Sayısı ...................................................................................................... 54
Grafik 14: Devam Eden Kazı ve Araştırmalar........................................................................ 55
Şekiller Listesi
Şekil 1: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Teşkilat Şeması ........................................................... 23
Şekil 2: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bağlı Birimler ............................................................... 23
Kısaltmalar Listesi
TKB
İDBB
HM
BHİM
SGB
KVMGM
DKMPGM
UNESCO
Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kültür Varlıları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
ICOMOS
IUCN
THSGM
YİGM
DÖSİMM
GSGM
AREGEM
SOKÜM
DİABKDB
TGM
KYGM
MKB
PDB
İMİD
ABDTN
İKTM
NKVKBK
TÜRSAB
İJAK
İSGK
İÖİ
İEM
İMEM
KRABM
İGSM
NGC
YKİM
NÜ
NM
İSM
İŞKİM
KŞŞ
İÇŞM
OŞŞ
NB
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi
Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği
Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Somut Olmayan Kültürel Miras
Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Tanıtma Genel Müdürlüğü
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Milli Kütüphane Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
İl Jandarma Alay Komutanlığı
İl Sosyal Sigortalar Kurumu
İl Özel İdaresi
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kayseri Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü
İl Gençlik Spor Müdürlüğü
Niğde Gazeteciler Cemiyeti
Yurtkur İl Müdürlüğü
Niğde Üniversitesi
Niğde Müzesi
İl Sağlık Müdürlüğü
İş Kur İl Müdürlüğü
Karayolları Şube Şefliği
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
Orman Şube Şefliği
Niğde Belediyesİ
GİRİŞ
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde kamu yönetimi alanında yaşanan değişiklikler ve
siyasal, yönetsel, ekonomik ve kültürel gelişmeler; kamuda stratejik planlama, performans esaslı
bütçeleme, orta vadeli harcama planlaması, mali saydamlık, hesap verebilirlik gibi ilke ve
kavramları ön plana çıkarmıştır. Buna bağlı olarak kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi,
kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, siyasal ve yönetsel hesap
verebilme ile mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar hız kazanmış ve merkezden
yönetimi esas alan geleneksel bütçe anlayışından, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların
yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ve sonuç odaklı performans esaslı bütçeleme anlayışı
hakim olmuştur. Bu anlayış doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
10.12.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 24.12.2003 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanmış, Kanunun 81. Maddesindeki bazı maddeleri ile ilgili olarak yer verilen
istisnalar dışında 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kurumların stratejik amaçlarını,
başta 10. Kalkınma Planı’nın temel gelişme eksenleri ve temel referans kaynaklarının genel amaç
ve hedefleriyle ilişkilendirilerek ifade etmelerini gerektirmektedir. Ayrıca, aynı düzenleme
kurumların stratejik amaçlara ulaşmak üzere belirledikleri stratejik hedef ve faaliyetleri için talep
ettikleri kaynakların performans göstergeleri ile bağlantısının gösterildiği bir program
çerçevesinde kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir.
Stratejik Planlama, bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki
yolu tarif etmektedir. Stratejik Plan, bütçenin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri
ifade edecek şekilde hazırlanmasına rehberlik etmekte, kaynak tahsisinin önceliklere
dayandırılması ve hesap verme sorumluluğunun uygulama araçlarını da içermektedir.
Yönetici Özeti
Müdürlüğümüz stratejik planlama çalışmaları, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve malî saydamlığın
sağlanmasını, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını ve
uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolünü
düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda
sürdürülmüş ve tamamlanmıştır.
2015-2019 Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Stratejik Planı, Müdürlüğümüzün
gelecekteki çalışmalarını yönlendirecek politika belgesidir. Stratejik plan, orta ve uzun vadeli
amaçlarımızı, temel ilke ve politikalarımızı, hedef ve önceliklerimizi, performans
göstergelerimizi ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içermekte
olup, Müdürlüğümüzün stratejik yönetime geçişini sağlama işlevini de yerine getirecektir.
Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında
emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
Kültür ve Turizm İl Müdürü
BÖLÜM 1
1. Stratejik Plan Hazırlama Süreci
1.1 Yasal Dayanak
10/12/2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 24/12/2003
tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda stratejik planlama uygulamasının yasal altyapısı
oluşturulmuştur.
Bu Kanunla kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler
doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve
kullanılması amaçlanmıştır. Mali saydamlığı sağlamak üzere yine bu kaynakların kullanılması,
hesap verilebilirliği, kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması,
uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolü yeniden
düzenlenmiştir.
Stratejik plan uygulanmasına yönelik düzenlenen “Kamu İdarelerinde Stratejik
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 26/05/2006 tarihli ve 26179 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle ülkemizde kamu idarelerinde stratejik
planlama süreci başlatılmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda kamu kaynağının
kullanılmasının genel esasları kapsamında hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık
programlar, stratejik planlar ve ona bağlı bütçeler temel metinler olarak sayılmaktadır.
1.2 Stratejik Planlama Organizasyon Yapısı
18.12.2013 tarihli ve 2886 sayılı Makam Onayı ile başlatılan İl Müdürlüğümüz stratejik
plan çalışmalarının katılım, paylaşım, eşgüdüm ve işbirliği çerçevesinde yürütülebilmesi
amacıyla bir çalışma organizasyonu oluşturulmuştur.
1.2.1 Stratejik Planlama Kurulu
Müdürlüğümüz stratejik planlama hazırlıkları kapsamında çalışmaların süratli ve verimli
bir şekilde yürütülmesi ve Müdürlük içi koordinasyonun sağlanması, süreç içinde
gerçekleştirilecek faaliyet adımlarına son şeklini vermek, üst yönetim olarak nihai görüşü
oluşturmak ve onay vermekle yükümlü bir merci olarak 18.12.2013 tarih ve 2886 sayılı Makam
Oluru ile Stratejik Planlama Kurulu oluşturulmuştur.
Mehmet Öncel KOÇ
Mustafa ERYAMAN
Ali Osman BAĞCI
Salih AKYÜZ
Şaban TURGUT
Murat TEKTAŞ
İsmail TECİMER
Kültür ve Turizm İl Müdürü
Müze Müdür V.
İl Halk Kütüphanesi Müdürü
Şube Müdürü
Kültür ve Turizm Uzmanı
Arkeolog
Memur
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
1.2.2 Stratejik Planlama Ekibi
18.12.2013 tarih ve 2886 sayılı Makam Oluru ile Müdürlüğümüzde Stratejik Plan
Hazırlama Ekibi oluşturularak çalışmalar başlamıştır. Müdürlüğümüz Stratejik Planı’nı
hazırlayacak ekipte birimlerinin eşit oranda temsil edilebilmesi ve stratejik planın mevzuata
uygun bir şekilde katılımcı bir anlayışla hazırlanması amacıyla tüm birimlerden temsilci
görevlendirilmiştir. Her birimin temsilcileri Birim Stratejik Planlama Ekibini, birimlerin
temsilcilerinin tümü ise Müdürlük Stratejik Planlama Ekibini oluşturmaktadır.
Şaban TURGUT
Murat TEKTAŞ
Yakup ÜNLÜLER
Betül ÖZKAN
Şebnem AKYÜZ
Serdar GÜLAÇAR
Özge DERİN
Sedat FİDAN
Kültür ve Turizm Uzmanı
Arkeolog
Arkeolog
Folklor Araştırmacısı
Kütüphaneci
Enformasyon Memuru
Arkeolog
İşçi (Muhasebe)
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
1.3 Yöntem
Müdürlüğümüz stratejik planlama çalışmaları, 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” te yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmüştür.
Müdürlüğümüz stratejik planı, birimlerimizden gelen durum analizi verileri üzerine
oluşturulan gelecek modellemesinin birden çok birimi görevlendiren amaç ve hedefler şeklinde
bütünleştirilmesiyle oluşturulmuştur.
Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Ekibi ile Birim Amirleri arasında iletişimi
hızlandırmak, bilgi ve belgelerin bu yolla iletilmesini ve saklanmasını sağlamak amacıyla Niğde
Üniversitesi’ndeki danışmanlarımız tarafından Niğde Stratejik Plan başlığıyla erişilebilen bir
sayfa(http://www.nigdes.com/ ) açılarak çalışmaların başladığı duyurulmuş ve bu sayfada
stratejik planlamaya yönelik temel bilgi ve belgelere yer verilmiştir.
Stratejik plan felsefesinin gereği olan katılım, kurum içinde ve bağlı birimler düzeyinde
Stratejik Planlama Ekibinin faaliyetleri ve soru formları ile sağlanmıştır.
İç paydaş olarak Müdürlük personelinin katılımı; Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmakta
olan personele elektronik ortamda uygulanan İç Paydaş Anketi ile sağlanmıştır.
Dış paydaşlar düzeyinde hazırlanan soru formu, görüşlerin alınması amacıyla paydaşlara
gönderilmiştir.
1.4 Eğitim
Kamuda stratejik planlama çalışmalarının yasal dayanakları, uygulamalar ve stratejik
plan hazırlama konusunda bilgilendirmek üzere koordinatör kurum olan Niğde Üniversitesi
öğretim üyelerinden Prof. Selen DOĞAN ve Yrd. Doç. Hasan Hüseyin TÜRKMEN
başkanlıklarında il bazında kurum temsilcilerinin katılımıyla iki grup şeklinde üçer günlük
Stratejik Planlama Temel Eğitim Semineri verilmiş; daha sonraki dönemlerde de danışmanlık
hizmeti alınmıştır.
1.5 Toplantılar ve Karar Alma Süreçleri
Stratejik planın hazırlanması sürecinde Stratejik Plan Hazırlama Ekibi hazırlık programı
metni tamamlanana kadar her hafta, hazırlık programı tamamlandıktan sonra da ayda bir gün
toplanarak yapılan çalışmalar ve gelinen aşamalarla ilgili istişare toplantıları gerçekleştirmiştir.
Toplantılarda alınan kararlar, planlama süreci sonunda gözden geçirilmesi planlanan
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Stratejik Planlama Kılavuzu’na katkıda bulunmak üzere, tutanak
ve raporlarla kaydedilmiştir. Birim içi çalışmalar Birim Stratejik Plan Stratejik Planlama
Kurulu’na gönderilmiştir.
1.6 Hazırlık Programı ve Takvim
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
ekinde yer alan takvime göre 01/01/2015 tarihinde teslim edilmesi gereken Müdürlüğümüz
stratejik planının hazırlık programı ve takvimi Müdürlüğümüz 07.02.2014 tarih ve 364 sayılı yazı
ile tüm birimlere duyurulmuş, 2015-2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
1.7 Stratejik Plan Metninin Tamamlanması
Stratejik Planlama Kurulu tarafından önerilen değişiklikler doğrultusunda onaylanan
stratejik plan metni Üst Yönetime sunularak plan çalışmaları tamamlanmıştır.
1.8 Stratejik Plan Çalışma Programı ve Çalışma Takvimi
MEVCUT DURUM ANALİZİ
*Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın
incelenmesi
*Birimlerin faaliyet alanlarının, ürün
ve hizmetlerinin incelenmesi
*Paydaş Analizi(Paydaşların tespiti
ve önceliklendirme)
*İç Çevre Analizi
-Birimin Yapısı
-İnsan kaynakları
-Fiziksel kaynaklar
-Kurum Kültürü
-Teknolojik Yapı
-Güçlü Yönler
-Zayıf Yönler
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
FAALİYETLER
(2014)
OCAK
Tablo 1: Stratejik Planlama Çalışma Takvimi
*Dış Çevre Analizi
-Fırsatlar
-Tehditler
*SWOT(GZFT) Analizi
GELECEĞİN TASARIMI
*Misyon
*Vizyon
*Temel Değerler
*Stratejik Amaçlar
*Stratejiler
*Performans Göstergeleri
MALİYETLENDİRME
KONTROL VE ONAY
2 KURUMUN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ:
2.1 Kurumun tarihçesi
Kültür ve turizm alanında zengin değerlere sahip ülkemizde kültür ve turizme yönelik
faaliyetler ve örgütlenmeler Cumhuriyet öncesi döneme dayanmaktadır.1846 yılında Harbiye
Ambarı olarak kullanılan bugünkü Aya İrini kilisesinde ilk müzenin kurulmasıyla birlikte
müzecilik faaliyetleri başlamıştır. Kütüphanelerin ülkemizde 900 yıllık bir geçmişi
bulunmaktadır. Maarif Nezaretinin 1869 yılında kurulmasıyla, kütüphaneler Evkaf Nezaretinden
ayrılarak Maarif Nezaretine bağlanmıştır. Devlet tarafından kurulan ilk kütüphane olan Beyazıt
Devlet Kütüphanesi de aynı yıl hizmete girmiştir. Turizme yönelik ilk faaliyetler, 1890 yılında
yürürlüğe giren 190 sayılı “Seyyahine Tercümanlık Edenler Hakkında Tatbik Edilecek
Nizamname” ile başlamıştır.
Cumhuriyet döneminde Kültür Bakanlığının temeli sayılabilecek ilk örgütlenme; 1920
yılında TBMM’nin kurulmasından sonra Maarif Vekâleti içerisinde yer alan Hars Dairesinin
oluşturulması ile başlamıştır. 1926 yılında Hars Dairesi kaldırılarak; Kütüphaneler, Müzeler ve
Güzel Sanatlar olmak üzere üç ayrı müdürlüğe dönüştürülmüştür.
Turizmin kamu yönetimi içindeki örgütlenmesi ise 1934 tarihli ve 2450 sayılı “İktisat
Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” ile başlamış, 1957 tarihli ve 4951 sayılı Kanun
ile ilk olarak “Basın, Yayın ve Turizm Vekâleti” kurulmuştur. Turizm konusunda yeni politikalar
oluşturmak amacı ile de 1963 tarihli ve 265 sayılı Kanun kapsamında “Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı”na dönüştürülmüştür.
Türk milletinin ulusal hafızası olan Milli Kütüphanenin kuruluş çalışmalarına 1946
yılında, halka hizmet vermesine ise 1948 yılında başlanmıştır. 1950 tarihli ve 5632 sayılı Milli
Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun ile Kütüphane milli kültür araştırmalarını mümkün kılmak
ve her türlü bilim ve sanat, çalışma ve araştırmalarını kolaylaştırmak üzere bütün eserleri ve
belgeleri bir araya toplayan bir merkez haline getirilmiştir.
Kültür hizmetlerini yürüten birimler 1965 yılında Kültür Müsteşarlığı’na bağlanmıştır.
1971 yılında Kültür Bakanlığının kurulması ile bu birimler Bakanlık teşkilatı içerisine alınmıştır.
1972 yılında Bakanlık Müsteşarlığa, 1974 yılında ise Müsteşarlık tekrar Bakanlığa
dönüştürülmüştür. 1977 yılında Kültür Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı ile birleşerek Milli
Eğitim ve Kültür Bakanlığı olmuş ve aynı yıl iki bakanlık birbirinden ayrılmıştır.
1982 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı birleştirilerek Kültür ve
Turizm Bakanlığı oluşturulmuş, 1989 yılında iki Bakanlık olarak tekrar ayrılmıştır.
29/04/2003 tarihli ve 25093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4848 sayılı “Kültür ve
Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun” ile merkez, taşra ve yurtdışı
teşkilatıyla yeni bir Bakanlık olarak kurulmuştur.
1965-1970’li yıllarda illerde İl Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü ve İl Kültür
Müdürlüğü olarak teşkilatlanmışlardır. 1984 yılında iki Bakanlığın birleşmesi sonunda tek çatı
altında toplanmıştır. l989 yılında Bakanlıkların ayrılmasıyla İl Turizm ve İl Kültür Müdürlükleri
olarak görevlerini yürütmüştür.
29.04.2003 tarihli ve 25093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4848
sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bakanlıklar
birleştikten sonra 14.06.2004 tarihli ve 2004/5 sayılı genelge ile; İl Kültür ve Turizm
Müdürlüklerinin Görev Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik çıkana
kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, illerde Müzeler, Kütüphaneler, Resim ve Heykel
Müzeleri, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlükleri, Orkestra, Topluluk ve Koro
Müdürlükleri Turizm Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Güzel Sanatlar Galerileri, Resim ve Heykel
Müze ve Galerileri, Turizm Danışma Büroları ile Kültür Merkezlerinin faaliyetlerinin amacına
uygun ve verimli şekilde yürütülmesinden ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasından
sorumlu tutulmuşlardır.
16.4.2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 27 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bakanlık Makamının 20.10.2011
tarih ve 214199 sayılı Olurları ile yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm
Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ile Kültür
ve Turizm Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görevlerini planlamak, yönetmek, denetlemek,
geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin görevlerini,
çalışma usul ve esaslarını, personelin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.
2.2 Kuruluş, Teşkilat ve Görevler
2.2.1 Kuruluş
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri; idari hiyerarşisi altında hizmetlerini yürütmekte olan
Bağlı Birimlerin faaliyetlerinin amacına uygun ve verimli şekilde yürütülmesini sağlayan
yönetim ve denetim mercidir.
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile Bakanlığımız merkez teşkilatına doğrudan bağlı
olan birimler arasında Bakanlıkça verilen koordinasyon görevlerini yürütür.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin, Bakanlığımız merkez teşkilatına doğrudan bağlı
olan birimler arasındaki koordinasyon faaliyetinin kapsamı Bakanlık Makamınca belirlenir.
2.2.2 Teşkilat
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, hizmetin özellikleri göz önünde bulundurularak
şubeler ve şubelere bağlı ihtisas şefliklerinden meydana gelir.
Kültür ve Turizm Müdürlükleri esas olarak;
Kültür İşleri Şube Müdürlüğü,
Turizm İşleri Şube Müdürlüğü,
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü ile bu Şubelere bağlı Şefliklerinden teşekkül eder.
Yukarıda belirtilen hizmet bölümlerinin sayısı ihtiyaca göre artırılabilir, azaltılabilir veya
birleştirilebilir.
2.2.3 Yasal Yükümlülükler-Görevler
Kurumun yasal yükümlülükleri kültürel faaliyetlerle ilgili yükümlülükler, turizm
faaliyetleri ile ilgili yükümlülükler ve idari ve mali işlerle ilgili yükümlükler başlıkları altında
aşağıda incelenmiştir.
2.2.3.1
Kültür Faaliyetleri ile İlgili Yükümlülükler
a) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program ve emirlerle tespit edilen kültür
faaliyetlerinin Müdürlük ve bağlı birimlerce gerçekleştirilmesini sağlamak,
b) Kültür hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama
yapmak, kültür ve turizm alanlarında konferans, sergi, panel, kurs vb. etkinlikler düzenlemek,
c) İl içinde yapılacak her türlü tören ve kutlama haftalarıyla ilgili olarak Müdürlüğe düşen
görevleri yerine getirmek,
ç) İl'deki folklor değerlerini araştırmak, kültür faaliyetlerini yakından takip etmek, denetlemek,
teşvik etmek ve gerektiğinde bu faaliyetlere rehberlik edecek çalışmaları yürütmek,
d) Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları kararlarının
uygulanmasına dair işlemlerin koordinasyonunu sağlamak,
e) Müze Müdürlükleri tarafından yürütülen; tarihi ve arkeolojik değerlerin güvenliği ve
korunması, kültür varlıkları kaçakçılığının önlenmesi, izinsiz define arama ve kaçak kazıların
yapılmaması için gerekli tedbirlerin alınması, ruhsatlı Taşınır Kültür Varlığı Ticarethaneleri ile
Koleksiyonerlerin faaliyetlerinin denetlenmesi, bunlara rehberlik edilmesi, teşvik edilerek
geliştirilmesi gibi faaliyetleri izlemek ve bu faaliyetlerle ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,
f) İl'de kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili
kamu kurum ve kuruluşları, meslek ve sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversitelerle
işbirliği sağlamak, kalkınma planları ve yıllık programları da dikkate alarak bölgenin turizm
imkânlarını değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör personelinin kültür ve turizm
konularında eğitilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,
g) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat alanlarını takip ederek il içindeki sanat faaliyetlerinin milli
kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasına yönelik faaliyetleri
desteklemek, gerçekleştirmek,
ğ) Mülkiyetinde taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, bu
taşınmazların bakım ve onarımını gerçekleştirmek için Bakanlığımızdan ayni, nakdi veya teknik
yardım talebi başvurularını almak, bu başvuruların inceleme ve değerlendirmesini yaparak
Bakanlığa bildirmek,
h) 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sit
Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
Kapsamında kalan taşınmaz malların maliklerince yapılan başvuruları kabul etmek ve ilgili
işlemleri yapmak,
ı) 15/03/2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gireri "Kültür ve
Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların
Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik"de İl Müdürlüğüne verilen görevleri yerine
getirmek, vakıf, dernek ve özel tiyatroların düzenlemiş oldukları kültürel etkinliklere katkısı olan
diğer kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak
i) Kütüphane Müdürlükleri tarafından yürütülen, vatandaşların kütüphanelerden yararlanması
için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması, yeni kültür eserleri verilmesinin teşvik edilmesi,
okuma alışkanlığının kazandırılması ve yaygınlaştırılması gibi faaliyetleri izlemek, denetlemek
ve bu faaliyetlerle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,
j) İl ile ilgili gerçekleştirilmek istenen belgesel nitelikli film ve benzeri sanatsal faaliyetlere
yardımcı olmak,
k) 05/12/1951 tarih ve 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" ve 14/07/2004 tarih ve 5224
sayılı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında
Kanun" ile ilgili mevzuatı kapsamında verilen görevleri yürütmek veya yürütülmesini temin
etmek,
l) Eser sahipleri ile Meslek Birlikleri ve Bakanlık arasındaki ilişkilerin koordinasyonunu
sağlamak,
m) Halk Kültürünün, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve
oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dalları ile güzel sanatlar
alanında araştırma, derleme, inceleme ve envanter çalışmaları dahil diğer tüm bilimsel
çalışmaları yapmak ve yöresel halk kültürü arşivini kurmak üzere, "Halk Kültürü Bilgi ve Belge
Merkezi"nin kurulmasına yönelik çalışmalar yürütmek, kurulacak bu merkezlerde folklor
araştırmacılarının ve halk kültürü konusunda bilimsel çalışmalar yürüten diğer araştırmacıların
görevlendirilmesini sağlamak,
2.2.3.2
Turizm Faaliyetleri ile İlgili Yükümlülükler
a)Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program ve emirlerle tespit edilen turizm
faaliyetlerinin Müdürlük ve bağlı birimlerce gerçekleştirilmesini sağlamak,
b) Profesyonel Turist Rehberi ihtiyacını karşılamak amacıyla Bakanlık talimatları doğrultusunda
kurslar açmak, hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek, turist rehberlerini denetlemek ve vize
işlemlerini yapmak,
c) İl'deki turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm
politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli her türlü araştırmaları
yapmak ve yaptırmak. Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan ve Bakanlığımız ilgili
birimlerine aylık ve yıllık yayımı yapılan bültenler için gerekli istatistiki verilerin toplanmasına
ve hazırlanmasına yardımcı olmak, toplanan verilerin Bakanlık birimlerine iletilmesi amacıyla
gerekli ve yeterli sayıda personel temin etmek, temin edilen personelin Bakanlık birimleriyle
koordinasyon içinde bulunması için elverişli ortam hazırlamak, Bakanlık merkez birimlerince
illerde ve ilçelerde yapılan alan çalışmalarına gereken her türlü yardımı yapmak,
ç) İl'in kültür ve turizm bakımından önem taşıyan, her çeşit kıymetlerini belirten bir Kültür ve
Turizm Envanteri hazırlamak,
d) İl sınırları içerisinde işletilmek istenilen taş-çakıl-kum ocağı gibi yapı malzemelerinin işletme
alanına ilişkin, Bakanlıkça verilecek görüşe esas olmak üzere, verileri mahallinden temin ederek
göndermek,
e) Bakanlıkça görev verilmesi halinde Bakanlık belgeli turizm yatırım ve işletme tesislerini
denetlemek ve denetim sonucu hazırlanacak raporu incelenmek üzere Yatırım ve İşletmeler
Genel Müdürlüğüne göndermek,
f) İl'deki turizm potansiyelini değerlendirerek, gerekli görülmesi halinde Turizm Danışma
Büroları kurulması yönünde Bakanlığa teklifte bulunmak,
g) Yöredeki mevcut ve potansiyel turizm türlerini tespit ettikten sonra turizmin çeşitlendirilerek
on iki aya çıkartılması ve sürdürülebilir bir nitelik kazanması için gerekli çalışmaları yürütmek
ve bu faaliyetleri yılsonunda bir rapor halinde Bakanlığa göndermek,
ğ) Bakanlık belgeli turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tasdik işlemlerini yürütmek,
h) Seyahat Acentalarını denetlemek,
ı) Valiliklerce yörenin kültür ve turizm sorunlarının çözümü için oluşturulan kurul, komisyon vb.
teşekküllere katılarak, alınan kararların uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
i) Turizm yatırımlarının öngörülen süre içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini takip
etmek ve devre raporlarının Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
j) Mavi Bayrak çalışmaları kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerinin deniz suyu analizleri ile ilgili
çalışmalarının sağlanarak analiz sonuçlarını Bakanlığa bildirmek,
k) Her türlü imkândan yararlanarak, milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerin
tanıtımını yapmak, yaptırmak, bu amaçla seminer, sempozyum, panel, konferans, sergi, festival,
yarışma, gösteri, kutlama haftaları ve benzeri faaliyetleri düzenlemek, düzenlenmiş olanlara
katılmak, bu yönde faaliyet gösteren kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişileri
desteklemek, yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak,
l) Yerli ve yabancı seyahat ticareti kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek ve bunların
faaliyetlerine yardımcı olmak,
m) Türk ve yabancı basın yayın organlarının yöredeki çalışmalarını diğer ilgili kuruluşlarla
işbirliği yaparak kolaylaştıracak tedbirleri Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, ulusal ve
yerel basın yayın kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yöreyi tanıtıcı haber ve çalışmaların
yaygınlaştırılmasını sağlamak,
n) İlin her alanda tanıtılmasına ilişkin hizmetleri yörenin özelliğini de dikkate alarak planlamak,
yürütmek, mahalli imkanlarla hazırlanacak tanıtıcı broşür, depliyan veya İlin tanıtımına yönelik
kitap, belgesel film vb. çalışmaların mizanpaj ve bastırılmasını Bakanlığın onayı ile uygulamak,
o) Kültür ve Turizm anlaşmaları çerçevesinde ülkemize gelen yabancıların Bakanlık hizmet
alanına giren konularda bir programa bağlı olarak İl içinde yapacakları gezi ve incelemelere
yardımcı olmak,
ö) Mevzuatla ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,
p)Turizm amaçlı faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek üzere teşkil edilen
Sportif turizm kurullarında yer almak, yeterlilik belgesi başvuru taleplerini incelemek ve diğer
işlemlerin takibini yapmak.
2.2.3.3
İdari ve Mali İşler ile İlgili Yükümlülükler
a) Kültür ve Turizm Bakanlığını İl düzeyinde temsil etmek,
b) İl’de Müdürlüğe bağlı birimlerin kendi aralarında yapacakları yazışmalar dışında resmi
yazışmaların Valilik kanalı ile yapılmasını sağlamak, yetki verildiği takdirde Vali adına yazışma
yapmak,
c) Müdürlük ve bağlı birimlerde görevli personelin, disiplin özlük işlemlerini 14/07/1965 tarih
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Bakanlığın disiplin amirlerinin
belirlenmesine ilişkin yönetmelikleri doğrultusunda yapmak ve yaptırmak,
ç) Bakanlığın görevleri kapsamında İl Müdürlüğüne yapılacak şikâyetleri değerlendirerek
sonuçlandırmak, mahalli basında çıkan Bakanlıkla ilgili haberleri, İl’de yapılan kültür ve turizm
ile ilgili toplantıları ve yayınları takip etmek ve gerekli gördüklerini Bakanlığa bildirmek,
d) İlgili mevzuat gereğince adli ve idari karar mercilerinde Bakanlığı temsil etmek,
e) Bakanlık ile diğer kamu, meslek ya da özel kuruluşlar arasında yapılan protokol, anlaşma veya
yetki devri kapsamında Bakanlıkça verilecek hizmetler ve görevleri yerine getirmek,
f) Yıllık faaliyet programları yapmak ve bu faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını periyodik
devre raporları halinde Bakanlığa bildirmek,
g) 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ve ilgili mevzuat
hükümleriyle verilen görevleri yapmak,
ğ)Müdürlük ve bağlı birimlerin taşınır mal işlemlerini yapmak ve yaptırmak,
h) Ataması Valiliğe ait olan personelden yeniden veya naklen atanacakları usulüne uygun olarak
Valilik Makamına teklif etmek, başarısı tespit edilenleri ödüllendirmek üzere Valiliğe ve
Bakanlığa bildirmek,
ı) İl'de görevli Şube Müdürü kadrosu altındaki personelin hizmet verimliliğini artırmak amacıyla
ihtiyaç duyulması halinde İl dâhilinde görev yerinin değiştirilmesini Valiliğe teklif etmek,
i) Müdürlük ve bağlı birimlerde yazışma ve işlemlerin çabuk ve doğru bir şekilde yürütülmesini,
gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak,
j) Bakanlıkça görevlendirilen personele çalışmalarında her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak,
k) Müdürlük ve bağlı birimlerin hizmet yapıları ile ilgili satın alma, kamulaştırma ve kiralama
işlemlerini yürütmek,
l) Müdürlük ve bağlı birimlere ait binaların bakım, restorasyon ve diğer inşaat işlerinde kurulacak
komisyonların çalışmalarını takip etmek, gerekli hallerde harcama yetkilisi görevini yürütmemek
kaydıyla komisyonlara başkanlık etmek,
m) İl ve ilçelerde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün görev alanına giren
konularda Bakanlıkça verilecek talimatları yerine getirmek,
n) Müdürlük ve bağlı birimlerde, Müdürlükçe yapılacak denetlemelerin veya incelemelerin
sonucunu bir raporla Bakanlığa bildirmek. İl'de sonuçlandırılmayan ihbar ve şikâyetleri Valilik
görüşüyle birlikte Bakanlığa intikal ettirmek,
o) Müdürlük ve bağlı birimlerdeki personelin verimliliğini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim
yapmak,
ö) Bakanlığın, İl Valisine bağlı İl kuruluşları ile Kaymakama bağlı ilçe kuruluşlarının
Müdürlüğün bulunduğu İl'de teşkilatlanmış olan doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı ile bağlı
kuruluşlarla taşra teşkilatlarının, Müdürlüğün bulunduğu il dışında teşkilatlanmış olan, ancak
görev alanı itibariyle Müdürlüğün bulunduğu İl'de de faaliyet gösteren doğrudan merkeze bağlı
taşra teşkilatlarının her türlü faaliyetleri ile ilgili bilgi toplamak, gerektiğinde koordinasyonu
sağlamak,
p) Zaman kaybının ve gereksiz işlemlerin önlenmesi amacıyla her birimin ödenek taleplerini
ödeneklerin dağıtımından sorumlu olan birime yapmak,
r) Birimler ile yapılacak yazışmalarda birim kod numaraları ile desimal numaraların
kullanılmasını sağlamak,
s) Bakanlık yatırım bütçesinden gönderilen ödeneklerin usulüne uygun harcamalarının
yapılmasının sağlanması ve harcama belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa gönderilmesi,
ş) Mevzuatla ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
2.3 Mevzuat Analizi
Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri görev, yetki ve sorumluluklarının hukuksal dayanağını
4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’dan almaktadır.
2.3.1 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Kullandığı Kanunlar
İKTM’nin Diğer Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile İlişkilerini Düzenleyen Hükümler
5442 sayılı İl idaresi Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler,
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri
Birliği Kanunu ve kanunlara dayalı yönetmeliklerde bulunmaktadır. İl Kültür ve Turizm
Müdürlükleri 60’dan fazla kanun kullanır. Bu kanunlardan sırasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun(4848), Turizm Teşvik Kanunu(2634), Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu(5846), Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2863), Seyahat
Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu(1618), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (5225), İl İdaresi Kanunu(5442), Basma Yazı
ve Resimleri Derleme Kanunu(2527), Bilgi Edinme Hakkı Kanunu(4982) ve Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018) kanunlarını kullanırlar.
1.
4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (RG
Tarih:29/04/2003 Sayı: 25093)
2.
5632 Sayılı Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun (RG Tarih: 29/03/1950 Sayı:
7469)
3.
2527 Sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu (RG Tarih: 02/07/1934 Sayı:
2741)
4.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (RG Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981)
5.
2252 Sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu (RG Tarih: 27/06/1979 Sayı:
16679)
6.
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (RG Tarih: 23/07/1983
Sayı:18113)
7.
5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu (RG Tarih: 21/07/2004
Sayı:25529)
8.
5366 Sayılı Yıpranan Tarih ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun (RG Tarih: 05/07/2005 Sayı: 25866)
9.
5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi Ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi
Hakkında Kanun (RG Tarih: 21/07/2004 Sayı: 25529)
10. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu (RG Tarih: 16/03/1982 Sayı: 17635)
11. 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu (RG Tarih: 28/09/1972
Sayı: 14320)
12. 2302 Sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve “Atatürk Kültür
Merkezi Kurulması” Hakkında Kanun (RG Tarih: 26/09/1980 Sayı: 17117)
13. 6940 Sayılı Riyaset-i Cumhur Senfoni Orkestrasının Kuruluşu Hakkında Kanun (RG
Tarih:29/03/1957 Sayı: 9572)
14. 6660 Sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından
Yetiştirilmesi Hakkındaki Kanun (RG Tarih: 24/02/1956 Sayı: 9242)
15. 5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu (RG Tarih: 18/05/2007 Sayı:26526)
16.5706 Sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun (RG Tarih: 14/10/2007
Sayı:26700)
17. 5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun (RG Tarih: 31/07/2004 Sayı:25539)
18. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (RG Tarih: 18/06/1949 Sayı:7236)
19. Sivil Savunma Kanunu (RG Tarih: 13/06/1958 Sayı: 9931)
20. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanun (RG Tarih: 25/05/1959 Sayı: 10213)
21. Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu (RG Tarih: 8/11/1983 Sayı: 18215)
22. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu (RG Tarih: 22/12/1981 Sayı: 17552)
23. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (RG Tarih: 23/05/2007 sayı: 26530)
24. Lisanslı Yazılım Kullanılması (Başbakanlık Genelgesi RG Tarih 16/07/2008 sayı: 26938)
25. İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Genel Esaslar
(GENELGE 2004/5)
2.3.2 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Kullandığı Yönetmelikler
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri 170’den fazla yönetmelik kullanır. Bu
yönetmeliklerden sırasıyla Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği, Define Arama Yönetmeliği, Taşınmaz Kültür
Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik, Korunması Gerekli Taşınır
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Kültür Varlıkları Rölöve, Restorasyon
Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların
Uygulanması İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve
Hizmet Alımına Dair Yönetmelik, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine
İlişkin Yönetmelik, Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği, Halk Kütüphaneleri Görev ve
Çalışma Yönetmeliği, Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım
ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik, Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği, Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik, Kültür ve
Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik,
Devlet Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeliği ve Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliklerini kullanır.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Kullandıkları Genelgeler İl Kültür ve Turizm
Müdürlükleri 90’dan fazla genelge kullanır. Bu genelgelerden en fazla İl Kültür ve Turizm
Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Genel Esaslar (GENELGE 2004/5)
genelgesini kullanır.
2.4 Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
2.4.1 Niğde Müzesi
Müzeler, kültür varlıklarını tespit eden, ilmi methodlarla açığa çıkaran, inceleyen,
değerlendiren, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, halkın kültür ve tabiat
varlıkları konusundaki eğitimini, zevkini yükselten, dünya görüşünü geliştirmede tesirli olan
kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.
Niğde Müzesi ülkemizin önemli arkeolojik müzelerinden bir tanesidir. Niğde Müzesi’nde
Orta Anadolu arkeolojisinin kronolojik düzenle sunulduğu 6 teşhir salonu bulunmaktadır. Son
teşhir-tanzimi ile Bakanlığımızca “2003 yılında Avrupa’da Yılın Müzesi” ne aday gösterilmiş,
Almanya ve Fransa’dan gelen komite üyeleri tarafından elemeyi geçmiş ancak ödül alamamıştır.
Bu yönüyle de değerlendirildiği zaman Niğde Müzesi gerçekten gezilmeye ve görülmeye
değerdir.
II. Dünya Savaşı sırasında, Akmedrese’nin İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin deposu
olarak kullanılması ilimizde ilk Müzecilik faaliyetlerini başlatmıştır. Ardından 1957 yılında
Niğde Müzesi’nin kurulmasıyla Akmedrese onarılmış, teşhir-tanzimi yapılarak Niğde Müzesi
olarak ziyarete açılmıştır. 1977 yılında yeni binasına taşınan müzenin 20 Kasım 1982 yılında da
ilk teşhir tanzimi yapılmıştır. Bu durum 16 Şubat 1999 tarihine kadar sürmüştür. Kazılardan
gelen yoğun ve ünik eserlerin sergilenme ihtiyacı ve çağdaş bir anlayışla yaşayan müze tarzında
yapılması gereken sergileme müzedeki, onarım ve teşhir-tanzim çalışmalarının
tamamlanmasından sonra, 20 Kasım 2001 tarihinde, yeniden hizmete sunulmuştur.
2.4.1.1
Müzecilik Hizmetleri
Sahip olduğumuz kültür ve tabiat varlıklarının korunması, tanıtılması, gelecek kuşaklara
aktarılması, toplumda koruma bilincinin geliştirilmesi ve bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarını
sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen faaliyetler yapılmaktadır.
Tablo 2:Birim Faaliyet-Ürün-Hizmet Analizi
FAALİYET
Teşhir-Tanzim ve
Depolama Faaliyetleri
ÜRÜN VE HİZMET
1-Eserlerin bozulmasına, yıpranmasına neden olan yıkıcı
etkenlere karşı önlemler almak gerekli hallerde konservasyon
ve restorasyon çalışmalarına tabi tutarak sağlıklı hale
getirilmektedir.
2-Eserlerin çağdaş müzecilik anlayışıyla teşhir-tanzimi
yapılarak halka sunulmaktadır.
3-Sergilenmesi mümkün olmayan bu nedenle depolarda
saklanması gereken diğer eserler, sistemli bir şekilde eserlerin
bozulmasına, yıpranmasına karşı önlemler alınarak, bilimsel
araştırmalara da imkan verecek şekilde depolanmaktadır.
Koruma Faaliyetleri
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarımızın gelecek kuşaklara
aktarılabilmesi için öncelikle tespit ve tescil çalışmaları
yapmak, periyodik olarak kontrolleri ve mülkiyet sahipleri ile
ilgili KVKBK koordinasyonuyla korumaya ilişkin çalışmalar
yapılmasını sağlamak.
Kültür ve tabiat varlıklarımızın tahribatını ve kaçakçılığını
önlemek ve toplumda koruma bilincini geliştirmek amacıyla,
toplumu ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirme
çalışmaları yapmak. Kolluk kuvvetleri ile kordinasyon halinde
koruma ve güvenlik önlemleri alınmasını sağlamak.
İlimizin tarihsel geçmişini araştırmak, kültür varlıklarını
ortaya çıkararak kültürel zenginliğimizi artırmak ve kültürel
bilincin gelişimini sağlamak amacıyla bilimsel çerçevede kazı
ve yüzey araştırmaları yapan bilim insanları ile koordinasyon
halinde kazı ve araştırmaların sağlıklı bir şekilde
gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.
Araştırma ve
Belgeleme Faaliyetleri
Tahrip olma tehlikesi bulunan alanlardaki taşınır taşınmaz
kültür varlıklarını ortaya çıkarmak ve korunmasını sağlamak
amacıyla kurtarma kazıları yapmak.
Müze koleksiyonlarını tamamlamak ve çeşitliliğini artırmak
amacıyla, müzeye çeşitli yollarla gelen arkeolojik, etnografik
eserler ile sikkelerin belgelemesi, arşivlenmesi hizmetleri
sunulmaktadır. Ayrıca bu eserler üzerinde bilimsel
araştırmalar yapılmakta ve araştırma yapan bilim insanlarına
yardımcı olmak.
Yayın Faaliyetleri
Tanıtma Faaliyetleri
Toplumun kültürel gelişimine katkı sağlayıcı, eski eserler ve
müzelerle ilgili bilimsel faaliyetleri yansıtan yayınlar ile
tanıtım amaçlı yayınlar yapılmaktadır.
Müze içinde ve dışında, ilimizin doğal, kültürel ve tarihi
değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amacı ile
taşınır-taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili bilgi ve belgeler
temin edilerek bu belgeler vasıtasıyla seminer, sempozyum,
konferans toplantı, panel, sergi, gezi gibi faaliyetler
düzenlemek veya bu tür organizasyonlara katılmak.
Eğitim Faaliyetleri
Başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumda koruma
bilincini geliştirmek, eski eser sevgisini uyandırmak, kültürel
farkındalık sağlamak ve müze ziyaretlerini teşvik ederek
sevdirmek için eğitim ve rehberlik faaliyetleri yapılmaktadır.
Müze personeline, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve
davranışları kazandırmak amacı ile hizmet içi eğitim
programlarına
katılımı
için
gerekli
girişimlerde
bulunmaktadır.
2.4.2 Niğde İl Halk Kütüphanesi
Ülkemizde Türk milletinin ulusal hafızası olan Milli Kütüphanenin kuruluş çalışmalarına
1946 yılında, halka hizmet vermesine ise 1948 yılında başlanmıştır. 1950 tarihli ve 5632 sayılı
Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun ile Kütüphane milli kültür araştırmalarını mümkün
kılmak ve her türlü bilim ve sanat, çalışma ve araştırmalarını kolaylaştırmak üzere bütün eserleri
ve belgeleri bir araya toplayan bir merkez haline getirilmiştir.
İlimizde ilk kütüphane, Selçuklular devrinde Emir’ül-Ümera-Seyfettin Sungur Ağa
tarafından 1335 tarihinde kurulmuştur. Bununla birlikte ilde bulunan her medresenin de kendine
ait kütüphanelerinin olduğu ayrıca cami ve mescitlerin de kitaplıklarının olduğu bilinmektedir.
Çekirdeğini bu kütüphanelerin kurduğu Niğde İl Halk Kütüphanesi, cumhuriyetin
ilanından sonra yeni bir örgütlenme yapısıyla 1925 yılında kurulmuştur. 1932 yılında ise Bor
ilçesinde halk kütüphanesi kurulur.
Niğde ilinde 1957 yılında 3 halk kütüphanesi bulunmakta iken hızlı bir gelişme göstererek
1973 yılında bu sayı 35’e yükselmiştir. Günümüzde ise 16 adet halk kütüphanesi ile hizmet
vermektedir. Kütüphanelerimiz:

Niğde İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Merkez Fertek Halk Kütüphanesi

Merkez Gümüşler Halk Kütüphanesi

Merkez Koyunlu Halk Kütüphanesi

Merkez Bağlama Halk Kütüphanesi

Merkez Dündarlı Halk Kütüphanesi

Altunhisar İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu

Bor İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Bor Bahçeli Halk Kütüphanesi

Bor Çukurkuyu Halk Kütüphanesi

Bor Kemerhisar Halk Kütüphanesi

Bor Kızılca Halk Kütüphanesi

Çamardı İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu

Çiftlik İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu

Ulukışla İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Ulukışla Çiftehan Halk Kütüphanesi
Kütüphanelerimizden Merkez Gümüşler, Koyunlu ve Bağlama kütüphanelerimiz ile
Bor/Bahçeli ile Ulukışla/Çiftehan kütüphanelerimiz personel yokluğu sebebi ile geçici olarak
hizmete kapalıdır.
Tablo 3: Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler Analizi
Faaliyet
Ürün ve Hizmetler
Teknik Çalışmalar
Satın alma, bağış ve derleme yoluyla gelen materyallerin kayıt,
tasnif ve etiketleme işlemleri yapılmaktadır.
Kullanıcı Hizmetleri
Kullanıcılar tarafından aranan materyaller sağlanmakta, ödünç
hizmeti verilmektedir. Bulunamayan materyaller için başka
kütüphanelere yönlendirme yapılarak kütüphaneler arası işbirliği
güçlendirilmektedir.
Kullanıcılara
danışmanlık
hizmeti
verilmektedir.
Eğitim Hizmetleri
Merkeze bağlı kasaba kütüphaneleri ve ilçe halk kütüphanesi
personelleriyle kütüphane eşgüdüm toplantıları yapılmakta ayrıca
kütüphane otomasyonu hakkında hizmet içi eğitim verilmektedir.
Üniversitede Bilgi ve Belge bölümünde okuyan öğrencilerin
kütüphane stajlarının yapılması sağlanmaktadır. Bakanlık
tarafından düzenlenen
kurs ve seminerlere katılım
gerçekleştirilmektedir. İl bazında çeşitli kurumların kütüphane ve
kitaplık oluşturmalarında materyal ve teknik hizmet desteği
sağlanmaktadır.
Kültür ve Tanıtım
Kütüphane kullanımını arttırmak için kütüphane haftası başta
olmak üzere belirli gün ve haftalarda sergi, konferans, şiir-müzik
dinletileri, okuma saatleri yapılmaktadır. Bu etkinlikler tanıtım
amaçlı afiş ve basın yolu ile duyurulmaktadır. Tanıtım amaçlı
çanta, kalem, kitap ayracı yaptırılıp kullanıcılara dağıtılmaktadır.
İL KÜLTÜR ve
TURİZM MÜDÜRÜ
İL KÜLTÜR ve TURİZM
MÜDÜR YARDIMCISI
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
Personel Büro Şefliği
Kültür Turizm ve
Enformasyon Bürosu
Şekil 1: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Teşkilat Şeması
İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü
Bağlı Birimler
Müze Müdürlüğü
İl Halk Kütüphanesi
Müdürlüğü
Merkez Fertek Halk Kütüphanesi
Merkez Dündarlı Halk
Kütüphanesi Merkez Gümüşler
Halk Kütüphanesi Merkez
Koyunlu Halk Kütüphanesi
Merkez Bağlama Halk
Kütüphanesi
Şekil 2: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bağlı Birimler
İlçe Halk
Kütüphaneleri
Altunhisar İlçe Halk Kütüphanesi
Bor İlçe Halk Kütüphanesi
Bor Bahçeli Halk Kütüphanesi
Bor Çukurkuyu Halk Kütüphanesi
Bor Kemerhisar Halk Kütüphanesi
Bor Kızılca Halk Kütüphanesi
Çamardı İlçe Halk Kütüphanesi
Çiftlik İlçe Halk Kütüphanesi
Ulukışla İlçe Halk Kütüphanesi
Ulukışla Çiftehan Halk Kütüphanesi
BÖLÜM II
3 DURUM ANALİZİ
Durum Analizi bölümünde yapılan analizler, mevcut durumun değerlendirilmesi ile sorun
ve eksikliklerin tespit edilmesi bakımından önemli bir fırsat sunmaktadır. Durum Analizinin
gerçekçi bir şekilde yapılması, Müdürlüğümüzün gelecek modellemesinde başarı koşullarının
belirlenmesi bakımından özel bir öneme sahiptir. Durum Analizi çalışmalarında
Müdürlüğümüzün 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
ile belirtilen temel işlev ve görevlerini yerine getirmesindeki mevcut durum (mevzuat, fiziki
durum, paydaşlarla ilişkiler, donanım, çalışma koşulları, insan kaynakları, vb.) tespit edilmiş,
değerlendirilmiş ve eksiklikler ortaya çıkarılmıştır.
Kurum içi analiz ve GZFT analizi (güçlü, zayıf, fırsatlar ve tehditler) Müdürlüğümüzde
düzeltme, iyileştirme ve yeniden yapılanma (çalışma koşulları, donanım, fiziksel ortam, eğitim,
vb.) için bir fırsat olarak değerlendirilmiştir.
Gelecek Modellemesi yapılırken, Müdürlüğümüzün vizyonunu ve misyonunu
gerçekleştirmesi ve bu doğrultuda amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için yürüteceği faaliyetlerde,
söz konusu eksikliklerin ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik tedbirlere ( diğer kamu kurumları
ve paydaşlarla ilişkiler, eğitim ihtiyacı, çalışma koşulları vb.) de yer verilmiştir. Bu çalışma ile,
kurumun hizmet kalitesinin artırılması, çalışma ortamının iyileştirilmesi, kurum kültürünün
geliştirilmesi, kurum misyon ve vizyonuna hizmet edecek ve programlarını oluşturacak
personelin eğitimlerinin (kurum içi ve kurum dışı) artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi
ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği stratejik yönetim sürecinin
kurumsallaştırılabilmesi için, Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerdeki iç yapılanmanın kurumsal ve
personel olarak tamamlanması gerekmektedir. Stratejik yönetim sürecinin daimi işlevlerinden
biri olan birim faaliyetlerinin istatistik ve diğer ölçme yöntemleri ve teknikleri ile nasıl
ölçülmekte olduğu, stratejik planlama mantığı ve Müdürlüğümüz Stratejik Planı dikkate
alındığında yeni ölçme ve araştırma alanlarına ihtiyaç duyulup duyulmadığı, ölçme/zamanlama
dönemleri, Müdürlüğümüz dışında yaptırılacak olan araştırmalar için ilgili mevzuat ve
Müdürlüğümüz birimleri ve görev alanı ve bütçe konusu dikkate alınarak oluşturulacak
yapılanma v.b. konular Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir.
Bu aşamada Durum Analizi çıktılarının iyi değerlendirilerek bu tespitlere göre kurumun
önündeki gerek kurum içi gerekse kurum dışı engellerin giderilmesi gerekmektedir.
3.1 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Paydaş Analizi
Müdürlüğümüz faaliyet alanının genişliği nedeniyle çok yaygın bir hizmet alanına
sahiptir. Bu nedenle Müdürlüğümüz pek çok kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör mensupları
ve vatandaşlar ile paydaş durumdadır.
Müdürlüğümüz paydaş analizi çalışmalarında ilk olarak iç ve dış paydaşlar belirlenmiştir.
Bu çerçevede bağlı birimlerce hazırlanan paydaş listeleri değerlendirilmiş ve paydaşlar
Müdürlüğümüzün faaliyetlerini etkileme gücü ile Müdürlüğümüzün faaliyetlerinden etkilenme
derecesine göre sıralanmıştır. Müdürlüğümüz iç ve dış paydaşlarının Müdürlüğümüz
faaliyetlerini etkileme gücü/Müdürlüğümüzün faaliyetlerinden etkilenme derecesine göre
sıralanışı ile bu paydaşların paydaşlık düzeyleri(temel ortak, stratejik ortak, tedarikçi, hizmet
alan-yararlanıcı) aşağıdaki tablolarda görülmektedir.
3.1.1 İç Paydaşlar
-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bağlı Birimler ( Müze Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi
Müdürlüğü, İlçe Halk Kütüphaneleri) ve çalışanları ile iç paydaştır.
Tablo 4: İç Paydaş Matrisi
Temel Ortak
Çalışanlar
İl ve İlçe Halk Kütüphaneleri
Müze Müdürlüğü
√
√
√
√
Tamamı
3.1.2 Dış Paydaşlar
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri yürüttükleri faaliyetlerde aşağıdaki kişi ve kurumlarla
paydaştırlar:
Tablo 5: Dış Paydaş Matrisi
Paydaşlar
Valilik
Kaymakamlıklar
TSK’ya bağlı birimler
İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri
Defterdarlık
Adliyeler
İl Özel İdaresi
Milli Eğitim Müdürlükleri
Karayolları Şube Şefliği
SGK İl Müdürlüğü
İŞKUR İl Müdürlüğü
Çevre -Şehircilik İl Müdürlüğü
Orman Şube Şefliği/Müdürlüğü
Belediyeler
Niğde Üniversitesi
Diğer Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler
Sivil Toplum Kuruluşları
Medya
Vatandaşlar
Firmalar(Seyahat Acentaları)
Taraf Olduğumuz Uluslararası Kuruluşlar
(ICOM-ICOMOS vb.)
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Özel Müzeler
Rehberler
Temel StratejikTedarik Hizmet
Alan
Ortak Ortak çi
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Turistler
TÜRSAB
√
√
√
√
√
3.1.3 Paydaşları Önceliklendirme
Tablo 6: İç Paydaş
Analizi
Temel Stratejik Tedarikçi Hizmet
Alan
Ortak Ortak
Çalışanlar
İl ve İlçe Halk Kütüphaneleri
İl Müze Müdürlüğü
√
√
√
Tablo 7: Dış Paydaş Analizi
√
1
√
1
√
√
1
√
√
√
√
√
√
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
√
1
√
1
√
2
√
2
√
3
√
√
√
√
1
1
1
1
√
√
1
1
1
√
√
√
√
√
√
Hizmet
Alan
Derecesi
1
Tedarikç
i
Derecesi
√
Stratejik
Ortak
Derecesi
Valilik
Kaymakamlıklar
TSK’ya bağlı birimler
İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri
Defterdarlık
Adliyeler
İl Özel İdaresi
Milli Eğitim Müdürlükleri
Karayolları Şube Şefliği
SGK İl Müdürlüğü
İŞKUR İl Müdürlüğü
Çevre -Şehircilik İl Müdürlüğü
Orman Şube Şefliği/Müdürlüğü
Belediyeler
Niğde Üniversitesi
Diğer Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler
Sivil Toplum Kuruluşları
Medya
Vatandaşlar
Firmalar(Seyahat Acentaları)
Derecesi
Temel
Ortak
1
Taraf Olduğumuz Uluslararası Kuruluşlar
(ICOM-ICOMOS vb.)
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Özel Müzeler
Rehberler
Turistler
TÜRSAB
√
√
1
1
√
√
1
1
√
1
√
1
√
√
√
√
√
√
1
√
1
1
1
1
1
Katılmıyorum
Kısmen
Katılıyorum
0,36
0,48
0,06
0,06
0,03
0,30
0,27
0,24
0,18
0,00
0,42
0,42
0,09
0,06
0,00
0,12
0,42
0,12
0,33
0,00
0,27
0,33
0,27
0,12
0,00
0,12
0,36
0,39
0,12
0,00
0,30
0,36
0,18
0,15
0,00
0,09
0,55
0,15
0,21
0,00
Fikrim yok
Tamamen
Katılıyorum
Müdürlüğümüzün 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesine göre
kendisine verilen görevlerinden sizin çalışma alanınızı
ilgilendirenleri ve bu görevleri yerine getirmedeki başarısını
değerlendiriniz.
a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırır,
geliştirir, korur, yaşatır, değerlendirir, yayar, tanıtır, benimsetir
ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik
gelişmeye katkıda bulunur.
b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde
bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel
sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak.
c) Tarihî ve kültürel varlıkları korur.
d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek
için ilimizin turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirir,
geliştirir ve pazarlar.
e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve
gelişim potansiyelini yönlendirir.
f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin eder,
gerektiğinde kamulaştırır, bunların etüt, proje ve inşaatını
yapar, yaptırır.
g) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ilin turistik varlıklarını her
alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan
faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini
yürütür.
h) Organizasyon yapısı ortak çalışma gerçekleştirdiği kurum ve
kuruluşların beklentilerine cevap verebilmektedir.
Hiç Katılmıyorum
Tablo 8: Dış Paydaş Anket Değerlendirme Verileri
Grafik 1:Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırır, geliştirir, korur, yaşatır, değerlendirir,
yayar, tanıtır, benimsetir ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda
bulunmasının dağımı.
0,48
0,36
Tamamen
Katılıyorum
Kısmen
Katılıyorum
0,06
0,06
0,03
Fikrim yok
Katılmıyorum
Hiç
Katılmıyorum
Grafik 2:Kültür Ve Turizm Konuları İle İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını Yönlendirmek, Bu Kuruluşlarla
İşbirliğinde Bulunmak, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Özel Sektör İle İletişimi Geliştirmek Ve
İşbirliği Yaptığı Konusunda Paydaşların Görüşlerinin Dağılımı.
0,30
0,27
0,24
0,18
0,00
Tamamen
Katılıyorum
Kısmen
Katılıyorum
Fikrim yok
Katılmıyorum
Hiç
Katılmıyorum
Grafik 3:Niğde İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün Tarihî Ve Kültürel Varlıkları Korumasına İlişkin Dış
Paydaşların Görüşlerinin Dağılımı.
0,42
0,42
0,09
Tamamen
Katılıyorum
Kısmen
Katılıyorum
Fikrim yok
0,06
0,00
Katılmıyorum
Hiç
Katılmıyorum
Grafik 4:Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için ilimizin turizme elverişli bütün
imkânlarını değerlendirir, geliştirir ve pazarlar.
Katılmıyorum
33%
Fikrim yok
12%
Tamamen
Katılıyorum
12%
Kısmen
Katılıyorum
43%
Grafik 5: Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirir.
e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim
ve gelişim potansiyelini yönlendirir.
0,33
0,27
0,27
0,12
0,00
Tamamen
Katılıyorum
Kısmen
Katılıyorum
Fikrim yok
Katılmıyorum
Hiç
Katılmıyorum
Grafik 6: Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin eder, gerektiğinde kamulaştırır, bunların etüt,
proje ve inşaatını yapar, yaptırır.
f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin eder,
gerektiğinde kamulaştırır, bunların etüt, proje ve inşaatını yapar, yaptırır.
0,36
0,39
0,12
0,12
0,00
Tamamen
Katılıyorum
Kısmen
Katılıyorum
Fikrim yok
Katılmıyorum
Hiç
Katılmıyorum
Grafik 7: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ilin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü
imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütür.
g) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,ilinturistik varlıklarını her
alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan
faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini
yürütür.
0,36
0,30
0,18
0,15
0,00
Tamamen
Katılıyorum
Kısmen
Katılıyorum
Fikrim yok
Katılmıyorum
Hiç
Katılmıyorum
Grafik 8: Organizasyon yapısı ortak çalışma gerçekleştirdiği kurum ve kuruluşların beklentilerine cevap
verebilmektedir.
h) Organizasyon yapısı ortak çalışma gerçekleştirdiği
kurum ve kuruluşların beklentilerine cevap
verebilmektedir.
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Tamamen
Katılıyorum
Kısmen
Katılıyorum
Fikrim yok
Katılmıyorum
Hiç
Katılmıyorum
3.1.4 İç Çevre Analizi (Kurum İçi Analiz)
Müdürlüğümüz teşkilatına ilişkin kurum içi analiz Müdürlüğümüz Stratejik Planlama
Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yönelik Kurum İçi Analiz ve
GZFT Analizi soru formu uygulaması yoluyla derlenmiştir.
3.1.4.1
Teşkilat ve Birimin Yapısı
29.04.2003 tarihli ve 25093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4848
sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bakanlıklar
birleştikten sonra 14.06.2004 tarihli ve 2004/5 sayılı genelge ile; İl Kültür ve Turizm
Müdürlüklerinin Görev Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik çıkana
kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, illerde Müzeler, Kütüphaneler, Resim ve Heykel
Müzeleri, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlükleri, Orkestra, Topluluk ve Koro
Müdürlükleri Turizm Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Güzel Sanatlar Galerileri, Resim ve Heykel
Müze ve Galerileri, Turizm Danışma Büroları ile Kültür Merkezlerinin faaliyetlerinin amacına
uygun ve verimli şekilde yürütülmesinden ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasından
sorumlu tutulmuşlardır.
4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 27 inci
maddesine dayanılarak hazırlanan Bakanlık Makamının 20/10/2011 tarih ve 214199 sayılı
Olurları ile yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ile Kültür ve Turizm
Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görevlerini planlamak, yönetmek, denetlemek, geliştirmek ve
değerlendirmek üzere kurulan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin görevlerini, çalışma usul ve
esaslarını, personelin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.
3.1.4.2
3.1.4.2.1
İnsan Kaynakları
Kadro ve Personel Durumu
İlimiz dahilinde Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde 657 sayılı kanuna tabi olarak 55
dolu ve 23 boş olmak üzere 78 kadro mevcut olup, dolu kadrolarda çalışan 657 sayılı kanuna tabi
55 personel, Bakanlığımız DÖSİMM personeli olup Müze Müdürlüğünde görevlendirilen 1
Uzman ile 11 işçi statüsünde çalışan personel olmak üzere toplam 67 personelin birimler arasında
dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 9: Kadroların Unvanlara Göre Dağılımı
UNVANLAR
İl Kültür Ve Turizm Müdürü
İl Kültür Ve Turizm Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Kütüphane Müdürü
Kültür Ve Turizm Uzmanı
Arkeolog
Kütüphaneci
Uzman
Müze Araştırmacısı
Folklor Araştırmacısı
Enformasyon Memuru
Tekniker
Şef
ADET
1
1
2
3
1
3
4
2
2
1
1
1
2
1
5
2
11
1
1
1
5
4
11
1
67
Ayniyat Saymanı
Bilgisayar İşletmeni
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni
Memur
Teknisyen
Koruma Güvenlik Görevlisi
Kaloriferci
Bekçi
Hizmetli
Sürekli İşçi
DÖSİMM*
TOPLAM
* Kadrosu Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğünde
Tablo 10: Personelin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
EĞİTİM
DÜZEYİ
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
TOPLAM
Adet
5
19
10
21
55
Oranı
9%
35%
18%
38%
100,0
Erkek
Kadın
100%
69%
70%
32%
0
31%
30%
68%
100,0
100,0
Grafik 9: İl Kültür ve Turizm MüdürlüğüPersoneli Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Personeli Eğitim Düzeyi
Dağılımı
Ortaokul
9%
Lisans
38%
Lise
35%
Önlisans
18%
Tablo 11: Personel Cinsiyet Durumlarına Göre Yüzdelik Oranları
Cinsiyet
Kadın
Oranı
% 30
Erkek
% 70
Grafik 10: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Personeli Cinsiyet Dağılımı
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Personelinin Cinsiyete Göre
Dağılımı
Kadın
30%
Erkek
70%
Grafik 11: Personelin Cinsiyete Göre Dağımı
3.1.4.3
3.1.4.3.1
Fiziksel Kaynaklar
Bina, Lojman Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler
3.1.4.3.1.1 Kültür Merkezi
Niğde Merkez Bor Caddesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Kültür ve Turizm
Bakanlığına tahsisli ve Müdürlüğümüzce hizmet binası olarak kullanılan, bodrum+zemin+birinci
kat olarak projelendirilen Kültür Merkezinin, toplam inşaat alanı 4075 m2, inşaat oturma alanı
ise 1931 m2 dir. Müdürlüğümüz ve İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce hizmet binası olarak
kullanılan Kültür Merkezi bünyesinde;
a- Tiyatro salonu ve balkon
369 kişilik
b- Büyükler okuma salonu
140 kişilik
c- Çocuklar okuma
20 kişilik
d- Periyodik yayın okuma salonu
100 kişilik
e- Folklor ve bale çalışma salonu
80 m2
f- İdari bürolar
12 adet
g- İnternet Erişim Salonu
30 kişilik
bölümler bulunmaktadır. Mevcut 12 adet idari bürodan 7 adedi Müdürlüğümüz 5 adedi ise İl
Halk Kütüphanesi tarafından kullanılmaktadır.
3.1.4.3.1.2 Müze Binası
Niğde Merkezde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Bakanlığımıza tahsisli Müze
binası bahçesiyle birlikte 5107 m2 alana sahiptir. Binanın inşaat oturma alanı 887 m2 kapalı alan
ise 1774 m2 dir. Bodrum ve zemin olmak üzere iki kattan oluşmaktadır. Bünyesinde;
a- Eski eser teşhir salonu:
4 adet (564 m2)
b- Resim sergi salonu:
1 adet (133 m2)
c- Konferans salonu:
67 kişilik
d- Eski eser deposu:
3 adet ( 231 m2)
e- Laboratuar:
1 adet (47 m2)
f- Kütüphane:
1 adet
g- İdari büro:
5 adet
bölümler bulunmaktadır.
3.1.4.3.1.3 İlçe Halk Kütüphaneleri
Maliye Hazinesine ait toplam 4 adet, İl Özel İdaresine ait toplam 1, İlgili Belediyelere ait
toplam 10 olmak üzere genel toplamda 15 İlçe Halk Kütüphanesi mevcuttur.
Tablo 12: İlçe Halk Kütüphaneleri ve Mülkiyet Durumu
Kütüphane Adı
Merkez Dündarlı Halk Kütüphanesi
Merkez Fertek Halk Kütüphanesi
Merkez Gümüşler Halk Kütüphanesi
Merkez Koyunlu Halk Kütüphanesi
Merkez Bağlama Halk Kütüphanesi
Altunhisar İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu
Bor İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
Bor Bahçeli Halk Kütüphanesi
Bor Çukurkuyu Halk Kütüphanesi
Bor Kemerhisar Halk Kütüphanesi
Bor Kızılca Halk Kütüphanesi
Çamardı İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu
Çiftlik İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu
Ulukışla İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
Ulukışla Çiftehan Halk Kütüphanesi
Mülkiyet Durumu
Dündarlı Belediyesi
Maliye Hazinesi
Gümüşler Belediyesi
Koyunlu Belediyesi
Bağlama Belediyesi
Maliye Hazinesi
Maliye Hazinesi
Bahçeli Belediyesi
Çukurkuyu Belediyesi
Kemerhisar Belediyesi
Kızılca Belediyesi
Çamardı Belediyesi
İl Özel İdaresi
Maliye Hazinesi
Çiftehan Belediyesi
3.1.4.3.1.4 Lojman
Mülkiyeti maliye hazinesine ait olup iki daire Müdürlüğümüze tahsis edilmiştir.
3.1.4.3.1.5 Araç
Müdürlüğümüze ait iki araç bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, yıllık olarak açılan ihale
ile temin edilip Müdürlüğümüz tarafından kullanılmaktadır. Diğer araç ise Bakanlığımız
tarafından gönderilmiş olup Niğde Müze Müdürlüğünce kullanılmaktadır.
3.1.4.4
Kurum Kültürü
Kültür ve Turizm Müdürlükleri bağlı birimleri ile birlikte halka, öğrencilere,
araştırmacılara ücretsiz hizmet veren bir kurumdur. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz Kültürel
kalkınmada yörenin değerlerini esas alarak hizmet veren Bakanlığımız taşra birimidir. İldeki
kültür varlıklarının tespiti ve tescili, folklorik değerlerin araştırılması, güzel sanatlar alanında
halka hizmet verecek fırsatların yaratılması, araştırmacılara, öğrencilere ihtiyaçları
doğrultusunda hizmet sunulması, ildeki kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının
yaşatılması, Türk süsleme sanatları ile ilgili kursların düzenlenmesi ve benzeri konularda
Müdürlüğümüz Bakanlık taşra birimi olarak hizmet sunmaktadır. İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünde İl Müdüründen uzman ve memur kadrosuna kadar çalışanlar Bakanlığımız taşra
birimi olarak sorumluluk alanları ve bunun haricinde kültür hizmeti sunabilecek her konuda
kapasiteye sahiptir. Müze Müdürlüğümüz bölge müzeleri arasında uzman ve yönetim kadrosuyla
seçkin bir yapıya sahiptir. İl Halk Kütüphanesi de kendi alanında hizmetlerini başarılı bir şekilde
sunmaktadır. Ancak, eleman yetersizliğinden bazı kütüphanelerimizin hizmet dışı kalması İl
Müdürlüğümüzün markalaşmasını etkileyen en önemli eksikliktir. İl Müdürlüğü ve bağlı birimler
koordinasyon bakımından uyumlu bir çalışmaya sahiptir. İl Müdürlüğünce yapılan yatırım,
tanıtım ve yayın çalışmaları birçok ilin başaramadığı ve beğeniyle takip ettiği çalışmalar olarak
değerlendirilmektedir. Son yıllarda Bakanlığımız taşra birimi olarak İl Müdürlüğümüzün yaptığı
çalışmalar gelecekte Niğde’yi bir turizm kenti yapmayı amaçlamaktadır. En önemli eksiklik,
yatırımcıların Niğde’ye gelmesi veya Niğde’de mevcut yatırımcıların turizme yönelik yatırım
yapmasıdır. Eğer, bu yapılabilirse Niğde ekonomik kalkınmada istihdamda büyük bir eksikliğin
giderilmesine katkı sağlayacaktır. Artık bu konu Niğde’nin gündemine oturmuştur. Ve bu konu
ortak payda olarak tüm kurum ve kuruluşlar tarafından benimsenmiştir. Netice olarak Niğde
önümüzdeki yıllarda bu tür yatırımları almaya başlayacaktır. Ve dolasıyla turizmde kalkınmayla
da marka bir kent olacaktır.
3.1.4.4.1
Teknolojik Yapı
Bilişim teknolojileri alanındaki yenilikler Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetlerin
daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla takip edilmekte ve gerekli altyapı,
sistem ve benzeri dönüşümler ve güncellemeler gerçekleştirilmektedir. Müdürlüğümüz İnternet
Sitesi ilimizin doğal ve turizm güzelliklerini, tarih, arkeolojik, kültürel ve sanata ilişkin
zenginliklerini tanıtmak amacıyla www.nigdekulturturizm.gov.tr adresinde Türkçe yayın
yapmaktadır.
Müdürlüğümüz bünyesinde ADSL internet bağlantısı bulunmaktadır. Müdürlüğümüz ve
birimlerinde kullanılan teknolojik alt yapıların listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 13:Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Teknolojik Yapısı
Cinsi
İl Müdürlüğü
Müze
İl Halk Kütüphanesi
Müdürlüğü
ve ilçe Kütüphaneleri
Toplam
Bilgisayar
15
13
105
133
Yazıcı
7
5
11
23
Tarayıcı
5
6
3
14
Fotokopi Makinesi
1
1
2
4
Faks Makinesi
1
1
3
4
Fotoğraf Makinesi
3
3
1
7
Kameralı Güvenlik Sistemi
2
1
3
Alarm Sistemi
2
2
2
Sinevizyon Perdesi
1
1
Sinevizyon
1
1
Konferans Salonu Ses Sistemi
1
1
2
Slâyt Makinesi
1
2
3
1
3
Görme Engelliler için Büyütücü
1
1
Kitap Temizleme Makinesi
1
1
3.1.5 Kuruluş İçi Analiz
Durum Analizi’nin ikinci aşaması olarak Güçlü Yanlar (G), Zayıf Yanlar (Z), Fırsatlar
(F) ve Tehditlerin (T ) belirlendiği GZFT Analizi yapılmıştır.
GZFT analizinin Güçlü Yanlar (G) ve Zayıf Yanlar (Z) bölümü, Müdürlüğümüz iç ve dış
paydaşlarının görüşleri değerlendirilerek, Müdürlüğümüzün yapısı, insan kaynakları, kurum
kültürü, sahip olduğu teknolojik alt yapı ve mali durumuna ilişkin durum tespitleri sonucunda
hazırlanmıştır.
Kurum İçi Analiz çalışmaları sırasında öncelikli olarak mevzuat ve teşkilatlanmayla ilgili
sorunların giderilmesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Stratejik amaçlar ve hedefler, vizyon ve
misyonun gerçekleşmesinin önündeki bu sorunları giderecek şekilde ifade edilmiştir.
3.1.6 Dış Çevre Analizi
Dış Çevre Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik ve Sektörel-PESTS)
hazırlanırken üst politika belgeleri, temel referans kaynakları, dış ve iç paydaş anketleri ile kültür
ve turizm meslek örgütleri ve sektör temsilcileriyle yapılan çeşitli toplantıların sonuçları
incelenmiştir. Kültür ve turizm alanında Müdürlüğümüzün faaliyetlerinde dikkate alması
gereken ulusal ve uluslararası dış çevredeki gelişmeler ve yeni eğilimler belirlenmiş, dış çevreden
kaynaklanan fırsat ve tehditler tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Stratejik Planlama Ekibi
üyeleri tarafından puanlanarak önceliklendirilmiştir.
Dış çevre analizinin önceliklendirilmiş çıktıları GZFT Analizinin Fırsatlar (F) ve
Tehditler (T )bölümünü oluşturmaktadır.
3.1.6.1
Dünyada ve Ülkemizde Turizm
Günümüzde turizm, gelir getiren etkinlikler dışında yapılan bir gezi ve bundan doğan
konaklama, yeme-içme, ulaşım ve eğlence gibi ilişkiler ve hizmetler bütünüdür. Turist ise,
sürekli yaşadığı yer dışında bir ülkeye ya da başka bir bölgeye bir geceden az olmamak ve bir
yılı geçmeyecek bir süre için giden, amacı gelir elde etmek olmayan kişi olarak tanımlanabilir.
Turizm, dünyanın en hızla gelişen endüstrisi ve ekonomik büyümenin en önemli
bileşenlerinden biridir. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 1950 yılından bu yana turizm
hareketleri her yıl ortalama %7 oranında artış göstermektedir. DTÖ verilerine göre: Turizm,
dünyada 300 milyon insanı istihdam etmektedir. Dünyada her 16 çalışandan biri turizm
sektöründedir. Uluslararası sermaye yatırımlarının yaklaşık %7 si turizm alanına yapılmaktadır.
Turizm günümüz dünyasında çok önemli sektörlerden biri haline gelmiştir. Çünkü, Dünya
Turizm Örgütü (DTÖ) 2011 yılında dünyada turizm faaliyetine katılanların sayısını yaklaşık
olarak 940 milyon kişi ve turizm pazarının da yaklaşık olarak 918 milyar dolar olduğunu
belirlemiştir. 2020 yılında ise turizm faaliyetine katılacak turist sayısının 1milyar 600 milyon
kişi, yaklaşık olarak 2 trilyon dolar da turizm pazarı olacağı tahmin edilmektedir. Bu rakamlardan
da anlaşılacağı üzere turizm pastası çok büyük ve büyümeye devam etmektedir. Turizmle
ilgilenen bütün ülkeler de bu pastadan en büyük payı alma yarışına girmişlerdir.
Dünya Turizm Örgütü’nün 2002 yılında ülkemiz turizmi ile ilgili yaptığı tahminlere göre
Türkiye turizmi 1995 yılından 2020 yılına kadar ortalama yüzde 5,5 oranında büyüyecektir. Bu
büyüme oranı Avrupa ülkeleri arasında en yüksek 4.büyüme oranıdır. Dünya Turizm Örgütü’nün
bu açıklamalarına göre Türkiye 2020 yılında ise 27 milyon turisti kendisine çekecektir. 2020
yılındaki bu turist sayısının ekonomik büyüklüğü ise 20 milyar dolar civarında olacağı tahmin
edilmekteydi.
Ülkemiz son on yıl itibariyle turizm sektöründe Dünya Turizm Örgütü tahmini verilerini
geride bırakmış, turizm sektöründe çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Ülkemizde turizm
etkinliklerinin birçoğu yapılabilmektedir. Ülkemiz en çok turist çeken ülkeler sıralamasında
gittikçe yükselen bir grafiğe sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın verilerine göre: 2002
yılında ülkemize gelen turist sayısı 13.256 milyon kişi ve turizm geliri yaklaşık olarak 8.473
milyar dolar iken 2011 yılında 31.456.076 kişi ve turizm geliri ise 23.2 milyar dolar olmuştur.
Bu on yıllık süre zarfında turist sayısı %150 ve turizm gelirimiz yaklaşık olarak üç kat artmıştır.
Yatak kapasitemiz yaklaşık olarak 1 milyona çıkmıştır.
Bakanlığımızın verilerine göre 2013 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı: 39.226.226
kişi. Turizm gelirimiz de: 32.310.424 milyar USD, kişi başı harcama ise: 824 USD olmuştur.
2013 yılı Ülkemize en çok turist gönderen ülkelere baktığımızda ise ilk sırayı Almanya( % 15.3)
, ikinci sırayı Rusya (%10.9) ve üçüncü sırayı ise İngiltere (%9.3) lük rakamla yer almaktadır.
Ülkemizin hedefi, hem turist sayısı hem de turizm geliri bakımından dünyada ilk beş ülke
arasına girmektir.
3.1.6.2
Dünyada Yeni Turist Anlayışı

Kendi organizasyonunu yapıyor.

Daha sık ve kısa süreli tatile çıkıyor.

Tatil kararını daha geç veriyor.

Sosyal medyayı takip ediyor.

Marka bilinci daha yüksek.

Çevreye daha duyarlı.

Yeni deneyimlere olan ilgi orta segmente de yayılıyor.

Sıradan insanlar da hayatlarına seyahat ederek renk katmak istiyorlar.

3.1.6.3
Orijinal zanaat, sanat, kültür, mekan ve hatta deneyim tercihi artıyor.
Bireysel Seyahatler ve Turizm Çeşitliliği

Ucuz havayolu taşımacılığı güçleniyor.

Pazarlama kanallarından online satış önem kazanıyor.

Kitle turizmi yavaş yavaş yerini bireysel seyahatlere bırakıyor

Gençlik, sağlık, golf, gastronomi vb. turizm çeşitlerinin önemi gittikçe artıyor.

Responsible turizme olan yönelim yükseliyor.

2020 yılına kadar kültür turizminin, uluslararası turizmden daha fazla büyüme
kaydedeceği öngörülüyor.

Bilgi Güçtür” yaklaşımı ile eko turizm, macera turizmi, kırsal turizm gibi
insanların dünyanın farklı yerlerinde çeşitli deneyim ve bilgiler sunan turizm
çeşitleri güçleniyor.
3.1.6.4 Bakanlığımızın 2023 vizyon ilkeleri
Bakanlığımızın 2023 vizyonu markalaşan turizm bölgeleri, sürdürülebilir turizm, uluslar
arası işbirliği, turizm çeşitlendirilmesi, destinasyon odaklı turizm, etkin tanıtım ve pazarlama,
turizm eğitimi ile işgücü kalitesinin güçlendirilmesidir.
Türkiye Turizm Stratejisi – 2023’ün öngördüğü hedeflerle ülkemizin her yanına dağılmış
durumda bulunan sağlık, termal, yayla, kış ve dağ sporları, kültürel açıdan önemli yer ve
yerleşmelerin tek tek ele alınmasından çok bunların birbirleriyle entegrasyonu sayesinde daha
cazip ve daha güçlü alternatif varış noktaları ve güzergâhlar oluşturulacaktır. Güçlü bir turizm
güzergâhı ve bölgesel varış noktası oluşturulması ile bu bölgeler içinde zayıf kalan yerleşmelerin
kültür, el sanatları, yeme-içme tesisleri ve konaklama imkânları ile güçlenmeleri da sağlanmış
olacaktır.
Türkiye Turizm Stratejisi–2023 Belgesi’nde belirlenen stratejik yaklaşımlar çerçevesinde
yapılacak çalışmalar tamamlanması, geliştirilmesi öngörülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama
ihtiyaçlarının karşılanması durumunda, dünya turizm pazarında ilk beşe girmek ve 2023 yılında,
63 milyon turist, 86 milyar dolar dış turizm geliri ve turist başına yaklaşık 1350 dolar harcamaya
ulaşılması öngörülmektedir.
3.1.6.5
3.1.6.6
Ülkemizin Dünyadaki İmajı

Medeniyetlerin beşiği

Tarihi ve doğal güzellikler

Türk misafirperverliği

Geleneksel Türk Mutfağı

Turizm çeşitliliği

Yüksek kalitede turistik tesisler
Ülkemizin 2023 Turizm Hedefleri

50 milyon ziyaretçi

50 milyar USD turizm geliri

Turist sayısı ve turizm geliri bakımından dünyada ilk beş ülke arasına girmek
3.1.6.6.1
Niğde İline Genel Bir Bakış
Çok zengin bir tarih ve kültürü olan Niğde, Dünya ve Türkiye kamuoyuna yeterince
tanıtılamamıştır. Orta Anadolu’nun bu mütevazi kenti zengin tarihi ve kültürel değerlere ve doğal
zenginliklere sahiptir.
3.1.6.6.2
Tarihçe
Antik ismi Nahita olan Niğde’nin tarihi ile ilgili ilk bulgular, Neolotik dönemden (M.Ö.
7250-5500); Bor-Bahçeli Kasabası-Roma Havuzu yakınındaki Köşk Höyük’ten ve ayrıca, BorAltınhisar İlçe yolu üzerinde bulunan Pınarbaşı Höyüğü’nden çıkartılan eserlerdir. Özellikle
Köşk Höyük’te 1981 yılından beri yapılan arkeolojik kazılarda çok önemli eserler bulunduğu
bilinmektedir .
Coğrafi konum itibariyle İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesine bağlayan geçit üzerindeki
Niğde, çok zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Aktaş Kasabasındaki Andaval Kilisesi’nin
içerisinde bulunan kitabede Niğde’den Nahita olarak bahsedilmektedir. Ankara Anadolu
Medeniyetler Müzesi’nde sergilenen bu kitabenin, bir kopyası Niğde Müzesi’ndedir. Bölgede
yapılan arkeolojik kazılar Niğde tarihinin M.Ö. 600binli yıllara kadar uzandığını, Kaletepe
Obsidien (paleolitik çağlar) Atölyesi Kazısı ortaya koymaktadır. Yine bölgede yapılan
Arkeolojik kazılar, yerleşik hayatın günümüzden 10 bin yıl önce başladığını ortaya koymaktadır.
Paleolitik Çağlar’dan itibaren Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç Çağı, Hitit, Geç Hitit, Demir Çağı,
Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, ve Osmanlı Dönemlerinde iskan faaliyetlerinin devam
ettiğini yine bölgede yapılan Arkeolojik Kazılardan öğrenmekteyiz. Köşk Höyük, Pınarbaşı ve
Tepecik Höyük kazıları ile (6500-4500) Neolitik ve Kalkolitik ve Çamardı Celaller Köyü
yakınındaki Göltepe-Kestel Maden Galerileri Kazısı ile de (M.Ö. 3000) Eski Tunç Çağı ile ilgili
bilgiler elde edilmiştir. Bununla birlikte Ulukışla İlçesi Darboğaz Kasabası yakınındaki Porsuk
(Zeyve) Höyük kazısı, Hitit, Geç Hitit, Frig ve Roma; Çiftlik İlçesi yolu üzerinde bulunan Göllü
Dağı Ören Yeri kazısı ile de Geç Hitit dönemi hakkında bilgilere, Çamardı İlçesi, Celaller Köyü,
Göltepe Madenci Köyü, Kestel Maden Galerilerinde yapılan kazılarda ise, (M.Ö. 3000) Tunç
Çağında kalay madeni üretildiğine dair bilgilere ulaşılmıştır.
M.Ö. XII. yüzyılda Hitit İmparatorluğunun yıkılmasından sonra Niğde Bölgesi, Geç Hitit
Krallıklarının önemli bölgelerinden biri olmuş, Tuvanuva Krallığı içinde yer alan Nahita
krallığının da merkezi durumuna gelmiştir. Niğde, M.Ö. 1170-710 tarihleri arasında Geç Hitit
devletleri, M.Ö. 710-620 yılları arasında ise Asurlar’ın idaresi altına girmiştir. Asur devletinin
yıkılmasından sonra Kilikya Krallığı’nın yönetimine giren Niğde, daha sonra sırasıyla Medlerin,
Perslerin ve İskender’in hâkimiyetinde kalmıştır. Bu tarihi kent M.Ö. 332 – M.S. 17 yılları
arasında Kapadokya Krallığı’nın, M.S. 17–395 yılları arasında ise Roma İmparatorluğu’nun
egemenliği altında yönetilmiştir. Roma çağı, Niğde bölgesinin en parlak dönemi olmuştur. Ancak
Roma döneminde günümüz Niğde’si önemli bir iskân merkezi değildi. En önemli yerleşim alanı
Niğde’nin 23 km. güneybatısında yer alan Tyana (Kemerhisar) şehri idi. Burası Orta
Anadolu’nun en önemli Roma Kenti olmuştur. Bu dönemden günümüze Roma Havuzu ve Su
Kemerleri yanında heykeltıraşlık ve mimari eserler ulaşmıştır. Roma İmparatorluğu’nun 395
yılında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasından sonra Niğde Yöresi, 1075 yılına kadar Doğu
Roma ( Bizans ) sınırları içerisinde kalmıştır. Bizans hâkimiyetinde kalan Niğde, İslam Orduları
tarafından birçok kez kuşatılarak uzun bir süre İslam-Bizans mücadelesine sahne olmuştur.
Niğde’nin içinde bulunduğu Kapadokya ismi Perslerden gelir.M.Ö.6. yy başlayan Pers
döneminde kente “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelen “Katpatuka” ismi verilmiş.Bölgede
Hititlerden kalma soylu, güzel, eğitimli atlar yaşarmış.Bu güzel atları eğiten Hititlerin devleti
görkemli Hitit İmparatorluğu M.Ö. 12.yy da yıkılınca bölgeye sırasıyla Asur, Frigya, Pers ve
Roma hükümdarlıkları hakim olmuş. Bugün kullanılan Kapadokya adı, Pers dilinde "Güzel Atlar
Ülkesi" anlamına gelmektedir. Kapadokya Krallığı-bugünkü Nevşehir-Avanos-Venessa,
Kayseri-Casearea ve Niğde-Kemerhisar-Tyana’dır. Roma İmparatorluğu döneminde yayılmaya
başlayan Hristiyanlığın imparatorluk kurumlarını tanrılaştıran putperest Roma yönetiminin
baskıcı tavırları ile karşılaşması kaçınılmazdı. Bu dönemde Hristiyanlık hem hızlı bir yayılım
gösteriyor hem de farklı yorumlarla değişim geçiriyordu. Bu değişime karşı çıkanlar Ordodoks
düşüncenin oluşumunu hazırladılar. İlk Hristiyanların oldukça acı çektiği bu yıllarda Kayseri
Başpiskoposu (M.S.329-379) Kapadokya’da Ortodoksluğun temellerini atıyordu. Roma
imparatoru Julianus Apostata (M.S.361-363) döneminde Kayseri Başpiskoposu Basileos’un
bölgedeki etkinliğini kırabilmek için çeşitli baskı yöntemleri uygulanmıştır. Bu yöntemlerden
sonuç alınamaması üzerine İmparator Valens, Kapadokya Eyaleti’ni M.S.372 yılında kuzey ve
güney olarak ikiye ayırarak Basileos’un Kayseri’deki etki alanını daraltma yoluna gitmiştir. Bu
ayrımdan sonra Kuzey Kapadokya’nın başkenti Kayseri, Güney Kapadokya’nın başkenti ise
Tyana (Kemerhisar) olmuştur. Böylelikle Tyana Başpiskoposluk merkezi haline gelmiştir.
Niğde’nin tarih sahnesinde yer alışı Tyana (Kemerhisar) şehri ile başlar. Hititler
döneminde Tyana’dan Tuwanuwa olarak bahsedilir. Romalılar döneminde bu bölgede yoğun bir
yapılaşma olduğu görülür. Bizans döneminde ise inanç merkezine dönüşen şehir de birçok dini
mabetler inşa edilmiştir. VI-IX yüzyıllar arasında Tyana bölgesi İslam kuvvetlerinin saldırılarına
maruz kalmıştır. Bu zaman diliminde bölge sürekli İslam-Bizans kuvvetleri arasında sürekli yer
değiştirmek suretiyle harap olmuştur. Tyana’nın tahribatına müteakip Niğde ve Bor ön plana
çıkmış ve bu yörelerde yoğun iskân faaliyetleri başlamıştır. Niğde şehri Anadolu Selçukluları
döneminde en parlak yıllarını yaşamıştır. 1500-1600 yılları arasında ise ekonomik açıdan büyük
gelişmeler kaydetmiştir.
Bizans döneminden günümüze ulaşan en önemli tarihi eser Andabalis Kilisesi ve
Gümüşler Manastırıdır. Malazgirt Zaferi’nden (1071) sonra Kutalmışoğlu Süleyman Şah
zamanında, 1086-1087’de, Niğde ve havalisi Anadolu Selçukluları’nın eline geçmiştir. Selçuklu
Sultanı II. Kılıç Arslan, 1186 yılında devleti hanedan mensuplarının ortak malı sayan Eski Türk
feodal devlet töresine uyarak, ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırma neticesinde, Niğde
Arslanşah’ın payına düşmüştür. I. İzzeddin Keykavus 1211’de Niğde’yi Emir-i Ahur Zeyneddin
Beşare’ye ikta olarak vermiştir. Zeynettin Beşare’nin 1223’de I. Alâeddin Keykubat tarafından
öldürülmesinden sonra Niğde, Sultan’ın hizmetine aldığı Harzem Başbuğu İlan Yabgu’ya ikta
olarak verilmiştir. Niğde XII. yüzyıl sonlarında gelişmeye başlamış, Alâeddin Keykubat
zamanında Anadolu’nun en büyük şehirlerinden biri olmuş, XIII. yüzyılda ise Selçuklu
Devletinin en mühim askeri merkezi haline gelmiştir. Anadolu Selçukluları’nın son zamanlarına
doğru devletin mali idaresi tamamen Moğolların eline geçtiğinden dolayı Selçuklu Devleti ismen
ve şeklen mevcut olmuştur. Alâeddin Camii, Hüdavend Hatun Türbesi ve esas şeklini Anadolu
Selçukluları döneminde alan Niğde Kalesi, Selçuklular döneminden günümüze ulaşan en önemli
tarihi yapıtlardır.1308’de Selçuklu Devleti siyasi hayatını tamamlayınca, Anadolu tamamen
İlhanlıların yönetimine geçmiştir. Bu dönemden günümüze ulaşan en önemli tarihi eser Sungur
Bey Camiidir(1335). Alâeddin Eretna, Ebu Said Bahadır Han’ın ölümünden sonra İlhanlı
devletinde ortaya çıkan karışıklıklardan istifade ederek İlhanlılar ile ilişkisini kesmiş ve 1335
yılından sonra Eretna Beyliğini kurarak Niğde’ye hâkim olmuştur. Bu dönemden günümüze Esen
Bey Türbesi ve Sarı Han ulaşmıştır. Niğde, Eretna hükümdarı Mehmet Bey’in ölümünden sonra
Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey (1361-1398) tarafından ele geçirilerek, Karamanoğlu Beyliği
topraklarına katılmıştır. Bu dönemden günümüze ulaşan en önemli tarihi eser ise Ak
Medresedir(1409). Niğde 1471 M. yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı topraklarına
katılmıştır. Şehir merkezindeki Dışarı Camii, Murat Paşa Külliyesi, Kale Camii, Sokullu Mehmet
Paşa Bedesteni, Saat Kulesi ve büyük Türk Şairi Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Han Duvarları” isimli
şiirinin esin kaynağı olan Ulukışla’daki Mehmet Paşa Kervansarayı bu dönemden günümüze
ulaşan en önemli tarihi eserlerdir.
Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuş idari örgütte Niğde ve Aksaray, Karaman
Beylerbeyliği’ne yani eyaletine, sonra Konya vilayetine tabi birer sancağa merkez teşkil etmekte
idiler.
Niğde, 1863 yılında uygulanan iller örgütü içerisinde Konya Valiliğine mutasarrıflık
merkezi olarak dâhil edilmişse de Cumhuriyet’in ilanından sonra, 1924 yılında müstakil il
olmuştur.
3.1.6.6.3
Niğde Adının Kaynağı
Niğde’ye 10 km. uzaklıktaki Aktaş Köyü yakınlarında bulunan Andabalis (Andaval)
Kilisesi’nde muhtemelen M.Ö. 5.yüzyıl olarak tarihlenen bir Hitit kitabesinde Hitit hiyeroglifiyle
yazılmış bir yazı bulunmuştur. Yapılan incelemelerde hiyeroglif üzerinde “Ben Nahita Kralı
Saruvanas” ibaresi tespit edilmiş ve Niğde’nin en eski isminin “Nahita” olduğu kabul edilmiştir.
“Andaval Kitabesi” olarak isimlendirilen bu Hitit kitabesinin aslı bugün Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir. Ayrıca, “Nahita” kelimesi, Hititler Dönemi’nde
Bereket ve Ay Tanrıçası’na verilen bir isim olduğu da kaynaklarda geçmektedir. Roma ve Bizans
Dönemleri’nde de şehrin ismi Nahita olan Niğde, Selçuklular Devri’nde “Nakide”, Osmanlılar
Dönemi’nde de “Negide” olarak isimlendirilmiştir.
3.1.6.6.4
Ekonomik Yapı
Sektörel oranlara bakıldığında, hizmetler sektörü ilk sırada bulunmakta, onu tarım ve
hayvancılık, sanayi ve madencilik sektörünün takip ettiği kaynaklarda görülmektedir. Çalışan
kesimin önemli bir kısmının tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam ettirildiği belirtilmektedir.
Sanayisi bakımından dünyaya açılmış bir şehir olan Kayseri’ye çok yakın olmasına rağmen
Kayseri’nin çok gerisinde kalmış bir ildir. Bu bakımdan turizm sektörü ekonomik canlanma
bakımından il için bir avantaj olabilir.
3.1.6.6.5
Coğrafi Konum, İklim ve Bitki Örtüsü
Niğde İç Anadolu Bölgesi’nin “Orta Kızılırmak” olarak adlandırılan kesiminde bulunur.
Niğde ili, tarih ve doğa güzellikleri nedeniyle önem taşıyan Kapadokya Bölgesi içerisindedir.
Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Adana, İçel ve Konya illeriyle çevrilidir. Yüzölçümü 7312 km2 olan
ilin deniz seviyesinden yüksekliği 1300m civarındadır. Akdeniz’le arasında bulunan Adana ve
Mersin illeriyle güney ve güneydoğu sınırlarını, Orta Toroslar’ın temelini oluşturan Bolkar
Dağları oluşturur. Bolkarların en yüksek noktası 3524m yükseklikteki Medetsiz doruğudur.
Toroslar’ın diğer bir kolunu oluşturan Aladağlar ise ilin doğusunda bulunmaktadır. Kayseri ve
Adana illeriyle olan il sınırını belirleyen Aladağlar’ın en yüksek noktası 3756m yükseklikteki
Demirkazık doruğudur. İlin Kuzeybatı kesimini Melendiz Dağları kaplamaktadır. Bu dağların en
yüksek yeri 2963m yükseklikteki Beşparmak Tepesidir. İlin batı kesimi dalgalı düzlükler, kuzey,
güney ve doğu kesimleri ise dağlık alanlarla kaplıdır. İlin en Kuzey-kuzeybatı kesiminde yer alan
Göllü Dağları’nın en yüksek noktası 2172m ile Göllü Dağıdır.
Ayrıca, büyük bölümü Aksaray il sınırı içinde kalan 3253m yükseklikteki Hasan Dağı’nın
uzantılarının bir kısmı Niğde il sınırları içinde kalmaktadır.
İç Anadolu Bölgesinin genel iklim özellikleri olan karasal iklim Niğde’de de geçerlidir.
Bu nedenle yazlar sıcak ve kurak kışlar ise soğuk ve genellikle karlı geçmektedir. Niğde, doğal
bitki örtüsü bakımından zengin görünümlü değildir. Özellikle Bolkar ve Aladağlar civarında
ormanlık alanlara rastlanır. Bu alanlarda çam, köknar, meşe, ardıç ve gürgen gibi ağaç türlerine
rastlanır. Bolkar ve Aladağlar’da kardelen, dağ gülü başta olmak üzere, eşsiz güzellikte dağ
bitkilerine rastlamak olasıdır. İlde yine çok olmayan akarsu boylarında söğüt, kavak, iğde ve
karaağaç ağaçlarına rastlanır. Merkez ilçe, Bor ve Çamardı’da yaygın olarak elma, kayısı vb.
ağaç türleri bulunmakta, Bor civarında üzüm, Ulukışla civarında da kiraz türü meyvelik ağaçlar
yetiştirilmektedir. İlde hayvancılığın yaygın olmasına paralel olarak çayır ve meralar büyük
alanları kaplamakta birlikte, baharda yeşeren meralar kısa sürede kıraç bir görünüm kazanırlar.
3.1.6.6.6
Ulaşım
Niğde’de ulaşım olanakları oldukça uygundur. E-90 karayolu 65 km. deki Ulukışla
ilçesinden geçmektedir. İl merkezinden demir yolu ulaşımı da Kayseri-Niğde-Adana bağlantılı
olmaktadır. Kayseri yönüne giden Çukurova Ekspres treni Ankara bağlantılıdır. Konya bağlantılı
ekspreslere ise ilimiz Ulukışla ilçesinden binilmektedir. Havayolu ulaşımında ise, Niğde’ye en
yakın olarak 130 km. mesafedeki Kayseri havaalanını kullanmaktadır. Ayrıca, yol yapım inşaatı
devam eden ülkemizin kuzey-güney otobanının Adana tarafı faaliyete açılmış olup; Ankara
bölümünde inşaat devam etmektedir.
3.1.6.6.7
: Nüfus ve İlçeler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2013 Nüfus
Sayımı Sonuçlarına göre Türkiye nüfusu, 2013 sonu itibariyle 2012'ye göre binde 13,7 artışla 76
milyon 667 bin 864 kişiye yükselmiştir. Niğde'nin 2012 deki nüfusu 340.270 iken bu sayı 2013
sayımlarına göre 343.658 kişi olmuştur. Bu verilere göre Niğde nüfusu bir önceki yıla oranla
3.39 kişi artış göstermiştir. Bu verilere göre Niğde’deki nüfus artış ortalaması ise %1 oranında
gerçekleşmiştir.
Niğde’nin nüfus artış ortalaması Türkiye genelinin biraz altında kaldığı, Niğde’de en çok
artış Altunhisar ilçesinde, en az artış Bor ilçesinde olduğu görülmektedir.
Tablo 14: Niğde’de Yıllar İtibariyle
İl/İlçe
Niğde
Merkez
Altunhisar
Bor
Çamardı
Çiftlik
Ulukışla
2009
330.589
193.798
9.572
60.248
16.279
28.046
22.646
Nüfus Artış Oranı*
2010
2011
329.125
194.521
9.227
59.919
15.245
27.485
22.728
328.992
196.591
9.121
60.404
14.739
27.298
20.839
2012
2013
331.321
198.663
9.100
60.950
14.427
27.284
20.897
343.658
201.597
14.498
61.111
15.728
29.596
21.128
Yıllık Nüfus
Artış Hızı %
36.56
14.66
46.74
2.64
86.34
81.34
10.99
*Kaynak:TÜİK verileri
Tablo 15: Niğde Merkezde yaşayan
nüfus oranı
Toplam
Şehir
Köy
Merkez
201.597
124.774
76.823
Altunhisar
Bor
14.498
61.111
2.967
40.529
11.531
20.582
Çamardı
15.728
3.973
11.755
Çiftlik
29.596
4.579
25.017
Ulukışla
21.128
5.275
15.853
Toplam
343.658
182.097
161.561
Niğde
Tablo 16: Yerleşim Yeri Bazında Nüfus Dağılımı (2012-2013)
Toplam
2012
Niğde
331.321
2012
Belde ve köyler
İl ve ilce
merkezleri
Yıllık Nüfus Artış
Hızı (%)
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
343.658
173.480
182.097
157.841
161.561
7,05
36,56
Tablo 17: 2013 Yılı Niğde İl’inin Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı
il ve ilçe merkezleri
Toplam
Toplam
Niğde
Erkek
343.658
171.750
Kadın
171.908
Toplam
Kadın
Erkek
182.097
Belde ve köyler
91.034
Toplam
91.063
Kadın
Erkek
161.561
80.716
80.845
Tablo 18: İl ve Cinsiyete Göre Bölge İllerinin Nüfus Dağılımları ve Nüfus Yoğunluğu (2013)
İl ve ilce merkezleri
Toplam
İller
Toplam
Toplam ■ Total
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Belde ve Köyler
Kadın
76 667 864 38473 360 38194 504 70 034 413 35135 795 34 898 618
Toplam
Erkek
Kadın
6 633 451 3 337 565 3 295 886
Nüfus
Yoğunl
uğu
100
Kırşehir
223 498
111435
112 063
165 717
82 762
82 955
57 781
28 673
29108
35
Nevşehir
285 460
141 239
144 221
168 771
83 025
85 746
116689
58 214
58 475
53
Niğde
343 658
171750
171908
182 097
91034
91063
161561
80 716
80 845
47
Aksaray
382 806
193540
192 266
239 740
119 453
120 287
143 066
71087
71979
51
Kırıkkale
274 658
137 639
137 019
231831
115 941
115 890
42 827
21 698
21129
61
3.1.6.6.8
Turizm Çeşitliliği ve Niğde
Ülkemizde turizm etkinliklerinin birçoğu yapılabilmektedir. Ülkemiz en çok turist çeken
ülkeler sıralamasında gittikçe yükselen bir grafiğe sahiptir. Türk turizmi denince akla ilk gelen
yaz turizmi olmakla beraber ülkemiz turizm çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Bunlardan
bazıları: Sağlık ve termal turizm, kış turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, av turizmi, kongre
turizmi, dağcılık, gençlik turizmi, yat turizmi, inanç turizmi, akarsu-rafting turizmi, su altı dalış
ve hava sporları sayılabilir.
Niğde’nin içinde bulunduğu bölgeye adını veren Kapadokya ismi Perslerden gelir.
M.Ö.6. yy başlayan Pers döneminde kente “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelen “Katpatuka”
ismi verilmiş. Bölgede Hititlerden kalma soylu, güzel, eğitimli atlar yaşarmış. Bu güzel atları
eğiten Hititlerin devleti görkemli Hitit İmparatorluğu M.Ö. 12.yy da yıkılınca bölgeye sırasıyla
Asur, Frigya, Pers ve Roma hükümdarlıkları hâkim olmuş. Bugün kullanılan Kapadokya adı,
Pers dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelmektedir. Kapadokya Krallığı-bugünkü NevşehirAvanos-Venessa, Kayseri-Casearea ve Niğde-Kemerhisar-Tyana’dır. Roma İmparatorluğu
döneminde yayılmaya başlayan Hristiyanlığın imparatorluk kurumlarını tanrılaştıran putperest
Roma yönetiminin baskıcı tavırları ile karşılaşması kaçınılmazdı. Bu dönemde Hristiyanlık hem
hızlı bir yayılım gösteriyor hem de farklı yorumlarla değişim geçiriyordu. Bu değişime karşı
çıkanlar Ordodoks düşüncenin oluşumunu hazırladılar. İlk Hristiyanların oldukça acı çektiği bu
yıllarda Kayseri Başpiskoposu (M.S.329-379) Kapadokya’da Ortodoksluğun temellerini
atıyordu. Roma imparatoru Julianus Apostata (M.S.361-363) döneminde Kayseri Başpiskoposu
Basileos’un bölgedeki etkinliğini kırabilmek için çeşitli baskı yöntemleri uygulanmıştır. Bu
yöntemlerden sonuç alınamaması üzerine İmparator Valens, Kapadokya Eyaleti’ni M.S.372
yılında kuzey ve güney olarak ikiye ayırarak Basileos’un Kayseri’deki etki alanını daraltma
yoluna gitmiştir. Bu ayrımdan sonra Kuzey Kapadokya’nın başkenti Kayseri, Güney
Kapadokya’nın başkenti ise Tyana (Kemerhisar) olmuştur. Böylelikle Tyana Başpiskoposluk
merkezi haline gelmiştir.
Kapadokya Bölgesinde turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilebilmesi ve turizmin
çeşitlendirilmesi için Bakanlığımız 2023 Turizm Stratejik Planı’nda Kültür turizmi ile ön plana
çıkan bölgenin, alternatif turizm modellerinin geliştirilmesi ve böylelikle Kapadokya Bölgesini
yeni bir turizm varış noktası haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Bakanlığımızın 2023 Turizm
Stratejik Planı’nda Kapadokya Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi (Nevşehir, Aksaray, Kayseri
ve Kırşehir) içerisinde yapılacak projelerle, Kapadokya’nın trekking için son derece uygun
peyzaj ve parkurlar sunan coğrafyası, zengin el sanatları (çömlekçilik, kilimcilik-halıcılık ), yöre
mutfağı ve bölgesel şarapçılık, temel turizm faaliyetlerini oluşturacaktır. Tarihi ve doğal yapı
içerisinde gelişmiş özgün kentsel dokular, el sanatları ve gurme turizmi gibi potansiyelin
sürdürülebilir turizm gelişmesi anlayışı çerçevesinde pazarlanması yapılacaktır.
Kapadokya Bölgesi içinde yer alan Niğde için turizm çeşitliliği çok fazladır. Çünkü
ilimiz, kültür ve turizm potansiyeli açısından oldukça zengindir. Sağlık ve termal turizm için
Ulukışla ilçesi Çiftehan Kasabası oldukça önemlidir. Aladağlar ve Bolkarlar, kış turizmi, dağ
turizmi, dağcılık, yayla turizmi, av turizmi, eko turizm için son derece elverişlidir. Hem
Aladağlar hem de Bolkarlar bu turizm çeşitliliği açısından çok elverişlidir. Örneğin Aladağlarda
av turizmi için 18.674 ha (187 km2) alan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası vardır. Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün belirlediği kota dâhilinde özel izinle yaban keçisi avlanma
izni verilmektedir.
3.1.6.6.9
Niğde’nin Kültür ve Turizm Varlıkları
Kapadokya bölgesinde yer alan Niğde, yaklaşık dokuz bin yıllık uzun bir tarihi geçmişe
sahiptir. Doğal güzellikleri, kültürel varlıkları ve termal kaynaklarıyla Niğde, önemli bir turizm
merkezi olma yolundadır. Toros Aladağlar ve Bolkarlar günümüzde Türkiye’nin en önemli
dağcılık ve trekking merkezlerinden biridir.
Kapadokya Bölgesinin en güzel ve en sağlam fresklerine sahip Gümüşler Manastırı,
Türk-İslam eserleri arasında eşi ve benzeri olmayan “Taçlı Kadın Başı” ile Alâeddin Camii,
Selçukluların Anadolu’daki en mükemmel türbesi olan Hüdavend Hatun Türbesi, Bahçeli
Kasabası’ndaki Roma Havuzu, Kemerhisar Su Kemerleri, camiler, kiliseler ve önemli ören
yerleriyle Niğde, gerçekten gezilmeye ve görülmeye değerdir.
Ayrıca, M.Ö. 7 bin yılından günümüze kadar yörede kurulan uygarlıkların müzede
sergilenen eserleri de mutlaka görülmelidir. Başta Çiftehan Kaplıcası olmak üzere ildeki var olan
kaplıcalara Narlıgöl Termal Merkezinin de katılmasıyla Niğde, yerli ve yabancı turistlerin
arayacağı bir termal turizm merkezi olacaktır. Kültür ve turizm varlıklarına güvenen Niğde’nin
2023 yılı hedefi bir milyon turist ağırlamaktır.
3.1.6.6.9.1 Müze
Müzeler, kültür varlıklarını tespit eden, ilmi metotlarla açığa çıkaran, inceleyen,
değerlendiren, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, halkın kültür ve tabiat
varlıkları konusundaki eğitimini, zevkini yükselten, dünya görüşünü geliştirmede tesirli olan
kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.
Niğde Müzesi ülkemizin önemli arkeolojik müzelerinden bir tanesidir. Niğde Müzesi’nde
Orta Anadolu arkeolojisinin kronolojik düzenle sunulduğu 6 teşhir salonu bulunmaktadır. Son
teşhir-tanzimi ile Bakanlığımızca “2003 yılında Avrupa’da Yılın Müzesi” ne aday gösterilmiş,
Almanya ve Fransa’dan gelen komite üyeleri tarafından elemeyi geçmiş ancak ödül alamamıştır.
Bu yönüyle de değerlendirildiği zaman Niğde Müzesi gerçekten gezilmeye ve görülmeye
değerdir.
3.1.6.6.9.2 Arkeolojik Kazı Alanları
Niğde ili sınırları içerisinde Anadolu’da yaşamış medeniyetlere belge olması açısından
önemli kazı alanları vardır. Gerek yerli gerekse yabancı bilim heyetlerince arkeolojik kazılar
uzun zamandır devam etmektedir. Arkeolojik kazılarda elde edilen bilimsel sonuçlarla Anadolu
arkeolojisine ışık tutulmaktadır.
Köşk Höyük Kazısı: Niğde ili Bor ilçesi Bahçeli kasabasında bulunan Köşk Höyük il
merkezine 17 km. uzaklıktadır. Roma Çağına ait mermer havuzun hemen bitişiğindeki tepenin
bir kısmında yer alır. Kazı çalışmaları devam etmektedir.
Göltepe-Kestel Kazısı: Niğde ili Çamardı ilçesi Celaller köyü yakınında bulunan
Göltepe Ören Yeri ile antik Kestel Maden Ocağı’ndaki kazı alanıdır. Kestel Maden Ocağı da
yapılan kazılar ve laboratuar analizleri sonucunda buranın dünyanın bilinen en eski kalay ocağı
olduğu, ısıtma-soğutma yöntemi ile elde edilen maden cevherinin taş ocağında zenginleştirilerek
eritilmekte ve potalara dökülmekte olduğu tespit edilmiştir. Gezilebilen kısımları yurt dışından
getirilen malzemelerle ışıklandırılmıştır.
Porsuk Höyük Kazısı: Niğde ili Ulukışla ilçesi Darboğaz kasabası yolu üzerinde
bulunan kuzey-güney istikametinde uzanan kesik koni biçimli geniş bir höyüktür.
Göllüdağ Kazısı: Göllüdağ, Niğde’nin 60 km. kuzeyinde Niğde-Çiftlik karayolu
üzerinde bulunan Kömürcü Köyü’nün hemen yanı başıdır. Göllüdağ, 2172m rakımlı müstahkem
bir şehirdir. Şehrin etrafı tamamen sur ile çevrilmiştir.
Tepecik Höyük Kazısı: Tepecik-Çiftlik höyüğü, Orta Anadolu Platosu'nun güneyinde,
Niğde ili Çiftlik ilçesinde yer almaktadır. Yerleşme, Kapadokya Volkanik Bölgesi olarak da
adlandırılan ve Mio-Pliosen ile Pleistosen devrelerde oluşmuş volkanik formasyonlardan
Melendiz silsilesinin ortasındaki bir krater ovasında, çevre bölgelere kapalı bir konumda
bulunmaktadır. Pleistosen dönemde bir göl olan kraterin Holosen başlarından itibaren dolmaya
başlayarak bir ovaya dönüştüğü bilinmektedir. Tepecik de yerleşimin sürdüğü M.Ö. 6 ve 7.
binyıllarda, ovanın kısmen göl olduğu, yerleşmenin de göl kıyısında veya yakınında bulunduğu
anlaşılmaktadır.
Kınık Höyük Kazısı:2000 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 750 m2
genişliğinde bir alan kazılmıştır. Dört dönemin tespit edildiği bu açmalarda Geç Roma-Bizans,
Orta Kalkolitik, ilk Kalkolitik ve Neolitik dönem tabakalar ortaya çıkartılmıştır.
Tyana Sit Alanı: Niğde’ye yaklaşık 20 km. uzaklıkla, Bor ilçesi Bahçeli ve Kemerhisar
kasabalarını içine alan geniş bir bölgede bulunmaktadır. Kemerhisar, bugün Bor ilçesine bağlı
bir kasaba olup Hititler döneminde Tuwanuva, Roma döneminde Tyana olarak
tanımlanmaktadır. Antik Kent M.S. 2. yüzyılda Roma İmparatoru Trojan ve Hadrian
Dönemlerinde görkemli mabedler, saraylar ve yerleşim yerleriyle donatılmıştı. Bugün büyük bir
kısmı toprak altında kalmakla birlikte; Kemerhisar Su Kemerleri ve Bahçeli Roma Havuzu
ayakta kalabilmiş önemli eserlerdir.
Gümüşler Ören Yeri: Niğde ili merkez ilçeye bağlı Gümüşler Kasabası sınırları
içerisinde bulunan ören yeri, Niğde’nin 9km kuzey doğusunda, Niğde Kayseri karayolunun 4 km
doğusunda bulunmaktadır. Kapadokya Bölgesi’nin Niğde ili içerisinde kalan ve M.S.10-12. yy
la tarihlenen ve en iyi korunan fresklerin (duvar resimleri) bulunduğu önemli bir ören yeridir.
Bizans sanatının Anadolu’daki en güzel ve en iyi korunmuş eserlerinden birisidir. 1973 yılında
Arkeolojik Sit Alanı kabul edilen ören yeri oldukça büyük ve geniş bir kaya kütlesi içine
kazılmıştır. Kaya kütlesinin doğu ve güneye bakan cephesi yaklaşık 1,5km uzunluğundadır.
Komple kaya oyma olan cephe yerleşim yeri olarak kullanılmış.
Yer altı Şehri: Yer altı şehirleri eski dönemlerde dini yaşamak isteyen insanların hem
korunmak hem de inançlarını yaşayabilmesi için yaptıkları mini şehirler olarak tanımlayabiliriz.
Kapadokya bölgesinde yer alan Niğde bu yönüyle de zengindir. Bunların en önemlileri:
Kavlaktepe, Gümüşler Manastırı, Fertek, Kayırlı, Gölcük gibi kasaba ve köylerimizde
bulunmaktadır.
Alâeddin Camii: Cami Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Alâeddin Keykubat
döneminde Niğde Sancak Beyi Zeynettin Beşare tarafından (Hicri 623) 1223 yılında il
merkezindeki Alâeddin Tepesi üzerine yaptırılmıştır. Selçuklu bezeme sanatının tüm
inceliklerini yansıtmaktadır. Özellikle mimari açıdan türünün ilk ve en ilginç örneklerinden birisi
olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.
Cami iki portallidir. En görkemli kısım Selçuklu sundurma özelliklerine göre yapılan
doğuya bakan portaldir. Bu portalin üzerine güneş ışıklarının yaz aylarında saat 09.30-11.00
arasında bıraktığı gölgelerle “Taçlı Kadın Başı” belirir. Dünya mimarisinde görülmeyen bu
özellik türünün ilk ve tek örneği olduğu belirtilmektedir. Kaynaklarda anlatılan efsaneye göre,
camiyi yapan usta Niğde Sancak Beyi’nin kızına âşık olur. Usta, beyin kızıyla hiçbir zaman
evlenemeyeceğinin farkındadır. Bir gün ustaya Sancak Beyi tarafından kente bir cami yapılması
için emir verilir. Aşkının sonsuza dek süreceğini anlatmak için caminin doğu portaline prensesin
yüzünü kazır ve işler.
Sungurbey Camii ve Türbesi: İl merkezinde 1335 yılında İlhanlı Dönemi Niğde Valisi
Seyfettin Sungurbey tarafından yaptırılmıştır. Cami 18. yy. da büyük bir yangın geçirmiş ve
orijinalliğini kısmen yitirmiştir. Caminin hemen yanında 3,5 m yükseklikte sekizgen bir kubbe
ile örtülmüş bir türbe bulunmaktadır.
Paşa Camii (Murat Paşa Camii): Şehrin kuzey kesiminde yer alan cami, Osmanlı
Devrinin önemli camilerindendir. Murat Paşa (ölümü:1661) ile oğlu Ali Paşa (1698) tarafından
yaptırılmış olup mezarları da buradadır. Yanındaki türbe, çeşme ve hamamı camiye aittir. Cami
17. asrın II. yarısındadır.
Dışarı Camii (Çelebi Hüsamettin Camii): Kare planlı olan bu cami Osmanlı Devrine
ait olup Paşa Cami’den daha büyük ve özenlidir. Üstü tek bir kubbe ile örtülüdür. Sungurbey
Cami’sinin çok güzel minberi buradadır. Caminin muhtemel tarihi 16. yüzyıldır.
Akmedrese: Akmedrese adının, yapının inşa edildiği tarihte portalin beyaz mermerden
yapılması nedeniyle diğer binalara oranla daha beyaz ve parlak olduğundan dolayı verildiği
kaynaklarda geçmektedir. Kâtip Çelebi’nin “Cihannüma” adlı eserinde ise “Alâeddin-i Beyza
Namındaki Medrese Aliye” diye geçer. Belki de “Ak” sıfatı “Beyza”dan geldiği belirtilmektedir.
Karamanoğullarından Alâeddin Ali Bey zamanında (Hicri 812) 1409 tarihinde yapılmış olan
medrese, bugün tamamen ayakta olup, iki katlı medreselerin güzel bir örneğini teşkil etmektedir.
Hüdavend Hatun Türbesi: Niğde türbeler bakımından da zengindir. Selçuklular
tarafından yapılmış önemli eserler vardır. Niğde’nin ve Selçuklu sanatının nadide eserlerinden
birisidir. Sekizgen planlı ve üzeri piramit şeklinde örtülmüş olan bu küçük abidenin bir eşine
daha memleketimizin hiçbir yerinde rastlanmamıştır. Türbe, II. Keyhüsrev’in oğlu Rükneddin
IV. Kılıçaslan’ın kızı Hüdavend Hatun tarafından (H:712) 1312 tarihinde yaptırılmıştır. Türbenin
doğuya açılan bir kapısı ve üç penceresi vardır. Sekizgen planlı gömeçli bir silme ile bile üst
temel üzerinde girift geometrik desenlerle süslenmiş sekizgen planlı gövde yükselmektedir.
Gündoğdu, Sungurbey ve Şerif Ali Türbeleri: Hüdavend hatun Türbesinin hemen
yanında bulunan bu türbe (H:745) 1344 tarihinde ölen Gündoğdu’nun oğlu Hakkı Besvap’a
(Halil Ethem’e göre Gündoğdu’nun oğlu Ali Nur’a) aittir. Sungurbey türbesi Sungurbey Camii
bahçesindedir. Caminin hemen yanında 3.5 m yükseklikte sekizgen bir kubbe ile örtülmüş bir
türbedir. Cami ile birlikte 1355 yılında Sungur Ağa’nın türbesi olarak yapılmış.
Şerif Ali Türbesi Erkek Sanat Enstitisü’nün bitişiğinde bulunan türbe (H:1282) 1865
yılından olup, Selçuklu Türbeleri tarzında yapılmıştır. Çokgen planlı olan türbe oldukça sade
olduğu kaynaklarda geçmektedir.
Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Hanı: Hanın yapımı kaynaklarda şu şekilde geçmektedir:
Öküz Mehmet Paşa’nın sadrazamlığı zamanında (1603-1622) Osmanlı Devleti’nde başlayan
gerileme ve sonrasında başta Celali İsyanları ve doğuya yapılan seferler sonucunda, Öküz
Mehmet Paşa’nın 1615 yılında çıktığı İran Seferi sırasında bu yerde konaklama için kışlak
olmadığını görünce, sefer sonrası bu külliyeyi yaptırmıştır. Ulukışla’da bir han ile birlikte birde
kışla yapılmıştır. Han oldukça iyi muhafaza edilmiş olup, içi birçok odalara ayrılmış ve üzeri
beşik tonozlarla örtülmüştür. Türk Edebiyatının tanınmış şairlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel’in
“Han Duvarları” adlı şiirine bu külliye ilham kaynağı olmuştur.
Çiftehan: Bugünkü Çiftehan adının da belirttiği gibi vaktiyle burada iki han varmış.
Fakat bunlardan eser kalmadığı kaynaklarda geçer. Roma-Bizans Devirlerinde de ravet gören
şimdiki kaplıcaların bulunduğu alanda iki bölümden ibaret, sanat değeri zayıf olan bir hamam
mevcutmuş. Hamamın Konya Valisi bulunan Cem Sultan tarafından tamir edildiği söylenirse de
kesin tarihinin belli olmadığı belirtilmektedir.
Bedesten (Çarşı): Bedestenin yapım aşaması ise kaynaklarda şu şekilde geçmektedir:
1559 yılında Şehzade Beyazıt ile Selim arasında Kanuni’nin ölümünden sonra Konya civarında
bir savaş olmuş. Sokullu Mehmet Paşa da Şehzade Selim’in yanında yer almıştı. Selim’in lehine
sonuçlanmasına yardım ettirdiğinden dolayı Bor’a Sokullu Mehmet Paşa tarafından şükran borcu
olarak bir cami, camiye gelir sağlamak için de biri Bor’da biride Niğde’de iki bedesten (çarşı)
yaptırılmıştır. Bunlardan Bor’daki yıkılmış ise de Niğde’deki bedesten IV. Murat’ın İran Seferi
sırasında (1638) Celalileri temizlemek amacıyla Niğde’de durduğunda, Serdar’ı Ekrem Bayram
Paşa tarafından iyi bir tamirat gördüğünden bugün tamamen ayaktadır.
Niğde Kalesi: İl merkezinde Alâeddin Tepesi’nin kuzey kısmına yaptırılmıştır. Kalelerin
temelleri Geç Hitit Dönemi’nde atılmış; Roma, Bizans ve Selçuklu Dönemlerinde onarımlar
görmüş; bugün ayakta kalan kısmı Osmanlılar döneminde XV. yüzyıl başlarında yaptırılmıştır.
Kiliseler: İlimizde, 1800’lü yılların başlarında yapılmış il, ilçe ve köylerde birçok kilise
bulunmaktadır. Mimari yapı tarzları birbirine çok yakın olduğu dikdörtgen, basit haç planlı, üç
nefli, üç apsisli, yarı açık narteksli, kırma çatılı ve yontu taştan yapılmış bazilikalar vardır.
Mimarisine büyük önem verilen çatı kaplamaları çeşitlilik arz eder. İç bezemelerindeki kalem
işlerinde Geç Dönem Türk-Barok üslubunun izleri görülür. Bugün bir kısmı sosyal amaçlı
kullanılan kiliselerin, bulundukları yerler: Yukarı Kayabaşı Sungurbey Mahallesi Rum Kilisesi,
Eski Saray Mahallesi Ermeni Kilisesi, Kumluca, Hamamlı, Konaklı, Fertek, Küçükköy,
Yeşilburç, Ballıköy, Hançerli, Hasköy, Dikilitaş, Altunhisar, Ovacık, Uluağaç, Kiçağaç, Tırhan
vb. yerlerde Geç Osmanlı Döneminde yapılmış kiliseler mevcuttur.
3.1.6.6.9.3 İnanç Turizmi
Turizm Bakanlığı’nca yürütülen ve ilk planlaması 1993 yılında başlatılan İnanç Turizmi,
turizm çalışmalarının bütün bir yıla yaygınlaştırılmasındaki önemli etkenlerden birisidir. İl
Turizm Müdürlüğü Niğde’deki beş eseri (Gümüşler Ören Yeri ve Manastırı, Alâeddin Camii,
Hüdavend Hatun Türbesi, Akmedrese, Sungurbey Camii) Turizm Bakanlığı’na önermiş, yapılan
değerlendirme sonucu Gümüşler Ören Yeri ve Manastırı İnanç Turizmi ve 1996 yılı yatırım
programı kapsamına alınmış. İnanç turizmi çerçevesinde seçilen merkez ve eserler arasında
İstanbul Ayasofya Kilisesi, Tarsus St. Paul Kilisesi, Sard Sinegogu, İstanbul Süleymaniye camii,
Konya Mevlana Türbesi, Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli ve Efes Meryemana Evi’nin bulunduğunu
belirtirsek, Gümüşler Manastırı’nın önemini daha iyi kavramış oluruz.
Gümüşler Ören Yeri ve Manastırı: Manastır kaynaklarda Niğde’ye 9 km. mesafedeki
Gümüşler Kasabası içerisindedir diye geçer. Bizans sanatının Anadolu’daki en güzel ve en iyi
korunmuş eserlerinden birisi olduğu kabul edilmektedir. 1973 yılında Arkeolojik Sit Alanı kabul
edilmiş ören yeri oldukça büyük ve geniş bir kaya kütlesi içine kazılmış. Kaya kütlesinin doğu
ve güneye bakan cephesi yaklaşık 1.5 km. uzunluğunda olduğu ve Komple kaya oyma olan cephe
yerleşim yeri olarak kullanılmış. Manastır 10. yüzyıl olarak tarihlense de 8. ve 12. yüzyıl arasında
yapımına devam edildiğine dair belirtiler varmış. Manastırın kilise bölgesine 9 km kaya oygu bir
koridordan geçilerek avluya girilirmiş. Kare planlı, kaya oygu yapılan avlunun dik duvarlarının
yüksekliği 14 km kadarmış. Avlunun doğu-güney ve kuzey kısımları çeşitli odacıklara ayrılmış.
Kuzeydeki büyük oda mezarlık olarak kullanılmış. Güney tarafta ise, avlu kenarındaki
havalandırma boşluğundan da fark edilebilen iki katlı yer altı şehri bulunmaktadır. Avlunun batı
duvarının iç kısmı iki kat olarak oyulmuştur. Alt kısım iki küçük odadan (Nartex) ve kilise
kısmından oluşmaktadır. Üst kısma merdivenlerle ulaşılmaktadır.
Bu küçük odacıktaki freskler, Ezop’un masallarından bazı seçmeleri yansıtmaktadır.
Freskler arasında en ilgi çekeni Gülen Meryem freskidir. Kapadokya Bölgesi’nde bu freskin bir
örneği daha bulunmadığı, kilisenin kaya oygu şeklinde dört sütunu vardır. Kuzey ve batı
duvarlarını freskler kaplamaktadır. İç kısmında üç büyük mezar odacığı da bulunmaktadır.
Kilisedeki fresklerin güçlü ve canlı anlatımları, içerisinde barındırdığı yer altı şehri, büyük
mezarlık odası ve oldukça büyük kaya kütlesi üzerine kazılmış yerleşim birimleriyle birlikte
artırılmış savunma tedbirleri dolasıyla, Gümüşler Ören Yeri ve Manastırı dönemin önemli din
merkezlerinden birisi olduğunu göstermektedir.
3.1.6.6.9.4 Yayla Turizmi ve Eko Turizm
Ülkemiz sahip olduğu uygun iklimsel özellikler, üstün peysaj değerleri, kırsal öğelerin
ağırlık kazandığı geleneksel yaşam biçimi, dağcılık/tırmanışlar, atlı doğa gezisi, trekking, yamaç
paraşütü, flora/fauna incelemesi, jeep safari vb. doğa sporlarına uygun alanlar ile yayla turizmine
son derece elverişlidir. Genellikle 2500 metrelik ve daha yüksek rakımlı olan Niğde yaylaları
özellikle Toros-Aladağlar ve Bolkarlar’da bulunan yaylalar çok zengin bir bitki örtüsüne ve dağ
çiçeklerine sahiptir. Ayrıca, bu yaylalarda yaşayan yöre halkının (göçerler) folklorik özellikleri,
yaşayışları, ekonomik etkinlikleri ve el sanatları, dağ ve doğa yürüyüşleri için buralara gelen
turistlerin çok fazla ilgisini çekmektedir.
Aladağlar ve Bolkarlar bu turizm çeşidi için son derece elverişlidir. Yeterli yatırım ve
tanıtım faaliyetleri ile ilimizin bu potansiyeli de hak ettiği yere gelecektir. Zaten Aladağlar hem
dünyada hem de ülkemizde bilinen bir yerdir. Dağcılık ve trekking yapılan bir yerdir.
Turizmin çeşitlendirilmesi çalışmaları içerisinde yayla turizmi de vardır. Her bölge
doğası kültürü gelenekleri, yaşam biçimleri ve ekonomik etkinlikleriyle kendine özgü özellikler
gösterir. Genellikle 2500 metrelik ve daha yüksek rakımlı olan Niğde yaylaları özellikle Toros
Aladağlar ve Bolkarlar’da bulunan yaylalar çok zengin bir bitki örtüsüne ve dağ çiçeklerine
sahiptir. Ayrıca, bu yaylalarda yaşayan yöre halkının (göçerler) folklorik özellikleri, yaşayışları,
ekonomik etkinlikleri ve el sanatları, dağ ve doğa yürüyüşleri için buralara gelen turistlerin çok
fazla ilgisini çekmektedir. Ayrıca, bu yaylalarda yaşayan yöre halkının (göçerler) folklorik
özellikleri, yaşayışları, ekonomik etkinlikleri ve el sanatları, dağ ve doğa yürüyüşleri için
buralara gelen turistlerin çok fazla ilgisini çekmektedir.
3.1.6.6.9.5 Av Turizmi
Aladağlarda av turizmi için 18.674 ha Yaban Hayatı Geliştirme Sahası vardır. Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün belirlediği kota dâhilinde özel izinle yaban keçisi
avlanma izni verilmektedir.
3.1.6.6.9.6 Kış Turizmi
Topografik yapı ve iklim özelliklerine bağlı olarak belirli bölgelerde yapılabilen, ana
unsuru kayak sporu olan, bununla beraber diğer sportif, rekreatif ve eğlenceye yönelik aktiviteleri
içeren turizm.
Bu turizm çeşidi açısından ilimiz Bolkar Dağları ülkemizde yer alan Uludağ, Erciyes,
Bozdağ, Palandöken, Davraz, Kartalkaya, Sarıkamış, Palandöken gibi önemli kayak merkezleri
içerisinde ön sırada yer alabilecek ve emsalsiz bir kayak ve kış turizmi merkezi olabilecek
kapasitededir.
Turizmin en önemli kollarından biri olan “Dağ ve Kış Turizmi”, deniz, kum, güneş
üçlüsünden sıyrılarak turizm mevsimini ve istihdamı bir yıl boyuna yaymak amacıyla ortaya
çıkmıştır. Turizmin bu kolu günümüzde bazı Avrupa ve Amerika ülkelerinin en önemli gelir
kaynağı durumundadır. Doğa araştırmaları, gezi, yürüyüş (trekking), tırmanma ve çeşitli kış
sporları bu turizm kapsamındadır. Toros Aladağlar ve Bolkar dağları, dağcılık, trekking ve kış
sporları açısından büyük önem taşımaktadır. Millî park statüsünde olan Aladağlarda dört yükselti
grubu bulunmaktadır. Demirkazık 3756 metredir. Kızılkaya 3725 metredir. Kaldı grubunda Kaldı
Dağı’nın en yüksek tepesi 3688 metredir. Torasan grubunda Vayvay Dağı’nın en yüksek tepesi
ise 3565 metredir.
3.1.6.6.9.7 Sağlık Turizmi ve Termal Turizm
Alternatif turizm çeşitlerindendir. Turizmin önemli kollarından biri olan Termal Turizm,
ülkelerin sanayileşme ve kentleşmelerine paralel olarak karşı karşıya kaldıkları çevre sorunları,
hava kirliliği vb. insan sağlığını bozucu etkenlerde birlikte doğmuş; 1950’li yıllardan itibaren
hızlı bir ivme kazanarak günümüzde turizmin en önemli kollarından birisi olmuş. Türkiye
jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasındadır. Ülkemiz
sıcaklıkları 20C derecenin üzerinde 1500’den fazla kaynağa sahip bulunmaktadır.
Ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır.
Termal turizmde Niğde markalaşmaya başlamıştır. Çiftehan kaplıcası yörenin önemli
kaplıcalarından birisidir. Çiftehan Kaplıcası “İkinci Derecede ve Öncelikli Termal Kaynak”
sınıflamasındaki 30 termal kaynaktan birisidir. Ulukışla ilçesinde E-90 karayolu üzerinde
Niğde’ye 80km mesafedeki Çiftehan Kasabası’ndadır. Bu konuda yapılan çalışmalar neticesinde
iki önemli termal potansiyel ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan biri Çiftehan diğeri de Narlı Göl’dür.
Sağlık ve Termal Turizm konusunda 2023 Bakanlığımız Turizm Stratejik Planı’nda
öncelikli olarak dört bölge için termal turizm master planı hazırlanacaktır. Bu bölgeler aşağıda
verilmektedir.

Güney Marmara: Balıkesir, Çanakkale, Yalova

Güney Ege: Aydın, Denizli, Manisa, İzmir

Frigya: Afyonkarahisar, Ankara, Uşak, Eskişehir, Kütahya

Orta Anadolu: Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat
Bu bölgelerde termal turizm merkezleri belirlenecek ve termal turizmin altyapı ve
üstyapısının geliştirilmesine yönelik stratejiler hayata geçirilecektir.
3.1.6.6.9.8 Niğde’nin Kültür ve Turizm İstatistiği
Tablo 19: Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri
Turizm İşletme Belgeli Tesisler
Grand Otel****
Şahiner Otel***
Nahita Otel***
Narlıgöl Termal Otel****
Toplam
Oda
80
35
40
67
222
Yatak
185
70
80
137
472
Adres
Merkez
Merkez
Merkez
Narlıgöl/Çiftlik
Oda
309
309
Yatak
782
782
Adres
Çiftehan/Ulukışla
Tablo 20: Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri
Turizm Yatırım Belgeli Tesisler
Sinanoğlu Altunay Otel*****(İnşaat)
Toplam
Tablo 21: Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri
Belediye Belgeli Tesisler
Osmanbey Otel
Otel Murat
Otel Şahin
Otel Tyana
Çelikhan Termal Otel
Çiftehan Termal Otel-Devremülk
Dağevi (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)
Toplam
Oda
60
21
25
28
106
181
45
466
Yatak
110
50
48
58
285
660
110
1321
Adres
Merkez
Merkez
Merkez
Bor
Çiftehan/Ulukışla
Çiftehan/Ulukışla
Demirkazık/Çamardı
Tablo 22: Seyahat Acentaları
Turizm İşletme Belgeli Seyahat Acentaları
Sobek Travel
Samistal Travel
Dijon Travel
Demavend Turizm
Kadesh Travel
ASM Seyahat
Eminler Tours
Grubu
A
A
A
A
A
A
A
Merkez/Şube
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Şube
Tablo 23: Konaklama Tesisleri Ziyaretci Sayısı
Otel Adı
Grand Otel****
Şahiner Otel***
Nahita Otel***
Osmanbey Otel
Çelikhan Termal Otel
Çiftehan Termal otelDevremülk
Narlıgöl Otel****
Şahin Otel
Murat Otel
Tyana Otel
Dağevi
TOPLAM
Yerli
17.000
10.872
12.402
17.025
90.980
Yabancı
1.538
458
210
192
1000
Toplam
18.538
11.330
12.612
17.217
91.980
73.776
4.100
3.215
1.347
3.554
625
234.896
724
452
42
11
…
405
5.032
74.500
4.552
3.257
1.358
3.554
1030
239.928
Tablo 24:Seyahat Acentaları ile Niğde'ye Gelen Ziyaretçi Sayısı-2013
Adı
Samistal Travel
Sobek Travel
Demavend Turizm
Dijon Travel
Kadesh Travel
Eminler Tours
TOPLAM
Yerli
------------------500
150
650
Yabancı
2.500
2.900
465
289
----6.154
Toplam
2.500
2.900
465
289
500
150
6.804
Tablo 25: Yıllar İtibariyle Niğde'yi Ziyaret Eden Kişi Sayısı
Yılı
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Yerli
19.897
46.932
28.773
120.645
130.138
145.789
273.686
Yabancı
108
1.582
7.730
10.675
11.615
12.876
18.629
Toplam
20.005
48.514
36.503
131.320
141.753
158.665
292.315
Tablo 26: Niğde Müzesi Envanter Bilgileri - 2013
Seksiyon Adı
Arkeolojik
Sikke
Etnografik
Depo
5837
11153
1230
Açık- Kapalı Teşhir
1187
1084
395
Toplam
7024
12237
1625
Genel Toplam
18220
Tablo 27: Niğde İl'i Ziyaret Yerleri Giriş (2012)
Ücretli
Müze veya Ören
Satılan
Ziyaretçi
Yeri
Yıl
Müze kart
Sayısı (Yerli
Adı
Adedi
Ziyaretçi)
Niğde Müzesi
Gümüşler
Manastırı
TOPLAM
2666
20886
Ücretsiz
Ziyaretçi
Sayısı
Müze
kartlı Giriş
Yabancı
Ziyaretçi
(Ücretli)
Toplam
Ziyaretçi
2013
2.193
92
9.603
947
74
12.817
2013
5.071
80
12.466
5.860
9.369
32.766
2013
7.264
172
22.069
6.807
9.443
45.583
Tablo 28: Niğde Müzesi ve Gümüşler Manastırı Gelir Durumu 2012-2013
Ziyaret Yeri
2012
14.785,00 TL
69.555,00 TL
84.340,00 TL
Müze
Gümüşler Manastırı
Genel Toplam
2013
6.801,00 TL
72.200,00 TL
79.001,00 TL
Toplam
21.586,00 TL
141.755,00 TL
163.341,00 TL
Tablo 29: Ülkemizde En Çok Ziyaret Edilen 10 Müze-2012
Müze Adı
Ayasofya Müzesi
Topkapı Sarayı
Mevlana Müzesi
Topkapı Sarayı Müzesi Harem Dairesi
Antalya Noel Baba Müzesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Hacıbektaş Müzesi
Kariye Müzesi
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Cumhuriyet Müzesi
Ziyaretçi Sayısı
3.345.347
3.334.925
1.565.862
792,606
504,262
391,282
368,471
360,803
290,044
248,036
Tablo 30: Ülkemizde En Çok Ziyaret Edilen 10 Örenyeri-2012
Ziyaret Yeri
İzmir Efes
Denizli Hierapolis
Nevşehir Göreme
Çanakkale Troya
Nevşehir Kaymaklı
Antalya Myra
Antalya Aspendos
Antalya Alanya Kalesi
Ziyaretçi Sayısı
1.888.173
1.561.485
956,966
506,708
469,638
464,647
380,432
342,611
Trabzon Sümela Örenyeri
Nevşehir Derinkuyu Örenyeri
336,766
315,18
Tablo 31: Ülkemizde Müze ve Ören Yerlerinin Ziyaretçi Sayısı-2000-2012
Yıllar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Grafik 12:
Ziyaretçi Sayısı
6.887.344
7.590.138
14.268.186
13.987.747
13.015.486
18.384.865
16.086.050
18.048.674
22.662.590
21.193.627
25.854.341
28.462.893
28.781.308
Bakanlığımıza Bağlı Müze ve Ören Yeri Sayısı
NİĞDE
NEVŞEHİR
AKSARAY
KAYSERİ
KONYA
ADANA
MERSİN
KIRŞEHİR
KARAMAN
19
17
9
4
2
Grafik 13:
Özel Müze Sayısı
5
5
3
1
Grafik 14:
Devam Eden Kazı ve Araştırmalar
NİĞDE
NEVŞEHİR
AKSARAY
KAYSERİ
ADANA
MERSİN
KIRŞEHİR
KARAMAN
KONYA
13
11
6
6
5
6
4
5
2
Tablo 32: Kütüphanelerimiz Kitap ve Okuyucu Sayısı-2013
Kütüphane Adı
Kitap
Sayısı
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
34514
Okuyucu
Sayısı
91278
Üye Sayısı
2827
Merkez Dündarlı Halk Kütüphanesi
6216
8677
132
Merkez Fertek Halk Kütüphanesi
12646
2842
39
Merkez Gümüşler Halk Kütüphanesi
8449
Geçici kapalı
----
Merkez Koyunlu Halk Kütüphanesi
1234
Geçici kapalı
----
Merkez Bağlama Halk Kütüphanesi
622
Geçici kapalı
----
Altunhisar İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu
11487
7824
320
Bor İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
17711
5348
602
Bor Bahçeli Halk Kütüphanesi
6802
Geçici kapalı
----
Bor Çukurkuyu Halk Kütüphanesi
8306
1453
45
Bor Kemerhisar Halk Kütüphanesi
7112
406
30
Bor Kızılca Halk Kütüphanesi
7314
1975
30
Çamardı İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu
12412
7625
247
Çiftlik İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu
8594
3216
67
Ulukışla İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
18255
1856
471
740
Geçici kapalı
----
162.414
132.500
4.780
Ulukışla Çiftehan Halk Kütüphanesi
TOPLAM
3.2 GZFT (SWOT) Analizi
Durum Analizi’nin ikinci aşaması olarak Güçlü Yanlar (G), Zayıf Yanlar (Z), Fırsatlar
(F) ve Tehditlerin (T ) belirlendiği GZFT Analizi yapılmıştır.
GZFT analizinin Güçlü Yanlar (G) ve Zayıf Yanlar (Z) bölümü, Müdürlüğümüz iç ve dış
paydaşlarının görüşleri değerlendirilerek, Müdürlüğümüzün yapısı, insan kaynakları, kurum
kültürü, sahip olduğu teknolojik alt yapı ve mali durumuna ilişkin durum tespitleri sonucunda
hazırlanmıştır.
Kültür ve turizm alanında Müdürlüğümüzün faaliyetlerinde dikkate alması gereken
bölgesel, ulusal ve uluslararası dış çevredeki gelişmeler ve yeni eğilimler doğrultusunda, dış
çevreden kaynaklanan durumlar tespit edilmiş ve GZFT Analizinin Fırsatlar (F) ve Tehditler (T
)bölümünü oluşturmuştur.
3.2.1 Güçlü Yönler
3.2.2 Zayıf Yönler

Fiziki koşulların yetersizliği

Kurumsal yapının zayıf olması

Sosyal imkânların yetersizliği

Bütçe ve ödenek yetersizliği

Bürokrasi ve kırtasiyenin fazla olması

Mevzuat eksikliği

Teknolojik yapının yetersizliği

Personel yetersizliği,
3.2.3 Fırsatlar
 Kültür ve turizm zenginlikleri
 Alternatif turizm çeşitlerinin olması
 Niğde’nin Kapadokya Bölgesi’nde olması
 İlimizin farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olması
 Niğde Üniversitesi’nin olması
 Kayseri, Konya, Adana gibi büyük illere komşu olması
 Ülkemizin kuzey güney otobanının buradan geçecek olması
 Hızlı tren hattının Ulukışla’dan geçecek olması
 Sosyal yapısının gelişmeye açık olması
 Saklı kalmış bir kent olması
 Nevşehir’e yakın olması
 Eğitim ve sosyal yapısının güçlü olması
 Toplumda kültür ve turizme olan farkındalık
 İç ve dış turizmdeki talep artışı
 Turizm sektörünün sürekli büyüyen bir yapıya sahip olması
 Özel sektörün turizm yatırımları
 Teknolojik gelişmeler
 Ülkemizin turizmde geldiği aşama ve hedefleri
3.2.4 Tehditler
 Nevşehir’e yakın olması
 Kültür ve turizm varlıklarının koruma kullanım dengesinin gözetilmemesi
 Kültür ve turizm varlıklarının tahrip edilmesi
 Şehir planlamasının yetersizliği
 Koruma amaçlı imar planının olmaması
 Kültür ve turizm varlıklarının korunmasındaki mevzuat eksikliği
 Tarihi eser kaçakçılığı
 Kültür varlıklarının iklim ve hava şartlarından olumsuz etkilenmesi
 Çarpık kentleşme ve alt yapı yetersizliği
 Küresel ekonomik kriz
 Ülkemiz aleyhinde yapılan kötü haberler
 Kaçak kazılar ve kaçakçılık
 Ülkemizin bulunduğu bölgedeki olumsuz olaylar
 Salgın hastalıklar
 Erciyes Dağının yakın olması
3.3 Temel Değerler (kuruma değer katan ilke ve prensipler)

Teşvik edici ve destekleyici olmak: İç ve dış paydaşlarımızla kültür ve turizm
faaliyetlerini teşvik etmek ve desteklemek, ilimizin etkin bir biçimde tanıtımına
yönelik olarak çalışmalar yapmak.

Sosyal sorumluluk bilincinde olmak: Verilen hizmetlerle sosyal kalkınmaya
katkı sağlamak.

Hukukun üstünlüğüne saygı göstermek: Her türlü kamusal faaliyetlerimizde adil
tarafsız ve güvenilir olmak.

Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu taşımak: Yapılan tüm faaliyetlerin şeffaf
ve hesap verebilir nitelikte olması.

Yenilikçi, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak: Teknolojik yeniliklere açık olmak.

Katılımcı bir yaklaşım benimsemek: Paydaşlarla fikir alışverişinde bulunmak.

Çevreye duyarlı olmak: Sürdürülebilir bir anlayışla kültür ve turizm varlıklarımızı
koruyarak kullanmak.

İnsan ve zaman odaklı hizmet sunmak: İnsan memnuniyetine önem vermek,
zamanı etkin kullanmak.

Yetkin olmak: Uzmanlaşmaya değer vermek, çalışanların beceri ve yeteneklerini
geliştirmelerini teşvik etmek.

Liyakata önem vermek: Tüm çalışmalarda, uzmanlık, yeterlilik, uygunluk ve
deneyimi ön planda tutmak.
BÖLÜM III
GELECEĞİN TASARIMI
Misyon:
“İlimizin doğal, kültürel ve
tarihi
değerlerini
ortaya
çıkartmayı,korumayı,
tanıtmayı,
pazarlamayı,sürdürülebilirliğin
i sağlamayı, kültür ve turizm
değerlerini çeşitlendirmeyi ve
imkânlarını geliştirmeyi esas
alarak il ve ülke ekonomisine
daha fazla katkı sağlamaktır.”
Vizyon:
Niğde’nin Kültür Ve Turizm
Değerlerinin Yaşatılması ve
Tanıtılmasını
Sağlayarak,
Sürdürülebilir
Turizm
Destinasyonu
Oluşturulmasında Öncü Kurum
Olmak.
AMAÇ 1:KÜLTÜR VE TURİZM DEĞERLERİNİ YAŞATMAK.
Hedef 1.1:Yöresel Kültürü Destekleyerek Yaşatmak.
Faaliyet 1.1.1: Her yıl İlimizin yöresel mutfak kültürünü tanıtmak ve yaşatmak için Niğde
İŞKUR İl Müdürlüğü nezdinde “Meslek Edindirme Kursu Projesi ” çerçevesinde aşçılık kursu
açılması için girişimde bulunmak.
Per. Kriteri 1.1.1.1:Her yıl açılan kurs sayısı.
Per. Kriteri 1.1.1.2: Her yıl kurslara katılan kursiyer sayısı.
Faaliyet 1.1.2: Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla işbirliği halinde;
kaybolmaya yüz tutmuş olan el sanatlarımızla ilgili olarak, 2015 yılında Ebru Sanatı, 2016
yılında Çömlekçilik, 2017 yılında Keçecilik, 2018 yılında Halıcılık, 2019 yılında Hüsn-ü Hat ile
ilgili kurslar düzenlemek.
Per. Kriteri 1.1.2.1: 2015 yılında açılan Ebru Sanatı kursu ve kursiyer sayısı.
Per. Kriteri 1.1.2.2: 2016 yılında açılan Çömlekçilik kursu ve kursiyer sayısı.
Per. Kriteri 1.1.2.3:2017 yılında açılan Keçecilik kursu ve kursiyer sayısı.
Per. Kriteri 1.1.2.4:2018 yılında açılan Halıcılık kursu ve kursiyer sayısı.
Per. Kriteri 1.1.2.5:2019 yılında açılan Hüsn-ü Hat kursu ve kursiyer sayısı.
Faaliyet 1.1.3: 2015 yıllında Niğde Merkez, ilçe, Kasaba ve Köylerinde Evlenme Gelenekleri
ile ilgili alan araştırması yapmak.
Per. Kriteri 1.1.3.1: 2015 yıllında Niğde Merkez, ilçe, Kasaba ve
Gelenekleri ile ilgili alan araştırması sayısı.
Köylerinde Evlenme
Faaliyet 1.1.4: 2016 yıllında Niğde Merkez, ilçe, Kasaba ve Köylerinde, Doğum Gelenekleri ve
Çocukluk Çağı uygulamaları alan araştırması yapmak.
Per. Kriteri 1.1.4.1: 2016 yıl sonunda Niğde Merkez, ilçe, Kasaba ve
Gelenekleri ve Çocukluk Çağı uygulamaları alan araştırması sayısı.
Köylerinde Doğum
Faaliyet 1.1.5: 2017 yılında Niğde Merkez, ilçe, Kasaba ve Köylerinde Halk Hekimliği alan
araştırması yapmak.
Per. Kriteri 1.1.5.1: 2017 yılı sonunda Niğde Merkez, ilçe, Kasaba ve
Hekimliği alanında da yapılan araştırma sayısı.
Köylerinde Halk
Faaliyet 1.1.6: 2018 yılında Niğde Merkez, ilçe, Kasaba ve Türk Halk Mutfağı alan araştırması
yapmak.
Per. Kriteri 1.1.6.1: 2018 yılında Niğde Merkez, ilçe, Kasaba ve Türk Halk Mutfağı alanında
yapılan araştırma sayısı.
Faaliyet 1.1.7: 2019 yılı sonuna kadar 2015-2018 yılları arasında il genelinde yapılan Halk
Kültürü alan araştırması sonucunda elde edilen verilerin yayın haline getirmek.
Per. Kriteri 1.1.7.1: 2019 yılı sonunda Halk Kültürü alan araştırmalarında elde edilen
verilerden yapılan yayın sayısı.
Faaliyet 1.1.8: Her yıl ilimizde düzenlenen festivallere maddi yönden destek sağlamak.
Per. Kriteri 1.1.8.1:Her yıl maddi yönden destek sağlanan festival sayısı
Per. Kriteri 1.1.8.2:Her yıl festivallere sağlanan maddi destek miktarı.
Hedef 1.2: Taşınır-Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Tespit Ederek Ortaya Çıkarmak ve
Korumak.
Faaliyet 1.2.1: 2015 yılı sonuna kadar İlimiz, Merkez İlçedeki tescilsiz taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarının tespitini tamamlayarak, bunların tescili için Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kuruluna tescil dosyalarını göndermek.
Per. Kriteri 1.2.1.1: 2015 yılı sonunda Merkez İlçede tespiti yapılan tescilsiz taşınmaz kültür ve
tabiat varlığı sayısı.
Per. Kriteri 1.2.1.2: 2015 yılı sonunda Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna
gönderilen tescil dosyaları sayısı.
Faaliyet 1.2.2: 2016 yılı sonuna kadar İlimiz, Bor ve Altunhisar İlçelerindeki tescilsiz taşınmaz
kültür ve tabiat varlıklarının tespitini tamamlayarak, bunların tescili için Nevşehir Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna tescil dosyalarını göndermek.
Per. Kriteri 1.2.2.1:2016 yılı sonunda Bor ve Altunhisar İlçelerinde tespiti yapılan tescilsiz
taşınmaz kültür ve tabiat varlığı sayısı.
Per. Kriteri 1.2.2.2:2016 yılı sonunda Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna
gönderilen tescil dosyaları sayısı.
Faaliyet 1.2.3: 2017 yılı sonuna kadar İlimiz, Çiftlik ve Çamardı İlçelerindeki tescilsiz taşınmaz
kültür ve tabiat varlıklarının tespitini tamamlayarak, bunların tescili için Nevşehir Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna tescil dosyalarını göndermek.
Per. Kriteri 1.2.3.1: 2017 yılı sonunda Çiftlik ve Çamardı İlçelerinde tespiti yapılan tescilsiz
taşınmaz kültür ve tabiat varlığı sayısı.
Per. Kriteri 1.2.3.2:2017 yılı sonunda Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna
gönderilen tescil dosyaları sayısı.
Faaliyet 1.2.4: 2018 yılı sonuna kadar İlimiz, Ulukışla İlçesindeki tescilsiz taşınmaz kültür ve
tabiat varlıklarının tespitini tamamlayarak, bunların tescili için Nevşehir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kuruluna tescil dosyalarını göndermek.
Per. Kriteri 1.2.4.1: 2018 yılı sonunda Ulukışla İlçesinde tespiti yapılan tescilsiz taşınmaz kültür
ve tabiat varlığı sayısı.
Per. Kriteri 1.2.4.2:2018 yılı sonunda Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna
gönderilen tescil dosyaları sayısı.
Faaliyet 1.2.5: 2015 yılı sonuna kadar İlimiz genelinde bulunan eski mezar taşlarının tespitini
bitirerek envanterini çıkarmak.
Per. Kriteri 1.2.5.1: 2015 yılı sonunda envanteri çıkarılan eski mezar taşları sayısı.
Faaliyet 1.2.6: 2015 yılı sonuna kadar İlimiz, Bor İlçesi, Orta Mahallede bulunan sokağın, Sokak
Sağlıklaştırma Projesinin yapımı ve uygulaması için Bakanlığa teklifte bulunmak.
Per. Kriteri 1.2.6.1: 2015 yılında İlimiz, Bor İlçesi, Orta Mahallede bulunan sokağın, Sokak
Sağlıklaştırma Projesinin yapımı ve uygulaması için Bakanlığa teklifte bulunulan tarih.
Per. Kriteri 1.2.6.2: 2015 yılı sonunda Bakanlığa teklifte bulunulan İlimiz, Bor İlçesi, Orta
Mahallede bulunan sokağın Sokak Sağlıklaştırma Projesinin yapımı ve uygulaması için tahsis
edilen bütçe miktarı.
Faaliyet 1.2.7: 2015 yılı sonuna kadar İlimiz, Merkez İlçe, Yukarıkayabaşı Mahallesi, Kadıoğlu
Sokağının, Sokak Sağlıklaştırma Projesinin yapımı ve uygulaması için Bakanlığa teklifte
bulunmak.
Per. Kriteri 1.2.7.1:2015 yılında İlimiz, Merkez İlçe, Yukarıkayabaşı Mahallesi, Kadıoğlu
Sokağının, Sokak Sağlıklaştırma Projesinin yapımı ve uygulaması için Bakanlığa teklifte
bulunulan tarih.
Per. Kriteri 1.2.7.2: 2015 yılı sonunda İlimiz, Merkez İlçe, Yukarıkayabaşı Mahallesi, Kadıoğlu
Sokağının, Sokak Sağlıklaştırma Projesinin yapımı ve uygulanması için tahsis edilen bütçe
miktarı.
Faaliyet 1.2.8: 2015 yılı sonuna kadar Kayırlı Köyünde bulunan Yeraltı Şehrinin çevre
düzenleme projesini yaptırmak.
Per. Kriteri 1.2.8.1:2015 yılın sonunda Kayırlı Köyünde bulunan Yeraltı Şehri çevre düzenleme
projesi bütçesi miktarı.
Faaliyet 1.2.9: 2018 yılı sonuna kadar Çamardı İlçesi, Kavlaktepe Köyünde bulunan Yeraltı
Şehrinin çevre düzenleme projesi yaptırmak ve uygulamasını gerçekleştirmek.
Per. Kriteri 1.2.9.1:2018 yılı sonunda Çamardı İlçesi, Kavlaktepe Köyünde bulunan Yeraltı
Şehrinin çevre düzenleme projesi bütçesi miktarı.
Per. Kriteri 1.2.9.2:2018 yılı sonunda Çamardı İlçesi, Kavlaktepe Köyünde bulunan Yeraltı
Şehrinde çevre düzenlemesi yapılan alan miktarı.
Per. Kriteri 1.2.9.3:2016 yılı sonuna kadar İlimiz, Merkez İlçe, Konaklı Kasabasında bulunan
Konaklı Kilisesinin hazırlanan restorasyon projesinin uygulamasını bitirerek turizme açılması
için gerekli girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 1.2.9.4:2016 yılı sonunda İlimiz, Merkez İlçe, Konaklı Kasabası’nda bulunan
Konaklı Kilisesi’nin hazırlanan restorasyon projesinin gerçekleşme oranı.
Per. Kriteri 1.2.9.5:2016 yılında İlimiz, Merkez İlçe, Konaklı Kasabasında bulunan Konaklı
Kilisesinin turizme açılması için yapılan teklifin tarihi.
Per. Kriteri 1.2.9.6:2016 yılında İlimiz, Merkez İlçe, Konaklı Kasabasında bulunan Konaklı
Kilisesinin turizme açıldığı tarih.
Faaliyet 1.2.10: 2016 yılı sonuna kadar İlimiz, Merkez İlçe, Konaklı Kasabasında bulunan
Yeraltı Şehrinin temizlik çalışmasını ve çevre düzenleme projesini yaptırmak.
Per. Kriteri 1.2.10.1:2016 yılı sonunda Yeraltı Şehrinin temizlik çalışmasının tamamlanma
oranı.
Per. Kriteri 1.2.10.2: 2016 yılı sonunda Yeraltı Şehrinin çevre düzenleme projesi bütçesi miktarı.
Faaliyet 1.2.11: 2018 yılı sonuna kadar İlimiz, Merkez İlçe, Konaklı Kasabasında bulunan
Yeraltı Şehrinin turizme açılması için gerekli girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 1.2.11.1:2018 yılında İlimiz, Merkez İlçe, Konaklı Kasabasında bulunan Yeraltı
Şehrinin turizme açılması için yapılan teklifin tarihi.
Per. Kriteri 1.2.11.2: 2018 yılında turizme açılması için girişimlerde bulunulan İlimiz, Merkez
İlçe, Konaklı Kasabası Yeraltı Şehrinin turizme açıldığı yıl.
Faaliyet 1.2.12: 2015 yılında İlimiz, Altunhisar İlçesinde bulunan Sıraçakıl Han için proje
yaptırmak.
Per. Kriteri 1.2.12.1:2015 yılında Sıraçakıl Han için yapılan proje bütçesinin miktarı.
Faaliyet 1.2.13: 2018 yılı sonuna kadar İlimiz, Altunhisar İlçesinde bulunan Sıraçakıl Han proje
uygulama işini tamamlamak.
Per. Kriteri 1.2.13.1: 2018 yılı sonunda Sıraçakıl Han projesinin tamamlanma oranı.
Faaliyet 1.2.14: 2015 yılı sonuna kadar İlimiz, Merkez İlçe, Fertek Köyünde, Nevşehir Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Niğde İl Özel İdaresi KUDEB birimi ile
birlikte Kentsel Sit çalışması yapılarak, alanın Kentsel Sit Alanı olarak tescili için hazırlanan
belgeleri Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna göndermek.
Per. Kriteri 1.2.14.1: 2015 yılı sonunda Fertek Köyü Kentsel Sit Alanı içerisinde tespit edilen
taşınmaz kültür varlığı sayısı.
Per. Kriteri 1.2.14.2: 2015 yılı sonunda tescil için Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kuruluna gönderilen dosya sayısı.
Faaliyet 1.2.15: 2016 yılı sonuna kadar İlimiz, Merkez İlçe, Yeşilburç Köyünde, Nevşehir
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Niğde İl Özel İdaresi KUDEB birimi
ile birlikte Kentsel Sit çalışması yaparak, alanın Kentsel Sit Alanı olarak tescili için hazırlanan
belgeleri yılsonuna kadar Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna göndermek.
Per. Kriteri 1.2.15.1: 2016 yılı sonunda Yeşilburç Köyü Kentsel Sit Alanı içerisinde tespit
edilen taşınmaz kültür varlığı sayısı.
Per. Kriteri 1.2.15.2:2016 yılı sonundar Tescil için Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kuruluna gönderilen dosya sayısı.
Faaliyet 1.2.16: 2016 yılı sonuna kadar İlimiz Merkez İlçe Şehitler Mahallesinde bulunan
hazirelerin çevre düzenlemesinin yaptırılması için gerekli girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 1.2.16.1:2016 yılında İlimiz Merkez İlçe Şehitler Mahallesinde bulunan hazirelerin
çevre düzenlemesinin yaptırılması için yapılan teklifin tarihi.
Per. Kriteri 1.2.18.1: 2016 yılı sonuna kadar ilgili kurum tarafından çevre düzenlemesi için
ayrılan ödenek miktarı.
Faaliyet 1.2.17: 2016 yılı sonuna kadar İlimiz Bor İlçesi Kemerhisar Kasabasında, Tyana Antik
Kenti ile bağlantılı Arkeo-Park yapılması için ilgili belediye başkanlığı ve kazı başkanlığı ile
ortak proje geliştirmek.
Per. Kriteri 1.2.17.1:2016 yılında İlimiz Bor İlçesi Kemerhisar Kasabasındaki Tyana Antik Kenti
ile bağlantılı Arkeo-Park yapılması için ilgili belediye başkanlığı ve kazı başkanlığı ile ortak
proje geliştirmek için yapılan girişimin tarihi.
Per. Kriteri 1.2.17.2: 2017 yılı sonuna kadar Arkeo-Park yapılması için hazırlanan projenin
gerçekleşme oranı.
Faaliyet 1.2.18: Her yıl Kültür varlıklarını koruma bilincini geliştirmek amacıyla broşür ve
posterler hazırlayarak tüm köy ve kasabalara dağıtılıp belirli yerlere asılmasını sağlamak.
Per. Kriteri 1.2.18.1: Her yılsonunda basılan broşür ve poster sayısı.
Per. Kriteri 1.2.18.2: Her yılsonunda broşür ve posterlerin asıldığı ve dağıtıldığı köy ve kasaba
sayısı.
Faaliyet 1.2.19: Her yıl üç defa Kültür varlıklarını koruma bilincini geliştirmek, kültür
varlıklarımızı tanıtmak ve kültür varlıklarını nasıl koruruz sorusuna cevap bulmak amacıyla
Niğde Polis Okulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık
birimlerine yönelik seminer düzenlemek.
Per. Kriteri 1.2.19.1: Her yıl düzenlenen seminer sayısı.
Per. Kriteri 1.2.19.2: Her yıl seminere katılan katılımcı sayısı.
Faaliyet 1.2.20: Her yıl üç grup halinde Kültür varlıklarını koruma bilincini geliştirmek, kültür
varlıklarımızı tanıtmak ve kültür varlıklarını nasıl koruruz sorusuna cevap bulmak amacıyla
Niğde genelindeki köy ve kasaba muhtarlarına yönelik seminer düzenlemek.
Per. Kriteri 1.2.20.1: Her yıl düzenlenen seminer sayısı.
Per. Kriteri 1.2.20.2: Her yıl seminere katılan katılımcı sayısı.
Faaliyet 1.2.21: Her yıl Kültür varlıklarını koruma bilincini geliştirmek, kültür varlıklarımızı
tanıtmak amacıyla Niğde genelinde orta öğretim ve lise öğrencilerine yönelik en az 10 okulda
etkinlik düzenlemek.
Per. Kriteri 1.2.21.1: Her yıl etkinlik düzenlenen okul sayısı.
Per. Kriteri 1.2.21.2: Her yıl etkinliğe katılan öğrenci sayısı.
Faaliyet 1.2.22: 2015 yılında Niğde Kalesi ve Eskisaray Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı
dâhilinde bulunan alanın, Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde tescilsiz yapıların
kamulaştırılıp yıkılması, tescilli yapıların ise restorasyonlarının yapılması ve alanın çevre
düzenlemesinin yapılarak turizme kazandırılması amacıyla ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde
bulunmak.
Per. Kriteri 1.2.22.1:2016 yılında Niğde Kalesi ve Eskisaray Mahallesi Koruma Amaçlı İmar
Planı dâhilinde bulunan alanın, Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde tescilsiz yapıların
kamulaştırılıp yıkılması, tescilli yapıların ise restorasyonlarının yapılması ve alanın çevre
düzenlemesinin yapılarak turizme kazandırılması amacıyla ilgili kurumlar nezdinde yapılan
girişimin tarihi ve sayısı.
Per. Kriteri 1.2.22.2: 2016 yılı Plan sürecinde kamulaştırılan ve yıkılan tescilsiz yapı sayısı.
Per. Kriteri 1.2.22.3: Plan sürecinde restorasyonu yapılan yapı sayısı.
Per. Kriteri 1.2.22.4:Plan sürecinde çevre düzenlemesi yapılan alan miktarı.
Per. Kriteri 1.2.22.5:Plan sürecinde turizme kazandırılan alan miktarı ve yapı sayısı.
Faaliyet 1.2.23: Her yıl ilde gerçekleşen kaçak kazı ve kültür varlığı kaçakçılığı ile ilgili
istatistik tutmak ve İl Müdürlüğü internet sitesinde yayınlamak.
Per. Kriteri 1.2.23.1: Her yıl ilde gerçekleşen kaçak kazı ve kültür varlığı kaçakçılığı ile ilgili
internet sitesinde yayınlanan istatistik sayısı.
Hedef 1.3: Taşınır-Taşınmaz Kültür Varlıklarını Onarmak, Belgelemek, Sergilemek Ve
Muhafazasını Sağlamak.
Faaliyet 1.3.1: Her yıl İlimizde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve çeşitli yollarla müzeye
gelen taşınır kültür varlıklarının konservasyon ve restorasyonlarının yapılması sonrasında
fotoğraflayıp envanterini yaparak belgelemek.
Per. Kriteri 1.3.1.1: Her yıl konservasyon ve restorasyonu yapılan taşınır kültür varlığı sayısı.
Per. Kriteri 1.3.1.2: Her yıl envanteri yapılan taşınır kültür varlığı sayısı.
Faaliyet 1.3.2: 2019 yılı sonuna kadar MUES (Müzeler Ulusal Envanter Sistemi) projesi
kapsamında, müze envanterinde kayıtlı eserlerinin tamamını dijital ortama aktarmak.
Per. Kriteri 1.3.2.1: 2019 yılı sonunda Mues veri tabanına girilen envanterli eser sayısı.
Faaliyet 1.3.3: 2019 yılı sonuna kadar Andaval Kilisesinin çevre düzenleme projesinin
bitirilerek kilisenin ziyarete açılmasını sağlamak.
Per. Kriteri 1.3.3.1: 2019 yılı sonuna kadar Andaval Kilisesinin çevre düzenleme projesinin
gerçekleşme oranı.
Per. Kriteri 1.3.3.2: 2019 yılı sonunda Andaval Kilisesinin açılma durumu.
Hedef 1.4:İlin Turizm Potansiyellerini Ortaya Çıkarmak ve Alternatif Turizm Çeşitleri
Oluşturmak.
Faaliyet 1.4.1: 2015 yılı sonuna kadar ilimiz merkez ve Çiftlik ilçelerinde bulunan turizm
değerlerini tespit ederek kayıt altına almak.
Per. Kriteri 1.4.1.1: 2015 yılı sonuna kadar tespit edilip kayıt altına alınan turizm değerleri
sayısı.
Faaliyet 1.4.2: 2016 yılı sonuna kadar ilimiz Bor ve Çamardı ilçelerinde bulunan turizm
değerlerini tespit ederek kayıt altına almak.
Per. Kriteri 1.4.2.1: 2016 yılı sonuna kadar tespit edilip kayıt altına alınan turizm değerleri
sayısı.
Faaliyet 1.4.3: 2017 yılı sonuna kadar ilimiz Ulukışla ve Altunhisar ilçelerinde bulunan turizm
değerlerini tespit ederek kayıt altına almak.
Per. Kriteri 1.4.3.1: 2017 yılı sonuna kadar tespit edilip kayıt altına alınan turizm değerleri
sayısı.
Faaliyet 1.4.4: 2018 yılı sonuna kadar İl Turizm Envanteri kitabını bastırmak.
Per. Kriteri 1.4.4.1: 2018 yılı sonunda basımı gerçekleştirilen “Turizm Envanteri“ basım adedi.
Hedef 1.5: İldeki Turizm Etkinliklerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak.
Faaliyet 1.5.1: Her yıl ilde turizmin bütün yıla yayılmasını sağlamak için dağ turizmi, sağlık
turizmi vb. turizm çeşitlerini desteklemek ve ilgili kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu
sağlamak.
Per. Kriteri 1.5.1.1:Her yıl ilgili kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak için yapılan
toplantı sayısı.
Faaliyet 1.5.2: Her yıl İlimiz, Çamardı İlçesinde Türkiye Dağcılık Federasyonuyla ortaklaşa
“Dağ Turizmi Festivali” organize etmek.
Per. Kriteri 1.5.2.1: Her yıl düzenlenen “Dağ Turizmi Festivali” sayısı.
Faaliyet 1.5.3: 2015 yılı içinde İlimiz, Ulukışla İlçesi, Çiftehan Köyünde ve Merkeze bağlı Nar
Köyünde bulunan tesislerde dönüşümlü olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa “Sağlık - Termal
Turizm Çalıştayı” düzenlemek.
Per. Kriteri 1.5.3.1: 2015 yılında düzenlenen “Sağlık-Termal Turizm Çalıştayı” sayısı.
Faaliyet 1.5.4: 2016 yılı içinde İlimiz, Çamardı İlçesinde Orman Şube Müdürlüğü ve Türkiye
Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ile ortaklaşa “ Av Turizmi Çalıştayı” organize etmek.
Per. Kriteri 1.5.4.1: 2016 yılında düzenlenen “Av Turizmi Çalıştayı” sayısı.
Faaliyet 1.5.5: 2017 yılı içinde İlimizde “İnanç Turizmi Çalıştayı” organize etmek.
Per. Kriteri 1.5.5.1: 2017 yılı sonuna kadar organize edilen “Av Turizmi Çalıştayı” sayısı.
Faaliyet 1.5.6: 2015 yılı sonuna kadar İlimiz, Ulukışla İlçesi, Aladağlarda bulunan Meydan
Yaylasına çıkan yolun düzenlenmesi ve şehirlerarası yollara yönlendirme levhalarının konulması
için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 1.5.6.1: 2015 yılı sonuna kadar Aladağlarda bulunan Meydan Yaylasına çıkan yolun
düzenlenmesi için ilgili kurumlar nezdinde yapılan girişim sayısı.
Faaliyet 1.5.7: Her yıl bahar aylarında, amatör ve profesyonel kategorilerde olmak üzere
Aladağlar ve Bolkar Dağlarında Foto Safari düzenlemek.
Per. Kriteri 1.5.7.1: Her yıl içinde düzenlenen Foto Safari sayısı.
Per. Kriteri 1.5.7.2:Her yıl içinde düzenlenen Foto Safariye katılımcı sayısı.
Faaliyet 1.5.8: Her yıl bahar aylarında, amatör ve profesyonel kategorilerde olmak üzere
Aladağlar ve Bolkar Dağlarında Jip Safari düzenlemek.
Per. Kriteri 1.5.8.1:Her yıl düzenlenen Jip Safariye katılımcı sayısı.
Hedef 1.6: İlde Nitelikli Konaklama, Yeme-İçme, Eğlence, Termal ve Benzeri Tesislerin Sayısını
Artırmak, Mevcut Tesislerin Gelişim ve Modernizasyonu İçin Çalışmalar Yapmak.
Faaliyet 1.6.1: 2016 yılı içinde Niğde Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İlde
bulunan turizm ile ilgili sektör çalışanlarına eğitim vermek.
Per. Kriteri 1.6.1.1:2016 yılında sSektör çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim sayısı.
Per. Kriteri 1.6.1.2:2016 yılında sektör çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitime katılan
katılımcı sayısı.
Faaliyet 1.6.2: Her yıl İl Turizm Konseyince alınan kararlardan kurumumuzu ilgilendirenleri
gereği yapılmak üzere Bakanlığımıza teklifte bulunmak.
Per. Kriteri 1.6.2.1:Her yıl kurumumuzu ilgilendiren konsey kararı sayısı.
Per. Kriteri 1.6.2.2:Her yıl Bakanlığımıza teklifte bulunulan konsey kararı sayısı.
Faaliyet 1.6.3: Her yıl İlgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, oteller, seyahat
acentaları, yeme içme tesisleri, dernek ve vakıflarla düzenli olarak bir araya gelip ilde turizmin
gelişmesi ve turizm bilinci oluşması için ortak çalışmalar yapmak.
Per. Kriteri 1.6.3.1: Her yıl ilde turizmin gelişmesi ve turizm bilinci oluşması için kurumkuruluşlar ve sektör temsilcileri ile yapılan ortak toplantı sayısı.
Faaliyet 1.6.4: Her yıl Turizm İşletme Belgeli tesis sayısının ve mevcut konaklama tesislerinin
yatak kapasitesinin arttırılması için turizm teşvikleri hakkında yatırımcıları bilgilendirmek.
Per. Kriteri 1.6.4.1: Her yıl turizm teşvikleri hakkında yatırımcılara verilen bilgilendirme sayısı.
Faaliyet 1.6.5: Kamu kurumları tarafından turizm amaçlı verilen teşviklerden faydalanılarak
yeni yatırımların ile kazandırılması için yatırımcıları bilgilendirmek.
Per. Kriteri 1.6.5.1:Bilgilendirilen yatırımcı sayısı.
AMAÇ 2: KÜLTÜR VE TURİZM DEĞERLERİNİN TANITILMASINI SAĞLAMAK.
Hedef 2.1: Yöresel Kültürümüzü Tanıtmak.
Faaliyet 2.1.1: Her yıl Ankara’da düzenlenen “Niğde Günleri” tanıtım etkinliğine katılmak.
Per. Kriteri 2.1.1.1: Her yıl düzenlenen etkinliklere katılım sayısı.
Per. Kriteri 2.1.1.2:Her yıl İlin tanıtımına yönelik düzenlenen etkinliklerde dağıtılan materyal
sayısı.
Faaliyet 2.1.2: 2015 yılı sonuna kadar Niğde İli Halk Kültürü ve Edebiyatta Niğde adlı eserleri
tamamlayarak yayınlamak.
Per. Kriteri 2.1.2.1: 2015 yılı sonunda basılan “Niğde İli Halk Kültürü” adlı yayının basım
adedi.
Per. Kriteri 2.1.2.2: 2015 yılı sonunda basılan “Edebiyatta Niğde” adlı yayının basım adedi.
Faaliyet 2.1.3: 2016 yılında “Derlemeci Müzikolog Halit Ongan” ve “İz Bırakanlar” adlı
yayınları hazırlamak.
Per. Kriteri 2.1.3.1: 2016 yılı sonunda basılan “Derlemeci Müzikolog Halit Ongan” adlı yayının
basım adedi.
Per. Kriteri 2.1.3.2: 2016 yılı sonunda basılan “İz Bırakanlar” adlı yayının basım adedi.
Faaliyet 2.1.4: 2016 yılı sonuna kadar İl Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilin yöresel kültürü
ile ilgili tanıtıcı içerik yayınlamak.
Per. Kriteri 2.1.4.1: 2016 yılı sonunda internet sitesinde yayınlanan tanıtıcı içerik sayısı.
Faaliyet 2.1.5: 2015 yılı içerisinde İl merkezinde Kültür-Sanat Sokağı oluşturmak için ilgili
kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 2.1.5.1: 2015 yılı sonuna kadar Kültür-Sanat Sokağı oluşturmak için ilgili kurumlar
nezdinde bulunulan girişim sayısı.
Faaliyet 2.1.6: Her yıl ulusal televizyon kanallarında ilin kültürel değerlerini tanıtıcı programlar
yapılması için girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 2.1.6.1: Her yıl yapılan girişim sayısı.
Faaliyet 2.1.7: Her yıl il genelinde Yöresel Türküler Yarışması düzenlemek.
Per. Kriteri 2.1.7.1: Her yıl yapılan yarışma sayısı.
Per. Kriteri 2.1.7.2: Her yıl düzenlenen yarışmalara katılan katılımcı sayısı.
Faaliyet 2.1.8: Her yıl il genelinde Yöresel Yemek Yarışması düzenlemek.
Per. Kriteri 2.1.8.1: Her yıl yapılan yarışma sayısı.
Per. Kriteri 2.1.8.2: Her yıl düzenlenen yarışmalara katılan katılımcı sayısı.
Faaliyet 2.1.9: Her yıl “Fotoğraflarla Niğde Kültürü” adlı yayını, güncelleyerek bastırmak
Per. Kriteri 2.1.9.1: Her yıl basılan “Fotoğraflarla Niğde Kültürü” adlı yayının adedi.
Faaliyet 2.1.10: 2015 yılında taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları ile ilgi 50 ve 200 parçalık
yapbozlar yaptırmak ve ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtmak.
Per. Kriteri 2.1.10.1: 2015 yılında yaptırılan yapboz sayısı.
Per. Kriteri 2.1.10.2: 2015 yılında dağıtılan yapboz sayısı.
Hedef 2.2: İldeki Turizm Değerlerini Tanıtmak.
Faaliyet 2.2.1: 2015 yılında Niğde Müzesi, Gümüşler Manastırı, Niğde Kalesi, Andaval Kilisesi
ile ilgili tanıtıcı broşürler ve Niğde Tanıtım CD’si bastırmak.
Per. Kriteri 2.2.1.1: 2015 yılında Niğde Müzesi, Gümüşler Manastırı, Niğde Kalesi, Andaval
Kilisesi ile ilgili bastırılan tanıtıcı broşür sayısı ve Niğde Tanıtım CD’si sayısı.
Per. Kriteri 2.2.1.2: 2015 yılında Niğde Müzesi, Gümüşler Manastırı, Niğde Kalesi, Andaval
Kilisesi ile ilgili dağıtılan tanıtıcı broşürler ve Niğde Tanıtım CD’si sayısı.
Faaliyet 2.2.2: Her yıl Niğde’nin tanıtımı ve kurum personelinin genel kültürünün artırılması
amacıyla başta Emitt fuarı olmak üzere ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak.
Per. Kriteri 2.2.2.1: Her yıl Emitt Fuarı’na katılım sayısı.
Per. Kriteri 2.2.2.2: Her yıl ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sayısı.
Per. Kriteri 2.2.2.3: Her yıl Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılan personel sayısı.
Faaliyet 2.2.3: Her yıl “Fotoğraflarla Niğde Turizmi” adlı yayını, güncelleyerek bastırmak.
Per. Kriteri 2.2.3.1: Her yıl güncellenen “Fotoğraflarla Niğde Turizmi” adlı yayınının basım
adedi.
Faaliyet 2.2.4: Her yıl dünyada ve Avrupa’da turizm sektörü ile ilgili gelişmeler ve eğilimler
doğrultusunda ülkemize gelen turist profili ve tercihleri dikkate alınarak ilimiz kültür ve turizm
varlıklarının tanıtıldığı Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca broşürler hazırlamak.
Per. Kriteri 2.2.4.1: Her yıl hazırlanan broşür sayısı.
Per. Kriteri 2.2.4.2: Her yıl dağıtılan broşür sayısı.
Faaliyet 2.2.5: Her yıl ilimiz kültür ve turizm varlıklarına ilişkin hazırlanan broşür ve tanıtım
materyallerini Bakanlığımıza, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına, halka, esnafa ve 81 İl
Kültür ve Turizm Müdürlükleri’ne dağıtmak.
Per. Kriteri 2.2.5.1: Her yıl ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına, halka, esnafa ve 81 İl Kültür
ve Turizm Müdürlükleri’ne dağıtılan broşür sayısı.
Faaliyet 2.2.6: 2015-2019 yılları arasında turizm varlıklarına ilişkin belgeseller, tanıtım
filmleri, gezi rehberleri ve reklam filmlerinin TRT işbirliğiyle hazırlanmasını ve bu programların
düzenli bir biçimde TRT, bölgesel, ulusal ve uluslararası yayın yapan televizyon kanallarında
yayınlanması girişiminde bulunmak.
Per. Kriteri 2.2.6.1: 2015-2019 yılları arasında TRT İşbirliği İle hazırlanıp yayınlanan turizm
varlıklarına ilişkin belgeseller, tanıtım filmleri, gezi rehberleri ve reklam filmlerinin sayısı.
Faaliyet 2.2.7: Her yıl Niğde Üniversitesi Rektörlüğünce, yurt içi ve yurt dışında yapılacak
etkinliklerde kullanılmak üzere ili tanıtıcı materyaller ile destek olmak.
Per. Kriteri 2.2.7.1: Her yıl Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne yurt içi ve yurt dışında yapılacak
etkinliklerde kullanılmak üzere verilen ili tanıtıcı materyal sayısı.
Faaliyet 2.2.8: Her yıl turizm işletmeleri, sektör temsilcileri ve kamu kurumları ile ortak reklam
ve tanıtım yapmak.
Per. Kriteri 2.2.8.1: Her yıl turizm işletmeleri, sektör temsilcileri ve kamu kurumları ile ortak
yapılan reklam ve tanıtım sayısı.
Faaliyet 2.2.9: 2015-2019 yılları arasında toplumda koruma-kullanma ve sürdürülebilir turizm
bilincinin oluşması için ilimiz kültür ve turizm varlıklarının minyatürlerinin de yer alacağı, doğa
ile bütünleşen bir “Kültür ve Turizm Parkı” oluşturulması için ilgili kurumlar ile birlikte
çalışmalar yapmak.
Per. Kriteri 2.2.9.1: 2015-2019 yılları arasında “Kültür ve Turizm Parkı” oluşturulması için
ilgili kurumlarla yapılan çalışma sayısı.
Faaliyet 2.2.10: Her yıl “Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir” sloganı ile ilimiz merkezinde kamu
kurumları, yerel yönetimler, üniversite, STK’lar ve halkın katılımıyla bir turizm şenliği
düzenlemek.
Per. Kriteri 2.2.10.1: Her yıl yapılan turizm şenliği sayısı.
Faaliyet 2.2.11: Her yıl ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite, STK’lar, sektör
temsilcileri ile bir araya gelip ilimiz turizmini geliştirmek için çalıştay düzenlemek.
Per. Kriteri 2.2.11.1: Her yıl düzenlenen çalıştay sayısı.
Faaliyet 2.2.12: 2015 yılı sonuna kadar Niğde’de bulunan alternatif tur güzergâhlarının
Kapadokya tur güzergâhlarına eklenmesini sağlamak amacıyla tur operatörleri ve seyahat
acentaları nezdinde girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 2.2.12.1: 2015 yılı sonunda ilgili kurumlar nezdinde yürütülen girişim sayısı.
Faaliyet 2.2.13: 2015 yılında alternatif turizm çeşitleri ile ilgili tanıtıcı broşür ve materyaller
bastırmak.
Per. Kriteri 2.2.13.1: 2015 yılı sonunda bastırılan tanıtıcı broşür ve materyal sayısı.
Faaliyet 2.2.14: Her yıl 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası’nda kamu kurum ve
kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversite, sektör temsilcileri ve STK’lar ve halkın katılımıyla her
yıl turizm haftasında fotoğraf sergisi, konser, yarışma ve benzeri etkinlikler yapmak.
Per. Kriteri 2.2.14.1: Her yıl Turizm Haftası’nda düzenlenen etkinlikler sayısı.
Faaliyet 2.2.15: 2015 yılında Müdürlüğümüz internet sitesinde ilimiz kültür ve turizm
varlıklarının tanıtılması ve sektörle ilgili her türlü bilgi ve verilere kolay ulaşımı sağlamak.
Per. Kriteri 2.2.15.1: 2015 yılı sonunda Müdürlüğümüz internet sitesini ziyaret eden kişi sayısı.
Faaliyet 2.2.16: Her yıl Niğde Müzesi ve Gümüşler Manastırı’na tur getiren seyahat acentaları
ve gelen turist gruplarının ülkelerinin istatistiğini çıkarmak.
Per. Kriteri 2.2.16.1: Her yıl Niğde Müzesi ve Gümüşler Manastırı’na tur getiren seyahat
acentaları ve gelen turist gruplarının ülke sayısı.
Faaliyet 2.2.17: Her yıl eğitim öğretim yılı sonunda diğer illerde okuyan ortaöğretim kurumu
öğrencilerine yönelik ilimize kültür gezileri düzenlenmesi için ilgili kurumlar nezdinde
girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 2.2.17.1: Her yıl ilgili kurumlar nezdinde gerçekleştirilen kültür gezileri girişim
sayısı
Faaliyet 2.2.18: 2016 yılında İlin turizm değerlerini anlatmak ve marka kent olmak amacıyla
yeni kent sloganları oluşturmak için yarışma düzenlemek.
Per. Kriteri 2.2.18.1: 2016 yılında düzenlenen slogan yarışmasına katılım sayısı.
Hedef 2.3: Taşınır-Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Tanıtmak.
Faaliyet 2.3.1: 2019 yılı sonuna kadar İlimiz genelindeki tescilsiz taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarının Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tescil edilmesi sonrasında
yeni Niğde Kültür Envanteri yayınını çıkarmak.
Per. Kriteri 2.3.1.1: 2019 yılı sonuna kadar basılan Kültür Envanteri sayısı.
Faaliyet 2.3.2: 2017 yılı sonuna kadar Müzede bulunan eserleri tanıtmak amacıyla “Müze
Kataloğunu” hazırlamak.
Per. Kriteri 2.3.2.1: 2017 yılı sonuna kadar Müzede bulunan eserleri tanıtmak amacıyla basılan
“Müze Katalogu” sayısı.
Faaliyet 2.3.3: 2015 yılı sonuna kadar İlimizde kazı yapan kazı ekiplerine hazırlatılacak, kazı
alanları ile ilgili bilgilendirme broşürlerini bastırmak.
Per. Kriteri 2.3.3.1: 2015 yılı sonuna kadar İlimizde kazı yapan kazı ekiplerine hazırlatılacak,
kazı alanları ile ilgili basılan bilgilendirme broşürü sayısı.
Faaliyet 2.3.4: 2016 yılı kazı mevsiminde İlimizde kazı yapılan ve bilgilendirme panosu ve
yönlendirme levhası olmayan alanlarla ilgili kazı yapan ekiplere bilgilendirme panosu ve
yönlendirme levhası hazırlatılması ve gerekli yerlere konulması için girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 2.3.4.1: 2016 yılı kazı mevsiminde İlimizde kazı yapılan ve bilgilendirme panosu ve
yönlendirme levhası olmayan alanlarla ilgili kazı yapan ekiplere bilgilendirme panosu ve
yönlendirme levhası hazırlatılması ve gerekli yerlere konulması için ilgili kurumlar nezdinde
yapılan girişim sayısı.
Faaliyet 2.3.5: 2015 yılı içerisinde Gümüşler Manastırı için yeni bilgilendirme panosu
yaptırmak.
Per. Kriteri 2.3.5.1: 2015 yılı içerisinde il genelinde Gümüşler Manastırı için konulan
bilgilendirme pano sayısı.
Faaliyet 2.3.6: 2015 yılı içerisinde İl merkezinde bulunan ve müzenin yerini gösteren
yönlendirme tabelalarının sayısının arttırılması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde
girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 2.3.6.1: 2015 yılı içerisinde İl merkezinde bulunan ve müzenin yerini gösteren
yönlendirme tabelalarının sayısının arttırılması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde
bulunulan girişim sayısı.
Faaliyet 2.3.7: 2015 yılı içerisinde Niğde’ye ulaşımı sağlayan şehirlerarası yollara müze ve ören
yerlerini tanıtıcı tabelalar asılması için kurum, kuruluş ve ticari firmalar nezdinde girişimlerde
bulunmak.
Per. Kriteri 2.3.7.1: 2015 yılı içerisinde Niğde’ye ulaşımı sağlayan şehirlerarası yollara müze
ve ören yerlerini tanıtıcı tabelalar asılması için kurum, kuruluş ve ticari firmalar nezdinde
bulunulan girişim sayısı.
Faaliyet 2.3.8: 2016 yılı içerisine İlde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarını tanıtıcı
levhalar asılması için mülkiyet sahibi kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 2.3.8.1: 2016 yılı içerisine İlde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarını tanıtıcı
levhalar asılması için mülkiyet sahibi kurum ve kuruluşlar nezdinde bulunulan girişim sayısı.
Faaliyet 2.3.9: 2016 yılı içerisinde Kültür Merkezi binasının girişine uygun ölçülerde Afiş
Değiştiricili Megalight (billboard) yapılarak Niğde’nin önemli turistik değerlerinin tanıtımını
yapmak.
Per. Kriteri 2.3.9.1: 2016 yılı içerisinde Kültür Merkezi binasının girişine uygun ölçülerde
yapılan Afiş Değiştiricili Megalight (billboard) adedi.
Hedef 2.4: Taşınır-Taşınmaz Kültür Varlıkları İle İlgili Bilimsel Yayınlar Yapmak Ve Yapanlara
Yardımcı Olmak.
Faaliyet 2.4.1: 2016 yılı sonuna kadar ilimiz genelinde tespiti yapılan eski mezar taşlarına
ilişkin yapılan çalışmaları yayınlamak.
Per. Kriteri 2.4.1.1: 2016 yılı sonunda eski mezar taşları ile ilgili bastırılan eser sayısı.
Faaliyet 2.4.2: 2016 yılı sonuna kadar Müzede bulunan hat levhaları ile ilgili makale
çalışmasını hazırlamak.
Per. Kriteri 2.4.2.1: 2016 yılı sonuna kadar hat levhaları ile ilgili makalenin yayınlandığı süreli
yayın sayısı.
Faaliyet 2.4.3: 2016 yılından başlamak üzere her yıl Niğde Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü
işbirliğiyle ilimizde yapılan kazı ve araştırmalarla ilgili “Niğde İli, Kazı ve Araştırmaları
Konferansı” düzenlemek ve bunları bir yayında toplamak.
Per. Kriteri 2.4.3.1: Her yıl yapılan konferans sayısı.
Per. Kriteri 2.4.3.2: Her yıl düzenlenen konferanslara katılan katılımcı ve bildiri sayısı.
Faaliyet 2.4.4: 2015 yılı içerisinde Niğde Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan
“Uluslararası Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu”na müzeyi temsilen en az iki bildiri ile katılım
sağlamak.
Per. Kriteri 2.4.4.1: 2015 yılında “Uluslararası Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu”nda müzeyi
temsilen verilen bildiri sayısı.
AMAÇ 3: İLİN KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK.
Hedef 3.1: Vatandaşların Kütüphanelerden Yararlanması İçin Gerekli Tedbirleri Almak ve
Uygulamak.
Faaliyet 3.1.1: Her yıl İl bazında çeşitli kurumların kütüphane ve kitaplık oluşturmalarında
materyal ve teknik hizmet desteği sağlamak.
Per. Kriteri 3.1.1.1: Her yıl İl bazında çeşitli kurumların kütüphane ve kitaplık oluşturmalarında
materyal ve teknik hizmet desteği sağlanan kurum sayısı.
Faaliyet 3.1.2: 2015 yılı içerisinde Edebiyat Müze Kütüphanesi kurmak için girişimlerde
bulunmak.
Per. Kriteri 3.1.2.1: 2015 yılı içerisinde “Edebiyat Müze Kütüphanesi” kurmak için ilgili kurum
ve şahıslar nezdinde bulunulan girişim sayısı.
Faaliyet 3.1.3: 2015 yılı içerisinde İl merkezinde Çocuk Kütüphanesi kurulması için
girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 3.1.3.1: 2015 yılı içerisinde İl merkezinde Çocuk Kütüphanesi kurulması için
bulunulan girişim sayısı.
Hedef 3.2: İldeki Kütüphanelerin Koleksiyonlarını Zenginleştirmek ve Okuyucu Sayısını
Arttırmak.
Faaliyet 3.2.1: Her yıl bir yazar davet edilerek imza günleri düzenlemek için gerekli
girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 3.2.1.1: Her yıl düzenlenen imza günü sayısı.
Faaliyet 3.2.2: Her yıl okullarda kütüphaneyi tanıtıcı ve kütüphane kullanımını öğretici
etkinlikler düzenlemek.
Per. Kriteri 3.2.2.1: Her yıl kütüphaneyi tanıtmak ve kütüphane kullanımını öğretmek için
düzenlenen etkinlik sayısı.
Faaliyet 3.2.3: Her yıl Kütüphaneye dikkat çeken afişler hazırlayıp kent ışıklarında (bilboard)
sergilemek.
Per. Kriteri 3.2.3.1: Her yıl kent ışıklarında sergilenen afiş sayısı.
Faaliyet 3.2.4: 2015 yılı sonuna kadar Anayol ve kavşaklara kütüphane yön levhaları konulması
için girişimlerde bulunmak.
Per. Kriteri 3.2.4.1: 2015 yılı sonuna kadar Anayol ve kavşaklara konulan yön levhaları sayısı.
Faaliyet 3.2.5: Her yıl yerel gazete ve televizyonda kütüphaneyi tanıtıcı programlar yapmak.
Per. Kriteri 3.2.5.1: Her yıl yerel gazete ve televizyonda kütüphaneyi tanıtıcı programların
sayısı.
Faaliyet 3.2.6: Her yıl kütüphaneyi tanıtıcı ayraç, çanta, kalem yaptırarak okuyuculara
dağıtmak.
Per. Kriteri 3.2.6.1: Her yıl basılan materyal sayısı.
Faaliyet 3.2.7: Her yıl Kütüphaneleri çocuklara sevdirmek amacıyla kreş, yetiştirme yurdu ve
anaokullarıyla işbirliği halinde İl Halk ve İlçe Kütüphanelerinde masal okuma saatleri
düzenlemek.
Per. Kriteri 3.2.7.1: Her yıl düzenlenen masal okuma saati süresi.
Faaliyet 3.2.8: İl Halk Kütüphanesinde Lise-Üniversite öğrencileri ve emeklilerden gönüllü
çalışanlar grubu oluşturmak.
Per. Kriteri 3.2.8.1: İl Halk Kütüphanesinde çalışan gönüllü sayısı.
Faaliyet 3.2.9: Her yıl Toplu taşıma araçlarında kütüphane ve etkinlikleri ile ilgili duyurular
yapmak.
Per. Kriteri 3.2.9.1: Her yıl kütüphane ve etkinlikleri ile ilgili yapılan duyuru sayısı.
Faaliyet 3.2.10: 2015 yılı gençlerin hayalindeki kütüphaneyi tasarlama yarışması düzenlemek.
Per. Kriteri 3.2.10.1: 2015 yılında yarışmaya katılan öğrenci sayısı.
Faaliyet 3.2.11: Her yıl Kütüphane Haftasında 81 İl Kitap Okuyor kampanyası çerçevesinde
kitap okuma etkinliği düzenlemek.
Per. Kriteri 3.2.11.1: Her yıl etkinliğe katılan kişi sayısı.
Hedef 3.3: Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Düzenlemek
Faaliyet 3.3.1: Her yıl Devlet Tiyatroları tarafından, en az iki oyunun, ilimizde gösterime
sunulması için Bakanlığa teklifte bulunmak.
Per. Kriteri 3.3.1.1: Her yıl gösterilen oyun sayısı.
Faaliyet 3.3.2: Her yıl Bakanlığımız sanatçıları tarafından ilimizde en az iki konser verilmesi
için teklifte bulunmak.
Per. Kriteri 3.3.2.1: Her yıl düzenlenen konser sayısı.
AMAÇ 4: İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURUMSAL KAPASİTESİNİN VE ALTYAPISININ
GÜÇLENMESİNİ SAĞLAMAK.
Hedef 4.1: İl Müdürlüğünün Kurumsal Kapasitesini ve Çalışan Performansını Artırmak.
Faaliyet 4.1.1: Her yıl tüm birimlerde insan gücü planlaması yapılarak ihtiyaç duyulan sayı ve
nitelikte personel istihdamının sağlanması için Bakanlığa teklifte bulunmak.
Per. Kriteri 4.1.1.1: Her yıl teklif edilen ve karşılanan personel sayısı.
Faaliyet 4.1.2: 2015 yılı sonuna kadar Etkili İletişim Teknikleri konusunda hizmet içi eğitim
programı düzenlemek.
Per. Kriteri 4.1.2.1: 2015 yılı sonunda “Etkili İletişim Teknikleri” konusunda düzenlenen hizmet
içi eğitim programına katılan personel sayısı.
Faaliyet 4.1.3: 2016 yılı sonuna kadar Güzel Konuşma ve Yazma konusunda hizmet içi eğitim
programı düzenlemek.
Per. Kriteri 4.1.3.1: 2016 yılı sonunda “Güzel Konuşma ve Yazma” konusunda düzenlenen
hizmet içi eğitim programına katılan personel sayısı.
Faaliyet 4.1.4: 2017 yılı sonuna kadar Office Programları konusunda hizmet içi eğitim
programı düzenlemek.
Per. Kriteri 4.1.4.1: 2017 yılı sonunda “Office Programları” konusunda düzenlenen hizmet içi
eğitim programına katılan personel sayısı.
Faaliyet 4.1.5: 2018 yılı sonuna kadar Resmi Yazışma Teknikleri konusunda hizmet içi eğitim
programı düzenlemek.
Per. Kriteri 4.1.5.1: 2018 yılı sonunda “Resmi Yazışma Teknikleri” konusunda düzenlenen
hizmet içi eğitim programına katılan personel sayısı.
Faaliyet 4.1.6: 2019 yılı sonuna kadar Bakanlığımızın 4848 sayılı Mevzuatı ile ilgili hizmet içi
eğitim programı düzenlemek.
Per. Kriteri 4.1.6.1: 2019 yılı sonunda “Bakanlığımızın 4848 sayılı Mevzuatı” ile ilgili
düzenlenen hizmet içi eğitim programına katılan personel sayısı.
Faaliyet 4.1.7: Her yıl personel memnuniyetini %5 artırmak.
Per. Kriteri 4.1.7.1: Her yıl personel memnuniyetindeki artış oranı.
Faaliyet 4.1.8: Her yıl verimliliği artırmak için çalışmalarında başarılı olan personellere başarı
ve üstün başarı belgesi verilmesi için ilgili makamlara teklifte bulunmak.
Per. Kriteri 4.1.8.1: Her yıl verilen başarı ve üstün başarı belgesi sayısı.
Hedef 4.2: İl Müdürlüğünün ve Bağlı Birimlerinin Fiziki Koşullarını İyileştirici ve Teknolojik
Altyapısını Güçlendirici Çalışmalar Yapmak.
Faaliyet 4.2.1: Her yıl fiziksel yapı, donanım ve teknolojik altyapı ihtiyaçlarını karşılayarak
çalışma verimliliğini artırmak.
Per. Kriteri 4.2.1.1: Her yıl oluşturulan yeni çalışma odaları ve alınan teknolojik malzeme.
Faaliyet 4.2.2: 2015 yılında hizmet binalarının yetersiz olması nedeniyle Kültür Merkezi ve İl
Halk Kütüphanesi hizmet binası yapımının yatırım programına alınması için Bakanlığa teklifte
bulunmak.
Per. Kriteri 4.2.2.1: 2015 yılında Bakanlığımıza bulunulan teklif tarihi.
Yapılacak işler.
 Kısaltmalar bölümü oluşturulacak
 Teşkilat şeması düzenlenecek
 Komisyonlar yazılacak
 Süreç anlatılacak.
Download

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü