Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
İçindekiler
Bağımsız Denetim Raporu
Konsolide Finansal Durum Tablosu
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
Konsolide Nakit Akış Tablosu
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları’na Çevrim
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Ocak 2012
VARLIKLAR
Dönen varlıklar:
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Ara toplam
1.690.264
165
1.499.021
446.221
1.052.800
669.859
92.154
304.992
4.256.455
1.493.116
6.278
1.140.458
427.014
713.444
622.423
137.553
209.800
3.609.628
3.088.920
2.795
999.431
274.904
724.527
672.775
163.689
184.413
5.112.023
131.613
64.088
64.223
4.388.068
3.673.716
5.176.246
109.301
-109.301
78.423
6.813.426
2.421.750
4.465.299
1.644.144
754.833
889.311
287.806
264.141
276.556
92.360
-92.360
61.900
6.378.682
2.145.923
3.538.455
1.456.329
602.877
853.452
89.593
168.921
209.343
----4.913.365
1.903.086
2.909.185
953.802
364.605
589.197
79.085
78.871
152.202
Toplam duran varlıklar
16.360.846
14.141.506
10.989.596
TOPLAM VARLIKLAR
20.748.914
17.815.222
16.165.842
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
7
8
10
32
11
20
20
16
Toplam dönen varlıklar
Duran varlıklar:
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Finansal yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
10
32
8
9
12
13
14
21
15
21
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Durum Tablosu (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Ocak 2012
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler:
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Diğer finansal yükümlükler
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
18
18
818.247
731.490
59.124
680.484
39.287
641.197
807
110.692
22.369
88.323
354.411
746.218
648.231
-947.572
27.160
920.412
9.249
87.753
18.818
68.935
376.470
557.723
1.164.525
-617.404
13.114
604.290
13.324
73.006
16.090
56.916
366.641
2.755.255
2.815.493
2.792.623
6.451.142
13.184
7.616
-7.616
56.455
56.337
118
195.346
197.918
3.302.175
-7.095
-7.095
45.807
45.412
395
253.924
191.820
2.485.815
-318.168
-318.168
35.848
35.583
265
188.370
161.774
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
6.921.661
3.800.821
3.189.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.676.916
6.616.314
5.982.598
856.027
1.510.464
(94.531)
167.384
856.027
1.510.464
(94.531)
167.384
856.027
1.396.063
(98.755)
167.384
1.317.034
1.101.531
1.060.279
31
(36.414)
3.358.734
3.363.749
143.555
10.586.002
275.544
3.225.271
3.015.536
744.003
10.801.229
49.290
3.154.891
587.849
2.691.764
9.864.792
31
93.864
392.132
485.996
104.612
293.067
397.679
106.621
211.831
318.452
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.071.998
11.198.908
10.183.244
TOPLAM KAYNAKLAR
20.748.914
17.815.222
16.165.842
10
32
15
19
22
Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
- Diğer uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
18
10
19
15
23
ÖZKAYNAKLAR
Ana ortaklığa ait özkaynaklar:
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-)
Paylara ilişkin primler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler veya giderler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı
gelirler veya giderler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Dönem net karı
Toplam ana ortaklığa ait özkaynaklar
Kontrol gücü olmayan paylar
Şahenk ailesi
Diğer
Toplam kontrol gücü olmayan paylar
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Kar veya Zarar ve
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
24
25
Brüt kar
8.644.506
(7.561.158)
1.083.348
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar
26
26
30
30
9
Esas faaliyet karı
(748.359)
(312.559)
409.251
(164.577)
771.589
1.038.693
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
27
27
Finansman gideri öncesi faaliyet karı
15.358
(1.608)
1.052.443
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
28
29
11.675
(10.695)
961.861
835.276
(89.533)
161.498
(83.895)
85.262
222.667
836.643
--
--
222.667
836.643
31
79.112
17.250
61.862
143.555
222.667
92.640
16.036
76.604
744.003
836.643
38
0,17
0,87
Durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı
DÖNEM KARI
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3
960.881
150.702
Sürdürülen faaliyetler dönem karı
Pay başına kazanç (Tam TL)
(591.404)
(263.955)
259.319
(132.250)
912.556
197.598
(324.183)
15
15
Dönem karının dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
- Şahenk ailesi
- Diğer
Ana ortaklık payları
776.615
81.815
(983.556)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri
6.649.328
(5.872.713)
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Kar veya Zarar ve
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
240.319
62.370
224.722
(2.424)
47.156
--
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları/azalışları
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı
gelirlere ilişkin vergiler
- Ertelenmiş vergi etkisi
31
19
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı
gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar, vergiden net
Kar ve zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar:
Yabancı para çevirim farkları
Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve/veya
sınıflandırma kazançları/kayıpları
Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları
Yurtdışındaki işletmeye ilişkin yatırım riskinden korunma
kazançları/kayıpları
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı
gelirlere ilişkin vergiler
- Cari vergi etkisi
- Ertelenmiş vergi etkisi
9
(6.483)
(1.726)
24.504
16.940
(311.491)
62.404
226.224
(26.653)
921
6.767
31
(89.996)
16.645
17.999
(1.354)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı
gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar, vergiden net
9
(6.180)
3.003
-(601)
-(601)
(308.232)
256.655
DİĞER KAPSAMLI GELİR
(71.172)
288.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
151.495
1.125.237
78.786
16.924
61.862
72.709
151.495
95.898
19.294
76.604
1.029.339
1.125.237
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
- Şahenk ailesi
- Diğer
Ana ortaklık payları
.
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak 2012 itibariyle bakiyeler
Toplam kapsamlı gelir
Temettüler
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile
yapılan işlemler
İşletme birleşmeleri ile kontrol gücü olmayan
payların satın alınması
Daha önce konsolide edilen bir bağlı ortaklık
ile yasal birleşme etkisi
Transferler
Sermaye
Ödenmiş düzeltmesi
sermaye
farkları
856.027 1.396.063
Karşılıklı
iştirak Paylara
sermaye
ilişkin
düzeltmesi primler
(98.755) 167.384
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak
Tanımlanmış
Maddi
fayda
duran
planları
varlıklar
yeniden
değer
ölçüm
artış fonu
kayıpları
1.060.279
--
---
---
---
---
41.252
--
---
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
---
(5.264)
5.264
114.401
--
5.264
(1.040)
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılacak
Satılmaya
hazır
Finansal
Yabancı
finansal
riskten
para
varlıklar
değer korunma
çevirim
fonu
farkları artış fonu
58.709
11.912
(21.331)
(11.397)
--
235.154
--
2.497
--
--
--
--
--
---
---
Birikmiş karlar
Kardan
Geçmiş
Ayrılan
yıllar
kısıtlanmış karları/zara
yedekler
rları
3.154.891
587.849
Net dönem
karı zararı
2.691.764
744.003
--
Ana
ortaklığa
ait
özkaynaklar
Toplamı
9.864.792
(28)
--
17.858
(122.787)
--
--
29.885
--
29.885
--
--
--
--
--
---
---
---
-70.408
(114.401)
-2.617.132 (2.691.764)
1.029.339
(122.787)
Kontrol
gücü
olmayan
paylar
318.452
Özkaynaklar
toplamı
10.183.244
95.898
(32.445)
1.125.237
(155.232)
(35.704)
(5.819)
--
51.478
51.478
---
---
---
31 Aralık 2012 itibariyle bakiyeler
856.027
1.510.464
(94.531) 167.384 1.101.531
--
47.312
247.066
(18.834)
3.225.271
3.015.536
744.003
10.801.229
397.679
11.198.908
1 Ocak 2013 itibariyle bakiyeler
856.027
1.510.464
(94.531) 167.384 1.101.531
--
47.312
247.066
(18.834)
3.225.271
3.015.536
744.003
10.801.229
397.679
11.198.908
---
---
---
---
217.722
--
170.858
--
(372.099)
--
(110.717)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
---
---
---
---
---
---
856.027
1.510.464
(94.531) 167.384 1.319.253
(2.219)
Toplam kapsamlı gelir
Temettüler
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile
yapılan işlemler
İşletme birleşmeleri ile kontrol gücü olmayan
payların satın alınması
Müştereken kontrol edilen ortaklıklarda hisse
satışı
Transferler
31 Aralık 2013 itibariyle bakiyeler
(2.219)
--
468
--
25.141
(157.059)
143.555
--
72.709
(157.059)
78.786
(72.294)
151.495
(229.353)
--
--
(130.877)
--
(130.877)
27.719
(103.158)
--
--
--
--
54.106
54.106
---
---
---
---
---
---
218.170
(125.033)
(129.551)
10.586.002
485.996
11.071.998
(19.981)
152.976
3.358.734
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5
-19.981
591.027
3.363.749
--(744.003)
143.555
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Nakit Akış Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
A. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Dönem karı
Dönem net karının mutabakatıı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri
Maddi duran varlık değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer kayıpları
(kazançları) ile ilgili düzeltmeler
Vergi (gideri)/geliri ile ilgili düzeltmeler
İş Ortaklıkları’nın ve iştirakler’in karlarındaki paylara ilişkin düzeltmeler
Bağlı ortaklık satış zararına ilişkin düzeltmeler
İlk satın alım esnasında muhasebeleştirilen gelirlere ilişkin düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar)
ile ilgili düzeltmeler
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
Borçlanmalara ilişkin kur farkı giderleri/(gelirleri), net
Yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden
olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler
Nakit ve nakit benzerleri kur farkı (gelirleri)/giderleri, net
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
Stoklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Diğer varlıklar ve yükümlülüklerdeki artış azalış ile ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
İş Ortaklıkları’nın ve iştirakler’in karlarından alınan temettüler
İş Ortaklıkları’nın ve iştirakler’in sermaye artışları için yapılan ödemeler
İş Ortaklığı ve iştirak alımından kaynaklanan nakit çıkışları
İş Ortaklıkları’nın ve iştirakler’in satışından kaynaklanan nakit girişleri
Ödenen kıdem tazminatları
Ödenen garanti giderleri
Şüpheli alacak tahsilatı
Vergi iadeleri/(ödemeleri)
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından kaynaklanan nakit girişleri
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından nakit çıkışları
İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit akışları
B.Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Bağlı ortaklıkların kontrolünün kaybı sonucunu doğuracak satışlara ilişkin
nakit girişleri
Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin
nakit çıkışları
Bağlı ortaklıkların kontrol gücü olmayan paylarla gerçekleştirilen işlemler
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit
girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit
çıkışları
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akışları
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, net
Ödenen temettüler
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan/(kullanılan) net nakit
akışları
13,14
5
19.2
5
5
12
9
6
12
9
9
9
9
19.2
10
15.2
12
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
222.667
836.643
239.174
198
18.469
68.323
(268)
56.405
214.345
2.822
16.367
56.600
(194)
27.593
(234.169)
(71.965)
(771.589)
-(23.097)
(171.818)
(1.366)
(912.556)
6.732
--
(9.435)
(7.174)
(2.927)
618.380
-(18.184)
72.308
(441.110)
-207.154
(364.919)
(42.183)
(319.079)
(441.664)
(215.651)
159.016
(89.380)
(54.512)
37.993
(11.011)
(60.194)
9.344
(79.976)
77.804
(116.536)
(1.553.933)
--
6
53.086
(6.811)
(125.295)
144.700
(65.905)
(357.961)
-(6.214)
(51.532)
1.290
(88.083)
-(132.944)
(594.356)
4.764
(198.338)
(103.158)
(413.073)
(5.819)
89.546
64.566
(724.383)
(936.333)
(700.606)
(1.050.168)
2.475.657
(229.353)
411.106
(155.232)
2.246.304
255.874
Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit
banzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C)
(243.962)
(1.388.650)
D. Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri
üzerindeki etkisi
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C+D)
441.110
197.148
(207.154)
(1.595.804)
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
7
1.493.116
3.088.920
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)
7
1.690.264
1.493.116
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
6
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
Konsolide finansal tablolara ait dipnotlar
Dipnot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Açıklama
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar
Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi
Finansal risk yönetimi
Bölümlere göre raporlama
Bağlı ortaklıkların ve müştereken kontrol edilen ortaklıkların alımları
Nakit ve nakit benzeri değerler
Finansal yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Ticari alacak ve borçlar
Stoklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Vergi
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
Devam eden inşaat sözleşmeleri alacakları ve hakediş bedelleri
Finansal borçlar
Karşılıklar, taahhütler, koşullu varlıklar ve borçlar
Diğer dönen varlıklar ve peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar ve peşin ödenmiş giderler
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Hasılat
Satışların maliyeti
Genel yönetim ve pazarlama giderleri
Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler
Sermaye ve yedekler
İlişkili taraf açıklamaları
Finansal araçlar
Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar
Grup şirketleri
Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık,
yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer
hususlar
Raporlama tarihinden sonraki olaylar
Pay başına kazanç
TMS'ye ilk geçiş
Ek: İlave bilgi
7
Sayfa
8
16
49
51
55
64
79
80
81
86
88
88
90
92
99
104
104
105
106
109
109
109
110
110
110
111
112
112
112
113
114
116
118
126
127
129
131
132
133
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
1
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu
Doğuş Holding Anonim Şirketi (“Doğuş Holding” veya “Şirket”) 1975 yılında kurulmuş olup,
faaliyet konusu bankacılık ve finans, otomotiv, inşaat, turizm, medya, gayrimenkul, enerji ve
eğlence gibi iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerin idare ve koordinasyonunu sağlamak ve
yatırım yapmaktır. Doğuş Holding Türkiye’de tescil edilmiştir.
Doğuş Holding, Şahenk Ailesi’ne ait olup, bu aile tarafından yönetilmektedir. 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle, ana hissedarlar ve hisse sahiplik oranları 31 numaralı dipnotta açıklanmıştır.
Doğuş Holding’in tescilli adresi aşağıdaki gibidir:
Huzur Mahallesi, Maslak
Ayazağa Caddesi, No: 2
34396 Şişli / İstanbul-Türkiye
31 Aralık 2013, Doğuş Holding’e ait 130 adet (31 Aralık 2012: 109) bağlı ortaklık (“Bağlı
Ortaklıklar”), 70 adet (31 Aralık 2012: 58) müşterek anlaşmalar (“Müşterek Anlaşmalar”) ve 14
adet (31 Aralık 2012: 13) iştirak (“İştirakler”) (burada ve bundan sonra “Grup” veya “Doğuş
Grubu” olarak bahsedilecektir) bulunmaktadır. Doğuş Grubu’nun 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
ve aynı tarihte sona eren yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları Doğuş Holding ve
bağlı ortaklıkları ve Grup’un iştiraklerdeki ve müşterek anlaşmalardaki payını kapsamaktadır.
Bu dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Doğuş Holding Grup’a dahil tüm bağlı
ortaklıklarda, doğrudan veya dolaylı şekilde sahip olduğu diğer şirketler üzerinden ve/veya
Şahenk Ailesi tarafından kontrole tekabül eden ifa edilebilir oy hakkına sahip hisse senetleri
vasıtasıyla hisse senetlerini kontrol etmektedir.
Grup, ortaklıklar işletmektedir ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (“BBVA”),
Volkswagen AG, Volkswagen Financial Services AG, Audi AG, Porsche AG, Bentley Motors
Limited, Seat SA, Scania CV AB, Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH, F.X. Meiller
Fahrzeug&Maschinenfabrik-GMBH&Co KG, Automobili Lamborghini S.p.A., Thermo King,
Hyatt International Ltd., HMS International Hotel GMBH, Emporio Armani, Guccio Gucci Spa,
Loro Piana, Hublot, Arnold&Son S.A., Porsche Design, Capritouch, Armani Jeans, Giorgio
Armani, Armani Junior, Bell and Ross, CNBC, Condé Nast New Markets Eeurope/Africa NC
(“Vogue”), National Geographic Society (“NG-NG Kids”), Curtco Robb Media LLC (“Robb
Report”), NBC News Digital LLC (“Ntvmsnbc”), Armani Ristorante, Armani Caffe, GQ-Bar,
Toms Deli, Tom Aikens Restaurant, Tom’s Kitchen, Kitchenette, Zuma, Roka, Mezzaluna, Coya
ve Oblix gibi uluslararası tanınmış markalarla dağıtım, yönetim ve oy hakkı (imtiyaz)
sözleşmelerine sahiptir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Grup’un çalışan sayısı yaklaşık olarak 32.667’dir (31 Aralık
2012: 30.250).
5 numaralı dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Grup ağırlıklı olarak Türkiye’de 6 ana
faaliyet bölümünde yapılanmıştır:






Bankacılık ve finans
İnşaat
Otomotiv
Turizm
Medya
Diğer
8
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
1
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)
Doğuş Holding’in konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıklar, müştereken kontrol
edilen ortaklıklar ve iştirakler ile onların bulundukları ülkeler, faaliyetleri ve faaliyet alanları
aşağıdaki gibidir:
1.1
Bankacılık ve finans bölümündeki işletmeler
Aşağıdaki şirketler önce Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti Bankası”) altında konsolide
olup; daha sonra TFRS 11 “Müşterek Anlaşmalar” uyarınca Grup altında özkaynak yöntemiyle
değerlenmektedir.
İş ortaklıkları
Domenia Credit IFN S.A. (“Domenia”)
G Netherlands B.V. (“G Netherlands”)
Garanti Bankası
Garanti Bank International NV (“GBI”)
Garanti Bank Moscow (“GB Moscow”)
Garanti Bank S.A.
Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş. (“Garanti Bilişim”) (1)
Garanti Diversified Payment Rights Finance Company (“Garanti DPR”)
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“GEHAŞ”)
Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. (“Garanti Faktoring”)
Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. (“Garanti Filo”) (1)
Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (“Garanti Leasing”)
Garanti Hizmet Yönetimi Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. (“Garanti
Hizmet”) (2)
Garanti Holding B.V.
Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
(“Garanti Konut”) (2)
Garanti Kültür A.Ş. (“Garanti Kültür”) (2)
Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. (“GÖSAŞ”) (2)
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. (“Garanti Portföy”)
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (“Garanti Yatırım”)
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Garanti Yatırım Ortaklığı”)
Golden Clover Stichting Custody(2)
Motoractive IFN S.A. (“Motoractive”)
Ralfi IFN S.A. (“Ralfi”)
RPV Company
Stichting Safekeeping(2)
Trifoi Real Estate Company(2)
United Custodian(2)
İşletmenin faaliyeti
İpotekli konut finansmanı
Finans
Bankacılık
Bankacılık
Bankacılık
Bankacılık
Bilgi teknolojileri hizmetleri
Seküritizasyon işlemleri için
özel amaçlı kuruluş
Hayat sigortası
Faktoring
Filo yönetimi
Finansal kiralama
Fon yönetimi ve operasyon
hizmeti
Holding şirketi
İpotekli konut pazarlaması
Şirketin
bulunduğu ülke
Romanya
Hollanda
Türkiye
Hollanda
Rusya
Romanya
Türkiye
Türkiye
Kültürel aktiviteler
Kredi kartı operasyon
hizmetleri
Fon yönetimi
Aracılık ve yatırım bankacılığı
Portföy yönetimi
Takas ve saklama
Finansal kiralama
Tüketici finansmanı
Seküritizasyon işlemleri için
özel amaçlı kuruluş
Takas ve saklama
Gayrimenkul yatırım
Takas ve saklama
(1)
Bu şirketler Garanti Bankası’nın bankacılık ve finans bölümlerinde faaliyet göstermeyen bağlı ortaklıklarıdır.
Garanti Bankası’nın kontrolünde bulunan bu şirketler Doğuş Holding’in konsolide finansal tabloları amacıyla
“bankacılık ve finans” bölümüne dahil edilmiştir.
(2)
İlgili şirketlerin Grup’un finansal performansı göz önüne alındığında önemli miktarda faaliyeti bulunmadığı için
ilişikteki konsolide finansal tablolarda konsolide edilmemiştir.
9
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Hollanda
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Hollanda
Romanya
Romanya
Türkiye
Hollanda
Romanya
Hollanda
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
1
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)
1.2
İnşaat bölümündeki işletmeler
Aşağıdaki şirketler önce Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. (“Doğuş İnşaat”) altında, sonra Grup
altında konsolide edilmektedir.
1.3
Bağlı ortaklıklar
Ayson Geoteknik ve Deniz İnşaat A.Ş. (“Ayson”)
Ayson Sondaj Limited Ukraine (“Ayson Sondaj”)
Dogus Construction LLC
Doğus Maroc SARL
Doğuş EOOD
Doğuş İnşaat
Doğuş İnşaat Limited (Ukraine) (“Doğuş İnşaat Limited”)
Dogus Oman LLC
Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. (“Teknik Mühendislik”)
İşletmenin faaliyeti
Sondaj
Faaliyette olmayan şirket
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat mühendisliği
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
Ukrayna
Katar
Fas
Bulgaristan
Türkiye
Ukrayna
Umman
Türkiye
Müşterek faaliyetler
Doğuş Alarko YDA İnşaat (“Doğuş Alarko”)
Doğuş Polat Adi Ortaklığı (“Doğuş Polat”)
Doğuş YDA Adi Ortaklığı (“Doğuş YDA”)
Gülermak-Doğuş Adi Ortaklığı (“Gülermak Doğuş”)
Kazakhistan Joint Venture (“Doğuş Prestige”)
Yapı Merkezi-Doğuş-Yüksel-Yenigün-Belen Adi Ortaklığı
(“YMDYYB”)
İşletmenin faaliyeti
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
İnşaat
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Kazakistan
Türkiye
Otomotiv bölümündeki işletmeler
Aşağıdaki şirketler önce Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (“DOAŞ”) altında, sonra Grup
altında konsolide edilmektedir.
Bağlı ortaklıklar
DOAŞ
Doğuş Auto Mısır JS
Doğuş Auto Mısr LLC
D-Auto Suisse SA
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Doğuş Oto”)
D-Auto Limited Liability Company (“Doğuş Auto Iraq”)
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (“Doğuş Sigorta”)
İşletmenin faaliyeti
Otomotiv dağıtımı
Faaliyette olmayan şirket
Faaliyette olmayan şirket
Otomotiv perakende
Otomotiv perakende
Otomotiv perakende
Sigorta acentesi
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
Mısır
Mısır
İsviçre
Türkiye
Irak
Türkiye
İş ortaklıkları
Krone-Doğuş Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Krone Doğuş”)
Meiller Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
(“Meiller Doğuş”)
TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve
İşletim A.Ş. (“TÜVTURK Kuzey”)
TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve
İşletim A.Ş. (“TÜVTURK Güney”)
TÜVTURK İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve
İşletim A.Ş. (“TÜVTURK İstanbul”)
TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Limited
Şirketi (“TÜV SUD Doğuş Ekspertiz”)
İşletmenin faaliyeti
Üretim
Üretim
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
Türkiye
10
Taşıt muayene istasyonları
Türkiye
Taşıt muayene istasyonları
Türkiye
Taşıt muayene istasyonları
Türkiye
Değerleme hizmetleri
Türkiye
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
1
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)
1.3
Otomotiv bölümündeki işletmeler (devamı)
İştirakler
Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (“Leaseplan”)
LPD Holding A.Ş. (“LPD Holding”)
VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. (“VDF Faktoring”)
VDF Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (“VDF Sigorta”)
VDF Servis Holding A.Ş. (“VDF Servis Holding”)
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş.
(“VDF Tüketici”)
Yüce Auto A.Ş. (“Yüce Auto”)
1.4
İşletmenin faaliyeti
Faaliyet kiralaması
Faaliyet kiralaması
Faktoring
Sigorta aracılığı
Holding şirketi
Tüketici finansmanı
Otomotiv dağıtımı
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Turizm bölümündeki işletmeler
Bağlı ortaklıklar
Alantur Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Alantur”)
Antur Turizm A.Ş. (“Antur”)
Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Arena”)
Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları A.Ş.
(“D Marin Göcek”)
BMK Turizm ve Otelcilik Hizmetleri A.Ş. (“BMK”)
D Otel Göcek Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.
(“D Otel Göcek”)
D Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi
A.Ş. (“D Otel”)
D Saat ve Mücevherat Ticaret A.Ş. (“D Saat”)
Datmar Turizm A.Ş. (“Datmar”)
Doğuş Dalaman Marina İşletmeciliği Turizm Ticaret A.Ş.
(“Doğuş Dalaman”) (1)
Doğuş Didim Marina İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.
(“Doğuş Didim”)
Doğuş Hoteli d.o.o. (“Doğuş Hoteli”)
Doğuş Marina Hoteli d.o.o. (“Doğuş Marina Hoteli”)
Dogus Marine Croatia d.o.o. (“Doğuş Marine”) (eski adıyla,
Doğuş Marina Mandalina d.o.o. )
D Marina İşletmeciliği Turizm ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.
(“D Marina”)
D Marine Investments Holding Coöperatief U.A.
D Marine Investments Holding B.V.
Doğuş Hoteli Sibenik d.o.o. (“Doğuş Hoteli Sibenik”)
Doğuş Razvitak I Upravljanje d.o.o. (“Doğuş Razvitak”) (eski
adıyla, Doğuş Sibenik Upravljanje Marina d.o.o. (“Doğuş
Upravljanje”) ve Doğuş Sibenik Razvitak Marina d.o.o.
(“Sibenik Razvitak”) )
Doğuş Otel İşletmeciliği ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (“Doğuş
Otel İşletmeciliği”)
11
İşletmenin faaliyeti
Konaklama
Konaklama ve seyahat
acentası
Konaklama, giyim ve kafe
işletmeciliği
Marina operasyonu
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Otel işletmeciliği
Konaklama
Türkiye
Türkiye
Konaklama
Türkiye
Lüks saat markalarının
perakende satışı ve
dağıtımı
Konaklama
Faaliyette olmayan şirket
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Marina operasyonu
Türkiye
Otel işletmeciliği ve yatırımı
Otel işletmeciliği
Yatırım şirketi
Marina yönetimi
Yatırım şirketi
Yatırım şirketi
Faaliyette olmayan şirket
Marina yönetimi
Konaklama
Hırvatistan
Hırvatistan
Hırvatistan
Türkiye
Hollanda
Hollanda
Hırvatistan
Hırvatistan
Türkiye
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
1
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)
1.4
Turizm bölümündeki işletmeler (devamı)
Bağlı ortaklıklar
Doğuş Perakende Satış, Giyim ve Aksesuar Ticaret A.Ş.
(“Doğuş Perakende”)
Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş.
(“Doğuş Turgutreis”)
Garanti Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (“Garanti Turizm”)
Göktrans Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Göktrans Turizm”)
Karadeniz Otel Yatırımları ve Turizm İşletme Anonim Şirketi
(“Karadeniz Otel”)
Marina Borik d.o.o (“Marina Borik”)
Marina Dalmacija d.o.o (“Marina Dalmacija”)
Marina Sibenik d.o.o. (“Marina Sibenik”)
MK Holding A.Ş. (“MK Holding”)
Şahintur Şahinler Otelcilik Turizm Yatırım İşletmeciliği
A.Ş. (“Şahintur”)
Voyager Mediterranean Turizm Endüstrisi ve Ticareti
A.Ş. (“Voyager”)
İş ortaklıkları
Acropolis S.P.A
Gouvia Marina S.A.
Lamda Dogus Holding and Development of Marinas S.A.
(“Lamda Dogus”)
Lamda Flisvos Holding (“Lamda Flisvos”)
Lamda Flisvos Marina (“Lamda Marina”)
Lefkas Marina S.A.
K&G Medmarinas Management S.A.
Zea Marina S.A.
(1)
1.5
İşletmenin faaliyeti
Perakande satış hizmeti
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
Marina operasyonu
Türkiye
Konaklama
Konaklama
Holding şirketi
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Marina operasyonu
Marina operasyonu
Marina operasyonu
Otel işletmeciliği
Faaliyette olmayan şirket
Konaklama
İşletmenin faaliyeti
Konaklama
Marina operasyonu
Marina yönetimi
Marina yönetimi
Marina operasyonu
Marina operasyonu
Marina yönetimi
Marina operasyonu
Hırvatistan
Hırvatistan
Hırvatistan
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Şirketin
bulunduğu ülke
İtalya
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Doğuş Dalaman Türkiye’nin Akdeniz kıyılarındaki bölgede yat marinaları inşa etmek ve işletmek için kurulmuştur.
Fakat Doğuş Dalaman faaliyete henüz başlamamıştır ve bu nedenle faaliyette olmayan şirket olarak belirtilmiştir.
Medya bölümündeki işletmeler
Bağlı ortaklıklar
A Yapım Televizyon Programcılık A.Ş. (“A Yapım”)
Doğuş Media Group GmbH (“Doğuş Media”)
Doğuş Video ve Dijital Yayıncılık A.Ş. (“Doğuş Video”)
Doğuş Yayın Grubu A.Ş. (“Doğuş Yayın Grubu”)
Enformasyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(“Enformasyon”)
E Elektronik Bahis Oyunları A.Ş. (“E Elektronik”)
HD Yayıncılık ve Medya Hizmetleri A.Ş. (“HD Yayıncılık”)
Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. (“Star TV”)
Kral Pop Avrupa Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.
(“Kral Pop Avrupa”)
Kral TV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. (“Kral TV
Radyo”) (eski adıyla, HD-E Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
A.Ş.)
12
İşletmenin faaliyeti
Medya
Medya
Sosyal ağ siteleri ve dijital
oyunları üretmek
Medya
Medya
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
Almanya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Bahis
Medya
Medya
Medya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Medya
Türkiye
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
1
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)
1.5
Medya bölümündeki işletmeler (devamı)
1.6
Bağlı ortaklıklar
Kral Pop Medya Hizmetleri A.Ş. (“Kral Pop”)
NTV Batı Medya Hizmetleri A.Ş. (“NTV Batı”)
NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. (“NTV Radyo”)
Sportif Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. (“Sportif Radyo”)
Star Avrupa Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. (“Star
Avrupa”)
Uydu Dijital İnternet Teknolojileri A.Ş. (“Uydu Dijital”)
Yonca Radyo ve TV Yayıncılık A.Ş. (“Yonca Radyo”)
İşletmenin faaliyeti
Medya
Medya
Medya
Medya
Medya
İştirakler
Enmoda E Alışveriş ve Ticaret A.Ş. (“Enmoda”)
World Wide Entertainment Medya Ticaret A.Ş. (“World Wide”)
İşletmenin faaliyeti
Online alışveriş
Medya
Medya
Medya
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Diğer bölümündeki işletmeler
Bağlı ortaklıklar
Afiyet Olsun Turizm İşletmeleri A.Ş. (“Afiyet Olsun”)
A.L.E. Gıda Turizm ve Ticaret A.Ş. (“A.L.E. Gıda”)
Alperen Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. (“Alperen”)
Altınhan Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Altınhan”)
Aresta Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Aresta”)
Dogus Avenue BV (“Doğuş Avenue BV”)
Dogus Avenue Holding Coop U.A. (“Doğuş Avenue Coop”)
Dogus Avenue LLC (“Dogus Avenue LLC”)
Bal Turizm ve Gıda Pazarlama A.Ş. (“Bal Turizm”)
Büke Turizm ve Lokantacılık Ticaret A.Ş. (“Büke Turizm”)
D Eğlence Bar Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş. (“D
Eğlence”)
D Enerji Üretim ve Yatırım A.Ş. (“D Enerji”)
D Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş.(“D Et”)
D Otel Bodrum Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“D Otel
Bodrum)
D Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (“D Koruma”)
Dafne Yayıncılık Turizm ve Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş.
(“Dafne Yayıncılık”)
Darüşşafaka Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş.
(“Darüşşafaka Spor”)
Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri
A.Ş. (“Doğuş Arge”)
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
(“Doğuş Bilgi İşlem”)
Doğuş Cennet Koyu Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret A.Ş.
(“Doğuş Cennet Koyu”)
Doğuş Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş.
(“Doğuş Enerji Toptan”)
Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Doğuş Enerji”)
Doğuş Finance Ukraine
Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.
(“Doğuş Gayrimenkul”)
13
İşletmenin faaliyeti
Restoran kuruluşu
Restoran kuruluşu
Gayrimenkul geliştirme
Restoran kuruluşu
Restoran kuruluşu
Yatırım şirketi
Yatırım şirketi
Perakende satış
hizmetleri
Restoran kuruluşu
Restoran kuruluşu
Restoran ve kafe kuruluş
ve işletmeciliği
Enerji
Restoran ve kafe kuruluş
ve işletmeciliği
Sağlık danışmanlığı ve
konaklama
Güvenlik ve koruma
hizmetleri
Restoran ve yemek
hizmetleri
Spor hizmetleri
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Hollanda
Hollanda
Rusya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Yatırım
Türkiye
Yazılım geliştirme
Türkiye
Faaliyette olmayan şirket
Türkiye
Elektrik enerjisi alım ve
satımı
Elektrik üretim
Faaliyette olmayan şirket
Gayrimenkul geliştirme
Türkiye
Türkiye
Ukrayna
Türkiye
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
1
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)
1.6
Diğer bölümündeki işletmeler (devamı)
Bağlı ortaklıklar
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Doğuş GYO”)
Doğuş International Limited (“Doğuş International”)
Dogus Management Services Limited (“Dogus Management”)
Doğuş Nakliyat ve Ticaret A.Ş. (“Doğuş Nakliyat”)
Doğuş SA
Doğuş Sağlıklı Yaşam ve Danışmanlık Hizmetleri
Ticaret A.Ş. (“Doğuş Sağlıklı Yaşam”)
Doğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme A.Ş. (“Doğuş Spor”)
Doğuş Sportif Faaliyetler A.Ş. (“Doğuş Sportif”)
Doğuş Tarımsal Projeler Araştırma Geliştirme A.Ş. (“Doğuş
Tarım”)
Doğuş Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (“Doğuş Telekom”)
Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Doğuş Turizm”)
Doğuş Yeni İnternet Reklam Pazarlama ve Turizm Hizmetleri
A.Ş. (“Doğuş Yeni”)
Doors Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
(“Doors Akademi”)
Doors Holding A.Ş. (“Doors Holding”)
Doors Uluslararası Yönetim Danışmanlığı Ticaret A.Ş.
(“Doors Uluslararası Yönetim”)
Dream International B.V.
Dream International Coöperatif U.A.
Etiler Turistik Tesisler İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (“Etiler
Turistik”)
Genoto Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Genoto”)
Havana Yayıncılık Turizm ve Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş.
(“Havana Yayıncılık”)
İstinye Park Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.
(“İstinye Park Gayrimenkul”)
Kivahan Turizm Ticaret A.Ş. (“Kivahan”)
Köprü Restoran Işletmeciliği Ticaret A.Ş. (“Köprü”)
Körfez Havacılık Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Körfez Hava”)
Lacivert Turizm A.Ş. (“Lacivert”)
London Doors Restaurant Group Ltd
Mezzaluna Gıda İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(“Mezzaluna”)
Meto Turizm İşletmeciliği Ve Tasarım Dekorasyon Ticaret
A.Ş. (“Meto Turizm”)
Nahita Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş. (“Nahita”)
Pozitif Arena Konser Salon İşletmeleri A.Ş. (“Pozitif Arena”)
Pozitif Müzik Yapım A.Ş. (“Pozitif Yapım”)
Pozitif Müzik A.Ş. (“Pozitif Müzik”)
Sait Restoran Turizm İşletmeciliği İnş. Emlak ve Tic.A.Ş. (“Sait”)
Sititur Turizm Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“Sititur”)
Soya Restoran İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. (“Soya”)
Tag Restaurants Holdings Ltd
Tansaş Gıda ve Sanayi Turizm A.Ş. (“Tansaş Gıda”)
The Tom Aikens Group Ltd
14
İşletmenin faaliyeti
Gayrimenkul yatırım
fonu
İnşaat ekipmanları
İşletme ve finansal
yatırımlar
Faaliyette olmayan şirket
Faaliyette olmayan şirket
Sağlık danışmanlığı
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
İngiltere
Dubai
Türkiye
İsviçre
Türkiye
Spor hizmetleri
Spor hizmetleri
Tarımsal araştırma ve
geliştirme faaliyetleri
Faaliyette olmayan şirket
Gayrimenkul geliştirme
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Online pazarlama ve
reklamcılık
Akademi
Türkiye
Türkiye
Holding şirketi
Faaliyette olmayan şirket
Türkiye
Türkiye
Yatırım şirketi
Yatırım şirketi
Restoran ve kafe
kuruluş ve işletmeciliği
Faaliyette olmayan şirket
Restoran,yiyecek ve
içecek üretimi
Alışveriş merkezi
yönetimi
Restoran kuruluşu
Restoran kuruluşu
Taşımacılık
Restoran kuruluşu
Holding şirketi
Restoran ve kafe
kuruluş ve işletmeciliği
Restoran ve kafe
kuruluş ve işletmeciliği
Restoran ve kafe
kuruluş ve işletmeciliği
Eğlence ve organizasyon
Eğlence ve organizasyon
Eğlence ve organizasyon
Restoran
Faaliyette olmayan şirket
Restoran
Holding şirketi
Faaliyette olmayan şirket
Restoran kuruluşu
Hollanda
Hollanda
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
İngiltere
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
İngiltere
Türkiye
İngiltere
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
1
Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)
1.6
Diğer bölümündeki işletmeler (devamı)
Bağlı ortaklıklar
Tom Aikens Ltd
Tom's Kitchen Ltd
Vitapark Spor Turizm Hizmet İnşaat ve Ticaret A.Ş. (“Vitapark”)
İşletmenin faaliyeti
Restoran kuruluşu
Restoran kuruluşu
Golf tesisi
İş ortaklıkları
Aslancık Elektrik Üretim A.Ş. (“Aslancık”)
Azumi Limited
Boğaziçi Borsa Lokantacılık İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
(“Borsa”)
Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Boyabat”)
Darphane Lokantaları İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. (“Darphane”)
İşletmenin faaliyeti
Elektrik üretimi
Restoran
Restoran ve kafe
kuruluş ve işletmeciliği
Elektrik üretimi
Restoran ve kafe
kuruluş ve işletmeciliği
Peraknede satış hizmeti
E-ticaret
Doğuş Avenue Dış Ticaret (“Doğuş Avenue”)
Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
(“Doğuş Planet”)
Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Doğuş SK
Girişim”)
IMG Doğuş Spor Moda ve Medya Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
(“IMG Doğuş Spor”)
Kanlıca Turizm Sanayi A.Ş. (“Kanlıca Turizm”)
LPM İstanbul Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş. (“LPM
İstanbul”)
Mora Turizm Otelcilik Restaurant İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
(“Mora”)
Masa Restaurant Grup İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. (“Masa”)
Orta Konak Gayrimenkul Yatırım Yönetimi ve Turizm A.Ş.
(“Orta Konak”)
Robata Rest Ltd
Taddeo Trading Ltd
Taraneete International Ltd
Time Result International Ltd
Wildfire Entertainment Ltd
Zuma Bangkok Ltd
Zuma Club Llc
Zuma Japanese Restaurant INC
Zuma Japanese Restaurant Miami Llc
Zuma Turizm ve Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş. (“Zuma Turizm”)
İştirakler
Altın Mecralar İnteraktif Medya ve Pazarlama ve Teknoloji
Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (“Altın Mecralar”)
Euromessage Deutschland GmbH (“Euromessage Deutschland”)
Hedef Medya Tanıtım Interaktif Medya Pazarlama A.Ş. (“Hedef
Medya”)
İstinye Yönetim Hizmetleri A.Ş. (“İstinye Yönetim Hizmetleri”)
Reidin FZ-LLC (“Reidin”)
15
Şirketin
bulunduğu ülke
İngiltere
İngiltere
Türkiye
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
İngiltere
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Girişim sermayesi
Türkiye
Spor akademileri kuruluş
ve yönetimi
Restoran ve otel
Restoran ve kafe
kuruluş ve işletmeciliği
Restoran ve kafe
kuruluş ve işletmeciliği
Restoran ve kafe
kuruluş ve işletmeciliği
Gayrimenkul geliştirme
Türkiye
Restoran kuruluşu
Restoran kuruluşu
Restoran
Restoran
Restoran
Restoran
Restoran
Restoran
Restoran
Restoran
İşletmenin faaliyeti
Elektronik posta
pazarlama
Elektronik posta
pazarlama
Elektronik posta
pazarlama
Alışveriş merkezi
yönetimi
Gayrimenkul araştırma
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
İngiltere
Tayland
Hong Kong
Hong Kong
İngiltere
Tayland
B.A.E.
Amerika
Amerika
Türkiye
Şirketin
bulunduğu ülke
Türkiye
Almanya
Türkiye
Türkiye
B.A.E
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar
2.1
Sunuma ilişkin esaslar
(a)
Finansal tabloların hazırlanış şekli
Doğuş Grubu’nun Türkiye’de faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıkları, İş Ortaklıkları, Müşterek
anlaşmaları ve İştirakleri, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve yasal finansal tabloların Türk
Lirası (“TL”) olarak hazırlanmasında, Garanti Bankası için Bankacılık ve Düzenleme Denetleme
Kurulu (“BDDK”) tarafından yürürlüğe konulan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve
Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini ve yine
BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer
yönetmelik, açıklama ve genelgeleri ile Bankacılık Kanunu’nu, sigortacılık faaliyetleri için
Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Mevzuatı uyarınca geçerli olan muhasebe prensiplerini ve diğer
işletmeler için T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı, halka açık
olan şirketler için ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak belirlenen muhasebe prensiplerini
kullanmaktadır.
Grup’un yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şirketleri, faaliyet gösterdikleri ülkelerin genel kabul
görmüş muhasebe prensiplerine ve o ülkelerin mevzuatına göre muhasebe kayıtlarını tutmakta ve
yasal finansal tablolarını hazırlamaktadırlar.
İlişikteki konsolide finansal tablolar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na
(“TMS”) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
Konsolide finansal tablolar ve tamamlayıcı dipnotları, KGK tarafından 20 Mayıs 2013 tarihinde
yayımlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”’nde açıklanan raporlama
formatlarına uygun olarak sunulmuştur.
(b)
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
KGK, finansal tablolarını TMS’ye uygun olarak düzenlemek zorunda olan şirketlerin finansal
tablolar aracılığıyla ilgililere sunduğu bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu,
karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırmak, finansal tablolarının
yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla TMS’de bir düzenleme
yapılıncaya kadar aşağıdaki konulara ilişkin Kurul İlke Kararlarını yayımlamıştır.
Bu ilke kararlarının detayı ve Grup’a etkisi aşağıda belirtilmiştir:

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi (2013-1)
Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı
yayım tarihi olan 20 Mayıs 2013 tarihinden sonraki ilk raporlama döneminden itibaren yürürlüğe
girmiştir.

Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi (2013-2)
Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinde hakların birleşmesi yöntemi kullanılır. Dolayısıyla
finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemelidir.
Ortak kontrole tabi işletme birleşmesi etkisi özkaynaklar altında denkleştirici bir hesap olarak
“Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi” hesabında
kaydedilmedir. Ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı itibariyle birleşme
gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama
döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerekmektedir. Sözkonusu kararın
Grup’un konsolide finansal durumu veya konsolide performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
16
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.1
Sunuma ilişkin esaslar (devamı)
(b)
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları (devamı)

İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi (2013-3)
İlke kararı intifa senetlerinin sınıflandırılması ve ölçümüne ilişkin yapılacak değerlendirmelerde
dikkat edilecek konular ve muhasebeleştirmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Sözkonusu
kararın Grup’un konsolide finansal durumu veya konsolide performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmamıştır.

Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi (2013-4)
İştirak edilen bir işletmede karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu yatırımın türüne
ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak bağlı ortaklığın, ana ortaklığın
özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olmasına, iştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı
işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olmasına ve işletmenin özkaynağa dayalı
finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir yatırımının
bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumlarına göre değerlendirilmiştir. Söz konusu
durumlarda yatırımcının finansal tablolarında uygulanması gereken muhasebeleştirme esasları
belirlenmiştir. Sözkonusu kararın Grup’un konsolide finansal durumu veya konsolide
performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
(c)
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
Grup, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına
son vermiştir.
(d)
Ölçüm esasları
Konsolide finansal tablolar, aşağıda belirtilen konsolide finansal durum tablosundaki önemli
kalemler hariç olmak üzere, 31 Aralık 2004’te sona eren enflasyon etkilerinden arındırılmış
tarihsel maliyet temeline göre hazırlanmıştır:
 türev finansal araçlar gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir,
 satılmaya hazır finansal varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir,
 gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen türev olmayan finansal araçlar
gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir,
 yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir,
 belirli maddi duran varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile ölçülmüşlerdir.
Gerçeğe uygun değer ölçme esasları 3 numaralı dipnotta açıklanmıştır.
(e)
Geçerli para birimi ve raporlama para birimi
İlişikteki konsolide finansal tablolar Doğuş Holding’in geçerli para birimi olan TL cinsinden
sunulmuştur. Bütün finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe bin TL olarak sunulmuştur.
(f)
Karşılaştırmalı bilgiler
İlişikteki konsolide finansal tablolar Grup’un finansal performansını doğru ve dürüst bir
biçimde yansıtabilmek için karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
2.2
TMS’ye uygunluk beyanı
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan Şirketler finansal
tablolarını KGK tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan TMS’ye uygun olarak
hazırlarlar. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile
bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
17
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.2
TMS’ye uygunluk beyanı (devamı)
İlişikteki konsolide finansal tablolar, TMS’ye göre hazırlanmıştır. Bu konsolide finansal tablolar
Şirket’in TMS’ye göre hazırlanan ilk konsolide finansal tablolarıdır ve TFRS 1 Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standartı’nda yer alan hükümler çerçevesinde geçiş
uygulaması yapılarak KGK tarafından yayımlanan ''İlk defa bağımsız denetime tabi olan
şirketlerce geçiş döneminde hazırlanacak ve denetime tabi olacak finansal tablolara ilişkin
duyuru'' çerçevesinde hazırlanmıştır.
Grup, geçmiş yıla ait finansal tablolar ile gerekli karşılaştırmayı yapabilmek için, 6762 sayılı
Kanuna veya diğer mevzuata göre hazırlanan finansal tablolardan TMS’ye geçişin mutabakatını
Dipnot 39’da vermiştir.
Konsolide finansal tablolar Doğuş Holding yönetimi tarafından 31 Mart 2014 tarihinde
onaylanmıştır. Doğuş Holding Genel Kurul’u ve diğer yetkili kurumlar konsolide finansal
tabloların yayımı sonrasında, konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir.
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti
Aşağıda açıklanan muhasebe politikaları, ilişikteki konsolide finansal tablolarda sunulan tüm
dönemlerde ve Grup’un tüm şirketleri tarafından tutarlı bir şekilde uygulanmıştır.
(a)
Konsolidasyon esasları
İlişikteki konsolide finansal tablolar, ana şirket Doğuş Holding ve bağlı ortaklıklarının, müşterek
anlaşmalarının ve iştiraklerinin hesaplarını aşağıdaki kısımlarda belirtilen şekilde
yansıtmaktadır. Konsolidasyona dahil olan şirketlerin finansal tabloları konsolide finansal
tablolarla aynı tarih itibariyle hazırlanmıştır. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde
etmek amacıyla mali ve operasyonel politikaları üzerinde gücünün olması ile sağlanır.
(i)
İşletme birleşmeleri
İşletme birleşmeleri, kontrolün Grup’a transfer edildiği tarih olan satın alım tarihinde, satın alma
metodu kullanılarak muhasebeleştirilir. Kontrol, Grup’un bir işletmenin faaliyetlerinden fayda
sağlamak amacıyla söz konusu işletmenin finansal ve operasyonel politikalarını yönetme gücünü
ifade eder. Kontrol değerlendirilirken Grup tarafından itfa edilebilir potansiyel oy hakları dikkate
alınmaktadır.
Grup, şerefiyeyi, satın alma tarihinde aşağıdaki gibi ölçer:
 Transfer edilen satın alma bedelinin gerçeğe uygun değeri; artı
 işletme birleşmelerinde kontrol gücü olmayan paylara ilişkin kayda alınan paylar; artı
 eğer işletme birleşmesi aşamalı olarak gerçekleştiriliyorsa satın alınan şirketteki önceden
varolan özkaynak payının gerçeğe uygun değeri; eksi
 satın alınan tanımlanabilir varlıkların ve varsayılan yükümlülüklerin kayıtlara alınan net
değeri (genellikle gerçeğe uygun değeri).
Bu uygulamanın sonucunun negatif olması durumunda pazarlıklı satın alma işleminden doğan
kazanç, kar veya zararda kayıtlara alınır.
Satın alma bedeli daha önce varolan ilişkilerin hesaplaşılmasıyla ilgili tutarları içermez. Bu
tutarlar genellikle kar veya zararda kayıtlara alınır.
18
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(a)
Konsolidasyon esasları (devamı)
(i)
İşletme birleşmeleri (devamı)
İşletme birleşmesiyle bağlantılı olarak Grup’un katlandığı borç veya hisse senedi ihraç
masrafları dışındaki işlem maliyetler oluştukları anda giderleştirilir.
Koşullu bedel borcu satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile kayıtlara alınır. Eğer koşullu
bedel özkaynak kalemi olarak sınıflanmışsa tekrar değerlenmez ve yerine getirildiğinde
özkaynaklarda muhasebeleştirilir. Aksi takdirde, koşullu bedelin gerçeğe uygun değerinde
sonradan meydana gelen değişimler kar veya zararda kayıtlara alınır.
(ii)
Kontrol gücü olmayan paylar
Grup, her bir işletme birleşmesinde, edinilen işletmedeki kontrol gücü olmayan payları aşağıdaki
yöntemlerden birini kullanarak ölçer.

Gerçeğe uygun değer üzerinden ya da

Edinilen işletmenin net tanımlanabilir varlıklarının, genelde gerçeğe uygun değerinden,
muhasebeleştirilen tutarlarındaki orantılı payı üzerinden.
Grup’un bağlı ortaklıklardaki paylarında kontrol kaybına neden olmayan değişiklikler, ortaklarla
yapılan ortaklığa ilişkin işlem olarak muhasebeleştirilir. Kontrol gücü olmayan paylara yapılan
düzeltmeler, bağlı ortaklığın net varlık değerinin oransal tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.
Şerefiye üzerinde bir düzeltme yapılmaz ve kar veya zararda kazanç veya kayıp olarak
muhasebeleştirilmez.
(iii)
Bağlı ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar Grup’un kontrolündeki kuruluşlardır. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları
konsolide finansal tablolara kontrolün oluştuğu tarihten kontrolün ortadan kalktığı tarihe kadar
dahil edilmiştir.
Aşağıdaki tablo 31 Aralık tarihleri itibariyle bağlı ortaklıkları ve bu ortaklıkların sermaye
yapısını göstermektedir:
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları tarafından
doğrudan ve dolaylı
sahiplik oranı
Şahenk Ailesi’nin
sahip olduğu
hisselerin oranı
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları’nın
etkin oranı
Sahiplik
oranı payı
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
A Yapım
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,96
99,96
A.L.E. Gıda
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
74,25
74,25
Afiyet Olsun
75,00
--
--
--
75,00
--
75,00
--
Alantur
100,00
--
--
--
100,00
--
99,82
--
Altınhan
100,00
--
--
--
100,00
--
100,00
--
Alperen
100,00
--
--
--
100,00
--
100,00
--
Antur
99,99
97,13
--
2,86
99,99
99,99
99,82
96,97
Arena
100,00
99,99
--
0,01
100,00
100,00
99,04
98,67
Aresta
60,00
60,00
--
--
60,00
60,00
59,95
59,95
Ayson
70,00
70,00
--
--
70,00
70,00
70,00
66,61
Ayson Sondaj
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
70,00
66,61
Bal Turizm
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
74,25
74,25
BMK (1)
100,00
100,00
--
--
100,00
--
60,00
--
Büke Turizm
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
74,25
74,25
D-Auto Suisse SA
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
72,12
72,16
19
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(a)
Konsolidasyon esasları (devamı)
(iii)
Bağlı ortaklıklar (devamı)
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları tarafından
doğrudan ve
dolaylısahiplik oranı
Şahenk Ailesi’nin
sahip olduğu
hisselerin oranı
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları’nın
etkin oranı
Sahiplik
oranı payı
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
D Eğlence
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
D Enerji
100,00
99,75
--
0,25
100,00
100,00
100,00
99,75
D Et
51,00
51,00
--
--
51,00
51,00
51,00
51,00
D Koruma
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
D Marina
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
D Marin Göcek
D Marine Investment
Holding B.V.
D Marine Investment
Holding Coöperatief U.A
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,99
99,99
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,99
99,99
D Otel
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
D Otel Bodrum
D Otel Göcek
100,00
100,00
100,00
99,35
---
-0,65
100,00
100,00
100,00
100,00
99,97
99,73
99,89
98,90
D Saat
100,00
--
--
--
100,00
--
100,00
--
Dafne Yayıncılık
Datmar
100,00
99,59
100,00
99,59
-0,41
-0,41
100,00
100,00
100,00
100,00
74,25
99,33
74,25
99,16
Darüşşafaka Sportif
100,00
--
--
--
100,00
--
100,00
--
74,32
74,35
--
--
74,32
74,35
72,11
72,15
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
DOAŞ
Dogus Marine
Doğuş Arge
Doğuş Auto Mısr JS
Doğuş Auto Mısr LLC
Doğuş Auto Iraq
Dogus Avenue BV
92,72
92,72
7,28
7,28
100,00
100,00
92,72
92,71
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
72,12
72,16
99,00
99,00
--
--
99,00
99,00
71,40
71,43
100,00
--
--
--
100,00
--
72,11
--
98,12
--
--
--
98,12
--
98,12
---
Dogus Avenue Holding
Coöperatief U.A.
100,00
--
--
--
100,00
--
98,12
Dogus Avenue LLC
100,00
--
--
--
100,00
--
98,12
--
Doğuş Bilgi İşlem
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
87,17
87,19
80,00
49,00
80,00
49,00
---
---
80,00
49,00
80,00
49,00
80,00
49,00
80,00
45,31
Doğuş Dalaman
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Doğuş Didim
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Doğuş Enerji
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
99,75
Doğuş Enerji Toptan
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,97
99,70
Doğuş EOOD
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
92,46
Doğuş Finance Ukraine
99,00
99,00
--
--
99,00
99,00
99,00
91,54
Doğuş GYO
95,06
91,55
1,46
--
96,51
91,55
93,34
87,38
Doğuş Gayrimenkul
97,52
97,52
2,48
2,48
100,00
100,00
97,52
97,52
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Doğuş Hoteli Sibenik
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Doğuş İnşaat
100,00
92,46
--
7,54
100,00
100,00
100,00
92,46
Doğuş İnşaat Limited
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
92,46
Doğuş International
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
92,72
92,71
Doğuş Cennet Koyu
Dogus Construction LLC
Doğuş Hoteli
20
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(a)
Konsolidasyon esasları (devamı)
(iii)
Bağlı ortaklıklar (devamı)
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları tarafından
doğrudan ve
dolaylısahiplik oranı
Doğuş Management
Şahenk Ailesi’nin
sahip olduğu
hisselerin oranı
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları’nın
Etkin oranı
Sahiplik
oranı payı
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Doğuş Marina Hoteli
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
Doğus Maroc SARL
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
92,46
Doğuş Media
Doğuş Nakliyat
100,00
90,50
100,00
89,73
---
-0,77
100,00
90,50
100,00
90,50
99,96
90,46
99,96
89,69
70,00
70,00
--
--
70,00
70,00
70,00
64,72
100,00
100,00
100,00
100,00
---
---
100,00
100,00
100,00
100,00
99,76
73,17
99,60
73,20
Doğuş Perakende
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
99,98
Doğuş Razvitak (2)
100,00
--
--
--
100,00
--
100,00
--
Doğuş Sağlıklı Yaşam
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Doğuş SA
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
95,30
95,19
Doğuş Sigorta
100,00
99,00
--
1,00
100,00
100,00
88,29
87,30
Doğuş Spor
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Doğuş Sportif
100,00
--
--
--
100,00
--
100,00
--
Doğuş Tarım
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Doğuş Telekom
Doğuş Turgutreis
100,00
100,00
100,00
100,00
---
---
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,27
100,00
98,18
Doğuş Turizm
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Doğuş Upravljanje (2)
Doğuş Video
-100,00
100,00
100,00
---
---
-100,00
100,00
100,00
-99,95
100,00
99,94
Doğuş Yayın Grubu
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,96
99,96
Doğuş Yeni
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Doors Akademi
100,00
Dogus Oman LLC
Doğuş Otel İşletmeciliği
Doğuş Oto Pazarlama
100,00
--
--
100,00
100,00
74,25
74,25
Doors Holding
Doors Uluslararası
Yönetim
Dream International B.V.
Dream International
Coöperatif U.A.
74,25
74,25
--
--
74,25
74,25
74,25
74,25
100,00
100,00
100,00
100,00
---
---
100,00
100,00
100,00
100,00
74,25
100,00
74,25
100,00
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
E Elektronik
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,96
99,96
Enformasyon
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,96
99,96
Etiler Turizm
75,00
--
--
--
75,00
--
75,00
--
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
98,81
98,81
Garanti Turizm
Genoto
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
99,42
Göktrans Turizm
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,76
99,60
Havana Yayıncılık
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
74,25
74,25
HD Yayıncılık
İstinye Park Gayrimenkul
Karadeniz Otel
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
--
----
----
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
--
99,96
100,00
100,00
99,96
100,00
--
51,00
51,00
--
--
51,00
51,00
50,96
50,94
100,00
--
--
--
100,00
--
50,96
--
Kivahan
Köprü
Körfez Hava
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Kral Pop
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,96
99,96
21
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(a)
Konsolidasyon esasları (devamı)
(iii)
Bağlı ortaklıklar (devamı)
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları tarafından
doğrudan ve dolaylı
sahiplik oranı
Şahenk Ailesi’nin
sahip olduğu
hisselerin oranı
2013
2012
2012
2013
2012
2013
2012
Kral Pop Avrupa
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,96
99,96
Kral TV Radyo
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,96
99,96
75,00
--
--
--
75,00
--
75,00
--
Lacivert
London Doors
Restaurant Group Ltd
Marina Borik
2013
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları’nın
etkin oranı
Sahiplik
oranı payı
79,00
79,00
--
--
79,00
79,00
58,66
58,66
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Marina Dalmacija
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Marina Sibenik
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Meto Turizm
75,00
--
--
--
75,00
--
75,00
--
Mezzaluna
70,00
--
--
--
70,00
--
70,00
--
MK Holding
60,00
--
--
--
60,00
--
60,00
--
Nahita
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
NTV Batı
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,96
99,96
NTV Radyo
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,96
99,96
Pozitif Arena
80,00
--
--
--
80,00
--
80,00
--
Pozitif Müzik A.Ş.
80,00
--
--
--
80,00
--
80,00
--
Pozitif Müzik Yapım A.Ş.
Sait
80,00
60,00
---
---
---
80,00
60,00
---
80,00
60,00
---
Sibenik Razvitak (2)
--
100,00
--
--
--
100,00
--
100,00
Sibenik Upravljanje
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Sititur
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
Soya
100,00
--
--
--
100,00
--
100,00
--
Sportif Radyo
100,00
--
--
--
100,00
--
99,96
--
Star Avrupa
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,96
99,96
Star TV
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,96
99,96
Şahintur
Tag Restaurants
Holdings Ltd
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
58,66
58,66
Tansaş Gıda
99,87
99,87
--
--
99,87
99,87
99,87
99,87
Teknik Mühendislik
The Tom Aikens
Group Ltd
99,90
99,70
--
--
99,90
99,70
99,90
98,58
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
58,66
58,66
Tom Aikens Ltd
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
58,66
58,66
Tom's Kitchen Ltd
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
58,66
58,66
Uydu Dijital
98,68
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
98,77
Vitapark
70,00
--
--
--
70,00
--
70,00
--
Voyager
100,00
99,10
--
0,90
100,00
100,00
100,00
99,10
Yonca Radyo
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
99,96
99,96
(1)
MK Holding altında konsolide edilmektedir.
(2)
Doğuş Upravljanje ve Sibenik Razvitak şirketleri, Doğuş Razvitak adı altında birleşmiştir.
22
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(a)
Konsolidasyon esasları (devamı)
(iv)
Kontrolün kaybedilmesi
Grup, bağlı ortaklık üzerindeki kontrolünü kaybetmesi durumunda, bağlı ortaklığın varlık ve
yükümlülüklerini, kontrol gücü olmayan paylarını ve bağlı ortaklıkla ilgili diğer özkaynak
altındaki tutarları kayıtlarından çıkarır. Kontrolün kaybedilmesinden kaynaklanan kazanç ya da
kayıplar kar veya zarara kaydedilir. Eğer Grup önceki bağlı ortaklığında pay sahibi olmayı
sürdürürse bu paylar kontrolün kaybedildiği gün itibariyle gerçeğe uygun değerleri üzerinden
ölçülür. Sonrasında sahip olunmaya devam edilen bu paylar, devam eden kontrol etkisinin
seviyesine göre, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım ya da satılmaya hazır finansal varlık
olarak muhasebeleştirilir.
(v)
Ortak kontrol altındaki işletme paylarından edinimler
Grup’u kontrol eden hissedarın kontrolündeki şirketlerin hisselerinin transferinden kaynaklanan
işletme birleşmeleri sunulan en erken karşılaştırmalı dönemin başında gerçekleşmiş gibi, eğer
daha sonra ise, ortak kontrolün sağlandığı tarihte muhasebeleştirilir. Bu amaçla karşılaştırmalı
dönemler yeniden düzenlenir. İktisap edilen varlıklar ve borçlar önceden Grup’un kontrolündeki
hissedarlarının konsolide edilmiş finansal tablolarında kaydedilen defter değerinden
kaydedilirler. İktisap edilen şirketlerin özkaynak kalemleri sermayenin haricinde Grup’un
özkaynaklarında aynı kalemlere eklenir ve ortaya çıkan kar yada zarar özkaynaklarda
muhasebeleştirilir.
(vi)
İştirakler (Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar)
İştirakler, Grup’un şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte
finansal ve faaliyet politikaları üzerinde önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. Önemli
etkinin Grup’un söz konusu kuruluşun yönetiminde yüzde 20 ile yüzde 50 arası oy hakkı
bulunması durumunda oluştuğu öngörülmüştür. İştirakler özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirilirler ve ilk olarak maliyet değeri ile kaydedilirler. Yatırım maliyeti işlem
maliyetlerini de içerir.
Konsolide finansal tablolar, iştiraklerin finansal tablolarında Grup’un muhasebe politikaları ile
ilgili gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Grup’un iştiraklerinin gelir ve giderler ile diğer
kapsamlı gelirlerindeki payını önemli etkinin başladığı tarihten bittiği tarihe kadar içermektedir.
Eğer Grup’un zararlardaki payı iştirak tutarını aşarsa, Grup’un iştirakteki payı (varsa uzun
vadeli yatırımları da içermek suretiyle) sıfırlanır ve eğer Grup’un iştirak adına herhangi bir
taahhüdü veya iştirak adına yapılmış ödemesi yoksa ilave zararların kayıtlara alınması
durdurulur.
23
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(a)
Konsolidasyon esasları (devamı)
(vi)
İştirakler (Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar) (devamı)
Aşağıdaki tablo, 31 Aralık tarihleri itibariyle iştirakleri ve sermaye yapılarını göstermektedir:
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları tarafından
doğrudan ve dolaylı
sahiplik oranı
Altın Mecralar (1)
Enmoda
Euromessage
Deutschland (1)
Hedef Medya
İstinye Yönetim
Hizmetleri
Leaseplan
LPD Holding
Reidin
VDF Faktoring (2)
VDF Tüketici
VDF Servis
VDF Sigorta (2)
World Wide
Yüce Auto
Şahenk Ailesi’nin
sahip olduğu
hisselerin oranı
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları’nın
etkin oranı
Sahiplik
oranı payı
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
99,00
25,00
99,00
23,07
---
---
99,00
25,00
99,00
23,07
39,60
24,99
39,60
23,06
100,00
40,00
100,00
40,00
---
---
100,00
40,00
100,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
42,00
100,00
49,00
30,00
100,00
49,00
49,00
100,00
30,00
50,00
42,00
100,00
49,00
-100,00
49,00
49,00
100,00
30,00
50,00
-----------
-----------
42,00
100,00
49,00
30,00
100,00
49,00
49,00
100,00
30,00
50,00
42,00
100,00
49,00
-100,00
49,00
49,00
100,00
30,00
50,00
42,00
38,35
38,35
30,00
38,35
35,61
38,35
38,35
29,63
36,06
42,00
38,36
38,36
-38,36
35,63
38,36
38,36
29,60
36,07
(1) Hedef
(2)
(vii)
Medya altında konsolide edilmektedir.
VDF Servis Holding altında konsolide edilmektedir.
Müşterek anlaşmalar
Müşterek anlaşmalar, Grup’un müşterek kontrol sahibi olduğu, anlaşmanın getirilerini önemli
ölçüde etkileyecek kararların alınmasında oy birliği ile mutabakatın gerektiği sözleşmelerle
kurulmuş anlaşmalardır. Müşterek anlaşmalar aşağıdaki şekilde sınıflanır ve
muhasebeleştirilirler:
●
Müşterek faaliyet – Grup’un bir anlaşmayla ilgili varlıklar üzerinde haklara ve borçlara
ilişkin yükümlülüklere sahip olması durumunda, müştereken elde bulundurulan ya da katlanılan
tüm payları dahil olmak üzere müşterek faaliyet ile ilgili her bir varlık, yükümlülük ve işlemini
muhasebeleştirir.
●
İş ortaklığı – Grup’un sadece anlaşmaların net varlıkları üzerinde hakları olması
durumunda, özkaynak yöntemi kullanarak kendisine düşen payı muhasebeleştirir.
İlişikteki konsolide finansal tablolar önemli etkinin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar
Grup’un özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarının Grup’un muhasebe politikalarıyla
uyumlu olarak düzeltildikten sonraki kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirlerindeki payını
kapsar.
Grup’un özkaynak yöntemine göre değerlenen bir yatırımın zararlarındaki payının Grup’un
payını aşması halinde, ilişkili herhangi bir uzun vadeli faydayı da kapsayacak şekilde yatırımın
kayıtlı değeri sıfıra indirilir ve bundan sonra oluşan zararların kayıtlara alınması Grup’un bir
yükümlülüğü ya da iştirak adına ödeme yapma zorunluluğu bulunmadığı durumlarda
durdurulur.
24
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(a)
Konsolidasyon esasları (devamı)
(vii)
Müşterek anlaşmalar (devamı)
Aşağıdaki tablo, 31 Aralık tarihleri itibariyle iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin sermaye
yapılarını göstermektedir:
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları tarafından
doğrudan ve dolaylı
sahiplik oranı
Şahenk Ailesi’nin
sahip olduğu
hisselerin oranı
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları’nın
etkin oranı
Sahiplik
oranı payı
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
Acropolis S.P.A
51,00
51,00
--
--
51,00
51,00
51,00
51,00
Aslancık
Azumi Limited
33,33
50,01
33,33
50,01
---
---
33,33
50,01
33,33
50,01
33,33
50,01
33,25
50,01
Borsa
51,00
--
--
--
51,00
--
51,00
--
Boyabat
34,00
34,00
--
--
34,00
34,00
33,97
33,89
Darphane
51,00
--
--
--
51,00
--
51,00
--
Doğuş Alarko (3)
37,50
37,50
--
--
37,50
37,50
37,50
34,67
Dogus Avenue
51,00
--
--
--
51,00
--
51,00
--
Doğuş SK Girişim
50,00
--
--
--
50,00
--
50,00
--
Doğuş Planet
50,00
50,00
--
--
50,00
50,00
50,00
50,00
Doğuş Polat (3)
50,00
50,00
--
--
50,00
50,00
50,00
46,23
Doğuş Prestige (3)
60,00
60,00
--
--
60,00
60,00
60,00
55,48
Doğuş YDA (3)
50,00
--
--
--
50,00
--
50,00
--
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
23,95
Domenia
Garanti Bankası
24,23
24,23
0,66
0,66
24,88
24,89
23,95
Garanti Bank SA
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
Garanti Bilişim
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
Garanti Faktoring
81,84
81,84
--
--
81,84
81,84
19,60
19,60
Garanti Filo
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,98
23,98
Garanti Holding B.V.
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
Garanti Hizmet
99,40
99,40
--
--
99,40
99,40
26,09
26,09
Garanti Konut
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
Garanti Kültür
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
Garanti Leasing
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,98
23,98
Garanti Portföy
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
Garanti Yatırım
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
3,30
0,30
--
--
3,30
0,30
0,83
0,10
Garanti Yatırım Ortaklığı (1)
G Netherlands
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
GBI
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
GB Moscow
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
84,91
85,00
--
--
84,91
85,00
20,33
20,33
100,00
50,58,
100,00
51,00
---
---
100,00
50,58
100,00
51,00
23,95
34,52
23,95
26,01
GEHAŞ
Golden Clover
Stichting Custody
Gouvia Marina S.A. (2)
Gülermak Doğuş (3)
50,00
50,00
--
--
50,00
50,00
50,00
46,23
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,98
23,98
IMG Doğuş Spor
50,00
50,00
--
--
50,00
50,00
50,00
50,00
Kanlıca Turizm
49,00
49,00
--
--
49,00
49,00
36,38
36,38
K&G Medmarinas
Management S.A.
68,24
51,00
--
--
68,24
51,00
68,24
51,00
GÖSAŞ
25
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(a)
Konsolidasyon esasları (devamı)
(vii)
Müşterek anlaşmalar (devamı)
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları tarafından
doğrudan ve dolaylı
sahiplik oranı
Şahenk Ailesi’nin
sahip olduğu
hisselerin oranı
Doğuş Holding ve bağlı
ortaklıkları’nın
etkin oranı
Sahiplik
oranı payı
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
Krone Doğuş
49,00
49,00
--
--
49,00
49,00
35,61
35,63
Lamda Dogus
50,00
--
--
--
50,00
--
50,00
--
Lamda Flisvos (4)
70,00
--
--
--
70,00
--
35,00
--
Lamda Marina (4)
77,23
--
--
--
77,23
--
27,03
--
Lefkas Marina S.A. (2)
26,64
27,00
--
--
26,64
27,00
18,18
13,77
LPM Istanbul A.Ş.
47,22
--
--
--
47,22
--
47,22
--
Masa
51,00
--
--
--
51,00
--
51,00
--
Meiller Doğuş
49,00
49,00
--
--
49,00
49,00
35,34
35,35
Mora
51,01
--
--
--
51,01
--
51,01
--
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
Motoractive
Ortakonak Gayrimenkul
Ralfi
Robata Rest Ltd
50,00
--
--
--
50,00
--
48,76
--
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
90,00
90,00
--
--
90,00
90,00
50,01
50,01
Stichting Safekeeping
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
23,95
23,95
Taddeo Trading Ltd
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
50,01
50,01
73,76
72,80
--
--
73,76
72,80
50,01
50,01
62,51
100,00
33,33
49,95
100,00
61,88
66,40
33,33
-100,00
------
------
62,51
100,00
33,33
49,95
100,00
61,88
66,40
33,33
-100,00
50,01
24,04
24,04
49,95
23,95
50,01
24,05
24,05
-23,95
100,00
33,33
40,00
26,00
45,84
49,00
75,01
100,00
33,33
40,00
26,00
23,00
49,00
66,25
--------
--------
100,00
33,33
40,00
26,00
45,84
49,00
75,01
100,00
33,33
40,00
26,00
23,00
49,00
66,25
23,95
24,04
20,00
26,00
31,28
24,50
50,01
23,95
24,05
20,00
24,04
11,73
24,50
41,26
100,00
100,00
--
--
100,00
100,00
50,01
50,01
90,00
90,00
90,00
90,00
---
---
90,00
90,00
90,00
90,00
50,01
57,13
50,01
57,13
Taraneete International Ltd
Time Result International
Ltd
TÜVTURK İstanbul
TÜVTURK Kuzey
Tüv Süd Doğuş Ekspertiz
United Custodian
Trifoi Real Estate
Company
TÜVTURK Güney
Wildfire Entertainment Ltd.
YMDYYB (3)
Zea Marina S.A. (2)
Zuma Bangkok Ltd
Zuma Club LLC
Zuma Japanese
Restaurant INC
Zuma Japanese
Restaurant Miami LLC
Zuma Turizm
(1)
(2)
(3)
(4)
Garanti Bankası’nın bu şirketteki sahiplik oranı yüzde 50’den az olmasına rağmen, Garanti Bankası bu şirketin
faaliyetlerinde ve finansal politikaları üzerinde kontrol gücüne sahiptir.
K&G Medmarinas Management S.A. altında konsolide edilmektedir.
Müşterek faaliyetler, TFRS 11 “Müşterek Anlaşmalar” standardı uyarınca oransal konsolidasyon yönetemi
kullanılarak Grup’ta konsolidasyona dahil edilmiştir.
Lamda Dogus altında konsolide edilmektedir.
26
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(a)
Konsolidasyon esasları (devamı)
(viii)
Özel amaçlı kuruluşlar
Grup, belirli varlıkların menkulleştirilmesi, belirli borç alma veya borç verme işlemlerinin ifası
gibi dar kapsamlı ve iyi tanımlanmış hedeflerin elde edilebilmesi için birtakım özel amaçlı
kuruluşlar (“ÖAK”) kurmuştur. Grup’un bu kuruluşlarda doğrudan ya da dolaylı olarak
herhangi bir sahipliği bulunmamaktadır. Eğer Grup, ÖAK’nin riskleri ve faydaları ile Grup
arasında özün önceliği ilişkisinin değerlemesini temel alarak ÖAK’yi kontrol ettiği sonucuna
varıyorsa, söz konusu ÖAK konsolide edilmektedir. Grup tarafından kontrol edilen ÖAK’ler
ÖAK’nin yönetiminde katı sınırlamalar getiren ve ÖAK’nin faaliyetleri ve net varlıkları ile ilgili
faydalarının çoğunluğunu almasını, ÖAK’lerin faaliyetlerinden dolayı oluşan risklere maruz
kalması ve ÖAK veya varlıklar ile ilgili kalan veya sahiplik risklerinin çoğunluğunu elde
tutmasını sağlayan şartlar düzenlenerek kurulurlar. Garanti DPR ve RPV Company Garanti
Bankası’nın menkulleştirme işlemleri için kurulan özel amaçlı şirketleridir. Grup bu şirketlerde
hisse sahibi değildir.
(ix)
Konsolidasyon esnasında elenen işlemler
Konsolide finansal tabloların hazırlanması aşamasında grup içi yapılan işlemler, grup içi
bakiyeler ve grup içi işlemlerden dolayı oluşan gerçekleşmemiş gelirler ve giderler karşılıklı
olarak elenmektedir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarla yapılan işlemlerden
kaynaklanan gerçekleşmemiş gelirler Grup’un iştirakteki payı oranında iştirakten elenmektedir.
Herhangi bir değer düşüklüğü söz konusu değilse, gerçekleşmemiş giderler de gerçekleşmemiş
gelirler gibi elenmektedir.
(b)
Yabancı para
(i)
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler
Yabancı para işlemler ilgili Grup şirketlerinin geçerli para birimlerine işlemin gerçekleştiği
tarihteki kurdan çevrilmişlerdir. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler
raporlama tarihindeki kurlardan geçerli para birimine çevrilmişlerdir. Parasal kalemlere ilişkin
yabancı para çevrim farkı kazancı veya zararı, dönem başındaki geçerli para birimi cinsinden
itfa edilmiş tutarın etkin faiz oranı ve ödemelerin etkisinin düzeltilmesiyle dönem sonundaki
yabancı para birimi cinsinden itfa edilmiş tutarın dönem sonu kurundan çevrilmiş tutarı ile
arasındaki farkı ifade eder.
Yabancı para cinsinden olan ve gerçeğe uygun değerleriyle ölçülen parasal olmayan varlıklar ve
yükümlülükler, gerçeğe uygun değerin tespit edildiği tarihteki kurdan geçerli para birimine
çevrilir. Yabancı para cinsinden olan ve tarihsel değerleriyle ölçülen parasal olmayan varlıklar
ve yükümlülükler, işlemin gerçekleştiği kurdan çevrilmişlerdir. Yeniden çevrimle oluşan kur
farkları, satılmaya hazır sermaye araçlarının çevrimi (değer düşüklüğü olması durumu hariç, bu
durumda diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş olan kur farkları kar veya zarara yeniden
sınıflanır), riskten korunmanın etkinliği ölçüsünde yurtdışı faaliyetlerdeki net yatırımların
riskten korunması amacıyla tasarlanan finansal yükümlülükler ya da nakit akım riskinden
korunma hariç kar veya zararda kayıtlara alınır.
[Avro / TL] ve [ABD Doları / TL] kurlarındaki senelik değişimler raporlama dönemi sonları
itibariyle aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
2,9365
2,1343
[Avro / TL]
[ABD Doları / TL]
27
31 Aralık 2012
2,3517
1,7826
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(b)
Yabancı para (devamı)
(ii)
Yurtdışı faaliyetler
İktisaptan dolayı oluşan gerçeğe uygun değer düzeltmeleri ve şerefiye dahil olmak üzere
yurtdışı faaliyetlerin varlık ve yükümlülükleri raporlama tarihindeki kurlardan TL’ye çevrilir.
Yurtdışı faaliyetlerin gelir ve giderleri işlem tarihindeki ortalama kurlardan TL’ye çevrilir.
Yabancı para çevrim farkları diğer kapsamlı gelir altında kaydedilir ve özkaynaklar altında
yabancı para çevrim farkları hesabında sunulur. Ancak, eğer faaliyet, tamamına sahip
olunmayan bir bağlı ortaklık ile ilgili ise, kontrol gücü olmayan paylara ilişkin kısım oransal
olarak kontrol gücü olmayan pay olarak sınıflanır. Bir yurtdışı faaliyetin satılması sonucunda
kontrol, önemli etki veya müşterek kontrol kaybedildiğinde bu yabancı faaliyetle ilgili yabancı
para çevrim farklarında birikmiş ilgili tutar kar veya zarara transfer edilir. Eğer Grup yabancı bir
faaliyet içeren bir bağlı ortaklığının sadece bir kısmını elden çıkarıp kontrolü koruyorsa,
yabancı para çevrim farkları hesabındaki birikmiş tutarın ilgili kısmı kontrol gücü olmayan pay
olarak sınıflanır. Eğer Grup yabancı bir faaliyet içeren bir iştirakini veya iş ortaklığının sadece
bir kısmını elden çıkarıp önemli etkiyi veya müşterek kontrolü koruyorsa, yabancı para çevrim
farkları hesabındaki birikmiş tutar kar veya zarara transfer edilir.
Bir yurtdışı faaliyet ile parasal alacak veya borç ilişkisinin kapanmasının öngörülebilir gelecekte
planlanmadığı ve muhtemel olmadığı durumlarda, söz konusu parasal kalemlerden oluşmuş
alacak ve borç kaynaklı yabancı para çevrim kar ve zararları net yurtdışı faaliyet yatırımlarının
bir parçası şeklinde tanımlanarak, diğer kapsamlı gelir altında kaydedilir ve özkaynaklar altında
yabancı para çevrim farkları hesabında sunulur.
(iii)
Yurtdışı faaliyetlerde net yatırımların riskten korunması
Grup, yurtdışı faaliyetlerdeki net yatırımlarına doğrudan ya da ara ana işletmeler vasıtasıyla
dolaylı olarak sahip olup olmadığına bakmaksızın yurtdışı faaliyetlerindeki geçerli para birimi
ile ana ortaklığın geçerli para birimi (TL) arasında oluşan yabancı para farklarına riskten
korunma amaçlı muhasebe yöntemi uygulamaktadır.
Yurtdışı faaliyetlerdeki net yatırımların riskten korunması amacıyla tutulan finansal
yükümlülüklerin yabancı para çevrim farkları riskten korunmanın etkinliği ölçüsünde diğer
kapsamlı gelir altında kayıtlara alınır ve özkaynaklar altında kar veya zararda yeniden
sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelirler veya giderler içerisinde finansal riskten korunma fonu
hesabında sunulur. Riskten korunmanın etkin olmaması durumunda ise bu tarz farklar kar veya
zararda kayıtlara alınır. Riskten korunmaya tabi olan net yatırımın bir kısmının satılması
durumunda, çevrim farklarındaki ilgili tutar kar veya zarara transfer edilir.
(c)
Finansal araçlar
(i)
Türev olmayan finansal varlıklar
Grup, kredi ve alacaklarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı
kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dahil butun finansal varlıklar, Grup’un ilgili finansal
aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna geldiği işlem tarihinde kayıtlara alınır.
Grup, ilgili sözleşme uyarınca nakit akışları ile ilgili hakları sona erdiğinde veya ilgili haklarını
bu finansal varlığın sahipliğinden kaynaklanan risk ve getirileri transfer ettiği bir işlemle
devrettiğinde finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. Transfer edilen bu finansal varlıktan dolayı
oluşan ya da elde edilen haklar Grup tarafından ayrı bir varlık ya da yükümlülük olarak
kaydedilir.
28
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(c)
Finansal araçlar (devamı)
(i)
Türev olmayan finansal varlıklar (devamı)
Grup finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece, netleştirme için yasal bir hakkı
olduğunda ve işlemi net bazda gerçekleştirmek ya da varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün
yerine getirilmesini eş zamanlı yapmak konusunda niyetinin bulunması durumunda
netleştirmekte ve net tutarı finansal durum tablosunda göstermektedir.
Grup türev olmayan finansal varlıkları; gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal
varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, krediler ve alacaklar ve satılmaya hazır
finansal varlıklar olarak gösterebilir.
Gerçeğe uygun değer ile ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar
Ticari amaçla elde tutulan ya da ilk kayıtlara alımı sonrasında bu amaçla değerlendirilen
finansal varlıklar, gerçeğe uygun değer ile ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal
varlıklar olarak sınıflanır. Bunlar yatırımları ve satın alınan belirli kredileri içermektedir. Eğer
Grup’un yazılı risk yönetimi ve yatırım stratejisine göre bu tip yatırımların yönetimi ve alım
satım kararlarının verilmesi bu araçların gerçeğe uygun değerlerine göre yapılıyorsa, bu finansal
varlıklar gerçeğe uygun değer ile ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar olarak
sınıflanır. İlk kayda alınmayla beraber, ilişkilendirilen işlem maliyetleri kar veya zarara
kaydedilir. Gerçeğe uygun değer ile ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen finansal varlıkların
değerlerindeki değişimler, temettü gelirleri de dahil olmak üzere, kar veya zarara kaydedilir.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Grup’un vadeye kadar elinde tutma niyet ve kabiliyetinde olduğu borçlanma senetleri vadeye
kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflanır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar,
ilk olarak gerçeğe uygun değere direkt ilişkilendirilebilir işlem maliyetleri eklenerek kayda
alınır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, ilk defa kayda alındıktan sonra etkin faiz
oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetlerden değer düşüklüğü karşılıklarının
düşülmesiyle değerlenir. 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in ve bağlı
ortaklıklarının vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkları yoktur.
Krediler ve alacaklar
Krediler ve alacaklar, aktif bir piyasada oluşmuş belirli bir piyasa değeri olmayan sabit ya da
belirli ödemeleri olan türev olmayan finansal varlıklardır. Bu tip varlıklar, ilk olarak gerçeğe
uygun değere direkt ilişkilendirilebilir işlem maliyetleri eklenerek kayda alınır. Krediler ve
alacaklar, ilk defa kayda alındıktan sonra etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş
maliyetlerden değer düşüklüğü karşılıklarının düşülmesiyle değerlenir. Krediler ve alacaklar,
ticari ve diğer alacakları, hizmet imtiyaz alacaklarını ve ilişkili taraflardan alacakları
içermektedir.
Nakit ve nakit benzeri değerler
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit, vadesiz mevduatlar ile orijinal vadesi iktisap tarihinden
üç ay ya da daha kısa süreli olan gerçeğe uygun değerinde değişim olma riski önemsiz olan
diğer nakit benzeri değerleri kapsar.
29
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(c)
Finansal araçlar (devamı)
(i)
Türev olmayan finansal varlıklar (devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Grup’un daha önce sıralanan kategorilere girmeyen ve satılmaya hazır olarak elde bulundurulan
türev olmayan finansal varlıkları satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanır. Grup’un
belirli borçlanma senetleri ve hisse senetleri satılmaya hazır finansal varlık olarak
sınıflandırılmaktadır. Söz konusunu finansal varlıklar ilk defa kayda alındıktan sonra gerçeğe
uygun değerleri üzerinden değerlenir ve değer düşüklüğü (bakınız: dipnot 2(ı)) ve satılmaya
hazır hisse senetlerinden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları (bakınız: dipnot 2(b)(i))
haricindeki değer değişiklikleri diğer kapsamlı gelir altında kayıtlara alınır ve özkaynaklar
altında satılmaya hazır finansal varlıklar değer artış fonu hesabında sunulur. Satılmaya hazır
finansal varlıklar kayıtlardan çıkarıldıkları zaman özkaynaklar altında birikmiş kar ya da zarar,
kar veya zarar hesaplarına aktarılır.
Finansman gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi 2 (n) nolu dipnotta açıklanmıştır.
Hizmet imtiyaz sözleşmeleri
Grup, imtiyazı tanıyandan, sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi veya inşaat işlemleri için nakit
veya herhangi bir diğer finansal varlığı elde etmeye koşulsuz ve sözleşmeye uygun hakkı
olduğunda hizmet imtiyaz sözleşmesinden doğan finansal varlıkları kayıtlara almaktadır. Bu tür
finansal varlıklar başlangıçta gerçeğe uygun değerlerinden ölçülmektedir. İlk defa kayıtlara
alınmalarını müteakiben finansal varlıklar itfa edilmiş maliyetlerinden değerlenmektedir.
Eğer Grup inşaat işlemleri için bir kısmı finansal varlık ve bir kısmı maddi olmayan duran
varlık şeklinde olmak üzere ödeme almakta ise, alınan veya alınacak olan her bir varlık
başlangıçta gerçeğe uygun değeri üzerinden olmak üzere ayrı ayrı muhasebeleştirilir (bakınız:
dipnot 2 (e)(ii)).
Diğer
Diğer türev olmayan finansal araçlar, etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyetinden
varsa değer düşüklükleri düşülerek değerlenir (bakınız: muhasebe politikası 2(ı)).
(ii)
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Türev olmayan finansal yükümlülükler, ilk olarak Grup’un ilgili finansal aracın sözleşmeye
bağlı koşullarına taraf durumuna geldiği işlem tarihinde kayıtlara alınır.
Diğer bütün finansal yükümlülükler (gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla
ilişkilendirilen finansal yükümlülükler de dahil olmak üzere) ilk olarak, Grup’un araç ile ilgili
sözleşme uyarınca doğan yükümlülüklere taraf olduğu tarih olan işlem tarihinde kayıtlara
alınırlar.
Grup sözleşmeden doğan sorumlulukları sona erdiğinde veya sözleşme feshedildiği ya da
kendiliğinden sona erdiğinde bir finansal yükümlülüğü kayıtlarından çıkarır.
Grup finansal yükümlülüklerini, sadece ve sadece, netleştirme için bir yasal hakkı olduğunda ve
işlemi net bazda gerçekleştirmek ya da varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün yerine
getirilmesini eş zamanlı yapmak konusunda niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve
net tutarı konsolide finansal durum tablosunda göstermektedir.
30
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(c)
Finansal araçlar (devamı)
(ii)
Türev olmayan finansal yükümlülükler (devamı)
Grup’un türev olmayan finansal yükümlülükleri: borçlanmalar, ticari ve diğer borçlar, ilişkili
taraflara borçlar ve kısa vadeli finansal araçların satışından kaynaklanan yükümlülüklerdir.
Bu tür finansal yükümlülükler başlangıçta gerçeğe uygun değerlerine direkt ilişkilendirilebilen
işlem maliyetlerinin düşülmesiyle ölçülmektedir. İlk defa kayıtlara alınmalarını müteakiben
finansal yükümlülükler etkin faiz kullanılarak itfa edilmiş maliyet değerleri üzerinden
değerlenmektedir.
(iii)
Türev finansal araçlar ve korunma muhasebesi
Grup, çeşitli risklere maruz kalmaktan korunmak için türev finansal araçlar kullanmaktadır. Ana
sözleşmenin ve gömülü türevin iktisadi özellik ve riskleri birbiriyle yakın ilintili değilse,
gömülü türevle aynı şartlara sahip başka bir araç türev olarak tanımlanabiliyorsa ve söz konusu
finansal araç kombine olarak gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar zararla ilişkilendirilen bir
araç değilse gömülü türev ana sözleşmeden ayrıştırılır ve ayrı olarak muhasebeleştirilir.
Riskten korunmanın ilk kayıtlara alınmasında Grup riskten korunma araçları ve riskten korunan
araçlar arasındaki ilişkiyi, ilgili riskten korunma işleminin risk yönetimi amaçlarını ve
stratejilerini ve riskten korunmanın etkinliğini ölçmede kullanılacak olan yöntemleri resmi bir
biçimde belgelemektedir. Grup, riskten korunmanın ilk kayıt tarihinde ve devam eden süreç
içerisinde, riskten korunma metodunun ilgili araçların metodun uygulandığı süreçteki beklenen
gerçeğe uygun değerlerindeki veya nakit akımlarındaki değişiklikler üzerinde etkinliğini veya
her bir metodun gerçekleşen sonuçlarındaki etkinliğinin yüzde 80 - yüzde 125 aralığında olup
olmadığını ölçer. Tahmini işlemle ilgili nakit akış riskinden korunmada işlemin gerçekleşme
ihtimalinin yüksek olması ve nihai olarak raporlanan net karı etkileyecek nakit akış
değişimlerine açık olma durumunda olması gerekir. Alınan opsiyonlar da dahil olmak üzere net
alacak durumundaki (pozitif gerçeğe uygun değer) bütün alım satım amaçlı türevler, alım satım
amaçlı varlık olarak raporlanır. Yazılan opsiyonlar da dahil olmak üzere net borç durumundaki
(negatif gerçeğe uygun değer) bütün alım satım amaçlı türevler, alım satım amaçlı yükümlülük
olarak raporlanır. Türevler ilk olarak gerçeğe uygun değerleriyle kayıtlara alınır ve türevlere
atfolunan ilgili işlem maliyetleri oluştuğu zaman kar veya zarara kaydedilir. İlk kayıtlara
alınmasına müteakiben, türevler gerçeğe uygun değerleriyle ölçülür ve oluşan değişimler
aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir.
Nakit akış riskinden korunma
Bir türev araç kayıtlara alınmış bir varlığı, yükümlülüğü veya karı/(zararı) etkileyecek
gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini işlemle ilgili belirli bir riskin nakit akışlardaki
çeşitliliğinin riskinden korunma aracı olarak tasarlandığında; türev aracının gerçeğe uygun
değerindeki değişikliğin etkin kısmı diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilir ve
özkaynaklar altında finansal riskten korunma fonunda sunulur. Türevin gerçeğe uygun
değerindeki etkin olmayan kısım doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilir.
31
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(c)
Finansal araçlar (devamı)
(iii)
Türev finansal araçlar ve korunma muhasebesi (devamı)
Nakit akış riskinden korunma (devamı)
Eğer finansal riskten korunmaya konu kalem finansal olmayan bir varlıksa, özkaynaklar
içerisinde birikmiş olan tutar, varlık kayıtlara alınırken ilgili varlığın kayıtlı değerine dahil
edilir. Diğer durumlarda, özkaynaklar içerisinde birikmiş olan tutar, finansal riskten korunmaya
konu kalem kar veya zararı etkilediği dönemle aynı dönemde kar veya zarara aktarılır. Finansal
riskten korunma aracının artık finansal riskten korunma muhasebesi ile ilgili koşulları
sağlamaması, vadesinin dolması veya satılması, sona erdirilmesi veya kullanılması veya
işlemden kaldırılması durumunda riskten korunma muhasebesinden ileriye yönelik olarak
vazgeçilir. Eğer tahmini işlemin gerçekleşmesi artık beklenmiyorsa, özkaynaklar altında
kayıtlara alınan tutar kar veya zarara aktarılır.
Ayrıştırılabilir gömülü türevler
Ayrıştırılabilir gömülü türev araçların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimler gerçekleştiği
anda kar veya zarara yansıtılır.
Diğer alım satım amacıyla elde tutulmayan türevler
Alım satım amaçlı ve herhangi bir finansal riskten korunma amacıyla elde tutulmayan türev
araçların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimler gerçekleştiği anda kar veya zarara yansıtılır.
(iv)
Sermaye
Adi hisse senetleri
Adi hisse senetleri, sermaye olarak sınıflandırılmaktadır. Adi hisse senetleri ihracına doğrudan
atfolunan maliyetler, vergi etkisi netlenerek, özkaynaklardan azalış olarak kayıtlara alınır.
Sermayenin geri alımı, elden çıkarılması ve yeniden ihraç edilmesi
Ödenmiş sermaye olarak kayıtlara alınan paylar tekrar geri alındığı zaman, ödenen tutar, geri
satın almaya atfolunabilecek maliyetlerin vergi etkisi düşüldükten sonraki tutarı da kapsayacak
şekilde özkaynaklardan düşülür. Geri alınan paylar özkaynaklardan azalma olarak
gösterilmektedir. Söz konusu paylar satıldığı ya da tekrar ihraç edildiği zaman, edinilen tutar
sermaye arttırımı olarak kaydedilmekte ve sonuçta ortaya çıkan fark paylara ilişkin primler
hesabında takip edilmektedir.
32
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(d)
Maddi duran varlıklar
(i)
Kayıtlara alma ve değerleme
31 Aralık 2004 tarihine kadar satın alınan maddi duran varlıklar, TMS 29’a uygun olarak 31
Aralık 2004 tarihindeki TL’nin enflasyon etkilerinden arındırılmış olacak şekilde düzeltilmiştir.
Bu tarihten sonra satın alınmış maddi duran varlıklar tarihsel maliyetleri ile kayda alınmıştır.
Buna göre, aşağıda açıklanan durumlar dışında maddi duran varlık kalemleri maliyet
değerlerinden, birikmiş amortisman değerleri ve varsa değer düşüklüğü karşılığı (bakınız:
muhasebe politikaları 2(ı)) düşüldükten sonraki değer ile gösterilmektedir:
Grup, 2001 yılında, arsa ve binalarını bağımsız değerleme kuruluşları tarafından değerlemesi
yapılan gerçeğe uygun değerleriyle yansıtmaya başlamıştır. Bu arsa ve binalar üzerindeki
değerlemeden kaynaklanan artışlar, aynı varlıkta daha önceden kayıtlara alınan değer düşüklüğü
giderleri kadar değer artışı kar veya zarara alacak olarak kaydedilenler hariç, diğer kapsamlı
gelir hesabına alacak kaydedilir ve özkaynakların altında maddi duran varlıklar değer artış
fonunda takip edilir. Bu arsa ve binaların kayıtlı tutarları üzerinden yapılan değerlemeden
kaynaklanan azalışlar da, varsa önceki değerlemeden dolayı oluşan yeniden değerleme artış
fonu bakiyesi tutarını aşan tutar kadar gider olarak yansıtılır.
Maliyet ilgili varlığın iktisabıyla direkt ilişkili harcamaları ifade etmektedir. Grup tarafında inşa
edilen varlıkların maliyeti aşağıdaki gibidir:
 malzeme maliyeti ve direkt işçilik,
 varlığın Grup’un kullanımına hazır hale gelmesiyle direkt ilişkili maliyetler,
 Grup’un varlığın yerini değiştirme veya alanı onarmak ile ilgili yükümlülüğü varsa,
parçaların sökülmesi yer değiştirmesi ve üzerinde bulunan alanın onarılmasına ilişkin
maliyetler, ve
 aktifleştirilen borçlanma maliyetler.
Maliyetler, yabancı para ile satın alınan maddi duran varlıklar için, özkaynaklardan transfer
edilen nakit akışı riskinden korunma işlemlerinden doğan kazanç veya kayıplarını da içerir.
İlgili teçhizatın kullanılabilmesiyle ilgili satın alınan yazılım, o teçhizatın parçası olarak
aktifleştirilir.
Maddi duran varlıkları oluşturan kalemler farklı faydalı ömürlere sahipler ise maddi duran
varlıkların ayrı kalemleri (temel bileşenler) olarak muhasebeleştirilirler.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasıyla ilgili tüm kazanç veya kayıplar (elden çıkarma
tutarı ile varlığın kayıtlı değerinin farkı ile belirlenir) kar veya zararda, net olarak “yatırım
faaliyetlerinden gelirler” ya da “yatırım faaliyetlerinden giderler” altında kayıtlara alınır.
Yeniden değerlenmiş varlıklar satıldığında, maddi duran varlık değer artış fonundaki tutarlar,
geçmiş yıllar karlarına aktarılır.
33
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(d)
Maddi duran varlıklar (devamı)
(ii)
Yatırım amaçlı gayrimenkullere sınıflama
Eğer bir gayrimenkul, sahibi tarafından kullanılma durumundan yatırım amaçlı gayrimenkul
durumuna gelmişse, o gayrimenkul gerçeğe uygun değeri ile yeniden ölçülüp yatırım amaçlı
gayrimenkul olarak sınıflandırılır. Gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak
üzere inşa edilen gayrimenkul gerçeğe uygun değeriyle muhasebeleştirilir. Yeniden
değerlemede ortaya çıkacak bir kazanç, bu gayrimenkulle ilgili önceden oluşmuş bir değer
düşüklüğünü ters çevirdiği ölçüde kar veya zarara kaydedilir, kalan kazanç ise diğer kapsamlı
gelir altında kaydedilir ve özkaynakların altında maddi duran varlık değer artış fonunda sunulur.
Herhangi bir zarar ise derhal kar veya zararda muhasebeleştirilir.
(iii)
Sonradan oluşan maliyetler
Sonradan oluşan maliyetler, maliyetle ilgili gelecekteki ekonomik fayda Grup’a aktarılacaksa
aktifleştirilebilirler. Devam eden bakım ve onarım maliyetleri oluştukları anda giderleştirilir.
(iv)
Amortisman
Maddi duran varlık kalemleri, doğrusal yöntem ile faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi
tutulur ve kar veya zararda muhasebeleştirilir. Kiralanan varlıklar, Grup kiralanan varlığın
mülkiyetini kiralama sonunda üzerine geçmesi makul bir kesinlikte olmadığı müddetçe,
kiralama süresi ile faydalı ömürden kısa olanı üzerinden amortismana tabi tutulur. Arazi ve
arsalar, amortismana tabi değildir.
Maddi duran varlıklar kurulup hazır hale geldikleri gün itibariyle amortismana tabi tutulurlar.
Grup tarafından inşa edilen varlıklar tamamlanıp kullanılır hale geldiğinde amortismana tabi
tutulurlar.
Cari ve karşılaştırmalı yıllarda, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıdaki
gibidir:
Açıklama
Yıl
Binalar
Mobilya ve teçhizatlar
Motorlu taşıtlar
20-50
4-20
5-10
Özel maliyetler doğrusal yöntem ile ilgili kiralama süreleri veya faydalı ömürlerinden kısa olanı
üzerinden amortismana tabi tutulur.
Amortisman yöntemleri, faydalı ömürler ve artık değerler her raporlama döneminde yeniden
gözden geçirilir ve gerektiğinde düzeltilir.
(e)
Maddi olmayan duran varlıklar
(i)
Şerefiye
Bağlı ortaklık iktisaplarında oluşan şerefiye maddi olmayan duran varlıklarda gösterilmektedir.
Şerefiyenin ilk kaydı ile ilgili bilgi için dipnot 2(a)(i)’ye bakınız.
Müteakip ölçüm
Şerefiye, maliyet değerinden birikmiş değer düşüklüğü karşılığı (bakınız: muhasebe politikası
3(ı)(ii) düşüldükten sonraki hali ile ifade edilir. İştiraklerde / İş Ortaklıklarında ise, şerefiyenin
kayıtlı değeri, iştirakin kayıtlı değeri içerisinde yer almaktadır ve iştiraklere ilişkin değer
düşüklüğü iştiraklerin kayıtlı değeri üzerine bir bütün olarak dağıtılır.
34
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(e)
Maddi olmayan duran varlıklar (devamı)
(ii)
Hizmet imtiyaz sözleşmeleri
Grup tarafından iktisap edilen imtiyaz hakları sırasıyla 7 Aralık 2010, 30 Nisan 2012 ve 30
Nisan 2012 tarihlerinden itibaren 38 yıl (‘’D Marin Göcek’’), 36 yıl (“Dalmacija”) ve 18 yıl
(“Borik”) ile sınırlı faydalı ömürlere sahip olup tarihsel maliyet değerlerinden birikmiş itfa
payları düşüldükten sonraki değerler ile gösterilmektedirler. İmtiyaz haklarının maliyeti imtiyaz
haklarının iktisabı ile ilgili borçlanma maliyetlerini de içermektedir. Grup özellikli bir varlığın
iktisabı ile ya da yapılmakta olan özellikli bir varlığın yapımı ile doğrudan ilgili borçlanma
maliyetlerini ilgili varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirmektedir.
(iii)
Yayın hakları
Yayın hakları, 2008 yılında ticari ve ekonomik varlıklarının iktisabı yapılan Kral TV ve Kral
FM’in karasal yayın haklarından ve 2011 yılında Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş.’nin satın
alınmasıyla iktisabı yapılan Star TV’nin karasal yayın haklarından oluşmaktadır. Karasal yayın
hakları sınırsız faydalı ömre sahiptir. Bu haklara ilişkin olarak her yıl değer düşüklüğü testi
yapılmaktadır.
(iv)
Marka adı
Marka adı, 2013 yılında yapılan iktisaplarla oluşan maddi olmayan duran varlık olan
Mezzaluna, Lacivert, Ulus 29, Çubuklu 29, Maki 29, Alaçatı 29, Maçakızı ve Sait, 2012 yılında
yapılan iktisaplarla oluşan maddi olmayan duran varlık olan Ajia, Anjelique, Capri, Da Mario,
Gina, Go Mongo, IL Riccio, Kivahan, Kitchenette, Nusr-et, Roka, Tom’s Kitchen, Vogue ve
Zuma ile 2011 yılında Star TV’nin iktisabıyla oluşan maddi olmayan duran varlık olan Star TV
markalarını ifade eder. Marka adı sınırsız faydalı ömre sahiptir ve her yıl değer düşüklüğü
testine tabi tutulmaktadır.
(v)
İçerik arşivi
Dizi ve filmlerin içerik arşivi, 2011 yılında Star TV’nin iktisabıyla ilgili maddi olmayan duran
varlıklardır. Bu kalemlerin mülkiyet hakkı sınırsız olarak Star TV’ye aittir. İçerik arşivinin
iktisap tarihindeki gerçeğe uygun değeri bağımsız bir dış uzman tarafından belirlenmiştir. İçerik
arşivi, maliyet değerinden birikmiş itfa payları ve varsa birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten
sonraki değerleri ile gösterilirler. İçerik arşivlerinin faydalı ömrü TV’de yayınlanmaya hazır
oldukları andan itibaren beş yıldır.
(vi)
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Grup tarafından iktisap edilen ve sınırlı faydalı ömrü olan diğer maddi olmayan duran varlıklar
maliyet değerinden birikmiş itfa payları ve varsa birikmiş değer düşüklükleri (bakınız:
muhasebe politikası 2(ı)) düşüldükten sonraki değerleri ile gösterilirler.
35
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(e)
Maddi olmayan duran varlıklar (devamı)
(vii)
Sonradan yapılan harcamalar
Sonradan yapılan harcamalar söz konusu maddi olmayan duran varlığın gelecekteki ekonomik
faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Giderler ve işletme içinde yaratılan şerefiye
ve markalar da dahil olmak üzere tüm diğer gider kalemleri kar ve zararda kayıtlara
muhasebeleştirilir.
(viii)
İtfa payları
Şerefiye, işletme birleşmeleriyle kayıtlara alınan yayın hakları ve marka adları hariç , maddi
olmayan duran varlıkların itfa payları, kullanıma hazır hale geldikleri günden itibaren faydalı
ömrü boyunca doğrusal itfa yöntemiyle kayıtlara alınır.
Grup tarafından iktisap edilen imtiyaz haklarına ilişkin itfa payları imtiyaz süreleri boyunca
doğrusal itfa yöntemi kullanılarak kar veya zarara kaydedilir.
İçerik arşivinin itfa payları, TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” standardı kapsamında işletme
birleşmeleri yoluyla iktisap edilen varlığın gerçeğe uygun değerine dayanmaktadır. İçerik
arşivinin içindeki bütün kalemlerin itfa payları, televizyonda yayınlanmaya hazır hale geldikten
sonra beş yıldır. İtfa yöntemleri, faydalı ömürler ve artık değerler her raporlama tarihinde
yeniden gözden geçirilir ve gerektiğinde düzeltilir.
Franchise ağlarının itfa payları, TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” standardı kapsamında işletme
birleşmeleri yoluyla iktisap edilen varlığın gerçeğe uygun değerine dayanmaktadır. Franchise
ağlarının itfa süresi on yıldır. İtfa yöntemleri, faydalı ömürler ve artık değerler her raporlama
tarihinde yeniden gözden geçirilir ve gerektiğinde düzeltilir.
Sponsorluk sözleşmelerinin itfa payları, TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” standardı kapsamında
işletme birleşmeleri yoluyla iktisap edilen varlığın gerçeğe uygun değerine dayanmaktadır.
Sponsorluk sözleşmelerinin itfa süresi on yıldır. İtfa yöntemleri, faydalı ömürler ve artık
değerler her raporlama tarihinde yeniden gözden geçirilir ve gerektiğinde düzeltilir.
(f)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller işletmelerin olağan iş akışı çerçevesinde satış, üretim veya ürün
ve hizmet sağlama veya yönetim amaçlarıyla değil, kira geliri kazanmak veya değer artışı için
ya da her iki amaçla elde tutulur. Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değerleriyle
ölçülür ve değişimler kar veya zarara kaydedilir.
Maliyet, ilgili yatırım amaçlı gayrimenkulun satın alımıyla doğrudan ilişkili harcamaları da
içermektedir. Grup tarafından inşa edilen yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyeti, malzeme
maliyetini, direkt işçilik maliyetlerini, sözkonusu varlığı kullanım amacına uygun olarak çalışır
hale getirilmesiyle doğrudan ilişkili maliyetleri ve aktifleştirilmiş borçlanma maliyetlerini
içermektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkulün satılması durumunda oluşan tüm kazanç veya kayıplar (satıştan
elde edilen net bedel ile ilgili kalemin kayıtlı değeri arasındaki fark olarak hesaplanır), kar veya
zararda muhasebeleştirilir. Daha önce maddi duran varlık olarak sınıflanmış yatırım amaçlı
gayrimenkuller satıldığında varsa maddi duran varlık değer artış fonunda tutulan ilgili tutarlar,
geçmiş yıllar karlarına transfer edilir.
Eğer bir gayrimenkulün kullanım amacı değişmiş ve maddi duran varlık olarak
sınıflandırılmışsa, gayrimenkulün sınıflandırıldığı tarihteki gerçeğe uygun değeri artık
sözkonusu gayrimenkulün maliyeti olarak dikkate alınır.
36
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(g)
Stoklar
Stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerden düşük olanıyla gösterilir. Aşağıdaki
paragraflarda bahsedilenler hariç, stok maliyetleri ağırlıklı ortalama yöntemiyle belirlenir, ve
stokların elde etme maliyetini, üretim ya da dönüştürme maliyetlerini ve bunları son hallerine
getirmek için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Ticari mal stoklarının ve ticari gayrimenkullerin
maliyetlerinin belirlenmesinde, otomotiv ve inşaat şirketlerinde özel maliyetlendirme yöntemi
kullanılmaktadır. Alım satım amaçlı gayrimenkuller, alım satım amacıyla elde tutulan arsa ve
binalardan oluşmaktadır. Net gerçekleşebilir değer, normal işletme koşullarında oluşacak
tahmini satış fiyatından tahmin edilen satış masrafları ve satışa hazır duruma getirmek için
katlanılacak maliyetler düşülerek bulunmaktadır.
(h)
Devam eden inşaat sözleşmeleri
Devam eden inşaat sözleşmeleri, inşaat sözleşmelerine ilişkin rapor tarihine kadar
gerçekleştirilen iş için müşteriden alınması beklenen, faturalanmamış brüt tutarları ifade
etmektedir. Devam eden inşaat sözleşmeleri maliyete kayıtlara alınan kazançlardan faturalanmış
kısımların eklenmesi (bakınız dipnot 2(k)(i)) ve hakedişler ve kayıtlara alınan zararların
düşülmesinden sonraki hali ile ifade edilir. Maliyet, belirli projelerle ilgili tüm harcamaları,
Grup’un normal faaliyet kapasitesini temel alan sözleşme faaliyetleri ile ilgili sabit ve değişken
genel üretim giderlerini içermektedir.
Devam eden inşaat sözleşmeleri, faturalanmış hakedişlerden kayıtlara alınan maliyet dahil
kazancı aşan bütün sözleşmeler için konsolide finansal durum tablosunda ticari alacaklar
içerisinde sınıflandırılmaktadır. Eğer faturalanmış hakedişlerden alacaklar kayıtlara alınan
maliyet dahil kazancı aşmışsa, oluşan fark konsolide finansal durum tablosunda ertelenmiş
gelirler olarak sunulur.
“Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar” kalemi, faturalandırılmış tutarın üzerinde
gerçekleşen geliri ifade etmektedir. “Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri” kalemi
ise gerçekleşen gelirin üzerinde faturalandırılmış tutarı ifade etmektedir.
(ı)
Değer düşüklüğü
(i)
Türev olmayan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılmayan bir finansal varlıktaki değer düşüklüğü her
raporlama tarihinde değer düşüklüğü olduğuna kanaat getirilen nesnel kanıtlarla değerlendirilir.
Eğer nesnel kanıtlar ilgili finansal varlığın ilerideki nakit akımlarını değer düşüklüğüne neden
olacak yönde etkilediğine dair bir veya birden fazla olaya işaret ediyorsa, ilgili finansal varlıkta
değer düşüklüğü olduğu dikkate alınır. Finansal varlıkların değer düşüklüğüne neden olan
nesnel kanıt borçlunun temerrüdünü, Grup’un aksini dikkate alamayacağı koşullara bağlı olarak
bir tutarın yeniden yapılandırılmasını, borçlunun iflas etme ihtimalinin oluşmasını ve menkul
bir kıymetin aktif pazarının ortadan kalkması durumlarını kapsayabilir. İlave olarak, bir hisse
senedi yatırımının gerçeğe uygun değerinin, maliyet bedelinin altına önemli ölçüde ve kalıcı
olarak düşmesi de değer düşüklüğünün nesnel kanıtıdır.
37
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(ı)
Değer düşüklüğü (devamı)
(i)
Türev olmayan finansal varlıklar (devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır yatırım senetleri ile ilgili değer düşüklükleri, daha önce diğer kapsamlı gelir
altında kayıtlara alınan ve özkaynaklarda finansal varlıklar değer artış fonu altında sunulan
birikmiş zararlar kar veya zarara sınıflanarak kayda alınırlar. Diğer kapsamlı gelirden kar veya
zarara sınıflanan birikmiş zarar, anapara ödemesi ve itfa edilmiş maliyet ile daha önce kar veya
zarara kaydedilen değer düşüklüğü düşüldükten sonraki güncel gerçeğe uygun değer arasındaki
farktır. Etkin faiz yönteminin uygulanması ile ilgili birikmiş değer düşüklüğü değişimleri, faiz
gelirinin bir parçası olarak gösterilir.
Eğer müteakip dönemde değer düşüklüğüne uğramış satılmaya hazır borçlanma senetlerinin
gerçeğe uygun değeri artmış ve bu artış değer düşüklüğünün kar veya zararda kayıtlara alındığı
tarihten sonra nesnel bir olayın gerçekleşmesi nedeniyle oluşmuşsa, değer düşüklüğü kar veya
zarardan geri çevrilir. Fakat, değer düşüklüğüne uğramış satılmaya hazır hisse senetlerine ilişkin
daha sonraki tarihte ortaya çıkan gerçeğe uygun değer artışları diğer kapsamlı gelir altında
kayda alınır.
Maliyet bedeli üzerinden taşınan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen hisse senetleri için,
gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak ölçülememesi nedeniyle değer düşüklükleri giderleri
iptal edilmezler.
İtfa edilmiş maliyetleriyle ölçülen finansal varlıklar
Grup, itfa edilmiş maliyetleri ile ölçülen finansal varlıklardaki (kredi ve alacaklar ve vadeye
kadar elde tutulacak finansal varlıklar) değer düşüklüğü göstergelerini hem varlık seviyesinde,
hem de topluca değerlendirmektedir. Bütün önemli varlıklar belirgin bir değer düşüklüğü için
değerlendirilir. Tek başına ayrı bir varlık olarak önemli değer düşüklüğü tespit edilmeyen
varlıklar, gerçekleşmiş ancak henüz belirlenmemiş değer düşüklükleri için topluca değer
düşüklüğü testine tabi tutulurlar. Tek başına önemli olmayan varlıklar benzer risk özelliklerine
sahip varlıklar olarak gruplanarak toplu halde değer düşüklüğü testine tabi tutulurlar.
İtfa edilmiş maliyetleriyle ölçülen finansal varlıklardaki değer düşüklüğü, finansal varlığın
defter değeri ile gelecekte beklenen nakit akışlarının, orijinal etkin faiz oranı ile bugünkü
değerine indirgenmesi arasındaki farkı ifade eder. Zararlar kar veya zararda kayıtlara alınır ve
kredi ve alacaklarda veya vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymet yatırımlarında bir karşılık
hesabı kullanılmak suretiyle gösterilir. Değer düşüklüğü muhasebeleştirildikten sonra meydana
gelen bir olay değer düşüklüğünde azalmaya neden olursa, bu azalış kar veya zararda
muhasebeleştirilerek daha önce muhasebeleştirilmiş bulunan değer düşüklüğü zararından iptal
edilir.
38
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(ı)
Değer düşüklüğü (devamı)
(i)
Türev olmayan finansal varlıklar (devamı)
Gerçeğe uygun değerle yeniden değerlenen finansal varlıklar
Sermaye araçlarının geri kazanılabilir tutarı o aracın gerçeğe uygun değeridir. Gerçeğe uygun
değerleriyle ölçülen borçlanma araçlarının geri kazanılabilir tutarı tahmini gelecekteki nakit
akımlarının piyasadaki faiz oranları ile bugünkü değere indirgenmiş halini ifade eder.
Gerçeğe uygun değer ile değerlenen bir varlık değer düşüklüğüne maruz kalmışsa, değer
düşüklüğü doğrudan kar veya zararda kayıtlara alınır.
Zarar kaydı yapılan dönemi izleyen hesap döneminde, varlığın gerçeğe uygun değerinde veya
geri kazanılabilir tutarında, varlıkla ilişkilendirilebilir olumlu yöndeki gelişmelerden dolayı bir
artış gerçekleşmesi durumunda, varlığa ilişkin olarak kaydedilen zarar, kar veya zararda ters
çevrilir.
(ii)
Finansal olmayan varlıklar
Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkuller, stoklar ve ertelenmiş vergi varlıkları haricindeki
finansal olmayan varlıkları için her raporlama tarihinde, söz konusu varlıkların kayıtlı değerine
ilişkin değer düşüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığı incelenmektedir.
Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Şerefiye ve
sonsuz ömürleri olan maddi olmayan duran varlıklara her yıl değer düşüklüğü testi
yapılmaktadır. Bir varlığın ya da onunla ilgili nakit yaratan biriminin (“NYB”) kayıtlı değeri
geri kazanılabilir tutarını aşıyorsa değer düşüklüğü gideri kayıtlara alınır.
Bir varlığın veya NYB’nin geri kazanılabilir tutarı kullanımdaki değeri veya gerçeğe uygun
değerden satış masraflarının düşüldükten sonraki değerinden yüksek olanı ifade eder. Kullanım
değeri, söz konusu varlığın veya NYB’nin gelecekteki beklenen nakit akışlarının cari piyasa
koşullarında paranın zaman değeriyle söz konusu varlığın veya NYB’nin risklerini
yansıtabilecek olan vergi öncesi iç verim oranı ile iskonto edilmesi suretiyle hesaplanır. Değer
düşüklüğü testi için, diğer varlıklar ve NYB’lerin sürekli kullanımından doğan net nakit
akımlarından büyük oranda bağımsız olarak ayrıştırılabilecek en küçük gruplarda toplanır.
Faaliyet bölümleri tavanı testine tabi olarak, şerefiyenin paylaştırıldığı NYB’ler bir araya
toplanarak değer düşüklüğü en düşük seviyede test test edilir. Söz konusu seviye şerefiyenin iç
raporlama amacıyla takip edildiği seviyedir. İşletme birleşmesinde ortaya çıkan şerefiye, değer
düşüklüğü testi için birleşme sinerjisinden yararlanması beklenen NYB’lere paylaştırılır.
Değer düşüklüğü zararları kar veya zarara kaydedilir. NYB’lerden kaynaklanan ve
muhasebeleşirilen değer düşüklüğü karşılığı öncelikle birimlere paylaştırılan şerefiyelerin
(varlık gruplarının) taşınan değerlerinden daha sonra birimlerdeki diğer varlıkların (varlık
gruplarının) taşınan değerlerinden oransal esasa göre düşülür.
Şerefiyeye ait bir değer düşüklüğü iptal edilmez. Değer düsüklüğü geri kazanılabilir tutarın
belirlenmesinde kullanılan tahminlerde değişiklik olması durumunda ters çevrilir. Değer
düşüklüğü, eğer ki değer düşüklüğü kayıtlara alınmamış olsaydı, varlığın amortisman ve itfa
payı düşüldükten sonraki net kayıtlı değerini aşmayacak bir seviyeye kadar ters çevrilir.
39
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(i)
Çalışanlara sağlanan faydalar
(i)
Kıdem tazminatı karşılığı
Türkiye’deki mevcut Türk İş Kanunu gereğince, Grup, çalışanların emeklilik nedeniyle işten
ayrılan çalışanlarına belirli miktarlarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı
Grup’un çalışanlarının emekli olması durumunda gelecekte tahmini muhtemel yükümlülüğünün
bugünkü değerini ifade etmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı tüm çalışanlar bu tür bir ödemeye
hak kazanmış gibi hesaplanmış olup konsolide finansal tablolarda tahakkuk esası ile
yansıtılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı
tavanına göre hesaplanmıştır. 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle kıdem tazminatı
tavanları, sırasıyla, 3,25 bin TL ve 3,03 bin TL tutarındadır.
TMS’ye göre, şirketlerin belirli fayda planlarını aktüeryal değerleme yöntemlerine göre
hesaplamaları gerekmektedir. Buna göre, ilişikteki konsolide finansal tablolardaki toplam
yükümlülüğü bulmak için kullanılan emeklilik tahminlerinin olasılığını hesaplarken 31 Aralık
tarihleri itibariyle kullanılan temel istatistiki varsayımlar aşağıdaki gibidir:
İskonto oranı
Emeklilik tahmini için kullanılan çalışan devri oran aralığı
2013
%
3,98
1,0-8,00
2012
%
2,18-3,00
1,0-8,00
Aktüeryal varsayımlar ile gerçekleşen arasındaki fark düzeltmeleri ve aktüeryal varsayımlardaki
değişikliklerin etkileri, aktüeryal kazanç / kayıpları oluşturmaktadır. Grup, TMS 19 “Çalışanlara
Sağlanan Faydalar” standardına uygun olarak, aktüeryal kazanç / kayıpları diğer kapsamlı gelir
altında muhasebeleştirmiştir.
(ii)
Tanımlanmış katkı planları
Grup çalışanları adına sosyal güvenlik kurumlarına belirlenmiş tutarlarda katkı payı ödemek
zorundadır. Grup’un ödemekte olduğu katkı payı dışında, yapmak zorunda olduğu başka bir
ödeme mecburiyeti yoktur. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine
yansıtılmaktadır.
(iii)
İzin hakları
Kullanılmamış izin haklarından doğan yükümlülükler, hak kazanıldıkları dönemlerde tahakkuk
edilir.
(j)
Karşılıklar
Grup, geçmiş olaylardan kaynaklanan hukuki veya zımni bir yükümlülüğün bulunduğu, bu
yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların Grup’tan çıkmasının
muhtemel olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiği
durumlarda, ilgili yükümlülük için karşılık ayırmaktadır. Karşılıklar gelecekte olması beklenen
nakit akımlarının, paranın zaman değerinin etkisi ve bu yükümlülüğe ait riskler göz önünde
bulundurularak bulunacak olan vergi öncesi bir oranla iskonto edilmesi suretiyle hesaplanır.
İskontoların ters çevrilme etkisi finansman gideri olarak kaydedilir.
40
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(j)
Karşılıklar (devamı)
(i)
Garanti karşılıkları
Garanti karşılıkları, ilişkili olan ürün veya servisler satıldığı zaman kayıtlara alınır. Karşılık,
ürün veya hizmetle ilgili her türlü olası sonuç olasılıklarının ağırlıklandırılmasına ve garantilerle
ilgili geçmiş dönem verilerine dayanmaktadır.
Grup’un sattığı araçlar üzerindeki garantiler, ana üretici firmalar (Volkswagen, Audi, Porsche,
Seat, Scania, Krone) tarafından verilmekte olup, Grup şirketleri üretici firmalar ve müşteriler
arasında bir aracı konumundadır. Müşterilerin Grup’a talepleri garanti giderleri olarak kar zarara
yansıtılır. Grup üretici firmalardan talep edilen tutarları garanti geliri olarak muhasebeleştirip
garanti giderleriyle mahsup etmektedir. Grup üretici firmaların karşılamadığı kısmı
üstlenmektedir. Buna göre, Grup geçmişteki istatistiksel bilgilere dayanarak, garanti giderleri ile
garanti gelirleri arasında oluşabilecek tahmini garanti yükümlülüğü için karşılık ayırmaktadır.
(ii)
İvazlı sözleşmeler
Eğer Grup’un bir sözleşmeden beklediği faydalar sözleşme kapsamında yükümlülüğünü yerine
getirmek için katlandığı maliyetlerin altında ise ivazlı sözleşmeler için karşılık kayıtlara alınır.
Karşılık sözleşmenin feshedilmesinden dolayı beklenen maliyetin bugünkü değeri ile
sözleşmenin devam etmesinden dolayı oluşması beklenen net maliyetin bugünkü değerinin
düşük olanı ile değerlendirilir. Grup, bir karşılık ayırmadan önce, sözleşmeye konu olan varlık
için değer düşüklüğünü kayıtlarına alır (bakınız Dipnot 2 (ı)(ii)).
(k)
Gelir ve giderlerin kayıtlara alınması
(i)
İnşaat sözleşmeleri
Sözleşme gelirleri sözleşmede anlaşılan ilk tutara ilave olarak sözleşme işlerindeki değişimleri,
sebebiyet vereceği muhtemel gelir tutarıyla sınırlı olarak ve güvenilir olarak ölçülebilmesi
koşuluyla talep ve teşvik ödemelerini içermektedir. İnşaat sözleşmelerinin neticeleri güvenilir
bir şekilde tahmin edildiği zaman sözleşme geliri kar veya zarara sözleşmenin tamamlanma
yüzdesi dikkate alınarak oransal olarak kaydedilir. Sözleşme giderleri, sözleşme konusu
ilerideki bir faaliyetle ilgili bir varlık yaratmadığı sürece oluştukları dönemde gider olarak
kaydedilir.
Tamamlanma oranı gerçekleşen sözleşme maliyetlerinin tahmini toplam sözleşme maliyetine
oranı olarak değerlendirilmektedir. İnşaat sözleşmelerinin neticeleri güvenilir bir şekilde
değerlendirilmediği zaman, sözleşme gelirleri oluşan sözleşme maliyetlerinin geri kazanılabilir
tutarına kadar kayıtlara alınır. Bir sözleşmeye ilişkin beklenen zarar doğrudan kar veya zarara
kaydedilir.
(ii)
Komisyonlar
Grup bir işlem içerisinde asıl faaliyeti yerine bir aracı kapasitesi ile hareket ediyorsa, kayıtlara
alınan gelir Grup’un elde ettiği net komisyon tutarıdır.
(iii)
Kira gelirleri
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden alınan kira gelirleri kira sözleşmesi müddetince doğrusal
yöntem kullanılarak hasılat olarak kayıt edilir. Alınan kira teşvikleri toplam kira gelirinin
ayrılmaz bir parçası olarak kira sözleşmesi boyunca kayıtlara alınır. Diğer gayrimenkulden
alınan kira geliri esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak kaydedilir.
41
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(k)
Gelir ve giderlerin kayıtlara alınması (devamı)
(iv)
Film satış ve hizmet geliri kapsamında reklam gelirleri
Film gelirleri filmler gösterildiği anda, reklam gelirleri ise reklamlar yayımlandığı anda gelir
olarak kaydedilir. Asıl faaliyet konusu kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerin satışından elde
edilen hasılat karşılığında alınan tutar ya da alacağın iadeler, satış iskontoları ve ciro primleri
kapsamında yer alan ajanslara verilen risturn primleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değeri
olarak ölçülür.
(v)
Risturn primleri
Reklam satışı yapılan reklam ajansları ile imzalanan risturn sözleşmeleri gereğince reklam
ajanslarına ciro primi kapsamında satış hacmine bağlı risturn primi ödemesi yapılmaktadır.
Risturn primleri, gerçekleştiği anda hasılat kaleminden düşülerek kaydedilir. Kaydedilecek
gelirin miktarı güvenilir olarak ölçülebildiğinde ve işlemlerden kaynaklanan ekonomik faydalar
oluştuğunda, gelirler ilk olarak elde edilecek ya da elde edilebilir tutarın gerçeğe uygun
değeriyle kaydedilmektedir. Satış işlemi bir finansman işlemini de içeriyorsa, satış bedelinin
gerçeğe uygun değeri, alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz
yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplanır. İskonto işleminde kullanılan faiz oranı, alacağın
nominal değerini ilgili mal veya hizmetin peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranıdır.
(vi)
Takas işlemleri
Grup, reklam ile diğer ürün ve hizmetler karşılığında reklam hizmetleri sunmaktadır. Gelir,
transfer edilen nakit ve nakit benzerlerini de hesaba katmak suretiyle, elde edilen mal veya
hizmetin gerçeğe uygun değeri olarak değerlenir. İşlemde nakit tutar varsa, ilgili kısım
düzeltilerek takas geliri hesaplanır. Benzer özellikler ve değere sahip hizmet veya malların takas
edilmesi, gelir doğuran elde edilen mal veya hizmetin gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir
şekilde belirlenemediği durumlarda gelir, transfer edilen nakit ve nakit benzerlerini de hesaba
katmak suretiyle verilen mal veya hizmetlerin gerçeğe uygun değeri olarak değerlenir. Takas
anlaşmaları tahakkuk esasına göre kaydedilir.
Gelirin güvenilir olarak ölçülemediği durumlarda, katlanılan maliyetlerin yarattığı fayda kadar
muhasebeleştirilir, diğer deyişle bu işlem üzerinden kar/zarar yaratmaksızın kaydedilir.
Sonuç olarak, takas işlemindeki değişime konu mal ve hizmetlerin içerik, zamanlama ve hatta
yerleştirilen platform olarak (reklam takaslarında) birbirinden farklı olması, bu işlemin Grup
tarafında gelir doğuran işlem olarak değerlendirilmesini gerektirir.
(vi)
Dergi ve kitap satış gelirleri
Asıl faaliyet konusuna ilişkin dergi ve kitap satışından elde edilen hasılat; karşılığında alınan
veya alınacak tutardan iadeler, satış iskontoları ve bayilere verilecek ciro primleri düşüldükten
sonraki gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Hasılat, önemli risk ve getirilerin satın alana transfer
olmuş olması, ödenecek bedelin tahsilatının muhtemel olması, yüklenilecek ilgili maliyetlerin
ve malların muhtemel iade tutarlarının güvenilir şekilde tahmin edilebilmesi, satışa konu mal
üzerinde devam eden yönetim etkinliğinin kalmamış olması ve hasılat tutarının güvenilir bir
şekilde ölçülebildiği durumlarda kaydedilir. Bir indirimin verilmesi muhtemel ve tutarı
güvenilir bir biçimde ölçülebiliyorsa, hasılat kaydedildiği anda indirim tutarı hasılattan
düşülerek kaydedilir.
Önemli risk ve getirilerin alıcıya ne zaman devredilmiş sayılacağı her bir satış sözleşmesine
ilişkin koşuluna bağlı olmakla birlikte, genel olarak dağıtım kanallarındaki bayilere kitap ve
dergilerin ulaştırılmasıyla satışa ilişkin tüm kriterler yerine getirilmiş olur.
42
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(k)
Gelir ve giderlerin kayıtlara alınması (devamı)
(vii)
Araç ve yedek parça satışları
Gelir; araç, yedek parça ve hizmet satışları karşılığında alınan tutar ya da alacağın iadeler ve
satış iskontoları düşüldükten sonraki değerlerini içerir. Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin
verilmesi, mülkiyetle ilgili risk ve getirilerin alıcıya geçmesi, gelir tutarının güvenilir bir şekilde
belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Grup’a akmasının muhtemel olması
üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre
kayıtlara alınır. Satışlarda önemli riskler ve faydalar mallar alıcıya teslim edildiğinde ya da
yasal sahiplik alıcıya geçtiğinde devredilir.
Faturalanan değer önemli ölçüde finansman işlemi içermekteyse, ilgili gelirin ilerideki tüm nakit
akışları iskonto edilerek gerçeğe uygun değeri belirlenir. Satış bedelinin nominal değeri ile
gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, esas faaliyetlerden diğer gelir olarak ilgili dönemlere
kaydedilir.
(viii)
Diğer faaliyetler
Olağan faaliyetler esnasında mamul satışından oluşan gelir, tahsil edilecek paranın veya
alacağın gerçeğe uygun değerinden iadeler ve karşılıklar, satış iskontoları ve ciro primleri
düşüldükten sonra kayıtlara alınır. Gelir, önemli risk ve faydaların satın alana geçtiği zaman,
tahsilatın mümkün olduğu, ilgili maliyetler ve olası iadelerin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği
durumlarda ve Grup’un satılan mal ile ilgisinin kalmadığı durumlarda kayıtlara alınır. Herhangi
bir indirimin kabul edilmesi muhtemel ve tutarı güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması
durumunda hasılatın kaydedildiği anda indirim tutarı hasılattan düşülerek kaydedilir.
Risk ve faydaların transferi her bir satış sözleşmesinin şartlarına göre değişmektedir. Sunulan
hizmetlerden gelirler, raporlama tarihinde işlemin tamamlanma oranına göre kar veya zarara
kaydedilir.
(ix)
Araştırma ve geliştirme giderleri
Araştırma faaliyetleri ile ilgili giderler oluştukça kar veya zararda kayıtlara alınır.
(x)
Temettü gelirleri
Temettü alacakları, beyan edildikleri dönemde gelir olarak kaydedilir. Temettü borçları kar
dağıtımının bir unsuru olarak, Genel Kurul’da kar dağıtım kararının alındığı dönemde konsolide
finansal tablolara yansıtılır.
(l)
Devlet teşvikleri
Devlet teşvikleri, ilk olarak elde edilmesi için gerekli şartların yerine getirileceğine ve teşviğin
Grup tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda gerçeğe uygun
değerinden ertelenmiş gelirler olarak kaydedilir ve daha sonra sistematik bir biçimde ilgili
varlığın faydalı ömrü boyunca kar veya zararda esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak
kaydedilir. Grup’un katlandığı maliyetlerle ilgili olarak verilen teşvikler sistematik bir biçimde
maliyetlerin kayıtlara alındığı dönemlerle aynı dönemlerde kar veya zararda diğer gelirler olarak
kaydedilir.
43
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(m)
Kiralama işlemleri
(i)
Kiralanan varlıklar
Grup, finansal kiralama sözleşmesi altında, sahiplikle ilgili tüm risklerin ve faydaların kiracıya
ait olduğu sabit kıymet transferlerini, finansal kiralama işlemi olarak sınıflandırmaktadır. İlk
defa kayıtlara alınmada kiralanan varlıklar gerçeğe uygun değeri ile asgari finansal kiralama
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden ölçülürler. İlk defa kayıtlara alınma
sonrasında ilgili varlığa uygun olan muhasebe politikaları ile muhasebeleştirilir.
Diğer kiralanan varlıklar operasyonel kiralama olarak değerlendirilir ve kiralanan bu varlıklar
Grup’un konsolide finansal durum tablosunda kayıtlara alınmaz.
(ii)
Kira ödemeleri
Operasyonel kiralama kapsamında yapılan ödemeler doğrusal yöntemle kira sözleşmesi
süresince kar veya zarara kaydedilir. Alınan kira teşvikleri toplam kira giderinin ayrılmaz bir
parçası olarak kira sözleşmesi boyunca kayıtlara alınır.
Finansal kiralama kapsamında yapılan finansal kiralama ödemeleri, finansman giderleri ile
finansal kiralama yükümlülüğünün azaltılması arasında dağıtılır. Kalan yükümlülük bakiyesinin
üzerindeki sabit periyodik faiz oranını oluşturmak üzere finansman giderleri kira sözleşmesi
boyunca her döneme tahsis edilir.
(iii)
Bir sözleşmenin kiralama işlemi içerip içermediğini belirlenmesi
Grup, bir sözleşmenin kiralama sözleşmesi olup olmadığını ya da bir kiralama işlemi içerip
içermediğini sözleşmenin başlangıcında belirler. Bir işlemin “kiralama” olması için aşağıdaki
iki koşulun sağlanmış olması gerekmektedir:
 Sözleşmenin yerine getirilmesinin belirli bir varlığın kullanımına bağlı olması; ve
 Sözleşmede belirtilen varlığın kullanımında kontrol hakkının verilmesi.
Anlaşmanın başlangıcında veya yeniden değerlendirilmesinde Grup, ödemeleri ve böyle bir
anlaşmanın gerektirdiği diğer unsurları kiralama işlemleri için ve ilgili gerçeğe uygun değerleri
temel alınmış diğer öğeler için ayırmaktadır. Eğer Grup bir finansal kiralama işlemi için
ödemeleri güvenilir bir şekilde ayıramadığına karar verirse, sözleşmeye konu varlığın gerçeğe
uygun değerine eşit tutarda bir varlık ve bir yükümlülük kaydedilir. Daha sonra yükümlülük
ödemeler gerçekleştikçe azalmakta ve yükümlülüğe ilişkin finansman gideri Grup’un alternatif
borçlanma oranı kullanılarak muhasebeleştirilmektedir.
(n)
Finansman gelirleri ve finansman giderleri
Finansman gelirleri yatırım yapılan fonlardan elde edilen faiz gelirlerinden, finansal varlık ve
yükümlülüklerin (ticari alacaklar ve borçlar dışındaki) üzerindeki kur farkı gelirlerinden, türev
araçlardan oluşan ve kar veya zarara kaydedilen kazançlardan oluşmaktadır. Faiz geliri etkin
faiz yöntemiyle tahakkuk edilerek kaydedilir.
Finansman giderleri, finansal borçların faiz giderlerinden, finansal varlık ve yükümlülüklerin
(ticari alacaklar ve borçlar dışındaki) üzerindeki kur farkı giderlerinden ve türev araçlardan
oluşan ve kar veya zarara kaydedilen zararlardan oluşmaktadır.
Bir varlığın iktisabı, inşaatı ya da üretimi ile doğrudan ilişkilendirilemeyen borçlanma
maliyetleri etkin faiz yöntemi kullanılarak kar veya zarara kaydedilir.
Kur farkı gelir veya giderleri kur farkı hareketlerinin net gelir ya da net gider durumunda
olmasına göre finansman gelirleri veya finansman giderleri içerisinde net olarak gösterilir.
44
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(o)
Vergi
Dönemin vergi karşılığı, cari yıl vergisi ve ertelenmiş vergiyi içermektedir. Dönemin vergi
gideri, işletme birleşmeleri veya doğrudan diğer kapsamlı gelir veya özkaynaklar altında
kayıtlara alınan kalemlere ilişkin olanlar haricinde kar veya zarara kaydedilir.
Cari dönem vergisi, dönem karının veya zararının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve
raporlama tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü veya
alacağını ve de geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir.
Ertelenmiş vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile
vergi matrahında kullanılan değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş
vergi şerefiyenin ilk defa kayıtlara alınmasında, işletme birleşmesi olmayan işlemlerdeki ne
mali ne de ticari karı veya zararı etkileyen varlık ve yükümlülüklerin ilk kayıtlara alınmasında,
yakın bir gelecekte geri çevrilmesi muhtemel olmayan iştirakler ve müşterek anlaşmalar ile ilgili
farklarda kayıtlara alınmaz. Bunun yanında ertelenmiş vergi şerefiyenin ilk kayıtlara alındığında
oluşan vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden de dikkate alınmaz.
Ertelenmiş vergi, raporlama tarihinde, geçici farkların geri çevrildiklerinde uygulanması
beklenen vergi oranları ile ölçülür.
Dönem vergisi ile ertelenmiş vergi tutarları belirlenirken, Grup belirsiz vergi pozisyonlarını ve
ödenmesi gerekecek ek vergi ve faizler olup olmadığını dikkate almaktadır. Grup, vergi kanunu
ve geçmiş tecrübelerine dayanarak yaptığı değerlendirmede vergi incelemesinden geçmemiş
dönemler için ayrılan vergi karşılıklarının yeterli olduğuna inanmaktadır. Bu değerlendirme
gelecek ile ilgili birçok mesleki kanaat içeren tahmin ve varsayımlara dayanmaktadır. Grup’un
vergi yükümlülüğünün yeterliliği ile ilgili değerlendirmesini değiştirecek yeni bilgiler ortaya
çıkması durumunda vergi yükümlülüğündeki bu değişim, bu durumun belirlendiği döneme ait
vergi giderini etkileyecektir.
Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü, yasal olarak vergi varlıkları ve vergi
yükümlülüklerinin mahsuplaştırılmasına ilişkin bir yasal hak olması ve ertelenmiş vergilerin
aynı mali otoriteye bağlı olması durumunda mahsuplaştırılabilmektedir.
Kullanılmamış mali zararlar, vergi indirimleri ve indirilebilir geçici farklar üzerinden
hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte geçici farkların kullanılabilmesini sağlayacak
vergilendirilebilir karların gerçekleşmesinin muhtemel olduğu ölçüde kayıtlara alınır.
Ertelenmiş vergi varlığı her raporlama döneminde gözden geçirilir ve ilgili vergi avantajının
gerçekleşme ihtimalinin muhtemel olmadığı ölçüde kayıtlı değeri indirilir.
Satılmaya hazır varlıkların gerçeğe uygun değer ölçümlerinden ve nakit akım riskinden
korunmalarından kaynaklanan ertelenmiş vergiler, özkaynaklarda ilgili fonlara kaydedilir ve
daha sonra, kayıtlara alınan diğer ertelenmiş kazançların gerçekleşmesi ile birlikte kar veya
zararda kayıtlara alınır.
Maddi duran varlık değer artış fonu ile ilgili ertelenmiş vergiler diğer kapsamlı gelir altında
maddi duran varlık değer artış fonu içerisinde net olarak kayıtlara alınmaktadır.
45
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(o)
Vergi (devamı)
Doğuş Holding’in bağlı ortaklıklarındaki paylarından kaynaklanan bütün indirilebilir geçici
farklar için yalnız ve yalnız aşağıdaki durumlarla sınırlı olarak ve her iki durumun da muhtemel
olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir:
 Geçici farklar öngörülebilir bir gelecekteki süre içinde tersine dönecektir ve
 Geçici farkların kullanılmasına yeter tutarlarda vergilendirilebilir gelir olacaktır.
Doğuş Holding’in bağlı ortaklıklarındaki payları ile ilgili tüm vergilendirilebilir geçici farklar
için, aşağıdaki her iki koşulun da mevcut olduğu durumlar hariç, ertelenmiş vergi yükümlülüğü
muhasebeleştirilir:
 Ana ortaklık olarak işletme geçici farkların tersine dönme zamanlarını kontrol
edebilmektedir ve
 Büyük bir ihtimalle geçici fark öngörülebilen bir gelecekteki süre içinde tersine
dönmeyecektir.
(ö)
Satış ve dağıtım amacıyla tutulan varlıklar
Sürekli kullanımdan ziyade öncelikli olarak satış veya dağıtım yoluyla tahsil edilecek olan diğer
duran varlıklar veya satılacaklar grupları satış ve dağıtım amacıyla tutulan varlıklar olarak
sınıflandırılırlar. Satış ve dağıtım amacıyla elde tutulan varlık sınıflamasından önce varlıklar
veya satılacaklar grubunun bileşenleri Grup’un muhasebe politikaları doğrultusunda
değerlendirilir. Bundan sonra, genellikle varlıklar veya satılacaklar grubu kayıtlı değer ile satış
maliyetlerinin gerçeğe uygun değerden düşüldükten sonraki değerinden düşük olanı ile ölçülür.
Satılacaklar grubundaki değer düşüklüğü öncelikle şerefiyeye tahsis edilir ve sonra, Grup’un
muhasebe politikalarına uygun olarak değerlenen stoklara, finansal varlıklara, ertelenmiş vergi
varlıklarına ve yatırım amaçlı gayrimenkullere herhangi bir zararın tahsis edilmemesi durumu
hariç, oransal olarak geriye kalan varlık ve yükümlülüklere tahsis edilir. Satış amacıyla elde
tutulan varlık olarak ilk sınıflamanın yapıldığı tarihteki değer düşüklükleri, sonraki
ölçümlerdeki müteakip kazançlar veya kayıplar kar veya zarara kaydedilir. Herhangi birikmiş
değer düşüklüğünü geçen kazançlar kayıtlara alınmaz. Maddi olmayan duran varlıklar ve maddi
duran varlıklar satış veya dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandıktan sonra amortisman
ya da itfaya tabi tutulmazlar. Buna ek olarak, satış veya dağıtım amacıyla elde tutulan olarak
sınıflandıktan sonra özkaynak yöntemi ile değerlenen iştiraklerin özkaynak yöntemiyle
değerlenmesine son verilir.
(p)
Satın alma yoluyla elde edilen tazminat varlıkları
İlk defa kayıtlara alınma
Satın alma yoluyla elde edilen tazminat varlıkları TFRS 3’ün kayıt altına alma ve ölçüm
ilkelerine bir istisnadır. Alıcı, satın alma yoluyla elde edilen tazminat varlıklarını tazmin edilen
kalem ile aynı zamanda kaydetmekte ve ölçümünü eğer mevcut ise sözleşmedeki limit ve
tahsilat düzeltmelerine bağlı olarak aynı bazda yapmaktadır.
Grup, Star TV’nin satın alımıyla taşınan davalar için ayrılan karşılıkları davalar aleyhte
sonuçlanıp Grup’tan olası nakit çıkışına sebep olması halinde Star TV’nin önceki sahibi Alp
Görsel İletişim Anonim Şirketi’nden karşılama hakkına sahiptir.
46
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(p)
Satın alma yoluyla elde edilen tazminat varlıkları (devamı)
Müteakip ölçüm
İlk defa kayıtlara alınma sonrasında, satın alan taraf satın alma yoluyla elde edilen tazminat
varlıklarını tazmin edilen varlık veya yükümlülükleri ile aynı bazda ölçmeye devam eder ve
daha sonraki bilgilere dayanılarak yapılan yeni ölçümler sonrasında net etkisi sıfır olacak
şekilde kar ve zarara yansıtır, halbuki bu varlık ve yükümlülüklerdeki azalan etki konsolide
finansal durum tablosuna aynı değerlerle yansıyacaktır.
TFRS 3 kuralları, ve TFRS 3 ilk defa kayıtlara alma ve müteakip ölçüm istisnaları, satın alma
tarihinde ilk defa kayıtlara alınmada ve müteakip ölçümlerde satınalma yoluyla elde edilen
tazminat varlıklarına ve yükümlülüklerine eşit olarak uygulanır.
Eğer satın alan tarafından satın alma tarihinde kayıtlarına aldığı tazminat yükümlülükleri ve
bununla ilgili tazminat varlıkları sonraki dönemde değişmez ve aynı tutarlarda gerçekleşirse, kar
veya zarara herhangi bir net etki oluşmaz.
(r)
Bölümlere göre finansal raporlama
Bir faaliyet bölümü, Grup’un diğer bölümleri ile yapılan gelir ve gider doğuracak işlemler de
dahil olmak üzere gelir ve gider yaratan iş aktivitelerinde bulunan parçasıdır. Münferit finansal
bilgilerin elde edilebilir olduğu bir faaliyet bölümünün faaliyet sonuçları, bölüme tahsis edilecek
olan kaynaklar hakkında kararlar almak ve bölümün performansını ölçmek amacıyla CEO (“İcra
Kurulu Başkanı”) ve Yönetim Kurulu tarafından düzenli bir şekilde incelenmektedir.
(s)
Bölünme/ Şirket bölünmesi
Ekonomik anlamda bölünme bir şirketin ayrı kısımlara ayrılmasını ifade eder. Bölünme
neticesinde, aynı sermayedarlar aynı işletme gruplarına sahip olur; sermaye yapısı ve sahiplik
oranları bölünme öncesinde ve sonrasında aynıdır. TMS’de daha detaylı bir açıklama olmaması
nedeniyle, Grup bölünme işlemini kayıtlı değerler üzerinden muhasebeleştirmektedir.
(ş)
Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle henüz yürürlüğe girmemiş ve ilişikteki konsolide finansal
tabloların hazırlanmasında uygulanmamış olan yeni standartlar, standartlara ve yorumlara
yapılan bir takım güncellemeler bulunmaktadır.
1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olan değişiklikler ve yeni
standartlar:

TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi

TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olamayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları

TMS 39 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme- Türev araçların
devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı

TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
47
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.3
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
(ş)
Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar (devamı)
1 Ocak 2015 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olan değişiklikler ve yeni
standartlar:

TFRS 9 Finansal Araçlar

TFRS 9 and TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları
Grup, bu standartların, standartlara getirilen değişiklik ve yorumların erken uygulanmasını
planlamamaktadır ve bunlarla ilgili olarak oluşabilecek etkiler henüz değerlendirilmemiştir.
2.4
Muhasebe politikalarında değişiklikler
Bu konsolide finansal tablolar, TMS’ye göre hazırlanmış ilk finansal tablolar olması sebebiyle
muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
2.5
Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe
tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, ayrıca gelecek dönemlere ilişkin ise, gelecek dönemleri kapsayacak şekilde, ileriye
yönelik olarak uygulanır. Bu konsolide finansal tablolar, TMS’ye göre hazırlanmış ilk finansal
tablolar olması sebebiyle muhasebe politikalarında ve tahminlerinde herhangi bir değişiklik
olmamıştır.
2.6
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Yönetim, Grup’un önemli muhasebe politikalarının ve tahminlerinin gelişimi, seçimi ve
sunumu ve bu politika ve tahminleri uygulanması konusunda Denetim Komitesi ile görüşür.
Bahsedilen dipnotlar finansal risk yönetimi açıklamalarını desteklemek amacıyla ek olarak
konulmuştur.
Finansal tabloların hazırlanması, raporlanan aktif ve pasif tutarlarının, gelir ve giderlerin ve
muhasebe ilkelerinin uygulanmasını etkileyecek bazı tahmin ve yorumların yapılmasını
gerektirmektedir. Fiili sonuçlar yapılan tahminlerden farklı olabilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden
geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, tahminlerin güncellemesinin
yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır.
Konsolide finansal tablolarda sunulan tutarlar üzerinde en fazla etkisi olan önemli
tahminlerdeki belirsizliklere ve varsayımlara ait bilgiler aşağıda açıklanmıştır:
1-
Şirket maddi ve ve maddi olmayan duran varlıklarını Dipnot 2.d ve 2.e’de belirtilen faydalı
ekonomik ömürleri dikkate alarak amortisman ve itfa/tükenme payı ayırmaktadır,
2-
Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü testlerinde ve indirgenmiş nakit akış
projeksiyonlarında kullanılan başlıca varsayımlar kullanmaktadır (Dipnot 14),
3-
Türev araçların gerçeğe uygun değeri piyasada oluşan rayiç değerleri dikkate alınarak veya
indirgenmiş nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır (Dipnot 33.1),
4-
Davalara ilişkin karşılık ayırırken davaların kaybedilme olasılıkları ve kaybedilme
durumunda ortaya çıkacak yükümlülükler Grup Hukuk Müşaviri ve uzman görüşleri
alınarak Grup Yönetimi tarafından değerlendirilir. Grup Yönetimi en iyi tahminlere
dayanarak dava karşılık tutarını belirler (Dipnot 19),
48
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
2
Konsolide finansal tabloların sunuma ilişkin esaslar (devamı)
2.6
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları (devamı)
3
5-
Grup’un sattığı araçlar üzerindeki garantiler, üretici firmalar tarafından verilmekte olup,
Grup şirketleri üretici firmalar ve müşteriler arasında bir aracı konumundadır. Müşterilerin
talepleri garanti giderleri, üretici firmaların bu kapsamdaki ödemeleri de garanti gelirleri
olarak muhasebeleştirilmekte ve bu gelir ve gider kalemleri netleştirilmektedir. Grup
üretici firmaların karşılamadığı kısmı müşterilerine yansıtmadan üstlenmektedir. Buna
göre, Grup geçmişteki istatistiksel bilgilere dayanarak, geçmişte satmış olduğu araçlar ile
ilgili olarak ileride oluşması beklenen garanti giderleri ile garanti gelirleri arasında
oluşabilecek tahmini garanti yükümlülüğü için karşılık ayırmaktadır (Dipnot 19.1),
6-
Ertelenmiş vergi varlığı gelecek yıllarda vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel
olduğunun tespiti halinde kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilen gelirin oluşmasının
muhtemel olduğu durumlarda ertelenmiş vergi varlığı her türlü geçici farklar üzerinden
hesaplanmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren dönem için Grup’un gelecek
dönemlerde vergilendirilebilir karının olduğuna dair kullanılan varsayımlar yeterli
bulunduğunda ertelenmiş vergi varlığı kaydedilir (Dipnot 15),
7-
Kıdem tazminatı karşılığının hesaplamasında çalışan devir hızı, iskonto oranları ve maaş
artışları gibi aktüeryel varsayımlar kullanılmaktadır. Hesaplamaya ilişkin detaylar
Karşılıklar, taahhütler, koşullu varlıklar ve borçlar dipnotunda belirtilmiştir (Dipnot 19),
8-
Yatırım amaçlı gayrimenkuller- Faal olan ve yapılmakta olan yatırım amaçlı
gayrimenkuller yetkili bağımsız değerleme şirketi tarafından tespit edilen gerçeğe uygun
değerleri ile finansal tablolara yansıtılır. Kullanılan tahmin gerçeğe uygun değer ile
ilgilidir (Dipnot 12),
9-
Grup, ticari alacaklarının tahsil edilebilirliğini dönemsel olarak takip etmekte ve geçmiş
yıllardaki tahsilat oranlarını esas alarak tahsili şüpheli alacaklardan doğabilecek muhtemel
zararlar için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Şüpheli alacak tutarına karşılık
ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi
durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek kar veya zarar
ile ilişkilendirilir (Dipnot 10).
Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi
Grup’un çeşitli muhasebe politikaları ve açıklamaları hem finansal hem de finansal olmayan
varlık ve yükümlülüklerde gerçeğe uygun değerin belirlenmesini gerektirmektedir. Gerçeğe
uygun değerler ölçüm ve/veya açıklama amacıyla aşağıdaki yöntemlerle belirlenmektedir.
Uygulanabilir olması durumunda, gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan
varsayımlar ilgili varlık veya yükümlülüğe ilişkin dipnotlarda ilave bilgi sunulmuştur.
(a)
Maddi duran varlıklar
İşletme birleşmesi yoluyla satın alınan maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değeri piyasa
değerleri esasına dayanmaktadır. Maddi duran varlığın piyasa değeri ise, istekli bir alıcı ve
istekli bir satıcıdan oluşan tarafların bilerek yaptığı uygun bir pazarlık neticesinde değerlemenin
yapıldığı tarihteki piyasa koşullarına uygun fiyatlarla bu maddi duran varlığın sahipliğinin
değiştirilebilmesini sağlayan tahmini tutardır.
Grup, arsa ve binaları bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarına dayanarak gerçeğe uygun
değerleri ile yansıtmaktadır. Arsa ve binaların gerçeğe uygun değerleri, indirgenmiş nakit akım
metodu, amorte edilen yenileme maliyeti ya da benzer varlıkların piyasa fiyatı baz alınarak
değerlendirilmiştir.
49
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
3
Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi (devamı)
(b)
Maddi olmayan duran varlıklar
İşletme birleşmeleri yoluyla iktisap edilen yayın haklarını, marina yönetimi için imtiyaz
haklarını, müşteri ilişkilerini, içerik arşivini, franchise ağlarını, sponsorluk sözleşmeleri ve
marka değerlerini içeren maddi olmayan duran varlıkların gerçeğe uygun değeri, ilgili
varlıkların kullanımından ya da nihai satışından beklenen indirgenmiş nakit akımlarına
dayanarak belirlenir.
(c)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkul portföyü her sene dışarıdan, bağımsız, gerekli profesyonel
özelliklere sahip, değerlenen varlığın yeri ve kategorisi hakkında güncel deneyime sahip
değerleme şirketleri tarafından değerlenir. Gerçeğe uygun değer, değerlemenin olduğu tarihte
istekli bir alıcının ve istekli bir satıcının piyasa koşullarına uygun fiyatlarla el değiştirilmesini
sağlayan, iki tarafın bilgisi dahilinde, ihtiyatlı davranılan ve zorlama olmayan pazarlama
neticesinde belirlenen tahmini tutardır.
Aktif bir piyasada güncel fiyatların olmaması durumunda, değerlemeler kiralama yoluyla elde
edilecek toplam tahmini nakit akımları dikkate alınarak yapılır. Yıllık net nakit akımlarına nakit
akımlarının doğasında olan risk getirisi uygulanarak mülkün değerlemesine ulaşılır.
Değerlemeler, uygun olduğu ölçüde, faal olarak yeri kullanan veya kirayı karşılamakla
yükümlü, veya yere yerleşmesi muhtemel kiracı türünü; Grup ile kiralayan arasındaki bakım ve
sigorta sorumluluklarının tahsisi ve gayrimenkulun kalan ekonomik ömürlerini yansıtır. Artışa
yönelik kira değerlendirmeleri ve yenilemelerinin beklemede olması durumunda, tüm ihtar ve
gerekli olduğu durumlarda karşı ihtarların geçerli şekilde ve uygun zamanda gerçekleştirildiği
varsayılmaktadır.
(d)
Stoklar
İşletme birleşmeleri neticesinde iktisap edilen stokların gerçeğe uygun değeri normal faaliyet
sürecinde tahmini satış fiyatından ürünün tamamlanma ve satış masrafları ve ürünün
tamamlanması ve satılması için gereken çaba baz alınarak bulunacak makul bir kar marjı
düşüldükten sonra kalan tutarı ifade eder.
(e)
Hisse senetleri ve borçlanma senetleri
Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar veya zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar, vadeye
kadar elde tutulacak yatırımlar ve satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri
raporlama tarihindeki piyasa fiyatı kullanılarak belirlenir. Vadeye kadar elde tutulacak
yatırımların gerçeğe uygun değeri açıklama amacıyla belirlenir.
(f)
Ticari ve diğer alacaklar
Devam eden inşaat sözleşmeleri hariç ticari ve diğer alacakların gerçeğe uygun değeri
gelecekteki nakit akımlarının raporlama tarihindeki piyasa faiz oranları ile indirgenmesiyle
bulunacak değer olarak tahmin edilmektedir. Gerçeğe uygun değer açıklama amaçlı veya
işletme birleşmesi yoluyla alındığında belirlenmektedir.
(g)
Türevler
Forward kur sözleşmelerinin, opsiyonların ve diğer türev sözleşmelerinin gerçeğe uygun değeri
eğer varsa halka açık piyasa fiyatlarını temel alır. Halka açık bir piyasa fiyatı olmaması
durumunda, sözleşmedeki forward fiyatı ile güncel forward fiyatı arasındaki fark sözleşmenin
kalan vadesine göre riskten arındırılmış faiz oranı (devlet tahvillerinde temel alınan) ile
indirgenir.
50
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
3
Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi (devamı)
(g)
Türevler (devamı)
Faiz haddi swaplarının gerçeğe uygun değeri aracı kotasyonlarına dayanır. Bu kotasyonların
makul olup olmadığı her sözleşmenin şartlarına ve vadelerine göre değerleme tarihinde benzer
bir araçtaki piyasa faiz oranları kullanılarak tahmini gelecekteki nakit akımları iskonto edilerek
test edilir.
Gerçeğe uygun değer, finansal aracın kredi riskini gösterir ve Grup ile karşı tarafın kredi
riskinin hesaba alma düzeltmelerini içerir.
(h)
Koşullu ödeme
İşletme birleşmesi sırasında ortaya çıkan koşullu ödemenin gerçeğe uygun değeri beklenen
ödeme tutarları ve ilgili ödemelerin olasılıklarını temel alan gelir yaklaşımı kullanılarak
hesaplanır. Uygun olduğunda, bugünkü değerlerine indirgenmektedirler.
(ı)
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Açıklama amacıyla hazırlanan gerçeğe uygun değer bilgisi, gelecekteki anapara ve faiz nakit
akımlarının raporlama tarihindeki piyasa faiz oranları ile bugünkü değere indirgenmesi ile
hesaplanmaktadır. Finansal kiralama için piyasa faiz oranı benzer finansal kiralama sözleşmeleri
referans alınarak belirlenir.
4
Finansal risk yönetimi
(a)
Genel
Grup, finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir:



kredi riski
likidite riski
piyasa riski
Bu not, Grup’un yukarıda belirtilen her bir riske maruz kalma durumunu, Grup’un bu riskleri
ölçme ve yönetme konusundaki amaç ve yöntemlerini ve Grup’un sermaye yönetimini
açıklamaktadır. Daha detaylı niceliksel açıklamalar, konsolide finansal tabloların içinde
mevcuttur.
Risk yönetimi çerçevesi
Grup tarafından 2006 yılından itibaren yürütülen Kurumsal Risk Yönetimi (“KRY”)
çalışmalarını Doğuş Holding Risk Yönetimi Departmanı üstlenmektedir. Risk Yönetimi
aktiviteleri gerçekçi bir organizasyon yapısı ile idare edilmektedir ve üst düzey yönetimin de
katılımı ile Türkiye’deki iş çevresinde risk yönetimi konusunda Grup’a öncü bir konum
kazandırmaktadır.
Grup market, operasyonel, likidite ve karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirememe
risklerinin sonucu olarak farklı endüstrilerde ve bölgelerdeki işletme operasyonlarının olumsuz
etkilenmemesini garantiye almak için risk yönetimi açısından proaktif hareket etmektedir. Risk
yönetimi ve iç denetim bölümleri her sektör içinde ve grup düzeyinde açığa çıkacak riskleri de
içeren farklı risk çeşitleri için farkındalık yaratmakta, bu farkındalıkları korumakta ve uygun
risk yönetimi mekanizmasının uygulandığından emin olmaktadır.
51
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
4
Finansal risk yönetimi (devamı)
(a)
Genel (devamı)
Risk yönetimi çerçevesi (devamı)
2010 yılında, Risk ve Denetim Komitesi’nin kararı ile, Grup şirketleri kendi Risk Yönetimi
departmanlarını kurmuşlardır. Doğuş Holding Risk Yönetim Bölümü Departmanı risk alma
süreçlerini değerlendirmek ve belirlemek için doğru bilgiyi elde etmek ve KRY sistemini
standardize etmek için Grup Risk Yönetim bölümleriyle yakın ilişkiler içinde çalışmaktadır.
Grup şirketleri için bağımsız bir raporlama altyapısının kurulmasının yanı sıra, şirket içerisinde
dönemsel risk toplantıları, atölye çalışmaları, gösterge tabloları ve raporları ile farklı türlerdeki
riskler ve risk yönetimi stratejileri için grup bazında farkındalık yaratılmaktadır.
2013 yılında Grup’un risk yönetimi aktiviteleri için hem grup hem şirket düzeyinde risk
yönetimi uygulamalarını korumak ve geliştirmek açısından ve grup düzeyinde risk kültürünün
gelişmesi açısından başarılı bir yıl olmuştur. Risk komitesi toplantıları düzenli olarak
yapılmaktadır ve ilgili risk bilgileri üretilmekte, tartışılmakta ve gerekli görüldüğü takdirde üst
mercilere iletilmektedir.
Tüm Grup şirketlerinde KRY’nin uygulanmasıyla, tüm riskler belirlenmiş risk yönetimi
stratejisi, risk çerçevesi ve risk modeli ile yönetilmektedir. KRY dünyanın dört bir yanından
uluslararası kabul görmüş standartlar ve en iyi uygulamaları kullanan dahili bir çerçeveye dayalı
olarak uygulanmaktadır. Bu çerçeve Grup faaliyetlerinin ihtiyaçlarına ve yapısına göre
özelleştirilmiştir.
KRY faaliyetleri aşağıdaki alanlarda bütün Grup içinde yürütülür:






Kurumsal risk yönetimi standart ve politikalarının belirlenmesi,
Risk yönetim kültürünün ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
Gerek mevcut gerekse yeni yatırımların risk analizlerinin yapılması,
Risk düzeylerinin, limitlerinin ve aksiyon planlarının belirlenmesi,
Aksiyon planlarının uygulamaya geçirilmesine destek verilmesi,
Stratejik süreçlerin risk yönetimi açısından geliştirilmesi.
KRY açısından nihai sorumluluğa Doğuş Holding CEO’su sahiptir ve Doğuş Holding Risk
Departmanı, Doğuş Holding CEO’sunun ve Yönetim Kurulu’nun Risk ve Denetim
Komitesi’nin gözetimi altındadır.
Risk ve Denetim Komitesi, yatırımcıların ve hissedarların risk tercihlerinin belirlenmesinden
sorumludur. Buna ek olarak, bu komite gerektiğinde risk seviyelerini belirlemek için destek
sağlar. Birçok sektörün kendi risk komitesi mevcuttur.
Ayrıca, Doğuş Holding İç Denetim Departmanı tarafından gerçekleştirilen iç denetim
faaliyetleri risk bazlı bir perspektif üzerine uygulanır ve risk yönetimi performansı iyi
tanımlanmış anahtar performans göstergeleri ile ölçülmektedir.
(i)
Otomotiv
DOAŞ’ın risk yönetim anlayışı, organizasyona, personele ve varlıklara yönelik tehditlerin akılcı
ve açık bir biçimde belgelenmiş yöntemler dahilinde asgariye indirilmesini ve gözetim
görevinin etkinliğinin artırılmasını ifade eder. Bu yaklaşıma uygun olarak, Riskin Erken
Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki ile Komite Yönetmeliği çerçevesinde
riskin doğru yönetilmesi için gerekli çalışmaların tutarlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini
sağlar. Böylelikle DOAŞ’ın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek
sebeplerin erken teşhisi, gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi ve dolayısıyla riskin etkin
yönetilmesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirir.
52
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
4
Finansal risk yönetimi (devamı)
(a)
Genel (devamı)
(ii)
İnşaat
Risk organizasyonu
Doğuş İnşaat Yönetim Kurulu 2009 yılında, risklere daha sağlıklı bir bakış açısı sağlamak ve
bütün İnşaat grubu içinde şirket bazında risk yönetimi süreçlerini uygulamak için bir Risk
Komitesi kurmuştur. Buna göre Risk Komitesi, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur ve riskleri
daha sistematik bir yoldan yönetmek ve kurumsal bir risk kültürü oluşturmak açısından
Yönetim Kurulu’na destek vermeyi amaçlamaktadır. Risk yönetimi çerçevesini oluşturmaktan
ve gözlemlemekten şirket yönetimi sorumludur. Doğuş İnşaat Risk Yönetimi Departmanı Ocak
2010’da kurulmuştur ve risk yönetimi süreçlerini yönetmek için görevlendirilmiştir.
Risk yönetimi vizyonu
Doğuş İnşaat’ın risk yönetimi vizyonu, kurumsal hedeflere etki eden riskleri belirleme ve
gözlemleme, riskleri ve belirsizlikleri hissedarların isteği yönünde etkili ve etkin yollardan
yönetme ve aktif olarak söz konusu risklere en uygun çözümü geliştirme olarak
tanımlanmaktadır.
Risk politikaları ve prosedürleri
Doğuş İnşaat’ın risk yönetimi politikaları ve prosedürleri, şirketin karşı karşıya olduğu riskleri
belirlemek, analiz etmek ve uygun risk limitlerini ve kontrollerini belirlemek, riskleri,
yansımalarını ve limitlere uygunluklarını gözlemlemek amacıyla kurulmuştur. Risk yönetimi
politikaları ve sistemleri piyasa koşullarındaki değişikliklere ve Doğuş İnşaat’ın faaliyetlerine
uygunluk sağlayabilmek açısından düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
Riskler üç ana seviyede belirlenmekte ve yönetilmektedir: i) kurumsal seviye, ii) iş süreci
seviyesi ve iii) proje seviyesi. Riskler, aylık olarak yapılan toplantılarla Risk Komitesi
tarafından yönetimle değerlendirilmekte ve düzenli raporlar hazırlanarak gözlemlenmektedir.
(iii)
Medya
Medya bölümünün risk yönetimi çerçevesinin oluşturulmasından ve gözetiminden Yönetim
Kurulu sorumludur. Risk Komitesi, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur ve riskleri daha
sistematik bir yoldan yönetmek ve kurumsal bir risk kültürü oluşturmak açısından Yönetim
Kurulu’na destek vermeyi amaçlamaktadır. Ocak 2010’da, Yönetim Kurulu kararı ile İç
Denetim ve Risk Yönetimi Departmanı kurulmuştur. Bu gelişme beraberinde getireceği
metodoloji oluşturma ve risk yönetimi operasyonlarını merkezileştirme gibi süreçlerle Medya
bölümü genelinde kurumsal risk yönetimine odaklanmayı kolaylaştıracaktır.
(iv)
Turizm
Doğuş Turizm Grubu, iç kontrollerini güçlendirmek ve stratejik faaliyetlere ilişkin olarak risk
değerlendirmesine odaklanabilmek amacıyla risk yönetimi ile ilgili bir süreç geliştirmeye
başlamıştır. Bu bağlamda Doğuş Turizm Grubu, uluslararası boyutta kabul görmüş bir iç kontrol
modelini seçmiş ve bu modeli kurumsal boyutta kullanabilmek için bir çerçeve geliştirmiştir.
Risk yönetimi çerçevesi, yönetimin iş süreçlerini takip yöntemlerinden türetilmiş birbiri ile
ilişkili beş öğeyi içermektedir: kontrol çevresi, risk değerlendirmesi, kontrol aktiviteleri, bilgi,
iletişim ve gözlemleme.
(v)
Gayrimenkul, enerji, marina, eğlence ve diğer sektörler
Doğuş Holding Risk Yönetim Departmanı, risk yönetimi süreçlerinin uygulanmasının
sağlanması açısından gayrimenkul, enerji, marina, eğlence ve diğer işletme alanlarında destek
vermektedir.
53
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
4
Finansal risk yönetimi (devamı)
(b)
Kredi riski
Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafın Grup’a karşı finansal araç sözleşmesindeki
yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir ve Grup’un müşterilerinden olan alacaklarından ve
yatırım senetlerinden kaynaklanır.
Ticari alacaklar
Grup’un maruz kaldığı kredi riski, temelde bankacılık ve finans bölümünde faaliyet
göstermeyen bölümlerin her bir müşterisinin bireysel karakteristik özelliklerinden etkilenir.
Grup’un müşteri tabanının demografik yapısının, müşterinin faaliyet gösterdiği endüstrinin ve
ülkenin oluşturduğu temerrüt riskini de içeren, kredi riski üzerinde etkisi vardır. Grup inşaat,
otomotiv, medya, gayrimenkul ve turizm işlerinde faaliyet göstermektedir ve Grup şirketlerinin
coğrafi olarak kredi riskinin yoğunlaştığı yer Türkiye’dir.
Otomotiv bölümünde oluşan ticari alacakların çoğunluğu bayilerden olan alacaklardır. Otomotiv
bölümünde faaliyet gösteren şirketler yedek parça ve araç satışı karşılığı olarak bayilerden
alınan teminat mektubu ve karşı taraf riskini sınırlayabilecek ve takip edebilecek etkili bir
kontrol mekanizması kurmuşlardır. Otomotiv bölümü dışında faaliyet gösteren şirketlerin
belirlemiş olduğu kredi politikası kapsamında her bir şirketin standart ödemesi, teslimat
dönemleri ve koşulları ile ilgili teklif sunulmadan önce her bir yeni müşterinin kredi itibarı
bireysel olarak analiz edilmektedir.
Müşteri kredi riskinin gözlemlenmesinde müşteriler, müşterilerin bayi, turizm acentası,
perakende veya son kullanıcılar olmasını da kapsayacak şekilde, coğrafi konum, endüstri yapısı,
ödeme profili, vade ve önceki finansal zorluklara göre gruplanır. Grup, ticari alacaklara yönelik
olarak oluşan tahmini gider kayıplarını göstermek amacıyla değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır.
Bu karşılığın önemli bir parçası, bireysel olarak önemli olan özel kayıp bileşenidir.
Grup, alacak portföyüne yönelik oluşan tahmini gider kayıplarını göstermek amacıyla değer
düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. Grup alacaklarının vadesinde tahsil edilememesine ilişkin nesnel
kanıt bulunduğu zaman alacaklarına değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır. Alacağın oluştuğu
tarihten itibaren etkin faiz yöntemine göre iskonto edilmiş ve teminat ve garantilerin tahsil
edilebilir tutarını da içeren, alacağın kayıtlı değeri ile tahsil edilebilir değeri arasındaki fark
karşılık olarak tanımlanır.
Teminatlar
Genel itibariyle, Grup politikası gereğince Grup’un kredibilitesi düşük olan bazı müşterilerinden
almış olduğu teminat mektupları bulunmaktadır.
(c)
Likidite riski
Likidite riski, Grup’un nakit ödeme veya finansal varlıkların teslimi yoluyla ifa edilen finansal
borçları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirememesidir. Grup’un likide yönetimi yaklaşımı,
mümkün olduğunca, normal ve sıkıntılı durumlarda yükümlülüklerini vadesi geldiğinde
ödeyebilmek amacıyla kabul edilemez zararlara uğramadan veya Grup’un itibarını zarara
uğratmadan, yeterli derecede likit bulundurmaktır.
Genellikle Grup’un diğer kurumsal bölümlerinde bulunan şirketleri olası faaliyet giderleri, talep
oranına bağlı olarak faaliyetlerinin karakteristiği de göz önünde bulundurularak ve finansal
yükümlülükleri de içerecek şekilde, fakat doğal afetler gibi öngörülemeyen olağandışı hallerin
olası etkisi hariç olmak üzere karşılayacak derecede nakit bulundurmayı güvence altına
almaktadır.
54
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
4
Finansal risk yönetimi (devamı)
(c)
Likidite riski (devamı)
Otomotiv bölümü içerisinde bulunan şirketler için, güncel ve olası ihtiyaçlarını fonlayabilme
riski yeterli sayıda kredi alınabilecek kuruluşun mevcudiyetiyle azaltılmaktadır. Otomotiv
bölümü içerisinde yer alan şirketler likidite riskini minimize etmek amacıyla yeterli derecede
nakit ve uygun kredi limiti (faktoring kapasitesi dahil) bulundurmaktadır.
(d)
Piyasa riski
Piyasa riski, döviz kurundaki, faiz oranlarındaki ve hisse senedi fiyatlarındaki değişimlerin
Grup’un gelir ve elde tuttuğu finansal araçları etkileyen riski ifade eder. Piyasa riski
yönetiminin amacı bir yandan kazançları optimize ederken kabul edilebilir parametreler içinde
maruz kalınan piyasa riskini yönetmek ve kontrol etmektir.
Kur riski
Grup, başlıca Amerikan doları (“USD”) olmak üzere Avro, İsviçre Frangı (“CHF”), İngiliz
Sterlini (“GBP”), Libya Dinarı (“LYD”), Japon Yeni (“JPY”), Hırvat Kunası (“HRK”), Romen
Leusu (“RON”), Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (“AED”) ve Ukrayna Grivnası (“UAH”)
gibi Grup şirketlerinin geçerli para birimleri haricinde yaptığı satışlardan, alımlardan ve
borçlanmalardan dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. İşlemlerin yapıldığı başlıca para
birimleri TL, Avro ve USD’dir.
Grup, yabancı para birimlerindeki diğer parasal varlık ve yükümlülükler açısından, gerekli
olduğunda kısa vadeli dengesizlikleri gidermek için spot oranlardan yabancı para alım satımı
yaparak maruz kalınan kur riskini kabul edilebilir seviyede tutmaktadır.
Grup, kurun değişmesine bağlı olarak yabancı para cinsinden borçlar ve banka kredilerinin
çevriminden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu riskler Yönetim Kurulu
tarafından gözlemlenmekte ve onaylanan limitler içerisinde pozisyon alınarak ve gerektiğinde
türev araçlar kullanarak sınırlandırılmaktadır. Grup, yabancı para cinsindeki finansal durum
tablosu kalemlerinden kaynaklanan yabancı para riskini asgari seviyeye indirmek için türev
araçlarının kullanımının yanısıra atıl nakit tutarlarını yabancı para olarak tutmaktadır.
Grup fonlama yapısına bağlı olarak, faiz oranı riskini en düşük seviyeye indirmeyi amaçlar.
Türev finansal araçlar, yabancı para ve faiz oranı hareketinin olası kayıp etkisini yönetmek
amacıyla kullanılır. Bu amaç kapsamında, faiz swapı, kur swapı, opsiyonlar, finansal futures
sözleşmeleri, forward kontratları ve diğer türev araçları da kapsayan bir dizi türev araç
gerektiğinde kullanılmaktadır.
5
Bölümlere göre raporlama
Grup’un aşağıda belirtildiği gibi geniş biçimde organize olmuş, sağladığı ürün ve hizmetler,
dağıtım kanalları ve müşteri profillerine göre ayrı ayrı yönetilen altı raporlanabilir bölümü
bulunmaktadır.
Grup bünyesinde bulunan hemen hemen her şirket belirli bir sektörde faaliyet göstermektedir.
Buna göre, her bir kuruluşun finansal tablolardaki her kaleminin ilgili kuruluşun faaliyet
gösterdiği endüstri ile ilgili olduğu göz önüne alınmıştır.
Grup’un ana faaliyet bölümleri aşağıdakiler gibidir:
Bankacılık ve finans: Bankacılık ve finans bölümünde faaliyet gösteren şirketler asıl olarak
ticaret ve yatırım bankacılığı, sigorta, finansal kiralama ve faktoring faaliyetlerinde
bulunmaktadır.
55
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
5
Bölümlere göre raporlama (devamı)
İnşaat: İnşaat bölümünde faaliyet gösteren şirketler esas olarak, altyapı ve bina inşaatı ve ilgili
inşaat mühendisliği faaliyetlerinde yer almaktadır.
Otomotiv: Otomotiv bölümünde faaliyet gösteren bağlı şirketler yoğunlukla Volkswagen, Audi,
Seat, Porsche, Bentley, Scania, Lamborghini, Krone ve Meiller marka motorlu araçların ithalatı,
dağıtımı ve perakendeciliği ile yedek parçaları, satış sonrası servis faaliyetleri ve Türkiye’deki
muayene istasyonu hizmetleri faaliyetlerinde yer alır.
Turizm: Turizm bölümünde faaliyet gösteren şirketler otel ve marina yatırımları, otel yönetimi,
parekende, bilet satış, otel rezervasyonu ve tur/konferans organizasyonu faaliyetlerinde yer alır.
Medya: Medya bölümünde faaliyet gösteren şirketler TV kanalları, radyolar, dijital ve yazılı
basın aracılığı ile yayın faaliyetlerinde yer alır.
Diğer: Diğer işletme bölümlerinde faaliyet gösteren şirketler genel olarak gayrimenkul, enerji,
eğlence ve çeşitli hizmet faaliyetlerinde yer alır. Doğuş Holding diğer bölümünde
raporlanmıştır.
5.1
Coğrafi bölümler
Grup temel olarak Türkiye’de faaliyet göstermekle beraber, Hollanda, Rusya, İrlanda, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malta, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Romanya, Fas, Ukrayna,
Bulgaristan, Libya, İtalya, Yunanistan, İngiltere, Hong Kong, ABD, Umman, Katar, Dubai,
Tayland, Irak ve Hırvatistan’da da faaliyetlerde bulunmaktadır. Coğrafi bölümlere göre
gösterimlerde, bölüm gelirleri müşterilerin coğrafi dağılımına bağlı olarak belirlenir. Bölüm
varlıkları, varlıkların coğrafi dağılımına bağlı olarak belirlenir.
31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup’un finansal durum tablosu içi ve finansal durum tablosu dışı
tutarlarının coğrafi risk dağılım tablosu aşağıda gösterilmiştir:
31 Aralık 2013
Türkiye
Hollanda
Malta
İsviçre
İngiltere
Almanya
Diğer
31 Aralık 2012
Türkiye
Hollanda
Malta
İsviçre
İngiltere
Almanya
Diğer
Toplam varlıklar
18.357.816
891.588
673.821
69.844
22.513
2.136
731.196
20.748.914
Toplam varlıklar
15.493.974
576.355
427.089
58.438
9.380
5.475
1.244.511
17.815.222
56
Toplam
yükümlülükler
9.290.796
534
-46.744
24.691
3.199
310.952
9.676.916
Maddi ve
maddi olmayan
duran varlık
yatırımları
1.047.962
--2.395
8.046
-8.747
1.067.150
Toplam
yükümlülükler
5.130.254
1.666
-34.020
1.108.111
5.878
336.385
6.616.314
Maddi ve
maddi olmayan
duran varlık
yatırımları
966.783
--4.913
3.245
3
103.162
1.078.106
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
5
Bölümlere göre Raporlama (devamı)
5.2
Temel müşteriler
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle, Grup'un konsolide gelirinin yüzde 10'undan fazlasını
tek başına oluşturan bir dış müşteri yoktur.
5.3
Bölümler hakkında bilgi
Grup’un hisseleri halka açık olmadığı için, Grup, TFRS 8 gereksinimleri yerine Yönetim
Kurulu’na raporlandığı şekliyle bölümler hakkında bilgi sunmayı tercih etmiştir.
57
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
5
Bölümlere göre raporlama (devamı)
5.3
Bölümler hakkında bilgi (devamı)
İş ortaklıkların finansal bilgileri, Grup’un yönetimsel yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan bölümlere göre raporlama bilgilerine, kombinasyon yöntemi ile
dahil edilmiştir (yüzde 100 olarak). Aşağıdaki tablolar içerisinde raporlanan bilgiler, konsolidasyon kapsamında yapılan düzeltme ve eliminasyonlar
öncesi “kombine finansal bilgiler” olarak hazırlanmıştır.
31 Aralık 2013
Hasılat
Brüt kar
Esas faaliyet karı / (zararı) (*)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/(zararı) (*)
Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan
dönem karı / (zararı), kontrol gücü olmayan paylar hariç
Diğer bilgiler
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
31 Aralık 2012
Hasılat
Brüt kar
Esas faaliyet karı / (zararı) (*)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/(zararı) (*)
Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan
dönem karı / (zararı), kontrol gücü olmayan paylar hariç
Diğer bilgiler
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Bankacılık
ve finans
17.117.485
9.785.848
4.507.614
4.507.614
İnşaat
796.608
70.373
23.138
25.625
Otomotiv
6.602.663
749.616
327.277
343.041
Turizm
458.850
147.853
(10.643)
252
Medya
820.114
104.700
(71.550)
(71.908)
Diğer
921.978
590.238
255.840
378.012
Toplam
26.717.698
11.448.628
5.031.676
5.182.636
3.571.499
11.419
223.948
(52.726)
(325.119)
(77.074)
3.351.947
217.735.775
194.260.606
1.240.335
893.667
2.464.346
1.346.282
Bankacılık
ve finans
16.406.700
8.480.210
4.277.047
4.277.047
İnşaat
845.685
66.092
16.777
18.440
Otomotiv
5.132.341
713.414
365.498
377.592
Turizm
297.691
80.178
(22.767)
(10.438)
3.361.802
30.321
258.217
(17.446)
177.499.535
155.577.580
1.141.000
809.082
2.222.855
1.035.960
(*) Bankacılık ve finans bölümü için ilgili rakamlar vergi öncesi dönem karını göstermektedir.
58
2.985.634
752.773
2.471.669
567.228
1.589.320
1.523.296
25.155.017
6.776.690
251.170.427
205.553.314
Medya
599.242
(99.753)
(278.871)
(286.905)
Diğer
397.410
343.030
308.408
378.879
Toplam
23.679.069
9.583.171
4.666.092
4.754.615
(278.676)
347.324
3.701.542
24.824.616
3.403.941
209.706.430
162.746.432
1.546.755
1.352.641
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
5
Bölümlere göre raporlama (devamı)
5.3
Bölümler hakkında bilgi (devamı)
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait konsolide finansal tablolarda raporlanan finansal
bilgilerin kombine finansal bilgileri ile mutabakatı aşağıda sunulmuştur:
a)
Hasılat
Kombine
İş ortaklıkları
Konsolidasyon eliminasyon ve düzeltmeleri
Konsolide
b)
2012
9.583.171
(8.624.304)
(182.252)
776.615
2013
5.031.676
(4.330.750)
337.767
1.038.693
2012
4.666.092
(4.029.009)
323.798
960.881
2013
5.182.636
(4.335.090)
204.897
1.052.443
2012
4.754.615
(4.047.436)
254.682
961.861
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/(zararı)
Kombine
İş ortaklıkları
Konsolidasyon eliminasyon ve düzeltmeleri
Konsolide
e)
2013
11.448.628
(10.039.273)
(326.007)
1.083.348
Esas faaliyet karı / (zararı)
Kombine
İş ortaklıkları
Konsolidasyon eliminasyon ve düzeltmeleri
Konsolide
d)
2012
23.679.069
(18.542.854)
1.513.112
6.649.327
Brüt kar
Kombine
İş ortaklıkları
Konsolidasyon eliminasyon ve düzeltmeleri
Konsolide
c)
2013
26.717.698
(20.013.179)
1.939.987
8.644.506
Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan dönem karı / (zararı), kontrol gücü olmayan paylar
hariç
2013
3.351.947
(3.252.950)
44.558
143.555
Kombine
İş ortaklıkları
Konsolidasyon eliminasyon ve düzeltmeleri
Konsolide
59
2012
3.701.542
(3.651.834)
694.295
744.003
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
5
Bölümlere göre raporlama (devamı)
5.3
Bölümler hakkında bilgi (devamı)
f)
Toplam varlıklar
Kombine
İş ortaklıkları
Konsolidasyon eliminasyon ve düzeltmeleri
Konsolide
g)
2013
251.170.427
(226.945.420)
(3.476.093)
20.748.914
2012
209.706.430
(185.631.780)
(6.259.428)
17.815.222
2013
205.553.314
(201.833.230)
5.956.832
9.676.916
2012
162.746.432
(161.809.602)
5.679.484
6.616.314
Toplam yükümlülükler
Kombine
İş ortaklıkları
Konsolidasyon eliminasyon ve düzeltmeleri
Konsolide
60
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
5
Bölümlere göre raporlama (devamı)
5.3
Bölümler hakkında bilgi (devamı)
Aşağıdaki bilgiler bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıkları için uygulanan uygun muhasebe politikalarına göre hazırlanmıştır.
31 Aralık 2013
Hasılat
Grup dışından sağlanan hasılat
Bölümler arası hasılat
Net bölüm hasılatı
Brüt kar
Esas faaliyet karı / (zararı)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı / (zararı)
Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan dönem karı
/ (zararı)
Diğer bilgiler
Bölüm varlıkları
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları
Amortisman
Amortisman harici gayri nakdi giderler
Bankacılık
ve finans
İnşaat
Otomotiv
Turizm
Medya
Diğer
Toplam
----
785.422
336.268
449.154
6.604.469
209
6.604.260
370.880
22.732
348.148
820.114
1.365
818.749
780.663
356.468
424.195
9.361.548
717.042
8.644.506
-856.874
856.874
34.901
(6.130)
(3.642)
751.213
375.078
382.633
82.626
(14.550)
(14.036)
107.853
(59.007)
(59.365)
106.755
(113.572)
(110.021)
1.083.348
1.038.693
1.052.443
856.874
(15.388)
196.327
(57.547)
(279.678)
(557.033)
143.555
-6.055.545
6.055.545
-----
1.083.802
-1.083.802
842.244
80.351
38.081
76.602
1.926.564
196.226
2.122.790
1.353.596
99.565
28.681
82.925
2.205.021
131.748
2.336.769
468.519
177.107
72.386
(4.108)
1.589.717
1.460
1.591.177
1.221.744
11.802
31.710
19.251
7.130.384
428.447
7.558.831
5.790.813
698.325
42.357
(237.226)
13.935.488
6.813.426
20.748.914
9.676.916
1.067.150
213.215
(62.556)
61
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
5
Bölümlere göre raporlama (devamı)
5.3
Bölümler hakkında bilgi (devamı)
31 Aralık 2012
Hasılat
Grup dışından sağlanan hasılat
Bölümler arası hasılat
Net bölüm hasılatı
Brüt kar / (zarar)
Esas faaliyet karı / (zararı)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/zararı
Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan dönem karı
/ (zararı)
Diğer bilgiler
Bölüm varlıkları
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları
Amortisman
Amortisman harici gayri nakdi giderler / (gelirler)
Bankacılık
ve finans
İnşaat
Otomotiv
Turizm
Medya
Diğer
Toplam
----
757.758
250.312
507.446
5.133.877
409
5.133.468
290.121
15.172
274.949
599.242
2.582
596.660
274.936
138.131
136.805
7.055.934
406.606
6.649.328
--
21.972
714.541
59.239
(103.103)
83.966
776.615
818.921
818.921
(24.198)
(22.535)
401.460
408.069
(27.920)
(27.477)
(274.593)
(282.627)
67.211
67.510
960.881
961.861
818.921
(14.459)
212.103
(31.267)
(260.154)
18.859
744.003
-5.652.082
5.652.082
-----
1.022.364
-1.022.364
714.410
57.934
56.707
7.010
1.606.264
197.117
1.803.381
1.039.311
113.707
23.035
87.020
1.973.035
101.851
2.074.886
426.926
258.313
58.573
3.870
1.549.720
1.345
1.551.065
1.314.554
35.392
28.566
19.571
5.285.157
426.287
5.711.444
3.121.113
612.760
31.404
(158.691)
11.436.540
6.378.682
17.815.222
6.616.314
1.078.106
198.285
(41.220)
62
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
5
Bölümlere göre raporlama (devamı)
5.4
Amortisman harici gayri nakdi (gelirler) / giderler
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait amortisman harici gayri nakdi
(gelirler) / giderler aşağıdaki gibidir:
Garanti karşılıkları
Faiz tahakkukları ve diğer gider karşılıkları
Maddi olmayan diğer duran varlıkların itfa
payları
Kıdem tazminatı karşılığı ve kıdem
tazminatı karşılığının geri çevrilmesi
Şüpheli alacak karşılıkları
Maddi duran varlık değer düşüş karşılığı ve
geri çevrilmesi
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı
Şüpheli alacaklardan tahsilatlar
Diğer
Toplam
İnşaat
-73.028
Otomotiv
68.323
4.014
Turizm
-16
Medya
-2.658
Diğer
-(23.311)
Toplam
68.323
56.405
198
5.235
2.771
8.144
9.611
25.959
3.376
--
1.902
--
2.363
3.051
5.862
9.100
4.966
1.971
18.469
14.122
----76.602
(241)
-(179)
3.871
82.925
-(11.067)
(188)
(1.054)
(4.108)
--(8.977)
2.464
19.251
439
(223.102)
-(7.800)
(237.226)
198
(234.169)
(9.344)
(2.519)
(62.556)
31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait amortisman harici gayri nakdi
(gelirler) / giderler aşağıdaki gibidir:
Garanti karşılıkları
Faiz tahakkukları ve diğer gider karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı ve kıdem
tazminatı karşılığının geri çevrilmesi
Maddi olmayan diğer duran varlıkların
itfa payları
Şüpheli alacak karşılıkları
Maddi duran varlık değer düşüş karşılığı
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı
/ azalışları, net
Şüpheli alacaklardan tahsilatlar
Diğer
Toplam
İnşaat Otomotiv
-56.600
(71)
20.778
Turizm
-420
Medya
-(1.280)
Diğer
-7.746
Toplam
56.600
27.593
5.524
3.518
135
5.609
1.581
16.367
140
---
3.397
509
26
2.128
21
--
7.321
6.896
--
3.074
1.180
2.796
16.060
8.606
2.822
-(493)
2.685
87.020
575
(114)
705
3.870
-(683)
1.708
19.571
--1.417
7.010
63
(172.393)
-(2.675)
(158.691)
(171.818)
(1.290)
3.840
(41.220)
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları
2013 yılı içerisindeki alımlar
6.1
Mezzaluna’nın satın alımı
21 Mart 2013 tarihli hisse devri anlaşması uyarınca, Grup, Mezzaluna Gıda İşletmecilik Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’nin (“Mezzaluna”) yüzde 70 hissesini satın almıştır ve Grup Mezzaluna’nın
kontrolüne ve oy haklarının yüzde 70’ine sahip olmuştur.
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen önce geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Satınalmada, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
değerleri, gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek geçici olarak belirlenmiştir.
TFRS 3 kapsamında, Mezzaluna’nın satın alma işlemi sonucunda 5.887 bin TL tutarında
Mezzaluna marka değeri maddi olmayan duran varlık olarak kayıtlara alınmıştır. Marka
değerinin gerçeğe uygun değeri Çok Dönemli İlave Kazanç Yöntemi’ne göre belirlenmiştir.
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Toplam tanımlanabilir net varlıklar
7.424
7.424
2.081
5.895
1.382
32
123
240
5.192
(1.220)
(809)
(718)
(1.179)
11.019
Pazarlıklı satınalma işleminden doğan kazanç
Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan pazarlıklı satın alma kazancı aşağıdaki gibi
hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerdeki oransal paya
göre hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Pazarlıklı satın alma işleminden doğan kazanç
Nakit satın alma bedeli
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
7.424
3.306
(11.019)
(289)
7.424
(5.192)
2.232
Pazarlıklı satın alma işleminden doğan kazanç, satın alma bedeli ile satın alma tarihinde iktisap
edilen varlıklar ve yükümlülüklerin arasındaki farktan kaynaklanmakta olup doğrudan kar veya
zararda, esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabında muhasebeleştirilmiştir.
64
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.2
Vitapark’ın satın alımı
3 Nisan 2013 tarihli hisse devri anlaşması uyarınca, Grup, Vitapark Spor Turizm Hizmet İnşaat
ve Ticaret A.Ş.’nin (“Vitapark”) yüzde 70 hissesini satın almıştır ve Grup Vitapark’ın
kontrolüne ve oy haklarının yüzde 70’ine sahip olmuştur.
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen önce geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Satınalmada, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
değerleri, gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek belirlenmiştir.
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Satın alma borcu
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Diğer duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam tanımlanabilir varlıklar, net
43.635
23.173
66.808
136.305
245
12
4
1.035
2
(7.006)
(5.497)
(31)
125.069
Pazarlıklı satınalma işleminden doğan kazanç
Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan pazarlıklı satın alma kazancı aşağıdaki gibi
hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerdeki oransal paya
göre hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Pazarlıklı satın alma işleminden doğan kazanç
Nakit satın alma bedeli
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
66.808
37.521
(125.069)
(20.740)
43.635
(2)
43.633
Pazarlıklı satın alma işleminden doğan kazanç, satın alma bedeli ile satın alma tarihinde iktisap
edilen varlıklar ve yükümlülüklerin arasındaki farktan kaynaklanmakta olup doğrudan kar veya
zararda, esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabında muhasebeleştirilmiştir.
65
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.3
Lacivert’in satın alımı
2 Mayıs 2013 tarihli hisse devri anlaşması uyarınca, Grup, Lacivert Turizm A.Ş.’nin
(“Lacivert”) yüzde 75 hissesini satın almıştır ve Grup Lacivert’in kontrolüne ve oy haklarının
yüzde 75’ine sahip olmuştur.
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen önce geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Satınalmada, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
değerleri, gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek geçici olarak belirlenmiştir.
TFRS 3 kapsamında, Lacivert’in satın alma işlemi sonucunda 7.385 bin TL tutarında Lacivert
marka değeri maddi olmayan duran varlık olarak kayıtlara alınmıştır.
Marka değerinin gerçeğe uygun değeri Çok Dönemli İlave Kazanç Yöntemi’ne göre
belirlenmiştir.
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Satın alma borcu
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Toplam tanımlanabilir varlıklar, net
8.188
1.796
9.984
2.125
7.385
228
22
1
58
119
(1.217)
(1.146)
(127)
(1.477)
5.971
Şerefiye
Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerdeki oransal paya
göre hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Şerefiye
Nakit satın alma bedeli
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
9.984
1.493
(5.971)
5.506
8.188
(119)
8.069
Lacivert’in İktisap ettiği güçlü ve bilinen markası ile yurtiçi pazarda A sınıf müşterilerine
yüksek kaliteli yemek hizmeti sunan güçlü bir yerde konumlanması nedeniyle grup hedeflerini
gerçekleştirebilecek potansiyelde olması şerefiyeye temel oluşturmuştur.
66
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.4
Meto Turizm’in satın alımı
2 Ağustos 2013 tarihli hisse devri anlaşması uyarınca, Grup, Meto Turizm İşletmeciliği ve
Tasarım Dekorasyon Ticaret A.Ş.’nin (“Meto Turizm”) yüzde 75 hissesini satın almıştır ve
Grup Meto Turizm’in kontrolüne ve oy haklarının yüzde 75’ine sahip olmuştur.
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen önce geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Satınalmada, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
değerleri, gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek geçici olarak belirlenmiştir.
TFRS 3 kapsamında, Meto Turizm satın alma işlemi sonucunda 4.217 bin TL tutarında Çubuklu
29’un marka değeri maddi olmayan duran varlık olarak kayıtlara alınmıştır. Marka değerinin
gerçeğe uygun değeri Çok Dönemli İlave Kazanç Yöntemi’ne göre belirlenmiştir.
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Toplam satın alma bedeli
8.385
8.385
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Finansal borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Toplam tanımlanabilir varlıklar, net
688
4.375
120
761
4
106
993
(685)
(327)
(55)
(239)
(843)
4.898
Şerefiye
Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerdeki oransal paya
göre hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Şerefiye
Nakit satın alma bedeli
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
8.385
1.225
(4.898)
4.712
8.385
(993)
7.392
A sınıf müşterilerine yüksek kaliteli yemek ve yemek sonrası eğlence hizmeti sunması ve yurtiçi
pazarda güçlü bir yerde konumlanması nedeniyle grup hedeflerini gerçekleştirebilecek
potansiyelde olması şerefiyeye temel oluşturmuştur.
67
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.5
Etiler Turistik’in satın alımı
2 Ağustos 2013 tarihli hisse devri anlaşması uyarınca, Grup, Etiler Turistik Tesisler
İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’nin (“Etiler Turistik”) yüzde 75 hissesini satın almıştır ve Grup Etiler
Turistik’in kontrolüne ve oy haklarının yüzde 75’ine sahip olmuştur.
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen önce geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Satınalmada, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
değerleri, gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek geçici olarak belirlenmiştir.
TFRS 3 kapsamında, Etiler Turistik satın alma işlemi sonucunda 12.976 bin TL tutarında Ulus
29’un marka değeri maddi olmayan duran varlık olarak kayıtlara alınmıştır. Marka değerinin
gerçeğe uygun değeri Çok Dönemli İlave Kazanç Yöntemi’ne göre belirlenmiştir.
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Toplam satın alma bedeli
28.112
28.112
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Toplam tanımlanabilir varlıklar, net
777
14.618
841
619
28
343
3.745
(2.434)
(23)
(737)
(2.595)
15.182
Şerefiye
Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerdeki oransal paya
göre hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Şerefiye
Nakit satın alma bedeli
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
28.112
3.796
(15.182)
16.726
28.112
(3.745)
24.367
A sınıf müşterilerine yüksek kaliteli yemek ve yemek sonrası eğlence hizmeti sunması ve yurtiçi
pazarda güçlü bir yerde konumlanması nedeniyle gelecekteki büyüme hedeflerinin bu marka ile
gerçekleşebilecek olması şerefiyeye temel oluşturmuştur.
68
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.6
Afiyet Olsun’un satın alımı
2 Ağustos 2013 tarihli hisse devri anlaşması uyarınca, Grup, Afiyet Olsun Turizm İşletmeleri
A.Ş.’nin (“Afiyet Olsun”) yüzde 75 hissesini satın almıştır ve Afiyet Olsun’un kontrolüne ve
oy haklarının yüzde 75’ine sahip olmuştur .
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen önce geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Satınalmada, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
değerleri, gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek geçici olarak belirlenmiştir.
TFRS 3 kapsamında, Afiyet Olsun’un satın alma işlemi sonucunda 2.839 bin TL tutarında Maki
29 ve Alaçatı 29’un marka değerleri maddi olmayan duran varlık olarak kayıtlara alınmıştır.
Marka değerinin gerçeğe uygun değeri Çok Dönemli İlave Kazanç Yöntemi’ne göre
belirlenmiştir.
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Toplam satın alma bedeli
574
574
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Toplam tanımlanabilir net varlıklar
78
2.857
412
745
93
230
(156)
(168)
(568)
3.523
Pazarlıklı satınalma işleminden doğan kazanç
Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan pazarlıklı satın alma kazancı aşağıdaki gibi
hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerdeki oransal paya
göre hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Pazarlıklı satın alma işleminden doğan kazanç
Nakit satın alma bedeli
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
574
881
(3.523)
(2.068)
574
(230)
344
Pazarlıklı satın alma işleminden doğan kazanç, satın alma bedeli ile satın alma tarihinde iktisap
edilen varlıklar ve yükümlülüklerin arasındaki farktan kaynaklanmakta olup doğrudan kar veya
zararda, esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabında muhasebeleştirilmiştir.
69
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.7
Pozitif Şirketleri’nin satın alımı
28 Ağustos 2013 tarihli hisse devir anlaşması uyarınca, Grup, Pozitif Müzik A.Ş. (“Pozitif
Müzik”), Pozitif Müzik Yapım A.Ş. (“Pozitif Yapım”) and Pozitif Arena Konser Salon
İşletmeleri A.Ş. (“Pozitif Arena”)’nın yüzde 80 hissesini satın almıştır ve Pozitif Müzik, Pozitif
Yapım ve Pozitif Arena’nın kontrolüne ve her bir şirketin oy haklarının yüzde 80’ine sahip
olmuştur.
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen önce geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Satınalmada, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
değerleri, gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek geçici olarak belirlenmiştir.
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Satın alma borcu
Toplam satın alma bedeli
47.063
340
47.403
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar
Stoklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam tanımlanabilir varlıklar, net
3.895
400
429
1.026
10.746
2.611
8.748
6.846
(584)
(14.161)
(4.239)
(8.161)
(20.103)
(12.547)
Şerefiye
Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerdeki oransal paya
göre hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Şerefiye
47.403
Nakit satın alma bedeli
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
47.063
(6.846)
40.217
(2.509)
12.547
57.441
Pozitif Şirketleri’nin iktisabı yeme içme ve eğlence sektöründeki yatırımlarını arttırmak ve
eğlence sektörü dinamiklerini değiştirmek amacıyla grup hedeflerini gerçekleştirebilecek
potansiyelde olması şerefiyeye temel oluşturmuştur.
70
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.8
Sait Balıkçılık’ın satın alımı
11 Aralık 2013 tarihli hisse devri anlaşması uyarınca, Grup, Sait Restoran Turizm İşletmeciliği
İnşaat Emlak ve Ticaret A.Ş.’nin (“Sait Balıkçılık”) yüzde 60 hissesini satın almıştır ve Sait
Balıkçılık’ın kontrolüne ve oy haklarının yüzde 60’ına sahip olmuştur.
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen önce geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Satınalmada, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
değerleri, gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek geçici olarak belirlenmiştir.
TFRS 3 kapsamında, Sait Balıkçılık’ın satın alma işlemi sonucunda 4.053 bin TL tutarında
Sait’in marka değeri maddi olmayan duran varlık olarak kayıtlara alınmıştır. Marka değerinin
gerçeğe uygun değeri Çok Dönemli İlave Kazanç Yöntemi’ne göre belirlenmiştir.
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Toplam satın alma bedeli
6.469
6.469
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Toplam tanımlanabilir net varlıklar
1.728
4.053
280
236
2.470
(2.805)
(41)
(50)
(811)
5.060
Şerefiye
Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerdeki oransal paya
göre hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Şerefiye
6.469
2.023
(5.060)
3.432
Nakit satın alma bedeli
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
6.469
(2.470)
3.999
A sınıf müşterilerine yüksek kaliteli yemek hizmeti sunan güçlü bir marka olarak pazarda
konumlanması nedeniyle gelecekteki büyüme hedeflerinin bu marka ile gerçekleşebilecek
olması şerefiyeye temel oluşturmuştur.
71
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.9
MK Holding’in satın alımı
7 Kasım 2013 tarihli hisse devri anlaşması uyarınca, Grup, MK Holding A.Ş.’nin (“Maça Kızı”)
yüzde 60 hissesini satın almıştır ve Maça Kızı’nın kontrolüne ve oy haklarının yüzde 60’ına
sahip olmuştur .
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen önce geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Satınalmada, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
değerleri, gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek geçici olarak belirlenmiştir.
TFRS 3 kapsamında, MK Holding A.Ş.’nin satın alma işlemi sonucunda aşağıdaki maddi
olmayan duran varlıklar kayıtlara alınmıştır:
Marka adı
Maça Kızı
Müşteri İlişkileri
Satın almada kayıtlara alınan toplam maddi olmayan duran varlıklar
2.955
734
3.689
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Toplam satın alma bedeli
58.236
58.236
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Toplam tanımlanabilir net varlıklar
10.575
4.166
952
3.390
1.255
(135)
(1.237)
(2.302)
(738)
15.926
Şerefiye
Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerdeki oransal paya
göre hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Şerefiye
Nakit satın alma bedeli
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
58.236
6.370
(15.926)
48.680
58.236
(1.255)
56.981
Doğuş Grubu’nun turizm portföyü, marina yatırımları ile birlikte değerlendirildiğinde Maça
Kızı’nın ileriye yönelik A sınıf müşterilerine yüksek kaliteli konaklama hizmeti sunan güçlü bir
marka olarak pazarda konumlanması ve gelecekteki büyüme hedeflerinin bu marka ile
gerçekleşebilecek olması şerefiyeye temel oluşturmuştur.
72
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
2012 yılı içerisindeki alımlar
6.10
Kivahan’ın satın alımı
13 Nisan 2012 tarihli hisse devir anlaşması uyarınca, Grup, Kivahan Turizm Ticaret A.Ş.’nin
(“Kivahan”) yüzde 51 hissesini satın almaya karar vermiştir. 17 Nisan 2012 tarihinde hisse devri
sonlandırılmış olup Grup Kivahan’a ait hisselerin ve oy haklarının yüzde 51’ini satın alarak
kontrole sahip olmuştur.
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen önce geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Satınalmada, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
değerleri, gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek kayıtlara alınmıştır.
TFRS 3 kapsamında, Kivahan’ın satın alma işlemi sonucunda 1.677 bin TL tutarında Kivahan
marka değeri maddi olmayan duran varlık olarak kayıtlara alınmıştır.
Marka değerinin gerçeğe uygun değeri Çok Dönemli İlave Kazanç Yöntemi’ne göre
belirlenmiştir.
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Toplam satın alma bedeli
3.619
3.619
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ticari alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Toplam tanımlanabilir net varlıklar
408
1.775
97
42
71
35
(87)
(63)
(221)
(213)
(335)
1.509
Şerefiye
Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerdeki oransal paya
göre hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Şerefiye
3.619
739
(1.509)
2.849
Nakit satın alma bedeli
3.619
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
(35)
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
3.584
Şerefiye, Grup’un iç piyasada önemli bir oyuncu olma ve güçlü markaları satın alma
kararlılığını yansıtmaktadır.
73
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.11
D Et satın alımı
17 Nisan 2012 tarihli hisse devri anlaşması uyarınca, Grup, D Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama
A.Ş.’nin (“D Et”) yüzde 51 hissesini CNG Turizm Gıda İthalat İhracat Limited Şirketi’nden
satın almıştır ve Grup, D Et’in kontrolüne ve oy haklarının yüzde 51’ine sahip olmuştur.
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen önce geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Satınalmada, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin
değerleri, gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek kayıtlara alınmıştır.
TFRS 3 kapsamında, D Et’in satın alma işlemi sonucunda 17.207 bin TL tutarında Nusr-et
marka değeri maddi olmayan duran varlık olarak kayıtlara alınmıştır.
Marka değerinin gerçeğe uygun değeri Çok Dönemli İlave Kazanç Yöntemi’ne göre
belirlenmiştir.
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Satın alma borcu (*)
Toplam satın alma bedeli
10.755
11.104
21.859
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Toplam tanımlanabilir net varlıklar
91
17.215
6
699
740
(76)
(12)
(140)
(3.344)
15.179
Şerefiye
Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerdeki oransal paya
göre hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Şerefiye
Nakit satın alma bedeli
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
21.859
7.438
(15.179)
14.118
10.755
(740)
10.015
Şerefiye, Grup’un iç piyasada önemli bir oyuncu olma ve güçlü markaları satın alma
kararlılığını yansıtmaktadır.
(*) 2013 yılı içerisinde ödenmiştir.
74
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.12
Marina Dalmacija d.o.o. ve Marina Borik d.o.o. satın alımı
20 Nisan 2012 tarihli hisse alım anlaşması uyarınca, Grup, Marina Dalmacija d.o.o. ve Marina
Borik d.o.o.’nun yüzde 100 hissesini International Seaport AG’den satın almaya karar vermiştir.
30 Nisan 2012 tarihinde hisse devri sonlandırılmış ve Grup Marina Dalmacija d.o.o. ve Marina
Borik d.o.o.’ya ait hisselerin ve oy haklarının yüzde 100’nü satın alarak kontrole sahip
olmuştur.
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen önce geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Varlıkların, yükümlülüklerin ve şarta bağlı yükümlülüklerin satın alma
işleminde kayıtlara alınan değerleri gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek belirlenmiştir.
TFRS 3 kapsamında, Dalmacija ve Borik’in satın alma işlemi sonucunda kayıtlara alınan maddi
olmayan duran varlıklar aşağıdaki gibidir:
İmtiyaz hakları
Müşteri ilişkileri
Satın almada kayıtlara alınan toplam maddi olmayan duran varlıklar
43.246
3.733
46.979
Yukarıda bahsedilen satın almadan doğan ve gerçeğe uygun değerleri belirtilen maddi olmayan
duran varlıklar bağımsız bir değerlemenin tamamlanmasına istinaden belirlenmiştir. İmtiyaz
haklarının gerçeğe uygun değeri Çok Dönemli İlave Kazanç Yöntemi’ne göre belirlenmiştir.
Müşteri ilişkilerinin gerçeğe uygun değeri Greenfield Yöntemi’ne göre belirlenmiştir.
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar
Ticari alacaklar
Stoklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
Ödenecek vergiler
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Toplam tanımlanabilir net varlıklar
130.009
130.009
62.562
47.002
353
4.420
43
3.009
(1.731)
(33.353)
(136)
(12.394)
(13.992)
55.783
Şerefiye
Satınalma işlemi sonucunda kayıtlara alınan şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Şerefiye
130.009
(55.783)
74.226
Nakit satın alma bedeli
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
130.009
(3.009)
127.000
75
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.12
Marina Dalmacija d.o.o ve Marina Borik d.o.o (devamı)
Şerefiye, Grup’un D-Marin markası ile Akdeniz bölgesinde marina zincirleri yaratmak için
Hırvatistan marina pazarında lider bir oyuncu olma kararlılığını yansıtmaktadır.
6.13
Doors Holding A.Ş. satın alımı
14 Kasım 2012 tarihinde, Grup, Doors Holding A.Ş.’nin yüzde 74.25 hissesini satın almak için
hisse satın alım sözleşmesi imzalamıştır. 26 Aralık 2012 tarihinde, hisse devri tamamlanmış ve
Grup Doors Holding A.Ş.’e ait hisselerin ve oy hakkının yüzde 74.25’ini satın alarak kontrole
sahip olmuştur.
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen önce geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Varlıkların, yükümlülüklerin ve şarta bağlı yükümlülüklerin satın alma
işleminde kayıtlara alınan değerleri gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek belirlenmiştir.
Satın alma tarihi itibariyle geçici şerefiye olarak kayıtlara alınmış olup, cari dönem boyunca
Doors Holding’ye ait maddi olmayan duran varlıklarının gerçeğe uygun değerini yansıtan
bağımsız değerleme raporunda yenilenen çalışmalar baz alındığında, şerefiye tutarında 4.234
bin TL değer azalışı olmuştur.
TFRS 3 kapsamında, Doors Holding A.Ş.’nin satın alma işlemi sonucunda aşağıdaki maddi
olmayan duran varlıklar kayıtlara alınmıştır:
Marka adı
Kitchenette
Da Mario
Vogue
Gina
Tom’s Kitchen
Anjelique
Ajia
Sponsorluk sözleşmeleri
Kitchenette franchise network
Satın almada kayıtlara alınan toplam maddi olmayan duran varlıklar
60.443
13.804
11.483
11.341
9.884
9.645
483
62.747
6.913
186.743
Marka değerinin gerçeğe uygun değeri Telif Ücretinden Arındırma Yöntemi’ne göre
belirlenmiştir.
Sponsorluk sözleşmelerinin ve franchise ağlarının gerçeğe uygun değeri Çok Dönemli İlave
Kazanç Yöntemi’ne göre belirlenmiştir.
76
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.13
Doors Holding A.Ş. satın alımı (devamı)
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Satın alma alacağı
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (*)
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
Ticari alacaklar
Stoklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
Finansal borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenecek vergiler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Toplam tanımlanabilir net varlıklar
270.936
(11.007)
259.929
37.753
188.473
1.124
1.378
277
3.991
3.819
235
4.335
3.210
(1.198)
(12.167)
(19.341)
(240)
(13.068)
(337)
(38.686)
159.558
Şerefiye
Satın alma işlemi sonucunda kayıtlara alınan şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerdeki oransal paya
göre hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Şerefiye
Nakit satın alma bedeli
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
259.929
41.046
(159.558)
141.417
270.936
(3.210)
267.726
Şerefiye temel olarak Grup’un sinerjisine, pazardaki ana rakiplerin güçlü markalarını iktisap
ederek kazanılacak gelecekteki pazar payına atfedilmektedir ve en çok tercih edilen mekanlarda
A ve B sınıf müşterilerine yüksek kaliteli yemek ve yemek sonrası eğlence hizmetleri sunan
güçlü markaları iktisap ederek yurtiçi pazara güçlü bir adım atmak için Grup’un arzusunu
yansıtmaktadır.
(*) TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar standardı kapsamında muhasebe polikalarında gerçekleşen
değişikliğin etkisi satın alım tarihindeki finansal tablolara yansıtılmıştır.
77
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.14
Aresta satın alımı
16 Ekim 2012 tarihinde, Grup, Aresta Gıda’nın yüzde 60 hissesini satın almak üzere hisse satın
alım sözleşmesi imzalamıştır. 5 Aralık 2012 tarihinde, hisse devri tamamlanmış Grup, Aresta
Gıda’ya ait hisselerin ve oy haklarının yüzde 60’ını satın alarak kontrole sahip olmuştur.
Satın alma öncesi kayıtlı değerler satın alma tarihinden hemen once geçerli olan TMS’ye göre
hesaplanmıştır. Varlıkların, yükümlülüklerin ve şarta bağlı yükümlülüklerin satın alma
işleminde kayıtlara alınan değerleri gerçeğe uygun değerleri tahmin edilerek belirlenmiştir.
TFRS 3 kapsamında, Aresta Gıda’nın satın alma işlemi sonucunda aşağıdaki maddi olmayan
duran varlıklar kayıtlara alınmıştır:
Marka adı
Go Mongo
Satın almada kayıtlara alınan toplam maddi olmayan duran varlıklar
6.509
6.509
Marka değerinin gerçeğe uygun değeri Telif Ücretinden Arındırma Yöntemi’ne göre
belirlenmiştir.
Satım alım tarihindeki, satın alma bedeli ve kayıtlara alınan varlıklar ve yükümlülüklere ilişkin
ana kalemler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Satın alma bedeli
Nakit ödenen
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar
Ticari alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Toplam tanımlanabilir net varlıklar
78
5.207
5.207
753
6.577
11
56
156
139
459
(399)
(558)
(556)
(1.001)
5.637
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
6
Bağlı ortaklık alımları (devamı)
6.14
Aresta satın alımı (devamı)
Satın alma işlemi sonucunda kayıtlara alınan şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:
Toplam satın alma bedeli
Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülüklerdeki oransal paya
göre hesaplanan kontrol gücü olmayan paylar
Eksi: Tanımlanabilir net varlıkların değeri
Şerefiye
Nakit satın alma bedeli
İktisap edilen nakit ve nakit benzeri değerler
Satın almadan kaynaklanan net nakit çıkışı
5.207
2.255
(5.637)
1.825
5.207
(459)
4.748
Şerefiye, temel olarak Grup’un operasyonel sinerjisine, kazanılacak potansiyel pazar payına ve
güçlü markalar iktisap ederek uluslararası piyasalarda büyüme trendi yakalamasına
atfedilmektedir. Şerefiye, Türkiye pazarında yeni olan Pan Asian yemek sanatı anlayışı ve
aşçılığı ile ilişkili güçlü bir marka değerini elde etmek için Grup’un arzusunu yansıtmaktadır.
7
Nakit ve nakit benzeri değerler
31 Aralık tarihleri itibariyle, nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir:
2013
1.686.505
1.231
2.528
1.690.264
Bankalar
Diğer nakit benzeri değerler ve çekler
Kasa
Nakit ve nakit benzeri değerler toplamı
79
2012
1.490.778
1.012
1.326
1.493.116
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
8
Finansal yatırımlar
31 Aralık tarihleri itibariyle finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılan finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal yatırımlarborçlanma senetleri
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılan finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal yatırımlarborçlanma senetleri
Kısa vadeli
2013
Uzun vadeli
Toplam
--
49.298
49.298
165
165
29.125
78.423
29.290
78.588
Kısa vadeli
2012
Uzun vadeli
Toplam
--
39.442
39.442
6.278
6.278
22.458
61.900
28.736
68.178
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
31 Aralık tarihleri itibariyle gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal
yatırımlar aşağıdaki gibidir:
Borçlanma senetleri
Yatırım fonları
2013
2012
49.298
49.298
39.442
39.442
Satılmaya hazır finansal yatırımlar
31 Aralık tarihleri itibariyle satılmaya hazır finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir:
Borçlanma senetleri
Devlet tahvilleri
Özel kesim bono ve tahvilleri
2013
2012
-29.290
29.290
6.278
22.458
28.736
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait finansal yatırımların hareket tablosu aşağıdaki gibidir
1 Ocak bakiyesi
Yıl içindeki alımlar
Gerçeğe uygun değer kazanç (kayıpları)
Yabancı para çevrim farkları
Satış ve itfa yolu ile elden çıkarılanlar
2013
68.178
1.933
4.753
10.567
(6.843)
2012
2.795
70.463
(5.151)
71
--
31 Aralık bakiyesi
78.588
68.178
80
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
9
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Grup’un özkaynak yöntemiyle değerlenen iştirakler ve iş ortaklıklarının finansal durum
tablosundaki kayıtlı değerleri ve ortaklık yüzdesi aşağıdaki gibidir:
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
iştirakler
VDF Tüketici
LPD Holding
Hedef Medya
VDF Servis
Diğer
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
iş ortaklıkları
Garanti Bankası
Azumi Limited
Boyabat (*)
Acropolis S.P.A.
Doğuş Planet
Krone Doğuş
TÜVTURK Kuzey–Güney
Konsolide (**)
TÜVTURK Istanbul (**)
Aslancık
Sele Restaurant Grup
Diğer
Toplam
31 Aralık 2013
Kayıtlı
Ortaklık
değeri
yüzdesi%
71.661
49,00
35.836
49,00
22.469
40,00
18.525
49,00
21.823
31 Aralık 2012
Kayıtlı
Ortaklık
değeri
yüzdesi%
45.343
49,00
33.314
49,00
21.012
40,00
11.129
49,00
9.887
6.055.545
291.156
-91.981
19.785
26.966
23,95
50,01
34,00
51,00
50,00
49,00
5.652.082
269.929
103.321
84.867
10.070
32.662
23,95
50,01
34,00
51,00
50,00
49,00
38.005
-35.210
46.890
37.574
6.813.426
33,33
-33,33
51,00
51.800
11.158
18.717
-23.391
6.378.682
33,33
33,33
33,33
--
(*) Grup’un özkaynak yöntemine göre değerlenen Boyabat yatırımının zararlarındaki payının
Grup’un payını aşması sebebiyle 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ilgili yatırımın kayıtlı değeri
sıfıra indirilmiştir. Bundan sonra oluşan zararların kayıtlara alınmasında Grup’un bir
yükümlülüğü ya da iştirak adına ödeme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllık hesap dönemine ait, özkaynak yöntemi ile değerlenen
yatırımların hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karlarından paylar
Diğer kapsamlı (giderlerinden)/gelirlerinden paylar
Temettü gelirleri
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların hisse
satışı (**)
Yeni satın alınan iş ortaklıkları (***)
Sermaye artışı
31 Aralık bakiyesi
2013
6.378.682
2012
4.913.365
771.589
(283.728)
(159.016)
912.556
273.595
(144.700)
(37.993)
54.512
89.380
6.813.426
-357.961
65.905
6.378.682
(**) Grup, diğer ortaklarıyla birlikte, 6 Eylül 2013 tarihinde TÜVTURK İstanbul’da sahip
olduğu hisseleri TÜVTURK Kuzey ile TÜVTURK Güney’e satmıştır. Söz konusu hisse satışı
sonucunda, TÜVTURK İstanbul’un kontrol gücüne sahip yeni hissedarlarının TÜVTURK
Kuzey ile TÜVTURK Güney olması ve TÜVTURK İstanbul’u konsolide etmeleri nedeniyle,
TÜVTURK İstanbul üzerinde etkinliği devam etmektedir.
(***) Sele Restaurant Grup ve Reidin alımlarını içermektedir.
81
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
9
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (devamı)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından / (zararlarından) paylar
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllık hesap dönemlerine ait, özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların karlarından / (zararlarından) paylar aşağıdaki gibidir:
2013
856.874
20.242
15.031
13.456
7.396
3.593
1.925
553
(110.894)
(26.285)
(5.760)
(2.102)
(193)
(2.247)
771.589
Garanti Bankası
VDF Tüketici
TÜVTURK Kuzey-Güney Konsolide
Azumi Limited
VDF Servis
LPD Holding
Hedef Medya
Acropolis S.P.A
Boyabat
Doğuş Planet
Aslancık
Krone Doğuş
Sele Restaurant Group
Diğer
Toplam
2012
818.921
13.943
22.450
-4.121
29.699
1.012
-29.136
(3.478)
2.234
(5.265)
-(217)
912.556
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı (giderlerinden) / gelirlerinden
paylar
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllık hesap dönemlerine ait, özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların diğer kapsamlı (giderlerinden)/gelirlerinden paylar aşağıdaki gibidir:
2013
21.235
7.574
3.340
2
(311.290)
(3.594)
(1.992)
(1.070)
2.067
(283.728)
Azumi Limited
Boyabat
Acropolis S.P.A
Aslancık
Garanti Bankası
Krone Doğuş
TÜVTURK Kuzey-Güney Konsolide
LPD Holding
Diğer
Toplam
2012
-14.410
-1
254.624
-(2.444)
-7.004
273.595
Temettü gelirleri
31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllık hesap dönemlerine ait, temettü gelirleri aşağıdaki gibidir:
2013
(142.855)
(16.161)
(159.016)
Garanti Bankası
Diğer
Toplam
82
2012
(143.700)
(1.000)
(144.700)
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
9
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (devamı)
Aşağıdaki tablo iş ortaklıklarının ve iştiraklerin Grup’un muhasebe politikalarına uygun düzeltme kayıtlarından sonra özkaynak yöntemi ile
değerlenmeden önceki finansal bilgilerini göstermektedir:
Garanti Bankası
Azumi Limited
Boyabat
Acropolis S.P.A
VDF Tüketici
Doğuş Planet
TÜVTURK KuzeyGüney Konsolide
LPD Holding
Aslancık
Krone Doğuş
Hedef Medya
VDF Servis
Sele Restaurant Grup
Diğer
Garanti Bankası
Azumi Limited
Boyabat
Acropolis S.P.A
VDF Tüketici
TÜVTURK KuzeyGüney Konsolide
LPD Holding
Krone Doğuş
Aslancık
Hedef Medya
Doğuş Planet
VDF Servis
Diğer
Dönen
varlıklar
108.027.234
33.685
83.139
7.278
3.134.021
52.540
Duran
varlıklar
110.184.165
435.273
2.181.487
94.283
31.711
18.398
151.498
108.622
7.091
43.123
7.647
155.281
14.802
152.873
845.511
457.153
447.733
62.533
1.315
3.748
11.308
191.968
Dönen
varlıklar
82.356.699
31.430
99.103
7.741
2.320.257
Duran
varlıklar
95.504.343
414.023
2.108.274
70.420
21.117
207.605
94.220
16.387
2.916
5.636
11.750
128.596
163.085
925.493
366.299
63.525
319.545
1.424
13.991
2.175
368.667
31 Aralık 2013
Toplam
Kısa vadeli
varlıklar yükümlülükler
218.211.399
160.840.000
468.958
24.443
2.264.626
189.043
101.561
31.354
3.165.732
3.019.344
70.938
31.051
Uzun vadeli
yükümlülükler
33.442.745
85.864
1.929.610
40.477
141
317
Toplam
yükümlülükler
194.282.745
110.307
2.118.653
71.831
3.019.485
31.368
Toplam
hasılat
17.468.200
125.672
324.682
39.938
307.837
13.646
199.108
48.195
43.397
52.569
1.046
121.167
24.048
178.676
717.583
469.839
303.690
-171
59
1.189
38.104
916.691
518.034
347.087
52.569
1.217
121.226
25.237
216.780
1.008.714
18.673
-65.265
14.862
52.108
15.273
558.309
31 Aralık 2012
Toplam
Kısa vadeli
varlıklar yükümlülükler
177.861.042
133.197.373
445.453
16.211
2.207.377
240.621
78.161
31.540
2.341.374
2.248.763
Uzun vadeli
yükümlülükler
22.380.638
85.677
1.477.678
32.169
76
Toplam
yükümlülükler
155.578.011
101.888
1.718.299
63.709
2.248.839
Toplam
hasılat
16.706.219
-23.705
-252.901
786.838
357.336
75
244.886
73
174
34
240.940
917.569
387.571
22.550
264.200
1.144
5.600
108.058
390.483
1.058.367
61.353
996
8.833
35.220
395.260
997.009
565.775
454.824
105.656
8.962
159.029
26.110
344.841
1.133.098
460.519
79.912
322.461
7.060
25.741
130.771
531.752
130.731
30.235
22.475
19.314
1.071
5.426
108.024
149.543
83
31 Aralık 2013
Net kar /
Diğer kapsamlı
(zarar)
gelir / (gider)
3.577.763
(1.299.749)
22.189
42.461
(343.158)
22.276
1.084
6.549
41.404
-(52.571)
-39.936
(25.206)
(17.280)
(4.276)
4.791
15.094
(379)
(6.441)
(5.976)
(2.184)
66.756
(7.335)
1.820
--4.491
31 Aralık 2012
Net kar /
Diğer kapsamlı
(zarar)
gelir / (gider)
3.419.293
1.063.148
--85.694
42.382
--29.278
1.549
60.996
60.201
(10.710)
6.704
2.527
(6.955)
8.893
(4.087)
(7.332)
(200)
53
3
484
17.980
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
9
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (devamı)
Aşağıdaki tablo önemli iş ortaklıklarının nakit ve nakit benzerleri, amortisman ve itfa payları ve
faiz gelir ve gideri aşağıda belirtilmiştir: (özkaynak yöntemi ile değerlenmeden önceki)
Garanti Bankası
Azumi Limited
Garanti Bankası
Azumi Limited
Nakit ve nakit benzerleri
6.849.292
22.293
31 Aralık 2013
Amortisman ve
itfa payları
Faiz geliri
285.315
13.912.708
2.288
124
Faiz gideri
6.793.903
9
Nakit ve nakit benzerleri
4.519.405
24.508
31 Aralık 2012
Amortisman ve
itfa payları
258.233
--
Faiz gideri
7.418.772
--
Faiz geliri
13.826.233
--
Garanti Bankası ve bağlı ortaklarına ait finansal bilgiler
Garanti Bankası ve bağlı ortaklarının özkaynak yöntemi ile hesaplanan değerinin mutabakatı
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının ana ortaklık
hissedarlarına atfolunan özkaynaklar toplamı
Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının ana ortaklık
hissedarlarına atfolunan özkaynaklar toplamının Grup
payı (23,95%)
Şerefiye
Maddi duran varlıklar değer artış fonu ve diğer düzeltmeler
Diğer konsolide düzeltme kayıtları
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
2013
2012
23.312.344
21.797.192
5.583.306
425.607
108.610
(61.978)
6.055.545
5.220.427
410.929
82.704
(61.978)
5.652.082
Azumi Limited ve bağlı ortaklarına ait finansal bilgiler
Azumi Limited ve bağlı ortaklarının özkaynak yöntemi ile hesaplanan değerinin mutabakatı
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Azumi Limited ve bağlı ortaklıklarının ana ortaklık
hissedarlarına atfolunan özkaynaklar toplamı
Azumi Limited ve bağlı ortaklıklarının ana ortaklık
hissedarlarına atfolunan özkaynaklar toplamının Grup
payı (50,01%)
Şerefiye
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
84
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
358.651
343.565
179.361
111.795
291.156
171.817
98.112
269.929
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
9
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (devamı)
İş Ortaklıkları’na ilişkin diğer önemli hususlar:
(i)
31 Aralık tarihleri itibariyle Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının konsolide bazda yasal
sermaye durumu aşağıdaki gibidir:
Ana sermaye
Katkı sermaye
Sermayeden indirimler
Yasal sermaye
Kredi, piyasa ve faaliyet riski değeri
2013 (*)
2012 (*)
5.609.417
445.316
(31.788)
6.022.945
4.973.964
475.361
(40.561)
5.408.764
43.950.380
32.080.677
13,70
16,86
12,76
15,50
Sermaye oranları (%)
Toplam kredi, piyasa ve faaliyet riskinin yüzdesi
olarak ifade edilen toplam yasal sermaye
Toplam kredi, piyasa ve faaliyet riskinin yüzdesi
olarak ifade edilen toplam ana sermaye
(*) Tutarlar Grup’un oransal sahiplik oranlarına göre sunulmuştur.
(ii)
Rekabet Kurulu’nun 2 Kasım 2011 ve 11-55/1438-M sayılı kararıyla açılan soruşturma süreci
sonucunda 8 Mart 2013 tarihli kararı ile Garanti Bankası, Garanti Ödeme Sistemleri AŞ ve
Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık AŞ’den oluşan ekonomik bütünlüğe 213.385 TL (Grup
payı, 51.106 bin TL) idari para cezası verilmiştir. Söz konusu tutarın 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu'nun 17. maddesi hükmü çerçevesinde, dörtte üçü nispetinde 160.038 bin TL (Grup payı,
38.329 bin TL) olarak ödenmesi mümkündür. Rekabet Kurulu’nun gerekçeli kararı tebliğ
edilmiş olup ilgili tutar cari dönemde ödenmiştir.
(iii)
Garanti Bankası, satılmaya hazır menkul kıymetler portföyü’nde bulunan ve T.C Hazine
Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen 2.147.140 bin TL nominal değerinde kamu borçlanma
senedini cari dönemde vadeye kadar elde ttulacak menkul kıymetler portföyü’ne sınıflamıştır.
85
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
9
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (devamı)
İş Ortaklıkları’na ilişkin diğer önemli hususlar (devamı):
Şerefiye değer düşüklüğü testi
Garanti Bankası ile ilgili şerefiyenin geri kazanılabilir tutarı ilgili şirketlerin hisse fiyatları baz
alınarak belirlenmiştir.
G Netherlands ve Garanti Holding B.V.’nin özkaynaklarının gerçeğe uygun değerinin
belirlenmesi bağımsız bir değerleme şirketi tarafından yapılmıştır. G Netherlands ve Garanti
Holding B.V.’nin özkaynaklarının gerçeğe uygun değerini belirlemek için gelir yaklaşımı
(indirgenmiş nakit akım yöntemi) kullanılmıştır. Değerleme için şirket yönetimi tarafından
hazırlanmış altı yıllık iş planı kullanılmıştır.
Azumi Limited’in ve Acropolis S.P.A.’nın özkaynaklarının gerçeğe uygun değerinin
belirlenmesi bağımsız bir değerleme şirketi tarafından yapılmıştır. Azumi Limited’in ve
Acropolis S.P.A’nın özkaynaklarının gerçeğe uygun değerini belirlemek için gelir yaklaşımı
(indirgenmiş nakit akım yöntemi) kullanılmıştır. Değerleme için şirket yönetimi tarafından
hazırlanmış beş yıllık iş planı kullanılmıştır.
İndirgenmiş nakit akım projeksiyonlarında kullanılan önemli varsayımlar
Şerefiye ile ilgili geri kazanılabilir tutarların hesaplanmasında kullanılan önemli varsayımlar;
iskonto oranları ve nihai büyüme oranlarıdır. Bu varsayımlar aşağıdaki gibidir:
İskonto oranları
yüzde 12.00
yüzde 13.00
yüzde 5.61
yüzde 11.10
yüzde 9.90
G Netherlands
Garanti Holding B.V.
Acropolis S.P.A
Azumi Limited
Gouvia Marina S.A.
10
Nihai büyüme oranları
yüzde 2.75
yüzde 2.75
yüzde 2.00
yüzde 2.00
--
Ticari alacak ve borçlar
Kısa vadeli ticari alacaklar
31 Aralık tarihleri itibariyle, kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
Alıcılar
Devam eden inşaat sözleşmeleri (Dipnot 17)
Sözleşme Alacakları
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacak karşılığı (-)
Alacak senetleri
Vadeli çekler
Diğer ticari alacaklar (*)
2013
995.709
214.550
156.277
47.304
(47.304)
39.516
34.692
58.277
1.499.021
2012
780.844
145.290
141.382
34.554
(34.554)
1.084
14.776
57.082
1.140.458
(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, diğer ticari alacakların içerisinde Doors Holding A.Ş’nin Grup
dışındaki ortaklarından değeri 11.007 bin TL olan satın alma alacakları bulunmaktadır (31 Aralık
2012: 6.890 bin TL).
86
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
10
Ticari alacak ve borçlar (devamı)
Uzun vadeli ticari alacaklar
31 Aralık tarihleri itibariyle, uzun vadeli ticari alacaklar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
Devam eden inşaat sözleşmeleri (Dipnot 17)
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacak karşılığı (-)
Diğer ticari alacaklar
2013
87.269
147.799
(147.799)
22.032
109.301
2012
72.936
121.374
(121.374)
19.424
92.360
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Grup 55.437 bin TL (31 Aralık 2012: 23.484 bin TL) tutarında
teminat mektubunu alacaklarına karşılık teminat olarak tutmuştur.
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait şüpheli alacaklar karşılığı hareketleri aşağıdaki gibidir:
Yıl başı bakiyesi
Yıl içinde ayrılan karşılık
İşletme birleşmelerinden girişler
Tahsilatlar
Aktiflerden silinenler
Yabancı para bakiyeleri üzerinde döviz kurundaki
değişimin etkileri
Yıl sonu bakiyesi
2013
155.928
14.122
2.599
(9.344)
(150)
2012
156.046
8.606
198
(1.290)
(6)
31.948
195.103
(7.626)
155.928
Kısa vadeli ticari borçlar
31 Aralık tarihleri itibariyle, kısa vadeli ticari borçlar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
Satıcılar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri (Dipnot 17)
Borç senetleri (*)
Diğer ticari borçlar
2013
604.772
14.705
2.221
2
58.784
680.484
2012
587.939
4.270
23.209
313.821
18.333
947.572
(*) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, Star TV’nin satın alımından kaynaklanan 176.000 bin USD
tutarındaki satın alma borcu borç senetlerine dahil edilmiştir.
Uzun vadeli ticari borçlar
31 Aralık tarihleri itibariyle, uzun vadeli ticari borçlar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
2013
4.238
3.378
7.616
Satıcılar
Diğer ticari borçlar
87
2012
3.999
3.096
7.095
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
11
Stoklar
31 Aralık tarihleri itibariyle, stoklar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
Ticari mallar
Yoldaki mallar
Yedek parçalar
Hammaddeler (*)
Alım satım amaçlı gayrimenkuller, değer düşüklüğü
karşılığı net edilmiş olarak
Diğer stoklar
Stok değer düşüş karşılığı (-)
2013
242.817
219.125
90.257
46.690
2012
188.017
243.274
71.088
39.989
34.010
40.525
(3.565)
669.859
34.010
48.842
(2.797)
622.423
(*) 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle, hammaddeler asıl olarak Doğuş İnşaat’ın değişik
inşaat projelerindeki inşaat malzemelerinden oluşmaktadır.
Grup, hasarlı ve hareketsiz stokları için değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. Cari dönemde
kaydedilen stok değer düşüklüğü gideri konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosunda “satışların maliyeti” içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Stok değer düşüklüğü
karşılığının dönem içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait stoklar üzerindeki değer düşüklüğü karşılığının hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:
Açılış bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılık
Kur değişim etkisi
Dönem içinde iptal edilen/gerçekleşen karşılık
Kapanış bakiyesi
12
2013
2.797
731
37
-3.565
2012
3.329
468
(5)
(995)
2.797
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
31 Aralık tarihleri itibariyle, yatırım amaçlı gayrimenkuller aşağıdaki gibidir:
Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkkuler
12.1
2013
2.311.190
110.560
2.421.750
2012
2.057.193
88.730
2.145.923
Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller
31 Aralık tarihlerinde sonra eren yıllar itibariyle faal olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin
hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2013
2.057.192
234.169
94.706
(74.877)
--2.311.190
1 Ocak bakiyesi
Gerçeğe uygun değer artışı (Dipnot 30)
İlaveler
Çıkışlar
Maddi duran varlıklara transfer (Dipnot 13)
Yabancı para çevrim farkları
31 Aralık bakiyesi
88
2012
1.858.347
134.058
126.713
-(54.690)
(7.235)
2.057.193
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
12
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (devamı)
12.2
Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:
2012
44.739
37.760
6.231
88.730
2013
88.730
-21.830
110.560
1 Ocak bakiyesi
Gerçeğe uygun değer artışı (Dipnot 30)
İlaveler
31 Aralık bakiyesi
Yatırım amaçlı gayrimenkuller yetkili bağımsız değerleme şirketleri tarafından tespit edilen
gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolara yansıtılır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin tamamı
TFRS 13 kapsamında gerçeğe uygun değer hiyerarşisine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
2013
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Toplam
Seviye 1
---
Seviye 2
465.137
465.137
Seviye 3
1.956.613
1.956.613
Toplam
2.421.750
2.421.750
2012
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Toplam
Seviye 1
---
Seviye 2
542.588
542.588
Seviye 3
1.603.335
1.603.335
Toplam
2.145.923
2.145.923
Grup’un 31 Aralık 2013 tarihindeki yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri
bağımsız ekspertiz şirketi tarafından emsal karşılaştırma ve gelir indirgeme yöntemleri
kullanılarak hesaplanmıştır.
Emsal karşılaştırma yöntemi ile yakın dönemde çıkarılmış ve satılmış benzer gayrimenkuller
dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması
yapıldıktan sonra konu taşınmazlar için mevcut durumlarıyla arsa payları dahil metrekare ve
toplam pazar değerleri belirlenmektedir ve bulunan emsaller, konum ve büyüklük gibi kriterler
dahilinde karşılaştırılıp, emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları
ile görüşülerek belirlenmektedir.
Gelir indirgeme yönteminde kullanılan önemli varsayımlar aşağıdaki gibidir:
Değerlendirme tekniği
İskontolanmış
nakit
akışları:
Değerlendirme
tekniği
gayrimenkulden elde edilecek net akışlarını beklenen kira
ödemelerinin büyüme oranını, gayrimenkülün boş kaldığı
zamanları, doluluk oranını, kiralama teşvik giderlerini (örneğin kira
talep edilmeyen zamanlar) ve kiracılar tarafından ödenmeyen diğer
maliyetleri dikkate alır. Beklenen net akışları riske göre
düzenlenmiş iskonto oranları kullanılarak iskontolandırılmıştır.
Diğer faktörlerin yanında, iskonto oranı tahmini binanın kalitesini
ve lokasyonunu(temel veya ikincil), kiracının kredi kalitesini ve
kira şartlarını dikkate alır.
89
Önemli gözlemlenmeyen veriler
 Beklenen pazar kira ödeme
büyümesi aralığı, %4-6
 Doluluk oranı(90-%100)
 Riske göre düzenlenmiş iskonto
oranı(7,28-11%).
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
13
Maddi duran varlıklar
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık ve ilgili birikmiş amortisman hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Maliyet
Arsa ve binalar (*)
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Motorlu taşıtlar
Yapılmakta olan yatırımlar
Diğer
Toplam maliyet
Eksi: Birikmiş
amortisman
Binalar
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Motorlu taşıtlar
Diğer
Toplam birikmiş amortisman
Net defter değeri
Eksi: Değer düşüklüğü
Net kayıtlı değer
1 Ocak
2.759.357
774.962
438.628
219.283
434.797
15.301
4.642.328
1 Ocak
(391.829)
(451.305)
(138.153)
(75.708)
(7.314)
(1.064.309)
3.578.019
(39.564)
3.538.455
İlaveler
118.417
109.482
38.128
29.561
547.986
1.479
845.053
İşletme
birleşmelerinden
girişler
136.437
20.493
28.021
617
737
-186.305
İşletme
Cari yıl birleşmelerinden
amortismanı
girişler
(60.438)
-(94.461)
(12.926)
(34.408)
(14.734)
(23.034)
(393)
(874)
-(213.215)
(28.053)
631.838
158.252
(571)
-158.252
Çıkışlar
(14.797)
(27.411)
(50.495)
(32.494)
(7.758)
(5.330)
(138.285)
Çıkışlar
5.367
21.963
19.336
13.432
162
60.260
(78.025)
373
Satış amaçlı
sınıflandırılan duran
varlıklara transferler(**)
---(83.847)
--(83.847)
Satış amaçlı
sınıflandırılan duran
varlıklara transferler
---31.668
-31.668
(52.179)
-(52.179)
Transferler (***)
108.488
45.629
15.553
-(169.692)
22
--
Transferler
----------
Yabancı para
çevrim farkı
28.190
7.453
10.924
6.838
611
316
54.332
Değer artış
fonundaki net
değişim
265.736
-----265.736
31 Aralık
3.401.828
930.608
480.759
139.958
806.681
11.788
5.771.622
Yabancı para
çevrim farkı
(6.213)
(4.249)
(797)
(429)
(210)
(11.898)
42.434
-42.434
Değer artış
fonundaki net
değişim
(41.014)
----(41.014)
224.722
-224.722
31 Aralık
(494.127)
(540.978)
(168.756)
(54.464)
(8.236)
(1.266.561)
4.505.061
(39.762)
4.465.299
(*) Grup’un 31 Aralık 2013 tarihindeki arsa ve binalarının gerçeğe uygun değeri bağımsız ekspertiz şirketi tarafından emsal karşılaştırma yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.
(**) Grup’un motorlu hava taşıtlar hesabında bulunan 2 adet uçak satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar hesabına transfer edilmiştir.
(***)Transferler esas olarak sırasıyla 67.550 bin TL ve 75.987 bin TL tutarında Otomotiv ve Turizm bölümündeki yatırımlardan oluşmaktadır.
90
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
13
Maddi duran varlıklar (devamı)
31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık ve ilgili birikmiş amortisman hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Maliyet
Arsa ve binalar
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Motorlu taşıtlar
Yapılmakta olan yatırımlar
Diğer
Toplam maliyet
Eksi: Birikmiş amortisman
Binalar
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Motorlu taşıtlar
Diğer
Toplam birikmiş amortisman
Net defter değeri
Eksi: Değer düşüklüğü
Net kayıtlı değer
1 Ocak
2.248.554
730.997
348.408
180.111
315.432
10.068
3.833.570
1 Ocak
(329.430)
(398.396)
(98.945)
(54.682)
(7.278)
(888.731)
2.944.839
(35.654)
2.909.185
İlaveler
89.120
91.994
30.132
67.733
404.014
10.359
693.352
İşletme
birleşmelerinden
girişler
90.859
42.703
28.774
1.289
277
484
164.386
İşletme
Cari yıl birleşmelerinden
amortismanı
girişler
(42.875)
(20.227)
(103.416)
(23.430)
(24.061)
(16.559)
(27.446)
(1.138)
(487)
(377)
(198.285)
(61.731)
495.067
102.655
(2.822)
(1.088)
101.567
Yatırım amaçlı
gayrimenkullerden
transferler (*)
54.690
-----54.690
Çıkışlar
(6.051)
(93.166)
(1.679)
(29.948)
(6.340)
(5.472)
(142.656)
Yatırım amaçlı
gayrimenkullerden
transferler
------54.690
-54.690
Çıkışlar
1.255
71.863
1.554
7.310
784
82.766
(59.890)
--
Transferler (**)
237.542
6.213
32.757
339
(276.851)
---
Transferler
---------
Yabancı para
çevrim farkı
(2.724)
(3.779)
236
(241)
(1.735)
(138)
(8.381)
Değer artış
fonundaki net
değişim
47.367
-----47.367
31 Aralık
2.759.357
774.962
438.628
219.283
434.797
15.301
4.642.328
Yabancı para
çevrim farkı
(341)
2.074
(142)
248
44
1.883
(6.498)
-(6.498)
Değer artış
fonundaki net
değişim
(211)
----(211)
47.156
-47.156
31 Aralık
(391.829)
(451.305)
(138.153)
(75.708)
(7.314)
(1.064.309)
3.578.019
(39.564)
3.538.455
(*)Yatırım amaçlı gayrimenkuller Grup şirketleri tarafından kullanılmaya başlanan ve toplam net kayıtlı değeri 54.690 bin TL olan bir binayı içermektedir.
(**)Transferler esas olarak 260.949 bin TL tutarında Turizm yatırımlarından oluşmaktadır.
91
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
13
Maddi duran varlıklar (devamı)
Grup’un arsa ve binaları konsolide finansal tablolar için değerlemeye tabi tutulmuştur. Bağımsız
değerleme kuruluşları periyodik olarak gerçeğe uygun piyasa değeri temel alınarak değerleme
çalışmalarını yürütmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, kontrol gücü olmayan paylar ve
ertelenmiş vergi etkisi düşüldükten sonra yatırım amaçlı, alım satım amaçlı ve satış amacıyla elde
tutulan gayrimenkullerin bina ve arsalardan transferine kadar gerçekleşen gerçeğe uygun değer
artışlarını da kapsayan 1.319.253 bin TL (31 Aralık 2012: 1.101.531 bin TL) değerindeki tutar,
diğer kapsamlı gelir içinde yer alan “maddi duran varlık değer artış fonu” hesabına kaydedilmiş
ve özkaynakların altında gösterilmiştir.
31 Aralık tarihleri itibariyle, arsa ve binaların üzerinde değer artış fonu etkileri yansıtılmamış
olsaydı arsa ve binaların bakiyeleri aşağıdaki gibi sunulacaktı:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
14
Birikmiş amortisman
(247.840)
(197.041)
Tarihsel maliyet
2.356.719
1.967.711
Net defter değeri
2.108.879
1.770.670
Maddi olmayan duran varlıklar
31 Aralık tarihleri itibariyle, maddi olmayan duran varlıklar aşağıdaki gibidir:
Şerefiye
Şerefiye haricindeki maddi olmayan duran varlıklar
14.1
2013
754.833
889.311
1.644.144
2012
602.877
853.452
1.456.329
Şerefiye
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait şerefiye hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Yıl başı bakiye
Yıl içindeki iktisaplar (Dipnot 6)
Geçici olarak hesaplanan şerefiyenin güncellenmesine
istinaden oluşan farklar (Dipnot 6)
Yabancı para çevrim farkı
Yıl sonu bakiye
92
2013
602.877
136.497
2012
363.687
238.710
(4.234)
19.693
754.833
-480
602.877
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
14
Maddi olmayan duran varlıklar (devamı)
14.1
Şerefiye (devamı)
31 Aralık tarihleri itibariyle şerefiye aşağıdakilerden oluşmaktadır:
Şirket
Star TV
Doors Holding
Dalmacija
NTV Radyo
Pozitif Şirketleri
Maça Kızı
Enformasyon
Doğuş İnşaat
Etiler Turistik
D Marin Göcek
D Et
Star TV (*) (eski adıyla, Kapital Radyo)
Lacivert
Meto Turizm
Sait Balıkçılık
Kivahan
DOAŞ
Aresta
Marina Sibenik
Borik
İktisap
maliyeti
596.234
259.929
127.175
98.877
47.403
58.236
40.091
89.076
28.112
54.867
21.859
9.246
9.984
8.385
6.469
3.619
2.735
5.207
16.914
2.834
Net varlık
gerçeğe uygun
İktisap
değeri
tarihi
405.110
Kasım 2011
159.558
Aralık 2012
53.399
Nisan 2012
12.081
Nisan 2004
(12.547) Ağustos 2013
15.926
Kasım 2013
10.783 Temmuz 2003
1.491.894
Aralık 2006
15.182
Ağustos 2013
40.369
Aralık 2010
15.179
Nisan 2012
72
Aralık 2007
5.971
Mayıs 2013
4.898
Ağustos 2013
5.060
Aralık 2013
1.509
Nisan 2012
-Aralık 2006
5.637
Aralık 2012
45.239 Temmuz 2011
2.384
Nisan 2012
(*) Kapital Radyo, 29 Haziran 2012 tarihinde Star TV ile birleşmiştir.
93
Alınan
hisseler
%
99,93
74,25
100,00
97,00
80,00
60,00
70,00
4,10
75,00
100,00
51,00
97,00
75,00
75,00
60,00
51,00
50,00
60,00
36,00
100,00
Grup
payı
404.810
118.472
53.399
11.719
(10.038)
9.556
7.548
61.093
11.386
40.369
7.741
70
4.478
3.673
3.037
770
-3.382
16.286
2.384
Birikmiş
yabancı para
çevrim farkı
-1.314
18.845
-----------------20.159
31 Aralık
2013
net değeri
191.424
142.771
92.621
87.158
57.441
48.680
30.100
27.983
16.726
14.498
14.118
9.176
5.506
4.712
3.432
2.849
2.735
1.825
628
450
754.833
31 Aralık
2012
net değeri
191.424
145.691
74.242
87.158
--30.100
27.983
-14.498
14.118
9.176
---2.849
2.735
1.825
628
450
602.877
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
14
Maddi olmayan duran varlıklar (devamı)
14.1
Şerefiye (devamı)
Şerefiye değer düşüklüğü testi
Grup, şerefiye ve diğer sınırsız ömre sahip maddi olmayan duran varlıklarını değer düşüklüğüne
uğrayıp uğramadığını kontrol etmek için senede bir kez bir arada değer düşüklüğü testine tabi
tutar.
DOAŞ ile ilgili şerefiyenin geri kazanılabilir tutarı ilgili şirketlerin hisse fiyatları baz alınarak
belirlenmiştir.
NTV Radyo ve Enformasyon’nun özkaynaklarının gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesi, Grup
tarafından yapılmıştır. İlgili şirketlerin özkaynaklarının gerçeğe uygun değerini belirlemek için
gelir yaklaşımı (indirgenmiş nakit akış yöntemi) kullanılmıştır. NTV Radyo ve Enformasyon’un
değerlemeleri için ilgili şirket yönetimleri tarafından hazırlanan 5 yıllık iş planı kullanılmıştır.
Doğuş İnşaat’ın özkaynaklarının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi bağımsız bir değerleme
şirketi tarafından yapılmıştır. Doğuş İnşaat’ın özkaynaklarının gerçeğe uygun değerini belirlemek
için gelir yaklaşımı (indirgenmiş nakit akım yöntemi) kullanılmıştır. Değerleme için şirket
yönetimi tarafından hazırlanmış 8 yıllık iş planı kullanılmıştır. Grup, bağlı ortaklığının devam
eden inşaat projeleri ömrü süresince hazırlanan iş planlarının ileriye yönelik tahminlerinin
belirlenmesinde daha uygun olduğunu öngörmektedir.
D Marin Göcek’in özkaynaklarının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi bağımsız bir değerleme
şirketi tarafından yapılmıştır. D Marin Göcek’in özkaynaklarının gerçeğe uygun değerini
belirlemek için gelir yaklaşımı (indirgenmiş nakit akım yöntemi) kullanılmıştır. Değerleme için
şirket yönetimi tarafından hazırlanmış 34 yıllık iş planı kullanılmıştır. Grup, D Marin Göcek’in
sahibi bulunduğu imtiyaz hakkının ömrü süresince hazırlanan iş planlarının ileriye yönelik
tahminlerinin belirlenmesinde daha uygun olduğunu öngörmektedir.
Marina Sibenik d.o.o.’nun özkaynaklarının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi bağımsız bir
değerleme şirketi tarafından yapılmıştır. Marina Sibenik d.o.o.’nun özkaynaklarının gerçeğe
uygun değerini belirlemek için gelir yaklaşımı (indirgenmiş nakit akım yöntemi) kullanılmıştır.
Değerleme için şirket yönetimi tarafından hazırlanmış 25 yıllık iş planı kullanılmıştır. Grup, bağlı
ortaklığının imtiyaz hakkının ömrü süresince hazırlanan iş planlarının ileriye yönelik
tahminlerinin belirlenmesinde daha uygun olduğunu öngörmektedir.
Borik’in özkaynaklarının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi bağımsız bir değerleme şirketi
tarafından yapılmıştır. Borik’in özkaynaklarının gerçeğe uygun değerini belirlemek için gelir
yaklaşımı (indirgenmiş nakit akım yöntemi) kullanılmıştır. Değerleme için şirket yönetimi
tarafından hazırlanmış 17 yıllık iş planı kullanılmıştır. Grup, bağlı ortaklığının imtiyaz hakkının
ömrü süresince hazırlanan iş planlarının ileriye yönelik tahminlerinin belirlenmesinde daha uygun
olduğunu öngörmektedir.
Star TV için özkaynaklarının gerçeğe uygun değere değerlemesi bir bağımsız değerleme şirketi
tarafından yapılmıştır. Gelir yaklaşımı (indirgenmiş nakit akımı yöntemi) Star TV’nin
özkaynağının gerçeğe uygun değerini belirlemek için kullanılır. Değerleme için şirket yönetimi
tarafından hazırlanmış 5 yıllık iş planı kullanılmıştır.
Doors Holding için özkaynaklarının gerçeğe uygun değere değerlemesi bir bağımsız değerleme
şirketi tarafından yapılmıştır. Gelir yaklaşımı (indirgenmiş nakit akımı yöntemi) Doors Holding’in
özkaynağının gerçeğe uygun değerini belirlemek için kullanılır. Değerleme için şirket yönetimi
tarafından hazırlanmış 5 yıllık iş planı kullanılmıştır.
Kivahan, D-Et ve Aresta için özkaynaklarının gerçeğe uygun değere değerlemesi bir bağımsız
değerleme şirketi tarafından yapılmıştır. Gelir yaklaşımı (indirgenmiş nakit akımı yöntemi) DEt’in özkaynağının gerçeğe uygun değerini belirlemek için kullanılır. Değerleme için şirket
yönetimi tarafından hazırlanmış 5 yıllık iş planı kullanılmıştır.
94
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
14
Maddi olmayan duran varlıklar (devamı)
14.1
Şerefiye (devamı)
Şerefiye değer düşüklüğü testi (devamı)
Dalmacija’nın özkaynaklarının gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi bağımsız bir değerleme
şirketi tarafından yapılmıştır. Dalmacija’nın özkaynaklarının gerçeğe uygun değerini belirlemek
için gelir yaklaşımı (indirgenmiş nakit akım yöntemi) kullanılmıştır. Değerleme için şirket
yönetimi tarafından hazırlanmış 35 yıllık iş planı kullanılmıştır. Grup, bağlı ortaklığının imtiyaz
hakkının ömrü süresince hazırlanan iş planlarının ileriye yönelik tahminlerinin belirlenmesinde
daha uygun olduğunu öngörmektedir.
Mezzaluna, Lacivert, Sait Balıkçılık, Etiler, Meto, Afiyet Olsun, Pozitif Şirketleri ve Maça
Kızı’nın gerçeğe uygun değeri geçici olarak belirlenmiş olup, bağımsız değerlemenin
tamamlanması beklenmektedir.
İndirgenmiş nakit akım projeksiyonlarında kullanılan önemli varsayımlar
Şerefiye ile ilgili geri kazanılabilir tutarların hesaplanmasında kullanılan önemli varsayımlar;
iskonto oranları ve nihai büyüme oranlarıdır. Bu varsayımlar aşağıdaki gibidir:
İskonto oranları
yüzde 9.90
yüzde 9.65
yüzde 11.45
yüzde 13.48
yüzde 8.29
yüzde 6.10
yüzde 7.67
yüzde 11.80
yüzde 15.23
yüzde 9.50
yüzde 11.10
yüzde 11.10
yüzde 11.10
D Marin Göcek
Doğuş İnşaat
Enformasyon
Kapital Radyo
Marina Sibenik d.o.o.
Borik
Dalmacija
NTV Radyo
Star TV
Doors Holding
Kivahan
D-Et
Aresta
Nihai büyüme oranları
-yüzde 7.62
yüzde 2.00
yüzde 4.00
---yüzde 2.00
yüzde 4.00
yüzde 2.00
yüzde 2.00
yüzde 2.00
yüzde 2.00
İndirgenmiş nakit akımlarında kullanılan iskonto oranları ilgili şirketlerin sermayelerinin ağırlıklı
ortalama maliyetleridir (“SMAO”). İşletme bazında yapılan değer düşüklüğü testi sonucunda
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait herhangi bir değer düşüklüğü tespit edilmemiştir.
95
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
14
Maddi olmayan duran varlıklar (devamı)
14.2
Şerefiye haricindeki maddi olmayan duran varlıklar
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait şerefiye haricindeki maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş
itfa payları hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
63.700
20.454
43.246
İlaveler
----
İşletme
birleşmelerinden
girişler
----
5.623
1.890
3.733
--
-----
734
--734
-----
-----
6.357
1.890
3.733
734
Marka adı
Marka adı - Star TV
Marka adı - Nusr-et (d)
Marka adı - Kivahan (e)
Marka adı - Go Mongo (g)
Marka adı - Kitchenette (f)
Marka adı - Da Mario (f)
Marka adı - Gina (f)
Marka adı - Vogue (f)
Marka adı - Anjelique (f)
Marka adı - Tom's Kitchen (f)
Marka adı - Mezzaluna (h)
Marka adı - Lacivert (i)
Marka adı –Ulus 29 (j)
Marka adı –Çubuklu 29 (k)
Marka adı –Maki 29, Alaçatı 29 (l)
Marka adı –Maça Kızı (m)
Marka adı –Sait (n)
374.422
232.429
17.207
1.677
6.509
60.443
13.804
11.341
11.483
9.645
9.884
--------
-------------------
40.312
----------5.887
7.385
12.976
4.217
2.839
2.955
4.053
-------------------
-------------------
414.734
232.429
17.207
1.677
6.509
60.443
13.804
11.341
11.483
9.645
9.884
5.887
7.385
12.976
4.217
2.839
2.955
4.053
Yayın hakları
Yayın hakları - A Yapım (b)
Yayın hakları - Star TV
279.643
139.236
140.407
----
----
----
----
279.643
139.236
140.407
20.365
--
--
--
--
20.365
6.913
--
--
--
--
6.913
62.747
--
--
--
--
62.747
78.843
892.256
20.096
20.096
2.703
43.749
(5.143)
(5.143)
157
157
96.656
951.115
1 Ocak
1.902
1.076
826
Cari yıl itfa
payları
1.430
172
1.258
İşletme
birleşmelerinden
girişler
----
323
172
151
765
538
227
----
Maliyet
İmtiyaz hakları
İmtiyaz hakları - D Marin Göcek (a)
İmtiyaz hakları - Dalmacija and Borik(c)
Müşteri ilişkileri
Müşteri ilişkileri - D Marin Göcek (a)
Müşteri ilişkileri - Dalmacija and Borik (c)
Müşteri ilişkileri-Maça Kızı (m)
İçerik arşivi (fimler ve diziler) - Star TV
Franchise ağları - Kitchenette (f)
Sponsorluk anlaşmaları (f)
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Toplam maliyet
Eksi: Birikmiş itfa payları
İmtiyaz hakları
İmtiyaz hakları -D Marin Göcek (a)
İmtiyaz hakları - Dalmacija and Borik (c)
Müşteri ilişkileri
Müşteri ilişkileri -D Marin Göcek (a)
Müşteri ilişkileri -Dalmacija and Borik (c)
İçerik kitaplığı (filmler ve diziler) - Star TV
Çıkışlar
----
Yabancı
para çevrim
farkı
----
31 Aralık
63.700
20.454
43.246
Çıkışlar
----
Yabancı
para çevrim
farkı
----
31 Aralık
3.332
1.248
2.084
----
----
1.088
710
378
4.073
4.073
--
--
7.283
Franchise ağları - Kitchenette (f)
--
524
--
--
--
524
Sponsorluk anlaşmaları (f)
--
4.758
--
--
--
4.758
32.506
38.804
853.452
14.409
25.959
--43.749
98
98
59
44.819
61.804
889.311
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Toplam birikmiş ifta yapları
Net kayıtlı keğer
96
(863)
(2.194)
(3.057)
(2.086)
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
14
Maddi olmayan duran varlıklar (devamı)
14.2
Şerefiye haricindeki maddi olmayan duran varlıklar
31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait şerefiye haricindeki maddi duran varlıklar ve ilgili
birikmiş itfa payları hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
20.454
20.454
--
İlaveler
----
İşletme
birleşmelerinden
girişler
43.246
-43.246
1.890
1.890
--
----
3.733
-3.733
----
----
5.623
1.890
3.733
Marka adı
Marka adı - Star TV
Marka adı - Nusr-et (d)
Marka adı - Kivahan (e)
Marka adı - Go Mongo (g)
Marka adı - Kitchenette (f)
Marka adı - Da Mario (f)
Marka adı - Gina (f)
Marka adı - Vogue (f)
Marka adı - Anjelique (f)
Marka adı - Tom's Kitchen (f)
232.429
232.429
----------
------------
141.993
-17.207
1.677
6.509
60.443
13.804
11.341
11.483
9.645
9.884
------------
------------
374.422
232.429
17.207
1.677
6.509
60.443
13.804
11.341
11.483
9.645
9.884
Yayın hakları
Yayın hakları - A Yapım (b)
Yayın hakları - Star TV
281.128
140.721
140.407
----
----
----
279.643
139.236
140.407
20.365
--
--
--
20.365
Franchise ağları - Kitchenette (f)
--
--
6.913
--
--
6.913
Sponsorluk anlaşmaları (f)
--
--
62.747
--
--
62.747
55.793
612.059
22.145
22.145
2.410
261.042
(1.178)
(2.663)
(327)
(327)
78.843
892.256
1 Ocak
538
538
--
Cari yıl itfa
payları
1.364
538
826
İşletme
birleşmelerinden
girişler
----
86
86
--
237
86
151
----
Maliyet
İmtiyaz hakları
İmtiyaz hakları - D Marin Göcek (a)
İmtiyaz hakları - Dalmacija and Borik (c)
Müşteri ilişkileri
Müşteri ilişkileri - D Marin Göcek (a)
Müşteri ilişkileri - Dalmacija and Borik (c)
İçerik arşivi (fimler ve diziler) - Star TV
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Toplam maliyet
Eksi: Birikmiş itfa payları
İmtiyaz hakları
İmtiyaz hakları -D Marin Göcek (a)
İmtiyaz hakları - Dalmacija and Borik (c)
Müşteri ilişkileri
Müşteri ilişkileri -D Marin Göcek (a)
Müşteri ilişkileri -Dalmacija and Borik (c)
İçerik kitaplığı (filmler ve diziler) - Star TV
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Toplam birikmiş itfa payları
Net kayıtlı değer
--
4.073
--
22.238
22.862
589.197
10.386
16.060
--261.042
97
Çıkışlar
----
Yabancı
para çevrim
farkı
----
31 Aralık
63.700
20.454
43.246
(1.485)
(1.485)
---
Çıkışlar
----
Yabancı
para çevrim
farkı
----
31 Aralık
1.902
1.076
826
----
----
323
172
151
-(23)
(23)
(2.640)
-(95)
(95)
(232)
4.073
32.506
38.804
853.452
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
14
Maddi olmayan duran varlıklar (devamı)
14.2
Şerefiye haricindeki maddi olmayan duran varlıklar (devamı)
a)
27 Ekim 2009 tarihli hisse devri anlaşmasına göre Grup D Marin Göcek’i Turkon Holding
A.Ş.’den satın almaya karar vermiştir. 7 Aralık 2010’da hisse devri anlaşmanın
kapanmasıyla sonlandırılmış ve grup hisselerin yüzde yüzünü ve oy kullanma hakkını elde
ederek D Marin Göcek’te kontrolü elde etmiştir. UMS 3’e göre, 1,890 bin TL değerindeki
müşteri hakları ve 20,454 bin TL değerindeki imtiyaz hakları birleşme tarihinde D Marin
Göcek’in satın alım tarihinde maddi olmayan duran varklıklar olarak kayıtlara alınmıştır.
b)
18 Haziran 2008 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan ihale
sonucunda Kral TV ve Kral FM’in ticari ve iktisadi bütünlüklerinin Doğuş Yayın Grubu
iştiraki olan A Yapım Televizyon Programcılık A.Ş.’ye (“A Yapım”) geçme süreci başlamış
olup Rekabet Kurumu’nun onayı alınmıştır. 16 Ekim 2008 tarihinde Radyo Televizyon Üst
Kurulu satışı onaylamış ve Kral TV ve Kral FM’in A Yapım’a geçme süreci
tamamlanmıştır. Grup’un elde ettiği yayın hakları maddi olmayan duran varlık olarak
kaydedilmiştir.
c)
Bakınız Dipnot 6.12
d)
Bakınız Dipnot 6.11
e)
Bakınız Dipnot 6.10
f)
Bakınız Dipnot 6.13
g)
Bakınız Dipnot 6.14
h)
Bakınız Dipnot 6.1
i)
Bakınız Dipnot 6.3
j)
Bakınız Dipnot 6.5
k)
Bakınız Dipnot 6.4
l)
Bakınız Dipnot 6.6
m) Bakınız Dipnot 6.9
n)
Bakınız Dipnot 6.8
98
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
15
Vergi
Türkiye’de kurumlar vergisi oranı yüzde 20’dir (31 Aralık 2012: yüzde 20). Kurumlar vergisi
oranı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin
ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisnaların indirilmesi sonucu bulunacak vergi
matrahına uygulanır. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, en az iki yıl süreyle sahip olunan
iştiraklerin ve taşınmazların satışlarından elde edilen gelirlerin yüzde 75’i satış tarihinden
itibaren beş yıl içinde özkaynak hesaplarına kaydedilmesi durumunda vergi istisnasına konu
olmaktadır. Geriye kalan yüzde 25’lik kısım kurumlar vergisine tabidir.
Temettü dağıtımları üzerinde de stopaj yükümlülüğü bulunmakta olup, bu stopaj yükümlülüğü
temettü ödemesinin yapıldığı dönemde tahakkuk edilir. Türkiye’de bir işyeri ya da daimi
temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara
yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri üzerinde uygulanan stopaj oranı yüzde 15’tir. Dar
mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının
uygulamasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan stopaj oranları
gözönünde bulundurulur. Geçmiş yıllar karlarının sermayeye tahsis edilmesi, kar dağıtımı
sayılmamaktadır, dolayısıyla stopaja tabi değildir.
Transfer fiyatlandırmasına ilişkin hükümler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü
maddesinde, “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kar dağıtımı” başlığı altında belirtilmiştir.
18 Kasım 2007 tarihli, transfer yoluyla örtülü kar dağıtımına ilişkin genel tebliğ, uygulamayla
ilgili hükümler içerir. Eğer bir vergi yükümlüsü ilişkili kuruluşlarla mal ya da hizmet alım
satımında bulunursa, ve fiyatlar her iki tarafın da bağımsız olduğu ve birbirlerine hakim
durumda olmadıkları bir şekilde belirlenmiyorsa, ilgili karların örtülü bir biçimde transfer
fiyatlandırmasıyla dağıtıldığı varsayılmaktadır. Bu tür örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi
hesaplamasında vergiden düşülememektedir.
Türkiye’deki vergi mevzuatı, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının konsolide bir vergi
beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple, konsolide finansal tablolara
yansıtılan vergi karşılıkları, konsolidasyona tabi olan her bir şirket bazında ayrı ayrı
hesaplanmıştır.
Türk vergi mevzuatına göre mali zararlar, gelecekte oluşacak kurum kazancından
mahsuplaştırılmak üzere beş yıl süre ile taşınabilir. Ancak, mali zararlar geriye dönük
taşınamazlar.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi yetkilileri ile mutabakat sağlama gibi bir
uygulama yoktur. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dört ay içerisinde verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar, beyannamenin verilişini takip
eden yılın başından başlamak üzere beş yıl süresince vergi beyannamelerini ve bunlara temel
olan muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve bulguları neticesinde yeniden tarhiyat yapabilirler.
Grup’un yurtdışında bulunan bağlı ortaklıklarındaki ve iş ortaklıklarındaki vergi uygulamaları
Hollanda
Hollanda’da yerleşik şirketlerin ticari kazançlarına vergiden düşülmesi kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, istisna ve indirimlerin dikkate alınması sonucu hesaplanan mali
karlarına uygulanan kurumlar vergisi oranı 200.000 Avro’ya kadar olan mali karlarda yüzde 20
(31 Aralık 2012: yüzde 20) ve aşan kısım için yüzde 25’tir (31 Aralık 2012: yüzde 25).
Hollanda’da yerleşik şirketler için çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla çıkarılmış tek taraflı
bir kararname bulunmaktadır ve bu kararname gereği, eğer herhangi bir vergi anlaşması yoksa,
yurtdışındaki daimi faaliyetlerden kaynaklanan karlar gibi kalemler vergilendirilmemektedir.
Temettü ödemeleri üzerinde yüzde 5 vergi uygulanmaktadır.
99
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
15
Vergi (devamı)
Grup’un yurtdışında bulunan bağlı ortaklıklarındaki ve iş ortaklıklarındaki vergi uygulamaları
(devamı)
Hollanda (devamı)
Hollanda vergi sisteminde, mali zararlar gelecekteki mali karlardan kaynaklanacak vergilerden
düşülmek üzere dokuz yıl taşınabilmektedir. Mali zararlar bir yıl öncesine kadar geri
taşınabilmektedir.Şirketler, ilave süre talep etmedikleri sürece (normal şartlar altında ilave süre
dokuz aydır) vergi bildirimlerini ilgili yıl sonunu takip eden dokuz ay içinde yapmak
zorundadırlar. Vergi beyannameleri tamamlanmalarını izleyen beş yıl süresince denetime açıktır.
Vergi otoriteleri vergi bildirimlerini ve ilgili muhasebe kayıtlarını denetleme hakkına sahiptir ve
denetim bulgularına göre beyannameler düzeltilebilir.
Mısır
31 Aralık 2013 itibariyle Mısır’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların tabi olduğu kurumlar
vergisi oranı yüzde 25’dir (31 Aralık 2012: yüzde 20).
İsviçre
31 Aralık 2013 itibariyle İsviçre’de faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların tabi olduğu kurumlar
vergisi oranı yüzde 22,8’dir (31 Aralık 2012: yüzde 22,8).
Ukrayna
31 Aralık 2013 itibariyle Ukrayna’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların tabi olduğu kurumlar
vergisi oranı yüzde 19’dur (31 Aralık 2012: yüzde 21).
Fas
Fas’ın kurumlar vergisi oranı yüzde 30’dur (31 Aralık 2012: yüzde 30). Mali zararlar gelecekteki
mali karlardan kaynaklanacak vergilerden düşülmek üzere beş yıl boyunca taşınabilir. Yasal
mevzuat gereği, amortisman giderlerine ait geçmiş yıl zararları sonsuz ömre sahiptir.
İtalya
31 Aralık 2013 itibariyle İtalya’da faaliyet gösteren iş ortaklıkların tabi olduğu kurumlar vergisi
oranı yüzde 31,4’tür (31 Aralık 2012: yüzde 31,4).
Yunanistan
31 Aralık 2013 itibariyle Yunanistan’da faaliyet gösteren iş ortaklıkların tabi olduğu kurumlar
vergisi oranı yüzde 26’dir (31 Aralık 2012: yüzde 20).
İngiltere
31 Aralık 2013 itibariyle İngiltere’de faaliyet gösteren iş ortaklıkların tabi olduğu kurumlar
vergisi oranı yüzde 23’tür (31 Aralık 2012: yüzde 24).
15.1
Kar zararda kayıtlara alınan vergi
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait gelir vergisi geliri aşağıdakilerden oluşmaktadır:
2012
2013
Cari dönem kurumlar ve gelir vergisi
89.533
83.895
Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri
(161.498)
(85.262)
Toplam vergi geliri
(71.965)
(1.367)
100
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
15
Vergi (devamı)
Etkin vergi oranının mutabakatı
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait raporlanan vergi geliri, vergi öncesi kar üzerinden yasal
vergi oranı kullanılarak hesaplanan tutardan farklı olup mutabakatı aşağıdaki gibidir:
2013
Tutar
150.702
Vergi öncesi raporlanan kar
Raporlanan kar üzerinden yasal vergi oranına
göre hesaplanan vergi
Kalıcı farklar:
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergi istisnasına tabi gelirler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar payları etkileri
Üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanmayan cari
dönem mali zararları
Üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanan geçmiş
yıllar mali zararlarının geri çevrilmesi
Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin farklar
Diğer, net
Vergi geliri
15.2
%
2012
Tutar
835.276
%
(30.140)
(20,00)
(167.055)
(20,00)
(7.572)
2.141
(5,02)
1,42
(14.793)
23.090
(1,77)
2,76
154.318
102,40
182.511
21,85
(30.648)
(20,34)
(33.690)
(4,03)
(37.729)
31.790
(10.195)
71.965
(25,03)
21,09
(6,76)
47,76
(17.632)
27.034
1.902
1.367
(2,11)
3,24
0,23
0,17
Ödenecek vergiler
Türkiye’deki vergi mevzuatına göre, yıl içerisinde peşin ödenen vergiler, cari yıl işlemleri
üzerinden hesaplanan nihai vergi karşılığından mahsup edilir. Dolayısıyla, vergi gideri konsolide
finansal durum tablosundaki nihai ödenecek vergiye eşit değildir.
31 Aralık tarihleri itibariyle, ödenecek vergiler aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
Toplam vergi geliri
Artı: Taşınan vergiler
Artı: Diğer kapsamlı gelirde kayıtlara alınan kurumlar vergisi
Artı: Ertelenmiş vergi
Eksi: Peşin ödenen geçici vergiler
Ödenecek vergiler
2013
(71.965)
9.249
(17.999)
161.498
(79.976)
807
2012
(1.367)
13.324
113
85.262
(88.083)
9.249
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle cari dönem vergi varlığı Grup’un cari dönem vergi borçlarından
mahsuplaştırılamayan 63.835 bin TL tutarında peşin ödenmiş vergilerden oluşmaktadır (31 Aralık
2012: 56.975 bin TL).
101
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
15
Vergi (devamı)
15.3
Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
Ertelenmiş vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi
matrahında kullanılan değerleri arasındaki vergi indirimine konu olmayan şerefiye ve muhasebeye
ve vergiye konu olmayan ilk defa kayıtlara alınan varlık ve yükümlülük farkları hariç geçici
farklar üzerinden hesaplanır.
Kayıtlara alınmayan ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, 204.330 bin TL tutarındaki önceki yıllar mali zararlarından ve
38.948 bin TL tutarındaki indirilebilir geçici farklardan (31 Aralık 2012: 173.412 bin TL ve
39.218 bin TL, sırasıyla) oluşan toplam 243.278 bin TL (31 Aralık 2012: 212.630 bin TL)
tutarında ertelenmiş vergi varlığı kayıtlara alınmamıştır. Söz konusu zararlar 2018 yılından sonra
indirime konu olmayacaktır. Söz konusu kalemlerden oluşan ertelenmiş vergi varlığı, gelecekte
geçici farkların kullanılabilmesini sağlayacak vergilendirilebilir karların gerçekleşmesinin
muhtemel olmaması nedeniyle kayıtlara alınmamıştır.
Kayıtlara alınan ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
31 Aralık tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü aşağıdaki
kalemlerden kaynaklanmaktadır:
Arsa ve binalar üzerindeki değer artış fonu
Karşılıklar
Tamamlanma yüzdesi yönteminin etkisi
Kıdem tazminatı karşılığı ve çalışanlara
sağlanan kısa vadeli faydalar
Kıst amortisman gideri etkisi
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden
sağlanan gerçeğe uygun değer kazancı
Finansal varlık ve yükümlülüklerin
değerleme farkları
İşletme birleşmelerinden doğan farklar
Diğer geçici farklar
Ara toplam
Taşınan mali zararlar
Toplam ertelenmiş vergi varlığı /
(yükümlülüğü)
Mahsup edilen vergi
Ertelenmiş vergi valığı/(yükümlülüğü), net
2013
Varlık Yükümlülük
-(61.350)
24.356
-83.425
(76.799)
Varlık
-12.744
66.223
2012
Yükümlülük
(54.382)
-(72.174)
10.880
--
-(36.579)
9.775
8.257
---
--
(81.258)
--
(113.327)
10.633
-20.176
149.470
225.193
-(8.273)
(41.609)
(305.868)
--
19.948
-2.775
119.722
104.878
-(38.714)
(31.006)
(309.603)
--
374.663
(110.522)
264.141
(305.868)
110.522
(195.346)
224.600
(55.679)
168.921
(309.603)
55.679
(253.924)
Türkiye’deki Vergi Usul Kanunu’na göre, mali zararlar en fazla beş yıl süre ile taşınabilir. Bu
nedenle, 2018 yılı, mali zararlardan doğan ertelenmiş vergi varlığının kullanılabileceği son yıldır.
Grup yönetimi, 2014 yılı ve sonrasındaki yıllarda vergilendirilebilir kazanç elde edeceğini
öngörmüş ve buna göre 1.125.965 bin TL (31 Aralık 2012: 524.390 bin TL) tutarındaki mali
zararlardan doğan 225.193 bin TL (31 Aralık 2012: 104.878 bin TL) tutarındaki ertelenmiş vergi
varlığının kullanılabileceğini muhtemel olarak değerlendirmiş, dolayısıyla söz konusu tutar
nispetinde ertelenmiş vergi varlığını konsolide finansal tablolarına yansıtmıştır.
102
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
15
Vergi (devamı)
15.3
Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü (devamı)
Geçici farkların yıl içindeki hareketleri
Ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü)’nün yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Arsa ve binalar üzerindeki değer artış fonu
Karşılıklar
Tamamlanma yüzdesi yönteminin etkisi
Kıdem tazminatı karşılığı
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden sağlanan gerçeğe uygun değer
kazancı
Kıst amortisman gideri etkisi
Finansal varlık ve yükümlülüklerin değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer geçici farklar
Taşınan mali zararlar
Toplam ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü)
Arsa ve binalar üzerindeki değer artış fonu
Karşılıklar
Tamamlanma yüzdesi yönteminin etkisi
Kıdem tazminatı karşılığı
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden sağlanan gerçeğe uygun değer
kazancı
Kıst amortisman gideri etkisi
Finansal varlık ve yükümlülüklerin değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer geçici farklar
Taşınan mali zararlar
Toplam ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü)
1 Ocak
2013
(54.382)
12.744
(5.951)
9.775
Kar veya zarara
kaydedilen
-11.612
12.577
620
Diğer kapsamlı
gelire
kaydedilen
(6.968)
--485
(113.327)
8.257
19.948
(38.714)
(28.231)
104.878
(85.003)
32.069
(44.836)
(7.961)
38.652
(1.550)
120.315
161.498
--(1.354)
---(7.837)
1 Ocak
2012
(53.257)
10.623
(35.740)
6.838
Kar veya zarara
kaydedilen
-2.121
29.789
2.937
Diğer kapsamlı
gelire
kaydedilen
(1.125)
----
(90.765)
(31.857)
(96)
-24.492
60.263
(109.499)
(22.562)
57.380
20.645
-(49.663)
44.615
85.262
--(601)
-(601)
-(2.327)
103
İşletme
birleşmelerinden
girişler
-------(8.211)
--(8.211)
İşletme
birleşmelerinden
girişler
-----(17.266)
-(38.714)
--(55.980)
Diğer
-----
31 Aralık
2013
(61.350)
24.356
6.626
10.880
----8.348
-8.348
(81.258)
(36.579)
10.633
(8.273)
(21.433)
225.193
68.795
Diğer
-----
31 Aralık
2012
(54.382)
12.744
(5.951)
9.775
----(2.459)
-(2.459)
(113.327)
8.257
19.948
(38.714)
(28.231)
104.878
(85.003)
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
16
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar grubu
31 Aralık tarihleri itibariyle, satılacaklar grubu aşağıdaki varlıklardan oluşmaktadır:
2013
124.745
6.868
131.613
Maddi duran varlıklar (*)
Diğer (**)
2012
60.608
3.480
64.088
(*) 22 Kasım 2011 tarihinde, Grup ve Diana Otel Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. (“Diana Otel”)
ön satış sözleşmesi imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre, Grup turizm bölümündeki bağlı
ortaklıklarından biri olan Datmar’daki hisselerini Diana Otel’e satmaya karar vermiştir. Grup
yönetiminin taahhüdünü takiben, Antalya Side’deki Aldiana Side (tatil köyü) ve Paradise Side
Beach (apart otel), ilişikteki konsolide finansal tablolarda satış amacıyla elde tutulan varlıklar
grubu olarak sunulmuştur. Satılmak üzere elde tutulan varlıklar grubu olarak sınıflanmadan önce,
satılacaklar grubundaki varlıklar TMS’ye uygun olarak ölçülmüşlerdir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, satılmak üzere elde tutulan varlıklar grubu; 72.566 bin TL (31
Aralık 2012: 59.171 bin TL) tutarındaki binalar (31 Aralık 2012: 1.419 bin TL tutarındaki
döşeme ve demirbaş) ve 52.179 bin TL (31 Aralık 2012: 18 bin TL) tutarındaki motorlu hava
taşıtları içermektedir.
(**) Doğuş Yayın Grubu’ndan alınan reklam hizmeti karşılığında inşaat şirketleri ile yapılan
takas işlemlerine istinaden elde edilen daire, villa ve apartmanları içermektedir.
Diğer kapsamlı gelir içinde kayıtlara alınan birikmiş gelirler
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Datmar ile ilgili, vergi net
edilmiş olarak 25.936 bin TL (31 Aralık 2012: 25.936 bin TL) tutarında maddi duran varlık değer
artış fonunu içermektedir.
17
Devam eden inşaat sözleşmeleri alacakları ve hakediş bedelleri
31 Aralık tarihleri itibariyle, tamamlanmamış sözleşme detayları aşağıdaki gibidir:
Devam eden inşaat sözleşmeleriyle ilgili maliyetler
Tahmini kazançlar/(maliyetler)
Devam eden sözleşmelerle ilgili tahmini gelir
Eksi: Faturalanan hakediş bedeli
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar ve hakediş
bedelleri, net
2013
1.826.243
530.916
2.357.159
(2.057.561)
299.598
2012
3.067.389
331.156
3.398.545
(3.203.528)
195.017
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar ve hakediş bedellerinin konsolide finansal durum
tablosunda dahil edildiği bölümler aşağıdaki gibidir:
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar (Dipnot 10)
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş bedelleri (Dipnot 10)
104
2013
301.819
(2.221)
299.598
2012
218.226
(23.209)
195.017
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
18
Finansal borçlar
31 Aralık tarihleri itibariyle, finansal borçlar aşağıdaki gibidir:
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı
Kısa vadeli banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
2013
2012
6.355.592
95.550
6.451.142
3.198.059
104.116
3.302.175
731.490
751.198
67.049
1.549.737
648.231
699.706
46.512
1.394.449
31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup’un banka kredileri ve finansal kiralama yükümlülükleri
aşağıdaki gibidir:
2013
2012
Banka kredileri
7.838.280
4.545.996
Finansal kiralama yükümlülükleri
162.599
150.628
8.000.879
4.696.624
Şartlar ve geri ödeme planları:
31 Aralık tarihleri itibariyle finansal borçların itfa planları aşağıdaki gibidir:
2013
Para birimi
Teminatlı banka kredileri
USD
Teminatlı banka kredileri
Avro
Teminatlı banka kredileri
Diğer
Teminatsız banka kredileri
USD
Teminatsız banka kredileri
Avro
Teminatsız banka kredileri
Diğer
Finansal kiralama yükümlülükleri
USD
Finansal kiralama yükümlülükleri
Avro
Finansal kiralama yükümlülükleri
Diğer
Nominal
faiz oranı
(Libor + 1,21% - 6,50%)-3,00 - 7,15
(Euribor + 3,00% -5,50%)-2,37 - 9,69
4,84 - 14,59
(Libor + 1,95% -5,50%)-1,94 - 4,96
(Euribor + 2,90% -4,75%)-1,79 - 11,61
2,73 – 6,00
4,02 - 7,30
1,64 - 11,00
4,5 - 18,79
Vade
tarihi
2014 - 2025
2014 - 2023
2014 - 2016
2015 - 2019
2015 - 2020
2014 - 2018
2014 - 2018
2014 - 2016
2014 - 2016
Nominal
değer
4.270.416
968.707
79.839
1.061.998
493.077
921.052
76.736
40.971
47.555
Kayıtlı
değeri
4.318.057
972.270
80.743
1.055.339
491.835
920.036
76.864
36.722
49.013
7.960.351
8.000.879
Nominal
değer
2.704.665
573.718
320.698
262.171
619.425
64.919
21.125
64.518
Kayıtlı
değeri
2.772.831
577.694
314.722
262.011
618.738
65.023
20.728
64.877
4.631.239
4.696.624
2012
Para birimi
Teminatlı banka kredileri
USD
Teminatlı banka kredileri
Avro
Teminatsız banka kredileri
USD
Teminatsız banka kredileri
Avro
Teminatsız banka kredileri
Diğer
Finansal kiralama yükümlülükleri
USD
Finansal kiralama yükümlülükleri
Avro
Finansal kiralama yükümlülükleri
Diğer
Nominal
faiz oranı
(Libor+1,21-5,35) 3,24-6,87
(Euribor+3,00-4,50) 3,19-7,00
(Libor+1,95-5,35) 2,19-7,88
(Euribor+0,13-4,70) 1,93-13,28
2,73-13,95
5,00-8,00
2,00-11,00
1,00-18,00
105
Vade
tarihi
2013-2025
2013-2022
2013-2019
2013-2016
2013-2018
2013
2014-2016
2013-2016
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
18
Finansal borçlar (devamı)
31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup’un banka kredileri orijinal vadelerine göre geri ödeme
tabloları aşağıdaki gibidir:
2013
1.549.737
1.457.422
1.523.757
3.469.963
8.000.879
2014
2015
2016
2017 ve sonrası
2012
1.394.449
611.675
1.003.188
1.687.312
4.696.624
Finansal kiralama yükümlülükleri
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, finansal kiralama yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
2013
1 yıldan önce
1-5 yıl arası
Gelecekte yapılacak
minimum finansal
kiralama ödemeleri
76.966
106.665
183.631
Faiz
(9.917)
(11.115)
(21.032)
Minimum finansal
kiralama ödemelerinin
raporlama dönemi
itibariyle değeri
67.049
95.550
162.599
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, finansal kiralama yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
2012
1 yıldan önce
1-5 yıl arası
19
Gelecekte yapılacak
minimum finansal
kiralama ödemeleri
56.129
120.530
176.659
Minimum finansal
kiralama ödemelerinin
raporlama dönemi
itibariyle değeri
Faiz
(9.617)
46.512
(16.414)
104.116
(26.031)
150.628
Karşılıklar, taahhütler, koşullu varlıklar ve borçlar
İşletmenin normal işleyişinde ortaya çıkan taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler 31 Aralık
tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
Teminat mektupları
Tedarikçilere verilen
Bankalardan alınıp resmi dairelere verilen
Bankalara verilen
Gümrük idarelerine verilen
Diğerlerine verilen
Toplam teminat mektupları
Verilen kefaletler
2013
878.644
1.039.799
2.379
116.000
74.401
2.111.223
92.931
2012
688.950
696.087
108.428
4.510
86.104
1.584.079
73.271
Grup, garantör olarak, Grup şirketlerindeki toplam nominal tutarı 563.388 bin TL olan hisse
senetlerini (31 Aralık 2012: 518.020 bin TL) ve 1.016.103 bin TL tutarındaki (313.100 bin USD,
112.500 bin Avro ve 70.000 bin TL’ye eşdeğer) maddi duran varlıklarını teminat olarak vermiştir
(31 Aralık 2012: 838.107 bin TL, 239.600 bin USD, 145.000 bin Avro ve 70.000 bin TL’ye
eşdeğer). İlgili kredi sözleşmeleri uyarınca, turizm bölümünde yer alan bağlı ortaklıklardan
birinin otelcilikten elde ettiği karı da teminat olarak gösterilmiştir.
106
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
19
Karşılıklar, taahhütler, koşullu varlıklar ve borçlar (devamı)
Dava ve tazminat talepleri
27 Nisan 2010 tarihinde, Doğuş İnşaat ve konsorsiyum ortakları (birlikte “Konsorsiyum”)
Ulaştırma Bakanlığı’na (sonradan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak değişti)
bağlı DLH Genel Müdürlüğü ile olan Marmaray CR1 sözleşmesini sonlandırmıştır. Grup 2010
yılında bu sözleşme nedeniyle satışların maliyetine 15.405 bin TL zarar kaydetmiştir. 13 Temmuz
2010 tarihinde, Konsorsiyum sözleşmenin sona ermesi ile uğradığı zararın telafisi amacıyla
konuyu Uluslararası Ticaret Odası (“UTO”) Sekreterliği’ne taşımıştır. Söz konusu tahkim
davasının Haziran 2014 tarihinde UTO tarafından karara bağlanması beklenmektedir.
19.1
Taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, bağlı ortaklıkların ödenmemiş sermaye için taahhüt tutarı 1.852
bin TL’dir (31 Aralık 2012: 34.767 bin TL).
Kısa vadeli karşılıklar
31 Aralık tarihleri itibariyle, kısa vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir:
Dava karşılıkları
Garanti karşılıkları
İzin karşılığı
Diğer kısa vadeli karşılıklar
2013
51.186
33.980
18.065
7.461
110.692
2012
39.840
25.851
15.519
6.543
87.753
2013
56.337
56.337
118
-56.455
2012
45.412
45.412
319
76
45.807
Uzun vadeli karşılıklar
31 Aralık tarihleri itibariyle, uzun vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir:
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı
Dava karşılıkları
Diğer uzun vadeli karşılıklar
107
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
19
Karşılıklar, taahhütler, koşullu varlıklar ve borçlar (devamı)
19.2
Kıdem tazminatı karşılığı
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket ve Türkiye’deki bağlı ortaklık ve müştereken
kontrol edilen ortaklıklarda bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene
bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler
için 25, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ve emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda
58, erkeklerde 60 yaş) personele kıdem tazminatı ödemesi yapılmak zorundadır. Mevzuatın 8
Eylül 1999 tarihi itibariyle değişmesinden dolayı emekliliğe bağlı hizmet süresi ile ilgili belirli
geçiş yükümlülükleri vardır.
31 Aralık tarihinde sona eren yıllarda kıdem tazminatı karşılığındaki hareketleri aşağıdaki
gibidir:
2013
45.412
2.280
2.867
9.200
(11.011)
-1.043
-4.122
2.424
56.337
1 Ocak bakiyesi
Cari yıl karşılığı
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Ödenen kıdem tazminatları
Yabancı para çevrim farkları
İşletme birleşmesinin etkisi
Grup yapısındaki değişikliğin etkisi
Fesih maliyeti
Aktüeryal fark
31 Aralık bakiyesi
2012
35.583
2.797
1.292
4.055
(6.214)
(8)
-(316)
-8.223
45.412
Kıdem tazminatı karşılığı, gelecekte Grup’un emekli olacak olan çalışanlarına yapacağı
ödemelerden doğacak yükümlülüklerinin bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanmıştır.
Grup’un belirli fayda planlarından doğan yükümlülüklerini tahmin etmek için istatistiksel
değerleme yöntemleri geliştirilmiştir. Toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıdaki
istatistiksel varsayımlar kullanılmıştır:
İskonto oranı
Faiz oranı
Beklenen ücret /limit artış oranı
Emeklilik tahmini için kullanılan çalışan devri oran aralığı
2013
%
3,98
6,2-9,1
1,5-8,0
1,0-8,0
2012
%
2,18-3,0
6,95-8,5
6,2
1,0-8,0
Kıdem tazminatı karşılığı hesaplaması, Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanı
baz alınarak yapılmıştır. Kıdem tazminatı tavanı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 3.254 TL (tam
TL tutarı ile gösterilmiştir) tutarındadır (31 Aralık 2012: 3.034 TL (tam TL tutarı ile
gösterilmiştir)).
108
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
20
Diğer dönen varlıklar ve peşin ödenmiş giderler
31 Aralık tarihleri itibariyle, diğer dönen varlıklar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
Devreden ve indirilecek Katma Değer Vergisi (“KDV”)
Gelir tahakkukları
Verilen depozito ve teminatlar
Peşin ödenen vergiler
Diğer (*)
2013
122.799
86.021
33.528
11.655
50.989
304.992
2012
137.463
14.519
14.082
19.069
24.667
209.800
(*) 31 Aralık 2013 itabariyle, diğer’in içinde 30.136 bin TL tutarında bloke tutulan nakit değerleri
içermektedir (31 Aralık 2012: 10.493 bin TL).
31 Aralık tarihleri itibariyle, kısa vadeli peşin ödenmiş giderler aşağıdaki kalemlerden
oluşmaktadır:
Peşin ödenen giderler
Stok için verilen avanslar
Diğer verilen avanslar
21
2013
39.498
33.360
19.296
92.154
2012
67.101
40.391
30.061
137.553
2013
196.176
52.180
1.039
27.161
276.556
2012
119.996
37.906
2.376
49.065
209.343
Diğer duran varlıklar ve peşin ödenmiş giderler
31 Aralık tarihleri itibariyle, diğer duran varlıklar aşağıdaki gibidir:
Devreden ve indirilecek Katma Değer Vergisi (“KDV”)
Peşin ödenen vergiler
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer (*)
(*) 31 Aralık 2013 itabariyle, diğer’in içinde 15.252 bin TL tutarında bloke tutulan nakit
değerleri içermektedir (31 Aralık 2012: 36.562 bin TL).
31 Aralık tarihleri itibariyle, uzun vadeli peşin ödenmiş giderler aşağıdaki kalemlerden
oluşmaktadır:
Maddi duran varlık alımları için verilmiş olan avanslar
Peşin ödenen giderler
Diğer verilen avanslar
22
2013
193.404
21.735
72.667
287.806
2012
28.346
17.283
43.964
89.593
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
31 Aralık tarihleri itibariyle, diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki kalemleri kapsamaktadır:
2013
132.260
108.667
46.395
32.324
34.765
354.411
Alınan depozito ve teminatlar
Ödenecek vergi ve yükümlülükler
Gider tahakkukları
Ertelenmiş gelirler
Diğer
109
2012
108.718
99.279
92.979
33.498
41.996
376.470
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
23
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
31 Aralık tarihleri itibariyle, diğer uzun vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir:
Alınan avanslar
Diğer faiz ve tahakkuk etmiş giderler
Ertelenmiş gelirler
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer
24
2013
150.755
22.103
10.334
6.600
8.126
197.918
2012
147.197
19.314
12.580
7.350
5.379
191.820
2013
8.542.352
102.154
8.644.506
2012
6.389.173
260.155
6.649.328
Hasılat
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait hasılat aşağıdaki gibidir:
Yurtiçi satışlar
Yurt dışı satışlar
Satış gelirleri
25
Satışların maliyeti
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait satışların maliyeti aşağıdaki gibidir:
2013
5.919.519
478.346
377.736
253.281
84.388
447.888
7.561.158
Satılan ticari malların maliyeti
Haber ajansı, program ve film giderleri
İnşaat maliyeti
Personel giderleri
Satılan elektriğin maliyeti (*)
Diğer
2012
4.473.432
495.589
429.380
150.511
-323.801
5.872.713
(*) Grup’un toptan elektrik satışı yapan bağlı ortaklığı 2013 yılı içerisinde faaliyetine başlamıştır.
110
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
26
Genel yönetim ve pazarlama giderleri
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:
2013
335.088
106.824
52.216
35.273
34.388
24.410
13.024
10.172
8.424
7.758
6.910
6.443
4.363
3.986
2.914
2.479
1.829
1.182
90.676
748.359
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payları
Bağış ve yardım giderleri
Denetim ve danışmanlık giderleri
Bakım ve onarım giderleri
Gelir vergisi harici vergiler ve harçlar
Kira giderleri
Kıdem tazminatı karşılık giderleri
Seyahat giderleri
Sigorta giderleri
Dava giderleri
Hizmet ve fayda giderleri
İletişim giderleri
Elektronik veri işleme giderleri
Yönetim giderleri
Kırtasiye giderleri
Temizlik giderleri
Yakıt giderleri
Diğer
2012
263.364
103.278
32.102
24.419
34.822
20.925
11.450
9.296
3.067
6.630
3.766
5.241
3.388
5.181
6.862
1.601
1.922
1.111
52.979
591.404
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait pazarlama giderleri aşağıdaki gibidir:
2013
96.771
83.853
57.937
18.896
9.325
4.547
41.230
312.559
Reklam ve tanıtım giderleri
Personel giderleri
Dağıtım giderleri
Kira giderleri
Müşteri hizmet giderleri
Komisyon giderleri
Diğer
111
2012
91.753
71.890
47.356
12.971
8.234
3.450
28.301
263.955
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
27
Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait, yatırım faaliyetlerinden gelirler aşağıdaki gibidir:
2013
11.043
2.927
-1.388
15.358
Maddi duran varlık satış karı
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış karı
Bağlı ortaklık satış karı
Diğer
2012
10.484
-653
538
11.675
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait, yatırım faaliyetlerinden giderler aşağıdaki gibidir:
2013
(1.608)
-(1.608)
Maddi duran varlık satış zararı
Bağlı ortaklık satış zararı (*)
2012
(3.310)
(7.385)
(10.695)
(*) Bu tutar yayın lisansı ile birlikte 4 bağlı ortaklığın (N Radyo, Ikibinondokuz, VYG Radyo ve
N Spor) satışına ilişkin 5.442 bin TL ve Enmoda’nın yüzde 75 oranında hisse satışına ilişkin
1.289 bin TL’yi içermektedir.
28
Finansman gelirleri
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait finansman gelirleri aşağıdaki gibidir:
Finansman gelirleri
Kur farkı gelirleri
Banka mevduat faiz gelirleri
Diğer faiz ve benzeri kalemler
Toplam finansman gelirleri
29
2013
2012
24.197
42.842
14.776
81.815
107.445
82.561
7.592
197.598
Finansman giderleri
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait finansman giderleri aşağıdaki gibidir:
2013
Finansman giderleri
Kur farkı giderleri
Banka kredileri faiz giderleri
Diğer faiz ve benzeri kalemler
Toplam finansman giderleri
(642.577)
(312.734)
(28.245)
(983.556)
112
2012
(89.261)
(183.686)
(51.236)
(324.183)
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
30
Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait, esas faaliyetlerden diğer gelirler aşağıdaki gibidir:
Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer artışı
Pazarlıklı satın alma işlemlerinden doğan kazanç
Ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı geliri
Komisyon gelirleri
Servis geliri
Kira gelirleri
Sigorta hasar geliri
Diğer
2013
234.169
26.536
24.872
22.877
16.041
13.252
3.101
68.403
409.251
2012
175.478
5.498
25.327
29.181
7.402
11.082
545
4.806
259.319
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait, esas faaliyetlerden diğer giderler aşağıdaki gibidir:
Garanti karşılık gideri
Değer düşüklüğü gideri
Yasal karşılık giderleri
Satış sonrası hizmet giderleri
Servis hizmeti giderleri
Ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı gideri
Tazminat giderleri
Karşılık giderleri
Sigorta hasar giderleri
Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer azalışı
Diğer
113
2013
68.323
13.886
12.470
12.150
6.579
4.946
3.939
3.045
1.636
-37.603
164.577
2012
56.600
12.529
7.766
12.426
5.846
18.579
7.919
1.505
816
3.660
4.604
132.250
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
31
Sermaye ve yedekler
31.1
Ödenmiş sermaye
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Doğuş Holding’in ödenmiş sermayesi 856.027 bin TL’dir (31
Aralık 2012: 856.027 bin TL).
Doğuş Holding’in ödenmiş sermayesi, her biri 1 TL değerinde olan 856.027.050 hisseden (31
Aralık 2012: 856.027.050 hisse) oluşmaktadır.
31 Aralık tarihleri itibariyle, Doğuş Holding’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Ferit Şahenk
Filiz Şahenk
Deniz Şahenk
Doğuş Arge
Garanti Turizm
DOAŞ
Doğuş Sigorta
Antur
Doğuş Turizm
Diğer
31.2
2013
Bin adet
hisse
278.383
260.534
148.053
87.873
40.098
31.575
4.618
3.848
770
275
856.027
%
32,52
30,44
17,30
10,27
4,68
3,69
0,54
0,45
0,09
0,02
100,00
2012
Bin adet
hisse
278.383
260.534
148.053
87.873
40.098
31.575
4.618
3.848
770
275
856.027
%
32,52
30,44
17,30
10,27
4,68
3,69
0,54
0,45
0,09
0,02
100,00
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerin detayı aşağıdaki gibidir:
2013
472.949
2.885.785
3.358.734
Yasal yedekler
Özel yedekler
2012
359.467
2.865.804
3.225.271
Türk Ticaret Kanunu Madde 519’a istinaden genel kanuni yedek akçeler konusunda başlıca amacı
başka işletmelere katılmaktan ibaret olan holding şirketleri için bazı istisnalar tanınmıştır. Buna
göre ilgili madde uyarınca, yıllık karın yüzde 5’i, ödenmiş sermayenin yüzde 20’sine ulaşıncaya
kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Bu sınıra ulaşıldıktan sonra; yeni payların çıkarılması
dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için
kullanılmamış bulunan kısmı ile iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş
olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden
sonra kalan kısmı genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Bu yedekler, yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmiş olup, TMS çerçevesinde yapılan
değerlemelerde ortaya çıkan farklılıklar geçmiş yıllar kar/zararıyla ilişkilendirilmiştir.
İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası kapsamında, geçmişte gerçekleşen iştirak satışları
neticesinde kanuni finansal tablolarda oluşan satış kazançlarının yüzde 75’lik kısmı “Özel
Yedekler” altında sınıflandırılmıştır. Söz konusu tutarın 587.049 bin TL’lik kısmı 1 Ocak 2014
tarihi itibariyle beş yıllık sürenin tamamlanması sebebiyle ek kurumlar vergisi yükü doğurmadan
dağıtılabilir duruma gelecektir.
31.3
Temettü
2013 yılında Şirket ortaklara 2012 yılı dağıtılabilir dönem karından 229.353 bin TL tutarında
temettü dağıtmıştır (2012: 155.232 bin TL).
114
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
31
Sermaye ve yedekler (devamı)
31.4
Maddi duran varlıklar değer artış fonu
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait maddi duran varlık değer artış fonu hareketleri aşağıdaki
gibidir:
2012
2013
Dönem başı bakiyesi
1.101.531 1.060.279
Arsa ve binalarda değer artış / (azalışı)
251.461
64.215
Maddi duran varlık değer artış fonu üzerindeki ertelenmiş vergi etkisi
(8.272)
(1.847)
Maddi duran varlık değer artış fonu kontrol gücü olmayan payı,
ertelenmiş vergi etkisi net edilmiş
(326)
(3.258)
Geçmiş yılın maddi duran varlık değer artış fonunun amortisman
etkisi
(25.141)
(17.858)
Dönem sonu bakiyesi
1.319.253 1.101.531
31.5
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları:
TMS 19 (2011) standardının benimsenmesi sonucunda diğer
muhasebeleştirilen aktüeryal kazanç ve kayıplardan oluşmaktadır.
31.6
kapsamlı
gelir
olarak
Kontrol gücü olmayan paylar
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait kontrol gücü olmayan payların hareket tablosu aşağıdaki
gibidir:
Dönem başı bakiyesi
İşletme birleşmeleri ile kontrol gücü olmayan payların satın alınması
(Dipnot 6)
Sermaye artışı etkisi
Konsolide edilen bağlı ortaklıktan kontrol gücü olmayan payların
satın alınması
Temettü dağıtımı nedeniyle kontrol gücü olmayan
payların geri çevrilmesi
Maddi duran varlık değer artış fonundaki değişimlerin kontrol gücü
olmayan payı
Dönem karının kontrol gücü olmayan paylara atfolunan kısmı
Yıl sonu bakiyesi
31.7
2013
397.679
2012
318.452
54.106
4.876
51.478
2.542
22.191
(38.246)
(72.294)
(32.445)
326
79.112
485.996
3.258
92.640
397.679
Yabancı para çevrim farkları
Yabancı para çevrim farkları, yabancı faaliyetlerin finansal tablolarının TL’ye çevriminden
kaynaklanan kur farklarından oluşmaktadır.
31.8
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi Doğuş Holding A.Ş. paylarının konsolidasyona dahil olan
diğer taraflarca satın alınmasına (Dipnot 31.1) istinaden ödenmiş sermayesinin yasal kayıtlardaki
tutarıyla gösterimini teminen kullanılmaktadır.
24 Temmuz 2012 tarihinde, Grup, bağlı ortaklıklarından Doğuş Yeme İçme, Doğuş Holding ile
birleşmiştir. Birleşmeden sonra, Şirket’in nominal sermayesi 5.264 bin TL azalmıştır. 24 Temmuz
2012 tarihinde, 5.264 bin TL tutarındaki geçmiş yıllar karı sermayeye aktarılmış olup sermayeye
karşılık gelen hisseleri ile orantılı olarak Doğuş Holding’in hissedarlarına dağıtılmıştır.
115
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
31
Sermaye ve yedekler (devamı)
31.9
Net yatırım riskinden korunma muhasebesi
Grup yurt dışında faaliyet gösteren bazı bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek control edilen
ortaklıklarındaki net yatırımların Türk Lirasına çevrilmesinden kaynaklanan döviz kuru riskinden
korunmak amacıyla, Avro ve İsviçre Frangı cinsinden banka kredilerinin bir bölümünü riskten
korunma amacı olarak tanımlamaktadır. Bu amaçla ilişkilendirilen kredilerin 31 Aralık 2013
itibariyle toplam tutarı 206 milyon Avro ve 8 milyon İsviçre Frangı’dır.
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma kapsamında 2013 yılı kar veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilen vergi öncesi kur farkı gideri 89.996 bin TL’dir.
32
İlişkili taraf açıklamaları
Konsolide finansal tablolarda ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri,
aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirak ve
müştereken kontrol edilen ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İşletmenin normal
işleyişi esnasında ilişkili taraflarlarla çeşitli işlemler yapılmıştır. İlişkili taraflarla yapılan
işlemlerin önemli bir bölümü elimine edilmiş olup ilişkili taraflarla yapılan işlemlerden
eleminasyon sonrası kalanlar Grup için bir önemlilik arz etmemektedir.
Dipnot 2 içerisinde detaylı olarak açıklandığı üzere, Grup’un İş Ortaklıkları konsolide finansal
tablolarda özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. Bu kapsamda Grup’un Bağlı
Ortaklıkları’nın, İş Ortaklıkları ile gerçekleşen işlemleri ve İş Ortaklıkları’ndan olan bakiyeleri
eliminasyona tabi değildir.
32.1
İlişkili taraf bakiyeleri
31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup’un ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir:
2013
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Diğer duran varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Uzun vadeli finansal borçlar
Kısa vadeli finansal borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
Teminat mektupları
İş ortaklıkları
7.326
-386.285
246.780
81.086
11.625
213.709
Diğer
438.895
13
---27.662
130.503
Toplam
446.221
13
386.285
246.780
81.086
39.287
344.212
2012
Diğer duran varlıklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Uzun vadeli finansal borçlar
Kısa vadeli finansal borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
Teminat mektupları
İş ortaklıkları
3.105
85.861
142.221
134.770
87.793
26.805
220.988
116
Diğer
305
341.153
---355
125.645
Toplam
3.410
427.014
142.221
134.770
87.793
27.160
346.633
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
32
İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
32.1
İlişkili taraf bakiyeleri (devamı)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ilgili bakiyelerden nakit ve nakit benzerleri ve borçlanmaların
tamamı Grup’un Bağlı Ortaklıklar’ının Garanti Bankası’ndaki bakiyelerinden oluşmaktadır.
Ticari alacakların 401.002 bin TL (31 Aralık 2012: 326.605 bin TL) tutarındaki kısmı DOAŞ'ın
VDF faktoring ile olan faktoring alacakları nedeniyle oluşan bakiyesinden; ticari borçların 11.375
bin TL (31 Aralık 2012: Yoktur) tutarındaki kısmı ise Krone’nin DOAŞ ile araç alım ilişkisi
nedeniyle oluşan bakiyesidir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ilgili bakiyelerden faiz geliri/gideri tutarının tamamı grubun bağlı
ortaklıkları ile Garanti Bankası arasındaki finansal borçların faiz giderleri kapsamındaki tutardır.
31 Aralık 2013 itibariyle, Grup’un ilişkili taraflara olan bakiyeleri için değer düşüklüğü
kaydedilmemiştir ya da özel karşılık ayrılmamıştır (31 Aralık 2012: Yoktur).
32.2
İlişkili taraf işlemleri
31 Aralık tarihinde sona eren yıllarda, Grup’un ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerden
kaynaklanan gelirler ve giderler aşağıda özetlenmiştir:
2013
Hasılat
Gelirlerin maliyeti
Genel yönetim giderleri
Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri
Finansman geliri / (gideri), net
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler
İş ortaklıkları
88.552
(54.301)
(622)
(78)
54.543
101
11
Hasılat
Gelirlerin maliyeti
Genel yönetim giderleri
Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri
Finansman geliri / (gideri), net
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler
İş ortaklıkları
281.204
(1.496)
(462)
(565)
42.521
160
(1)
Diğer
31.729
---(28.309)
---
Toplam
120.281
(54.301)
(622)
(78)
26.234
101
11
2012
Diğer
27.772
---(24.703)
---
Toplam
308.976
(1.496)
(462)
(565)
17.818
160
(1)
31 Aralık tarihinde sona eren yıllarda, Grup’un ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerden büyük
çoğunluğu elektrik satışı kapsamında elde edilen gelir ve giderlerden oluşmaktadır.
31 Aralık tarihinde sona eren yıllarda, finansman geliri ve giderleri tutarının tamamı grubun
bağlı ortaklıkları ile Garanti Bankası arasındaki finansal borçların faiz giderleri kapsamındaki
tutardır.
32.3
Üst düzey personele sağlanan faydalar
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait genel yönetim giderleri içinde bulunan üst düzey
personele sağlanan faydalara ilişkin giderler konsolide bazda 114.142 bin TL’dir (31 Aralık
2012: 104.500 bin TL).
117
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
33
Finansal araçlar
33.1
Likidite riski
31 Aralık tarihleri itibariyle, aşağıdaki tablolar, ödeme planına göre vade gruplarına ayrılmış,
Grup’un parasal varlıklarını ve parasal yükümlülüklerini göstermektedir:
2013
Parasal varlıklar
Türk Lirası
Finansal yatırımlar
Diğer duran varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Toplam TL parasal varlıklar
Yabancı Para
Finansal yatırımlar
Diğer duran varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Toplam yabancı para parasal
varlıklar
Toplam parasal varlıklar
1 aya
kadar
1-3
ay
3 - 12
ay
1 yıl
üzeri
Toplam
--327.648
375.616
139.391
301.643
1.144.298
---12.290
89.161
35.464
136.915
--284.127
34.168
34.866
-353.161
25.309
484.951
2.439
---512.699
25.309
484.951
614.214
422.074
263.418
337.107
2.147.073
--154.739
13.102
73.969
871.424
--143.591
1.557
12.036
481.733
165
-142.695
9.488
47.723
--
53.114
79.411
106.862
----
53.279
79.411
547.887
24.147
133.728
1.353.157
1.113.234
2.257.532
638.917
775.832
200.071
553.232
239.387
752.086
2.191.609
4.338.682
1 aya
kadar
1-3
ay
3 - 12
ay
1 yıl
üzeri
Toplam
106.662
-130.182
5.822
141.004
383.670
29.218
-212.112
5.534
157.638
404.502
669.606
-14.390
18.088
64.150
766.234
210.749
107.655
4.382
--322.786
1.016.235
107.655
361.066
29.444
362.792
1.877.192
217.561
-21.344
-16.045
68.769
-258.363
341
40.298
457.921
-4.806
9.502
105.092
6.240.393
159.902
3.234
---
6.984.644
159.902
287.747
9.843
161.435
254.950
638.620
367.771
772.273
577.321
1.343.555
6.403.529
6.726.315
7.603.571
9.480.763
(5.974.229)
(5.142.081)
2013
Parasal yükümlülükler
Türk Lirası
Finansal borçlar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam TL parasal yükümlülükler
Yabancı para
Finansal borçlar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam yabancı para parasal
yükümlülükler
Toplam parasal yükümlülükler
Likidite (açığı)/pozisyonu
1.618.912
118
3.559
(790.323)
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
33
Finansal araçlar (devamı)
33.1
Likidite riski (devamı)
2012
Parasal varlıklar
Türk Lirası
Finansal yatırımlar
Diğer duran varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Toplam TL parasal varlıklar
Yabancı Para
Finansal yatırımlar
Diğer duran varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Toplam yabancı para parasal
varlıklar
Toplam parasal varlıklar
1 aya
kadar
1-3
ay
3 - 12
ay
1 yıl
üzeri
Toplam
1.657
-192.286
351.787
62.328
148.394
756.452
--64.868
173
108.321
19.546
192.908
--132.795
1.026
37.634
-171.455
24.233
229.872
13.209
---267.314
25.890
229.872
403.158
352.986
208.283
167.940
1.388.129
4.621
-35.588
523
19.914
1.174.184
--51.286
356
86.902
150.992
--236.621
73.149
32.254
--
37.667
69.064
79.151
----
42.288
69.064
402.646
74.028
139.070
1.325.176
1.234.830
1.991.282
289.536
482.444
342.024
513.479
185.882
453.196
2.052.272
3.440.401
1 aya
kadar
1-3
ay
3 - 12
ay
1 yıl
üzeri
Toplam
56.200
-70.906
19.961
113.941
261.008
34.073
-90.442
4.997
28.482
157.994
494.035
-144.225
960
135.968
775.188
65.318
81.739
1.825
--148.882
649.626
81.739
307.398
25.918
278.391
1.343.072
320.015
-20.886
41
30.053
212.166
-142.832
-41.105
277.960
-451.121
1.201
114.674
3.236.857
155.888
5.270
---
4.046.998
155.888
620.109
1.242
185.832
370.995
632.003
396.103
554.097
844.956
1.620.144
3.398.015
3.546.897
5.010.069
6.353.141
1.359.279
(71.653)
(1.106.665)
(3.093.701)
(2.912.740)
2012
Parasal yükümlülükler
Türk Lirası
Finansal borçlar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam TL parasal yükümlülükler
Yabancı para
Finansal borçlar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam yabancı para parasal
yükümlülükler
Toplam parasal yükümlülükler
Likidite (açığı)/pozisyonu
119
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
33
Finansal araçlar (devamı)
33.1
Likidite riski (devamı)
Aşağıdaki tablolar, finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadelerini, faiz ödemeleri dahil,
netleştirme anlaşmalarının etkileri hariç olarak göstermektedir:
31 Aralık 2013
Kayıtlı
değer
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Teminatlı banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar
Türev finansal yükümlülükler
Vadeli döviz işlemleri (*)
Sözleşmeye
dayalı
nakit akımı
6 ay veya
daha az
6-12
ay
1-2 yıl
2-5 yıl
5.371.070
2.467.210
162.599
688.100
5.829.246
2.473.622
183.631
693.193
370.417
864.532
72.972
688.262
193.203
41.789
18.643
81
1.221.417
125.607
29.643
4.850
1.804.972
984.096
62.373
--
72.308
8.616.671
(33.189)
9.146.503
(15.708)
1.980.475
(8.021)
245.695
(9.460)
1.372.057
2.851.441
5 yıldan
fazla
2.239.237
457.598
---
--
--
2.696.835
31 Aralık 2012
Kayıtlı
değer
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Teminatlı banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar
Türev finansal yükümlülükler
Vadeli döviz işlemleri
(*)
Sözleşmeye
dayalı
nakit akımı
6 ay veya
daha az
6-12
ay
1-2 yıl
2-5 yıl
5 yıldan
fazla
3.350.525
1.195.471
150.628
954.667
3.685.452
1.204.942
176.659
961.733
292.582
833.983
36.322
628.814
136.458
48.561
25.057
323.808
497.247
189.751
39.184
5.546
1.663.219
53.763
49.563
3.565
1.095.946
78.884
26.533
--
-5.651.291
-6.028.786
-1.791.701
-533.884
-731.728
-1.770.110
-1.201.363
Vadeli döviz işlemlerine ilişkin kayıtlı değer ilgili şözleşmelerin bilançoda taşınan değerleri olan
gerçeğe uygun değerlerini temsil etmektedir. Sözleşmeye dayalı nakit akımlar ise nominal sözleşme
tutarları üzerinden ilgili vadeli döviz işlemlerinden kaynaklanması muhtemel nakit giriş ve
çıkışlarının netini temsil etmektedir.
120
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
33
Finansal araçlar (devamı)
33.2
Kredi riski
Maruz kalınan kredi riski
Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama
tarihleri itibariyle maruz kalınan azami kredi riski aşağıdaki gibidir:
2013
1.687.736
1.162.101
446.221
78.588
170.538
28.200
3.573.384
Nakit ve nakit benzeri değerler (*)
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Finansal yatırımlar
Diğer dönen varlıklar (**)
Diğer duran varlıklar (**)
2012
1.491.790
805.804
427.014
68.178
53.268
51.441
2.897.495
(*) Kasa hesabı nakit ve nakit benzeri değerler içerisine dahil edilmemiştir.
(**) Verilen avanslar, iade alınacak vergi ve fonlar, KDV alacakları, peşin ödenmiş giderler ve
verilen avanslar gibi finansal olmayan tutarlar, diğer dönen varlıklar ve diğer duran varlıklar
kalemlerine dahil edilmemiştir.
Raporlama tarihleri itibariyle, ticari alacaklar için müşteri türüne göre maruz kalınan azami kredi
riski aşağıdaki gibidir:
2013
911.872
284.495
208.198
153.003
3.965
46.789
1.608.322
Sözleşme alacakları
Reklam ajansları
Nihai tüketiciler
Perakendeciler
Turizm acentaları
Diğer
2012
760.754
202.112
141.291
80.405
1.868
46.388
1.232.818
Raporlama tarihleri itibariyle, ticari alacaklar için coğrafi bölümlere göre maruz kalınan azami
kredi riski aşağıdaki gibidir:
Kayıtlı değer
2012
2013
1.412.093
973.813
176.971
153.024
12.705
84.765
841
902
175
248
5.537
20.066
1.608.322
1.232.818
Türkiye
Libya
Ukrayna
Avro Bölgesi
Fas
Diğer
121
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
33
Finansal araçlar (devamı)
33.2
Kredi riski (devamı)
Değer düşüklüğü kayıpları
Raporlama tarihleri itibariyle, ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
2013
Vadesi gelmemiş
Vadesi geçmiş (0-30 gün)
Vadesi geçmiş (31-120 gün)
Vadesi geçmiş (121-365 gün)
Vadesi geçmiş (1 yıl ve üzeri)
Toplam
33.3
Piyasa riski
(i)
Faiz oranı riski
Brüt
1.146.521
262.531
13.242
876
380.255
1.803.425
Değer
düşüklüğü
----(195.103)
(195.103)
2012
Brüt
927.132
94.148
12.344
85.134
269.989
1.388.747
Değer
Düşüklüğü
----(155.929)
(155.929)
Profil
31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup’un faizli finansal araçlarının profili aşağıdaki gibidir:
2013
2012
Sabit oranlı araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
977.852
1.212.696
1.181.893
814.703
Değişken oranlı araçlar
Finansal yükümlülükler
6.788.183
3.881.921
Değişken faizli yatırım araçlarının nakit akım duyarlılık analizi
Raporlama tarihi itibariyle, faiz oranlarındaki 100 baz puanlık değişim özkaynak ve kar veya
zarar hesaplarında vergi etkisi hariç, aşağıda görülen artış / (azalışlara) neden olacaktır. Bu
analizde tüm diğer değişkenlerin, özellikle kur değişimlerinin dahil olmak üzere, sabit kaldığı
varsayılmıştır. Analiz, 2012 yılı için de aynı bazda yapılmıştır.
31 Aralık 2013
Değişken faizli finansal araçlar
Nakit akım duyarlılığı (net)
31 Aralık 2012
Değişken faizli finansal araçlar
Nakit akım duyarlılığı (net)
Kar veya zarar
100 bp
artış
azalış
(1.529)
1.531
(1.529)
1.531
Kar veya zarar
100 bp
artış
azalış
3.808
(3.991)
3.808
(3.991)
122
Özkaynak
100 bp
artış
azalış
(50)
52
(50)
52
Özkaynak
100 bp
artış
azalış
(777)
779
(777)
779
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
33
Finansal araçlar (devamı)
33.3
Piyasa riski (devamı)
(ii)
Kur riski
Grup, yabancı para cinsindeki finansal durum tablosu kalemlerinden kaynaklanan yabancı para
riskini asgari seviyeye indirmek için türev araçlarının kullanımının yanısıra atıl nakit tutarlarını
yabancı para olarak tutmaktadır.
31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup’un maruz kalabileceği kur riski bin TL karşılığı olarak
aşağıdaki gibidir:
2013
Yabancı para parasal varlıklar
Finansal yatırımlar
Diğer duran varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Toplam yabancı para parasal varlıklar
Yabancı para parasal yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam yabancı para parasal yükümlülükler
Brüt finansal durum tablosu pozisyonu
Finansal durum tablosu dışı pozisyon
Net pozisyon
USD
Avro
Diğer para
birimleri
Toplam
53.279
8.951
130.506
7.930
49.771
1.209.332
1.459.769
-64.610
238.729
16.213
3.562
111.925
435.039
-5.850
178.652
4
80.395
31.900
296.801
53.279
79.411
547.887
24.147
133.728
1.353.157
2.191.609
5.449.527
76.412
47.588
6.506
37.829
1.485.721
16.506
238.886
3.337
85.744
49.396
66.984
1.273
-37.862
6.984.644
159.902
287.747
9.843
161.435
5.617.862
(4.158.093)
1.830.194
(1.395.155)
155.515
141.286
7.603.571
(5.411.962)
(20.711)
(230.177)
--
(250.888)
(4.178.804)
(1.625.332)
141.286
(5.662.850)
123
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
33
Finansal araçlar (devamı)
33.3
Piyasa riski (devamı)
(ii)
Kur riski (devamı)
2012
Yabancı para parasal varlıklar
Finansal yatırımlar
Diğer duran varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Toplam yabancı para parasal varlıklar
Yabancı para parasal yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam yabancı para parasal yükümlülükler
Brüt finansal durum tablosu pozisyonu
Finansal durum tablosu dışı pozisyon
Net pozisyon
USD
Avro
Diğer para
birimleri
Toplam
42.288
53.431
256.430
70.741
7.382
1.122.405
1.552.677
-11.856
82.288
2.931
74.750
184.828
356.653
-3.777
63.928
356
56.938
17.943
142.942
42.288
69.064
402.646
74.028
139.070
1.325.176
2.052.272
3.152.575
63.884
359.508
898
75.565
3.652.430
(2.099.753)
-(2.099.753)
860.433
61.172
243.805
344
95.642
1.261.396
(904.743)
-(904.743)
33.990
30.832
16.796
-14.625
96.243
46.699
-46.699
4.046.998
155.888
620.109
1.242
185.832
5.010.069
(2.957.797)
-(2.957.797)
Yukarıdaki tabloda gösterilen tutarların değerlendirilmesi amacıyla yabancı para birimindeki
tutarlar TL’ye çevrilmiş olarak gösterilmiştir.
Duyarlılık analizi
31 Aralık 2013 tarihinde TL’nin aşağıdaki para birimleri karşısında yüzde 10 değer kaybetmesi
durumunda, vergi öncesi kar veya zarar ve özkaynak aşağıda gösterilen tutarlarda artacaktır
(azalacaktır). Bu analizde diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit kaldığı
varsayılmıştır. Analiz, 2012 yılı için de aynı bazda yapılmıştır.
Özkaynaklar
31 Aralık 2013
USD
Avro
Diğer
31 Aralık 2012
USD
Avro
Diğer
Kar veya (zarar)
761
(51.799)
--
(418.641)
(110.734)
14.128
(25.521)
---
(184.454)
(90.474)
4.670
31 Aralık tarihinde TL’nin yukarıdaki para birimleri karşısında yüzde 10 değer kazanması
özellikle faiz oranlarının sabit olduğu varsayıldığında yukarıda gösterilen tutarlara eşit fakat tam
tersi şekilde etki yapacaktır.
124
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
33
Finansal araçlar (devamı)
33.4
Gerçeğe uygun değer bilgisi
Gerçeğe uygun değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü
taraflar arasındaki bir cari işlemde el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa
fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değeri Grup tarafından mevcut piyasa bilgisi
kullanılarak, eğer mevcutsa, uygun değerleme yöntemleri ile belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun
değer tahmininde piyasa verilerinin yorumlanmasında takdir ve tahminler kullanılır. Türkiye
gelişmekte olan piyasalar kategorisinde değerlendirilmekte olup, finansal piyasalarda faaliyet
hacminde önemli ölçüde daralma tecrübesi yaşamıştır. Buna göre, burada sunulan tahminler,
Grup’un güncel piyasa işlemlerinde elde edebileceği değerleri tam olarak yansıtmayabilir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, finansal araçların gerçeğe uygun değerinin tahmininde
kullanılmıştır.
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerlerin ve ticari alacakların önemli bir kısmının kısa vadeli olması
nedeniyle, kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı öngörülmektedir.
Finansal yükümlülükler
Kısa vadeli ticari borçların ve değişken faizli borçlanmaların kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun
değerlerini yansıttığı öngörülmektedir.
Aşağıdaki tablo 31 Aralık tarihleri itibariyle gerçeğe uygun değeriyle ölçülen finansal araçların
değerleme yöntemlerine göre dağılımını göstermektedir:
2013
Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar
zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar
Satılmaya hazır borçlanma senetleri
Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen finansal
varlıklar
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
Toplam
-29.290
49.928
--
---
49.928
29.290
29.290
49.928
--
79.218
Türev finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen finansal
yükümlülükler
2012
Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen ve kar
zararla ilişkilendirilen finansal varlıklar
Satılmaya hazır borçlanma senetleri
Gerçeğe uygun değeriyle ölçülen finansal
varlıklar
--
72.308
--
72.308
-Seviye 1
72.308
Seviye 2
-Seviye 3
72.308
Toplam
-28.736
39.442
--
---
39.442
28.736
28.736
39.442
--
68.178
Seviye 1: Benzer varlıklar ya da yükümlülükler için aktif piyasalardaki kayıtlı
(düzeltilmemiş) fiyatlar
Seviye 2: Seviye 1’de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da yükümlülükler
açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan
türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler
Seviye 3: Varlık ya da yükümlülüklere ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine
dayanmayan veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler)
125
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
34
Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar
Grup’un önemli seviyede kontrol gücü olmayan paylarının bulunduğu DOAŞ’a ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir:
Bağlı Ortaklık
Kontrol gücü
olmayan pay
Kontrol gücü
olmayan
paylara
ayrılan
kar/zarar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
%27,89
%27,85
69.024
74.791
Birikmiş
kontrol gücü
olmayan
paylar
Kontrol gücü
olmayan
paylara ödenen
temettü
243.357
222.439
61.358
27.853
Söz konusu bağlı ortaklığa ilişkin konsolidasyon düzeltmeleri ve eliminasyonlar öncesi özet
finansal bilgiler aşağıdaki gibidir:
Varlıklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Nakit ve nakit benzerleri
Kısa vadeli ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar
82.246
618.939
580.516
1.182.645
2.464.346
37.225
445.668
537.010
1.202.949
2.222.852
Kısa vadeli borçlanmalar
Kısa vadeli ticari borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
603.449
323.233
148.838
259.210
11.552
1.346.282
458.533
328.101
133.484
96.338
19.503
1.035.959
Toplam özkaynaklar
1.118.064
1.186.893
Toplam kaynaklar
2.464.346
2.222.852
6.602.663
(5.853.047)
306.874
275.880
224.728
5.132.341
(4.418.927)
306.326
310.429
258.728
Hasılat
Satışların maliyeti
Esas faaliyet karı
Vergi öncesi kar
Net dönem karı
126
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
35
Grup şirketleri
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yılda Grup şirketlerinde meydana gelen önemli değişiklikler
aşağıdaki paragraflarda özetlenmiştir:
Şirket kuruluşları

21 Mart 2013 tarihinde, Antur, Alantur Turizm ve Ticaret A.Ş.’yi kurmuştur. Şirketin
faaliyet alanı otel işletmeciliğidir.

28 Mart 2013 tarihinde, Doğuş Holding ve Solaris Partners Pte birlikte Doğuş SK Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’yi kurmuştur.

25 Nisan 2013 tarihinde, Doğuş Holding, Doğuş Sportif Faaliyetler A.Ş.’yi kurmuştur.
Şirketin faaliyet alanı spor hizmetleridir.

22 Mayıs 2013 tarihinde, Doğuş İnşaat, Doğuş YDA Adi Ortaklığı’nı ortaklık anlaşması ile
kurmuştur. Şirketin faaliyet alanı inşaat faaliyetleridir.

27 Mayıs 2013 tarihinde, Doğuş Yayın, Sportif Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.’yi
kurmuştur. Şirketin faaliyet alanı medyadır.

28 Mayıs 2013 tarihinde, Doğuş Holding, D Saat ve Mücevherat Ticaret A.Ş.’yi kurmuştur.
Şirketin faaliyet alanı lüks saat markalarının satışı ve dağıtımıdır.

4 Temmuz 2013 tarihinde, Doğuş Holding ve Tüv Süd AG birlikte Tüv Süd Doğuş Ekspertiz
ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’yi kurmuştur. Şirketin faaliyet alanı otomobil ekspertiz
hizmetidir.

6 Ağustos 2013 tarihinde, Grup, Merkezi Erbil'de, sermayesinin tamamı Doğuş Otomotiv’e
ait, 150,000,000 Irak Dinarı kuruluş sermayeli, VW ve Audi markalarının dağıtım
faaliyetlerini gerçekleştirmek için "D-Auto Limited Liability Company" unvanlı şirketin Irak
Cumhuriyeti Devleti yasalarına göre kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

23 Eylül 2013 tarihinde, Doğuş Gayrimenkul ve Orta gayrimenkul Yatırım Yönetimi ve
Turizm A.Ş. birlikte Orta Konak Gayrimenkul Yatırım Yönetimi ve Turizm A.Ş.’yi
kurmuştur. Şirketin faaliyet alanı gayrimenkul alım-satımıdır.

29 Eylül 2013 tarihinde, Nahita ortaklık anlaşması ile LPM İstanbul Restoran İşletmeciliği
ve Yatırım A.Ş.’ni kurmuştur. Şirketin faaliyet alanı kafe ve restoranların işletimidir.

4 Ekim 2013 tarihinde, Şahintur, Alperen Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim
Şirketi’ni kurmuştur. Şirketin faaliyet alanı gayrimenkul alım-satımıdır.

25 Ekim 2013 tarihinde, Kivahan, Köprü Restoran İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ni
kurmuştur. Şirketin faaliyet alanı kafe ve restoran kurulumu ve işletmeciliğidir.

1 Kasım 2013 tarihinde, Doğuş Holding ve Avenue Dış Ticaret Anonim Şirketi birlikte
Doğuş Avenue Dış Ticaret Anonim Şirketi’ni kurmuştur. Şirketin faaliyet alanı
perakendeciliktir.

6 Kasım 2013 tarihinde, Nahita, Soya Restoran İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ni
kurmuştur. Şirketin faaliyet alanı kafe ve restoran kurulumu ve işletmeciliğidir.
127
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
35
Grup şirketleri (devamı)
Şirket kuruluşları (devamı)

4 Aralık 2013 tarihinde, Doğuş Holding, Karadeniz Otel Yatırımları ve Turizm İşletme
Anonim Şirketi’ni kurmuştur. Şirket’in faaliyet kosunu konaklama hizmetleridir.

6 Aralık 2013 tarihinde, Doğuş Holding ve Avenu Dış Ticaret A.Ş. şirketleri, Dogus Avenue
BV şirketini kurmuştur. Şirket’in faaliyet konusu yatırım faaliyetleridir.

6 Aralık 2013 tarihinde, Dogus Avenue BV, Dogus Avenue Holding Coöperatief U.A.
şirketini kurmuştur. Şirket’in faaliyet konusu yatırım faaliyetleridir.

6 Aralık 2013 tarihinde, Doğuş Holding ve Dogus Avenue Holding Coöperatief U.A.
şirketleri, Dogus Avenue LLC şirketini kurmuştur. Şirket’in faaliyet konusu perakende satış
hizmetleridir.

17 Aralık 2013 tarihinde, Doğuş Holding, Doğuş Razvitak I Upravljanje D.O.O. şirketini
kurmuştur. Şirket’in faaliyet konusu marina yönetimidir.

24 Aralık 2013 tarihinde, Doğuş Sportif, Darüşşafaka Sportif Yatırımları ve Ticaret Anonim
Şirketi’ni kurmuştur. Şirketin faaliyet alanı sportif aktivitelerdir.
Yapı/isim değişikliği

23 Nisan 2013 tarihinde, Doğuş Marina Mandalina d.o.o. şirketinin ismi “Dogus Marine
Croatia d.o.o.” olarak değiştirilmiştir.

29 Mayıs 2013 tarihinde, HD-E Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi’nin
ismi “Kral TV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir.
Şirket birleşmeleri

31 Mayıs 2013 tarihinde, NTV Avrupa Yayıncılık A.Ş., Enformasyon Reklamcılık ve
Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Enformasyon”) ile birleşmiştir.

29 Temmuz 2013 tarihinde, Star Yapım ile Doğuş Yayın Grubu birleşmiştir.

3 Eylül 2013 tarihinde, Doğuş İletişim ile Doğuş Yayın Grubu birleşmiştir.

17 Aralık 2013 tarihinde, Doğuş Upravljanje ve Sibenik Razvitak şirketleri, yeni kurulan
Doğuş Razvitak şirketi altında birleşmiştir.
Satılan şirketler
 24 Temmuz 2013 tarihinde, D Tes şirketi Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi (“Doğan Enerji”)’ne satılmıştır. Şirket paylarının alım-satımı ve devirine ilişkin
anlaşma Doğuş Holding ve Doğan Enerji arasında 24 Temmuz 2013 tarihinde imzalanmıştır.
Şirket tasfiyeleri

30 Haziran 2013 tarihinde, Doğuş İnşaat ES şirketi tasfiye edilmiştir.

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Doğuş Auto Mısr LLC, Doğuş Auto Mısır JS, Doğuş Finance
Ukraine ve Doğuş Prestige’in tasfiye süreci devam etmektedir.
128
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
36
Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık,
yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer
hususlar
36.1
21 Mart 2013 tarihinde, Nahita, Mezzaluna Gıda İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin
yüzde 70’ini satın almıştır.
36.2
3 Nisan 2013 tarihinde, Doğuş Holding, Vitapark Spor Turizm Hizmet İnşaat ve Ticaret A.Ş.
hisselerinin yüzde 70’ini satın almıştır.
36.3
16-17-18 Nisan 2013 tarihlerinde, RTÜK tarafından karasal sayısal televizyon yayın lisansı
sıralama ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhaleyi takip eden süreçte, ihale mahkemeye intikal etmiş ve
mahkeme, ihalenin usulsüz fiyatlandırma süreci nedeniyle ihalenin iptaline karar vermiştir. İlk
aşamada, İdare Mahkemesi kararı görüşmüş ve yürütmeyi durdurma kararını vermiştir. Bu karara
uygun olarak 14 Ağustos 2013 tarihinde, RTÜK tarafından ihalenin yürütmesi durdurulmuştur.
Raporlama tarihi itibariyle ilgili konuyla ilgili dava halen sürmektedir.
36.4
2 Mayıs 2013 tarihinde, Nahita, Lacivert Turizm A.Ş. hisselerinin yüzde 75’ini satın almıştır.
36.5
9 Mayıs 2013 tarihinde, Nahita, Altınhan Turizm ve Ticaret A.Ş. hisselerinin yüzde 75’ini satın
almıştır.
36.6
16 Mayıs 2013 tarihinde, Doğuş Holding, Salıpazarı Kruvaziyer Limanı’nın özelleştirme ihalesini
kazanmıştır. 18 Temmuz 2013 tarihinde, Rekabet Kurulu, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’ye
ait Salıpazarı Kruvaziyer Limanı’nın, 30 yıl süre ile “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle
özelleştirilmesi kapsamında, Doğuş Holding tarafından devralınması işleminin izne tabi
olmadığına karar vermiştir.
36.7
14 Haziran 2013 tarihinde, D-Marine Investments Holding B.V. ve Lamda Development S.A.
birlikte Lamda Dogus Holdings & Development of Marinas S.A.’yı kurmuştur. Şirketin faaliyet
alanı marina yönetimidir. Lamda Dogus Holdings & Development of Marinas S.A., Lamda
Flisvos Holding ve Lamda Flisvos Marina’yı satın almıştır.
36.8
2 Ağustos 2013 tarihinde, K&G Medmarinas Management S.A., Zea’daki Kopelouzos şirketinin
yüzde 22,92’sini satın almıştır.
36.9
12 Ağustos 2013 tarihinde, Nahita, Etiler Turistik Tesisler İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi,
Meto Turizm İşletmeciliği ve Tasarım Dekorasyon Ticaret Anonim Şirketi ile Afiyet Olsun
Turizm İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin yüzde 75 hisselerini satın almıştır.
36.10 Doğuş Yayın Grubu, Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği Anonim Şirketi (“D-Smart”) ile
“NTVSpor Smart” kanalının yeni spor kanalı olarak yayına başlamasına ilişkin anlaşma
imzalamıştır. Yüksek kaliteli spor programları sunmak isteyen NTVSpor Smart Ağustos 2013
itibari ile yayına başlamıştır.
36.11 28 Ağustos 2013 tarihinde, Doğuş Holding, Pozitif Arena Konser Salon İşletmeleri Anonim
Şirketi, Pozitif Müzik Anonim Şirketi ile Pozitif Müzik Yapım Anonim Şirketi’nin yüzde 80
hisselerini satın almıştır.
36.12 30 Ağustos 2013 tarhinde, Doğuş Holding, Reidin FZ LLC şirketinin yüzde 30 hissesini satın
almıştır.
129
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
36
Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık,
yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer
hususlar (devamı)
36.13 ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi / Hakem Heyeti 2004 yılında Doğuş İnşaat’ın Ukrayna
Kiev’de inşaatını üstlenmiş olduğu köprü ile ilgili açmış olduğu hak ve alacak talebi davasını 6
Eylül 2013 tarihinde sonuçlandırarak nihai kararını (ICC Award) yayınlamıştır. ICC, davalı South
West Railways (SWR)’nin Doğuş İnşaat’a 23.437.744 USD tazminat ve 3.345.809 USD
mahkeme masrafı olmak üzere toplam 26,783,553 USD ödemesine karar vermiştir. Tahkim
mahkemesi kararına ek olarak, 20.059.120 USD’lik bakiye için Doğuş İnşaat’a karar tarihinden,
SWR tarafından yapılacak son ödemeye kadar yıllık yüzde 3’lük bir faiz uygulanmasına karar
vermiştir. SWR bu karara itiraz ederek davayı İsviçre Anayasa Mahkemesine taşımıştır.
İsviçre Anayasa Mahkemesi’nin itirazı reddetmesi beklenmektedir. İsviçre Anayasa
Mahkemesi’nin tahminen Mayıs ayı içinde vereceği kararı takiben Doğuş İnşaat, Ukrayna ve
New York Konvansiyonu’na üye olan ve Ukrayna’nın ticari ilişkide olduğu bazı komşu ülkelerde
ICC kararının onanmasına yönelik tenfiz işlemlerini başlatacaktır.
36.14 1 Ekim 2013 tarihinde, Mora Turizm Otelcilik Restoran İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi, Masa Restaurant Grup İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Darphane
Lokantaları İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Borsa Lokantacılık İşletmeleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yüzde 51’lik hisseleri Nahita tarafından satın alınmıştır.
36.15 7 Kasım 2013 tarihli hisse devri anlaşması uyarınca, Grup, MK Holding A.Ş.’nin (“Maça Kızı”)
yüzde 60 hissesini satın almıştır ve Maça Kızı’nın kontrolüne ve oy haklarının yüzde 60’ına
sahip olmuştur.
36.16 11 Aralık 2013 tarihinde, Nahita, Sait Restoran Turizm İşletmeciliği İnşaat Emlak ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin yüzde 60 hissesini satın almıştır.
36.17 Aralık 2013’te National Bank of Greece ve Yunanistan Özelleştirme Fonu (“Hellenic Republlic
Asset Development Fund”) tarafından gerçekleştirilen Atina’da yer alan turizm yarımadası, Astir
Palace Vouliagmenis S.A‘nın yüzde 90 hissesinin özelleştirme ihalesi Grup’un da yatırımcı
olarak içerisinde yer aldığı Jermyn Street Real Estate Fund IV LP tarafından 400 milyon Avro
teklifle kazanılmıştır. Resmi onay süreçleri sonrası hisse transferinin 2014 yılı içerisinde
tamamlanması beklenmektedir.
130
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
37
Raporlama tarihinden sonraki olaylar
37.1
Ocak 2014 içerisinde, Nahita, ITSUMI şirketi’nin yüzde 50 hissesini 2.017 bin TL karşılığında
satın almıştır.
37.2
Şubat 2014 içerisinde, Nahita, Günaydın Grubu ile ortaklık anlaşması imzalanmış olup, iştirak
ödemesi peşinatı olarak 40.000 bin TL ödenmiştir.
37.3
12 Mart 2014 tarihinde Datmar, Diana Otel’e devredilmiştir
37.4
16 Ocak 2014 tarihinde Doğuş Turizm Sağlık, Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin
yüzde 50 payını satın almıştır.
37.5
5 Şubat 2014 tarihinde, Karadeniz Otel Yatırımları ve Turizm İşletme Anonim Şirketi’nin ismi
Doğuş Otel Yatırımları ve Turizm Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
37.6
7 Şubat 2014 tarihinde, Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. kurulmuştur. Şirketin
faaliyet amacı Salıpazarı liman sahasını işletmektir. Yüzde 81 pay Doğuş Holding’e aittir.
37.7
31 Aralık 2013 tarihinden sonra, Doğuş İnşaat aşağıdaki projeler için yapılmış ihaleleri
kazanmıştır.
Kayaş Kırıkkale Viyadük Yapım İşi /Ankara
İşveren
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Tarihi
Doğuş İnşaat Payı
İşin Kapsamı
Süre
: T.C.D.D. Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Demir Yolu Yapım Dairesi Başkanlığı
: 290 milyon TL
: 20 Şubat 2014
: yüzde 100
: Ankara Sivas Demiryolu Projesi Kayaş Kırıkkale arası toplam 6.216 m. uzunluğunda
viyadüklerin yapım işi
:900 gün
Al Rayyan Yolu Yapım ve İyileştirme İşleri Projesi / Doha Katar
İşveren
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Tarihi
Doğuş İnşaat Payı
İşin Kapsamı
Süre
37.8
: ASHGHAL (Katar Bayındırlık İşleri İdaresi)
: 3.433 milyon QAR
: 12 Ocak 2014
: yüzde55
: 4X2 şeritli yaklaşık 5,5 km yol, 6 KM uzunluğundaki yan yollar ve 6 adet kavşak
: 1.080 gün
Doğuş Marine şirketi 27 Mart 2014 tarihinde Villa Dubrovnik d.o.o şirketinin yüzde 86,8
oranındaki hissesini, 12 Mart 2014 tarihinde imzalanan hisse alım sözlemesine istinaden 26.454
bin Avro bedelle satın almıştır.
131
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
38
Pay başına kazanç
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait adi ve seyreltilmiş pay
başına kazanç 143.555 TL ve 744.003 TL tutarlarındaki ana şirket paydaşlarına ait dönem
karlarının ilgili dönemler içindeki 856.027.000 (31 Aralık 2012: 856.027.000) ağırlıklı ortalama
pay adedine bölünmesiyle hesaplanmıştır. Ana şirketin paydaşlarına ait pay başına kazanç
hesaplaması aşağıdaki gibidir:
Dönem boyunca mevcut olan payların ortalama sayısı (tam
değeri)
Ana şirket paydaşlarına ait net dönem karı (TL)
Faaliyetlerden elde edilen adi ve seyreltilmiş pay başına
karı (TL)
Dönem boyunca mevcut olan payların ortalama sayısı
(tam değeri)
132
2013
2012
856.027.000
143.555
856.027.000
744.003
0,17
0,87
856.027.000
856.027.000
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
39
TMS’ye ilk geçiş
Dipnot 2’de açıklandığı üzere bu konsolide finansal tablolar Grup’un TMS’ye göre hazırlanmış
ilk konsolide finansal tablolarıdır.
Dipnot 2’de açıklanan muhasebe politikaları, 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloların,
karşılaştırmalı dönemi olarak sunulan 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tabloların ve 1
Ocak 2012 (Grup’un geçiş dönemi) tarihli TMS konsolide açılış finansal durum tablosunun
hazırlanmasında uygulanmıştır.
Grup’un 6762 sayılı kanuna göre hazırlanan 31 Aralık 2011 (1 Ocak 2012 tarihli açılış finansal
durum tablosuna baz oluşturan) ve 31 Aralık 2012 tarihli bireysel finansal durum tabloları ile 31
Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait bireysel kar veya zarar tablosu, TMS hükümlerine göre
yeniden düzenlenmiştir. Bununla birlikte Grup’un 31 Aralık 2013 tarihli bireysel finansal
tabloları sadece ve sadece 6762 sayılı kanuna istinaden TMS’ye uygun konsolide finansal
tabloları hazırlayabilmek için düzenlenmiş olup Genel Kurul’a sunulmamış ve Genel Kurul
tarafından onaylanmamıştır, dolayısıyla bu bireysel finansal tablolar münferit olarak Grup’un
finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını TMS’ye uygun olarak göstermez.
Şirket’in 6762 sayılı kanuna göre hazırlanmış bu bireysel finansal tablolardan TMS geçişinde
finansal durum ve finansal performansının nasıl etkilendiğine ilişkin mutabakat ve önemli
düzeltme ve sınıflamalara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur:
133
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
39 TMS’ye ilk geçiş (devamı)
31 Aralık 2012
Açıklama
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal varlıklar
Ticari alacaklar
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
Duran varlıklar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Finansal yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Önceki Muhasebe
İlkeleri
Sınıflamalar ve
Düzeltmeler
1.306.690
945.361
2.930
143.789
-143.789
--214.610
-6.783.261
---6.403.852
--332.690
910
-910
-45.809
8.089.951
(133.306)
1.152
81
(141.254)
-(141.254)
--6.715
-425.800
---321.895
-139.689
(51.446)
295
-295
18.701
(3.334)
292.494
a
a
b
c
c
d
134
Bireysel
TMS
1.173.384
946.513
3.011
2.535
-2.535
--221.325
-7.209.061
---6.725.747
-139.689
281.244
1.205
-1.205
18.701
42.475
8.382.445
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
2.500.332
546.603
3.267
1.137.923
427.014
710.909
622.423
137.553
(11.525)
64.088
6.932.445
92.360
-92.360
(6.663.847)
6.378.682
2.006.234
3.257.211
1.455.124
602.877
852.247
150.220
256.461
9.432.777
Konsolide
TMS
3.673.716
1.493.116
6.278
1.140.458
427.014
713.444
622.423
137.553
209.800
64.088
14.141.506
92.360
-92.360
61.900
6.378.682
2.145.923
3.538.455
1.456.329
602.877
853.452
168.921
298.936
17.815.222
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
39
TMS’ye ilk geçiş (devamı)
31 Aralık 2012
Açıklama
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
-İlişkili taraflara ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilş. kısa vadeli karşılıklar
-Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
- Diğer uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-)
Paylara ilişkin primler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı
gelirler veya giderler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler
veya giderler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları/zararları
Dönem net karı/zararı
Toplam kontrol gücü olmayan paylar
Şahenk ailesi
Diğer
TOPLAM KAYNAKLAR
Önceki Muhasebe
İlkeleri
e
e
f
g
g
135
Sınıflamalar ve
Düzeltmeler
Bireysel
TMS
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
Konsolide
TMS
504.399
89.130
323.823
-------91.446
862.400
857.875
---4.525
4.525
---6.723.152
856.027
1.510.464
-167.384
(8.738)
99
--------(8.837)
8.618
8.618
--------292.613
-----
495.661
89.229
323.823
-------82.609
871.018
866.493
---4.525
4.525
---7.015.765
856.027
1.510.464
-167.384
2.319.832
656.989
324.408
947.572
27.160
920.412
9.249
87.753
18.818
68.935
293.861
2.929.803
2.435.682
7.095
-7.095
41.282
40.887
395
253.924
191.820
3.785.464
--(94.531)
--
2.815.493
746.218
648.231
947.572
27.160
920.412
9.249
87.753
18.818
68.935
376.470
3.800.821
3.302.175
7.095
7.095
45.807
45.412
395
253.924
191.820
10.801.229
856.027
1.510.464
(94.531)
167.384
--
82.661
82.661
1.018.870
1.101.531
-2.333.725
1.770.336
85.216
---8.089.951
-(2.273.034)
2.424.358
58.628
---292.493
-60.691
4.194.694
143.844
---8.382.444
275.544
3.164.580
(1.179.158)
600.159
397.679
104.612
293.067
9.432.778
275.544
3.225.271
3.015.536
744.003
397.679
104.612
293.067
17.815.222
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
39 – TMS’ye ilk geçiş (devamı)
31 Aralık 2012
Açıklama
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Brüt kar
Pazarlama giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karlarından/zararlarından paylar
Esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı
Finansman gelirler
Finansman giderleri (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Dönem karı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir
Önceki Muhasebe
İlkeleri
Sınıflamalar ve
Düzeltmeler
236.981
-236.981
-(142.188)
15.425
--
----861
37.913
--
236.981
-236.981
-(141.327)
53.338
--
6.412.347
(5.872.713)
539.634
(263.955)
(450.077)
205.981
(132.250)
6.649.328
(5.872.713)
776.615
(263.955)
(591.404)
259.319
(132.250)
-110.218
-38.774
-148.992
912.556
811.889
912.556
960.881
--110.218
88.049
(113.051)
85.216
---85.216
-85.216
--38.774
-(2.784)
35.990
22.638
-22.638
58.628
82.661
141.289
--148.992
88.049
(115.835)
121.206
22.638
-22.638
143.844
82.661
226.505
11.675
(10.695)
812.869
109.549
(208.348)
714.070
(21.271)
(83.895)
62.624
692.799
205.933
898.732
11.675
(10.695)
961.861
197.598
(324.183)
835.276
1.367
(83.895)
85.262
836.643
288.594
1.125.237
h
e
d
c
136
Bireysel
TMS
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
Konsolide
TMS
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
39 – TMS’ye ilk geçiş (devamı)
1 Ocak 2012
Açıklama
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Türev finansal varlıklar
Ticari alacaklar
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
Duran varlıklar
Finansal yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Önceki
Muhasebe
İlkeleri
2.999.137
2.485.917
119.157
150.603
-150.603
a
a
552
242.908
-5.475.682
5.131.336
--333.939
214
-214
--10.193
8.474.819
b
c
c
137
Sınıflamalar
ve
Düzeltmeler
(325.467)
6.631
(118.995)
(147.281)
-(147.281)
--(65.822)
-487.903
440.970
-102.605
(45.800)
(214)
-(214)
--(9.658)
162.436
Bireysel TMS
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
2.673.670
2.492.548
162
3.322
-3.322
-552
177.086
-5.963.585
5.572.306
-102.605
288.139
-----535
8.637.255
2.502.576
596.372
2.633
996.109
274.904
721.205
672.775
163.137
7.327
64.223
5.026.011
(5.572.306)
4.913.365
1.800.481
2.621.046
953.802
364.605
589.197
79.085
78.871
151.667
7.528.587
Konsolide TMS
5.176.246
3.088.920
2.795
999.431
274.904
724.527
672.775
163.689
184.413
64.223
10.989.596
-4.913.365
1.903.086
2.909.185
953.802
364.605
589.197
79.085
78.871
152.202
16.165.842
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
39 – TMS’ye ilk geçiş (devamı)
1 Ocak 2012
Açıklama
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
-İlişkili taraflara ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilş. kısa vadeli karşılıklar
-Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
- Diğer uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-)
Paylara ilişkin primler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı
gelirler veya giderler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler
veya giderler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları/zararları
Dönem net karı/zararı
Toplam kontrol gücü olmayan paylar
Şahenk ailesi
Diğer
TOPLAM KAYNAKLAR
Önceki
Muhasebe
İlkeleri
Sınıflandırmalar
ve Düzeltmeler
1.045.701
94.445
863.957
e
e
d
f
g
g
138
Bireysel
TMS
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
Konsolide
TMS
------87.299
554.651
550.241
---4.410
4.410
---6.874.467
856.027
1.396.063
-167.384
(98.029)
(94.445)
--------(3.584)
105.581
101.435
------4.146
-154.885
-----
947.672
-863.957
-------83.715
660.232
651.676
---4.410
4.410
-4.146
-7.029.352
856.027
1.396.063
-167.384
1.844.951
557.723
300.568
617.404
13.114
604.290
13.324
73.006
16.090
56.916
282.926
2.529.743
1.834.139
318.168
-318.168
31.438
31.173
265
184.224
161.774
2.835.440
--(98.755)
--
2.792.623
557.723
1.164.525
617.404
13.114
604.290
13.324
73.006
16.090
56.916
366.641
3.189.975
2.485.815
318.168
-318.168
35.848
35.583
265
188.370
161.774
9.864.792
856.027
1.396.063
(98.755)
167.384
--
84.540
84.540
975.739
1.060.279
-2.326.147
1.098.160
1.030.686
---8.474.819
(1.506)
(2.278.297)
785.465
1.564.683
---162.437
(1.506)
47.850
1.883.625
2.595.369
---8.637.256
50.796
3.107.041
(1.295.776)
96.395
318.452
106.621
211.831
7.528.586
49.290
3.154.891
587.849
2.691.764
318.452
106.621
211.831
16.165.842
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir).
39 – TMS’ye ilk geçiş (devamı)
Toplam kapsamlı gelir ve geçmiş yıl karlarının mutabakatı ve düzeltmelere ilişkin
açıklamalar
Toplam kapsamlı gelir ve geçmiş yıl karları, Önceki Muhasebe İlkeleri
2012
2011
4.189.277
4.454.993
82.661
56.805
Referans
c
Maddi duran varlıklardan yatırım amaçlı gayrimenkullere sınıflama
d
e
g
h
j
Finansal yatırımların gerçeğe uygun değeri ile taşınan değeri arasındaki farkın ertelenmiş
vergi etkisi
22.638
4.146
Finansal yükümlülüklerin TMS kapsamında düzeltilmesi
(2.783)
105.019
TMS uyarınca yapılan düzeltmelerin önceki dönemlere isabet eden kısmı
154.885
--
Yatırım amaçlı Gayrimenkullerin yeniden değerleme farkları
37.913
(18.449)
Diğer TMS düzeltmeleri
(2.701)
7.364
4.481.890
4.609.878
Toplam kapsamlı gelir ve geçmiş yıl karları, TMS
Referans
a
b
f
Sınıflamalara ilişkin açıklamalar
Şüpheli alacaklar karşılığı düzeltmesi
Finansal yatırımların gerçeğe uygun değeri ile taşınan değeri arasındaki farkın düzeltilmesi
Yeniden değerleme farkları düzeltmesi
Konsolidasyon düzeltmeleri
Bireysel finansal tablolarda TMS 39: Finansal Araçlar standardı uyarınca enflasyon muhasebesi
uyarınca 31 Aralık 2014 tarihine kadar endekslenmiş maliyet değeri veya gerçeğe uygun
değerinden taşınan iştirak, bağlı ortaklı ve müşterek yönetime tabi iş ortaklıkları Dipnot 2.6.(a)
referanslı muhasebe politikasında anlatıldığı üzere konsolide edilmiştir.
139
Ek I
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
İlave Bilgiler
Amerikan Doları’na çevrim
31 Aralık 2013
Takip eden sayfalarda Amerikan Doları (“USD”) olarak ifade edilen konsolide finansal
durum tablosu ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu sadece okuyucuya
kolaylık amacıyla sunulmaktadır.
Cari yıl konsolide finansal tablolarının USD’ye çevrimi, 31 Aralık 2013 tarihindeki TL
konsolide finansal tablolardan 31 Aralık 2013 tarihindeki resmi USD/TL döviz kuru olan
2,1343 kullanılarak yapılmıştır. Önceki yıl konsolide finansal tablolarının USD’ye çevrimi,
31 Aralık 2012 tarihindeki TL konsolide finansal tablolardan 31 Aralık 2012 tarihindeki
resmi USD/TL döviz kuru olan 1,7826, 31 Aralık 2011 tarihindeki TL konsolide finansal
tablolardan 31 Aralık 2011 tarihindeki resmi USD/TL döviz kuru olan 1,8889 kullanılarak
yapılmıştır.
Bu tarz bir çevrim, TMS’ye veya Amerika Birleşik Devletleri’ndeki veya herhangi bir
ülkedeki Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerine göre TL tutarların USD’ye
dönüştürüldüğüne dair bir gösterim olarak yorumlanmamalıdır.
140
Ek I.1
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Durum Tablosu
Tutarlar bin USD olarak sunulmuştur
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Ocak 2012
791.952
77
702.347
209.071
493.276
313.854
43.178
142.900
837.606
3.522
639.773
239.546
400.227
349.166
77.164
117.693
1.635.301
1.480
529.108
145.537
383.571
356.173
86.658
97.630
61.666
35.952
34.000
Toplam dönen varlıklar
2.055.974
2.060.876
2.740.340
Duran varlıklar:
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Finansal yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
51.212
-51.212
36.744
3.192.347
1.134.681
2.092.161
770.344
353.668
416.676
134.848
123.760
129.577
51.812
-51.812
34.725
3.578.302
1.203.816
1.984.997
816.969
338.201
478.768
50.260
94.761
117.437
----2.601.264
1.007.510
1.540.148
504.951
193.025
311.926
41.868
41.755
80.491
Toplam duran varlıklar
7.665.674
7.933.079
5.817.987
TOPLAM VARLIKLAR
9.721.648
9.993.955
8.558.337
VARLIKLAR
Dönen varlıklar:
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
141
Ek I.1
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Durum Tablosu
Tutarlar bin USD olarak sunulmuştur
Dipnot
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Ocak 2012
383.380
342.731
27.702
318.832
18.407
300.425
378
51.864
10.481
418.612
363.644
-531.567
15.236
516.331
5.188
49.227
10.556
295.263
616.510
-326.859
6.943
319.916
7.054
38.650
8.518
41.383
166.055
38.671
211.192
30.132
194.103
1.290.942
1.579.430
1.478.439
3.022.604
6.177
3.568
-3.568
26.451
1.852.449
-3.980
-3.980
25.697
1.316.012
-168.441
-168.441
18.978
26.396
55
91.527
92.732
25.475
222
142.446
107.608
18.838
140
99.725
85.644
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
3.243.059
2.132.180
1.688.800
TOPLAM YUKUMLULUKLER
4.534.001
3.711.610
3.167.239
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler:
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Diğer finansal yükümlükler
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli
karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli
karşılıklar
- Diğer uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana ortaklığa ait özkaynaklar:
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-)
Paylara ilişkin primler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler veya giderler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler veya giderler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları/zararları
Dönem net karı/zararı
Toplam ana ortaklığa ait özkaynaklar
401.081
707.709
(44.291)
78.426
617.081
480.213
847.338
(53.030)
93.899
617.935
453.188
739.088
(52.282)
88.615
561.321
(17.061)
154.574
26.095
1.573.693
1.576.043
67.261
4.959.942
1.809.307
1.691.650
417.370
6.059.256
1.670.227
311.212
1.425.043
5.222.507
43.979
183.729
227.708
58.685
164.404
223.089
56.446
112.145
168.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.187.650
6.282.345
5.391.098
TOPLAM KAYNAKLAR
9.721.651
9.993.955
8.558.337
Kontrol gücü olmayan paylar
Şahenk ailesi
Diğer
Toplam kontrol gücü olmayan paylar
142
Ek I.2
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Tutarlar bin USD olarak sunulmuştur
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
4.050.277
(3.542.688)
3.730.129
(3.294.465)
Brüt kar
507.589
435.664
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar
(350.635)
(146.446)
191.750
(77.111)
361.518
(331.765)
(148.073)
145.472
(74.189)
511.925
Esas faaliyet karı
486.665
539.034
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
7.196
(753)
6.549
(6.000)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı
493.108
539.583
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
38.334
(460.833)
110.849
(181.860)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
70.609
468.572
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri/geliri
- Dönem vergi gideri/geliri
- Ertelenmiş vergi gideri/geliri
(41.950)
75.668
-(47.063)
47.830
Sürdürülen faaliyetler dönem karı
104.327
469.339
--
--
104.327
469.339
37.066
8.081
28.895
67.261
104.327
51.969
8.997
42.972
417.370
469.339
0,12
0,55
Durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı
DÖNEM KARI
Dönem karının dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
- Şahenk ailesi
- Diğer
Ana ortaklık payları
Pay başına kazanç (Tam USD)
143
Ek I.2
Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Tutarlar bin USD olarak sunulmuştur
Dipnot
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:
112.598
34.988
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları/azalışları
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı
gelirlere ilişkin vergiler
- Ertelenmiş vergi etkisi
105.291
(1.136)
26.453
--
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden
kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar, vergiden net
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar:
Yabancı para çevirim farkları
Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme ve/veya
sınıflandırma kazançları/kayıpları
Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları
Yurtdışındaki işletmeye ilişkin yatırım riskinden korunma
kazançları/kayıpları
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelirlere ilişkin
vergiler
- Cari vergi etkisi
- Ertelenmiş vergi etkisi
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden
kar/zararda sınıflandırılacak paylar, vergiden net
DİĞER KAPSAMLI GELİR
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
- Şahenk ailesi
- Diğer
Ana ortaklık payları
144
(3.038)
11.481
(145.944)
29.238
433
3.171
(42.167)
7.799
8.433
(634)
(968)
9.503
126.907
(14.952)
(3.467)
1.685
-(337)
-(337)
(144.418)
143.978
(33.346)
161.895
70.981
631.234
36.914
7.930
28.984
34.067
70.981
53.797
10.824
42.973
577.437
631.234
Download

Ek I Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları