İHALE İLANI
ULUKIġLA ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠNCE
ÇĠFTEHAN, DARBOĞAZ VE HASANGAZĠ KÖYLERĠNE BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI
YAPILMASI ĠġLERĠ BĠRLEġTĠRĠLEREK TEK GRUP Ġġ OLARAK ĠHALE EDĠLECEKTĠR.
1. Birliğin; a) Adı ve Adresi: Ulukışla İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği. Hükümet Konağı
b) Telefon no: (0388) 511 87 88, c) Faks no.:511 87 88, d) Elektronik posta adresi:-- ulukisla.gov.tr
2. İhale konusu yapım işinin;
a ) Yapılacağı Yer: Niğde İli -Ulukışla İlçesi – Çiftehan, Darboğaz ve Hasangazi Köyleri
b) Niteliği, türü ve Miktarı: 3 Adet Basketbol ve Voleybol Sahası Yapım İşi.
d) İşe Başlama Tarihi: SözleĢmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi ile.
e ) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 15 Aralık 2014 tarihi itibariyle bitirilmiĢ olacaktır.
3. İhalenin a) Yapılacağı Yer : Niğde İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi / Saati : 30/10/2014 - 11:00.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesi ölçütleri :
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kiĢi ise, ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi ise, siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya
ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kiĢi ise tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Tic. Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Birlik Ġhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde
sayılan durumlarda olunmadığına iliĢkin yazılı taahhütname,
4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. ġekil ve içeriği Teknik ġartnamede belirlenen hususlar
4.1.7. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.8. Ġsteklinin ĠĢ Ortaklığı Olması Halinde Ģekli ve içeriği Ġdari ġartnamede Belirtilen iĢ ortaklığı
beyannamesi.
4.1.9. Ġhale konusu alımın /iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
ĠĢ deneyim belgesi istenmemektedir.
4.3. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler:
4.3.1. Teknik personel zorunluluğu yoktur.
4.3.2. Makine ve ekipman zorunluluğu bulunmamaktadır.
5. Ġhale dokümanı Birlik Bürosunda görülebilir ve 100,00 ¨ karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup bedeli, Birliğimizin Ziraat Bankası
UlukıĢla ġubesi TR55 0001 0003 2633 1905 8750 01 nolu iban hesabına yatırılarak dekont ihale
dosyasına eklenecektir
6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
7. Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8. Ġhale dokümanı UlukıĢla Kaymakamlığı Hükümet Binasında Bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliği
Bürosunda görülebilir.
9. Teklifler ihale saatine kadar Birlik Ġhale Komisyon BaĢkanlığına verilecektir.
10. Ġstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile anahtar teslimi götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.
11. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İLANEN DUYRULUR
20/10/2014
Ferhat ATAR
Kaymakam
Birlik Başkanı
Download

SAHA İHALE İLANI - Ulukışla Kaymakamlığı