KAPAK
KAP
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
KASIM 2014
MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
1.11.2014/ 29162 R.G.
Konu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının amaç ve görevleri
doğrultusunda birimlerin yapacakları yayın faaliyetlerinin usul ve esaslarını
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Yayın Kurulu, Müsteşarın veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında,
Sanayi Genel Müdürü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü, Metroloji ve
Standardizasyon Genel Müdürü, Verimlilik Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş
Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, I.Hukuk
Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı ile Müsteşar tarafından belirlenecek bir Bilim,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olmak üzere onbir üyeden oluşur. Üyelerin herhangi
bir sebeple Kurul toplantılarına katılamamaları halinde yerlerine vekilleri katılır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
1.11.2014/ 29162 R.G.
Konu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik hazırlanmıştır.
17/10/2009 tarihli ve 27379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma
Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
2
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
1.11.2014/ 29162 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/10/2014 Tarihli ve 6064 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Kurul Başkanlığının 28.10.2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 27.10.2014
tarih ve 32521522-102.01[130-200]-29768 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi
sonucunda;
- Turkish Finansal Kiralama A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi
doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal
edilmesine,
- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu
Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir
Tarih - Sayı
1.11.2014/ 29162 R.G.
Konu
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 23/10/2014
Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/33] Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci
maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci
maddelerine istinaden; Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulama kapsamını
belirleyen ve 26/8/2014 tarih ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
21/8/2014 tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/26] sayılı Kurul Kararının (2) nolu
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.
“2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit
veya konsolide finansal tablolarının (1/1/2014 tarihinden önce başlayan
hesap dönemlerine ait olup hazırlanmamış veya genel kurula sunulmamış
olanlar dahil) hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe
Standartlarını uygulayabileceğine,”
3
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
1.11.2014/ 29162 Mükerrer R.G.
Konu
17/10/2014 Tarihli ve 29148 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 30/9/2014
Tarihli ve 2014/6841 Sayılı 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2015 Yılı Programı yayımlandı.
Özet
Tarih - Sayı
2.11.2014/ 29163 R.G.
Konu
Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016) ile İlgili 26/8/2014 Tarihli ve
2014/23 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayımlandı.
Özet
Yüksek Planlama Kurulunca;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 9/6/2014 tarihli ve 249 sayılı yazısı
dikkate alınarak;
Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde
tüm
paydaşların katılımıyla hazırlanan ekli “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem
Planı (2014-2016)”nın kabulüne, karar verilmiştir.
4
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
4.11.2014/ 29165 R.G.
Konu
6562 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununun ek 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gebze Teknik Üniversitesi
EK MADDE 19- Kocaeli’nde Gebze Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite
kurulmuştur.
Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Temel Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Mimarlık Fakültesinden,
ç) İşletme Fakültesinden,
d) Enerji Teknolojileri Enstitüsünden,
e) Biyoteknoloji Enstitüsünden,
f) Nanoteknoloji Enstitüsünden,
g) Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünden,
h) Savunma Teknolojileri Enstitüsünden,
ı) Bilişim Teknolojileri Enstitüsünden,
i) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
j) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.”
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
5
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
4.11.2014/ 29164 R.G.
Konu
Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 28/10/1987 tarihli ve 19618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında
Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Tarım Arazilerinde;
1) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun
yürürlüğe girdiği 19/07/2005 tarihinden sonra, miras yoluyla intikal edilse dahi,
hissedarları arasında haricen yapılmış olan ifrazen taksimlerde, ifrazen oluşan
parsellerden, 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre yüzölçümlerinin
bölünmez büyüklük olarak kabul edilen mutlak tarım arazileri, marjinal tarım
arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü
altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektarın altında olması durumunda ifrazen taksim
talebi, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan
karşılanmaz. Tarımsal arazi bölünmez büyüklüğünün tespit edilip edilmediği, tespit
edilmişse miktarlarının ne olduğu hususu, çalışmalara başlanmadan önce il/ilçe
gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine sorulur ve alınan cevaba göre işlem
yapılır. 19/7/2005 tarihinden önce yapıldığı tespit edilen ifrazen taksimlerde parsel
yeter büyüklüğü aranmaz.
2) 5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 30/4/2014 tarihli ve 6537 sayılı Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
yürürlüğe girdiği 15/5/2014 tarihinden sonraki ölümlere dayalı olarak yapılacak
tarım arazilerinin intikalleri, tüm mirasçıların birlikte müşterek mülkiyet yapılması
yönünde talepleri olsa dahi, iştirak halinde mülkiyet şeklinde yapılacağından, il/ilçe
gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan müşterek
mülkiyete dönüştürülmez ve ifrazen taksimlere yönelik talepler karşılanmaz.
15/5/2014 tarihinden önceki ölümlere dayalı olarak yapılacak intikallerde ise
müşterek mülkiyet olarak tasarruf edilen tarım arazilerinin müşterek mülkiyet
olarak tespiti mümkündür.
6
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
3) Cinsi tarımsal nitelik taşıyan taşınmazlar için, il özel idarelerine/belediyelere,
nazım, mevzi, uygulama imar planı gibi imar planı kapsamında kalıp kalmadığı,
kalmakta ise planda kullanım amacının tarım dışı olup olmadığının yazılı olarak
sorularak alınacak cevabi yazılarda, taşınmazın imar planı kapsamında kaldığı ve
planda kullanım amacının tarım dışı olduğunun bildirilmesi halinde bu madde
hükmü uygulanmaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün
bağlı olduğu Bakan yürütür.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün
bağlı olduğu Bakan yürütür..
Tarih - Sayı
4.11.2014/ 29165 R.G.
Konu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların
Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere
Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/26)
yayımlandı.
Özet
3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve
Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’in
bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
4.11.2014/ 29165 R.G.
Konu
Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No:
2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri
Seri No: 2)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
7
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13445 Nargilelik Tütün Mamulü
Standardında Tarifler başlığı altında yer verilen nargilelik tütün mamullerini
kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) İhraç amacıyla üretilen nargilelik tütün mamullerinde, TS 13445 Nargilelik
Tütün Mamulü Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
4.11.2014/ 29165 R.G.
Konu
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri
düzenlemektir.
(2) Bu Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların
sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik
ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Elektronik ticaret: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda
gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,
b) Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari
faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her
türlü iletişimi,
c) Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri,
akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar
kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri,
ses ve görüntü içerikli iletileri,
ç) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel
8
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
kişileri,
d) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına
elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
e) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ifade eder.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 3 – (1) Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin
yapılmasından önce;
a) Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,
b) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,
c) Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı
tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra
erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına
ilişkin bilgileri,
ç) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve
düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,
d)
Uygulanan
gizlilik
kuralları
ve
varsa
alternatif
uyuşmazlık
çözüm
mekanizmalarına ilişkin bilgileri,
sunar.
(2) Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış
kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtir.
(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki
düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.
(4) Hizmet sağlayıcı, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı
tarafından saklanmasına imkan sağlar.
(5) Birinci ve ikinci fıkralar, münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri
bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.
Sipariş
MADDE 4 – (1) Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde aşağıdaki esaslar
9
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
geçerlidir:
a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin
girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin
şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlar.
b) Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim
araçlarıyla teyit eder.
c) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin
mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.
(2) Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını
belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları
sunar.
(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki
düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.
(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkra, münhasıran elektronik posta
yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.
Ticari iletişime ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) Ticari iletişimde:
a) Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça
belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır.
b) İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya
oyunların bu niteliği açıkça belirlenebilmeli, bunlara katılımın ve bunlardan
faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer
bırakmayacak şekilde anlaşılır olmalıdır.
Ticari elektronik ileti gönderme şartı
MADDE 6 – (1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak
kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim
araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim
bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik,
kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler
10
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
gönderilebilir.
Ticari elektronik iletinin içeriği
MADDE 7 – (1) Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun
olmalıdır.
(2) İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin
türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve
elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır.
(3 İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası
adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.
Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı
MADDE 8 – (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari
elektronik iletileri almayı reddedebilir.
(2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz
olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri
sunmakla yükümlüdür.
(3) Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik
ileti göndermeyi durdurur.
Aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı
kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu
içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da
durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
(2) Bu Kanunun 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde düzenlenen yükümlülüklerin
aracı hizmet sağlayıcılarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
Kişisel verilerin korunması
MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı:
a) Bu Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel
verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur.
11
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
b) Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka
amaçlarla kullanamaz.
Bakanlık yetkisi
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanması ve elektronik ticaretin
gelişimiyle ilgili her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkilidir.
(2) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında Bakanlık
yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye,
bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya
yetkili olup ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını,
bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi
taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
Cezai hükümler
MADDE 12 – (1) Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendindeki yükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 7 nci
maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet
sağlayıcılara bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar,
b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin ikinci
fıkrasındaki, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki veya 7 nci
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden
hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk
lirasına kadar,
c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve
aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar,
ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere iki bin Türk lirasından
beş bin Türk lirasına kadar,
idari para cezası verilir.
(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak
ileti gönderilmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idari para cezası
12
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
on katına kadar artırılarak uygulanır.
(3) Bu maddede öngörülen idari para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu
yetki, merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada ise Bakanlığın il
müdürlüklerine devredilebilir.
Yönetmelikler
MADDE 13 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler; Adalet Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Ekonomi
Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görüşleri alınarak Bakanlık
tarafından hazırlanır.
Değiştirilen mevzuat
MADDE 14 – (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun
50 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(5) İşletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve
kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar,
elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması
suretiyle pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla haberleşme
yapılamaz.
İşletmeciler,
sundukları
hizmetlere
ilişkin
olarak
abone
ve
kullanıcılarıyla siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamazlar.”
“(6) İşletmeciler tarafından, abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin bir mal ya da
hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair
bilgilendirilerek ve reddetme imkânı sağlanarak edinilmiş olması hâlinde, abone ve
kullanıcılarla önceden izin alınmaksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili
pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetleri için haberleşme yapılabilir.
(7) Abone ve kullanıcılara, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve verdikleri
izni geri alma hakkı kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlanır.”
Onay alınarak oluşturulan veri tabanları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticari elektronik
ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında
6 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.
13
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Kanun 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
6.11.2014/ 29167 R.G.
Konu
2014/6942 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988
(2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların
Tasarrufunda
Bulunan
Mal
Varlığının
Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki
(1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda
bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin
ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/10/2014 tarihli ve 17346
sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında
Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/10/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır
14
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
6.11.2014/ 29167 R.G.
Konu
Motorlu Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı
Yönetmeliğinde
(AB/351/2012)
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin
(AB/351/2012) Geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlar için uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tip onayı mevcut yeni imal edilen araçlar için 1/1/2016
tarihinden itibaren bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
7.11.2014/ 29168 R.G.
Konu
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 08/04/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış
Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye
aşağıda bilgileri yer alan şirket eklenmiştir..
ŞİRKETİN
UNVANI
TAYPA
TEKSTİL
GİYİM
58
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş.
NO
ADRESİ
TELEFON
Cumhuriyet Mah. Eski
Hadımköy Yolu İnciler
(212) 866 13
Cihan San. Sit. C Blok
00
Büyükçekmece/İSTANBUL
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
15
FAKS
(212) 866 13
99
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
7.11.2014/ 29168 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/34) yayımlandı.
Özet
Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde
yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin
olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını
içermektedir.
(2) Yerli üretici Pensan Kalem ve Kâğıt San. ve Tic. A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)
menşeli “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler (tükenmez
kalemler)”in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona
ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol
açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle
başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
tarafından da desteklenmiştir.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik
pozisyonu (GTİP) altında yer alan “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı
kalemler” ile 9608.50.00.10.00 numaralı GTİP altında ithal edilen “plastik
maddelerden olanlar (takımın içindeki 9608.10.10.10.00 GTİP’li olanlar)”dır.
(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette
değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife
pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ
hükümleriniMevcut önlem
16
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
MADDE 4 – (1) 2/8/2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/28 sayılı Tebliğ (2008/28 sayılı
Tebliğ) ile değişik 2/3/2004 tarihli ve 25390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
2004/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Çin
Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli şikayet konusu ürün için 0,066 ABD Doları/Adet
düzeyinde önlem yürürlüktedir.
(2) Söz konusu önlemin yürürlük süresi, 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/35
sayılı Tebliğ ile ÇHC’ye yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar
verilmiştir.
(3) ÇHC menşeli bahse konu kalemlere yönelik mer’i önlemin yürürlük süresinin
bitiminden önce, 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
2014/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yerli üretim
dalının önleme konu ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme
soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.n uygulanmasına
halel getirmez.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli
bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti
Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin
35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına
karar verilmiştir.
(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince,
soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)
tarafından yürütülecektir.
17
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
7.11.2014/ 29168 R.G.
Konu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 Tarihli ve 5291 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
AKARYAKIT FİYATLARININ TAKİBİNE İLİŞKİN KURUL KARARI
Madde-1: Rafinerici lisansı sahiplerinin akaryakıt satış fiyatının takibinde Platts
European Market Scan’de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında ABD Doları/ton
cinsinden yayımlanan günlük fiyatların ortalamasının TCMB tarafından açıklanan
döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilmiş olan tutarı (TL/ton) dikkate alınır. Bu
tutarın TL/lt değerinin hesaplanmasında yoğunluk değeri motorin için 0,845
ton/m3 ve benzin için 0,775 ton/m3 olarak dikkate alınır. Rafinerici lisansı sahipleri
tarafından belirlenecek ürün fiyatında ürünün uluslararası piyasadaki fiyatının TL
cinsinden değerine ilaveten ülke içi pazara sunumu kapsamında katlanılan
maliyetler de dikkate alınır.
Madde-2: Dağıtıcılar tarafından ilan edilen tavan/tavsiye fiyatlarının tespitinde,
ilgili ürün için rafinerici lisansı sahiplerince belirlenen satış fiyatı ve takip edilen en
yakın erişilebilir serbest piyasalardaki fiyat oluşumundaki dağıtıcı ve bayi marjı
dikkate alınır. Pompa satış fiyatları nakliye maliyetleri de dikkate alınarak iller
bazında farklı belirlenebilir.
Madde-3: Dağıtıcı ve bayi marjı toplamının takibinde; 01.01.2015 tarihine kadar en
yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcının İstanbul (Avrupa Yakası) için Kuruma bildirmiş
olduğu bayi tavan satış fiyatlarının ortalaması, 01.01.2015 tarihinden itibaren en
yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcının bayilerine ilişkin Kuruma bildirilen ilan
panosunda yer alan satış fiyatlarının ağırlıklı ortalaması dikkate alınır. Türkiye
ağırlıklı ortalama pompa fiyatından rafineri satış fiyatının düşülmesi ile bulunacak
marjın, takip edilen ülkeler (Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Almanya) için Avrupa
Birliği resmi internet sayfasında yayımlanan vergisiz pompa satış fiyatlarından ilgili
ülkelerdeki ülke içi rafineri satış fiyatları düşülerek bulunan marjların ortalaması ile
uyumlu olması esastır.
Madde-4: Takip edilen ülkeler için ülke içi rafineri satış fiyatına ulaşılamaması
durumunda, rafineri fiyatı olarak Platts European Market Scan’de CIF MED
18
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
(Genova/Lavera) başlığı altında ABD Doları/ton cinsinden yayımlanan günlük
fiyatların ortalaması esas alınır.
Madde-5: Takip edilen ülkeler için bu Kararın 3 üncü ve 4 üncü maddeleri
kapsamında belirlenecek marjlara, ülkemiz ile söz konusu ülkelerdeki piyasa
şartlarındaki farklılıkların etkisi yansıtılabilir.
Madde-6: Bu Karar’da yer alan takip metodolojisi kapsamında yapılan
düzenlemelere uyulmaması halinde, 5015 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi
kapsamında gerekli idari işlemler yapılır.
Madde-7: Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde-8: Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
7.11.2014/ 29168 R.G.
Konu
2014/6891 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti
Arasında Ormancılık ve Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Haziran 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan Karara ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ormancılık ve Meteoroloji Alanında
İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve
6902066 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5
inci
maddelerine
göre,
Bakanlar
Kurulu’nca
13/10/2014
tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
8.11.2014/ 29169 R.G.
Konu
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize
Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde;
19
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Büyükşehir belediyesinin olmadığı yerlerde ilgili belediyenin, hem büyükşehir
belediyesi hem de ilçe belediyesi sınırları içerisinde olması halinde ise sadece
büyükşehir belediyesinin”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür..
Tarih - Sayı
8.11.2014/ 29169 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/11/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-67 Sayılı
Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 17.10.2014 tarih ve 466 sayılı yazısına istinaden,
1. İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen
yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca
“Adana İli Sarıçam İlçesi, Menekşe Köyü, 264 ada, 1 parselde bulunan 14.450,00
m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en
yüksek teklifi veren Fatih GÖZÜM’e 731.000,00-(Yediyüzotuzbirbin) TL bedelle
satılmasına, Fatih GÖZÜM’ün satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat
kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen kararın onaylanmasına
2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale
Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine
karar verilmiştir.
20
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
9.11.2014/ 29170 R.G.
Konu
2014/6890 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Niue Arasında Diplomatik İlişki
Kurulmasına İlişkin Ortak Bildirinin Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
7 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Niue
Arasında Diplomatik İlişki Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri”nin onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve 6898712 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
9.11.2014/ 29170 R.G.
Konu
2014/6898 sayılı Onuncu Birleşmiş Milletler Orman Forumu Güvenlik Alanında
İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
22 Şubat 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan Onuncu Birleşmiş Milletler Orman
Forumu Güvenlik Alanında İşbirliğine İlişkin ekli Mutabakat Muhtırası’nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6899059 sayılı yazısı
üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
9.11.2014/ 29170 R.G.
Konu
2014/6899 sayılı Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı
Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
9 Mayıs 2014 tarihinde Sofya’da imzalanan Karara ekli “Türk-Bulgar Kara
Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6897522 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve
244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
21
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
9.11.2014/ 29170 R.G.
Konu
2014/6905 sayılı Türkiye-Almanya Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı
Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
“Türkiye-Almanya Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü”nü
Hükümetimiz adına imzalamaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Vekili Hüseyin Yılmaz’ın yetkili
kılınmasının kabulü; Dışişleri Bakanlığının 26/9/2014 tarihli ve 6970836 sayılı yazısı
üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
9.11.2014/ 29170 R.G.
Konu
2014/6906 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet
Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa
ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın
Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
28 Şubat 2014 tarihinde New York’ta imzalanan ve 1/7/2014 tarihli ve 6548 sayılı
Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın)
Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin İstanbul’da Kurulmasına
İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve
6898579 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
22
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
9.11.2014/ 29170 R.G.
Konu
2014/6925 sayılı Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA
Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit
Rejimine İlişkin Sözleşme” Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2/2013 Sayılı ABEFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri
arasında taşınması amacıyla oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”
eklerinde değişiklik yapılmasına dair ilişik 2/2013 sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak
Komitesi Kararının onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6898864
sayılı yazısı üzerine, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 20/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
9.11.2014/ 29170 R.G.
Konu
2014/6917 sayılı Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi
Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma
Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında
Uluslararası
Sözleşme
uyarınca
uygulanması
gereken
ekli
Sınıflandırma
Görüşlerinin yürürlüğe konulması ile 4/11/2013 tarihli ve 2013/5632 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
15/10/2014 tarihli ve 3108483 sayılı yazısı üzerine, 10/11/1988 tarihli ve 3501
sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/10/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
23
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
11.11.2014/ 29171 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/39)
yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde
yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 2 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti
(Vietnam) menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 5407.20.11.90.00 ve
5407.20.19.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “polietilen
veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat” için
15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33) ile ÇHC menşeli olanlar için 1,06
ABD Doları/kg ve Vietnam menşeli olanlar için de 1,16 ABD Doları/kg seviyesinde
dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/28) ile, 2008/33 sayılı Tebliğin 25 inci maddesinde
yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
24
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
GTİP
3921.90.60.00.11
3921.90.60.00.13
3926.90.92.00.00
3926.90.97.90.19
5407.20.11.90.00
5407.20.19.90.00
5903.90.91.90.00
6306.12.00.00.00
ARALIK 2014
Menşe
Ülke
Dampinge
Karşı Önlem
ÇHC
1,06 ABD
Doları/Kg
Vietnam
1,16 ABD
Doları/Kg
Eşyanın Tanımı
Polietilen ve
polipropilenden
mamul
şerit veya
benzerlerinden
dokunmuş
mensucat
Karar
MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemin yürürlükten kaldırılması
halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin
muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme
Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için
uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin belirtilen şekilde aynen
uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
11.11.2014/ 29172 R.G.
Konu
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
2/8/2007 tarihli ve 26601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26)’in 1 inci maddesinde yer alan
tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
Bahçe
şemsiyeleri ve
6601.10.00.00.00
benzeri
şemsiyeler
İç içe girebilen
6601.91.00.00.00
milleri olanlar
6601.99
Diğerleri
6602.00.00.00.00 Bastonlar,
25
Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg.*)
30
6
12
8
MALİ BÜLTEN
6603.20.00.00.00
6603.90.10.00.00
6603.90.90.10.00
6603.90.90.90.00
Kg: Brüt Ağırlık
SAYI : 117
iskemle
bastonlar,
kamçılar,
kırbaçlar
ve benzerleri
Şemsiyelerin
bir
araya
getirilmiş
tel
mesnetleri
(mil
üzerine
monte
edilenler dahil)
Saplar ve uçlar
66.01
Pozisyonuna
giren
eşyanın aksamı
Diğerleri
ARALIK 2014
15
6
15
15
”
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
11.11.2014/ 29171 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/11/2014 Tarihli ve 6071
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Kurul Başkanlığının 05.11.2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen
03.11.2014 tarih ve 43890421-101.01.05[18.1]-30342 sayılı yazı ve eklerinin
incelenmesi sonucunda;
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun)
ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları
saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi
uyarınca;
1- Bankanın, yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına ve birlikte kontrol
edilen ortaklıklarına;
- Banka kartı, kredi kartı ve POS operasyonel işlemleri, ATM, çağrı merkezi,
telefon bankacılığı, web sitesi, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. takip ve
bakım hizmetleri konularında,
- Kapsam ile sınırlı olmak üzere bilgi sistemleri kapsamında servis masası hizmeti,
26
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Bilgi Teknolojileri (BT) saha bakım hizmetleri, yazılım, donanım ve BT Kontratları
ile BT risklerinin yönetimi gibi konularda,
- Merkezden yapılabilecek sistemsel giriş operasyonları, kredi operasyonları,
gönderi ve basım hizmetleri konularında,
- Ortak müşterilerin kredi değerliliklerinin izlenmesi amacıyla bilgi paylaşımı
yapılması
ve
kredi
izleme
ve
bu
amaca
yönelik
sistemlerin
kurulması/geliştirilmesi konularında,
- Kredi riski analizi, kredi süreci esasları, skorlama-derecelendirme sistemlerinin
kurulması/geliştirilmesi ile kredi risk yönetimi alanlarında,
- Türkiye’de yerleşik firmalara kullandıracakları kredilere yönelik teminatın
kontrolü,
borçludan
teslim
alınması
ve
raporlanması
ile
kredilerin
dokümantasyonu, teminatın alımı ve çözülmesi süreçlerine dair operasyonel
işlemler konusunda
destek/danışmanlık hizmeti vermesine izin verilmesine,
2- Bankanın Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ile acentelik tesis ederek “acentelik”
faaliyetlerinde bulunulması faaliyetine izin verilmesine,
3- Bankanın, yurtiçi ve yurt dışı iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile başkaları
tarafından kurulan/kurulacak fonlara idari ve operasyonel destek/danışmanlık
hizmeti vermesine izin verilmesine
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/50) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli
Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’in 4 üncü
maddesinin ikinci fıkrasına, ek-53’te ibaresinden sonra gelmek üzere “, Zavot ek54’te, Güney Karaman ek-55’te, Hasmer ek-56’da, Hasak ek-57’de, Ramlıç ek58’de” ibaresi eklenmiş ve aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-54, Ek-55, Ek-56, Ek-57, Ek58 eklenmiştir.
27
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
. Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi
ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (AB/347/2012) Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–
Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler,
Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı
Yönetmeliğinde (661/2009/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan
Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına
İlişkin Tebliğ yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; 30/4/2014 tarihinden önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı
Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve
söz konusu tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen
gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı
alacaklarından kesinleşmiş olanlarının 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı
Alacakların
Yeniden
Yapılandırılmasına
Dair
Kanun
yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
28
kapsamında
yeniden
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma
hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 30) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi
Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra
No: 15)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
Geçici Madde 3 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “TMS 16 Maddi
Duran Varlıklar” Standardının 3, 6 ve 37 nci paragraflarında yapılan değişiklikleri ve
aynı standarda eklenen 22A ve 81L-81M paragraflarında belirtilen hükümleri
1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında
uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğ ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16)
Maddi Duran Varlıklar” Standardının;
a) 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3. Bu Standart aşağıda belirtilen varlıkların muhasebeleştirilmesinde uygulanmaz:
(a) “TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan
Faaliyetler” Standardı uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlık olarak
sınıflandırılmış olan maddi duran varlıklar.
(b) Taşıyıcı bitkiler dışındaki tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar (bkz. TMS 41
Tarımsal Faaliyetler). Bu Standart taşıyıcı bitkilere uygulanır ancak taşıyıcı bitkilerin
29
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
ürünlerine uygulanmaz.
(c)
Madenlere
ilişkin
arama,
hazırlık,
çıkarma
ve
değerlendirme
harcamalarının/varlıklarının muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi (bkz: “TFRS 6
Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi” Standardı).
(d) Petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yenilenebilir olmayan doğal kaynaklar gibi
madenler üzerindeki haklar ve madeni kaynaklar.”
b) 6 ncı paragrafına “Defter değeri” tanımından önce gelmek üzere aşağıdaki tanım
eklenmiştir.
“Taşıyıcı bitki: Aşağıdaki özelliklere sahip yaşayan bir bitkidir:
(a) Tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılması,
(b) Bir dönemden fazla ürün vermesinin beklenmesi ve
(c) Önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma olasılığının çok
düşük olması.
(TMS 41’in 5A-5B paragrafları taşıyıcı bitki tanımına ilişkin detaylı bilgi içerir.)”
c) 22 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 22A paragrafı eklenmiştir.
“22A. Taşıyıcı bitkiler işletmece inşa edilen maddi duran varlık kalemlerinde olduğu
gibi, yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi için gerekli duruma
ve yere getirilmeden önce muhasebeleştirilir. Bu doğrultuda, bu Standartta ‘inşa’
ifadesine yapılan atıflar taşıyıcı bitkilerin yönetimin amaçları doğrultusunda
faaliyet gösterebilmesi amacıyla gerekli duruma ve yere getirilmeden önce
yetiştirilmesi için gerekli faaliyetleri kapsayacak şekilde dikkate alınır.”
ç) 37 nci paragrafının (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.
“(g) Mobilya ve demirbaşlar;
(h) Ofis gereçleri ve
(i) Taşıyıcı bitkiler.”
d) 81I paragrafından sonra gelmek üzere 81J, 81K, 81L ve 81M paragrafları
eklenmiştir.
“81J. “-”
30
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
81K. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğiyle (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin
değişiklik) bu Standardın 3, 6 ve 37 nci paragrafları değiştirilmiş, 22A ve 81L-81M
paragrafları eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihinde veya
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. Değişiklikler, 81M
paragrafında belirtilen durum hariç olmak üzere, TMS 8 uyarınca, geriye dönük
olarak uygulanır.
81L. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğinin (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin
değişiklik) ilk uygulandığı raporlama döneminde TMS 8’in 28(f) paragrafında
zorunlu kılınan sayısal bilginin açıklanması gerekli değildir. Ancak sunulan her bir
önceki dönem için TMS 8’in 28(f) paragrafı uyarınca gereken sayısal bilgi sunulur.”
81M. Taşıyıcı bitkilere ilişkin bir kalemin, Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler
değişikliğinin (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin değişiklik) ilk kez uygulandığı raporlama
dönemine ilişkin finansal tablolarda sunulan ilk dönemin başındaki gerçeğe uygun
değeri üzerinden ölçülmesi tercih edilebilir ve söz konusu gerçeğe uygun değer o
tarihteki tahmini maliyet olarak kullanılabilir. Önceki defter değeri ile gerçeğe
uygun değeri arasındaki fark, sunulan ilk dönemin başındaki dağıtılmamış kârların
açılış bakiyesine yansıtılır.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 31) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 24/2/2006 tarihli ve 26090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal
Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğ (Sıra No:
22)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
31
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen “TMSK ve Kurul: Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “TMS 41
Tarımsal Faaliyetler” Standardının 1-5, 8, 24 ve 44 üncü paragraflarında yapılan
değişiklikleri ve aynı standarda eklenen 5A-5C ile 63 üncü paragraflarında belirtilen
hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal
tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
….
MADDE 6 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 32)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ
(Sıra No: 66)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
32
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1)
Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardının 54 üncü paragrafının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(f) TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki canlı varlıklar,”
MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 33) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 24/2/2006 tarihli ve 26090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kiralama
İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No:
21)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen “TMSK ve Kurul: Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
33
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
“MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17)
Kiralama İşlemleri” Standardının 2 nci paragrafının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(c) Kiracıları tarafından finansal kiralama çerçevesinde elde tutulan TMS 41
Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki canlı varlıklar veya
(d) Kiraya verenleri tarafından faaliyet kiralaması çerçevesinde kiraya verilen TMS
41 kapsamındaki canlı varlıklar.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 46)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 34)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 24/2/2006 tarihli ve 26090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 21)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen “TMSK ve Kurul: Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.
34
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17)
Kiralama İşlemleri” Standardının 2 nci paragrafının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(c) Kiracıları tarafından finansal kiralama çerçevesinde elde tutulan TMS 41
Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki canlı varlıklar veya
(d) Kiraya verenleri tarafından faaliyet kiralaması çerçevesinde kiraya verilen TMS
41 kapsamındaki canlı varlıklar.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 35)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 18/3/2006 tarihli ve 26112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
35
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36)
Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının 2 nci paragrafının (g) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(g) Gerçeğe uygun değerden satış maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülen TMS 41
Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı
varlıklar,”
MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 36)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım
Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 27)’in ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardının;
a) 4 üncü paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) Tarımsal faaliyetlere ilşkin canlı varlıklar (bakınız: TMS 41 Tarımsal Faaliyetler
ve TMS 16 Maddi Duran Varlıklar) ve”
b) 7 nci paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullere TMS 16 uygulanır.”
36
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
MADDE 2 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 37)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye
Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Müşterek Anlaşmalar” Standardının B33
paragrafından sonra gelen başlıktaki değişikliği ve aynı standarda eklenen 21A,
B33A-B33D ile C14A paragrafları ve bu paragraflarla ilgili başlıkları 1/1/2016
tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında
uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
37
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı
(TFRS 11) Müşterek Anlaşmalar Standardının;
(a) 21 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 21A paragrafı eklenmiştir.
“21A İşletmenin, bir müşterek faaliyette pay edinmesi ve söz konusu müşterek
faaliyet tarafından yürütülen faaliyetlerin TFRS 3’te tanımlandığı şekliyle bir
işletme teşkil etmesi durumunda, 20 nci paragraf uyarınca söz konusu payın
büyüklüğüne bağlı olarak; işletme TFRS 3’teki ve diğer TFRS’lerdeki işletme
birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin bu TFRS’de yer alan rehberle
çelişmeyen tüm ilkeleri uygular ve işletme birleşmesiyle ilgili olarak diğer TFRS’lerin
açıklanmasını istediği bilgileri açıklar. Bu hüküm, yürütülen faaliyetleri bir işletme
teşkil eden müşterek faaliyetin ilk payının ve ilâve paylarının ediniminde uygulanır.
Bu tür bir müşterek faaliyette pay edinimine ilişkin muhasebeleştirme hükümleri
B33A-B33D, paragraflarında açıklanmıştır.”
(b) B33 paragrafından sonra gelen ana başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu
başlıktan sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve B33A, B33B, B33C ve B33D
paragrafları eklenmiştir.
“Müşterek anlaşma taraflarının finansal tabloları (21A ve 22 nci paragrafları)
Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi
B33A İşletmenin, bir müşterek faaliyette pay edinmesi ve söz konusu müşterek
faaliyet tarafından yürütülen faaliyetlerin TFRS 3’te tanımlandığı şekliyle bir
işletme teşkil etmesi durumunda, 20 nci paragraf uyarınca söz konusu payın
büyüklüğüne bağlı olarak; işletme TFRS 3’teki ve diğer TFRS’lerdeki işletme
birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin bu TFRS’de yer alan rehberle
çelişmeyen tüm ilkeleri uygular ve işletme birleşmesiyle ilgili olarak diğer TFRS’lerin
açıklanmasını istediği bilgileri açıklar. Bu TFRS’de yer alan rehberle çelişmeyen
işletme birleşmesine ilişkin muhasebe ilkeleri aşağıdakilerle sınırlı olmamakla
birlikte şu ilkeleri kapsar:
(a) TFRS 3 ve diğer TFRS’lerde istisna sağlanan kalemler hariç olmak üzere,
38
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
tanımlanabilir varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer üzerinden
ölçümü,
(b) TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve TFRS 9 uyarınca muhasebeleştirilen borç
veya özkaynağa dayalı menkul kıymet ihracına ilişkin maliyetler hariç olmak üzere,
maliyetlere katlanıldığı ve hizmetlerin alındığı dönemlerde edinime ilişkin
maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirilmesi,
(c) TFRS 3 ve TMS 12 Gelir Vergileri Standartlarının işletme birleşmelerine ilişkin
hükümleri uyarınca, şerefiyenin ilk muhasebeleştirilmesinden kaynaklanan
ertelenmiş vergi yükümlülükleri hariç olmak üzere, varlık veya yükümlülüklerin ilk
muhasebeleştirilmesinden
kaynaklanan
ertelenmiş
vergi
varlıkları
ve
yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi,
(d) Varsa, edinilen tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen yükümlülüklerin, edinim
tarihindeki net tutarlarını aşan kısımlarının şerefiye olarak muhasebeleştirilmesi,
(e) TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı uyarınca işletme birleşmesinde
edinilen şerefiyeyle ilgili olarak, şerefiye dağıtımı yapılan bir nakit yaratan birime
ilişkin değer düşüklüğü testinin, yılda en az bir kez ve bu birimin değer
düşüklüğüne uğradığına ilişkin bir göstergenin varlığı hâlinde yapılması.
B33B Müşterek faaliyete iştirak eden taraflardan birinin, müşterek faaliyetin
kuruluşunda sadece TFRS 3’te tanımlanan bir işletmeyi katkı olarak sağlaması
durumunda, 21A ve B33A paragrafları müşterek faaliyetin kuruluşuna da uygulanır.
Ancak müşterek faaliyete iştirak eden tüm tarafların, müşterek faaliyetin
kuruluşunda sadece işletme teşkil etmeyen varlık veya varlık gruplarını katkı olarak
sağlamaları durumunda, bu paragraflar müşterek faaliyetin kuruluşunda
uygulanmaz.
B33C Bir müşterek faaliyet tarafından yürütülen faaliyetlerin TFRS 3’te
tanımlandığı şekliyle bir işletme teşkil etmesi durumunda, müşterek faaliyet
katılımcısı ilâve bir pay daha edinerek müşterek faaliyetteki payını artırabilir. Bu tür
durumlarda, müşterek faaliyet katılımcısının müşterek kontrolü elinde tutması
hâlinde müşterek faaliyette önceden edinilen paylar yeniden ölçülmez.
B33D Müşterek faaliyette pay edinen işletme dâhil, tarafların müşterek kontrolü
paylaştığı; tarafların edinim öncesi ve sonrasında ortak kontrole tabi olduğu ve bu
kontrolün geçici olmadığı durumlarda 21A ve B33A-B33C paragrafları müşterek
39
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
faaliyetteki bir payın ediniminde uygulanmaz.”
(c) C1A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki C1AA paragrafı eklenmiştir.
“C1AA Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi değişikliğiyle
(TFRS 11’e ilişkin değişiklik) bu Standardın B33 paragrafından sonra gelen başlığı
değiştirilmiş ve 21A, B33A-B33D ile C14A paragrafları ve bu paragraflarla ilgili
başlıklar eklenmiştir. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemlerinde ileriye yönelik olarak uygulanır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda anılan husus dipnotlarda açıklanır.”
(d) C14 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ve C14A paragrafı
eklenmiştir.
“Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi
C14A Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi değişikliğiyle
(TFRS 11’e ilişkin değişiklik) bu Standardın B33 paragrafından sonra gelen başlığı
değiştirilmiş ve 21A, B33A-B33D ile C1AA paragrafları ve bu paragraflarla ilgili
başlıklar eklenmiştir. Bir müşterek faaliyet tarafından yürütülen faaliyetlerin TFRS
3’te tanımlandığı şekliyle bir işletme teşkil etmesi durumunda, değişikliklerin
uygulandığı ilk dönemin başlangıcından itibaren gerçekleşen edinimler için bu
değişiklikler ileriye yönelik olarak uygulanır. Bu nedenle, önceki dönemlerde ortaya
çıkan müşterek faaliyetlerdeki pay edinimlerine ilişkin muhasebeleştirilen tutarlar
düzeltilmez.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
40
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye
Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 38) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal
Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’in 3 üncü maddesi
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Başkanını,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı
(TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının;
(a) 39T paragrafından sonra gelmek üzere, 39U, 39V ve 39W paragrafları
eklenmiştir.
“39U “-”
39V “-”
39W Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi değişikliğiyle
(TFRS 11’e ilişkin değişiklik) bu Standardın C5 paragrafı değiştirilmiştir. Bu
değişiklik, 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap
41
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
dönemlerinde uygulanır. TFRS 11’e ilişkin söz konusu değişikliğin erken
uygulanması durumunda, C5 paragrafına ilişkin değişiklik de erken uygulanır. ”
(b) C5 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“C5 Geçmiş tarihli işletme birleşmelerine yönelik muafiyet hükümleri, geçmiş
tarihli iştirak yatırımları, iş ortaklıklarındaki paylar ve yürütülen faaliyetleri TFRS
3’te tanımlandığı şekliyle bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerdeki paylar
için de geçerlidir. Ayrıca, C1 paragrafı uyarınca seçilen tarih, bu tür edinimlerin
tamamında aynı şekilde geçerlidir.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Güvence Denetimi Standardı 3400 (GDS 3400) İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin
İncelenmesi Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 41
yayımlandı.
Özet
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İleriye Yönelik
Finansal Bilgilerin İncelenmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan GDS 3400 metninde
belirlenmiştir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine
42
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,
b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,
c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ifade eder.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
13.11.2014/ 29174 R.G.
Konu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd.
Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair
Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:
MHG/2014-24)
–
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Kapsamında Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(Tebliğ No: MHG/2012-08)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:
MHG/2014-25)
–
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Kapsamında Yapı Araştırma Derneği-İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma
Kurulu İktisadi İşletmesi'nin Gerçekleştireceği Teknik Onay Yayımlama
Faaliyetlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2011-01)’de Değişiklik
43
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2014-26)
–
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Yapı Araştırma
Derneği İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi
İşletmesi'nin
Avrupa
Teknik
Değerlendirme
Kuruluşu
Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2014-27)
Tarih - Sayı
13.11.2014/ 29174 R.G.
Konu
Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-28) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1984 kimlik kayıt numarası tahsis
edilen ve İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 9.Cd. No:15 TepeörenTuzla/İSTANBUL adresinde bulunan Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.,
10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın
değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
13.11.2014/ 29174 R.G.
Konu
UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-10)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2014-29) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan UDEM
Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-10)’in 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2292 kimlik kayıt numarası tahsis
edilen ve Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No:10 Ümitköy-ÇANKAYA/ANKARA
44
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
adresinde bulunan UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San.
ve Tic. Ltd. Şti., 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde ek-1’de yer alan kapsamda
performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek
üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür..
Tarih - Sayı
13.11.2014/ 29174 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/36) yayımlandı.
Özet
Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden
geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 2 – (1) 5806.32.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer
alan “yalnız cırt bant”ın 13/12/2002 tarihli ve 24962 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2002/15) ile
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanları için 3,86 ABD Doları/Kg, Çin Tayvanı
menşeli olanları için de 1,83 ABD Doları/Kg tutarlarında dampinge karşı kesin
önlemler yürürlüğe konulmuştur.
(2) 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/36) ile tamamlanan NGGS sonucunda,
önlemlerin 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” ve 5806.32.90.00.19
GTİP altında yer alan “diğerleri”nin, ÇHC menşeli olanları için 3,86 ABD Doları/Kg, Çin
45
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tayvanı menşeli olanları için ise 1,83 ABD Doları/Kg tutarlarında devam ettirilmesine
karar verilmiştir.
(3) 17/9/2009 tarihli ve 27352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/34) ile 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(2008/36)’in
“Karar”
başlıklı
19
uncu
maddesinde
yer
alan
önlemler,
5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” ve 5806.32.90.00.19 GTİP altında
yer alan “Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan)”nin ÇHC menşeli olanları için
3,86 ABD Doları/Kg, Çin Tayvanı menşeli olanları için ise 1,83 ABD Doları/Kg
tutarlarında olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci
maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(No:2013/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu
kapsamda önlemin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli
üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir
başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(5) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya
yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üreticilerden Dost Cırtbant
Dokuma San. A.Ş. (Dost) ile Anteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. (Anteks) tarafından
yapılan ve diğer yerli üretici Levent Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından da
desteklenen başvuruda; ÇHC ve Çin Tayvanı menşeli “cırt bant” ithalatında halen
uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın
devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir NGGS
açılması talebinde bulunulmuştur. Anılan başvuru üzerine, 18/12/2013 tarihli ve
28855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (No: 2013/28) ile başlatılan NGGS,
T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek
tamamlanma aşamasına gelmiştir.
Karar
MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması
durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana
gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC ve Çin Tayvanı menşeli cırt
46
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
bantlar için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/34 sayılı Tebliğ ile
değişik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/36 sayılı Tebliğ ile
yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme
Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda gösterilen şekilde
uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
GTİP
Madde
5806.32.90.00.11
Cırt Bant
Menşe Ülke
Çin Halk
Cumhuriyeti
Çin Tayvanı
5806.32.90.00.19
Yalnız cırt bantın
bileşenleri (kroş
ve astragan)
Çin Halk
Cumhuriyeti
Çin Tayvanı
Dampinge Karşı
Önlem
3,86 ABD
Doları/Kg
1,83 ABD
Doları/Kg
3,86 ABD
Doları/Kg
1,83 ABD
Doları/Kg
Uygulama
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
13.11.2014/ 29174 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/37) yayımlandı.
Özet
Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Mevzuat (Mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai
gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.
Karar
MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması
durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana
gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, Çin Tayvanı, Hindistan ve Tayland
47
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
menşeli polyester elyaf için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/14
sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
2009/13 sayılı Tebliğ ile devam etmesi uygun görülen dampinge karşı önlemlerin,
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın
onayı ile aşağıda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
GTİP
Eşyanın
Tanımı
Menşe
Üreticiler
Ülke
5503.20.00.00.00
Futura Polyesters Ltd.
Hindist
Reliance Industries Ltd.
an
Diğerleri
Chung Shing Textile Co.
Ltd.
Far Eastern New
Century Corporation
Poliesterl Tayvan Nan Ya Plastics
Corporation
erden
Shinkong Synthetics
Fibers Corp.
Diğerleri
Tuntex (Thailand) Public
Co. Ltd.
Tayland Indo Poly (Thailand)
Ltd.
Diğerleri
Uygulama
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
48
Dampin
ge Karşı
Vergi
CIF %
22,2
16,5
23,9
11,6
7,1
13,2
6,4
20,1
15,8
22
22
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
13.11.2014/ 29174 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/38) yayımlandı.
Özet
Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme
soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.
Karar
MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemlerin yürürlükten kalkmaları
halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun
kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için 18/12/2008
tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/34) ile uygulanmakta olan dampinge karşı
önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar
verilmiştir.
GTP
Eşyanın Tanımı
4410.12
Yönlendirilmiş lifli levha
(OSB)
Menşe Ülke
Amerika Birleşik
Devletleri
Uygulama
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
49
Kanada
Dampinge Karşı
Önlem Oranı
(CIF Bedelin %’si)
%24,10
%14,93
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
13.11.2014/ 29174 R.G.
Konu
Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39) yayımlandı.
Özet
31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kur Değişiminin
Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No:
13)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
13.11.2014/ 29174 R.G.
Konu
Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39) yayımlandı.
Özet
31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kur Değişiminin
Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No:
13)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
14.11.2014/ 29175 R.G.
Konu
6564 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Yükseköğretim tazminatı
EK MADDE 3- Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık
50
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
(ek gösterge dâhil) tutarının;
a) Profesör kadrosunda bulunanlara %100’ü,
b) Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,
c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,
d) Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlara %115’i,
e) Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlara %115’i,
f) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı
kadrosunda bulunanlara %115’i,
oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.
Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler
uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir
vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat,
ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun
yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.”
MADDE 2 – 2914 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Akademik teşvik ödeneği
EK MADDE 4- Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı
sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma,
yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan
uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller
esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı
hesaplanır.
Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi
en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının;
a) Profesör kadrosunda bulunanlar için %100’üne,
b) Doçent kadrosunda bulunanlar için %90’ına,
c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80’ine,
d) Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70’ine,
51
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
e) Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlar için %70’ine,
f) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlar için
%70’ine,
aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın
uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.
Bu madde uyarınca yapılacak ödeme; bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve
kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat ayının on
beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on beşinde yapılır, damga vergisi hariç
herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam,
tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında
olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik
teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve
bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30’unu
geçmemek
üzere
her
bir
akademik
faaliyet
türünün
toplam
puanın
hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul
ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar;
Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Millî Eğitim
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan
yönetmelikle belirlenir.
Bu madde hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim
elemanları hakkında da uygulanır.”
MADDE 3 – 2914 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10- Ek 4 üncü maddede belirtilen yönetmelik dört ay içinde
yürürlüğe konur. Ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre ilk defa akademik teşvik
puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı
için yapılır.”
MADDE 4 – Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesi yayımını izleyen ayın on beşinde,
b) 2 nci maddesi 1/1/2015 tarihinde,
52
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
14.11.2014/ 29175 R.G.
Konu
6565 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültür
Merkezlerinin
Kuruluşu,
İşleyişi
ve
Faaliyetleri
Hakkında
Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 15 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi
ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
14.11.2014/ 29175 R.G.
Konu
6566 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- Eczacılığın herhangi bir uzmanlık dalında uzman olmak ve o unvanı
ilan edebilmek için Sağlık Bakanlığınca kabul ve ilan edilen Türkiye eğitim
kurumlarınca verilmiş veya yabancı memleketlerin eğitim kurumlarından verilip
Sağlık Bakanlığınca belirlenen Türkiye eğitim kurumlarından biri tarafından tasdik
edilmiş ve Sağlık Bakanlığınca tescil olunmuş bir uzmanlık belgesini haiz olmak şarttır.
Yatak sayısı 100 ila 300 olan hastanelerde bir, 300’ün üzerindeki her 200 yatak için
ilave bir uzman klinik eczacı istihdam edilir.
Eczacılıkta uzmanlık dalları ile eğitim süreleri (1) sayılı çizelgede belirtilmiştir. Bu
53
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
çizelgede belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Eczacılıkta Uzmanlık
Kurulunun kararı üzerine üçte bir oranına kadar artırılabilir.
Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı
ile girilir.
Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının
temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi, Eczacılıkta Uzmanlık
Kurulunca belirlenir.
Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini
kaldırmak, uzmanlık eğitimlerinin çekirdek eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını
belirlemek, uzman eczacıların görev ve yetkilerini belirlemek, yabancı ülkelerde
uzmanlık eğitimi görenlerin mesleki ve ilmî değerlendirilmesini yapacak olan eğitim
kurumlarının belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlık sınavı jürilerinin tespitine
ilişkin esasları belirlemek, uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü konusunda görüşler
vermek ve uzmanların mesleki ve teknik gelişmeleri takip etmelerini sağlayıcı
inceleme ve araştırmalarda bulunmak ile görevli olmak üzere; Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Türkiye İlaç ve Tıbbî
Cihaz Kurumu Başkanı ile Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurulunun eğitim
kurumlarından seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları Birliğinin seçeceği bir üyeden
müteşekkil ve Bakanlığın sürekli kurulu olan Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu teşkil
edilmiştir. Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler. Kurul
tarafından belirlenen yeni uzmanlık alanları Sağlık Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.
Kurula Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin
uzman olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev
yapmış bulunmaları şarttır. Ancak Türk Eczacıları Birliğinin Başkanlık Divanından bir
üye seçmesi hâlinde bu üye için uzman olma şartı aranmaz. Üyelerin görev süreleri
üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.
Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurula, Bakanlık
Müsteşarı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili
başkanlık eder. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi üzerine olağanüstü toplanır.
Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların
eşitliği hâlinde başkanın görüşü kabul edilmiş sayılır. Ancak, kurumların eğitim
yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararların toplantıda hazır bulunanların en az üçte iki
54
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
çoğunluğu ile alınması şarttır.
Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul toplantılarında hazır bulunmayanların
üyeliği düşer.
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun uygulamasında tıpta
uzmanlıkla ilgili hükümler, eczacılıkta uzmanlık bakımından da geçerlidir.
Kurulun çalışmasına, uzmanlık eğitimine ve uzmanlık belgelerinin alınmasına ilişkin
usul ve esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak
yönetmelik ile düzenlenir.”
MADDE 2 – 6197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5- Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu üyeleri, bu maddenin yayımından
itibaren iki ay içinde seçilerek Kurul teşkil olunur. Kurulun ilk teşkilinde, Bakanlık
dışındaki kurumlar tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında
en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunma şartı aranmaz. Ancak seçilecek
üyelerin, eczacılık alanında profesör veya doçent olmaları şarttır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce eczacılıkta uzmanlık dalı olarak
belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlar ile bu alanlarda doktora
eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere talepleri hâlinde
uzmanlık belgesi verilir.
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla getirilen uzman klinik eczacı
istihdamı zorunluluğu 1/1/2023 tarihinde başlar.”
MADDE 3 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 4 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında
Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “pratisyen tabip ve diş
tabiplerinde” ibaresi “pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 5 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I)
sayılı cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar”
55
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
kısmının “3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer
alan personel” bölümünün (ç) sırasından sonra gelmek üzere, aşağıdaki (d) sırası
eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“d) Uzman Eczacı kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 185
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 175
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 165”
MADDE 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
14.11.2014/ 29175 R.G.
Konu
1074 sayılı Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına
İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17
üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve
Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara
dışında da çalışmasına Genel Kurulun 11.11.2014 tarihli 12’nci Birleşiminde karar
verilmiştir.
56
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
14.11.2014/ 29175 R.G.
Konu
2014/6747 sayılı Borsa İstanbul Anonim Şirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan
Paylarının Halka Arz Edilmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
Ekli “Borsa İstanbul Anonim Şirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Paylarının Halka
Arz Edilmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 6/8/2014
tarihli ve 24872 sayılı yazısı üzerine, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun 138 inci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
14.11.2014/ 29175 R.G.
Konu
2014/6935 sayılı 17/4/2006 Tarihli ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Yürürlüğe Konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin
Karar ile 10/8/1990 Tarihli ve 90/766 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ile 10/8/1990 tarihli
ve 90/766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın
yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 17/10/2014 tarihli ve 8726 sayılı yazısı
üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 92 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/10/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
57
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
14.11.2014/ 29175 R.G.
Konu
Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
22/10/2001 tarihli ve 24561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
14.11.2014/ 29175 R.G.
Konu
Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 1)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 21/9/2011 tarihli ve 28061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Puro ve
Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 1)’nin 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13444 Puro ve Sigarillo Standardının
Tarifler başlığı altında yer verilen puro ve sigarilloları kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) İhraç amacıyla üretilen puro ve sigarillolarda, TS 13444 Puro ve Sigarillo
Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanı yürütür.
58
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
1511.2014/ 29176 R.G.
Konu
Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma
Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler
Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:
2014/6) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları
ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ
(Sayı: 2006/1)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Tebliğin amacı; bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde
uygulayacakları faiz oranları ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara
katılma oranları ile tüketici kredileri dışındaki kredi işlemlerinde faiz dışında
sağlanacak diğer menfaatlere ilişkin esas ve şartları belirlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer
alan “Yeni Türk Lirası” ifadeleri “Türk lirası” olarak, üçüncü fıkrasındaki “ve” ibaresi
“veya” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Tüketici kredilerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil
olunacak masraflar açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından yürürlüğe konulan ve 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
(3) Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranları
geçemez.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
59
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
“(2) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirdikleri azami oranları
aşmamak kaydıyla, mevduat ve kredi işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını ve
katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranlarını vadelerine
göre tüm şubelerinde halkın görebileceği şekilde ilan eder ve bu oranları internet
sitelerinde yayımlar.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.
Tarih - Sayı
1511.2014/ 29176 R.G.
Konu
Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma
Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler
Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:
2014/6) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları
ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ
(Sayı: 2006/1)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Tebliğin amacı; bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde
uygulayacakları faiz oranları ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara
katılma oranları ile tüketici kredileri dışındaki kredi işlemlerinde faiz dışında
sağlanacak diğer menfaatlere ilişkin esas ve şartları belirlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer
alan “Yeni Türk Lirası” ifadeleri “Türk lirası” olarak, üçüncü fıkrasındaki “ve” ibaresi
“veya” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Tüketici kredilerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil
olunacak masraflar açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından yürürlüğe konulan ve 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de
60
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
(3) Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranları
geçemez.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirdikleri azami oranları
aşmamak kaydıyla, mevduat ve kredi işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını ve
katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranlarını vadelerine
göre tüm şubelerinde halkın görebileceği şekilde ilan eder ve bu oranları internet
sitelerinde yayımlar.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.
Tarih - Sayı
1511.2014/ 29176 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/112 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
TARİH : 10/11/2014
KARAR NO : 2014/112
KONU : Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi,
2534 ada, 1 parselde kayıtlı arsa ve üzerindeki binaların satışı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 1/10/2014 tarih, 6869 sayılı yazısına
istinaden;
1. Kurulumuzun 27/12/2006 tarih, 2006/102 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam
ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Aydın ili, Didim ilçesi,
61
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Didim Mahallesi, 2534 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı 31.921,93 m2 yüzölçümlü
arsa ve üzerindeki binaların “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı
ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda
İhale Komisyonunca;
Hazine adına kayıtlı Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2534 ada, 1 numaralı
parselde kayıtlı arsa ve üzerindeki binaların 16.050.000.- (Onaltımilyonellibin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Anı Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Ticaret ve
Sanayi Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Anı
Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 16.000.000.- (Onaltımilyon) Türk
Lirası bedelle ikinci teklifi veren Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin
Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret Anonim
Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
15.750.000.- (Onbeşmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren
Aras İnşaat Ticaret Turizm Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına,
Aras
İnşaat
Ticaret
Turizm
Anonim
Şirketi’nin
sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin
yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.
62
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
15.11.2014/ 29176 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/113 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 1/10/2014 tarih, 6872 sayılı yazısına
istinaden;
1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve
programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi,
Tavşanlı köyü, 2603 parselde bulunan 19.736,09 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”
yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen
hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;
Hazine adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı köyü, 2603 parsel numaralı
taşınmazın 3.370.000.- (Üçmilyonüçyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek
teklifi veren Kılıçlar Lojistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret
Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kılıçlar Lojistik İş
Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin
yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
15.11.2014/ 29176 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/114 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 1/10/2014 tarih, 6873 sayılı yazısına
63
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
istinaden;
1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve
programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi,
Muallim köyü, 3478 numaralı parselde bulunan 4.469,00 m2 yüzölçümlü
taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale
Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale
Komisyonunca;
Hazine adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Muallim köyü, 3478 parsel numaralı
taşınmazın 2.825.000.- (İkimilyonsekizyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek
teklifi veren Aydın Vinç Denizcilik Gemi Acenteliği Tahmil Tahliye Uluslararası
Nakliyat Vinç ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aydın Vinç Denizcilik Gemi Acenteliği Tahmil
Tahliye Uluslararası Nakliyat Vinç ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
2.810.000.- (İkimilyonsekizyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Kılıçlar
Lojistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kılıçlar Lojistik İş Makinaları Nakliyat
İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare
lehine irat kaydedilmesine, 2.806.001.- (İkimilyonsekizyüzaltıbinbir) Türk Lirası
bedelle üçüncü teklifi veren F B Sosyal Hizmetler Turizm İnşaat İç ve Dış Ticaret
Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, F B Sosyal
Hizmetler Turizm İnşaat İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin
yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.
64
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
15.11.2014/ 29176 R.G.
Konu
Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin
Tıbbi
Cihaz
Yönetmeliği
Kapsamında
Onaylanmış
Kuruluş
Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2195 kimlik kayıt numarası tahsis
edilen ve Szutest Plaza Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Çam Sokak No:
7 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme
Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin görevlendirme kapsamı genişletilerek Ek-1’de
bulunan kodlar için Tam Kalite Güvence Sistemi-Uygunluk Beyanı (Full Quality
Assurance System-EC Declaration of Conformity) ve Üretim Kalite Güvence
Sistemi-Uygunluk Beyanı (Production Quality Assurance) kapsamında Onaylanmış
Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 2 – (1) 9/3/2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Szutest Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi
Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine
Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
yürütür.
65
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
Tarih - Sayı
20.11.2014/ 29181 R.G.
Konu
Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında BKK yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
ARALIK 2014
2014/6951 sayılı Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı
Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
–
2014/6952 sayılı Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar
–
2014/6953 sayılı Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar
–
2014/6954 sayılı Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar
–
2014/6955 sayılı Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine
Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
–
2014/6956 sayılı Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
–
2014/6957 sayılı Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar
–
2014/6958 sayılı Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanması Hakkında Karar
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Tarih - Sayı
20.11.2014/ 29181 R.G.
Konu
Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (No: 2014/53)
yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, zeytinyağı ve pirina yağının resmi kontrolleri için analiz metotlarını
belirlemektir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
66
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
20.11.2014/ 29181 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/11/2014 Tarihli ve 2014/115 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
1 – İstanbul İli, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2222 ada
208, 209, 211, 226 ve 228 no.lu parsellere ait Kurulumuzun 2/5/2014 tarih ve 2014/38
sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000
ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının iptaline,
2 – İptal edilen imar planlarının iptaline dair kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını
müteakip, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kartal Belediye Başkanlığı’na
bildirilmesine,
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
21.11.2014/ 29182 R.G.
Konu
2014/6921 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında
Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
16 Nisan 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5418 sayılı
Kanunla onaylanması uygun bulunan Karara ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması”nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6893553 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
67
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
21.11.2014/ 29182 R.G.
Konu
2014/6946 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Basın Yayın Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
31 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan Karara ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın Yayın Alanlarında İşbirliği
Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 1/10/2014 tarihli ve 6934438 sayılı
yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
21.11.2014/ 29182 R.G.
Konu
2014/6964 sayılı Türkiye-Polonya Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon
Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
7 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan Karara ekli “Türkiye-Polonya Uluslararası
Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6898623 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve
244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
27/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
21.11.2014/ 29182 R.G.
Konu
2014/6994 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
17 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan Karara ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği
Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/10/2014 tarihli ve 7020895 sayılı
yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
68
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
21.11.2014/ 29182 R.G.
Konu
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve
Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli
Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına
İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Tarih - Sayı
21.11.2014/ 29182 R.G.
Konu
Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 15/9/1997 tarihli ve 23111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrollü
Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığı” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Cumhuriyet Başsavcılığı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
22.11.2014/ 29183 R.G.
Konu
2014/7006 Türkiye Sınırları İçerisinde At Yarışları Düzenleme, Yurt İçinde ve Yurt
Dışında Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurt İçinden ve Yurt Dışından Müşterek Bahis
Kabul Etme Hak ve Yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne Devredilmesine İlişkin Sürenin
Uzatılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Süre uzatımı
MADDE 1 – (1) Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt
dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul
69
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
etme hak ve yetkisinin Türkiye Jokey Kulübüne devredilmesine ilişkin olarak
18/11/2013 tarihli ve 2013/5596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sürenin
22/5/2015 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
22.11.2014/ 29183 R.G.
Konu
Buzağıların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; besicilik ve yetiştirme amaçlı bakılan buzağıların korunması ile
ilgili asgari standartları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
22.11.2014/ 29183 R.G.
Konu
Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; ürün ve hizmetinden yararlanılan hayvanların, gelişmesi,
uyumu ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate
alınarak bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartlarını belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
70
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
22.11.2014/ 29183 R.G.
Konu
Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; yumurtacı tavukların, gelişmesi, uyumu ve evcilleşme
durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate alınarak bakıldıkları
ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartlarını belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
22.11.2014/ 29183 R.G.
Konu
Karayolları
Trafik
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Karayolları Trafik Yönetmeliğine 51 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Ülkelerindeki olağanüstü haller nedeniyle ülkemize giriş yapan yabancılara ait
araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi
MADDE 51/A – Savaş, iç karışıklık, doğal afet ve benzeri olağanüstü nedenlerle,
ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak
veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı
geçen yabancıların beraberlerinde getirdikleri tescilli araçlara, yurdumuzda kaldıkları
süre içerisinde kullanılmak üzere, geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilir.
…
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9 – Yönetmeliğin 51/A maddesinin uygulanmaya başlandığı tarihten
önce ülkemize giriş yapmış olan araçlara, en geç 30 gün içinde geçici trafik belgesi ve
tescil plakası alınması zorunludur. Bu işlemlerin yapılmasında, Geçici Giriş Yol Belgesi
(Ek: 49/A) ibraz zorunluluğu aranmaz.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
71
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.
Tarih - Sayı
22.11.2014/ 29183 R.G.
Konu
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mart ayı sonuna kadar” ibaresi “Ocak ayı sonuna
kadar” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Nisan ayı
sonuna kadar” ibaresi “Şubat ayı sonuna kadar” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
22.11.2014/ 29183 R.G.
Konu
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 3907.60.20.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer
alan eşyanın ithalatında 13/10/2014 tarihli ve 2014/6911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi
Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve
dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.
(2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için,
Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife
kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 8.509 ton olarak belirlenmiştir. Ancak
her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife
kontenjanı 2.836 tonu geçemez.
Başvuru usul ve esasları
72
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için EK1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak
EK-2’de istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına
(Bakanlık) gönderilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep
edilebilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili
incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve
belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi
tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek
bilgi ve belge isteyebilir.
Tarife kontenjanının dağıtılması
MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında
Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır
yöntemiyle dağıtılır. Başvuru sırasının belirlenmesinde Bakanlık genel evrak giriş tarih
ve numarası esas olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Bir ithal lisansında
verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 100 tonu geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir
ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.
İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça
düzenlenen ithal lisansı ve eşyanın tercihli menşeini gösterir belge gümrük
beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası
gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde
serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra
Bakanlığa
iadesi
zorunludur.
İthalatçıların
yeni
ithal
lisansı
taleplerinin
değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş
olması gerekmektedir.
(3) İthal lisansı devredilemez.
(4) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı
kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın
73
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
yapılmasını engellemez. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir
sonraki lisansından mahsup edilir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 8/11/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
22.11.2014/ 29183 R.G.
Konu
Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve
Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine
Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyonu internet sitesinde görevlendirme bildirimi
gerçekleşen Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim
Şirketinin, 1/4/2003 tarihli ve 25066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gezi Tekneleri
Yönetmeliği İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel
Kriterlere Dair Tebliğin 7 nci maddesi gereği görevlendirilmesini amaçlamaktadır.
--Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2138 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş
olan Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi, Gezi
Tekneleri Yönetmeliğinde yer alan Üretim Sonrası Raporu (Madde 10 (1) - Modül PCA)
kapsamında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmış
kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
74
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
23.11.2014/ 29184 R.G.
Konu
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)’de Değişiklik
Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 29/1/2005 tarihli ve 25711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)’in 1 inci maddesinde yer alan
tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
GTİP
Madde Adı
Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
Diğerleri
7.000
903180989000
*Ton: Brüt Ağırlık”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
23.11.2014/ 29184 R.G.
Konu
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’de Değişiklik
Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’in 1 inci maddesinde yer alan
tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
GTİP
820150000011
820320000011
820320000012
820330000000
Madde Adı
Bağ ve bahçıvan makasları
Pensler
Kerpetenler
Tenekeci makasları ve benzeri aletler
820411000000
820412000000
820520000011
Ağzı sabit olanlar
Ağzı ayarlanabilir olanlar
Çekiçler
Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye
mahsus benzeri kesici aletler
Tornavidalar
Diğerleri
82. 02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha
fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için
hazırlanmış takım halinde)
820530000000
820540000000
820559800019
8206
*Kg: Brüt Ağırlık”
75
Birim CIF
Kıymet (ABD
Doları/Kg*)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
23.11.2014/ 29184 R.G.
Konu
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 118) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel
Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin
serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden
yapılır.
Sıra No
1
2
3
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
Ankara Gümrük Müdürlüğü
Halkalı Gümrük Müdürlüğü
4
5
Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
6
7
8
9
10
11
12
13
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Erenköy Gümrük Müdürlüğü
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
Mersin Gümrük Müdürlüğü
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
Bursa Gümrük Müdürlüğü
14
15
Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
İzmir Gümrük Müdürlüğü
16
17
Dilovası Gümrük Müdürlüğü
Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
76
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
24.11.2014/ 29184 R.G.
Konu
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
25.11.2014/ 29186 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve 6083 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Kurul Başkanlığının 19/11/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 17/11/2014
tarih ve 32521522-103.01.03[134-47]-31517 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi
sonucunda;
Girişim Faktoring A.Ş.’nin Fiba Faktoring A.Ş.’ye devri suretiyle adı geçen
şirketlerin birleşme işlemi neticesinde Girişim Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
25.11.2014/ 29186 R.G.
Konu
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve
teknik usul ve esasları düzenlemektir.
Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye
olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin
77
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak
önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve
proj elerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, olarak
tanımlanmaktadır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.11.2014/ 29187 R.G.
Konu
6567 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen “toplu taşıma araçları, yolcu
gemileri ile özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan
araçlar” ibaresi “araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan
araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma
hizmetleri ile yolcu gemileri” olarak değiştirilmiş, mülga dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve
diğer fıkralar teselsül ettirilmiş, mevcut altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan
“kişilerine” ibaresi “kişileri ve ikinci, üçüncü fıkralar ile beşinci fıkra kapsamında
yürürlüğe konulan yönetmelikle öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim
komisyonlarınca tespit edilen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine”, aynı fıkranın üçüncü
cümlesinde yer alan “Sürenin bitiminden” ibaresi “İkinci ve üçüncü fıkrada öngörülen
yükümlülüklerini veya geçici 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden”
olarak değiştirilmiştir.
“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen şehirler arası ve uluslararası yolcu
taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma
hizmeti yapan araçlardan erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi,
izin ve çalışma ruhsatı verilmez.”
“Şehirler arası yolcu taşıma hizmeti ile şehir içi servis ve turizm taşımacılığı hizmetinin
erişilebilir hâle getirilmesi için usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde
78
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür..
Tarih - Sayı
26.11.2014/ 29187 R.G.
Konu
6568 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 21 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu
ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
26.11.2014/ 29187 R.G.
Konu
6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.
Özet
Bu Kanun; sağlık bilim ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek
amacıyla; Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, kalkınma planı
hedefleri ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun belirlediği öncelikleri de dikkate alarak
ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve
var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu
hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile iş birliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak,
yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge’lere katkı sağlamak,
sağlık bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak,
sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye Sağlık Enstitüleri
Başkanlığının kurulması ile teşkilat ve görevleriyle ilgili usul ve esasları düzenler.
79
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Mali kolaylıklar
MADDE 17 – (1) TÜSEB’in görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden 16 ncı madde
kapsamında elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi
işletme oluşmuş sayılmaz. TÜSEB’e makbuz karşılığında yapılan nakdî bağış ve
yardımlar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006
tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya
kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum
kazancından indirilebilir.
(2) TÜSEB, bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi ve harçlardan ve katılma
payından, bu kapsamda düzenlenen kağıtlarla ilgili olarak damga vergisinden,
kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden,
sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaftır.
(3) Bu Kanunla verilen görevlerin ifasına ilişkin olarak TÜSEB’in, binek araçları
hariç ithal edilen her türlü araç-gereç, ilaç, makine, tıbbi cihaz, ürün ve bunların
yedek parçaları ile yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve
ardiye ücretleri katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük
vergisinden, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve ücretten istisna olup
bunlar için ithalat sınırlaması uygulanmaz.
(4) TÜSEB, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın alma sözleşmeleri ile
yaptırabilir. TÜSEB, yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber,
ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda değildir.
Bu Kanunun 45 inci maddesi bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl sonra, diğer
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
80
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
26.11.2014/ 29187 R.G.
Konu
2014/7008 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve
1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve
2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı
kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 20/11/2014 tarihli ve 18254 sayılı yazısı üzerine, 6415
sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
81
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
26.11.2014/ 29187 R.G.
Konu
2014/7002 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Tarih - Sayı
26.11.2014/ 29187 R.G.
Konu
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliğe Giriş Ücretleri ile Üyelik Aidatlarının Tahsil
Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin bireysel ve kurumsal
üyeleri olan değerleme uzmanları ve değerleme kuruluşlarının üyeliğe giriş ücretleri ile
üyelik aidatlarının tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
82
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
26.11.2014/ 29187 R.G.
Konu
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.”
MADDE 2 – Aynı Tarifenin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Seri davalarda ücret
MADDE 21 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu
yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir
dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda
her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %80’i oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelli
dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında
avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı
ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde
avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı
mahkemede yapılması gerekir.”
MADDE 3 – Aynı Tarifenin “Ücret Tarifesi” bölümünün ikinci kısım ikinci bölüm 15 inci bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 750,00-TL.
b) Duruşmalı ise 1.200,00-TL.”
MADDE 4 – Aynı Tarifenin “Ücret Tarifesi” bölümünün ikinci kısım ikinci bölüm 18 inci bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise 1.500,00-TL.
b) Duruşmalı ise 2.400,00-TL.”
MADDE 5 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
83
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
2014/6966 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
13 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6901299 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli
ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
27/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
2014/6978 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
24 Haziran 2014 tarihinde Priştine’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında
Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve 6898837
sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.
84
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyeti raportörlerinin nitelikleri, görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
85
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Genel Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı
Bağlı Kuruluşlarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
Özet
7/5/2011 tarihli ve 27927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı Kuruluşlarınca
Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç İdaresi Genel
86
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve
(3) numaralı alt bentlerinde yer alan “Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibarelerinden sonra
gelmek üzere “, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” ibareleri eklenmiştir.
MADDE 4 – Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştayın görüşü alınarak
hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kurslara kayıt, kursiyerin T.C. kimlik numarası esas alınarak yapılır. Yabancı kimlik
numarası alan yabancılar için, bu kimlik numarası esas alınarak kurslara kayıt yapılır.
Ancak yabancı kimlik numarası alamayan yabancılar için, 98 ile başlayan 11 haneli
yabancı tanıtma belgesi numarasıyla kayıt yapılır. Kursiyerlerden, açılacak kursun
özelliğine göre gerektiğinde öğrenim belgesi istenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer..
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası
A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ
(İhracat: 2014/7) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine istinaden, 6/6/1985 tarihli
87
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde
üretim ruhsatı sahibi kullanıcılarca üretilen eşyanın başka ülkelere satışları ile alım-satım
ruhsatı sahibi kullanıcılarca serbest bölgeden veya Türkiye’den temin edilen Türk
mallarının Serbest Bölgelerden başka ülkelere satışlarını artırmak için, bu kullanıcılara
üretim, yatırım ve/veya sevk öncesi aşamalarında işletme sermayesi ihtiyaçları için
finansman desteği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 8 – (1) 11/4/2009 tarihli ve 27197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi
Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması
Hakkında Tebliğ (İhracat:2009/5) yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar
2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu
Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2014/49) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 9/3/2014 tarihli ve 28936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal
Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014
Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9)’nin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında geçen
“edememeleri durumunda,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Şirket tarafından Türkiye
Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak oluşturulan
borç listesi Bankaya yazılı olarak bildirilir.” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada geçen
“Bankadan yapacağı” ibaresi “Bankadan yaptığı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
88
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ
(No: 2014/52) yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, gıda işletmelerindeki yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetlere ilişkin
hususları belirlemektir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) yayımlandı.
Özet
Bilindiği üzere 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş,
Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van il belediyeleri, sınırları il mülki
sınırları olmak üzere büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş, Adana, Ankara, Antalya,
Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya
ve Samsun illerindeki büyükşehir belediyelerinin sınırları da il mülki sınırı haline
getirilmiştir. Sözkonusu Kanun ile tüm büyükşehir belediyelerinde belediye sınırının il
mülki sınırı haline getirilmesi 6245 sayılı Harcırah Kanununun uygulanması açısından
memuriyet mahalli tanımının büyükşehir belediyelerinde farklı bir şekilde tanımlanması
gereğini
ortaya
çıkarmış
olup,
uygulamada
ortaya
çıkabilecek
tereddütlerin
giderilebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların
yapılması gerekli görülmüştür.
6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer
alan “memuriyet mahalli” tanımı 11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair
Kanun”un 89 uncu maddesi ile;
89
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
“Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve
kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla
birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde
bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde
ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya
ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri
bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte
yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve
kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,”
şeklinde değiştirilmiş, 144 üncü maddesinin (b) fıkrası ile 6245 sayılı Kanunun geçici 4
üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 145 inci maddesinin (e) fıkrasında da maddenin
31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm
altına alınmıştır.
Yapılan düzenleme ile büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelerde eski
uygulamanın devamı sağlanmış, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde görev yapan
memur ve hizmetliler için yeni bir memuriyet mahalli tanımı yapılmıştır.
Söz konusu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları içinde kalmak
kaydıyla;
1. Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye
sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler,
2. İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu
yerlerin devamı niteliğindeki mahaller,
3. Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler,
memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir.
Böylece büyükşehir olan illerde; ilçe sınırları içinde ilçe belediye merkezi ile yerleşim
özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilmiş,
aynı ilçe sınırları içinde belediye merkezi ile yerleşim özellikleri itibarıyla bütünlük arz
etmeyen yerler ise memuriyet mahalli dışı kabul edilerek harcırah ödenmesi imkanı
getirilmiş, ayrıca ilçe belediyelerinin yerleşim yerlerinin birbirlerine yakınlaşması hatta
birbirleri ile sınır oluşturacak şekilde iç içe girmesi nedeniyle ilçe sınırları dışına çıkmakla
birlikte birinci fıkrada belirtilen yerler ile bütünlük arz eden ve aralarında yerleşim
90
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
özellikleri bakımından ayrım bulunmayan yerler de memuriyet mahalli olarak kabul
edilmiştir.
Bu nedenle; 30/3/2014 tarihinden sonra yapılan görevlendirmelere ilişkin olarak,
idarelerce yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile bu yerlerin
devamı niteliğinde olan yerlerin belirlenmesinde; yerleşim özellikleri bakımından konut,
işyeri, meydan, okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapıların topluca bulunduğu
ve insanların yerleşmek amacıyla bir arada yaşadığı aralarında boşluk bulunmayan yerler
ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devam ettiği yerlerin dikkate alınması ayrıca bu
yerlerin dışında kalmakla birlikte kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu
mahiyetteki taşıt araçları ile ulaşım sağlanan (her gün gidiş dönüş olmak üzere) yerlerin
de memuriyet mahalli olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Buna göre idareler harcırah verilmesi veya verilmemesini icap ettirecek olan çeşitli illere
ait uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak yukarıda yapılan açıklamalar
doğrultusunda uygulamalarına devam edecekler, ihtiyaç duyulması halinde o il
genelinde farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla defterdarlıklardan yol
gösterici mahiyette görüş alacaklardır.
Tebliğ olunur.
Tarih - Sayı
27.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2014 Tarihli ve 8462 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
1- 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün
Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10
uncu maddesi gereğince, 2011 ürün yılından itibaren, yazılı sözleşme esasına göre üretici
tütünlerinin alım-satımında uygulanması gereken esasları belirleyen ve 30/12/2010
tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8/12/2010 tarihli ve
6051 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin “Sözleşmeli üretim yapılacak işletmenin
çiftçi kayıt sistemine ve/veya tarımsal üretim kayıt sistemine kayıtlı olması şartı aranır.
Sözleşmeli olarak tütün üretip satmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bu kayıtlara göre
91
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
tütün üreticisi olması zorunludur. Tütün üreticisi olmadığı tespit edilen kişilerle yapılmış
sözleşmeler geçersizdir.” şeklinde değiştirilmesine,
2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin “Sözleşmenin Sınıflandırma ve Nevi Tanımları başlıklı
8 inci maddesi ile Özel Hükümler başlıklı 9 uncu maddesine alıcılar tarafından yazılacak
hususların bu amaçla ayrılan boşluklara sığmaması halinde, sözleşmenin bu
maddelerinde belirtilmek kaydıyla Tip Sözleşmeye ek yapılabilir. Sözleşmenin Özel
Hükümler başlıklı 9 uncu maddesinde ve bu amaçla düzenlenen eklerde bu sözleşmenin
diğer hükümlerini geçersiz kılacak veya bu hükümlerle çelişecek ifadelere yer verilmesi
durumunda bu ifadeler geçersiz olacaktır.” şeklinde değiştirilmesine,
3- Aynı Kararın 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 5 inci madde olarak “5- Taraflar
arasında mutabakata varılarak, tütün üretiminin organik tarım faaliyetleri esaslarına
veya iyi tarım uygulamalarına uygun olarak yapılması halinde bu durum sözleşmenin
Özel Hükümler başlıklı 9 uncu maddesinde belirtilecektir.” şeklinde ibarenin
eklenmesine ve mevcut 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerin teselsül ettirilmesine,
4- Aynı Kararın ekinde yer alan tip sözleşmenin 1 inci maddesinin (A) bendinin “Alıcı:
………………………………………. adresinde, vergi numarası ……… olan ………. unvanlı
…./…./........ gün …..... sayılı Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi firma bundan böyle ALICI
olarak belirtilecektir.” şeklinde değiştirilmesine,
5- Aynı Kararın ekinde yer alan tip sözleşmenin 3 üncü maddesinin (C) bendindeki “don,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “dolu,” ibaresinin eklenmesine,
6- Aynı Kararın ekinde yer alan tip sözleşmenin 10 uncu maddesinin başlığı ile birlikte
“SON HÜKÜMLER A) ÜRETİCİ’nin ürün bedelini tam olarak aldığı tarihte bu sözleşmenin
geçerliliği sona erer. B) İşbu sözleşme ALICI ile ÜRETİCİ arasında; bir nüshası ALICI, bir
nüshası ÜRETİCİ ve bir nüshası da mayıs ayının onbeşinci günü sonuna kadar ALICI
tarafından Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna iletilmek üzere 3 nüsha olarak
düzenlenip taraflarca imza altına alınmıştır.” şeklinde değiştirilmesine,
7- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
karar vermiştir.
92
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
28.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı
birimlerinde görev yapan personele, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı merkez
laboratuvarları, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görev yapan personele,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında sağlık ve
yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfında fiilen görev yapan personele
Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle,
personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, eğitim,
öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri gibi unsurlar esas alınarak, döner
sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.
Bu Yönetmeliğin;
a) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarına ilişkin
hükümleri 18/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
b) Diğer hükümleri ise 1/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere,
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
28.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
93
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
28.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı
Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2013/59) Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/58) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 14/12/2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı
Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59)’in 10 uncu
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/4/2015’dir. Bu tarihe kadar
tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun
görmesi halinde kendi kaynakları ile 3/8/2015 tarihini geçmemek üzere verilecek
süre içinde tamamlanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
28.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 Tarihli ve 5290 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 tarihli toplantısında; ekli;
31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları
Hakkında Kurul Kararı ile 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans
Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kurul Kararı’nın kabul edilerek yayımlanmasına,
karar verilmiştir.
31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları
Hakkında Kurul Kararı ile 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında
94
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul
Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı
MADDE 1 – 31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu
Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (u) bendi
eklenmiştir.
“u) ÖTV’siz satışlardan dolayı, Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında Lisansının İptal
Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair
Beyan: Kanunun idari yaptırımlar başlıklı 20 nci maddesinin birinci ve/veya beşinci
fıkraları uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişi, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte
bu tüzel kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu başkanı ve/veya
üyesi ile bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunmadığına ilişkin yazılı beyanı,”
MADDE 2 – 3242/2 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (k)
bendinden, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (j) bendinden, 7 nci maddesinin birinci
fıkrasına (k) bendinden, 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden, 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (h)
bendinden, 11 inci maddesinin birinci fıkrasına (j) bendinden, 12 nci maddesinin birinci
fıkrasına (h) bendinden, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden ve 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş
ve bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
“ÖTV’siz satışlardan dolayı Kanunun 20 nci maddesi Kapsamında Lisansının İptal
Edilmediği ve/veya Lisansı İptal Edilen Tüzel Kişilikler ile İlişkisinin Bulunmadığına Dair
Beyan:”
MADDE 3 – 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili
Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararının 4 üncü maddesinin
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Aynı lisansa ilişkin olarak, bir dilekçe ile birden fazla tadil yapılması için talepte
bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idare tarafından
gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle
yapılacak lisans tadillerinden lisans tadil bedeli alınmaz.”
MADDE 4 – 3242/3 sayılı Kurul Kararı’nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
95
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
“b) Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe
ihbarnamesinin bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü veya diğer sona erme hallerinde
buna ilişkin bilgi ve varsa belge.”
MADDE 5 – Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.
Tarih - Sayı
28.11.2014/ 29188 R.G.
Konu
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/11/2014 Tarihli ve
75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç)
bendinde belirtilen; Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
öngörülen şartların 31/12/2015 tarihine kadar aranmayacağına ilişkin hükmün,
Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının değişik (ç) bendi uyarınca
31/12/2016 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
29.11.2014/ 29189 R.G.
Konu
6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu yayımlandı.
Özet
Bu Kanunun amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların
tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak üzere
İstanbul Tahkim Merkezinin kurulması ile Merkezin teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî
Kanunu ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.
Bu Kanun 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
96
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
29.11.2014/ 29189 R.G.
Konu
6571 sayılı 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Uluslararası Çalışma Örgütünün 1988 yılında yapılan 75 inci Uluslararası
Çalışma Konferansında kabul edilen “167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık
Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
29.11.2014/ 29189 R.G.
Konu
2014/6965 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
3/6/2014 tarihinde Ankara’da imzalanan Karara ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6898824 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve
244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
29.11.2014/ 29189 R.G.
Konu
2014/6977 sayılı Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün
Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
14 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan Karara ekli “Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma
Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve
6896935 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
97
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
30.11.2014/ 29189 R.G.
Konu
2014/7016 sayılı 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına
İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer alan bazı
başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 24/11/2014 tarihli ve 113945 sayılı yazısı üzerine,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesi ile 10/9/2014 tarihli ve
6552 sayılı Kanunun 73, 80 ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri
MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici
60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin
birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı maddede
belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit
ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay
uzatılmıştır.
(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015
tarihine karar uzatılmıştır.
(4) 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan
başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan fıkralarda belirtilen sürelerin
bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
98
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
30.11.2014/ 29189 R.G.
Konu
Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Taksimetre Muayene Yönetmeliği’nin bazı maddeleri değiştiirlmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
30.11.2014/ 29189 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/35) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping
soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında
yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.
(2) Aschem Petrokimya San. A.Ş. tarafından yapılan başvuruda, Mısır Arap Cumhuriyeti
(Mısır) menşeli “Polistiren”in Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun
yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla, anılan ülke menşeli söz konusu ürün
ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.
Başvuru konusu ürün
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, “3903.19.00.00.00 – Diğerleri” gümrük tarife
istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “Polistiren”dir.
99
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına
halel getirmez.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
100
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
1.11.2014/ 29162 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı(No: 2012/82) yayımlandı.
Özet
Emek Apartman Yöneticiliğinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu
işyerinin apartman olduğu, yapılan işin ise kapıcılık hizmetine yönelik olması
nedeniyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı
tespit edilmiştir.
Karar: Emek Apartman Yöneticiliği işyerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna
girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi uyarınca karar
verilmiştir.
Tarih - Sayı
6.11.2014/ 29167 R.G.
Konu
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri
Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
8.11.2014/ 29169 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/82) yayımlandı.
Özet
İşyeri : Hüseyin Ali KARĞILI
Nakliyat Ambarı ve Kargo Acentesi
Tekke Mah. Sanayi Sit. 3725 Sok. No: 20 Tarsus/MERSİN
101
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
SGK Sicil No : 1010630.033
Tespiti İsteyen : Tümtis Sendikası
İnceleme : Hüseyin Ali KARĞILI Nakliyat Ambarı ve Kargo Acentesi’nde, Bakanlığımızca
yapılan incelemede; Ferahim Şalvuz Mah. Sait Polat Bul. No: 375 Tarsus Viyadüğü
Bitişiği Tarsus/MERSİN adresinde bulunan işyerinde kargo taşımacılığı işlerinin
yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı
“Taşımacılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Hüseyin Ali KARĞILI Nakliyat Ambarı ve Kargo Acentesi işyerinde yürütülen
işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkoluna
girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar
verilmiştir.
Tarih - Sayı
15.11.2014/ 29176 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/83) yayımlandı.
Özet
Karar No : 2014/83
İşyeri : Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.
Uluabat Mah. Karacabey/BURSA
SGK Sicil No : 23631.016
Tespiti İsteyen : Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.
İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.’de merkezi
Uluabat Mah. Karacabey/BURSA ile Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:
8/AKSARAY adreslerinde kurulu bulunan fabrika işyerlerinde süt ve süt ürünleri imalatı
yapıldığı, depo edildiği, paketlendiği ve işverene bağlı şube müdürlükleri ve şube
yöneticiliklerine taşıma işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda,
İşverenliğe bağlı Antalya, Adana, Denizli, Trabzon, Diyarbakır, Mersin, Bursa, İzmir,
Yalova, İzmit, İstanbul Merkez, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Kağıthane,
İstanbul Avrupa Yakası, Ankara, Konya ve Eskişehir İllerinde bulunan Şube
102
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Müdürlükleri ile Samsun, Bodrum, Çorlu, Keşan, Söke, Gökova, Manavgat, Zonguldak,
Erzurum ve Bandırma İllerinde bulunan Şube Yöneticiliklerine fabrika işyerlerinden
gelen süt ve süt mamullerinin depo edildiği, dağıtım işlerinin yapıldığı, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel
sanatlar” işkolunda,
yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
22.11.2014/ 29183 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/84) yayımlandı.
Özet
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : Paradoks İnsan Kaynakları Temizlik Yemek İnşaat Petrol ve Orman Ürünleri
Oto Kiralama Tic. San. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım
sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı Muğla İli Kavaklıdere İlçe Hastanesi işyerinde veri giriş
işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı
“Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Paradoks İnsan Kaynakları Temizlik Yemek İnşaat Petrol ve Orman Ürünleri Oto
Kiralama Tic. San. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları
Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna
girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar
verilmiştir.
103
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
DİĞER MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
1.11.2014/ 29162 R.G.
Konu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin
bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
1.11.2014/ 29162 R.G.
Konu
Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
19/11/2005 tarihli ve 25998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma
Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
1.11.2014/ 29162 R.G.
Konu
Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
19/11/2005 tarihli ve 25998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma
Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı 12/12/2013 tarihli
104
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
ve 28849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Uzmanlığı
Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
2.11.2014/ 29163 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
3.11.2014/ 29164 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Biruni Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
–
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Yardımlı Üreme Teknikleri
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk ve Haklarını Koruma Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
105
MALİ BÜLTEN
–
SAYI : 117
ARALIK 2014
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
4.11.2014/ 29165 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ankara Üniversitesi Kuzey Amerika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Ankara Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
Tarih - Sayı
5.11.2014/ 29166 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Hacettepe Üniversitesi Elektronik Sınav Yönetimi, Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Hacettepe Üniversitesi İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Madencilik Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
106
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
6.11.2014/ 29167 R.G.
Konu
Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
26/2/2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri
Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ilk eğitim-öğretim
yılının başında yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
6.11.2014/ 29167 R.G.
Konu
Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri
Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ilk eğitim-öğretim
yılının başında yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
6.11.2014/ 29167 R.G.
Konu
Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu
Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d)
bendinde yer alan “EK-5” ibaresi metinden çıkartılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-5 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3 listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
107
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
6.11.2014/ 29167 2. Mükerrer R.G.
Konu
Canik Başarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
27/1/2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canik Başarı
Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
7.11.2014/ 29168 R.G.
Konu
2014/6897 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı personeline fazla çalışma
ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının
10/10/2014 tarihli ve 8556 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
108
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
7.11.2014/ 29168 R.G.
Konu
2014/6918 sayılı Bazı İl Merkezleri ile Bu İl Merkezlerine Bağlı Yerleşim Yerlerinin,
Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Yerine Getirenlerin Tekrar Devlet Hizmeti Yükümlüsü
Olduklarında İstekleri Dışında Atanamayacakları Yerler Olarak Tespit Edilmesi
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Ekli listede belirtilen il merkezleri ile bu il merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinin,
Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirenlerin tekrar Devlet hizmeti yükümlüsü
olduklarında istekleri dışında atanamayacakları yerler olarak tespit edilmesi; Sağlık
Bakanlığının 23/9/2014 tarihli ve 5312599 sayılı yazısı üzerine, 7/5/1987 tarihli ve
3359 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
109
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
.
Tarih - Sayı
7.11.2014/ 29168 R.G.
Konu
2014/6920 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9
uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
110
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
7.11.2014/ 29168 R.G.
Konu
Tunceli İli Mazgirt İlçesi Merkez Bucağı Köklüce Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesi
Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
1‒ Tunceli İli Mazgirt İlçesi Merkez Bucağı Köklüce Köyünün aynı ilin Merkez İlçesi
Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve
(D) bentlerine göre uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
7.11.2014/ 29168 R.G.
Konu
2014/6894 sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 ‒ 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmeliğin 3 üncü maddesine “Askeri Adalet Teftiş Kurulları” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, kaymakam adayları” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
7.11.2014/ 29168 R.G.
Konu
Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Erzurum
Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
111
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
8.11.2014/ 29169 R.G.
Konu
2014/6886 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9
uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
8.11.2014/ 29169 R.G.
Konu
2014/6912 sayılı Uygulama Alanı ve Arazi Toplulaştırma Sahası İlan Edilen Alanlarda
Yapılan Çalışmalar Sonucundaki Tapu ve Kadastroya Ait İşlem ve Hizmetlere İlişkin
Döner Sermaye Hizmet Bedeli Tutar ve Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında
Karar yayımlandı.
Özet
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9
uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
8.11.2014/ 29169 R.G.
Konu
2014/6912 sayılı Uygulama Alanı ve Arazi Toplulaştırma Sahası İlan Edilen Alanlarda
Yapılan Çalışmalar Sonucundaki Tapu ve Kadastroya Ait İşlem ve Hizmetlere İlişkin
Döner Sermaye Hizmet Bedeli Tutar ve Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında
Karar yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi
Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında uygulama alanı ve arazi toplulaştırma
sahası ilan edilen alanlarda yapılan çalışmalar sonucundaki tapu ve kadastroya ait
işlem ve hizmetlere ilişkin olarak, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli (III) sayılı tarife cetvelinde belirlenen tapu
112
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
işlemleri ve veri paylaşımına ilişkin ödenecek tutarlar dışındaki döner sermaye hizmet
bedeli tutarlarının ve oranlarının yarıya indirilmesi kararlaştırılmıştır.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
8.11.2014/ 29169 R.G.
Konu
2014/6929 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait
Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait Karara ekli cetvelde yer
alan boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin aynı cetvelde gösterildiği şekilde
değiştirilmesi; Maliye Bakanlığının 9/10/2014 tarihli ve 52 sayılı yazısı üzerine, 26/9/2011
tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
9.11.2014/ 29170 R.G.
Konu
Bazı Acele Kamulaştırma Kararları yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/6895 Tortum 380 TM İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6896 380 kV Sütlüce 2-Gelibolu 380 EİH Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6908 154 kV (Posof TM-Ardahan TM) Brş. N.-Yeni Ardahan TM Enerji İletim
Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6909 154 kV Köroğlu HES-Ardahan II Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
113
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
Tarih - Sayı
9.11.2014/ 29170 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
ARALIK 2014
Ankara Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
10.11.2014/ 29171 R.G.
Konu
İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans programları ile yabancı dilde hazırlık
programında uygulanan kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme süreçlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
11.11.2014/ 29172 R.G.
Konu
Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
12/9/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
114
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve
Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği ekindeki Kültür ve Turizm
Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin (A) Merkez Teşkilatı bölümünün 5 inci sırasının
Hukuk Müşavirliğinde çalışan personelin Unvan kısmında yer alan “Ayniyat Saymanı”
ibaresi “Avukat, Ayniyat Saymanı” olarak ve aynı ekin (C) Taşra Teşkilatı bölümünün 1
inci sırasının İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde çalışan personelin Unvan kısmında
yer alan “Araştırmacı (Ö)” ibaresi “Araştırmacı (Ö), Avukat” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 R.G.
Konu
Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında
Görevli
Devlet
Memurlarının
Görevde
Yükselme
ve
Unvan
Değişikliği
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
13/12/2005 tarihli ve 26022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma
Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet
Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
115
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
12.11.2014/ 29173 Mükerrer R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Sinop
Üniversitesi
Önlisans
ve
Lisans
Eğitim-Öğretim
ve
Sınav
ve
Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Toros
Üniversitesi
Önlisans
ve
Lisans
Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
13.11.2014/ 29174 R.G.
Konu
Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er
Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
116
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
13.11.2014/ 29174 R.G.
Konu
Uyuşturucu ile Mücadele ile İlgili 2014/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı.
Özet
Uyuşturucu madde kullanımı, toplumun ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit
eden psikolojik, ekonomik, sosyal vb. çok boyutlu, önemli bir sorundur. Gerekli
tedbirler alınmadığı takdirde hızlı bir şekilde yayılarak bireylerin ve toplumun
geleceğini tehdit eden bu halk sağlığı problemi ile mücadelenin, ilgili tüm paydaşlarla
işbirliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesi zorunludur.
….
Bu çerçevede, uyuşturucu ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve eylem planlarını hazırlatmak, onaylamak,
gerektiğinde değiştirmek, güncellemek ve uygulanmasını takip edip değerlendirmek
üzere;
Başbakan
tarafından
görevlendirilecek
bir
Başbakan
Yardımcısının
başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik
ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Başkan
tarafından uygun görülecek üst düzey kurum temsilcilerinin katılımıyla Uyuşturucu ile
Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur.
…
Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu ve diğer kurullar tarafından yürütülecek
çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek
ve yardım, bütün Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacaktır.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
117
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
15.11.2014/ 29176 R.G.
Konu
Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği i yayımlandı.
Özet
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
16.11.2014/ 29174 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği
–
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
–
Turgut
Özal
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Eğitim
Öğretim
ve
Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Tarih - Sayı
17.11.2014/ 29175 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Celal Bayar Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
–
Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
118
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
Tarih - Sayı
18.11.2014/ 29175 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
ARALIK 2014
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cavit BİRCAN’ın Atanması
Hakkında Karar (No: 2014/48)
–
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR’in Atanması
Hakkında Karar (No: 2014/49)
–
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mahmut ÖZER’in Yeniden
Atanması Hakkında Karar (No: 2014/50)
–
Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Kemal ÇELEBİ’nin
Atanması Hakkında Karar (No: 2014/51)
–
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN’in Yeniden
Atanması Hakkında Karar (No: 2014/52)
–
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN’ün Atanması
Hakkında Karar (No: 2014/53)
–
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa GÜDEN’in
Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/54)
–
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Sami ÖZCAN’ın Yeniden Atanması
Hakkında Karar (No: 2014/55)
–
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Durmuş
DEVECİ’nin Atanması Hakkında Karar (No: 2014/56)
–
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ’nün Atanması
Hakkında Karar (No: 2014/57)
–
Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI’nın Atanması
Hakkında Karar (No: 2014/58)
–
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yalçın
KARAYAĞIZ’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/59)
–
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan KAYA’nın Atanması
Hakkında Karar (No: 2014/60)
–
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın Yeniden
Atanması Hakkında Karar (No: 2014/61)
–
119
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
18.11.2014/ 29179 R.G.
Konu
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Bilgisayar programcısı için İngilizce; uzman yardımcısı için İngilizce, Almanca,
Fransızca veya TİM tarafından tespit edilecek diğer yabancı dillerden en az birinden,
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) soruların en az yarısını doğru
yanıtlamış olmak kaydıyla, TİM tarafından belirlenen asgari puanı ya da uluslararası
kabul gören dil sınavlarından, TİM’in YDS için belirlediği puana Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı
almış olmak.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
18.11.2014/ 29179 R.G.
Konu
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
120
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
18.11.2014/ 29179 R.G.
Konu
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “genel sekreter ve genel
sekreter yardımcısı atamaları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Ayrıca genel sekreterliğin iki ila dört birliğe hizmet verdiği yerlerde bir, beş ve üzeri
birliğe hizmet verdiği yerlerde iki koordinatör başkan yardımcısı seçilir.”
“b) (a) bendinde belirtilenler dışındaki ortak gider ve işlere ilişkin kararlar, ilgili tüm
Birliklerin yönetim kurulu başkanlarının en az üçte ikisinin katılacağı oylamada, oy
çokluğu ile alınır. Genel sekreter ve yardımcısı atamalarına ilişkin kararlar, 26 ncı
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen çoğunluk ile alınır. Koordinatör başkanın
katılamadığı toplantılara, yaşça kıdemli olan koordinatör başkan yardımcısı başkanlık
eder. Oylamada eşitlik halinde koordinatör başkanın, koordinatör başkanın
toplantıda yer almadığı durumlarda toplantıya başkanlık eden koordinatör başkan
yardımcısının oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“f) YDS’den 70 puan veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
bir belgeye sahip olmak,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“f) YDS’den 70 puan veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
bir belgeye sahip olmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
121
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
“Söz konusu tutarlara, TİM’e vadesinde aktarılmaması durumunda, muacceliyet
tarihinden itibaren yasal faiz uygulanır.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
18.11.2014/ 29179 R.G.
Konu
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar
Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğine 10 uncu maddeden sonra
gelmek üzere aşağıdaki 11/A maddesi eklenmiştir.
“Özel eğitim yardımı
MADDE 11/A – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilen yıllık burs miktarının beş katını
geçmemek kaydıyla muhtaç öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere özel eğitim
yardımı yapılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.
Tarih - Sayı
18.11.2014/ 29179 R.G.
Konu
Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 21/6/2012 tarihli ve 28330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Müdürün Merkezin çalışma birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından
önereceği bir öğretim üyesi, Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı
122
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
olarak görevlendirilir. Müdürün görüşü alınmak suretiyle Rektör tarafından en fazla
üç müdür yardımcısı görevlendirilebilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
Tarih - Sayı
19.11.2014/ 29180 R.G.
Konu
2014/6933 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın
Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
3 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan Karara ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında
İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve
6897461 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
19.11.2014/ 29180 R.G.
Konu
2014/6971 sayılı Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik,
kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu
misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının
22/10/2014 tarihli ve 6929949 sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır
123
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
19.11.2014/ 29180 R.G.
Konu
2014/6972 sayılı Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında
Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi
Bakanlığının 22/10/2014 tarihli ve 69634 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve
1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986
tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı,
22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
19.11.2014/ 29180 R.G.
Konu
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde bulunan
“Anadolu” ibaresi “Diyanet” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (i) ve (j)
bentleri eklenmiştir.
“i) Kurumun ait olduğu yıl bütçesinde yer alacak alım programını hazırlamak.
j) İhtiyaç halinde ek ödenek veya yetki verilmesi veya aktarma işlerini ilgili birime bilgi
vererek yürütmek.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (i)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Kurumun içinde bulunulan yıl bütçesine ait alım programı kapsamına giren tüm
harcamalarının ambar stok durumuna göre yapılmasını gözetmek ve ihtiyaçların
124
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
öncelikle ambar mevcudundan karşılanmasını sağlamak,
b) Kurumun, içinde bulunulan yıl bütçesine ait alım programı kapsamına giren tüm
harcamalarının programda gösterilen ödenek ve yetkilere göre yapılmasını
gözetmek, ödeneksiz ve/veya yetkisiz işlem ve harcamaları önlemek,”
“i) Kurumun diğer alım birimlerinin ihale, alım, stok, kontrol, sigorta ve ithalat
uygulamalarını gözetmek.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel
Müdürü yürütür.
Tarih - Sayı
19.11.2014/ 29180 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Yeditepe Üniversitesi Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
20.11.2014/ 29181 R.G.
Konu
Bazı Acele Kamulaştırma ve Riskli Alan Kararları yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/6949 sayılı 154 kV Poyrazgölü RES-Dursunbey TM Enerji İletim Hattı
Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6950 sayılı 380 kV Bartın 380 OSB Trafo Merkezi Projesi Kapsamında
125
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6960 sayılı Adana İli, Ceyhan İlçesi, Türlübaş, Konakoğlu, Kaltakiye,
Aytemiroğlu ve Civantayak Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın
Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
–
2014/6961 sayılı Bolu İli, Gerede İlçesi, Demirciler Mahallesi Sınırları
İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
–
2014/6984 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda
Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
–
2014/6998 sayılı 380 kV Komet İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Tesis
Edilecek Enerji İletim Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar
Tarih - Sayı
20.11.2014/ 29181 R.G.
Konu
2014/6984 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9
uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
21.11.2014/ 29182 R.G.
Konu
2014/6986 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9
uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı
126
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan
boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
22.11.2014/ 29183 R.G.
Konu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin
bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
23.11.2014/ 29184 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Boğaziçi Üniversitesi Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji, Geleneksel
Mimarlık ve Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
127
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
23.11.2014/ 29184 R.G.
Konu
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsü yayımlandı.
Özet
Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun teşkilat, genel
kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Tanımlar
Özel Sporcu: Resmi sağlık kurulları tarafından verilen raporlara göre, zihinsel
engelli, down sendromlu ve otizm teşhisi konulan, Federasyonun spor
branşlarında yarışmalara katılan sporcuları,
Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
24.11.2014/ 29185 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Sakarya Üniversitesi Biyomedikal, Manyetik ve Yarıiletken Malzemeler
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
128
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
25.11.2014/ 29186 R.G.
Konu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İkinci yarıyıl/birinci sınıf” ibaresi “Dördüncü
yarıyıl/ikinci sınıf” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Tarih - Sayı
26.11.2014/ 29187 R.G.
Konu
2014/7007 sayılı Eser Sahibi Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) Olan Eserler
Üzerindeki Hakların Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Kullanılmasına İlişkin Karar
yayımlandı.
Özet
129
MALİ BÜLTEN
SAYI : 117
ARALIK 2014
Tarih - Sayı
29.11.2014/ 29190 R.G.
Konu
Bazı Kurumların Disiplin, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelikleri
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği
–
Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme
Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–
Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği
–
Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği
Tarih - Sayı
29.11.2014/ 29190 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Çukurova Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
İpek Üniversitesi İhale ve Satın Alma Yönetmeliği
–
İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
130
MALİ BÜLTEN
–
SAYI : 117
ARALIK 2014
İstanbul Kültür Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
30.11.2014/ 29191 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Batman Üniversitesi Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Batman Üniversitesi Petrol Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
131
Download

KAPAK KAP - Adana Serbest Muhasebeciler Odası